Trestný čin krádeže spáchaný za núdzového stavu

Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Krátke zamyslenie sa nad kvalifikovaním trestného činu krádeže spáchaného počas núdzového stavu na podklade jedného rozhodnutia českého súdu.

Sku­toč­ne je nut­né všet­ky tres­tné či­ny krá­de­že spá­cha­né za nú­dzo­vé­ho sta­vu práv­ne kva­li­fi­ko­vať aj pod­ľa § 212 ods. 4 písm. c) Tr. zák.?

Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je v struč­nos­ti pou­ká­zať na mož­nos­ti práv­nej kva­li­fi­ká­cie tres­tné­ho či­nu krá­de­že spá­cha­nej po­čas nú­dzo­vé­ho sta­vu a to aj na pod­kla­de ak­tuál­nej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti čes­ké­ho sú­du (v ČR je tak­tiež vy­hlá­se­ný nú­dzo­vý stav a spá­chanie tres­tné­ho či­nu krá­de­že po­čas vy­hlá­se­né­ho nú­dzo­vé­ho sta­vu mô­že mať vplyv na prís­nej­šiu práv­nu kva­li­fi­ká­ciu skut­ku).

V tej­to sú­vis­los­ti je nut­né pri­po­me­núť, že na úze­mí SR pri­jal zá­ko­no­dar­ca zme­nu Tres­tné­ho zá­ko­na (zá­kon č. 312/2020), a to nie­len vo vzťa­hu k tres­tné­mu či­nu krá­de­že, keď z hľa­dis­ka práv­nej kva­li­fi­ká­cie tres­tné­ho či­nu spá­cha­né­ho po­čas nú­dzo­vé­ho sta­vu up­ra­vil všeo­bec­né us­ta­no­ve­nie § 134 Tr. zák. tak, že § 134 sa dopĺňa od­se­kom 3, kto­rý znie:

„(3) Us­ta­no­ve­nie od­se­ku 2 písm. a) a b) sa ne­pou­ži­jú, ak trest­ný čin ne­bol spá­cha­ný v sú­vis­los­ti s vy­hlá­se­ným nú­dzo­vým sta­vom ale­bo vý­ni­moč­ným sta­vom.“.

Pred­met­ná zme­na Tres­tné­ho zá­ko­na na­do­bud­ne sí­ce účin­nosť až od 01.01.2021, av­šak ani dnes nie je mož­né vy­lú­čiť ta­ký vý­kla­do­vý pos­tup, že v tom kto­rom prí­pa­de ne­bu­de pou­ži­tý aj kva­li­fi­kač­ný znak „spá­chanie tres­tné­ho či­nu za krí­zo­vej ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU