Dôvernosť vzťahu klienta a advokáta a jej prednosť pred povinnosťou oznámiť trestnú činnosť

Autor: Bc., Barbara Bartovičová
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Článok analyzuje vzájomný vzťah advokáta a klienta v súvislosti s povinnosťou oznámiť spáchanie trestnej činnosti.

Stať sa dob­rým ad­vo­ká­tom mô­že byť čas­tok­rát zlo­ži­tej­šie ako sa zdá. Nie­len­že je pot­reb­né do­siah­nuť práv­nic­ké vzde­la­nie, ab­sol­vo­vať kon­ci­pien­tsku prax pri kto­rej mô­že­te mať po­cit no­vo­do­bé­ho „ot­ro­ka“ a ús­peš­ne zlo­žiť ad­vo­kát­ske skúš­ky, kto­ré sa svo­jou ná­roč­nos­ťou ani zďa­le­ka ne­po­do­ba­jú pre­chádz­ke ru­žo­vou zá­hra­dou, ale pri bu­do­va­ní por­tfó­lia klien­tov je tak­mer ne­vyh­nut­nos­ťou vy­bu­do­vať si me­no dô­ve­ry­hod­né­ho a spo­ľah­li­vé­ho člo­ve­ka. Ako je nám všet­kým dob­re zná­me,bu­do­va­nie dob­ré­ho me­na sto­jí ve­ľa úsi­lia a aj tá naj­men­šia chy­bič­ka ho mô­že úpl­ne zrui­no­vať.

Jed­ný­mi z naj­dô­le­ži­tej­ších po­vin­nos­tí ad­vo­kát­ske­ho po­vo­la­nia sú chrá­ne­nie a pre­sa­dzo­va­nie práv svoj­ho klien­ta. Ďal­šou zo zá­klad­ných a pri­már­nych po­vin­nos­tí ad­vo­ká­ta je za­cho­vá­va­nie ml­čan­li­vos­ti. Pre prá­cu ad­vo­ká­ta je ne­vyh­nut­nos­ťou za­cho­vá­vať ml­čan­li­vosť. Po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti slú­ži naj­mä zá­uj­mom vý­ko­nu spra­vod­li­vos­ti, ale aj ochra­ne zá­uj­mov klien­ta. Z toh­to dô­vo­du má po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti zo stra­ny ad­vo­ká­ta ná­rok na oso­bit­nú ochra­nu zo stra­ny štá­tu. Už pri skla­da­ní sľu­bu, kto­rým je pod­mie­ne­ný vstup do ad­vo­kát­skej ko­mo­ry, ad­vo­kát sľu­bu­je pri vý­ko­ne svoj­ho po­vo­la­nia za­cho­vá­vať ml­čan­li­vosť o všet­kých sku­toč­nos­tiach o kto­rých sa pri vý­ko­ne svoj­ho po­vo­la­nia doz­ve­del. Tú­to ml­čan­li­vosť je ad­vo­kát po­vin­ný dodr­žia­vať nie len po­čas svoj­ho vý­ko­nu ad­vo­ká­cie, ale aj po jej skon­če­ní a ta­kis­to nie len po­čas za­stu­po­va­nia klien­ta ale­bo po­čas je­ho ži­vo­ta, ale aj po je­ho smr­ti.

V práv­nom po­riad­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky však mô­že­me náj­sť ukot­ve­ných do­ved­na šesť vý­ni­miek, kto­ré aj ad­vo­ká­to­vi po­vo­ľu­jú, resp. pri­ka­zu­jú po­ru­šiť ml­čan­li­vosť. Pr­vá z vý­ni­miek, ke­dy mô­že ad­vo­kát „pres­tať“ ml­čať, nas­tá­va vte­dy, ak ho je­ho klient tej­to je­ho po­vin­nos­ti poz­ba­ví. Sa­moz­rej­me je len a len na ad­vo­ká­to­vi, či bu­de o sku­toč­nos­tiach, kto­ré sa pri vý­ko­ne svoj­ho po­vo­la­nie doz­ve­del, ho­vo­riť ale­bo nie. Ak ad­vo­kát usú­di, že „od­ml­ča­nie“ ur­či­tých sku­toč­nos­tí, by bo­lo na ško­du je­ho klien­ta, mô­že o nich aj na­priek ude­le­né­mu súh­la­su na­ďa­lej ml­čať. Dru­há z vý­ni­miek mô­že nas­tať, ak sa ad­vo­kát dos­ta­ne do ko­na­nia pred sú­dom ale­bo iným or­gá­nom, kto­ré­ho pred­me­tom je je­ho spor s klien­tom, bý­va­lým klien­tom ale­bo je práv­nym zá­stup­com. Tre­ťou z vý­ni­miek bu­de, ak sa ad­vo­kát sta­ne oso­bou vy­stu­pu­jú­cou v ko­na­ní, kto­ré­ho pred­me­tom je ochra­na pred le­ga­li­zá­ciou príj­mov z tres­tnej čin­nos­ti ale­bo ochra­na pred fi­nan­co­va­ním ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU