Arbitrárnosť v súdnych rozhodnutiach všeobecných súdov

Autor: JUDr. Darina Ličková
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Článok sa zaoberá všeobecným výkladom pojmu arbitrárnosť súdnych rozhodnutí a následne na dvoch konkrétnych príkladoch z praxe demonštruje svojvôlu v rozhodovaní všeobecných súdov tak ako ju konštatoval Ústavný súd SR

Vy­mo­ži­teľ­nosť prá­va ako súhrn zá­kon­ných a fak­tic­kých mož­nos­tí na do­siah­nu­tie up­lat­ne­né­ho práv­ne­ho ná­ro­ku,má, ok­rem iné­ho, esen­ciál­ny zá­klad v pro­fe­sio­na­li­te roz­ho­do­va­nia všeo­bec­ných sú­dov. Pro­fe­sio­na­li­ta ge­ne­ru­je aj zá­važ­ný prob­lém súd­nic­tva – ne­dos­ta­toč­nú kva­li­tu niek­to­rých sud­cov a súd­nych roz­hod­nu­tí.

Zná­me sú aj ne­dos­tat­ky v oso­be sud­cu kon­krét­ne: poz­na­nie zre­los­ti ve­ci na ukon­če­nie a ne­roz­hod­nosť, a s tým spo­je­né ťaž­kos­ti pri prev­za­tí zod­po­ved­nos­ti v pra­vý čas. Tý­ka sa to niek­to­rých sud­cov od ok­res­né­ho sú­du, kraj­ské­ho sú­du i naj­vyš­šie­ho sú­du .

Sud­cov­ské schop­nos­ti sú de­ter­mi­no­va­né :

a.) všeo­bec­ným a oso­bit­ným vzde­la­ním,

b.) úrov­ňou je­ho in­te­li­gen­cie,

c.) prak­tic­ký­mi skú­se­nos­ťa­mi,

d.) cha­rak­te­ro­vý­mi vlas­tnos­ťa­mi.

Niek­to­rí sud­co­via všeo­bec­ných sú­dov si dos­ta­toč­ne neu­ve­do­mu­jú. že sú pri­már­nym sub­jek­tom ochra­ny zá­kon­nos­ti, ale i ús­tav­nos­ti. Potvr­dzu­je to ju­di­ka­tú­ra Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rá ka­sač­né ná­le­zy vo vzťa­hu k roz­hod­nu­tiam všeo­bec­ných sú­dov, opie­ra o ar­bit­rár­nosť ( svoj­vô­ľu ) v dô­kaz­nom a roz­ho­do­va­com pro­ce­se.

Pod­ľa slov­ní­ka cu­dzích slov „ar­bit­rár­ny“ ( franc. ) zna­me­ná “ľu­bo­voľ­ný, ja­via­ci
sa ako ľu­bo­voľ­ný, bez ro­zum­nej opo­ry, zá­vis­lý len na in­di­vi­duál­nom roz­hod­nu­tí, ako sa člo­ve­ku chce, nie na všeo­bec­ne plat­ných dô­vo­doch“.

Syn­ony­mom slo­va „ar­bit­rár­ny“ je slo­vo „svoj­voľ­ný“. Pod­ľa ju­di­ka­tú­ry Ústav­né­ho sú­du SR, ar­bit­rár­ne roz­hod­nu­tie všeo­bec­né­ho sú­du zna­me­ná, naj­mä

- extrém­ny ne­sú­lad práv­nych zá­ve­rov s vy­ko­na­ným do­ka­zo­va­ním skut­ko­vý­mi a práv­ny­mi zis­te­nia­mi,

- inter­pre­tá­cia, kto­rá je v extrém­nom ne­sú­la­de s ob­sa­hom práv­nej praxe (od­klon od us­tá­le­nej ju­di­ka­tú­ry), bez to­ho, aby bo­li dos­ta­toč­ne od­ôvod­ne­né dô­vo­dy, na zá­kla­de kto­rých súd od­mie­tol sta­bi­li­zo­va­nú vý­kla­do­vú prax,

- ne­reš­pek­to­va­nie ko­gen­tnej nor­my, inter­pre­tá­cia, kto­rá je v extrém­nom roz­po­re s prio­ri­ta­mi spra­vod­li­vos­ti (pred­po­ja­tý for­mal­izmus ),

- hod­no­te­nie dô­ka­zov vy­ko­na­né bez aké­ho­koľ­vek ak­cep­to­va­teľ­né­ho ra­cio­nál­ne­ho zá­kla­du tak, že z nich pri žiad­nej mož­nej inter­pre­tá­cii ne­vyp­lý­va­jú pri­ja­té skut­ko­vé zá­klad

K ilus­trá­cii ar­bit­rár­nos­ti pri­pá­jam dva kon­krét­ne prí­pa­dy :

Pr­vý prí­pad:

1.) I. ÚS 402/08

Ná­lez Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 1.ap­rí­la 2009.Ide o kau­zu zná­mu pod náz­vom „pr­sné im­plan­tá­ty“.

Vý­rok ná­le­zu ús­tav­né­ho sú­du:

2.) Po­ru­še­nie zá­klad­né­ho prá­va MUDr.R.B. na súd­nu ochra­nu a prá­va na ve­rej­né pre­ro­ko­va­nie ve­ci v je­ho prí­tom­nos­ti pod­ľa čl.46 ods.1 a čl.48 ods.2 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky a prá­va na spra­vod­li­vý pro­ces a prá­va na účin­ný pros­trie­dok náp­ra­vy pod­ľa čl.6 ods.1 a čl.13 Do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd v spo­je­ní s prá­vom na slo­bod­nú voľ­bu po­vo­la­nia, prá­vom na prá­cu a prá­vom na ochra­nu zdra­via pod­ľa čl.35 ods.1 a 3 a čl.40 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

3.) Po­ru­še­nie sa tý­ka­lo od­vo­la­cie­ho a do­vo­la­cie­ho tres­tné­ho se­ná­tu Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

4.) Obid­ve roz­hod­nu­tia NS SR bo­li zru­še­né a vec sa vrá­ti­la NS SR na ďaľ­šie ko­na­nie a roz­hod­nu­tie.

Skut­ko­vý dej:

- Le­kár, plas­tic­ký chi­rurg, bol uz­na­ný vin­ným z tres­tné­ho či­nu pri­jí­ma­nia úp­lat­ku pod­ľa § 160a ods. 1 Tr.zá­ko­na(účin­né­ho do 31.de­cem­bra 2005).Iš­lo o plas­tic­kú ope­rá­ciu skráš­ľo­va­cie­ho cha­rak­te­ru(zväč­šo­va­nie pŕs) mla­dej že­ny,od kto­rej le­kár mal dos­tať úp­la­tok vo vý­ške 19 000.-Sk.

Pod­ľa špe­ciál­ne­ho sú­du iš­lo o úp­la­tok v sú­vis­los­ti „s ob­sta­rá­va­ním ve­ci všeo­bec­né­ho zá­uj­mu“.

Pr­vos­tup­ňo­vý súd od­ôvod­ňo­val, ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU