Ku kauze Hedvigy Malinovej - Žákovej

Autor: JUDr. Peter Šamko starší
Zdroj: Právne listy

Abstrakt

Príspevok sa v stučnosti zaoberá tým, kedy je možné nariadiť pozorovanie obvineného v zdravotníckom ústave kvôli vyšetreniu jeho duševného stavu a dospieva k záveru, že v prípade obvinenej Hedvigy Malinovej - Žákovej tieto podmienky splnené neboli

Let­nú uhor­ko­vú no­vi­nár­sku se­zó­nu roz­jas­ni­la in­for­má­cia o návr­hu pro­ku­rá­to­ra ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry umies­tniť do zdra­vot­níc­ke­ho ús­ta­vu na psy­chia­tric­ké po­zo­ro­va­nie Hed­vi­gu Ma­li­no­vú – Žá­ko­vú, ne­kon­čia­ci a neu­ve­ri­teľ­ný prí­beh vy­šet­ro­va­nia zo stra­ny or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní.

Ako dl­ho­roč­ný sud­ca špe­cia­li­zu­jú­ci sa na obzvlášť zá­važ­nú úmy­sel­nú tres­tnú čin­nosť, čas­to rie­šia­ci prob­lé­my zna­lec­ké­ho do­ka­zo­va­nia, pred­kla­dám nie­koľ­ko poz­ná­mok k pre­bie­ha­jú­cim pro­ces­ným úko­nom. Tie­to sú de­ter­mi­no­va­né me­diál­ny­mi in­for­má­cia­mi.

Ob­vi­ne­ná má prá­vo od­miet­nuť spolu­pra­co­vať so znal­ca­mi – psy­chia­tra­mi pri am­bu­lan­tnom vy­šet­re­ní du­šev­né­ho sta­vu. Ne­mô­žu ju za to san­kcio­no­vať po­riad­ko­vou po­ku­tou. Je po­vin­ná sa však dos­ta­viť k am­bu­lan­tné­mu vy­šet­re­niu. V tres­tnom pro­ce­se pla­tí zá­sa­da, že ob­vi­ne­ný mô­že od­miet­nuť spolu­pra­co­vať s or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní a so sú­dom, in­for­mač­ný po­ho­vor pred znal­ca­mi ne­má re­le­van­ciu vý­slu­chu a ide iba o je­den z úko­nov me­di­cín­skej po­va­hy. Znal­ci – psy­chia­tri ne­ma­jú kom­pe­ten­ciu ob­vi­ne­nú ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU