Informácie o zákone o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii

Autor: JUDr., Renata Munková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť

Abstrakt

Národná rada SR schválila 1. júna 2011 vládny návrh zákona o uznávaní a výkone peňažnej sankcie v Európskej únii, ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá rámcové rozhodnutie Rady EÚ 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie.

Národná rada SR schválila 1. júna 2011 vládny návrh zákona o uznávaní a výkone peňažnej sankcie v Európskej únii, ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá rámcové rozhodnutie Rady EÚ 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie.

Zákon nadobudne účinnosť 1. augusta 2011.

Zákon upravuje postup orgánov SR pri uznávaní a výkone rozhodnutia ukladajúceho peňažnú sankciu vydaného súdom, príp. iným príslušným orgánom iného členského štátu EÚ a tiež odovzdávanie rozhodnutia o peňažnej sankcii vydaného slovenským súdom v trestnom konaní na jeho uznanie a výkon v inom členskom štáte EÚ.

Použitie ustanovení zákona sa bude uplatňovať len vo vzťahu k tým členským štátom, ktoré prevzali do svojho právneho poriadku rámcové rozhodnutie Rady EÚ 2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie v platnom znení.

V prípade členských štátov, ktoré uvedené rámcové rozhodnutie neprebrali sa budú uplatňovať príslušné medzinárodné zmluvy upravujúce uznanie a výkon cudzích rozhodnutí v trestných veciach.  

Zákon je rozdelený na štyri časti:

I. časť - všeobecné ustanovenia

V prvej časti zákona je vymedzený predmet zákona, základné pojmy a rozsah pôsobnosti.

Rozhodnutie o peňažnej sankcii bude možné v Slovenskej republike uznať a vykonať ak bude v danom prípade splnená podmienka obojstrannej trestnosti, t. zn. skutok musí byť trestným činom tak podľa právneho poriadku štátu, ktorý rozhodnutie vydal ako aj podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Obojstranná trestnosť sa neskúma v prípade, ak je v osvedčení o vydaní rozhodnutia o peňažnej sankcii (vzor osvedčenia tvorí prílohu č. 1 zákona) justičným orgánom štátu pôvodu označený niektorý z kategórie trestných činov uvedených v § 3 odsek 3 zákona a taktiež pre skutok, ktorý bude v osvedčení priradený ku kategórii protiprávneho konania zakladajúceho porušenie pravidiel cestnej premávky.

V prípade, ak nebudú splnené podmienky pre rozhodnutie bez skúmania obojstrannej trestnosti, súd ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU