Možno prepichnutie palivovej nádrže a následné odčerpanie paliva kvalifikovať ako krádež vlámaním?

Autor: JUDr., Peter Šamko
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá možným riešením pomerne spornej problematiky posudzovania právnej kvalifikácie v prípadoch, v ktorých páchateľ útočí na palivové nádrže s úmyslom odčerpať z nich neoprávnene palivo

V tres­tnej ve­ci bo­la oso­ba ob­vi­ne­ná pre via­ce­ro čias­tko­vých úto­kov jed­né­ho pok­ra­čo­va­cie­ho pre­či­nu krá­de­že pod­ľa § 212 ods. 2 písm. a) Tr. zák. (krá­dež vlá­ma­ním) s tým, že vo všet­kých prí­pa­doch iš­lo o od­cu­dzo­va­nie po­hon­ných hmôt z pa­li­vo­vých nádr­ží osob­ných a nák­lad­ných mo­to­ro­vých vo­zi­diel. Jed­not­li­vé čias­tko­vé úto­ky mož­no roz­de­liť do troch sku­pín
a) ob­vi­ne­ná oso­ba vy­pá­či­la uzam­knu­tie pa­li­vo­vej nádr­že (pa­li­vo­vá nádrž bo­la te­da riad­ne za­bez­pe­če­ná uza­my­ka­cím me­cha­niz­mom) a nás­led­ne cez ot­vor ha­di­cou od­čer­pa­la po­hon­né hmo­ty

b) ob­vi­ne­ná oso­ba si, bez pou­ži­tia ná­si­lia, ot­vo­ri­la pok­lop na pa­li­vo­vej nádr­ži (iš­lo o prí­pa­dy, v kto­rých ne­ma­li mo­to­ro­vé vo­zid­lá žiad­ny uza­my­ka­cí me­chan­izmus na pa­li­vo­vej nádr­ži a uzá­ver ne­bol ni­ja­ko za­bez­pe­če­ný a dal sa ľah­ko ot­vo­riť) a nás­led­ne cez ot­vor ha­di­cou od­čer­pa­la po­hon­né hmo­ty a na­po­kon,

c) ob­vi­ne­ná oso­ba no­žom pre­pich­la pa­li­vo­vú nádrž v jej spod­nej čas­ti, cez pre­pich­nu­tý ot­vor prestr­či­la ha­di­cu a od­čer­pa­la po­hon­né hmo­ty.

Všet­ky čias­tko­vé úto­ky, bez oh­ľa­du na to, akým kon­krét­nym spô­so­bom (vy­ššie uve­de­né bo­dy a až c) bo­li spá­cha­né, bo­li práv­ne kva­li­fi­ko­va­né ako pok­ra­čo­va­cí pre­čin krá­de­že pod­ľa § 212 ods. 2 písm. a) Tr. zák.

V sú­vis­los­ti s pou­ži­tou práv­nou kva­li­fi­ká­ciu vzni­kol nás­led­ne prob­lém oh­ľad­ne jej správ­nos­ti (to, že ide o po­doz­re­nie zo spá­chania pre­či­nu krá­de­že je ne­po­chyb­né), kto­rá sa tý­ka­la vý­kla­du jed­not­li­vých zna­kov poj­mu vlá­ma­nie, kto­ré sú uve­de­né v us­ta­no­ve­ní § 122 ods. 4 Tr. zák.

Prob­lém spo­čí­va naj­mä v tom, či pa­li­vo­vú nádrž mož­no po­va­žo­vať za „uzav­re­tý pries­tor“ (to sa tý­ka skut­ko­vo všet­kých prí­pa­dov uve­de­ných v bo­doch a až c) a či pre­pich­nu­tie nádr­že (vy­ššie uve­de­ný bod c) mož­no po­va­žo­vať za „pre­ko­na­nie inej za­bez­pe­čo­va­cej pre­káž­ky“, keď­že cel­kom zjav­ne nej­de, v tom­to prí­pa­de, o pre­ko­na­nie „uzam­knu­tia“.

Pri po­su­dzo­va­ní da­nej prob­le­ma­ti­ky je ne­vyh­nut­né pri­po­me­núť zne­nie us­ta­no­ve­nia § 122 ods. 4 Tr. zák., kto­ré sta­no­vu­je, že trest­ný čin je spá­cha­ný vlá­ma­ním, ak pá­cha­teľ vni­kol do uzav­ret­né­ho pries­to­ru ne­do­vo­le­ným pre­ko­na­ním uzam­knu­tia ale­bo pre­ko­na­ním inej za­bez­pe­čo­va­cej pre­káž­ky pou­ži­tím si­ly ale­bo ľsťou.

Od­bor­ná li­te­ra­tú­ra ako aj do­te­raj­šia súd­na prax vy­chá­dza z to­ho, že „vnik­nu­tie do uzav­re­té­ho pries­to­ru“ je zá­klad­nou pod­mien­kou pre napl­ne­nie zna­kov vlá­ma­nia. Pries­tor mô­že byť uzat­vo­re­ný v do­me, v by­te, v ho­te­lo­vej iz­be, v skla­de, v zá­hrad­nom dom­če­ku a po­dob­ne, ale mô­že to byť aj op­lo­te­ný, či inak uzat­vo­re­ný pries­tor zá­hra­dy ale­bo dvo­ra. Mô­že to byť aj men­ší pries­tor, kto­ré je mož­né pre­mies­tňo­vať (nap­rík­lad prí­ruč­ná pok­lad­ňa, ba­to­ži­no­vý pries­tor au­ta). Uzav­re­tím je ochra­na ve­ci pro­ti od­cu­dzeniu, av­šak nie zá­bra­na pre cho­va­né ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU