SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:01

Trestný čin marenia konkurzného konania

Autor: JUDr., Peter Šamko
Udalosť: Právne listy

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá spornými otázkami výkladu znakov skutkovej podstaty trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 Tr. zák.

V Jus­tič­nej re­vue č. 11/2009 bol uve­rej­ne­ný člá­nok, v kto­rom autor JUDr. Ra­do­van Bla­žek, PhD. vy­slo­vu­je ná­zor, že dl­žník, kto­rý ne­po­dá návrh na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu (t. j. na za­ča­tie kon­kur­zné­ho ko­na­nia), ma­rí kon­kur­zné ko­na­nie, pre­to­že cie­ľom kon­kur­zné­ho ko­na­nia je, ok­rem iné­ho, aby sa rie­šil úpa­dok dl­žní­ka spe­ňa­že­ním ma­jet­ku dl­žní­ka a ko­lek­tív­nym us­po­ko­je­ním je­ho ve­ri­te­ľov, te­da ak dl­žník, kto­rý sa doz­ve­del o svo­jom úpad­ku, t. j. o sku­toč­nos­ti pod­ľa § 3 ods. 2 ale­bo 3 zá­ko­na o kon­kur­ze, ne­po­dá návrh na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu, ide o ko­na­nie, kto­rým sa dl­žník sna­ží zma­riť kon­kur­zné ko­na­nie je­ho na­za­ča­tím [1].

S uve­de­ným ná­zo­rom si do­vo­lím ne­súh­la­siť.

V pr­vom ra­de je po­chyb­ným, či úmy­sel­né po­ru­še­nie po­vin­nos­ti dl­žní­ka, kto­rý je v úpad­ku, po­dať návrh na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu mô­že vô­bec ma­riť (prí­pad­ne zma­riť) kon­kur­zné ko­na­nie, t. j., či ta­ké­to úmy­sel­né ko­na­nie dl­žní­ka mô­že spô­so­biť nás­le­dok pred­pok­la­da­ný us­ta­no­ve­ním § 242 ods. 1 písm. a) Tr. zák., kto­rým je ma­re­nie kon­kur­zné­ho ko­na­nia.

Pod­ľa § 242 ods.1 písm. a) Tr. zák. sa tres­tné­ho či­nu ma­re­nia kon­kur­zné­ho ale­bo vy­rov­na­cie­ho ko­na­nia do­pus­tí ten, kto ma­rí kon­kur­zné ko­na­nie (ako aj ďal­šie tam uve­de­né ko­na­nia) tým, že nespl­ní po­vin­nosť ulo­že­nú mu zá­ko­nom, kto­rý up­ra­vu­je ta­ké ko­na­nie [2].

Zo zá­kon­nej de­fi­ní­cie tres­tné­ho či­nu ma­re­nia kon­kur­zné­ho ale­bo vy­rov­na­cie­ho ko­na­nia pod­ľa § 242 ods. 1 písm. a) Tr. zák. vy­plý­va, že na vy­vo­de­nie tres­tnop­ráv­nej zod­po­ved­nos­ti nes­ta­čí, ak oso­ba len nespl­ní po­vin­nosť ulo­že­nú jej zá­ko­nom č. 7/2005 Z. z. o kon­kur­ze a reš­truk­tu­ra­li­zá­cii (ďa­lej len zá­kon o kon­kur­ze). Sa­mot­né nespl­ne­nie po­vin­nos­ti ulo­že­nej zá­ko­nom o kon­kur­ze te­da nie je tres­tným či­nom pod­ľa § 242 ods. 1 písm. a) Tr. zák.. Aby moh­lo ísť o ten­to trest­ný čin, mu­sí nespl­ne­nie po­vin­nos­ti ulo­že­nej zá­ko­nom o kon­kur­ze zá­ro­veň spô­so­biť ma­re­nie kon­kur­zné­ho ko­na­nia. Me­dzi nespl­ne­ním po­vin­nos­ti ulo­že­nej zá­ko­nom o kon­kur­ze a ma­re­ním kon­kur­zné­ho ko­na­nia (ako nás­led­kom) mu­sí byť prí­čin­ná sú­vis­losť, pri­čom pá­cha­teľ mu­sí nie­len nespl­niť po­vin­nosť ulo­že­nú zá­ko­nom o kon­kur­ze v úmys­le (s cie­ľom), aby doš­lo k ma­re­niu kon­kur­zné­ho ko­na­nia, ale ten­to nás­le­dok vo for­me ma­re­nia kon­kur­zné­ho ko­na­nia aj mu­sí nas­tať (ne­vy­ža­du­je sa pri­tom, aby doš­lo k zma­re­niu kon­kur­zné­ho ko­na­nia). Z uve­de­né­ho vy­plý­va aj to, že ne­mô­že ísť o nespl­ne­nie akej­koľ­vek po­vin­nos­ti ulo­že­nej zá­ko­nom o kon­kur­ze, ale mu­sí ísť o ta­kú po­vin­nosť, kto­rá v ob­jek­tív­nej po­lo­he mô­že reál­ne spô­so­biť ma­re­nie kon­kur­zné­ho ko­na­nia.

Pri po­su­dzo­va­ní tres­tnos­ti dl­žní­ka, kto­rý ne­po­dá návrh na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu, ho­ci vie, že je v úpad­ku, je pod­stat­ným hlav­ne to, akým spô­so­bom de­fi­no­vať po­jem „ma­re­nie“, čo mož­no ro­zu­mieť pod „ma­re­ním kon­kur­zné­ho ko­na­nia“ a či je vô­bec reál­ne (ob­jek­tív­ne) mož­né, ne­po­da­ním návr­hu na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu zo stra­ny dl­žní­ka, ma­riť „za­ča­tie kon­kur­zné­ho ko­na­nia“.

Po­jem „ma­re­nie“ je pot­reb­né de­fi­no­vať ako zne­mož­ňo­va­nie, pod­stat­né sťa­žo­va­nie (ka­ze­nie) kon­kur­zné­ho ko­na­nia, te­da zne­mož­ňo­va­nie a pod­stat­né sťa­žo­va­nie úče­lu kon­kur­zné­ho ko­na­nia, kto­rý po­zos­tá­va v rie­še­ní úpad­ku dl­žní­ka spe­ňa­že­ním ma­jet­ku dl­žní­ka (vrá­ta­ne zis­ťo­va­nia ma­jet­ku dl­žní­ka) a nás­led­ným ko­lek­tív­nym us­po­ko­je­ním ve­ri­te­ľov, pri­čom však ne­mu­sí dôjsť k zma­re­niu kon­kur­zné­ho ko­na­nia. Ma­re­ním je pre­to ta­ké, z hľa­dis­ka kon­kur­zné­ho ko­na­nia, zá­važ­né ko­na­nie, kto­ré spô­so­bí, že kon­kur­zné ko­na­nie buď ne­mož­no riad­ne vy­ko­nať vô­bec ale­bo len za pod­stat­ne sťa­že­ných pod­mie­nok. Mu­sí ísť pre­to o ta­ké ko­na­nie, kto­ré sme­ru­je pro­ti sa­mot­nej pod­sta­te kon­kur­zné­ho ko­na­nia, t. j. nap­rík­lad pod­stat­ne sťa­žu­je zis­ťo­va­nie ma­jet­ku dl­žní­ka ale­bo je­ho nás­led­né spe­ňa­žo­va­nie.

Ak pou­ži­je vy­ššie uve­de­nú de­fi­ní­ciu „ma­re­nia“ na po­su­dzo­va­ný prí­pad, mu­sí­me lo­gic­ky dos­pieť k zá­ve­ru, že po­jem ma­re­nie kon­kur­zné­ho ko­na­nia ne­mož­no de­fi­no­vať pau­šál­ne, ako nás­le­dok po­ru­še­nia akej­koľ­vek po­vin­nos­ti sta­no­ve­nej zá­ko­nom o kon­kur­ze, t. j. k poj­mu „ma­re­nie kon­kur­zné­ho ko­na­nia“ ne­mož­no pris­tu­po­vať len čis­to for­mál­ne, bez to­ho, aby sme zis­ťo­va­li, či sku­toč­ne mô­že ob­jek­tív­ne prísť k pod­stat­né­mu oh­ro­ze­niu úče­lu kon­kur­zné­ho ko­na­nia. Ale­bo po­ve­da­né inak, za ma­re­nie kon­kur­zné­ho ko­na­nia ne­mož­no po­va­žo­vať len sa­mot­né od­dia­le­nie za­ča­tia kon­kur­zné­ho ko­na­nia, pre­to­že od­dia­le­nie za­ča­tia kon­kur­zné­ho ko­na­nia nez­na­me­ná je­ho zne­mož­ňo­va­nie, res­pek­tí­ve je­ho pod­stat­né sťa­žo­va­nie, t. j. nez­na­me­ná, že ne­mô­že dôjsť k za­ča­tiu kon­kur­zné­ho ko­na­nia na pod­kla­de nap­rík­lad návr­hu sa­mot­né­ho ve­ri­te­ľa ale­bo že by ne­moh­lo v bu­dúc­nos­ti dôjsť k spl­ne­niu úče­lu kon­kur­zné­ho ko­na­nia, te­da k rie­še­niu prí­pad­né­ho úpad­ku dl­žní­ka spe­ňa­že­ním je­ho ma­jet­ku.

Tá­to sku­toč­nosť je pod­stat­ná, pre­to­že ob­jek­tív­na strán­ka tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 242 ods. 1 písm. a) Tr. zák. za­hŕňa aj nás­le­dok (ma­re­nie) ako aj prí­čin­ný vzťah a nie­len ko­na­nie (po­ru­še­nie po­vin­nos­ti sta­no­ve­nej zá­ko­nom o kon­kur­ze). Ak te­da JUDr. Ra­dos­lav Bla­žek PhD. vo svo­jom člán­ku tvr­dí, že „ak dl­žník, kto­rý sa doz­ve­del o svo­jom úpad­ku, ne­po­dá návrh na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu, ide o ko­na­nie, kto­rým sa dl­žník sna­ží zma­riť kon­kur­zné ko­na­nie je­ho ne­za­ča­tím“, ho­vo­rí v pod­sta­te len o sub­jek­tív­nej strán­ke ko­na­nia dl­žní­ka, kto­rý sa chce (ve­do­me) vy­hnúť za­ča­tiu kon­kur­zné­ho ko­na­nia, av­šak to­to tvr­de­nie už ne­ho­vo­rí nič o nás­led­ku (ako ob­li­ga­tór­ne­mu zna­ku ob­jek­tív­nej strán­ky), te­da o tom, či ta­ké­to úmy­sel­né ko­na­nie dl­žní­ka mô­že aj ob­jek­tív­ne ma­riť (zne­mož­ňo­vať, pod­stat­ne sťa­žo­vať) účel kon­kur­zné­ho ko­na­nia, kto­rým je spe­ňa­žo­va­nie ma­jet­ku dl­žní­ka a ko­lek­tív­ne us­po­ko­jo­va­nie je­ho ve­ri­te­ľov.

V tej­to sú­vis­los­ti je nut­né skon­šta­to­vať, že zá­kon o kon­kur­ze uk­la­dá, už v rám­ci za­ča­té­ho kon­kur­zné­ho ko­na­nia, kon­krét­ne po­vin­nos­ti rôz­nym oso­bám (nap­rík­lad dl­žní­ko­vi ale­bo správ­co­vi kon­kur­znej pod­sta­ty), kto­ré sa vy­slo­ve­ne tý­ka­jú tých­to kon­krét­nych osôb a kto­ré mu­sia spl­niť len vý­hrad­ne tie­to oso­by. Z hľa­dis­ka dl­žní­ka, mu­sí ísť o ta­kú po­vin­nosť sta­no­ve­nú zá­ko­nom o kon­kur­ze, kto­rá sa vý­hrad­ne via­že na oso­bu dl­žní­ka a iné (ďal­šie) oso­by vy­stu­pu­jú­ce v kon­kur­znom ko­na­ní (nap­rík­lad správ­ca kon­kur­znej pod­sta­ty) „nas­tu­pu­jú“ až nás­led­ne a len vte­dy, ak si dl­žník ta­kú­to svo­ju po­vin­nosť nespl­ní. Prá­ve tá­to vý­hrad­nosť po­vin­nos­ti a pos­tup­nosť pri jej pl­ne­ní, či nepl­ne­ní (pos­tup­nosť v tom zmys­le, že naj­skôr ako pr­vý vždy mu­sí ko­nať dl­žník a nik­to iný) mô­že oh­ro­ziť ale­bo pod­stat­ne sťa­žiť nap­rík­lad zis­ťo­va­nie ma­jet­ku dl­žní­ka a tým aj nás­led­né us­po­ko­jo­va­nie ve­ri­te­ľov [3]. Po­kiaľ však ide o po­vin­nosť dl­žní­ka po­dať návrh na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu, tak ide sí­ce tak­tiež o po­vin­nosť, av­šak nás­le­dok spl­ne­nia tej­to po­vin­nos­ti (za­ča­tie kon­kur­zné­ho ko­na­nia) nie je via­za­ný vý­hrad­ne na jej spl­ne­nie, res­pek­tí­ve na aké­koľ­vek ko­na­nie, či ne­ko­na­nie dl­žní­ka, pre­to­že návrh na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu mô­žu po­dať aj iné oso­by a ne­mu­sia naj­skôr ča­kať, či tak uro­bí dl­žník v rám­ci pl­ne­nia si svo­jich po­vin­nos­tí ulo­že­ných mu zá­ko­nom o kon­kur­ze. Za­ča­tie kon­kur­zné­ho ko­na­nia tak nie je vo vý­hrad­nej dis­po­zí­cii dl­žní­ka a pre­to sa dl­žník sí­ce mô­že chcieť vy­hnúť za­ča­tiu kon­kur­zné­ho ko­na­nia, av­šak ta­kou­to svo­jou ne­čin­nos­ťou mô­že len od­dia­liť za­ča­tie kon­kur­zné­ho ko­na­nia, av­šak nie aj ma­riť prí­pad­né za­ča­tie kon­kur­zné­ho ko­na­nia a už vô­bec nie ho zma­riť. Ak te­da nás­le­dok ne­čin­nos­ti dl­žní­ka (za­ča­tie, či ne­za­ča­tie kon­kur­zné­ho ko­na­nia) nie je voľ­ne k dis­po­zí­cii dl­žní­ko­vi (na­koľ­ko za­ča­tie kon­kur­zné­ho ko­na­nia mô­že ini­cio­vať aj nap­rík­lad ve­ri­teľ), ne­mož­no len od­dia­le­nie za­ča­tia kon­kur­zné­ho ko­na­nia po­va­žo­vať za zme­nož­ňe­nie, či pod­stat­né sťa­že­nie za­ča­tia kon­kur­zné­ho ko­na­nia.

Opä­tov­ne tu tre­ba zdô­raz­niť, že po­da­nie návr­hu na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu nie ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.