Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd

Autor: JUDr. Marek Kundrát LL.M.
Zdroj: Najprávo

Abstrakt

Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto postup bude síce po formálnej stránke v súlade s Civilným sporovým poriadkom, avšak v skutočnosti bude mať za následok popretie ústavného práva žalovaného subjektu na zákonného sudcu.

Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov.

V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto postup bude síce po formálnej stránke v súlade s Civilným sporovým poriadkom, avšak v skutočnosti bude mať za následok popretie ústavného práva žalovaného subjektu na zákonného sudcu.

Zásada trvania miestnej príslušnosti

Ustanovenie § 36 Civilného sporového poriadku („CSP“) upravuje jednu zo základných procesnoprávnych zásad – perpetuatio fori, t. j. že súdne konanie sa uskutočňuje na súde, ktorý je na prejednanie príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností v čase začatia konania a trvá do skončenia konania, pričom na skutočnosti, ktoré vznikli až po začatí súdneho konania a ktoré by inak mali za následok iné určenie príslušnosti súdu, sa už v priebehu súdneho konania neprihliada.

Modelový príklad:

Spoločnosť A so sídlom v obvode Okresného súdu Bratislava I chce zažalovať spoločnosť B, ktorá má sídlo v obvode Okresného súdu Košice I, a teda príslušným by bol na konanie a rozhodnutie Okresný súd Košice I (miestna príslušnosť určená v zmysle § 13 resp. 15 CSP podľa sídla žalovaného). Záujmom spoločnosti A je však, aby súdne konanie prebehlo na Okresnom súde Banská Bystrica. Spoločnosť A preto podá žalobu voči spoločnosti B a taktiež voči spoločnosti C, ktorá má sídlo v obvode Okresného súdu Banská Bystrica. Pre úplnosť uvádzam, že spoločnosť C s vecou nemá nič spoločné, teda nie je vôbec pasívne vecne legitimovaným subjektom, avšak má sídlo v obvode Okresného súdu Banská Bystrica. Spoločnosť A si tak v súlade s § 37 CSP na základe vlastného výberu založí miestnu príslušnosť Okresného súdu Banská Bystrica.

Spoločnosť A v závislosti od procesnej obrany (viď nižšie) spoločnosti B môže zvoliť viaceré formy ďalšieho vedenia súdneho sporu. Následný procesný vývoj v modelovom príklade môže spočívať napr. v späťvzatí žaloby voči spoločnosti C, t. j. jediným žalovaným subjektom by bola spoločnosť B (avšak nie na Okresnom súde Košice I, ale v súlade s pôvodne sledovaným cieľom spoločnosti A na Okresnom súde Banská Bystrica).

Konanie in fraudem legis

Som toho názoru, že vyššie popísaný postup žalobcu (v modelovom príklade spoločnosti A) je možné považovať za obchádzanie zákona, predovšetkým § 13 resp. 15 ods. (1) CSP, ako aj článku 48 ods. (1) Ústavy SR, pretože použil prostriedky, ktoré sami osebe neodporujú výslovnému zákazu zákona, ale svojimi dôsledkami odporujú zákonu resp., že žalobca (v modelom príklade spoločnosť A) sa správa síce podľa práva, avšak tak, aby zámerne dosiahol výsledok, ktorý právna norma nepredvída a ktorý je nežiaduci.

Možnosti procesnej obrany spoločnosti B v rámci prvostupňového konania

a) námietka miestnej nepríslušnosti súdu

V zmysle § 41 CSP má spoločnosť B pri prvom procesnom úkone k dispozícii námietku miestnej príslušnosti súdu. V prípade, ak ju spoločnosť B včas nevyužije, toto oprávnenie stráca, navyše dochádza ku konvalidácii nedostatku miestnej príslušnosti súdu. Na druhej strane aj včasné využitie tohto oprávnenia nedáva spoločnosti B s poukazom na znenie § 37 CSP nádej na dosiahnutie zmeny miestnej príslušnosti súdu. Túto skutočnosť potvrdzuje aj komentár k § 37 CSP, v ktorom sa konštatuje, že: „To znamená, že v prípade, ak máme niekoľkých žalovaných, ktorí majú viacero miestne príslušných súdov, a žalobca vyberie konkrétny miestne príslušný súd a počas konania dôjde k zmene účastníka, poprípade žalobca zoberie voči tomu žalovanému, na podklade ktorého bola určená miestna príslušnosť, ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU