ZÁKONNOSŤ ZAISTENIA OSOBY PODĽA § 85 ODS. 2 TRESTNÉHO PORIADKU

Autor: JUDr., Katarína Kupková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Autorky sa v príspevku zaoberajú problematikou aplikácie ustanovenia § 85 odsek 2 Trestného poriadku

 

Úvod

Autorky sa rozhodli v príspevku zaoberať problematikou aplikácie ustanovenia § 85 odsek 2 Trestného poriadku, zákona číslo 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba Trestný poriadok) z dôvodu častých problémov s aplikáciou tohto ustanovenia a nejednotnom postupe zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

1 Obmedzenie osobnej slobody v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Trestného poriadku

Aby sme sa prepracovali k samotnému ustanoveniu § 85 ods. 2 Trestného poriadku je potrebné si ujasniť pojem „obmedzenie osobnej slobody“. Pod osobnou slobodou v právnej rovine rozumieme slobodu osoby, ktorú garantujú nie len zákony v rámci Slovenskej republiky, ale taktiež aj nadnárodné dokumenty, či už na medzinárodnej úrovni, tak aj na európskej úrovni. Osobná sloboda v podmienkach Slovenskej republiky je uvedená v článku 17 Ústavy Slovenskej republiky1. V súvislosti s § 85 ods. 2 Trestného poriadku súvisí ustanovenie článku 1 Ústavy SR, a to konkrétne odsek 1 a 2, kde je uvedené, že „osobná sloboda sa zaručuje. Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok2“. Na nadnárodnej úrovni je osobná sloboda uvedená napríklad v Európskom dohovore o ľudských právach v článku 5, kde je uvedené v ktorých prípadoch je možné obmedziť osobnú slobodu osoby. Ide o nasledujúce prípady:
„a) zákonné pozbavenie slobody osoby po odsúdení príslušným súdom;

b) zákonné zatknutie alebo pozbavenie slobody z dôvodu nesplnenia rozhodnutia vydaného súdom v súlade so zákonom alebo s cieľom zabezpečiť splnenie povinnosti stanovenej zákonom;

c) zákonné zatknutie alebo pozbavenie slobody za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, alebo ak je to dôvodne považované za potrebné za účelom zabránenia spáchaniu trestného činu alebo úteku po jeho spáchaní;

d) pozbavenie slobody maloletého na základe zákonného rozhodnutia za účelom výchovného dohľadu alebo jeho zákonné pozbavenie slobody za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán;
e) zákonné pozbavenie slobody osôb, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo duševne chorých osôb, alkoholikov, narkomanov alebo tulákov;

f) zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby, aby sa zabránilo jej nepovolenému vstupu na územie štátu, alebo osoby, proti ktorej sa vedie konanie o vypovedaní alebo vydaní3“.V predmetnom ustanovení sú tiež uvedené aj práva osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda. Osobná sloboda je taktiež upravená v Ústavnom zákone, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ústavný zákon č. 23/1991 Zb., kde v článku 8 odsek 1 je uvedené, že „osobná sloboda je zaručená4“. Vzhľadom na uvedené je nepopierateľné, že do tak závažného zásahu, do jedného z najzákladnejších ľudských práv je možné zasiahnuť len v nevyhnutných prípadoch a iba v zmysle a na základe zákona. V našom ponímaní je týmto zákonom Trestný poriadok. Trestný poriadok osobnú slobodu, resp. obmedzenie osobnej slobody upravuje v ustanovený § 85 odsek 2, kde je uvedené, že „osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, môže obmedziť ktokoľvek, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy.5“ Z výkladu predmetného ustanovenia je zrejmé, že zákonodarca dal ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia