ZADRŽANIE OSOBY POLICAJTOM PODĽA § 85 TRESTNÉHO PORIADKU

Autori: JUDr. Katarína Kupková, JUDr. Dávid Šimek PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

Autori sa v príspevku venujú problematike zadržania policajtom v zmysle § 85 Trestného poriadku v praxi

 

1 Všeobecne k zadržaniu osoby podľa § 85 Trestného poriadku

V zmysle § 85 Trestného poriadku, zákona č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba § 85 Trestného poriadku) je policajt oprávnený zadržať osobu v prípade dôvodov väzby1 alebo v prípade, že ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu. Na zadržanie osoby policajtom je vopred nutný súhlas prokurátora či už písomný alebo ústný (zväčša telefonický), avšak existujú dve výnimky, kedy súhlas prokurátora nie je potrebný. Týmito výnimkami sú:
a) ak vec neznesie odklad (predovšetkým a najmä z časového hľadiska) a
b) v prípade, že nie je možné vopred súhlas prokurátora zabezpečit (predovšetkým, ak bola osoba pristihnutá pri trestnom činu alebo bola osoba zastihnutá na úteku“.2 V takomto prípade je povinnosťou policajta o tejto skutočnosti bezodkladne informovať prokurátora.

V prípade zadržania osoby netreba zabúdať, že ide o trestnoprocesný inštitút, konkrétne o zaisťovací úkon, ktorým sa začína trestné stíhanie a preto netreba zabúdať na to, že je povinnosťou policajta uviesť v uznesení o začatí trestného stíhania alebo v uznesení o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia, že trestné stíhanie bolo začaté zaisťovacím úkonom, a to zadržaním osoby v zmysle § 85 ods. 1 Trestného poriadku.

V praxi sa stáva aj skutočnosť, ze osoba je pristihnutá pri páchaní trestného činu a preto Trestný poriadko pamätá ja na tento fakt a vzhľadom na to, je možné obmedziť osobnú slobodu tejto osoby, pričom toto právo môže využiť ktokoľvek3. Toto oprávnenie je premietnuté v § 85 ods. 2 Trestného poriadku, kde je taktiež uvedené, že obmedziť osobnú slobodu može ktokoľvek v prípade, že je to potrebné na:
a) zistenie totožnosti,
zabránenie úteku takejto osoby,
c) zabezpečnie dôkazov alebo
d) na zabránenie páchania ďalšej trestnej činnosti osoby.

Osoba, ktorá zadržala takúto osobu je bezodkladne povinná túto osobu odovzdať vecne a miestne príslušnému útvaru Policajného zboru, Vojenskej polície alebo Colnej správe. Policajt následne o tejto skutočnosti vyrozumie prokurátora. Je potrebné spomenút, že 48 hodinová lehota na zadržanie plynie až od odovzdania osoby a zadržania osoby podľa § 85 ods. 1 Trestného poriadku.

2 Policajt oprávnený na zadržanie osoby v zmysle § 85 ods. 1 Trestného poriadku

V praxi osobu zadržiava policajt4, ktorý je definovaný v § 10 ods. 8 Trestného poriadku, zákona č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
V § 10 ods. 8 Trestného poriadku je uvedené, že policajtom sa rozumie:
„a) vyšetrovateľ Policajného zboru,
b) vyšetrovateľ Policajného zboru zaradený na Úrade inšpekčnej služby, ak ide o trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a nejde o trestné činy uvedené v písmene c); to platí, aj ak ide o trestné činy colníkov a nejde o trestné činy uvedené v písmene c),
c) vyšetrovateľ finančnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia