VPLYV ORGANIZAČNO – TECHNICKÝCH OPATRENÍ NA ZÁKONNOSŤ DÔKAZOV[1]

Autor: doc. JUDr., Sergej Romža, PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

Príprava, realizácia, ako aj dokumentácia jednotlivých procesných úkonov a osobitne dôkazov, je determinovaná nielen ich procesnými aspektmi – podmienkami, ale rovnako tak organizačno – technickými opatreniami. Tresnoprocesná jurisprudencia si preto kladie legitímnu otázku, aké procesné účinky sú spojené s prípadným nerešpektovaním organizačno – technických podmienok. Riešenie nastolenej otázky je pomerne náročné, pričom sa odvíja od stupňa právnej záväznosti týchto opatrení, ako aj od ich vplyvu na výsledok realizácie toho – ktorého dôkazu. V každom prípade, pokiaľ nerešpektovanie stanovených organizačno – technických opatrení – podmienok, nadobudlo charakter podstatnej vady konania, zakladá to nezákonnosť a tým aj procesnú neúčinnosť takéhoto dôkazu.

ÚVODOM
Dokazovanie je vedľa rozhodovania najdôležitejšou procesnou činnosťou orgánov činných v
trestnom konaní, nakoľko umožňuje zistiť skutkový základ pre ich rozhodovanie a pre ďalší
procesný postup tak, aby mohol byť splnený účel trestného konania uvedený v § 1 Trestnéhoporiadku. Predstavuje zložitý komplex procesných postupov orgánov činných v trestnom konaní a
iných subjektov, v ktorom sú obsiahnuté ich teoretické odborné poznatky a praktické skúsenosti.[2].

Význam dokazovania spočíva predovšetkým v tom, že ide o jedinú cestu, prostredníctvom
ktorej si orgány činné v trestnom konaní, môžu a musia obstarať skutkový podklad pre svoje
rozhodnutie. Predmetom trestného konania je totiž skutok, ktorý sa stal v minulosti, a ktorý orgány
činné v trestnom konaní, ktoré o ňom majú rozhodovať, osobne samé nepozorovali, ani sa ho
nezúčastnili. Vzhľadom k tomu sa s ním môžu oboznámiť len nepriamo tak, že si jeho priebeh
zrekonštruujú za pomoci obstaraných a vykonaných dôkazov[3.]
Na tom, do akej miery sa im úplne a vecne podarí skutkový základ preukázať, závisí
správnosť a spravodlivosť rozhodnutí. Výsledok dokazovania tak rozhoduje o kvalite rozhodnutí.[4]
Dôkazným právom je potom súhrn noriem trestného práva procesného, ktoré tento postup
upravujú. Je ovládané tými istými princípmi, ako konanie, ktorého je súčasťou.[5]
Z prezentovanej definície je potom možno dôvodiť základné fázy dokazovania, z ktorej
vyplýva, že dokazovanie je určitý proces, ktorý pozostáva z viacerých fáz dokazovania, ktorý je
zavŕšený fázou hodnotenia dôkazov[6].  V tejto súvislosti zákonnosť dôkazov, je jedno z rozhodujúcich
hodnotiacich kritérií, ktoré však nie je abstraktným, ani formalistickým kritériom. Naopak zákonnosť
dôkazov je kľúčová pre spravodlivý charakter celého trestného konania. [7]Dokazovanie je trestnoprocesnou jurisprudenciou pravidelne (konštantne) charakterizované
ako Trestným poriadkom upravený procesný postup orgánov činných v trestnom konaní, súdov,
prípadne iných procesných subjektov.
Prezentovaná charakteristika dokazovania akcentuje, či dokonca absolutizuje, výlučne
procesné aspekty procesu dokazovania. Sme toho názoru, že dokazovanie je oveľa komplexnejší a
štrukturovanejší proces, ktorý je tvorený resp. pozostáva nielen z procesných aspektov, ale rovnako
tak z aspektov taktických a v neposlednom rade aj z aspektov organizačno – technického
charakteru a práve týmto aspektom sa mienim vo svojom vystúpení venovať primárne.
K uvedenému sa žiada navyše dodať, že práve taktické a organizačno – technické aspekty
procesu dokazovania, nemusia byť nevyhnutne, normatívne ukotvené v jednotlivých ustanoveniach
Trestného poriadku, čo situáciu ešte viac komplikuje a stavia pred aplikačnú prax a trestnoprocesnú
jurisprudenciu, nové výzvy, nové interpretačné a aplikačné problémy, ktorých praktické riešenie je
organicky späté práve s otázkou vplyvu týchto organizačno - technických opatrení (aspektov) na
zákonnosť produkovaných dôkazov.
Žiada sa hneď úvodom akcentovať a pripomenúť, že organizačno - technické opatrenia
determinujú tak prípravu, vykonávanie, ako aj dokumentáciu jednotlivých procesných úkonov
(dôkazov), a to vrátane jednotlivých fáz dokazovania.
Tak ako bolo už v úvode toho príspevku avízované, organizačno - technické opatrenia, môžu
byť normatívne ukotvené, v rôznych normatívnych prameňoch:

I. K NORMATÍVNEMU UKOTVENIU ORGANIZAČNO - TECHNICKÝCH ASPEKTOV PROCESU DOKAZOVANIA 

Dokazovanie je trestnoprocesnou jurisprudenciou pravidelne (konštantne) charakterizované ako Trestným poriadkom upravený procesný postup orgánov činných v trestnom konaní, súdov, prípadne iných procesných subjektov. Prezentovaná charakteristika dokazovania akcentuje, či dokonca absolutizuje, výlučne procesné aspekty procesu dokazovania. Sme toho názoru, že dokazovanie je oveľa komplexnejší a štrukturovanejší proces, ktorý je tvorený resp. pozostáva nielen z procesných aspektov, ale rovnako tak z aspektov taktických a v neposlednom rade aj z aspektov organizačno – technického charakteru a práve týmto aspektom sa mienim vo svojom vystúpení venovať primárne. K uvedenému sa žiada navyše dodať, že práve taktické a organizačno – technické aspekty procesu dokazovania, nemusia byť nevyhnutne, normatívne ukotvené v jednotlivých ustanoveniach Trestného poriadku, čo situáciu ešte viac komplikuje a stavia pred aplikačnú prax a trestnoprocesnú jurisprudenciu, nové výzvy, nové interpretačné a aplikačné problémy, ktorých praktické riešenie je organicky späté práve s otázkou vplyvu týchto organizačno - technických opatrení (aspektov) na zákonnosť produkovaných dôkazov. Žiada sa hneď úvodom akcentovať a pripomenúť, že organizačno - technické opatrenia determinujú tak prípravu, vykonávanie, ako aj dokumentáciu jednotlivých procesných úkonov (dôkazov), a to vrátane jednotlivých fáz dokazovania. Tak ako bolo už v úvode toho príspevku avízované, organizačno - technické opatrenia, môžu byť normatívne ukotvené, v rôznych normatívnych prameňoch: 

a) predovšetkým sú to jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku, či už v rámci všeobecných ustanovení o úkonoch trestného konania, v súvislosti so spôsobom ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU