KONTROLA SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÝM SÚDOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY[1]

Autor: JUDr. Juraj Vačok PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstrakt

Autor sa vo svojom príspevku venuje kontrolnej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky vo vzťahu k rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Osobitne sa venuje počtu podaní, počtu rozhodnutí a dĺžke konaní. Používa pritom metódu štatistického zisťovania. S ohľadom na predmet výskumu sa venuje najmä konaniam vedeným podľa článku 127 právneho predpisu číslo 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien. Osobitne sa zameriava na konania, ktoré sa týkajú práva na súdnu a inú právnu ochranu. Na základe štatistických ukazovateľov autor prijíma čiastkové závery.

 

1 ÚVOD

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len Ústavný súd) má podľa môjho názoru významné kompetencie na úseku kontroly aj v oblasti verejnej správy. Domnievam sa, že je tomu tak najmä z dôvodu existencie inštitútu ústavnej sťažnosti podľa článku 127 právneho predpisu číslo 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien (ďalej len Ústava).

Vo svojom príspevku som sa zameral na rozsah kontrolnej činnosti Ústavného súdu podľa tohto ustanovenia vo vzťahu k verejnej správe. Vychádzam pritom zo zverejnených informácií na internetovej stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky. Konkrétne z publikácií Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu za roky 2010 až 2018.[2] Základnou metódou, ktorú som použil, je metóda štatistického zisťovania.

2 SPÔSOB ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA

Za jednotlivé roky som sledoval viacero údajov. V prvej fáze som sledoval celkový nápad vecí podľa článku 127 Ústavy.

Následne som sa zaoberal počtom rozhodnutých vecí podľa tohto článku. Osobitne som sledoval počet vecí rozhodnutých v konaniach týkajúcich sa napádaného porušenia práva na súdnu a inú právnu ochranu garantovaného v súčasnosti najmä článkom 46 odsekmi (1) i (2) Ústavy, článkom 36 odsekom (1) Listiny základných práv a slobôd, článkom 6 odsekom 1. Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článku 47 Charty základných práv Európskej únie.[3] Po vyhodnotení týchto údajov som skúmal, vkoľkých veciach rozhodovaných pre porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu bolo rozhodnuté meritórne a v koľkých z týchto meritórnych rozhodnutí bolo skonštatované porušenie.[4]

Vo vzťahu k skonštatovaným porušeniam som sa osobitne zameral na porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Dôvodom je, že Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veciach kontroly správnych rozhodnutí má postavenie kasačného súdu. S ohľadom na subsidiárne postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky je teda predpoklad, že najviac napádané budú práve rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Uvedomujem si však, že predmetný údaj je nepresný a len orientačný. Predmetné porušenia totiž nemusia byť vo veciach kontroly rozhodnutí a opatrení Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Tento údaj som sledoval až od roku 2011, nakoľko v materiáloch, z ktorých som vychádzal, za rok 2010 nebol uvedený.

Vo vzťahu k porušeniam Najvyšším súdom Slovenskej republiky som skúmal aj primerané finančné zadosťučinenie, ktoré bolo priznané Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa článku 127 odseku (3) Ústavy v dôsledku týchto porušení. Sumy primeraných finančných zadosťučinení som v jednotlivých rokoch porovnával s celkovými priznanými sumami primeraného finančného zadosťučinenia za porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu.
Od roku 2014 som sledoval aj údaj o porušení v správnych veciach vo vzťahu k právu na súdnu a inú právnu ochranu. Tento údaj je však tiež len orientačný. Z posudzovaných dokumentov totiž nie je zrejmé, kto bol v jednotlivých veciach porušovateľom a či sa predmetné veci týkali rozhodnutí verejnej správy.

Posledným sledovaným údajom je dĺžka konania v jednotlivých rokoch. Tento údaj však sledujem k celej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, nakoľko v posudzovaných dokumentoch sa nenachádza údaj o priemernej dĺžke konania vo vzťahu k jednotlivým druhom konaní.

3 ŠTATISTICKÉ ZISTENIA

Jednotlivé štatistické zistenia uvádzam za každý sledovaný rok samostatne. Následne tieto údaje sumarizujem pre lepšie porovnanie v osobitnej tabuľke. Údaje o dĺžke konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky vyhodnocujem osobitne v poslednej časti tejto kapitoly.

3.1 Situácia v roku 2010

Z dostupných údajov za rok 2011 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených na Ústavný súd Slovenskej republiky 7604 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých bolo 1896 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 1309 sťažností. Z týchto 1309 vecí bolo procesne rozhodnutých 1166 a meritórne rozhodnutých (nálezom) 143.

Zaujímavosťou tohto roka je, že z celkového počtu prijatých vecí sa 4965 týkalo jednej právnickej osoby, teda jedného sťažovateľa. Tieto veci boli spojené do jedného konania.

3.2 Situácia v roku 2011

Z dostupných údajov za rok 2011 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených na Ústavný súd Slovenskej republiky 4197 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých bolo 2200 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 1651 sťažností. Z týchto 1651 vecí bolo procesne rozhodnutých 1503 (1488 odmietnutých, 11 zastavených a 4 spojené na spoločné konanie) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 148 (porušenie bolo skonštatované v 109 veciach).

Z konštatovaných porušení bolo v 47 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí. Za porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky bolo priznané primerané finančné zadosťučinenie 5500,- € (celkové primerané finančné zadosťučinenie za porušenia práva na súdnu a inú právnu ochranu bolo 49000,- €).

3.3 Situácia v roku 2012

Z dostupných údajov za rok 2012 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených na Ústavný súd Slovenskej republiky 16242 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých bolo 13891 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 8201 sťažností. Z týchto 8201 vecí bolo procesne rozhodnutých 8103 (1525 odmietnutých, 17 zastavených, 6561 odložených) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 98 (porušenie bolo skonštatované v 71 veciach).

Z konštatovaných porušení bolo v 21 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí. Za porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky bolo priznané primerané finančné zadosťučinenie 500,- € (celkové primerané finančné zadosťučinenie za porušenia práva na súdnu a inú právnu ochranu bolo 11800,- €).

3.4 Situácia v roku 2013

Z dostupných údajov za rok 2013 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených na Ústavný súd Slovenskej republiky 23811 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých bolo 17933 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 17232 sťažností. Z týchto 17232 vecí bolo procesne rozhodnutých 17112 (2088 odmietnutých, 15 zastavených, 533 odložených) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 120 (porušenie bolo skonštatované v 76 veciach). 14474 podaní bolo vybavených spojením v jednu vec.

Z konštatovaných porušení bolo v 36 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí. Za porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky nebolo v tomto roku priznané žiadne primerané finančné zadosťučinenie (celkové primerané finančné zadosťučinenie bolo 6000,- €).

3.5 Situácia v roku 2014

Z dostupných údajov za rok 2014 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených na Ústavný súd Slovenskej republiky 27700 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých bolo 15993 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 15032 sťažností. Z týchto 15032 vecí bolo procesne rozhodnutých 14929 (konkrétne spôsoby rozhodnutia neboli uvedené) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 103 (porušenie bolo skonštatované v 73 veciach).

Z konštatovaných porušení bolo v 22 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Za porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky nebolo v tomto roku priznané žiadne primerané finančné zadosťučinenie (celkové primerané finančné zadosťučinenie bolo 73000,- €). Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí.

Zo všetkých porušení bolo 7 porušení v správnych veciach. Zo štatistických informácií sa mi však nepodarilo zistiť, akých konaní sa tieto porušenia týkali.

3.6 Situácia v roku 2015

Z dostupných údajov za rok 2015 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených na Ústavný súd Slovenskej republiky 16776 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých bolo 15126 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 14473 sťažností. Z týchto 14473 vecí bolo procesne rozhodnutých 14371 (konkrétne spôsoby rozhodnutia neboli uvedené) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 122 (porušenie bolo skonštatované v 102 veciach).

Z konštatovaných porušení bolo v 48 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Za porušenia týmto súdom bolo priznané primerané finančné zadosťučinenie 3000,- € (celkové primerané finančné zadosťučinenie bolo 36500,- €). Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí.

Zo všetkých porušení bolo 27 porušení v správnych veciach. Zo štatistických informácií sa mi však nepodarilo zistiť, akých konaní sa tieto porušenia týkali.

3.7 Situácia v roku 2016

Z dostupných údajov za rok 2016 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených na Ústavný súd Slovenskej republiky 15155 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých bolo 18202 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 17547 sťažností. Z týchto 17547 vecí bolo procesne rozhodnutých 17475 (48 zastavených, 15783 spojených, 1579 odmietnutých, 65 odložených) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 99 (porušenie bolo skonštatované v 75 veciach).

Z konštatovaných porušení bolo v 26 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Za porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky nebolo v tomto roku priznané žiadne primerané finančné zadosťučinenie (celkové primerané finančné zadosťučinenie bolo 5000,- €). Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí.

Zo všetkých porušení bolo 15 porušení v správnych veciach (od roku 2016 sa uvádza tento štatistický údaj ako veci správneho súdnictva). Zo štatistických informácií sa mi však nepodarilo zistiť, akých konaní sa tieto porušenia týkali.

3.8 Situácia v roku 2017

Z dostupných údajov za rok 2017 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených na Ústavný súd Slovenskej republiky 2342 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých bolo 11862 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 11153 sťažností. Z týchto 11153 vecí bolo procesne rozhodnutých 1038 (151 zastavených, 9606 spojených, 1215 odmietnutých, 66 odložených) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 115 (porušenie bolo skonštatované v 90 veciach).

Z konštatovaných porušení bolo v 41 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Za porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky nebolo v tomto roku priznané žiadne primerané finančné zadosťučinenie (celkové primerané finančné zadosťučinenie bolo 4000,- €). Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí.

Zo všetkých porušení bolo 18 porušení v správnych veciach (od roku 2016 sa uvádza tento štatistický údaj ako veci správneho súdnictva). Zo štatistických informácií sa mi však nepodarilo zistiť, akých konaní sa tieto porušenia týkali.

Údaje za jednotlivé roky pre potreby porovnania uvádzam v nasledovnej tabuľke. 

 

Rok

Nápad vecí (čl. 127)[5]

Rozhodnuté (čl. 127)[6]

Rozhodnuté (čl. 46)[7]

Porušenia (čl. 46)[8]

Porušenia NS SR (čl. 46)[9]

Primerané finančné zadosťučinenie NS SR/celkové (€)[10]

Porušenia
v správnych veciach (čl. 46)[11]

2010

7604

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia