Advokáti v rámci komunistickej nomenklatúry v rokoch 1948–89, 3. časť

Autor: JUDr., Rudolf Maník, PhD. MBA, MHA
Univerzita: Bulletin advokácie SAK

Abstrakt

V poradí už piatu Konferenciu o histórii advokácie usporiadal Výbor pre históriu advokácie Českej advokátskej komory. Na konferencii, ktorú vysoko profesionálne moderoval JUDr. Stanislav Balík, sudca Ústavného súdu ČR, sa aktívne zúčastnili i slovenskí advokáti. JUDr. Peter Kerecman pripravil referát o známych slovenských advokátoch z rodu Daxnerovcov a JUDr. Rudolf Maník referoval na tému „Advokáti v rámci komunistickej nomenklatúry v rokoch 1948 – 1989“. V tomto čísle Bulletinu slovenskej advokácie prinášame poslednú častí druhého referátu.

 

Tragický osud šéfa diplomacie

Z ministrov zahraničných vecí socialistického Českosloven- ska bol bývalým advokátom iba JUDr. Vladimír Clementis, ktorý sa narodil 20. septembra 1902 v Tisovci evanjelickému učiteľovi Ľudovítovi Clementisovi a Márii Adele Clementisovej rod. Vranej, do rodiny patrili aj jeho dve sestry, brat a dvaja nevlastní súrodenci. Bola to najmä zásluha matky, že prežil príkladné detstvo, lebo ona deťom každé popoludnie spievala ľudové piesne, čítala básne, či slovenské a české rozprávky. U Vladimíra tak vzbudila záujem o literatúru a umenie, pritom rodina ho vychovávala v protestantskom duchu. Po skončení cirkevnej základnej školy študoval na gymnáziu v Uhorskej Skalici, kde aj v roku 1921 zmaturoval. Logickým pokračovaním štúdií bol zápis na právnickú fakultu vzhľadom na to, že už ju navštevovali jeho dvaja bra- tia. V roku 1922 bol už ideologicky sformovaný a podieľal sa na zakladaní Voľného združenia študentov socialistov zo Slovenska, z ktorého vznikla neskôr ľavicovo orientovaná skupina DAV, kde sa na jeseň 1924 stal hlavným ideológom a dušou rovnomenného štvrťročníka. Keďže ovládal cudzie jazyky, 2 semestre študoval vo Francúzsku a Nemecku; pri návšteve Drážďan si napr. všimol v infláciou poznačenej krajine kupovanie 2 mrkiev či 1 kalerába za bankovky v hod- note desaťtisícov mariek. Clementis do KSČ vstúpil roku 1925, kedy aj po absolvovaní vysokej školy získal doktorát práv. Aj keď mal záujem pracovať v kancelárii nejakého ad- vokáta – komunistu v Prahe, od decembra 1925 bol podľa zápisu v matrike advokátskej komory v Turčianskom Svätom Martine advokátskym koncipientom v Lučenci až do feb- ruára 1926. Krátky čas bol dokonca auskultantom v bratis- lavskej súdnej stolici, kde mu bol predstaveným budúci minister spravodlivosti ČSR a advokát Vladimír Fajnor. V júni roku 1926 zase nastúpil pracovať do advokátskej kancelárie bratislavského komunistického advokáta Dr. Kubu, kde vykonával svoju koncipientsku prax až do januára 1931 a so svojím šéfom spolupracoval o. i. aj na zriadení bratislavské- ho krematória v roku 1927. V tomto období pôsobil vďaka svojim znalostiam francúzštiny a nemčiny v medzinárodnej Association des écrivains pour défence de la culture, od roku 1927 aj v Spolku socialistických akademikov presadzu- júcich komunistický vplyv v Zväze komunistickej mládeže i Zväze slovenského študentstva a v rokoch 1929 aj 1930 navštívil (ako spoluzakladateľ Spoločnosti pre hospodárske a kultúrne zblíženie s novým Ruskom) ZSSR.[33] Po nástupe do advokátskej kancelárie JUDr. I. Sekaninu vo februári 1931 prijal obhajobu v známom procese s komunistickým poslancom Štefanom Majorom obžalovaným v zmysle zák. čl. XL/1914 z účasti na štrajku poľnohospodárskych robot- níkov v Košútoch, na ktorom došlo k streľbe četníkov do davu demonštrujúcich.[34] Zatiaľ čo jeho spoluobhajca – bý- valý komisár Maďarskej republiky rád a paradoxne exadvo- kát ľudáka Vojtecha Tuku JUDr. Zoltán Weichherz sa pri vypočúvaní 60 svedkov sústredil na právnu stránku veci, Clementis sa upriamil na vecnú časť kauzy. Poukazovaním na politický kontext procesu, strelné rany demonštrantov prevažne v chrbtových častiach ich tiel na rozdiel od tvrdení prokuratúry o „nutnej obrane“ četníkov ako aj citovaním obhajoby černovských obetí obdobnej žandárskej streľby z čias Uhorska advokátom Svetozarom Hurbanom Vajan- ským svojmu klientovi pomohol k preklasifikovaniu zločinu na prečin „odmenený“ len 8 mesiacmi väzenia.

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia