POSTAVENIE A OCHRANA OBETÍ PODĽA LEGISLATÍVY RUSKEJ FEDERÁCIE

Autor: Mgr., Anna Belkina
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

Autorka sa v príspevku zaoberá otázkami súčasnej úpravy postavenia a ochrany obeti trestných činov podľa legislatívy Ruskej federácie

Súčasná ruská legislatíva neobsahuje zakotvený v zákone pojem obete trestného činu. Samotný pojem obete je nepriamo spomenutý v niektorých právnych predpisoch, ale neexistuje definícia obete. Hlavným pojmom, ktorý zákonodarca používa na označenie obete trestného činu, je poškodený.

Pojem obete je tradične stanovený v Trestnom poriadku Ruskej federácie, a to v § 42 ods.1, ktorý znie:

"Poškodená osoba je fyzická osoba, ktorej trestný čin spôsobil fyzické, materiálne, morálne škody, ako aj právnická osoba v prípade poškodenia jej majetku a podnikateľskej povesti trestným činom."

Postavenie poškodeného osoba získava až po začatí trestného konania, za predpokladu vydania uznesenia vyšetrovateľom, sudcom alebo súdneho rozhodnutia.

Znamená absencia pojmu obete a používanie právne stanoveného pojmu poškodeného, že pre obeť trestného činu neexistuje možnosť získať ochranu ešte pred začatím trestného konania?

Na zodpovedanie tejto otázky sa obrátime na základné právne predpisy, ktoré v Rusku upravujú práva a možnosti ochrany obetí trestných činov.

Medzi základné vnútroštátne legislatívne akty patria:

1) Trestný poriadok Ruskej federácie č. 174-FZ zo dňa 18. decembra 2001

2) Federálny zákon O štátnej ochrane poškodených, svedkov a ostatných účastníkov konania" č. 119-FZ zo dňa 31. júla 2004.

V súlade s ustanoveniami federálneho zákona č. 119-FZ z 31. júla 2004 boli prijaté viaceré právne predpisy, medzi ktoré patrí najmä:
- Uznesenie vlády Ruskej federácie zo dňa 27. októbra 2006 č. 630 O schválení pravidiel uplatňovania niektorých bezpečnostných opatrení vo vzťahu k poškodeným, svedkom a ďalším účastníkom trestného konania" (v znení zmien a doplnení zo dňa 27. júna 2017)
- Uznesenie vlády Ruskej federácie z 13. júla 2013 č. 586 O schválení štátneho programu " Zabezpečenie bezpečnosti poškodených, svedkov a ďalších účastníkov trestného konania na roky 2014 - 2018 ".

Zvážime ustanovenia osobitného zákona č. 119-FZ zo dňa 31. júla 2004 O štátnej ochrane poškodených, svedkov a ostatných účastníkov konania (ďalej len “Zákon č. 119-FZ“).

Na prvý pohľad sú medzi subjekmi, ktoré majú právo požiadať o aplikáciu opatrení štátnej ochrany, uvedené len osoby s procesným postavením, získavajúcim ho až po začatí trestného konania. Medzi takéto osoby patria: poškodený, svedok, , podozrivý, obvinený, obžalovaný, obhajcovia a zákonní zástupcovia, odsúdený, oslobodený, odborník, špecialista, prekladateľ atď. § 2 ods. 2 Zákona č. 119-FZ sa však uvádza, že "opatrenia štátnej ochrany sa môžu uplatniť aj pred začatím trestného konania voči oznamovateľovi, svedkovi alebo obete trestného činu alebo iným osobám, ktoré prispievajú k predchádzaniu alebo odhaleniu trestného činu". Okrem toho sa ochranné opatrenia vzťahujú na blízkych príbuzných, blízkych a blízkych osôb z vyššie uvedených oblastí. Zákon spája všetky osoby, ktoré podliehajú ochrane, pojmom "chránené osoby".

Súčasné právne predpisy Ruskej federácie stanovujú 2 možnosti (2 úrovne) opatrení na zaistenie bezpečnosti poškodeného (obete trestných činov):
1. opatrenia štátnej ochrany (mimo procesné bezpečnostné opatrenia), zriadené Zákonom č. 119-FZ .
2. trestno-procedurálne prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti ustanovené Trestným poriadkom Ruskej federácie (§ 11 ods. 3 Trestného poriadku).

Pozrime sa na tzv. bezpečnostné opatrenia "mimo procesu", medzi ktorými patria


(§ 6 Zákona č. 119 - FZ):


1) osobná ochrana, ochrana bývania a majetku;
2) vydanie osobitných osobných ochranných prostriedkov, komunikačných a výstražných zariadení;
3) zabezpečenie dôvernosti informácií o chránenej osobe;
4) premiestnenie do iného miesta bydliska;
5) nahradenie dokumentov;
6) zmena vzhľadu;
7) zmena pracoviska (služby) alebo štúdia;
8) dočasné umiestnenie na ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU