VYBRANÉ ASPEKTY POSTAVENIA OBETÍ / POŠKODENÝCH V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dátum vydania článku 25.08.2018
Autor: JUDr. Natália Hangáčová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

V súčasnosti bola v podmienkach Slovenskej republiky prijatá nová právna úprava - zákon č.274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2018. Predmetná právna úprava má poskytovať väčšiu ochranu a podporu obetiam trestných činov. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov poskytoval a poskytuje ochranu obetiam trestných činov iba v priebehu trestného konania, neskôr boli obete trestných činov odkázané na pomoc svojho okolia, ktoré vo všeobecnosti nevie akým spôsobom na vzniknutú situáciu - viktimizáciu reagovať. Práva obetí (ozn. ako poškodení) sú tiež upravené v Trestnom poriadku, a to v § 46 a nasledujúcich ako aj v § 28 odsek 6 a 7, § 69, § 74 odsek 2 a v ďalších, čo môže byť pre samotné obete trestných činov náročné na orientáciu v právach, ktoré im prináležia. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle poskytuje informácie o pomoci obetiam trestných činov, t.j. odškodňovanie obetí trestných činov, zoznam subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov ako aj základné informácie o právach obetí trestných činov, avšak mám zato, že tento stav je nedostačujúci a dostupné informácie by mali byť rozšírené. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zriadilo tiež Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, ktoré je zriadené na základe zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Informačné centrum poskytuje obetiam informácie ako aj prospieva k prevencii pred viktimizáciou. Som toho názoru, že je potrebné prehlbovať znalosti odborníkov, aby boli pripravení porozumieť obetiam, poskytnúť im profesionálnu pomoc resp. informácie, kde nájsť odbornú pomoc a všetky informácie, ktoré budú obetiam užitočné. K uvedenému by mal prispieť aj nový zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov.

ÚVOD:

Tak ako každý trestný čin má svojho páchateľa, má väčšina trestných činov aj svoju obeť (resp. obete) snáď až na výnimky, ktoré tvoria tzv. victim-less trestné činy.1 Naopak obeťami ekonomickej trestnej činnosti, najmä daňových trestných činov nie sú individuálne osoby ale spoločnosť ako celok. Pri cezhraničnej daňovej trestnej činnosti sú obeťami trestných činov obyvatelia celej Európskej únie, nakoľko konkrétne pri podvodoch spojených s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”) strata z výnosu DPH jedného členského štátu ovplyvňuje Európsku úniu ako celok. Vlastné zdroje Európskej únie sú okrem iných zdrojov tvorené aj výnosmi z DPH vybranou jednotlivými členskými štátmi.2 Výnosy z realizovaných podvodov na DPH bývajú využívané pri páchaní ďalšej trestnej činnosti, pričom by mohli byť využité na rozvoj infraštruktúry, vedy a výskumu a iných oblastí jednotlivých členských štátov.

Spáchanie trestného činu teda určitou mierou nevyhnutne narúša spoločenské vzťahy, ktoré sú prítomné v spoločnosti, a to aj medzi osobami, ktoré sa ani nepoznajú. Toto narušenie je o to závažnejšie, keď sa obeť a páchateľ poznali a boli vo vzťahu blízkych osôb. Zdá sa, že niektoré trestné činy sú do určitej miery determinované vzťahom páchateľa a obete. Napríklad niektoré výskumy, týkajúce sa vrážd konštatujú, že len v jednej pätine prípadov bola obeť zavraždená osobou, ku ktorej nemala žiaden vzťah. Naopak v dvoch pätinách prípadov bol vzťah páchateľa a obete veľmi blízky a v ďalších dvoch pätinách sa páchateľ s obeťou aspoň poznali.3 Takáto spriaznenosť páchateľa a obete je príznačná (aj keď nie až v takej miere) aj pri lúpežiach a pri sexuálnych trestných činoch.4 Tieto výsledky kriminologických výskumov sú nenahraditeľným zdrojom informácii, ktoré môžu pomôcť orgánom činným v trestnom konaní a súdu, pretože môžu ovplyvňovať vyšetrovaciu stratégiu, dôveryhodnosť svedeckých výpovedí a pod. Aj na základe týchto informácii je dôležité si uvedomiť, že každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu. Tento výrok nenachádza limitáciu a je univerzálny pre každú osobu bez rozdielu veku, pohlavia, viery, rasy, štátnej príslušnosti alebo spoločenského postavenia. Je však pravdou, že niektoré atribúty predurčujú jedinca k tomu, že sa stane obetou trestnej činnosti viac ako iné. Ako príklad možno uviesť skutkovú podstatu trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa § 179 zákona číslo 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov a noviel. Z analýzy niektorých prípadov z praxe možno vyvodiť záver, že obeťami sú predovšetkým ľudia zo slabších sociálnych skupín.

Od vzniku Slovenskej republiky tento rok uplynulo 25 rokov. Aj napriek relatívne dlhému časovému intervalu je postavenie obete v trestnom konaní vo veľkej miere vnímané skôr pasívne.5 Predmetná situácia by mala byť vylepšená práve novým zákonom č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. OBETE OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Obete obchodovania s ľuďmi boli ako vzorka na účely tohto článku vybrané z dôvodu poskytovania oveľa väčšieho množstva informácií obetiam trestného činu podľa § 179 Trestného zákona zo strany štátnych autorít ako obetiam iných trestných činov. Formy pomoci a spôsoby poskytovania informácií budú v článku podrobne rozobrané. V prvom rade bol na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vypracovaný leták, ktorý informuje potencionálne obete trestného činu upraveného v §179 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona o konaniach, ktoré spadajú pod uvedenú skutkovú podstatu ako aj o práva obetí uvedeného trestného činu a informačnej linke, na ktorej bude obetiam poskytnutá potrebná pomoc. Predmetný leták poskytuje obetiam informácie v rôznych cudzích jazykoch a aj na bezplatnej národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je možné si dohodnúť rozhovor aj v inom ako slovenskom jazyku po dohovore, a to minimálne jeden deň vopred. Takéto operatívne riešenie považujem za vysoko pozitívne, aj keď sa rozhovory v cudzích jazykoch poskytujú až po vopred oznámenom príp. dohovorenom čase, čo je však odôvodnené personálnou náročnosťou zabezpečenia komunikácie s potenciálnymi obeťami.

Úlohou plagátov a aktivít vyvinutými Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a orgánov podieľajúcich sa na zabezpečovaní programu pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je najmä prevencia a informovanie verejnosti o tom, ktoré konania spadajú pod uvedenú skutkovú podstatu a na uvedomenie si, že to čo sa obetiam v živote udialo, nie je normálnym javom ale naopak patologickým, nebezpečným pre spoločnosť. V rámci programu sa poskytuje obetiam únik z kriminálneho prostredia, finančná ako aj sociálna pomoc, právne poradenstvo, psychosociálne poradenstvo dôležité pre opätovné zaradenie obetí do bežného života, čo je podporované aj možnosťou využitia rekvalifikačných kurzov.6

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je okrem iného zameraná a určená aj na poskytovanie informácií pred vycestovaním osôb do zahraničia, za účelom overenia si organizácie ponúkajúcej pracovné miesto v zahraničí, prípadne výhodné finančné ohodnotenie ale aj na poskytnutie informácií a zabezpečenie prvého kontaktu s obeťou trestného činu alebo poskytnutia relevantnej prvej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi bola za obdobie roku 2016 celkovo kontaktovaná 649 krát. Prijatých hovorov bolo celkom 255. Omylom bola linka kontaktovaná len v zlomku prípadov, a to v 40 prípadoch, linka bola zneužitá celkovo 12 krát. Ženy volajúce na linku predstavovali 51% hovorov a muži zvyšných 49%.

Na základe informácií dostupných na ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU