Aktuálne úvahy nad trestným činom krádeže vlámaním[1]

Dátum vydania článku 01.12.2021
Autor: JUDr. Lukáš Michaľov PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK

Abstrakt

Autor koncentruje pozornosť na možnosť obnovy trestného konania z dôvodu zásadnej zmeny regulácie trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona. Aktuálnosť zvolenej problematiky nie je len otázkou akademickou, ale predovšetkým aplikačno-právnou, najmä so zreteľom na diametrálnu odlišnosť trestných sadzieb avizovaného trestného činu v zmysle úpravy účinnej do roku 2019 a podľa platného právneho stavu. Článok poukazuje na iracionálne pôsobenie intertemporálnych presahov pôvodnej dikcie, formálny prístup justičných autorít a zamýšľa sa nad možnosťami ich riešenia.

V súčasnej aplikačnej praxi sa vyskytlo viacero prípadov snáh o povolenie obnovy trestného konania z dôvodu zmeny trestnoprávnej regulácie trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona účinnej od 1. augusta 2019. Prístup všeobecných súdov a, ako sa zdá, aj Ústavného súdu SR, je k uchádzaniu sa o povolenie obnovy konania nanajvýš zdržanlivý a rigorózny. Autor sa zameriava na analýzu vybraných aspektov rozhodovacej činnosti tuzemských súdov, zamýšľa sa nad použiteľnosťou záverov Ústavného súdu ČR a formuluje alternatívny prístup k riešeniu problematiky.

 

1. Úvod

 

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia