Etika a psychológia policajnej práce na SOŠ PZ v Pezinku

Autor: mjr. PhDr. Miloš Bučko
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Abstrakt

sa zaoberá vzdelávaním príslušníkov PZ z oblasti etiky, psychológie a sociológie na vyučovacom predmete etika a psychológia policajnej práce na Strednej odbornej škole PZ v Pezinku.

Abstrakt EN:

Lessons on Ethics and Psychology of Police work are focused on students’ preparation for practical police service performance. To achieve this goal, arts knowledge, such as ethics, psychology and sociology are used. Applications of this knowledge in police practice is possible in the sphere of effective communication, adequate behavior of a policeman toward a citizen and solution the conflicting situations without violence.

Úvod

Vyučovací predmet etika a psychológia policajnej práce (ďalej len „EPP“) je teoreticko-praktickým predmetom, ktorého cieľom je rozvoj komunikačných, sociálnych, personálnych, občianskych a iných kompetencií poslucháčov založených na vedomostiach, zručnostiach a postojoch k sebe samým, k povolaniu policajta, k občanom a osobám minoritných komunít a skupín.[1]

Výučba sa zameriava na základné princípy a poznatky z etiky, psychológie a sociológie a ich následné využitie v každodennom styku s občanmi cez problematiku komunikácie s rôznymi typmi osôb, ľudských práv, vzťahov k menšinám, sociálnych deviácií a sociálno-patologických javov v spoločnosti, davovej psychózy či záťažových situácií. Na tomto predmete poslucháči získavajú aj informácie o vhodnom správaní sa policajtov pri vykonávaní služobnej činnosti a služobných zákrokov, ale aj riešení medziľudských konfliktov.

Teoretická výučba jednotlivých tematických celkov sa dopĺňa praktickými a integrovanými cvičeniami, ktoré sa vykonávajú v učebniach a v špecializovaných učebniach. Učitelia dopĺňajú teoretické učivo konkrétnymi modelovými príkladmi týkajúcimi sa preberanej problematiky.[2]

Napriek tomu, že je vyučovací predmet EPP zaradený do systému vzdelávania príslušníkov PZ už dlhé roky, často sa stretávam s názormi policajtov a odborníkov z oblasti policajných alebo právnych vied, že je tento predmet pre policajtov v rámci základnej policajnej prípravy okrajový, zbytočný, nepodstatný a informácie, ktoré na tomto predmete poslucháči získavajú, v priamom policajnom výkone nikdy nevyužijú a ani ich na plnenie policajných činností nepotrebujú. Keď ale začneme o postavení etiky a psychológie v policajnom vzdelávaní diskutovať, ľudia často nevedia, čo sa vlastne policajti v oblasti humanitných vied (etika) a spoločenských a behaviorálnych vied (psychológia a sociológia) vlastne učia a akým spoločenským problémom vo vzdelávaní venujeme pozornosť.

Obsah vzdelávania poslucháčov na SOŠ PZ Pezinok

Vzdelávanie policajtov z oblasti etiky, psychológie a sociológie realizujú učitelia predmetu etika a psychológia policajnej práce predmetovej skupiny policajnej komunikácie v dvoch vyučovaných predmetoch.

Poslucháči po prijatí do služobného pomeru a po nástupe na SOŠ PZ Pezinok s cieľom získať základné policajné vzdelanie absolvujú ako prvý predmet základný policajný výcvik (ďalej len „ZPV“). Vyučovací predmet ZPV predstavuje vstupný vzdelávací modul, ktorý je zložený z viacerých tematických celkov z rôznych vyučovacích predmetov a z hľadiska cieľa výučby sa zaraďuje na začiatok štúdia.[3] Cieľom predmetu je pripraviť novoprijatého policajta na ďalšiu nadväzujúcu výučbu. Obsahuje základné učivo potrebné na pochopenie významu a dôležitosti policajnej služby. Jeho úspešné absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou na ďalšie pokračovanie v štúdiu. Poslucháč získa základné vedomosti, zručnosti a návyky z jednotlivých tematických celkov, ako aj rozvoj kondično-koordinačných schopností.[4]

Súčasťou vyučovacieho predmetu ZPV je aj výučba etiky a psychológie. V rámci predmetu ZPV predstavuje výučba etiky a psychológie celkovo 16 vyučovacích hodín a učivo z tejto oblasti možno tematicky rozdeliť do troch okruhov:
1. postavenie polície v spoločnosti a etické normy policajnej práce,
2. základy psychológie osobnosti,
3. základy sociálnej komunikácie.

Prvými témami, ktorým venujeme vo vzdelávaní novoprijatých policajtov pozornosť, sú postavenie polície v našej spoločnosti, jej úlohy a funkcie, ktoré v spoločnosti polícia plní. Poslucháčom vysvetľujeme, prečo je dôležité, aby v štáte fungovala polícia, čo od nich ako policajtov očakávajú občania a čo od nich ako policajtov očakáva spoločnosť. Na to, aby dokázali policajti tieto úlohy plniť, musia spĺňať určité kritériá, ktoré sú na nich kladené, či už z oblasti odbornej prípravy, alebo fyzických a psychických schopností, ale aj komunikačných zručností. Tu zohráva veľkú úlohu etika, hlavne profesionálna etika policajta. Poslucháči sú oboznámení s predpismi, ktoré sa týkajú etického správania policajtov, či už je to zákon o Policajnom zbore, alebo nariadenia MV SR týkajúce sa Etického kódexu príslušníka PZ. Zároveň venujeme zvýšenú pozornosť rôznym negatívnym javom, ktoré sa môžu v služobnej činnosti policajtov objaviť, ako je napríklad korupcia, zneužívanie právomocí ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU