TRESTNOPROCESNÉ INŠTITÚTY SLÚŽIACE NA ZABEZPEČENIE INFORMÁCIÍ DÔLEŽITÝCH PRE TRESTNÉ KONANIE V KONTEXTE ZÁKLADNÝCH ZÁSAD TRESNTÉHO KONANIA

Dátum vydania článku 19.12.2022
Autor: Mgr. Dávid Priščák
Zdroj: UPJŠ Košice

Abstrakt

V článku je venovaná pozornosť inštitútom slúžiacim na zabezpečenie informácií dôležitých pre trestné konanie s poukazom na informačno-technické prostriedky v kontexte základných zásad trestného konania, ktoré stanovujú samotné medze ich uplatňovania.

Abstrakt EN:

The article pays attention to institutes serving to secure information important for criminal proceeding, with reference to informational-technical resources in the context of the basic principles of criminal proceeding, which determine the very limits of their application.

Úvod

V súčasnosti sa v súvislosti s páchaním trestnej činnosti začali objavovať úplne nové fenomény, ktoré pramenia zo samotného charakteru a povahy trestnej činnosti.

Vyšetrovanie a odhaľovanie trestnej činnosti, ktorej signifikatným znakom je vysoká organizovanosť a štrukturovanosť páchateľov je často krát zložité a časovo náročné a v určitých prípadoch nemožné. Organizovaná trestná činnosť často krát vykazuje vysoký stupeň latentnosti a odolnosti voči zásahom zo strany orgánov verejnej moci.

Na základe uvedeného odhaľovanie a dokazovanie najzávažnejších druhov trestnej činnosti prostredníctvom klasických dôkazných prostriedkov (napr. výsluch, obhliadka, previerka výpovede na mieste trestného činu, rekognícia atd...) upravených v zákone č. 301 / 2005 Trestný poriadok Zb. (ďalej len,,TP“) je nedostatočne efektívne. Z toho dôvodu zákonodarca v záujme účinnej ochrany spoločnosti a zefektívnenia trestného procesu zakotvil novelou TP č. 422/2002 Z.z nové špecifické dôkazné prostriedky, ktoré sú realizované spravidla utajovaným spôsobom prostredníctvom (o takomto použití informačno-technických prostriedkov dotknuté osoby nemajú vedomosť), ktorých možno získať informácie dôležité pre trestné konanie do faktickej moci orgánom činným v trestnom konaní (ďalej len „OČTK“) resp. súdu. Pre zabezpečovanie informácií dôležitých pre trestné konanie prostredníctvom informačno-technických prostriedkov (ďalej len „ITP“) platí niekoľko charakteristických zásad:

a) Informácie sú nadobúdané prostredníctvom špecifickej techniky konštrukčne zhotovenej pre tento účel.

b) Aplikácia v trestnom procese (proces schvaľovania, kontrolný mechanizmus, praktická realizácia) podlieha osobitnému režimu normatívne ukotveného v zákone.

c) ITP sa realizujú v zásade utajovaným spôsobom (predstavujú utajovanú prílohu spisu).

d) Spracúvanie získaných informácii, ich evidencia, dokumentácia, ukladanie a vyraďovanie podlieha úprave zákonom.[1]

Uvedené inštitúty sú podrobne upravené v § 113 až 118 TP najmä pokiaľ ide o vymedzenie podmienok a taxatívneho enumerátu trestných činov (ďalej len „TČ“) pri, ktorých ich možno použiť vrátane procesu ich schvaľovania ako aj dĺžky trvania a kontroly.

V článku bude venovaná pozornosť informačno-technických prostriedkom slúžiacim na zabezpečenie informácií dôležitým pre TK v kontexte základných zásad trestného procesu. Následne považujem za nevyhnutné vo všeobecnosti vymedziť samotný pojem informačno-technický prostriedok .

Trestný poriadok tento pojem legálne a pozitívne definuje v § 10 ods. 20 TP „Informačno-technickými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné technické prostriedky a zariadenia alebo ich súbory použité utajovaným spôsobom pri odpočúvaní a zázname prevádzky v elektronických komunikačných sieťach (ďalej len „odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky“), obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov alebo pri vyhľadávaní, otváraní a skúmaní zásielok, ak sa ich použitím zasahuje do základných ľudských práv a slobôd.“ Čím ich diferencuje od tzv. prostriedkov operatívno pátracej činnosti (ďalej len „POPČ“) upravených v § 10 ods. 21 TP pričom TP ich legálne bližšie nedefinuje, avšak len taxatívne enumeruje pozitívnym spôsobom. Základným poslaním POPČ a ITP je, že slúžia na preverenie podnetov v súvislosti so začatím trestného stíhania (§ 199 TP) ako aj na vyhľadanie prameňa dôkazu, už v prebiehajúcom trestnom konaní z, ktorého OČTK prostredníctvom dôkazných prostriedkov môžu eventuálne získať dôkaz.[2]

Inštitúty prostredníctvom, ktorých sa zabezpečujú informácie dôležité pre trestné konanie (ďalej len „TK“) predstavujú opatrenie procesného donútenia prostredníctvom, ktorých si OČTK resp. súdy zabezpečujú faktickú prítomnosť informácií pre účely trestného konania. Pri realizácií uvedených inštitútov dochádza k podstatnému zásahu do základných ľudských práv a slobôd (ďalej len „ZĽPaS“), ktoré garantuje jednak Ústava SR ako aj celý rad medzinárodných dokumentov, ktoré Slovenská republika ratifikovala. Informačno-technické prostriedky sa využívajú po určitý čas, a pritom nejde o jednorazovú záležitosť (ako napr. domová prehliadka) a z toho dôvodu je zásah do ZĽPaS pre dotknutú osobu citeľnejší. I keď ITP predstavujú efektívny nástroj boja proti závažnej trestnej činnosti, získavanie informácií použitím ITP je spojené, a aj vždy bude spojené, so zásahom do ZĽPaS dotknutých osôb, a to najmä do práva na súkromie a rodinný život, obydlia ako aj korešpondencie bez ich súhlasu . Ilustrované práva garantuje jednak čl. 8 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), čl. 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach ako aj čl. 16 ods.1, čl. 19 ods. 2,3, čl. 21 ods. 3, čl. 22 Ústavy SR.[3]

Používanie a limity uplatňovania ITP pramenia z troch normatívnych rámcov:

a)  Z dokumentov Organizácie spojených národov, ktoré obsahujú ustanovenia o ochrane práva na súkromie

b)  Z dokumentov Rady Európy a judikatúry ESĽP, ako aj z právnych aktov Európskej únie, ktoré obsahujú ustanovenia o ochrane práva na súkromie

c)  Z vnútroštátneho normatívneho rámca ochrany práva na súkromie.

Právo na súkromie nie je právom absolútnej povahy, čo predstavuje, že je možné ho za určitých normatívne stanovených podmienok obmedziť. K jeho obmedzeniu zo strany orgánov verejnej moci však môže dôjsť len výnimočne, a to iba na základe zákona, pokiaľ ide o zásah nevyhnutný v demokratickej spolo

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia