PRINCÍP ULTIMA RATIO A TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB288

Autor: JUDr. Marek Mezei PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

Predkladaný príspevok sa venuje obmedzujúcim a zaisťovacím opatreniam podľa § 26 ZoTZPO, ktoré je možné uložiť právnickej osobe v rámci trestného stíhania vedeného proti nej. Autor v príspevku poukazuje na charakter opatrení ako opatrení ultima ratio a vyslovuje nutnosť použitia aplikácie analógie s ustanoveniami Trestného poriadku o väzbe.

1 ÚVOD

Trestná zodpovednosť právnických osôb, ako nový inštitút slovenského trestného
práva, bola do slovenského právneho poriadku prijatá v podobe zákona č. 91/2016
Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len ako „ZoTZPO“)
v novembri minulého roka. Prijatím ZoTZPO Slovenská republika formálne splnila
svoje záväzky, ku ktorým sa zaviazala ešte pri rokovaniach o vstupe do Európskej
únie. Po viac ako 10 ročnej snahe došlo k prijatiu tohto prelomového inštitútu do
nášho právneho poriadku. Úprava ZoTZPO je formulovaná ako lex specialis vo
vzťahu k zákonu č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Trestný zákon“, „Tr. zák.“ alebo „TZ“) a k zákonu č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný poriadok“,
„Tr. por.“ alebo „TP“). V zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 ZoTZPO sa všeobecná
právna úprava obsiahnutá v Trestnom zákone a Trestnom poriadku použije len za
predpokladu, ak ZoTZPO neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje.
Vzhľadom na uvedenú premisu je teda možné konštatovať, že princíp ultima ratio
bude možné aplikovať aj vo vzťahu k trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Princíp ultima ratio je najčastejšie spájaný s trestným právom hmotným, no jeho
aplikácia je možná aj v rámci trestného práva procesného. Ultima ratio ako
prostriedok najkrajnejšieho riešenia podľa môjho názoru nachádza uplatnenie aj
v rámci trestnej zodpovednosti právnických osôb.

2 Obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia

V rámci úpravy ZoTZPO došlo k prijatiu tzv. obmedzujúcich a zaisťovacích opatrení, ktoré sú upravené v § 26 ZoTZPO. Podľa § 26 ods. 1 ZoTZPO je obmedzujúce alebo zaisťovacie opatrenie možné uložiť len v prípade „Ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že obvinená právnická osoba je trestne zodpovedná za spáchaný trestný čin a z jej konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsila, vykoná trestný čin, ktorý pripravovala alebo ktorým hrozila, alebo sa zbaví majetku a ohrozí účel trestu, môže predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora obvinenej právnickej osobe uložiť obmedzujúce alebo zaisťovacacie opatrenia podľa odseku 2. O uložení obmedzujúceho alebo zaisťovacieho opatrenia sa rozhodne uznesením.“. Úprava obmedzujúcich a zaisťovacích opatrení je veľmi podobná úprave väzby podľa § 71 ods. 1 Tr. por. Slovné spojenia ak zistené skutočnosti nasvedčujú, obvinená osoba, dôvodná obava a ďalšie sú rovnako obsiahnuté aj v Trestno poriadku. Pri analýze ustanovenia § 26 ods. 1 ZoTZPO prichádzame k podobným záverom ako pri väzbe. V prvom rade musí byť právnická osoba obvinená a musí byť trestne zodpovedná za trestný čin, t. j. musí spáchať niektorý z taxatívne vymedzených trestných činov podľa § 3 ZoTZPO a musí nastať pričítanie trestného činu podľa § 4 ZoTZPO289 . Rovnako ako v prípade inštitútu väzby, sa aj obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia viažu na osobu obvineného. Z uvedeného je zrejmé, že ide o taký zásah do práv, že musí existovať vyššia, kvalifikovaná miera podozrenia. Musí byť dostatočne odôvodnený záver, že daný trestný čin mohla spáchať konkrétna právnická osoba. Druhou podmienkou je existencia jedného z vymedzených dôvodov (obava z pokračovania, dokonania alebo vykonania TČ, alebo zbavenie majetku a ohrozenie účelu trestu). Podľa § 26 ods. 2 ZoTZPO sú obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia vymedzené demonštratívne. Dôvodom na takýto výpočet je najmä nelimitovanie súdu pri ukladaní opatrení. Súd môže uložiť aj iné opatrenia, ktoré môžu dosiahnuť sledovaný účel efektívnejšie. V zmysle § 26 ods. 2 ZoTZPO môže súd uložiť právnickej osobe ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU