SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:55

RIADENIE SPOLOČNOSTI V KRÍZE

Autor: JUDr., Jana Duračinská, PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na právnu úpravu spoločnosti v kríze v slovenskom právnom poriadku z hľadiska zmien v postavení riadiacich orgánov spoločnosti a dopadu na ich zodpovednosť voči spoločnosti, ako aj veriteľom spoločnosti. Na podklade analýzy sleduje zmeny prístupu k riešeniu zodpovednosti krízového riadenia spoločnosti.

1 ÚVOD

V záujme hospodárnosti býva stratégia podnikania a vedenie spoločnosti odňaté veľkej skupine spoločníkov, ktorej zloženie je premenlivé, a tieto sú prenesené na malú skupinu riadiacich osôb. Tejto malej skupine riadiacich osôb musí byť pri plnení jej úloh vyčlenený široký priestor na voľnú úvahu. Podstata problému spočíva v tom, ako priviesť tieto riadiace osoby k tomu, aby niesli zodpovednosť za svoju úvahu, bez toho aby im to stálo v ceste pri plnení ich úloh.1 Prirodzenou vlastnosťou správania sa je oportunizmus, osoby riadiace spoločnosť však nedisponujú slobodným rozhodovaním, aby maximalizovali svoje vlastné bohatstvo2. Otázka riešenia problému preto tkvie v motivácii riadiacich osôb (agent) nekonať vo svojom vlastnom záujme, ale radšej v záujme spoločníkov (principal). Prostriedkom na prekonanie problémov medzi principálom a agentom (principal-agent problem) sú predovšetkým fiduciárne povinnosti3, ktoré sú obsiahnuté v generálnych zákonných formuláciách4 . V slovenskom právnom poriadku predstavuje túto generálnu zákonnú formuláciu „povinnosť odbornej alebo náležitej starostlivosti“. Osoby riadiace spoločnosť musia uplatniť taký stupeň zručnosti, snahy a starostlivosti, akú by za podobných okolností uplatnila primerane rozumná osoba.5 Jedným zo stimulov na plnenie si povinností riadiacich osôb pri správe cudzieho majetku je zodpovednosť osôb riadiacich spoločnosť ako imanentná súčasť dobrej správy spoločnosti (corporate governance). 

Hlavným cieľom corporate governance je celkovo vytvorenie rovnováhy medzi jednotlivými subjektmi zviazanými nejakým spôsobom so spoločnosťou, ktorými sú spoločníci, členovia riadiacich a kontrolných orgánov, širší management, veritelia i zamestnanci.6 Cieľom by nemal byť len strohý záujem spoločníkov (shareholder value) a veriteľov (stakeholder value), ale prosperita všeobecného sociálneho blaha (overall social welfare). Veritelia, zamestnanci a spotrebitelia pôjdu do vzťahov so spoločnosťou len, ak budú predpokladať výsledok prospešný aj pre nich7; korporátne transakcie by mali byť prospešné pre všetky zúčastnené strany.

V určitom štádiu života spoločnosti však výrazne vystupujú do popredia záujmy veriteľov pred záujmami spoločníkov, a to v čase straty ekonomickej rovnováhy spoločnosti, respektíve pri naplnení definičných znakov krízy spoločnosti. Nepochybne majú spoločníci prostredníctvom obmedzeného ručenia výhodnejšie postavenie ako mimo stojaci veritelia. V stave otriasajúceho sa ekonomického zdravia spoločnosti, keď je ďalší osud spoločnosti neistý, sa zavádzajú zákonné opatrenia na vyváženie výhody spoločníkov oproti mimo stojacim veriteľom. Nastupujú mechanizmy, ktoré vyvolávajú zmeny v povahe alebo kvalite záväzkov. Vzniká otázka akú starostlivosť a zručnosť majú takejto chorej spoločnosti poskytnúť riadiace orgány a súčasne otázka ich prípadnej zodpovednosti za zlý zdravotný stav obchodnej spoločnosti, ktorú riadia. 

Slovenský zákonodarca sa pokúsil riešiť negatívny dopad procesov konkurzu a reštrukturalizácie na veriteľov a posilniť zodpovednosť za podnikanie zavedením inštitútu krízy spoločnosti8. Pojem krízy spoločnosti je v slovenskom právnom poriadku novinkou, ktorú priniesol zákon č. 87/ 2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len „obchodný zákonník“ alebo „ObZ“) a ktorým menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). Význam inštitútu krízy ako nástroja zmiernenia dopadu konkurzu a reštrukturalizácie na veriteľov by mal spočívať v transformácii plnení, ktoré sú cudzími zdrojmi, ktoré boli spoločníkmi spoločnosti, resp. spriaznenými veriteľmi, poskytnuté v čase krízy, na plnenia nahradzujúce vlastné zdroje spoločnosti. 

Zo znenia ustanovení novely týkajúcich sa plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje a krízy spoločnosti predpokladáme, že slovenský zákonodarca sa inšpiroval znením rakúskeho zákona č. 92/2003 o plneniach spoločníkov nahradzujúcich vlastný kapitál9 (Eigenkapitalersatz – Gesetz - EKEG). Hodnotovým opodstatnením prijatia rakúskeho EKEG bolo dosiahnutie primeraného odstránenia rozdielov medzi záujmami spoločníkov, ktorí poskytli úver spoločnosti a vonku stojacimi veriteľmi.10 Ako sa uvádza v rakúskych odborných publikáciách, plnenie nahradzujúce vlastné zdroje (tzv. Eigenkapitalersatzrecht) vychádza z rozhodnutí nemeckých súdov, ktoré bolo prevzaté aj rakúskou náukou a od roku 1991 aj OGH (Oberster Gerichtshof).11 V rozhodnutiach nemeckých súdov bola dogmaticky prekvalifikácia z cudzieho na vlastný kapitál pôvodne spojená so zákazom venire contra factum propirium: ak spoločník poskytne spoločnosti pôžičku, nakoľko by bola inak spoločnosť insolventná, bolo by v rozpore s tým, požadovať vrátenie pôžičky skôr ako je kríza prekonaná. V neskorších rozhodnutiach BGH (Bundesgerichtshof) odkázal na zodpovednosť spoločníkov za riadne financovanie podnikania (ordnungsgemäße Unternehmensfinanzierung). Spoločník nie je v kríze spoločnosti povinný doplatiť chýbajúci kapitál. Ak sa však rozhodne pre finančnú pomoc spoločnosti, nezbaví sa svojej zodpovednosti, keď na ťarchu veriteľov zvolí namiesto objektívne sa ponúkajúceho kapitálového vkladu menej rizikovo vyzerajúce formy financovania. Ak dôjde k funkčnému prekvalifikovaniu cudzieho kapitálu poskytnutého spoločníkom na vlastný kapitál, je spoločník zodpovedný za následky finančných opatrení (Finanzierungsfolgenverantwortung). V literatúre bola následne ako idea zodpovednosti za následky finančných opatrení precizovaná ochrana veriteľov, ktorá je spojená s inštitútom plnenia nahradzujúceho vlastný kapitál. 12

V nemeckom právnom prostredí sa inštitút plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje zrodil zo zodpovednosti spoločníkov za riadne financovanie podnikania. Nie všetky rozhodnutia v rámci tvorby vôle týkajúce sa financovania a prijímania podnikateľského rizika sa uskutočňujú na úrovni spoločníkov. V tejto súvislosti sme sa zamerali na osobitné povinnosti osôb riadiacich spoločnosť, ktoré im vzniknú v krízou zmietanej spoločnosti vrátane sankcií za porušenie týchto osobitných povinností. 

2 KRÍZA SPOLOČNOSTI A PLNENIE NAHRADZUJÚCE VLASTNÉ ZDROJE

Inštitút krízy sa podľa prijatého zákonného znenia nedotýka všetkých obchodných spoločností. Spoločnosťou v kríze podľa Obchodného zákonníka môže byť len spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba a od 1.1.2017 aj jednoduchá spoločnosť na akcie. Spoločnosťou v kríze nemôže byť (§ 67i ods. 2 ObZ) banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov a centrálny depozitár cenných papierov, pretože tieto, ako uvádza dôvodová správa, podliehajú osobitným pravidlám pre vlastné zdroje a dohľad.

Stav krízy znamená úpadok alebo hrozbu úpadku, pričom hrozba úpadku je pri obchodných spoločnostiach, ktorých sa dotýka, vyjadrená s matematickou presnosťou kvalifikovaného pomeru vlastných a cudzích zdrojov. Úpadok môže mať podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) formu predĺženia alebo platobnej neschopnosti. Stav krízy je podľa slovenskej právnej úpravy zadefinovaný cez tri alternatívne kritériá:
– platobná neschopnosť podľa § 3 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“)
– predĺženie podľa § 3 ods. 3 ZoKR
– kvalifikovaný pomer vlastných a cudzích zdrojov podľa § 67a ods. 2 ObZ (keď pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako osem ku sto, pričom uvedený pomer sa prvýkrát použije v roku 2018; v roku 2016 je uvedený pomer štyri ku sto a v roku 2017 šesť ku sto).

Úver alebo iné obdobné plnenie poskytnuté spoločnosti v čase krízy (§ 67c ods. 1 ObZ) alebo aj pred krízou, ktorého splatnosť bola počas krízy odložená, alebo predĺžená, môže byť považované za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje. Obdobnosť plnenia by mala byť posudzovaná podľa hospodárskeho účelu plnenia. Pojem iné obdobné plnenie by mal zahŕňať všetky dohody, podľa ktorých spoločnosť neposkytne plnenie súbežne13 s plnením osoby uvedenej v § 67c ods. 2 ObZ, ale neskôr. Je pritom nepodstatné, či pôjde o peňažné plnenie alebo poskytnutie zastupiteľných vecí (napr. pôžička). V prípade odkladu splatnosti pohľadávky (o dobu presahujúcu šesť mesiacov § 67e písm. c) ObZ alebo opakovanom odklade) alebo nevymáhania pohľadávky, môže ísť aj o plnenie z bežného obchodného styku.

Podľa slovenskej právnej úpravy na kvalifikáciu plnenia ako plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje musia byť splnené kumulatívne nasledujúce kritériá:

1. kritérium charakteru plnenia (plnenie má charakter úveru, pôžičky alebo obdobného plnenia),

2. kritérium času (plnenie bolo poskytnuté v čase krízy spoločnosti; uvedené platí rovnako pre plnenie poskytnuté spoločnosti pred krízou, ktorého splatnosť bola počas krízy odložená, alebo predĺžená),

3. kritérium subjektu (plnenie bolo poskytnuté osobou podľa § 67c ods. 2 a ods. 4 ObZ) (v texte aj ako „spriaznení veritelia“),

4. stav účtovníctva, resp. vedomosť alebo prezumovaná vedomosť o jeho stave (stav krízy vyplýval z poslednej zostavenej riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosti alebo by vyplynul, ak by bola zostavená účtovná závierka včas, resp. osoba, ktorá plnenie poskytla vedela alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla vedieť, že stav krízy by vyplynul z priebežnej účtovnej závierky).

De facto to znamená, že transformáciou plnenia z cudzích zdrojov do vlastných zdrojov sa (dočasne) obmedzí okruh potenciálnych veriteľov, ktorí by inak, mimo stavu krízy spoločnosti, mali byť uspokojení. Takáto segregácia určitej skupiny veriteľov je naviazaná na určitý vzťah takýchto veriteľov k spoločnosti, ktorý spočíva predovšetkým v ich možnosti vplyvu v spoločnosti, ovládania alebo iných možností rozhodovania o jej osude, pričom takýmito osobami podľa § 67 c nie sú výlučne len spoločníci. Medzi tieto osoby zaraďuje zákon (§ 67c ods. 2 ObZ) člena štatutárneho orgánu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokuristu, vedúceho organizačnej zložky, člena dozornej rady, toho kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu, tichého spoločníka, ako aj osoby blízke všetkým uvedeným osobám a osoby, ktoré konajú na účet všetkých uvedených osôb. Zákon ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.