SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351480
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 21:07

VYBRANÉ ASPEKTY KOLEKTÍVNEHO UPLATŇOVANIA NIEKTORÝCH NÁROKOV Z POHĽADU EMISNÉHO ŠKANDÁLU SPOLOČNOSTI VOLKSWAGEN

Autor: JUDr., Martin Križan, PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

V septembri 2015, Úrad na ochranu životného prostredia USA obvinil automobilku Volkswagen z toho, že za účelom úpravy emisie niektorých znečisťujúcich látok nainštalovala do svojich dieselových vozidiel nelegálny software. Následne bola spoločnosť predmetom mnohých súdnych konaní, začatých spotrebiteľmi, investormi, vládnymi aj mimovládnymi organizáciami. V mnohých prípadoch žalobcovia postupovali spoločne a svoje nároky spojili do kolektívnych žalôb. Cieľom tohto materiálu nie je poskytnúť vyčerpávajúci prehľad všetkých právnych aspektov emisného škandálu; ten predovšetkým slúži len ako ukážka významu a efektivity kolektívneho uplatňovania niektorých súkromnoprávnych nárokov. Jeho sekundárnym účelom je ilustrovať následok dlhodobej emisie výfukových plynov, najmä oxidov dusíka, na zdravie obyvateľstva a ťažkosti pri kolektívnom uplatňovaní tohto nároku z pohľadu de lege lata.

I. Úvod

Globalizácia ako postupný proces narastania medzinárodného prepojenia a zbližovania národných kultúr a ekonomík viedla v ostatných niekoľkých desaťročiach k nebývalému prieniku podnikateľských aktivít do nových oblastí a regiónov, čo v konečnom dôsledku viedlo k vytvoreniu globálneho trhu. To na jednej strane prinieslo obchodným spoločnostiam rast ich ziskov, no súčasne to vyvolalo nový a dovtedy nepoznaný problém a tým je riziko ekonomických a právnych následkov v prípade globálneho zlyhania. Globálne zlyhanie znamená globálny problém, no existujú globálne riešenia na odstránenie následkov týchto zlyhaní? Zo skúseností aplikačnej praxe vyplýva, že národné súdy mnohokrát čelia problémom, ktoré zasahujú do právnej či majetkovej sféry veľkej skupiny osôb a ktoré presahujú hranice národných štátov, no súčasne nemajú k dispozícii právne mechanizmy na to, aby aj ich riešenie bolo globálne. 

Jedným z mnohých odvetví, v rámci ktorého zlyhanie hoci len jedného relevantného hráča v globálnom meradle vedie k vzniku globálnych problémov, je i automobilový priemysel (v širšom význame) či prevádzka motorových vozidiel (v užšom význame). Veľké množstvo subjektov a ich individuálnych pomerov predstavujú príliš komplexný celok na to, aby sa právo – hmotné i procesné – dokázalo efektívne vyporiadať so všetkými prípadmi a to najmä v prípadoch vzniku škody. Túto nemožnosť v plnej nahote preukazuje aj prípad, ktorý sa do povedomia širokej laickej i odbornej verejnosti dostal po názvom „emisný škandál“ (či „emisná kauza“) spoločnosti Volkswagen, ktorá z hľadiska jej komplexnosti (hoci len optikou európskeho spotrebiteľa) očividne presahuje možnosti národných súdov poskytnúť osobám dotknutým touto kauzou skutočne efektívnu právnu ochranu resp. individuálne uplatňovanie nárokov by bolo očividne zdĺhavé, neefektívne a v konkrétnych prípadoch by mohlo priniesť i odlišné výsledky.

II. Kolektívne uplatňovanie nárokov pri pohľade na emisnú kauzu Volkswagen

Hoci emisná kauza spoločnosti Volkswagen už bola vyčerpávajúco vysvetlená mnohokrát, je pre jej správne pochopenie vysvetliť niektoré jej právne a faktické aspekty. Spoločnosť Volkswagen vyvinula a do svojich vozidiel1 nainštalovala software, ktorý dokázal rozpoznať, kedy je vozidlo testované na množstvo produkovaných emisií oxidu dusíka (NOx) a ktorého úlohou bolo krátkodobo znížiť výkon motora tak, aby došlo k splneniu predpísaných emisných limitov. Pri bežnej prevádzke bol emisný kontrolný systém/software deaktivovaný, v dôsledku čoho vozidlo emitovalo mnohonásobne (údajne až 40-násobne) viac oxidov dusíka. Hoci o dôvodoch sa všeobecne len špekuluje, za najpravdepodobnejší sa považuje ten, že emisné limity sú stanovené, a to najmä vo vzťahu k vznetovým (naftovým) motorom, na nedosiahnuteľnú úroveň resp. vznetové motory konštrukčne nie sú schopné tieto limity splniť. Nakoľko predmetom tohto príspevku nie je hodnotiť technologickú vyspelosť naftových motorov, tejto domnienke nebudeme venovať väčšiu pozornosť.

Presný počet vozidiel, ktorých sa tento prípad týkal, je doteraz neznámy a odhady sa pohybujú zaokrúhlené na desiatky tisíc. Koncern Volkswagen Group priznal, že uvedený software je celosvetovo použitý v cca 11 miliónoch vozidiel, predaných v rokoch 2008 až 2015, z toho až 8 miliónov v Európe (cca 2,8 miliónov v Nemecku a 1,1 milióna vo Veľkej Británii). V Spojených štátoch amerických sa prípad týkal viac ako 482 tisíc dieselových vozidiel, austrálska divízia spoločnosti Volkswagen oznámila, že na austrálskom trhu sa emisná kauza týka vyše 91.000 automobilov. Pre úplnosť, na Slovensku sa kauza má týkať 37.190 automobilov značiek Volkswagen, Audi a SEAT. Reálne číslo však môže byť vyššie, keďže o počte dotknutých vozidiel neinformovala Škoda2, teda dlhodobo najúspešnejšia značka na slovenskom trhu. Naviac, ďalšie stovky či tisíce vozidiel z produkcie koncernu Volkswagen sa do uvedenej štatistiky nedostalo z dôvodu ich individuálneho dovozu, t.j. mimo oficiálnu distribučnú sieť.

Právne a ekonomické dopady tohto prípadu sú ďalekosiahle a vyvolal desiatky civilných, správnych i trestných konaní. Z pohľadu súkromnoprávneho uplatňovania subjektívnych práv dochádzalo k ich uplatňovaniu individuálne aj kolektívne, pričom subjekty dotknuté touto kauzou možno rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvá skupina subjektov dotknutých emisným škandálom spoločnosti Volkswagen je z hľadiska identifikácie jej členov relatívne homogénna, nakoľko do nej možno zaradiť predovšetkým konkrétnych vlastníkov jednotlivých vozidiel (najmä z dôvodu ujmy spôsobenej vyššou spotrebou pohonných hmôt a zníženia hodnoty daného vozidla), ako aj akcionárov spoločnosti (z dôvodu zníženia hodnoty akcií). Ich spoločným menovateľom je priama adresnosť právneho vzťahu k spoločnosti Volkswagen alebo distributérom vozidiel koncernu Volkswagen. Vo vzťahu k prvej skupine sa ako všeobecne uznávaný akceptoval záver, že za škodu spôsobenú akcionárom spoločnosti a vlastníkom vozidiel s upraveným softwarom z dôvodu porušenia predpisov zameraných na ochranu spotrebiteľa3 zodpovedá spoločnosť Volkswagen4 resp. jej distribučná sieť. 

Medzitým sú už známe výsledky prvých individuálne vedených sporov. Z viacerých možno poukázať napr. na rozhodnutie Krajinského súdu v Műnsteri, ktorý kupujúcemu motorového vozidla zn. Volkswagen Tiguan nepriznal právo na zrušenie kúpnej zmluvy, a priznal len právo na opravu výfukového systému vozidla. Rovnako vo veci vedenej na Krajinskom súde v Bochume nebolo kupujúcemu priznané právo odstúpiť od zmluvy a súd dospel k záveru, že žalovaný, ktorým bol autorizovaný predajca vozidiel VW, nemôže zodpovedať za konanie výrobcu vozidla. V oboch prípadoch boli žalovanými predajcovia vozidiel, t.j. nie priamo spoločnosť Volkswagen a v oboch prípadoch súdy podľa nemeckého hmotného práva priznali len práva smerujúce k odstráneniu vady, právo na odstúpenie od zmluvy či právo na náhradu škody priznané neboli. K inému záveru dospel súd prvej inštancie v španielskom Valladolide, ktorý vlastníkovi vozidla zn. Audi Q5 priznal náhradu vo výške 5.006,50 EUR (10% z kúpnej ceny vozidla) z dôvodu, že úprava softwaru spôsobila 10% zníženie hodnoty vozidla. Len pre úplnosť je nutné uviesť, že ide o prvé úspešné individuálne uplatňovanie súkromnoprávnych nárokov podľa španielskeho práva, vo všetkých piatich predchádzajúcich konaniach pred španielskymi súdmi neboli spotrebitelia úspešní.5 I z tohto stručného prehľadu je zreteľne vidno, že individuálne uplatňovanie nárokov európskymi spotrebiteľmi bude aj v rámci vnútorného jednotného trhu viesť k nekonzistentným, diametrálne odlišným výsledkom, čo rozhodne neprispieva k zvyšovaniu právnej istoty európskeho spotrebiteľa, ktorý dôvodne očakáva identický výsledok bez ohľadu na právny poriadok štátu, podľa ktorého svoje nároky uplatňuje.

Z pohľadu kolektívneho uplatňovania subjektívnych práv je situácia (všeobecne) odlišná a to aj s prihliadnutím na legálne možnosti kolektívneho uplatňovania subjektívnych práv podľa národných poriadkov. Tieto prípady sú taktiež dvojakého druhu. Jednu časť predstavujú nároky, ktoré by sa pred súd individuálne dostávali len ťažko a ich skupinové uplatňovanie predstavuje jediný racionálny prostriedok nápravy. Sem možno zaradiť napr. posudzovanie neprijateľných podmienok v obchodných podmienkach. Druhú kategóriu predstavujú prípady, kedy individuálne nároky síce samy o sebe sú uplatniteľné (typicky nárok na náhradu škody), no spoločný postup viacerých osôb bude znamenať významné zefektívnenie procesu vo vzťahu k dokazovaniu, k nákladom procesu atď. Obzvlášť praktické sa to javí najmä v prípadoch tzv. difúznych škôd, ktoré môžu byť v individuálnych prípadoch síce nízke, no v ich úhrne (napr. aj pri škode na zdraví spôsobenej emisiami oxidov dusíka) spravidla pôjde o vysokú sumu. Pre tieto prípady neexistuje v podmienkach slovenského práva efektívna právna úprava a do úvahy prichádza aplikácia predovšetkým verejnoprávnych noriem (najmä administratívnoprávnych noriem na úseku ochrany životného prostredia či verejného zdravia). Tu však súčasne platí, že verejnoprávnym postihom zodpovedného subjektu dochádza k vyprázdneniu subjektívneho práva jednotlivca, ktoré stojí na začiatku celého procesu a ktorému právo nedokáže poskytnúť adekvátnu ochranu. 

Pre ďalší výklad je nutné priblížiť základné modely kolektívneho uplatňovania subjektívnych práv, ktoré v najvšeobecnejšej rovine možno rozdeliť na skupinový model a reprezentatívny model, ktorého podkategóriou je model vzorového konania.6 Znakom reprezentatívneho modelu kolektívneho uplatňovania nárokov je to, že osoby, ktorých práva sú predmetom sporu, sa konania nezúčastňujú a nemajú nijaké procesné postavenie. Práva určitej skupiny uplatňuje reprezentatívny žalobca na základe vlastnej širokej aktívnej vecnej legitimácie. Typickým príkladom je situácia, kedy organizácia zriadená na ochranu spotrebiteľov požaduje určenie neplatnosti neprijateľnej podmienky. Rozhodnutie vydané v takomto konaní nebude predstavovať prekážku res iudicata a teda brániť konkrétnemu spotrebiteľovi podať individuálnu žalobu, v ktorej sa bude domáhať vlastných nárokov, založených na použití neprijateľnej podmienky. Tento model kolektívneho uplatňovania nárokov spravidla nebude vhodný na uplatňovanie individuálnych peňažných nárokov jednotlivca, použiteľný bude preto najmä pri negatórnych žalobách. Podstata modelu o vzorovej žalobe/vzorovom rozhodnutí spočíva v tom, že konkrétny nárok uplatní len jeden člen skupiny, ktorý spravidla bude personálne, odborne a ekonomicky dostatočne vybavený na to, aby bol v konaní úspešný. Konečným rozhodnutím vo veci samej resp. finálnym posúdením nároku zo strany súdu, ideálne zo strany súdu najvyššej inštancie, sa následne budú riadiť aj ostatní členovia skupiny pri ďalšom uplatňovaní nárokov. Výhodou je najmä to, že „vzorový“ žalobca svojou procesnou aktivitou preskúma „priechodnosť“ uplatneného nároku z pohľadu jeho úspechu bez toho, aby sa o to isté súbežne (modelom „pokus – omyl“) pokúšali aj ostatní členovia skupiny v samostatných konaniach. Ďalším výsledkom je i dôkazné odbremenenie ostatných žalobcov a ekonomické zefektívnenie všetkých ostatných nasledujúcich procesov, ktoré budú posudzované na základe výsledku dosiahnutého vo vzorovom konaní. Skupinový model kolektívneho uplatňovania individuálnych nárokov možno považovať za najefektívnejší prostriedok ochrany kolektívnych záujmov a svojej podstate sa najviac podobá tradičnému angloamerickému chápaniu „class actions“.

Skupinovým modelom kolektívneho uplatňovania nárokov možno postupovať nielen v prípadoch skupinového uplatňovania nárokov proti jednému žalovanému (aktívne skupinové konanie), ale i v prípadoch, kedy jednotlivec uplatňuje svoje nároky voči skupine žalovaných (pasívne skupinové konanie). Tento model bude praktický najmä v prípadoch, v ktorých by individuálne vedenie sporu bolo natoľko nákladné (časovo, ekonomicky či personálne), že by prestalo byť pre jednotlivca atraktívne a priznaný nárok by bol nižší (či podobný) ako náklady na jeho priznanie. Z hľadiska účasti jednotlivca v skupine existujú dve varianty - opt-in a opt-out varianta. Varianta opt-in je založená na dobrovoľnom prihlásení sa (vstupe) jednotlivca do skupiny, t.j. skupinového konania sa zúčastnia len tí jednotlivci, ktorý sa k účasti v stanovenej lehote prihlásia. Opt-out model funguje opačne – konanie je vedené všetkými členmi skupiny, a prípade, že jednotlivec nemá záujem pokračovať v konaní, zo skupiny vystúpi. 

Modelová kauza Volkswagen opodstatňuje použitie všetkých základných modelov kolektívneho uplatňovania nárokov. Vo vzťahu k vzorovému modelu kolektívneho ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.