BUDÚCNOSŤ KOLEKTÍVNEHO UPLATŇOVANIA NÁROKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Autor: Mgr., Katarína Szendreiová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

Príspevok sa venuje otázke potenciálnych potenciálneho uplatňovania nárokov pacientov z dôvodu neposkytnutia alebo nezabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, čím došlo na strane pacientov ku škode na zdraví alebo vzniku inej ujmy.

1 ÚVOD

Skutočnosť, že odporúčania Európskej komisie týkajúce sa kolektívneho uplatňovania nárokov sú dominantne zamerané na ochranu spotrebiteľov a ochranu hospodárskej súťaže je neodškriepiteľná a z pohľadu vymáhania škody pochopiteľná a odôvodniteľná. Už z doterajšieho legislatívneho vývoja v Slovenskej republike je zrejmé, že tento trend v spomínaných majoritných oblastiach sa bude ďalej len rozvíjať a prehlbovať.

Z pohľadu budúcnosti sú však tiež zaujímavé iné oblasti práva, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu práv jednotlivcov a pri ktorých ich uplatnenie kolektívnou cestou môže byť efektívnejším nástrojom riešenia ako individuálne uplatňovanie nárokov. Spojenie nárokov a ich spoločné uplatňovanie môže predstavovať lepší spôsob zabezpečenia prístupu k spravodlivosti, a to najmä v prípadoch, keď náklady na individuálne vedené prípady by jednotlivcov mohli odrádzať od toho, aby sa obracali na súdy. V odporúčaní Európskej komisie z 11. júna 2013 o spoločných zásadách pre mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania a na náhradu škody v členských štátoch v súvislosti s porušením práv vyplývajúcich z práva Únie (2013/396/EÚ) sa ako ďalšie potenciálne oblasti demonštratívne vymenúvajú oblasti finančných služieb, ochrany životného prostredia, ochrany údajov alebo nediskriminácie. V bode 7 sa tento výpočet rozširuje tak, že zásady stanovené v tomto odporúčaní by sa mali uplatňovať horizontálne a vzťahovať sa rovnocenne na všetky tieto oblasti, ale aj na ďalšie oblasti, kde by mohlo byť kolektívne uplatňovanie nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania a na náhradu škody v súvislosti s porušením práv vyplývajúcich z práva Únie relevantné. Ústredným odporúčaním Európskej komisie pre členské štáty totiž bolo, aby na vnútroštátnej úrovni boli zavedené systémy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, ktoré by boli založené na spoločných európskych zásadách. Hlavnými sledovanými cieľmi uvedených odporúčaní je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a zlepšenie presadzovania práv upravených právnymi predpismi Európskej únie pri súčasnej podpore hospodárskeho rastu a uľahčení prístupu k spravodlivosti.

Kolektívnym uplatňovaním sa zjednodušene rozumie procesnoprávny mechanizmus, ktorý umožňuje, aby sa z dôvodu zjednodušenia postupov a/alebo účinnosti presadzovania viacero podobných právnych nárokov spojilo do jedného súdneho konania. Kolektívne uplatňovanie by tak malo uľahčiť prístup k spravodlivosti najmä (t.j. nie výlučne) v prípadoch, keď je individuálna škoda taká nízka, že potenciálni žalobcovia by nepovažovali za zmysluplné uplatniť si individuálny nárok. 

Predpokladanou výhodou je zníženie počtu samostatných súdnych konaní, čo by v konečnom dôsledku malo priniesť efektívnejší prístup k spravodlivosti.

Vyššie uvedené teda explicitne nevylučuje, aby predmetom kolektívneho uplatnenia nárokov mohli byť aj iné ako spotrebiteľské alebo súťažnoprávne aspekty. Konkrétne potenciálne uplatňovanie nárokov z neposkytnutia alebo nezabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, čím došlo na strane pacientov ku škode na zdraví alebo vzniku inej ujmy. Právo na ochranu zdravia je ústavnoprávne garantované ľudské právo v čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov), kde sa súčasne v druhej vete uvádza, že na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Z tohto znenia je súčasne odvoditeľné, že zdravotná starostlivosť, ktorej súčasťou je v rámci ústavného a ambulantného poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj poskytovanie liekov pacientom, nie je a priori úplne bezplatná a podmienky obmedzenia poskytovania bezplatnej zdravotnej starostlivosti sú bližšie upravené v iných zákonoch z oblasti zdravotnej starostlivosti a súvisiacich vykonávacích predpisov. Predmetom tohto príspevku nie je ani tak úvaha nad možnosťou kolektívneho uplatnenia nárokov zo strany pacientov v prípade, keď im nebola poskytnutá a z prostriedkov verejného zdravotného poistenia uhradená adekvátna a dostupná zdravotná starostlivosť a z tohto dôvodu pacientom vznikla preukázateľná škoda na zdraví alebo iná ujma, ale možno na základe kolektívneho postupu pacientov docieliť zaradenie potrebného lieku do systému úhrad z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Jedným z potenciálnych prípadov, kde by bolo možné uvažovať o možnosti kolektívneho uplatnenia nárokov zo strany pacientov je situácia, kedy na trhu je registrovaný, t.j. povolený, liek, ktorý na základe výsledkov klinického skúšania má vysoký potenciál pomôcť s liečbou alebo zastaviť progresiu ochorenia v pokročilom alebo terminálnom štádiu a ktorý sa pacientom s daným typom ochorenia neposkytuje z dôvodu, že sa nedostal do systému úhrad zo strany zdravotnej poisťovne do tzv. zoznamu kategorizovaných liekov, ktorý obsahuje zoznam liekov s priznanou čiastočnou alebo plnou úhradou zo strany zdravotných poisťovní alebo zo strany zdravotnej poisťovne nebol udelený súhlas na jeho úhradu, ktorý je možné udeliť na základe § 88 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rozsahu úhrady liekov“), ktorý predstavuje legálnu výnimku ako uhradiť liek pacientovi, hoci liek nie je zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov.

K vyššie uvedenej hypotéze ma vedie aj aktuálny vývoj v Spojených štátoch, kde v priebehu septembra 2016 došlo k zaujímavému rozhodnutiu vo veci UnitedHealthcare, ktorý v skratke spočíva v rozhodnutí, ktoré umožňuje formou class action žalovať usmernenia zdravotnej poisťovne limitujúce poskytovanie úhrady vyšetrení a liečby psychických ochorení svojich poistencov.

2 JEDNOTLIVÉ ASPEKTY MOŽNOSTI KOLEKTÍVNEHO UPLATNENIA NÁROKOV ZO STRANY ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU