NEBEZPEČNÉ PRENASLEDOVANIE NA INTERNETE

Autor: Mgr., Martin Daňko, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

Príspevok autorov sa venuje problematike nebezpečného prenasledovania na internete, tzv. cyberstalkingu. Cyberstalking je pomerne novým a rozšíreným fenoménom s ktorým sa orgány činné v trestnom konaní a súdy stretávajú pomerne často. Kde je hranica priestupku a kedy je to už trestný čin? Akú intenzitu musí mať konanie páchateľa na to, aby sme stíhali konkrétnu osobu?

1 ÚVOD

Prudký rozvoj internetu a jeho rozšírenie nielen do domácností ale aj do prenosných zariadení (mobilný telefón, tablet a iné) spôsobil, že sú ľudia v zásade stále online. Komunikácia medzi dvomi osobami čím ďalej tým viac prebieha formou rôznych elektronických správ a sociálnych sietí. Tak ako množstvo iných vecí, tak aj takýto spôsob komunikácie má svoju odvrátenú stránku. Komunikácia prostredníctvom internetu môže byť zneužitá formou rôznych nevyžiadaných správ, obťažujúcich správ, nenávistných komentárov a pod. V rámci nasledujúceho príspevku sme sa venovali jednej konkrétnej forme zneužitia internetovej komunikácie, a to kontaktovaniu druhej osoby bez jej súhlasu. Nebudeme sa však venovať spamu, ktorým je zasielanie rovnakej správy s rovnakým obsahom veľkému okruhu osôb. Pokúsime sa dať odpoveď na otázku, kde je hranica medzi trestným činom a priestupkom a akú intenzitu musí mať takéto konanie, aby sme hovorili o trestnom čine.

2 TRESTNOPRÁVNY ROZMER

Trestné právo ako prostriedok ochrany istých vzťahov nerezignovalo na technologické zmeny v spoločnosti a reagovalo pridaním novej skutkovej podstaty trestného činu do zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Tr. zák.“, „TZ“, alebo „Trestný zákon“). Doplnením skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a TZ sa vytvoril priestor pre postihovanie vyššie uvedeného nežiaduceho konania. Zavedenie tejto skutkovej podstaty bolo realizované novelou Trestného zákona, zákonom č. 262/2011 Z. z., ako reakcia na nárast útokov, ktoré jednotlivo nie sú trestnými činmi, ale v súhrne sú tak intenzívnymi zásahmi, že možno hovoriť o trestnoprávnom rozmere.

2.1 Trestný čin nebezpečného prenasledovania podľa § 360a TZ

Trestný čin nebezpečného prenasledovania je v oboch odsekoch prečinom. Trestný čin nebezpečného prenasledovania je pomerne široko koncipovaným trestným činom. Objektom nebezpečného prenasledovania sú medziľudské vzťahy a právo človeka na bezpečnuý a kvalitný život. Útoky sú potom smerované voči osobe v jej fyzickom zhmotnení.

Trestného činu nebezpečného prenasledovania sa podľa § 360a ods. 1 Tr. zák. dopustí ten „Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že (a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, (b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, (c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, (d) zneužije jeho osobné údaje za účelom získania osobného alebo iného kontaktu, alebo (e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života.“

Samotnú objektívnu stránku trestného činu môžeme rozdeliť do dvoch elementárnych prvkov. Prvým prvkom je všeobecný opis konania, ktorý je následne doplnený alternatívne niektorým druhom špecifického konania. Pre naplnenie objektívnej stránky trestného činu nebezpečného prenasledovania sa vyžaduje naplnenie aspoň jedného konania z alternatívneho výpočtu v spojitosti s naplnením všeobecného opisu konania páchateľa.

Na naplnenie objektívnej stránky sa teda vyžaduje dlhodobé prenasledovanie. Čo si však máme predstaviť pod pojmom dlhodobo? Snaha nájsť všeobecnú odpoveď na túto otázku je podľa nášho názoru márna. Podmienka dlhodobosti bude podľa nášho názoru splnená v prípade, ak páchateľ v priebehu niekoľkých dní, niekoľkokrát za deň, fyzicky kontaktuje poškodeného. Nebude však podľa nášho splená za predpokladu, ak ide o kontakt prostredníctvom e-mailu a páchateľ pošle poškodenému dva-tri e-maily denne v priebehu niekoľkých dní.

Pri pojmovom znaku prenasledovanie musíme brať na zreteľ alternatívne vyjadrenie objektívnej stránky. Môže ísť teda o vzbudenie dôvodnej obavy o život alebo zdravie poškodeného alebo jemu blízkej osoby, alebo zhoršenie kvality života podstatným spôsobom. Alternatíva v podobe dôvodnej obavy o život alebo zdravie je pomerne jednoznačná. Ako kvalifikovať zhoršenie kvality života podstatným spôsobom? Zo znenia tejto alternatívy môžeme odvodiť, že nepostačuje akékoľvek zhoršenie kvality života. Za zhoršenie kvality života poškodeného môžeme podľa nášho názoru považovať akýkoľvek negatívny vplyv na život poškodeného. Ako sme už ale uviedli, akékoľvek zhoršenie kvality života nie je postačujúce. Odborná literatúra[1] tvrdí, že za zhoršenie kvality života treba považovať taký posun v kvalite života, ktorý osoba subjektívne vníma ako negatívum. S daným tvrdením sa stotožňujeme a nad rámec dopĺňame, že posúdenie následku v podobe zhoršenia kvality života podstatným spôsobom treba skúmať nielen objektívne, ale aj subjektívne. Zhoršenie kvality života podstatným spôsobom je potrebné klasifikovať ako pojem právny[2], nakoľko ide o jeden zo znakov skutkovej podstaty (následok). Vzhľadom na uvedenú skutočnosť teda o naplnení tohto pojmu rozhoduje orgány činný v trestnom konaní, resp. súd. Zhoršenie kvality života podstatným spôsobom musí byť predmetom podrobného dokazovania a ustálenia, v čom konkrétne malo spočívať a v čom konkrétne zhoršilo kvalitu života poškodeného. K vyššie uvedenému konaniu musí pristúpiť následne niektoré z alternatívne vyjadrených konaní uvedených pod písmenami a) až e). V prípade cyberstalkingu pôjde o alternatívu uvedenú v § 360a ods. 1 písm c) – kontaktovanie prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby. Uvedenú alineu si ilustrujme na modelovom prípade. Bývala priateľka poškodeného sa nevie zmieriť so skutočnosťou, že poškodený je šťastne zadaný a má dieťa. Z tohto dôvodu začne poškodeného kontaktovať e-mailom na jeho pracovnú adresu. Následne začne takýmto spôsobom kontaktovať aj novú partnerku poškodeného, kolegov poškodeného v práci a pohostinstvo, ktoré poškodený navštevuje. Obsahom e-mailov sú vulgarizmi, oplzlosti a narážky sexuálneho ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU