PRACOVNÉ PODMIENKY VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITELIEK [1]

Autor: JUDr., Mária Nováková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

Predmetný príspevok sa venuje problematike výnimiek z ústavného princípu rovnosti s ťažiskom pozornosti na vysokoškolské učiteľky a ich pracovné podmienky.

1 ÚVOD

Profesia vysokoškolský učiteľ sa kvalifikuje ako akademická profesia, od ktorej sa vyžaduje predovšetkým:
a) vysoká úroveň erudície spočívajúca v hlbokej znalosti odboru a jeho metodológie a jej nestále udržovanie so stavom poznania v odbore,
b) tvorba vedeckého poznania prostredníctvom vedecko-výskumnej činnosti,
c) expertné sprostredkovanie tohto poznania mladej generácii (pedagogická činnosť),
d) etapizácia profesionálnej dráhy (akademickej kariéry),
e) vysoká miera autonómie spojená s akademickými slobodami.[2]

Vysokoškolský učiteľ vykonáva pedagogickú činnosť, vedeckú činnosť výskumnú činnosť. Túto enormne náročnú činnosť, ktorá je zároveň i poslaním a spĺňa všetky atribúty závislej práce, značne komplikuje vysokoškolským učiteľom nekvalitná právna úprava.

V predmetnom príspevku budeme poukazovať na zlyhávanie ochrannej funkcie pracovného práva pri kategórii vysokoškolských učiteľov. Ťažisko pozornosti sústredíme na vysokoškolské učiteľky, ktoré majú ešte sťaženejšiu pozíciu v prípade, ak svoju akademickú profesiu chcú zároveň zosúladiť s tehotenstvom a materstvom.

Slovenské vysoké školy rešpektujú rovnaké právo prístupu žien k výkonu povolania a ženy sú vo veľkej miere zastúpené na vysokých školách. Problém nastáva, ak sa rozhodnú založiť si rodinu. V rámci predzmluvných vzťahov s tehotnou vysokoškolskou učiteľkou nie je zamestnávateľ „rodovo slepý“, vidí biologické odlišnosti a nemožno od neho očakávať, že sa bude správať rodovo neutrálne.

2 ČASOVO LIMITOVANÉ PRACOVNÉ ZMLUVY

Vysokoškolskí učitelia, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť na verejných vysokých školách, majú dĺžku trvania pracovného pomeru limitovanú zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len „Zákon o vysokých školách“). 

Podľa ust. § 77 ods. 1 Zákona o vysokých školách obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkcií profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním. Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý nemá vedeckopedagogický titul „profesor“ ani „docent“, možno uzavrieť na základe jedného výberového konania najdlhšie na päť rokov (§ 77 ods. 2). Výnimku majú vysokoškolskí učitelia, ktorí sú zamestnaní na lekárskych, farmaceutických a veterinárnych fakultách a na pracoviskách verejných vysokých škôl, kde na výkon práce zamestnanca je potrebné skončenie určitého stupňa špecializačnej prípravy. S takýmito vysokoškolskými učiteľmi je možno uzatvoriť pracovný pomer na základe jedného výberového konania aj na čas dlhší ako päť rokov. Dlhšiu dobu dojednania pracovného pomeru na dobu určitú určuje dekan alebo rektor, avšak doba trvania pracovného pomeru dojednaná v pracovnej zmluve nesmie presiahnuť desať rokov.

Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu docenta alebo profesora na základe jedného výberového konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta alebo profesora tretí raz, pričom celkový čas jeho pôsobenia v týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov, a má, ak ide o funkciu docenta vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“, a ak ide o funkciu vedecko-pedagogický titul „profesor“, získava právo na pracovnú zmluvu s touto vysokou školou na miesto vysokoškolského učiteľa a na zaradenie do tejto funkcie na dobu určitú až do dosiahnutia veku 70 rokov (§ 77 ods. 4). Vysokým školám v právnej pozícii zamestnávateľských subjektov Zákon o vysokých školách nielen umožňuje, ale dokonca ustanovuje pre zamestnancov, ktorých obsadzuje na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov povinnosť dojednávať pracovné pomery na dobu určitú. V dôsledku toho je ustanovená zákonná možnosť reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú.

Reťazenie pracovných pomerov je len administratívnym nástrojom, ktorý súčasná právna úprava prevzala a rozhodne neslúži na vytváranie tlaku na vysokoškolských učiteľov, aby intenzívne pracovali na svojom profesijnom rozvoji.

3 VÝBEROVÉ KONANIA

Veľkým otlakom vysokého školstva sú nielen časovo limitované pracovné zmluvy, ale i proces výberových konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov. Administratívne náročné opakované výberové konania, ktoré musia predchádzať uzatvoreniu pracovnej zmluvy, sú veľkou psychickou a finančnou záťažou pre vysokoškolských učiteľov, ale tiež sú záťažou pre samotné vysoké školy.

V ustanovení § 77 ods. 1 Zákona o vysokých školách je síce zakotvená podmienka výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, ale absentuje právna úprava jeho spôsobu a personálneho zloženia výberovej komisie. Posudzovať pedagogickú spôsobilosť a vedeckú spôsobilosť vysokoškolského ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU