NIEKOĽKO POZNÁMOK K POĽSKEJ ÚPRAVE ZAKLADANIA OSOBNÝCH SPOLOČNOSTÍ V TELEINFORMATICKOM SYSTÉME

Autor: Mgr. Mateusz Żaba
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

Tento príspevok sa venuje právnej úprave zakladania osobných spoločností v teleinformatickom systéme, ktorá bola zavedená novelou poľského Zákonníka obchodných spoločností zo dňa 28.11.2014. Hlavným predmetom záujmu je otázka využitia štandardizovaných elektronických vzorov, ktoré sú dostupné v teleinformatickom systéme. Článok rozoberá možnosť formovať obsah spoločenskej zmluvy o založení verejnej obchodnej spoločnosti ako aj komanditnej spoločnosti. V tomto príspevku bola tiež prerokovaná otázka aktívnej legitimácie na uzavretie zmluvy osobnej spoločnosti v teleinformatickom systéme.

1 ÚVOD

Najnovšie zmeny poľského Zákonníka obchodných spoločností (poľ. Kodeks spółek handlowych) 1 , ktoré boli zavedené zákonom zo dňa 28.11.2014, sú pokusom realizovať tzv. „digitálnu reformu“ práva spoločností a rozšíriť možnosť využitia elektronických komunikačných systémov pre zakladanie, organizáciu a fungovanie obchodných spoločností. Hlavným motívom novelizácie bolo umožniť širšie využitie elektronických vzorov sprístupnených v teleinformatickom systéme. Doposiaľ bolo využitie elektronických vzorov možné len v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (poľ. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) a týkalo sa iba situácie zakladania tejto spoločnosti2 . Predošlé zmeny, ktoré sa vzťahovali na poľskú spoločnosť s ručením obmedzeným, boli iniciované novelou poľského ZOS zo dňa 1.4.2011 a vstúpili do platnosti ešte 1.1.2012. Cieľom nových predpisov je predovšetkým informatizácia procesov uzatvárania, zmeny a zrušenia zmlúv osobných spoločností – verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti – ako aj elektronická registrácia týchto zmien v Štátnom súdnom registri (poľ. Krajowy Rejestr Sądowy) 3 . Novelizácia poľského ZOS zo dňa 28.11.2014 nadobudla čiastočnú účinnosť už 15.1.2015, ale jeho podstatná časť bude platiť od 1.4.2016. Tu je potrebné podčiarknuť, že tieto predpisy, ktoré sa týkajú osobných spoločností, ktoré boli zavedené do poľského ZOS, zostávajú mimo rozsahu regulácie Európskej únie. Okrem toho vyššie uvedené zmeny vzťahujúce sa na poľskú spoločnosť s ručením obmedzeným neporušujú predpisy Smerníc 2009/101/ES4 a 2013/34/EÚ5 . 

Poľský Zákonník obchodných spoločností predvída štyri druhy osobných spoločností: verejnú obchodnú spoločnosť (poľ. spółka jawna), partnerskú spoločnosť (poľ. spółka partnerska), komanditnú spoločnosť (poľ. spółka komandytowa) a komanditno-akciovú spoločnosť (poľ. spółka komandytowo-akcyjna). Podľa právnej úpravy prijatej poľským zákonodarcom, osobné spoločnosti nie sú právnické osoby. V poľskom právnom poriadku jestvuje okrem fyzických osôb a právnických osôb aj tretia kategória subjektov. Osobné spoločnosti patria medzi tzv. organizačné jednotky, ktoré nie sú právnické osoby, ale ktorým bola na základe zákona udelená spôsobilosť mať práva a povinností6 .

Problematika novelizácie, ktorá sa vzťahuje na možnosť uzatvoriť spoločenskú zmluvu osobnej spoločnosti pri využití vzorov zmlúv sprístupnených v teleinformatickom systéme, nie je častým predmetom diskusie v doktríne. Niektorí autori poukazujú nato, že jedine výber dvoch zo štyroch druhov osobných spoločností, aké sú predvídané v predpisoch poľského ZOS, treba uznať ako „náhodný“ a fakt, že novela poľského ZOS neobsiahla partnerskú spoločnosť a komanditnoakciovú spoločnosť, je nedôslednosťou poľského zákonodarcu7 . S týmto názorom nie je možné úplne súhlasiť, lebo je potrebné zobrať do úvahy, že partnerská spoločnosť je tvorená osobami, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť v rámci profesionálnych povolaní a jednou z nevyhnutných podmienok na registráciu takejto spoločnosti je predloženie dokladu, ktorý potvrdí, že daný spoločník vykonáva takéto profesionálne povolanie8 . Predloženie tohto dokladu je fyzicky nemožné v prípade registrácie spoločnosti v teleinformatickom systéme. Vyžadovalo by si to totiž takú informatizáciu databáz, v akých sú uložené informácie týkajúce sa osôb, ako aj ich oprávnení vykonávať profesionálne povolanie, aby bol zaistený voľný pohyb informácií priamo do Štátneho súdneho registra. Okrem toho treba pamätať na to, že komanditno-akciová spoločnosť nie je tak častou formou podnikania ako verejná obchodná spoločnosť či komanditná spoločnosť.

K tomu sa žiada podčiarknuť, že proces zakladania a organizácie osobných spoločností – inak než v prípade kapitálových spoločností – je silno individualizovaný vzhľadom na prevahu osobných zväzkov nad majetkovými vzťahmi medzi spoločníkmi. Poľskí autori zdôrazňujú, že organizačná štruktúra a spôsob fungovania verejnej obchodnej spoločnosti, ako aj komanditnej spoločnosti sú také unikátne, že slúžia často na realizáciu výnimočných hospodárskych a profesionálnych účelov účastníkov9 . Vzhľadom na komplikovanosť vzťahov medzi spoločníkmi ako aj medzi spoločníkmi a tretími osobami nie je možné, aby štandardizované elektronické vzory, aké sú na základe zákonnej delegácie z čl. 231 § 5, ako aj čl. 1061 § 5 poľského ZOS určené ad incertas personas, mali jednotný právny rámec. Nejestvuje totiž možnosť, aby poľský zákonodarca zhotovil vyčerpávajúci zoznam alternatívnych ustanovení a klauzúl, ktoré by bolo možné pridať do prázdnych polí formulára spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti sprístupnenej v teleinformatickom systéme. Na tomto mieste treba tiež podotknúť, že poľské zákonodarstvo predvída v čl. 48 § 21 Zákonníka obchodných spoločností zákaz vnesenia nepeňažných vkladov do verejnej obchodnej spoločnosti založenej na základe elektronického vzoru.

Zavedenie nových riešení, ktoré súvisia s možnosťou používať moderné informačné a sieťové technológie v prípade zakladania a fungovania obchodných spoločností, vynútilo od poľského zákonodarcu potrebu vysvetlenia nových pojmov. V odôvodnení k návrhu novelizácie zo dňa 28.11.2014 bolo zdôraznené, že do čl. 4 § 1 poľského ZOS boli pridané vysvetlenia takých pojmov ako: „vzor zmluvy“ (poľ. wzorzec umowy), „podpis potvrdený dôverným profilom ePUAP“ (poľ. podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP), „ustanovenia zmluvy, ktoré je možné zmeniť“ (poľ. postanowienia zmienne umowy) a „spoločnosť, ktorej zmluva bola uzatvorená pri využití vzoru zmluvy“ (poľ. spółka, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy) 10. Navyše treba zdôrazniť, že definícia „teleinformatického systému“ sa nachádza v iných normatívnych aktoch.

Treba konštatovať, že vysvetlenie vyššie uvedených pojmov, ktoré boli zavedené do poľského ZOS, je vzhľadom na ich znenie a spôsob ich konštrukcie nejasné a neprecízne. Podľa čl. 4 § 1 bod 12 poľského ZOS, vzor zmluvy je vzor zmluvy sprístupnený v teleinformatickom systéme11. Nie je tajomstvo, že nejaký pojem sa nesmie definovať pomocou toho istého pojmu. V opačnom prípade sa vystavíme nebezpečenstvu vystúpenia proti nám s námietkou idem per idem. S podobnou námietkou možno vystúpiť aj v prípade definície „ustanovenia zmluvy, ktoré je možné zmeniť“. Podľa čl. 4 § 1 bod 14 poľského ZOS ustanovenia zmluvy, ktoré je možné zmeniť, sú ustanovenia zmluvy, ktorá bola uzatvorená pri využití vzoru zmluvy a ktoré môžu byť podľa tohto vzoru modifikované cez výber vhodných variantov zvláštnych ustanovení alebo cez zavedenie vhodných údajov do zvláštnych polí vzoru, ktoré umožňujú ich zavedenie12. V slovníku zákonných pojmov poľského ZOS sa nenašlo vysvetlenie pojmu „teleinformatický systém“. Z toho dôvodu si treba bližšie všimnúť dva predpisy13: § 1.2 nariadenia ministra spravodlivosti Poľskej republiky (poľ. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości) zo dňa 14.1.2015 o určení vzorov sprístupnených v teleinformatickom systéme týkajúcich sa komanditnej spoločnosti14 a § 1.2 nariadenia ministra spravodlivosti Poľskej republiky o určení vzorov sprístupnených v teleinformatickom systéme týkajúcich sa verejnej obchodnej spoločnosti15. Podľa týchto predpisov, koľkokrát ide v nariadení o teleinformatický systém, sa pod týmto pojmom rozumie teleinformatický systém podľa čl. 2 bod 3 zákona zo dňa 18.7.2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou16, ktorý slúži na obsluhu založenia a urobenia iných činností týkajúcich sa komanditnej spoločnosti (resp. verejnej obchodnej spoločnosti), ktorých zmluva bola uzavretá pri využití vzoru zmluvy sprístupneného v teleinformatickom systéme ako aj podanie žiadosti o zápis ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU