PÔSOBNOSŤ PROKURÁTORA PRI PRESKÚMAVANÍ POSTUPU A ROZHODNUTÍ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY

Autor: JUDr., Lenka Trnkusová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

Prokuratúra má ako subjekt dozoru významné miesto aj v rámci správneho súdnictva. Prokurátor má subsidiárne postavenie, nakoľko sa obracia na súd až v prípade, ak sa mu nepodarí dosiahnuť zákonnosť mimosúdne. Článok pojednáva o pôsobnosti prokuratúry, právomoci prokurátorov pri vykonávaní dozoru vo verejnej správe a o podmienkach postupu prokurátora v konaní.

1 ÚVOD

Právnické osoby a fyzické osoby majú právo chrániť svoje práva a právom chránené záujmy pre súdmi, ale aj pred inými orgánmi Slovenskej republiky. Významným orgánom ich ochrany je prokuratúra. Prokurátor má špecifické postavenie, nakoľko vystupuje ako samostatný subjekt ktorý nesleduje záujmy ani účastníkov konania a ani správneho orgánu. Prokurátor musí pri svojom postupe dodržiavať viaceré podmienky, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú bližšie špecifikované v príspevku. Príspevok tiež pojednáva o nevyhnutnosti výkonu prokurátorského dozoru aj v rámci správneho súdnictva, nakoľko prokuratúra má pôsobnosť aj v otázke netrestnej agendy a tým pádom zabezpečuje dodržiavanie zákonnosti.

2 PÔSOBNOSŤ PROKURATÚRY A ZÁKONNÉ VYMEDZENIE

V zmysle čl. 36 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd: „Kto tvrdí, že bol ukrátený na svojich právach rozhodnutím orgánu verejne správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak.“ Uvedená klauzula sa premietla aj v zákone č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“), konkrétne v čl. 46 ods. 2 Ústavy, ktorý ustanovuje: „Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.“ Rovnako je potrebné spomenúť čl. 46 ods. 1 Ústavy, ktorý znie: „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že právnické osoby a fyzické osoby majú právo chrániť svoje práva a právom chránené záujmy pre súdmi, ale aj pred inými orgánmi Slovenskej republiky. Vo všeobecnosti v demokratickom štáte je nevyhnutné mať zriadený orgán, ktorý je jednak preskúmaval zákonnosť na základe podnetov, ale aj z vlastnej iniciatívy. Takýmto orgánom je v podmienkach Slovenskej republiky Prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „Prokuratúra“). Je to štátny orgán1 , ktorý okrem trestnej pôsobnosti pôsobí aj v netrestnej oblasti, ktorá predstavuje pôsobenie prokurátorov vo verejnej správe, konkrétne ich pôsobnosť pred správnymi súdmi. V rámci svojho pôsobenie prokurátori disponujú právomocou domáhať sa nápravy nezákonných individuálnych správnych aktov, tiež majú právo dávať podnet na konanie pred súdmi v súvislosti s nezákonnosťou aktov orgánov územnej samosprávy v prípade, ak sa nápravy nemôžu domáhať priamo na úrovni samosprávy.

2.1 Prokurátor a jeho procesné postavenie

Prokurátor v rámci jeho pôsobnosti v správnom súdnictve v zmysle 5. časti zákona č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) má osobitné postavenie, nakoľko ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU