TRESTNÁ POLITIKA ŠTÁTU A ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB

Autor: JUDr., Tomáš Borec
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum

Abstrakt

Príspevok hovorí o pripravovanej právnej úprave priamej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá bude predstavená do konca roka 2013, a umožní efektívne stíhať a sankcionovať právnické osoby, ktoré budú účastné pri páchaní trestných činov.

Problematika zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb je jednou z najdiskutovanejších moderných tém v systéme práva, ktoré vychádza z kontinentálneho typu právnej kultúry. Vychádzajúc z poznatkov vedy trestného práva, ako aj existujúcich modelov trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb možno konštatovať, že sa uplatňujú rôzne prístupy k jej ponímaniu, či obsahovému vymedzeniu.

Pre anglosaský systém práva, ale aj pre niektoré členské štáty Európskej únie (napr. Holandsko, Francúzsko, Portugalsko) je charakteristickým modelom tzv. priama trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb – v tomto prípade sa voči právnickým osobám v procesnom postavení obvinenej osoby vyvodzujú štandardné (priame) tresty, pričom tieto nie sú podmieňované trestným stíhaním fyzickej osoby.

V rámci kontinentálneho systému práva sa uplatňuje aj model tzv. nepriamej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, kde formálno-právne trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb síce nie je vyjadrená, pričom naďalej platí zásada individuálnej trestnej zodpovednosti v zmysle ktorej trestne zodpovedné sú len fyzické osoby (konajúce v mene právnickej osoby), ale zákon súčasne umožňuje právnickým osobám v trestnom konaní uložiť niektoré trestnoprávne sankcie, ktoré nie sú definované ako tresty, ale ako ochranné opatrenia.

Tretím prístupom k chápaniu protiprávnej činnosti právnických osôb je postihovanie tohto konania normami administratívnoprávnej povahy (napr. Nemecko).

Snaha zaviesť jednu z foriem trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike sa datuje od roku 2004, kedy sa v rámci návrhu nového rekodifikovaného Trestného zákona účinného od roku 2006 navrhovalo zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb; časť návrhu Trestného zákona, ktorá upravovala otázku trestnej zodpovednosti právnických osôb bola Národnou radou SR v rámci legislatívneho procesu vypustená. Opätovné pokusy o zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb, tento krát formou osobitných zákonov predložených do legislatívneho procesu v roku 2006 boli rovnako neúspešné a nenašli dostatočnú politickú podporu na ich prijatie. Obavy odbornej a laickej verejnosti k zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb boli založené na konzervatívnom prístupe k zavádzaniu nových netradičných inštitútov v rámci trestného práva a možnostiach zneužívania takejto právnej úpravy v rámci konkurenčného boja v obchodných vzťahoch.

Postihovanie právnických osôb v rámci trestného konania si však nepochybne vyžiadala spoločenská realita a dôsledky ekonomického rozvoja, ktoré so sebou priniesli nový druh kriminality páchaný prostredníctvom právnických osôb a to najmä v oblasti korupcie, ochrany životného prostredia a hospodárskej kriminality.

Potreba zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb rovnako vyplynula z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, v zmysle ktorých sa Slovenská republika zaviazala k uznávaniu a výkonu cudzích rozhodnutí trestnoprávnej povahy vo vzťahu k právnickým osobám na základe medzinárodných nástrojov Rady Európy, OECD a právne záväzných aktov Európskej únie.

Novelou Trestného zákona č. 224/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2010 sa v podmienkach Slovenskej republiky zaviedla tzv. nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb, ktorá v záujme ochrany spoločnosti umožnila sankcionovať právnické osoby v trestnom konaní, a to formou uloženia ochranných opatrení, ak došlo k v súvislosti s ich činnosťou k spáchaniu trestného činu. Touto právnou úpravou nedošlo k prelomeniu zásady individuálnej ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU