SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:26

NIEKTORÉ ASPEKTY TRESTNÉHO ČINU MARENIA KONKURZNÉHO ALEBO VYROVNACIEHO KONANIA

Autor: Mgr., Matúš Kováč
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Konkurzné konanie predstavuje dôležitý právom upravený postup, ktorý slúži najmä na speňaženie majetku a kolektívne uspokojenie veriteľov dlžníka, ktorý je v úpadku. Tento proces predstavuje dôležitý nástroj na uspokojenie veriteľov, a preto je potrebné, aby rozličné protiprávne a špekulatívne konania ohrozujúce a poškodzujúce tento proces boli postihované prostriedkami trestného práva.

1 ÚVOD

Autori sa v rámci príspevku venujú skutkovej podstate trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „TZ“ alebo „Trestný zákon“). V prípade tejto skutkovej podstaty ide o blanketovú skutkovú podstatu trestného činu, čiže autori sa okrem analýzy zákonných znakov predmetnej skutkovej podstaty a možnosti jej aplikácie, v príspevku zaoberajú aj blanketnou právnou úpravou - konkurzným, reštrukturalizačným, vyrovnacím konaním a konaním o oddlžení.

2 SÚKROMNOPRÁVNA ÚPRAVA PREDMETNEJ OTÁZKY

Predmetná skutková podstata trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 ods. 1 TZ odkazuje na konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, vyrovnacie konanie a konanie o oddĺžení. Uvedeným konaniam sa budeme venovať len v rozsahu, ktorý je potrebný na analýzu trestného činu, ktorý je predmetom tohto príspevku.

2.1 KONKURZNÉ KONANIE
Konkurzné konanie je upravené v druhej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoKR“). Konkurzné konanie slúži na speňaženie majetku dlžníka, ktorý je v úpadku, a kolektívne uspokojenie jeho veriteľov. Hlavným cieľom konkurzného konania je teda speňaženie majetku dlžníka v úpadku a kolektívne uspokojenie nárokov jeho veriteľov, aj keď často v aplikačnej praxi k uspokojeniu veriteľov nedochádza v úplnom rozsahu. Na základe toho možno konkurzné konanie považovať za tzv. likvidačné konanie. Dlžník sa podľa relevantných ustanovení ZoKR nachádza v úpadku vtedy, keď je predlžený alebo je platobne neschopný. Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť aspoň dva peňažné záväzky viac ako 30 dní po lehote spl atnosti viac ako jednému veriteľovi a fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť aspoň 180 dní po lehote splatnosti jeden peňažný záväzok. V rámci určenia platobnej neschopnosti dlžníka je zaujímavé upriamiť pozornosť na skutočnosť, že ZoKR diferencuje podmienky pre platobnú neschopnosť fyzickej osoby a právnickej osoby. Dlžník je v úpadku tiež vtedy, keď je predlžený. Predlžený je dlžník vtedy, keď je povinný viesť účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, má viac ako jedného veriteľa a súčasne hodnota jeho záväzkov prevyšuje hodnotu jeho majetku.

Návrh na vyhlásenie konkurzu dlžníka je všeobecne oprávnený podať samotný dlžník, veriteľ a v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba ustanovená ZoKR za splnenia ďalších podmienok, ktoré detailne upravuje ZoKR. Návrh na vyhlásenie konkurzu podľa druhej časti ZoKR sám na seba môže podať len dlžník, ktorý je právnickou osobou, a návrh na vyhlásenie konkurzu dlžníka podľa druhej časti ZoKR môže podať veriteľ len vtedy, ak je dlžník právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom. ZoKR zároveň ustanovuje povinnosť dlžníka podať na seba návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade svojho predĺženia do 30 dní, od kedy sa dlžník o svojom predlžení dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti o svojom predĺžení mohol dozvedieť. Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu dlžníka vtedy, ak môže odôvodnene predpokladať jeho platobnú neschopnosť, pričom ZoKR zároveň ustanovuje, že platobnú neschopnosť dlžníka je možné odôvodnene predpokladať vtedy, keď je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi za splnenia simultánnej podmienky, že jeden z týchto dotknutých veriteľov ho na poskytnutie plnenia vyzval. ZoKR zároveň obsahuje právnu úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú včasným nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníka zo strany osôb, ktoré sú tak povinné urobiť v mene dlžníka, podľa ustanovenia § 11 ods. 2 ZoKR.
Začatie konkurzného konania sa odlišuje od klasického civilného procesu v tom, že podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu na súd sa nezačína samotné konkurzné konanie. Takáto právna úprava je dôvodná najmä poskytnutím ochrany dlžníkovi pred neopodstatneným podávaním návrhov na vyhlásenie konkurzu zo strany jeho veriteľov. Príslušný súd po doručení návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníka skúma, či predmetný návrh spĺňa všetky zákonom vyžadované náležitosti a v prípade ak ich spĺňa, tak do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne uznesením o začatí konkurzného konania. Na druhej strane v prípade ak návrh na vyhlásenie konkurzu doručený na súd nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, tak príslušný súd v lehote 15 dní od doručenia návrhu vo forme uznesenia poučí navrhovateľa o konkrétnych nedostatkoch a v lehote 10 dní ho vyzve na ich odstránenie. V prípade ak navrhovateľ vytýkané nedostatky neodstráni, tak súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne najneskôr do 15 dní od uplynutia lehoty na odstránenie vytýkaných nedostatkov, ale v prípade ak navrhovateľ vytýkané nedostatky odstráni, tak súd rozhodne uznesením o začatí konkurzného konania v rovnakej lehote.11 Uznesenie o začatí konkurzného konania je súd povinný bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku, pričom konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia. Začatie konkurzného konania voči dlžníkovi spôsobuje zároveň aj významné právne následky (napr. dochádza k prerušeniu exekučných konaní vedených na majetok dlžníka alebo dlžník je povinný obmedziť svoju činnosť len na bežné právne úkony).

Ďalším dôležitým štádiom v rámci konkurzného konania je vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodnutím súdu, ak súd po začatí konkurzného konania zistí, že sú splnené materiálne aj formálne podmienky na vyhlásenie konkurzu. V uznesení o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov dlžníka na prihlasovanie svojich pohľadávok v zákonnej lehote. Vyhlásením konkurzu sa začína samotný konkurz, pričom konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka v Obchodnom vestníku a týmto vyhlásením sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásenie konkurzu spôsobuje viaceré významné právne následky (napr. dochádza k prerušeniu všetkých súdnych konaní týkajúcich sa majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu , oprávnenie dlžníka vykonávať právne úkony týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu prechádza na ustanoveného správcu ).
V ďalšom priebehu konkurzného konania dochádza k jeho ďalším fázam, ktoré sledujú naplnenie účelu konkurzného konania, a teda najmä k prihlasovaniu pohľadávok zo strany veriteľov dlžníka a preverovaniu ich pravosti zo strany správcu, k popretiu sporných pohľadávok zo strany správcu, zisťovaniu majetku dlžníka, vyhotoveniu súpisu majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty nezabezpečených veriteľov a prípadne k vyhotoveniu súpisu majetku patriaceho do osobitných konkurzných podstát zabezpečených veriteľov, k speňažovaniu majetku dlžníka zo strany správcu, k vyhotoveniu návrhu konečného rozvrhu výťažku konkurzu zo strany správcu a jeho schváleniu príslušným orgánom (napr. veriteľským výborom alebo súdom) a záverom k splneniu konečného rozvrhu výťažku konkurzu, ktorého vykonaním dôjde k naplneniu účelu konkurzného konania. Počas týchto fáz konkurzného konania dôjde k speňaženiu majetku dlžníka a kolektívnemu uspokojeniu nárokov jeho veriteľov (aj keď nie vždy v celom rozsahu) a následne na návrh správcu súd zruší konkurz podľa ustanovenia § 102 ods. 3 ZoKR po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurzu.

2.2 REŠTRUKTURALIZAČNÉ A VYROVNACIE KONANIE
Reštrukturalizačné konanie je upravené v tretej časti ZoKR. Hlavným cieľom reštrukturalizačného konania je zabezpečiť ekonomickú stabilizáciu dlžníka a ochrániť ho pred právnymi nárokmi jeho veriteľov, pričom celý tento proces prebieha pod dohľadom súdu, správcu
a veriteľov za účelom zabezpečenia ďalšieho výkonu podnikateľskej činnosti dlžníka. V niektorých prípadoch v aplikačnej praxi prevažuje záujem na zachovaní podnikateľskej činnosti dlžníka a jeho ekonomickom ozdravení nad potrebou speňaženia jeho majetku a kolektívneho uspokojenia jeho veriteľov. Dlžník, ktorého reštrukturalizácia sa môže povoliť a následne zrealizovať, musí byť nevyhnutne právnická osoba.
Dlžník, ktorý je v úpadku alebo ktorému úpadok hrozí, môže poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku za účelom zistenia, či spĺňa podmienky na povolenie reštrukturalizácie. Poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku môže aj veriteľ alebo viacerí veritelia v prípade, že sa s dlžníkom, ktorý je v úpadku alebo ktorému úpadok hrozí, dohodli na potrebnej súčinnosti. Správca vypracúva reštrukturalizačný posudok nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom v ňom hodnotí najmä obchodnú a finančnú situáciu dlžníka a vyjadruje sa k tomu, či odporúča alebo neodporúča reštrukturalizáciu dlžníka. V prípade ak správca odporučí reštrukturalizáciu dlžníka, tak v rámci reštrukturalizačného posudku navrhne aj spôsob jej uskutočnenia.

Samotný návrh na povolenie reštrukturalizácie je v zmysle účinnej právnej úpravy oprávnený podať veriteľ alebo dlžník. Dlžník, ktorý je v úpadku alebo ktorému úpadok hrozí, je oprávnený podať návrh na povolenie reštrukturalizácie, ak disponuje reštrukturalizačným posudkom nie starším ako 30 dní, v ktorom správca, ktorého poveril na vypracovanie posudku, odporučil jeho reštrukturalizáciu. Pri podaní návrhu na povolenie reštrukturalizácie zo strany veriteľa sa vyžaduje existencia reštrukturalizačného posudku správcu nie staršieho ako 30 dní, v ktorom odporučil reštrukturalizáciu dlžníka, pričom správca reštrukturalizačný posudok vypracoval na základe poverenia veriteľa. V prípade podávania návrhu na povolenie reštrukturalizácie veriteľom sa vyžaduje tiež súhlas dlžníka s podaním takéhoto návrhu.
Začatie reštrukturalizačného konania sa tiež odlišuje od klasického civilného ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.