Hlavná stránka > Judikatúra - pomocník

Judikatúra - pomocník

Pre vyhľadávanie judikatúry a rozsudkov súdov môžete využiť niekoľko možností:
 

  • hlavné pole - tu môžete zapísať ľubovoľné slová alebo frázy, prípadne číslo rozsudku
  • "celá fráza" - zužuje výber vyhľadávania tým, že sa v hľadaných dokumentoch musí vyskytnúť daná fráza
  • "všetky slová" - menej zúžený výber, pri ktorom sa musia nachádzať v rozsudku súčasne  hľadané slová, ale nemusia byť umiestnené pri sebe vo forme frázy
  • "ktorékoľvek slovo" - najmenej presný spôsob vyhľadávania znamená, že v rozsudku sa musí nachádzať ktorékoľvek slovo z hľadanej frázy
  • "rozšírená syntax" - tu si môžete zvoliť vlastné podmienky vyhľadávania judikatúry a rozsudkov prostredníctvom znakov !, |, ()

- Zobrazením niekoľkých okien a pridávaním slov alebo fráz, ktoré musí rozsudok
         obsahovať, zúžite množstvo nájdených rozsudkov.

 - To isté platí pri zadávaní slov alebo fráz, ktoré judikatúra alebo rozsudok nesmie
         obsahovať.

 - Tento znak znamená, že musí súčasne obsahovať číslo paragrafu.

Hľadané slová alebo frázy zadávajte bez diakritiky.

Všetky na tejto stránke publikované rozsudky a judikatúra v elektronickej podobe slúžia iba na informačné účely. Autentické sú iba originály a rovnopisy rozhodnutí súdov so štátnym znakom a podpisom úradnej osoby. Rozsudky sú získané z nasledujúcich bezplatných zdrojov:

Judikatúra, rozsudky judikáty, súdne rozhodnutia a odborné články sú priradené k tisícom predpisov z ktorých vyberáme napr.:

Ústava Slovenskej republiky
Autorský zákon
Katastrálny zákon
Občiansky súdny poriadok
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Stavebný zákon
Trestný poriadok
Trestný zákon
Zákon o cestnej premávke
Zákon o cestovných náhradách
Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon o dani z príjmov
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon o obecnom zriadení
Zákon o obchodnom registri
Zákon o rodine
Zákon o slobode informácií
Zákon o sociálnom fonde
Zákon o sociálnom poistení
Zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
Zákon o účtovníctve
Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zákon o zdravotnom poistení
Zákon o životnom minime
Zákonník práce
Živnostenský zákon

Environmentálna legislatíva

MENU