Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1002457
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60906
USSR: 33979
NSČR: 116511
NSSČR: 62663
USČR: 76021
EUR-LEX (sk): 11446
EUR-LEX (cz): 11484
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415826
Krajské súdy (ČR): 38931
Posledná aktualizácia
25.05.2019 06:51

Posledne hľadané dokumenty


 

Ústavný súd Slovenskej republiky

cl 46 ods 1 ustavy, cl 6 ods 1 Dohovoru, uznanie príslušenstva pohľadávky, clanok 46 ods 1, súdna judikatúra, II. ÚS 774/2016, odmena za zastupovanie

Najvyšší súd SR

nespravne posudenie skutku, uznanie príslušenstva pohľadávky, cena spoluvlastníckeho podielu , vranov nad topľou, existujúci predmet konania, 6ECdo/15/2017, zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, Zanik disciplinarnej, bezdôvodné obohatenie podľa § 454 OZ, odmena za zastupovanie, § 24 O.s.p., vzťah advokát klient, udelenie plnomocenstva, Zákon č. 91/2016 Z. z., urcenie odmeny konatela, § 397 Obchodného zákonníka, štvrtá skupina, štvrtá skupina dedičov, súdny poplatok náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, vydanie akcie

Krajské súdy SR

posledná adresu zamestnanca, existujúci predmet konania, neodkladné opatrenie vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého, Zákon č. 91/2016 Z. z., urcenie odmeny konatela, zmena spôsobu platenia nájomného, 7Cb/77/2017, 7Cob/56/2018, preloženie štátneho zamestnanca, súdny poplatok náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím

Súdny dvor Európskej únie

opčná zmluva

Výsledky hľadania pre výraz: cl 46 ods 1 ustavy

... podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Z odôvodnenia: Fyzická osoba v podnete na začatie konania namietala, že nekonaním Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky došlo k porušeniu jeho práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej ... . Čl. 46 ods. 1 ústavy v tejto súvislosti uvádza: "Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky." Čl. 46 ods. 1 ústavy .
... ÚS 51/99 článok 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky“.   II.    Predmetným podnetom na začatie konania navrhovateľ namietal porušenie čl. 46 ods. 1 ústavy (právo na súdnu ochranu), ktorého sa mal dopustiť ústavný súd v konaní vo veci navrhovateľa vedenej pod sp. zn ... opatrení v konaní o prijatom podnete podľa čl. 130 ods. 3 ústavy a právom na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde predmetný podnet odmietol.    Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu .
... by inštitút milosti bolo možné považovať za súčasť základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a konanie o nej za súčasť toho konania, prostredníctvom ktorého sa základné právo podľa čl. 46 ods. 1 ústavy vykonáva, t. j. súdneho konania. Odvolal sa v tejto súvislosti ... len vtedy, ak by inštitút milosti bolo možno považovať za súčasť základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a konanie o jej udelení za súčasť toho konania, prostredníctvom ktorého sa základné právo na súdnu ochranu vykonáva, .
... súvisí s právom na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, podľa ktorého „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom súde ...“.    U každej osoby trestne stíhanej, na ktorú už bola podaná obžaloba, ide podľa čl. 46 ods. 1 ústavy o právo, aby o oprávnenosti tejto .
... vykladať vo vzájomnej súvislosti všetkých jej článkov, tak toto pravidlo platí aj pri výklade čl. 46 ods. 1 ústavy.    Súčasťou základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je aj to, aby súd rozhodoval o práve toho, kto sa na neho ... čl. 46 ods. 1 ústavy právo, aby o jeho právnom spore s cirkvou rozhodol všeobecný súd podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo podľa noriem, ktorých aplikáciu právny poriadok Slovenskej republiky predpokladá.   Porušenie práva podnecovateľa podľa čl. 46 ods. 1 ústavy .
... a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) je súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy (II. ÚS 143/02, IV. ÚS 292/04, III. ÚS 229/04), pričom ústava v čl. 48 ods. 2 takéto .
... rozhodnutím, ktorým vyhovie sťažnosti, priznať tomu, koho práva podľa odseku 1 boli porušené, primerané finančné zadosťučinenie.   Podľa čl. 46 ods. 1 ústavy sa každý môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde. Podľa čl. 20 ... Mgr. R. L., (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 3 ústavy, .
... .   II.B K namietanému porušeniu základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru   Podľa čl. 46 ods. 1 ústavy každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva ... čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, k čomu bližšie dôvodila:  «... postup všeobecného súdu v konaní..., ako aj samotné rozhodnutie (rozhodnutia, pozn.) tohto súdu, nelegitímne a nelegálne limitovali práva sťažovateľa, najmä jeho právo na súdnu ochranu zaručené čl. 46 ods. 1 Ústavy .
... namieta porušenie základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 ústavy, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a základného práva na obhajobu podľa čl. 50 ods. 3 ústavy. Okrem týchto základných práv sťažovateľ tiež namieta porušenie ... správnosti jeho skutkových a právnych záverov.   15. Ústavný súd poukazuje na to, že základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru je naplnené tým, že všeobecné súdy .
... čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenia čl. 26 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Jednou z najdôležitejších súčastí základného práva na súdnu ochranu podľa ustanovenia čl. 46 ods. 1 Ústavy ... upravujú výkon ich právomoci.   Pokiaľ ide o sťažovateľom namietané porušenie jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy uznesením najvyššieho súdu, ústavný súd predovšetkým konštatuje, že v danej veci nebola vylúčená právomoc .
... II. ÚS 88/01). Z doslovného znenia ustanovenia čl. 46 ods. 1 ústavy vyplýva, že domáhať sa svojho práva môže každý „spôsobom ustanoveným zákonom“. Základné právo na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj právo na spravodlivé súdne konanie ... k súdu zaručeného v čl. 46 ods. 1 ústavy tým, že okresný súd pripustil zmenu žalobného návrhu.   5.1 Podľa stálej judikatúry ústavného súdu je účelom práva na súdnu a inú právnu ochranu upraveného v čl. 46 ods. 1 ústavy zaručiť každému prístup k súdu .
... na ďalšie konanie sťažnosť R. (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ... o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.   Sťažovateľka sa sťažnosťou domáhala vyslovenia porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj práva podľa čl. 1 dodatkového protokolu napadnutým .
... podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), v petite sťažnosti však žiada vysloviť porušenie práva „na prerokovanie veci“ podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a ... . Z uvedeného teda vyplýva, že sťažovateľ v petite sťažnosti nepomenoval (neoznačil) presne, porušenie akého základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a akého práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru namieta, tak aby bol petit sťažnosti konkrétne, jasne .
... osobnej slobode obvinenej osoby musí spĺňať niektoré fundamentálne požiadavky spravodlivého konania podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Jednou z nich je aj právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia. Jeho obsahom je právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho .
... následok porušenie ústavou garantovaného základného práva, v posudzovanom prípade predovšetkým základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a základného práva na právnu pomoc podľa čl. 47 ods. 2 ústavy.   V posudzovanom prípade z ... uvedenej argumentácie sťažovateľ navrhuje, aby ústavný súd o jeho sťažnosti takto rozhodol: „Základné právo Ing. J. J. podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nestrannom a nezávislom súde ako aj právo .
... , t. j. také, ktoré nesignalizujú, že napadnutým rozsudkom krajského súdu došlo k porušeniu jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, resp. práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru.   Podľa štvrtej námietky sťažovateľa krajský súd nesprávne interpretoval jeho ... výživu rozvedeného manžela, pozn.), ktorá je spojená s materiálnym chápaním ochrany základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. Z odôvodnenia odvolania sťažovateľa proti .
...   4.2 Ústavný súd už konštantne judikuje, že všeobecný súd spravidla neporuší základné právo na súdnu ochranu zaručené v čl. 46 ods. 1 ústavy, ak vo veci koná v súlade s príslušnými procesnými predpismi, najmä s Občianskym súdnym poriadkom (porov. napr. I. ... smeruje proti Slovenskej republike zastúpenej Krajským súdom v Trnave... Sťažovateľ žiada, aby Ústavný súd... rozhodol, že došlo k porušeniu čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru... – právo na spravodlivé súdne konanie a čl. 48 ods. 2 Ústavy SR .
... 1 ústavy má každý právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu...   Podľa čl. 46 ods. 1 ústavy každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ... . ÚS 139/08), ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti nezistil žiadnu možnosť porušenia základného práva sťažovateľa podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru napadnutým rozsudkom krajského súdu, ktorej reálnosť by mohol .
... ustanovenému advokátovi) je nepochybne súčasťou súdneho konania, a preto všeobecný súd pri poskytovaní ochrany základnému právu na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru môže postupom, ktorý nie je v súlade .
... krajského súdu a jeho uznesením bol v daných veciach princíp kontradiktórnosti súdneho konania, ktorý je obsahom práv zaručených čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 6 ods. 1 dohovoru a čl. 47 charty, dodržaný, čím k porušeniu označených práv dôjsť nemohlo.   ... o., Pribinova 25, Bratislava (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.