Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
866968
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51321
USSR: 31384
NSČR: 108010
NSSČR: 57767
USČR: 70756
EUR-LEX (sk): 11289
EUR-LEX (cz): 11327
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 404558
Krajské súdy (ČR): 32193
Posledná aktualizácia
18.03.2018 06:43

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Marec 2018     Február 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Slovenskej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Súdny dvor Európskej únie

Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 15. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Smernica 2011/92/EÚ – Právo členov dotknutej verejnosti podať opravný prostriedok – Predčasne podaný opravný prostriedok – Pojmy nedostupne drahé konanie a rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť v ustanoveniach smernice týkajúcich sa účasti verejnosti – Uplatniteľnosť Aarhuského dohovoru“ Vo veci C‑470/16, ktorej predmetom je ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 15. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb – Priame dane – Premiestnenie bydliska z členského štátu do Švajčiarska – Zdaňovanie nerealizovaných kapitálových ziskov z významných podielov na základnom imaní spoločností usadených v členskom štáte pôvodu pri príležitosti takéhoto prevodu – ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 15. marca 2018 (*) „Dumping – Dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a vyrábanej spoločnosťou Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd – Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/176 – Neuloženie konečného antidumpingového cla – Článok 3 ods. 2, 3 a 5 a článok 17 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 – Výber vzorky – Neexistencia značnej ujmy – Zjavne nesprávne posúdenie – Vymedzenie ujmy – Ziskovosť výrobného odvetvia ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 15. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Prípustnosť – Antidumping – Platnosť nariadenia, ktorého cieľom je vykonať rozsudok Súdneho dvora, ktorý vyhlásil skoršie nariadenia za neplatné – Povinnosť vykonania – Právny základ – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 14 – Stanovenie kritérií výberu antidumpingového cla členskými štátmi – Príkaz pozastaviť vrátenie antidumpingového cla vnútroštátnymi colnými orgánmi – Obnovenie ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 15. marca 2018(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 94/62/ES – Obaly a odpady z obalov – Zhodnotenie a recyklácia odpadov – Príspevok do vnútroštátneho fondu životného prostredia – Uvádzanie balených výrobkov a obalov na vnútroštátny trh bez zásahu do nich – Zásada ‚znečisťovateľ platí‘ – Postavenie znečisťovateľa“ Vo veci C‑104/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 15. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Články 12, 46a až 46c – Dávky rovnakého druhu – Pojem – Pravidlo na zamedzenie súbehu – Pojem – Podmienky – Vnútroštátne ustanovenie upravujúce príplatok k dôchodku z dôvodu úplnej trvalej práceneschopnosti pre pracovníkov, ktorí dosiahli vek 55 rokov – Neposkytovanie príplatku v prípade zamestnania alebo ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 15. marca 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Absolútny dôvod zamietnutia – Rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi – Článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“ Vo veci T‑1/17, La Mafia Franchises, SL, so sídlom v Saragosse (Španielsko), v zastúpení: I.  ...
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. marca 2018., Naviera Armas, SA v. Európska komisia.
Štátna pomoc – Podmienky využívania prístavnej infraštruktúry Puerta de Las Nieves námornou prepravnou spoločnosťou – Výlučné využívanie infraštruktúry financovanej z verejných finančných prostriedkov bez koncesnej zmluvy – Oslobodenie od časti prístavných poplatkov – Sťažnosť konkurentky – Rozhodnutie, ktorým sa v rámci konania o predbežnom preskúmaní konštatuje neexistencia štátnej pomoci – Závažné ťažkosti pri preskúmavaní dotknutých opatrení – Vývoj predmetnej situácie v priebehu správneho konania – Pojem zvýhodnenie poskytnuté zo štátnych prostriedkov – Nesprávne posúdenie skutkového stavu a nesprávne právne posúdenie – Rozhodnutie vnútroštátneho súdu, ktorým sa pozastavujú účinky verejného obstarávania – Požiadavka náležitého a nestranného preskúmania sťažnosti.
Vec T-108/16.
... stanovenými v § 41 ods. 1 zákona o prístavoch na Kanárskych ostrovoch vypočítalo tieto poplatky tak, aby ...
... porušuje § 43 zákona o prístavoch na Kanárskych ostrovoch, pretože táto otázka patrí výlučne do vnútroštátneho ...
... zakladá na § 41 ods. 1 zákona o prístavoch na Kanárskych ostrovoch, z ktorého vyplýva, že regulačné poplatky ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 15 mars 2018 (*) « Manquement d’État – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Notaires – Condition de nationalité – Article 51 TFUE – Participation à l’exercice de l’autorité publique » Dans l’affaire C‑575/16, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 14 novembre 2016, Commission européenne, représentée par M. H. Støvlbæk et Mme K. Walkerová, en qualité d’agents, partie requérante, contre République tchčque, représentée ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) zo 14. marca 2018., Il-Su Kim a i. v. Rada Európskej únie a Európska komisia.
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Severnej Kórei s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní – Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Zahrnutie mien žalobcov – Dôkaz o dôvodnosti zaradenia do zoznamov – Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-533/15.
Odôvodnenie: vyžadované článkom 296 ZFEÚ sa však musí prispôsobiť povahe sporného aktu a kontextu, v ktorom bol akt prijatý. Požiadavka odôvodnenia sa musí posudzovať vzhľadom na okolnosti daného prípadu, najmä na obsah aktu, povahu uvádzaných dôvodov a záujem, ktorý môžu mať na získaní takýchto objasnení osoby, ktorým je akt určený, alebo ďalšie osoby priamo a osobne dotknuté takýmto aktom. Nevyžaduje sa, aby odôvodnenie konkrétne vymedzovalo všetky relevantné skutkové a právne okolnosti, keďže dostatočnosť odôvodnenia musí byť posúdená nielen vzhľadom na znenie aktu, ale takisto na jeho kontext, ako aj na ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. marca 2018., Konanie začaté na návrh Astellas Pharma GmbH.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Korkein hallinto-oikeus.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2001/83/ES – Humánne lieky – Články 28 a 29 – Decentralizovaný postup povolenia na uvedenie lieku na trh – Článok 10 – Generický liek – Doba ochrany údajov referenčného lieku – Právomoc príslušných orgánov dotknutých členských štátov stanoviť začiatok plynutia doby ochrany – Právomoc súdov dotknutých členských štátov preskúmať určenie začiatku plynutia doby ochrany – Účinná súdna ochrana – Charta základných práv Európskej únie – Článok 47.
Vec C-557/16.
Odôvodnenie: 14 smernice 2001/83 stanovuje, že táto smernica predstavuje významné opatrenie na dosiahnutie cieľa, ktorým je voľný pohyb liekov. 4        Podľa článku 6 ods. 1 tejto smernice: „Žiadny liek sa nesmie uviesť na trh členského štátu, pokiaľ preň príslušné orgány tohto členského štátu nevydali povolenie na uvedenie na trh v súlade s touto smernicou alebo pokiaľ nevydali povolenie podľa nariadenia [Európskeho parlamentu a Rady] (ES) č. 726/2004 [z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru na ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. marca 2018., Georg Stollwitzer v. ÖBB Personenverkehr AG.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Oberlandesgericht Innsbruck.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Článok 45 ZFEÚ – Zásada zákazu diskriminácie na základe veku – Charta základných práv Európskej únie – Článok 21 ods. 1 – Smernica 2000/78/ES – Články 2, 6 a 16 – Referenčný dátum na účely kariérneho postupu – Diskriminačná právna úprava členského štátu vylučujúca zohľadnenie predchádzajúcich období služby dosiahnutých pred dovŕšením veku 18 rokov na účely stanovenia odmeňovania – Zrušenie ustanovení, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnosti zaobchádzania.
Vec C-482/16.
... zavedený v § 53a spolkového zákona o železniciach z roku 2011 bol v rozpore s právom Únie, osobitne s článkom ...
... účinnosti § 53a spolkového zákona o železniciach z roku 2015, ale vrátane období služby, ktoré predchádzali ...
... vyhlásil § 53a spolkového zákona o železniciach z roku 2015 za zlučiteľný s rakúskym ústavným poriadkom. ...
... k dispozícii, § 53a spolkového zákona o železniciach z roku 2015 stanovuje tri etapy. Prvá z nich spočíva ...
... zavedený § 53a spolkového zákona o železniciach z roku 2015. Nový referenčný dátum na účely služobného ...
... zaviedol § 53a spolkového zákona o železniciach z roku 2015 z dôvodu po prvé takmer úplného nezohľadnenia ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) zo 14. marca 2018 (*) „Životné prostredie – Geneticky modifikované výrobky – Nariadenie (ES) č. 1367/2006 – Nariadenie (ES) č. 1829/2003 – Geneticky modifikovaná sója MON 87769, MON 87705 a 305423 – Zamietnutie žiadosti o vnútorné preskúmanie rozhodnutí o povolení uvedenia na trh – Pojem ‚právo životného prostredia‘ – Článok 10 nariadenia č. 1367/2006“ Vo veci T‑33/16, TestBioTech eV, so sídlom v Mníchove (Nemecko), v zastúpení: R. Stein, ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 13. marca 2018 (*) „Odvolanie – Prípravky na ochranu rastlín – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/408 – Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a zostavenie zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť – Zahrnutie účinnej látky ‚zlúčeniny medi‘ do tohto zoznamu – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť – Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ – Regulačný akt, ktorý si nevyžaduje vykonávacie opatrenia – Osobne dotknutá osoba“ Vo veci C‑384/16 P, ktorej predmetom je ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 13. marca 2018 (*) „Odvolanie – Prípravky na ochranu rastlín – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/408 – Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a zostavenie zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť – Zahrnutie účinnej látky metalaxyl do tohto zoznamu – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť – Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ – Regulačný akt, ktorý si nevyžaduje vykonávacie opatrenia – Osobne dotknutá osoba“ Vo veci C‑244/16 P, ktorej predmetom je odvolanie ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 13 marca 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Obrazová ochranná známka K – Skoršia obrazová ochranná známka Beneluxu K – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“ Vo veci T‑824/16, Kiosked Oy Ab, so sídlom v Espoo (Fínsko), v zastúpení: L ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 8. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné a priemyselné vlastníctvo – Nariadenie (ES) č. 6/2002 – Dizajn Spoločenstva – Článok 8 ods. 1 – Znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku – Kritériá posúdenia – Existencia alternatívnych dizajnov – Zohľadnenie hľadiska ‚objektívneho pozorovateľa‘“ Vo veci C‑395/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 8. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 25 – Existencia doložky o voľbe právomoci – Ústna dohoda bez písomného potvrdenia – Doložka nachádzajúca sa vo všeobecných predajných podmienkach uvedených na faktúrach – Článok 7 bod 1 písm. b) – Zmluva o obchodnej koncesii medzi ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. marca 2018., E.ON Czech Holding AG v. Michael Dĕdouch a i.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Nejvyšší soud České republiky.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Výlučné právomoci – Článok 22 bod 2 – Platnosť rozhodnutí orgánov spoločností alebo iných právnických osôb so sídlom na území členského štátu – Výlučná právomoc súdov tohto členského štátu – Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti nariaďujúce nútený prechod akcií menšinových akcionárov akciovej spoločnosti na hlavného akcionára tejto spoločnosti a stanovujúce výšku protiplnenia, ktorú má menšinovým akcionárom vyplatiť uvedený hlavný akcionár – Súdne konanie, ktorého predmetom je preskúmanie primeranosti tohto protiplnenia.
Vec C-560/16.
Uznesenie: valného zhromaždenia obsahuje aj určenie hlavného akcionára, údaje osvedčujúce, že tento akcionár je hlavným akcionárom, a výšku protiplnenia… a lehotu pre poskytnutie protiplnenia.“ 10      § 183k českého Obchodného zákonníka uvádza: „1.      Vlastníci účastníckych cenných papierov môžu od okamihu obdržania pozvánky na valné zhromaždenie, prípadne od okamihu oznámenia jeho konania požiadať súd o preskúmanie primeranosti protiplnenia; … 3.      Súdne rozhodnutie, ktorým bolo priznané právo na inú výšku protiplnenia, je pre hlavného akcionára a pre spoločnosť záväzné, pokiaľ ide o základ priznan ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 7. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2003/96/ES – Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny – Článok 14 ods. 1 písm. a) – Energetické výrobky používané na výrobu elektriny – Povinnosť oslobodenia od dane – Článok 15 ods. 1 písm. c) – Energetické výrobky používané na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie – Možnosť oslobodenia od dane alebo zníženia úrovne zdanenia – Zemný plyn určený na kombinovanú výrobu ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) zo 7. marca 2018(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálne zabezpečenie – Dávka v materstve – Výpočet výšky na základe príjmov poistenej osoby počas dvanásťmesačného referenčného obdobia – Osoba, ktorá bola počas tohto obdobia v službe inštitúcie Európskej únie – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca predmetnú sumu vo výške 70 % priemerného vymeriavacieho základu príspevkov na poistenie – Obmedzenie voľného pohybu pracovníkov – Zásada ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 7. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Práca na dobu určitú – Zmluvy uzatvorené so zamestnávateľom vo verejnom sektore – Opatrenia zamerané na sankcionovanie zneužívania zmlúv na dobu určitú – Zásady ekvivalencie a efektivity“ Vo veci C‑494/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Trapani (súd v Trapani, Taliansko), z 5. septembra ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 7. marca 2018 (*) „Odvolanie – Štátna pomoc – Pomoc poskytnutá Francúzskou republikou v prospech spoločnosti Sernam – Pomoc na reštrukturalizáciu a rekapitalizáciu, záruky a vzdanie sa pohľadávok spoločnosti SNCF voči spoločnosti Sernam – Rozhodnutie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie – Predaj aktív vcelku – Pojem ‚predaj‘ – Zámena medzi predmetom a cenou za predaj aktív vcelku – Otvorený a  ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 7. marca 2018 (*) „REACH – Poplatok za registráciu látky – Zníženie pre MSP – Preskúmanie vyhlásenia o veľkosti podniku zo strany ECHA – Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok – Odporúčanie 2003/361/ES – Prekročenie finančných stropov – Pojem ‚prepojené podniky‘“ Vo veci T‑855/16, Fertisac, SL, so sídlom v Atarfe (Španielsko), v zastúpení: J. Gomez Rodriguez, avocat, žalobkyňa proti Európskej chemickej agentúre (ECHA), v  ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) zo 7. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Zrušenie identifikácie pre DPH – Povinnosť zaplatiť DPH vybranú v období, v ktorom bolo identifikačné číslo pre DPH zrušené – Neuznanie práva na odpočítanie DPH vzťahujúcej sa na nadobudnutie tovaru uskutočnené v priebehu tohto obdobia“ Vo veci C‑159/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 7. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 5 bod 1 – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 7 bod 1 – Pojem ‚zmluvné veci‘ – Zmluva o poskytovaní služieb – Priamo prípojný let prevádzkovaný rôznymi leteckými dopravcami – Pojem ‚miesto zmluvného plnenia‘ – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Právo ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. marca 2018., „SEGRO” Kft. a Günther Horváth v. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala a Vas Megyei Kormányhivatal.
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 63 ZFEÚ – Voľný pohyb kapitálu – Právo na užívanie poľnohospodárskych pozemkov – Vnútroštátna právna úprava, ktorá v budúcnosti vyhradzuje možnosť nadobudnúť také práva iba blízkym príbuzným vlastníka pozemkov a ktorá bez odškodnenia zrušuje práva predtým nadobudnuté právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré nemôžu preukázať blízky príbuzenský vzťah s uvedeným vlastníkom.
Spojené veci C-52/16 a C-113/16.
... na základe § 108 ods. 1 [zákona z roku 2013 o prechodných opatreniach], z katastra nehnuteľností zašle ...
... protiústavnosť § 108 ods. 1 zákona z roku 2013 o prechodných opatreniach a § 94 ods. 5 zákona o katastri nehnuteľnosti ...
... zanikli podľa § 108 zákona z roku 2013 o prechodných opatreniach, neprijal mimoriadne ustanovenia umožňujúce ...
... a užitočnosť § 108 ods. 1 zákona o prechodných opatreniach boli osobitne odôvodnené úvahou, podľa ktorej, ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 6. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Bilaterálna investičná dohoda uzavretá v roku 1991 medzi Holandským kráľovstvom a Českou a Slovenskou federatívnou republikou, ktorá sa stále uplatňuje medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou – Ustanovenie, ktoré umožňuje investorovi jednej zmluvnej strany obrátiť sa na rozhodcovský súd v prípade sporu s druhou zmluvnou stranou – Zlučiteľnosť s článkami 18, 267 a 344 ZFEÚ – ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 6. marca 2018 (*) „Odvolanie – Štátna pomoc – Pojem ‚pomoc‘ – Pojem ‚ekonomická výhoda‘ – Zásada súkromného subjektu v trhovom hospodárstve – Podmienky uplatniteľnosti a uplatnenia – Finančná kríza – Po sebe nasledujúce zásahy na záchranu banky – Zohľadnenie či nezohľadnenie rizík, ktoré vyplývajú zo záväzkov prijatých členským štátom pri prvom zásahu, pri posudzovaní druhého zásahu“ Vo veci C–579/16 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 1. marca 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie pozostávajúcej z dvoch rovnobežných pásikov na obuvi – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri rovnobežné pásiky na obuvi – Relatívny dôvod zamietnutia – Poškodenie dobrého mena – Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“ Vo veci T–629/16, Shoe ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 1. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné zákazky – Smernica 2004/18/ES – Postup zadávania verejných zákaziek na služby poľnohospodárskeho poradenstva – Existencia verejnej zákazky – Systém obstarávania služieb spočívajúci v tom, že každý hospodársky subjekt, ktorý spĺňa vopred stanovené podmienky, je pripustený ako poskytovateľ – Systém, ktorý následne nie je otvorený iným hospodárskym subjektom“ Vo veci C‑9/17, ktorej ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. marca 2018., Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) v. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2006/123/ES – Služby na vnútornom trhu – Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca právo na maloobchodný predaj, používanie a podávanie veterinárnych liekov, prípravkov proti parazitom a biologických výrobkov na veterinárnych lekárov – Sloboda usadiť sa – Požiadavka, aby veterinárni lekári boli jedinými alebo väčšinovými vlastníkmi zariadení, v ktorých sa uskutočňuje maloobchodný predaj veterinárnych liekov – Ochrana verejného zdravia – Proporcionalita.
Vec C-297/16.
Odôvodnenie: 22 smernice 2006/123 znie: „Vyňatie zdravotnej starostlivosti z rozsahu pôsobnosti tejto smernice by malo zahŕňať zdravotné a farmaceutické služby, ktoré poskytuje zdravotnícky personál pacientom pri posudzovaní, udržiavaní a obnovovaní ich zdravotného stavu, keď sú tieto činnosti vyhradené pre regulované zdravotnícke povolanie v členskom štáte, v ktorom sú služby poskytované.“ 4        Článok 2 tejto smernice s názvom „Rozsah pôsobnosti“ vo svojom odseku 2 stanovuje: „Táto smernica sa nevzťahuje na tieto činnosti: … f)      služby zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na to, či sú poskytova ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. marca 2018., Doris Margret Lisette Mahnkopf v. Sven Mahnkopf.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 – Dedenie a európske osvedčenie o dedičstve – Pôsobnosť – Možnosť uviesť podiel pozostalého manžela v európskom osvedčení o dedičstve.
Vec C-558/16.
... z uplatnenia § 1931 ods. 1 BGB, podľa ktorého sa zákonný podiel pozostalého manžela vo výške jednej štvrtiny ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 1. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poplatok s rovnakým účinkom ako clá – Článok 30 ZFEÚ – Vnútroštátne zdanenie – Článok 110 ZFEÚ – Poplatok uplatňovaný na vyvážané ropné produkty – Neprenesenie daňového zaťaženia na spotrebiteľa – Daňové zaťaženie znášané platiteľom – Vrátenie súm zaplatených platiteľom“ Vo veci C‑76/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DE LA COUR (dixičme chambre) 1er mars 2018 (*) « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement des marques figuratives ocean beach club ibiza et ocean ibiza – Marques nationales figuratives antérieures OC ocean club et OC ocean club Ibiza – Rčglement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion  » Dans les affaires jointes C‑412/16 P et C‑413/16 P, ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 1. marca 2018 (*) „EFRR – Zamietnutie potvrdenia finančného príspevku na veľký projekt – Článok 41 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 – Posúdenie prínosu veľkého projektu k dosiahnutiu cieľov operačného programu – Článok 41 ods. 2 nariadenia č. 1083/2006 – Prekročenie lehoty“ Vo veci T‑402/15, Poľská republika, v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: B.‑R. Killmann a M. Siekierzyńska, ...

Krajské a okresné súdy SR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.