Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047755
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
24.10.2019 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia
Právna veta: Inštitút neodkladného opatrenia upravuje Civilný sporový poriadok v ustanoveniach § 324 a nasl. ako tzv. osobitný procesný postup, ktorému zodpovedá zjednodušený a zrýchlený postup pri rozhodovaní o návrhu na jeho nariadenie a súčasťou takejto špecifickej úpravy je jej založenie, okrem iného, i na momente prekvapenia tým, že tomu, voči komu návrh na neodkladné opatrenie smeruje, sa návrh a ďalšie podania doručujú až s rozhodnutím vyhovujúcim návrhu (§ 331 ods. 1 veta práva CSP). V prípade, ak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia bol zamietnutý (o taký prípad ide v prejednávanej veci), ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: primeranosť trestu, upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu
Právna veta: Najvyšší súd vo svojich rozhodnutiach chronicky zdôrazňuje, že primeranosť trestu sa v dovolacom konaní neskúma. To platí aj v prípade upustenia od uloženia súhrnného trestu a ďalšieho trestu podľa § 44 Tr. zák., nakoľko pri rozhodovaní o trestnej sankcii je korelátom použitia § 44 Tr. zák. záver konajúceho súdu o dostatočnosti, t. j. primeranosti predchádzajúceho trestu vo vzťahu k celej zbiehajúcej sa trestnej činnosti, a to najmä s ohľadom na prvok represie a individuálnej prevencie. Z toho dôvodu najvyšší súd nemôže pripísať žiadnu relevanciu tomu, ak sa obvinený v podanom dovolaní domáha ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: porušenie povinnosti policajta zachovať mlčanlivosť, povinnosť policajta zachovávať mlčanlivosť
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že obsah povinnosti mlčanlivosti policajta v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (ďalej len „zákon o Policajnom zbore") je natoľko široký, že pokrýva všetky skutočnosti, informácie, údaje či akékoľvek poznatky, ktoré policajt získal, resp. o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Z časového hľadiska niet pochýb o tom, že vznik povinnosti mlčanlivosti je naviazaný na moment vzniku služobného pomeru. Na strane druhej, keďže povinnosť mlčanlivosti sa týka policajta ako fyzickej osoby a nie ako inštitúcie (Policajného zboru), k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na nestranného sudcu, subjektívna nestrannosť sudcu, objektívna nestrannosť sudcu, vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania
Právna veta: Článkom 46 ods. 1 Ústavy je každému priznaná možnosť domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde. Toto ustanovenie zahŕňa aj právo na nestranného sudcu. Nestrannosťou sa obyčajne rozumie neprítomnosť predsudku alebo zaujatosti. Možno rozlišovať subjektívny prístup a objektívny prístup. Cieľom subjektívneho prístupu je snaha o zistenie osobného presvedčenia konkrétneho sudcu v danom prípade. Pri objektívnom prístupe je určujúce, či sudca poskytol v tomto ohľade dostatočné záruky na vylúčenie akýchkoľvek zákonných pochybností o jeho nestrannosti. Subjektí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dohoda o vine a treste je osobitným druhom konania, ktorý je upravený v ustanovení § 331 Tr. por. a nasl. Podstata tohto inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstrannej dohody medzi prokurátorom a obvineným o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom táto dohoda následne podlieha schváleniu súdu. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie veci pred nezávislým a nestranným súdom na hlavnom pojednávaní a trest mu súd ukladá bez dokazovania viny po tom, ako kladne odpovie na verejnom zasadnutí pred súdom na zákonom taxatívne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 419/2019-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. októbra 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , podanej Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Bartoš, s. r. o., Martina Granca 3, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Peter .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 266/2019-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. októbra 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , a mal. , , , zastúpených advokátom Mgr. Petrom Troščákom, advokátska kancelária, Hlavná 50, Prešov, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Krajského .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. marca 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom Mgr. Matejom Krajčim, PhD., Záhradnícka 51, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slov ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. augusta 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Pezinok (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 12 P 317/2013 zo 7. apríla 2016 (ďalej len „napadnutý rozsudok okresného súdu“), rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 20 Co ...
Uznesenie: Krajského súdu v Bratislave zo dňa 25.01.2017, č. k. 6S/202/2016-81, a Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 28.03.2019, sp. zn. 4 8Sžfk/34/2017, zrušuje a vec vracia Najvyššiemu súdu SR a Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie, aby v nej znovu konali a rozhodli. Najvyšší súd SR je povinný uhradiť sťažovateľovi trovy konania na účet právneho zástupcu sťažovateľa..., do 15 dní od doručenia tohto nálezu.“ II. 15. Z uznesenia krajského súdu č. k. 6 S 202/2016-81 z 25. januára 2017 vyplýva, že ním bola odmietnutá žaloba sťažovateľky proti žalovanej 1 Ministerstvu školstv ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júla 2019 doručená ústavná sťažnosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice, IČO 00397768 (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. júna 2019 doručená ústavná sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Júliusom Jánošíkom, advokátska kancelária, Klincová 35, Bratislava, ktorou namieta porušenie čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ďalej svojho základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe podľa čl. 39 ods. 1 ústavy a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochran ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 68/2019-49 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. októbra 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára (sudca spravodajca) a Ľuboša Szigetiho o ústavnej sťažnosti , , , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Krafčíkom, Štefánikova 4, Michalovce, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. IV. ÚS 72/2019-22 zo 7. februára 2019 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti Petit Press, a. s., Lazaretská 12, Bratislava, IČO 35 790 253 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) č. k. 5 Co 121/2015-210 z 30. apríla 2015 (ďalej le ...

Súdny dvor Európskej únie

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozhodnutím ČAS: MU-PO-200-109/2015-Ž zo dňa 9.5.2019 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný postupom podľa § 13 ods. 1, § 13c ods. 1, § 20 ods. 4 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o azyle“) žalobcovi neudelil azyl a neposkytol mu doplnkovú ochranu. Svoje rozhodnutie vo vzťahu k neudeleniu azylu odôvodnil tým, že žalobca v priebehu azylového konania neboli splnené podmienky udelenia azylu postupom podľa § 8 zákona o azyle, pričom poukázal na skôr vydaný rozsudok Najvyššie súdu Slovenskej republiky 1Sža/33/2015-86 zo 6.10.20 ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 09.09.2019 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZHCP-PO9-2019/046074-013 zo dňa 22.08.2019, ktorým bol žalobca vzatý do zaistenia a nariadenia jeho bezodkladného prepustenia. Zároveň si uplatňoval trovy konania. 2. Poukazoval na to, že napadnutým rozhodnutím žalovaný podľa § 88a ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o pobyte“, resp. „ZoPC“) rozhodol o zaistení žalobcu dňom 22.08.2019 na čas nevyhnutne potrebný, najviac však do 22.11.2019. S napadnutým rozhodnutím nesúhlasil ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný E. J. uznaný za vinného zo zločinu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s použitím § 138 ods. 1 písm. c) Trestného zákona a z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že - najmenej od 02.02.2018 do 14.03.2018 na ubytovni Q. a. s. H. - E., kde mal prenajatú izbu a od 14.03.2018 do 19.00 hod. dňa 28.03.2018 v prenajatom byte v H., na ulici H. č. XX neoprávnene obmedzoval osobnú slobodu poškodenej A. J. tým spôsobom, že po spoločnom príchode do izby ubytovne oboch pod ...
Odôvodnenie: 1. Prvostupňovým rozhodnutím č.p.: SPOU-OSZ-31593-37/2018-VZ zo dňa 09.03.2018, odbor sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra SR (ďalej iba „prvostupňový orgán MV SR“) rozhodol o zvýšení výsluhového dôchodku žalobcu podľa ust. § 67 ods. 4 zák.č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, v súlade s ust. § 261 ods. 3 písm. b/, § 66 ods. 3, v spojení s ust. § 293l ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „ZSP“) od 14.08.2014 na sumu 791,12 Eur mesačne, od 01.07.2015 na sumu 797,88 Eur mesačne, o ...
Odôvodnenie: správneho rozhodnutia okrem opisu skutkových zistení má obsahovať rozbor jednotlivých dôkazov a ostatných podkladov pre rozhodnutie, reakciu na pripomienky a návrhy účastníkov konania na ich vyjadrenia k podkladom rozhodnutia a závery o tom, ktoré skutočnosti správny orgán považuje za nepochybne zistené ako posúdil správny orgán ich právny význam a zdôvodnenie použitia právnej normy. Právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia je obsiahnuté v čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a v čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Je súčasťou práva na spravodlivý proces v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ...
Odôvodnenie: 1. Prvostupňovým rozhodnutím číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 03.12.2018 Sociálna poisťovňa, ústredie podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnom poistení) zamietla žalobcovi žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 13. novembra 2018. V odôvodnení uviedla, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Martin z 13. novembra 2018 nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 1 859,63 eur a úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 1 859,63 eur za obdobie od 26.3.2017 do zaplatenia, to všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. V prevyšujúcej časti súd žalobu z a m i e t a. III. Žalovanej náhradu trov konania n e p r i z n á v a“. 2. Uvedeným rozhodnutím súd prvej inštancie rozhodol o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal proti štátu zaplatenia sumy 1 927,15 eura s prísl. titulom skutočnej škody a sumy 10 000 eur ...

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.