Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1002460
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60906
USSR: 33979
NSČR: 116511
NSSČR: 62663
USČR: 76021
EUR-LEX (sk): 11446
EUR-LEX (cz): 11484
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415826
Krajské súdy (ČR): 38931
Posledná aktualizácia
25.05.2019 06:51

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Prešov z 5. decembra 2011, sp. zn. 2T 105/2010, bol obvinený Ing. A. P. uznaný vinným zo spáchania obzvlášť závažného zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Tr. zák. na skutkovom základe uvedenom v tomto rozsudku. Za spáchanú trestnú činnosť mu bol uložený trest odňatia slobody na desať rokov so zaradením na jeho výkon do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Podľa § 287 ods. 1 Tr. por. súd obvinenému uložil povinnosť nahradiť poškodenému U. F. škodu vo výške 859.476,- eur a podľa § 288 ods. 2 Tr. por. súd poškodeného odkázal zo ...

Ústavný súd Slovenskej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Súdny dvor Európskej únie

PredbeÅľné znenie ROZSUDOK VÅ EOBECNÉHO SÚDU (Å¡tvrtá komora) z 22. mája 2019 (*) „Štátna pomoc â€" Pomoc poskytnutá Å¡panielskymi orgánmi v prospech profesionálneho futbalového klubu â€" Urovnanie, ktorého cieÄľom je kompenzovaÅ¥ absenciu prevodu pozemku, ktorý sa pôvodne dohodol medzi obcou a futbalovým klubom â€" PríliÅ¡ vysoká suma odÅ¡kodnenia poskytnutá v prospech futbalového klubu â€" Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteÄľnú s vnútorným trhom â€" .
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK VÅ EOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 23. mája 2019 (*) ‾Hospodárska súťaÅľ â€" Koncentrácie â€" Holandský trh so sluÅľbami v oblasti televízneho vysielania a telekomunikácií â€" Plne funkčný spoločný podnik â€" Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteÄľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP â€" Záväzky â€" Relevantný trh â€" Vertikálne účinky â€" Zjavne nesprávne posúdenie â€" PovinnosÅ¥ odôvodnenia“ Vo veci T‑370/ .
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veÄľká komora) z 21. mája 2019 (*) Obsah I. Právny rámec A. Právo Únie 1. Charta 2. Akt o pristúpení z roku 2003 B. Maďarské právo II. Konanie pred podaním Åľaloby III. O predmete Åľaloby IV. O právomoci Súdneho dvora A. Argumentácia účastníkov konania B. Posúdenie Súdnym dvorom V. O veci samej A. Argumentácia účastníkov konania B. Posúdenie Súdnym dvorom 1. O článku 49 ZFEÚ 2. O článku 63 ZFEÚ a  .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 15. mája 2019 (*) ‾Odvolanie â€" Záručná sekcia Európskeho poÄľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), Európsky poÄľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poÄľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) â€" Výdavky vylúčené z financovania Európskou úniou â€" Výdavky vynaloÅľené Helénskou republikou â€" Nariadenie (ES) č. 1782/2003 â€" Nariadenie (ES) č. 796/2004 â€" ReÅľim .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 8. mája 2019 (*) ‾Odvolanie â€" Hospodárska a menová politika â€" Nariadenie (EÚ) č. 1024/2013 â€" Článok 6 ods. 4 â€" Nariadenie (EÚ) č. 468/2014 â€" Článok 70 ods. 1 â€" Prudenciálny dohÄľad nad úverovými inÅ¡titúciami â€" Úlohy zverené Európskej centrálnej banke â€" Jednotný mechanizmus dohÄľadu â€" Výkon týchto úloh prísluÅ¡nými vnútroÅ¡tátnymi orgánmi â€" ‹Menej významné‘ úverové inÅ¡titúcie .
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre) 7 mai 2019 ( *1 ) « FEAGA et Feader â€" Dépenses exclues du financement â€" Dépenses effectuées par l’Allemagne â€" Correction financière forfaitaire appliquée au titre de la fréquence insuffisante des contrôles clés â€" Obligation de calcul et de comptabilisation annuelle des intérêts â€" Articles 31 et 32 du règlement (CE) no 1290/2005 â€" Article 6, sous h), du règlement (CE) no 885/2006 â€" Obligation .
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 8. mája 2019 (*) ‾Návrh na začatie prejudiciálneho konania â€" Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) â€" Smernica 2006/112/ES â€" Články 90 a 273 â€" Úplné alebo čiastočné nezaplatenie sumy, ktorú mal dlÅľník zaplatiÅ¥ zdaniteÄľnej osobe z titulu transakcie, ktorá podlieha DPH â€" Základ dane â€" ZnÃ­Åľenie â€" Zásady daňovej neutrality a proporcionality“ Vo veci C‑127/18, ktorej predmetom je návrh na zač .
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 8. mája 2019 (*) ‾Návrh na začatie prejudiciálneho konania â€" RovnosÅ¥ zaobchádzania s muÅľmi a so Åľenami v oblasti sociálneho zabezpečenia â€" Smernica 79/7/EHS â€" Článok 4 â€" Zákaz akejkoÄľvek diskriminácie na základe pohlavia â€" Nepriama diskriminácia â€" Práca na kratší pracovný čas â€" Výpočet starobného dôchodku“ Vo veci C‑161/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podÄľa čl .
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 8. mája 2019 (*) ‾Návrh na začatie prejudiciálneho konania â€" Sociálne zabezpečenie pre migrujúcich pracovníkov â€" Nariadenie (ES) č. 883/2004 â€" Článok 11 ods. 3 písm. e) â€" Å tátny prísluÅ¡ník členského Å¡tátu zamestnaný ako námorník na palube plavidla plávajúceho pod vlajkou tretieho Å¡tátu â€" ZamestnávateÄľ usadený v inom členskom Å¡táte neÅľ je členský Å¡tát bydliska pracovníka â€" Určenie .
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre) 8 mai 2019 ( *1 ) « Fonction publique â€" Fonctionnaires â€" Article 42 quater du statut â€" Mise en congé dans l’intérêt du service â€" Mise à la retraite d’office â€" Intérêt à agir â€" Recevabilité â€" Champ d’application de la loi â€" Interprétation littérale, contextuelle et téléologique » Dans l’affaire T‑170/17, RW, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 8. mája 2019 (*) ‾Návrh na začatie prejudiciálneho konania â€" Trhy s finančnými nástrojmi â€" Smernica 2004/39/ES â€" Články 8, 23, 50 a 51 â€" PôsobnosÅ¥ â€" Finančný poradca oprávnený na ‹off site‘ ponuku â€" SprostredkovateÄľ, ktorý má postavenie obÅľalovaného v trestnom konaní â€" VnútroÅ¡tátne právne predpisy stanovujúce moÅľnosÅ¥ dočasného zákazu výkonu činnosti â€" Základné slobody â€" Výluč .
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 2. mája 2019 (*) ‾Návrh na začatie prejudiciálneho konania â€" Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach â€" Luganský dohovor II â€" Článok 15 â€" SpotrebiteÄľská zmluva â€" VzÅ¥ah k smernici 2008/48/ES â€" Zmluva o spotrebiteÄľskom úvere â€" Články 2 a 3 â€" Pojmy ‹spotrebiteĵ‘ a ‹transakcie, na ktoré sa vzÅ¥ahuje táto smernica‘ â€" Maximálna výška úveru â€" Ch .
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 8. mája 2019 (*) ‾Návrh na začatie prejudiciálneho konania â€" Sociálna politika â€" Práca na dobu určitú â€" Zmluvy uzatvorené so zamestnávateÄľom vo verejnom sektore â€" Opatrenia zamerané na sankcionovanie zneuÅľÃ­vania pracovných zmlúv na dobu určitú â€" Zmena pracovnoprávneho vzÅ¥ahu na pracovnoprávny vzÅ¥ah na dobu neurčitú â€" Obmedzenie retroaktívneho účinku tejto zmeny â€" Neexistencia finančnej náhrady .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 2. mája 2019 (*) ‾Návrh na začatie prejudiciálneho konania â€" Harmonizácia daňových právnych predpisov â€" Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) â€" Smernica 2006/112/ES â€" Osobitná úprava pre malé podniky â€" Články 282 aÅľ 292 â€" Oslobodenie od DPH pre malé podniky s ročným obratom niÅľÅ¡Ã­m, ako je stanovená hranica â€" Simultánne dodanie dvoch nehnuteÄľností jednou transakciou â€" Prekročenie .
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre) 2 mai 2019 (*) « Manquement d’État â€" Directive 2008/98/CE â€" Traitement des déchets â€" Article 5, paragraphe 1 â€" Granulats de pierre ne répondant pas à la notion de “sous-produit※ â€" Article 13 â€" Obligation des États membres de veiller à la protection de la santé humaine et de l’environnement â€" Article 15, paragraphe 1 â€" Obligation de faire traiter les déchets par leur détenteur ou d’autres personnes désignées » Dans l .
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre) 2 mai 2019 (*) « Manquement d’État â€" Directive 2008/98/CE â€" Traitement des déchets â€" Article 5, paragraphe 1 â€" Granulats de pierre ne répondant pas à la notion de “sous-produit※ â€" Article 13 â€" Obligation des États membres de veiller à la protection de la santé humaine et de l’environnement â€" Article 15, paragraphe 1 â€" Obligation de faire traiter les déchets par leur détenteur ou d’autres personnes désignées » Dans l .
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. mája 2019 (*) ‾Návrh na začatie prejudiciálneho konania â€" Verejné obstarávanie â€" Smernica 2014/24/EÚ â€" Náklady na prácu â€" Automatické vylúčenie uchádzača, ktorý v ponuke samostatne neuviedol náklady na prácu â€" Zásada proporcionality“ Vo veci C‑309/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podÄľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale .
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 2. mája 2019 (*) ‾Návrh na začatie prejudiciálneho konania â€" Smernica 97/67/ES â€" Spoločné pravidlá rozvoja vnútorného trhu poÅ¡tových sluÅľieb â€" Poskytovanie univerzálnej poÅ¡tovej sluÅľby â€" Výhradné práva určeného prevádzkovateÄľa â€" Vydávanie iných prostriedkov poÅ¡tovného ako sú poÅ¡tové známky“ Vo veci C‑259/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podÄľa člá .
PredbeÅľné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 2. mája 2019 (*) ‾Návrh na začatie prejudiciálneho konania â€" Daň z pridanej hodnoty (DPH) â€" Vrátenie DPH â€" Smernica 2008/9/ES â€" Článok 20 â€" ŽiadosÅ¥ o dodatočné informácie podaná členským Å¡tátom vrátenia dane â€" Informácie, ktoré sa majú poskytnúť v lehote jedného mesiaca od dátumu doručenia Åľiadosti adresátovi â€" Právna povaha tejto lehoty a následky jej nedodrÅľania“ Vo veci C‑133/18, .

Krajské súdy SR

Odôvodnenie: Obžalovaný Q. A. bol rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica sp. zn. 1T/113/2018 zo dňa 14.02.2019 uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 3 Tr. zák., pre skutok tak, ako je tento uvedený vo výrokovej časti citovaného rozsudku. Odsúdený bol k trestu odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov, so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Proti tomuto rozsudku podal obžalovaný odvolanie. Svoje odvolanie zdôvodnil prostredníctvom obhajkyne. Uviedol, že po návrate z výkonu trestu mal problém s nájdením si práce, a následne so zaplatením bývania. M ...
Odôvodnenie: Rozsudkom súdu prvého stupňa boli J. T. a G. T. uznaní vinnými z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr.zák., spáchaného na skutkovom základe, že J. T. a G. T., dňa 19.11.2016 približne v čase od 14:25 h do 14:35 h na čerpacej stanici I. na T. ulici v B. T. nad P., prišli s osobným motorovým vozidlom značky P. E hnedej farby, evidenčné číslo B. k motorovému vozidlu značky P. G., modrej farby, evidenčné číslo B., v ktorom sedel na mieste vodiča poškodený L. W., následne po pristavení vozidla značky P. na úrovni L. W., ukázal G. T. gesto rukou smerom k poškodenému znázorňujúc zbraň pril ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Zvolen sp. zn. 4T/134/2018 zo dňa 22.02.2019 bol obžalovaný Q. U. uznaný vinným zo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1, 2 písm. c) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zák. a § 47 ods. 1 písm. a), b, ods. 2 Tr. zák., a to za skutok, ktorého sa mal dopustiť tak, že dňa 30.06.2018 v presne nezistenom čase, okolo 13.20 hod, vo G. na ulici T. G. Masaryka 74, pred prevádzkou s názvom Pizza na Stanici, pristúpil k Q. V., ktorý tam fajčil a pýtal si od neho cigaretu, kde mu Q. V. cigaretu odmietol dať a tak mu z ruky cigaretu vyrazil a vulgárne mu nadával, následne Q. V. odišiel ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Svidník (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni sumu 788,52 eura a to do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. P r i z n á v a žalobkyni zo strany žalovaného náhradu trov konania v rozsahu 100%, pričom o výške náhrady trov konania bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku samostatným uznesením. III. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť súdny poplatok vo výške 47,- eur na účet prevádzkovateľa systému a to do 30 dní od doručenia právoplatného rozsudku“. 2. Predmetný spor súd prvej inštancie ...
Odôvodnenie: 1. Prvostupňovým správnym rozhodnutím - Personálnym rozkazom riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku č. 134 zo dňa 16.12.2013 bol žalobca, ktorý bol prevedený Personálnym rozkazom riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline č. 447/2013 zo dňa 13.12.2013, ustanovený podľa § 33 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov dňom 01.01.2014 do funkcie referent - územná a objektová zodpovednosť (27747) Obvodného oddelenia Policajného zboru Ružomberok, odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku Krajského riaditeľstva Policajnéh ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Kežmarok sp. zn. 7T/103/2018 zo dňa 06.09.2018 boli obžalovaní 1/ Q. Z., nar. XX.XX.XXXX v E., trvalé bydlisko Q. XXX, X. E., t. č. ÚVV Prešov, 2/ S. O., nar. XX.XX.XXXX v E., trvalé bydlisko Q.K. XXX, X. E., t. č. ÚVV Prešov, 3/ Ľ. C., nar. XX.XX.XXXX v E., trvalé bydlisko Ž. XXX/ XX, E., uznaní vinnými, obžalovaný Q. Z. a obžalovaný S. O. z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. c) Tr. zákona s poukazom na ustanoveni ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Žalovaný j e p o v i n n ý vydať žalobcovi bezdôvodné obohatenie vo výške 886,13 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne z tejto sumy od 27.04.2018 do zaplatenia v lehote do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. II. U r č u j e, že zmluvná podmienka v Zmluve o revolvingovom úvere č. XXXXXXXXXX zo dňa 25.02.2014, uvedená v článku 8, bod 8.1, v znení: „Predmetom tejto Dohody o poskytnutí služby je záväzok Veriteľa poskytnúť Dlžníkovi na jeho žiadosť a po splnení nižšie uvedených podmienok ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že Obžalovaná Q. D., nar. XX.X.XXXX v I. Z. O., trvale bytom E., ul. Z. XX/X, vydatá, bez pracovného pomeru sa uznáva vinnou, ž e 1. ako zamestnankyňa H. B. Q., a.s., dňa 21.7.2010 v priestoroch pobočky H. B. Q., a.s., na ulici Q. XX/XXX v I. Z. O. prijala od F. I. vyplnenú žiadosť o poskytnutie spotrebného úveru, kde ako žiadateľ bola uvedená V. R., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom J. č. XXX a spolu žiadateľ D.. F. I., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom E. H. č. XX, pričom ich osobné údaje k získaniu predmetného úveru od OTP Banky Slovensko, a. s. boli po ...
Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Malacky zo dňa 01.02.2019 sp. zn. 1T/101/2018 boli obžalovaní V. B. a ml. M. W. uznaní vinnými zo spáchania zločinu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. e/ Trestného zákona, formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, v jednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 Trestného zákona, formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona na tom základe, že obvinení po vzájomnej dohode v čase od 18.45 h dňa 13.08.2018 do 05.20 h dňa 14.08.2018 v T., na M. námestí XXX, na parkovisku ...
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.