Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
890688
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 52193
USSR: 31417
NSČR: 109519
NSSČR: 58554
USČR: 71599
EUR-LEX (sk): 11392
EUR-LEX (cz): 11430
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 406262
Krajské súdy (ČR): 33363
Posledná aktualizácia
27.05.2018 06:52

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Slovenskej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Súdny dvor Európskej únie

Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 18. mája 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Európskej únie VSL#3 – Ochranná známka, ktorá sa stala obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar alebo službu, pre ktoré je zapísaná – Ochranná známka, ktorá svojou povahou môže klamať verejnosť – Článok 51 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“ Vo veci T‑419/17, Mendes SA ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) zo 17. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daňové ustanovenia – Spotrebné dane – Smernica 92/83/EHS – Článok 3 ods. 1 – Alkohol a alkoholické nápoje – Pivo – Ochutené pivo – Stupeň Plato – Spôsob výpočtu“ Vo veci C‑30/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Naczelny Sąd Administracyjny (Najvyšší správny súd, Poľsko) z 19. októbra 2016 a doručený Súdnemu dvoru 20.  ...
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois) 17 mai 2018 ( *1 ) « Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Examen médical – Déclarations incomplčtes lors de l’examen médical – Application rétroactive de la réserve médicale – Non-admission au bénéfice de l’allocation d’invalidité – Exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique ayant annulé la décision initiale » Dans l’affaire T‑701/16 P, ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 17. mája 2018., Dávid Vámos v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Články 282 až 292 – Osobitná úprava pre malé podniky – Úprava oslobodenia od dane – Povinnosť zvoliť si uplatňovanie osobitnej úpravy počas referenčného kalendárneho roka.
Vec C-566/16.
... 17      § 17 ods. 1 písm. a) daňového poriadku stanovuje, že „zdaniteľná osoba, ktorej daňová povinnosť ...
... odvolalo na § 187 ods. 1 zákona o DPH, na základe ktorého bol pán Vámos oprávnený rozhodnúť sa pre subjektívne ...
... v zmysle § 6 zákona o DPH vedie len k uplatňovaniu DPH a že v dôsledku toho zakladá oznamovaciu povinnosť ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. mája 2018., Evonik Degussa GmbH v. Bundesrepublik Deutschland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Verwaltungsgericht Berlin.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii – Bezodplatné prideľovanie kvót – Smernica 2003/87/ES – Článok 10a – Príloha I – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Bod 2 prílohy I – Stanovenie referenčných úrovní produktov – Výroba vodíka – Systémové hranice referenčnej úrovne produktu pre vodík – Proces separácie vodíka od prúdu obohateného plynu, ktorý už obsahuje vodík.
Vec C-229/17.
Odôvodnenie: 8 smernice 2003/87 znie: „Členské štáty by mali pri prideľovaní kvót prihliadať na potenciál znižovania emisií pri činnostiach priemyselného charakteru;“ 4        Článok 1 prvý odsek tejto smernice stanovuje: „Táto smernica zriaďuje systém obchodovania s… kvótami… v spoločenstve… na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom.“ 5        Článok 2 ods. 1 uvedenej smernice, nazvaný „Rozsah pôsobnosti“, stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na emisie z činností uvedených v prílohe I a skleníkové plyny uvedené v prílohe II.“ 6        Článok 3 tejto sme ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 8. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hraničná kontrola, azyl, prisťahovalectvo – Článok 20 ZFEÚ – Charta základných práv Európskej únie – Články 7 a 24 – Smernica 2008/115/ES – Články 5 a 11 – Štátny príslušník tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje zákaz vstupu na územie – Žiadosť o pobyt na účely zlúčenia rodiny s občanom Európskej únie, ktorý nikdy nevyužil svoju slobodu pohybu – Odmietnutie posúdenia žiadosti“ Vo veci C‑82 ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 8. mája 2018 (*) „REACH – Hodnotenie dokumentácie – Kontrola súladu registrácií – Kontrola predkladaných informácií a kroky nasledujúce po hodnotení dokumentácie – Vyhlásenie o nesúlade – Právomoc Všeobecného súdu – Žaloba o neplatnosť – Napadnuteľný akt – Priama a osobná dotknutosť – Prípustnosť – Právny základ – Články 41, 42 a 126 nariadenia (ES) č. 1907/2006“ Vo veci T‑283/15, Esso Raffinage, so sídlom v Courbevoie (Francúzsko), v zastúpení: ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 3. mája 2018 (*) „Odvolanie – Verejné zákazky na služby – Poskytovanie externých služieb programového a projektového riadenia, ako aj technických konzultácií v oblasti informačných technológií – Mechanizmus zostupného poradia – Článok 21 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie – Článok 76 a článok 84 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu – Zákaz rozhodnúť ultra petita – Zváženie podkritérií v rámci kritérií hodnotenia ponúk – Zjavne nesprávne ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 3. mája 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty, ktoré má Komisia k dispozícii – Dokumenty pochádzajúce od členského štátu – Dokumenty vymenené v rámci kontroly zameranej na dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky rybolovu – Článok 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009 – Prístup verejnosti k dokumentom v nadväznosti na žiadosť, ktorú podala mimovládna organizácia – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť – Povinnosť ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma rozšírená komora) z 3. mája 2018 (*) „Dumping – Dovozy kyseliny vínnej s pôvodom v Číne – Zmena konečného antidumpingového cla – Čiastočné predbežné preskúmanie – Žaloba o neplatnosť – Priama a osobná dotknutosť – Prípustnosť – Určenie normálnej hodnoty – Vytvorená normálna hodnota – Zmena metódy – Individuálne zaobchádzanie – Článok 2 ods. 7 písm. a) a článok 11 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 2 ods. 7 písm. a) a článok 11 ods. 9 ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 3. mája 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie – Tvar časti protézy bedrového kĺbu – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca časť protézy bedrového kĺbu – Ochranná známka Európskej únie tvorená odtieňom ružovej – Späťvzatie návrhov na vyhlásenie neplatnosti a skončenie konaní o vyhlásenie neplatnosti – Odvolanie majiteľa ochrannej známky proti zrušeniu ...
ARRÊT DU TRIBUNAL (premičre chambre) 3 mai 2018 ( *1 ) « Clause compromissoire – Septičme programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Suspension des paiements et résiliation des contrats de subvention à la suite d’un audit financier – Demande visant à obtenir le paiement des sommes dues par la Commission dans le cadre de l’exécution des ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 2. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Európskej únie – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Smernica 2004/38/ES – Článok 27 ods. 2 druhý pododsek – Obmedzenia práva vstupu a práva pobytu z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia – Vyhostenie z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti – Správanie predstavujúce skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 2. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Ochrana finančných záujmov Únie – Článok 4 ods. 3 ZEÚ – Článok 325 ods. 1 ZFEÚ – Smernica 2006/112/ES – Dohovor PIF – Sankcie – Zásady ekvivalencie a efektivity – Nezaplatenie DPH vyplývajúcej z ročného daňového priznania v zákonom stanovených lehotách – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje trest odňatia slobody len vtedy, ak suma nezaplatenej DPH ...

Krajské a okresné súdy SR

Odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom sp.zn. 1T/22/2018 zo dňa 13.3.2018 bola obžalovaná P. I. uznaná vinnou z prečinu podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona v súbehu so zločinom vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. d) Trestného zákona, pretože 1/ v presne nezistenom období asi od novembra 2015 do novembra 2016 v Q. K. v opakovaných sumách po 50,- Eur a 100,- Eur postupne vylákala od poškodenej I. P. finančnú hotovosť v celkovej výške asi 2 500,- Eur pod zámienkou, že zabezpečí, aby sa poškodená nemusela podrobovať dychovej skúške na zistenie požitého alkoholu počas prac ...
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.