Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, rozhodovanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiam ústredia Sociálnej poisťovne, otázka vzniku poistného vzťahu, samostatné civilné konanie
Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je potrebné venovať sa žalobnému návrhu komplexne, teda v rámci preskúmania napadnutých rozhodnutí vyriešiť aj otázku vzniku poistného vzťahu. Nie je preto možné vylúčiť časť žaloby na samostatné civilné konanie (v danom prípade ide o poistný vzťah z oblasti verejného práva), len na základe rozdelenia žaloby žalobcom na dve časti, naopak je potrebné posúdiť žalobný návrh podľa jeho obsahu. V danom prípade ide o sociálne poistenie uzatvorené medzi žalobcom a Sociálnou poisťovňou. Právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia upravuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ekonomická podstata prechodu práva na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou z poisteného na poisťovateľa, výplata poistného plnenia zo strany poisťovne, zákonná cessia, prechod práva na základe zákona, právo poisťovne na náhradu škody, prechod práva poisteného proti inému na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou
Právna veta: Ak škodca nemal v čase dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poisťovateľ poskytol poškodenému poistné plnenie z titulu havarijného poistenia, poskytnutím tohto plnenia vstúpil poisťovateľ v zmysle § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka do práv poškodeného na náhradu škody voči škodcovi a vzniklo mu právo na uplatnenie práva na poistné plnenie z garančného fondu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, preskúmavanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súdom, vecná správnosť exekučného titulu, vykonávanie dokazovania súdom, nevyužitie možnosti spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy účastníkom rozhodcovského konania, rozpor rozhodcovského rozsudku so zákonom
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku exekučný súd je ex offo povinný skúmať, či exekučný titul nie je v rozpore so zákonom. Pri posudzovaní tohto základného predpokladu pre udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sa exekučný súd nezaoberá vecnou správnosťou exekučného titulu, ale skúma, či exekučný titul bol vydaný orgánom, ktorý na to mal právomoc, a či je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Dovolací súd dodáva, že v prípade, že účastník rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, nahradenie nevyhnutných trov exekúcie z dôvodu zastavenia exekúcie zavinením oprávneného, vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom, princíp voľnej úvahy súdu, princíp zavinenia
Právna veta: Náklady podľa § 196 uhrádza povinný (§ 197 ods. 1 Exekučného poriadku). Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie. Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. To neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. V takomto prípade znáša trovy exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil (§ 203 ods. 2 Exekučného poriadku). Exekučný poriadok pripúšťa výnimky zo zásady, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zariadenie na zhodnocovanie odpadov, zariadenie na zneškodňovanie odpadov, princíp právnej istoty, odpad, povinnosť správneho orgánu u každého zariadenia preveriť jeho určenie predtým, ako vysloví, že ide o zariadenie alebo na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, prípady nejasnosti alebo nezrozumiteľnosti znenia ustanovenia právneho predpisu
Právna veta: Podľa § 2 ods. 16 zákona č. 223/2001 Z. z. v hore cit. znení zariadením na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza. Za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: dohľad súdu nad činnosťou správcu, zbaviť správcu funkcie, konkurzné konanie, konkurzný súd, pozastavenie výkonu správcovskej činnosti
Právna veta: O pozastavení výkonu správcovskej činnosti rozhoduje ministerstvo spravodlivosti ako orgán štátnej správy vo výkone správcovskej činnosti (§ 19 ods. 1, ods. 2 písm. b/ zákona o správcoch). Podľa § 25 ods. 7 veta prvá zákona o správcoch, počas pozastavenia výkonu správcovskej činnosti správca nemôže vykonávať správcovskú činnosť; správcovi zaniká aj povinnosť mať uzatvorenú poistnú zmluvu. Podľa § 8 ods. 5 vety prvá a druhá ZKV, z dôležitých dôvodov môže súd na návrh správcu zbaviť správcu funkcie. Súd aj bez návrhu zbaví správcu funkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti alebo aj z iný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záruka zákonnosti, dopĺňanie náležitostí nad rámec zákona, náležitosti návrhu na začatie konania
Právna veta: Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 O.s.p.). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých
náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone, ktoré idú nad rámec zákona alebo nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia podľa zákona o energetike, energetická spoločnosť
Právna veta: Na konanie o žalobe „o uloženie povinnosti strpieť vstup a vjazd zo strany energetickej spoločnosti na nehnuteľnosť v súkromnom vlastníctve (spoluvlastníctve žalovaných), za účelom prevádzky, opravy a údržby nízkonapäťového vedenia vedeného cez parcelu žalovaných a zároveň sa zdržať poškodzovania nízkonapäťového vedenia“ podanej za účinnosti zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov musí konať súd, resp. musí súdne konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 656/2004 Z. z. o energet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: právo byť účastníkom konania v zmysle Správneho poriadku, čl. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru, prístup k správnemu alebo súdnemu konaniu, možnosť verejnosti napadnúť akékoľvek porušenie právnych predpisov v oblasti životného prostredia, preskúmanie úkonu alebo opomenutia, ktoré je v rozpore s vnútroštátnym právom
Právna veta:
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zahladenie odsúdenia, fikcia neodsúdenia, zánik následkov spojených s odsúdením páchateľa, odpadnutie prekážky odsúdenia, vznik alebo obnovenie právnych vzťahov
Právna veta: Pokiaľ platí fikcia neodsúdenia, ktorú zákonodarca spojil s inštitútom zahladenia odsúdenia , nemožno ju chápať podmienene tak, že pre určité prípady v trestnom konaní (ale i mimo neho) platí a pre niektoré nie. Zahladenie odsúdenia spojené so zákonnou fikciou neodsúdenia, znamená, okrem iných dôsledkov spojených s bezúhonnosťou určitej osoby, že vo výpise z registra trestov sa jej zahladené odsúdenie už neuvádza. V oblasti trestno-právnej zanikajú nepriaznivé následky spojené s odsúdením páchateľa. Treba vychádzať z toho, že neexistuje odsúdenie, ktoré by bolo dôvodom priťažujúcej okolnosti a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: práva daňového subjektu vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane, daňová kontrola
Právna veta: Podľa § 15 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. daňový subjekt, u ktorého sa vykonáva daňová kontrola (ďalej len ,,kontrolovaný daňový subjekt“), má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane právo a) na predloženie služobného preukazu zamestnancom správcu dane a písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly, b) byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami, c) predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia, najneskôr v lehote podľa odseku 10 druhej vety, d) nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania vykonaného u iného daňového subjektu v súvislo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: daňové bremeno, správne určenie dane, úplne a správne údaje uvedené v daňovom priznaní, nesplnenie dôkaznej povinnosti pri určení výšky dane daňovým subjektom, neumožnenie výkonu daňovej kontroly
Právna veta: Podľa § 24 ods. 1 písm. a) zák. o správe daní, daňové bremeno spočíva predovšetkým na daňovom subjekte. Je povinnosťou daňového subjektu preukázať, že skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a údaje uvedené v daňovom priznaní sú úplné a správne. Ak daňový subjekt nesplní svoju dôkaznú povinnosť pri určení výšky dane, správca dane ju s ním môže dohodnúť, pričom vychádza z dostupných podkladov. Ak daňový subjekt nesplní niektorú zo svojich zákonných povinností, v dôsledku čoho v súčinnosti s ním nemožno daň určiť (napr. nepodá daňové priznanie alebo neumožní vykonať daňovú kontrol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zníženie celkovej hodnoty masy bezpodielového spoluvlastníctva, zistená hodnota majetku manželov, predpoklad riadneho vyúčtovania majetku manželov, suma na dorovnanie podielov
Právna veta: Podľa zákona a rozhodovacej praxe súdov to, čo každý z manželov vynaložil zo svojho na spoločný majetok, má mu byť uhradené zo spoločného druhým manželom vo výške, ktorá zodpovedá pomeru veľkosti podielu, ktorý sa každému z nich dostáva z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a teda celková hodnota masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa znižuje o uvedenú sumu a delí sa dvomi. O vyporiadaní je nutné spraviť vyúčtovanie, ktoré musí nájsť odraz v odôvodnení rozsudku. Do celkovej bilancie musia byť zahrnuté nielen všetky veci (súčet ich hodnôt), ale aj ostatný majetok, vrátane pohľad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: predčasný starobný dôchodok, jednotný systém dôchodkového zabezpečenia Českej a Slovenskej republiky, rozdelenie spoločného štátu, občan bývalej ČSFR, dôchodkový vek, právny nástupca ČSFR, právo na primerané hmotné zabezpečenie
Právna veta: Pre posúdenie nároku na dávku a jej výšku podľa názoru odvolacieho súdu treba zohľadniť aj skutočnosť, že všetky doby poistenia navrhovateľ získal v mieste výkonu práce, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky. Česká republika a Slovenská republika vznikli k 1. januáru 1993 rozdelením spoločného štátu, ktorý charakterizoval jednotný systém dôchodkového zabezpečenia. Z hľadiska vtedajšieho práva bolo právne irelevantné, v ktorej časti československého štátu bol občan zamestnaný, resp. kde mal sídlo jeho zamestnávateľ. Okolnosť, že dňom 1.januára 1993 došlo k rozdeleniu ČSFR, nemôže byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena účastníkov konania, dôsledky singulárnej sukcesie, odstránenie nedostatku aktívnej alebo pasívnej vecnej legitimácie, podmienky vyhovenia návrhu na zmenu účastníka konania
Právna veta: Účelom procesného inštitútu obsiahnutého v ustanoveniach § 92 ods. 2 a 3 O.s.p., je riešiť dôsledky singulárnej sukcesie, ak táto nastala po začatí konania. Zmyslom tejto právnej úpravy je umožniť žalobcovi, aby pomocou zmeny účastníka konania odstránil nedostatok aktívnej alebo pasívnej vecnej legitimácie, ktorý nastal v priebehu konania a ktorý by inak neodvratne viedol k zamietnutiu žaloby, pričom sa ukazuje, že je hospodárne, aby vec bola prejednaná a rozhodnutá v rámci už začatého konania voči inej alebo proti inej osobe. Pre vyhovenie návrhu na zmenu účastníka konania (účastníctva) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, podmienenie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu zákonnosťou postupu správneho orgánu, procesné pochybenia správneho orgánu , viazanosť skutkovým stavom zisteným skutkovým stavom zisteným správnym orgánom
Právna veta: Úlohou správneho súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku je posudzovať, či správny orgán vecne príslušný na konanie si zadovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil vo veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkmi konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a či obsahovalo zákonom predpísané náležitosti, teda či rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade s hmotnoprávnymi ako aj s procesnoprávnymi predpismi. Zákonnosť rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: vznesenie námietky premlčania, začiatok plynutia premlčacej doby na uplatnenie nároku na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva, povinnosť súdu rozhodovať v súlade s pravidlami slušnosti (ekvity), nevyhnutnosť riešenia konfliktu medzi právnou istotou a spravodlivosťou, dobrá viera ako súčasť dobrých mravov, spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Požiadavka spravodlivého konania ako celku a povinnosť súdu rozhodovať v súlade s pravidlami slušnosti (ekvity) v prejednávanej veci znamená, že v prípade, ak by nemalo ísť o uznávací prejav vôle žalovanej, bude povinnosťou odvolacieho súdu zaoberať sa otázkou, či vznesenie námietky premlčania neodporuje dobrým mravom. Nevyhnutnosť riešenia konfliktu medzi právnou istotou (ktorá sa má dosiahnuť námietkou premlčania) a spravodlivosťou vyžadujú totiž konkrétne okolnosti danej veci. Ide predovšetkým o okolnosť, že pokiaľ na otázku začiatku plynutia premlčacej doby na uplatnenie nároku na náhradu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: invalidný dôchodok, invalidita poistenca, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť , vplyv dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na schopnosť výkonu zárobkovej činnost, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou
Právna veta: Nárok na invalidný dôchodok je podľa § 70 ods. 1 zákona podmienený predovšetkým invaliditou poistenca, teda tým, že poistenec má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (§ 71 ods. 1 zákona), pričom miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 (§71 ods. 5 zákona). Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: náležitosti písomného vyhotovenia rozhodnutia v správnom konaní, nezákonnosť preskúmavaných rozhodnutí, podpísanie rozhodnutia osobou, ktorú nie je možné identifikovať, deficit zmätočnosti
Právna veta: Za stavu, keď preskúmavané rozhodnutie podpísala osoba, ktorú nie je možné identifikovať, sa odvolací súd stotožnil s názorom žalobcu, že takéto rozhodnutie je pre adresáta predmetného rozhodnutia postihnuté deficitom zmätočnosti a nalomujúce jeho hodnovernosť. V preskúmavanej veci najvyšší súd dospel k záveru, že nedôslednou aplikáciou ustanovenia § 47 ods. 5 správneho poriadku bolo vo veci zistené závažné pochybenie majúce za následok nezákonnosť preskúmavaných rozhodnutí, t.j. rozhodnutia žalovaného ako aj rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu. Nakoľko najvyšší súd v konaní správneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastný záujem sudcu na prejednávanej veci, ovplyvnenie objektívneho pohľadu sudcu na prejednávanej veci, vydanie nezákonného rozhodnutia, právne relevantný vzťah v predmetnej veci , pochybnosť o nezaujatosti sudcov
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 O.s.p. sú sudcovia vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Citované zákonné ustanovenie predpokladá vlastný záujem sudcu na prejednávanej veci alebo taký jeho osobný vzťah k účastníkom, prípadne k ich zástupcom, ktorý by pri všetkej možnej snahe ovplyvnil jeho objektívny pohľad na vec a v konečnom dôsledku by mohol viesť k vydaniu nezákonného rozhodnutia. Existencia takéhoto právne relevantného vzťahu v predmetnej veci nevyplýva ani z námietky zaujatosti ani z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov, obdobie pred vznikom invalidity, počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok
Právna veta: Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podmienka invalidity a podmienka získania potrebnej doby poistenia musia byť splnené súčasne, inak nárok na invalidný dôchodok nevznikne. Podľa § 72 ods.1 písm. g) a ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov, podmienka invalidity, podmienka získania potrebnej doby poistenia, počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok
Právna veta: Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podmienka invalidity a podmienka získania potrebnej doby poistenia musia byť splnené súčasne, inak nárok na invalidný dôchodok nevznikne. Podľa § 72 ods.1 písm. g) a ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: možnosť správneho orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, sám o odvolaní rozhodnúť, lehota na rozhodnutie odvolacieho orgánu proti rozhodnutiu povinnej osoby, odvolanie proti prvostupňovému rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej onformácie, rozklad proti rozhodnutiu žalovaného ako ústredného orgánu štátnej správy, povinná osoba, procesný postup štátneho orgánu štátneho orgánu pri vybavovaní žiadosti o poskytnutie informácie
Právna veta: "Podľa § 57 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia. Ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: základné zásady daňového konania, hodnotenie dôkazov správcu dane podľa svojej úvahy, neverejnosť daňového konania, uplatňovanie daňových predpisov v daňovom konaní
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 3 zákona o správe daní ustanovuje základné zásady daňového konania tak, že v daňovom konaní sa postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ostatných osôb zúčastnených v daňovom konaní (ods.1). Správca dane postupuje v daňovom konaní v úzkej súčinnosti s daňovými subjektmi a pri vyžadovaní plnenia ich povinností v tomto konaní použije len také prostriedky, ktoré ich najmenej zaťažujú a umožňujú pritom správne vyrubiť a vybrať daň (o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pracovné kategórie, starobný dôchodok, zníženie vekovej hranice pre nárok na starobný dôchodok, výkon služby policajtov a vojakov
Právna veta: Nároky vyplývajúce zo zamestnaní zaradených v minulosti do I. a II. pracovnej kategórie, resp. I. a II. kategórie funkcií, spočívajúce v znížení vekovej hranice pre nárok na starobný dôchodok sa vzhľadom na znenie ustanovenia § 175 zákona 100/1988 Zb. zhodnocujú bez ohľadu na to, či išlo o výkon služby policajtov a vojakov, alebo výkon iného zamestnania, alebo o kombináciu takýchto činností.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dohoda o skončení pracovného pomeru, neplatnosť právneho úkonu pre omyl vychádzajúci zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, zhodný prejav vôle zamestnanca a zamestnávateľa, podstatná náležitosť dohody o skončení pracovného pomeru, podstatný omyl
Právna veta: Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon, ktorým na základe zhodného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa dochádza ku skončeniu pracovného pomeru k určitému dňu. Podstatnou náležitosťou právneho úkonu, teda aj dohody o skončení pracovného pomeru je vôľa, ktorá musí byť slobodná a vážna a osobitným prípadom vady vôle je omyl. Občiansky zákonník v ustanovení § 49a považuje právny úkon za neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: obnova konania v daňovom konaní, konanie o návrhu na obnovu konania, prvé štádium obnovy konania, rozhodovanie o existencii alebo neexistencii dôvodov obnovy konania, priame vyhodnotenie reálneho vplyvu predložených dôkazov na meritum veci
Právna veta: Z ustanovenia § 51 ods. 1 písm. a/ a b/ zák. č. 511/1992 Zb. vyplýva, že konanie ukončené právoplatným rozhodnutím okrem rozhodnutia, ktorým sa rozhodnutie zmenilo mimo odvolacieho konania (§ 53 ods. 3) a rozhodnutia o námietke (§ 50 ods. 3), sa obnoví na žiadosť účastníka konania alebo z úradnej moci, ak a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania, b) rozhodnutie bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom. V p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pracovný úraz a choroba z povolania, nárok na úrazovú rentu, viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca, posúdenie nároku na úrazovú rentu
Právna veta: Pracovný úraz uznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa podľa § 251 ods.1 zákona považuje od 1. januára 2004 za pracovný podľa zákona č.461/2003 Z.z. Podľa § 88 ods.1 zákona poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo činnosť osoby uvedenej v § 17 ods. 2 (ďalej len \"pokles pracovnej schopnosti\") a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok...Pre posúdenie nároku na úrazovú rentu je podstatný pokles schopno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, nárok a výška výsluhového dôchodku, vznik nároku na starobný dôchodok pred dovŕšením 62. roku veku, výkon služby v I. kategórii funkcií, nároky vyplývajúce zo zamestnaní zaradených v minulosti do I. a II. pracovnej kategórie,
Právna veta: "Podľa § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023. Ustanovenie § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z. zakotvuje zásadu zachovania získaných nárokov, rešpektujúc predchádzajúcu právnu úpravu (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), podľa ktorej sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie zachovávajú do 31.decembra 2023. Z toho dôvodu pre posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok z titulu výkonu zamestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesúhlas súdu, ktorému bola vec postúpená s postúpením, viazanosť súdov nižšieho stupňa rozhodnutím Najvyššieho súdu
Právna veta: V zmysle § 104a ods. 3 O.s.p. ak súd, ktorému bola vec postúpená, s jej postúpením nesúhlasí, predloží vec bez rozhodnutia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. Rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sú súdy nižšieho stupňa viazané.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: solidárna zodpovednosť, existencia príčinnej súvislosti, konanie žalovaných ako jedna z príčin škody, právo voľby žalobkyne
Právna veta: Pre existenciu príčinnej súvislosti bolo postačujúce, ak konanie žalovaných bolo jednou z príčin škody, že nebyť ich konania a konania ďalších neznámych fanúšikov ako podstatnej príčiny nenastal by škodlivý následok. Solidárna zodpovednosť umožňovala žalobkyni právo „voľby“ uplatniť nárok voči ktorémukoľvek zo škodcov.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti
Právna veta: Podľa základného pravidla obsiahnutého v čl. 61 ods. 1 a 2 základného nariadenia sa doby poistenia v nezamestnanosti dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu zohľadnia ako keby boli dosiahnuté podľa slovenských právnych predpisov v prípade, že daná osoba bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ukončila doby poistenia dosiahnuté podľa slovenských právnych predpisov. Z dôvodu, že žalobkyňa takto doby poistenia podľa slovenských právnych predpisov bezprostredne pred jej zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nedosiahla, bolo potr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, odvolanie v sporovom konaní, súhlas hlavného účastníka, úkon vedľajšieho účastníka, ktorý je v rozpore so záujmami hlavného účastníka, všetky okolnosti prípadu
Právna veta: Vedľajší účastník môže podať odvolanie aj vtedy, ak odvolanie podal účastník. Ak podá odvolanie len vedľajší účastník, môže ho podať len v tom prípade ak hlavný účastník s takýmto úkonom vyjadrí súhlas. V prípade, že účastník odmietne dať súhlas k odvolaniu vedľajšieho účastníka, je odvolanie vedľajšieho účastníka bez tohto súhlasu právne neúčinné. Z uvedeného vyplýva, že akýkoľvek úkon v konaní vedľajší účastník vykoná, nesmie byť v rozpore so záujmami hlavného účastníka, na ktorého procesnej strane vystupuje. Z tejto dikcie nemožno jednoznačne odvodiť, že úkon vedľajšieho účastníka s ktorým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: starobný dôchodok, poistenie, získané do 31.decembra 1992 za existencie spoločného štátu na území Českej republiky, povinnosť odporkyne vyplácať dorovnanie rozdielu medzi výškou dôchodku, na ktorý by mala nárok v Slovenskej republike ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku a výškou dôchodku, na ktorý má k tomuto dňu nárok v Českej republike
Právna veta: Okolnosť, že dňom 1. januára 1993 došlo k rozdeleniu ČSFR, nemôže byť navrhovateľovi ako občanovi bývalej ČSFR a teraz občanovi Slovenskej republiky na ujmu. Slovenská republika je právnym nástupcom ČSFR. Poistenie, získané do 31.decembra 1992 za existencie spoločného štátu na území Českej republiky preto nemožno považovať len za dobu odpracovanú v cudzine na účely Čl.46 Nariadenia a z toho dôvodu nie je možné s takými občanmi zaobchádzať inak ako s občanmi, ktorých zamestnávatelia mali za existencie spoločného štátu do 31.decembra 1992 sídlo na území Slovenskej republiky. Taký postup by podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zvýšený správny poplatok za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia, výsledok úradného merania, doklad o meraní ako podklad pre rozhodovanie správneho orgánu, opakované meranie
Právna veta: "Podľa ust. § 8 ods. 5 zák. č. 135/1961 Zb., cestný správny orgán za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia dodatočne vyberie rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu...O výsledku úradného merania je úradný merač povinný vystaviť listinu - doklad o meraní, ktorá je podkladom pre rozhodovanie správneho orgánu. Opakované meranie však úradný merač môže uskutočniť len v čase a na mieste pôvodného úradného merania, ak vodič vysloví nespokojnosť s výsledkami pôvodného merania.\
"
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, invalidita poistenca, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, vplyv dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na schopnosť výkonu zárobkovej činnosti, posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: "Nárok na invalidný dôchodok je podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení podmienený (okrem iného) invaliditou poistenca, teda tým, že poistenec pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (§ 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení). Pre posúdenie nároku na invalidný dôchodok je teda rozhodujúcou otázka vplyvu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na schopnosť výkonu zárobkovej činnosti. Posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 71 pritom nemôže pozostávať len z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom a podnájom nebytových priestorov, zánik nájomného vzťahu, podnájomný vzťah ako akcesorický vzťah, zánik podnájomného vzťahu, podnájom dohodnutý na dobu neurčitú, zásada „pacta sunt servanda“ (zmluvy sa majú dodržiavať)
Právna veta: Podnájomný vzťah je vzťahom odvodeným od nájomného vzťahu a je od tohto hlavného nájomného vzťahu závislý čo do svojho vzniku a čo do svojho trvania. Táto akcesorická povaha podnájmu sa prejavuje v tom, že ak zanikne hlavný nájomný vzťah, zaniká aj vzťah od neho odvodený, t.j. podnájomný vzťah. Tento následok platí bez ohľadu na to, či podnájom bol dohodnutý na dobu určitú alebo neurčitú. Keďže aj podnájom dohodnutý na dobu neurčitú môže trvať maximálne po dobu trvania nájmu, teda len v určitom časovom úseku vymedzenom trvaním hlavného nájmu, nejestvuje rozumný dôvod spájať s touto skutočnosťo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: peňažný príspevok pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím na úpravu bytu, rodinného domu, garáže, dosiahnutie bezbariérovosti, zvýšenie schopnosti yzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu, lekársky posudok
Právna veta: "Podľa § 37 ods. 1 zákona, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Peňažný príspevok podľa prvej vety možno poskytnúť aj vtedy, ak sa odstránením barié ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že v dôvodoch

rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci

Silvana Di Paulo je uvedené, že bydlisko v jednom členskom štáte nemusí bezpodmienečne
vylučovať iné zvyčajné bydlisko v inom štáte.
Z uvedeného dôvodu je potrebné u žalobcu zohľadniť doby poistenia dosiahnuté podľa
právnych predpisov Veľkej Británie tak, ako keby boli dosiahnuté podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky v zmysle čl. 61 ods. 1 základného nariadenia.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprávnenie prokurátora podať žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, možnosť prokurátora podať žalobu proti rozhodnutiu, ktorým nebolo vyhovené protestu, rozhodnutie o umiestnení stavby, správna žaloba prokurátora, správny orgán
Právna veta: I. Rozhodnutie o umiestnení stavby môže byť zákonným podkladom pre následné uskutočnenie stavby v zjednodušenom (ohlasovacom) konaní na základe ohlásenia podaného stavebníkmi v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, len ak vo výroku rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad o tejto možnosti poučil účastníkov využijúc ustanovenie § 39a ods. 5 stavebného zákona. II. Účelom správnej žaloby prokurátora podľa § 35 ods. 1 písm. b), § 250b ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku je ochrana zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu, prekážka právoplatne rozhodnutej veci
Právna veta: Právoplatný rozsudok, ktorým bola zamietnutá žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu, zakladá prekážku veci právoplatne rozhodnutej v konaní o novej žalobe o určenie neplatnosti toho istého právneho úkonu aj vtedy, keď súd v predchádzajúcom konaní svoje rozhodnutie nezaložil na tých istých, už vtedy zistených skutočnostiach, z ktorých sa vyvodzuje neplatnosť právneho úkonu aj v novej žalobe.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: verejná obchodná spoločnosť, napadnutie rozhodnutia väčšiny spoločníkov, žaloba o určení neplatnosti právneho úkonu
Právna veta: Odňatie možnosti konať pred súdom podľa dovolateľky spočíva aj v tom, že odvolací súd potvrdením prvostupňového rozhodnutia odmietol jedinú formu ochrany navrhovateľky pred nezákonným zápisom v obchodnom registri ohľadne spoločnosti T.T., v. o. s., ktorú jej priznáva platná právna úprava, nakoľko v prípade verejnej obchodnej spoločnosti, ako osobnej spoločnosti, nedáva Obchodný zákonník dotknutému spoločníkovi aktívnu vecnú legitimáciu na napadnutie rozhodnutia väčšiny spoločníkov, prijatého na údajnom zhromaždení spoločníkov. spoločenská zmluva spoločnosti ani Obchodný zákonník neustan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci inému súdu toho istého druhu a stupňa, dôležité dôvody, lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná, uskutočnenie spoločného konania
Právna veta: "Podľa § 23 ods. 1 Trestného poriadku, z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, spočívajúce v náležitom zistení skutkového stavu veci, prejednanie veci\ v primeranej lehote, dod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: následky nezaplatenia súdneho poplatku, zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, poučenie o následkoch nezaplatenia poplatku
Právna veta: V ustanovení § 10 ods. 2 písm. a/ až f/ zákona o súdnych poplatkoch sú taxatívne uvedené prípady, kedy prvostupňový súd konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku nezastaví. Vychádzajúc z týchto ustanovení § 10 zákona o súdnych poplatkoch, za situácie, ak nejde o prípady predpokladané odsekom 2 a poplatník súdny poplatok napriek výzve súdu v zákonnej lehote nezaplatil a bol o následkoch nezaplatenia poučený, súd konanie zastaví. § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch je kogentným ustanovením, a teda za splnenia zákonom predpokladaných podmienok je súd povinný konanie zastaviť.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o väzbe, trestný čin sexuálneho zneužívania, dôvody väzby
Právna veta: Podľa § 380 ods. 2 Tr. por. ak sa na obvinenom vykonáva trest odňatia slobody uložený mu pôvodným rozsudkom a dovolací súd na dovolanie výrok o tomto treste zruší, rozhodne súčasne o väzbe. Pretože v dôsledku rozsudku Najvyššieho súdu zanikol dôvod, pre ktorý sa na obvinenom vykonával trest odňatia slobody a najvyšší súd zároveň nezistil žiadny dôvod na obmedzenie osobnej slobody obvineného P. B., rozhodol tak, že sa obvinený neberie do väzby
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách ako dôvod absolútnej neplatnosti práneho úkonu, individuálne dojednaná zmluvná podmienka, rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul, riešenie sporov medzi spotrebiteľom a dodávateľom výlučne v rozhodcovskom konaní
Právna veta: Zmluvná podmienka, ktorá nebola individuálne dojednaná a ktorá vyžaduje od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní bráni tomu, aby (na jej základe) vydaný rozhodcovský rozsudok mohol byť exekučným titulom na udelenie poverenia pre exekútora. O takúto podmienku ide aj vtedy, ak spotrebiteľ nemal možnosť vybrať si medzi rozhodcovským a všeobecným súdom, nakoľko túto možnosť využil dodávateľ. Neprijateľnú podmienku v rozhodcovskej doložke vyžadujúcu od spotrebiteľa to, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní možno posudzovať podľa ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, povinnosť tvrdenia, dôkazná povinnosť účastníkov, povinnosť účastníka konania vierohodným spôsobom preukázať svoje pomery rozhodujúce pre posúdenie opodstatnenosti jeho žiadosti, osobné a majetkové pomery žiadateľa
Právna veta: Dovolací súd považuje za potrebné uviesť, že o oslobodenie od súdneho poplatku žiadajúci účastník konania, pokiaľ sleduje dosiahnutie úspechu svojej žiadosti, musí súdu vierohodným spôsobom preukázať svoje pomery rozhodujúce pre posúdenie opodstatnenosti jeho žiadosti (splniť si povinnosť tvrdenia a preukázania svojich nepriaznivých pomerov). Je totiž na účastníkovi - žiadateľovi o oslobodenie od súdnych poplatkov doložiť ako konkrétne pokrýva svoje životné potreby a že tieto jeho pomery oslobodenie od súdneho poplatku opodstatňujú. Súd (spravidla) nie je nijako bližšie informovaný o osobných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný nepodmienečný trest odňatia slobody, podmienečný trest odňatia slobody, generálny prokurátor, trestný rozkaz, súhrnný trest
Právna veta: Ak došlo k nariadeniu výkonu podmienečného trestu odňatia slobody uloženého skorším rozsudkom podľa § 50 ods. 4 alebo § 52 ods. 1 Tr. zák. predtým, ako bol uložený súhrnný trest, považuje sa tento trest, výkon ktorého bol pôvodne podmienečne odložený, za nepodmienečný. Z tohto vyplýva, že ak súd neupustí od uloženia súhrnného trestu (§ 44 Tr. zák.), uloží - v zmysle § 42 ods. 1, ods. 2 veta druhá Tr. zák. podľa zásad na uloženie úhrnného trestu prísnejší súhrnný trest odňatia slobody ako trest uložený skorším rozsudkom a jeho výkon podmienečne neodloží podľa § 49, § 50 Tr. zák. prípadne podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom a podnájom nebytových priestorov, určenie neplatnosti nájomnej zmluvy, zmluva o nájme nebytových priestorov
Právna veta: Podľa § 720 Občianskeho zákonníka nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Týmto zákonom je zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zmysle neskorších predpisov. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno podporne použiť všeobecnú úpravu Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve (§ 663 a nasledujúce), ak zákon č. 116/1990 Zb. nemá osobitnú úpravu. Právny vzťah nájmu a podnájmu nebytových priestorov vznikne zmluvou o nájme a podnájme nebytových priestorov. Táto zmluva je absolútnou neobchodnou zmluvou (absolútny ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu, chýbajúca funkčná príslušnosť, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, rozhodnutie krajského súdu ako odvolacieho súdu
Právna veta: Rozhodnutie krajského súdu o zamietnutí návrhov oprávnenej na prerušenie konania vydané po začatí odvolacieho konania nie je rozhodnutím krajského súdu ako súdu prvého stupňa, ale je rozhodnutím krajského súdu ako súdu odvolacieho. Funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prejednanie podaného odvolania oprávnenej preto nie je daná. Chýbajúca funkčná príslušnosť ktoréhokoľvek súdu na prejednanie určitej veci, ktorá inak patrí do právomoci súdu, predstavuje neodstrániteľný nedostatok podmienky konania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: umorenie stratenej, alebo zničenej listiny, listina, ktorú treba predložiť na uplatnenie práva, dispozitívne listiny, konštitutívna funkcia pre vznik právneho pomeru, hmotnoprávna podmienka pre prevod a zánik práva, povinnosť oprávneného preukázať inými procesnými prostriedkami dokázať, že písomná forma, úkonu predpísaná právnym predpisom alebo dohodnutá medzi stranami, bola dodržaná, povinnosť oprávneného preukázať inými procesnými prostriedkami, že písomná forma, úkonu predpísaná právnym predpisom alebo dohodnutá medzi stranami, bola dodržaná
Právna veta: Ustanovenie § 185i ods. 1 O.s.p. umožňuje umorenie len takej stratenej alebo zničenej listiny, ktorú treba predložiť na uplatnenie práva a ktorú nemožno inak nahradiť. Odsek 3 označeného ustanovenia stanovuje výnimku z odseku 1, keď určité listiny, ktoré inak treba predložiť na uplatnenie práva, z umorenia vylučuje. I keď odsek 1 uvedeného ustanovenia bližšie nevymedzuje, čo treba rozumieť pod listinou, ktorú treba predložiť na uplatnenie práva, z odseku 3 konkrétne označujúceho niektoré takéto listiny, aj z ďalších upravujúcich umorovacie konanie, teda systematickým výkladom možno vyvodiť, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastník exekučného konania, účastník pre určitý úsek konania, súdny exekútor ako účastník pre určitý úsek konania
Právna veta: Dovolací súd zastáva názor, že i keď podľa prechodných ustanovení Exekučného poriadku k úpravám účinným od 1. februára 2002 (§ 235 ods. 2 Exekučného poriadku) nebolo možné aplikovať § 37 ods. 1 Exekučného poriadku v znení od 1. februára 2002, predsa len mal byť súdny exekútor v danej veci považovaný za účastníka pre určitý úsek konania, a to bez ohľadu na skutočnosť, že zákon ho výslovne za účastníka neoznačoval. Súdny exekútor bol totiž pri rozhodovaní o trovách exekúcie subjektom, o koho procesných právach a povinnostiach sa rozhodovalo. Aj podľa právnej úpravy účinnej pred uvedeným dňom mal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, výnimka z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu , účel inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti, výnimka zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu, zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie, dôvody vhodnosti na prikázanie veci inému súdu
Právna veta: "Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu a na uvedené nadväzujúce zákonom určené sídla a obvody súdov Slovenskej republiky\ (zák. č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 7 písm. d/ citovaného zákona). Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať ako dôvod dovolania, súdny exekútor ako účastník konania, súdny exekútor ako účastník pre určitý úsek konania, zabezpečenie účinnej ochrany práv účastníka konania, odmietnutie odvolania
Právna veta: Odňatím možnosti konať sa rozumie postup súdu, ktorým sa účastníkovi odníme možnosť pred ním konať a uplatňovať procesné oprávnenia priznané mu v občianskom súdnom konaní za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv. O postup odnímajúci účastníkovi možnosť pred súdom konať ide tiež v prípade postupu odvolacieho súdu, dôsledkom ktorého je odmietnutie odvolania, i keď procesné predpoklady pre to neboli dané. Novela Exekučného poriadku, ktorá nadobudla účinnosť 1. februárom 2002, síce pri rozhodovaní o trovách konania priznala postavenie účastníka (už) aj súdnemu exekútorovi, v zmysle prechod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušnosť na konanie o dovolaniach, nedostatok podmienky povinného zastúpenia, zastavenie dovolacieho konania, povinnosť dovolateľa byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, preukázanie právnického vzdelania
Právna veta: "Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná [§ 241ods. 1 (veta druhá) O.s.p.]. Právnické vzdelanie je na účely ustanovenia § 241 ods. 1 (veta druhá) O.s.p. potrebné preukázať predložením fotokópie vysokoškolského diplomu osvedčujúceho dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte v Slovenskej republike. V prípade, že dovolateľ sám nemá právnické vzdelanie, je možné nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech obvineného, rozhodnutie zrušené len v dôsledku dovolania podaného v prospech obvineného, ústav na výkon trestu odňatia slobody
Právna veta: I. Zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech obvineného uvedený v § 391 ods. 2 Tr. por. neplatí v opačnom vyjadrení. Ak teda bolo napadnuté rozhodnutie zrušené len v dôsledku dovolania podaného v neprospech obvineného, môže podľa okolností prípadu a pri viazanosti súdu, ktorému bola vec prikázaná právnym názorom a pokynmi na vykonanie úkonov dovolacieho súdu (§ 391 ods. 1Tr. por.), v novom konaní dôjsť aj ku zmene rozhodnutia v prospech obvineného. II. Aj keď podľa § 48 ods. 3 písm. b/ Tr. zák. súd zaradí páchateľa obzvlášť závažného zločinu na výkon trestu odňatia slobody do ústavu s maximálnym ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, prípustnosť dovolania, splnenie všetkých procesných podmienok konania, opravný prostriedok proti právoplatným súdnym rozhodnutiam, posúdenie vecnej správnosti napadnutého rozhodnutia
Právna veta: Právo na súdnu ochranu nie je absolútne. V záujme zaistenia právnej istoty a riadneho výkonu spravodlivosti podlieha obmedzeniam. Toto právo sa v občianskoprávnom konaní účinne zaručuje len vtedy, ak sú splnené všetky procesné podmienky, za splnenia ktorých občianskoprávny súd môže konať a rozhodnúť o veci samej. Platí to pre všetky štádiá konania pred občianskoprávnym súdom, vrátane dovolacieho konania (I. ÚS 4/2011). Dovolanie má v systéme opravných prostriedkov občianskeho súdneho konania osobitné postavenie. Ide o mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť právoplatné roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: princíp voľnej úvahy súdu, princíp zavinenia, majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, trovy exekúcie znáša oprávnený
Právna veta: Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť uhradenie nevyhnutných trov exekúcie. Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. To neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. V takomto prípade znáša trovy exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil (§ 203 ods. 2 Exekučného poriadku). Exekučný poriadok pripúšťa výnimky zo zásady, podľa ktorej trovy exekúcie uhrádza povinný (§ 197 ods. 1 Exekučného poriadku). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dožiadanie o vykonanie dôkazu iný súd , vypočutie svedkov mimo obvodu súdu, prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Ak odporcovi 3/ budú brániť jeho pomery v účasti na pojednávaniach, príslušný súd môže o jeho vypočutie požiadať iný súd (§ 122 ods. 2 O.s.p.). Rovnako bude môcť postupovať súd aj v prípade, že dospeje k záveru o účelnosti vypočutia svedkov bývajúcich mimo jeho obvodu. Pre prikázanie veci inému súdu je tiež nepostačujúce sídlo niektorých účastníkov (ich zástupcov) mimo okres procesne konajúceho súdu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastník určitého úseku konania, odňatie možnosti konať ako dôvod dovolania, znemožnenie realizácie procesných práv, účastník exekučného konania, zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov
Právna veta:
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania iba na návrh, rozdiely medzi konaním o výkon rozhodnutia a exekúciou vykonávanou podľa Exekučného poriadku, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, nemožnosť zastaviť exekučné konanie pred rozhodnutím exekučného súdu o poverení súdneho exekútora vykonaním exekúcie
Právna veta: Ustanovenie § 45 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. (týkajúce sa prípadov zastavenia výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania iba na návrh) v konaní o výkon rozhodnutia dopadá na procesnú situáciu, ktorej predchádzalo nariadenie výkonu rozhodcovského rozsudku )v ktorej už bol výkon rozhodnutia nariadený uznesením súdu). Z logiky veci a z toho, že predmetné ustanovenie inak nerobí rozdiely medzi konaním o výkon rozhodnutia a exekúciou vykonávanou podľa Exekučného poriadku, možno dospieť k záveru, že aj s dopadom na exekučné konanie sa ustanovenie § 45 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. vzťahuje na p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uskutočnenie konania na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný, okolnosti v čase konania
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré sú tu v čase konania, a trvá až do jeho skončenia. Ak ide o vec, ktorá patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky, ale podmienky miestnej príslušnosti chýbajú, alebo ich nemožno zistiť, Najvyšší súd Slovenskej republiky určí, ktorý súd vec prejedná a rozhodne (§ 11 ods. 3 O.s.p.).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu v každom štádiu trestného konania skúmať dôvody ďalšieho trvania väzobného stíhania obžalovaného, počiatočná podmienka obmedzenia osobnej slobody obvineného, viazanosť súdu vnútroštátnym zákonom, viazanosť súdu medzinárodnými zmluvami, skúmanie existencie väzby obžalovaného sťažnostným súdom
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že súdy majú povinnosť v každom štádiu trestného konania skúmať dôvody ďalšieho trvania väzobného stíhania obžalovaného, pričom sú viazané nielen vnútroštátnym zákonom, ale aj medzinárodnými zmluvami. Sťažnostný súd preto dôsledne skúma existenciu väzby obžalovaného, pričom zohľadňuje, že v zmysle Dohovoru, jeho článku 5 ods. 1 písm. c/ je potrebné, aby k počiatočnej podmienke obmedzenia osobnej slobody obvineného, ktorou je podozrenie zo spáchania trestného činu, pristúpili aj ďalšie iné skutočnosti odôvodňujúce potrebu väzobného stíhania a tieto majú byť vážne a dost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zastavenie disciplinárneho konania disciplinárnym senátom, dispozičná zásada, dôvody zastavenia, späťvzatie návrhu na disciplinárne konanie
Právna veta: Podľa § 129 ods. 6 zákona č. 385/2000 Z. z. disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie, ak vyjde najavo niektorý z dôvodov zastavenia uvedených v § 124 pri ústnom pojednávaní. V danom prípade k zastaveniu konania došlo až na ústnom pojednávaní, čo zákon v ustanovení § 129 ods. 6 zákona, nielenže pripúšťa, ale prikazuje (... senát zastaví disciplinárne konanie, ak vyjde najavo niektorý z dôvodov zastavenia uvedených v § 124). Späťvzatím návrhu na disciplinárne konanie vzniká situácia, že disciplinárny senát nemá právny titul ďalej konať, keďže niet navrhovateľa a ani samotného predmetu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti v trestnom konaní, dozvedenie sa o dôvodoch vylúčenia, možnosť vylúčiť sudcu z vykonávania úkonov disciplinárneho konania, nemožnosť rozhodovať nezávisle a nestranne
Právna veta: Podľa § 31 ods. 4 Trestného poriadku námietku zaujatosti je strana povinná vzniesť bez meškania, len čo sa dozvedela o dôvodoch vylúčenia. Sudcu však z vykonávania úkonov disciplinárneho konania možno vylúčiť len celkom výnimočne a zo skutočne závažných dôvodov, ktoré mu zjavne bránia rozhodnúť v súlade zo zákonom objektívne, nezaujato a spravodlivo. Z týchto dôvodov k vylúčeniu sudcu z vykonávania úkonov disciplinárneho konania môže dôjsť len vtedy, keď ich vzťah k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom dosiahne takú intenzitu, že nebudú schopní nezávisle a nestranne rozhodovať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul a prekážka res iudicata, prekážka rozsúdenej veci (res iudicata), res iudicata ako procesná podmienka, duplicitná exekúcia, právoplatný rozsudok
Právna veta: Doručený rozsudok, ktorý už nemožno napadnúť odvolaním, je právoplatný (§ 159 ods. 1 O.s.p.). Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova (§ 159 ods. 3 O.s.p.). Ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku (§ 167 ods. 2 O.s.p.).
Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vypratanie nehnuteľnosti, dovolacie konanie - povinné právne zastúpenie dovolateľa, zastavenie dovolacieho konania pre neodstránenie procesného nedostatku povinného zastúpenia advokátom v dovolacom konaní, povinnosť žalovanej vypratať nehnuteľnosť, zamietnutie návrhu žalovanej na prerušenie konania, nečinnosti žalobkyne, nezaloženie do spisu plnú moc udelenú advokátovi na zastupovanie v dovolacom konaní, zamietnutie náhrady nemajetkovej ujmy a vydania dokladov týkajúcich sa nehnuteľnosti, súdny poplatok za žalobu o vypratanie nehnuteľnosti
Právna veta:
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, vymoženie nároku priznaného exekučným tituloma trov exekúcie
Právna veta: Plnenie poskytnuté povinným oprávnenému, treba vzhľadom na to, že bolo realizované po doručení upovedomenia o začatí exekúcie, pokladať za plnenie poskytnuté v rámci exekučného konania. V danej veci sa exekúcia skončila vymožením nároku priznaného exekučným titulom a trov exekúcie, z toho dôvodu nemožno návrhu povinnej na zastavenie exekúcie (ako iného spôsobu skončenia exekúcie, pozn. dovolacieho súdu) vyhovieť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber elektriny, neoprávnený zásah odberateľa, nezaznamenávanie alebo nesprávne zaznamenávanie odberu elektriny, skutková podstata neoprávneného odberu, druh a spôsob neoprávneného odberu, vada určeného meradla
Právna veta: Podľa § 39 ods. 1 písm. b/ zákona č. 656/2004 Z.z. ustanovenie ktorého súdy na zistený skutkový stav aplikovali, neoprávneným odberom elektriny je odber bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny. Skutková podstata neoprávneného odberu podľa druhej časti ostatne citovaného ustanovenia, t. j. súhrnu znakov, ktoré určujú tento druh a spôsob neoprávneného odberu a odlišujú ho od iných druhov a spôsobov neoprávneného odberu, je naplnená vtedy, ak vada určeného meradla majúca za následok, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, ochrana spotrebiteľa, uzavretie neprijateľnej rozhodcovskej doložky, princíp „ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje), požiadavka na podrobnej (až detailnej) znalosti právnych predpisov , neinformovanosť spotrebiteľa
Právna veta: Slobodná vôľa vyžaduje informácie o možnosti voľby medzi viacerými riešeniami a informácie o tom, čo tá ktorá voľba konkrétne znamená. Oprávnená sa svojej zodpovednosti za uzavretie neprijateľnej rozhodcovskej doložky nemohla zbaviť ani poukazom na princíp „ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje) uplatnením jeho dôsledkov v neprospech povinného. Kým rešpektovanie tohto princípu v spotrebiteľských právnych vzťahoch zo strany dodávateľa (poskytovateľa, podnikateľa) treba vyžadovať v najvyššej možnej miere, jeho uplatnenie v neprospech spotrebiteľa bude prichádzať do úvah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest odňatia slobody, pokus zločinu ublíženia na zdraví, prečin porušovania domovej slobody, pokus o násilné vniknutie do domu poškodeného, spôsobenie zranení s dobou liečenia a práceneschopnosti, dovolanie generálneho prokurátora SR, aplikácia zmierňovacieho ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. pri rozhodovaní o treste obvineného, mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody, znalecký posudok z odvetvia psychiatrie - obvinený ako disociálne emočne brzdená osoba s agresívnymi prejavmi
Právna veta: "Ustanovenie § 39 ods. 1 Tr. zák. upravuje mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody. Už z gramatického výkladu slova „mimoriadny“ vyplýva, že postup súdu podľa tohto ustanovenia by nemal byť bežným, ale len výnimočným postupom. Po tomto konštatovaní generálny prokurátor Slovenskej republiky hodnotí napadnuté rozhodnutie ako nepresvedčivo odôvodnené. Je nepochybné, že pomery páchateľa odôvodňujúce aplikáciu ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák. môžu spočívať aj v tom, že sa stará o mnohopočetnú rodinu, ale tieto osoby musia byť závislé na osobe páchateľa, čo z výsledkov dokazovania vykonaného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trvanie väzby v rámci základnej alebo predĺženej lehoty väzby, povinnosť súdu v každom štádiu trestného konania skúmať dôvody ďalšieho trvania väzobného stíhania obžalovaného, rozhodovanie o žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, rozhodovanie o návrhu prokurátora na predĺženie lehoty väzby alebo o zmene dôvodov väzby, právo obvineného kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu, opakovanie žiadosti obvineného o prepustenie na slobodu
Právna veta: Pri rozhodovaní o predmetnej sťažnosti prokurátora mal najvyšší súd na zreteli ustanovenie § 76 ods. 1 Tr. por., podľa ktorého môže väzba v rámci základnej alebo predĺženej lehoty väzby v prípravnom konaní a v konaní pred súdom trvať len nevyhnutný čas, čo je podporené aj rozhodovacou praxou Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Vychádzal tiež z ustanovenia § 79 ods. 2 Tr. por., podľa ktorého policajt, prokurátor, sudca pre prípravné konanie a súd sú povinní skúmať v každom období trestného stíhania, či dôvody väzby trvaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uloženie trestu mimo zákonom stanovenej trestnej sadzby, súhrnný trest, zvýšenie hornej hranice trestnej sadzby odňatia slobody, zásada ukladania trestov
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že súd zistil splnenie podmienok na uloženie súhrnného trestu (za použitia asperačnej zásady) zvýšil hornú hranicu trestnej sadzby odňatia slobody trestného činu najprísnejšie trestného...Dovolací súd na okraj poznamenáva, že nie je povolaný prehodnocovať uložený trest z pohľadu jeho prísnosti. Je absolútnym právom príslušného súdu rozhodnúť, aký druh trestu a v akej výmere v rámci zákonom ustanovenej trestnej sadzby, s prihliadnutím na zásady ukladania trestov, je pre obvineného primeraný. Trestný poriadok v rámci dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. umožňu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu každého, proti komu je vedené trestné stíhanie, porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, zabezpečenie úplnej ochrany zákonných záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, jednotlivé zložky práva obhajoby
Právna veta:

Právo na obhajobu každého, proti komu sa vedie trestné stíhanie, je v Trestnom poriadku upravené v ustanovení § 2 ods. 9 Tr. por. Vyjadruje jeden z právnych princípov, na ktorých je vybudované trestné konanie, a jeho zmyslom je zabezpečiť úplnú ochranu  zákonných záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ako aj prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu a správnemu rozhodnutiu. Právo na obhajobu primárne zahŕňa právo na osobnú obhajobu (§ 34 ods. 1 Tr. por.), právo nechať sa obhajovať obhajcom (§ 34 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadny opravný prostriedok, hmotnoprávne posúdenie skutku, dovolanie v trestnom konaní, náprava procesných a hmotnoprávnych chýb, nemožnosť Najvyššieho súdu v konaní o dovolaní meniť skutkové zistenia súdu prvého stupňa, zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného)
Právna veta: "Dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam súdu, ktorým sa má zabezpečiť náprava procesných a hmotnoprávnych chýb, taxatívne uvedených ako dovolacie dôvody v ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ až písm. n/ Tr. por. Mimoriadny opravný prostriedok - dovolanie - neslúži k revízii skutkových zistení urobených súdmi\ prvého a druhého stupňa. Vykonávanie dôkazov a ich hodnotenie sa v plnom rozsahu vykonáva v rámci konania\ pred súdom, a to príslušnými procesnými súdmi ako v prvom stupni, tak aj v konaní o riadnom opravnom prostriedku. Najvyšší súd je v konaní o dovol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie generálneho prokurátora SR, zločin sexuálneho násilia, retroaktivita, opätovné prerokovanie veci
Právna veta: I. Dovolací súd posudzuje napadnuté rozhodnutie z hľadiska súladu so zákonom účinným v čase vyhlásenia tohto rozhodnutia. Pri rozhodovaní o dovolaním napadnutej okolnosti patriacej do oblasti posudzovania trestnosti činu alebo ukladania trestu však zohľadní aj zmenu právneho stavu v čase od vyhlásenia napadnutého rozhodnutia do momentu rozhodovania dovolacieho súdu, ktorá je relevantná v súvislosti s ústavným princípom retroaktivity Trestného zákona, resp. jeho zmeny priaznivej pre páchateľa (článok 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 Trestného zákona) a dôsledkom aplikácie toht ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti v trestnom konaní, návrh na odňatie a prikázanie veci, dôležité dôvody, prikázanie veci inému súdu toho istého druhu a stupňa, rozhodnutie súdu, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený
Právna veta: Námietku zaujatosti voči všetkým sudcom dotknutého súdu je potrebné považovať za návrh na odňatie a prikázanie veci v zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. Podľa tohto ustanovenia z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. O námietkach ktoré sa týkajú len procesného postupu orgánov činných v prípravnom konaní a v nadväznosti na to aj súdu v súdnom konaní sa ako o podklade na rozhodnutie o vylúčení sudcu v zmysle § 32 ods. 6 Tr. por. nekoná (ani v konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: svojvoľný výber účasti obhajcu na hlavnom pojednávaní, alebo verejnom zasadnutí, neodôvodnené a svojvoľné zmareniu úkonov trestného konania, riadne ospravedlnenie sa z účasti na hlavom pojednávaní, poriadková pokuta v trestnom konaní, neúčasť na verejnom zasadnutí Najvyššieho súdu
Právna veta: Za dostatočné ospravedlnenie neúčasti na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí v zmysle § 70 ods. 1 Tr. por. nemožno považovať len samotnú skutočnosť, že obhajca v inej veci neskôr prevzal upovedomenie o termíne hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia určeného na rovnaký deň.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právnická osoba ako vedľajší účastník konania, zastavenie konania v zmysle OSP, vylúčenie vstupu určitého subjektu ako vedľajšieho účastníka do konania, nespôsobilosť byť účastníkom konania, vylúčenie rozhodovania súdu o (ne)prípustnosti vedľajšieho účastníctva
Právna veta: Ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu (§ 93 ods. 2 O.s.p.). Vstup určitého subjektu ako vedľajšieho účastníka do konania je pojmovo vylúčený vtedy, ak účastník konania, na strane ktorého chce tento subjekt vystupovať, už pri podaní žaloby nežil (v prípade fyzickej osoby) alebo právne existoval (v prípade právnickej osoby), a preto nemal spôsobilosť byť účastníkom konania. V takom prípade je pojmovo vylúčené aj rozhodovanie súdu o (ne)prípustnosti vedľajšieho úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Spotrebiteľské zmluvy, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, rozhodcovské konanie, nerovný stav medzi spotrebiteľom a dodávateľom, nekalá povaha zmluvnej podmienky
Právna veta: Dovolací súd pripomína, že Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí C-40/08 vo veci Asturcom Telecomunicaciones SL. v. Christina Rodríguez Nogueira vyslovil, že nerovný stav medzi spotrebiteľom a dodávateľom môže byť kompenzovaný iba pozitívnym zásahom, vonkajším vo vzťahu k samotným účastníkom zmluvy, ako aj to, že vnútroštátny súd má aj bez návrhu posudzovať nekalú povahu zmluvnej podmienky. I keď zákon č. 150/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tento zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2004, teda pred uzatvorením úverovej zmluvy) zmluvy uzatvore ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, ustanovenie právneho zástupcu z radov advokátov, nepreukázanie zmeny pomerov
Právna veta: Nakoľko nedošlo k splneniu prvého predpokladu pre ustanovenie právneho zástupcu z radov advokátov, keďže u žalobcu neboli splnené predpoklady pre jeho oslobodenie od súdnych poplatkov a žalobca nepreukázal zmenu pomerov, jeho žiadosti o ustanovenie zástupcu z radov advokátov nemožno vyhovieť.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vzatie dovolania späť v trestnom konaní, výslovné vyhlásenie
Právna veta: "V zmysle § 375 ods. 1 Tr. por. osoba, ktorá podala dovolanie, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy než sa dovolací súd odoberie na záverečnú poradu. V zmysle § 375 ods. 3 Tr. por. vzatie dovolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu dovolacieho súdu a ak nebola vec tomuto súdu predložená, predseda senátu súdu prvého stupňa."
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, litispendencia , totožnosť účastníkov konania, opačné procesné postavenie účastníkov, pôvodný účastník v prvom konaní je vystriedaný právnym nástupcom v druhom konaní, odstránenie prekážky litispendencie, prekážka začatého konania
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť tak činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ako aj samotným rozhodnutím. O taký prípad ide aj vtedy, ak súd zastaví konanie podľa § 104 ods. 1 O.s.p. pre neexistujúci nedostatok podmienky konania. Nedostatkom podmienky súdneho konania podľa § 104 ods. 1 O.s.p. je i prekážka začatého konania (litispendencia; § 83 O.s.p.), ktorá bráni tomu, aby na súde prebiehalo iné konanie v tej istej veci. Táto prekážka vzniká (je daná), ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má rovnakých účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepreskúmateľosť ako procesná vada konania, nepreskúmateľnosť rozhodnutia, relevantný dovolací dôvod, nesprávna aplikácia právnych predpisov, nesprávne právne posúdenie veci
Právna veta: Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia za dôsledok a vonkajší prejav tzv. inej procesnej vady konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p. (porovnaj rozsudok najvyššieho súdu z 28. augusta 1997 sp. zn. 2 Cdo 5/1997, uverejnený v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky ako judikát R 111/1998). Takáto procesná vada je síce relevantným dovolacím dôvodom (ak mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci), sama osebe ale prípustnosť dovolania nezakladá. Dovolací súd len pre úplnosť dodáva, že kritériom pre posúden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na nariadenie výkonu rozhodnutia v správnom konaní ako preklúzivna lehota, preklúzia, uplynutie lehôt za účinnosti predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy
Právna veta: Súd na preklúziu prihliada z úradnej povinnosti. Pokiaľ prechodné ustanovenia nového predpisu neustanovujú inak, v zásade platí, že pokiaľ k uplynutiu lehôt dôjde za účinnosti predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy, zánik právnych vzťahov sa posudzuje podľa práva platného v čase predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, zabezpečenie hospodárnosti a zrýchlenia konania, výnimka zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, výnimočný charakter delegácie
Právna veta: Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, musí mať aj dôvod delegácie vždy výnimočný charakter. Špecifiká daného prípadu delegáciu veci odôvodňujú. Nakoľko obaja dedičia bývajú v územnom obvode súdu, v obvode ktorého sa nachádza i poručiteľov nehnuteľný majetok, preto je ich možnosť zúčastňovať sa konania na miestne príslušnom súde značne sťažená. S prihliadnutím na túto skutočnosť a predmet konania je prenesenie miestnej príslušnosti v záujme zabezpečenia hospodárnosti konania i jeho z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, stav aktív a pasív podnikateľov, celkové pomery žiadateľa
Právna veta: V prípade podnikateľov treba stav aktív a pasív posudzovať z dlhodobejšieho hľadiska, keďže momentálna chýbajúca dispozícia peňažnými prostriedkami nie je v podnikaní javom zriedkavým a neodzrkadľuje celkové pomery žiadateľa o oslobodenie od súdneho poplatku
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, nemožnosť účasti na pojednávaniach pre pomery účastníka, účelnosť vypočutia svedkov bývajúcich mimo obvodu súdu
Právna veta: Ak účastníkovi konania, ktorý delegáciu veci z dôvodu vhodnosti navrhuje bránia jeho pomery v účasti na pojednávaniach, príslušný súd môže o jeho vypočutie požiadať iný súd (§ 122 ods. 2 O.s.p.). Rovnako môže postupovať súd aj v prípade, že dospeje k záveru o účelnosti vypočutia svedkov bývajúcich mimo jeho obvodu. Pre prikázanie veci inému súdu je tiež nepostačujúce sídlo niektorých účastníkov (ich zástupcov) mimo okres procesne konajúceho súdu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vzatie odvolania späť v trestnom konaní, výslovné vyhlásenie
Právna veta: "V zmysle § 312 ods. 2 prvej vety Tr. por. osoba, ktorá odvolanie podala, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až do doby, než sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu. V zmysle § 312 ods. 4 Tr. por. vzatie odvolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu odvolacieho súdu, a ak nebola vec doteraz tomuto súdu predložená, predseda senátu súdu prvého stupňa."
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splnenie zákonných predpokladov pre poverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie, náležitosti návrhu na vykonanie exekúcie, opatrenie exekučného titulu potvrdením (doložkou) o vykonateľnosti
Právna veta: V preskúmavanej veci dospelo exekučné konanie do štádia posudzovania splnenia tých zákonom stanovených procesných predpokladov, za ktorých súd poverí exekútora vykonaním exekúcie. Dovolaním je napadnuté rozhodnutie vydané v tomto štádiu exekučného konania. Po podaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. Pritom medziiným skúma, či návrh na vykonanie exekúcie má všetky náležitosti, či je k návrhu pripojený exekučný titul opatrený potvrdením (do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, disciplinárne konanie proti sudcovi, dočasnosť, ako imanentný a základný znak rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, existencia podozrenia z tak závažného porušenia profesionálnych štandardov, ktoré nemôžu byť zameniteľné s jednoduchým zlyhaním sudcu, zásada neodvolateľnosti sudcu
Právna veta: Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu nie je rozhodnutím konečným, ale iba dočasným a súvisí v okolnostiach danej veci s disciplinárnym konaním za čin, za ktorý môže byť sudca odvolaný z funkcie sudcu. Zákonom predpokladaná dočasnosť, ako imanentný a základný znak rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, determinuje nemožnosť porušenia základného práva na voľbu a výkon povolania dotknutého sudcu. Dočasnosť rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu nezbavuje disciplinárny senát povinnosti a práva poznať skutkové okolnosti a dôkazy preukazujúce dôvodnosť podanéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci inému súdu toho istého druhu a stupňa, zaujatosť všetkých sudcov príslušného súdu , subjektívny pocit obvineného
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Jedným z dôvodov na postup podľa § 23 ods. 1 Tr. por. je aj zaujatosť všetkých sudcov príslušného súdu. Avšak subjektívny pocit obvineného, že medzi sudcami Okresného súdu a prokurátormi existujú rodinné vzťahy, na základe ktorých tento súd akceptuje akékoľvek návrhy zo strany Okresnej prokuratúry je len ničím nepodloženou domnienkou vo vzťahu k činnosti Okresného súdu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestne zodpovedná osoba, nepríčetnosť, ustanovenia Trestného poriadku o väzbe, vymiznutie rozpoznávacích a ovládacích funkcií
Právna veta: Z pohľadu znaleckého posudku z odboru lekárstva - psychiatrie a psychológie vyplýva, že v čase spáchania skutku u obvineného nebolo zistené úplné vymiznutie rozpoznávacích a ovládacích funkcií a nebola konštatovaná ani prítomnosť rozvinutej duševnej choroby. Z uvedeného potom vyplýva, že v osobe obvineného ide o trestne zodpovednú osobu, na ktorú pre potreby trestného stíhania je možné a potrebné aplikovať ustanovenia Trestného poriadku vrátane ustanovení o väzbe. Preto nepripadá do úvahy, aby súd v tejto etape mohol vôbec rozhodovať o jeho umiestnení v zdravotníckom zariadení, a v dôsledku to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: započítanie väzby a trestu, úhrnný a súhrnný trest odňatia slobody, možnosť započítania vzhľadom na druh uloženého trestu, upustenie od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu
Právna veta: Z ustanovenia § 45 ods. 1 Trestného zákona (ust. § 38 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006) je zrejmé, že ak sa viedlo proti páchateľovi trestné stíhanie vo väzbe a dôjde v tomto konaní k jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba strávená vo väzbe do uloženého trestu, prípadne do úhrnného trestu alebo súhrnného trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Rovnako sa postupuje, ak súd upustí od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu. Z citácie tohto ustanovenia trestného zákona i platnej judikatúry, započítanie doby strávenej vo väzbe do uloženého trestu v zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: určenie miestnej príslušnosti súdu v trestnom konaní, miesto spáchania činu forum delicti comissi, príslušnosť niekoľkých súdov, príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu
Právna veta: Ak je daná príslušnosť niekoľkých súdov, vykonáva konanie z týchto súdov ten, na ktorom podal prokurátor obžalobu, alebo ktorému bola vec postúpená nepríslušným súdom. Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t.j. ktorý konkrétny vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti, je miesto spáchania činu (forum delicti comissi). Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu. Ak s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na súdnu ochranu , prípustnosť dovolania z dôvodu procesných vád, ktoré zakladajú tzv. zmätočnosť, jednotlivé procesné nesprávnosti, nesprávne rozhodnutie vo veci (tzv. iné vady konania)
Právna veta: Ústava neupravuje, aké dôsledky majú prípady porušenia práva na súdnu ochranu a jednotlivé procesné nesprávnosti, ku ktorým dochádza v konaní pred súdmi, ani neustanovuje predpoklady ich možnej nápravy v opravnom konaní. Bližšiu úpravu ústavou garantovaného práva na súdnu ochranu obsahuje Občiansky súdny poriadok, ktorý predpokladá aj možnosť vzniku procesných pochybení v občianskom súdnom konaní. V nadväznosti na podstatu, význam a procesné dôsledky pochybení upravuje tento procesný kódex aj podmienky, za ktorých možno procesné nesprávnosti napraviť v dovolacom konaní. S niektorými najzávažne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, povinnosť všeobecného súdu odpovedať na vec s podstatným významom, skutkový a právny základ rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu, nezávislý a nestranný nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky, vydanie rozhodnutia o námietkach povinného
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu. Všeobecný súd však nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: princíp subsidiarity, rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, neprípustnosť ústavnej sťažnosti, ak sťažovateľ nevyčerpal opravné prostriedky alebo iné právne prostriedky na ochranu svojich základných práv, neoprávnenosť sťažovateľa vyberať si orgán verejnej moci, ktorý mu má poskytnúť ochranu označených porušení základných práv
Právna veta: 1) Sťažovateľ nie je oprávnený vyberať si orgán verejnej moci, ktorý mu má poskytnúť ochranu označených porušení základných práv. Ústavný súd preto konštatuje, že sťažovateľ, ak sa domnieva, že označené orgány činné v trestnom konaní porušili jeho základné právo, nevyužil právne prostriedky, ktoré zákon účinne poskytuje na ochranu práv proti rozhodnutiam ním označených orgánov činných v trestnom konaní. Až po ich vyčerpaní by mohla prípadne vzniknúť, ak by boli splnené aj ostatné ústavné a zákonné predpoklady, právomoc ústavného súdu (princíp subsidiarity). Vychádzajúc z týchto právnych názoro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: vylúčenie právomoci všeobecných súdov, kontrola zlučiteľnosti účinkov interpretácie a aplikácie zákonov všeobecnými súdmi s ústavou ako úloha ústavného súdu, o svojvôli pri výklade a aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom, princíp subsidiarity, rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti
Právna veta: 1) Ústavný súd nie je súčasťou systému všeobecných súdov, ale podľa čl. 124 ústavy je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Z tohto ústavného postavenia vyplýva, že úlohou ústavného súdu nie je zastupovať všeobecné súdy, ktorým predovšetkým prislúcha interpretácia a aplikácia zákonov. Úloha ústavného súdu sa obmedzuje na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto interpretácie a aplikácie s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách (napr. I. ÚS 19/02, I. ÚS 27/04, I. ÚS 74/05)...........................2) Právomoc ústavného súdu konať a ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zjednocovanie rozhodovacej praxe všeobecných súdov, rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, úloha ústavného súdu, zjednocovanie rozhodovacej praxe ako vec odvolacích súdov
Právna veta: 1) Ústavný súd uvádza, že nie je jeho úlohou zjednocovať rozhodovaciu prax všeobecných súdov, lebo zjednocovanie rozhodovacej praxe je vecou odvolacích súdov, resp. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Podstatné je, či sú odlišné právne názory všeobecných súdov ústavne konformné, lebo v kladnom prípade niet dôvodu na to, aby ústavný súd do takýchto záverov zasiahol (mutatis mutandis I. ÚS 199/07, I. ÚS 18/08, II. ÚS 273/08).
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: viazanosť Ústavného súdu petitom, presné definovanie právomocí ústavného súdu, oddelenie petitu od ostatných častí v sťažnosti, možnosť ústavného súdu rozhodnúť len o tom, čoho sa sťažovateľ v petite svojej sťažnosti domáha
Právna veta: 1) Ústavný súd má v ústave a v zákone o ústavnom súde presne definované právomoci, uplatnenie ktorých je viazané na splnenie viacerých náležitostí návrhu na začatie konania (čl. 127 ods. 1 ústavy, § 20 a § 50 zákona o ústavnom súde). Až na výnimky, ktoré v danej veci nie sú relevantné, je ústavný súd pritom viazaný návrhom na začatie konania (§ 20 ods. 3 zákona o ústavnom súde)................2) V sťažnosti je oddelený petit od jej ostatných častí. Ústavný súd je podľa § 20 ods. 3 zákona o ústavnom súde viazaný návrhom na začatie konania. Viazanosť ústavného súdu návrhom sa vzťahuje zvlášť na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny exekútor ako objekt rozhodovania, povinnosť súdneho exekútora rešpektovať a dbať na základné práva tých osôb, vo vzťahu ku ktorým prenesenú štátnu moc vykonáva, štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, ústavná sťažnosť , súdny exekútor ako verejný činiteľ
Právna veta: Súdny exekútor má pri výkone exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa. Tento status mu priznáva Exekučný poriadok, ktorý v ustanovení § 2 ods. 1 ustanovuje, že exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Podľa ustanovenia § 5 Exekučného poriadku má exekútor pri výkone exekučnej činnosti, vykonávanie ktorej je výkonom verejnej moci, postavenie verejného činiteľa. Z uvedeného vyplýva, že právnou úpravou v Exekučnom poriadku preniesol štát časť výkonu svojej moci – špecificky moci súdnej, ktorej súčasťou je aj konanie vykoná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nutnosť vyčerpania všetkých sťažovateľovi dostupných a účinných prostriedkov nápravy, možnosť založiť právomoc ústavného súdu, nemožnosť ústavného súdu nahrádzať rozhodovaciu činnosť (právomoc) všeobecných súdov,
Právna veta: 1) Ústavou daná právomoc ústavnému súdu neumožňuje nahrádzať rozhodovaciu činnosť (právomoc) všeobecných súdov, ak je táto založená zákonom alebo na základe zákona, t. j. v danom prípade na základe uplatnenia postupu podľa § 45 ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní, a to ani v prípade pochybenia v procesnom postupe súdu prvého stupňa. Ústavný súd môže svoju právomoc na konanie založiť až vtedy, ak fyzická alebo právnická osoba nemala inú ústavnú a zákonnú možnosť účinnej ochrany svojich práv. Ústava ani zákon o ústavnom súde nepripúšťajú, aby si sťažovateľka ako účastníčka konania zvolila medzi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nezaplatenie preddavku na trovy konania, zastavenie konania v zmysle OSP, povinnosť zložiť preddavok, predčasné podanie sťažnosti
Právna veta: 1)Na rozdiel od uznesenia o povinnosti zložiť preddavok v zmysle § 141a ods. 1 poslednej vety OSP proti uzneseniu o zastavení konania je prípustné odvolanie a proti prípadnému nepriaznivému potvrdzujúcemu rozhodnutiu odvolacieho súdu prichádza do úvahy aj podanie dovolania, a to s prihliadnutím na dôvod uvedený § 237 písm. f) OSP. Tak v rámci odvolacieho konania, ako aj v rámci dovolacieho konania proti prípadnému uzneseniu okresného súdu o zastavení konania bude mať sťažovateľka možnosť uplatňovať všetky tie zásadné námietky, ktoré sú obsahom sťažnosti podanej ústavnému súdu.................2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: ďalšia opravná inštitúcia, neodôvodnené alebo arbitrárne skutkové alebo právne závery všeobecného súdu, zastupovanie, resp. nahradzovanie všeobecných súdov ako ich ďalšia opravná inštancia nie je úlohou ústavného súdu, úloha ústavného súdu
Právna veta: Ústavný súd vo svojej judikatúre tiež pravidelne zdôrazňuje, že nie je alternatívnou a ani ďalšou opravnou inštitúciou vo veciach patriacich do právomoci všeobecných súdov (mutatis mutandis II. ÚS 1/95, II. ÚS 21/96). V dôsledku toho v konaní o ústavných sťažnostiach nie je oprávnený preskúmavať a posudzovať právne názory všeobecného súdu vrátane posúdenia skutkových otázok, pretože jeho úlohou nie je zastupovanie, resp. nahradzovanie všeobecných súdov ako ich ďalšia opravná inštancia. Úloha ústavného súdu sa obmedzuje na kontrolu zlučiteľnosti účinkov interpretácie a aplikácie zákonov všeobec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: právo na slobodu prejavu, obmedzenie práva na slobodu prejavu, právo na ochranu osobnosti , neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, vyváženosť a proporcionalita práva na slobodu prejavu a práva na ochranu osobnosti pri ich uplatňovaní, legitímne právo informovať verejnosť prostredníctvom tlače o závažných otázkach
Právna veta: "1) Sloboda prejavu je jedným z hlavných základov demokratickej spoločnosti a tvorí jednu zo základných podmienok jej rozvoja a uplatnenia každého jednotlivca. Právo na slobodu prejavu však nie je absolútne, je totiž obmedzené, tak ako to predpokladá článok 10 ods. 2 Dohovoru a článok 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, právami na ochranu osobnosti v rozsahu vymedzenom ustanovením § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Obmedzenie práva na slobodu prejavu priznaním práva na ochranu osobnosti, nie je porušením čl. 10 Dohovoru. V prípade kolízie práva na slobodu prejavu s právom na ochranu osobn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, pojmové náležitostí sťažnosti, aktuálny a trvajúci zásah orgánov verejnej moci do základných práv sťažovateľa, preventívna funkcia sťažnosti
Právna veta: 1) Jednou zo základných pojmových náležitostí sťažnosti podľa čl. 127 ústavy je to, že musí smerovať proti aktuálnemu a trvajúcemu zásahu orgánov verejnej moci do základných práv sťažovateľa. Uvedený názor vychádza zo skutočnosti, že táto sťažnosť zohráva aj významnú preventívnu funkciu, a to ako účinný prostriedok na to, aby sa predišlo zásahu do základných práv, a v prípade, že už k zásahu došlo, aby sa v porušovaní týchto práv ďalej nepokračovalo (napr. IV. ÚS 104/03, IV. ÚS 73/05).
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, zákonom predpísané náležitosti nárhu, doplnenie sťažnosti, formalizmus pri odmietnutí sťažnosti
Právna veta: 1) Ústavný súd si je vedomý skutočnosti, že formalistický prístup okrem iného aj pri posudzovaní toho, či návrh spĺňa zákonom predpísané náležitosti, nie je vhodný pri orgáne, ktorého úlohou je chrániť ústavnosť. Ústavný súd je však zároveň toho názoru, že v okolnostiach danej veci nemožno vôbec o prípadnom formalizme pri odmietnutí sťažnosti hovoriť. Ústavný súd už totiž v minulosti mnohokrát vyzýval sťažovateľku v typovo (skutkovo a právne) obdobných, prípadne totožných sťažnostiach na doplnenie sťažností z toho dôvodu, že nespĺňali ani zákonom predpísané náležitosti. In concreto išlo aj o n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: exekučný titul, zastavenie exekúcie, možnosť nariadiť exekúciu, vykonateľnosť exekučného titulu po stránku formálnej a materiálnej
Právna veta: 1) Ústavný súd v nadväznosti na uvedené, tak ako to už učinil aj vo svojich skorších rozhodnutiach, poukazuje aj na ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ktorý v rozsudku sp. zn. 3 Cdo/164/1996 z 27. januára 2007 publikovanom v Zbierke stanovísk a rozhodnutí pod č. R 58/1997 uviedol, že „súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepredloženie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru, právo na súdnu ochranu, prejudiciálna otázka
Právna veta: Nie každé nepredloženie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru, ktoré by mohlo byť v rozpore s právom Európskej únie, musí mať automaticky za následok porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nedostatky zákonom predpísaných náležitostí podania, inštitút povinného právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom, odstraňovanie nedostatkov podania z úradnej povinnosti
Právna veta: Nedostatky zákonom predpísaných náležitostí vyplývajúce z podania sťažovateľa nie je Ústavný súd povinný odstraňovať z úradnej povinnosti. Na taký postup slúži inštitút povinného právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom a publikovaná judikatúra, z ktorej jednoznačne vyplýva, ako ústavný súd posudzuje nedostatok zákonom predpísaných náležitostí podaní účastníkov konania
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, odlišný názor sťažovateľa na vec
Právna veta: ) Skutočnosť, že sťažovateľ má na vec odlišný názor, sama osebe nezakladá porušenie označených práv. Navyše treba poznamenať, že sťažovateľ veľmi podrobnú argumentáciu najvyššieho súdu odvolávajúcu sa na početné skoršie obdobné rozhodnutia (vrátane publikovaných) nijako konkrétne nenapáda, pretože iba vo všeobecnosti trvá na tom, že mu postupom súdu bola odňatá možnosť konať vo veci....................2) Napokon treba uviesť, že sťažovateľovi nič nebránilo v podanej sťažnosti označiť za účastníka konania aj krajský súd a požadovať preskúmanie jeho rozsudku v prípade, keby aj podľa názoru ústav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zjavnú neodôvodnenosť rozhodnutia súdu, uplatnenie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia , absencia stanoviska súdu k namietanej otátke, rozpor s dobrými mravmi - bezdôvodné obohatenie , rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb
Právna veta: Možno zovšeobecniť, že nezaujatie žiadneho stanoviska k namietanej otázke, či uplatnenie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia bolo v rozpore s dobrými mravmi, zakladá zjavnú neodôvodnenosť rozhodnutia.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nesplnenie zákonných náležitostí daňového konania, nesplnenie zákonných náležitostí pri daňových podaniach a odvolaniach, splnomocnenie na zastupovanie v daňovom konaní, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, daňový subjekt
Právna veta: Nepriznanie oprávnenia daňovému subjektu na dodatočné odstránenie nedostatkov zákonných náležitostí splnomocnenia pre potreby daňového konania nie je v súlade s ústavnými garanciami čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky , a to z dôvodu, že daňovému subjektu sa tak negarantuje reálna možnosť nápravy nedostatku splnomocnenia bez legitímneho a ústavne akceptovateľného dôvodu, najmä ak ide o nedostatky odstrániteľnej povahy , ktoré by mal daňový subjekt možnosť reálne odstrániť až do momentu rozhodnutia daňového orgánu bez vážnejších problém ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vplyv personálnych problémov na činnosť súdu , konkrétne okolnosti každého prípadu, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Judikatúra ústavného súdu sa ustálila v tom, že otázka, či v konkrétnom prípade bolo alebo nebolo porušené právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov garantované v čl. 48 ods. 2 ústavy, sa skúma vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti každého jednotlivého prípadu najmä podľa týchto troch základných kritérií: zložitosť veci, správanie účastníka a postup súdu...Skutočnosť, že okresný súd mal prípadné personálne problémy, ktoré nedokázal riešiť, nemôže byť pripočítaná na ťarchu účastníka konania a nemá povahu okolností, ktoré by vylučovali zodpovednosť súdu, ktorý je vecne a miestne príslu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nesprávna a neefektívna (nesústredená) činnosť , právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou pripomína, že nielen nečinnosť, ale aj nesprávna a neefektívna (nesústredená) činnosť všeobecného súdu môže zapríčiniť porušenie ústavou zaručeného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (napr. IV. ÚS 22/02, III. ÚS 103/09)
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vynechanie opakovaného podnetu, účinná ochrana práv a právom chránených záujmov sťažovateľa , podnet a opakovaný podnet, povinnosť príslušného prokurátora, resp. nadriadeného prokurátora sa zaoberať podnetom, odstránenie procesných alebo faktických prekážok zákonného postupu
Právna veta: 1) Podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu podnet v zmysle § 31 ods. 2 zákona o prokuratúre, ako aj opakovaný podnet podľa § 34 zákona o prokuratúre poskytujú sťažovateľovi účinnú ochranu jeho práv a právom chránených záujmov (m. m. IV. ÚS 158/03, IV. ÚS 80/03, IV. ÚS 330/04, IV. ÚS 53/05, I. ÚS 186/05, II. ÚS 94/06, I. ÚS 112/06). Podnet, ako aj opakovaný podnet zakladajú povinnosť príslušného prokurátora, resp. nadriadeného prokurátora sa ním zaoberať, vybaviť ho a spôsob vybavenia oznámiť podnecovateľovi....................2) Ústavný súd aj v predchádzajúcich konaniach vyslovil právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, úloha ústavného súdu, viazanosť všeobecných súdov v konaní procesno-právnymi a hmotno-právnymi predpismi, možnosť ústavného súdu preskúmavať rozhodnutie všeobecného súdu, porušeniu základného práva alebo slobody
Právna veta: 1) Citovaný čl. 46 ods. 1 ústavy je primárnou ústavnou bázou pre zákonom upravené konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky príslušných na poskytovanie právnej ochrany, a tým aj „bránou“ do ústavnej úpravy jednotlivých aspektov práva na súdnu a inú právnu ochranu zakotvených v siedmom oddiele druhej hlavy ústavy (čl. 46 až čl. 50 ústavy). Všeobecné súdy poskytujú ochranu plynúcu z citovaného článku ústavy tak, že postupujú v konaní súc viazané procesno-právnymi a hmotno-právnymi predpismi, dodržiavanie ktorých je garanciou práva na súdnu ochranu (I. ÚS 4/94).....................2) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: arbitrárnosť a svojvôľa pri výklade a aplikácii zákonného predpisu , právo na súdnu ochranu, popretie účelu a významu príslušných ustanovení
Právna veta: 1) Do obsahu základného práva zaručeného v čl. 46 ods. 1 a 4 ústavy a v čl. 6 ods. 1 dohovoru nepatrí právo účastníka konania dožadovať sa toho, aby všeobecné súdy preberali alebo sa riadili výkladom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorý účastník konania predkladá (II. ÚS 3/97, II. ÚS 251/03). O arbitrárnosti a svojvôli pri výklade a aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom by bolo možné uvažovať len v prípade, ak by sa tento natoľko odchýlil od znenia príslušných ustanovení, že by zásadne poprel ich účel a význam...................2) Podľa názoru ústavného súdu uznesenie okresn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: kompetencia súdov interpretovať a aplikovať zákony, odklon súdu od existujúcej skoršej judikatúry, oprávnenie dopĺňať a rozvíjať existujúcu judikatúru, zásah do základných práv a slobôd účastníka konania, zjednocovanie in abstracto judikatúry všeobecných súdov, právomoc zaujímať stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
Právna veta: 1) Z ústavnej kompetencie súdov interpretovať a aplikovať zákony vyplýva aj ich oprávnenie dopĺňať a rozvíjať existujúcu judikatúru týkajúcu sa relevantných právnych otázok v prerokovaných veciach. Prípadný odklon súdu od existujúcej skoršej judikatúry – súdnej praxe v konkrétnom prípade by mohol predstavovať zásah do základných práv a slobôd účastníka konania len za predpokladu, že by bol dôsledkom arbitrárnosti alebo zjavnej neodôvodnenosti súdneho rozhodnutia v prerokovávanej veci. Nemožno však namietať proti tomu, aby judikatúra súdov v konkrétnych prípadoch spresňovala a dopĺňala objasňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Správne konanie, úloha ústavného súdu, ďalšie odškodnenie za nehnuteľný majetok, reštitučné zákonodarstvo
Právna veta: ) V zásade možno povedať, že vzhľadom na ukončenie správnych konaní týkajúcich sa sťažovateľov ešte pred februárom 1948, ďalšie odškodnenie za nehnuteľný majetok by bolo možné iba na základe reštitučného zákonodarstva, ktoré by zrejme muselo vychádzať z toho, že peňažná čiastka poskytnutá Československej republike Zväzom sovietskych socialistických republík na účely náhrady za nehnuteľný majetok mnohonásobne prevyšovala sumu, ktorú napokon Československá republika svojim občanom skutočne vyplatila (teda, že prevažujúcu časť týchto finančných prostriedkov si ponechala pre seba)...............2) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, implicitná súčasť rozhodovania ústavného súdu, porušenie základných práv alebo slobôd, všeobecné ústavné princípy
Právna veta: 1) Čl. 1 ods. 1 a čl. ods. 2 ústavy, ktoré majú charakter všeobecných ústavných princípov, a nie konkrétnych základných práv alebo slobôd garantovaných ústavou. Všeobecné ústavné princípy sú vždy implicitnou súčasťou rozhodovania ústavného súdu o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 ústavy. V prípade, ak ústavný súd dospeje k záveru, že v danom prípade napadnutým rozhodnutím orgánu verejnej moci nedošlo, resp. nemohlo dôjsť k porušeniu konkrétnych základných práv alebo slobôd, príp. práv vyplývajúcich z kvalifikovanej medzinárodnej zmluvy, neprichádza do úvahy ani vyslovenie porušenia tých ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: právo vyjadriť sa ku vykonávaným dôkazom, predbežné opatrenie O.s.p., prípad opakovania alebo doplnenia dokazovania, dočasná úprava práv a povinností, povinnosť poskytnúť ochranu tomu, kto sa vydania predbežného opatrenia domáha
Právna veta: 1) Obsahom základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ktorého porušenie sťažovateľka namieta, je právo účastníka konania vyjadriť sa k vykonávaným dôkazom, ktorému zodpovedá ústavná povinnosť súdu umožniť účastníkovi, aby sa vyjadril ku každému dôkazu, ktorý súd vykonal a ktorý môže obsahovať zistenie významné pre rozhodnutie súdu (pozri napr. I. ÚS 75/96, I. ÚS 49/01). Zo zistení ústavného súdu však vyplýva, že krajský súd rozhodol bez nariadenia pojednávania preto, že nešlo o prípad opakovania alebo doplnenia dokazovania. Krajský súd svoje rozhodnutie nezaložil na nových dôkazoch, ale naop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: povinnosť uchovávať súvislý záznam z vysielania, možnosť uloženia pokuty za stavu, keď je povinnosťou vysielateľa predložiť rade súvislý záznam vysielania, identifikácia „produkcie dôkazov“, možnosť Rady skontrolovať splnenie, resp. nesplnenie povinnosti vysielateľom
Právna veta: 1) Ak zákon ukladá vysielateľovi povinnosť uchovávať v zákonom ustanovenej lehote súvislý záznam vysielania, môže rada reálne skontrolovať splnenie, resp. nesplnenie tejto povinnosti vysielateľom len tak, že si od vysielateľa vyžiada súvislý záznam vysielania, ktorý je vysielateľ povinný poskytnúť jej na zvyčajnom technickom nosiči. Za stavu, keď je povinnosťou vysielateľa predložiť rade súvislý záznam vysielania, je aj možnosť uloženia pokuty podľa § 67 ods. 2 písm. b) zákona o vysielaní a retransmisii viazaná na nesplnenie povinnosti predložiť rade súvislý záznam vysielania [a to bez ohľadu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základná podmienka prijatia sťažnosti, odmietnutie sťažnosti podanej oneskorene, rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, predloženie veci na ďalšie konanie, nemožnosť odpustiť zmeškanie lehoty
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na to, že jednou zo základných podmienok prijatia sťažnosti na ďalšie konanie je jej podanie v lehote ustanovenej v § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde. Táto lehota je dvojmesačná a začína plynúť od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu, pričom pri opatrení alebo inom zásahu sa počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť. Nedodržanie tejto lehoty je dôvodom na odmietnutie sťažnosti ako podanej oneskorene (§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde). V prípade podania sťažnosti po uplynutí zákonom ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie ústavného súdu o zrušení uznesenia súdu, povinnosť advokáta chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta, vyslovenie porušenia práva alebo slobody sťažovateľa, náležitosti úkonov, ktorými začína konanie pred ústavným súdom, „vigilantibus iura scripta sunt“, t. j. bdelým patrí právo
Právna veta: 1) Rozhodnutie ústavného súdu o zrušení uznesenia krajského súdu je predovšetkým viazané na vyslovenie porušenia práva alebo slobody sťažovateľa (čl. 127 ods. 2 prvej vety ústavy) a sťažovateľ v konaní pred ústavným súdom, kvalifikovane zastúpený advokátom, sa v návrhu na rozhodnutie o sťažnosti výslovne nedomáhal vyslovenia porušenia svojich označených základných práv uznesením krajského súdu, ale iba žiadal, aby ústavný súd jeho sťažnosť „prijal ako dôvodnú“ a následne jej vyhovel, a taktiež navrhoval zrušiť predmetné uznesenie krajského súdu sp. zn. 3 S/30/2012 zo 7. septembra 2012......... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, všeobecný súd sekundárnym porušovateľom základných práv a práv hmotného charakteru, ústavná sťažnosť ako relevantný a účinný prostriedok nápravy, porušenie základného práva podľa čl. 20 ods. 1 ústav
Právna veta: 1) Ústavný súd vo vzťahu k namietanému porušeniu základného práva podľa čl. 20 ods. 1 ústavy v súlade so svojou stabilizovanou judikatúrou (napr. m. m. I. ÚS 143/2010 a IV. ÚS 118/08) poukazuje na svoj právny názor, podľa ktorého všeobecný súd zásadne nemôže byť sekundárnym porušovateľom základných práv a práv hmotného charakteru, ku ktorým patria aj označené základné práva, ak toto porušenie nevyplýva z toho, že všeobecný súd súčasne porušil ústavnoprocesné princípy vyplývajúce z čl. 46 až čl. 48 ústavy, resp. čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Inak povedané, o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prezentácia osobných postojov predsedu Najvyššieho súdu k osobe sudcu, námietka predpojatosti, námietka predpojatosti vznesené predsedom najvyššieho súdu
Právna veta: Obsah námietok vznesených iba voči sudcovi je prezentáciou osobných postojov predsedu najvyššieho súdu k jeho osobe. Ústavný súd už v rovnakých súvislostiach viackrát zaujal stanovisko, že nemôžu obstáť námietky predpojatosti vznesené predsedom najvyššieho súdu, ktoré sa týkajú výlučne vzťahu namietaných sudcov ústavného súdu k osobe predsedu najvyššieho súdu, pretože osoba predsedu najvyššieho súdu nie je účastníkom pôvodného pred ústavným súdom napadnutého konania, nebol ani členom senátu, ktorý v danom konaní rozhodoval, a nepoukázal na také skutočnosti, ktoré potenciálne mohli nejakým spô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, nečinnosť všeobecného súdu v dôsledku prerušenia konania, prerušenie konania a plynutie lehôt
Právna veta: Ak nedôjde k odpadnutiu prekážky prerušeného konania postupom alebo rozhodnutím predvídaným zákonom, nemožno v prerušenom konaní vykonávať žiadne procesné úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty účastníkov, a tým aj k naplneniu účelu základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 ústavy. Ústavný súd preto nečinnosť všeobecného súdu v dôsledku prerušenia konania rozhodovaním príslušného súdu za zákonom ustanovených podmienok neposudzuje ako zbytočné prieťahy v konaní (m. m. II. ÚS 3/03, I. ÚS 65/03, I. ÚS 214/06). Takýto postup korešponduje aj s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, dôvod na zásah Ústavného súdu, hodnotenie dôkazov uskutočnené pred správnymi orgánmi alebo všeobecnými súdmi, presiahnutie rámca zásad spravodlivého procesu
Právna veta: Ústavný súd nie je skutkovým (nachádzacím) súdom a ako už bolo uvedené, z tohto pohľadu nie je zásadne oprávnený prehodnocovať hodnotenie dôkazov uskutočnené pred správnymi orgánmi, prípadne pred všeobecnými súdmi. Dôvodom na zásah zo strany ústavného súdu v danom prípade by bol až stav, keď by skutkové zistenia boli výrazom zjavného omylu, a tým by presiahli rámec zásad spravodlivého procesu a uvedený nedostatok by nebol napravený v rámci správneho súdnictva zo strany všeobecných súdov. Sťažovateľ však v sťažnosti neuvádza také dôvody, ktoré by mohli byť relevantné v rovine ústavnoprávnej, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, všeobecný súd ako sekundárny porušovateľ , rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ústavné postavenie Ústavného súdu, kontrola zlučiteľnosti účinkov interpretácie a aplikácie zákonov všeobecnými súdmi s ústavou ako úloha ústavného súdu, svojvôľa pri výklade a aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom, porušenie niektorého zo základných práv, resp. ústavnoprocesných princípov
Právna veta: 1) V súvislosti s namietaným porušením základného práva podľa čl. 20 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 1 dodatkového protokolu nad rámec už uvedeného navyše ústavný súd poukazuje aj na svoj ustálený právny názor, podľa ktorého všeobecný súd zásadne nemôže byť sekundárnym porušovateľom základných práv a práv hmotného charakteru, ku ktorým nepochybne patrí aj základné právo podľa čl. 20 ods. 1 ústavy a právo podľa čl. 1 dodatkového protokolu, ak toto porušenie nevyplýva z toho, že všeobecný súd súčasne porušil ústavnoprocesné princípy vyplývajúce z čl. 46 až čl. 48 ústavy, resp. z čl. 6 ods. 1 doh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, úloha súdu v správnom súdnictve, riadne odôvodnenie rozhodnutia, špecifiká správneho súdnictva
Právna veta: Ústavný súd musí pri prieskume ústavnej akceptovateľnosti napadnutého rozsudku zohľadniť špecifiká správneho súdnictva, a to predovšetkým skutočnosť, že v rámci správneho súdnictva súdy preskúmavajú „zákonnosť“ rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov (§ 244 ods. 1 OSP). Z uvedeného vyplýva, že úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov, ktorým predovšetkým prislúcha zisťovanie skutkových okolností predmetnej veci, ale preskúmať zákonnosť ich postupov a rozhodnutí, teda to, či kompetentné správne orgány pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, nepristupenie k vyhoveniu sťažnosti, odmietnutie dovolania z dôvodu neprípustnosti, neodôvodnenosť alebo arbitrárnosť rozhodnutia
Právna veta: 1) Ústavný súd dospel k záveru, že právny názor, na ktorom je založené namietané uznesenie najvyššieho súdu odmietajúce dovolanie sťažovateľky z dôvodu jeho neprípustnosti, ako aj samotné odôvodnenie napadnutého uznesenia najvyššieho súdu, sú z ústavného hľadiska (aj napriek tomu, že odôvodnenie obsahuje niektoré nepresnosti) akceptovateľné, a preto v okolnostiach danej veci nie je dôvodné prijatie záveru, že napadnutým rozsudkom krajského súdu mohlo byť zasiahnuté do základného práva sťažovateľky na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy či práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, podmienka pre konanie a rozhodovanie ústavného súdu, záujem sťažovateľa na prerokovaní jeho veci bez zbytočných prieťahov či v primeranej lehote, späťvzatie návrhu, odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia štátneho orgánu
Právna veta: 1) Zo zmyslu a účelu konania o ústavnej sťažnosti o namietanom porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote možno podľa ústavného súdu vyvodiť, že nevyhnutnou podmienkou pre konanie a rozhodovanie ústavného súdu v tomto type konania je záujem sťažovateľa na prerokovaní jeho veci bez zbytočných prieťahov či v primeranej lehote, ktorý by mal byť u sťažovateľa prítomný po celú dobu konania. Tomu preto odporuje prejav vôle sťažovateľa vo forme späťvzatia návrhu, pretože ním sťažovateľ vyjadruje, že z rôznych dôvodov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: spojenie vecí na spoločné konanie, konanie o sťažnosti, hospodárnosť konania
Právna veta: 1) Podľa § 31 zákona o ústavnom súde ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred ústavným súdom primerane ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“). V zmysle § 112 ods. 1 OSP v záujme hospodárnosti konania môže súd spojiť na spoločné http://www.judikaty.info/document/ussr/19878/?nohist=1konanie veci, ktoré sa uňho začali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Zákon o ústavnom súde nemá osobitné ustanovenie o spojení vecí, avšak v súlade s citovaným § 31a zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konanie bez zbytočných prieťahov, nečinnosť orgánu verejnej správy, reštitučné nároky, nedostatky personálneho vybavenia orgánu verejnej správy
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľ podal žalobu na krajský súd proti nečinnosti orgánu verejnej správy (obvodnému úradu), ktorou sa domáhal aby krajský súd nariadil obvodnému úradu konať a rozhodnúť vo veci. No krajský súd žalobu zamietol z dôvodu, že je nedôvodná. Tvrdil, že navrhovateľ má nárok na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov v súlade s čl. 48 Ústavy SR, ale v tomto prípade prieťahy nespôsobil odporca, lebo počas celého konania bol činný a komunikoval s navrhovateľom. Pri reštitučných nárokoch ide o značne rozsiahlu agendu, ktorá je zložitá a časovo náročná a vzhľadom na nízky počet zame ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: previedenie majetku zapísaného do konkurznej podstaty na vlastníka, právny princíp ochrany dobromyseľného nadobúdateľa, princíp právnej istoty, dôvera subjektov práva v platné právo , princíp ochrany práv nadobudnutých v dobrej viere, vlastník priemyselných práv
Právna veta: 1) Osoba, na ktorú správca konkurznej podstaty v rámci speňažovania previedol majetok zapísaný do konkurznej podstaty, sa totiž stáva vlastníkom takéhoto majetku bez zreteľa na to, či neskôr vyšlo najavo, že zapísaný a neskôr i speňažený majetok (alebo jeho časť) v dobe speňažovania vlastnícky patril osobám iným.“ Najvyšší súd v odôvodnení rozsudku sp. zn. 5 Obo 38/2011 ďalej poukázal aj na to, že „... žalobcovia nepreukázali, že majú právo k veciam (právam), vylúčenia ktorých sa domáhajú z konkurznej podstaty úpadcu...“............................2) Ústavný súd považuje v tejto súvislosti za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zavinenie zastavenia konania, náhrada trov konania, späťvzatie žaloby, náhrada trov konania, rozhodnutie o náhrade trov konania, kauzálny nexus
Právna veta: Pre posúdenie nároku na náhradu trov konania pri zastavení konania je rozhodujúce posúdenie všeobecného súdu, ktorý z účastníkov zavinil zastavenie konania. Kritérium procesného zavinenia je v takom prípade potrebné posudzovať z objektívneho hľadiska, a to vo vzťahu medzi tým, čoho sa žalujúca strana domáhala, a skutočnosťou, pre ktorú žalujúca strana zobrala návrh na začatie konania späť. V prípade, že nie je jednoznačne preukázané, že späťvzatie žaloby bolo odôvodnené správaním žalovaného, potom nie je možné vyvodiť príčinnú súvislosť, a teda ani procesné zavinenie medzi správaním žalovaného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vydanie predbežného opatrenia, úprava pomerov k maloletej , dočasná úprava pomerov účastníkov, menej formalizovaný postup určený na dokazovanie a zisťovanie všetkých skutočností , predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: 1) Zákonná úprava postupu pri vydávaní predbežných opatrení vyžaduje, aby navrhovateľ splnil podmienky konania ustanovené Občianskym súdnym poriadkom (§ 74 a nasl.). V danom prípade podľa názoru ústavného súdu boli tieto zákonné limity ustanovené v § 74 a nasl. OSP pre zamietnutie návrhu sťažovateľa na vydanie predbežného opatrenia rešpektované. Skutočnosť, že krajský súd sa stotožnil s názorom okresného súdu, že nedošlo k úprave pomerov k maloletej v súlade s predstavami sťažovateľa, a z uvedeného dôvodu uprednostnil úpravu pomerov k maloletej v súlade s návrhom na vydanie predbežného opatren ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vyčerpanie opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov ako podmienka prípustnosti sťažnosti, ochrana základných práv a slobôd, neprípustná sťažnosť Ústavnému súdu, rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, princíp subsidiarity, namietanie nedostatkov v zápisnici v trestnom konaní
Právna veta: 1) Podľa § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde sťažnosť nie je prípustná, ak sťažovateľ nevyčerpal opravné prostriedky alebo iné právne prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov. Vychádzajúc z uvedeného ústavný súd konštatuje, že sťažovateľka tým, že sa vzdala práva podať proti napadnutému uzneseniu okresného súdu sťažnosť, nevyčerpala opravné prostriedky, ktoré jej zákon na ochranu jej základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je oprávnená v zmysle us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny exekútor ako verejný činiteľ, povinnosť súdneho exekútora rešpektovať a dbať na základné práva tých osôb, vo vzťahu ku ktorým prenesenú štátnu moc vykonáva, vylúčenie exekútora z vykonávania exekúcie, aktívna legitimácia exekútora na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu, ktorým ho súd vylúčil z vykonávania exekúcie
Právna veta: Súdny exekútor má pri výkone exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa. Tento svoj status získal podľa Exekučného poriadku, keďže ustanovenie § 2 ods. 1 ustanovuje, že exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Podľa ustanovenia § 5 Exekučného poriadku má exekútor pri výkone exekučnej činnosti ako výkonu verejnej moci postavenie verejného činiteľa. Z uvedeného vyplýva, že Exekučným poriadkom preniesol štát časť výkonu svojej moci – špecificky moci súdnej, ktorej súčasťou je aj konanie vykonávacie – na súdnych exekútorov. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vigilantibus iura scripta sunt, inštitút predbežného prerokovania návrhu, vady podania, právomoc Ústavného súdu, včasné odvolanie
Právna veta: Táto zásada zdôrazňuje aj vlastné pričinenie na ochranu svojich práv vyžadujúc, aby aj sťažovateľ sledoval svoje subjektívne práva a robil také kroky, v dôsledku ktorých by nedochádzalo k ich ohrozovaniu a poškodzovaniu, a predpokladá, že sťažovateľ musí využiť prostriedky, ktoré mu poskytuje zákon, a následne vykonať prípadné potrebné opatrenia, aby nedošlo k porušeniu jeho práv. Ústavný súd konštatuje, že sťažovateľka sa citovanou zásadou neriadila. Ako sama sťažovateľka uvádza, už 15. februára 2012 jej bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, z ktorého sa mohla dozvedieť, na základe ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: výkon zverenej štátnej moci, vykonávanie núteného výkonu súdnych rozhodnutí, súdny exekútor ako verejný činiteľ, rovnaký štandard ochrany základných práv ako v konaní pred súdmi.
Právna veta: 1) Súdny exekútor má pri výkone exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa. Tento status mu priznáva Exekučný poriadok, ktorý v ustanovení § 2 ods. 1 ustanovuje, že exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Podľa ustanovenia § 5 Exekučného poriadku má exekútor pri výkone exekučnej činnosti, vykonávanie ktorej je výkonom verejnej moci, postavenie verejného činiteľa. Z uvedeného vyplýva, že právnou úpravou v Exekučnom poriadku preniesol štát časť výkonu svojej moci – špecificky moci súdnej, ktorej súčasťou je aj konanie vyk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: namietaná neústavnosť rozhodnutia , dôvody dovolania sťažovateľa, namietané porušenie ústavných práv sťažovateľa Najvyšším súdom, neprípustnosť dovolania, rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb
Právna veta: 1) Ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že v situácii, keď neostáva než dovolanie sťažovateľa považovať za neprípustné, nemožno najvyššiemu súdu vyčítať, že sa meritórne nezaoberal samotnými dôvodmi sťažovateľovho dovolania. Z rovnakého dôvodu sa potom obdobnou argumentáciou uvedenou sťažovateľom v jeho sťažnosti nemohol zaoberať ani ústavný súd, ktorý bol navyše viazaný petitom sťažnosti sťažovateľa, z ktorého vyplýva, že sťažovateľ namietal neústavnosť výlučne rozhodnutia najvyššieho súdu ako súdu dovolacieho.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť , konanie ústavného súdu o sťažnostiach, vyčerpanie procesných prostriedkov sťažovateľom, princíp subsidiarity, zákonom predpísané náležitostí sťažností, právomoc ústavnúho súdu, účinný spôsob ochrany základného práva alebo slobody
Právna veta: 1) Ústavný súd poznamenáva, že tak ústavná, ako aj zákonná úprava konštituuje ústavnú sťažnosť ako ústavný prostriedok ochrany základných práv a slobôd fyzických alebo právnických osôb, ktorým však nemožno nahrádzať konanie pred všeobecnými súdmi na základe žalôb, ako aj opravných prostriedkov dostupných účastníkom súdnych konaní. Podmienky konania ústavného súdu o sťažnostiach, ako aj ich zákonom predpísané náležitosti sú upravené v zákone o ústavnom súde, pričom nesplnenie niektorej z nich má za následok odmietnutie sťažnosti už pri predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, dávka v nezamestnanosti, nepriznanie dávky v nezamestnanosti , skúmanie súladu príslušných zákonov s ústavou či medzinárodnou zmluvou, súdne preskúmanie právoplatných rozhodnutí o dávke v hmotnej núdzi, nesúlad príslušných zákonov s ústavou či medzinárodnými zmluvami
Právna veta: 1) Pokiaľ sťažovateľ je s určenými sumami dávky v hmotnej núdzi, resp. s nepriznaním dávky v nezamestnanosti nespokojný, mal možnosť požiadať o súdne preskúmanie právoplatných rozhodnutí o dávke v hmotnej núdzi, resp. o nepriznaní dávky v nezamestnanosti postupom podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku, teda v rámci správneho súdnictva. Mohol pred všeobecnými súdmi namietať nesúlad príslušných zákonov s ústavou či medzinárodnými zmluvami a požadovať, aby všeobecný súd sa v rámci správneho súdnictva obrátil na ústavný súd s návrhom na skúmanie súladu príslušných zákonov s ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: narušenie právnej istoty účastníkov hmotnoprávnych vzťahov, predbežné opatrenie O.s.p., odporovateľnosť právneho úkonu, negatívny vývoj vzťahov vzniknutých pri predaji akcií, porušenia zmluvných povinností druhým účastníkom zmluvy, kontrahenta za kvalitu a efektívnosť prostriedkov ochrany jeho právom chránených záujmov
Právna veta: 1) Ústavný súd pritom zdôrazňuje, že predpisy súkromného práva, ale aj predpisy procesného práva (napr. inštitút predbežného opatrenia či odporovateľnosti právnych úkonov) ponúkajú pomerne širokú paletu nástrojov na zabránenie analyzovaného negatívneho vývoja vo vzťahoch vzniknutých pri predaji akcií T., a. s. Spôsob ich využitia zvolený konkrétnou zmluvnou stranou pri uzatváraní kontraktu, ale aj po prvých náznakoch porušenia zmluvných povinností druhým účastníkom zmluvy, je v prvom rade vecou zodpovednosti kontrahenta za kvalitu a efektívnosť prostriedkov ochrany jeho právom chránených záujm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uloženie pokuty v blokovom konaní, opravný prostriedok, právo na súdny prieskum rozhodnutia správneho orgánu, princíp spravodlivosti , individualita sťažovateľovej veci
Právna veta: Obdobná situácia nastala aj u sťažovateľa, ktorý za špecifických okolností prípadu nedobrovoľne súhlasil s uložením pokuty v blokovom konaní. Aj keď najvyšší súd v namietanom uznesení konštatoval, že konanie o žalobe sťažovateľa bolo potrebné zastaviť, pretože také rozhodnutie nepodlieha súdnemu prieskumu pre nevyčerpanie všetkých dostupných opravných prostriedkov, predsa len mal prihliadnuť na to, že sťažovateľ takýto opravný prostriedok k dispozícii nemal. Najvyšší súd však danú okolnosť nezohľadnil a trval na tom, že sťažovateľ mohol svojím konaním vyvolať konanie o priestupku, a tak si zab ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc Ústavného súdu je daná subsidiárne, Rovnosť účastníkov konania, podmienky prevodu majetku štátu, inštitút predbežného prerokovania návrhu
Právna veta: "Princíp subsidiarity zakotvený v čl. 127 ods. 1 ústavy znamená, že ústavný súd môže konať a vecne sa zaoberať sťažnosťami namietajúcimi porušenie práv iba vtedy, ak sa sťažovateľ nemôže v súčasnosti a nebude môcť ani v budúcnosti domáhať ochrany svojich práv pred iným súdom prostredníctvom iných právnych prostriedkov, ktoré mu zákon na to poskytuje. Namietané porušenie niektorého zo základných práv alebo slobôd teda nezakladá automaticky aj právomoc ústavného súdu na konanie o nich. Zmyslom a účelom uvedeného princípu subsidiarity je to, že ochrana ústavnosti nie je a ani podľa povahy ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, ústavno-procesné princípy , všeobecný súd ako sekundárny porušovateľ základných práv a práv hmotného charakteru
Právna veta: 1) Vo vzťahu k námietke porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 1 dodatkového protokolu napadnutým postupom a rozsudkom najvyššieho súdu ústavný súd poukazuje na svoju judikatúru, podľa ktorej všeobecný súd zásadne nemôže byť sekundárnym porušovateľom základných práv a práv hmotného charakteru, ak toto porušenie nevyplýva z toho, že všeobecný súd súčasne porušil ústavno-procesné princípy vyplývajúce z čl. 46 až čl. 48 ústavy. V opačnom prípade by ústavný súd bol opravnou inštanciou voči všeobecným súdom, a nie súdnym orgánom ochrany ústavnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konkrétna garancia základného práva a slobody, základné ustanovenie limitujúce zásahy štátu, pravidlo, že povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, porušenie konkrétneho základného práva alebo slobody, podanie individuálnej sťažnosti
Právna veta: 1) K namietanému porušeniu čl. 13 ods. 1 ústavy ústavný súd uvádza, že toto ustanovenie neobsahuje konkrétnu garanciu základného práva a slobody, ale obsahuje len pravidlo, že povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Uvedené ustanovenie je akýmsi základným či všeobecným ustanovením limitujúcim zásahy štátu vo vzťahu k nositeľom základných práv a slobôd. V nadväznosti na uvedené ústavný súd konštatuje, že v prípade sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje vždy len o porušení konkrétneho základného práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vplyv splnenia procesných prostriedkov na rozhodovanie súdov, právo na súdnu ochranu, prípustnosť dovolania
Právna veta: 1) Právo na súdnu ochranu (ako aj právo na spravodlivé súdne konanie) sa v občianskoprávnom konaní účinne zaručuje len vtedy, ak sú splnené všetky procesné podmienky, za splnenia ktorých občianskoprávny súd môže konať a rozhodnúť o veci samej. Platí to pre všetky štádiá konania pred občianskoprávnym súdom vrátane dovolacieho konania. V dovolacom konaní procesné podmienky vo všeobecnosti upravujú ustanovenia § 236 a nasl. OSP. V rámci všeobecnej úpravy prípustnosti dovolania proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu z ustanovenia § 237 OSP výslovne vyplýva, že dovolanie je prípustné, len pokia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: požiadavka na poskytnutie ústavnej ochrany, predmet konania pred ústavným súdom, ústavná sťažnosť
Právna veta: 1) Viazanosť ústavného súdu návrhom na začatie konania sa prejavuje predovšetkým vo viazanosti petitom návrhu na začatie konania, teda tou časťou sťažnosti (v konaní podľa čl. 127 ústavy), v ktorej sťažovateľ špecifikuje, akého rozhodnutia sa od ústavného súdu domáha (§ 20 ods. 1 zákona o ústavnom súde), čím zároveň vymedzí predmet konania pred ústavným súdom z hľadiska požiadavky na poskytnutie ústavnej ochrany. Vzhľadom na uvedené môže ústavný súd rozhodnúť len o tom, čoho sa sťažovateľ domáha v petite svojej sťažnosti, a vo vzťahu k tomu subjektu, ktorý označil za porušovateľa svojich práv. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účel tzv. spotrebiteľského práva, existencia združení zameraných na účinnú ochranu oprávnených záujmov a práv spotrebiteľov, ochrana subjektu právneho vzťahu „slabšieho“ oproti predajcovi (dodávateľovi), reálna spravodlivá rovnováha v predmetnom právnom vzťahu, združenia na ochranu spotrebiteľa , účel exekučného práva
Právna veta: 1. Z citovaných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, no i zo samotného názvu tohto právneho predpisu vyplýva, že účelom tzv. spotrebiteľského práva je ochrana subjektu súkromno-právneho vzťahu, ktorý je spotrebiteľom. Ide o ochranu subjektu právneho vzťahu „slabšieho“ oproti predajcovi (dodávateľovi) vo sfére vyjednávacej sily i znalosti dotknutej oblasti obchodu ... To všetko v záujme dosiahnutia reálnej spravodlivej rovnováhy v predmetnom právnom vzťahu. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorá doplnenie § 93 OSP o nový odse ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: finančné zadosťučinenie, zásady spravodlivosti , ochrana porušeného základného práva
Právna veta: 1) Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného základného práva v prípadoch, v ktorých sa zistilo, že k porušeniu došlo spôsobom, ktorý vyžaduje nielen vyslovenie porušenia, prípadne príkaz na ďalšie konanie bez pokračujúceho porušovania základného práva (IV. ÚS 210/04). Podľa názoru ústavného súdu v tomto prípade prichádza do úvahy priznanie finančného zadosťučinenia. Pri určení finančného zadosťučinenia ústavný súd vychádza zo zásad spravodlivosti aplikovaných Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý spravodlivé finančné zadosťučinenie podľa čl. 41 dohovoru priznáva so zr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu, ochrana osobnosti, právo na súkromie, proporcionalita medzi zásahom do slobody prejavu a práva na súkromie
Právna veta: Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“), ktorú ústavný súd konštantne zohľadňuje vo svojej rozhodovacej činnosti, sloboda prejavu predstavuje jeden zo základných pilierov demokratickej spoločnosti, jednu zo základných podmienok jej rozvoja a sebarealizácie jednotlivca. Uplatňuje sa nielen vo vzťahu k „informáciám“ a „myšlienkam“, ktoré sa prijímajú priaznivo, resp. sa pokladajú za neurážlivé a neutrálne, ale aj k tým, ktoré urážajú, šokujú alebo znepokojujú štát alebo časť obyvateľstva. Vyžaduje si to pluralizmus, znášanlivosť a veľkorysosť, bez ktorých nemožno hovo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, nečinnosť súdu, prieťahy v konaniach, právna nejistota
Právna veta: Samotný spor z dôvodu nečinnosti súdu ešte stále trvá viac ako deväť rokov z toho súd je vo veci nečinný viac ako tri a pol roka. Ústavný súd už vo svojej predchádzajúcej judikatúre uviedol, že nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie, ako aj skutočnosť, že Slovenská republika nevie alebo nemôže v čase konania zabezpečiť primeraný počet sudcov alebo ďalších pracovníkov na súde, ktorý oprávnený subjekt požiadal o odstránenie svojej právnej neistoty, nemôžu byť dôvodom na zmarenie uplatnenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a v konečnom dôsledk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovať väzobné veci prednostne a urýchlene, povinnosť sťažnosť riadne a včas odôvodniť, splnomocnený obhajca sťažovateľa
Právna veta: 1) Z Trestného poriadku (§ 2 ods. 6), ako aj judikatúry ústavného súdu vyplýva požiadavka, aby orgány činné v trestnom konaní a súdy vybavovali a rozhodovali väzobné veci prednostne a urýchlene. Z tejto skutočnosti bol splnomocnený obhajca sťažovateľa povinný vychádzať. Preto za situácie, keď substitučne poveril na zastupovanie svojho kolegu advokáta vo veci sťažovateľa z dôvodu svojej neprítomnosti, bolo jeho povinnosťou poveriť ho aj na spísanie odôvodnenia prípadnej sťažnosti sťažovateľa proti zamietavému rozhodnutiu okresného súdu o jeho žiadosti o prepustenie z väzby na slobody tak, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: záznam z vysielania, preukázanie splnenia zákonnej povinnosti, regulovaný osobitný právny predpis, postavenie subjektov v oblasti vysielania a retransmisie, zákonná povinnosť uchovávať záznam po určitý čas, povinnosť vysielateľa predložiť rade záznam z vysielania televízneho programu, legitímny cieľ výkonu kontroly
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu nemožno v zákonom ustanovenej povinnosti predložiť záznam z vysielania identifikovať „produkciu dôkazov“ proti sebe, ale ide o preukázanie splnenia zákonnej povinnosti (uchovávať záznamy z vysielania po určitý čas), ktorá bola osobám v pozícii sťažovateľky, regulovaným osobitnými právnymi predpismi, uložená ex ante vo všeobecnom záujme a ktorá slúži na riadny výkon funkcií rady....................2) Rada ako regulačný orgán môže reálne skontrolovať splnenie, resp. nesplnenie tejto povinnosti vysielateľom len tak, že si od vysielateľa vyžiada súvislý záznam vysie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, disciplinárna zodpovednosť sudcu, účel vybavovania sťažnosti, účinný prostriedok ochrany základných práv, odstránenie nedostatkov, vyvodenie dôsledkov za vzniknuté nedostatky voči zodpovedným osobám
Právna veta: 1) Sťažnosť podľa § 62 a nasl. zákona o súdoch totiž ústavný súd považuje v zmysle § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde za účinný prostriedok ochrany takých základných práv, ktoré súvisia so základným právom na súdnu ochranu, ako aj so základným právom na konanie bez zbytočných prieťahov. Účinnosť takého právneho prostriedku ochrany pred zbytočnými prieťahmi v súdnom konaní potvrdzuje aj znenie zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý vo viacerých ustanoveniach zdôrazňuje vo vecipovinnosť sudcu konať bez zbytoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie, pripojenie splnomocnenia navrhovateľa na zastupovanie advokátom, splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom
Právna veta: Podľa § 20 ods. 2 prvej vety zákona o ústavnom súde k návrhu na začatie konania sa musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom, ak tento zákon neustanovuje inak.

Súdny dvor EÚ

Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Odmietnutie vykonať európsky zatykač, Vyžiadanie osoby , kontrola európskeho zatykača, právo na právneho zástupcu, právo na zásadu špeciality, právo byť vypočutý, element prekvapenia zatykača, Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači , rozhodnuti Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009
Právna veta: 1) Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, zmenené a doplnené rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že vykonávajúce súdne orgány nie sú oprávnené odmietnuť vykonať európsky zatykač vydaný na účely trestného stíhania z dôvodu, že vyžiadaná osoba nebola pred vydaním tohto zatykača vypočutá vo vydávajúcom členskom štáte. 2) Z článkov 8 a 15 rámcového rozhodnutia 2002/584 v tomto smere vyplýva, že pred vydaním rozhodnutia o odovzdaní vyžiadanej osoby na účely ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: výhradné právo na vykonávanie, riadenie, organizáciu a prevádzkovanie hazardných hier, kontrola šírenia odvetvia hazardných hier, boj proti trestnej činnosti súvisiacej s hazardnými hrami, nezlučiteľnosť vnútroštátnej právnej úpravy s ustanoveniami Zmluvy, slobodné poskytovanie služieb, sloboda usadiť sa, žiadosti o udelenie licencií na organizáciu hazardných hier, objektívne a nediskriminačné kritériá
Právna veta: 1. Články 43 ES a 49 ES sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá poskytuje výhradné právo na vykonávanie, riadenie, organizáciu a prevádzkovanie hazardných hier jedinému podniku, ak na jednej strane táto právna úprava skutočne nezodpovedá snahe znížiť príležitosti na hru a koherentne a systematicky obmedziť činnosti v tejto oblasti a ak na druhej strane nie je zabezpečená prísna kontrola šírenia odvetvia hazardných hier zo strany verejných orgánov v rozsahu potrebnom na boj proti trestnej činnosti súvisiacej s týmito h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom, preskúmanie nekalého charakteru, oznámenie o úplnom výpredaji, Posúdenie obchodnej praktiky správnym orgánom, potenciálne relevantné okolnosti vo veci samej, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 , nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 , 14. januára 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C‑304/08, Zb. s. I‑217, body 41 až 45
Právna veta: 1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá nariaďuje zdržať sa obchodnej praktiky neuvedenej v prílohe I tejto smernice jedine z dôvodu, že uvedená praktika nebola vopred schválená príslušn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Daň z pridanej hodnoty, Poistenie majetku tvoriaceho predmet lízingu, vzájomne zviazané transakcie, lízingový prenajímateľ, poistná zmluva bola uzatvorená na účet tretej osoby, pôsobnosť článku 28, oslobodenie transakcie od dane, smernica Rady 2006/112/ES, majetok ako predmet lízingu, transakcie tvoriace jediné plnenie, analogicky rozsudok z 3. mája 2012, Lebara, C‑520/10
Právna veta: 1. Poskytnutie služieb spočívajúcich v poistení majetku tvoriaceho predmet lízingu a poskytnutie služieb spočívajúcich v samotnom lízingu sa na účely dane z pridanej hodnoty v zásade musia považovať za odlišné a nezávislé poskytnutia služieb. Vnútroštátny súd musí vzhľadom na osobitné okolnosti veci samej určiť, či sú dotknuté transakcie tak vzájomne zviazané, že sa musia považovať za tvoriace jediné plnenie, alebo či naopak predstavujú nezávislé plnenia. 2. Ak lízingový prenajímateľ sám poistí majetok tvoriaci predmet lízingu a lízingovému nájomcovi refakturuje presnú sumu nákladov poistenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: kódex o pravidlách pohybu osôb cez hranice, Kódex schengenských hraníc, Pravidlá pohybu osôb cez hranice, odopretie vstupu na územie členského štátu, nariadenie č.562/2006 čl.13 ods.3, právo na odvolanie voči odopretiu vstupu na územie
Právna veta: 1) Článok 13 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), ukladá členským štátom povinnosť stanoviť právo podať odvolanie iba proti rozhodnutiam o odopretí vstupu na ich územie. 2) Pokiaľ ide o článok 13 ods. 3 nariadenia č. 562/2006, tento článok stanovuje, že osoby, ktorým sa odoprie vstup, majú právo na odvolanie proti takémuto rozhodnutiu. Podľa uvedeného ustanovenia sa takéto odvolanie podáva v súlade s vnútroštátnym právom. Je potreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: nesplnenie povinnosti členským štátom, Daň z pridanej hodnoty, osobné použitie postihnutými osobami, uľahčenie alebo ošetrenie zdravotného postihnutia, Neoprávnené zníženie sadzby DPH, smernica Rady 2006/112/ES čl. 98, znížené sadzby DPH v Španielsku, zmiernenie telesného postihnutia zvierat, spoločný systém DPH, sadzby dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Španielske kráľovstvo si tým, že uplatňovalo znížené sadzby dane z pridanej hodnoty na: – liečivé látky, ktoré možno používať obvyklým a vhodným spôsobom pri výrobe liekov, – lekárske pomôcky, materiál, vybavenie a zariadenia, ktoré možno objektívne používať len na prevenciu, diagnostikovanie, liečenie, zmiernenie alebo vyliečenie chorôb alebo ochorení ľudí či zvierat, ktoré ale nie sú bežne určené na uľahčenie alebo ošetrenie zdravotného postihnutia na výlučne osobné použitie postihnutými osobami, – pomôcky a vybavenie, ktoré možno používať prevažne alebo hlavne na zmiernenie telesného pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: zásada daňovej neutrality, Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, Dodanie nezastavaných pozemkov, pravidlo doslovného výkladu, dodanie stavebného pozemku, Pojem stavebný pozemok, rozsudok z 12. júla 2012, J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard, C‑326/11,bod 20
Právna veta: 1) Článok 135 ods. 1 písm. k) v spojení s článkom 12 ods. 1 a 3 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, ktoré prvé uvedené ustanovenie stanovuje, sa nevzťahuje na plnenie, o aké ide vo veci samej, spočívajúce v dodaní nezastavaného pozemku po demolácii budovy, ktorá sa na ňom nachádzala, aj keď ku dňu tohto dodania neboli uskutočnené iné úpravy pozemku než uvedená demolácia, ak z celkového posúdenia okolností súvisiacich s týmto plnením a existujúcich ku dňu dodania, vrátan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: verejné obstarávanie, všeobecné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady, Program dodávania poľnohospodárskych výrobkov, Bezplatná dodávka poľnohospodárskych výrobkov, právomoc rozhodovať o sporoch , Zmluva o dodávke, Uhradenie dodávky a uvoľnenie finančnej zábezpeky, intervenčná agentúra, arbitrážna doložka, žaloba o náhradu škody z dôvodu omeškania, právomoc viacerých súdov rozhodovať v prípade tej istej zmluvy, požiadavka riadneho výkonu spravodlivosti
Právna veta: 1)Článok 16 nariadenia Komisie (ES) č. 111/1999 z 18. januára 1999 ustanovujúceho všeobecné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2802/98 o programe dodávania poľnohospodárskych výrobkov do Ruskej federácie, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1125/1999 z 28. mája 1999, sa má vykladať v tom zmysle, že udeľuje Súdnemu dvoru Európskej únie právomoc rozhodovať o sporoch týkajúcich sa podmienok, za akých intervenčná agentúra poverená prijímaním ponúk predložených v rámci verejného obstarávania poskytovania bezplatnej dodávky poľnohospodárskych výrobkov do Ruskej federácie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: návrh na začatie prejudiciálneho konania, povinnosť obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie, právny názor ústavného súdu, prístup k územnému rozhodnutiu, ochrana dôvernosti obchodných alebo priemyselných informácií, Ochrana oprávneného hospodárskeho záujmu, nedôvodný zásah do vlastníckeho práva
Právna veta: 1. Článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, akým je súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, má povinnosť obrátiť sa z vlastného podnetu na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, aj keď rozhoduje vo veci, ktorá mu bola vrátená na konanie po tom, ako bolo jeho prvé rozhodnutie zrušené ústavným súdom dotknutého členského štátu a vnútroštátne pravidlo mu stanovuje povinnosť rozhodnúť v spore v zmysle právneho názoru vyjadreného týmto ústavným súdom. 2. Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: rozdelenie zisku, právomoc rozhodovať o rozdelení zisku, oprávnenie rozhodovať o zadržaní podielu člena pozemkového spoločenstva na zisku, vyplatenie podielu člena na už rozdelenom zisku
Právna veta: Právomoc rozhodovať o rozdelení zisku podľa súdu znamená, že valné zhromaždenie môže podľa uváženia rozhodnúť o tom, že celý dosiahnutý zisk, prípadne jeho čas rozdelí medzi členov pozemkového spoločenstva, resp., že zisk sa v danom roku rozdeľovať medzi členov spoločenstva nebude. Pod uvedenou právomocou však nemožno chápať aj oprávnenie rozhodovať o tom, že podiel niektorého člena pozemkového spoločenstva na zisku, o ktorom bolo rozhodnuté, že sa rozdeľuje, bude z nejakého dôvodu zadržaný. Toto už nie je otázkou rozdelenia zisku, ale otázkou podmienok vyplatenia podielu člena na už roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, zásady ukladania trestov, zrušenie napadnutého rozhodnutia
Právna veta: Odvolací súd mal za to, že tento druh trestu (odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu s probačným dohľadom) a jeho výmera (najvyššia, v § 51 odsek 1 Trestného zákona ustanovená), vrátane výmery skúšobnej doby (najvyššia, v § 51 odsek 2 Trestného zákona ustanovená) trestnej sadzby) obžalovanému v prejednávanej veci odvolacím súdom uloženého trestu (spolu s povinnosťou zúčastniť sa v skúšobnej dobe na psychologickom poradenstve a s uloženým trestom prepadnutia veci použitej na spáchanie trestného činu) zodpovedajú všetkým kritériám ustanoveným pre ukladanie trestu v § 34 odsek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastník veci sa musí zdržať, ohrozovať výkon práv, nad mieru primeranú pomerom, obťažovať iného, obvyklé užívanie veci
Právna veta: Ustanovenie § 127 ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka (ďalej iba OZ) obsahuje tzv. generálnu klauzulu, podľa ktorej vlastník vecí sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Toto všeobecné obmedzenie vlastníckeho práva spočíva v tom, že vlastník každej veci má svoje vlastnícke právo vykonávať takým spôsobom, aby nedochádzalo k obťažovaniu iného nad mieru primeranú pomerom alebo aby nedochádzalo k vážnemu ohrozovaniu výkonu práv iného. Obťažovanie je pritom právne významné jedine v prípade, ak k nemu prichádza nad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa § 149 OSP, právnická osoba ako vedľajší účastník konania, vedľajší účastník konania, účelnosť vynaložených trov právneho zastúpenia
Právna veta: Súd dáva do pozornosti, že účelnosť vynaložených trov konania sa posudzuje vždy ad hoc. Účelnosť spravidla nachádza svoju opodstatnenosť vtedy, ak vychádza zo zákonných dôvodov a neprekračuje ich medze. Kritérium účelnosti vynaložených trov právneho zastúpenia vychádza zo samotného cieľa právne-ho zastúpenia, teda snahy právneho zástupcu o čo možno najefektívnejšie uplatňovanie alebo bránenie práva na súde, s cieľom využiť všetky zákonné (hmotnoprávne ako aj procesné) možnosti na obranu záujmov klienta. Aby bolo možné konštatovať účelnosť vynaložených trov právneho zastúpenia, je potrebné vych ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o obnove, konanie v prvom stupni, náhrada trov konania, zásada zodpovednosti za výsledok konania
Právna veta: Podľa § 232 ods. 2 OSP pre konanie o obnove platia primerane ustanovenia o konaní v prvom stupni. Primerané použitie ustanovení o konaní v prvom stupni pre konanie o obnove znamená, že budú použité všetky tie ustanovenia, pokiaľ sa nedostanú do rozporu buď so zvláštnou úpravou tohto opravného prostriedku alebo so zmyslom, či cieľom týmto opravným prostriedkom sledovaným. Na rozhodovanie o náhrade trov konania bude preto potrebné aplikovať ust. § 137-151a OSP. Vychádzajúc z dikcie zákona (§ 142 OSP) je zrejmé, že občianskoprávne (sporové) konanie je ovládané zásadou zodpovednosti za výsledo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy konania, náhrada trov konania, rozhodnutie o náhrade trov konania, informačné povinnosti, ochrana spotrebiteľov
Právna veta: Zmyslom ust. § 150 ods. 2 O. s. p. podľa dôvodovej správy k novele Občianskeho súdneho poriadku uskutočnenej zákonom č. 384/2008 Z. z. účinným od 15.10.2008 bolo umožniť súdu znížiť, prípadne nepriznať trovy, ktoré sú voči pohľadávke v drobných veciach neprimerané. Cieľom súdnych konaní v drobných sporoch v súlade s dôvodovou správou má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta. Spoločnosti, ktoré takéto pohľadávky hromadne uplatňujú majú možnosť výberu advokáta, ktorý pristúp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov, lehota na zapretie otcovstva určeného súhlasným vyhlásením rodičov, test proporcionality, trojročná prekluzívna lehota
Právna veta: Podľa § 93 ods. 1 Zákona o rodine muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého text bol uverejnený ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 209/1992 Zb. (ďalej len „Dohovor") je medzinárodnou zmluvou, ktorá je podľa článku 154c ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky súčasťou právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: žiadateľ o azyl, predpoklady udelenia azylu, udelenie azylu
Právna veta: Predpoklady udelenia azylu zákonodarca jednoznačne formuloval v ust. § 8 zákona o azyle. Sú nimi: 1/ opodstatnené 2/ obavy žiadateľa o azyl z 3/ prenasledovania 4/ z dôvodu rasy, národnosti, náboženstva, zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, v dôsledku ktorých sa žiadateľ nechce alebo nemôže vrátiť do krajiny svojho pôvodu, resp. 5/ jeho prenasledovanie za uplatňovanie politických práv a slobôd. K udeleniu azylu môže teda dôjsť v zásade dvoch prípadoch: Jednak vtedy ak sú súčasne splnené predpoklady ad. 1/ - 4/, jednak za splnenia predpokladu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmena právnej formy spoločnosti, koncepcia právnej kontinuity obchodnej spoločnosti, zrušenie spoločnosti a prechod obchodného imania na právneho nástupcu
Právna veta: Podľa § 69b ods. 1 Obch. zák. spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo, ak zákon neustanovuje inak. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká. Táto úprava vychádza z koncepcie právnej kontinuity obchodnej spoločnosti pred a po zmene právnej formy. Pri zmene právnej
formy nedochádza k zrušeniu spoločnosti a k prechodu jej obchodného imania na právneho nástupcu.
Spoločnosť ako právnická osoba zostáva zachovaná.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: faktické poskytnutie úverových prostriedkov, zmluva o úvere ako zmluva konsenzuálna, záväzok veriteľa na požiadanie dlžníka poskytnúť v jeho prospech peňažné prostriedky, záväzok dlžníka poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť, uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke alebo zmluvy o úvere, uznanie dlhu v notárskej zápisnici s účinkami exekučného titulu, uznanie záväzku, zmluva o úvere, vykonanie diela
Právna veta: 1. Odvolací súd súhlasí s názorom oprávneného, že zmluva o úvere je zmluvou konsenzuálnou, z ktorej už dohodou zmluvných strán o jej obsahu vznikajú práva a povinnosti a na jej vznik sa nevyžaduje aj faktické poskytnutie úverových prostriedkov. Uzatvorením zmluvy o úvere sa veriteľ zaväzuje na požiadanie dlžníka poskytnúť v jeho prospech peňažné prostriedky (záväzok veriteľa) a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť. Záväzok dlžníka z úverovej zmluvy vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky síce existuje od momentu uzavretia zmluvy o úvere, ale dlh na jeho strane môže vzni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitná úprava rozhodnutia o trovách konania, procesné zavinenie účastníka, náhrada trov konania
Právna veta: Občiansky súdny poriadok neobsahuje osobitnú úpravu rozhodnutia o trovách konania v prípade, že odvolanie je odmietnuté. Preto je nutné o trovách odvolacieho konania rozhodnúť analogicky podľa ust. § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., ktoré upravuje problematiku najbližšiu k odmietnutiu odvolania, lebo v tomto prípade konanie končí bez toho, aby odvolací súd rozhodoval o veci samej, a to v dôsledku procesného zavinenia toho účastníka, ktorý podal odvolanie, ktoré bolo odmietnuté. Tento účastník, v tomto prípade navrhovateľ, je povinný uhradiť procesnej protistrane trovy odvolacieho konania.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: predmet súdnych poplatkov, oslobodenie od poplatku, osobné oslobodenie od súdnych poplatkov, vedľajší účastník, oslobodenia pre celé súdne konanie, poplatky za úkony, poplatky za konanie súdov
Právna veta: Ust. § 4 Zákona o súdnych poplatkoch rozoznáva oslobodenie od poplatku podľa ods. 1 v zmysle oslobodenia pre celé súdne konanie a v zmysle ods. 2 ide o takzvané oslobodenie osobné pre subjekt, ktorý spĺňa podmienky v tomto ustanovení uvedené. Z obsahu spisu je zrejmé, že vedľajší účastník na strane odporcu je v konaní osobne oslobodený od platenia súdnych poplatkov. Podľa § 4 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch od poplatku sú oslobodené v zmysle písm. c/ aj združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov. Uvedené oslobodenie sa vzťahuje i na zaplatenie súdneho poplatku vyrúbeného podľa položky 20 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, majetkové a sociálne pomery účastníka, bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva
Právna veta: Podľa § 138 ods. 1 veta prvá O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Súd pri rozhodovaní o návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov prihliada k majetkovým a sociálnym pomerom účastníka, ktorý takéto priznanie oslobodenia navrhuje, k výške súdneho poplatku a povahe uplatneného nároku. Nad rámec uvedených skutočností odvolací súd uvádza, že je povinnosťou žiadateľa o oslobodenie od súdnych poplatkov preukázať súdu svoje o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručenie písomnosti do vlastných rúk, fikcia doručenia, doručovanie rozhodcovského rozsudku, doručovanie
Právna veta: Ustanovenie § 25 ods. 4 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov výslovne požaduje v prípade doručovania rozhodcovského rozsudku doručenie tejto písomnosti do vlastných rúk s odkazom na ust. § 45 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Z uvedeného vyplýva, že doručenie rozhodcovského rozsudku je potrebné realizovať kvalifikovaným spôsobom, podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, v danom prípade aplikácie ust. § 47 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ktoré ustanovenie v rozhodcovskom konaní nebolo naplnené. Ak poštový doručiteľ písomnosť doručovanú do vl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uzavrieť zmluvu aj v prospech tretej osoby, podielové spoluvlastníctvo, spoluvlastnícky podiel, oprávnená z vecného bremena
Právna veta: Podľa § 50 ods. 1 Občianskeho zákonníka môžu účastníci uzavrieť zmluvu aj v prospech tretej osoby a táto osoba ako oprávnená z vecného bremena prejavila vôľu byť zmluvou viazaná. V prípade, ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve na strane povinných z vecného bremena musia byť všetci podieloví spoluvlastníci v tom istom právnom úkone, zmluve. Ak sa zmluvou zriaďuje vecné bremeno len na príslušný spoluvlastnícky podiel, nemôže byť táto zmluva platná a vkladu schopná. Vecné bremeno, hoci je viazané na spoluvlastnícky podiel, zaťažuje celú nehnuteľnosť, pretože spoluvlastník nie je majit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda strán, poplatková povinnosť, kumulatívna novácia, zmena v obsahu záväzku, delenie spoločného záväzku, prechod poplatkovej povinnosti
Právna veta: Podľa ust. § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka, účastníci môžu dohodou zmeniť vzájomné práva a povinnosti. Zmena v obsahu záväzku sa týka vzájomných práv a povinností účastníkov (dlžníka a veriteľa). Zmena v obsahu záväzku dohodou strán sa nazýva kumulatívna novácia. V prípade kumulatívnej novácie dochádza k zmene pôvodného záväzkového vzťahu, nie však jeho zániku. K zmene dochádza tak, že k pôvodnej právnej skutočnosti, z ktorej vznikol záväzok pristupuje ďalšia právna skutočnosť - dohoda, ktorou zmluvné strany menia svoje vzájomné práva a povinnosti. Tým súčasne dochádza k zmene obsahu ich pô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná dôkazná povinnosť účastníkov konania, dôkaz na preukázanie tvrdených skutočností, vykonanie nevyhnuté pre rozhodnutie vo veci, unesenie dôkazného bremena, posúdenie návrhov na vykonanie dokazovania, dôkazná povinnosť
Právna veta: Účastníci konania majú procesnú dôkaznú povinnosť, t.j. povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie tvrdených skutočností. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnuté pre rozhodnutie vo veci (§ 120 ods. 1 O.s.p.). Každého z účastníkov teda zaťažuje dôkazné bremeno preukázania svojich tvrdení pod následkom neunesenia dôkazného bremena. Cieľom dôkaznej povinnosti je unesenie dôkazného bremena v rozsahu, v ktorom dôkazné bremeno spočíva na účastníkovi konania, bez ohľadu na jeho procesné postavenie. Nesplnenie dôkaznej povinnosti prináša so sebou také ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: posudzovanie predpokladov k zmene právoplatného rozsudku o výživnom, pribúdajúci vek dieťaťa, povinný plniť vyživovaciu povinnosť, zmena vyživovacej povinnosti
Právna veta: Pre posúdenie predpokladov k zmene právoplatného rozsudku o výživnom (§ 78 Zákona o rodine) musí byť založený záver, že došlo k zmene pomerov a že v dôsledku toho je potrebné zmeniť i výšku výživného. Môže dôjsť k zmene potrieb oprávneného, najmä v súvislosti s pribúdajúcim vekom dieťaťa (fyzickým dospievaním, začínajúcou školskou dochádzkou, ďalšími formami prípravy na budúce povolanie), ale môže nastať i zmena v možnostiach povinného plniť vyživovaciu povinnosť v doterajšom rozsahu, napríklad v dôsledku vzrastu alebo dôvodného poklesu jeho zárobku, poprípade v dôsledku zúženia alebo rozšíren ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pozemné komunikácie, účelové komunikácie, všeobecné užívanie pozemných komunikácií, dopravná cesta, konkludentný súhlas
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu ČR zo dňa 15. 11. 2000 sp. zn. 22Cdo/1868/2000, ak zriadi vlastník pozemku účelovú komunikáciu alebo ak súhlasí čo aj konkludentne s jej zriadením, stáva sa táto komunikácia verejne prístupnou a vzťahuje sa na ňu všeobecné užívanie pozemnej komunikácie. Vlastník pozemku potom už následne nemôže jednostranným vyhlásením zamedziť jej všeobecnému užívaniu. Vlastník pozemku, na ktorom je zriadená pozemná komunikácia nie je oprávnený obmedziť užívanie tejto komunikácie na určitú skupinu subjektov a vylúčiť tak jej všeobecné užívanie. Ak je pozemná komunikácia v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kvalifikovaná právna pomoc, povinné zastupovanie advokátom, zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva
Právna veta: Jedna z osobitostí správneho konania spočíva v tom, že v správnom súdnictve musí byť účastník zastúpený advokátom, pokiaľ nemá sám právnické vzdelanie. Zmyslom tohto ustanovenia je, aby sa žalobcovi, ktorý sám nemá právnické vzdelanie, poskytla kvalifikovaná právna pomoc, keďže ide o typ konania, v ktorom sa riešia prevažne právne dôvody. Zastupovanie účastníkov konania fyzickou osobou podľa ustanovenia § 24 O.s.p. povaha správneho konania vylučuje. Predmetné ustanovenie § 250a O.s.p. veta prvá, za bodkočiarkou taxatívne vymenúva výnimky, pri ktorých toto právne zastúpenie sa nevyžaduje, avšak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obnova konania proti uzneseniu, právoplatné uznesenie, schválený zmier, prípustnosť podľa O.s.p.
Právna veta: Obnova konania proti uzneseniu je prípustná len v tom prípade, ak sa jedná o právoplatné uznesenie, ktorým bol schválený zmier /§ 228 ods. 2 O.s.p./. Inak môže byť napadnutý návrhom na obnovu konania právoplatný rozsudok /§ 228 ods. 1 O.s.p./. Podľa § 234 ods. 2 O.s.p. ak súd zamieta návrh na obnovu konanie preto, že nie je prípustný, alebo preto, že ho podal niekto, kto naň nebol oprávnený, alebo preto, že je zrejme oneskorený, nemusí nariaďovať pojednávanie.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nutná obrana, okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, zločin zabitia, zamietnutie odvolania ako nedôvodné
Právna veta: Podľa § 25 Tr. zák. čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom (ods. 1). Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu (ods. 2). Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia (ods. 3). O nutnú obranu teda ide v prípade, keď konajúca (brániaca) oso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, záložné právo, pravdepodobnosť nároku, naliehavá potreba dočasnej úpravy vzťahu, reálna hrozba nebezpečenstva
Právna veta: Základnými predpokladmi pre vydanie predbežného opatrenia je osvedčenie aspoň základných skutočností potrebných pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana ako i preukázanie naliehavej potreby dočasnej úpravy vzťahu medzi účastníkmi, a to osvedčením bezprostrednosti ohrozenia nároku, resp. existencia súdneho rozhodnutia alebo stav v súdnom konaní, ktorý osvedčuje, že reálne dôjde k vyneseniu rozhodnutia, ktoré môže byť exekučným titulom. V danom prípade bola preukázaná naliehavosť potreby dočasnej úpravy vzťahov účastníkov konania v podobe reálnej hrozby nebe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zdravotné postihnutia zohľadnené na invalidný ôchodok, zdravotná dokumentácia zdravotníckeho zariadenia, percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: prípady nulitného manželstva, judikatúra súdov týkajúca sa neplatnosti manželstva, nedostatok súhlasného vyhlásenia snúbencov o vstupe do manželstva, uzavretie manželstva neplnoletou osobou, uzavretie manželstva pred iným než príslušným štátnym orgánom, uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá nie je registrovaná, manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia, súhlasné vyhlásenie snúbencov
Právna veta: Na rozdiel od platnej právnej úpravy, t.j. zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý v § 17 výslovne vymedzuje prípady, kedy manželstvo nevznikne zákon č. 94/1963 Zb. o rodine (t.j. právny predpis platný a účinný v čase uzavretia manželstva účastníkov konania) výslovne takýmto spôsobom prípady, kedy manželstvo nevzniklo, neupravoval a prípady tzv. nulitného manželstva vyplynuli z judikatúry. Judikatúra súdov platná v čase účinnosti zákona č. 94/1963 Zb. dospela k záveru, že o zdanlivé manželstvo by išlo v prípade, ak by chýbalo súhlasné vyhlásenie snúbencov o v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové výdavky, daň z príjmov právnických osôb, povinnosť daňového subjektu, daňový náklad
Právna veta: Zákonodarca v právnych normách § 19 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. ustanovuje zákonné podmienky daňového výdavku daňového subjektu. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť, ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu, ani za dobromyseľnosti platiteľa. Zákonodarca požaduje, aby daňový subjekt preukázal všetky skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní, alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňovým subjekto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neúčelnosť trov právneho zastúpenia, nárok na náhradu trov právneho zastúpenia, príčinná súvislosť s procesným postojom, skutočnosti významné pre posúdenie veci samej, povinnosť platiť trovy konania
Právna veta: Trovy vynaložené účastníkom konania v spore (a platí to aj pre vedľajšieho účastníka), musia byť v príčinnej súvislosti s jeho procesným postojom k predmetu konania a ich vynaložením sa musí sledovať procesné presadzovanie uplatneného nároku, alebo ako v danom prípade, procesná obrana proti takémuto tvrdenému nároku. V tomto konaní nie je možné považovať trovy vynaložené vedľajším účastníkom, presnejšie, vyčíslené vedľajším účastníkom za účelné, lebo tieto trovy neboli v príčinnej súvislosti s procesným postojom odporcov, respektíve vedľajšieho účastníka k predmetu konania. Účelnosť trov vynal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poriadkové opatrenie, účastníci občianskeho konania, vykázanie z pojednávania
Právna veta: Vykázanie z pojednávacej miestnosti je poriadkovým opatrením v zmysle § 54 O.s.p, ktoré možno uložiť samostatne alebo v kumulácii s ostatnými poriadkovými opatreniami (poriadkovou pokutou). Ak je účastník z pojednávacej miestnosti vykázaný, môže súd naďalej konať v jeho neprítomnosti, pričom účastník nemá možnosť s úspechom namietať odňatie práva na prístup k súdu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť správneho orgánu, zásady správneho konania, ústne pojednávanie, administratívne trestanie
Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 23 ods.3 posledná veta zákona č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, že pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. Takýmto všeobecným predpisom je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). To znamená, že správne orgány musia v konaní a pri rozhodovaní dodržiavať najmä základné zásady správneho konania (§ 3), ustanovenia správneho poriadku týkajúce sa zisťovania podkladom pre rozhodnutie (§ 32 a nasl.) a ustanovenia správneho poriadku zakotvujúce finálne štádium spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: účastník konania vo veciach sociálneho poistenia, o ktorej právach a povinnostiach sa má konať , môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
Právna veta: Podľa § 173 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, účastník konania vo veciach sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom je právnická osoba alebo fyzická osoba, o ktorej právach alebo povinnostiach ustanovených týmto zákonom sa má konať alebo ktorej práva alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, alebo ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá, a to až do času, kým sa preukáže opak (ďalej len "účastník konania").
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uzavretie zmluvy o pôžičke, úroky pri peňažnej pôžičke, peňažná pôžička, dohoda o výške úrokov
Právna veta: Pri peňažnej pôžičke účastníci zmluvy môžu dohodnúť úroky obvykle určitým percentom stanoveným za príslušnú dobu. Úrok je vlastne odplata za užívanie peňažnej istiny a plní sa v určitom percente za určité obdobie. Výška úrokov závisí od dohody zmluvných strán. Dohoda o výške úrokov však nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Zo strany veriteľa nemôže ísť o úžeru.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie niekoľkým veriteľom, zmluva o nájme bytu, zmluva o prevode vlastníctva bytu, spoločný majetok manželov, nedoplatok na nájomnom, požičanie peňazí od manželovho brata
Právna veta: Podľa ustanovenia § 513 Občianskeho zákonníka, ak je dlžník zaviazaný na rovnaké plnenie niekoľkým veriteľom, ktorí sú podľa zákona, podľa rozhodnutia súdu alebo podľa zmluvy voči nemu oprávnení spoločne a nerozdielne, môže ktokoľvek z veriteľov žiadať celé plnenie a dlžník je povinný splniť v celom rozsahu tomu, kto o plnenie požiada prvý. Z uvedeného zákonného ustanovenia možno vyvodiť, že každý manžel je oprávnený vo svojom mene domáhať sa vydania predmetu spoločného majetku proti tretej osobe, ako aj požadovať zaplatenie dlžnej pohľadávky.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka fyzickej osobe, ochrana záujmov a práv opatrovanca, zmena v osobe opatrovníka, ochrana spoluobčanov a spoločnosti pred činmi opatrovaného, ustanovenie opatrovníka
Právna veta: Ustanovenie opatrovníka fyzickej osobe nie je nárokovateľné právo patriace konkrétnej osobe (napr. manželke). Ustanovenie opatrovníka v prvom rade je realizáciou ochrany záujmov a práv opatrovanca, ale aj ochranou spoluobčanov a spoločnosti pred činmi opatrovaného, ktorý sa nedokáže ovládať alebo reálne vyhodnocovať. Osoba, ktorá je za opatrovníka ustanovená, musí svojim konaním preukázať, že je osobou vhodnou na takúto funkciu a funkciu musí vykonávať zodpovedne. V prípade ak vznikajú pochybnosti o schopnostiach alebo úmysloch ustanoveného opatrovníka, súd aj bez návrhu pristúpi k zmene v oso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo na náhradu nákladov konania, úspech, neúspech účastníkov konania, oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, druhy trov konania
Právna veta: Štát má podľa výsledku konania proti účastníkom právo na náhradu nákladov konania, ktoré platil v konaniach, v ktorých účastníci nemajú postavenie navrhovateľov a odporcov, teda v konaniach, ktoré sú vecne oslobodené od súdnych poplatkov, alebo v ktorých účastníci sú osobne oslobodení od súdnych poplatkov. Pre priznanie náhrady trov konania, ktoré platil štát nie je smerodajné, či dokazovanie nariadené súdom, v dôsledku ktorého vznikli trovy štátu bolo opodstatnené. Z uvedeného vyplýva, že v konaniach nesporových, kde nie je možné hovoriť o úspechu alebo neúspechu niektorého z účastníkov konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie premlčaného dlhu, právna domnienka existencie dlhu, omyl skutkový, omyl právny, uznanie dlhu
Právna veta: Podľa § 558 Obč. zák., ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Takéto uznanie zakladá právnu domnienku existencie dlhu v čase jeho uznania iba vtedy, ak dlžník, ktorý dlh uznal, vedel o jeho premlčaní. Ak dlžník nevedel o premlčaní, či už pre omyl skutkový alebo pre omyl právny, nemá jeho uznanie uvedené právne účinky. Aj uznanie premlčaného dlhu zakladá len vyvrátiteľnú domnienku. Dlžník sa i tu môže brániť námietkou, že dlh nevznikol alebo že v čase uznania neexistoval. Nemôže sa však brániť s námietkou premlčania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správa a údržba bytového fondu, činnosť správcu konkurznej podstaty, samostatné analytické účty, majetok vlastníkov, záväzky nesúvisiace so správou domu, správca bytového domu
Právna veta: Podľa § 8 ods.1 zák. č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu. Činnosť správcu môže byť vykonávaná len podľa tohto zákona. Podľa ods. 2 cit. ust. akákoľvek zmena, zrušenie, splynutie alebo zlúčenie správcov nemôže byť na ujmu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Podľa ods. 3 cit. ust. správca je povinný vi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu, späťvzatiu návrhu pred začatím pojednávania, úkony účastníkov vo veci samej
Právna veta: Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 O.s.p. súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní. Podľa ods. 3 citovaného ustanovenia nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je. V takomto prípade súd rozhodne o zastavení konania do 30 dní od späťvzatia návrhu.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: účtovná jednotka, aktíva a pasíva majetku, celková suma záväzkov účtovnej jednotky, majetok účtovnej jednotk
Právna veta: V súlade s § 2 ods. 4 písm. a/ zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve sa majetkom rozumejú aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí. Naopak, za pasíva sa v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia písm. k/ považujú zdroje majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky, vrátane iných pasív a rozdielu majetku a záväzkov; za iné pasíva možno považovať aj pohľadávky účtovnej jednotky. Z uvedeného vyplýva, že na účtoch v banke sa pohľadávky, resp. záväzky vlastníkov bytov nenachádzajú.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nutná obrana, okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, prečin ublíženia na zdraví, zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa, skutok posúdený nesprávne alebo neúplne
Právna veta: Ako už konštatoval okresný súd v odôvodnení napadnutého rozsudku, podľa § 25 ods. 1 Tr. zák. čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. Podľa odseku 2 uvedeného ustanovenia nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. Okresný súd nesprávne subsumoval pod odsek 2 citovaného zákonného ustanovenia tzv. putatívnu obranu, pretože táto je riešená v ustanovení § 25 ods. 4 Tr. zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predpoklady úspešného uplatnenia práva na ochranu osobnosti, zásah objektívne spôsobilý privodiť ujmu, ochrana osobnosti
Právna veta: Predpokladom úspešného uplatnenia práva na ochranu osobnosti je jednak to, že došlo k neoprávnenému zásahu, a jednak to, že tento zásah bol objektívne spôsobilý privodiť ujmu na právach chránených ustanovením § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výkon rodičovských práv a povinností k dieťaťu, záujem maloletého dieťaťa, právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť, právo maloletého dieťaťa na zachovanie vzťahu k obidvom rodičom, rozvod manželstva
Právna veta: Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o rodine“), súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a na schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účel exekučného konania, vynutiteľnosť práva, súdny zmier
Právna veta: Podľa § 99 ods. 4 veta prvá O.s.p. schválený zmier má účinky právoplatného rozsudku. Teda pokiaľ boli súdnym zmierom uložené práva a povinnosti jednotlivým subjektom - účastníkom, očakáva sa od nich, že sa mu dobrovoľne podrobia. Tam, kde povinnosť nie je splnená dobrovoľne, zabezpečuje sa jej splnenie prostredníctvom štátnej donucovacej moci. Postup, ktorým sa táto nútená realizácia zabezpečuje sa nazýva exekúciou, alebo výkonom rozhodnutia. Účelom exekučného konania je uspokojiť práva priznané oprávneným osobám voči osobám povinným, t.j. prejavuje sa tu vynutiteľnosť práva. Uvedené konanie z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výkon rodičovských práv a povinností k dieťaťu, spoločné bývanie rodičov, úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch
Právna veta: Podľa § 36 ods. 1 Zákona o rodine, ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, je dôvodná úprava výkonu ich rodičovských práv a povinností k dieťaťu rozhodnutím súdu. Podľa konštantnej súdnej judikatúry spoločné bývanie rodičov maloletého dieťaťa v jednom byte nemusí ešte znamenať, že by v takom prípade nemohol byť splnený zákonný predpoklad pre úpravu výchovy a výživy. Naplnenie podmienky, že rodičia dieťaťa spolu nežijú v zmysle citovaného § 36 ods. 1 Zákona o rodine nie je závislé od okolnosti, či spolu bývajú alebo nie. S poukazom na okolnosti fungovania vzťahu rodičov maloletého odvolací ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dočasná úprava pomerov účastníkov, ohrozený výkon súdneho rozhodnutia, účel predbežného opatrenia, vážnejšie pochybnosti o potrebe predbežnej úpravy, náležitosti predbežného opatrenia, predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: Účelom predbežného opatrenia je dočasne upraviť pomery účastníkov, či už pred začatím konania vo veci samej alebo v priebehu konania vo veci samej, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia (exekúcie) bol ohrozený; nejde pritom o úpravu faktických pomerov účastníkov, ale o dočasnú úpravu právnych pomerov. Nariadenie predbežného opatrenia predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o potrebe predbežnej úpravy. Procesnú zodpovednosť za výsledok konania (dôkazné bremeno) v tomto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská zmluva, slobodná vôla zmluvných strán, neprijateľnosť rozhodcovskej doložky, ochrana spotrebiteľa, geografická neprijateľnosť miesta konania
Právna veta: Rozhodcovská zmluva uzavretá so spotrebiteľom, ak má byť právom akceptovateľná ako prejav zmluvnej autonómie, musí byť výsledkom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Slobodná vôľa vyžaduje informácie o možnosti voľby medzi viacerými riešeniami a informácie o tom, čo tá ktorá voľba konkrétne znamená. Záver o neprijateľnosti rozhodcovskej doložky odvolací súd vidí tiež v geografickom faktore v zmysle judikatúry. Neprimeraná vzdialenosť od miesta rozhodcovského konania je skutočnosťou, ktorá má odradzujúce účinky pre spotrebiteľa vo vzťahu k uplatňovaniu práva. Je treba zdôrazniť, že Európska ún ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predpoklady nariadenia predbežného opatrenia, zabezpečenie budúcej exekúcie, zmarenie, sťaženie, znemožnenie exekúcie, predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: Predpokladom pre nariadenie takéhoto predbežného opatrenia je existencia súdneho rozhodnutia alebo stav v súdnom konaní, ktorý osvedčuje, že došlo alebo reálne dôjde k vyneseniu rozhodnutia, ktoré môže byť exekučným titulom. Je nevyhnutné, aby sa jednalo o súdne rozhodnutie, ktoré ukladá povinnému určitú povinnosť na plnenie. Za obavu z ohrozenia sa považuje objektívny stav, ktorý oprávneného núti, aby požiadal o zabezpečenie budúcej exekúcie, pričom základom tejto obavy je ohrozenie. Oprávnený musí preto tvrdiť a osvedčiť, že povinný koná tak, že v konečnom dôsledku môže dôjsť k zmareniu, sťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výchova maloletého dieťaťa, odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, nariadenie tohto predbežného opatrenia, predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: Obsah predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. b/ (predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby odovzdal dieťa do starostlivosti toho, koho označí súd) úzko súvisí s otázkou výchovy maloletého dieťaťa, ktorá je inštitútom rodinného práva, normatívne upraveného v Zákone o rodine. Odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov je v skutočnosti faktickým opatrením ktoré určuje otázku budúcej výchovy. Trvá dovtedy, kým súd nerozhodne o výchove maloletého dieťaťa rozsudkom. Účelom predbežného opatrenia uvedeného typu je rovnako ako v ďalších predbežných opatre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezákonné zásahy orgánov verejnej správy, miesto kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody, skúmanie dodržiavania zákonnosti, dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená
Právna veta: Na miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody, v zmysle § 18 ods. 1 zák. č. 153/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov vykonáva dozor prokurátor. Jeho dozor spočíva v tom, aby v týchto miestach boli dodržiavané zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Tento dozor a teda i skúmanie možných nezákonných zásahov orgánov verejnej správy na týchto miestach patrí prokurátorovi, ktorý má na toto dozorovanie výlučnú kompetenciu. Prokurátor postupuje v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia ako orgán dozoru v zmysle špeciálneho zákona - zákona o prokuratúre. V zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva, aktívna legitimácia na podanie návrhu, konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku
Právna veta: Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva patrí medzi osobitné konania (Siedma hlava) upravené v ustanovení § 250zf OSP. V zmysle tohoto zákonného ustanovenia žalobca nemá aktívnu legitimáciu na podanie návrhu, na základe ktorého by súd bol oprávnený na preskúmanie procesu súvisiaceho s vydaním a aj doručovaním uznesenia obecného zastupiteľstva.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odvolanie matky maloletého dieťaťa, záujem maloletého dieťaťa, rozvod manželstva, návrh otca maloletého na zmenu úpravy styku s maloletým, bránenie otcovi styk s maloletým zo strany matky, práva dieťaťa
Právna veta: Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o rodine“), súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a na schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na vykonanie exekúcie, nesprávne uloženie povinnosti, úhrada trov exekúcie, trovy exekúcie
Právna veta: Ak návrh na vykonanie exekúcie bol podaný včas, tak ako tomu bolo v preskúmavanej veci, t.j. pred uplynutím prekluzívnej lehoty podľa § 88 ods. 1 zákona č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, oprávnený procesne nezavinil zastavenie exekúcie. Nejedná sa teda o prípad, kedy by podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku zastavenie exekúcie zavinil oprávnený, ani o prípad podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, že by exekúcia bola zastavená z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poľnohospodársky pôdny fond, lesný pôdny fond, navrátenie pozemkov
Právna veta: Podľa § 1 zák. č. 503/2003 Z.z., tento zákon upravuje navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nebolo vydané podľa osobitného predpisu. Vlastnícke právo sa navracia k pozemkom, ktoré tvoria a/ poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria, b/ lesný pôdny fond. Podľa § 3 ods. 1 zák. č. 503/2003 Z.z., oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu. Podľa § 7 ods. 1 nariadenia 104/1945 Sn. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa (ďalej len "nariade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odtiahnutie motorového vozidla správcom cesty, prevádzkovateľ vozidla, prekážka cestnej premávky
Právna veta: V zmysle § 43 ods. 4 písm. b/ zák. č. 8/2009 o cestnej premávke, odstraňuje vozidlo správca cesty, pričom samotný výkon odstránenia vozidla môže preniesť na iný subjekt, pričom náklady na tento výkon je oprávnený požadovať od prevádzkovateľa vozidla iba správca. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste, vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa ak je na vyhradenom parkovisku, ak takéto parkovisko nie je preň určené. Len správca komunikácie môže odstrániť vozidlo tak, ako je to uvedené v ust. § 43 ods. 4 zák. č. 8/2009 Z.z., prípadne aj policajt (§ 43 ods. 5 cit. zák.), ak t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútne neplatný právny úkon, neplatnosť dohody o vyporiadaní BSM, prednosť pred odporovateľnosťou, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: Pokiaľ účastníci dohodou uskutočnili vyporiadanie ohľadne ich majetku tak, že tento nadobúda v celosti do svojho výlučného vlastníctva odporkyňa, bez povinnosti výplaty manželovi rozdielu, o ktorý sa zväčšil jej majetok, takáto dohoda svojim obsahom a účelom odporuje zákonu, prieči sa dobrým mravom a preto je absolútne neplatná. Predpokladom úspešnej odporovateľnej žaloby je, aby právny úkon bol platný. Za neúčinný nemôže byť vyslovený absolútne neplatný právny úkon. V takomto prípade sa ukrátený veriteľ môže domáhať jeho neplatnosti ex tunc. Ak ide o neplatný právny úkon nemožno mu s úspechom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, zabránenie vymožiteľnosti pohľadávky veriteľa, prejudiciálne konanie, doktrína acte claire a acte éclairé, konanie objasnené, konanie už rozsúdené
Právna veta: Vnútroštátny súd vo všeobecnosti (za predpokladu, že postupuje zákonným spôsobom) môže svojím rozhodnutím zabrániť vymožiteľnosti pohľadávky veriteľa voči spotrebiteľovi, a uvedené zabránenie potom nie je v rozpore s článkom 17 Charty základných práv EÚ o ochrane vlastníckeho práva a ani v rozpore s článkom 47 tejto Charty o práve na spravodlivý proces. Uvedené posúdenie bol odvolací súd spôsobilý uskutočniť sám, na základe už existujúcej konštantnej judikatúry Súdneho dvora EÚ, bez potreby predložiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru EÚ, keď toto jeho posúdenie a zhodnotenie neexistencie potr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: petit žaloby, doplnenie chýbajúcich náležitostí, odvolanie v sporovom konaní, poučovacia povinnosť súdu, znemožnenie posúdenie správnosti postupu
Právna veta: Pokiaľ návrh neobsahuje žiadny petit alebo vadný petit, súd má voči účastníkom poučovaciu povinnosť upravenú v ust. § 209 ods. 1 O.s.p. Z uvedeného vyplýva, že neuvedenie petitu odvolacieho návrhu, t. j. čoho sa odvolateľ odvolaním domáha a tiež neuvedenie v čom vidí nesprávnosť postupu alebo rozhodnutia súdu prvého stupňa, znemožňujú odvolaciemu súdu podrobiť uznesenie o nariadení predbežného opatrenia odvolaciemu prieskumu. Odvolaciemu súdu v dôsledku odvolania nemajúceho zákonom vyžadované náležitosti je znemožnené posúdiť správnosť postupu súdu prvého stupňa, keďže ho odvolateľ nenam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: požadovať od dlžníka náhradu za plnenie, náhrada za plnenie, pasívna solidarita dlžníkov, ručitelia pôžičky, zákonná cesia, solidárny dlh
Právna veta: Podľa § 550 Občianskeho zákonníka, ak ručiteľ dlh splnil, je oprávnený požadovať na dlžníkovi náhradu za splnenie poskytnutej veriteľovi. Uplatňuje sa tu priamo zákonom stanovená tzv. „zákonná cesia“, keďže splnením dlhu ručiteľom prechádzajú na neho priamo zo zákona práva veriteľa. Ide o vznik vlastnej pohľadávky voči dlžníkovi na náhradu toho, čo za neho ručiteľ v novom postavení veriteľa plnil. Ustanovenie § 550 Občianskeho zákonníka je možné považovať za špeciálne ustanovenie vo vzťahu k ustanoveniu § 454, avšak nárok ručiteľa proti dlžníkovi podľa § 550 nie je nárokom na vydanie bezdôvodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, prevod držby motorového vozidla, zánik poistenia zodpovednosti
Právna veta: Podľa ust. § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinného k 01. 11. 2008), poistenie zodpovednosti okrem dôvodov ustanovených osobitným predpisom zaniká aj zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predčasný starobný dôchodok, sčítavanie súm vypočítanej dávky dôchodkového poistenia, všeobecný systém,osobitný systém dôchodkového poistenia, podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok
Právna veta: Súčasná platná a účinná právna úprava predčasného starobného dôchodku v zákone o sociálnom poistení neumožňuje žiadny iný postup, len vyplývajúci z dikcie zákona, a preto nie je možné v prípade navrhovateľa postupovať iným spôsobom, tak ako požaduje a síce sčítavať sumy vypočítanej dávky dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme a v osobitnom systéme dôchodkového poistenia. Podľa § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení /ďalej len zákon/ poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: písomná forma, dôkazné bremeno žalobcu v konaní o vrátenie pôžičky, zmluva o pôžičke, odovzdanie finančných prostriedkov dlžníkovi
Právna veta: V konaní o vrátenie pôžičky je na žalobcovi dôkazné bremeno o tom, že plnenie žalovanému poskytol, ako aj tom, že plnenie bolo poskytnuté na základe zmluvy o pôžičke uzatvorenej so žalovaným. Hoci zákon pre uzatvorenie zmluvy o pôžičke vyžaduje písomnú formu, aj v prípade ústnej zmluvy o pôžičke, musí dôjsť hodnoverne a určito k preukázaniu obsahu uzatvorenej zmluvy ako aj k odovzdaniu finančných prostriedkov dlžníkovi práve z tohto titulu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predpoklady pre vydanie predbežného opatrenia, nenávratný stav, potrebná dočasná úprava , predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: Predpoklady pre vydanie predbežného opatrenia sú obsiahnuté v § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. Nariadenie predbežného opatrenia je podľa týchto predpokladov uvedených v Občianskom súdnom poriadku prípustné a opodstatnené vtedy, ak a/ sa tvrdí a osvedčí, že sú tu právne vzťahy medzi účastníkmi, b/ tieto právne vzťahy vyžadujú dočasnú úpravu, táto dočasná úprava je potrebná, c/ sa v právnych vzťahoch medzi účastníkmi nevytvorí nenávratný stav, e/ sa neprimeraným spôsobom nezasahuje do právnych vzťahov medzi účastníkmi, teda že účastník nie je obmedzený spôsobom neprimeraným povahe veci. V prejednávan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada úspechu vo veci, dôvody hodné osobitného zreteľa, odstránenie neprimeranej tvrdosti, pomery účastníkov konania, náhrada trov konania
Právna veta: Podľa § 150 ods. 1 O.s.p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo z časti priznať. V sporovom konaní (ako je tomu aj v predmetnom konaní ) sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci. Ustanovenie § 150 ods. 1 O.s.p. umožňuje súdu vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa účastníkom, ktorí by inak mali právo na náhradu trov konania, túto náhradu celkom alebo z časti nepriznať. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ide o ustanovenie výnimočné, ktoré má súdu umožniť, aby pri rozhodov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odklad vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, závažná ujma, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: Podľa § 250c ods. 1 O.s.p. žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Ak predseda senátu nevyhovie žiadosti, upovedomí o tom účastníka. Odklad vykonateľnosti rozhodnutí sa vzťahuje na rozhodovanie správnych orgánov oboch stupňov vydaných v inštančnom postupe.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonateľnosť notárskej zápisnice, notárska zápisnica ako exekučný titul, formálne a materiálne podmienky vykonateľnosti, súhlas k vykonateľnosti, prezumpcia správnosti, účinky právoplatnosti, záväznosti, hodnotenie dôkazov
Právna veta: Notárska zápisnica ako exekučný titul musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti a musí byť spísaná predpísaným spôsobom. Vzhľadom na to, že exekučným titulom v danej veci je notárska zápisnica, ktorá je spôsobilým exekučným titulom iba za predpokladu, že spĺňa formálne a materiálne podmienky vykonateľnosti (§ 46, § 47 zák. č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) je potrebné sa zaoberať otázkou vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Podmienkami materiálnej vykonateľnosti, ktoré musí notárska zápisnica obsahovať sú právny záväzok, označenie oprávne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: zánik právnickej osoby bez právneho nástupcu, výmaz z obchodného registra, zapísanie právnickej osoby do obchodného registra
Právna veta: Pokiaľ ide o právnické osoby, podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného registra, môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti zapísania do tohto registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Tieto právnické osoby zanikajú dňom výmazu z obchodného registra. Splnenie podmienky tejto subjektivity si súd všíma aj bez návrhu po celý čas konania (§ 103 O.s.p.). Podľa § 107 ods. 4 O.s.p., ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s právnym nástupcom a ak právneho nástupcu niet súd konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neobvyklé a nepredvídateľné okolností, nezabezpečenie zájazdu zo strany cestovnej kancelárie, zájazd v kvalite zodpovedajúcej službám dohodnutým v pôvodnej zmluve
Právna veta: Podľa ust. § 741g ods. 2 Občianskeho zákonníka má objednávateľ právo žiadať, aby mu cestovná kancelária na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak cestovná kancelária môže takýto zájazd ponúknuť. Podľa § 741j ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinnosti len vtedy, ak preukáže, že škodu nezavinila a táto bola spôsobená udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti, námietka zaujatosti uplatnená odôvodnene, ktorým sa ustanovujú poplatky a sadzby za vykonávanie veterinárnych kontrol, poplatok
Právna veta: Poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti sa vráti, ak bola námietka zaujatosti uplatnená odôvodnene; ak poplatok v takomto prípade ešte nebol zaplatený, súd uznesenie o uložení povinnosti zaplatiť poplatok zruší. O vrátení poplatku rozhodne i bez návrhu súd, ktorý bezdôvodne zaplatený poplatok prevzal.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predĺženie lehoty zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, výkon administratívneho vyhostenia, náhradný cestovný doklad, dostatočná spolupráca príslušníka tretej krajiny, narodenie štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky alebo členského štátu
Právna veta: Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac však na šesť mesiacov (prvá veta ustanovenia § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov). Policajný útvar môže rozhodnúť o predĺžení lehoty zaistenia najviac o 12 mesiacov, ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom, potrebným na výkon jeho administratívneho vyhostenia, sa tento výkon predĺži z dôvodu, že štátny príslušník tretej krajiny dostatočne nespolupracuje alebo z dôvodu, že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety; to neplatí, ak ide o žiadateľa o azyl, rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opakované hrubé sťaženie postupu konania, poriadkové opatrenie, represívna funkcia, výchovná fukncia
Právna veta: Súd je oprávnený uložiť poriadkovú sankciu nedisciplinovaným účastníkom konania či tretím subjektom z dôvodov uvedených v § 53 O.s.p, pričom ide o prípady závažného porušovania procesných povinností účastníkov konania voči súdu či inému účastníkovi; prípadne tieto dôvody vyplývajú z povinnosti súdu hájiť jednu zo základných zásad súdneho konania a to zachovanie dôstojnosti a vážnosti súdneho konania. Treba uviesť, že poriadková sankcia nemá len represívnu funkciu ale plní i výchovnú funkciu a má zabezpečiť rýchlosť, hospodárnosť a účinnosť súdnej ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právomoc súdov vo veciach vyživovacej povinnosti , obvyklý pobyt odporcu, oprávneného, právomoc založená výlučne na štátnej príslušnosti účastníkov, právomoc súdov v občianskom súdnom konaní
Právna veta: Na základe Korigenda k nariadeniu Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Úradný vestník Európskej únie L131/26, slovenská verzia) je správne znenie čl. 3 Nariadenia Rady č. 4/2009 nasledovné: V členských štátoch je právomoc vo veciach vyživovacej povinnosti daná: a) súdu podľa miesta obvyklého pobytu odporcu, alebo b) súdu podľa miesta obvyklého pobytu oprávneného, alebo c) súdu, ktorý má podľa svojho právneho poriadku právomoc konať o osobnom stave, ak vec týkajúca sa vyživovacej povi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, minimálne výživné v rodinnom práve, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine, každý rodič, bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery, je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Cieľom úpravy podľa uvedeného zákonného ustanovenia, je to, že každá povinná osoba musí vždy aj keď na úkor svojho minima zabezpečiť výživu dieťaťa.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: plnenie v budúcnosti zročných dávok, zmena výšky výživného na maloleté dieťa, neprípustné preskúmavanie a reparácia právoplatného súdneho rozhodnutia, subjektívna, objektívna zmena pomerov, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Podľa § 163 ods. 1 O.s.p. rozsudok odsudzujúci na plnenie v budúcnosti zročných dávok alebo na plnenie v splátkach možno zmeniť ak sa podstatne zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok alebo splátok. Zmena rozsudku je prípustná od času, keď došlo k zmene pomerov. V zmysle vyššie uvedeného zákonnou hmotnoprávnou podmienkou toho, aby súd mohol o veci opakovane rozhodnúť a zmeniť pôvodne určenú výšku výživného, je zmena pomerov, pričom je nevyhnutné prihliadať k všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného. Tieto okolnosti ale môžu byť dôvodom na z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, riadny život
Právna veta: Na to, aby mohol byť odsúdený podmienečne prepustený, musí súd dospieť k záveru, že od odsúdeného možno očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Rozhodnutie o tom robí súd na základe viacerých dôkazov a nielen z hodnotenia príslušného ústavu na výkon trestu odňatia slobody.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti, absolútne alebo relatívne neprípustná exekúcia, zastavenie exekúcie podľa § 57 EP
Právna veta: Podľa § 57 ods. 1 písm. h Ex.por., exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie predstavuje jeden z prostriedkov nápravy namietaného porušenia základného práva povinného na súdnu ochranu. Účel tohto právneho prostriedku obrany povinného v exekučnom konaní spočíva v tom, že v absolútne alebo relatívne neprípustnej exekúcii sa nesmie pokračovať a musí sa zastaviť a prípadne pred rozhodnutím o zastavení sa musí exekúcia aj odložiť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonateľnosť exekučného titulu, vecná správnosť exekučného titulu, hmotnoprávne legitimovaný oprávnený, povinný, nárok priznaný rozhodcovským rozsudkom, exekučný titul
Právna veta: Vykonateľnosť exekučného titulu môže exekučný súd skúmať v každom štádiu konania nielen na základe námietok povinného proti exekúcii. Je tak oprávnený preskúmať vecnú správnosť exekučného titulu, teda posúdiť, či bol exekučný titul vydaný orgánom oprávneným na jeho vydanie, či je formálne a materiálne vykonateľný, a či sú oprávnený a povinný hmotnoprávne legitimovaný z exekučného titulu. Ustanovenie § 45 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v zmysle uvedeného predstavuje výnimku z oprávneným tvrdenej materiálnej stránky právoplatnosti rozhodcovského rozsudku. Zahŕňa v sebe prieskumn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o vyhlásenie za mŕtveho, konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti, opatrovnícke konanie, konanie o spôsobilosti na právne úkony, konanie o dedičstve, začatie konania bez nárvhu, nemožnosť odvolania
Právna veta: Podľa § 81 ods. 1 O. s. p., aj bez návrhu môže súd začať konanie vo veciach starostlivosti o maloletých, konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti, konanie o spôsobilosti na právne úkony, opatrovnícke konanie, konanie o vyhlásenie za mŕtveho, konanie o dedičstve a ďalšie konania, kde to pripúšťa zákon. Z citovaných ustanovení vyplýva upustenie od dispozičnej zásady a taxatívne vymenovanie prípadov, keď súd môže začať konanie aj bez návrhu účastníka daného právneho vzťahu, resp. bez návrhu prokurátora. O začatí konania bez návrhu vydá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o nájme bytu uzatvorená za trvania manželstva, podozrivý z násilia, zákaz vstupu násilníckej osobe, predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: V danom prípade zmluva o nájme bytu bola uzatvorená za trvania manželstva a k bytu vznikol spoločný nájom oboma manželmi v zmysle § 703 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Účelom predbežného opatrenia je rýchla, ale len dočasná úprava právnych pomerov účastníkov. Podľa § 76 ods. 1 písm. g) OSP môže súd nariadiť predbežným opatrením aby nevstupoval do bytu, v ktorom býva osoba vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc rozhodcovského súdu, rozhodcovská zmluva, neplatný právny úkon, nedostatok právomoci rozhodcovského súdu
Právna veta: Predmetom príspevku je vymedzenie postavenia a právomoci Rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „Rozhodcovský súd SFZ“) z hľadiska platnej právnej úpravy v Slovenskej republike, ako aj vnútorných noriem Slovenského futbalového zväzu ako občianskeho združenia a Medzinárodnej federácie futbalových asociácií (Fédération Internationale de Football Association /ďalej len „FIFA“/) a Únie európskych futbalových asociácií (Union of European Football Associations /ďalej len „UEFA“/).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kontradiktórnosti konania , dôkazné bremeno , dôkazy na objasnenie, nezávislé a nestranné rozhodovania súdu a sudcu, orgány činné v trestnom konaní, zisťovanie skutkového stavu veci, hlavné pojednávanie, základné zásady trestného konania
Právna veta: Výťah z prednášky uskutočnenej dňa 22.01.2013 v Omšení
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kontradiktórnosť hlavného pojednávania, právo na kontradiktórny proces , zásada verejnosti, kon­fron­tač­ná zá­sa­da, zá­sa­da bezprostrednosti a rovnosti strán, podmienky trestného procesu, základné zásady trestného konania, súdne konanie
Právna veta: Definícia a obsah zásady kontradiktórnosti a jej odlíšenie od sporového konania a súperenia strán.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody fiktívneho nesprístupnenia informácií, právo na prístup k informáciám , právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia, odmietnutie sprístupnenia informácií
Právna veta: Zákonnosť fiktívnych rozhodnutí o odmietnutí sprístupnenia informácií a postupov orgánov verejnej správy a nepreskúmateľnosť fiktívnych rozhodnutí z dôvodu absencie odôvodnenia.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prístup k verejným funkciám, právomoc prezidenta Slovenskej republiky, menovanie generálneho prokurátora
Právna veta: Definovanie ústavnej právomoci prezidenta republiky pri menovaní generálneho prokurátora, základné právo kandidáta na prístup k verejným funkciám a vznik ujmy kandidátovi na generálneho prokurátora.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: divácke násilie, informačný systém o bezpečnosti športových podujatí, bezpečnosť na športových podujatiach, ochrana osobných údajov , zákaz účasti na športovom podujatí
Právna veta: Divácke násilie vníma slovenská spoločnosť už dlhšie obdobie ako reálny problém a to nielen z televíznych obrazoviek, tlačených alebo elektronických médií, ale najmä prostredníctvom konkrétnych negatívnych zážitkov fanúšikov, hráčov, funkcionárov, policajtov, usporiadateľov, či okolo idúcich občanov, mladých ľudí, žien, detí počas rizikových športových podujatí. Väčšinou alebo takmer vždy (zatiaľ) sa jedná o futbalové stretnutia, no skúsenosti z iných krajín hovoria, že fenomén diváckeho násilia sa môže objaviť aj na iných verejných podujatiach športových alebo aj kultúrnych (koncerty, festiva ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: blokové konanie, rozhodnutie v blokovom konaní, preskúmavanie rozhodnutí vydané v blokovom konaní, preskúmavanie rozhodnutí v správnom súdnictve
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou blokového konania v súvislosti s možnosťou uplatnenia práva na súdnu ochranu garantovanú ústavou slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Článok popisuje zásady a princípy blokového konania s dôrazom na využitie zákonných inštitútov slúžiacich na zabezpečenie dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov správnych orgánov. Autor rozoberá procesnú povahu rozhodnutia a jednotlivé špecifiká postupu v blokovom konaní, ktoré sú hlavnou zárukou priznania možnosti súdnej ochrany pred zásahmi do práv osôb v kona ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vyvlastnenie majetku, inštitút vyvlastnenia, vyvlastnenie, ochrana majetkových záujmov zahraničných osôb pri podnikaní, vo verejnom záujme možno vec vyvlastniť
Právna veta: Autor sa v štúdii zameriava najmä na oblasť správneho práva a úpravu inštitútu vyvlastnenia v ňom, pričom tento charakterizuje z pohľadu právnej úpravy ako českej, tak aj slovenskej. Autor uvádza aj súčasnú judikatúru, v ktorej sa zameriava obzvlášť na zaujímavé prípady a sporné otázky právnej úpravy. Popri českej a slovenskej judikatúre okrajovo autor uvádza aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, nakoľko je potrebné zohľadňovať ich v rozhodovacej činnosti českých a slovenských súdov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nútený výkon správneho rozhodnutia, vymáhanie peňažných plnení, prikázanie pohľadávky z účtu banky, príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke
Právna veta: Autor sa v článku venuje jednému zo spôsobov núteného výkonu rozhodnutia, a to prikázaniu pohľadávky z účtu povinného v banke. Porovnáva ho s príkazom na výplatu z účtu v peňažnom ústave tak, ako je tento upravený v právnom poriadku Českej republiky[1]. Autorovým cieľom bolo poskytnúť prehľad zakotvenia tohto inštitútu v jednotlivých právnych predpisoch pomocou ich vzájomného porovnávania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: riešenie športových sporov, právo na spravodlivý proces, rozhodcovské konanie, rozhodcovský súd
Právna veta: Rozhodcovské konanie je jedným zo spôsobov riešenia športových sporov. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými aktuálnymi otázkami rozhodcovského konania v prostredí slovenského futbalového hnutia akými sú právomoc rozhodcovského súdu, rozhodcovská zmluva, arbitrabilita a to analýzou ustanovení zákona Č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s aktuálnou judikatúrou súdov Slovenskej republiky a Českej republiky. Osobitnú pozornosť venuje postaveniu, právomoci a konaniu pred rozhodcovským súdom zriadeným Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) po prijatí nových st ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, doping v športe, preventívne prehliadky športovcov
Právna veta: Špička dopingového ľadovca sa z času na čas vynorí z vlnobitia kulís a zákulisia športov a jej hrot má vždy iné meno. Raz sú to stimulačné látky na podporu mozgovej činnosti, inokedy anaboliká[1] alebo rastový hormón[2], v poslednom čase je to erytropoetín[3]. Látky, ktoré pomáhajú umelo, neprirodzene pre ľudský organizmus, zvyšovať psychickú i fyzickú výkonnosť, spôsobujú nezvratné poškodenie srdcovo - cievneho aparátu a celkového zdravia, náhlu smrť. Napriek tomu sú stále medzi športovcami - profesionálmi, ktorí so vstupom enormného objemu peňazí do súťaží pociťujú neuveriteľnú motiváciu, ko ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účelne vynaložené trovy konania, druhy trov konania, trovy súdneho konania, hotové výdavky, trovy právneho zastúpenia
Právna veta: Príspevok skúma inštitút trov konania v rámci občianskeho súdneho konania. Osobitný priestor venuje autor inštitútu náhradu trov konania a zásadám, ktoré sa aplikujú pri rozhodovaní o náhrade trov konania. Súčasťou príspevku sú aj úvahy de lege ferenda.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovná zmluva, zmluvná sloboda v pracovnom práve, uzatvorenie pracovnej zmluvy, typické zmluvné typy, príkazná zmluva, mandátna zmluva
Právna veta: Autor v príspevku analyzuje postavenie pracovnej zmluvy v systéme súkromnoprávnych vzťahov. Jej špecifický stav vyplýva predovšetkým zo zakotvenia jej právnej úpravy v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej len „ZP“ alebo „Zákonník práce“). Príspevok sa snaží o podrobný rozbor nielen formy pracovnej zmluvy, ale aj jej obsahových náležitosti. Rovnako autor poukazuje na limity zmluvnej slobody účastníkov pracovnoprávnych vzťahov aj v nadväznosti na možnosti voľby rozhodného právneho poriadku. V záverečnej časti autor približuje zákonné limity uzatvárania iných zmluvných typov podľa obchod ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na priaznivé životné prostredie, účastníci správneho konania, zlepšenie životného prostredia
Právna veta: Príspevok skúma posledný vývoj účasti verejnosti v rozhodovacích procesoch v environmentálnych veciach, so zameraním najmä na postavenie zainteresovanej verejnosti v ochrane prírody. osobitný priestor venuje autor praktickým aspektom účasti verejnosti v týchto konaniach.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: správa daní, možnosť vyhotovenia záznamov pri správe daní, právo slobodne prijímať informácií, daňové tajomstvo
Právna veta: V súčasnej dobe sa neraz stretávame s konfliktom vznikajúcim medzi ochranou individuálnych záujmov jednotlivcov a záujmami štátu. Tieto strety sú vzhľadom ku charakteru daňového práva asi najviac zreteľné pri správe daní, kde prirodzene štátny orgán, ktorým je správca dane chráni záujmy štátu, ktoré sú vzhľadom k sledovaniu odlišných cieľov v priamom strete so záujmami jednotlivcov. Za týmto účelom je snaha jednotlivcov dôsledne uplatňovať vlastné oprávnenia smerujúce k ochrane ich právom chránených záujmov. Takýmto právom je aj vyhotovovanie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: majetková hodnota profesionálneho hráča, odplata za prestup, športový klub
Právna veta: Príspevok sa zaoberá otázkou určenia majetkovej hodnoty práva na služby profesionálneho futbalistu. Vychádza zo skutočností, že na prestupovom trhu sa za nadobudnutie práv na služby profesionálneho športovca spravidla platí odplata. Z toho vyplýva, že hráčske služby majú nejakú hodnotu. V príspevku sa zamýšľame nad tým, ako určiť túto hodnotu, nielen v prípade prestupu ale aj v prípade, ak klub príde o služby hráča v prípade jednostranného ukončenia zmluvy z jeho strany. V tejto súvislosti hodnotíme závery rozhodnutí Športového arbitrážneho súdu v prípadoch jednostranného skončenia zmluvy prof ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postavenie profesionálnych športovcov, zmluvný vzťah medzi hráčom a športovým klubom, zmluva, ktorá nie je osobitne upravená, závislá práca, inominantný kontrakt
Právna veta: Príspevok porovnáva zahraničnú právnu úpravu statusu hráčov a zmluvných vzťahov medzi hráčmi a športovými klubmi so súčasnou právnou úpravou týchto zmluvných vzťahov na Slovensku. Po priblížení minulých navrhovaných legislatívnych úprav autor predstavuje vlastné návrhy de lege ferenda.
Meritum: MANDÁTNA ZMLUVA
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: mandátna zmluva, príkazná zmluva, práva a povinnosti zmluvných strán z mandátnej zmluvy
Právna veta: V nasledujúcom článku je obsiahnutá právna úprava mandátnej zmluvy, ktorá sa používa v obchodnom styku pri obstarávaní určitých obchodných záležitostí. Autor v úvode článku odlišuje mandátnu zmluvu od príkaznej zmluvy. V nasledujúcom texte sa autor venuje právam a povinnostiam zmluvných strán. Článok tiež poukazuje na možnú aplikáciu mandátnej zmluvy aj na iné právne vzťahy.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žiadosť o sprístupnenie informácii, spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť, ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ochrana osobných údajov , konanie o sprístupnenie informácií
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou sprístupňovania informácií v rámci zákonnej publicity verejnej správy v štruktúrach Policajného zboru. Článok popisuje základné princípy procesu sprístupňovania informácií, charakteristiku a postavenie orgánov Policajného zboru pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem. Autor rozoberá vybrané problémy aplikačnej praxe v spojení s realizáciou inštitútov v konaní o sprístupnenie informácií a poukazuje na konkrétne ustanovenia všeobecných predpisov správneho práva vo vzájomnej nadväznosti na ustanovenia špeciálnej právnej normy upravujúcej sprístupňovani ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, právo na súdnu ochranu, preskúmavanie zákonnosti a postupu správneho orgánu, správna žaloba, vybavovanie podnetov, netrestný dozor prokuratúry
Právna veta: Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 283/2013 z 5.6.2013 bol schválený legislatívny zámer rekodifikácie civilného práva procesného. V rámci pripravovanej rekodifikácie sa počíta aj s prijatím nového Správneho súdneho poriadku, ktorý by mal v čo najkomplexnejšej miere upraviť právomoc a príslušnosť správnych súdov ako i konanie pred nimi. Súčasťou tohto zákona by mala byť aj precizovaná právna úprava týkajúca sa oprávnení prokurátora v správnom súdnom konaní.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: inominantný kontrakt, profesionálny športovec, nevyplatenie mzdy a odstupného, zmluvný vzťah medzi hráčom a športovým klubom
Právna veta: Autor obsahom článku poukazuje na problematiku využívania právneho inštitútu novácie v športovo - obchodnoprávnych vzťahoch, ktoré sa nachádzajú a realizujú v oblasti športu. Novácia, teda dohoda zmluvných strán o zániku záväzku (záväzkov) a jeho nahradení novým sa môže na jednej strane javiť ako jasná možnosť daná kontrahentom právnym poriadkom, no ak sa jej využívaním sleduje cieľ, ktorý právny poriadok či iný normatívny systém obchádza alebo sa mu prieči, môže takéto konanie niesť vlastnosti zneužívania práva. Príspevok zameriava pozornosť predovšetkým na obchodné spoločnosti nachádzajúce s ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: športový klub, organizačné zmeny v kluboch, ekonomické problémy športových klubov
Právna veta: Autori sa v príspevku zaoberajú vybranými aktuálnymi otázkami transformácie futbalových klubov s dôrazom na mládežnícky futbal. Osobitnú pozornosť venujú predstaveniu návrh nového znenia Smernice o právno- organizačných zmenách v kluboch, ktorá v prostredí Slovenského futbalového zväzu reguluje problematiku riešenia finančných problémov futbalových klubov v súlade so zákonom i predpismi SFZ, ale aj v súlade s etickými kritériami, na vypracovaní ktorej sa ako spoluautori podieľali. V rámci úvah de lege ferenda autori naznačujú riešenie otvorených právnych otázok.
MENU