Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 05:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezákonný zásah, výstavba energetického zariadenia
Právna veta: Stanovisko vydané podľa § 12 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je nezákonným zásahom, ale je podkladom pre rozhodnutie, ktoré môže byť predmetom preskúmania zákonnosti rozhodnutia vo veci na základe podanej žaloby.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: spôsob prideľovania vecí podľa rozvrhu práce, určenie sudcu náhodným výberom pomocou technických prostriedkov, zmena v personálnom obsadení súdu, zákonný sudca, náhodný výber sudcu,súdného úradníka a notára, rozvrh práce sudcu, vylúčenie možnosti ovplyvňovania pridelenia vecí
Právna veta: Podľa § 51 ods. 1 zákona o súdoch ak tento zákon neustanovuje inak, veci určené podľa predmetu konania sa v súlade s rozvrhom práce prideľujú jednotlivým senátom, samosudcom, súdnym úradníkom a notárom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom, tak aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Podľa § 51 ods. 4 zákona o súdoch č. 757/2004 Z.z náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom sa podľa rozvrhu práce alebo jeho zmeny prerozdeľujú už pridelené veci aj v pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: pojem škoda, existencia územného rozhodnutia, kauzálny nexus, náhrada škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, vzťah príčiny a následku, príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nesprávnym úradným postupom, nečinnosť stavebného úradu, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dielo, Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR
Právna veta: Medzi škodou vzniknutou žalobcovi zaplatením zmluvnej pokuty podľa zmluvy o budúcej zmluve o dielo uzavretej pre prípad nedodržania termínu uzavretia zmluvy (zriadenia stavby, pre ktoré sa vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu) o dielo a nevydaním rozhodnutia stavebného úradu v zákonnej lehote nie je príčinná súvislosť, zodpovednosť žalovaného za škodu podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov preto nie je daná.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, zamietnutie návrhu o určenie povinnosti odporkyni platiť manželské výživné, nevykonanie dokazovania podľa predstáv navrhovateľa, neschopnosť odporkyne plniť manželské výživné, obmedzená pracovná spôsobilosť odporkyne, určenie manželského výživného, dovolanie navrhovateľa, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Súd pri vykonávaní dokazovania nie je viazaný návrhmi účastníkov konania a nemá povinnosť všetky navrhnuté dôkazy vykonať. Nevykonanie všetkých navrhnutých dôkazov nie je vadou spôsobujúcou účastníkovi odňatie možnosti konať pred
súdom (porovnaj R 37/1993), pretože v zmysle ustanovenia § 120 ods. 1 veta druhá O.s.p. je vecou súdu, aby rozhodol, ktoré z navrhovaných dôkazov vykoná. Toto oprávnenie súdu sa neviaže na návrhy účastníka konania.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: nepriaznivý zdravotný stav odporcu, prejednanie odvolania navrhovateľky bez prítomnosti odporcu, lekárske potvrdenia priložené odporcom k návrhu na odročenie pojednávania, navrhovateľka ako študentka vysokej školy, vyjadrenie ošetrujúceho lekára, dovolanie odporcu, odročenie pojednávania
Právna veta: Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať ako ďalšiu, osobitnú náležitosť, vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní a upravila, čo musí ošetrujúci lekár vo svojom vyjadrení výslovne skonštatovať, aby vyjadrenie bolo možné považovať za právne relevantné. To znamená, že zdravotný stav účastníka podľa súčasnej právnej úpravy možno považovať za dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania spravidla vtedy, ak účastník pripojí k návrhu vyjadre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: požiadanie Súdneho dvora, aby rozhodol o predbežnej otázke, jednotný výklad komunitárneho práva, osvedčenie o európskom exekučnom titule, povinnosť prerušiť konanie, konanie o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia
Právna veta: Ustanovenie § 109 ods. 1 písm. c/ O. s. p., ukladá súdu povinnosť prerušiť konanie len vtedy, ak dospel k záveru (rozhodol), že požiada Súdny dvor o rozhodnutie o predbežnej otázke, lebo je potrebné podať výklad komunitárneho práva, ktorý je rozhodujúci pre riešenie danej veci. Vnútroštátny súd nie je povinný vyhovieť každému návrhu účastníka konania na prerušenie konania a postúpenie návrhu Súdnemu dvoru na vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke. Túto povinnosť nemá ani vtedy, keď prípadne v určitej veci aplikuje ustanovenie zákona platného v Slovenskej republike, do ktorého bol prenes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: všeobecný systém sociálneho poistenia, osobitný systém sociálneho poistenia, podmienky nároku na starobný dôchodok
Právna veta: Ak niektoré obdobie poistenia v osobitnom systéme sociálneho poistenia nebolo zhodnotené pre výšku dôchodku z osobitného systému, potom musí byť zhodnotené vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností, exekučné záložné právo k nehnuteľnosti, vyhlásenie konkurzu, exekučný poriadok, procesný zabezpečovací inštitút, peňažný nárok oprávneného, zriadenie exekučného záložného práva
Právna veta: Zriadené exekučné záložné právo na majetok patriaci do konkurzu nevytvára veriteľovi v konkurznom konaní postavenie zabezpečeného (oddeleného) veriteľa.

Vyhlásením konkurzu sa zo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov exekučné konanie zastavuje a tým sa zrušuje exekučné záložné právo zriadené podľa ust. § 167 ods. l zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zmien a doplnkov.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: dražba, neplatná dražba, konkurzné konanie, určovacia žaloba, dôvody neplatnosti dražby, dražba v konkurznom konaní
Právna veta: V danom prípade ide o dražbu vykonanú v konkurznom konaní a pokiaľ osoba dotknutá na svojich právach touto dražbou v konkurzom konaní nenamietala dôvody neplatnosti dražby, nemôže formou určovacej žaloby žiadať vysloviť rozhodnutie, že ide dražbu neplatnú. Jednoznačné právne ustanovenie pre vyslovenie tohto právneho názoru neexistuje, ale bolo by rozpore so zásadou právnej istoty aby o platnosti úkonu, ktorý bol schválený v konkurznom konaní konkurzným súdom mohlo byť rozhodované v inom civilnom konaní na základe určovacej žaloby podanej osobou, ktorá sa cíti byť povolenou dražbou dotknutá.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, dovolacie konanie, úmrtie dovolateľa, nemožnosť pokračovať v konaní, smrť účastníka konania, strata spôsobilosti byť účastní­kom konania, právo na ochranu osobnosti , zánik právneho vzťahu
Právna veta: V posudzovanej veci dovolateľ v priebehu dovolacieho konania zomrel. Táto skutočnosť má z hľadiska procesného za následok stratu spôsobilosti byť účastníkom konania. Pre určenie, či a prípadne s kým, je možné v konaní pokračovať, je rozhodujúce posúdenie povahy uplatňovaného nároku. Pritom povahou veci treba rozumieť hmotnoprávnu povahu predmetu konania. Povaha veci neumožňuje v konaní pokračovať predovšetkým vtedy, ak práva a povinnosti, o ktoré v konaní ide, neprechádzajú na právnych nástupcov alebo vtedy, ak smrťou účastníka konania dochádza podľa hmotného práva k zániku právneho vzťahu, o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmätočnosť celého konania, vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, nepodanie návrhu na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, zastavenie konania , možnosť začať konanie aj bez návrhu, nesprávne posúdenie prejavu vôle účastníka konania, námietka zaujatosti, pochybnosť o nezaujatosti sudcov, subjektívny názor účastníka konania, že v osobe určitého sudcu sú dané okolnosti vylučujúce ho z prejednávania a rozhodovania veci
Právna veta: V súvislosti s vadou konania vyplývajúcou z § 237 písm. e/ O.s.p. dovolací súd považuje za potrebné uviesť, že toto ustanovenie musí byť interpretované v súvislosti s ustanovením § 79 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého sa konanie zásadne začína na návrh. V konaní o dvojstranných právnych vzťahoch medzi žalobcom a žalovaným (t.j. v spornom konaní) sa návrh označuje ako „žaloba“. Bez návrhu môže súd začať konanie iba v prípadoch, v ktorých to ustanovuje zákon. Nedostatok návrhu na začatie konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Pokiaľ súd zistí tento nedostatok v priebehu kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní, námietka nedostatočného odôvodnenia súdneho rozhodnutia, nepreukázanie rozhodnutia stavebného úradu o povolení zmeny charakteru stavby, neprihliadnutie na zhodné tvrdenia účastníkov, že sa jedná o nebytové priestory, kolaudovanie priestorov ako byty, dovolanie žalobkyne, odňatie možnosti konať pred súdom, určenie vlastníckeho práva
Právna veta: Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemusí odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: predpoklady výkonu rozhodnutia, rozsudok súdu v sporovom konaní, dovolanie oprávnenej, nesplatenie úveru, Exekučný súd, Prekážka rozsúdenej veci, neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, rozhodcovská doložka, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata, § 159 ods. 3 O.s.p.) patrí k procesným podmienkam konania a jej existencia v každom štádiu konania vedie k zastaveniu konania. Jej podstata spočíva v tom, že právoplatný rozsudok predstavuje vec rozsúdenú, v ktorom prípade sa vylučuje možnosť totožnú vec znova prejednať a o nej rozhodnúť. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Ten istý predmet konania je daný vtedy, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným peti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: trovy exekúcie, odmena súdneho exekútora, zodpovednosť za výsledok konania, náhrada trov exekúcie oprávneným, strata účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia trojročnej prekluzívnej lehoty, Súdny exekútor, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, vymoženie pohľadávky a trov exekúcie
Právna veta: Ustanovenia § 196 a § 197 Exekučného poriadku upravujú zásadu, že odmenu patriacu súdnemu exekútorovi za výkon exekučnej činnosti, náhradu jeho hotových výdavkov a náhradu za stratu času uhrádza povinný. Len výnimočne, ak dôjde k zastaveniu exekúcie, môže súd uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie. Súd však zváži, ktoré trovy potreboval oprávnený na účelné vymáhanie nároku a či mohol pri náležitej opatrnosti predvídať dôvod zastavenia exekúcie (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku vo svojom texte teda umožňuje súdu pri zastavení exekúcie prelomiť zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: účastníci, všeobecná hmotnoprávna subjektivita, úmrtie žalobcu, prevod vlastníckeho práva k bytovému domu, zamietnutie žaloby žalobcov ako nájomcov bytového domu, vedľajší účastník na strane žalobcov, strata spôsobilosti byť účastníkom konania, určenie neplatnosti právneho úkonu
Právna veta: Podmienkou toho, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania, je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania. Túto spôsobilosť upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 19. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, teda všeobecnú hmotnoprávnu subjektivitu, ktorá je vo vzťahu k fyzickým osobám upravená v § 7 Občianske ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania proti uzneseniu , vyzvanie navrhovateľa na predloženie lekárskeho vysvedčenia o duševnom stave odporcov, dovolanie navrhovateľa, odňatie možnosti konať pred súdom, dovolanie proti uzneseniu, odmietnutie odvolania navrhovateľa, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uznesen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: exekučný titul, exekučné konanie, rozpor rozhodcovského rozsudku so zákonom znamenajúci materiálnu nevykonateľnosť, oprávnenie posúdiť či exekučný titul nie je v rozpore so zákonom, vecná správnosť rozhodcovského rozsudku, poverenie súdneho exekútora, oprávnenie vykonávať exekúciu, otázka týkajúca sa práva Spoločenstva, výklad sporného ustanovenia, jednoznačné správne uplatnenie práva Spoločenstva, princíp ochrany práv spotrebiteľa, skúmanie platnosti rozhodcovskej doložky, individuálny právno-aplikačný akt, vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, povinnosť obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie
Právna veta: 1. „článok 177 tretí odsek Zmluvy EHS (teraz čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) sa má vykladať v tom zmysle, že súd, proti ktorého rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, je povinný obrátiť sa na Súdny dvor, ak sa v spore pred týmto súdom položí otázka týkajúca sa práva Spoločenstva, s výnimkou prípadov, keď skonštatuje, že položená otázka nie je relevantná alebo Súdny dvor už podal výklad sporného ustanovenia Spoločenstva alebo že správne uplatnenie práva Spoločenstva je také jednoznačné, že neexistujú o tom rozumné pochybnosti, pričom existen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: generálny prokurátor , dispozičné právo, zastavenie dovolacieho konania v dôsledku späťvzatia dovolania
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá OSP, ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví.
Dispozičné právo generálneho prokurátora k už podanému mimoriadnemu dovolaniu nie je viazané na súhlas či nesúhlas osoby, ktorá podala podnet na podanie mimoriadneho dovolania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ďalšie podmienky postupu pri dražbách, dobrovoľná dražba, dražba je verejné konanie
Právna veta: Dobrovoľná dražba (§ 2 písm. a/ zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách) má byť verejná tak z hľadiska možnosti účasti všetkých potenciálnych záujemcov o draženie, ako aj z hľadiska účasti verejnosti. Prístup verejnosti do dražobnej miestnosti nesmie byť obmedzený tak, aby musela prekonať prekážku spôsobilú odradiť ju od vstupu do tejto miestnosti. Ak ide odobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti určenej na bývanie, je spravidla v rozpore s požiadavkou primeranosti a vhodnosti stanovenia podmienok dražby také určenie miesta konania dražby, ktoré v dôsledku jeho neprimerane veľkej vzdialenosti o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: rozsah pôsobnosti zákon č. 549/2011, nezlučiteľný s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nesúhlas odsúdeného s výkonom trestu v SR, odvolanie odsúdeného, úmyselný trestný čin, trestný čin krádeže vlámaním, uznanie cudzozemského rozhodnutia, uznanie a výkon rozhodnutia
Právna veta: V zmysle § 4 ods. 1 zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, rozhodnutie možno v Slovenskej republike uznať a vykonať, ak skutok pre ktorý bolo rozhodnutie vydané, je trestným činom aj podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak odseky 2 a 3 tohto zákona neustanovujú inak, a ak a/ odsúdený je štátnym občanom Slovenskej republiky a má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo má na jej území preukázateľné rodinné, sociálne alebo pracovné väzby, ktoré môžu prispieť k uľahčeniu jeho nápravy počas výkonu trestnej sankcie spojenej s odňatím slobody na území Slovenskej republiky, b/ odsú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: predbežná väzba podľa EZR, konanie o európskom zatýkacom rozkaze, európsky zatýkací rozkaz, zadržaná osoba, vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, účel predbežnej väzby
Právna veta: Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o EZR účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje. Podľa ustanovenia § 15 ods. 5 zákona o EZR predbežná väzba nesmie trvať viac ako 40 dní odo dňa zadržania osoby. Sudca krajského súdu na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie môže rozhodnúť o prepustení osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: meškanie na pojednávanie, pokračovací zločin prijímania úplatku, oneskorené dostavenie sa obhajcu na pojednávanie, uloženie poriadkovej pokuty obhajkyni obžalovaného, nezákonnosť rozhodnutia, poriadková pokuta
Právna veta: Ak v dôsledku zlého počasia a dopravnej nehody na hlavné pojednávanie obhajca účastníka konania mešká, ale sa dostaví, má za to, že nie sú splnené podmienky pre uloženie poriadkovej pokuty, a preto sa takéto rozhodnutie súdu považuje za nezákonné.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: ukončenie trestnej veci obžalovaného po trinástich rokoch od spáchania skutkov, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, dĺžka súdneho konania, spôsobenie škody veľkého rozsahu, námietka uloženia trestu pod zákonom stanovenú trestnú sadzbu, odvolanie prokurátora a obžalovaného proti výroku o treste, pokračovací trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, súhrnný trest odňatia slobody, pokračovací trestný čin neodvedenia dane a poistného
Právna veta: Podľa § 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov. Prerokovanie veci v primeranej lehote požaduje aj Európsky dohovor o ľudských právach (čl. 6 ods. 1), ku ktorému pristúpila i Slovenská republika. Neprimeraná dĺžka procesu potom vedie jednak k zásadnému zníženiu
stupňa nebezpečnosti deliktu pre spoločnosť ako aj k záverom o potrebe podstatnej korekcie sankcionovania tohto deliktu.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: väzba a prerušenie výkonu trestu, konanie o návrhu na povolenie obnovy konania, nezistenie podmienok obnovy konania, návrh odsúdených na povolenie obnovy konania, sťažnosti odsúdených, úhrnný trest odňatia slobody, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
Právna veta: Podľa § 400 ods. 1 Trestného poriadku, ak vyhovie súd návrhu na povolenie obnovy konania, zruší napadnuté rozhodnutie celkom alebo v časti, v ktorej je návrh dôvodný. Pokiaľ v prípade konania o povolení obnovy dôjde k zrušeniu výroku o treste, zákon v § 403 Trestného poriadku prikazuje súdu, aby rozhodol „bez odkladu o väzbe“. Dĺžka trvania tejto väzby sa bude posudzovať samostatne a nezávisle od väzby v pôvodnom konaní. I keď tretí diel, ôsmej hlavy Trestného poriadku a obnova konania lehotu trvania väzby neupravuje, treba vychádzať zo skutočnosti, že ide tak ako pri dovolaní o mimoriadny op ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: plnomocenstvo na zastupovanie advokátskej kancelárií, spoluvlastnícky podiel na spoločnej prístupovej ceste, právo na spravodlivé súdne konanie, dovolanie žalovaných, odňatie možnosti konať pred súdom, dedičstvo, určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Právna veta: Vydaniu ďalšieho rozhodnutia prvostupňového súdu musí predchádzať zákonné konanie (tzv. fair process) t.j. taký postup súdu, v ktorom je zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov. Na zabezpečenie tejto ochrany priznáva Občiansky súdny poriadok účastníkovi procesné práva, medzi ktoré patrí aj právo vyjadrovať
sa k tvrdeným skutočnostiam, navrhovať dôkazy na ich vyvrátenie a vyjadrovať sa k právnym dôsledkom z nich vyplývajúcich. Ide o procesné práva, ktoré môže účastník uplatniť nielen v konaní na súde prvého stupňa, ale aj v odvolacom konaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa, žalovaný ako starosta, rozhodnutie starostu, neplatné uznesenie obecného zastupiteľstva, trinásty plat vyplatený žalovanému, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Obsah práva na súdnu ochranu v čl. 46 ods. 1 ústavy nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov. Každé konanie súdu, ktoré je v rozpore so zákonom, je porušením ústavou zaručeného práva na súdnu ochranu (I. ÚS 26/94). K porušeniu základného práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavy preto dochádza aj vtedy, ak sa niekto domáha svojho práva na súde, ale súdna ochrana tomuto právu nie je priznaná, alebo nemôže byť priznaná v dôsledku konania súdu, ktoré je v ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zabezpečenie veci, colný úrad, služobný zákrok
Právna veta: Ak colný orgán vykonal služobný zákrok v súlade so zákonnou úpravou, bol oprávnený zasiahnuť do základných práv a slobôd fyzickej osoby, teda zaistiť túto osobu aj nájdené fľaše s liehom.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: trestné oznámenie, starostka obce ako účastníčka konania, odvolanie obžalovanej, prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, prelomenie ústavnej zásady, nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, odňatie a prikázanie veci, vylúčenie všetkých sudcov
Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (článok 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Je výnimočným opatrením, a preto ho možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Dôležitým dôvodom podľa § 23 ods. 1 Tr. por. je podľa ustálenej súdnej praxe aj prípad vylúčenia všetkých sudcov príslušného súdu z vykonávania úkonov trestného konania. Za dôležitý dôvod v zmysle citovaného zákonného ustanovenia podľa ustálenej súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých konkr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: prinútenie k sexuálnej praktike, bezbrannosť, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, zásah do slobody rozhodovania, viacčinný súbeh úmyselných trestných činov, súbeh trestných činov znásilnenia a sexuálneho násilia, úmyselný trestný čin, porušenie práva pri ukladaní trestu, znásilnenie, sexuálne násilie
Právna veta: I. Znásilnenie (§ 199 Tr. zák.) a sexuálne násilie (§ 200 Tr. zák.) je rovnorodým, motivačne homogénnym konaním páchateľa, zameraným na vlastné sexuálne uspokojenie, ktoré zasahuje do slobody rozhodovania poškodenej osoby o svojom sexuálnom živote, a to prostredníctvom jej prinútenia k sexuálnej praktike (praktikám) alebo prostredníctvom zneužitia bezbrannosti na tento účel. Také konanie narúša druhovo rovnaký objekt, ktorý je diferencovaný ochranou jeho špecifických foriem v dvoch rôznych ustanoveniach v osobitnej časti Trestného zákona. II. Ak páchateľ prinúti násilím alebo hrozbou bezpro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: notárske zápisnice o právnych úkonoch, splnomocnený zástupca, uznanie dlhu voči oprávnenému právnym zástupcom povinného, rozpor záujmov povinného a zástupcu, povinný zastúpený opatrovníkom, exekučná vec, právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, Exekučný titul - notárska zápisnica
Právna veta: V prípade notárskej zápisnice formálna stránka jej vykonateľnosti spočíva v dodržaní formy notárskej zápisnice upravenej v § 47 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Materiálna stránka je predpísaná v ustanovení § 41 ods. 2 Exekučným poriadkom, podľa ktorého nevyhnutnými náležitosťami notárskej zápisnice ako exekučného tituluje (o. i.) súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou. Práve tento súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je najdôležitejšou náležitosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu - až te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: konanie o umorenie listín, dobrovoľne zničená zmenka, námietky žalovaného proti zmenkovému platobnému rozkazu, zmenkový platobný rozkaz, náhradná zmenka, zmenka, zmenkový a šekový zákon, vydanie náhradnej listiny, umorovacie konanie
Právna veta: Z ustanovenia § 185s O. s. p. vyplýva, že umorovacie konanie musí predchádzať prípadnému vydaniu náhradnej listiny /zmenky/, pretože zákonné znenie predpokladá, že náhradnú listinu môže vydať ten, kto je podľa nej zaviazaný, až následne. Pri vydávaní náhradnej zmenky sa musí aplikovať úprava obsiahnutá v § 64 zmenkového a šekového zákona, znamená to, že takáto náhrada sa musí označiť na zmenke číslicou, napr. „za túto druhú zmenku, prvá sa zničila“.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, prekážka rozsúdenej veci v exekučnom konaní, neprijateľná rozhodcovská doložka, znemožňuje voľbu spotrebiteľa dosiahnuť rozhodovanie sporu štátnym súdom, zmluvná podmienka v hrubom nepomere v neprospech spotrebiteľa, smernica Rady 93/13/EHS, Exekučný súd, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, poverenie na vykonanie exekúcie
Právna veta: Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie netvorí prekážku veci rozsúdenej v zmysle § 159 ods. 3 O. s. p. Poverenie na
vykonanie exekúcie je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovanému súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu, a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie vykonávať exekúciu.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania proti uzneseniu , dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu, rubé porušenie dobrých mravov správaním obdarovaného k darcovi, domáhanie sa vrátenia daru - nehnuteľností, zamietnutie žaloby žalobkyne, poskytnutie peňažnej náhrady podľa zásad o bezdôvodnom obohatení
Právna veta: Podmienky prípustnosti dovolania, smerujúce proti uzneseniu odvolacieho súdu (ako tomu je v prejednávanej veci) sú upravené v ustanovení § 239 O.s.p. Podľa § 239 ods. 1 O.s.p. dovolanie je tiež prípustné proti uzneseniu odvolacieho súdu, ak a/ odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa, b/ odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev [§ 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p.] na zaujatie stanoviska. Dovolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa odmietlo odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa o zamietnutí návrhu na preruše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, poisťovňa, poistná udalosť, prevádzkovateľ motorového vozidla, škoda spôsobená prevádzkou dopravného prostriedku, ušlá mzda, úraz, spoluzavinenie žalobkyne, mimoriadne zvýšenie bolestného, odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, povinné zmluvné poistenie, Náhrada škody na zdraví
Právna veta: Vzťah poškodeného a poisťovne nie je vzťahom zodpovednosti za škodu, pretože zodpovednostný vzťah vzniká len medzi poškodeným a tým, kto mu spôsobil škodu (poisťovňa ním nie je). Poisťovňa nie je zodpovedná za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je však povinná plniť za (zodpovedného) poisteného, ktorý u nej uplatnil právo vyplývajúce mu z poistného vzťahu (aby poisťovňa v prípade poistnej udalosti plnila poškodenému). Len v prípade, že osobitné predpisy ustanovujú "inak", vznikne poškodenému právo, aby mu poisťovňa plnila; ani vtedy sa ale poškodený nestáva účastníkom právneho vzťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spravodlivý súdny proces, poučovacia povinnosť súdu, poučenie o procesných právach a povinnostiach, účastníci občianskeho konania
Právna veta: : Podľa § 5 ods. 1 O.s.p. súdy poskytujú prípadne svojich úloh účastníkov v občianskom súdnom konaní poučenia o ich procesných právach a povinnostiach.
Poučovacia povinnosť súdu je jedným zo základných predpokladov práva
na spravodlivý súdny proces podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, resp. podľa
článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Citácia uvedeného
ustanovenia § 5 ods. 1 O.s.p. jednoznačne definuje, že poučenie súdu sa môže týkať iba
procesných práv a povinností.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: námietka nevykonania dokazovania výpoveďami svedkov, morálne zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia, nepravdivé informácie o zlomení nohy odporkyni, navrhovateľ ako osoba verejného záujmu, vedomé šírenie nepravdivých informácií, dôkazné bremeno
Právna veta: Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní neboli preukázané jeho tvrdenia a že z tohto dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej aj v takých prípadoch, kedy neboli preukázané určité skutočnosti významné podľa hmotného práva pre rozhodnutie o veci (či už z dôvodu nečinnosti účastníka, ktorý nesplnil povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení stanovenú v § 101 a § 120 ods. 1 vety prvej O.s.p., alebo preto, že takáto skutočnosť nemohla byť preukázaná vôbe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: ochrana autorského práva, nemajetková ujma autora, peňažné zadosťučinenie, peňažná náhrada závažnej nemajetkovej ujmy, priznanie zadosťučinenia, používanie autorských diel nad rámec uzavretej zmluvy, zakázanie odporkyni rozširovanie a používanie grafického návrhu, určenie autorského práva, autorské právo
Právna veta: Nemajetková ujma autora predstavuje jeho stratu, ktorá nie je škodou na jeho majetku a neprejavuje sa v jeho majetkovej sfére. Nemožno však prehliadať, že autor neraz práve zásahy do jeho vnútorného autorského života pociťuje ťaživejšie ako zásahy v majetkovej oblasti. Hoci nemajetková ujma nemôže byť kvantifikovaná žiadnym objektívnym finančným spôsobom s odkazom na trhové mechanizmy, neznamená to, že nie je vyjadriteľná v peniazoch. I keď sa pri určovaní výšky peňažného zadosťučinenia uplatňuje voľná úvaha súdu, nesmie ísť z jeho strany o ľubovôľu; rozhodnutie súdu sa aj v tomto smere musí o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: práva a povinnosti z poistenia, škodca a poškodený, povinné zmluvné poistenie, poisťovateľ, opísaný priebeh nehodového deja nezodpovedajúci rozsahu poškodenia motorového vozidla, oznámenie o poistnej udalosti, oznámenie dopravnej nehody polícii až na druhý deň po nehode, poškodenie motorového vozidla žalobcu, žalobca ako účastník dopravnej nehody
Právna veta: Poisťovateľ vykonávajúci povinné zmluvné poistenie zodpovednosti má pri uplatnení nároku poškodeného na náhradu škody rovnaké právne postavenie ako osoba, ktorá škodu priamo spôsobila. Poškodený môže priamo od neho požadovať na súde alebo mimo neho náhradu škody (porovnaj aj Imrich Fekete, Občiansky zákonník, Eurokodex, 2011, 2. diel, str. 2409). Právo poškodeného na uspokojenie jeho nároku na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi (action directe), s ktorým škodca uzavrel poistnú zmluvu, je z tohto dôvodu najvyššou formou ochrany poškodeného. Poškodený nemusí požadovať náhradu škody najskô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: právomoc v rodinných veciach, žiadosť navrhovateľky o určenie súdu na ktorý možno podať návrh na zapretie otcovstva, návrh na zapretie otcovstva, určenie miestnej príslušnosti súdu
Právna veta: Podľa § 40 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom návrh na určenie rodičovstva (zistenie a zapretie) možno podať na slovenskom všeobecnom súde navrhovateľa, ak odporca nemá v Slovenskej republike všeobecný súd. Ak ani navrhovateľ nemá v Slovenskej republike všeobecný súd, ale jeden z rodičov alebo dieťa
je slovenským občanom, možno návrh podať na súde, ktorý určí Najvyšší súd.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu, konsenzus všetkých dedičov, dedičia - starobní dôchodcovia, návrh dediča na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, dedičská vec po poručiteľke, prenesenie miestnej príslušnosti súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti, prejednanie dedičstva
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva, substitučná plná moc, právne zastúpenie právnickej osoby, prenesenie zastupovania na iného advokáta, žalovaný ako právnická osoba, zamietnutie žaloby, advokát, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Právna veta: Účastník konania nemusí svoje práva a povinnosti v občianskom súdnom konaní vykonávať sám a každý účastník konania bez ohľadu na to, že ide o fyzickú alebo právnickú osobu, má právo dať sa v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zástupcu právnickej osoby je treba odlišovať od osôb, ktoré za právnickú osobu konajú pred súdom z titulu svojej funkcie, prípadne na základe udeleného poverenia; v takom prípade nejde o zastúpenie v zmysle § 24 O.s.p. Ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta a takto zvolený advokát sa môže dať zastupovať ako ďalším zástupcom iným advokátom na zákla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: povinnosť na náhradu trov trestného konania, neprispievanie na výživu maloletého syna, sťažnosť odsúdeného, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, povinnosť odsúdeného nahradiť štátu odmenu a náhradu hotových výdavkov uhradených ustanovenému obhajcovi, uznanie za vinného
Právna veta: Z ustanovenia § 555 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku vyplýva, že páchateľ, ktorý bol právoplatne uznaný za vinného, je povinný nahradiť štátu odmenu a náhradu hotových výdavkov vyplatenú štátom ustanovenému obhajcovi.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: podanie dovolania, aktívna legitimácia na podanie dovolania, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, nedostatty podania, dovolanie žalobcov, nedoplnenie podania napriek výzve súdu, odmietnutie podania žalobcov, zastavenie dovolacieho konania pre nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, dovolacie konanie
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: povinnosť žalobkyni zaplatiť súdny poplatok, prekvapivosť rozhodnutia odvolacieho súdu, súdny poplatok za námietku zaujatosti, návrh na prikázanie veci inému súdu, nesprávny úradný postup Okresného súdu, náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Odňatie možnosti konať pred súdom, ktoré bolo spôsobené tzv. prekvapivými, resp. nečakanými rozhodnutiami, podľa judikatúry najvyššieho súdu nastane vtedy, ak odvolací súd svoje rozhodnutie „nečakane“ založil na iných právnych záveroch než súd prvého stupňa, pričom účastníkovi bolo odňaté právo namietať správnosť (novo zaujatého) právneho názoru na inštančne vyššom súde. V týchto prípadoch spravidla odvolací súd vyvodil svoj (iný) právny záver zo skutočností, ktoré súd prvého stupňa výslovne právne neposudzoval, resp. nevyhodnotil a účastník v odvolacom konaní nemal dôvod namietať a zdôvodňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: podanie dovolania, nesúhlas s vyporiadaním dedičstva po nebohom, zamietnutie žiadosti dedičky o pokračovanie v konaní, dovolanie dedičky, konanie o pokračovanie v konaní o dedičstve, Centrum právnej pomoci, povinné právne zastúpenie dovolateľa v dovolacom konaní
Právna veta: Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Za splnenia podmienok uvedených v § 30 O.s.p. súd na žiadosť dovolateľa o ustanovenie advokáta ho odkáže na Centrum právnej pomoci, ktorý o jeho žiadosti rozhodne. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zasta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: konanie na odvolacom súde podľa OSP, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, lehota na rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, odmietanie odporcu prideľovať navrhovateľovi prácu, neosvedčenie potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, predbežné opatrenie , dovolanie navrhovateľa, odňatie možnosti konať pred súdom, zamietnutie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Z právnej úpravy lehôt, v ktorých má byť rozhodnuté o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia (§ 75 ods. 4 a 5 O.s.p.) alebo v ktorých má odvolací súd rozhodnúť o odvolaní proti rozhodnutiu o návrh na nariadenie predbežného opatrenia (§ 217 ods. 1 O.s.p.), vyplýva, že tieto lehoty majú (iba) poriadkový, inštruktívny charakter (porovnaj Števček / Ficová a kolektív, Občiansky súdny poriadok, Komentár, Nakladatelství C. H. Beck, Praha, 2009 str. 138). Ide teda o lehoty, v rámci ktorých má byť príslušné rozhodnutie vydané, pokiaľ je to možné. Nedodržanie týchto lehôt nie je (v tom občianskom sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: absencia dohody o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva, dovolanie žalovaného, zrušenie podielového spoluvlastníctva žalobcov, podielové spoluvlastníctvo, list vlastníctva, znalecký posudok nehnuteľnosti, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Právna veta: Keďže zmyslom zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva je nové konštituovanie hmotnoprávnych vzťahov, ktoré sa odvodzujú od spoločnej veci a vyporiadanie doterajších vzťahov, rozhodnutie súdu preto musí celkovo vyriešiť doteraz existujúci spoluvlastnícky vzťah. Z tohto dôvodu predmetom zrušenia a vyporiadania je vždy celá vec, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve účastníkov. Z povahy konania o návrhu na zrušenie podielového spoluvlastníctva a na vykonanie jeho vyporiadania niektorým zo spôsobov uvedených v § 142 Občianskeho zákonníka vyplýva, že na strane žalobcov či žalovaných musia byť uve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: fikcia doručenia, doručovanie
Právna veta: Pre vznik fikcie doručenia ("... považuje sa posledný deň lehoty za deň doručenia ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom vylúčená, b/ adresát písomnosti nebol pri doručovaní zastihnutý, c/ adresát sa zdržuje v mieste doručovania, d/ doručovateľ nezastihnutého adresáta vhodným spôsobom upovedomil, kedy príde písomnosť doručiť znova (s uvedením dňa a hodiny), e/ druhý pokus o doručenie zostal taktiež bezvýsledný, f/ adresát písomnosti bol vhodným spôsobom upovedomený o uložení písomnosti na pošte alebo orgáne obce, g/ ad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: neopodstatnené dovolacie námietky, dovolanie žalovanej, odňatie možnosti konať pred súdom, užívanie nehnuteľností bez finančného plnenia, spôsobilosť byť účastníkom konania, list vlastníctva
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania znamená spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti, ktoré zákon účastníkovi konania priznáva alebo ukladá. Jej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva. Hmotnoprávna spôsobilosť mať práva a povinnosti fyzických osôb vzniká narodením a zaniká smrťou fyzickej osoby, prípadne vyhlásením za mŕtveho.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: súhlas oboch manželov, nadobudnutie nájmu bytu pred uzavretím manželstva so žalobkyňou, bytové družstvo, právo spoločného užívania bytu, zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu, investičný úver za byt, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, neplatnosť darovacej zmluvy a o určenie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, člen družstva
Právna veta: V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka (§ 143 Občianskeho zákonníka). Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: starostlivosť súdu o maloletých, právo na rovnosť v konaní , rovnosť účastníkov v občianskom súdnom konaní, absencia vážnosti vôle zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy, neplatnosť zmluvy o pôžičke, zastavenie konania o nahradenie vôle žalovanej k uzavretiu kúpnej zmluvy so žalobcom, dohoda o ponechaní si zabezpečeného práva na úhradu pohľadávky, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, zmluva o zabezpečení záväzku dlžníka prevodom vlastníckeho práva, Zmluva o budúcej zmluve, určenie neplatnosti zmlúv
Právna veta: Právo na rovnosť v konaní je v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky súčasťou práva na spravodlivý súdny proces, a prejavuje sa vytváraním rovnakých procesných podmienok a rovnakého procesného postavenia subjektov, o ktorých právach a povinnostiach rozhoduje občianskoprávny súd. Rovnosť účastníkov v občianskom súdnom konaní bližšie charakterizuje § 18 O.s.p., podľa ktorého účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie a súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Táto zásada sa premieta aj v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: trvanie väzby, dôvodná obava z vyhýbania sa trestnému stíhaniu po prepustení z väzby, existencia väzobných dôvodov v zmysle § 71 ods. 1 písm. a/, písm. c/ Tr. por. , zamietnutie sťažnosti obžalovaného, sťažnosť obžalovaného proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný v spolupáchateľstve, žiadosť obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu
Právna veta: V zmysle § 79 ods. 3 Tr. por. má obvinený právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej žiadosti nevyhovie, predloží ju bez meškania so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie, o čom upovedomí obvineného a jeho obhajcu. O takej žiadosti sa musí bez meškania rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obvinený, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: dôvody zaujatosti, vzťah sudcu k účastníkovi konania, teória zdania nezaujatosti, subjektívna stránka nestrannosti sudcu, nestranný súd, pochybnosť o nestrannosti sudkyne, vzťah sudkyne k navrhovateľovi ako dôvod jej vylúčenia z prejednávania a rozhodovania veci , objektívna nestrannosť sudcu, vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci, námietka zaujatosti sudcov
Právna veta: Obsahom práva na nestranný súd je, aby rozhodnutie v konkrétnej veci bolo výsledkom konania nestranného súdu. Súd musí každú vec prerokovať a rozhodnúť tak, aby voči účastníkom postupoval nezaujato a neutrálne, žiadnemu z nich nenadŕžal a objektívne posúdil všetky skutočnosti závažné pre rozhodnutia vo veci. Nestranný súd poskytuje všetkým účastníkom konania rovnaké príležitosti na uplatnenie všetkých práv, ktoré im zaručuje právny poriadok (II. ÚS 71/97). Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) pri riešení otázky nestrannosti sudcu vychádza z toho, že okrem nezávislosti sudcu je pot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: vzatie dovolania späť v trestnom konaní, zamietnutie odvolania obvineného ako nedôvodné, prečin poškodzovania veriteľa, späťvzatie dovolania, amnestia, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, záverečná porada
Právna veta: Podľa § 375 ods. 1 Tr. por. osoba, ktorá podala dovolanie, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy, než sa dovolací súd odoberie na záverečnú poradu. Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. vzatie dovolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu dovolacieho súdu, a ak nebola vec tomuto súdu predložená, predseda senátu súdu prvého stupňa.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, nestranné prejednanie veci, vylučenie sudcu, zaujatosť sudcu, možnosť neobjektívneho rozhodovania, nezaujatý prístup, pochybnosti o ich nezaujatosti, pomer k veci
Právna veta: Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p., sú sudcovia vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Účelom citovaného ustanovenia je prispieť k nestrannému prejednaniu veci, k nezaujatému prístupu k účastníkom alebo k ich zástupcom a tiež predísť možnosti neobjektívneho rozhodovania. Cieľu sledovanému uvedeným ustanovením zodpovedá aj právna úprava skutočnosti, ktorá je z hľadiska vylúčenia sudcu považovaná za právne relevantnú. Je ňou existencia určitého právne významného vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: „agentom“ pristavené motorové vozidlo na ktorom boli závady, vodič „agent“, trest zákazu činnosti kontrolného technika a technika emisnej kontroly, technická kontrola na osobnom motorovom vozidle, vydanie osvedčenia o technickej kontrole napriek zisteným vadám na vozidle, zlý technický stav vozidla, zločin prijímania úplatku, navádzanie k trestnému činu, agent
Právna veta: Podľa druhej vety druhého odseku § 117 Tr. por. „agent nesmie iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu“.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, predpoklady vzatia do väzby, neprijatie písomného sľubu obvinenej, vzatie obvinenej do väzby, sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR, obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy, úteková väzba
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že a/ ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký trest, b/ bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenia podľa trestného poriadku, obava z úteku a skrývania sa obvineného, obmedzenie osobnej slobody obvineného jeho ponechaním vo väzbe, obzvlášť závažný zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, rozhodnutie o žiadosti o prepustenie z väzby, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, sťažnosť obvineného, vzatie obvineného do väzby
Právna veta: Podaním obžaloby vo väzobnej veci vzniká pre príslušný súd povinnosť podľa § 238 ods. 3 Tr. por. rozhodnúť o väzbe, a to najneskôr tak, aby došlo k právoplatnému rozhodnutiu o väzbe do uplynutia lehoty, ktorá by bola základnou alebo predĺženou lehotou väzby v prípravnom konaní. Rozhodnutím o väzbe v zmysle ustanovenia § 238 ods. 3 Tr. por. sa rozumie aj rozhodnutie o žiadosti o prepustenie z väzby, pričom v takom prípade nie je zároveň potrebné osobitne rozhodovať aj o ponechaní obvineného vo väzbe.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: blízky pracovný a priateľský vzťah medzi sudcami a poškodeným, prečin krivého obvinenia, odňatie a prikázanie veci, prelomenie ústavnej zásady, teória zdania, námietka zaujatosti sudcov, návrh obvineného na odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (článok 48 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky), je výnimočným opatrením, a preto ho možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Dôležitým dôvodom podľa § 23 ods. 1 Tr. por. je podľa ustálenej súdnej praxe aj prípad vylúčenia všetkých sudcov príslušného súdu z vykonávania úkonov trestného konania. Za dôležitý dôvod v zmysle citovaného zákonného ustanovenia podľa ustálenej súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých konk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: návrh na vykonanie dôkazov strán s výhradou, povinnosť súdu zaoberať sa účinne námietkam, stručné jasné výstižné vysvetlenie, presvedčivé a dostatočné dôvody, povaha rozhodnutia , ustanovenie § 157 ods. 2 čl. 46 ods. 1 Ústava SR, odôvodnenie rozsudku , preukázané skutočnosti, Presvedčivosť rozsudku Ústavného súdu SR, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: 1) V ustanovení § 157 ods. 2, podľa ktorého v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Toto zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: výkon funkcie sudcu, Disciplinárna zodpovednosť sudcu, disciplinárne konanie proti sudcovi, individuálna ochrana práv a slobôd pred Ústavným súdom, vyčerpanie opravných prostriedkov , podanie sťažnosti na prieťahy v konaní , zákon o sudcoch a prísediacich, prešetrenie všetkých skutočností, ochrana základných práv,ochrana na konanie bez prieťahov
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu sa podanie sťažnosti na prieťahy v konaní v zmysle § 62 a nasl. zákona o súdoch zásadne považuje za účinný prostriedok ochrany takých základných práv, ktoré súvisia so základným právom na súdnu ochranu, ako aj so základným právom na konanie bez zbytočných prieťahov (napr. IV. ÚS 153/03, IV. ÚS 278/04). Účinnosť takého právneho prostriedku ochrany pred zbytočnými prieťahmi v súdnom konaní potvrdzuje aj znenie zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“), ktorý v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: nariadenie vykonávania dôkazov ex offo, ustanovenie o voľbe výlučnej miestnej príslušnosti súdu nachádzajúce sa v zmluve medzi predajcom a spotrebiteľom, dokazovanie v konaní o ochrane spotrebiteľa
Právna veta: Ústavný súd preto skúmal sťažovateľkou označené rozhodnutia Súdneho dvora a konštatuje, že dokazovanie v konaní o ochrane spotrebiteľa sa spomína iba vo veci C-137/08, pričom bod 3 výrokovej časti rozsudku z 9. novembra 2010 uvádza: „Vnútroštátny súd musí ex offo nariadiť vykonanie dôkazov s cieľom zistiť či ustanovenie o voľbe výlučnej miestnej príslušnosti súdu nachádzajúce sa v zmluve ktorá je predmetom sporu ktorý prejednáva a ktorá bola uzavretá medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľom patrí do pôsobnosti smernice a v prípade, že je to tak posúdiť ex offo prípadnú nekalú povahu t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejudiciálna otázka, porušenie základného práva na súdnu ochranu, pochybenie pri rozhodovaní o nepredložení prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru, pochybnosti o interpretácii práva EÚ, popretá právomoc Súdneho dvora
Právna veta: Ústavný súd vo svojej rozhodovacej činnosti uviedol, že len zásadné a kvalifikované pochybenie pri rozhodovaní o (ne)predložení prejudiciálnej otázky, ktoré môže spočívať vo svojvoľnom či na prvý pohľad celkom nesprávnom nepredložení prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru v prípade, keď súd sám o interpretácii práva EÚ mal pochybnosti a predbežnú otázku nepredložil, má za následok porušenie základného práva na súdnu ochranu, resp. práva na spravodlivé súdne konanie, keďže týmto spôsobom by bola svojvoľne popretá právomoc Súdneho dvora
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Z ust. § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p. vyplýva, že pri posudzovaní podmienok pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce celkové majetkové a sociálne pomery účastníka a jeho majetkové zdroje, a takisto aj posúdenie, či nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Pomery, účastníka sa chápu ako spoločensko-ekonomické podmienky, v ktorých žije, jeho zárobkové a majetkové možnosti, počet osôb, ktoré je povinný vyživovať podľa zákona, jeho oprávnené potreby (bývanie, strava, uspokojovanie bežných, kultúrnych a iných hmotných potrieb, tiež jeho zdravotný stav a pod.). Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov celkom alebo sčasti musia byť splnené súčasne obidve zákonné podmienky citované v § 138 ods. 1 O.s.p. Okrem toho pri rozhodovaní o žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je podstatná aj výška súdneho poplatku, čo je ďalšie z hľadísk, ktoré súd skúma v súvislosti s posúdením, či účastník vzhľadom na svoje pomery je schopný zaplatiť súdny poplatok bez ohrozenia svojej výživy a či zaplatenie súdneho poplatku možno od neho spravodlivo žiadať., predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, súdne poplatky, oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Z ust. § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p. vyplýva, že pri posudzovaní podmienok pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce celkové majetkové a sociálne pomery účastníka a jeho majetkové zdroje, a takisto aj posúdenie, či nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Pomery, účastníka sa chápu ako spoločensko-ekonomické podmienky, v ktorých žije, jeho zárobkové a majetkové možnosti, počet osôb, ktoré je povinný vyživovať podľa zákona, jeho oprávnené potreby (bývanie, strava, uspokojovanie bežných, kultúrnych a iných hmotných potrieb, tiež jeho zdravo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: trestný čin krádeže a sprenevery, právna zložitosť trestnej veci, posúdenia predbežných otázok, čiastočná zložitosť prerokúvanej veci , trestné stíhanie pre trestný čin krádeže, komplikovaný právny prípad, rozsiahle obdobie nečinnoti okresného súdu , preskúmanie postupu okresného súdu, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: Predmetom posúdenia zo strany ústavného súdu je trestné stíhanie vedené pre skutok kvalifikovaný ako trestný čin krádeže, kde nemožno konštatovať právnu zložitosť trestnej veci, vzhľadom na charakteristiku vyšetrovaného skutku, ktorý nepredstavoval žiaden mimoriadne komplikovaný právny prípad. Rovnako to platí aj o súvisiacej problematike bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorú bolo v danom prípade potrebné aplikovať pre účely posúdenia predbežných otázok. 1) Z obsahu súdneho spisu však ústavný súd zistil určité okolnosti opodstatňujúce čiastočnú zložitosť prerokúvanej veci po skutkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, vykonanie úkonov vo veci, doručovanie rozhodnutia odvolacieho súdu , porušenie práva právoplatným rozhodnutím, zákon o Ústavnom súde § 56 ods. 3 písm. a , zrušenie rozhodnutia , rešpektovanie príkazu Ústavného súdu, príkaz na konanie bez prieťahov
Právna veta: 1) Ak ústavný súd pri rozhodovaní o sťažnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa čl. 127 ods. 2 ústavy vysloví, že k porušeniu práva došlo právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom, príp. nečinnosťou, zruší také rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah, prípadne prikáže tomu, kto právo porušil, aby vo veci konal. Ústavný súd preto v súlade so svojím rozhodnutím o porušení základného práva sťažovateľky v zmysle § 56 ods. 3 písm. a) zákona o ústavnom súde prikázal okresnému súdu, ktorý v čase rozhodovania ústavného súdu vo veci koná, aby ďalej konal bez zbytočných prieťahov ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: priebeh konania, zbavenie zodpovednosti sudcu pre zložitosť sporu, zabezpečenie procesného postupu , ústavná zodpovednosť za prieťahy , nedostatky v činnosti súdu, OSP § 6, § 100 ods. 1, účinný spôsob súdneho konania
Právna veta: 1) Základnou povinnosťou súdu a sudcu je preto zabezpečiť taký procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa účastník konania obrátil na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie. Táto povinnosť súdu a sudcu vyplýva z § 6 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“), ktorý súdom prikazuje, aby v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania postupovali tak, aby ochrana ich práv bola rýchla a účinná, a ďalej z § 100 ods. 1 prvej vety OSP, podľa ktorej len čo sa konanie začalo, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, predbežné opatrenia v sporovom konaní, určenie miesta a postavenia predbežného opatrenia, zrušenie nariadeného predbežného opatrenia , princíp subsidiarity, definitívna úprava vzťahov medzi subjektmi, dočasná úprava vzťahov, dočasnosť predbežného opatrenia , zabezpečovacie inštitúty civilného procesu, dočasná úprava zabezpečovacou funkciou, eliminácia nepriaznívých následkov
Právna veta: 1) Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov civilného procesu, ktorého zabezpečovacia funkcia má za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli pred začatím konania alebo v jeho priebehu nastať. Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi subjektmi. Nariadením predbežného opatrenia nezískava jeden z účastníkov práva, o ktorých sa má rozhodnúť až v budúcnosti, ale sa ním len dočasne upravuje určitý okruh vzťahov................2) Z citovaného čl. 127 ods. 1 ústavy vyplýva, že právomo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na sudnu ochranu, žiadosť o udelenie azylu, právo na spravodlivé súdne konanie, doplnková ochrana, podrobiť mučeniu
Právna veta: Ak v odôvodnení napadnutého rozsudku odvolací súd fakticky nereagoval na námietky fyzickej osoby, ktorej bola príslušnými orgánmi zamietnutá žiadosť o udelenie azylu, jeho rozhodnutím došlo k odmietnutiu spravodlivosti a porušeniu základného práva fyzickej osoby na súdnu a inú právnu ochranu. Podľa názoru ústavného súdu boli rozhodnutia súdov prvého a druhého stupňa v danej veci založené na príliš formalistickom výklade práva v rozpore s požiadavkou materiálnej ochrany práv zo strany súdnej moci a s podstatnou argumentáciou sťažovateľa uvedenou v jeho odvolaní sa vôbec nevysporiadal. Ústavný s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: opakovaný podnet vybavený prokurátorom, vynechanie opakovaného podnetu, právny prostriedok nápravy v rámci sústavy orgánov prokuratúry, podanie sťažnosti v konaní pred ústavným súdom
Právna veta: Ústavný súd už vyslovil právny názor, že vynechanie opakovaného podnetu, ale aj ďalšieho opakovaného podnetu ako právneho prostriedku nápravy v rámci sústavy orgánov prokuratúry Slovenskej republiky nemožno nahrádzať podaním sťažnosti v konaní pred ústavným súdom, pretože takto by sa obmedzovala možnosť orgánov prokuratúry vo vlastnej kompetencii nielen preveriť skutočnosti, ktoré tvrdí sťažovateľ, ale aj prijať opatrenia podľa zákona o prokuratúre, ktoré by účinne napomohli odstráneniu procesných alebo faktických prekážok zákonného postupu
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp rovnosti účastníkov, obsah práva rovnosti účastníkov občianskeho súdneho procesu, rovnaké procesné práva a povinnosti, rovnaké procesné podmienky
Právna veta: Obsah práva rovnosti ako jedného z určujúcich ústavnoprávnych princípov občianskeho súdneho procesu spočíva teda v tom, že všetci účastníci občianskeho súdneho konania (osobitne sporového konania), ako aj iného civilného procesu majú rovnaké procesné práva a povinnosti, ktoré uplatňujú a plnia za rovnakých procesných podmienok bez zvýhodnenia alebo diskriminácie niektorej z procesných strán. Nerozhoduje procesné postavenie alebo procesná pozícia účastníka, nie je podstatné ani to, ktorý z účastníkov sa stane žalobcom a ktorý z účastníkov je žalovaný (II. ÚS 35/02).
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, zodpovednosť účastníka súdneho konania, voľba právnych prostriedkov spôsobilých poskytnúť účinnú ochranu základných práv
Právna veta: Nemožno celkom negovať vlastnú zodpovednosť účastníka súdneho konania za voľbu toho z paralelne pôsobiacich právnych prostriedkov, ktorý je mu vzhľadom na okolnosti jeho prípadu spôsobilý poskytnúť účinnú ochranu základných práv. Obzvlášť to platí pri tých právnych prostriedkoch, v konaní o ktorých je účastník konania povinný byť zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom. Napokon, takto identifikovaný koncept akceptuje i ESĽP, ktorý vo veci Kadlec a spol. proti Českej republike (rozsudok z 25. mája 2004 v konaní o sťažnosti č. 49478/99, bod 26) vyslovil požiadavku, aby súdy (vrátane ústavného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu o osvedčení v skúšobnej dobre , podmienky osvečenia v skúšobnej dobe, neosvedčenie sa obvinenej v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, skúšobná doba
Právna veta: predĺženia stanovenej skúšobnej doby je potrebné uviesť, že zo stanoviska trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR zo dňa 10. 12. 2012 sp. zn. TPj 43/2012 vyplýva, že rozhodnutie podľa § 50 ods. 4 písm. b/ Tr. zák. o ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti a súčasne o primeranom predĺžení skúšobnej doby, môže súd urobiť len v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, o ktoré ide. Pritom lehota predĺženej skúšobnej doby začína plynúť dňom, letory nasleduje po uplynutí posledného dňa skúšobnej doby, ktorá sa predĺži. Teda z tohto stanoviska je zrejmé, že predĺžiť skúšobnú dobu je možné l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: možnosť porušenia označeného základného práva alebo slobody, nedostatok príčinnej súvislosti medzi postupom alebo rozhodnutím súdu a základným právom alebo slobodou, zjavná neopodstatnenosť sťažnosti
Právna veta: O zjavnej neopodstatnenosti sťažnosti možno hovoriť vtedy, keď namietaným postupom všeobecného súdu nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu toho základného práva alebo slobody, ktoré sťažovateľ označil, a to buď pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi označeným postupom alebo rozhodnutím všeobecného súdu a základným právom alebo slobodou, porušenie ktorých namietal, prípadne z iných dôvodov. Za zjavne neopodstatnenú sťažnosť preto možno považovať tú sťažnosť, pri predbežnom prerokovaní ktorej ústavný súd nezistil žiadnu možnosť porušenia označeného základného práva alebo slobody, reálnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zhoda predmetu konania a skutkových okolností, viac konaní v tej istej veci, prekážka prv začatého konania, litispendencia
Právna veta: Prekážka prv začatého konania (litispendencia) bráni tomu, aby na ústavnom súde prebiehali dve konania, prípadne viac konaní v tej istej veci. Totožnosť veci je daná pri zhode predmetu konania, skutkových okolností, z ktorých sa uplatnené právo vyvodzuje, a identitou účastníkov konania. O prekážku litispendencie nejde, ak chýba čo len jeden z uvedených znakov totožnosti veci.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, sťažnosť podaná v priebehu porušovania práv, právo na prejednanie veci v prmeranej lehote, deň doručenia sťažnosti Ústavnému súdu , judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, ústavne relevantný spôsob, čl 48 ods. 2 Ústavy , čl.6 ods. 1 Dohovor, domáhanie sa rozhodnutia orgánu verejnej moci
Právna veta: 1) Účelom, podstatou a zmyslom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ústavy a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru je teda odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia orgánu verejnej moci (napr. I. ÚS 41/02). Zároveň z tejto judikatúry ústavného súdu vyplýva, že ochranu základnému právu podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a právu podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ústavný súd poskytuje len vtedy, ak bola sťažnosť ústavnému súdu podaná v čase, keď k namietanému porušovaniu práva ešte môže doc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: § 36 ods. 2 zákona o Ústavnom súde , úhrada trov konania inému účastníkovi, trovy konania za právne zastúpenie advokátom, uložené uznesenie o náhrade trov konania, prevzatie veci a príprava zastupovania, písomné spracovanie a podanie sťažnosti Ústavnému súdu, odmeny a náhrady advokáta za poskytovanie právnych služieb , odmena za jeden úkon právnych služieb , advokát platcom dane z pridanej hodnoty, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Podľa § 36 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže v odôvodnených prípadoch podľa výsledku konania uznesením uložiť niektorému účastníkovi konania, aby úplne alebo sčasti uhradil inému účastníkovi konania trovy.........2) Úspešnej sťažovateľke vznikli trovy konania z dôvodu právneho zastúpenia advokátom. Advokát vykonal dva úkony právnej pomoci, a to prevzatie veci a príprava zastupovania, písomné spracovanie a podanie sťažnosti ústavnému súdu 15. februára 2013. Odmena za jeden úkon právnych služieb v zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: vkladové konanie, exekúcia predajom nehnuteľností, upovedomenie o začatí exekúcie, vklad práv k nehnuteľnosti do katastra, zánik práv k nehnuteľnosti vkladom do katastra, konštitutívny charakter vkladu do katastra, zmluvné vecné práva k nehnuteľnosti, dátom zápisu nehnuteľnosti do katastra, zápis záložného práva do katastra nehnuteľností, protokol vkladov a záznamov, slovenská a česká katastrálna prax, poradie zápisov záložných práv , dátum doručenia návrhu na vklad do katastra , kataster nehnuteľností
Právna veta: Povinnosťou správy katastra vo vkladovom konaní podľa §§ 31 a nasl. katastrálneho zákona v rámci procesu skúmania platnosti zmluvy v intenciách § 31 ods. 1 je postupovať v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Z uvedeného dôvodu pokiaľ je jej doručené upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zapíše ho podľa § 38 v spojení s § 39 ods. 1 katastrálneho zákona a v spojení s § 44 ods. 2 vyhlášky č. 79/1996 Z. z. ako poznámku, ktorá informuje o nehnuteľnosti, je jej povinnosťou pri skúmaní platnosti zmluvy upovedomenie o začatí exekúcie vyhodnotiť v zmysle citovaných ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: čl.12 ods.2 Ústava SR, implicitná súčasť rozhodovania Ústavného súdu, povinnosť orgánov verejnej moci rešpektovať výklad Ústavy SR, rozhodovanie o porušení základných práv a slobôd Ústavným súdom, výklad Ústavy SR Ústavným súdom , ústavný súd slovenskej republiky, základné práva a slobody
Právna veta: 1) Ustanovenie čl. 12 ods. 2 ústavy má charakter ústavného princípu, ktorý sú povinné rešpektovať všetky orgány verejnej moci pri výklade a uplatňovaní ústavy. Tieto ustanovenia ústavy sú vždy implicitnou súčasťou rozhodovania ústavného súdu, t. j. aj jeho rozhodovania o porušovaní základných práv a slobôd garantovaných ústavou podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, a preto ak neboli porušené základné práva a slobody sťažovateľa, nie je potrebné deklarovať ani porušenie týchto ustanovení ústavy (IV. ÚS 119/07).
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: náhrada škody v adhéznom konaní, právo poškodeného uplatniť nárok na náhradu škody , náhrada škody spôsobenej trestným činom, konanie prebiehajúce kontinuálne so súdnym konaním o vine, poškodený v trestnom konaní , adhézne konanie, náležité preskúmanie podozrenia zo spáchania trestného činu, účel trestného práva, vina a spravodlivé potrestanie páchateľa , právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: 1) Poškodený, ktorý má v trestnom konaní právo uplatniť nárok na náhradu škody a tento nárok aj uplatnil, je procesnou stranou v tzv. adhéznom konaní (prebiehajúcom kontinuálne so súdnym konaním o vine), v ktorom sa rozhoduje o ním uplatnenom nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom. V intenciách uvedeného sa poškodený v trestnom konaní pred príslušným súdom môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva, ktorým je v tomto prípade uplatnený nárok na náhradu škody. Garancie poskytované čl. 6 ods. 1 dohovoru garantujúcim právo na spravodlivé súdne konanie sú teda v trestnom kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, odmietnutie sťažnosti pre neopodstatnenosť, porušenie označených práv sťažovateľov, kvalifikovanie dovolania ako neprípustné, zjavná neodôvodnenosť, nedostatky uznesenia Najvyššieho súdu , kvalifikované zastúpenie v konaní pred všeobecným súdom, povinnosť Najvyššieho súdu , skúmanie podmienok pre prípustnosť dovolania
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že je nepochybné, že povinnosťou najvyššieho súdu bolo v predmetnej veci skúmať, či sú splnené všetky zákonné podmienky pre prípustnosť dovolania sťažovateľov. Sťažovatelia, ktorí boli kvalifikovane zastúpení v konaní pred všeobecnými súdmi, vo svojej sťažnosti neuviedli žiadnu skutočnosť, na základe ktorej by bolo možné usudzovať, že uznesenie najvyššieho súdu, je postihnuté takými nedostatkami, ktoré by odôvodňovali záver o jeho zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti a v konečnom dôsledku o porušení označených práv sťažovateľov, tak ako to tvrdili vo svojej sť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: domáhanie sa práva na nezávislom a nestrannom súde , procesné záruky, zachovanie kontradiktórnosti konania , právo na kvalitu súdneho konania, reálna možnosť využiť svoje procesné práva , aspekt práva na spravodlivý proces , rovnosť zbraní, predloženie argumentov a reakcia na protiargumenty, § 209 ods. 1 OSP , výzva na vyjadrenie právneho zástupcu odporcu , možnosť zaujať stanovisko k odvolaniu protistrany, právo na spravodlivý súdny proces, úkony súdu prvého stupňa
Právna veta: 1) Jedným z aspektov práva na spravodlivý proces je teda – okrem práva domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde (prístup k súdu) – aj právo na určitú kvalitu súdneho konania, ktoré okrem iných procesných záruk kladie dôraz aj na zachovanie kontradiktórnosti konania a rovnosti zbraní (podobne napr. III. ÚS 402/08). Podstatou kontradiktórnosti a s ňou súvisiacou rovnosťou zbraní je, aby všetci účastníci konania mali reálnu možnosť využiť svoje procesné práva predložiť argumenty a reagovať na protiargumenty protistrany. Osobitne to platí o sporových konaniach, v ktorých stoja proti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, preskumávanie rozhodnutí senátu Ústavného súdu, plénum Ústavného súdu, domáhanie sa preskúmania rozhodnutia Ústavného súdu, čl.133 Ústavy SR, opravné prostriedky v konaní pred Ústavným súdom , § 24 písm. c) zákona o Ústavnom súde , opravný prostriedok proti rozhodnutiu Ústavného súdu
Právna veta: 1) Podľa čl. 133 ústavy proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok. Vzhľadom na túto ústavnú normu zákon vyriešil otázku podávania opravných prostriedkov v konaní pred ústavným súdom tak, že podľa § 24 písm. c) zákona o ústavnom súde návrh nie je prípustný, ak sa ním navrhovateľ domáha preskúmania rozhodnutia ústavného súdu. Ústava teda neumožňuje preskúmavanie rozhodnutí senátu ústavného súdu iným senátom ani plénom ústavného súdu, ani iným orgánom verejnej moci.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: nesplnenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa, označený porušovateľ , predbežné prerokovanie sťažnosti, neposkytnutie účinného právneho prostriedku, dôvod na odmietnutie sťažnosti pre jej neprípustnosť, § 53 ods. 2 zákona o Ústavnom súde, konanie pred ústavným súdom, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti konštatoval, že sťažovateľ pred podaním sťažnosti ústavnému súdu neposkytol označenému porušovateľovi jeho práv účinný právny prostriedok nápravy proti jeho prípadnej nečinnosti a nepreukázal ani to, že uvedenú podmienku nesplnil z dôvodov hodných osobitného zreteľa (§ 53 ods. 2 zákona o ústavnom súde). Uvedené skutočnosti zakladajú dôvod na odmietnutie sťažnosti sťažovateľa pre jej neprípustnosť podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, I. ÚS 13/00, I. ÚS 139/02, III. ÚS 180, namietané porušenia Ústavou zaručených práv, kontrola zlučiteľnosti účinkov rozhodnutí všeobecných súdov, systém všeobecných súdov, interpretácia a aplikácia zákonov všeobecným súdom, súdny orgán ochrany ústavnosti, medzinárodná zmluva garantovaných práv a slobôd , zastupovanie všeobecných súdov Ústavným súdom, čl.124 Ústavy SR, konštantná judikatúra Ústavného súdu
Právna veta: 1) Podľa svojej konštantnej judikatúry ústavný súd nie je súčasťou systému všeobecných súdov, ale podľa čl. 124 ústavy je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Pri uplatňovaní tejto právomoci nie je úlohou ústavného súdu zastupovať všeobecné súdy, ktorým predovšetkým prislúcha interpretácia a aplikácia zákonov. Úloha ústavného súdu sa obmedzuje na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto interpretácie a aplikácie s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách (napr. I. ÚS 19/02, I. ÚS 27/04, I. ÚS 74/05). Právomoc ústavného súdu konať a roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, predbežné prerokovaniečl. 46 ods. 1 Ústavy SR, arbitrárne rozhodnutie , odopretie prístupu k súdnej ochrane , zamietnutie dovolacieho konania , normy občianskeho súdneho konania, odňatie možnosti preskumávania napadnutého výroku, dovolacie konanie, zjavná neopodstatnenosť sťažnosti
Právna veta: 1) Ústavný súd vychádzajúc z uvedeného konštatuje, že v dovolacom konaní nedošlo k odňatiu možnosti preskúmavania napadnutého výroku odvolacieho súdu, pretože najvyšší súd postupoval v súlade s normami občianskeho súdneho konania, ak zamietol dovolanie proti rozhodnutiu krajského súdu. Takýto postup a rozhodnutie dovolacieho súdu Občiansky súdny poriadok výslovne umožňuje, preto použitý spôsob v konkrétnom prípade nemohol znamenať odopretie prístupu k súdnej ochrane v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku. Rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 6 Cdo 69/2012 z 12. septembra 2012 obsahuje po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, žaloba o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, podporný dôchodkový fond, rozsudok o neplatnosti právneho úkonu , absencia uvedenia dátumu uzavretia zmluvy, Zmluva o poskytovaní plnenia z podporného dôchodkového fondu, neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: Za stavu, keď predmetom plnenia zo zmluvy nie je jednorazové plnenie, ktorého by sa navrhovateľ mohol žalobou na plnenie domáhať a usporiadať tak s konečnou platnosťou svoj vzťah s odporcom, ale opakujúce sa peňažné plnenie na výplatu dôchodku na doživotne určenú dobu, kedy by žalobou o zaplatenie doposiaľ splatných výplat dôchodku nedošlo ku konečnému usporiadaniu práv a povinností účastníkov zo zmluvy, ale musela by nasledovať žaloba o plnenia za ďalšie obdobie splatných splátok dôchodku, dospel odvolací súd k záveru, že navrhovateľovi za danej situácie nemožno odoprieť právo domáhať sa ochr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: právo na sudnu ochranu, extrémne nelogické odôvodnenie rozhodnutia, úplne odchylné odôvodnenie rozhodnutia, II. ÚS 49/94, II. ÚS 3/97, I. ÚS 204/, dôvody a námietky , protiústavné a arbitrárne rozhodnutia, stabilná rozhodovacia činnosť ústavného súdu , judikatúra ÚS, rozhodovanie všeobecného súdu v súlade s názorom účastníka konania
Právna veta: 1) ....stabilná rozhodovacia činnosť ústavného súdu (II. ÚS 49/94, II. ÚS 3/97, I. ÚS 204/2010) rešpektuje názor, podľa ktorého nemožno právo na súdnu ochranu stotožňovať s procesným úspechom, z čoho vyplýva, že všeobecný súd nemusí rozhodovať v súlade so skutkovým a právnym názorom účastníkov konania vrátane ich dôvodov a námietok. V zmysle svojej judikatúry považuje ústavný súd za protiústavné a arbitrárne tie rozhodnutia, ktorých odôvodnenie je úplne odchylné od veci samej alebo aj extrémne nelogické so zreteľom na preukázané skutkové a právne skutočnosti (IV. ÚS 150/03, I. ÚS 301/06).
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o dielo podľa obchodného zákonníka, zmluva o dielo, preberací protokol dohodnutý účastníkmi pri zmluve o dielo podľa obchodného zákonníka, realizácia dohodnutého procesu odovzdania
Právna veta: Zo systematického zaradenia právnej úpravy, upravujúcej spísanie preberacieho protokolu v ust. § 554 ods. 6 Obchodného zákonníka, pred úpravou odovzdania diela vstupom objednávateľa do jeho užívania v ust. § 555 ods. 1 Obchodného zákonníka vyplýva, že ak si účastníci zmluvy o dielo dohodnú preberacie konanie, k odovzdaniu a prevzatiu diela môže dôjsť len na základe realizácie dohodnutého procesu odovzdania a prevzatia diela, ktoré sa má zachytiť v písomnej forme. Pokiaľ nedôjde k dohodnutému preberaciemu konaniu, nemôžu nastať účinky prevzatia diela vstupom objednávateľa do užívania diela, pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: nároky zamestnancov zrušeného zamestnávateľa , povinnosť plnenia Sociálnou poisťovňou, účel aplikovaných právnych noriem, medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, názor všeobecných súdov , § 251c zákona č. 65/1965 Zb., náhrada škody pri pracovnom úraze , úrazová poisťovňa, nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa
Právna veta: 1) Ústavný súd považuje tento názor všeobecných súdov za súladný so zmyslom a účelom aplikovaných právnych noriem. Ten totiž nie je (ani s ohľadom na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, na ktoré poukazuje sťažovateľ) taký, že povinnosť Sociálnej poisťovne plniť nastupuje iba za splnenia podmienky zániku zamestnávateľa; rovnako významná je i podmienka vyplývajúca z § 251c zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení do 31. marca 2002 spočívajúca v tom, že nároky zamestnancov zrušeného zamestnávateľa na náhradu škody pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania uspokojí štát prostred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: odvolanie proti rozhodnutiu prvostupňového súdu, judikatúra všeobecného súdnictva , predčasne podaná sťažnosť, závažné procesné pochybenia súdov, § 237 písm. g) OSP napr. IV. ÚS 26/04, IV. ÚS 201, platná právna úprava konania pred súdom, konanie o merite veci pred okresným súdom , podanie odvolania
Právna veta: 1) Podľa platnej právnej úpravy konania pred všeobecnými súdmi a judikatúry všeobecného súdnictva sú závažné procesné pochybenia súdov (vrátane porušenia základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy) dôvodom na podanie odvolania (§ 201 a nasl. OSP), príp. (za splnenia zákonom ustanovených podmienok) aj na podanie dovolania [§ 237 písm. g) OSP (pozri napr. IV. ÚS 26/04, IV. ÚS 201/04)]. Pokiaľ podľa názoru sťažovateľky krajský súd na jej námietky neprihliadal a napadnutými uzneseniami rozhodol zjavne neodôvodnene, potom sa jej sťažnosti podané ústavnému súdu v tomto štádiu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obsah princípu právneho štátu, najvyššia súdna inštancia ako regulátor konfliktov judikatúry, princíp právnej istoty, odlišná rozhodovacia činnosť všeobecného súdu o tej istej právnej otázke za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne podobných veciach, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát
Právna veta: Rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne podobných veciach je prirodzenou súčasťou vnútroštátneho súdneho systému (v zásade každého súdneho systému, ktorý nie je založený na precedensoch ako prameňoch práva). K rozdielnej judikatúre prirodzene dochádza aj na úrovni najvyššej súdnej inštancie. Z hľadiska princípu právnej istoty je ale dôležité, aby najvyššia súdna inštancia pôsobila ako regulátor konfliktov judikatúry a aby uplatňovala mechanizmus, ktorý zjednotí rozdielne právne názory súdov v skutkovo rovnakých alebo podobných veciach (Beian v. Rumunsko, IV. ÚS 265/09). Obsahom pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočet daňovej straty, možnosť odpočítať si z dosiahnutého zisku daňové straty z predchádzajúcich rokov, výdavky daňového subjektu v určitom období nižšie než príjmy, odpočítateľnosť daňovej straty zo základu dane, nenulové príjmy nižšie než výdavky
Právna veta: Súčasný zákon o dani z príjmov existenciu tohto druhu rizika zohľadňuje v možnosti odpočítať si z dosiahnutého zisku (daňové) straty z predchádzajúcich rokov [porov. aj § 2 písm. l) a § 30 zákona o dani z príjmov] s cieľom znížiť základ dane. Tým zákon o dani z príjmov vyjadruje, že z hľadiska dane z príjmov nie je prípadný neúspech v podnikaní irelevantný, teda nie je irelevantné, že výdavky (náklady) daňového subjektu boli v určitom období nižšie než jeho príjmy (výnosy). Vychádzajúc z tohto hodnotového rozhodnutia zákonodarcu vyjadreného práve v odpočítateľnosti daňovej straty zo základu da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priami kontakt predávajúceho s kupujúcim, ochrana spotrebiteľa , písomne alebo konkludentne uzavretá zmluva , Splnenie podmienok predávajúceho pri podomovom predaji tovaru a služieb, podomový predaj tovarov a služieb
Právna veta: Z kontextu citovaných ustanovení zákona č. 108/2000 Z. z., ako aj z dôvodovej správy k tomuto zákonu vyplýva podstata podomového predaja tovaru a podomového poskytovania služieb, ktorý je charakterizovaný tým, že predajca (podnikateľ fyzická alebo právnická osoba) na zabezpečenie odbytu ním predávaných tovarov a poskytovaných služieb sám iniciuje kontakt so spotrebiteľom (t. j. s kupujúcim tovaru alebo s príjemcom služby), a to obvykle priamo v byte alebo na pracovisku spotrebiteľa, prípadne v byte u iného spotrebiteľa, kde dochádza priamo ku kúpe a predaju tovaru (t. j. aj k prevzatiu tovaru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, opravná inštancia v systéme všeobecného súdnictva, nestotožnenie sťažovateľa s rozhodnutím krajského súdu, známky svojvôle , kvalifikovaná medzinárodná zmluva o ľudských právach, priestor na kritiku napadnutého rozhodnutia krajského súdu, podstatné námietky, kontrola zlučiteľnosť účinkov účinkov interpretácie a aplikácie právnej normy
Právna veta: 1) Podľa úlohy ústavného súdu danej mu ústavou, ktorou je kontrola zlučiteľnosti účinkov interpretácie a aplikácie právnej normy s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach, ústavný súd nenachádza na napadnutom rozhodnutí krajského súdu priestor na jeho kritiku. Krajský súd sa vysporiadal s podstatnými námietkami, ktoré sťažovateľ v odvolaní uviedol. Z ústavnoprávneho hľadiska bol postup krajského súdu v súlade s procesnými pravidlami odvolacieho konania a nevykazuje známky svojvôle či arbitrárnosti a ani aplikácia príslušných ustanovení nie je popretím ich zmyslu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: náhrada škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom , predbežné prekovanie nároku na náhradu škody , princíp subsidiarity , nárok na náhradu škody , právomoc meritórne konať, domáhanie sa nároku na všeobecnom súde, § 16 ods. 4 prvej vety zákona č. 514/2003 Z. z., ústavný súd slovenskej republiky, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta: 1) Ústavný súd preto v súlade s princípom subsidiarity svojej právomoci dospel k záveru, že vzhľadom na tento princíp vyplývajúci z čl. 127 ústavy je vylúčená jeho právomoc meritórne konať a rozhodovať o sťažovateľkou uplatnených námietkach porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 3 ústavy postupom ministerstva spravodlivosti vo veci vedenej pod sp. zn. 15655/2013/34. Právomoc poskytnúť ochranu základnému právu sťažovateľky na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgánu štátu v prípade, ak nárok na náhradu škody nie je uspokojený v konaní o jeho predbežnom prerokovaní, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: majetok poručiteľa nepatrnej hodnoty, vydanie majetku poručiteľa , vystrojenie pohrebu, majetok nadobudnutý dedičstvom, majetok nadobudnutý rozhodnutím súdu § 132 Občianskeho zákonníka, dedič zo zákona, obvyklé darovanie za života, zastavenie konania o dedičstve, nadobúdanie vlastníctva, POTVRDENIE DEDIČSTVA A VYPORIADANIE DEDIČOV
Právna veta: 1) Ak poručiteľ zanechal iba majetok nepatrnej hodnoty, tento majetok sa vydá tomu, kto vystrojil poručiteľovi pohreb, pričom tento majetok takáto osoba nenadobudne z titulu dedenia, ale rozhodnutím súdu (§ 132 Občianskeho zákonníka). Započítanie toho, čo dedič zo zákona nadobudol od poručiteľa za jeho života, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie, na jeho dedičský podiel, je možné len vtedy, ak súd v konaní o dedičstve uznesením potvrdzuje nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov (§ 484 Občianskeho zákonníka). V prípade, že súd v konaní o dedičstve neprikročil k potvrdeniu nadobudnutia ded ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, primárne porušenie základného práva, porušenie hmotných práv , základné právo na ochranu majetku čl.20 ods.1 Ústava SR, ochrana mena čl.19 ods.1 Ústava SR, dobrá povesť , základné právo na zachovanie osobnej cti
Právna veta: 1) K námietke porušenia základného práva na zachovanie osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena zaručeného čl. 19 ods. 1 ústavy a základného práva na ochranu majetku podľa čl. 20 ods. 1 ústavy napadnutým rozsudkom krajského súdu ústavný súd s poukazom na svoju ustálenú judikatúru dopĺňa, že o prípadnom porušení sťažovateľom označených hmotných práv by bolo možné uvažovať len vtedy, ak by zo strany všeobecného súdu primárne došlo k porušeniu niektorého zo základných práv, resp. ústavnoprocesných princípov vyjadrených v čl. 46 ods. 1 ústavy alebo v čl. 6 ods. 1 dohovoru, resp. v spojení s i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, napadnutý právny názor krajského súdu , ustálená judikatúra, interpretácia zákonov všeobecným súdom, zásah Ústavného súdu , nezlučiteľnosť s Ústavou SR, nahradenie právneho názoru krajského súdu
Právna veta: 1) Prípadný zásah ústavného súdu spočívajúci v nahradení právneho názoru krajského súdu možno realizovať len v prípade jeho nezlučiteľnosti s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou. Aj keby ústavný súd nesúhlasil s interpretáciou zákonov všeobecných súdov, v zmysle ustálenej judikatúry by mohol nahradiť napadnutý právny názor krajského súdu iba v prípade, ak by ten bol svojvoľný, zjavne neodôvodnený, resp. ústavne nekonformný. O svojvôli pri výklade a aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom by bolo možné uvažovať len v prípade, ak by sa tento natoľko odchýlil od znenia príslu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, doručovanie rozhodnutí , márne uplynutie lehoty , poriadková lehota , rozhodnutie po uplynutí lehoty, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií , právna úprava následkov prekročenia lehoty, vyhotovenie rozhodnutia v zákonnej lehote čl. 9 ods. 5 ústavného zákona , ochrana verejného záujmu
Právna veta: 1) Ústavný súd zároveň konštatuje, že postup výboru pre nezlučiteľnosť funkcií smerujúci k vydaniu napadnutého rozhodnutia bol v súlade s príslušnými ustanoveniami ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, keďže tento vyzval navrhovateľku, aby sa vyjadrila k začatiu konania (čl. 9 ods. 4), pričom na jej všetky námietky (aj keď stručne) v odôvodnení napadnutého uznesenia reagoval...............2) Pokiaľ ide o ďalšiu námietku navrhovateľky založenú na tom, že rozhodnutie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií jej bolo doručené až po 43 dňoch, pričom rozhodol do 8 dní od zaslania jej vyjadrenia, zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: výkon verejnej funkcie , zákon č. 357/2004 Z.z., verejný funkcionár , dĺžka trvania výkonu funkcie , povinnosti verejného funkcionára, ukladanie povinností, všeobecné povinnosti a obmedzenia podľa u.z. 357/2004
Právna veta: 1) K dĺžke výkonu verejnej funkcie ústavný súd uvádza, že ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. nerozlišuje pri ukladaní povinností, či verejnú funkciu vykonával verejný funkcionár jeden deň alebo v inom časovom rozpätí, t. j. dĺžka trvania výkonu funkcie je irelevantná pre posúdenie splnenia si povinnosti verejného funkcionára podľa uvedeného ústavného zákona.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, ústavne udržateľný výsledok, právoplatné skončenie veci, neskončené prebiehajúce konania , napadnuté konanie ako celok , rozhodovanie o podanej žalobe, nezávislý a nestranný súd, odmietnutie žiadosti domáhať sa svojho práva
Právna veta: 1) Podľa konštantnej judikatúry ústavného súdu k porušeniu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy by došlo vtedy, ak by komukoľvek bola odmietnutá možnosť domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, ak by súd odmietol konať a rozhodovať o podanom návrhu (žalobe) fyzickej alebo právnickej osoby (I. ÚS 35/98)...................2)Ústavný súd vo svojej judikatúre uvádza, že základné právo na súdnu ochranu „je výsledkové“, to znamená, musí mu zodpovedať proces ako celok, a skutočnosť, či napadnuté konanie ako celok bude spravodlivé, závisí od pokračujúceho konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, oneskorenosť podania sťažnosti, konkrétne okolnosti veci, lehota na podanie sťažnosti , predchádzajúce právoplatné rozhodnutie, podanie sťažnosti po rozhodnutí o dovolaní , podanie dovolania spolu s podaním sťažnosti na ÚS
Právna veta: 1) ústavný súd v záujme právnej istoty sťažovateľa zároveň poukazuje na svoje predchádzajúce rozhodnutia (napr. m. m. I. ÚS 184/09, I. ÚS 237/09, I. ÚS 239/09, IV. ÚS 49/2010), v ktorých vyslovil, že lehota na prípadné podanie sťažnosti po rozhodnutí o dovolaní bude považovaná v zásade za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu s výnimkou prípadov, keď to konkrétne okolnosti veci zjavne vylučujú. Nie je preto dôvodné, aby sťažovateľ v prípade podania dovolania podal zároveň aj sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, pretože aj za predpokladu, že by dovolací súd dospel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: ochrana verejného záujmu, verejný funkcionár , Skončenie výkonu verejnej funkcie, zákon č. 357/2004 Z. z., aktívny výkon funkcie, Doba výkonu funkcie verejného funkcionára, oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa u.z. 357/2004
Právna veta: 1)...... „verejný funkcionár má po skončení výkonu funkcie povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za dobu výkonu funkcie v kalendárnom roku, v ktorom skončil aktívny výkon funkcie, do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku“. Týmto zjednocujúcim stanoviskom ústavný súd prekonal judikatúru, na ktorú sa odvoláva navrhovateľ, a senáty sú v ďalšom konaní podľa § 6 zákona o ústavnom súde ním viazané.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, súbežne podaná sťažnosť, Neprípustnosť dovolania, oneskorenosť odvolania, rozhodnutie o dovolaní, mimoriadne opravné prostriedky
Právna veta: 1) V rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa ustálil právny názor (napr. I. ÚS 169/09, I. ÚS 289/09), podľa ktorého v prípade podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania) a súbežne podanej sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy je takáto sťažnosť považovaná za prípustnú až po rozhodnutí o dovolaní. Zároveň ústavný súd v tejto súvislosti vo svojej judikatúre uvádza (napr. m. m. I. ÚS 184/09, I. ÚS 237/09, I. ÚS 239/09, IV. ÚS 49/2010, IV. ÚS 453/2010), že lehota na prípadné podanie sťažnosti po rozhodnutí o dovolaní bude považovaná v zásade za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: Čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky , zbytočné prieťahy, primeraná lehota, Exekučný titul, rozpor exekučného titulu so zákonom, porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, exekučný titul, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta: 1) Z ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku nevyplýva, že lehota 15 dní by sa mala vzťahovať na prípad, ak exekučný súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom a žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Naopak, zákon takúto lehotu v prípade negatívneho rozhodnutia exekučného súdu neukladá (uvedené platilo aj pred 1. júnom 2010)...........2) Aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje zákonná lehota podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, ústavný súd vyslovil právny názor, že pojem „zbytočné prieťahy“ obsiahnutý v čl. 48 ods. 2 ústavy (ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, nárok na úroky z omeškania, mzda, majetková sankcia za omeškanie zamestnávateľa
Právna veta: Tak ako totiž správne uviedol krajský súd, účelom a zmyslom inštitútu náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru (§ 79 Zákonníka práce) je v súlade s jeho satisfakčnou, sankčnou i sociálnou funkciou určiť s pomocou v zákone ustanovených kritérií sumu, ktorá ako celok má uvedené funkcie napĺňať. Hoci je pravda, že náhradu mzdy a úrok z omeškania je možné vnímať do istej miery oddelene, pretože úrok z omeškania je skutočne, tak ako to uvádza sťažovateľka, majetkovou sankciou za omeškanie zamestnávateľa, v konečnom dôsledku oba predstavujú pre zamestnanca, s ktorým bol neplatne pracovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie podľa u.z. 357/2004, verejná funkcia, postzamestnanecké povinnosti, preverenie plnenia ústavného zákona, Zamedzenie rozporu záujmov, výkon verejnej funkcie, verejný funkcionár , aktívny výkon funkcie
Právna veta: 1) Zmyslom konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov je preveriť plnenie ústavného zákona. Ústavný zákon tak ustanovuje povinnosti počas aktívneho výkonu funkcie, po jeho skončení vrátane tzv. postzamestnaneckých povinností (typicky čl. 8 ústavného zákona). Počas celého obdobia, v každom momente aktívneho výkonu funkcie musí byť dodržiavaný ústavný zákon a z tohto dôvodu musí byť jeho dodržiavanie kontrolované. Z tohto dôvodu je rozumné, že verejný funkcionár je po ukončení aktívneho výkonu funkcie povinný urobiť oznámenie aj za dobu výkonu funkcie v poslednom kalen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: § 243b ods. 2 v spojení s § 243d ods. 1 OSP, § 236 ods. 1 OSP, princíp univerzality, určenie konkrétnej osoby sudcu, Ustanovenie § 237 písm. g) OSP, prípustnosť dovolania, neprípustnosť dovolania
Právna veta: 1) Ustanovenie § 237 písm. g) OSP pripúšťa dovolanie proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu (§ 236 ods. 1 OSP), ak bol súd nesprávne obsadený. Podľa pôvodnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) k tomuto dovolaciemu dôvodu (R 11/2003) sa síce obsadením súdu nerozumelo určenie konkrétnej osoby sudcu, ale rozlíšenie pôsobnosti medzi senátom a samosudcom. Táto judikatúra je však aktuálnou rozhodovacou praxou prekonaná, pretože najvyšší súd pri skúmaní uvedeného dovolacieho dôvodu už skúma okrem iného aj to, či vo veci rozhodovali zákonní sudcovia (porov. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: princíp prezumpcie neviny, trestné stíhanie sťažovateľa, charakter uloženého trestu, neplatenie výživného, vedomosť okresného súdu o inom trestnom stíhaní sťažovateľa, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, zásady ukladania trestov
Právna veta: 1) Vvzhľadom na existenciu princípu prezumpcie neviny (pokiaľ nie je obvinený právoplatne odsúdený, treba naň pozerať ako na nevinného, pozn.) aj akákoľvek vedomosť okresného súdu o inom trestnom stíhaní sťažovateľa (v ktorom ešte nebol právoplatne uznaný vinným, pozn.) v čase jeho podmieneného odsúdenia za iný skutok nemohla mať dopad na charakter uloženého trestu. Inými slovami, aj keď okresný súd odsudzujúci sťažovateľa na podmienečný trest odňatia slobody mal už v tom čase vedomosť o inom trestnom stíhaní sťažovateľa, táto skutočnosť nemohla mať vplyv na charakter uloženého trestu odňatia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, zaistenie cudzinca aj počas konania o azyle, zaistenie na účely výkcudzinec oprávnený zdržiavať sa na území z dôvodu podania žiadosti o udelenie azyluonu administratívneho vyhostenia
Právna veta: Zaisteniu osoby, ktorá podala žiadosť o azyl, nebráni ani žiadne iné ustanovenie zákona o pobyte cudzincov. Naopak, ustanovenie § 62 ods. 1 písm. a) tohto zákona predpokladá výslovne zaistenie na účely výkonu administratívneho vyhostenia, a to bez ohľadu na to, či zaistený cudzinec je v čase zaistenia (dočasne) oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky z dôvodu podania žiadosti o udelenie azylu. Citované ustanovenie podľa ústavného súdu poskytuje dostatočný zákonný základ pre zaistenie cudzinca aj počas konania o azyle. To, samozrejme, neznamená, že pri jeho výklade a aplikácii netr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účel právnych prostriedkov obrany povinného v exekučnom konaní, absolútne alebo relatívne neprípustná exekúcia, námietky proti exekúcii, návrh na zastavenie exekúcie, návrh na odklad exekúcie
Právna veta: K takým právnym prostriedkom patria nielen námietky podľa § 50 Exekučného poriadku, ale aj návrh na odklad exekúcie podľa § 56 Exekučného poriadku a návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 Exekučného poriadku. Účel týchto právnych prostriedkov obrany povinného v exekučnom konaní je rovnaký a spravidla spočíva v tom, že v absolútne alebo relatívne neprípustnej exekúcii sa nesmie pokračovať a musí sa zastaviť a prípadne pred rozhodnutím o zastavení sa musí exekúcia aj odložiť. Hoci námietky proti exekúcii sú jedným z prostriedkov obrany povinného v exekučnom konaní, nejde o najúčinnejší prostrie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: účel základného práva na prerokovanie, odstránenie stavu právnej neistoty, čas podania sťažnosti, urýchlené konanie v predmetnej veci, dôvod na podanie sťažnosti, Obrana krajského súdu
Právna veta: 1) Obranu krajského súdu, podľa ktorého „sťažovateľ vypracoval ústavnú sťažnosť v čase, keď tunajší, odvolací súd vo veci riadne konal a keď teda nebol dôvod na podanie takejto sťažnosti. Preto... sťažovateľovi nemohlo pri koncipovaní a podaní ústavnej sťažností ísť o to, aby urýchlil konanie v predmetnej veci...“, nemožno akceptovať. Ústavný súd v tejto súvislosti pripomína svoju skôr citovanú judikatúru, podľa ktorej poskytuje ochranu základnému právu na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov vtedy, ak bola na ústavnom súde uplatnená v čase, keď namietané porušenie označeného práva ešte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, odmeny a náhrady advokátov za služby, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, výpočet trov konania, zastupovanie pred ústavným súdom, Úkony právnej služby advokáta
Právna veta: 1) V zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania pred ústavným súdom, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi. Predmetom konania pred ústavným súdom je ochrana základných práv a slobôd, ktorá nie je oceniteľná peniazmi (IV. ÚS 185/09). Ústavný súd konštatuje, že 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2 vyh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: poistenie, Občiansky zákonník, Právna úprava poistného plnenia, skutková zložitosť veci, spory o splnenie povinnosti zaplatiť poistné plnenie, právna a skutková zložitosť veci, metodika postupu
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o kritérium právna a skutková zložitosť veci, ústavný súd konštatuje, že spory o splnenie povinnosti zaplatiť poistné plnenie tvoria bežnú súčasť rozhodovacej agendy všeobecných súdov a v zásade ich nemožno považovať za právne ani skutkovo zložité. Výklad a používanie právnej úpravy obsiahnutej predovšetkým v Občianskom zákonníku sú stabilizované v pomerene rozsiahlej judikatúre všeobecných súdov, kde je upravená aj metodika ich postupu v týchto veciach. Obdobne ústavný súd hodnotí aj sťažnosťou napadnuté konanie, konštatujúc, že jeho doterajší priebeh nemožno pripísať na vrub zl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, existencia riadneho opravného prostriedku, Poštová banka, a. s., proti Slovensku, porušenia práv zaručených dohovorom, čl. 13 dohovoru, obhájiteľné tvrdenie porušenia práva, efektívny prostriedok nápravy
Právna veta: 1) Podľa ustálenej judikatúry ESĽP možno porušenie čl. 13 dohovoru vysloviť vtedy, ak sťažovateľom svedčí tzv. obhájiteľné tvrdenie porušenia práva (angl. arguable claim, franc. grief défendable). Takéto hájiteľné tvrdenie tu spravidla nie je v tých prípadoch, v ktorých sú tvrdené porušenia práv sťažovateľov podľa iných článkov dohovoru zjavne neopodstatnené (porov. napr. Herold Tele Media, s. r. o., a ďalší proti Slovensku, sťažnosť č. 46190/99, rozhodnutie z 28. septembra 2010, ods. 93). Pod pojmom efektívny prostriedok nápravy v zmysle čl. 13 dohovoru navyše nemožno nevyhnutne rozumieť exi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, § 25 ods. 2 tretia veta zákona o ústavnom súde, dvojmesačná lehota na podanie sťažnosti, zastavujúce uznesenie, preskúmanie dovolania, nezaplatenie súdneho poplatku v lehote určenej súdom, podanie odvolania
Právna veta: 1) Ďalšie odôvodnenie tohto uznesenia by vôbec nebolo potrebné (§ 25 ods. 2 tretia veta zákona o ústavnom súde), avšak ústavný súd predsa dodáva, že sťažnosť sťažovateľky by bolo treba odmietnuť aj ako podanú oneskorene. Je totiž zrejmé, že sťažovateľka proti napadnutému rozsudku podala dovolanie, avšak zaň nezaplatila súdny poplatok. Dovolacie konanie bolo preto právoplatne zastavené a sťažovateľka nepreukázala, že by napadla dovolaním aj toto zastavujúce uznesenie, hoci mohla a mala (porov. R 50/1997, ako aj IV. ÚS 62/03, č. 185/2003 Zbierky nálezov a uznesení ústavného súdu). Za týchto okol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: dôkazné prostriedky, konanie na odvolacom súde podľa OSP, existenciu nových rozsudkov, Porušenie základného práva na súdnu ochranu, nové dôkazy v konaní, spravodlivé konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd už konštantne judikuje, že všeobecný súd spravidla neporuší základné právo na súdnu ochranu zaručené v čl. 46 ods. 1 ústavy, ak vo veci koná v súlade s príslušnými procesnými predpismi, najmä s Občianskym súdnym poriadkom (porov. napr. I. ÚS 64/2012 – bod 22, II. ÚS 193/2013 – časť II.1). Ustanovenie § 214 ods. 1 OSP umožňuje odvolaciemu súdu rozhodnúť o odvolaní bez nariadenia odvolacieho pojednávania. Tohto ustanovenia si sťažovateľ, ktorý je sám advokátom a v konaní pred krajským súdom bol tiež zastúpený advokátkou, musel byť vedomý. V prerokúvanej veci sťažovateľ chcel, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: zásadné námietky v konaní, povinnosť zložiť preddavok, uznesenie o zastavení konania, platenie trov konania, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: 1) Na rozdiel od uznesenia o povinnosti zložiť preddavok v zmysle § 141a ods. 1 OSP proti uzneseniu o zastavení konania je prípustné odvolanie a vo vzťahu voči prípadnému nepriaznivému potvrdzujúcemu rozhodnutiu odvolacieho súdu prichádza do úvahy aj podanie dovolania, ktorého prípustnosť by sa mohla opierať o ustanovenie § 237 písm. f) OSP. Tak v rámci odvolacieho konania, ako aj v rámci dovolacieho konania voči prípadnému uzneseniu okresného súdu o zastavení konania bude mať sťažovateľ možnosť uplatňovať všetky tie zásadné námietky, ktoré sú obsahom sťažnosti podanej ústavnému súdu. Všeobecn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde, výkon verejnej moci , ústavný súd slovenskej republiky, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: Ústavný súd pripomína aj zásadu „vigilantibus iura scripta sunt“ (zákony sú písané pre tých, ktorí sa starajú o svoje práva), ktorá zdôrazňuje aj vlastné pričinenie na ochranu svojich práv, vyžadujúc, aby aj sťažovateľ sledoval svoje subjektívne práva a robil také kroky, v dôsledku ktorých by nedochádzalo k ich ohrozovaniu a poškodzovaniu. Táto zásada teda predpokladá, že sťažovateľ musí využiť prostriedky, ktoré mu poskytuje zákon, a následne vykonať prípadné potrebné opatrenia, aby nedošlo k porušeniu jeho práv. Uvedené platí aj vo vzťahu k možnosti sťažovateľa uplatňovať náhradu škody podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: rozhodovanie o vine a treste, právoplatnosťou rozsudku v trestnej veci sťažovateľa, odstránenie stavu právnej neistoty sťažovateľa, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: 1) V súvislosti s namietanými prieťahmi v konaní o návrhu na povolenie obnovy je potrebné zdôrazniť, že podľa ustálenej judikatúry ústavného súdu sa záruky čl. 48 ods. 2 ústavy na toto konanie nevzťahujú, a to vzhľadom na účel základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ktorým je odstránenie stavu právnej neistoty sťažovateľa, pretože tento účel bol naplnený právoplatným skončením konania, v ktorom sa rozhodlo o vine a treste sťažovateľa, t. j. právoplatnosťou rozsudku v trestnej veci sťažovateľa došlo vo veci samej k odstráneniu právnej neistoty, čo sa týka uznania viny a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, ústavný súd slovenskej republiky, subsumpciarozhodnutia pod právne normy, skutkové a právne závery v rozhodnutiach všeobecných súdo, súd ako opravná inštancia, základné právo garantujúce ochranu majetku, sekundárna zodpovednosť všeobecných súdov, absencia porušenia ústavnoprocesných princípov
Právna veta: 1) Podľa ustálenej judikatúry ústavného súdu absencia porušenia ústavnoprocesných princípov vylučuje založenie sekundárnej zodpovednosti všeobecných súdov za porušenie základných práv sťažovateľa hmotnoprávneho charakteru, medzi ktoré nepochybne patrí aj základné právo garantujúce ochranu majetku (m. m. IV. ÚS 116/05). Ústavný súd v súlade so svojou skoršou judikatúrou (napr. II. ÚS 78/05) aj naďalej zastáva názor, že všeobecný súd zásadne nemôže byť sekundárnym porušovateľom základných práv a práv hmotného charakteru, ak toto porušenie nevyplýva z toho, že všeobecný súd súčasne porušil ústavn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, vyjadrenie účastníkom konania, Priznanie odmeny znalcovi, nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu, Predbežné prerokovanie sťažnosti, predvolanie na pojednávanie, znalecký posudok
Právna veta: 1) Pri predbežnom prerokovaní tejto časti sťažnosti ústavný súd konštatoval, že sťažovateľ ju doručil ústavnému súdu 26. marca 2013, t. j. sedem mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu o predchádzajúcej sťažnosti, ktoré sa týkalo tej istej veci...............2) Táto skutočnosť podľa názoru ústavného súdu v zásade už sama osebe vylučuje, aby ústavný súd po tak krátkom čase opätovne vyslovil porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru postupom okresného súdu v namietanom konaní, a to aj napriek skutočnosti, že v predmetnej v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: princíp rovnosti účastníkov, uváženie konajúceho súdu, Aplikácia princípu rovnosti zbraní , stav rovnováhy protistrán, Rovnosť účastníkov konania, plynulosť a rýchlosť konania, selekcia podstatných argumentov
Právna veta: 1) Ústavný súd je toho názoru, že aplikácia princípu rovnosti zbraní v postupe konajúceho súdu má zaručiť rozumný stav rovnováhy, v ktorom protistrana môže reagovať na relevantné argumenty druhého účastníka konania. Z toho vyplýva, že je na uvážení konajúceho súdu, či bude predostreté argumenty považovať za podstatné a ako také ich predloží na konfrontáciu druhej strane. Konajúci súd popri rovnosti účastníkov konania musí totiž zaručiť aj plynulosť a rýchlosť konania, čo predpokladá selekciu len podstatných argumentov, ktoré bude súd predkladať na vyjadrenie protistrane.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, doktríny štrasburských orgánov ochrany práva, rozhodnutia o právach a záväzkoch občianskoprávneho charakteru, konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch, právo na revíziu súdneho konania, Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, pojem v „primeranej lehote“ obsiahnutý v čl. 6 ods. 1 dohovoru, obnova konania
Právna veta: 1) Ústavný poukazuje na doterajšiu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), z ktorej možno vyvodiť, že pod ochranu čl. 6 ods. 1 dohovoru nespadá konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch, za ktoré treba bezpochyby považovať aj obnovu konania (m. m. I. ÚS 5/02, A. B. v. Slovenská republika, rozsudok zo 4. marca 2003 a v ňom odkaz na ďalšiu judikatúru), pretože ide o rozhodnutia, ktoré priamo nesúvisia s rozhodnutím o právach a záväzkoch občianskoprávneho charakteru. Článok 6 ods. 1 dohovoru neobsahuje právo na revíziu súdneho konania [bližšie pozri Svák, J. Ochrana ľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: kauzálny nexus, protiprávne konanie , zodpovednosť štátu za škodu, konkrétna škoda, Existencia príčinnej súvislost, vznik škody, nepriaznivý následok
Právna veta: 1) Existencia príčinnej súvislosti (vzťah príčiny a následku) medzi protiprávnym konaním a vznikom škody je jedným z nevyhnutných predpokladov zodpovednosti za škodu. O vzťah príčinnej súvislosti ide vtedy, ak vznikla škoda následkom protiprávneho konania, teda ak je protiprávne konanie a škoda vo vzájomnom vzťahu príčiny a následku. Z toho vyplýva, že príčinná súvislosť medzi škodou a protiprávnym konaním je daná len vtedy, ak by škoda pri absencii protiprávneho konania nevznikla, teda musí ísť o priamu (nie len sprostredkovanú) príčinu vzniku škody. Zároveň treba uviesť, že otázka príčinnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, právny výklad, prijatie sťažnosti na ďaľšie konanie, postup súdneho orgánu, výklad ustanovení Exekučného poriadku, trestnoprávna vec, procesnoprávne a hmotnoprávne predpismi konania
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na svoju judikatúru, v ktorej konštatoval, že postup súdneho orgánu, ktorý koná v súlade s procesnoprávnymi a hmotnoprávnymi predpismi konania v občianskoprávnej alebo trestnoprávnej veci, nemožno považovať za porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy alebo práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru (I. ÚS 8/96, I. ÚS 6/97). Ústavný súd nezistil žiadne také skutočnosti, ktoré by naznačovali možnosť vyslovenia porušenia základných práv sťažovateľa podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru rozsudkom krajského súdu z 20. februára 2013 po prijatí sť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: práva a povinnosti advokáta, objektívne spôsobilé úkony, zákon č. 455/1991 Zb., povinnosti advokáta pri zastupovaní, chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta, zákon č. 586/2003 Z. z, prijatie sťažnosti na ďaľšie konanie
Právna veta: 1) Účelom povinného právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom je podanie návrhu v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o ústavnom súde. Advokát je podľa § 18 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov povinný dôsledne využívať všetky právne prostriedky, a takto chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta. Tieto povinnosti advokáta vylučujú, aby ústavný súd nahradzoval úkony právnej služby, ktoré je povinný vykonať advokát tak, aby také úkony boli objektívne spôs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Ústavnoprávna zodpovednosť verejných funkcionárov, skončenie verejnej funkcie , porušenie povinnosti verejného funkcionára, právny úkon smerujúci ku skončeniu verejnej funkcie, výkon verejnej funkcie , ochrana verejného záujmu
Právna veta: 1) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. totiž zakladá osobitnú ústavnoprávnu zodpovednosť verejných funkcionárov zahrnutých pod osobnú pôsobnosť tohto ústavného zákona, za nesplnenie alebo porušenie ktorej alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom - pričom jej osobitný účel je explicitne vymedzený jednak v označení tohto ústavného zákona (ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov), ako aj v jeho úvodných ustanoveniach (i čl. 1 ústavného zákona) - sa ukladá sankcia; jednu zo sankcií predstavuje uloženie pokuty podľa čl. 9 tohto ústavného záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na tlmočníka , právo na pomoc tlmočníka alebo prekladateľa, rovnosť zbraní v trestnom konaní, nedokonale rozumejúci či vôbec nerozumejúci účastník v postavení obvineného, nepriama diskriminácia v prístupe k právu na spravodlivý proces na základe jazyka
Právna veta: Právo na (bezplatnú) pomoc tlmočníka/prekladateľa je komponentom rovnosti zbraní v trestnom konaní, pretože nedokonale rozumejúci či vôbec nerozumejúci účastník/strana hlavne v postavení obvineného, nemôže argumentovať tak účinne ako prokurátor. V nerešpektovaní tohto práva by dokonca mohla spočívať i nepriama diskriminácia v prístupe k právu na spravodlivý proces na základe jazyka
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: umorenie stratenej, alebo zničenej listiny, konanie o umorenie listín, kúpnopredajná zmluva, vylúčenie listín z umorenia, spôsobilý predmet umorenia
Právna veta: Vylúčenie listín z umorenia je dané ich samotnou povahou a tým, že právny poriadok ich umožňuje nahradiť v prípade straty alebo zničenia rovnako účinne ako dôkazné listiny. Oprávnenej osobe, ktorej sa taká listina stratila, je totiž na základe procesných predpisov poskytnutá možnosť preukázať taktiež inými dôkaznými prostriedkami, že písomná forma právneho úkonu predpísaná zákonnými predpismi alebo dohodnutá medzi stranami bola riadne dodržaná. SKUTKOVÝ STAV: Navrhovateľka sa domáhala umorenia kúpnopredajnej zmluvy z dôvodu straty tejto listiny. Jej návrh bol zamietnutý lebo kúpnopredajn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: súd počas reštrukturalizácie dohliada nad činnosťou dlžníka, správcu a veriteľských orgánov, zastavenie reštrukturalizačného konania, vyhlásenie konkurzu, reštrukturalizačný správca
Právna veta: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v rámci tretej časti nazvanej „Reštrukturalizácia“ upravuje v jej piatej hlave aj ingerenciu všeobecných súdov v procese reštrukturalizácie formou dohľadu súdu nad činnosťou dlžníka, správcu a veriteľských orgánov (§ 131 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii) a v taxatívne vymenovaných prípadoch ex offo rozhodnutím o zastavení reštrukturalizačného konania, o začatí konkurzného konania a o vyhlásení konkurzu (§ 131 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Okresný súd zastavenie reštrukturalizácie a vyhlásenie konkurzu podľa § 131 ods. 2 písm. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: riadny výkon funkcií Rady, produkcia dôkazov, Predloženie záznamu z vysielania, povinnosť uchovávať záznamy z vysielania, Rada ako regulačný orgán, Postavenie subjektov v oblasti vysielania, nesplnenie povinnosti vysielateľom, dôkazná povinnosť
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu nemožno v zákonom ustanovenej povinnosti predložiť záznam z vysielania identifikovať „produkciu dôkazov“ proti sebe, ale ide o preukázanie splnenia zákonnej povinnosti (uchovávať záznamy z vysielania po určitý čas), ktorá bola osobám v pozícii sťažovateľky, regulovaných osobitnými právnymi predpismi, uložená ex ante vo všeobecnom záujme a ktorá slúži na riadny výkon funkcií Rady. Rada ako regulačný orgán môže reálne skontrolovať splnenie, resp. nesplnenie tejto povinnosti vysielateľom len tak, že si od vysielateľa vyžiada súvislý záznam vysielania, a tento je vys ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: konkurzný súd, neefektívna činnosť súdu, Dĺžka priebehu konkurzného konania, uvedenie celkovej dĺžky konania, Postup konkurzného súdu, obdobia nečinnosti konajúceho súdu, existencia prieťahov v súdnom konaní, zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: 1) Ústavný súd nemôže stanovovať namiesto krajského súdu optimálny postup v danej veci, ale posúdiť, či ním prijaté opatrenia a zvolený postup sú vzhľadom na okolnosti daného prípadu akceptovateľné z pohľadu ústavou garantovaného práva sťažovateľa na konanie bez zbytočných prieťahov, teda či postup konkurzného súdu nebol v tomto smere zjavne neodôvodnený alebo arbitrárny (I. ÚS 13/00, III. ÚS 99/02). Ústavný súd konštatuje, že iba samotná dĺžka doterajšieho priebehu konkurzného konania, na ktorú sťažovateľka v sťažnosti poukazuje, nie je dostatočným dôvodom na vyslovenie existencie zbytočných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastupovanie viacerých účastníkov, plnomocenstvo, spoločný zástupca, odstránenie právnej neistoty
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na to, že nielen nečinnosť, ale aj nesprávna a neefektívna činnosť všeobecného súdu môže zapríčiniť porušenie ústavou zaručeného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, a to v prípade, ak jeho činnosť nesmerovala k odstráneniu právnej neistoty týkajúcej sa tých práv, kvôli ktorým sa sťažovatelia na neho obrátili s návrhom, aby o ich veci rozhodol (obdobne napr. IV. ÚS 22/02, III. ÚS 103/09). Za takúto neefektívnu činnosť podľa názoru ústavného súdu možno považovať aj opomenutie alebo neskoré využitie možnosti ustanoviť spoločného zástupcu odporcom v konaní p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, zákonom dovolené a efektívne prostriedky na ochranu svojich práv a zákonom chránených záujmov, ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním subsidiárne, povinnosť súdu presvedčivo a správne vyhodnotiť dôkazy a svoje rozhodnutia náležite odôvodniť, rozpor právnych argumentov a skutkových okolností s pravidlami formálnej logiky, arbitrárnosť a zjavná neodôvodnenosť rozhodnutí všeobecných súdov, mimoriadny opravný prostriedok, mimoriadne dovolanie, vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov a právnymi závermi
Právna veta: 1. Z citovanej judikatúry vyplýva, že arbitrárnosť a zjavná neodôvodnenosť rozhodnutí všeobecných súdov je najčastejšie daná rozporom súvislostí ich právnych argumentov a skutkových okolností prerokovávaných prípadov s pravidlami formálnej logiky alebo absenciou jasných a zrozumiteľných odpovedí na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov, a obranou proti takému uplatneniu (napr. IV. ÚS 115/03). Pritom uvedené nedostatky musia dosahovať mieru ústavnej relevancie, teda ich intenzita musí byť spôsobilá porušiť niektoré z práv uve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: čl. 47 charty, procesné nedostatky a ich náprava, Ústavná udržateľnosť napadnutého postupu, konvalidovať procesné nedostatky, kontradiktórnosť súdneho konania, Zásada kontradiktórnosti
Právna veta: 1) Pre ústavnú udržateľnosť napadnutého postupu a uznesenia postačuje, aby bola zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku (v posudzovanom prípade v konaní na oboch stupňoch). Presadzovanie názoru, že na každom jednom stupni súdnictva musí byť uvedená zásada dodržaná bez výnimky, by podľa názoru ústavného súdu odvolaciemu súdu v zásade prisúdilo len funkciu akéhosi kasačného orgánu, bez reálnej možnosti konvalidovať prípadné procesné nedostatky vlastným postupom. Na základe uvedeného preto ústavný súd dospel k záveru, že postupom krajského súdu a jeho uzneseniami bol v daných veciach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: porušenie základného práva a slobody samotným rozhodnutím, kontrola zlučiteľnosti účinkov interpretácie s ústavou, rozsah právomoci ústavného súdu pri poskytovaní ochrany základným právam a slobodám, princíp subsidiarity
Právna veta: Pokiaľ ide o základné práva a slobody, ústava rozdeľuje ochranu ústavnosti medzi všeobecné súdy a ústavný súd. Systém tejto ochrany je založený na princípe subsidiarity, ktorá určuje aj rozsah právomoci ústavného súdu pri poskytovaní ochrany základným právam a slobodám vo vzťahu k právomoci všeobecných súdov (čl. 142 ods. 1 ústavy), a to tak, že všeobecné súdy sú primárne zodpovedné za výklad a aplikáciu zákonov, ale aj za dodržiavanie základných práv a slobôd (čl. 144 ods. 1 a 2 a čl. 152 ods. 4 ústavy). Úloha ústavného súdu sa obmedzuje na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto interpret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, právo na spravodlivé súdne konanie, právo účastníka konania na jasné a zrozumiteľné odôvodnenie súdneho rozhodnutia, odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania
Právna veta: Súčasťou obsahu práva na spravodlivé súdne konanie je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne odpovie na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu. Všeobecný súd však nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania.

Súdny dvor Európskej únie

Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: colná sadzba, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93, náhradné osvedčenia, Colná únia a spoločný colný sadzobník, výrobky s pôvodom v Afrike, Preferenčný colný režim , Dohoda z Cotonu
Právna veta: 1. Článok 889 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, naposledy zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 214/2007 z 28. februára 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni žiadosti o vrátenie cla, ak pri prepustení tovaru do voľného obehu bola podaná žiadosť o poskytnutie preferenčného colného režimu a tento bol poskytnutý a orgány dovážajúceho štátu až neskôr v rámci následného overenia, ku ktorému došlo po uplynutí platnosti preferenčn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: podmienky priznania dávok na dieťa, Sociálne zabezpečenie, Rodinná dávka, Bonus na dieťa, Zákaz súbehu rodinných dávok, dávky ako bonifikácie na dieťa, Nariadenie (EHS) č. 1408/71
Právna veta: 1) V súlade so znením článku 4 ods. 1 nariadenia č. 1408/71, ktorý výslovne uvádza „právne predpisy, ktoré sa týkajú… častí sociálneho zabezpečenia“, sa vecná pôsobnosť tohto nariadenia vzťahuje na všetky právne úpravy členských štátov týkajúce sa častí sociálneho zabezpečenia uvedených v bodoch a) až h) toho istého ustanovenia..................... 2) Konkrétnejšie Súdny dvor opakovane rozhodol, že rozdiel medzi dávkami vylúčenými z pôsobnosti nariadenia č. 1408/71 a dávkami, ktoré do pôsobnosti tohto nariadenia patria, spočíva v podstate v prvkoch, ktoré tvoria každú dávku, najmä v účele ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3
Kľúčové slová: nárok na nemajetkovú újmu pozostalých obetí dopravnej nehody, odškodnenie následkov nehody spôsobenej motorovými vozidlami, ochrana obetí dopravných nehôd, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, povinnosť poisťovne nahradzovať nemajetkovú újmu, Povinné poistenie zodpovednosti za škodu, Zodpovednosť za za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, Smernica 90/232/EHS, Smernica 72/166/EHS, Nemajetková ujma , Dopravná nehoda, Právo partnera a maloletého dieťaťa na náhradu ujmy , Náhrada ujmy, Krytie povinným poistením, Smrť cestujúceho
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, článok 1 ods. 1 a 2 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, a článok 1 prvý odsek tretej smernice Rady 90/232/EH ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: Umiestnenie miesta vzdelávania v štáte pobytu žiadateľa, Podmienka trvalého pobytu, Právo na voľný pohyb a pobyt , Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ, Poskytnutie pomoci na vzdelávanie, Štúdium v inom členskom štáte, Štátny príslušník členského štátu, Občianstvo Únie
Právna veta: 1) Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, ako je tá, o ktorú ide vo veci samej, ktorá v zásade podmieňuje poskytnutie pomoci na vzdelávanie na štúdium v inom členskom štáte jedinou podmienkou preukázania trvalého pobytu v zmysle tejto právnej úpravy v tuzemsku a ktorá v prípade, ak je žiadateľom tuzemský štátny príslušník, ktorý nemá v tuzemsku trvalý pobyt, stanovuje pomoc na vzdelávanie v zahraničí len v štáte pobytu žiadateľa alebo v susednom štáte tohto štátu a jedine vtedy, ak to odôvodňujú osobitné okolnosti.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: odborná škola, rovnocenné štúdium, Štátny príslušník členského štátu , Právo na voľný pohyb a pobyt, Pomoc na vzdelávanie, Dĺžka vzdelávania, Získanie odborného diplomu
Právna veta: 1) Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej právnej úprave členského štátu, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá podmieňuje priznanie pomoci na vzdelávanie štátnej príslušníčke s bydliskom v tomto členskom štáte v prípade štúdia v inom členskom štáte tým, aby toto vzdelávanie bolo po najmenej dvoch rokoch štúdia ukončené získaním odborného diplomu rovnocenného s tými, ktoré udeľuje odborná škola v štáte poskytovania pomoci, zatiaľ čo ak by sa dotknutá osoba rozhodla, že bude v tomto štáte navštevovať štúdium rovnocenné s tým, ktoré chcela navštevovať v inom čl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Právo dieťaťa na náhradu ujmy, Smrť rodičov maloletého navrhovateľa, Smernica č. 72/166/EHS, Nemajetková ujma , Dopravná nehoda, Povinné poistenie zodpovednosti za škodu
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti a článok 1 ods. 1 a 2 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel sa majú vykladať v tom zmysle, že povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel má pokrývať aj náhradu n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: nadmerný odpočet, celková výška DPH, Zrušenie výmerov týkajúcich sa započítania, Úhrada nadmerného odpočtu DPH započítaním, Povinnosť zaplatiť úroky z omeškania, vyplatenie nadmerného odpočtu DPH
Právna veta: 1) Článok 183 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že je s ním v rozpore, ak zdaniteľnej osobe, ktorá požiadala o vyplatenie nadmerného odpočtu DPH, ktorú dlhovala a zaplatila na vstupe, daňový orgán členského štátu nemôže priznať úroky z omeškania vyplývajúce z toho, že tento daňový orgán neskoro vyplatil nadmerný odpočet, a to za obdobie, počas ktorého boli v platnosti správne akty vylučujúce vyplatenie nadmerného odpočtu, neskôr zrušené súdnym rozhodnutím. 2) Niektoré osobitné pravidlá, ktoré musia členské ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: splatná daň z pridanej hodnoty, neharmonizovaná daň, pokladničné príjmy, Možnosť platiteľa dane preniesť DPH, smernica 2006/112 , Základ dane, prevádzka hracích automatov, Hazardné a peňažné hry
Právna veta: 1. Článok 401 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, v spojení s článkom 135 ods. 1 písm. i) tejto smernice, sa má vykladať v tom zmysle, že daň z pridanej hodnoty a osobitná vnútroštátna daň z hazardných hier sa môžu vyberať kumulatívne, pod podmienkou, že táto osobitná daň nemá povahu dane z obratu.......................... 2. Článok 1 ods. 2 prvá veta a článok 73 smernice 2006/112 sa majú vykladať v tom zmysle, že v rozpore s nimi nie je ustanovenie alebo vnútroštátna prax, podľa ktorej sa v rámci prevádzky výherných hracích automatov pou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: moratórium, reorganizačné opatrenia alebo opatrenia na likvidáciu , Reorganizácia a likvidácia úverových inštitúcií, konanie proti úverovej inštitúcii, Vnútroštátny akt zákonodarcu, Smernica 2001/24/ES, zákaz žaloby
Právna veta: 1. Články 3 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií sa majú vykladať v tom zmysle, že také reorganizačné opatrenia alebo opatrenia na likvidáciu týkajúce sa úverovej inštitúcie, akými sú opatrenia, ktoré vychádzajú z prechodných ustanovení uvedených v bode II zákona č. 44/2009, sa majú považovať za opatrenia prijaté správnym alebo súdnym orgánom v zmysle týchto článkov smernice 2001/24, keďže uvedené prechodné ustanovenia vyvolávajú účinky iba prostredníctvom súdnych rozhodnutí priznávajúcich finančnej inštitúcií ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: 1. Článok 345 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že zahŕňa zákaz privatizácie, o aký ide vo veci samej, podľa ktorého akcie prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie alebo plynu, ktorý pôsobí na holandskom území, môžu priamo alebo nepriamo vlastniť verejné orgány určené vnútroštátnou právnou úpravou. Tento výklad však neznamená, že článok 63 ZFEÚ sa neuplatňuje na vnútroštátnu právnu úpravu, o akú ide vo veci samej, ktorá zakazuje privatizáciu prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie alebo plynu, alebo ktorá tiež zakazuje na jednej strane prepojenie vo forme vlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: 1. Právo Únie, tak ako vyplýva najmä zo smernice Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006, a zo základného práva byť vypočutý, sa má vykladať v tom zmysle, že daňovníkovi určitého členského štátu nepriznáva ani právo byť informovaný o žiadosti tohto štátu o pomoc adresovanej inému členskému štátu najmä na účely overenia údajov, ktoré poskytol tento daňovník v rámci svojho priznania k dani z príjmov, ani právo zúčastniť sa formulác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: chovateľ hovädzieho dobytka a ošípaných, vlastný regulačný rámec pre každý druh zvieraťa, identifikácia a registrácia oviec a kôz, obchod so živými zvieratami, smernica Rady 90/425/EHS nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, diskriminácia chovateľov oviec a kôz, Veterinárne a zootechnické kontroly, elektronická identifikácia
Právna veta: 1) Posúdenie predložených otázok neodhalilo žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť článku 3 ods. 1, článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 1 a článku 9 ods. 3 prvého pododseku, ako aj bodu 2 prílohy B nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 933/2008 z 23. septembra 2008. 2) S prihliadnutím na zistenia uvedené v bodoch 89 a 90 tohto rozsudku týkajúce sa podobnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: dedičstvo mimo členského štátu EÚ, dedistvo v treťom štáte, obmedzenie pohybu kapitálu , smernica Rady 88/361/EHS čl.56, čl-58, daňová výhoda, nezdaniteľná suma uplatniteľná na základ dane, výpočet dane z dedičstva
Právna veta: 1) Články 56 ES a 58 ES sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu týkajúcej sa výpočtu dane z dedičstva, ktorá v prípade dedenia nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v tomto štáte stanovuje, že pokiaľ – ako vo veci samej – zosnulá osoba a nadobúdateľ dedičstva mali v čase úmrtia bydlisko v tretej krajine, akou je Švajčiarska konfederácia, nezdaniteľná suma uplatniteľná na základ dane je nižšia než nezdaniteľná suma, ktorá by sa uplatnila v prípade, ak by aspoň jeden z nich mal v čase úmrtia bydlisko v uvedenom členskom štáte. 2) Podľa judikatúry Súdneho dvora, ak podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: prednosť a jednotné uplatňovanie práva Únie, nezávislí obchodní zástupcovia, Zmluvy o obchodnom zastúpení, Podmienka minimálnej ochrany, Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, naliehavé dôvody všeobecného záujmu
Právna veta: 1) Článok 3 a článok 7 ods. 2 Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvoreného na podpis v Ríme 19. júna 1980 sa majú vykladať v tom zmysle, že súd, ktorý začal konanie, so sídlom v inom členskom štáte môže odmietnuť uplatnenie zákona členského štátu Európskej únie, ktorý spĺňa podmienku minimálnej ochrany stanovenú smernicou Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov, zvoleného stranami zmluvy o obchodnom zastúpení, v prospech lex fori z toho dôvodu, že v právnom poriadku tohto posledného uvede ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: Zelená kniha KOM(2000) 87, kvóty ekvivalentu oxidu uhličitého , smernica 2003/87/ES čl. 16 ods.3 a 4, smernica Rady 96/61/ES, zníženie hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti, Obchodovanie s emisnými kvótami, výška paušálnej pokuty za prekročenie emisií, systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, zásada proporcionality
Právna veta: 1. Článok 16 ods. 3 a 4 smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby unikol uloženiu pokuty za prekročenie emisií, ktoré toto ustanovenie upravuje, ten prevádzkovateľ, ktorý neodovzdal najneskôr 30. apríla prebiehajúceho roka kvóty ekvivalentu oxidu uhličitého zodpovedajúce jeho emisiám za uplynulý rok, aj keď mal k tomuto dátumu k dispozícii dostatočné množstvo kvót. 2. Článok 16 ods. 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: vedecké skúmanie rizík prostriedkov na ochranu rastlín, výroba a ochrana rastlín, nariadenie č.1610/96, nepredvídateľné nebezpečenstvo, ktoré sa nedá zvládnuť inými prostriedkami, väzba funkčnej rovnocennosti, povolenie na uvedenie na trh, žiadosť o doplnkový ochranný certifikát, Povolené prípravky na ochranu rastlín, Vytvorenie doplnkového ochranného certifikátu
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín sa má vykladať v tom zmysle, že bráni udeleniu doplnkového ochranného certifikátu pre výrobok na ochranu rastlín, ktorý má naliehavé povolenie na uvedenie na trh udelené na základe článku 8 ods. 4 smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 2005/58/ES z 21. septembra 2005. 2. Článok 3 ods. 1 písm. b) a článok 7 ods. 1 nariadenia č. 1610/96 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: internetová stránka, Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv, zmluvy uzatvorené na diaľku, Príčinná súvislosť medzi obchodnou alebo podnikateľskou činnosťou, Nariadenie (ES) č. 44/2001 , Ochrana spotrebiteľa
Právna veta: 1) Článok 15 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že nevyžaduje existenciu príčinnej súvislosti medzi spôsobom smerovania obchodnej alebo podnikateľskej činnosti do členského štátu bydliska spotrebiteľa, konkrétne internetovou stránkou, a uzavretím zmluvy s týmto spotrebiteľom. Existencia takejto príčinnej súvislosti však predstavuje indíciu, ktorá svedčí v prospech toho, že zmluva súvisí s takouto činnosťou.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: sponzorovanie tlače, súťaže spojené s výhrami, nekalá inzercia, spotrebiteľ na vnútornom trhu EÚ, smernica Rady 2005/29/ES, poskytovateľ audiovizuálnych služieb, mediálny podnik, výraz inzercia, Vydavateľ tlače, Nekalé obchodné praktiky
Právna veta: 1) Za okolností, aké existujú vo veci samej, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), neslúži na to, aby sa použila voči vydavateľom tlače, takže za týchto okolností sa uvedená smernica má vykladať v tom zmysle, že nebráni uplatňovaniu vnútroštátneho právneho pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: potrebné opatrenie na vykonanie rozsudku Súdneho dvora, smernica 98/15/ES čl.260 ods. 1 ZFEÚ, 91/271 EHS, penále, paušálna pokuta, nesplnenie si povinnosti členským štátom, Vlastné zdroje Európskej únie, Čistenie komunálnych odpadových vôd
Právna veta: 1. Belgické kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku Súdneho dvora z 8. júla 2004, Komisia/Belgicko (C‑27/03), ktorým sa konštatuje, že Belgické kráľovstvo si nesplnilo povinnosti vyplývajúce z článkov 3 a 5 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd, zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 260 ods. 1 ZFEÚ. 2. Belgické kráľovstvo je povinné zaplatiť Európskej komisii na účet „Vlastné zdroje Európskej únie“ paušálnu pokutu vo výške 10 miliónov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: príležitostné zamestnanie poskytovanie poistenia, smernica 2002/92/ES čl.2 bod 3 čl. 4, zamestnanec poisťovne, Profesijné združenie v oblasti sprostredkúvania poistenia, sprostredkovateľ poistenia, konanie na zodpovednosť poisťovne, sprostredkovanie poistenia
Právna veta: 1) Ustanovenia článku 2 bodu 3 druhého odseku v spojení s článkom 4 ods. 1 smernice 2002/92/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia zamestnancovi poisťovne, ktorý nemá kvalifikáciu vyžadovanú podľa článku 4 ods. 1 tejto smernice, príležitostne a nie ako súčasť svojho hlavného zamestnania vykonávať činnosť sprostredkovania poistenia, keď nekoná v rámci vzťahu podriadenosti, ktorý ho spája s touto poisťovňou, ale táto poisťovňa v každom prípade dohliada na jeho konanie. 2) Formulácia „koná na zodpovednosť“ poisťovne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: výrobca elektrickej energie, Stanovenie hodnoty emisných kvót , environmentálny cieľ podpory znižovania emisií, hodnota bezodplatne pridelených emisných kvót, Zníženie odmeny za výrobu elektrickej energie, Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov
Právna veta: 1) Článok 10 smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni uplatneniu takých vnútroštátnych legislatívnych opatrení, akými sú opatrenia dotknuté v konaniach vo veci samej, ktorých cieľom a účinkom je znížiť odmenu za výrobu elektrickej energie o sumu, o ktorú bola táto odmena zvýšená v dôsledku toho, že hodnota bezodplatne pridelených emisných kvót sa premietla do ceny obsiahnutej v ponukách pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: náhrada škody poistným plnením , Rada 2009/103/ES čl. 21 ods.5, obeť nehody motorového vozidla, Kontrola plnenia povinnosti poistenia, povinnosť konformného výkladu, konanie o náhrade poistného plnenia, likvidačný zástupca, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
Právna veta: 1. Článok 21 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti sa má vykladať v tom zmysle, že k dostatočným právomociam, ktoré musí mať likvidačný zástupca, patrí aj oprávnenie likvidačného zástupcu platne prijímať doručované súdne písomnosti nevyhnutné na začatie konania o náhrade poistného plnenia pred príslušným súdom. 2. Za okolností, akými sú okolnosti vo veci samej, keď vnútroštátna právna úprava doslovne prebrala ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: rodinní príslušníci samostatne zárobkovo činných osôb, samostatne zárobkovo činné osoby, nariadenie Rady (EHS) č.1408/71, náklady na vecné dávky, nárok na vecné dávky, právne predpisy o dávkach v starobe, Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia
Právna veta: 1) Článok 28 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom a doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 2006, sa má vykladať v tom zmysle, že „právne predpisy“, ktorým poberateľ dôchodku najdlhšie podliehal a na ktoré toto ustanovenie odkazuje, sú právne predpisy o d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: zverejnené účtovné závierky, Podanie prihlášok do verejného obstarávania, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Smernica 2004/18/ES, Verejné zmluvy, Zásada rovnosti zaobchádzania, Užšia súťaž , zásada rovnosti
Právna veta: 1) Zásada rovnosti zaobchádzania sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby verejný obstarávateľ požiadal uchádzača po uplynutí lehoty stanovenej na podávanie prihlášok do verejného obstarávania o poskytnutie dokumentov opisujúcich situáciu tohto uchádzača, akými sú zverejnené účtovné závierky, v prípade ktorých sa dá objektívne overiť, že existovali už pred uplynutím lehoty stanovenej na prihlásenie sa do výberového konania, ak predmetné súťažné podklady ich poskytnutie nepožadovali výslovne pod hrozbou vylúčenia prihlášky. Takáto žiadosť nesmie neoprávnene zvýhodňovať alebo znevýhodňo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: oprava odpočítanej dane, Vymáhanie sumy dlžnej v dôsledku opravy odpočtu DPH, spoločný systém dane z pridanej hodnoty, Možnosť rozhodnúť sa pre zdanenie, Dodanie nehnuteľnosti , zdaniteľná osoba povinná odviesť daň
Právna veta: 1) Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenená a doplnená smernicou Rady 95/7/ES z 10. apríla 1995, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby sa sumy dlžné v dôsledku opravy odpočtu dane z pridanej hodnoty vymáhali od inej zdaniteľnej osoby než od zdaniteľnej osoby, ktorá tento odpočet vykonala..................2) Podľa judikatúry Súdneho dvora pravidlá stanovené touto smernicou v oblasti úpravy odpočítanej dane majú za cieľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: dieťa občana tretieho štátu, čl. 20 ZFEÚ čl. 21 ZFEÚ, Občianstvo Únie, možnosť účinne využívať podstatu práv občana Únie, rodinný príslušník občana Únie, právo na voľný pohyb, Právo na pobyt
Právna veta: 1) V situácii, o akú ide vo veci samej, sa majú články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát odoprel štátnemu príslušníkovi tretej krajiny právo na pobyt na svojom území, hoci tento príslušník sa sám stará o maloleté deti, ktoré sú občanmi Únie a ktoré s ním bývajú v tomto členskom štáte od svojho narodenia, pričom nemajú štátnu príslušnosť tohto členského štátu a nevyužili svoje právo na voľný pohyb, ak títo občania Únie nespĺňajú podmienky stanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: dodávka tovaru a verejných zákaziek na služby, kumulovanie kapacít pri verejnom obstarávaní, smernica č. 2004/18/ES, Zadávanie verejných zákaziek, hospodársky subjekt, Verejné obstarávanie zákaziek
Právna veta: 1) Článok 47 ods. 2 a článok 48 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby v spojení s článkom 44 ods. 2 tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, ako je to vo veci samej, ktoré vo všeobecnosti zakazuje hospodárskym subjektom zúčastňujúcim sa na verejnom obstarávaní zákaziek na práce spoliehať sa pri rovnakej kvalifikačnej kategórii na využitie kapacít viacerých podnikov. 2) Viaceré ustanovenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: rovnaká účinná látka, klasifikácia výrobku lieku v jednom členskom štáte, smernica Rady 93/42/EHS, uvádzanie na trh, označenie CE, farmakologický, imunologický alebo metabolický účinok, Zdravotnícke pomôcky, Výrobok totožný s iným výrobkom
Právna veta: 1. Klasifikácia výrobku v jednom členskom štáte ako zdravotníckej pomôcky s označením CE v zmysle smernice Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. septembra 2007, nebráni tomu, aby príslušné vnútroštátne orgány iného členského štátu klasifikovali tento istý výrobok na základe jeho farmakologického, imunologického alebo metabolického účinku ako liek v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: predaj močovky poľnohospodárom, močovka z intenzívneho chovu ošípaných, smernica Rady 75/442/EHS, 96/350/ES z 24. mája 1996, Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov , vedľajší produkt, Hnojivo, ktoré nepredstavuje odpad
Právna veta: 1. Článok 1 písm. a) prvý pododsek smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch, zmenenej a doplnenej rozhodnutím Komisie 96/350/ES z 24. mája 1996, sa má vykladať v tom zmysle, že močovka vyprodukovaná v prevádzke intenzívneho chovu ošípaných a skladovaná pred jej predajom poľnohospodárom, aby ju títo použili na svojich pozemkoch ako hnojivo, nepredstavuje „odpad“ v zmysle uvedeného ustanovenia, ale vedľajší produkt, pokiaľ uvedený producent zamýšľa predávať túto močovku za podmienok, ktoré sú pre neho ekonomicky výhodné, v neskoršom procese pod podmienkou, že toto opätovné použitie ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: predaj rozmnoženého diela v treťom členskom štáte, rozmnoženie diela v inom členskom štáte, nariadenie Rady (ES) č.44/2001, rozmnoženie diela, škoda spôsobenej na území členského štátu, žaloba o určenie zodpovednosti, Zásah do majetkových autorských práv, Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov
Právna veta: 1) Článok 5 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade údajného zásahu do majetkových autorských práv zaručených členským štátom, v ktorom sa nachádza súd, ktorý začal konanie, má tento súd právomoc rozhodnúť o žalobe o určenie zodpovednosti podanej autorom diela proti spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, ktorá v tomto inom členskom štáte rozmnožila uvedené dielo tak, že ho nahrala na hmotný nosič, ktorý potom predávajú spoločnosti usadené v treťom člen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: požičiavajúca spoločnosť so sídlom v treťom štáte, Článok 56 ES, cieľ vyhnúť sa splatnej dani, rezident, požičiavajúca spoločnosť, Odpočítanie úrokov súvisiace čiastočne so zadlženosťou, zdaniteľný zisk
Právna veta: 1) Článok 56 ES sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá na účely určenia zdaniteľného zisku nedovoľuje odpočítať ako náklad úroky súvisiace čiastočne so zadlženosťou považovanou za nadmernú zaplatené spoločnosťou rezidentom požičiavajúcej spoločnosti so sídlom v tretej krajine, s ktorou udržuje osobitné vzťahy, ale umožňuje odpočet takýchto úrokov zaplatených požičiavajúcej spoločnosti, ktorá je rezidentom a s ktorou spoločnosť, ktorá si požičiava, udržiava takéto vzťahy, keď v prípade neexistencie účasti požičiavajúcej spoločnosti so sídlom v tretej krajine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi, referenčná čiastka, Poľnohospodárske výrobné metódy zlučiteľné s požiadavkami ochrany životného prostredia, agroenvironmentálne záväzky, Režimy podpory pre poľnohospodárov, Podpora rozvoja vidieka, Spoločná poľnohospodárska politika
Právna veta: 1. Článok 40 ods. 5 prvý pododsek nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1009/2008 z 9. októbra 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že ka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: súkromná osoba mimo svojej profesijnej činnosti, nákladná doprava, Doprava vykonávaná súkromnou osobou, Povinnosť používať tachograf, Nariadenie (ES) č. 561/2006 , Cestná doprava, rallye jazdec na amatérskej úrovni
Právna veta: 1) Pojem „nekomerčná nákladná doprava“ stanovený v článku 3 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 sa musí vykladať v tom zmysle, že zahŕňa nákladnú dopravu uskutočňovanú fyzickou osobou na jej vlastný účet a výlučne v rámci jej voľno časovej aktivity, ak je táto doprava čiastočne financovaná z finančných príspevkov tretích osôb a nez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: znemožnenie uplatnenia práva Únie , nemožnosť odstúpenia od zmluvy, smernica 1999/44/ES, sťažovanie uplatnenia práva Únie, výlučne odstúpenie, právo na primerané zníženie ceny tovaru, aspekty predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar, zásada efektivity
Právna veta: 1) Smernica 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá v prípade, keď spotrebiteľ, ktorý má právo na primerané zníženie ceny tovaru uvedenej v kúpnej zmluve, ale na súde žiada výlučne odstúpenie od tejto zmluvy, hoci toto odstúpenie nemožno dosiahnuť z dôvodu málo významného nesúladu tohto tovaru so zmluvou, neumožňuje vnútroštátnemu súdu, aby priznal ex offo takéto zníženie, a to aj keď ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Zásada verného a pravdivého obrazu, Metóda oceňovania na základe obstarávacej ceny, výnimka z oceňovania aktív, výrobné náklady aktív, oceňovanie aktív na základe ich obstarávacej ceny, Obstarávacia cena zjavne nižšia než skutočná hodnota, smernica Rady 78/660/EHS
Právna veta: 1) Zásada verného a pravdivého obrazu upravená v článku 2 ods. 3 až 5 štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcej z článku [44 ods. 2 písm. g) ES] neumožňuje uplatniť výnimku z oceňovania aktív na základe ich obstarávacej ceny alebo výrobných nákladov stanoveného v článku 32 tejto smernice v prospech oceňovania na základe ich skutočnej hodnoty, pokiaľ sú obstarávacia cena alebo výrobné náklady týchto aktív zjavne nižšie než ich skutočná hodnota.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka na predaj nehnuteľného majetku, nariadenie č. 4402001, vecné práva k nehnuteľnosti, právna spôsobilosť fyzických osôb, súhlas na predaj spoluvlastníckeho podielu, obmedzená spôsobilosť na právne úkony, Nesporové konanie začaté štátnym príslušníkom členského štátu, uznávanie a výkon rozsudkov
Právna veta: 1) Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, a najmä jeho článok 22 bod 1, sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatní na nesporové konanie začaté štátnym príslušníkom členského štátu, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená po tom, čo mu bol ustanovený opatrovník v súlade s právnou úpravou tohto členského štátu, na súde iného členského štátu s cieľom získať súhlas na predaj jeho spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnom majetku, ktorý sa nachádza na území tohto iného členského štátu, pretože t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: reklama a marketing ako podpora predaja spotrebiteľovi, obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom, smernica č. 2005/29/ES, pojem obchodník, podnikateľ, Pojem produkt, verejnoprávny subjekt poverený úlohou všeobecného záujmu, správa zákonného systému zdravotného poistenia, Nekalé obchodné praktiky
Právna veta: 1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že do jej osobnej pôsobnosti patrí verejnoprávny subjekt poverený úlohou všeobecného záujmu, ako je správa zákonného systému zdravotného poistenia. 2) Pokiaľ ide o článok 2 písm. d) tejto sm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výkon rodičovských práv a povinností, zastupovanie dieťaťa rodičom, zásah do výkonu rodičovských práv a povinností, správa majetku maloletého, konanie o úprave výkonu rodičovských práv
Právna veta: Zastupovanie dieťaťa navonok je právo konať za dieťa s právnymi účinkami, ktoré je odrazom práva rodičov o dieťati rozhodovať. Zásadne v bežných veciach môže rozhodovať každý z rodičov samostatne a v iných než bežných veciach (ktoré zákon ustanoví § 35 nazýva podstatné veci) sú rodičia povinní sa dohodnúť. Pokiaľ sa nedohodnú, rozhodne na návrh jedného z rodičov súd. Správa majetku dieťaťa predstavuje právo rodiča obhospodarovať majetok dieťaťa v súlade s jeho záujmami. Aj toto právo patrí rodičom, pokiaľ sú známi, žijú a nebolo im súdom zasiahnuté do spôsobilosti na právne úkony, ani do výkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, univerzálne poštové služby, odmena súdneho exekútora, náhrada trov konania
Právna veta: Aj napriek tomu, že § 196 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.12.2011 výslovne stanovoval, že o daň z pridanej hodnoty sa exekútorovi, ktorý je platcom DPH, zvyšuje odmena, nie je možné toto ustanovenie vykladať tak reštriktívne, že by malo ísť len o odmenu. Súdny exekútor má totiž v zmysle prvej vety citovaného ustanovenia nárok okrem odmeny aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času, pričom nepochybne (čo vyplýva aj zo stanoviska Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky - viď nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 31/04) aj tieto vo forme náhrady trov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nemožnosť ďalšieho zamestnávania ako výpovedný dôvod, žaloba o určenie neplatnosti výpovede, ponuková povinnosť zamestnávateľa, skončenie pracovného pomeru, výpovedné dôvody zamestnávateľa, neplatné skončenie pracovného pomeru
Právna veta: Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 63 ods. 2 Zákonníka práce znamená, že zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer výpoveďou, ak nemá zamestnanca možnosť ďalej zamestnávať.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, procesné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia, požiadavka rýchlosti predbežného opatrenia, rozhodovanie o predbežných opatreniach, nariadenie predbežného opatrenia, spoľahlivé zistenie skutkového stavu, Inštitút predbežného opatrenia, predbežné opatrenie
Právna veta: Pri nariadení predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia vo veci samej, a skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje dôvodnosť nároku na nariadenie predbežného opatrenia, nemusia byť preukázané dôkazmi. Zákon z tohto dôvodu ani nepredpokladá, že by pri rozhodovaní o predbežnom opatrení mal súd dokazovanie vykonávať. Keďže sa procesné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia iba osvedčujú, a to z pravidla listinami, nie je súd pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, zamietnutie odvolania prokurátora, podmienečný odklad výkonu trestuodňatia slobody s probačným dohľadom
Právna veta: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody nie je v zrejmom nepomere nebezpečnosti činu pre spoločnosť, pretože obžalovaná viedla pred spáchaným trestným činom riadny život, nebola priestupkovo riešená ani trestne stíhaná, spáchanie trestného činu úprimne oľutovala a vyjadrila záujem o splnenie povinnosti uloženej súdom. Taktiež bolo správne prihliadnuté aj na rodinné pomery existujúce v čase rozhodovania o treste, konkrétne na zdravotný stav manžela, ktorý utrpel vážny úraz. Z uvedeného je zrejmé, že prokurátor opomenul zásadu personality trestu, v zmysle ktorej by mal trest podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, správne vymedzenie skutku v rozhodnutí, náležitosti výroku rozhodnutia, nesúlad výroku a odôvodnenia rozhodnutia, výroková časť rozsudku, správne konanie
Právna veta: Výrok rozhodnutia predstavuje najdôležitejšiu časť rozhodnutia. Sú v ňom určené konkrétne práva a povinnosti účastníkov konania. Výrok rozhodnutia musí byť preto určitý a konkrétny, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo bolo predmetom správneho konania. Z ods. 2 § 47 správneho poriadku jednoznačne vyplýva, že výrok musí obsahovať nielen vymedzenie predmetu konania, ale aj presné uvedenie právneho predpisu podľa ktorého bolo rozhodnuté. Pokiaľ výrok neobsahuje presné označenie skutku (dátum kedy malo dôjsť k porušeniu práv) je tento skutok nekonkrétny a môže byť zameniteľný s iným skutkom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka , konanie o spôsobilosti na právne úkony, úkony súdu
Právna veta: Podľa ust. § 187 ods. 1 O.s.p. tomu, u ktorého spôsobilosť na právne úkony ide, ustanoví
súd opatrovníka pre konanie.
V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je súd v konaní o pozbavenie spôsobilosti
na právne úkony povinný obligatórne ustanoviť tomu, u koho spôsobilosť na právne úkony ide,
opatrovníka pre toto konanie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvolacie konanie, účastníci správneho konania, viazanosť návrhom účastníka, nezákonné rozhodnutie
Právna veta: Z dikcie ust. § 59 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní je zrejmé, že odvolací orgán má rozsiahle
oprávnenia nielen čo do rozsahu prieskumnej činnosti ale aj vo vzťahu k spôsobu rozhodnutia o
odvolaní. Odvolací orgán pri svojom rozhodovaní nie je viazaný návrhmi odvolateľa. Naopak, zákon mu
ukladá povinnosť zrušiť, resp. zmeniť každé nezákonné rozhodnutie a to aj mimo rámca dôvodov
odvolania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o oprave a úprave veci, zmluva o oprave veci, záväzkové vzťahy zmluvné
Právna veta: Zmluva o oprave veci predstavuje osobitný druh zmluvy o dielo. Účastníkom tohto záväzkovo-právneho vzťahu a subjektom zodpovednostného vzťahu je zhotoviteľ, ktorý sa zaviazal objednávateľovi vykonať opravu veci podľa jeho objednávky. Pre zmluvu o oprave a úpravu veci (§ 652 Občianskeho zákonníka) je charakteristické, že vykonaním opravy alebo úpravy veci sa vlastnícke vzťahy k veci nemenia. Platí však, že zmluva nemusí byť uzavretá písomne. Zmluva je uzavretá, len čo sa jej účastníci dohodli na podstatných náležitostiach zmluvy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba, premlčacia lehota pri bezdôvodnom obohatení, subjektívna premlčacia doba, neoprávnený majetkový prospech, záväzkové vzťahy, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: K všeobecným predpokladom vzniku záväzkov z bezdôvodného obohatenia patrí predovšetkým skutočnosť, že došlo k získaniu určitého majetkového prospechu obohatenia na strane neoprávneného nadobúdateľa. Pre začiatok plynutia dvojročnej subjektívnej premlčacej doby je rozhodujúci deň, kedy sa oprávnený v konkrétnom prípade skutočne dozvie o tom, že došlo na jeho úkor k získaniu bezdôvodného obohatenia a kto ho získal. Aj v tomto prípade rozhoduje skutočná, a nie predpokladaná znalosť okolností, uvedených v § 107 ods. 1 ObčZ. Pre záver dozvedieť sa o tom, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a o tom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: započítavanie čiastkových plnení, čiastočné plnenie peňažného dlhu, zánik záväzku splnením dlhu, ochrana spotrebiteľa, splnenie dlhu, zánik záväzkov, záväzkové vzťahy
Právna veta: Podľa § 566 ods. 2 Občianskeho zákonníka, pri čiastočnom plnení peňažného dlhu sa plnenie dlžníka započítava najprv na istinu a potom na úroky, ak dlžník neurčí inak. Obchodný zákonník nemá osobitné ustanovenie o spôsobe započítania čiastkových plnení napr. pre prípad dohody o splácaní poskytnutého úveru v splátkach (v zmysle aká časť splátky má byť pripísaná na istinu, aká na úroky, na sankcie za porušenie zmluvných povinností prípadne na iné účely). Túto otázku je možné nepochybne riešiť dohodou zmluvných strán; v prejednávanej veci je však práve takáto dohoda neplatná pre rozpor s ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsoby vyporiadania podielového spoluvlastníctva, rozdelenie veci v spoluvlastníctve, dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, podielové spoluvlastníctvo
Právna veta: Ak niektorý z podielových spoluvlastníkov nechce naďalej zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu a nebolo dosiahnutej dohody o zrušení spoluvlastníctva, má spoluvlastník právo podať návrh na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva na súd. Spôsoby vyporiadania majú v zákone svoje stanovené poradie, ktoré musí súd rešpektovať pri svojom procesnom postupe. Prvým a prednostným spôsobom je rozdelenie veci. Až v prípade, ak nie je rozdelenie veci medzi spoluvlastníkmi dobre možné, nastupuje ďalší spôsobom, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, zisťovanie príčinnej súvislosti, škoda spôsobená nesprávnym úradným postupom, dôkazné bremeno, zodpovednosť za škodu, príčinná súvislosť, kauzálna súvislosť
Právna veta: V otázke skúmania danosti príčinnej súvislosti medzi nesprávnym úradným postupom a škodou odvolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo/292/2006 (publikovaný pod č. 2 ZSP 1/2008), podľa ktorého atribútom príčinnej súvislosti je priamosť pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza následku a vyvoláva ho. Vzťah príčiny a následku musí byť preto priamy, bezprostredný, neprerušený, nestačí, ak je iba sprostredkovaný. Vzťah príčinnej súvislosti (kauzálny nexus) sa v právnej teórii definuje ako priama väzba javov (objektívnych súvislostí) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, výchova maloletého dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť
Právna veta: Bezproblémovú komunikáciu zákon za podmienku zverenia dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov nestanovuje. Pri zakotvení inštitútu striedavej osobnej starostlivosti rodičov zákon počítal s tým, že dieťa bude vychovávané v rôznom rodinnom prostredí a že sa vo výchove detí budú prejavovať odlišné názory rodičov. Pri rozhodovaní o striedavej osobnej starostlivosti rodičov je rozhodujúce, či nejednotnosť názorov a rôznorodosť výchovného prostredia ohrozuje dieťa v oblasti jeho fyzického, psychického alebo sociálneho vývinu. Ustanovenie § 24 ods. 2 Zákona o rodine upravujúce striedavú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu zverenému do náhradnej osobnej starostlivosti, vyživovacia povinnosť, náhradná osobná starostlivosť, zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti
Právna veta: Podľa § 45 ods. 8 Zákona o rodine súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby výživné poukazovali osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Začiatok plnenia vyživovacej povinnosti určí súd vo svojom rozhodnutí. Zásadne by tento deň nemal predchádzať dňu právoplatnosti rozsudku o zverení, okrem prípadu, ak sa náhradný rodič o dieťa už osobne stará na základe predbe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik nájmu bytu, právo nájomcu na náhradné ubytovanie , dôvody hodné osobitného zreteľa, skončenie nájomného pomeru
Právna veta: Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, nájomca má právo len na náhradné ubytovanie. V iných prípadoch skončenia nájomného pomeru z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ nájomca nemá právo na bytovú náhradu; ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie (§ 712a ods. 3 OZ). Súdna prax medzi dôvody osobitného zreteľa podľa § 712 a ods. 3 OZ zahŕňa zvlášť: - sociálny status (nájomcu) vypratávanej osoby (osoby, ktorá má vypratať predmetný byt), - okolnosti osobné, zdravotné, soc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: havarijné poistenie motorových vozidiel, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poisťovateľ, poistná udalosť, poistenie zodpovednosti za škody
Právna veta: Účelom poistenia zodpovednosti za škodu je vznik povinnosti poistiteľa za poistného plniť, až vznikne škoda, za ktorú poistený zodpovedá. Teda poisťovateľovi vzniká povinnosť ochraňovať poisteného. V prípade porušenia povinností poisteným, poistiteľ mal pôsobiť výchovne na poisteného. V prípade porušenia povinnosti poisteným z dôvodu zabezpečenia výchovného účelu poistiteľovi vznikne právo na primeranú náhradu toho, čo za poisteného plnil.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, tehotenstvo a pôrod nevydatej matky, existenčné podmienky nevydatej matky
Právna veta: Účelom ustanovenia § 74 Zákona o rodine je priblížiť situáciu nevydatej matky pomerom v manželstve a bolo by v rozpore s princípmi Zákona o rodine, pokiaľ by vzniknuté náklady musela uhrádzať výlučne matka. Je nespochybniteľné, že nevydatá matka sa v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom nachádza v ťažšom postavení v porovnaní s matkou, ktorá je vydatá a žije vo fungujúcom manželstve. Hoci Zákon o rodine preferuje rodinu založenú manželstvom, ochranu poskytuje všetkým formám rodiny (čl. 1 a 2 Základných zásad) bez rozdielu a teda počíta aj s ochranou nárokov ženy, ktorá porodí dieťa mimo manžels ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie, povinnosť vydať predmet bezdôvodného obohatenia, majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov, plnenie z neplatného právneho úkonu, plnenie bez právneho dôvodu, neoprávnený majetkový prospech, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu, alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov (§ 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať (§ 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka) tomu, na úkor ktorého ho získal (§ 456 Občianskeho zákonníka). Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je dobre možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada (§ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: forma zmluvy o pôžičke, náležitosti zmluvy o pôžičke, konkludentné uzavretie zmluvy o pôžičke, reálne zmluvy, záväzkové vzťahy zmluvné, zmluva o pôžičke
Právna veta: Podľa § 657 Obč. zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne, alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou takejto dohody je, okrem označenia zmluvných strán, určenie predmetu pôžičky, z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peniaze) a keďže táto zmluva je reálnou zmluv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: žalovaný zo zmenky, zmenkový ručiteľ, zmenkovo zaviazaná osoba, ručenie, záväzok zmenkového ručiteľa, zmenkový vzťah, zmenkové ručenie, zabezpečenie záväzkov, zmenka
Právna veta: Zmenkové ručenie je zabezpečovacím vzťahom, v ktorom zmenkový ručiteľ vyznačí svoj záväzok popri niektorej inej zmenkovo zaviazanej osobe. Záväzok ručiteľa je akcesorický ku zmenke ako listine a je nezávislý na záväzku dlžníka. Žalovaná je v rámci zmenkového vzťahu avalistom a ako zmenkový ručiteľ - avalista môže proti majiteľovi zmenky uplatniť iba námietky, ktoré vyplývajú z ich vzájomných vlastných vzťahov, ale nie námietky, ktorý patria zmenkovému dlžníkovi a zakladajú sa na jeho vlastných vzťahov k majiteľovi zmenky. Zmenkovým ručením zmenkový ručiteľ vyznačí svoj záväzok popri inej zmenk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: začatie konania podľa O.s.p., priebeh konania, unesenie dôkazného bremena, nesplnenie dôkaznej povinnosti, dispozičná právomoc, prejednacia zásada, navrhovanie dôkazov ako právo účastníka konania, dôkazné bremeno, povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy, procesná dôkazná povinnosť účastníkov konania
Právna veta: Účastníci konania majú procesnú dôkaznú povinnosť, t. j. povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie tvrdených skutočností. Každého z účastníkov teda zaťažuje dôkazné bremeno preukázania svojich tvrdení pod následkom neunesenia dôkazného bremena. Navrhovanie dôkazov má priamu spojitosť s povinnosťou tvrdenia (§ 79 ods. 1 a § 101 ods. 1). Dôkaznú povinnosť môže účastník plniť od začiatku konania, v žalobe, vo vyjadrení k nej, mimo týchto procesných úkonov, v rámci prípravy pojednávania, pri odročovaní pojednávaní. Povinnosť označiť dôkazy sa vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré uviedol v návrhu a vo vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: majetkové trestné činy, záväzkové vzťahy, listinné dôkazy
Právna veta: V prípade majetkových trestných činov, kde súčasťou skutkového stavu je napr. uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy, sú listinné dôkazy dôležitými dôkazmi, preukazujúcimi vznik a existenciu nielen samotného záväzkového vzťahu, ale aj okolností prípadu, ktoré môžu podporovať tvrdenie tej ktorej strany tohto právneho vzťahu.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zánik práva, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, určenie neplatnosti výpovede súdom, nelatnosť výpovede, lehota na uplatnenie práva na určenie neplatnosti výpovede, výpovedné dôvody zamestnávateľa, neplatné skončenie pracovného pomeru
Právna veta: Podľa ust. § 77 zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov „Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.“ V zmysle ust. § 36 ZP, ak sa neplatnosť skončenia pracovného pomeru neuplatnila na súde v stanovenej lehote, zaniká právo uplatniť toto právo na súde. Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ v stanovenej lehote neuplatnil právo na určenie neplatnosti výpovede na súde, jeho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci, nedostatok pasívnej vecnej legitimácie, pasívna vecná legitimácia, vecná legitimácia účastníkov, aktívna vecná legitimácia
Právna veta: Súd žalobe vyhovie len vtedy, ak navrhovateľ žaluje osobu, ktorá je nositeľom hmotnoprávnej povinnosti. Pod vecnou legitimáciou, či už aktívnou alebo pasívnou, sa vo všeobecnosti v občianskom súdnom konaní rozumie oprávnenie alebo povinnosť účastníkov vyplývajúca z hmotného práva. Vecnú legitimáciu má ten z účastníkov, komu svedčí stav z hmotného práva, teda kto je nositeľom subjektívneho práva (aktívna vecná legitimácia) alebo nositeľom subjektívnej povinnosti vyplývajúcej z hmotného práva (pasívna vecná legitimácia), o ktorých sa v konaní rozhoduje. O nedostatok pasívnej vecnej legitimácie i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobudnutie vlastníckeho práva prevzatím veci, nadobúdanie vlastníctva, vlastnícke právo, prevod vlastníckeho práva
Právna veta: Podľa § 133 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak sa hnuteľná vec prevádza na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo prevzatím veci, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výpoveď z nájmu bytu, podmienky výpovede nájmu zo služobného bytu, Výpoveď z nájmu služobného bytu , nájom bytu, byty a nebytové priestory
Právna veta: Podľa § 711 ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný. Podľa § 711 ods. 3 Občianskeho zákonníka výpoveď z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b/ je neplatná, ak prenajímateľ nepriložil k výpovedi listinu, ktorá preukazuje dôvod výpovede.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, stanovenie výšky výživného, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, výška výživného, schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť, plnenie vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť sa zamestnať, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené potreby a záujmy, majetkové pomery a podobne. Spolu s § 75 a nasl. Zákona o rodine je možné vyvodiť faktory, ktorých kombinácia priamo vplýva na stanovenie výšky výživného v súdnom konaní. Na strane povinného sú to v prvom rade jeho zárobkové, schopnosti a možnosti, majetkové pomery, životná úroveň, počet iných vyživovacích povinností a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od poplatku, súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti, súdne poplatky za úkony súdu, náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci, Nesprávny úradný postup , náhrada škody spôsobenej pri výkone verejnej moci, súdne poplatky
Právna veta: Podľa ust. § 4 ods. 1 písm. k) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Táto skutočnosť však neznamená, že navrhovateľ je zároveň oslobodený aj od súdnych poplatkov vyrubovaných za úkony súdu. Skutočnosť, že konanie (o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím (je alebo bolo) od súdnych poplatkov vecne oslobodené, nemá vplyv na zákonnú povinnosť navrhovateľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ochrana pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, nečinnosť orgánu verejnej správy, rozhodnutie orgánu verejnej správy, správne konanie
Právna veta: Cieľom ochrany podľa § 250v O.s.p. je ukončenie nezákonného zásahu orgánu verejnej správy, proti ktorému sa fyzická alebo právnická osoba nemôže brániť inými prostriedkami. Súdne konanie je teda zárukou, že súd vyslovením povinnosti odporcu nepokračovať v porušovaní práva navrhovateľa a v príkaze, ak je to možné obnoviť stav pred zásahom, vytvorí reálny predpoklad na eliminovanie nezákonného stavu, ktorý vznikol protiprávnym konaním, prípadne aj nekonaním orgánu verejnej správy. Právna úprava v O.s.p. nešpecifikuje prostriedok, ktorý má navrhovateľ využiť, aby jeho návrh na ochranu pred nezáko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: splatnosť výživného, uspokojovanie potrieb dieťaťa, účel výživného, vyživovacia povinnosť
Právna veta: Účelom výživného je uhradzovanie nielen priebežne sa vyskytujúcich bežných potrieb maloletého dieťaťa, ale aj všetkých potrieb prospešných pre jeho všestranný vývoj. Tomu je prispôsobená aj splatnosť výživného vo forme pravidelných plnení v jednotlivých obdobiach. V zmysle ust. § 76 ods. 1 Zákona o rodine sa výživné platí vždy, teda v sumách, ktoré sú zročné vždy mesiac dopredu. Stanovenie dátumu k prvému dňu toho ktorého mesiaca vopred je v súlade s ust. § 76 ods. Zákona o rodine s tým, že stanovenie príslušného dňa v mesiaci je vždy vecou súdu. Zákonná úprava vyplývajúca zo Zákona o rodine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: neschopnosť rozvedeného manžela samostatne sa živiť, výživné medzi manželmi, neschopnosť samostatne sa živiť, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu rozvedeného manžela
Právna veta: Pri podmienke neschopnosti bývalého manžela samostatne sa živiť je zrejmá odlišnosť od výživného medzi manželmi, keďže v prípade rozvedeného manžela nie je právny nárok na v zásade rovnakú životnú úroveň a vyžaduje sa len kvalifikovaná miera odkázanosti. Uvedené znamená, že pokiaľ má jeden z manželov aj značne nadpriemerné príjmy, resp. majetkové pomery, zatiaľ čo druhý z rozvedených manželov sa ocitol v horšej majetkovej situácií, avšak má schopnosť sám sa živiť (aj z prípadných dávok v rámci systému sociálneho zabezpečenia), nárok na príspevok mu nevzniká. Neschopnosť rozvedeného manžela sám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov, dôkazné prostriedky, rozvod manželstva, znalecký dôkaz, hodnotenie znaleckého posudku súdom, znalecký posudok, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom, obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom
Právna veta: Ustanovenie § 25 v odseku 3 Zákona o rodine umožňuje obmedziť styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakázať, a to za predpodkladu, že to je potrebné v záujme maloletého dieťaťa. Naplnenie tohto zákonného predpokladu pre obmedzenie alebo zákaz styku vykladá súdna prax tak, že je v záujme maloletého dieťaťa, aby vyrastalo v pokojnom prostredí bez stresov, rozširovalo svoje kontakty s osobami, ku ktorým má kladný vzťah, ktoré svojím spôsobom sú vhodným životným príkladom pre dieťa, pričom stretávanie má byť pozitívnym podnetom pre jeho ďalší vývoj. Posúdenie, či obmedzenie alebo zákaz styku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oslobodenie spod obžaloby, účinná ľútosť, zánik trestnosti a trestu, zánik trestnosti
Právna veta: Podľa § 86 ods.1 Tr. zák. trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr než sa súd odobral na záverečnú poradu. Podľa § 285 písm. e/ Tr. por. súd oslobodí obžalovaného spod obžaloby, ak trestnosť činu zanikla.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splnenie dlhu, omeškanie dlžníka podľa O.z., maximálna výška úrokov z omeškania, nesplnenie dlhu riadne a včas dlžníkom, dôsledky omeškania dlžníka s plnením peňažného záväzku, zmeny v obsahu záväzkov
Právna veta: V ust. § 517 Občianskeho zákonníka sú upravené právne dôsledky spojené s omeškaním dlžníka. O omeškanie s plnením dlhu ide v zásade vtedy, ak dlžník v dobe splatnosti dlhu, príp. na požiadanie (výzvu) veriteľa dlh nesplní buď vôbec alebo len sčasti z dôvodov, ktoré mu možno pričítať. Ak dlžník svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Pre určenie momentu, od ktorého má dlžník splniť svoj dlh, aby sa nedostal do omeškania, je rozhodný čas, dokedy má dlžník splniť svoj dlh (§ 563 Občianskeho zákonníka). Možno konštatovať, že Občiansky zákonník v § 564 pripúšťa, aby čas plnenia dlhu určil sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o dedičstve, účastníci dodatočného dedičského konania, dôvod dodatočného dedičského konania, rozsah majetku a dlhov poručiteľa, dodatočné dedičské konanie, konanie o dodatočnom prejednaní dedičstva, dedičské právo, dodatočné prejednanie dedičstva, Dedičské konanie
Právna veta: V konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva (§ 175x Občianskeho súdneho poriadku) nemožno meniť výsledky pôvodného dedičského konania. Týka sa to tak majetku a dlhov, ako aj okruhu účastníkov konania a dedičských práv. Všetky rozhodnutia v konaní podľa § 175x O. s. p., sa preto môžu týkať len novo zisteného majetku. Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x O. s. p. nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní a rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: zmluva o dielo, zhotovenie diela, záväzkové vzťahy zmluvné, záväzkové právo, práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, povinnosti objednávateľa pri zmluve o dielo
Právna veta: Podľa ustanovenia § 409 ods. 1 Obch. zák. zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za jeho vykonanie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: narodenie štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky alebo členského štátu, plynutie lehoty zaistenia, zákon o pobyte cudzincov, lehota zaistenia, zaistenie štátneho príslušníka inej krajiny, zaistenie cudzinca, administratívne vyhostenie
Právna veta: Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac však na šesť mesiacov (prvá veta ustanovenia § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov). Policajný útvar môže rozhodnúť o predĺžení lehoty zaistenia najviac o 12 mesiacov, ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom, potrebným na výkon jeho administratívneho vyhostenia, sa tento výkon predĺži z dôvodu, že štátny príslušník tretej krajiny dostatočne nespolupracuje alebo z dôvodu, že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety; to neplatí, ak ide o žiadateľa o azyl, rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: pravidlá určovania výšky výživného, vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu, určenie výšky výživného, vyživovacia povinnosť
Právna veta: Podľa zaužívanej súdnej praxe platí, že výživné rodiča na deti by malo byť určené v rozmedzí 20 až maximálne 30% z príjmu povinného.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: podmienky odpočítania dane, odpočítanie dane, možnosť odpočítania dane, platiteľ dane
Právna veta: Zákon o DPH podmieňuje pre platiteľa možnosť odpočítania dane od vlastnej daňovej povinnosti splnením základnej podmienky a to, že túto daň voči nemu uplatnil iný platiteľ. Odpočítanie dane je preto možné len medzi platiteľmi dane navzájom, pričom pri zdaniteľných osobách, ktoré nie sú platiteľmi dane, odpočítanie nie je možné. Uvedená podmienka je základná, bez jej splnenia si žalobca nemohol odpočítať daň ani pri splnení ostatných podmienok ustanovených Zákonom o DPH.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: smrť zamestnanca, výpoveď, prideľovanie práce podľa pracovnej zmluvy, účel náhrady mzdy, výpovedné dôvody zamestnávateľa, náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, neplatné skončenie pracovného pomeru
Právna veta: Podľa právneho záveru, vyplývajúceho z judikatúry (R 90/70), náhrada mzdy podľa § 61 ods. 2 ZP nemá charakter ekvivalentu mzdy, ktorú si zamestnanec nemohol zarobiť preto, že mu zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu, na ktorú sa zaviazal podľa pracovnej zmluvy a ktorú bol aj schopný a ochotný vykonávať, ale má charakter satisfakcie voči zamestnancovi a súčasne sankcie voči zamestnávateľovi, ktorý zrušil pracovný pomer so zamestnancom. Účelom náhrady mzdy poskytovanej podľa tohto ustanovenia je reparovanie ujmy, ktorú zamestnanec utrpel v dôsledku toho, že zamestnávateľ mu po neplatnom skonče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie veci z exekúcie, neprípustnosť exekúcie, individuálnosť exekúcie, uspokojenie oprávneného pri exekúcii, aktívna a pasívna legitimácia účastníka konania
Právna veta: Právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie podľa osobitného predpisu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku). Vyššie citované zákonné ustanovenie vyjadruje jednu zo základných zásad exekučného konania, a to zásadu, podľa ktorej oprávnený má byť uspokojený výlučne z majetku povinného. Nemožno totiž vylúčiť, že úkony exekútora postihujú aj veci, ktoré nepatria povinnému, ale svedčí im právo tretej osoby, voči ktorému je exekúcia neprípustná. S pravidla pôjde o vlastnícke a spoluvlastnícke právo tretej osoby. Ak teda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, nepredloženie existujúcich dôkazov účastníkom, procesné zavinenie účastníka, povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy, povinnosť tvrdenia
Právna veta: Nedostatok procesného zavinenia účastníka spočíva v tom, že hoci skutočnosti a dôkazy v čase rozhodnutia súdu prvého stupňa objektívne existovali, účastník z procesného hľadiska nezavinil, že sa súd s nimi nemohol oboznámiť najmä preto, že napríklad o nich nevedel a ani inak z procesného hľadiska nezavinil, že nesplnil svoju povinnosť tvrdenia, alebo dôkaznú povinnosť.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: pojednávanie, zdravotný stav účastníka neumožňujúci účasť na pojednávaní, ospravedlnenie neprítomnosti účastníka na pojednávaní pre práceneschopnosť, práceneschopnosť ako dôvod na odročenie pojednávania, žiadosť účastníka o odročenie pojednávania, odročenie pojednávania
Právna veta: V tejto súvislosti je treba rozlišovať medzi ospravedlnením sa účastníka svojou práceneschopnosťou a medzi žiadosťou účastníka o odročenie pojednávania z dôvodu jeho práceneschopnosti. Pokiaľ účastník svoju neúčasť len ospravedlní, stačí, aby v tejto súvislosti predložil ako dôkaz akúkoľvek listinu od ošetrujúceho lekára, z ktorej by bola zistiteľná jeho práceneschopnosť. Pokiaľ však účastník žiada o odročenie pojednávania, musí jeho návrh na odročenie obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka neumožňuje účasť na pojednávaní bez ohrozenia života alebo závažného z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zmluva o užívaní poľovného revíru, poľovnícka organizácia, užívanie poľovného revíru, poľovný revír
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1, 2 zák. č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o využití práva poľovníctva v poľovnom revíri (ďalej len "užívanie poľovného revíru") rozhoduje vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 5. Vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru môžu užívať poľovný revír sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie alebo jeho užívanie môžu postúpiť zmluvou o užívaní poľovného revíru. Podľa § 13 ods. 1 vyššie cit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prijatie návrhu, odstúpenie od platne uzavretej zmluvy, zrušenie zmluvy, dohoda účastníkov o podmienkach odstúpenia od zmluvy, odporovateľný právny úkon , dispozitívny úkon
Právna veta: V zmysle § 48 ods. 2 OZ odstúpením o zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom stanovené, alebo účastníkmi dohodnuté inak. Odstúpenie od zmluvy je spravidla jednostranným právnym úkonom účastníka zmluvy, na platnosť a účinnosť ktorého sa vyžaduje splnenie všetkých náležitostí ako pri iných prejavoch vôle. Nemožno však vylúčiť, aby sa účastníci dohodli na odstúpení od zmluvy aj vtedy, keď to zákon neustanovuje, alebo keď sa o tom vopred nedohodli. Vychádza sa z toho, že takúto dohodu účastníkov o odstúpení od zmluvy zákon nezakazuje a preto prípustná. Ak dôjde k platnému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: forma uplatnenia nároku na odpustenie alebo zľavu nájomného, práva nájomcu bytu, právo na odpustenie nájomného, právo na poskytnutie zľavy z nájomného, prekluzívna lehota, nájomné, byty a nebytové priestory
Právna veta: Podľa § 675 Obč. zákonníka, právo na odpustenie alebo na poskytnutie zľavy z nájomného sa musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatní do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam toto právo zakladajúcim. Šesťmesačná lehota je lehotou prekluzívnou, čo znemená, že ak nájomca v jej rámci neuplatní svoj nárok na odpustenie nájomného, resp. na jeho zľavu, jeho nárok zanikne. V tejto šesťmesačnej lehote musí nájomca svoj nárok na odpustenie nájomného, prípadne na jeho zľavu, uplatniť u prenajímateľa. Forma, ktorou sa môže uplatnenie nároku na odpu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priebeh konania, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka, povinnosť účastníka zúčastniť sa na nariadenom pojednávaní, žiadosť o odročenie pojednávania, odročenie pojednávania
Právna veta: Je právom a zároveň povinnosťou účastníka zúčastniť sa nariadeného pojednávania. Pojednávanie môže byť odročené iba z dôležitého dôvodu. V zmysle ust. § 101 ods. 2 O. s. p., súd pokračuje v konaní aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takéhoto účastníka, prihliadne pritom na obsah spisu a doposiaľ vykonané dôkazy.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti, povinnosti pri dopravnej nehode, povinnosti účastníka škodovej udalosti, účastník škodovej udalosti, zákon o cestnej premávke
Právna veta: Podľa § 66 ods. 6 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom šk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo ručiteľa domáhať sa náhrady za plnenie poskytnuté veriteľovi, povinnosť ručiteľa splniť dlh, zabezpečenie pohľadávky ručením, singulárna sukcesia, záväzkové vzťahy, zabezpečenie záväzkov
Právna veta: Podľa § 548 ods. 1 OZ ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval. Podľa § 550 OZ ručiteľ, ktorý dlh splnil je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zavinenie poškodeného, vznik škody spoluzavinením poškodeného, zodpovednosť za škodu, spoločná zodpovednosť za spôsobenú škodu
Právna veta: Zo znenia § 441 Občianskeho zákonníka vyplýva, že ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne. Uvedené ustanovenie nevylučuje možnosť spoluzavinenia poškodeného ani pri škode spôsobenej úmyselne a pomer vedomej nedbanlivosti a nepriameho úmyslu nemožno označiť za každých okolností ako nepatrný, ale treba ho posúdiť v súvislosti so všetkými skutočnosťami, ktoré v danom prípade pôsobili na vznik a samotnú výšku škody.
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, výmera a druh trestu, účel trestu, individuálna a generálna prevencia, vyhlásenie o vine, vyhlásenie obžalovaného podľa § 257 Trestného poriadku, trest povinnej práce, alternatívne tresty, individuálne pôsobenie trestu
Právna veta: Najmä pri ukladaní krátkodobých nepodmienečných trestov odňatia slobody, musí súd skúmať, či nemôže byť účel trestu splnený alternatívnym trestom nespojeným s odňatím slobody. Je pritom všeobecne v súdnej praxi uznávané, že krátkodobé tresty odňatia slobody my mali byť ukladané len výnimočne. V prospech neuloženia trestu odňatia slobody najviac svedčí aj okolnosť, že obžalovaná urobila vyhlásenie o vine. Významne však senát odvolacieho súdu prihliadol aj k zásade pre ukladanie trestov uvedenej v § 34 ods. 3 Tr.zák. Podľa tejto zásady trest má postihovať iba páchateľa tak, aby bol zabezpečený č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: forma rozhodcovskej zmluvy, písomná forma, rozhodcovská doložka k zmluve, vyhlásenie zmluvných strán do zápisnice pred rozhodcom
Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že rozhodcovská doložka nebola uzavretá ani v súlade so Zákonom o rozhodcovskom konaní, pretože nebola dodržaná jej písomná forma. Podmienku písomnej formy nespĺňa formálny odkaz v zmluve na všeobecné podmienky, s ktorými netransparentne splynula aj rozhodcovská doložka spolu s ostatnými zmluvnými dojednaniami formulárovej zmluvy. Podľa § 4 ods. 1, 2, 3 Zákona o rozhodcovskom konaní, rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve. Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Písomná forma je zachovaná, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady, všeobecná zodpovednosť, prijatie návrhu, ochrana osobnosti, primeranosť finančného zadosťučinenia, výška náhrady nemajetkovej ujmy, podmienky pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, nárok na náhradu škody za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada za zníženie dôstojnosti fyzickej osoby, finančné zadosťučinenie, morálne zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia, odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch
Právna veta: Je nesporné, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ust. § 13 ods. 2 a 3 OZ a nároky na náhradu škody za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 44 OZ sú samostatné právne prostriedky ochrany fyzickej osoby. Občiansky zákonník v ust. § 420 ods. 1, 2 a § 444 OZ upravuje podmienky pre priznanie a odškodnenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia. Na druhej strane v ust. § 13 a nasl. OZ sú vymedzené zákonné podmienky na priznanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy, či už vo forme morálneho zadosťučinenia alebo vo forme finančného zadosťučinenia. Podľa ustál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie získaného bezdôvodného obohatenia, neoprávnený majetkový prospech, uplatnenie práva zo zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Aktívna legitimácia pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie vyplýva z § 456 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie určuje subjekt, ktorý je v rámci tohto právneho vzťahu oprávneným. Je ním ten, na úkor koho sa predmet bezdôvodného obohatenia získal, teda ten koho majetkovej sfére došlo k zmenšeniu majetku. Kto je v rámci zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie pasívne legitimovaný vyplýva z § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie určuje subjekt, ktorý je povinný vydať získané bezdôvodné obohatenie. Je ním ten, koho majetok sa na úkor druhého bezdôvodne zväčš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo spätnej kúpy, vzájomná podmienenosť plnenia, synalagmatický záväzok, možnosť spätnej kúpy, záväzkové vzťahy zmluvné, záväzkové vzťahy
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že Obchodný zákonník neupravuje garanciu spätnej kúpy, s použitím § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka je potrebné použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 607 - § 609) o práve spätnej kúpy, analógia práva. V tom prípade by podľa § 608 ods. 2 Občianskeho zákonníka petit žaloby musel znieť tak, aby si zmluvné strany vrátili poskytnuté plnenie, žalobca žalovanému odovzdá teleskopický manipulátor a žalovaný žalobcovi zaplatí kúpnu cenu. Vzájomná podmienenosť plnenia (synalagmatický záväzok) znamená, že plnenia sa môže domáhať iba účastník záväzkového právneho vzťahu, ktorý už sám d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody, zodpovednosť štátu za škodu, nárok na náhradu škody po oslobodení spod obžaloby, nárok na náhradu škody po zastavení trestného stíhania, náhrada škody spôsobenej trestným stíhaním, nárok na náhradu škody, náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
Právna veta: Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsúdením, je špecifickým prípadom zodpovednosti štátu podľa zák. č. 514/2003 Z.z. a rovnako aj podľa predtým platného zák. č. 58/1969 Zb. Doterajšia súdna judikatúra konštantne dôvodila, že zmyslu právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu zodpovedá, aby každá majetková ujma spôsobená nesprávnym, či nezákonným zásahom štátu proti občanovi, bola odčinená a dospela k záveru, že ak došlo k zastavenie trestného stíhania, alebo k oslobodeniu spod obžaloby, treba s prihliadnutím na konkrétne okol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právoplatné skončenie konania vo veci samej, právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia, meritórne rozhodnutia, lehota pre rozhodnutie
Právna veta: Súčasťou práva na ukončenie konania rozhodnutím je právo na odôvodnenie rozhodnutia v zmysle
článku 17 odporúčania, v zmysle ktorého „pri každom prijatom individuálnom rozhodnutí je potrebné
uviesť príslušné dôvody, vysvetliť právne a faktické dôvody jeho prijatia minimálne v tých prípadoch,
kedy takéto rozhodnutia ovplyvňujú práva jednotlivca.“ Jedná sa minimálnu požiadavku, ktorá má
zabezpečiť právnu ochranu účastníka konania v tom smere, že osobe musí byť zrejmé, čo je výsledkom
konania vo veci.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky výživného, určenie výživného, vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu, vyživovacia povinnosť
Právna veta: Jedným zo záverov ustálenej rozhodovacej praxe (judikatúry) súdu vo veciach výživného od ktorého ani v tejto veci nevznikol dôvod ustupovať - je to, že u výživou povinného rodiča s príjmom zo zamestnania alebo s príjmami takýto príjem nahradzujúcimi možno na plnenie všetkých vyživovacích povinností počítať s percentuálnym výsekom v rozsahu 20 až 25 % (čiže jednej pätiny až jednej štvrtiny) z čistého príjmu tu spomínaného rodiča.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, nástup dieťaťa do školy ako dôvod na zvýšenie výživného, plnenie vyživovacej povinnosti, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, podstatná zmena pomerov, zvýšenie výživného, vyživovacia povinnosť
Právna veta: Je nesporné, že vekom sa potreby dieťaťa zvyšujú, a to či už ide o bežné potreby, ako je strava, oblečenie, zvyšujú sa náklady aj na záujmovú činnosť, t.j. činnosť, ktorá prispieva k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa. Výraznou zmenou je nástup do základnej školy, keď vyučovací proces všeobecne je spojený s nákupom školských pomôcok, platenia poplatkov, platenia akcií poriadaných školou, financovania výletov a pod.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo spotrebiteľa na informácie, združenie na ochranu spotrebiteľa ako vedľajší účastník, právo na právne zastúpenie vedľajšieho účastníka
Právna veta: Právo na právne zastúpenie vedľajšieho účastníka, spotrebiteľského združenia - právnickej osoby, advokátom, deklaruje aj rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo dňa 22. 12. 2010 vo veci C-279/09 DEB Deutsche Energiehandels und Beratungsgesellschaft mbH proti Spolkovej republike Nemecko, v ktorom sa konštatuje, že zásada účinnej súdnej ochrany, ako je ustanovená v článku 47 Charty základných práv EÚ, sa má vykladať v tom zmysle, že nie je vylúčené, aby sa jej dovolávali právnické osoby. Z toho vyplýva, že aj právnické osoby musia mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: povinnosti osôb povinných platiť daň, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, zamietnutie odpočtu dane správcom dane, odpočet daňe v zdaňovacom období, platiteľ dane, vznik daňovej povinnosti, Daň z pridanej hodnoty
Právna veta: Podľa § 49 ods. 1, 2, písm. a/ zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Platiteľ vykoná odpočítanie dane v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70. Právo na odpočítanie dane môže byť zmietnuté iba vtedy, ak daňový orgán vzhľadom na objektívne skutočnosti preukáže, že príjemca faktúry vedel alebo mal vedieť, že uvedené plnenie zakladajúce právo na odpočítanie dane bolo súčasťou podvodu zo strany uvedeného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, náhrada škody spôsobenej začatým trestným stíhaním, oslobodenie spod obžaloby a náhrada škody, zastavenie trestného stíhania a náhrada škody, právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia
Právna veta: V zmysle judikátu R 35/1991, ten proti komu bolo trestné stíhanie zastavené, alebo ten, kto bol oslobodený spod obžaloby má zásadne právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia. Toto právo nemá iba ten, kto si obvinenie zavinil sám a ten, kto bol oslobodený spod obžaloby, alebo proti komu bolo trestné stíhanie zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin zodpovedný, alebo že mu bola udelená milosť, alebo že trestný čin bol amnestovaný. Ak došlo k zastaveniu trestného stíhania, alebo oslobodeniu spod obžaloby treba s prihliadnutím na konkrétne okolnosti a dôvody vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: valné zhromaždenie, práva spoločníka obchodnej spoločnosti, rozhodnutie v rozpore so spoločenskou zmluvou, neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, právo spoločníka obchodnej spoločnosti domáhať sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, uznesenie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, spoločenska zmluva
Právna veta: Podľa § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka súd môže na návrh spoločníka určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ak porušenie zákona, spoločenskej zmluvy alebo stanov mohlo obmedziť práva spoločníka, ktorý sa určenia neplatnosti domáha. Z citovaných ustanovení vyplýva, že dovolávať sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia možno len v prípade, keď napadnuté uznesenie je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo so stanovami. V prípade, že návrh na vyslovenie neplatnosti podáva spoločník, súd môže určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ak porušenie podľa § 131 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, rozsah prieskumného oprávnenia súdu, procesné pochybenie správneho orgánu, zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu, procesné vady konania, súdne preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy
Právna veta: V rámci správneho prieskumu súd skúma aj procesné pochybenia správneho orgánu namietané v žalobe, či uvedené procesné pochybenie správneho orgánu je takou vadou konania pred správnym orgánom, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 3 OSP). Vychádzajúc z ust. § 249 ods. 2 OSP, z obsahu ktorého vyplýva zásada udex ne eat ultra petita partium (sudca nech nejde nad návrhy strán), ktorú musí súd zásadne aplikovať vo všetkých veciach, v ktorých preskúmava na základe podanej žaloby zákonnosť žalobou napadnutého rozhodnutia, a vzhľadom na vyššie uvedené, že v rámci sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.