Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výstavba energetického zariadenia, nezákonný zásah
Právna veta: Stanovisko vydané podľa § 12 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je nezákonným zásahom, ale je podkladom pre rozhodnutie, ktoré môže byť predmetom preskúmania zákonnosti rozhodnutia vo veci na základe podanej žaloby.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: vylúčenie možnosti ovplyvňovania pridelenia vecí, rozvrh práce sudcu, náhodný výber sudcu,súdného úradníka a notára, zákonný sudca, zmena v personálnom obsadení súdu, určenie sudcu náhodným výberom pomocou technických prostriedkov, spôsob prideľovania vecí podľa rozvrhu práce
Právna veta: Podľa § 51 ods. 1 zákona o súdoch ak tento zákon neustanovuje inak, veci určené podľa predmetu konania sa v súlade s rozvrhom práce prideľujú jednotlivým senátom, samosudcom, súdnym úradníkom a notárom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom, tak aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Podľa § 51 ods. 4 zákona o súdoch č. 757/2004 Z.z náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom sa podľa rozvrhu práce alebo jeho zmeny prerozdeľujú už pridelené veci aj v pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dielo, nečinnosť stavebného úradu, príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nesprávnym úradným postupom, vzťah príčiny a následku, náhrada škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, kauzálny nexus, existencia územného rozhodnutia, pojem škoda
Právna veta: Medzi škodou vzniknutou žalobcovi zaplatením zmluvnej pokuty podľa zmluvy o budúcej zmluve o dielo uzavretej pre prípad nedodržania termínu uzavretia zmluvy (zriadenia stavby, pre ktoré sa vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu) o dielo a nevydaním rozhodnutia stavebného úradu v zákonnej lehote nie je príčinná súvislosť, zodpovednosť žalovaného za škodu podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov preto nie je daná.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: dovolanie navrhovateľa, odňatie možnosti konať pred súdom, určenie manželského výživného, obmedzená pracovná spôsobilosť odporkyne, neschopnosť odporkyne plniť manželské výživné, nevykonanie dokazovania podľa predstáv navrhovateľa, zamietnutie návrhu o určenie povinnosti odporkyni platiť manželské výživné, dôkazná povinnosť
Právna veta: Súd pri vykonávaní dokazovania nie je viazaný návrhmi účastníkov konania a nemá povinnosť všetky navrhnuté dôkazy vykonať. Nevykonanie všetkých navrhnutých dôkazov nie je vadou spôsobujúcou účastníkovi odňatie možnosti konať pred
súdom (porovnaj R 37/1993), pretože v zmysle ustanovenia § 120 ods. 1 veta druhá O.s.p. je vecou súdu, aby rozhodol, ktoré z navrhovaných dôkazov vykoná. Toto oprávnenie súdu sa neviaže na návrhy účastníka konania.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, dovolanie odporcu, vyjadrenie ošetrujúceho lekára, navrhovateľka ako študentka vysokej školy, lekárske potvrdenia priložené odporcom k návrhu na odročenie pojednávania, prejednanie odvolania navrhovateľky bez prítomnosti odporcu, nepriaznivý zdravotný stav odporcu
Právna veta: Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať ako ďalšiu, osobitnú náležitosť, vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní a upravila, čo musí ošetrujúci lekár vo svojom vyjadrení výslovne skonštatovať, aby vyjadrenie bolo možné považovať za právne relevantné. To znamená, že zdravotný stav účastníka podľa súčasnej právnej úpravy možno považovať za dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania spravidla vtedy, ak účastník pripojí k návrhu vyjadre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: požiadanie Súdneho dvora, aby rozhodol o predbežnej otázke, jednotný výklad komunitárneho práva, osvedčenie o európskom exekučnom titule, povinnosť prerušiť konanie, konanie o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia
Právna veta: Ustanovenie § 109 ods. 1 písm. c/ O. s. p., ukladá súdu povinnosť prerušiť konanie len vtedy, ak dospel k záveru (rozhodol), že požiada Súdny dvor o rozhodnutie o predbežnej otázke, lebo je potrebné podať výklad komunitárneho práva, ktorý je rozhodujúci pre riešenie danej veci. Vnútroštátny súd nie je povinný vyhovieť každému návrhu účastníka konania na prerušenie konania a postúpenie návrhu Súdnemu dvoru na vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke. Túto povinnosť nemá ani vtedy, keď prípadne v určitej veci aplikuje ustanovenie zákona platného v Slovenskej republike, do ktorého bol prenes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, osobitný systém sociálneho poistenia, všeobecný systém sociálneho poistenia
Právna veta: Ak niektoré obdobie poistenia v osobitnom systéme sociálneho poistenia nebolo zhodnotené pre výšku dôchodku z osobitného systému, potom musí byť zhodnotené vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: zriadenie exekučného záložného práva, peňažný nárok oprávneného, procesný zabezpečovací inštitút, exekučný poriadok, vyhlásenie konkurzu, exekučné záložné právo k nehnuteľnosti, nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností
Právna veta: Zriadené exekučné záložné právo na majetok patriaci do konkurzu nevytvára veriteľovi v konkurznom konaní postavenie zabezpečeného (oddeleného) veriteľa.

Vyhlásením konkurzu sa zo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov exekučné konanie zastavuje a tým sa zrušuje exekučné záložné právo zriadené podľa ust. § 167 ods. l zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zmien a doplnkov.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: dražba v konkurznom konaní, dôvody neplatnosti dražby, určovacia žaloba, konkurzné konanie, neplatná dražba, dražba
Právna veta: V danom prípade ide o dražbu vykonanú v konkurznom konaní a pokiaľ osoba dotknutá na svojich právach touto dražbou v konkurzom konaní nenamietala dôvody neplatnosti dražby, nemôže formou určovacej žaloby žiadať vysloviť rozhodnutie, že ide dražbu neplatnú. Jednoznačné právne ustanovenie pre vyslovenie tohto právneho názoru neexistuje, ale bolo by rozpore so zásadou právnej istoty aby o platnosti úkonu, ktorý bol schválený v konkurznom konaní konkurzným súdom mohlo byť rozhodované v inom civilnom konaní na základe určovacej žaloby podanej osobou, ktorá sa cíti byť povolenou dražbou dotknutá.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: zánik právneho vzťahu, právo na ochranu osobnosti , strata spôsobilosti byť účastní­kom konania, smrť účastníka konania, nemožnosť pokračovať v konaní, dovolacie konanie, úmrtie dovolateľa, ochrana osobnosti
Právna veta: V posudzovanej veci dovolateľ v priebehu dovolacieho konania zomrel. Táto skutočnosť má z hľadiska procesného za následok stratu spôsobilosti byť účastníkom konania. Pre určenie, či a prípadne s kým, je možné v konaní pokračovať, je rozhodujúce posúdenie povahy uplatňovaného nároku. Pritom povahou veci treba rozumieť hmotnoprávnu povahu predmetu konania. Povaha veci neumožňuje v konaní pokračovať predovšetkým vtedy, ak práva a povinnosti, o ktoré v konaní ide, neprechádzajú na právnych nástupcov alebo vtedy, ak smrťou účastníka konania dochádza podľa hmotného práva k zániku právneho vzťahu, o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, nepodanie návrhu na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, zastavenie konania , možnosť začať konanie aj bez návrhu, nesprávne posúdenie prejavu vôle účastníka konania, námietka zaujatosti, pochybnosť o nezaujatosti sudcov, subjektívny názor účastníka konania, že v osobe určitého sudcu sú dané okolnosti vylučujúce ho z prejednávania a rozhodovania veci, zmätočnosť celého konania
Právna veta: V súvislosti s vadou konania vyplývajúcou z § 237 písm. e/ O.s.p. dovolací súd považuje za potrebné uviesť, že toto ustanovenie musí byť interpretované v súvislosti s ustanovením § 79 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého sa konanie zásadne začína na návrh. V konaní o dvojstranných právnych vzťahoch medzi žalobcom a žalovaným (t.j. v spornom konaní) sa návrh označuje ako „žaloba“. Bez návrhu môže súd začať konanie iba v prípadoch, v ktorých to ustanovuje zákon. Nedostatok návrhu na začatie konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Pokiaľ súd zistí tento nedostatok v priebehu kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: určenie vlastníckeho práva, dovolanie žalobkyne, odňatie možnosti konať pred súdom, kolaudovanie priestorov ako byty, neprihliadnutie na zhodné tvrdenia účastníkov, že sa jedná o nebytové priestory, nepreukázanie rozhodnutia stavebného úradu o povolení zmeny charakteru stavby, námietka nedostatočného odôvodnenia súdneho rozhodnutia, odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní
Právna veta: Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemusí odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, rozhodcovská doložka, neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, Prekážka rozsúdenej veci, Exekučný súd, nesplatenie úveru, dovolanie oprávnenej, rozsudok súdu v sporovom konaní, predpoklady výkonu rozhodnutia
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata, § 159 ods. 3 O.s.p.) patrí k procesným podmienkam konania a jej existencia v každom štádiu konania vedie k zastaveniu konania. Jej podstata spočíva v tom, že právoplatný rozsudok predstavuje vec rozsúdenú, v ktorom prípade sa vylučuje možnosť totožnú vec znova prejednať a o nej rozhodnúť. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Ten istý predmet konania je daný vtedy, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným peti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: vymoženie pohľadávky a trov exekúcie, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, Súdny exekútor, strata účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia trojročnej prekluzívnej lehoty, náhrada trov exekúcie oprávneným, zodpovednosť za výsledok konania, odmena súdneho exekútora, trovy exekúcie
Právna veta: Ustanovenia § 196 a § 197 Exekučného poriadku upravujú zásadu, že odmenu patriacu súdnemu exekútorovi za výkon exekučnej činnosti, náhradu jeho hotových výdavkov a náhradu za stratu času uhrádza povinný. Len výnimočne, ak dôjde k zastaveniu exekúcie, môže súd uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie. Súd však zváži, ktoré trovy potreboval oprávnený na účelné vymáhanie nároku a či mohol pri náležitej opatrnosti predvídať dôvod zastavenia exekúcie (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku vo svojom texte teda umožňuje súdu pri zastavení exekúcie prelomiť zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: určenie neplatnosti právneho úkonu, strata spôsobilosti byť účastníkom konania, vedľajší účastník na strane žalobcov, zamietnutie žaloby žalobcov ako nájomcov bytového domu, prevod vlastníckeho práva k bytovému domu, úmrtie žalobcu, všeobecná hmotnoprávna subjektivita, účastníci
Právna veta: Podmienkou toho, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania, je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania. Túto spôsobilosť upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 19. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, teda všeobecnú hmotnoprávnu subjektivitu, ktorá je vo vzťahu k fyzickým osobám upravená v § 7 Občianske ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, odmietnutie odvolania navrhovateľa, dovolanie proti uzneseniu, dovolanie navrhovateľa, odňatie možnosti konať pred súdom, vyzvanie navrhovateľa na predloženie lekárskeho vysvedčenia o duševnom stave odporcov, prípustnosť dovolania proti uzneseniu
Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uznesen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: povinnosť obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie, vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, individuálny právno-aplikačný akt, skúmanie platnosti rozhodcovskej doložky, princíp ochrany práv spotrebiteľa, jednoznačné správne uplatnenie práva Spoločenstva, výklad sporného ustanovenia, otázka týkajúca sa práva Spoločenstva, oprávnenie vykonávať exekúciu, poverenie súdneho exekútora, vecná správnosť rozhodcovského rozsudku, oprávnenie posúdiť či exekučný titul nie je v rozpore so zákonom, rozpor rozhodcovského rozsudku so zákonom znamenajúci materiálnu nevykonateľnosť, exekučné konanie, exekučný titul
Právna veta: 1. „článok 177 tretí odsek Zmluvy EHS (teraz čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) sa má vykladať v tom zmysle, že súd, proti ktorého rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, je povinný obrátiť sa na Súdny dvor, ak sa v spore pred týmto súdom položí otázka týkajúca sa práva Spoločenstva, s výnimkou prípadov, keď skonštatuje, že položená otázka nie je relevantná alebo Súdny dvor už podal výklad sporného ustanovenia Spoločenstva alebo že správne uplatnenie práva Spoločenstva je také jednoznačné, že neexistujú o tom rozumné pochybnosti, pričom existen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie dovolacieho konania v dôsledku späťvzatia dovolania, dispozičné právo, generálny prokurátor
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá OSP, ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví.
Dispozičné právo generálneho prokurátora k už podanému mimoriadnemu dovolaniu nie je viazané na súhlas či nesúhlas osoby, ktorá podala podnet na podanie mimoriadneho dovolania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dražba je verejné konanie, dobrovoľná dražba, ďalšie podmienky postupu pri dražbách
Právna veta: Dobrovoľná dražba (§ 2 písm. a/ zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách) má byť verejná tak z hľadiska možnosti účasti všetkých potenciálnych záujemcov o draženie, ako aj z hľadiska účasti verejnosti. Prístup verejnosti do dražobnej miestnosti nesmie byť obmedzený tak, aby musela prekonať prekážku spôsobilú odradiť ju od vstupu do tejto miestnosti. Ak ide odobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti určenej na bývanie, je spravidla v rozpore s požiadavkou primeranosti a vhodnosti stanovenia podmienok dražby také určenie miesta konania dražby, ktoré v dôsledku jeho neprimerane veľkej vzdialenosti o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: uznanie a výkon rozhodnutia, uznanie cudzozemského rozhodnutia, trestný čin krádeže vlámaním, úmyselný trestný čin, odvolanie odsúdeného, nesúhlas odsúdeného s výkonom trestu v SR, nezlučiteľný s právnym poriadkom Slovenskej republiky, rozsah pôsobnosti zákon č. 549/2011
Právna veta: V zmysle § 4 ods. 1 zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, rozhodnutie možno v Slovenskej republike uznať a vykonať, ak skutok pre ktorý bolo rozhodnutie vydané, je trestným činom aj podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak odseky 2 a 3 tohto zákona neustanovujú inak, a ak a/ odsúdený je štátnym občanom Slovenskej republiky a má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo má na jej území preukázateľné rodinné, sociálne alebo pracovné väzby, ktoré môžu prispieť k uľahčeniu jeho nápravy počas výkonu trestnej sankcie spojenej s odňatím slobody na území Slovenskej republiky, b/ odsú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: účel predbežnej väzby, vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, zadržaná osoba, európsky zatýkací rozkaz, konanie o európskom zatýkacom rozkaze, predbežná väzba podľa EZR
Právna veta: Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o EZR účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje. Podľa ustanovenia § 15 ods. 5 zákona o EZR predbežná väzba nesmie trvať viac ako 40 dní odo dňa zadržania osoby. Sudca krajského súdu na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie môže rozhodnúť o prepustení osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: poriadková pokuta, nezákonnosť rozhodnutia, uloženie poriadkovej pokuty obhajkyni obžalovaného, oneskorené dostavenie sa obhajcu na pojednávanie, pokračovací zločin prijímania úplatku, meškanie na pojednávanie
Právna veta: Ak v dôsledku zlého počasia a dopravnej nehody na hlavné pojednávanie obhajca účastníka konania mešká, ale sa dostaví, má za to, že nie sú splnené podmienky pre uloženie poriadkovej pokuty, a preto sa takéto rozhodnutie súdu považuje za nezákonné.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: pokračovací trestný čin neodvedenia dane a poistného, súhrnný trest odňatia slobody, pokračovací trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, odvolanie prokurátora a obžalovaného proti výroku o treste, námietka uloženia trestu pod zákonom stanovenú trestnú sadzbu, spôsobenie škody veľkého rozsahu, dĺžka súdneho konania, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ukončenie trestnej veci obžalovaného po trinástich rokoch od spáchania skutkov
Právna veta: Podľa § 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov. Prerokovanie veci v primeranej lehote požaduje aj Európsky dohovor o ľudských právach (čl. 6 ods. 1), ku ktorému pristúpila i Slovenská republika. Neprimeraná dĺžka procesu potom vedie jednak k zásadnému zníženiu
stupňa nebezpečnosti deliktu pre spoločnosť ako aj k záverom o potrebe podstatnej korekcie sankcionovania tohto deliktu.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, úhrnný trest odňatia slobody, sťažnosti odsúdených, návrh odsúdených na povolenie obnovy konania, nezistenie podmienok obnovy konania, konanie o návrhu na povolenie obnovy konania, väzba a prerušenie výkonu trestu
Právna veta: Podľa § 400 ods. 1 Trestného poriadku, ak vyhovie súd návrhu na povolenie obnovy konania, zruší napadnuté rozhodnutie celkom alebo v časti, v ktorej je návrh dôvodný. Pokiaľ v prípade konania o povolení obnovy dôjde k zrušeniu výroku o treste, zákon v § 403 Trestného poriadku prikazuje súdu, aby rozhodol „bez odkladu o väzbe“. Dĺžka trvania tejto väzby sa bude posudzovať samostatne a nezávisle od väzby v pôvodnom konaní. I keď tretí diel, ôsmej hlavy Trestného poriadku a obnova konania lehotu trvania väzby neupravuje, treba vychádzať zo skutočnosti, že ide tak ako pri dovolaní o mimoriadny op ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, dedičstvo, dovolanie žalovaných, odňatie možnosti konať pred súdom, právo na spravodlivé súdne konanie, spoluvlastnícky podiel na spoločnej prístupovej ceste, plnomocenstvo na zastupovanie advokátskej kancelárií
Právna veta: Vydaniu ďalšieho rozhodnutia prvostupňového súdu musí predchádzať zákonné konanie (tzv. fair process) t.j. taký postup súdu, v ktorom je zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov. Na zabezpečenie tejto ochrany priznáva Občiansky súdny poriadok účastníkovi procesné práva, medzi ktoré patrí aj právo vyjadrovať
sa k tvrdeným skutočnostiam, navrhovať dôkazy na ich vyvrátenie a vyjadrovať sa k právnym dôsledkom z nich vyplývajúcich. Ide o procesné práva, ktoré môže účastník uplatniť nielen v konaní na súde prvého stupňa, ale aj v odvolacom konaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, trinásty plat vyplatený žalovanému, neplatné uznesenie obecného zastupiteľstva, rozhodnutie starostu, žalovaný ako starosta, zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa
Právna veta: Obsah práva na súdnu ochranu v čl. 46 ods. 1 ústavy nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov. Každé konanie súdu, ktoré je v rozpore so zákonom, je porušením ústavou zaručeného práva na súdnu ochranu (I. ÚS 26/94). K porušeniu základného práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavy preto dochádza aj vtedy, ak sa niekto domáha svojho práva na súde, ale súdna ochrana tomuto právu nie je priznaná, alebo nemôže byť priznaná v dôsledku konania súdu, ktoré je v ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: služobný zákrok, colný úrad, zabezpečenie veci
Právna veta: Ak colný orgán vykonal služobný zákrok v súlade so zákonnou úpravou, bol oprávnený zasiahnuť do základných práv a slobôd fyzickej osoby, teda zaistiť túto osobu aj nájdené fľaše s liehom.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: vylúčenie všetkých sudcov, odňatie a prikázanie veci, nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, prelomenie ústavnej zásady, prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, odvolanie obžalovanej, starostka obce ako účastníčka konania, trestné oznámenie
Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (článok 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Je výnimočným opatrením, a preto ho možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Dôležitým dôvodom podľa § 23 ods. 1 Tr. por. je podľa ustálenej súdnej praxe aj prípad vylúčenia všetkých sudcov príslušného súdu z vykonávania úkonov trestného konania. Za dôležitý dôvod v zmysle citovaného zákonného ustanovenia podľa ustálenej súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých konkr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: sexuálne násilie, znásilnenie, porušenie práva pri ukladaní trestu, úmyselný trestný čin, súbeh trestných činov znásilnenia a sexuálneho násilia, viacčinný súbeh úmyselných trestných činov, zásah do slobody rozhodovania, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin znásilnenia, bezbrannosť, prinútenie k sexuálnej praktike
Právna veta: I. Znásilnenie (§ 199 Tr. zák.) a sexuálne násilie (§ 200 Tr. zák.) je rovnorodým, motivačne homogénnym konaním páchateľa, zameraným na vlastné sexuálne uspokojenie, ktoré zasahuje do slobody rozhodovania poškodenej osoby o svojom sexuálnom živote, a to prostredníctvom jej prinútenia k sexuálnej praktike (praktikám) alebo prostredníctvom zneužitia bezbrannosti na tento účel. Také konanie narúša druhovo rovnaký objekt, ktorý je diferencovaný ochranou jeho špecifických foriem v dvoch rôznych ustanoveniach v osobitnej časti Trestného zákona. II. Ak páchateľ prinúti násilím alebo hrozbou bezpro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: Exekučný titul - notárska zápisnica, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia, exekučná vec, povinný zastúpený opatrovníkom, rozpor záujmov povinného a zástupcu, uznanie dlhu voči oprávnenému právnym zástupcom povinného, splnomocnený zástupca, notárske zápisnice o právnych úkonoch
Právna veta: V prípade notárskej zápisnice formálna stránka jej vykonateľnosti spočíva v dodržaní formy notárskej zápisnice upravenej v § 47 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Materiálna stránka je predpísaná v ustanovení § 41 ods. 2 Exekučným poriadkom, podľa ktorého nevyhnutnými náležitosťami notárskej zápisnice ako exekučného tituluje (o. i.) súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou. Práve tento súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je najdôležitejšou náležitosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu - až te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: umorovacie konanie, vydanie náhradnej listiny, zmenkový a šekový zákon, zmenka, náhradná zmenka, zmenkový platobný rozkaz, námietky žalovaného proti zmenkovému platobnému rozkazu, dobrovoľne zničená zmenka, konanie o umorenie listín
Právna veta: Z ustanovenia § 185s O. s. p. vyplýva, že umorovacie konanie musí predchádzať prípadnému vydaniu náhradnej listiny /zmenky/, pretože zákonné znenie predpokladá, že náhradnú listinu môže vydať ten, kto je podľa nej zaviazaný, až následne. Pri vydávaní náhradnej zmenky sa musí aplikovať úprava obsiahnutá v § 64 zmenkového a šekového zákona, znamená to, že takáto náhrada sa musí označiť na zmenke číslicou, napr. „za túto druhú zmenku, prvá sa zničila“.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: poverenie na vykonanie exekúcie, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, Exekučný súd, smernica Rady 93/13/EHS, zmluvná podmienka v hrubom nepomere v neprospech spotrebiteľa, znemožňuje voľbu spotrebiteľa dosiahnuť rozhodovanie sporu štátnym súdom, neprijateľná rozhodcovská doložka, prekážka rozsúdenej veci v exekučnom konaní, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie netvorí prekážku veci rozsúdenej v zmysle § 159 ods. 3 O. s. p. Poverenie na
vykonanie exekúcie je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovanému súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu, a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie vykonávať exekúciu.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: poskytnutie peňažnej náhrady podľa zásad o bezdôvodnom obohatení, zamietnutie žaloby žalobkyne, domáhanie sa vrátenia daru - nehnuteľností, rubé porušenie dobrých mravov správaním obdarovaného k darcovi, dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu, prípustnosť dovolania proti uzneseniu
Právna veta: Podmienky prípustnosti dovolania, smerujúce proti uzneseniu odvolacieho súdu (ako tomu je v prejednávanej veci) sú upravené v ustanovení § 239 O.s.p. Podľa § 239 ods. 1 O.s.p. dovolanie je tiež prípustné proti uzneseniu odvolacieho súdu, ak a/ odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa, b/ odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev [§ 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p.] na zaujatie stanoviska. Dovolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa odmietlo odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa o zamietnutí návrhu na preruše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: Náhrada škody na zdraví, povinné zmluvné poistenie, odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, mimoriadne zvýšenie bolestného, spoluzavinenie žalobkyne, úraz, ušlá mzda, škoda spôsobená prevádzkou dopravného prostriedku, prevádzkovateľ motorového vozidla, poistná udalosť, poisťovňa, zodpovednosť za škodu
Právna veta: Vzťah poškodeného a poisťovne nie je vzťahom zodpovednosti za škodu, pretože zodpovednostný vzťah vzniká len medzi poškodeným a tým, kto mu spôsobil škodu (poisťovňa ním nie je). Poisťovňa nie je zodpovedná za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je však povinná plniť za (zodpovedného) poisteného, ktorý u nej uplatnil právo vyplývajúce mu z poistného vzťahu (aby poisťovňa v prípade poistnej udalosti plnila poškodenému). Len v prípade, že osobitné predpisy ustanovujú "inak", vznikne poškodenému právo, aby mu poisťovňa plnila; ani vtedy sa ale poškodený nestáva účastníkom právneho vzťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spravodlivý súdny proces, poučovacia povinnosť súdu, poučenie o procesných právach a povinnostiach, účastníci občianskeho konania
Právna veta: : Podľa § 5 ods. 1 O.s.p. súdy poskytujú prípadne svojich úloh účastníkov v občianskom súdnom konaní poučenia o ich procesných právach a povinnostiach.
Poučovacia povinnosť súdu je jedným zo základných predpokladov práva
na spravodlivý súdny proces podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, resp. podľa
článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Citácia uvedeného
ustanovenia § 5 ods. 1 O.s.p. jednoznačne definuje, že poučenie súdu sa môže týkať iba
procesných práv a povinností.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, vedomé šírenie nepravdivých informácií, navrhovateľ ako osoba verejného záujmu, nepravdivé informácie o zlomení nohy odporkyni, morálne zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia, námietka nevykonania dokazovania výpoveďami svedkov
Právna veta: Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní neboli preukázané jeho tvrdenia a že z tohto dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej aj v takých prípadoch, kedy neboli preukázané určité skutočnosti významné podľa hmotného práva pre rozhodnutie o veci (či už z dôvodu nečinnosti účastníka, ktorý nesplnil povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení stanovenú v § 101 a § 120 ods. 1 vety prvej O.s.p., alebo preto, že takáto skutočnosť nemohla byť preukázaná vôbe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: autorské právo, určenie autorského práva, zakázanie odporkyni rozširovanie a používanie grafického návrhu, používanie autorských diel nad rámec uzavretej zmluvy, priznanie zadosťučinenia, peňažná náhrada závažnej nemajetkovej ujmy, peňažné zadosťučinenie, nemajetková ujma autora, ochrana autorského práva
Právna veta: Nemajetková ujma autora predstavuje jeho stratu, ktorá nie je škodou na jeho majetku a neprejavuje sa v jeho majetkovej sfére. Nemožno však prehliadať, že autor neraz práve zásahy do jeho vnútorného autorského života pociťuje ťaživejšie ako zásahy v majetkovej oblasti. Hoci nemajetková ujma nemôže byť kvantifikovaná žiadnym objektívnym finančným spôsobom s odkazom na trhové mechanizmy, neznamená to, že nie je vyjadriteľná v peniazoch. I keď sa pri určovaní výšky peňažného zadosťučinenia uplatňuje voľná úvaha súdu, nesmie ísť z jeho strany o ľubovôľu; rozhodnutie súdu sa aj v tomto smere musí o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: žalobca ako účastník dopravnej nehody, poškodenie motorového vozidla žalobcu, oznámenie dopravnej nehody polícii až na druhý deň po nehode, oznámenie o poistnej udalosti, opísaný priebeh nehodového deja nezodpovedajúci rozsahu poškodenia motorového vozidla, poisťovateľ, povinné zmluvné poistenie, škodca a poškodený, práva a povinnosti z poistenia
Právna veta: Poisťovateľ vykonávajúci povinné zmluvné poistenie zodpovednosti má pri uplatnení nároku poškodeného na náhradu škody rovnaké právne postavenie ako osoba, ktorá škodu priamo spôsobila. Poškodený môže priamo od neho požadovať na súde alebo mimo neho náhradu škody (porovnaj aj Imrich Fekete, Občiansky zákonník, Eurokodex, 2011, 2. diel, str. 2409). Právo poškodeného na uspokojenie jeho nároku na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi (action directe), s ktorým škodca uzavrel poistnú zmluvu, je z tohto dôvodu najvyššou formou ochrany poškodeného. Poškodený nemusí požadovať náhradu škody najskô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: určenie miestnej príslušnosti súdu, návrh na zapretie otcovstva, žiadosť navrhovateľky o určenie súdu na ktorý možno podať návrh na zapretie otcovstva, právomoc v rodinných veciach
Právna veta: Podľa § 40 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom návrh na určenie rodičovstva (zistenie a zapretie) možno podať na slovenskom všeobecnom súde navrhovateľa, ak odporca nemá v Slovenskej republike všeobecný súd. Ak ani navrhovateľ nemá v Slovenskej republike všeobecný súd, ale jeden z rodičov alebo dieťa
je slovenským občanom, možno návrh podať na súde, ktorý určí Najvyšší súd.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: prejednanie dedičstva, delegácia veci z dôvodu vhodnosti, prenesenie miestnej príslušnosti súdu, dedičská vec po poručiteľke, návrh dediča na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, dedičia - starobní dôchodcovia, konsenzus všetkých dedičov, právo na zákonného sudcu
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, advokát, zamietnutie žaloby, žalovaný ako právnická osoba, prenesenie zastupovania na iného advokáta, právne zastúpenie právnickej osoby, substitučná plná moc, zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva
Právna veta: Účastník konania nemusí svoje práva a povinnosti v občianskom súdnom konaní vykonávať sám a každý účastník konania bez ohľadu na to, že ide o fyzickú alebo právnickú osobu, má právo dať sa v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zástupcu právnickej osoby je treba odlišovať od osôb, ktoré za právnickú osobu konajú pred súdom z titulu svojej funkcie, prípadne na základe udeleného poverenia; v takom prípade nejde o zastúpenie v zmysle § 24 O.s.p. Ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta a takto zvolený advokát sa môže dať zastupovať ako ďalším zástupcom iným advokátom na zákla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: uznanie za vinného, povinnosť odsúdeného nahradiť štátu odmenu a náhradu hotových výdavkov uhradených ustanovenému obhajcovi, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, sťažnosť odsúdeného, neprispievanie na výživu maloletého syna, povinnosť na náhradu trov trestného konania
Právna veta: Z ustanovenia § 555 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku vyplýva, že páchateľ, ktorý bol právoplatne uznaný za vinného, je povinný nahradiť štátu odmenu a náhradu hotových výdavkov vyplatenú štátom ustanovenému obhajcovi.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: dovolacie konanie, zastavenie dovolacieho konania pre nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, odmietnutie podania žalobcov, nedoplnenie podania napriek výzve súdu, dovolanie žalobcov, nedostatty podania, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, aktívna legitimácia na podanie dovolania, podanie dovolania
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy, nesprávny úradný postup Okresného súdu, návrh na prikázanie veci inému súdu, súdny poplatok za námietku zaujatosti, prekvapivosť rozhodnutia odvolacieho súdu, povinnosť žalobkyni zaplatiť súdny poplatok
Právna veta: Odňatie možnosti konať pred súdom, ktoré bolo spôsobené tzv. prekvapivými, resp. nečakanými rozhodnutiami, podľa judikatúry najvyššieho súdu nastane vtedy, ak odvolací súd svoje rozhodnutie „nečakane“ založil na iných právnych záveroch než súd prvého stupňa, pričom účastníkovi bolo odňaté právo namietať správnosť (novo zaujatého) právneho názoru na inštančne vyššom súde. V týchto prípadoch spravidla odvolací súd vyvodil svoj (iný) právny záver zo skutočností, ktoré súd prvého stupňa výslovne právne neposudzoval, resp. nevyhodnotil a účastník v odvolacom konaní nemal dôvod namietať a zdôvodňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie dovolateľa v dovolacom konaní, Centrum právnej pomoci, konanie o pokračovanie v konaní o dedičstve, dovolanie dedičky, zamietnutie žiadosti dedičky o pokračovanie v konaní, nesúhlas s vyporiadaním dedičstva po nebohom, podanie dovolania
Právna veta: Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Za splnenia podmienok uvedených v § 30 O.s.p. súd na žiadosť dovolateľa o ustanovenie advokáta ho odkáže na Centrum právnej pomoci, ktorý o jeho žiadosti rozhodne. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zasta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, dovolanie navrhovateľa, odňatie možnosti konať pred súdom, predbežné opatrenie , určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, neosvedčenie potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, odmietanie odporcu prideľovať navrhovateľovi prácu, lehota na rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, konanie na odvolacom súde podľa OSP
Právna veta: Z právnej úpravy lehôt, v ktorých má byť rozhodnuté o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia (§ 75 ods. 4 a 5 O.s.p.) alebo v ktorých má odvolací súd rozhodnúť o odvolaní proti rozhodnutiu o návrh na nariadenie predbežného opatrenia (§ 217 ods. 1 O.s.p.), vyplýva, že tieto lehoty majú (iba) poriadkový, inštruktívny charakter (porovnaj Števček / Ficová a kolektív, Občiansky súdny poriadok, Komentár, Nakladatelství C. H. Beck, Praha, 2009 str. 138). Ide teda o lehoty, v rámci ktorých má byť príslušné rozhodnutie vydané, pokiaľ je to možné. Nedodržanie týchto lehôt nie je (v tom občianskom sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, znalecký posudok nehnuteľnosti, list vlastníctva, podielové spoluvlastníctvo, zrušenie podielového spoluvlastníctva žalobcov, dovolanie žalovaného, absencia dohody o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva
Právna veta: Keďže zmyslom zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva je nové konštituovanie hmotnoprávnych vzťahov, ktoré sa odvodzujú od spoločnej veci a vyporiadanie doterajších vzťahov, rozhodnutie súdu preto musí celkovo vyriešiť doteraz existujúci spoluvlastnícky vzťah. Z tohto dôvodu predmetom zrušenia a vyporiadania je vždy celá vec, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve účastníkov. Z povahy konania o návrhu na zrušenie podielového spoluvlastníctva a na vykonanie jeho vyporiadania niektorým zo spôsobov uvedených v § 142 Občianskeho zákonníka vyplýva, že na strane žalobcov či žalovaných musia byť uve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: doručovanie , fikcia doručenia
Právna veta: Pre vznik fikcie doručenia ("... považuje sa posledný deň lehoty za deň doručenia ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom vylúčená, b/ adresát písomnosti nebol pri doručovaní zastihnutý, c/ adresát sa zdržuje v mieste doručovania, d/ doručovateľ nezastihnutého adresáta vhodným spôsobom upovedomil, kedy príde písomnosť doručiť znova (s uvedením dňa a hodiny), e/ druhý pokus o doručenie zostal taktiež bezvýsledný, f/ adresát písomnosti bol vhodným spôsobom upovedomený o uložení písomnosti na pošte alebo orgáne obce, g/ ad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: list vlastníctva, spôsobilosť byť účastníkom konania, užívanie nehnuteľností bez finančného plnenia, dovolanie žalovanej, odňatie možnosti konať pred súdom, neopodstatnené dovolacie námietky
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania znamená spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti, ktoré zákon účastníkovi konania priznáva alebo ukladá. Jej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva. Hmotnoprávna spôsobilosť mať práva a povinnosti fyzických osôb vzniká narodením a zaniká smrťou fyzickej osoby, prípadne vyhlásením za mŕtveho.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: člen družstva, neplatnosť darovacej zmluvy a o určenie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, investičný úver za byt, zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu, právo spoločného užívania bytu, bytové družstvo, nadobudnutie nájmu bytu pred uzavretím manželstva so žalobkyňou, súhlas oboch manželov
Právna veta: V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka (§ 143 Občianskeho zákonníka). Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: určenie neplatnosti zmlúv, Zmluva o budúcej zmluve, zmluva o zabezpečení záväzku dlžníka prevodom vlastníckeho práva, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, dohoda o ponechaní si zabezpečeného práva na úhradu pohľadávky, zastavenie konania o nahradenie vôle žalovanej k uzavretiu kúpnej zmluvy so žalobcom, neplatnosť zmluvy o pôžičke, absencia vážnosti vôle zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy, rovnosť účastníkov v občianskom súdnom konaní, právo na rovnosť v konaní , starostlivosť súdu o maloletých
Právna veta: Právo na rovnosť v konaní je v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky súčasťou práva na spravodlivý súdny proces, a prejavuje sa vytváraním rovnakých procesných podmienok a rovnakého procesného postavenia subjektov, o ktorých právach a povinnostiach rozhoduje občianskoprávny súd. Rovnosť účastníkov v občianskom súdnom konaní bližšie charakterizuje § 18 O.s.p., podľa ktorého účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie a súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Táto zásada sa premieta aj v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: žiadosť obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu, obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný v spolupáchateľstve, sťažnosť obžalovaného proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, zamietnutie sťažnosti obžalovaného, existencia väzobných dôvodov v zmysle § 71 ods. 1 písm. a/, písm. c/ Tr. por. , dôvodná obava z vyhýbania sa trestnému stíhaniu po prepustení z väzby, trvanie väzby
Právna veta: V zmysle § 79 ods. 3 Tr. por. má obvinený právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej žiadosti nevyhovie, predloží ju bez meškania so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie, o čom upovedomí obvineného a jeho obhajcu. O takej žiadosti sa musí bez meškania rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obvinený, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: námietka zaujatosti sudcov, vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci, objektívna nestrannosť sudcu, vzťah sudkyne k navrhovateľovi ako dôvod jej vylúčenia z prejednávania a rozhodovania veci , pochybnosť o nestrannosti sudkyne, nestranný súd, subjektívna stránka nestrannosti sudcu, teória zdania nezaujatosti, vzťah sudcu k účastníkovi konania, dôvody zaujatosti
Právna veta: Obsahom práva na nestranný súd je, aby rozhodnutie v konkrétnej veci bolo výsledkom konania nestranného súdu. Súd musí každú vec prerokovať a rozhodnúť tak, aby voči účastníkom postupoval nezaujato a neutrálne, žiadnemu z nich nenadŕžal a objektívne posúdil všetky skutočnosti závažné pre rozhodnutia vo veci. Nestranný súd poskytuje všetkým účastníkom konania rovnaké príležitosti na uplatnenie všetkých práv, ktoré im zaručuje právny poriadok (II. ÚS 71/97). Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) pri riešení otázky nestrannosti sudcu vychádza z toho, že okrem nezávislosti sudcu je pot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: záverečná porada, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, amnestia, späťvzatie dovolania, prečin poškodzovania veriteľa, zamietnutie odvolania obvineného ako nedôvodné, vzatie dovolania späť v trestnom konaní
Právna veta: Podľa § 375 ods. 1 Tr. por. osoba, ktorá podala dovolanie, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy, než sa dovolací súd odoberie na záverečnú poradu. Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. vzatie dovolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu dovolacieho súdu, a ak nebola vec tomuto súdu predložená, predseda senátu súdu prvého stupňa.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: pomer k veci, pochybnosti o ich nezaujatosti, nezaujatý prístup, možnosť neobjektívneho rozhodovania, zaujatosť sudcu, vylučenie sudcu, nestranné prejednanie veci, vylúčenie sudcov
Právna veta: Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p., sú sudcovia vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Účelom citovaného ustanovenia je prispieť k nestrannému prejednaniu veci, k nezaujatému prístupu k účastníkom alebo k ich zástupcom a tiež predísť možnosti neobjektívneho rozhodovania. Cieľu sledovanému uvedeným ustanovením zodpovedá aj právna úprava skutočnosti, ktorá je z hľadiska vylúčenia sudcu považovaná za právne relevantnú. Je ňou existencia určitého právne významného vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: agent, navádzanie k trestnému činu, zločin prijímania úplatku, zlý technický stav vozidla, vydanie osvedčenia o technickej kontrole napriek zisteným vadám na vozidle, technická kontrola na osobnom motorovom vozidle, trest zákazu činnosti kontrolného technika a technika emisnej kontroly, vodič „agent“, „agentom“ pristavené motorové vozidlo na ktorom boli závady
Právna veta: Podľa druhej vety druhého odseku § 117 Tr. por. „agent nesmie iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu“.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: úteková väzba, obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy, sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR, sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, vzatie obvinenej do väzby, neprijatie písomného sľubu obvinenej, predpoklady vzatia do väzby, vylúčenie sudcov
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že a/ ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký trest, b/ bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: vzatie obvineného do väzby, sťažnosť obvineného, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, rozhodnutie o žiadosti o prepustenie z väzby, obzvlášť závažný zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, obmedzenie osobnej slobody obvineného jeho ponechaním vo väzbe, obava z úteku a skrývania sa obvineného, všeobecné ustanovenia podľa trestného poriadku
Právna veta: Podaním obžaloby vo väzobnej veci vzniká pre príslušný súd povinnosť podľa § 238 ods. 3 Tr. por. rozhodnúť o väzbe, a to najneskôr tak, aby došlo k právoplatnému rozhodnutiu o väzbe do uplynutia lehoty, ktorá by bola základnou alebo predĺženou lehotou väzby v prípravnom konaní. Rozhodnutím o väzbe v zmysle ustanovenia § 238 ods. 3 Tr. por. sa rozumie aj rozhodnutie o žiadosti o prepustenie z väzby, pričom v takom prípade nie je zároveň potrebné osobitne rozhodovať aj o ponechaní obvineného vo väzbe.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: návrh obvineného na odňatie a prikázanie veci, námietka zaujatosti sudcov, teória zdania, prelomenie ústavnej zásady, odňatie a prikázanie veci, prečin krivého obvinenia, blízky pracovný a priateľský vzťah medzi sudcami a poškodeným
Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (článok 48 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky), je výnimočným opatrením, a preto ho možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Dôležitým dôvodom podľa § 23 ods. 1 Tr. por. je podľa ustálenej súdnej praxe aj prípad vylúčenia všetkých sudcov príslušného súdu z vykonávania úkonov trestného konania. Za dôležitý dôvod v zmysle citovaného zákonného ustanovenia podľa ustálenej súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých konk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, Presvedčivosť rozsudku Ústavného súdu SR, preukázané skutočnosti, odôvodnenie rozsudku , ustanovenie § 157 ods. 2 čl. 46 ods. 1 Ústava SR, povaha rozhodnutia , presvedčivé a dostatočné dôvody, stručné jasné výstižné vysvetlenie, povinnosť súdu zaoberať sa účinne námietkam, návrh na vykonanie dôkazov strán s výhradou
Právna veta: 1) V ustanovení § 157 ods. 2, podľa ktorého v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Toto zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: ochrana základných práv,ochrana na konanie bez prieťahov, prešetrenie všetkých skutočností, zákon o sudcoch a prísediacich, podanie sťažnosti na prieťahy v konaní , vyčerpanie opravných prostriedkov , individuálna ochrana práv a slobôd pred Ústavným súdom, disciplinárne konanie proti sudcovi, Disciplinárna zodpovednosť sudcu, výkon funkcie sudcu
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu sa podanie sťažnosti na prieťahy v konaní v zmysle § 62 a nasl. zákona o súdoch zásadne považuje za účinný prostriedok ochrany takých základných práv, ktoré súvisia so základným právom na súdnu ochranu, ako aj so základným právom na konanie bez zbytočných prieťahov (napr. IV. ÚS 153/03, IV. ÚS 278/04). Účinnosť takého právneho prostriedku ochrany pred zbytočnými prieťahmi v súdnom konaní potvrdzuje aj znenie zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“), ktorý v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: dokazovanie v konaní o ochrane spotrebiteľa, ustanovenie o voľbe výlučnej miestnej príslušnosti súdu nachádzajúce sa v zmluve medzi predajcom a spotrebiteľom, nariadenie vykonávania dôkazov ex offo
Právna veta: Ústavný súd preto skúmal sťažovateľkou označené rozhodnutia Súdneho dvora a konštatuje, že dokazovanie v konaní o ochrane spotrebiteľa sa spomína iba vo veci C-137/08, pričom bod 3 výrokovej časti rozsudku z 9. novembra 2010 uvádza: „Vnútroštátny súd musí ex offo nariadiť vykonanie dôkazov s cieľom zistiť či ustanovenie o voľbe výlučnej miestnej príslušnosti súdu nachádzajúce sa v zmluve ktorá je predmetom sporu ktorý prejednáva a ktorá bola uzavretá medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľom patrí do pôsobnosti smernice a v prípade, že je to tak posúdiť ex offo prípadnú nekalú povahu t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: popretá právomoc Súdneho dvora, pochybnosti o interpretácii práva EÚ, pochybenie pri rozhodovaní o nepredložení prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru, porušenie základného práva na súdnu ochranu, prejudiciálna otázka
Právna veta: Ústavný súd vo svojej rozhodovacej činnosti uviedol, že len zásadné a kvalifikované pochybenie pri rozhodovaní o (ne)predložení prejudiciálnej otázky, ktoré môže spočívať vo svojvoľnom či na prvý pohľad celkom nesprávnom nepredložení prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru v prípade, keď súd sám o interpretácii práva EÚ mal pochybnosti a predbežnú otázku nepredložil, má za následok porušenie základného práva na súdnu ochranu, resp. práva na spravodlivé súdne konanie, keďže týmto spôsobom by bola svojvoľne popretá právomoc Súdneho dvora
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, súdne poplatky, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, Z ust. § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p. vyplýva, že pri posudzovaní podmienok pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce celkové majetkové a sociálne pomery účastníka a jeho majetkové zdroje, a takisto aj posúdenie, či nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Pomery, účastníka sa chápu ako spoločensko-ekonomické podmienky, v ktorých žije, jeho zárobkové a majetkové možnosti, počet osôb, ktoré je povinný vyživovať podľa zákona, jeho oprávnené potreby (bývanie, strava, uspokojovanie bežných, kultúrnych a iných hmotných potrieb, tiež jeho zdravotný stav a pod.). Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov celkom alebo sčasti musia byť splnené súčasne obidve zákonné podmienky citované v § 138 ods. 1 O.s.p. Okrem toho pri rozhodovaní o žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je podstatná aj výška súdneho poplatku, čo je ďalšie z hľadísk, ktoré súd skúma v súvislosti s posúdením, či účastník vzhľadom na svoje pomery je schopný zaplatiť súdny poplatok bez ohrozenia svojej výživy a či zaplatenie súdneho poplatku možno od neho spravodlivo žiadať.
Právna veta: Z ust. § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p. vyplýva, že pri posudzovaní podmienok pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce celkové majetkové a sociálne pomery účastníka a jeho majetkové zdroje, a takisto aj posúdenie, či nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Pomery, účastníka sa chápu ako spoločensko-ekonomické podmienky, v ktorých žije, jeho zárobkové a majetkové možnosti, počet osôb, ktoré je povinný vyživovať podľa zákona, jeho oprávnené potreby (bývanie, strava, uspokojovanie bežných, kultúrnych a iných hmotných potrieb, tiež jeho zdravo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, preskúmanie postupu okresného súdu, rozsiahle obdobie nečinnoti okresného súdu , komplikovaný právny prípad, trestné stíhanie pre trestný čin krádeže, čiastočná zložitosť prerokúvanej veci , posúdenia predbežných otázok, právna zložitosť trestnej veci, trestný čin krádeže a sprenevery
Právna veta: Predmetom posúdenia zo strany ústavného súdu je trestné stíhanie vedené pre skutok kvalifikovaný ako trestný čin krádeže, kde nemožno konštatovať právnu zložitosť trestnej veci, vzhľadom na charakteristiku vyšetrovaného skutku, ktorý nepredstavoval žiaden mimoriadne komplikovaný právny prípad. Rovnako to platí aj o súvisiacej problematike bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorú bolo v danom prípade potrebné aplikovať pre účely posúdenia predbežných otázok. 1) Z obsahu súdneho spisu však ústavný súd zistil určité okolnosti opodstatňujúce čiastočnú zložitosť prerokúvanej veci po skutkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: príkaz na konanie bez prieťahov, rešpektovanie príkazu Ústavného súdu, zrušenie rozhodnutia , zákon o Ústavnom súde § 56 ods. 3 písm. a , porušenie práva právoplatným rozhodnutím, doručovanie rozhodnutia odvolacieho súdu , vykonanie úkonov vo veci, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Ak ústavný súd pri rozhodovaní o sťažnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa čl. 127 ods. 2 ústavy vysloví, že k porušeniu práva došlo právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom, príp. nečinnosťou, zruší také rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah, prípadne prikáže tomu, kto právo porušil, aby vo veci konal. Ústavný súd preto v súlade so svojím rozhodnutím o porušení základného práva sťažovateľky v zmysle § 56 ods. 3 písm. a) zákona o ústavnom súde prikázal okresnému súdu, ktorý v čase rozhodovania ústavného súdu vo veci koná, aby ďalej konal bez zbytočných prieťahov ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: účinný spôsob súdneho konania, OSP § 6, § 100 ods. 1, nedostatky v činnosti súdu, ústavná zodpovednosť za prieťahy , zabezpečenie procesného postupu , zbavenie zodpovednosti sudcu pre zložitosť sporu, priebeh konania
Právna veta: 1) Základnou povinnosťou súdu a sudcu je preto zabezpečiť taký procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa účastník konania obrátil na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie. Táto povinnosť súdu a sudcu vyplýva z § 6 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“), ktorý súdom prikazuje, aby v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania postupovali tak, aby ochrana ich práv bola rýchla a účinná, a ďalej z § 100 ods. 1 prvej vety OSP, podľa ktorej len čo sa konanie začalo, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: eliminácia nepriaznívých následkov, dočasná úprava zabezpečovacou funkciou, zabezpečovacie inštitúty civilného procesu, dočasnosť predbežného opatrenia , dočasná úprava vzťahov, definitívna úprava vzťahov medzi subjektmi, princíp subsidiarity, zrušenie nariadeného predbežného opatrenia , určenie miesta a postavenia predbežného opatrenia, predbežné opatrenia v sporovom konaní, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov civilného procesu, ktorého zabezpečovacia funkcia má za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli pred začatím konania alebo v jeho priebehu nastať. Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi subjektmi. Nariadením predbežného opatrenia nezískava jeden z účastníkov práva, o ktorých sa má rozhodnúť až v budúcnosti, ale sa ním len dočasne upravuje určitý okruh vzťahov................2) Z citovaného čl. 127 ods. 1 ústavy vyplýva, že právomo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podrobiť mučeniu, doplnková ochrana, právo na spravodlivé súdne konanie, žiadosť o udelenie azylu, právo na sudnu ochranu
Právna veta: Ak v odôvodnení napadnutého rozsudku odvolací súd fakticky nereagoval na námietky fyzickej osoby, ktorej bola príslušnými orgánmi zamietnutá žiadosť o udelenie azylu, jeho rozhodnutím došlo k odmietnutiu spravodlivosti a porušeniu základného práva fyzickej osoby na súdnu a inú právnu ochranu. Podľa názoru ústavného súdu boli rozhodnutia súdov prvého a druhého stupňa v danej veci založené na príliš formalistickom výklade práva v rozpore s požiadavkou materiálnej ochrany práv zo strany súdnej moci a s podstatnou argumentáciou sťažovateľa uvedenou v jeho odvolaní sa vôbec nevysporiadal. Ústavný s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podanie sťažnosti v konaní pred ústavným súdom, právny prostriedok nápravy v rámci sústavy orgánov prokuratúry, vynechanie opakovaného podnetu, opakovaný podnet vybavený prokurátorom
Právna veta: Ústavný súd už vyslovil právny názor, že vynechanie opakovaného podnetu, ale aj ďalšieho opakovaného podnetu ako právneho prostriedku nápravy v rámci sústavy orgánov prokuratúry Slovenskej republiky nemožno nahrádzať podaním sťažnosti v konaní pred ústavným súdom, pretože takto by sa obmedzovala možnosť orgánov prokuratúry vo vlastnej kompetencii nielen preveriť skutočnosti, ktoré tvrdí sťažovateľ, ale aj prijať opatrenia podľa zákona o prokuratúre, ktoré by účinne napomohli odstráneniu procesných alebo faktických prekážok zákonného postupu
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rovnaké procesné podmienky, rovnaké procesné práva a povinnosti, obsah práva rovnosti účastníkov občianskeho súdneho procesu, princíp rovnosti účastníkov
Právna veta: Obsah práva rovnosti ako jedného z určujúcich ústavnoprávnych princípov občianskeho súdneho procesu spočíva teda v tom, že všetci účastníci občianskeho súdneho konania (osobitne sporového konania), ako aj iného civilného procesu majú rovnaké procesné práva a povinnosti, ktoré uplatňujú a plnia za rovnakých procesných podmienok bez zvýhodnenia alebo diskriminácie niektorej z procesných strán. Nerozhoduje procesné postavenie alebo procesná pozícia účastníka, nie je podstatné ani to, ktorý z účastníkov sa stane žalobcom a ktorý z účastníkov je žalovaný (II. ÚS 35/02).
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: voľba právnych prostriedkov spôsobilých poskytnúť účinnú ochranu základných práv, zodpovednosť účastníka súdneho konania, dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok
Právna veta: Nemožno celkom negovať vlastnú zodpovednosť účastníka súdneho konania za voľbu toho z paralelne pôsobiacich právnych prostriedkov, ktorý je mu vzhľadom na okolnosti jeho prípadu spôsobilý poskytnúť účinnú ochranu základných práv. Obzvlášť to platí pri tých právnych prostriedkoch, v konaní o ktorých je účastník konania povinný byť zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom. Napokon, takto identifikovaný koncept akceptuje i ESĽP, ktorý vo veci Kadlec a spol. proti Českej republike (rozsudok z 25. mája 2004 v konaní o sťažnosti č. 49478/99, bod 26) vyslovil požiadavku, aby súdy (vrátane ústavného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skúšobná doba, neosvedčenie sa obvinenej v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, podmienky osvečenia v skúšobnej dobe, rozhodovanie súdu o osvedčení v skúšobnej dobre
Právna veta: predĺženia stanovenej skúšobnej doby je potrebné uviesť, že zo stanoviska trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR zo dňa 10. 12. 2012 sp. zn. TPj 43/2012 vyplýva, že rozhodnutie podľa § 50 ods. 4 písm. b/ Tr. zák. o ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti a súčasne o primeranom predĺžení skúšobnej doby, môže súd urobiť len v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, o ktoré ide. Pritom lehota predĺženej skúšobnej doby začína plynúť dňom, letory nasleduje po uplynutí posledného dňa skúšobnej doby, ktorá sa predĺži. Teda z tohto stanoviska je zrejmé, že predĺžiť skúšobnú dobu je možné l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zjavná neopodstatnenosť sťažnosti, nedostatok príčinnej súvislosti medzi postupom alebo rozhodnutím súdu a základným právom alebo slobodou, možnosť porušenia označeného základného práva alebo slobody
Právna veta: O zjavnej neopodstatnenosti sťažnosti možno hovoriť vtedy, keď namietaným postupom všeobecného súdu nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu toho základného práva alebo slobody, ktoré sťažovateľ označil, a to buď pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi označeným postupom alebo rozhodnutím všeobecného súdu a základným právom alebo slobodou, porušenie ktorých namietal, prípadne z iných dôvodov. Za zjavne neopodstatnenú sťažnosť preto možno považovať tú sťažnosť, pri predbežnom prerokovaní ktorej ústavný súd nezistil žiadnu možnosť porušenia označeného základného práva alebo slobody, reálnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: litispendencia , prekážka prv začatého konania, viac konaní v tej istej veci, zhoda predmetu konania a skutkových okolností
Právna veta: Prekážka prv začatého konania (litispendencia) bráni tomu, aby na ústavnom súde prebiehali dve konania, prípadne viac konaní v tej istej veci. Totožnosť veci je daná pri zhode predmetu konania, skutkových okolností, z ktorých sa uplatnené právo vyvodzuje, a identitou účastníkov konania. O prekážku litispendencie nejde, ak chýba čo len jeden z uvedených znakov totožnosti veci.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: domáhanie sa rozhodnutia orgánu verejnej moci, čl 48 ods. 2 Ústavy , čl.6 ods. 1 Dohovor, ústavne relevantný spôsob, judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, deň doručenia sťažnosti Ústavnému súdu , právo na prejednanie veci v prmeranej lehote, sťažnosť podaná v priebehu porušovania práv, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta: 1) Účelom, podstatou a zmyslom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ústavy a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru je teda odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia orgánu verejnej moci (napr. I. ÚS 41/02). Zároveň z tejto judikatúry ústavného súdu vyplýva, že ochranu základnému právu podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a právu podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ústavný súd poskytuje len vtedy, ak bola sťažnosť ústavnému súdu podaná v čase, keď k namietanému porušovaniu práva ešte môže doc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, advokát platcom dane z pridanej hodnoty, odmena za jeden úkon právnych služieb , odmeny a náhrady advokáta za poskytovanie právnych služieb , písomné spracovanie a podanie sťažnosti Ústavnému súdu, prevzatie veci a príprava zastupovania, uložené uznesenie o náhrade trov konania, trovy konania za právne zastúpenie advokátom, úhrada trov konania inému účastníkovi, § 36 ods. 2 zákona o Ústavnom súde
Právna veta: 1) Podľa § 36 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže v odôvodnených prípadoch podľa výsledku konania uznesením uložiť niektorému účastníkovi konania, aby úplne alebo sčasti uhradil inému účastníkovi konania trovy.........2) Úspešnej sťažovateľke vznikli trovy konania z dôvodu právneho zastúpenia advokátom. Advokát vykonal dva úkony právnej pomoci, a to prevzatie veci a príprava zastupovania, písomné spracovanie a podanie sťažnosti ústavnému súdu 15. februára 2013. Odmena za jeden úkon právnych služieb v zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: kataster nehnuteľností, dátum doručenia návrhu na vklad do katastra , poradie zápisov záložných práv , slovenská a česká katastrálna prax, protokol vkladov a záznamov, zápis záložného práva do katastra nehnuteľností, dátom zápisu nehnuteľnosti do katastra, zmluvné vecné práva k nehnuteľnosti, konštitutívny charakter vkladu do katastra, zánik práv k nehnuteľnosti vkladom do katastra, vklad práv k nehnuteľnosti do katastra, upovedomenie o začatí exekúcie, exekúcia predajom nehnuteľností, vkladové konanie
Právna veta: Povinnosťou správy katastra vo vkladovom konaní podľa §§ 31 a nasl. katastrálneho zákona v rámci procesu skúmania platnosti zmluvy v intenciách § 31 ods. 1 je postupovať v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Z uvedeného dôvodu pokiaľ je jej doručené upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zapíše ho podľa § 38 v spojení s § 39 ods. 1 katastrálneho zákona a v spojení s § 44 ods. 2 vyhlášky č. 79/1996 Z. z. ako poznámku, ktorá informuje o nehnuteľnosti, je jej povinnosťou pri skúmaní platnosti zmluvy upovedomenie o začatí exekúcie vyhodnotiť v zmysle citovaných ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: základné práva a slobody , ústavný súd slovenskej republiky, výklad Ústavy SR Ústavným súdom , rozhodovanie o porušení základných práv a slobôd Ústavným súdom, povinnosť orgánov verejnej moci rešpektovať výklad Ústavy SR, implicitná súčasť rozhodovania Ústavného súdu, čl.12 ods.2 Ústava SR
Právna veta: 1) Ustanovenie čl. 12 ods. 2 ústavy má charakter ústavného princípu, ktorý sú povinné rešpektovať všetky orgány verejnej moci pri výklade a uplatňovaní ústavy. Tieto ustanovenia ústavy sú vždy implicitnou súčasťou rozhodovania ústavného súdu, t. j. aj jeho rozhodovania o porušovaní základných práv a slobôd garantovaných ústavou podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, a preto ak neboli porušené základné práva a slobody sťažovateľa, nie je potrebné deklarovať ani porušenie týchto ustanovení ústavy (IV. ÚS 119/07).
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, vina a spravodlivé potrestanie páchateľa , účel trestného práva, náležité preskúmanie podozrenia zo spáchania trestného činu, adhézne konanie, poškodený v trestnom konaní , konanie prebiehajúce kontinuálne so súdnym konaním o vine, náhrada škody spôsobenej trestným činom, právo poškodeného uplatniť nárok na náhradu škody , náhrada škody v adhéznom konaní
Právna veta: 1) Poškodený, ktorý má v trestnom konaní právo uplatniť nárok na náhradu škody a tento nárok aj uplatnil, je procesnou stranou v tzv. adhéznom konaní (prebiehajúcom kontinuálne so súdnym konaním o vine), v ktorom sa rozhoduje o ním uplatnenom nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom. V intenciách uvedeného sa poškodený v trestnom konaní pred príslušným súdom môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva, ktorým je v tomto prípade uplatnený nárok na náhradu škody. Garancie poskytované čl. 6 ods. 1 dohovoru garantujúcim právo na spravodlivé súdne konanie sú teda v trestnom kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: skúmanie podmienok pre prípustnosť dovolania , povinnosť Najvyššieho súdu , kvalifikované zastúpenie v konaní pred všeobecným súdom, nedostatky uznesenia Najvyššieho súdu , zjavná neodôvodnenosť, kvalifikovanie dovolania ako neprípustné, porušenie označených práv sťažovateľov, odmietnutie sťažnosti pre neopodstatnenosť, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že je nepochybné, že povinnosťou najvyššieho súdu bolo v predmetnej veci skúmať, či sú splnené všetky zákonné podmienky pre prípustnosť dovolania sťažovateľov. Sťažovatelia, ktorí boli kvalifikovane zastúpení v konaní pred všeobecnými súdmi, vo svojej sťažnosti neuviedli žiadnu skutočnosť, na základe ktorej by bolo možné usudzovať, že uznesenie najvyššieho súdu, je postihnuté takými nedostatkami, ktoré by odôvodňovali záver o jeho zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti a v konečnom dôsledku o porušení označených práv sťažovateľov, tak ako to tvrdili vo svojej sť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: úkony súdu prvého stupňa, právo na spravodlivý súdny proces, možnosť zaujať stanovisko k odvolaniu protistrany, výzva na vyjadrenie právneho zástupcu odporcu , § 209 ods. 1 OSP , predloženie argumentov a reakcia na protiargumenty, rovnosť zbraní, aspekt práva na spravodlivý proces , reálna možnosť využiť svoje procesné práva , právo na kvalitu súdneho konania, zachovanie kontradiktórnosti konania , procesné záruky, domáhanie sa práva na nezávislom a nestrannom súde
Právna veta: 1) Jedným z aspektov práva na spravodlivý proces je teda – okrem práva domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde (prístup k súdu) – aj právo na určitú kvalitu súdneho konania, ktoré okrem iných procesných záruk kladie dôraz aj na zachovanie kontradiktórnosti konania a rovnosti zbraní (podobne napr. III. ÚS 402/08). Podstatou kontradiktórnosti a s ňou súvisiacou rovnosťou zbraní je, aby všetci účastníci konania mali reálnu možnosť využiť svoje procesné práva predložiť argumenty a reagovať na protiargumenty protistrany. Osobitne to platí o sporových konaniach, v ktorých stoja proti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: opravný prostriedok proti rozhodnutiu Ústavného súdu, § 24 písm. c) zákona o Ústavnom súde , opravné prostriedky v konaní pred Ústavným súdom , čl.133 Ústavy SR, domáhanie sa preskúmania rozhodnutia Ústavného súdu, plénum Ústavného súdu, preskumávanie rozhodnutí senátu Ústavného súdu, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Podľa čl. 133 ústavy proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok. Vzhľadom na túto ústavnú normu zákon vyriešil otázku podávania opravných prostriedkov v konaní pred ústavným súdom tak, že podľa § 24 písm. c) zákona o ústavnom súde návrh nie je prípustný, ak sa ním navrhovateľ domáha preskúmania rozhodnutia ústavného súdu. Ústava teda neumožňuje preskúmavanie rozhodnutí senátu ústavného súdu iným senátom ani plénom ústavného súdu, ani iným orgánom verejnej moci.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, konanie pred ústavným súdom, § 53 ods. 2 zákona o Ústavnom súde, dôvod na odmietnutie sťažnosti pre jej neprípustnosť, neposkytnutie účinného právneho prostriedku, predbežné prerokovanie sťažnosti, označený porušovateľ , nesplnenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Právna veta: 1) Ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti konštatoval, že sťažovateľ pred podaním sťažnosti ústavnému súdu neposkytol označenému porušovateľovi jeho práv účinný právny prostriedok nápravy proti jeho prípadnej nečinnosti a nepreukázal ani to, že uvedenú podmienku nesplnil z dôvodov hodných osobitného zreteľa (§ 53 ods. 2 zákona o ústavnom súde). Uvedené skutočnosti zakladajú dôvod na odmietnutie sťažnosti sťažovateľa pre jej neprípustnosť podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: konštantná judikatúra Ústavného súdu, čl.124 Ústavy SR, zastupovanie všeobecných súdov Ústavným súdom, medzinárodná zmluva garantovaných práv a slobôd , súdny orgán ochrany ústavnosti, interpretácia a aplikácia zákonov všeobecným súdom, systém všeobecných súdov, kontrola zlučiteľnosti účinkov rozhodnutí všeobecných súdov, namietané porušenia Ústavou zaručených práv, I. ÚS 13/00, I. ÚS 139/02, III. ÚS 180, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Podľa svojej konštantnej judikatúry ústavný súd nie je súčasťou systému všeobecných súdov, ale podľa čl. 124 ústavy je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Pri uplatňovaní tejto právomoci nie je úlohou ústavného súdu zastupovať všeobecné súdy, ktorým predovšetkým prislúcha interpretácia a aplikácia zákonov. Úloha ústavného súdu sa obmedzuje na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto interpretácie a aplikácie s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách (napr. I. ÚS 19/02, I. ÚS 27/04, I. ÚS 74/05). Právomoc ústavného súdu konať a roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: zjavná neopodstatnenosť sťažnosti, dovolacie konanie, odňatie možnosti preskumávania napadnutého výroku, normy občianskeho súdneho konania, zamietnutie dovolacieho konania , odopretie prístupu k súdnej ochrane , arbitrárne rozhodnutie , predbežné prerokovaniečl. 46 ods. 1 Ústavy SR, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: 1) Ústavný súd vychádzajúc z uvedeného konštatuje, že v dovolacom konaní nedošlo k odňatiu možnosti preskúmavania napadnutého výroku odvolacieho súdu, pretože najvyšší súd postupoval v súlade s normami občianskeho súdneho konania, ak zamietol dovolanie proti rozhodnutiu krajského súdu. Takýto postup a rozhodnutie dovolacieho súdu Občiansky súdny poriadok výslovne umožňuje, preto použitý spôsob v konkrétnom prípade nemohol znamenať odopretie prístupu k súdnej ochrane v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku. Rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 6 Cdo 69/2012 z 12. septembra 2012 obsahuje po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu, Zmluva o poskytovaní plnenia z podporného dôchodkového fondu, absencia uvedenia dátumu uzavretia zmluvy, rozsudok o neplatnosti právneho úkonu , podporný dôchodkový fond, určovacia žaloba, žaloba o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, naliehavý právny záujem
Právna veta: Za stavu, keď predmetom plnenia zo zmluvy nie je jednorazové plnenie, ktorého by sa navrhovateľ mohol žalobou na plnenie domáhať a usporiadať tak s konečnou platnosťou svoj vzťah s odporcom, ale opakujúce sa peňažné plnenie na výplatu dôchodku na doživotne určenú dobu, kedy by žalobou o zaplatenie doposiaľ splatných výplat dôchodku nedošlo ku konečnému usporiadaniu práv a povinností účastníkov zo zmluvy, ale musela by nasledovať žaloba o plnenia za ďalšie obdobie splatných splátok dôchodku, dospel odvolací súd k záveru, že navrhovateľovi za danej situácie nemožno odoprieť právo domáhať sa ochr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: rozhodovanie všeobecného súdu v súlade s názorom účastníka konania , judikatúra ÚS, stabilná rozhodovacia činnosť ústavného súdu , protiústavné a arbitrárne rozhodnutia, dôvody a námietky , II. ÚS 49/94, II. ÚS 3/97, I. ÚS 204/, úplne odchylné odôvodnenie rozhodnutia, extrémne nelogické odôvodnenie rozhodnutia, právo na sudnu ochranu
Právna veta: 1) ....stabilná rozhodovacia činnosť ústavného súdu (II. ÚS 49/94, II. ÚS 3/97, I. ÚS 204/2010) rešpektuje názor, podľa ktorého nemožno právo na súdnu ochranu stotožňovať s procesným úspechom, z čoho vyplýva, že všeobecný súd nemusí rozhodovať v súlade so skutkovým a právnym názorom účastníkov konania vrátane ich dôvodov a námietok. V zmysle svojej judikatúry považuje ústavný súd za protiústavné a arbitrárne tie rozhodnutia, ktorých odôvodnenie je úplne odchylné od veci samej alebo aj extrémne nelogické so zreteľom na preukázané skutkové a právne skutočnosti (IV. ÚS 150/03, I. ÚS 301/06).
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: realizácia dohodnutého procesu odovzdania, preberací protokol dohodnutý účastníkmi pri zmluve o dielo podľa obchodného zákonníka, zmluva o dielo, zmluva o dielo podľa obchodného zákonníka
Právna veta: Zo systematického zaradenia právnej úpravy, upravujúcej spísanie preberacieho protokolu v ust. § 554 ods. 6 Obchodného zákonníka, pred úpravou odovzdania diela vstupom objednávateľa do jeho užívania v ust. § 555 ods. 1 Obchodného zákonníka vyplýva, že ak si účastníci zmluvy o dielo dohodnú preberacie konanie, k odovzdaniu a prevzatiu diela môže dôjsť len na základe realizácie dohodnutého procesu odovzdania a prevzatia diela, ktoré sa má zachytiť v písomnej forme. Pokiaľ nedôjde k dohodnutému preberaciemu konaniu, nemôžu nastať účinky prevzatia diela vstupom objednávateľa do užívania diela, pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa, úrazová poisťovňa, náhrada škody pri pracovnom úraze , § 251c zákona č. 65/1965 Zb., názor všeobecných súdov , medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, účel aplikovaných právnych noriem, povinnosť plnenia Sociálnou poisťovňou, nároky zamestnancov zrušeného zamestnávateľa
Právna veta: 1) Ústavný súd považuje tento názor všeobecných súdov za súladný so zmyslom a účelom aplikovaných právnych noriem. Ten totiž nie je (ani s ohľadom na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, na ktoré poukazuje sťažovateľ) taký, že povinnosť Sociálnej poisťovne plniť nastupuje iba za splnenia podmienky zániku zamestnávateľa; rovnako významná je i podmienka vyplývajúca z § 251c zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení do 31. marca 2002 spočívajúca v tom, že nároky zamestnancov zrušeného zamestnávateľa na náhradu škody pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania uspokojí štát prostred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: podanie odvolania, konanie o merite veci pred okresným súdom , platná právna úprava konania pred súdom, § 237 písm. g) OSP napr. IV. ÚS 26/04, IV. ÚS 201, závažné procesné pochybenia súdov, predčasne podaná sťažnosť, judikatúra všeobecného súdnictva , odvolanie proti rozhodnutiu prvostupňového súdu
Právna veta: 1) Podľa platnej právnej úpravy konania pred všeobecnými súdmi a judikatúry všeobecného súdnictva sú závažné procesné pochybenia súdov (vrátane porušenia základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy) dôvodom na podanie odvolania (§ 201 a nasl. OSP), príp. (za splnenia zákonom ustanovených podmienok) aj na podanie dovolania [§ 237 písm. g) OSP (pozri napr. IV. ÚS 26/04, IV. ÚS 201/04)]. Pokiaľ podľa názoru sťažovateľky krajský súd na jej námietky neprihliadal a napadnutými uzneseniami rozhodol zjavne neodôvodnene, potom sa jej sťažnosti podané ústavnému súdu v tomto štádiu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne podobných veciach, odlišná rozhodovacia činnosť všeobecného súdu o tej istej právnej otázke za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, princíp právnej istoty, najvyššia súdna inštancia ako regulátor konfliktov judikatúry, obsah princípu právneho štátu
Právna veta: Rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne podobných veciach je prirodzenou súčasťou vnútroštátneho súdneho systému (v zásade každého súdneho systému, ktorý nie je založený na precedensoch ako prameňoch práva). K rozdielnej judikatúre prirodzene dochádza aj na úrovni najvyššej súdnej inštancie. Z hľadiska princípu právnej istoty je ale dôležité, aby najvyššia súdna inštancia pôsobila ako regulátor konfliktov judikatúry a aby uplatňovala mechanizmus, ktorý zjednotí rozdielne právne názory súdov v skutkovo rovnakých alebo podobných veciach (Beian v. Rumunsko, IV. ÚS 265/09). Obsahom pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nenulové príjmy nižšie než výdavky, odpočítateľnosť daňovej straty zo základu dane, výdavky daňového subjektu v určitom období nižšie než príjmy, možnosť odpočítať si z dosiahnutého zisku daňové straty z predchádzajúcich rokov, odpočet daňovej straty
Právna veta: Súčasný zákon o dani z príjmov existenciu tohto druhu rizika zohľadňuje v možnosti odpočítať si z dosiahnutého zisku (daňové) straty z predchádzajúcich rokov [porov. aj § 2 písm. l) a § 30 zákona o dani z príjmov] s cieľom znížiť základ dane. Tým zákon o dani z príjmov vyjadruje, že z hľadiska dane z príjmov nie je prípadný neúspech v podnikaní irelevantný, teda nie je irelevantné, že výdavky (náklady) daňového subjektu boli v určitom období nižšie než jeho príjmy (výnosy). Vychádzajúc z tohto hodnotového rozhodnutia zákonodarcu vyjadreného práve v odpočítateľnosti daňovej straty zo základu da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podomový predaj tovarov a služieb, Splnenie podmienok predávajúceho pri podomovom predaji tovaru a služieb, písomne alebo konkludentne uzavretá zmluva , ochrana spotrebiteľa , priami kontakt predávajúceho s kupujúcim
Právna veta: Z kontextu citovaných ustanovení zákona č. 108/2000 Z. z., ako aj z dôvodovej správy k tomuto zákonu vyplýva podstata podomového predaja tovaru a podomového poskytovania služieb, ktorý je charakterizovaný tým, že predajca (podnikateľ fyzická alebo právnická osoba) na zabezpečenie odbytu ním predávaných tovarov a poskytovaných služieb sám iniciuje kontakt so spotrebiteľom (t. j. s kupujúcim tovaru alebo s príjemcom služby), a to obvykle priamo v byte alebo na pracovisku spotrebiteľa, prípadne v byte u iného spotrebiteľa, kde dochádza priamo ku kúpe a predaju tovaru (t. j. aj k prevzatiu tovaru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: kontrola zlučiteľnosť účinkov účinkov interpretácie a aplikácie právnej normy , podstatné námietky, priestor na kritiku napadnutého rozhodnutia krajského súdu, kvalifikovaná medzinárodná zmluva o ľudských právach, známky svojvôle , nestotožnenie sťažovateľa s rozhodnutím krajského súdu, opravná inštancia v systéme všeobecného súdnictva, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Podľa úlohy ústavného súdu danej mu ústavou, ktorou je kontrola zlučiteľnosti účinkov interpretácie a aplikácie právnej normy s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach, ústavný súd nenachádza na napadnutom rozhodnutí krajského súdu priestor na jeho kritiku. Krajský súd sa vysporiadal s podstatnými námietkami, ktoré sťažovateľ v odvolaní uviedol. Z ústavnoprávneho hľadiska bol postup krajského súdu v súlade s procesnými pravidlami odvolacieho konania a nevykazuje známky svojvôle či arbitrárnosti a ani aplikácia príslušných ustanovení nie je popretím ich zmyslu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, ústavný súd slovenskej republiky, § 16 ods. 4 prvej vety zákona č. 514/2003 Z. z., domáhanie sa nároku na všeobecnom súde, právomoc meritórne konať, nárok na náhradu škody , princíp subsidiarity , predbežné prekovanie nároku na náhradu škody , náhrada škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
Právna veta: 1) Ústavný súd preto v súlade s princípom subsidiarity svojej právomoci dospel k záveru, že vzhľadom na tento princíp vyplývajúci z čl. 127 ústavy je vylúčená jeho právomoc meritórne konať a rozhodovať o sťažovateľkou uplatnených námietkach porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 3 ústavy postupom ministerstva spravodlivosti vo veci vedenej pod sp. zn. 15655/2013/34. Právomoc poskytnúť ochranu základnému právu sťažovateľky na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgánu štátu v prípade, ak nárok na náhradu škody nie je uspokojený v konaní o jeho predbežnom prerokovaní, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: POTVRDENIE DEDIČSTVA A VYPORIADANIE DEDIČOV, nadobúdanie vlastníctva, zastavenie konania o dedičstve, obvyklé darovanie za života, dedič zo zákona, majetok nadobudnutý rozhodnutím súdu § 132 Občianskeho zákonníka, majetok nadobudnutý dedičstvom, vystrojenie pohrebu, vydanie majetku poručiteľa , majetok poručiteľa nepatrnej hodnoty
Právna veta: 1) Ak poručiteľ zanechal iba majetok nepatrnej hodnoty, tento majetok sa vydá tomu, kto vystrojil poručiteľovi pohreb, pričom tento majetok takáto osoba nenadobudne z titulu dedenia, ale rozhodnutím súdu (§ 132 Občianskeho zákonníka). Započítanie toho, čo dedič zo zákona nadobudol od poručiteľa za jeho života, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie, na jeho dedičský podiel, je možné len vtedy, ak súd v konaní o dedičstve uznesením potvrdzuje nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov (§ 484 Občianskeho zákonníka). V prípade, že súd v konaní o dedičstve neprikročil k potvrdeniu nadobudnutia ded ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: základné právo na zachovanie osobnej cti, dobrá povesť , ochrana mena čl.19 ods.1 Ústava SR, základné právo na ochranu majetku čl.20 ods.1 Ústava SR, porušenie hmotných práv , primárne porušenie základného práva, právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) K námietke porušenia základného práva na zachovanie osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena zaručeného čl. 19 ods. 1 ústavy a základného práva na ochranu majetku podľa čl. 20 ods. 1 ústavy napadnutým rozsudkom krajského súdu ústavný súd s poukazom na svoju ustálenú judikatúru dopĺňa, že o prípadnom porušení sťažovateľom označených hmotných práv by bolo možné uvažovať len vtedy, ak by zo strany všeobecného súdu primárne došlo k porušeniu niektorého zo základných práv, resp. ústavnoprocesných princípov vyjadrených v čl. 46 ods. 1 ústavy alebo v čl. 6 ods. 1 dohovoru, resp. v spojení s i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: nahradenie právneho názoru krajského súdu , nezlučiteľnosť s Ústavou SR, zásah Ústavného súdu , interpretácia zákonov všeobecným súdom, ustálená judikatúra, napadnutý právny názor krajského súdu , konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Prípadný zásah ústavného súdu spočívajúci v nahradení právneho názoru krajského súdu možno realizovať len v prípade jeho nezlučiteľnosti s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou. Aj keby ústavný súd nesúhlasil s interpretáciou zákonov všeobecných súdov, v zmysle ustálenej judikatúry by mohol nahradiť napadnutý právny názor krajského súdu iba v prípade, ak by ten bol svojvoľný, zjavne neodôvodnený, resp. ústavne nekonformný. O svojvôli pri výklade a aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom by bolo možné uvažovať len v prípade, ak by sa tento natoľko odchýlil od znenia príslu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: ochrana verejného záujmu, vyhotovenie rozhodnutia v zákonnej lehote čl. 9 ods. 5 ústavného zákona , právna úprava následkov prekročenia lehoty, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií , rozhodnutie po uplynutí lehoty, poriadková lehota , márne uplynutie lehoty , doručovanie rozhodnutí , konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
Právna veta: 1) Ústavný súd zároveň konštatuje, že postup výboru pre nezlučiteľnosť funkcií smerujúci k vydaniu napadnutého rozhodnutia bol v súlade s príslušnými ustanoveniami ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, keďže tento vyzval navrhovateľku, aby sa vyjadrila k začatiu konania (čl. 9 ods. 4), pričom na jej všetky námietky (aj keď stručne) v odôvodnení napadnutého uznesenia reagoval...............2) Pokiaľ ide o ďalšiu námietku navrhovateľky založenú na tom, že rozhodnutie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií jej bolo doručené až po 43 dňoch, pričom rozhodol do 8 dní od zaslania jej vyjadrenia, zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: všeobecné povinnosti a obmedzenia podľa u.z. 357/2004, ukladanie povinností, povinnosti verejného funkcionára, dĺžka trvania výkonu funkcie , verejný funkcionár , zákon č. 357/2004 Z.z., výkon verejnej funkcie
Právna veta: 1) K dĺžke výkonu verejnej funkcie ústavný súd uvádza, že ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. nerozlišuje pri ukladaní povinností, či verejnú funkciu vykonával verejný funkcionár jeden deň alebo v inom časovom rozpätí, t. j. dĺžka trvania výkonu funkcie je irelevantná pre posúdenie splnenia si povinnosti verejného funkcionára podľa uvedeného ústavného zákona.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: odmietnutie žiadosti domáhať sa svojho práva, nezávislý a nestranný súd, rozhodovanie o podanej žalobe, napadnuté konanie ako celok , neskončené prebiehajúce konania , právoplatné skončenie veci, ústavne udržateľný výsledok, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: 1) Podľa konštantnej judikatúry ústavného súdu k porušeniu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy by došlo vtedy, ak by komukoľvek bola odmietnutá možnosť domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, ak by súd odmietol konať a rozhodovať o podanom návrhu (žalobe) fyzickej alebo právnickej osoby (I. ÚS 35/98)...................2)Ústavný súd vo svojej judikatúre uvádza, že základné právo na súdnu ochranu „je výsledkové“, to znamená, musí mu zodpovedať proces ako celok, a skutočnosť, či napadnuté konanie ako celok bude spravodlivé, závisí od pokračujúceho konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podanie dovolania spolu s podaním sťažnosti na ÚS, podanie sťažnosti po rozhodnutí o dovolaní , predchádzajúce právoplatné rozhodnutie, lehota na podanie sťažnosti , konkrétne okolnosti veci, oneskorenosť podania sťažnosti, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) ústavný súd v záujme právnej istoty sťažovateľa zároveň poukazuje na svoje predchádzajúce rozhodnutia (napr. m. m. I. ÚS 184/09, I. ÚS 237/09, I. ÚS 239/09, IV. ÚS 49/2010), v ktorých vyslovil, že lehota na prípadné podanie sťažnosti po rozhodnutí o dovolaní bude považovaná v zásade za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu s výnimkou prípadov, keď to konkrétne okolnosti veci zjavne vylučujú. Nie je preto dôvodné, aby sťažovateľ v prípade podania dovolania podal zároveň aj sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, pretože aj za predpokladu, že by dovolací súd dospel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa u.z. 357/2004, Doba výkonu funkcie verejného funkcionára, aktívny výkon funkcie, zákon č. 357/2004 Z. z., Skončenie výkonu verejnej funkcie, verejný funkcionár , ochrana verejného záujmu
Právna veta: 1)...... „verejný funkcionár má po skončení výkonu funkcie povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za dobu výkonu funkcie v kalendárnom roku, v ktorom skončil aktívny výkon funkcie, do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku“. Týmto zjednocujúcim stanoviskom ústavný súd prekonal judikatúru, na ktorú sa odvoláva navrhovateľ, a senáty sú v ďalšom konaní podľa § 6 zákona o ústavnom súde ním viazané.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: mimoriadne opravné prostriedky, rozhodnutie o dovolaní, oneskorenosť odvolania, Neprípustnosť dovolania, súbežne podaná sťažnosť, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) V rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa ustálil právny názor (napr. I. ÚS 169/09, I. ÚS 289/09), podľa ktorého v prípade podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania) a súbežne podanej sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy je takáto sťažnosť považovaná za prípustnú až po rozhodnutí o dovolaní. Zároveň ústavný súd v tejto súvislosti vo svojej judikatúre uvádza (napr. m. m. I. ÚS 184/09, I. ÚS 237/09, I. ÚS 239/09, IV. ÚS 49/2010, IV. ÚS 453/2010), že lehota na prípadné podanie sťažnosti po rozhodnutí o dovolaní bude považovaná v zásade za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, exekučný titul, porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, rozpor exekučného titulu so zákonom, Exekučný titul, primeraná lehota, zbytočné prieťahy, Čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
Právna veta: 1) Z ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku nevyplýva, že lehota 15 dní by sa mala vzťahovať na prípad, ak exekučný súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom a žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Naopak, zákon takúto lehotu v prípade negatívneho rozhodnutia exekučného súdu neukladá (uvedené platilo aj pred 1. júnom 2010)...........2) Aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje zákonná lehota podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, ústavný súd vyslovil právny názor, že pojem „zbytočné prieťahy“ obsiahnutý v čl. 48 ods. 2 ústavy (ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, nárok na úroky z omeškania, mzda, majetková sankcia za omeškanie zamestnávateľa
Právna veta: Tak ako totiž správne uviedol krajský súd, účelom a zmyslom inštitútu náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru (§ 79 Zákonníka práce) je v súlade s jeho satisfakčnou, sankčnou i sociálnou funkciou určiť s pomocou v zákone ustanovených kritérií sumu, ktorá ako celok má uvedené funkcie napĺňať. Hoci je pravda, že náhradu mzdy a úrok z omeškania je možné vnímať do istej miery oddelene, pretože úrok z omeškania je skutočne, tak ako to uvádza sťažovateľka, majetkovou sankciou za omeškanie zamestnávateľa, v konečnom dôsledku oba predstavujú pre zamestnanca, s ktorým bol neplatne pracovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: aktívny výkon funkcie, verejný funkcionár , výkon verejnej funkcie, Zamedzenie rozporu záujmov, preverenie plnenia ústavného zákona, postzamestnanecké povinnosti, verejná funkcia, obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie podľa u.z. 357/2004
Právna veta: 1) Zmyslom konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov je preveriť plnenie ústavného zákona. Ústavný zákon tak ustanovuje povinnosti počas aktívneho výkonu funkcie, po jeho skončení vrátane tzv. postzamestnaneckých povinností (typicky čl. 8 ústavného zákona). Počas celého obdobia, v každom momente aktívneho výkonu funkcie musí byť dodržiavaný ústavný zákon a z tohto dôvodu musí byť jeho dodržiavanie kontrolované. Z tohto dôvodu je rozumné, že verejný funkcionár je po ukončení aktívneho výkonu funkcie povinný urobiť oznámenie aj za dobu výkonu funkcie v poslednom kalen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania, prípustnosť dovolania, Ustanovenie § 237 písm. g) OSP, určenie konkrétnej osoby sudcu, princíp univerzality, § 236 ods. 1 OSP, § 243b ods. 2 v spojení s § 243d ods. 1 OSP
Právna veta: 1) Ustanovenie § 237 písm. g) OSP pripúšťa dovolanie proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu (§ 236 ods. 1 OSP), ak bol súd nesprávne obsadený. Podľa pôvodnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) k tomuto dovolaciemu dôvodu (R 11/2003) sa síce obsadením súdu nerozumelo určenie konkrétnej osoby sudcu, ale rozlíšenie pôsobnosti medzi senátom a samosudcom. Táto judikatúra je však aktuálnou rozhodovacou praxou prekonaná, pretože najvyšší súd pri skúmaní uvedeného dovolacieho dôvodu už skúma okrem iného aj to, či vo veci rozhodovali zákonní sudcovia (porov. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, vedomosť okresného súdu o inom trestnom stíhaní sťažovateľa, neplatenie výživného, charakter uloženého trestu, trestné stíhanie sťažovateľa, princíp prezumpcie neviny
Právna veta: 1) Vvzhľadom na existenciu princípu prezumpcie neviny (pokiaľ nie je obvinený právoplatne odsúdený, treba naň pozerať ako na nevinného, pozn.) aj akákoľvek vedomosť okresného súdu o inom trestnom stíhaní sťažovateľa (v ktorom ešte nebol právoplatne uznaný vinným, pozn.) v čase jeho podmieneného odsúdenia za iný skutok nemohla mať dopad na charakter uloženého trestu. Inými slovami, aj keď okresný súd odsudzujúci sťažovateľa na podmienečný trest odňatia slobody mal už v tom čase vedomosť o inom trestnom stíhaní sťažovateľa, táto skutočnosť nemohla mať vplyv na charakter uloženého trestu odňatia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie na účely výkcudzinec oprávnený zdržiavať sa na území z dôvodu podania žiadosti o udelenie azyluonu administratívneho vyhostenia, zaistenie cudzinca aj počas konania o azyle, zaistenie žiadateľa o udelenie azylu
Právna veta: Zaisteniu osoby, ktorá podala žiadosť o azyl, nebráni ani žiadne iné ustanovenie zákona o pobyte cudzincov. Naopak, ustanovenie § 62 ods. 1 písm. a) tohto zákona predpokladá výslovne zaistenie na účely výkonu administratívneho vyhostenia, a to bez ohľadu na to, či zaistený cudzinec je v čase zaistenia (dočasne) oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky z dôvodu podania žiadosti o udelenie azylu. Citované ustanovenie podľa ústavného súdu poskytuje dostatočný zákonný základ pre zaistenie cudzinca aj počas konania o azyle. To, samozrejme, neznamená, že pri jeho výklade a aplikácii netr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na odklad exekúcie, návrh na zastavenie exekúcie, námietky proti exekúcii, absolútne alebo relatívne neprípustná exekúcia, účel právnych prostriedkov obrany povinného v exekučnom konaní
Právna veta: K takým právnym prostriedkom patria nielen námietky podľa § 50 Exekučného poriadku, ale aj návrh na odklad exekúcie podľa § 56 Exekučného poriadku a návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 Exekučného poriadku. Účel týchto právnych prostriedkov obrany povinného v exekučnom konaní je rovnaký a spravidla spočíva v tom, že v absolútne alebo relatívne neprípustnej exekúcii sa nesmie pokračovať a musí sa zastaviť a prípadne pred rozhodnutím o zastavení sa musí exekúcia aj odložiť. Hoci námietky proti exekúcii sú jedným z prostriedkov obrany povinného v exekučnom konaní, nejde o najúčinnejší prostrie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: Obrana krajského súdu, dôvod na podanie sťažnosti, urýchlené konanie v predmetnej veci, čas podania sťažnosti, odstránenie stavu právnej neistoty, účel základného práva na prerokovanie
Právna veta: 1) Obranu krajského súdu, podľa ktorého „sťažovateľ vypracoval ústavnú sťažnosť v čase, keď tunajší, odvolací súd vo veci riadne konal a keď teda nebol dôvod na podanie takejto sťažnosti. Preto... sťažovateľovi nemohlo pri koncipovaní a podaní ústavnej sťažností ísť o to, aby urýchlil konanie v predmetnej veci...“, nemožno akceptovať. Ústavný súd v tejto súvislosti pripomína svoju skôr citovanú judikatúru, podľa ktorej poskytuje ochranu základnému právu na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov vtedy, ak bola na ústavnom súde uplatnená v čase, keď namietané porušenie označeného práva ešte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: Úkony právnej služby advokáta , zastupovanie pred ústavným súdom, výpočet trov konania, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, odmeny a náhrady advokátov za služby, tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby
Právna veta: 1) V zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania pred ústavným súdom, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi. Predmetom konania pred ústavným súdom je ochrana základných práv a slobôd, ktorá nie je oceniteľná peniazmi (IV. ÚS 185/09). Ústavný súd konštatuje, že 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2 vyh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: metodika postupu, právna a skutková zložitosť veci, spory o splnenie povinnosti zaplatiť poistné plnenie, skutková zložitosť veci, Právna úprava poistného plnenia, Občiansky zákonník, poistenie
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o kritérium právna a skutková zložitosť veci, ústavný súd konštatuje, že spory o splnenie povinnosti zaplatiť poistné plnenie tvoria bežnú súčasť rozhodovacej agendy všeobecných súdov a v zásade ich nemožno považovať za právne ani skutkovo zložité. Výklad a používanie právnej úpravy obsiahnutej predovšetkým v Občianskom zákonníku sú stabilizované v pomerene rozsiahlej judikatúre všeobecných súdov, kde je upravená aj metodika ich postupu v týchto veciach. Obdobne ústavný súd hodnotí aj sťažnosťou napadnuté konanie, konštatujúc, že jeho doterajší priebeh nemožno pripísať na vrub zl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: efektívny prostriedok nápravy, obhájiteľné tvrdenie porušenia práva, čl. 13 dohovoru, porušenia práv zaručených dohovorom, Poštová banka, a. s., proti Slovensku, existencia riadneho opravného prostriedku, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Podľa ustálenej judikatúry ESĽP možno porušenie čl. 13 dohovoru vysloviť vtedy, ak sťažovateľom svedčí tzv. obhájiteľné tvrdenie porušenia práva (angl. arguable claim, franc. grief défendable). Takéto hájiteľné tvrdenie tu spravidla nie je v tých prípadoch, v ktorých sú tvrdené porušenia práv sťažovateľov podľa iných článkov dohovoru zjavne neopodstatnené (porov. napr. Herold Tele Media, s. r. o., a ďalší proti Slovensku, sťažnosť č. 46190/99, rozhodnutie z 28. septembra 2010, ods. 93). Pod pojmom efektívny prostriedok nápravy v zmysle čl. 13 dohovoru navyše nemožno nevyhnutne rozumieť exi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: podanie odvolania, nezaplatenie súdneho poplatku v lehote určenej súdom, preskúmanie dovolania, zastavujúce uznesenie, dvojmesačná lehota na podanie sťažnosti, § 25 ods. 2 tretia veta zákona o ústavnom súde, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Ďalšie odôvodnenie tohto uznesenia by vôbec nebolo potrebné (§ 25 ods. 2 tretia veta zákona o ústavnom súde), avšak ústavný súd predsa dodáva, že sťažnosť sťažovateľky by bolo treba odmietnuť aj ako podanú oneskorene. Je totiž zrejmé, že sťažovateľka proti napadnutému rozsudku podala dovolanie, avšak zaň nezaplatila súdny poplatok. Dovolacie konanie bolo preto právoplatne zastavené a sťažovateľka nepreukázala, že by napadla dovolaním aj toto zastavujúce uznesenie, hoci mohla a mala (porov. R 50/1997, ako aj IV. ÚS 62/03, č. 185/2003 Zbierky nálezov a uznesení ústavného súdu). Za týchto okol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: spravodlivé konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy SR, nové dôkazy v konaní, Porušenie základného práva na súdnu ochranu, existenciu nových rozsudkov, konanie na odvolacom súde podľa OSP, dôkazné prostriedky
Právna veta: 1) Ústavný súd už konštantne judikuje, že všeobecný súd spravidla neporuší základné právo na súdnu ochranu zaručené v čl. 46 ods. 1 ústavy, ak vo veci koná v súlade s príslušnými procesnými predpismi, najmä s Občianskym súdnym poriadkom (porov. napr. I. ÚS 64/2012 – bod 22, II. ÚS 193/2013 – časť II.1). Ustanovenie § 214 ods. 1 OSP umožňuje odvolaciemu súdu rozhodnúť o odvolaní bez nariadenia odvolacieho pojednávania. Tohto ustanovenia si sťažovateľ, ktorý je sám advokátom a v konaní pred krajským súdom bol tiež zastúpený advokátkou, musel byť vedomý. V prerokúvanej veci sťažovateľ chcel, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, platenie trov konania, uznesenie o zastavení konania, povinnosť zložiť preddavok, zásadné námietky v konaní
Právna veta: 1) Na rozdiel od uznesenia o povinnosti zložiť preddavok v zmysle § 141a ods. 1 OSP proti uzneseniu o zastavení konania je prípustné odvolanie a vo vzťahu voči prípadnému nepriaznivému potvrdzujúcemu rozhodnutiu odvolacieho súdu prichádza do úvahy aj podanie dovolania, ktorého prípustnosť by sa mohla opierať o ustanovenie § 237 písm. f) OSP. Tak v rámci odvolacieho konania, ako aj v rámci dovolacieho konania voči prípadnému uzneseniu okresného súdu o zastavení konania bude mať sťažovateľ možnosť uplatňovať všetky tie zásadné námietky, ktoré sú obsahom sťažnosti podanej ústavnému súdu. Všeobecn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ústavný súd slovenskej republiky, výkon verejnej moci , § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde, Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Právna veta: Ústavný súd pripomína aj zásadu „vigilantibus iura scripta sunt“ (zákony sú písané pre tých, ktorí sa starajú o svoje práva), ktorá zdôrazňuje aj vlastné pričinenie na ochranu svojich práv, vyžadujúc, aby aj sťažovateľ sledoval svoje subjektívne práva a robil také kroky, v dôsledku ktorých by nedochádzalo k ich ohrozovaniu a poškodzovaniu. Táto zásada teda predpokladá, že sťažovateľ musí využiť prostriedky, ktoré mu poskytuje zákon, a následne vykonať prípadné potrebné opatrenia, aby nedošlo k porušeniu jeho práv. Uvedené platí aj vo vzťahu k možnosti sťažovateľa uplatňovať náhradu škody podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, odstránenie stavu právnej neistoty sťažovateľa, právoplatnosťou rozsudku v trestnej veci sťažovateľa, rozhodovanie o vine a treste
Právna veta: 1) V súvislosti s namietanými prieťahmi v konaní o návrhu na povolenie obnovy je potrebné zdôrazniť, že podľa ustálenej judikatúry ústavného súdu sa záruky čl. 48 ods. 2 ústavy na toto konanie nevzťahujú, a to vzhľadom na účel základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ktorým je odstránenie stavu právnej neistoty sťažovateľa, pretože tento účel bol naplnený právoplatným skončením konania, v ktorom sa rozhodlo o vine a treste sťažovateľa, t. j. právoplatnosťou rozsudku v trestnej veci sťažovateľa došlo vo veci samej k odstráneniu právnej neistoty, čo sa týka uznania viny a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: absencia porušenia ústavnoprocesných princípov, sekundárna zodpovednosť všeobecných súdov, základné právo garantujúce ochranu majetku, súd ako opravná inštancia, skutkové a právne závery v rozhodnutiach všeobecných súdo, subsumpciarozhodnutia pod právne normy, ústavný súd slovenskej republiky, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta: 1) Podľa ustálenej judikatúry ústavného súdu absencia porušenia ústavnoprocesných princípov vylučuje založenie sekundárnej zodpovednosti všeobecných súdov za porušenie základných práv sťažovateľa hmotnoprávneho charakteru, medzi ktoré nepochybne patrí aj základné právo garantujúce ochranu majetku (m. m. IV. ÚS 116/05). Ústavný súd v súlade so svojou skoršou judikatúrou (napr. II. ÚS 78/05) aj naďalej zastáva názor, že všeobecný súd zásadne nemôže byť sekundárnym porušovateľom základných práv a práv hmotného charakteru, ak toto porušenie nevyplýva z toho, že všeobecný súd súčasne porušil ústavn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: znalecký posudok, predvolanie na pojednávanie, Predbežné prerokovanie sťažnosti, nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu, Priznanie odmeny znalcovi, vyjadrenie účastníkom konania, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta: 1) Pri predbežnom prerokovaní tejto časti sťažnosti ústavný súd konštatoval, že sťažovateľ ju doručil ústavnému súdu 26. marca 2013, t. j. sedem mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu o predchádzajúcej sťažnosti, ktoré sa týkalo tej istej veci...............2) Táto skutočnosť podľa názoru ústavného súdu v zásade už sama osebe vylučuje, aby ústavný súd po tak krátkom čase opätovne vyslovil porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru postupom okresného súdu v namietanom konaní, a to aj napriek skutočnosti, že v predmetnej v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: selekcia podstatných argumentov, plynulosť a rýchlosť konania, Rovnosť účastníkov konania, stav rovnováhy protistrán, Aplikácia princípu rovnosti zbraní , uváženie konajúceho súdu, princíp rovnosti účastníkov
Právna veta: 1) Ústavný súd je toho názoru, že aplikácia princípu rovnosti zbraní v postupe konajúceho súdu má zaručiť rozumný stav rovnováhy, v ktorom protistrana môže reagovať na relevantné argumenty druhého účastníka konania. Z toho vyplýva, že je na uvážení konajúceho súdu, či bude predostreté argumenty považovať za podstatné a ako také ich predloží na konfrontáciu druhej strane. Konajúci súd popri rovnosti účastníkov konania musí totiž zaručiť aj plynulosť a rýchlosť konania, čo predpokladá selekciu len podstatných argumentov, ktoré bude súd predkladať na vyjadrenie protistrane.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: obnova konania , pojem v „primeranej lehote“ obsiahnutý v čl. 6 ods. 1 dohovoru, Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, právo na revíziu súdneho konania, konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch, rozhodnutia o právach a záväzkoch občianskoprávneho charakteru, doktríny štrasburských orgánov ochrany práva, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: 1) Ústavný poukazuje na doterajšiu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), z ktorej možno vyvodiť, že pod ochranu čl. 6 ods. 1 dohovoru nespadá konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch, za ktoré treba bezpochyby považovať aj obnovu konania (m. m. I. ÚS 5/02, A. B. v. Slovenská republika, rozsudok zo 4. marca 2003 a v ňom odkaz na ďalšiu judikatúru), pretože ide o rozhodnutia, ktoré priamo nesúvisia s rozhodnutím o právach a záväzkoch občianskoprávneho charakteru. Článok 6 ods. 1 dohovoru neobsahuje právo na revíziu súdneho konania [bližšie pozri Svák, J. Ochrana ľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: nepriaznivý následok, vznik škody, Existencia príčinnej súvislost, konkrétna škoda, zodpovednosť štátu za škodu, protiprávne konanie , kauzálny nexus
Právna veta: 1) Existencia príčinnej súvislosti (vzťah príčiny a následku) medzi protiprávnym konaním a vznikom škody je jedným z nevyhnutných predpokladov zodpovednosti za škodu. O vzťah príčinnej súvislosti ide vtedy, ak vznikla škoda následkom protiprávneho konania, teda ak je protiprávne konanie a škoda vo vzájomnom vzťahu príčiny a následku. Z toho vyplýva, že príčinná súvislosť medzi škodou a protiprávnym konaním je daná len vtedy, ak by škoda pri absencii protiprávneho konania nevznikla, teda musí ísť o priamu (nie len sprostredkovanú) príčinu vzniku škody. Zároveň treba uviesť, že otázka príčinnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: procesnoprávne a hmotnoprávne predpismi konania, trestnoprávna vec, výklad ustanovení Exekučného poriadku, postup súdneho orgánu, prijatie sťažnosti na ďaľšie konanie, právny výklad, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na svoju judikatúru, v ktorej konštatoval, že postup súdneho orgánu, ktorý koná v súlade s procesnoprávnymi a hmotnoprávnymi predpismi konania v občianskoprávnej alebo trestnoprávnej veci, nemožno považovať za porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy alebo práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru (I. ÚS 8/96, I. ÚS 6/97). Ústavný súd nezistil žiadne také skutočnosti, ktoré by naznačovali možnosť vyslovenia porušenia základných práv sťažovateľa podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru rozsudkom krajského súdu z 20. februára 2013 po prijatí sť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: prijatie sťažnosti na ďaľšie konanie, zákon č. 586/2003 Z. z, chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta, povinnosti advokáta pri zastupovaní, zákon č. 455/1991 Zb., objektívne spôsobilé úkony, práva a povinnosti advokáta
Právna veta: 1) Účelom povinného právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom je podanie návrhu v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o ústavnom súde. Advokát je podľa § 18 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov povinný dôsledne využívať všetky právne prostriedky, a takto chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta. Tieto povinnosti advokáta vylučujú, aby ústavný súd nahradzoval úkony právnej služby, ktoré je povinný vykonať advokát tak, aby také úkony boli objektívne spôs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: ochrana verejného záujmu, výkon verejnej funkcie , právny úkon smerujúci ku skončeniu verejnej funkcie, porušenie povinnosti verejného funkcionára, skončenie verejnej funkcie , Ústavnoprávna zodpovednosť verejných funkcionárov
Právna veta: 1) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. totiž zakladá osobitnú ústavnoprávnu zodpovednosť verejných funkcionárov zahrnutých pod osobnú pôsobnosť tohto ústavného zákona, za nesplnenie alebo porušenie ktorej alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom - pričom jej osobitný účel je explicitne vymedzený jednak v označení tohto ústavného zákona (ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov), ako aj v jeho úvodných ustanoveniach (i čl. 1 ústavného zákona) - sa ukladá sankcia; jednu zo sankcií predstavuje uloženie pokuty podľa čl. 9 tohto ústavného záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nepriama diskriminácia v prístupe k právu na spravodlivý proces na základe jazyka, nedokonale rozumejúci či vôbec nerozumejúci účastník v postavení obvineného, rovnosť zbraní v trestnom konaní, právo na pomoc tlmočníka alebo prekladateľa, právo na tlmočníka
Právna veta: Právo na (bezplatnú) pomoc tlmočníka/prekladateľa je komponentom rovnosti zbraní v trestnom konaní, pretože nedokonale rozumejúci či vôbec nerozumejúci účastník/strana hlavne v postavení obvineného, nemôže argumentovať tak účinne ako prokurátor. V nerešpektovaní tohto práva by dokonca mohla spočívať i nepriama diskriminácia v prístupe k právu na spravodlivý proces na základe jazyka
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilý predmet umorenia, vylúčenie listín z umorenia, kúpnopredajná zmluva, konanie o umorenie listín, umorenie stratenej, alebo zničenej listiny
Právna veta: Vylúčenie listín z umorenia je dané ich samotnou povahou a tým, že právny poriadok ich umožňuje nahradiť v prípade straty alebo zničenia rovnako účinne ako dôkazné listiny. Oprávnenej osobe, ktorej sa taká listina stratila, je totiž na základe procesných predpisov poskytnutá možnosť preukázať taktiež inými dôkaznými prostriedkami, že písomná forma právneho úkonu predpísaná zákonnými predpismi alebo dohodnutá medzi stranami bola riadne dodržaná. SKUTKOVÝ STAV: Navrhovateľka sa domáhala umorenia kúpnopredajnej zmluvy z dôvodu straty tejto listiny. Jej návrh bol zamietnutý lebo kúpnopredajn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: súd počas reštrukturalizácie dohliada nad činnosťou dlžníka, správcu a veriteľských orgánov, zastavenie reštrukturalizačného konania, vyhlásenie konkurzu, reštrukturalizačný správca
Právna veta: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v rámci tretej časti nazvanej „Reštrukturalizácia“ upravuje v jej piatej hlave aj ingerenciu všeobecných súdov v procese reštrukturalizácie formou dohľadu súdu nad činnosťou dlžníka, správcu a veriteľských orgánov (§ 131 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii) a v taxatívne vymenovaných prípadoch ex offo rozhodnutím o zastavení reštrukturalizačného konania, o začatí konkurzného konania a o vyhlásení konkurzu (§ 131 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Okresný súd zastavenie reštrukturalizácie a vyhlásenie konkurzu podľa § 131 ods. 2 písm. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, nesplnenie povinnosti vysielateľom, Postavenie subjektov v oblasti vysielania, Rada ako regulačný orgán, povinnosť uchovávať záznamy z vysielania, Predloženie záznamu z vysielania, produkcia dôkazov, riadny výkon funkcií Rady
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu nemožno v zákonom ustanovenej povinnosti predložiť záznam z vysielania identifikovať „produkciu dôkazov“ proti sebe, ale ide o preukázanie splnenia zákonnej povinnosti (uchovávať záznamy z vysielania po určitý čas), ktorá bola osobám v pozícii sťažovateľky, regulovaných osobitnými právnymi predpismi, uložená ex ante vo všeobecnom záujme a ktorá slúži na riadny výkon funkcií Rady. Rada ako regulačný orgán môže reálne skontrolovať splnenie, resp. nesplnenie tejto povinnosti vysielateľom len tak, že si od vysielateľa vyžiada súvislý záznam vysielania, a tento je vys ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, existencia prieťahov v súdnom konaní, obdobia nečinnosti konajúceho súdu, Postup konkurzného súdu, uvedenie celkovej dĺžky konania, Dĺžka priebehu konkurzného konania, neefektívna činnosť súdu, konkurzný súd
Právna veta: 1) Ústavný súd nemôže stanovovať namiesto krajského súdu optimálny postup v danej veci, ale posúdiť, či ním prijaté opatrenia a zvolený postup sú vzhľadom na okolnosti daného prípadu akceptovateľné z pohľadu ústavou garantovaného práva sťažovateľa na konanie bez zbytočných prieťahov, teda či postup konkurzného súdu nebol v tomto smere zjavne neodôvodnený alebo arbitrárny (I. ÚS 13/00, III. ÚS 99/02). Ústavný súd konštatuje, že iba samotná dĺžka doterajšieho priebehu konkurzného konania, na ktorú sťažovateľka v sťažnosti poukazuje, nie je dostatočným dôvodom na vyslovenie existencie zbytočných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstránenie právnej neistoty, spoločný zástupca, plnomocenstvo, zastupovanie viacerých účastníkov
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na to, že nielen nečinnosť, ale aj nesprávna a neefektívna činnosť všeobecného súdu môže zapríčiniť porušenie ústavou zaručeného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, a to v prípade, ak jeho činnosť nesmerovala k odstráneniu právnej neistoty týkajúcej sa tých práv, kvôli ktorým sa sťažovatelia na neho obrátili s návrhom, aby o ich veci rozhodol (obdobne napr. IV. ÚS 22/02, III. ÚS 103/09). Za takúto neefektívnu činnosť podľa názoru ústavného súdu možno považovať aj opomenutie alebo neskoré využitie možnosti ustanoviť spoločného zástupcu odporcom v konaní p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov a právnymi závermi, mimoriadne dovolanie, mimoriadny opravný prostriedok, arbitrárnosť a zjavná neodôvodnenosť rozhodnutí všeobecných súdov, rozpor právnych argumentov a skutkových okolností s pravidlami formálnej logiky, povinnosť súdu presvedčivo a správne vyhodnotiť dôkazy a svoje rozhodnutia náležite odôvodniť, ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním subsidiárne, zákonom dovolené a efektívne prostriedky na ochranu svojich práv a zákonom chránených záujmov, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1. Z citovanej judikatúry vyplýva, že arbitrárnosť a zjavná neodôvodnenosť rozhodnutí všeobecných súdov je najčastejšie daná rozporom súvislostí ich právnych argumentov a skutkových okolností prerokovávaných prípadov s pravidlami formálnej logiky alebo absenciou jasných a zrozumiteľných odpovedí na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov, a obranou proti takému uplatneniu (napr. IV. ÚS 115/03). Pritom uvedené nedostatky musia dosahovať mieru ústavnej relevancie, teda ich intenzita musí byť spôsobilá porušiť niektoré z práv uve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: Zásada kontradiktórnosti, kontradiktórnosť súdneho konania, konvalidovať procesné nedostatky, Ústavná udržateľnosť napadnutého postupu, čl. 47 charty, právo na spravodlivý proces
Právna veta: 1) Pre ústavnú udržateľnosť napadnutého postupu a uznesenia postačuje, aby bola zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku (v posudzovanom prípade v konaní na oboch stupňoch). Presadzovanie názoru, že na každom jednom stupni súdnictva musí byť uvedená zásada dodržaná bez výnimky, by podľa názoru ústavného súdu odvolaciemu súdu v zásade prisúdilo len funkciu akéhosi kasačného orgánu, bez reálnej možnosti konvalidovať prípadné procesné nedostatky vlastným postupom. Na základe uvedeného preto ústavný súd dospel k záveru, že postupom krajského súdu a jeho uzneseniami bol v daných veciach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: princíp subsidiarity, rozsah právomoci ústavného súdu pri poskytovaní ochrany základným právam a slobodám, kontrola zlučiteľnosti účinkov interpretácie s ústavou, porušenie základného práva a slobody samotným rozhodnutím
Právna veta: Pokiaľ ide o základné práva a slobody, ústava rozdeľuje ochranu ústavnosti medzi všeobecné súdy a ústavný súd. Systém tejto ochrany je založený na princípe subsidiarity, ktorá určuje aj rozsah právomoci ústavného súdu pri poskytovaní ochrany základným právam a slobodám vo vzťahu k právomoci všeobecných súdov (čl. 142 ods. 1 ústavy), a to tak, že všeobecné súdy sú primárne zodpovedné za výklad a aplikáciu zákonov, ale aj za dodržiavanie základných práv a slobôd (čl. 144 ods. 1 a 2 a čl. 152 ods. 4 ústavy). Úloha ústavného súdu sa obmedzuje na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto interpret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, právo účastníka konania na jasné a zrozumiteľné odôvodnenie súdneho rozhodnutia, právo na spravodlivé súdne konanie, odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Súčasťou obsahu práva na spravodlivé súdne konanie je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne odpovie na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu. Všeobecný súd však nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania.

Súdny dvor EÚ

Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: Dohoda z Cotonu, Preferenčný colný režim , výrobky s pôvodom v Afrike, Colná únia a spoločný colný sadzobník, náhradné osvedčenia, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93, colná sadzba
Právna veta: 1. Článok 889 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, naposledy zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 214/2007 z 28. februára 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni žiadosti o vrátenie cla, ak pri prepustení tovaru do voľného obehu bola podaná žiadosť o poskytnutie preferenčného colného režimu a tento bol poskytnutý a orgány dovážajúceho štátu až neskôr v rámci následného overenia, ku ktorému došlo po uplynutí platnosti preferenčn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Nariadenie (EHS) č. 1408/71 , dávky ako bonifikácie na dieťa, Zákaz súbehu rodinných dávok, Bonus na dieťa, Rodinná dávka, Sociálne zabezpečenie, podmienky priznania dávok na dieťa
Právna veta: 1) V súlade so znením článku 4 ods. 1 nariadenia č. 1408/71, ktorý výslovne uvádza „právne predpisy, ktoré sa týkajú… častí sociálneho zabezpečenia“, sa vecná pôsobnosť tohto nariadenia vzťahuje na všetky právne úpravy členských štátov týkajúce sa častí sociálneho zabezpečenia uvedených v bodoch a) až h) toho istého ustanovenia..................... 2) Konkrétnejšie Súdny dvor opakovane rozhodol, že rozdiel medzi dávkami vylúčenými z pôsobnosti nariadenia č. 1408/71 a dávkami, ktoré do pôsobnosti tohto nariadenia patria, spočíva v podstate v prvkoch, ktoré tvoria každú dávku, najmä v účele ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3
Kľúčové slová: Smrť cestujúceho, Krytie povinným poistením, Náhrada ujmy, Právo partnera a maloletého dieťaťa na náhradu ujmy , Dopravná nehoda, Nemajetková ujma , Smernica 72/166/EHS, Smernica 90/232/EHS, Zodpovednosť za za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, Povinné poistenie zodpovednosti za škodu, povinnosť poisťovne nahradzovať nemajetkovú újmu, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, ochrana obetí dopravných nehôd, odškodnenie následkov nehody spôsobenej motorovými vozidlami, nárok na nemajetkovú újmu pozostalých obetí dopravnej nehody
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, článok 1 ods. 1 a 2 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, a článok 1 prvý odsek tretej smernice Rady 90/232/EH ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: Občianstvo Únie, Štátny príslušník členského štátu, Štúdium v inom členskom štáte, Poskytnutie pomoci na vzdelávanie, Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ, Právo na voľný pohyb a pobyt , Podmienka trvalého pobytu, Umiestnenie miesta vzdelávania v štáte pobytu žiadateľa
Právna veta: 1) Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, ako je tá, o ktorú ide vo veci samej, ktorá v zásade podmieňuje poskytnutie pomoci na vzdelávanie na štúdium v inom členskom štáte jedinou podmienkou preukázania trvalého pobytu v zmysle tejto právnej úpravy v tuzemsku a ktorá v prípade, ak je žiadateľom tuzemský štátny príslušník, ktorý nemá v tuzemsku trvalý pobyt, stanovuje pomoc na vzdelávanie v zahraničí len v štáte pobytu žiadateľa alebo v susednom štáte tohto štátu a jedine vtedy, ak to odôvodňujú osobitné okolnosti.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Získanie odborného diplomu, Dĺžka vzdelávania, Pomoc na vzdelávanie, Právo na voľný pohyb a pobyt, Štátny príslušník členského štátu , rovnocenné štúdium, odborná škola
Právna veta: 1) Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej právnej úprave členského štátu, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá podmieňuje priznanie pomoci na vzdelávanie štátnej príslušníčke s bydliskom v tomto členskom štáte v prípade štúdia v inom členskom štáte tým, aby toto vzdelávanie bolo po najmenej dvoch rokoch štúdia ukončené získaním odborného diplomu rovnocenného s tými, ktoré udeľuje odborná škola v štáte poskytovania pomoci, zatiaľ čo ak by sa dotknutá osoba rozhodla, že bude v tomto štáte navštevovať štúdium rovnocenné s tým, ktoré chcela navštevovať v inom čl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Povinné poistenie zodpovednosti za škodu, Dopravná nehoda, Nemajetková ujma , Smernica č. 72/166/EHS, Smrť rodičov maloletého navrhovateľa, Právo dieťaťa na náhradu ujmy
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti a článok 1 ods. 1 a 2 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel sa majú vykladať v tom zmysle, že povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel má pokrývať aj náhradu n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: vyplatenie nadmerného odpočtu DPH, Povinnosť zaplatiť úroky z omeškania, Úhrada nadmerného odpočtu DPH započítaním, Zrušenie výmerov týkajúcich sa započítania, celková výška DPH, nadmerný odpočet
Právna veta: 1) Článok 183 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že je s ním v rozpore, ak zdaniteľnej osobe, ktorá požiadala o vyplatenie nadmerného odpočtu DPH, ktorú dlhovala a zaplatila na vstupe, daňový orgán členského štátu nemôže priznať úroky z omeškania vyplývajúce z toho, že tento daňový orgán neskoro vyplatil nadmerný odpočet, a to za obdobie, počas ktorého boli v platnosti správne akty vylučujúce vyplatenie nadmerného odpočtu, neskôr zrušené súdnym rozhodnutím. 2) Niektoré osobitné pravidlá, ktoré musia členské ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Hazardné a peňažné hry, prevádzka hracích automatov, Základ dane, smernica 2006/112 , Možnosť platiteľa dane preniesť DPH, pokladničné príjmy, neharmonizovaná daň, splatná daň z pridanej hodnoty
Právna veta: 1. Článok 401 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, v spojení s článkom 135 ods. 1 písm. i) tejto smernice, sa má vykladať v tom zmysle, že daň z pridanej hodnoty a osobitná vnútroštátna daň z hazardných hier sa môžu vyberať kumulatívne, pod podmienkou, že táto osobitná daň nemá povahu dane z obratu.......................... 2. Článok 1 ods. 2 prvá veta a článok 73 smernice 2006/112 sa majú vykladať v tom zmysle, že v rozpore s nimi nie je ustanovenie alebo vnútroštátna prax, podľa ktorej sa v rámci prevádzky výherných hracích automatov pou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: zákaz žaloby, Smernica 2001/24/ES, Vnútroštátny akt zákonodarcu, konanie proti úverovej inštitúcii, Reorganizácia a likvidácia úverových inštitúcií, reorganizačné opatrenia alebo opatrenia na likvidáciu , moratórium
Právna veta: 1. Články 3 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií sa majú vykladať v tom zmysle, že také reorganizačné opatrenia alebo opatrenia na likvidáciu týkajúce sa úverovej inštitúcie, akými sú opatrenia, ktoré vychádzajú z prechodných ustanovení uvedených v bode II zákona č. 44/2009, sa majú považovať za opatrenia prijaté správnym alebo súdnym orgánom v zmysle týchto článkov smernice 2001/24, keďže uvedené prechodné ustanovenia vyvolávajú účinky iba prostredníctvom súdnych rozhodnutí priznávajúcich finančnej inštitúcií ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: 1. Článok 345 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že zahŕňa zákaz privatizácie, o aký ide vo veci samej, podľa ktorého akcie prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie alebo plynu, ktorý pôsobí na holandskom území, môžu priamo alebo nepriamo vlastniť verejné orgány určené vnútroštátnou právnou úpravou. Tento výklad však neznamená, že článok 63 ZFEÚ sa neuplatňuje na vnútroštátnu právnu úpravu, o akú ide vo veci samej, ktorá zakazuje privatizáciu prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie alebo plynu, alebo ktorá tiež zakazuje na jednej strane prepojenie vo forme vlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: 1. Právo Únie, tak ako vyplýva najmä zo smernice Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006, a zo základného práva byť vypočutý, sa má vykladať v tom zmysle, že daňovníkovi určitého členského štátu nepriznáva ani právo byť informovaný o žiadosti tohto štátu o pomoc adresovanej inému členskému štátu najmä na účely overenia údajov, ktoré poskytol tento daňovník v rámci svojho priznania k dani z príjmov, ani právo zúčastniť sa formulác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: elektronická identifikácia, Veterinárne a zootechnické kontroly, diskriminácia chovateľov oviec a kôz, smernica Rady 90/425/EHS nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, obchod so živými zvieratami, identifikácia a registrácia oviec a kôz, vlastný regulačný rámec pre každý druh zvieraťa, chovateľ hovädzieho dobytka a ošípaných
Právna veta: 1) Posúdenie predložených otázok neodhalilo žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť článku 3 ods. 1, článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 1 a článku 9 ods. 3 prvého pododseku, ako aj bodu 2 prílohy B nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 933/2008 z 23. septembra 2008. 2) S prihliadnutím na zistenia uvedené v bodoch 89 a 90 tohto rozsudku týkajúce sa podobnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: výpočet dane z dedičstva, nezdaniteľná suma uplatniteľná na základ dane, daňová výhoda, smernica Rady 88/361/EHS čl.56, čl-58, obmedzenie pohybu kapitálu , dedistvo v treťom štáte, dedičstvo mimo členského štátu EÚ
Právna veta: 1) Články 56 ES a 58 ES sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu týkajúcej sa výpočtu dane z dedičstva, ktorá v prípade dedenia nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v tomto štáte stanovuje, že pokiaľ – ako vo veci samej – zosnulá osoba a nadobúdateľ dedičstva mali v čase úmrtia bydlisko v tretej krajine, akou je Švajčiarska konfederácia, nezdaniteľná suma uplatniteľná na základ dane je nižšia než nezdaniteľná suma, ktorá by sa uplatnila v prípade, ak by aspoň jeden z nich mal v čase úmrtia bydlisko v uvedenom členskom štáte. 2) Podľa judikatúry Súdneho dvora, ak podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: naliehavé dôvody všeobecného záujmu, Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, Podmienka minimálnej ochrany, Zmluvy o obchodnom zastúpení, nezávislí obchodní zástupcovia, prednosť a jednotné uplatňovanie práva Únie
Právna veta: 1) Článok 3 a článok 7 ods. 2 Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvoreného na podpis v Ríme 19. júna 1980 sa majú vykladať v tom zmysle, že súd, ktorý začal konanie, so sídlom v inom členskom štáte môže odmietnuť uplatnenie zákona členského štátu Európskej únie, ktorý spĺňa podmienku minimálnej ochrany stanovenú smernicou Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov, zvoleného stranami zmluvy o obchodnom zastúpení, v prospech lex fori z toho dôvodu, že v právnom poriadku tohto posledného uvede ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: zásada proporcionality, systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, výška paušálnej pokuty za prekročenie emisií, Obchodovanie s emisnými kvótami, zníženie hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti, smernica 2003/87/ES čl. 16 ods.3 a 4, smernica Rady 96/61/ES, kvóty ekvivalentu oxidu uhličitého , Zelená kniha KOM(2000) 87
Právna veta: 1. Článok 16 ods. 3 a 4 smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby unikol uloženiu pokuty za prekročenie emisií, ktoré toto ustanovenie upravuje, ten prevádzkovateľ, ktorý neodovzdal najneskôr 30. apríla prebiehajúceho roka kvóty ekvivalentu oxidu uhličitého zodpovedajúce jeho emisiám za uplynulý rok, aj keď mal k tomuto dátumu k dispozícii dostatočné množstvo kvót. 2. Článok 16 ods. 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: Vytvorenie doplnkového ochranného certifikátu, Povolené prípravky na ochranu rastlín, žiadosť o doplnkový ochranný certifikát, povolenie na uvedenie na trh, väzba funkčnej rovnocennosti, nepredvídateľné nebezpečenstvo, ktoré sa nedá zvládnuť inými prostriedkami, nariadenie č.1610/96, výroba a ochrana rastlín, vedecké skúmanie rizík prostriedkov na ochranu rastlín
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín sa má vykladať v tom zmysle, že bráni udeleniu doplnkového ochranného certifikátu pre výrobok na ochranu rastlín, ktorý má naliehavé povolenie na uvedenie na trh udelené na základe článku 8 ods. 4 smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 2005/58/ES z 21. septembra 2005. 2. Článok 3 ods. 1 písm. b) a článok 7 ods. 1 nariadenia č. 1610/96 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Ochrana spotrebiteľa, Nariadenie (ES) č. 44/2001 , Príčinná súvislosť medzi obchodnou alebo podnikateľskou činnosťou, zmluvy uzatvorené na diaľku, Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv, internetová stránka
Právna veta: 1) Článok 15 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že nevyžaduje existenciu príčinnej súvislosti medzi spôsobom smerovania obchodnej alebo podnikateľskej činnosti do členského štátu bydliska spotrebiteľa, konkrétne internetovou stránkou, a uzavretím zmluvy s týmto spotrebiteľom. Existencia takejto príčinnej súvislosti však predstavuje indíciu, ktorá svedčí v prospech toho, že zmluva súvisí s takouto činnosťou.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: Nekalé obchodné praktiky, Vydavateľ tlače, výraz inzercia, mediálny podnik, poskytovateľ audiovizuálnych služieb, smernica Rady 2005/29/ES, spotrebiteľ na vnútornom trhu EÚ, nekalá inzercia, súťaže spojené s výhrami, sponzorovanie tlače
Právna veta: 1) Za okolností, aké existujú vo veci samej, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), neslúži na to, aby sa použila voči vydavateľom tlače, takže za týchto okolností sa uvedená smernica má vykladať v tom zmysle, že nebráni uplatňovaniu vnútroštátneho právneho pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: Čistenie komunálnych odpadových vôd, Vlastné zdroje Európskej únie, nesplnenie si povinnosti členským štátom, penále, paušálna pokuta, smernica 98/15/ES čl.260 ods. 1 ZFEÚ, 91/271 EHS, potrebné opatrenie na vykonanie rozsudku Súdneho dvora
Právna veta: 1. Belgické kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku Súdneho dvora z 8. júla 2004, Komisia/Belgicko (C‑27/03), ktorým sa konštatuje, že Belgické kráľovstvo si nesplnilo povinnosti vyplývajúce z článkov 3 a 5 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd, zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 260 ods. 1 ZFEÚ. 2. Belgické kráľovstvo je povinné zaplatiť Európskej komisii na účet „Vlastné zdroje Európskej únie“ paušálnu pokutu vo výške 10 miliónov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: sprostredkovanie poistenia, konanie na zodpovednosť poisťovne, sprostredkovateľ poistenia, Profesijné združenie v oblasti sprostredkúvania poistenia, zamestnanec poisťovne, smernica 2002/92/ES čl.2 bod 3 čl. 4, príležitostné zamestnanie poskytovanie poistenia
Právna veta: 1) Ustanovenia článku 2 bodu 3 druhého odseku v spojení s článkom 4 ods. 1 smernice 2002/92/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia zamestnancovi poisťovne, ktorý nemá kvalifikáciu vyžadovanú podľa článku 4 ods. 1 tejto smernice, príležitostne a nie ako súčasť svojho hlavného zamestnania vykonávať činnosť sprostredkovania poistenia, keď nekoná v rámci vzťahu podriadenosti, ktorý ho spája s touto poisťovňou, ale táto poisťovňa v každom prípade dohliada na jeho konanie. 2) Formulácia „koná na zodpovednosť“ poisťovne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov, Zníženie odmeny za výrobu elektrickej energie, hodnota bezodplatne pridelených emisných kvót, environmentálny cieľ podpory znižovania emisií, Stanovenie hodnoty emisných kvót , výrobca elektrickej energie
Právna veta: 1) Článok 10 smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni uplatneniu takých vnútroštátnych legislatívnych opatrení, akými sú opatrenia dotknuté v konaniach vo veci samej, ktorých cieľom a účinkom je znížiť odmenu za výrobu elektrickej energie o sumu, o ktorú bola táto odmena zvýšená v dôsledku toho, že hodnota bezodplatne pridelených emisných kvót sa premietla do ceny obsiahnutej v ponukách pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, likvidačný zástupca, konanie o náhrade poistného plnenia, povinnosť konformného výkladu, Kontrola plnenia povinnosti poistenia, obeť nehody motorového vozidla, Rada 2009/103/ES čl. 21 ods.5, náhrada škody poistným plnením
Právna veta: 1. Článok 21 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti sa má vykladať v tom zmysle, že k dostatočným právomociam, ktoré musí mať likvidačný zástupca, patrí aj oprávnenie likvidačného zástupcu platne prijímať doručované súdne písomnosti nevyhnutné na začatie konania o náhrade poistného plnenia pred príslušným súdom. 2. Za okolností, akými sú okolnosti vo veci samej, keď vnútroštátna právna úprava doslovne prebrala ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia, právne predpisy o dávkach v starobe, nárok na vecné dávky, náklady na vecné dávky, nariadenie Rady (EHS) č.1408/71, samostatne zárobkovo činné osoby, rodinní príslušníci samostatne zárobkovo činných osôb
Právna veta: 1) Článok 28 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom a doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 2006, sa má vykladať v tom zmysle, že „právne predpisy“, ktorým poberateľ dôchodku najdlhšie podliehal a na ktoré toto ustanovenie odkazuje, sú právne predpisy o d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: zásada rovnosti, Užšia súťaž , Zásada rovnosti zaobchádzania, Verejné zmluvy, Smernica 2004/18/ES, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Podanie prihlášok do verejného obstarávania, zverejnené účtovné závierky
Právna veta: 1) Zásada rovnosti zaobchádzania sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby verejný obstarávateľ požiadal uchádzača po uplynutí lehoty stanovenej na podávanie prihlášok do verejného obstarávania o poskytnutie dokumentov opisujúcich situáciu tohto uchádzača, akými sú zverejnené účtovné závierky, v prípade ktorých sa dá objektívne overiť, že existovali už pred uplynutím lehoty stanovenej na prihlásenie sa do výberového konania, ak predmetné súťažné podklady ich poskytnutie nepožadovali výslovne pod hrozbou vylúčenia prihlášky. Takáto žiadosť nesmie neoprávnene zvýhodňovať alebo znevýhodňo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: zdaniteľná osoba povinná odviesť daň, Dodanie nehnuteľnosti , Možnosť rozhodnúť sa pre zdanenie, spoločný systém dane z pridanej hodnoty, Vymáhanie sumy dlžnej v dôsledku opravy odpočtu DPH, oprava odpočítanej dane
Právna veta: 1) Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenená a doplnená smernicou Rady 95/7/ES z 10. apríla 1995, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby sa sumy dlžné v dôsledku opravy odpočtu dane z pridanej hodnoty vymáhali od inej zdaniteľnej osoby než od zdaniteľnej osoby, ktorá tento odpočet vykonala..................2) Podľa judikatúry Súdneho dvora pravidlá stanovené touto smernicou v oblasti úpravy odpočítanej dane majú za cieľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: Právo na pobyt, právo na voľný pohyb, rodinný príslušník občana Únie, možnosť účinne využívať podstatu práv občana Únie, Občianstvo Únie, čl. 20 ZFEÚ čl. 21 ZFEÚ, dieťa občana tretieho štátu
Právna veta: 1) V situácii, o akú ide vo veci samej, sa majú články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát odoprel štátnemu príslušníkovi tretej krajiny právo na pobyt na svojom území, hoci tento príslušník sa sám stará o maloleté deti, ktoré sú občanmi Únie a ktoré s ním bývajú v tomto členskom štáte od svojho narodenia, pričom nemajú štátnu príslušnosť tohto členského štátu a nevyužili svoje právo na voľný pohyb, ak títo občania Únie nespĺňajú podmienky stanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: Verejné obstarávanie zákaziek, hospodársky subjekt, Zadávanie verejných zákaziek, smernica č. 2004/18/ES, kumulovanie kapacít pri verejnom obstarávaní, dodávka tovaru a verejných zákaziek na služby
Právna veta: 1) Článok 47 ods. 2 a článok 48 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby v spojení s článkom 44 ods. 2 tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, ako je to vo veci samej, ktoré vo všeobecnosti zakazuje hospodárskym subjektom zúčastňujúcim sa na verejnom obstarávaní zákaziek na práce spoliehať sa pri rovnakej kvalifikačnej kategórii na využitie kapacít viacerých podnikov. 2) Viaceré ustanovenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Výrobok totožný s iným výrobkom, Zdravotnícke pomôcky, farmakologický, imunologický alebo metabolický účinok, označenie CE, uvádzanie na trh, smernica Rady 93/42/EHS, klasifikácia výrobku lieku v jednom členskom štáte, rovnaká účinná látka
Právna veta: 1. Klasifikácia výrobku v jednom členskom štáte ako zdravotníckej pomôcky s označením CE v zmysle smernice Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. septembra 2007, nebráni tomu, aby príslušné vnútroštátne orgány iného členského štátu klasifikovali tento istý výrobok na základe jeho farmakologického, imunologického alebo metabolického účinku ako liek v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Hnojivo, ktoré nepredstavuje odpad, vedľajší produkt, Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov , smernica Rady 75/442/EHS, 96/350/ES z 24. mája 1996, močovka z intenzívneho chovu ošípaných, predaj močovky poľnohospodárom
Právna veta: 1. Článok 1 písm. a) prvý pododsek smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch, zmenenej a doplnenej rozhodnutím Komisie 96/350/ES z 24. mája 1996, sa má vykladať v tom zmysle, že močovka vyprodukovaná v prevádzke intenzívneho chovu ošípaných a skladovaná pred jej predajom poľnohospodárom, aby ju títo použili na svojich pozemkoch ako hnojivo, nepredstavuje „odpad“ v zmysle uvedeného ustanovenia, ale vedľajší produkt, pokiaľ uvedený producent zamýšľa predávať túto močovku za podmienok, ktoré sú pre neho ekonomicky výhodné, v neskoršom procese pod podmienkou, že toto opätovné použitie ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov, Zásah do majetkových autorských práv, žaloba o určenie zodpovednosti, škoda spôsobenej na území členského štátu, rozmnoženie diela, nariadenie Rady (ES) č.44/2001, rozmnoženie diela v inom členskom štáte, predaj rozmnoženého diela v treťom členskom štáte
Právna veta: 1) Článok 5 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade údajného zásahu do majetkových autorských práv zaručených členským štátom, v ktorom sa nachádza súd, ktorý začal konanie, má tento súd právomoc rozhodnúť o žalobe o určenie zodpovednosti podanej autorom diela proti spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, ktorá v tomto inom členskom štáte rozmnožila uvedené dielo tak, že ho nahrala na hmotný nosič, ktorý potom predávajú spoločnosti usadené v treťom člen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: zdaniteľný zisk, Odpočítanie úrokov súvisiace čiastočne so zadlženosťou, požičiavajúca spoločnosť, rezident, cieľ vyhnúť sa splatnej dani, Článok 56 ES, požičiavajúca spoločnosť so sídlom v treťom štáte
Právna veta: 1) Článok 56 ES sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá na účely určenia zdaniteľného zisku nedovoľuje odpočítať ako náklad úroky súvisiace čiastočne so zadlženosťou považovanou za nadmernú zaplatené spoločnosťou rezidentom požičiavajúcej spoločnosti so sídlom v tretej krajine, s ktorou udržuje osobitné vzťahy, ale umožňuje odpočet takýchto úrokov zaplatených požičiavajúcej spoločnosti, ktorá je rezidentom a s ktorou spoločnosť, ktorá si požičiava, udržiava takéto vzťahy, keď v prípade neexistencie účasti požičiavajúcej spoločnosti so sídlom v tretej krajine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Spoločná poľnohospodárska politika, Podpora rozvoja vidieka, Režimy podpory pre poľnohospodárov, agroenvironmentálne záväzky, Poľnohospodárske výrobné metódy zlučiteľné s požiadavkami ochrany životného prostredia, referenčná čiastka, rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi
Právna veta: 1. Článok 40 ods. 5 prvý pododsek nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1009/2008 z 9. októbra 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že ka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: rallye jazdec na amatérskej úrovni, Cestná doprava, Nariadenie (ES) č. 561/2006 , Povinnosť používať tachograf, Doprava vykonávaná súkromnou osobou, nákladná doprava, súkromná osoba mimo svojej profesijnej činnosti
Právna veta: 1) Pojem „nekomerčná nákladná doprava“ stanovený v článku 3 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 sa musí vykladať v tom zmysle, že zahŕňa nákladnú dopravu uskutočňovanú fyzickou osobou na jej vlastný účet a výlučne v rámci jej voľno časovej aktivity, ak je táto doprava čiastočne financovaná z finančných príspevkov tretích osôb a nez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: zásada efektivity, aspekty predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar, právo na primerané zníženie ceny tovaru, výlučne odstúpenie, sťažovanie uplatnenia práva Únie, smernica 1999/44/ES, nemožnosť odstúpenia od zmluvy, znemožnenie uplatnenia práva Únie
Právna veta: 1) Smernica 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá v prípade, keď spotrebiteľ, ktorý má právo na primerané zníženie ceny tovaru uvedenej v kúpnej zmluve, ale na súde žiada výlučne odstúpenie od tejto zmluvy, hoci toto odstúpenie nemožno dosiahnuť z dôvodu málo významného nesúladu tohto tovaru so zmluvou, neumožňuje vnútroštátnemu súdu, aby priznal ex offo takéto zníženie, a to aj keď ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: smernica Rady 78/660/EHS, Obstarávacia cena zjavne nižšia než skutočná hodnota, oceňovanie aktív na základe ich obstarávacej ceny, výrobné náklady aktív, výnimka z oceňovania aktív, Metóda oceňovania na základe obstarávacej ceny, Zásada verného a pravdivého obrazu
Právna veta: 1) Zásada verného a pravdivého obrazu upravená v článku 2 ods. 3 až 5 štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcej z článku [44 ods. 2 písm. g) ES] neumožňuje uplatniť výnimku z oceňovania aktív na základe ich obstarávacej ceny alebo výrobných nákladov stanoveného v článku 32 tejto smernice v prospech oceňovania na základe ich skutočnej hodnoty, pokiaľ sú obstarávacia cena alebo výrobné náklady týchto aktív zjavne nižšie než ich skutočná hodnota.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: uznávanie a výkon rozsudkov, Nesporové konanie začaté štátnym príslušníkom členského štátu, obmedzená spôsobilosť na právne úkony, súhlas na predaj spoluvlastníckeho podielu, právna spôsobilosť fyzických osôb, vecné práva k nehnuteľnosti, nariadenie č. 4402001, ustanovenie opatrovníka na predaj nehnuteľného majetku
Právna veta: 1) Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, a najmä jeho článok 22 bod 1, sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatní na nesporové konanie začaté štátnym príslušníkom členského štátu, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená po tom, čo mu bol ustanovený opatrovník v súlade s právnou úpravou tohto členského štátu, na súde iného členského štátu s cieľom získať súhlas na predaj jeho spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnom majetku, ktorý sa nachádza na území tohto iného členského štátu, pretože t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Nekalé obchodné praktiky, správa zákonného systému zdravotného poistenia, verejnoprávny subjekt poverený úlohou všeobecného záujmu, Pojem produkt, pojem obchodník, podnikateľ, smernica č. 2005/29/ES, obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom, reklama a marketing ako podpora predaja spotrebiteľovi
Právna veta: 1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že do jej osobnej pôsobnosti patrí verejnoprávny subjekt poverený úlohou všeobecného záujmu, ako je správa zákonného systému zdravotného poistenia. 2) Pokiaľ ide o článok 2 písm. d) tejto sm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výkon rodičovských práv a povinností, zastupovanie dieťaťa rodičom, zásah do výkonu rodičovských práv a povinností, správa majetku maloletého, konanie o úprave výkonu rodičovských práv
Právna veta: Zastupovanie dieťaťa navonok je právo konať za dieťa s právnymi účinkami, ktoré je odrazom práva rodičov o dieťati rozhodovať. Zásadne v bežných veciach môže rozhodovať každý z rodičov samostatne a v iných než bežných veciach (ktoré zákon ustanoví § 35 nazýva podstatné veci) sú rodičia povinní sa dohodnúť. Pokiaľ sa nedohodnú, rozhodne na návrh jedného z rodičov súd. Správa majetku dieťaťa predstavuje právo rodiča obhospodarovať majetok dieťaťa v súlade s jeho záujmami. Aj toto právo patrí rodičom, pokiaľ sú známi, žijú a nebolo im súdom zasiahnuté do spôsobilosti na právne úkony, ani do výkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, univerzálne poštové služby, odmena súdneho exekútora, náhrada trov konania
Právna veta: Aj napriek tomu, že § 196 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.12.2011 výslovne stanovoval, že o daň z pridanej hodnoty sa exekútorovi, ktorý je platcom DPH, zvyšuje odmena, nie je možné toto ustanovenie vykladať tak reštriktívne, že by malo ísť len o odmenu. Súdny exekútor má totiž v zmysle prvej vety citovaného ustanovenia nárok okrem odmeny aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času, pričom nepochybne (čo vyplýva aj zo stanoviska Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky - viď nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 31/04) aj tieto vo forme náhrady trov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatné skončenie pracovného pomeru, výpovedné dôvody zamestnávateľa, skončenie pracovného pomeru, ponuková povinnosť zamestnávateľa, žaloba o určenie neplatnosti výpovede, nemožnosť ďalšieho zamestnávania ako výpovedný dôvod
Právna veta: Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 63 ods. 2 Zákonníka práce znamená, že zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer výpoveďou, ak nemá zamestnanca možnosť ďalej zamestnávať.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie , Inštitút predbežného opatrenia, spoľahlivé zistenie skutkového stavu, nariadenie predbežného opatrenia, rozhodovanie o predbežných opatreniach, požiadavka rýchlosti predbežného opatrenia, procesné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Pri nariadení predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia vo veci samej, a skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje dôvodnosť nároku na nariadenie predbežného opatrenia, nemusia byť preukázané dôkazmi. Zákon z tohto dôvodu ani nepredpokladá, že by pri rozhodovaní o predbežnom opatrení mal súd dokazovanie vykonávať. Keďže sa procesné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia iba osvedčujú, a to z pravidla listinami, nie je súd pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, zamietnutie odvolania prokurátora, podmienečný odklad výkonu trestuodňatia slobody s probačným dohľadom
Právna veta: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody nie je v zrejmom nepomere nebezpečnosti činu pre spoločnosť, pretože obžalovaná viedla pred spáchaným trestným činom riadny život, nebola priestupkovo riešená ani trestne stíhaná, spáchanie trestného činu úprimne oľutovala a vyjadrila záujem o splnenie povinnosti uloženej súdom. Taktiež bolo správne prihliadnuté aj na rodinné pomery existujúce v čase rozhodovania o treste, konkrétne na zdravotný stav manžela, ktorý utrpel vážny úraz. Z uvedeného je zrejmé, že prokurátor opomenul zásadu personality trestu, v zmysle ktorej by mal trest podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne konanie, výroková časť rozsudku, nesúlad výroku a odôvodnenia rozhodnutia, náležitosti výroku rozhodnutia, správne vymedzenie skutku v rozhodnutí, náležitosti rozhodnutia
Právna veta: Výrok rozhodnutia predstavuje najdôležitejšiu časť rozhodnutia. Sú v ňom určené konkrétne práva a povinnosti účastníkov konania. Výrok rozhodnutia musí byť preto určitý a konkrétny, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo bolo predmetom správneho konania. Z ods. 2 § 47 správneho poriadku jednoznačne vyplýva, že výrok musí obsahovať nielen vymedzenie predmetu konania, ale aj presné uvedenie právneho predpisu podľa ktorého bolo rozhodnuté. Pokiaľ výrok neobsahuje presné označenie skutku (dátum kedy malo dôjsť k porušeniu práv) je tento skutok nekonkrétny a môže byť zameniteľný s iným skutkom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka , konanie o spôsobilosti na právne úkony, úkony súdu
Právna veta: Podľa ust. § 187 ods. 1 O.s.p. tomu, u ktorého spôsobilosť na právne úkony ide, ustanoví
súd opatrovníka pre konanie.
V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je súd v konaní o pozbavenie spôsobilosti
na právne úkony povinný obligatórne ustanoviť tomu, u koho spôsobilosť na právne úkony ide,
opatrovníka pre toto konanie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvolacie konanie, účastníci správneho konania, viazanosť návrhom účastníka, nezákonné rozhodnutie
Právna veta: Z dikcie ust. § 59 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní je zrejmé, že odvolací orgán má rozsiahle
oprávnenia nielen čo do rozsahu prieskumnej činnosti ale aj vo vzťahu k spôsobu rozhodnutia o
odvolaní. Odvolací orgán pri svojom rozhodovaní nie je viazaný návrhmi odvolateľa. Naopak, zákon mu
ukladá povinnosť zrušiť, resp. zmeniť každé nezákonné rozhodnutie a to aj mimo rámca dôvodov
odvolania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväzkové vzťahy zmluvné, zmluva o oprave veci, zmluva o oprave a úprave veci
Právna veta: Zmluva o oprave veci predstavuje osobitný druh zmluvy o dielo. Účastníkom tohto záväzkovo-právneho vzťahu a subjektom zodpovednostného vzťahu je zhotoviteľ, ktorý sa zaviazal objednávateľovi vykonať opravu veci podľa jeho objednávky. Pre zmluvu o oprave a úpravu veci (§ 652 Občianskeho zákonníka) je charakteristické, že vykonaním opravy alebo úpravy veci sa vlastnícke vzťahy k veci nemenia. Platí však, že zmluva nemusí byť uzavretá písomne. Zmluva je uzavretá, len čo sa jej účastníci dohodli na podstatných náležitostiach zmluvy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, záväzkové vzťahy, neoprávnený majetkový prospech, subjektívna premlčacia doba, premlčacia lehota pri bezdôvodnom obohatení, premlčacia doba
Právna veta: K všeobecným predpokladom vzniku záväzkov z bezdôvodného obohatenia patrí predovšetkým skutočnosť, že došlo k získaniu určitého majetkového prospechu obohatenia na strane neoprávneného nadobúdateľa. Pre začiatok plynutia dvojročnej subjektívnej premlčacej doby je rozhodujúci deň, kedy sa oprávnený v konkrétnom prípade skutočne dozvie o tom, že došlo na jeho úkor k získaniu bezdôvodného obohatenia a kto ho získal. Aj v tomto prípade rozhoduje skutočná, a nie predpokladaná znalosť okolností, uvedených v § 107 ods. 1 ObčZ. Pre záver dozvedieť sa o tom, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a o tom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväzkové vzťahy, zánik záväzkov, splnenie dlhu, ochrana spotrebiteľa, zánik záväzku splnením dlhu, čiastočné plnenie peňažného dlhu, započítavanie čiastkových plnení
Právna veta: Podľa § 566 ods. 2 Občianskeho zákonníka, pri čiastočnom plnení peňažného dlhu sa plnenie dlžníka započítava najprv na istinu a potom na úroky, ak dlžník neurčí inak. Obchodný zákonník nemá osobitné ustanovenie o spôsobe započítania čiastkových plnení napr. pre prípad dohody o splácaní poskytnutého úveru v splátkach (v zmysle aká časť splátky má byť pripísaná na istinu, aká na úroky, na sankcie za porušenie zmluvných povinností prípadne na iné účely). Túto otázku je možné nepochybne riešiť dohodou zmluvných strán; v prejednávanej veci je však práve takáto dohoda neplatná pre rozpor s ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva, rozdelenie veci v spoluvlastníctve, spôsoby vyporiadania podielového spoluvlastníctva
Právna veta: Ak niektorý z podielových spoluvlastníkov nechce naďalej zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu a nebolo dosiahnutej dohody o zrušení spoluvlastníctva, má spoluvlastník právo podať návrh na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva na súd. Spôsoby vyporiadania majú v zákone svoje stanovené poradie, ktoré musí súd rešpektovať pri svojom procesnom postupe. Prvým a prednostným spôsobom je rozdelenie veci. Až v prípade, ak nie je rozdelenie veci medzi spoluvlastníkmi dobre možné, nastupuje ďalší spôsobom, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kauzálna súvislosť, príčinná súvislosť, zodpovednosť za škodu, dôkazné bremeno, škoda spôsobená nesprávnym úradným postupom, zisťovanie príčinnej súvislosti, nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci
Právna veta: V otázke skúmania danosti príčinnej súvislosti medzi nesprávnym úradným postupom a škodou odvolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo/292/2006 (publikovaný pod č. 2 ZSP 1/2008), podľa ktorého atribútom príčinnej súvislosti je priamosť pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza následku a vyvoláva ho. Vzťah príčiny a následku musí byť preto priamy, bezprostredný, neprerušený, nestačí, ak je iba sprostredkovaný. Vzťah príčinnej súvislosti (kauzálny nexus) sa v právnej teórii definuje ako priama väzba javov (objektívnych súvislostí) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa, výchova maloletého dieťaťa, zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti
Právna veta: Bezproblémovú komunikáciu zákon za podmienku zverenia dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov nestanovuje. Pri zakotvení inštitútu striedavej osobnej starostlivosti rodičov zákon počítal s tým, že dieťa bude vychovávané v rôznom rodinnom prostredí a že sa vo výchove detí budú prejavovať odlišné názory rodičov. Pri rozhodovaní o striedavej osobnej starostlivosti rodičov je rozhodujúce, či nejednotnosť názorov a rôznorodosť výchovného prostredia ohrozuje dieťa v oblasti jeho fyzického, psychického alebo sociálneho vývinu. Ustanovenie § 24 ods. 2 Zákona o rodine upravujúce striedavú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, náhradná osobná starostlivosť, vyživovacia povinnosť, vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu zverenému do náhradnej osobnej starostlivosti
Právna veta: Podľa § 45 ods. 8 Zákona o rodine súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby výživné poukazovali osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Začiatok plnenia vyživovacej povinnosti určí súd vo svojom rozhodnutí. Zásadne by tento deň nemal predchádzať dňu právoplatnosti rozsudku o zverení, okrem prípadu, ak sa náhradný rodič o dieťa už osobne stará na základe predbe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skončenie nájomného pomeru, dôvody hodné osobitného zreteľa, právo nájomcu na náhradné ubytovanie , zánik nájmu bytu
Právna veta: Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, nájomca má právo len na náhradné ubytovanie. V iných prípadoch skončenia nájomného pomeru z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ nájomca nemá právo na bytovú náhradu; ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie (§ 712a ods. 3 OZ). Súdna prax medzi dôvody osobitného zreteľa podľa § 712 a ods. 3 OZ zahŕňa zvlášť: - sociálny status (nájomcu) vypratávanej osoby (osoby, ktorá má vypratať predmetný byt), - okolnosti osobné, zdravotné, soc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistenie zodpovednosti za škody, poistná udalosť, poisťovateľ, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie motorových vozidiel
Právna veta: Účelom poistenia zodpovednosti za škodu je vznik povinnosti poistiteľa za poistného plniť, až vznikne škoda, za ktorú poistený zodpovedá. Teda poisťovateľovi vzniká povinnosť ochraňovať poisteného. V prípade porušenia povinností poisteným, poistiteľ mal pôsobiť výchovne na poisteného. V prípade porušenia povinnosti poisteným z dôvodu zabezpečenia výchovného účelu poistiteľovi vznikne právo na primeranú náhradu toho, čo za poisteného plnil.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, tehotenstvo a pôrod nevydatej matky, existenčné podmienky nevydatej matky
Právna veta: Účelom ustanovenia § 74 Zákona o rodine je priblížiť situáciu nevydatej matky pomerom v manželstve a bolo by v rozpore s princípmi Zákona o rodine, pokiaľ by vzniknuté náklady musela uhrádzať výlučne matka. Je nespochybniteľné, že nevydatá matka sa v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom nachádza v ťažšom postavení v porovnaní s matkou, ktorá je vydatá a žije vo fungujúcom manželstve. Hoci Zákon o rodine preferuje rodinu založenú manželstvom, ochranu poskytuje všetkým formám rodiny (čl. 1 a 2 Základných zásad) bez rozdielu a teda počíta aj s ochranou nárokov ženy, ktorá porodí dieťa mimo manžels ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, neoprávnený majetkový prospech, plnenie bez právneho dôvodu, plnenie z neplatného právneho úkonu, majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov, povinnosť vydať predmet bezdôvodného obohatenia, zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu, alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov (§ 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať (§ 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka) tomu, na úkor ktorého ho získal (§ 456 Občianskeho zákonníka). Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je dobre možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada (§ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, záväzkové vzťahy zmluvné, reálne zmluvy, konkludentné uzavretie zmluvy o pôžičke, náležitosti zmluvy o pôžičke, forma zmluvy o pôžičke
Právna veta: Podľa § 657 Obč. zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne, alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou takejto dohody je, okrem označenia zmluvných strán, určenie predmetu pôžičky, z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peniaze) a keďže táto zmluva je reálnou zmluv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmenka, zabezpečenie záväzkov, zmenkové ručenie, zmenkový vzťah, záväzok zmenkového ručiteľa, ručenie, zmenkovo zaviazaná osoba, zmenkový ručiteľ, žalovaný zo zmenky
Právna veta: Zmenkové ručenie je zabezpečovacím vzťahom, v ktorom zmenkový ručiteľ vyznačí svoj záväzok popri niektorej inej zmenkovo zaviazanej osobe. Záväzok ručiteľa je akcesorický ku zmenke ako listine a je nezávislý na záväzku dlžníka. Žalovaná je v rámci zmenkového vzťahu avalistom a ako zmenkový ručiteľ - avalista môže proti majiteľovi zmenky uplatniť iba námietky, ktoré vyplývajú z ich vzájomných vlastných vzťahov, ale nie námietky, ktorý patria zmenkovému dlžníkovi a zakladajú sa na jeho vlastných vzťahov k majiteľovi zmenky. Zmenkovým ručením zmenkový ručiteľ vyznačí svoj záväzok popri inej zmenk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná dôkazná povinnosť účastníkov konania, povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy, dôkazné bremeno, navrhovanie dôkazov ako právo účastníka konania, prejednacia zásada, dispozičná právomoc, nesplnenie dôkaznej povinnosti, unesenie dôkazného bremena, priebeh konania, začatie konania podľa O.s.p.
Právna veta: Účastníci konania majú procesnú dôkaznú povinnosť, t. j. povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie tvrdených skutočností. Každého z účastníkov teda zaťažuje dôkazné bremeno preukázania svojich tvrdení pod následkom neunesenia dôkazného bremena. Navrhovanie dôkazov má priamu spojitosť s povinnosťou tvrdenia (§ 79 ods. 1 a § 101 ods. 1). Dôkaznú povinnosť môže účastník plniť od začiatku konania, v žalobe, vo vyjadrení k nej, mimo týchto procesných úkonov, v rámci prípravy pojednávania, pri odročovaní pojednávaní. Povinnosť označiť dôkazy sa vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré uviedol v návrhu a vo vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: listinné dôkazy, záväzkové vzťahy, majetkové trestné činy
Právna veta: V prípade majetkových trestných činov, kde súčasťou skutkového stavu je napr. uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy, sú listinné dôkazy dôležitými dôkazmi, preukazujúcimi vznik a existenciu nielen samotného záväzkového vzťahu, ale aj okolností prípadu, ktoré môžu podporovať tvrdenie tej ktorej strany tohto právneho vzťahu.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatné skončenie pracovného pomeru, výpovedné dôvody zamestnávateľa, lehota na uplatnenie práva na určenie neplatnosti výpovede, nelatnosť výpovede, určenie neplatnosti výpovede súdom, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, zánik práva
Právna veta: Podľa ust. § 77 zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov „Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.“ V zmysle ust. § 36 ZP, ak sa neplatnosť skončenia pracovného pomeru neuplatnila na súde v stanovenej lehote, zaniká právo uplatniť toto právo na súde. Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ v stanovenej lehote neuplatnil právo na určenie neplatnosti výpovede na súde, jeho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: aktívna vecná legitimácia, vecná legitimácia účastníkov, pasívna vecná legitimácia, nedostatok pasívnej vecnej legitimácie, účastníci
Právna veta: Súd žalobe vyhovie len vtedy, ak navrhovateľ žaluje osobu, ktorá je nositeľom hmotnoprávnej povinnosti. Pod vecnou legitimáciou, či už aktívnou alebo pasívnou, sa vo všeobecnosti v občianskom súdnom konaní rozumie oprávnenie alebo povinnosť účastníkov vyplývajúca z hmotného práva. Vecnú legitimáciu má ten z účastníkov, komu svedčí stav z hmotného práva, teda kto je nositeľom subjektívneho práva (aktívna vecná legitimácia) alebo nositeľom subjektívnej povinnosti vyplývajúcej z hmotného práva (pasívna vecná legitimácia), o ktorých sa v konaní rozhoduje. O nedostatok pasívnej vecnej legitimácie i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevod vlastníckeho práva, vlastnícke právo, nadobúdanie vlastníctva, nadobudnutie vlastníckeho práva prevzatím veci
Právna veta: Podľa § 133 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak sa hnuteľná vec prevádza na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo prevzatím veci, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: byty a nebytové priestory, nájom bytu, Výpoveď z nájmu služobného bytu , podmienky výpovede nájmu zo služobného bytu, výpoveď z nájmu bytu
Právna veta: Podľa § 711 ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný. Podľa § 711 ods. 3 Občianskeho zákonníka výpoveď z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b/ je neplatná, ak prenajímateľ nepriložil k výpovedi listinu, ktorá preukazuje dôvod výpovede.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, plnenie vyživovacej povinnosti, schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť, výška výživného, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, stanovenie výšky výživného, určenie výživného
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť sa zamestnať, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené potreby a záujmy, majetkové pomery a podobne. Spolu s § 75 a nasl. Zákona o rodine je možné vyvodiť faktory, ktorých kombinácia priamo vplýva na stanovenie výšky výživného v súdnom konaní. Na strane povinného sú to v prvom rade jeho zárobkové, schopnosti a možnosti, majetkové pomery, životná úroveň, počet iných vyživovacích povinností a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdne poplatky, náhrada škody spôsobenej pri výkone verejnej moci, Nesprávny úradný postup , náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci, súdne poplatky za úkony súdu, súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti, oslobodenie od poplatku
Právna veta: Podľa ust. § 4 ods. 1 písm. k) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Táto skutočnosť však neznamená, že navrhovateľ je zároveň oslobodený aj od súdnych poplatkov vyrubovaných za úkony súdu. Skutočnosť, že konanie (o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím (je alebo bolo) od súdnych poplatkov vecne oslobodené, nemá vplyv na zákonnú povinnosť navrhovateľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne konanie, rozhodnutie orgánu verejnej správy, nečinnosť orgánu verejnej správy, ochrana pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy
Právna veta: Cieľom ochrany podľa § 250v O.s.p. je ukončenie nezákonného zásahu orgánu verejnej správy, proti ktorému sa fyzická alebo právnická osoba nemôže brániť inými prostriedkami. Súdne konanie je teda zárukou, že súd vyslovením povinnosti odporcu nepokračovať v porušovaní práva navrhovateľa a v príkaze, ak je to možné obnoviť stav pred zásahom, vytvorí reálny predpoklad na eliminovanie nezákonného stavu, ktorý vznikol protiprávnym konaním, prípadne aj nekonaním orgánu verejnej správy. Právna úprava v O.s.p. nešpecifikuje prostriedok, ktorý má navrhovateľ využiť, aby jeho návrh na ochranu pred nezáko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, účel výživného, uspokojovanie potrieb dieťaťa, splatnosť výživného
Právna veta: Účelom výživného je uhradzovanie nielen priebežne sa vyskytujúcich bežných potrieb maloletého dieťaťa, ale aj všetkých potrieb prospešných pre jeho všestranný vývoj. Tomu je prispôsobená aj splatnosť výživného vo forme pravidelných plnení v jednotlivých obdobiach. V zmysle ust. § 76 ods. 1 Zákona o rodine sa výživné platí vždy, teda v sumách, ktoré sú zročné vždy mesiac dopredu. Stanovenie dátumu k prvému dňu toho ktorého mesiaca vopred je v súlade s ust. § 76 ods. Zákona o rodine s tým, že stanovenie príslušného dňa v mesiaci je vždy vecou súdu. Zákonná úprava vyplývajúca zo Zákona o rodine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu rozvedeného manžela, neschopnosť samostatne sa živiť, príspevok na výživu rozvedeného manžela, výživné medzi manželmi, neschopnosť rozvedeného manžela samostatne sa živiť
Právna veta: Pri podmienke neschopnosti bývalého manžela samostatne sa živiť je zrejmá odlišnosť od výživného medzi manželmi, keďže v prípade rozvedeného manžela nie je právny nárok na v zásade rovnakú životnú úroveň a vyžaduje sa len kvalifikovaná miera odkázanosti. Uvedené znamená, že pokiaľ má jeden z manželov aj značne nadpriemerné príjmy, resp. majetkové pomery, zatiaľ čo druhý z rozvedených manželov sa ocitol v horšej majetkovej situácií, avšak má schopnosť sám sa živiť (aj z prípadných dávok v rámci systému sociálneho zabezpečenia), nárok na príspevok mu nevzniká. Neschopnosť rozvedeného manžela sám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom, zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, znalecký posudok, hodnotenie znaleckého posudku súdom, znalecký dôkaz, rozvod manželstva, dôkazné prostriedky, hodnotenie dôkazov
Právna veta: Ustanovenie § 25 v odseku 3 Zákona o rodine umožňuje obmedziť styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakázať, a to za predpodkladu, že to je potrebné v záujme maloletého dieťaťa. Naplnenie tohto zákonného predpokladu pre obmedzenie alebo zákaz styku vykladá súdna prax tak, že je v záujme maloletého dieťaťa, aby vyrastalo v pokojnom prostredí bez stresov, rozširovalo svoje kontakty s osobami, ku ktorým má kladný vzťah, ktoré svojím spôsobom sú vhodným životným príkladom pre dieťa, pričom stretávanie má byť pozitívnym podnetom pre jeho ďalší vývoj. Posúdenie, či obmedzenie alebo zákaz styku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zánik trestnosti , zánik trestnosti a trestu, účinná ľútosť, oslobodenie spod obžaloby
Právna veta: Podľa § 86 ods.1 Tr. zák. trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr než sa súd odobral na záverečnú poradu. Podľa § 285 písm. e/ Tr. por. súd oslobodí obžalovaného spod obžaloby, ak trestnosť činu zanikla.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmeny v obsahu záväzkov, dôsledky omeškania dlžníka s plnením peňažného záväzku, nesplnenie dlhu riadne a včas dlžníkom, maximálna výška úrokov z omeškania, omeškanie dlžníka podľa O.z., splnenie dlhu
Právna veta: V ust. § 517 Občianskeho zákonníka sú upravené právne dôsledky spojené s omeškaním dlžníka. O omeškanie s plnením dlhu ide v zásade vtedy, ak dlžník v dobe splatnosti dlhu, príp. na požiadanie (výzvu) veriteľa dlh nesplní buď vôbec alebo len sčasti z dôvodov, ktoré mu možno pričítať. Ak dlžník svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Pre určenie momentu, od ktorého má dlžník splniť svoj dlh, aby sa nedostal do omeškania, je rozhodný čas, dokedy má dlžník splniť svoj dlh (§ 563 Občianskeho zákonníka). Možno konštatovať, že Občiansky zákonník v § 564 pripúšťa, aby čas plnenia dlhu určil sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Dedičské konanie, dodatočné prejednanie dedičstva, dedičské právo, konanie o dodatočnom prejednaní dedičstva, dodatočné dedičské konanie, rozsah majetku a dlhov poručiteľa, dôvod dodatočného dedičského konania, účastníci dodatočného dedičského konania, konanie o dedičstve
Právna veta: V konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva (§ 175x Občianskeho súdneho poriadku) nemožno meniť výsledky pôvodného dedičského konania. Týka sa to tak majetku a dlhov, ako aj okruhu účastníkov konania a dedičských práv. Všetky rozhodnutia v konaní podľa § 175x O. s. p., sa preto môžu týkať len novo zisteného majetku. Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x O. s. p. nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní a rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: zmluva o dielo, zhotovenie diela, záväzkové vzťahy zmluvné, záväzkové právo, práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, povinnosti objednávateľa pri zmluve o dielo
Právna veta: Podľa ustanovenia § 409 ods. 1 Obch. zák. zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za jeho vykonanie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: administratívne vyhostenie, zaistenie cudzinca, zaistenie štátneho príslušníka inej krajiny, lehota zaistenia, zákon o pobyte cudzincov, plynutie lehoty zaistenia, narodenie štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky alebo členského štátu
Právna veta: Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac však na šesť mesiacov (prvá veta ustanovenia § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov). Policajný útvar môže rozhodnúť o predĺžení lehoty zaistenia najviac o 12 mesiacov, ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom, potrebným na výkon jeho administratívneho vyhostenia, sa tento výkon predĺži z dôvodu, že štátny príslušník tretej krajiny dostatočne nespolupracuje alebo z dôvodu, že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety; to neplatí, ak ide o žiadateľa o azyl, rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, určenie výšky výživného, vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu, pravidlá určovania výšky výživného
Právna veta: Podľa zaužívanej súdnej praxe platí, že výživné rodiča na deti by malo byť určené v rozmedzí 20 až maximálne 30% z príjmu povinného.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: platiteľ dane, možnosť odpočítania dane, odpočítanie dane, podmienky odpočítania dane
Právna veta: Zákon o DPH podmieňuje pre platiteľa možnosť odpočítania dane od vlastnej daňovej povinnosti splnením základnej podmienky a to, že túto daň voči nemu uplatnil iný platiteľ. Odpočítanie dane je preto možné len medzi platiteľmi dane navzájom, pričom pri zdaniteľných osobách, ktoré nie sú platiteľmi dane, odpočítanie nie je možné. Uvedená podmienka je základná, bez jej splnenia si žalobca nemohol odpočítať daň ani pri splnení ostatných podmienok ustanovených Zákonom o DPH.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatné skončenie pracovného pomeru, náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, výpovedné dôvody zamestnávateľa, účel náhrady mzdy, prideľovanie práce podľa pracovnej zmluvy, výpoveď, smrť zamestnanca
Právna veta: Podľa právneho záveru, vyplývajúceho z judikatúry (R 90/70), náhrada mzdy podľa § 61 ods. 2 ZP nemá charakter ekvivalentu mzdy, ktorú si zamestnanec nemohol zarobiť preto, že mu zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu, na ktorú sa zaviazal podľa pracovnej zmluvy a ktorú bol aj schopný a ochotný vykonávať, ale má charakter satisfakcie voči zamestnancovi a súčasne sankcie voči zamestnávateľovi, ktorý zrušil pracovný pomer so zamestnancom. Účelom náhrady mzdy poskytovanej podľa tohto ustanovenia je reparovanie ujmy, ktorú zamestnanec utrpel v dôsledku toho, že zamestnávateľ mu po neplatnom skonče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: aktívna a pasívna legitimácia účastníka konania, uspokojenie oprávneného pri exekúcii, individuálnosť exekúcie, neprípustnosť exekúcie, vylúčenie veci z exekúcie
Právna veta: Právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie podľa osobitného predpisu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku). Vyššie citované zákonné ustanovenie vyjadruje jednu zo základných zásad exekučného konania, a to zásadu, podľa ktorej oprávnený má byť uspokojený výlučne z majetku povinného. Nemožno totiž vylúčiť, že úkony exekútora postihujú aj veci, ktoré nepatria povinnému, ale svedčí im právo tretej osoby, voči ktorému je exekúcia neprípustná. S pravidla pôjde o vlastnícke a spoluvlastnícke právo tretej osoby. Ak teda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť tvrdenia, povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy, procesné zavinenie účastníka, nepredloženie existujúcich dôkazov účastníkom, dôkazná povinnosť
Právna veta: Nedostatok procesného zavinenia účastníka spočíva v tom, že hoci skutočnosti a dôkazy v čase rozhodnutia súdu prvého stupňa objektívne existovali, účastník z procesného hľadiska nezavinil, že sa súd s nimi nemohol oboznámiť najmä preto, že napríklad o nich nevedel a ani inak z procesného hľadiska nezavinil, že nesplnil svoju povinnosť tvrdenia, alebo dôkaznú povinnosť.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, žiadosť účastníka o odročenie pojednávania, práceneschopnosť ako dôvod na odročenie pojednávania, ospravedlnenie neprítomnosti účastníka na pojednávaní pre práceneschopnosť, zdravotný stav účastníka neumožňujúci účasť na pojednávaní, pojednávanie
Právna veta: V tejto súvislosti je treba rozlišovať medzi ospravedlnením sa účastníka svojou práceneschopnosťou a medzi žiadosťou účastníka o odročenie pojednávania z dôvodu jeho práceneschopnosti. Pokiaľ účastník svoju neúčasť len ospravedlní, stačí, aby v tejto súvislosti predložil ako dôkaz akúkoľvek listinu od ošetrujúceho lekára, z ktorej by bola zistiteľná jeho práceneschopnosť. Pokiaľ však účastník žiada o odročenie pojednávania, musí jeho návrh na odročenie obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka neumožňuje účasť na pojednávaní bez ohrozenia života alebo závažného z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poľovný revír, užívanie poľovného revíru, poľovnícka organizácia, zmluva o užívaní poľovného revíru
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1, 2 zák. č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o využití práva poľovníctva v poľovnom revíri (ďalej len "užívanie poľovného revíru") rozhoduje vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 5. Vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru môžu užívať poľovný revír sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie alebo jeho užívanie môžu postúpiť zmluvou o užívaní poľovného revíru. Podľa § 13 ods. 1 vyššie cit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dispozitívny úkon, odporovateľný právny úkon , dohoda účastníkov o podmienkach odstúpenia od zmluvy, zrušenie zmluvy, odstúpenie od platne uzavretej zmluvy, prijatie návrhu
Právna veta: V zmysle § 48 ods. 2 OZ odstúpením o zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom stanovené, alebo účastníkmi dohodnuté inak. Odstúpenie od zmluvy je spravidla jednostranným právnym úkonom účastníka zmluvy, na platnosť a účinnosť ktorého sa vyžaduje splnenie všetkých náležitostí ako pri iných prejavoch vôle. Nemožno však vylúčiť, aby sa účastníci dohodli na odstúpení od zmluvy aj vtedy, keď to zákon neustanovuje, alebo keď sa o tom vopred nedohodli. Vychádza sa z toho, že takúto dohodu účastníkov o odstúpení od zmluvy zákon nezakazuje a preto prípustná. Ak dôjde k platnému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: byty a nebytové priestory, nájomné, prekluzívna lehota, právo na poskytnutie zľavy z nájomného, právo na odpustenie nájomného, práva nájomcu bytu, forma uplatnenia nároku na odpustenie alebo zľavu nájomného
Právna veta: Podľa § 675 Obč. zákonníka, právo na odpustenie alebo na poskytnutie zľavy z nájomného sa musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatní do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam toto právo zakladajúcim. Šesťmesačná lehota je lehotou prekluzívnou, čo znemená, že ak nájomca v jej rámci neuplatní svoj nárok na odpustenie nájomného, resp. na jeho zľavu, jeho nárok zanikne. V tejto šesťmesačnej lehote musí nájomca svoj nárok na odpustenie nájomného, prípadne na jeho zľavu, uplatniť u prenajímateľa. Forma, ktorou sa môže uplatnenie nároku na odpu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, žiadosť o odročenie pojednávania, povinnosť účastníka zúčastniť sa na nariadenom pojednávaní, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka, priebeh konania
Právna veta: Je právom a zároveň povinnosťou účastníka zúčastniť sa nariadeného pojednávania. Pojednávanie môže byť odročené iba z dôležitého dôvodu. V zmysle ust. § 101 ods. 2 O. s. p., súd pokračuje v konaní aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takéhoto účastníka, prihliadne pritom na obsah spisu a doposiaľ vykonané dôkazy.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákon o cestnej premávke , účastník škodovej udalosti, povinnosti účastníka škodovej udalosti, povinnosti pri dopravnej nehode, povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti
Právna veta: Podľa § 66 ods. 6 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom šk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenie záväzkov, záväzkové vzťahy, singulárna sukcesia, zabezpečenie pohľadávky ručením, povinnosť ručiteľa splniť dlh, právo ručiteľa domáhať sa náhrady za plnenie poskytnuté veriteľovi
Právna veta: Podľa § 548 ods. 1 OZ ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval. Podľa § 550 OZ ručiteľ, ktorý dlh splnil je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločná zodpovednosť za spôsobenú škodu, zodpovednosť za škodu, vznik škody spoluzavinením poškodeného, zavinenie poškodeného
Právna veta: Zo znenia § 441 Občianskeho zákonníka vyplýva, že ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne. Uvedené ustanovenie nevylučuje možnosť spoluzavinenia poškodeného ani pri škode spôsobenej úmyselne a pomer vedomej nedbanlivosti a nepriameho úmyslu nemožno označiť za každých okolností ako nepatrný, ale treba ho posúdiť v súvislosti so všetkými skutočnosťami, ktoré v danom prípade pôsobili na vznik a samotnú výšku škody.
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, výmera a druh trestu, účel trestu, individuálna a generálna prevencia, vyhlásenie o vine, vyhlásenie obžalovaného podľa § 257 Trestného poriadku, trest povinnej práce, alternatívne tresty, individuálne pôsobenie trestu
Právna veta: Najmä pri ukladaní krátkodobých nepodmienečných trestov odňatia slobody, musí súd skúmať, či nemôže byť účel trestu splnený alternatívnym trestom nespojeným s odňatím slobody. Je pritom všeobecne v súdnej praxi uznávané, že krátkodobé tresty odňatia slobody my mali byť ukladané len výnimočne. V prospech neuloženia trestu odňatia slobody najviac svedčí aj okolnosť, že obžalovaná urobila vyhlásenie o vine. Významne však senát odvolacieho súdu prihliadol aj k zásade pre ukladanie trestov uvedenej v § 34 ods. 3 Tr.zák. Podľa tejto zásady trest má postihovať iba páchateľa tak, aby bol zabezpečený č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: forma rozhodcovskej zmluvy, písomná forma, rozhodcovská doložka k zmluve, vyhlásenie zmluvných strán do zápisnice pred rozhodcom
Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že rozhodcovská doložka nebola uzavretá ani v súlade so Zákonom o rozhodcovskom konaní, pretože nebola dodržaná jej písomná forma. Podmienku písomnej formy nespĺňa formálny odkaz v zmluve na všeobecné podmienky, s ktorými netransparentne splynula aj rozhodcovská doložka spolu s ostatnými zmluvnými dojednaniami formulárovej zmluvy. Podľa § 4 ods. 1, 2, 3 Zákona o rozhodcovskom konaní, rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve. Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Písomná forma je zachovaná, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, morálne zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia, finančné zadosťučinenie, náhrada za zníženie dôstojnosti fyzickej osoby, nárok na náhradu škody za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, podmienky pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, výška náhrady nemajetkovej ujmy, primeranosť finančného zadosťučinenia, ochrana osobnosti, prijatie návrhu, všeobecná zodpovednosť, spôsob a rozsah náhrady
Právna veta: Je nesporné, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ust. § 13 ods. 2 a 3 OZ a nároky na náhradu škody za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 44 OZ sú samostatné právne prostriedky ochrany fyzickej osoby. Občiansky zákonník v ust. § 420 ods. 1, 2 a § 444 OZ upravuje podmienky pre priznanie a odškodnenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia. Na druhej strane v ust. § 13 a nasl. OZ sú vymedzené zákonné podmienky na priznanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy, či už vo forme morálneho zadosťučinenia alebo vo forme finančného zadosťučinenia. Podľa ustál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, uplatnenie práva zo zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie, neoprávnený majetkový prospech, vydanie získaného bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Aktívna legitimácia pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie vyplýva z § 456 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie určuje subjekt, ktorý je v rámci tohto právneho vzťahu oprávneným. Je ním ten, na úkor koho sa predmet bezdôvodného obohatenia získal, teda ten koho majetkovej sfére došlo k zmenšeniu majetku. Kto je v rámci zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie pasívne legitimovaný vyplýva z § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie určuje subjekt, ktorý je povinný vydať získané bezdôvodné obohatenie. Je ním ten, koho majetok sa na úkor druhého bezdôvodne zväčš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväzkové vzťahy, záväzkové vzťahy zmluvné, možnosť spätnej kúpy, synalagmatický záväzok, vzájomná podmienenosť plnenia, právo spätnej kúpy
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že Obchodný zákonník neupravuje garanciu spätnej kúpy, s použitím § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka je potrebné použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 607 - § 609) o práve spätnej kúpy, analógia práva. V tom prípade by podľa § 608 ods. 2 Občianskeho zákonníka petit žaloby musel znieť tak, aby si zmluvné strany vrátili poskytnuté plnenie, žalobca žalovanému odovzdá teleskopický manipulátor a žalovaný žalobcovi zaplatí kúpnu cenu. Vzájomná podmienenosť plnenia (synalagmatický záväzok) znamená, že plnenia sa môže domáhať iba účastník záväzkového právneho vzťahu, ktorý už sám d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, nárok na náhradu škody, náhrada škody spôsobenej trestným stíhaním, nárok na náhradu škody po zastavení trestného stíhania, nárok na náhradu škody po oslobodení spod obžaloby, zodpovednosť štátu za škodu, spôsob a rozsah náhrady škody
Právna veta: Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsúdením, je špecifickým prípadom zodpovednosti štátu podľa zák. č. 514/2003 Z.z. a rovnako aj podľa predtým platného zák. č. 58/1969 Zb. Doterajšia súdna judikatúra konštantne dôvodila, že zmyslu právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu zodpovedá, aby každá majetková ujma spôsobená nesprávnym, či nezákonným zásahom štátu proti občanovi, bola odčinená a dospela k záveru, že ak došlo k zastavenie trestného stíhania, alebo k oslobodeniu spod obžaloby, treba s prihliadnutím na konkrétne okol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právoplatné skončenie konania vo veci samej, právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia, meritórne rozhodnutia, lehota pre rozhodnutie
Právna veta: Súčasťou práva na ukončenie konania rozhodnutím je právo na odôvodnenie rozhodnutia v zmysle
článku 17 odporúčania, v zmysle ktorého „pri každom prijatom individuálnom rozhodnutí je potrebné
uviesť príslušné dôvody, vysvetliť právne a faktické dôvody jeho prijatia minimálne v tých prípadoch,
kedy takéto rozhodnutia ovplyvňujú práva jednotlivca.“ Jedná sa minimálnu požiadavku, ktorá má
zabezpečiť právnu ochranu účastníka konania v tom smere, že osobe musí byť zrejmé, čo je výsledkom
konania vo veci.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu, určenie výživného, určenie výšky výživného
Právna veta: Jedným zo záverov ustálenej rozhodovacej praxe (judikatúry) súdu vo veciach výživného od ktorého ani v tejto veci nevznikol dôvod ustupovať - je to, že u výživou povinného rodiča s príjmom zo zamestnania alebo s príjmami takýto príjem nahradzujúcimi možno na plnenie všetkých vyživovacích povinností počítať s percentuálnym výsekom v rozsahu 20 až 25 % (čiže jednej pätiny až jednej štvrtiny) z čistého príjmu tu spomínaného rodiča.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, zvýšenie výživného, podstatná zmena pomerov, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, plnenie vyživovacej povinnosti, nástup dieťaťa do školy ako dôvod na zvýšenie výživného, určenie výživného
Právna veta: Je nesporné, že vekom sa potreby dieťaťa zvyšujú, a to či už ide o bežné potreby, ako je strava, oblečenie, zvyšujú sa náklady aj na záujmovú činnosť, t.j. činnosť, ktorá prispieva k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa. Výraznou zmenou je nástup do základnej školy, keď vyučovací proces všeobecne je spojený s nákupom školských pomôcok, platenia poplatkov, platenia akcií poriadaných školou, financovania výletov a pod.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo spotrebiteľa na informácie, združenie na ochranu spotrebiteľa ako vedľajší účastník, právo na právne zastúpenie vedľajšieho účastníka
Právna veta: Právo na právne zastúpenie vedľajšieho účastníka, spotrebiteľského združenia - právnickej osoby, advokátom, deklaruje aj rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo dňa 22. 12. 2010 vo veci C-279/09 DEB Deutsche Energiehandels und Beratungsgesellschaft mbH proti Spolkovej republike Nemecko, v ktorom sa konštatuje, že zásada účinnej súdnej ochrany, ako je ustanovená v článku 47 Charty základných práv EÚ, sa má vykladať v tom zmysle, že nie je vylúčené, aby sa jej dovolávali právnické osoby. Z toho vyplýva, že aj právnické osoby musia mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: Daň z pridanej hodnoty, vznik daňovej povinnosti, platiteľ dane, odpočet daňe v zdaňovacom období, zamietnutie odpočtu dane správcom dane, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, povinnosti osôb povinných platiť daň
Právna veta: Podľa § 49 ods. 1, 2, písm. a/ zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Platiteľ vykoná odpočítanie dane v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70. Právo na odpočítanie dane môže byť zmietnuté iba vtedy, ak daňový orgán vzhľadom na objektívne skutočnosti preukáže, že príjemca faktúry vedel alebo mal vedieť, že uvedené plnenie zakladajúce právo na odpočítanie dane bolo súčasťou podvodu zo strany uvedeného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia, zastavenie trestného stíhania a náhrada škody, oslobodenie spod obžaloby a náhrada škody, náhrada škody spôsobenej začatým trestným stíhaním, náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe
Právna veta: V zmysle judikátu R 35/1991, ten proti komu bolo trestné stíhanie zastavené, alebo ten, kto bol oslobodený spod obžaloby má zásadne právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia. Toto právo nemá iba ten, kto si obvinenie zavinil sám a ten, kto bol oslobodený spod obžaloby, alebo proti komu bolo trestné stíhanie zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin zodpovedný, alebo že mu bola udelená milosť, alebo že trestný čin bol amnestovaný. Ak došlo k zastaveniu trestného stíhania, alebo oslobodeniu spod obžaloby treba s prihliadnutím na konkrétne okolnosti a dôvody vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločenska zmluva , uznesenie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, právo spoločníka obchodnej spoločnosti domáhať sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, rozhodnutie v rozpore so spoločenskou zmluvou, práva spoločníka obchodnej spoločnosti, valné zhromaždenie
Právna veta: Podľa § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka súd môže na návrh spoločníka určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ak porušenie zákona, spoločenskej zmluvy alebo stanov mohlo obmedziť práva spoločníka, ktorý sa určenia neplatnosti domáha. Z citovaných ustanovení vyplýva, že dovolávať sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia možno len v prípade, keď napadnuté uznesenie je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo so stanovami. V prípade, že návrh na vyslovenie neplatnosti podáva spoločník, súd môže určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ak porušenie podľa § 131 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súdne preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy, procesné vady konania, zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu, procesné pochybenie správneho orgánu, rozsah prieskumného oprávnenia súdu, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: V rámci správneho prieskumu súd skúma aj procesné pochybenia správneho orgánu namietané v žalobe, či uvedené procesné pochybenie správneho orgánu je takou vadou konania pred správnym orgánom, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 3 OSP). Vychádzajúc z ust. § 249 ods. 2 OSP, z obsahu ktorého vyplýva zásada udex ne eat ultra petita partium (sudca nech nejde nad návrhy strán), ktorú musí súd zásadne aplikovať vo všetkých veciach, v ktorých preskúmava na základe podanej žaloby zákonnosť žalobou napadnutého rozhodnutia, a vzhľadom na vyššie uvedené, že v rámci sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: práca na dohodu, dohoda o vykonaní práce, pracovnoprávne vzťahy , dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Právna veta: V predkladanom príspevku sa autor zaoberá všeobecnou úpravou dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru v legislatíve Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venuje právnej úprave dohody o brigádnickej práci študenta. Kriticky vníma vekové obmedzenie statusu študenta pri vykonávaní tejto dohody. Pozornosť venuje štruktúre platenia odvodov z tejto dohody vrátane zákonnej výnimky. Zároveň polemizuje o výhodnosti, resp. nevýhodnosti zaradenia dohody o brigádnickej práci študenta do sociálneho systému a dopad tejto právnej úpravy na samotných študentov.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: absolventi škôl, zamestnávanie absolventov, nezamestnanosť absolventov, právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň
Právna veta: V príspevku sa zaoberáme možnosťami zamestnávania absolventov vstupujúcich do sveta práce. Cieľom príspevku je skúmanie zásadných príčin spôsobujúcich pretrvávajúcu vysokú miery nezamestnanosti mladých ľudí. Zároveň sa zaoberáme analýzou súčasných právnych spôsobov zamestnávania absolventov v podmienkach Slovenskej republiky, s poukázaním na výrazné regionálne rozdiely. V neposlednom rade sa zamýšľame nad možnosťami právneho riešenia v budúcnosti, ktoré by postupnou integráciou do právneho poriadku a následnou realizáciou mohli byť nástrojom zvýšenia uplatniteľnosti absolventov na pracovnom tr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: migrujúci zamestnanec, právo na prístup k zamestnaniu, voľný pohyb zamestnancov v rámci Európskej únie, cezhraničný pracovník, príslušnosť k právnym predpisom
Právna veta: Predmetom tohto príspevku je stručne zhodnotiť právny stav na základe ktorého si môže migrujúci zamestnanec čerpať nárokové dávky z verejných zdrojov a spôsob určovania legislatívy pri poskytovaní vecných dávok. Právo na voľný pohyb zamestnancov zakotvuje článok 45 ZFEÚ, a zahrňuje právo na voľný prístup k zamestnaniu, právo na voľný pohyb pri výkone zamestnania, právo na zotrvanie na území členského štátu EÚ po skončení zamestnania, právo na zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, právo na vzájomné uznávanie diplomov. Migráciu za prácou vždy sprevádzali spoločenské dôsledky týkaj ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: informačná spoločnosť, internet, kybernetická bezpečnosť, užívatelia internetu, kyber útoky
Právna veta: Súčasná úprava používania internetu sa skladá z vlastných pravidiel neprávnej povahy, ako aj pravidiel vnútroštátneho a medzinárodného práva, pričom právne pravidlá upravujú rôzne účinky používania internetu vo vybraných oblastiach.
Samotné fungovanie a „management“ internetu sú v rozhodujúcej miere predmetom úpravy pravidiel neprávnej povahy prijímaných samotnými užívateľmi internetu (ich skupinami) alebo špecializovanými organizáciami nevládnej povahy.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: internet, komunikačné technológie, informovaná spoločnosť, sloboda prejavu, slobodný prístup k informáciám
Právna veta: V posledných rokoch nás čoraz viac a intenzívnejšie obklopujú informačné a komunikačné technológie. IT odvetvie a telekomunikačný sektor zaznamenáva neustále silnejúci rozmach, ktorý so sebou prináša zásadné zmeny v našom živote a pohľade na okolitý svet. Nové technológie a digitálna technika umožňujú vznik nových multimediálnych služieb a aplikácii, ktoré sú prostredníctvom telekomunikácie prístupné kdekoľvek na svete. Samozrejmosťou sa pre nás stali platobné karty, telefóny, televízia, počítače, internet a mnohé ďalšie vymoženosti moderného sveta. Prenikanie týchto nových informačno- komunik ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: internet, kybernetická bezpečnosť, kyber priestor, komunikácia v rámci informačných systémov
Právna veta: Posledné desaťročia sú sprevádzané náhlym technologickým vývojom. Vďaka tomuto rapídnemu progresu máme náš každodenný život okorenený technickými aparátmi rôzneho druhu. Gramotnosť v tejto oblasti nezohráva žiadnu úlohu, keďže ich ovládateľnosť je poväčšine prispôsobená k užívaniu čo najpočetnejšej skupine ľudí. Či už hovoríme o mobilných telefónoch, alebo priemyselných robotoch, spektrum je široké. Práve jeho univerzálny charakter vystihuje podstatu informačnej spoločnosti vo všeobecnosti. Priestor, kde prebieha výmena, ukladanie a narábanie s informáciami sa nazýva kyberpriestor. Fyzické oso ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: internet, informačné a komunikačné technológie, online služby, riešenie sporov online, alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Právna veta: Internet je v dnešnej dobe natoľko rozšírený, že si mnohí existenciu bez neho nedokážu predstaviť. Informačné a komunikačné technológie sú nenahraditeľnými pomocníkmi. Čím je však ich význam väčší a čím viac sme od nich závislí, tým väčšie problémy vznikajú pri ich neopatrnom používaní alebo zneužívaní. Právny poriadok sa len veľmi ťažko vyspora- dúva s takým fenoménom, akým je internet a technológiami, ktoré pracujú na jeho báze. Je to zapríčinené, predovšetkým, rýchlym tempom vývoja technológií, v porovnaní s pomalým tempom tvorby zákonov, globálnym rozmerom internetu a v konečnom dôsledku a ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: soft law, internet, riešenie sporov online, používanie technológií, kybernetická bezpečnosť
Právna veta: Technologický prokrok spôsobený rozšírením Internetu má za následok vznik nových situácií, s ktorými dovtedajšie právne poriadky nepočítali. Nové rozmery spoločenských vzťahov, ktoré používanie Internetu prináša prinášajú so sebou otázky, ktoré je potrebné riešiť. Otázky, ktoré sa dotýkajú práva Internetu sú prierezové, súvisia s otázkami ako sloboda prejavu a cenzúra, doménové mená, autorské právo, kyberbezpečnosť, riešenie sporov online a mnohé ďalšie.1
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: diplomacia, ochrana diplomacie, verejná diplomacia, diplomatické styky, ochrana diplomatickej komunikácie, internet, vlastizrada
Právna veta: V medzinárodnom spoločenstve štáty vykonávajú funkcie prostredníctvom svojich orgánov, ktoré sa tradične členia na zákonodarné, výkonné a súdne.1 Okrem svojich vnútroštátnych úloh plnia štátne orgány aj medzinárodné záväzky, ktoré štátom vyplývajú z medzinárodného práva a platných medzinárodných zmlúv, ktorých sú zmluvnými stranami. Rozvoj zahraničných vzťahov zabezpečujú štátne orgány v rôznej miere. Podľa miesta výkonu sa štátne orgány štátu členia na vnútroštátne orgány a vonkajšie (zahraničné orgány). Už iba z daných názvov orgánov je zrejmé, že vnútroštátne orgány pôsobia v rámci územia š ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: internet, význam internetu, obchodovanie prostredníctvom internetu, reklama, bezpečnosť nákupu cez internet, ochrana osobných údajov
Právna veta: V dnešnom svete 21. storočia je medzinárodný obchod nevyhnutnou podmienkou hospodárskeho rastu každej krajiny. Prešiel dlhú cestu, od cezhraničných obchodných začiatkov medzi gréckymi mestskými štátmi, cez výrazne obchodné styky talianskych štátov ako Benátky, či Janov, až po súčasné globálne obchodné aktivity Číny či USA. Import a export sa prostredníctvom medzinárodnej deľby práce stali základným stavebným kameňom fungovania modernej civilizovanej spoločnosti. Výmena tovarov a služieb medzi národnými ekonomickými celkami dlhé roky prebiehala klasickými formami obchodovania, poznamenanými rôz ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: používanie internetu, právo na prístup na internet, ľudské práva, právo na spravodlivý proces, právo na ochranu duševného vlastníctva
Právna veta: Úlohou ľudských práv je ochrana jednotlivca pred zneužitím alebo neprimeraným uplatňovaním moci zo strany štátu. Potreba uznania ľudského práva vzniká vtedy, keď je ohrozená dôležitá hodnota. Ak sa diskutuje o nutnosti chrániť právo prístupu na internet, potom to znamená, že niečo nie je v poriadku.1 V súvislosti s technologickými výdobytkami sa stretávame s novou sadou práv. Právo na online identitu, právo na (relatívnu) anonymitu, právo byť zabudnutý, právo na online ochranu osobných údajov a samozrejme, samotné právo na prístup k internetu. Vyžaduje si digitálna evolúcia zavedenie nových ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana osobných údajov , ochrana osobných údajov na internete, osobné údaje, spracovanie dát
Právna veta: Podľa Arthura Millera je súkromie pojem „vágny a nestály", pričom Judith Jarvis Thomson dodáva „najzaujímavejšou vecou na súkromí je to, že nikto nemá príliš presnú predstavu, čo to vlastne je.“1 Napriek tomu sú osobné údaje internetových účtov, správy a e-maily nepochybne zložkami, ktoré spoločnosť považuje za súčasť súkromia. V diskusiách na tému či vládny dohľad nad súkromím jeho občanov a data mining predstavuje hrozbu, často odznieva argument, že „nie je čo skrývať", ktorý sa stal postupom času veľmi populárny hlavne v Spojenom kráľovstve, kde vláda inštalovala milióny kamier, cez ktoré ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: medzinárodná telekomunikačná únia, kontrola internetu, komunikačné technológie, kybernetická bezpečnosť
Právna veta: Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách 2012 v Dubaji (ďalej len WCIT 2012) vyvolala silný ohlas medzi odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Snaha o rozšírenie pôsobnosti predpisov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ďalej len ITU) aj na oblasť internetu, a teda jeho rozsiahlejšiu medzinárodnoprávnu reguláciu spôsobila v mnohých vyspelých krajinách, pochopiteľne, najmä negatívne reakcie. V tejto práci sa nebudem venovať všetkým oblastiam, na ktoré mala WCIT 2012 dopad (a ktoré zahŕňajú široké pole telekomunikačných služieb), ale iba internetu, teda aj jeho právnej regulácii zo ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: kyber útoky, počítačová kriminalita, ozbrojený útok, kyberterorizmus, terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme
Právna veta: Súčasný svet je možné označiť za závislý na technológiách a internete. Postupom času sa vytvoril virtuálny svet, na ktorý sa štáty i jednotlivci častokrát spoliehajú. Štáty si postupne začínajú uvedomovať, že čím viac sú odkázané na použitie technológií, tým zraniteľnejšie sa stanú ako možný cieľ nového druhu útokov, ktoré zasahujú práve túto virtuálnu sféru- kyber útokov. V 21. storočí už nie je ťažiskom ozbrojeného konfliktu využitie vojenskej sily štátu, ale objavujú sa nové spôsoby boja i útokov. Medzi ne je možné zaradiť aj kyber útoky. Stále existujúcou, a neustále zväčšujúcou sa hrozbou ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: kyber útoky, počítačová kriminalita, zneužitie telekomunikačných a informačných technológií, počítačové trestné činy, falšovanie počítačových údajov, počítačový podvod, detská pornografia, nezákonné zachytenie údajov, šírenie poplašnej správy
Právna veta: Informatizácia spoločnosti okrem množstva nesporných výhod súčasne prináša aj riziko zneužitia telekomunikačných a informačných technológií pre rôzne nelegálne účely. Neustále sa tiež rozširuje miera, frekvencia a paleta spôsobov akými k ich zneužívaniu dochádza. V 21. storočí tak spoločnosť čelí novému druhu kriminality - počítačovej kriminalite. Prvý zaznamenaný prípad kybernetickej kriminality sa však datuje až do roku 1820, kedy francúzsky továrnik Joseph Maria Jacquard zostrojil prvý programovateľný, autonómne riadený tkáčsky stroj (možno hovoriť o počiatkoch softvéru). Jacquardovi zamest ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: počítačová kriminalita, kybernetická bezpečnosť, kyber útoky, zavedenie medzinárodného trestného tribunálu pre oblasť počítačovej kriminality
Právna veta: Jednou z najväčších globálnych hrozieb v súčasnosti je spoločenský fenomén nazývaný počítačová kriminalita, obsahom ktorej sú kyberútoky zamerané proti kritickým informáciám infraštruktúry. Zjednodušene povedané sa jedná o trestné činy zamerané proti počítačom alebo páchané pomocou počítača, čo v konkrétnejšej koncepcii môže predstavovať napríklad napadnutie systému a neoprávnené získanie a zneužitie údajov a utajovaných informácií, počítačové podvody, krádež počítača, programu, komunikačného zariadenia, šírenie poplašných správ a ďalšie. Pre niektoré druhy kyberkriminality sa v medzinárodnom ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: boj proti falšovaniu, medzinárodný obchod s falšovaným tovarom, ochrana práv duševného vlastníctva, právo duševného vlastníctva, právo na spravodlivý proces
Právna veta: Obchodná dohodaproti falšovaniu (ACTA) je zameraná na účinnejšie presadzovanie práv duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni. Ekonomiky jednotlivých štátov práve vďaka falšovaniu výrobkov a pirátstvu pociťujú značné škody. V štúdii OECD z roku 2009 o celosvetovom rozmere falšovania a pirátstva sa odhaduje, že medzinárodný obchod s falšovaným tovarom vzrástol z objemu iba mierne presahujúceho 100 miliárd USD v roku 2000 na 250 miliárd USD v roku 2007 a to bez zarátania digitálnych produktov na internete a podomácky vyrobených kópií.1 Táto suma je väčšia než HDP asi 150 krajín. Tento jav má ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: boj proti falšovaniu, falšovanie tovarov s ochranou známkou, právo na spravodlivý súdny proces, základné práva a slobody
Právna veta: Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement; ďalej len “ACTA“)1 je medzinárodná zmluva, ktorej vytvorenie bolo motivované reálnym alebo len subjektívne vnímaným nedostatkom progresu vo vynucovaní práv duševného vlastníctva (ďalej len “PDV“) v medzinárodnom prostredí. Oficiálne rokovania o zmluve začali v októbri 2007 a boli ukončené po 11 kolách rokovaní v Októbri 2010 v Tokiu, Japonsko. Stranami rokovaní a neskôr signatármi boli Austrália, Kanada, Kórejská republika, Maroko, Nový Zéland, Singapur, Švajčiarsko, Mexiko, Spojené Štáty Americké a Európska Ú ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, právny štát, common law, vláda práva
Právna veta: V súčasnej spoločnosti je pojem právny štát veľmi diskutovanou témou, a to nielen medzi právnymi expertmi, ale aj medzi laickou verejnosťou. Pojem „právny štát“ sa zvykne stotožňovať s pojmami ako „panstvo“ alebo „vláda práva.“ V common law (anglo-americkom systéme) sa v súvislosti s právnym štátom používa pojem „Rule of Law.“ Ako vyplýva z vyššie uvedeného citátu, Rule of Law patrí k jedným z najdôležitejších prvkov moderného štátu. Je vnímaný ako krehký, ale rozhodujúci vzor, ktorého sa ľudia dovolávajú vždy, keď štátna správa koná svojvoľne a utláčateľsky voči občanom daného štátu. Zásahy š ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, právny štát
Právna veta: Kontinentálny právny systém je systém práva, ktorý vznikol na území kontinentálnej Európy na základe recepcie rímskeho práva. Predstavuje systém písaného práva (lex scripta) a za základný prameň práva je tu považovaný zákon, hoci sa popri ňom presadzujú aj iné pramene. Veľký vplyv v súčasnosti získavajú medzinárodné zmluvy a súdna prax.1 Hoci v tomto právnom systéme pre sudcovské rozhodnutia platí zásada „ius dicit inter partes," v niektorých krajinách sú považované za subsidiárny prameň práva. Od angloamerického systému práva sa kontinentálny právny systém líši aj právnou terminológiou, exis ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, právny štát, boj proti policajnému štátu, základy právneho štátu
Právna veta: Pojem právny štát vznikol v Nemecku pod názvom Rechtsstaat. Odtiaľto sa rozšíril do celého kontinentálneho systému, aj keď sa uvedený pojem neuchytil v každom štáte pod synonymickým prekladovým pojmom. Napríklad vo Francúzsku zodpovedá tomuto pojmu primauté de la loi, resp. suprématié de la reglé de droit - teda určitá prednosť, resp. zvrchovanosť práva. V socialistických štátoch bol nahradený užším pojmom socialistická zákonnosť.1 Ako uvádzajú niektorí autori pojem Rechtsstaat „možno považovať nie za vynález reformátorov nemeckého jazyka, ale za vynález reformátorov nemeckých politických reál ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právny štát, rule of law, koncepcia právneho štátu, liberálny štát, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát
Právna veta: Mohlo by sa zdať, že téma právneho štátu, už nie je veľmi aktuálna. Opak je však pravdou, pretože cesta mnohých štátov k označeniu „právne štáty“ nebola vždy jednoduchá. Badateľné je to najmä v situácii bývalých komunistických a socialistických európskych štátov.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: právny štát, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, rozvoj právneho štátu, rule of law, rovnosť subjektov
Právna veta: Koncept právneho štátu, typický pre kontinentálny právny systém, či koncept rule of law, vybudovaný v anglo-amerických krajinách, začal postupne prenikať aj do oblasti medzinárodného práva. Dnes tento typicky vnútroštátny fenomén nachádzame nielen vo vzťahoch medzi štátmi v rámci medzinárodných vzťahov, no čoraz viac sa prejavuje aj v činnosti medzinárodných organizácií. Čo ale znamená „vláda práva“ v medzinárodnom práve? A vlastne ako by mal tento vnútroštátny model vyzerať ako „internationai ruie of law“!
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: medzinárodné organizácie , princípy právneho štátu, právny štát, princíp demokracie, nestrannosť zákona, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát
Právna veta: Medzinárodné organizácie vo vzťahu k uplatneniu princípov právneho štátu zohrávajú nemalú úlohu, ktorú je možné pozorovať v rôznych rovinách. Dôležitým aspektom je samotný proces a dopad globalizácie, ktorého výsledkom je tvorba a uplatnenie pravidiel prostredníctvom medzinárodných organizácií, ktoré majú neoddeliteľný súvis s princípmi právneho štátu. Ďalším aspektom kreácie a činnosti medzinárodných organizácií je posilnenie postavenia noriem “soft law,” síce štátnou mocou nevynútiteľných, ale napriek tomu dôležitých pri tvorbe právne záväzných aktov. Následne je potrebné si uvedomiť, že síc ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: právny štát, ľudské práva, základné práva a slobody , ľudské práva v právnom štáte
Právna veta: Ľudské práva a ich dodržiavanie sú neoddeliteľne späté s existenciou právneho štátu. Právny štát sa nestáva právnym len jednoduchým konštatovaním zakotveným v znení ústavy. História pozná mnoho momentov, keď sa priznávanie ľudských práv a ich následné dodržiavanie ocitalo na zošikmenej ploche aj v takých štátoch, ktoré sa navonok tvárili ako právne. Práve dodržiavanie a účinná ochrana ľudských práv robia z formálne vymedzeného právneho štátu naozaj právny štát. Prečo je tomu tak zistíme len vtedy, ak pochopíme ich pravú podstatu a uvedomíme si ich význam.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: obmedzenie slobody tlače, právo na súkromie, rule of law, sloboda tlače
Právna veta: Dodržiavanie ľudských práv je i napriek ich progresívnemu vývoju v posledných troch desaťročiach stále vážnym a aktuálnym problémom, pretože sa v praxi stretávame s ich neustálym porušovaním v závislosti od vyspelosti demokratickej spoločnosti toho ktorého štátu. Napriek desiatkam medzinárodných zmlúv a zmlúv vytváraných na medzinárodnej úrovni rôznymi ľudskoprávnymi organizáciami, inkorporovaním jednotlivých pravidiel správania sa do ústav štátov musíme konštatovať, že zabezpečovacie prostriedky v tejto oblasti sú neustále zaťažené vysokým počtom sťažností týkajúcich sa ich porušenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rule of law, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, právny štát, deľba moci, princíp právneho štátu
Právna veta: Charakteristiku právneho štátu (ang. rule of law - ,,vláda práva”, nem. Rechtsstaat) je možné priblížiť aj prostredníctvom jeho jednotlivých znakov, resp. princípov právneho štátu. Jednotlivé princípy je tak možné odvodiť už zo samotného chápania pojmu, prípadne od koncepcie právneho štátu.1 Napriek uvedenej skutočnosti nie je možné redukovať právny štát výlučne len na právne princípy. V rovnakej miere sú dôležité aj ekonomické a politické podmienky života v spoločnosti, ďalej prostredie demokracie a zabezpečenie ekonomickej súťaže. Uvedené princípy sú chápané odlišne, a to v závislosti od ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznesenie valného zhromaždenia, všeobecné náležitosti právneho úkonu, neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, spôsobilosť na právne úkony
Právna veta: V právnej teórii a v praxi už dlhodobo diskutuje o tom, či je uznesenie valného zhromaždenia právnym úkonom. Vyslovujú sa názory pre a proti. Ani v zahraničí neexistuje jednotný názor na danú problematiku. Povaha uznesenia valného zhromaždenia je právnou otázkou, ktorá má nepochybne význam pre teóriu i prax. Postupom času sa vytvorili dve protikladné stanoviská. Prvá skupina autorov zdôrazňuje, že uznesenie valného zhromaždenia je právnym úkonom. Upozorňujú na skutočnosť, že v uznesení prejavuje obchodná spoločnosť svoju vôľu vytvorenú hlasovaním spoločníkov, bez ktorých by spoločnosť nemohla ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodné spoločnosti, spoločnosť s ručením obmedzeným, ochrana veriteľa, riziko výkonu podnikateľskej činnosti, splatenie vkladov, základné imanie obchodných spoločností
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou právnej úpravy obchodných spoločností, pričom vychádza z toho, že v praxi niektoré funkcie kapitalizačných povinností v úprave s. r. o. zlyhávajú. V dôsledku toho sa objavujú problémy pri reálnom uplatňovaní práv veriteľov spoločností s ručením obmedzeným. V súčasnosti je v legislatívnom procese novela Obchodného zákonníka, ktoru sa majú zmeniť podmienky splácania peňažných vkladov na základné imanie obchodných spoločností, čo by mohlo posilniť ochranu veriteľov. V príspevku vyslovujeme pochybnosti o efektivite tejto právnej úpravy, ktorá zrejme sleduje iný ú ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, neprijateľné zmluvné podmienky, návrh na začatie konania prokurátorom, neprospech spotrebiteľa, spotrebiteľské spory, zmluvné podmienky, oslobodenie spotrebiteľov od súdnych poplatkov
Právna veta: V tomto príspevku sa autor zaoberá inštitútmi procesno - právnej ochrany spotrebiteľa pričom osobitná pozornosť je venovaná otázkam miestnej príslušnosti súdov, ktorá je v spotrebiteľských sporoch daná na výber, oslobodenia spotrebiteľov od povinnosti zaplatenia súdneho poplatku a ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami. Pri jednotlivých inštitútoch ochrany autor poukazuje na platnú právnu úpravu, jej nedostatky a z nej plynúce aplikačné problémy. Pri problémoch vznikajúcich v praxi autor poukazuje taktiež na rozhodnutia súdov, ktoré sa danou otázkou zaoberali a túto sa ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie inštitúty, splnenie záväzku dlžníkom, zabezpečenie záväzku postúpením pohľadávky, záložné právo
Právna veta: Súkromnoprávne predpisy upravujú zabezpečovacie prostriedky, ktoré majú za cieľ znížiť riziko nedostatočného uspokojenia veriteľa poskytujúceho finančné prostriedky dlžníkovi, posilniť pozíciu veriteľov a umožniť im uspokojenie z náhradného, sekundárneho zdroja. Ustanovenie § 553 až § 553e zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) upravuje zabezpečovací prevod práva ako jeden zo základných zabezpečovacích inštitútov, ktoré je možné použiť pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z občianskoprávnych, ako aj obchodnoprávnych vzťahov. Zabezpečovací p ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, mimoriadne dovolanie, právo na spravodlivý súdny proces, dovolacie dôvody, opravné prostriedky, nesprávne právne posúdenie veci
Právna veta: Autor pojednáva o procesnom inštitúte mimoriadneho dovolania, ktorý má právo podať len generálny prokurátor. Analyzuje podmienky existencie tohto procesného inštitútu a porovnáva ich s dostupnou súdnou judikatúrou ESĽP. Autor zvlášť poukazuje na dovolacie dôvody, ktoré umožňujú prehodnotiť právne posúdenie súdu a spôsob vykonávania dokazovania, pričom existenciu týchto dôvodov považuje za nevyhnutnú v budúcej právnej úprave.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania podľa OZ, právo na úrok z omeškania, splnenie záväzkov riadne a včas, boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
Právna veta: Príspevok je zameraný na problematiku úrokov z omeškania v zmysle právnej úpravy podľa Obchodného zákonníka po poslednej novele. Transpozícia smernice 2011/7/EÚ Európskeho parlamentu a Rady o boji proti omeškaným platbám v obchodných transakciách prispela k europeizácii Obchodného zákonníka a zároveň zblížila slovenskú právnu úpravu s európskym návrhom nariadenia o spoločnom kúpnom práve. Autorky porovnávajú relevantné inštitúty. V závere prezentujú vlastné stanovisko, či úroky z omeškania naozaj spĺňajú svoju primárnu funkciu.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: rokovanie o uzavretí zmluvy, zmeny obsahu zmluvy, proces dodatkovania zmlúv, niektoré ustanovenia o uzavieraní zmluvy, zmluvy, náležitosti zmluvy
Právna veta: Hospodársky, ale najmä informačný vývoj prináša nové fenomény aj do procesu dodatkovania zmlúv, resp. ich realizácie. Dnes je bežnou súčasťou kontraktácie elektronická forma. V tomto príspevku sa pokúsime stanoviť základné východiská pri dodatkovaní písomných zmlúv elektronicky resp. prostredníctvom emailu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, funkcie správneho súdnictva, sústava súdnych orgánov, konanie pred správnymi súdmi
Právna veta: Správne súdnictvo je jedným z dôležitých prostriedkov na zabezpečenie ochrany základných práv a slobôd. Tento druh súdnej ochrany sa používa ako brzda vo vzťahu k výkonnej moci, či širšie povedané verejnej moci. Práve výkonná moc najčastejšie zasahuje do sféry základných práv a slobôd ako fyzických, tak aj osôb právnických. Správne súdnictvo vo väčšine krajín sveta funguje na princípe osobitného súdnictva, ktoré sa postupne odčlenilo od súdnictva všeobecného. V podmienkach SR funguje tento druh správneho súdnictva na báze všeobecného súdnictva. Stav správneho súdnictva je v podmienkach SR nev ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, zásada lex specialis derogat lex generalis, obchodné záväzkové vzťahy, zodpovednosť za škodu na odložených veciach, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, náhrada škody, okolnosti vylučujúce zodpovednosť, zodpovednosť za škodu spôsobenú neplatnosťou právneho úkonu
Právna veta: Problematika zodpovednosti je v práve jednou z najviac rozoberaných, no zároveň najkomplikovanejších tém. Zložitosť tejto otázky spočíva v tom, že je v podstate nemožné vymedziť všeobecnú definíciu zodpovednosti, pretože každá zodpovednosť - politická, morálna, či právna má svoje osobitné špecifiká. Príspevok sa však venuje predovšetkým otázke zodpovednosti za škodu v obchodnom a v občianskom práve a jednotlivým problémom, ktoré vznikajú v súvislosti s usporiadaním slovenského súkromného práva na dualistickom princípe. Pri aplikácii ustanovení o zodpovednosti za škodu môžu v rámci obchodno-prá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: reforma právnických štúdií, absolvent práva, právnická fakulta, občianske právo, obchodný zákonník, návrhy de lege ferenda, občiansky zákonník
Právna veta: Otázky výučby práva na univerzitách, prípadne na iných vysokých školách (dokonca aj na stredných školách) už dávnejšie upútavajú pozornosť, a to nielen pedagógov, ako aktívnych účastníkov vyučovacieho procesu, ale aj študujúcich tie-ktoré disciplíny (učebné predmety) v rôznych formách štúdia, predovšetkým na právnických fakultách vysokých škôl. V širšom slova zmysle o tieto problémy, vrátane ich organizačnej a inštitucionálnej stránky prejavovali vždy záujem aj reformátori školských systémov, skúmajúc pritom dopad (efektívnosť) výučby so zreteľom na pripravenosť absolventov práv pre potreby pr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: účel medzinárodného práva, medzinárodné právo, unifikácia medzinárodného práva, spolupráca v oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného
Právna veta: V pozvánke na publikovanie v tomto zborníku stojí, že jeho cieľom je v odbornej diskusii zamerať pozornosť na aktuálne výzvy stojace pred medzinárodným právom verejným, medzinárodným právom súkromným a procesným a tiež európskym právom, „osobitne s ohľadom na prejavy regionalizmu". Cítil som preto potrebu si ujasniť, čo regionalizmus vlastne je. Podľa Wikipédie je regionalizmus definovateľný ako hospodárske, politické a kultúrne hnutie snažiace sa o väčšiu samostatnosť jednotlivých regiónov (krajov) a oblastí proti centrálnej moci. To, čo je regionálne, je teda chápané ako protiklad niečoho ce ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: právomoc a o uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, právomoc súdov, výlučná právomoc súdu, právomoc
Právna veta: Dňa 1. januára 2013 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel Ia"), ktoré sa s výnimkou článkov 75 a 76 uplatňuje od 10. januára 2015. Toto nariadenie predstavuje revíziu nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel I"), ktoré je považované za základ európskej justičnej spolupráce v civilných veciach. Nariadenie Bru ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: morálka, ľudská dôstojnosť, právo na ľudskú dôstojnosť, morálne normy, kresťanská morálka
Právna veta: Morálka je zmysel pre to, čo je správne, preto čo sa môže a nemôže, slovo morálka pochádza z latinského „mos" (pl. „mores") , t.j. zvyk, obyčaj, mravy. Morálku môžeme vnímať ako súhrn kultúrnych, historických, spoločenských pravidiel, ktoré našli odraz v spoločnosti, kde zohráva stále dôležitú rolu. Spoločnosť sa podieľa na vytváraní a následnom uznávaní a vynucovaní morálnych noriem. Morálka sa dostáva do úzkeho kontextu s kresťanskou morálkou, nie sú však totožné, pretože kresťanská morálka vyplýva priamo z kresťanskej viery, zo zákonov kresťanského sveta. Otázka vzťahu práva a morálky nie ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: vnútorný trh, voľný pohyb tovarov, súťažné pravidla, zneužívanie dominantného postavenia na trhu, zneužívanie postupov verejných orgánov, rozsah patentovej ochrany
Právna veta: Európska únia vytvára vnútorný trh, ktorý definuje ako priestor bez vnútorných hraníc, kde je zabezpečený voľný pohyb tovarov, osôb, služieb, podnikania a kapitálu. Usiluje sa aj o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite. Jedným z prostriedkov, ktorý Únia využíva na splnenie týchto cieľov je systém zabezpečujúci, aby sa na vnútornom trhu nenarúšala súťaž. Súťažné pravidlá sú určené podnikom pôsobiacim na trhu, ktorí medzi sebou navzájom vstupujú do súťažných vzťahov. Účelom súťažných pravidiel je regulovať správanie podnikov tak, aby bola ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: regionálna spolupráca medzi štátmi, globálny systém, úloha medzinárodného práva, zmluvný regionalizmus, inštitucionálny regionalizmus, medzinárodné právo, účel medzinárodného práva
Právna veta: Rôzne formy regionálnej spolupráce medzi štátmi existovali už oddávna, buď vo forme rôznych zoskupení, aliancií, únií, a to dočasnej alebo trvalejšej podoby. Je však skutočnosťou, že k pevnejšiemu zmluvnému, ako aj inštitucionálnemu uchopeniu tohto fenoménu dochádza až v 20.storočí spolu s rozvojom všeobecného medzinárodného práva, s ktorým sa rôzne formy a podoby regionalizmu postupne dostávajú do vzájomných vzťahov. Napriek rôznej úlohe a významu regionalizmu v priebehu 20.storočia, v súčasnosti prevláda názor o existencii povojnového, (tradičného) tzv. starého regionalizmu, ktorý bol po sk ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: právo na priaznivé životné prostredie, ochrana životného prostredia, enviromentálne práva, starostlivosť o životné prostredie
Právna veta: Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, bol prijatý v rámci Hospodárskej komisie OSN pre Európu 25. júna 1998 v dánskom meste Aarhus. Tento dohovor je vo vede medzinárodného práva všeobecne známym pod skráteným názvom Aarhuský dohovor. Aarhuský dohovor je novým typom dohovoru z oblasti medzinárodného práva životného prostredia, ktorý prepája medzinárodné právo životného prostredia a medzinárodné právo ľudských práv. Účelom tohto dohovoru je ochrana ľudského práva na životné prostredie prostredníctvom ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana ľudských práv a základných slobôd, res iudicata, základné práva a slobody , porušenie základných práv alebo slobôd
Právna veta: Proces vzniku subregionálnych, či lokálnych mechanizmov na ochranu ľudských práv na africkom kontinente je súčasťou obecnejšieho trendu v medzinárodnom spoločenstve a v medzinárodnom práve, kedy kultúrna, náboženská, politická blízkosť, ale i nutnosť hospodárskej a politickej kooperácie štátov určitého regiónu a ďalšie aspekty sa odrážajú vo vzniku medzinárodnoprávnych partikularizmov, často vo forme subregionálnych medzinárodných, či dokonca supranacionálnych organizácií. Práve kvantitatívny nárast takýchto foriem medzinárodnej spolupráce v posledných dekádach je charakteristický pre afric ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana ľudských práv a základných slobôd, vymožiteľnosť práva, činnosť súdnych orgánov, základné práva a slobody
Právna veta: Úloha regionalizmu v oblasti ochrany ľudských práv spočíva, okrem iného, odkazujúc na zakladajúce zmluvy jednotlivých súdnych alebo kvázi-súdnych orgánov regionálnych organizácií, v posilnení ochrany ľudských práv, ktorá bola stanovená na medzinárodnej úrovni (napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá na pôde OSN). Ide najmä o zabezpečenie vydania a následnej vymožiteľnosti rozhodnutia súdneho alebo kvázi- súdneho regionálneho orgánu, ktorý konštatoval porušenie ľudských práv a následne stanovil i proces ich nápravy. Prejavuje sa tak i snaha o posilnenie medzinárodného Rule of Law, ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana ľudských práv a základných slobôd, vymožiteľnosť práva, základné práva a slobody , činnosť súdnych orgánov
Právna veta: Úloha regionalizmu v oblasti ochrany ľudských práv spočíva, okrem iného, odkazujúc na zakladajúce zmluvy jednotlivých súdnych alebo kvázi-súdnych orgánov regionálnych organizácií, v posilnení ochrany ľudských práv, ktorá bola stanovená na medzinárodnej úrovni (napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá na pôde OSN). Ide najmä o zabezpečenie vydania a následnej vymožiteľnosti rozhodnutia súdneho alebo kvázi- súdneho regionálneho orgánu, ktorý konštatoval porušenie ľudských práv a následne stanovil i proces ich nápravy. Prejavuje sa tak i snaha o posilnenie medzinárodného Rule of Law, ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana základných práv a slobôd, právne prostriedky nápravy porušenia základných práv, ústavná sťažnosť, finančná kompenzácia za porušenie práv, porušenie základných práv a slobôd
Právna veta: Regionálne systémy ochrany základných práv možno skúmať a vzájomne porovnávať s ohľadom na rôzne skutočnosti, napr. s ohľadom na rozsah regionálneho katalógu základných práv (ktorým základným právam sa v danom regióne poskytuje ochrana, resp. akým ich kategóriám), z pohľadu obsahu a rozsahu ochrany práv uznaných príslušným regionálnym katalógom základných práv (ako je príslušné právo, ktoré požíva ochranu definované a či predmetné základné právo, ktoré požíva ochranu, možno obmedziť a ak áno v akom rozsahu, resp. za splnenia akých podmienok), z hľadiska mechanizmu uplatňovanom pri zabezpečovan ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: medzinárodný mier a bezpečnosť, medzinárodná bezpečnosť, právo na slobodu a osobnú bezpečnosť, bezpečnostná rada
Právna veta: Regionálne medzinárodné organizácie sa najmä v posledných dvoch dekádach významne zapájajú do riešení mierových a bezpečnostných problémov vo svete. Cieľom príspevku je poukázať na posun, aký v medzinárodnom práve nastal v otázke postavenia regionálnych medzinárodných organizácií v oblasti mieru a bezpečnosti. V úvodnej časti priblížime determinanty vývoja nastolenej problematiky. Následne pozornosť zameriame na pôvodnú koncepciu úlohy regionálnych organizácií pri zachovaní mieru a bezpečnosti, ako bola ustanovená v kapitole VIII Charty OSN a poukážeme na problematické otázky praktickej apliká ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: pokojné riešenie sporov, medzinárodný mier a bezpečnosť, medzinárodná bezpečnosť, bezpečnostná rada, riešenie medzinárodných sporov, právo na slobodu a osobnú bezpečnosť
Právna veta: Charta OSN predpokladá centralizáciu presadzovania medzinárodného mieru a bezpečnosti v rukách Bezpečnostnej rady OSN (čl. 24 Charty). Sledujúc cieľ napĺňania tejto úlohy, sú Bezpečnostnej rade zverené právomoci či už v oblasti pokojného riešenia sporov (kapitola VI), rozhodovať o „stave mieru" a v prípade porušenia má Bezpečnostná rada právomoc vykonať kolektívnu akciu - ktorá za splnenia určitých podmienok môže zahŕňať aj použitie sily (kapitola VII Charty - články 39 - 42). Všeobecné medzinárodné právo obsahuje imperatívny zákaz použitia sily. Právny poriadok uznáva niektoré výnimky z toht ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: trh práce, ekonomická kríza, sociálne postavenie zamestnancov, podpora regionálneho rozvoja, výkon štátnej správy prenesený na obec, miesto výkonu práce , účastník právneho vzťahu
Právna veta: Protichodné procesy globalizácie/europeizácie a regionalizácie zasahujú i do právnych systémov jednotlivých národných štátov, vrátane pracovného práva na medzinárodnej/európskej i na vnútroštátnej úrovni. Teritoriálna pôsobnosť právneho odvetvia stále častejšie pôsobí v prostredí výraznej diferenciácie sociálnych a ekonomických rozdielov v rámci regiónov, a s tým spojenej diverzifikácie aj negatívnych sociálnych javov, najmä chudoby, nezamestnanosti a sociálnej stratifikácie. V príspevku sa skúmajú pracovnoprávne aspekty regionálnych trhov práce, politík zamestnanosti a politík na trhu práce.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: trh práce, pracovné právo, zamestnanie, zákonník práce, pracovnoprávne vzťahy , ochranná funkcia pracovného práva
Právna veta: Pracovnému právu sa často pripisuje schopnosť ovplyvňovania trhu práce. V skutočnosti zákonodarcovia pri jeho doterajších zmenách nie vždy mali tento atribút na zreteli. Pre slovenské pracovné právo sú skôr príznačné jeho časté zmeny s politickým pozadím. Autorka v príspevku prezentuje názor, že nové inštitúty pracovného práva nepriamo podporujú rozvoj trhu práce aj v regiónoch, ale pracovné právo samo o sebe nemôže zásadnejšie ovplyvniť situáciu na trhu práce a možno od neho skôr očakávať elimináciu niektorých nepriaznivých dopadov hospodárskej krízy a globalizácie. Ďalšie smerovanie pracovné ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovné podmienky, podmienky výkonu práce, pracovný pomer, strata zamestnania, nezamestnanosť
Právna veta: Rôznorodosť predmetov činností zamestnávateľských subjektov a pracovných pozícií zamestnancov objektívne odôvodňuje existenciu špecifických pracovných podmienok. Aj Zákonník práce počíta s niektorými osobitnými pracovnými podmienky (napr. práca doma) či s osobitným prístupom k niektorým kategóriám zamestnancom (napr. zvýšená ochrana tehotných žien, zdravotne postihnutých a pod.). Rozmanité pracovné podmienky sú často upravené v pracovných alebo kolektívnych zmluvách, či interných predpisoch zamestnávateľa. V podmienkach Slovenskej republiky sa špecifickosť pracovných podmienok odvíja viac od c ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: trh práce, čl. 51 ods. 1 Ústavy SR, priemerná mesačná mzda, ochranná funkcia pracovného práva
Právna veta: Regionálne disparity sú predmetom pomerne frekventovanej odbornej pozornosti ekonómov, sociológov, či regionálnych geografov. Už oveľa menej pozornosti im venuje právna veda. Nasledujúci príspevok je tak nesmelým pokusom o vymedzenie teoreticko-právnych možností tvorby pracovného práva, ktorá do úvahy berie regionálne disparity.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: právo sociálneho zabezpečenia, nárast nezamestnanosti, pracovný čas, pracovný čas a doba odpočinku, suma minimálnej mzdy, právo na spravodlivú a uspokojivú odmenu
Právna veta: V príspevku sa autorka zamýšľa nad problémom nezamestnanosti, najmä z pohľadu regionálnych nerovností s poukazom na význam dodržiavania minimálnych štandardov v pracovnom práve (napr. v oblasti odmeňovania , t.j. problém výšky miezd, najmä minimálnej mzdy,dĺžky pracovného času, dovolenky, flexibilných foriem zamestnania, atď.) a v sociálnej oblasti (napr. minimálna výšky dávok nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia - najmä minimálneho starobného dôchodku, atď.). V závere autorka zastáva názor, že nerešpektovanie týchto štandardov má za následok nárast nielen nezamestnanosti, ale predov ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: odmena za prácu v pracovnom pomere, minimálna mzda, suma minimálnej mzdy, výška minimálnej mzdy, právo na spravodlivú a uspokojivú odmenu, právo na ľudskú dôstojnosť
Právna veta: Autor sa v príspevku zamýšľa nad potrebou regulácie odmeny za prácu s ohľadom na spoločenskú požiadavku vyrovnávania regionálnych rozdielov. Záujem zaostruje na inštitút minimálnej mzdy, pričom zvažuje argumenty za a proti zrušeniu tohto inštitútu a svoje názory prezentuje okrem iného aj optikou relevantných prameňov medzinárodného práva. V závere príspevku autor sumarizuje svoj náhľad na stret rôznorodého názorového spektra vo vzťahu k nevyhnutnosti inštitútu minimálnej mzdy a poukazuje aj na potrebu otvorenia diskusie ohľadom zachovania nadväzujúceho inštitútu minimálnych mzdových nárokov.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: minimálna mzda, odmena za prácu v pracovnom pomere, mzda a priemerný zárobok, výška minimálnej mzdy, suma minimálnej mzdy
Právna veta: Článok pojednáva o právnej úprave minimálnej mzdy, ako o najnižšej prípustnej odmene za prácu v pracovnoprávnych vzťahoch. Autor sa snaží poskytnúť pracovnoprávny pohľad na problematiku zákonného zakotvenia minimálnej mzdy a spôsoby jej valorizácie, pričom venuje poskytuje aj pohľad sociálnych partnerov na danú problematiku.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: kolektívna zmluva , pracovné podmienky zamestnancov, kolektívne vyjednávanie
Právna veta: K vyrovnávaniu regionálnych rozdielov môžu významnou mierou prispieť aj sociálni partneri prostredníctvom dohadovaného obsahu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich následného rozšírenia na časť alebo celé odvetvie s ohľadom na SK NACE. Vychádzajúc zo systému kolektívneho vyjednávania na odvetvovej a podnikovej úrovni práve kolektívna zmluva vyššieho stupňa dokáže vytvárať záväzné rámce pre zvyšovanie napr. tarifných miezd v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR, čo sa dnes už preukázateľne uskutočňuje v odvetví verejnej cestnej dopravy, hutníckeho alebo strojárskeho priemyslu. Požiadavka s ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, dôstojná práca, hospodárska kríza, ochranná funkcia pracovného práva, trh práce
Právna veta: V príspevku zameriavame pozornosť na dôležitosť dodržiavania ochrannej funkcie pracovného práva pri súčasnej nestabilite na trhu práce, v čase úpadku morálnych hodnôt a nerešpektovania prírodných a ekonomických zákonitostí v ľudských aktivitách, čo veľmi nepriaznivo dopadá na sociálnu situáciu bežných ľudí. Aj keď chudoba je zvyčajne spájaná s trhom práce, chudobní sú nielen nezamestnaní, ale aj rodiny a domácnosti s ekonomicky aktívnymi, ale nízko odmeňovanými členmi. V predkladanom príspevku sa autorka zamyšľa, že v súčasnosti „byť zamestnaný neznamená nebyť chudobný“.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nezamestnanosť, dlhodobá nezamestnanosť, trh práce, tvorba HDP, investícia do vzdelania, zvyšovanie produktivity, mzda a priemerný zárobok
Právna veta: Požadované štrukturálne reformy v slovenskej ekonomike nie sú na obzore. Jednostranná orientácia na automobilový priemysel zvyšuje riziko konca slovenského „tigra“, obdobne, ako skončil automobilový boom v Detroite. Označenia „ stredoeurópsky tiger“ je lichotivé, ale netreba zabúdať ani na koniec „ázijských tigrov“ v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. V práci sa zaoberáme možnosťami, ako sa vyhnúť „detroitskému scenáru“ analýzou možnosti rozvoja slovenského pracovného trhu vo vybraných slovenských regiónoch. Zameriavame sa pri tom na chronické problémy slovenského pracovného trhu ako ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o náhradu škody, neprimeraná dĺžka konania, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Právna veta: V prípade Bednár proti Slovenskej republike sa sťažovateľ podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru sťažoval na neprimeranú dĺžku vnútroštátneho konania vedeného na Okresnom súde Dolný Kubín a Okresnom súde Námestovo, ako aj na nemožnosť získania náhrady za toto porušenie v rozpore s článkom 13 Dohovoru. Dĺžkou napadnutého konania sa zaoberal aj ústavný súd, ktorý sťažnosť sťažovateľa podľa článku 127 ústavy odmietol okrem iného aj z toho dôvodu, že sťažovateľ pred podaním sťažnosti na ústavný súd nepodal sťažnosť na prieťahy v konaní predsedovi Okresného súdu Dolný Kubín. Vo vzťahu k prieťahom v konaní ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, nárok na vyplatenie príplatku za triednictvo, obchodný podiel v obchodnej spoločnosti, právo manžela na obchodný podiel, obchodný podiel, vyrovnávací podiel
Právna veta: Právo druhého manžela na obchodný podiel v obchodnej spoločnosti a nárok na vyplatenie zodpovedajúcej protihodnoty pri vyporiadaní BSM.
MENU