Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: návrh odsúdeného na opätovné prejednanie veci, trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom, opätovné prejednanie veci, nedôvodná sťažnosť odsúdeného, konanie o milosť, neudelenie milosti odsúdenému zo strany prezidenta SR, nepríomnosť odsúdeného v konaní o opätovné prejednanie veci, nesplnenie lehoty na podanie návrhu, nesplnenie podmienok na opätovné prejednanie veci, opätovné prejednanie veci podľa trestného poriadku
Právna veta: Základnou formálnou podmienkou je, aby odsúdený podal návrh na opätovné prejednanie veci do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o trestnom stíhaní alebo odsúdení a aby sa tak stalo v jeho prítomnosti.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: delegácia veci, dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, návrh obžalovaného na odňatie a prikázanie veci, znalecký posudok znalca, hospodárnosť konania ako navrhovaný dôvod delegácie veci, nesplnenie zákonných podmienok na odňatie trestnej veci obžalovaného miestne a vecne príslušnému súdu, nezistenie dôležitých dôvodov na odňatie trestnej veci, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta: Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. Vzhľadom na výnimočnosť takého postupu, treba nimi rozumieť dôvody, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná, a to najmä spravodlivé prejednanie veci v primeranej lehote, náležité zistenie skutkového stavu veci v rozsahu nevyhnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: náhrada škody z ublíženia na zdraví, sťaženie spoločenského uplatnenia, vedľajší účastník, objektívna premlčacia doba, námietka premlčania, úhrada nákladov spojených s liečením, požadovanie zvýšenia bolestného, účastník cestnej premávky, nevedomá nedbanlivosť, posúdenie premlčania nároku žalobkyne, odškodnenie, nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného, právo na náhradu škody, zložky práva na náhradu škody ako samostatné dielčie nároky, výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: 1. Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje vtedy, ak má škoda, resp. ujma na zdraví preukázateľne trvalé a výraznejšie nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Podľa ustálenej súdnej praxe je ním preto potrebné rozumieť jednak vylúčenie, či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom a rodinnom, spoločenskom, politickom, kultúrnom a športovom živote, jednak sťaženie či dokonca priamo znemožnenie výkonu či voľby povolania, voľbu životného partnera, prípadne možnosti ďalšieho se ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie základných práv, reštitučný nárok, nedostatok podmienok konania, dovolanie navrhovateľa, povinné právne zastúpenie, absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, podanie dovolania
Právna veta: V zmysle § 241 ods. 1 O.s.p. musí byť dovolateľ zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Uvedené ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa; dovolací súd je pritom povinný skúmať (preverovať), či táto podmienka je splnená.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znalecký dôkaz, mimoriadne zvýšenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, priznanie zvýšenia bolestného, odškodnenie bolesti, námietka nadbytočnosti ďalšieho znaleckého dokazovania, náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia má vo svojej podstate predstavovať náhradu za preukázateľne nepriaznivé dôsledky pre život a životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh. Sťažením spoločenského uplatnenia je preto potrebné rozumieť jednak vylúčenie, či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom a rodinnom, spoločenskom, politickom, kultúrnom a športovom živote, jednak sťaženie, či dokonca priamo znemožnenie výkonu či voľby povolania, voľbu životného partnera, prípadne možnosti ďalšieho sebavzd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie súdu príslušného na prejednanie, prijatie peňažnej sumy do úschovy, konanie o úschovách, chýbajúce podmienky miestnej príslušnosti
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré sú tu v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia. Podľa § 11 ods. 3 O.s.p. ak ide o vec, ktorá patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky, ale podmienky miestnej príslušnosti chýbajú alebo ich nemožno zistiť, Najvyšší súd Slovenskej republiky určí, ktorý súd vec prejedná a rozhodne. Podľa § 88 ods. 1 písm. m/ O.s.p. na miesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého je miesto plnenia, ak ide o konanie o úschovách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, predĺženie lehoty na doplnenie a opravu podania z dôvodu čerpania dovolenky, zrušujúce rozhodnutie dovolacieho súdu
Právna veta: Ak bolo rozhodnutie odvolacieho súdu o odvolaní zrušené dovolacím súdom, je odvolací súd povinný ešte pred svojím ďalším rozhodnutím o odvolaní doručiť účastníkovi zrušujúce rozhodnutie a vytvoriť mu procesnú možnosť reagovať v primeranej lehote na situáciu, ktorá vznikla zrušením rozhodnutia odvolacieho súdu. Porušenie týchto povinností odvolacím súdom má za následok odňatie možnosti účastníka pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, hospodárnosť konania ako dôvod na odňatie veci, návrh žalobcu na prikázanie veci inému súdu, dôvodný návrh žalobcu
Právna veta: Podľa § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Vzhľadom na charakter delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejedná a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, musí mať aj dôvod delegácie vždy výnimočný (mimoriadny) charakter, pretože takýto postup je súčasne výnimkou z ústavne garantovanej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Preto aplikácia ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy len z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Úvaha súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: trestný čin podvodu, využitie zhoršeného stavu poškodenej spočívajúci v stredne ťažkej až ťažkej demencii, plná moc k zastupovaniu vo veci nakladania s nehnuteľnosťami, úmysel obohatiť sa, obohatenie sa páchateľa, podvod
Právna veta: Vo vzťahu k objektívnej stránke skutkovej podstaty trestného činu podvodu jedným z obligatórnych znakov je obohatenie sa páchateľa alebo iného na škodu cudzieho majetku. Pod zákonným pojmom „obohatenie“ sa rozumie neoprávnené rozmnoženie majetku páchateľa alebo niekoho iného, a to buď jeho rozšírením, t.j. nadobudnutím vlastníckeho práva k určitým, či už hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, alebo ušetrením nákladov, ktoré by inak boli z majetku páchateľa alebo iného vynaložené.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: prečin ublíženia na zdraví, prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, znalecký posudok znalca z odboru zdravotníctvo, práceneschopnosť, zásada in dubio pro reo, alkohol v krvi, nezvládnutie vedenia vozidla, upustenie od uloženia súhrnného trestu, námietka nesprávneho vykonania dôkazov, nevykonanie dokazovania v rozsahu predpokladanom obvineným, dôvody dovolania v trestnom konaní
Právna veta: Nevykonanie dokazovania v rozsahu predpokladanom obvineným a hodnotenie dôkazov spôsobom, ktorý nezodpovedá predstavám obvineného, nie je možné uplatniť ako dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku; ale ide o skrytú formu vyjadrenia záujmu obvineného, aby boli vykonané dôkazy (zistený skutkový stav) v jeho prospech.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: vydávacia väzba, sťažnosť vyžiadanej osoby, zamietnutie žiadosti vyžiadanej osoby o prepustenie z vydávacej väzby, extradičné konanie, trestný čin banditizmu, trestný čin sihanutia na život pracovníka orgánu právnej ochrany, neudelnie azylu, neposkytnutie doplnkovej ochrany
Právna veta: Podľa § 506 ods. 1 Tr. por. ak je to potrebné na zabezpečenie prítomnosti vyžiadanej osoby v extradičnom konaní na území Slovenskej republiky alebo na zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania, vezme ju predseda senátu krajského súdu do vydávacej väzby. Urobí tak na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie. Z predmetného ustanovenia je zrejmé, že účelom vydávacej väzby je zabezpečiť prítomnosť vyžiadanej osoby v extradičnom konaní na území Slovenskej republiky, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neodňatie trestnej veci, delegácia veci, prečin poškodzovania cudzej veci, návrh odsúdeného na odňatie a prikázanie veci, námietka zaujatosti voči všetkým sudcom Okresného súdu, nezistenie dôvodu pre odňatie veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods.1 Tr. por., z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený...Pre zmenu príslušnosti súdu určenej zákonom, a teda pre rozhodnutie o odňatí veci a jej prikázaní inému súdu toho istého druhu a stupňa, musia existovať závažné „dôležité dôvody“, ktoré sú zrovnateľné s ústavnou zásadou príslušnosti súdu v zmysle jej článku 48 ods. 1. Delegácia sa preto nesmie stať prostriedkom na porušenie práva obvineného na zákonného sudcu, ale ani pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada nemajetkovej ujmy , oneskorenosť podania dovolania, odmietnutie dovolania ako podané oneskorene, podanie dovolania
Právna veta: Podľa § 240 ods. 1 O.s.p. účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Ak odvolací súd vydal opravné uznesenie, plynie táto lehota od doručenia opravného uznesenia. Podľa § 240 ods. 2 (veta prvá) O.s.p. zmeškanie lehoty uvedenej v odseku 1 nemožno odpustiť. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie miestnej príslušnosti súdu, zložiteľ, chýbajúce podmienky miestnej príslušnosti, konanie o úschovách, prijatie veci do úschovy súdu v prospech príjemcu, pobyt príjemcu mimo územia SR
Právna veta: Podľa § 185a ods. 1 O.s.p. na súde možno zložiť do úschovy peniaze, cenné papiere a iné hnuteľné veci, hodiace sa na úschovu za účelom splnenia záväzku. V zmysle tohto ustanovenia účelom úpravy konania o úschovách je ochrana a zabezpečenie práv dlžníka, ktorý chce splniť svoj dlh riadne a včas a existujú dôvody na strane veriteľa, ktoré tomu bránia. V zmysle § 88 ods. 1 písm. m/ O.s.p. namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého je miesto plnenia, ak ide o konanie o úschovách a v danom prípade treba za miesto plnenia pri odovzdaní peňazí príjemcovi považovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: príprava návrhu zákona, pripomienkové konanie, zákon nadobúda platnosť vyhlásením
Právna veta: 1. Činnosť ministerstva, spočívajúca v príprave návrhu zákona, jeho zverejnenia a prerokovania v pripomienkovom konaní a v následnom predložení vláde, ani predloženie návrhu zákona na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády nie je výkonom verejnej správy, ale jeho inou činnosťou (čl. 87, čl.119 písm. a/ Ústavy).

2. Zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva právomoc súdu nariadiť, aby ministerstvo, prípadne vláda vzali späť návrh zákona, ktorý bol predložený na rokovanie národnej rade, ani nariadiť, aby bol predložený na nové pripomienkové konanie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa § 250k OSP, úspešný účastník konania, Základné právo na súdnu ochranu
Právna veta: Právo úspešného účastníka na náhradu trov konania je neoddeliteľnou súčasťou práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, preto ak súd úspešnému žalobcovi nepriznal náhradu trov konania s použitím § 250k ods. 1 tretia veta Občianskeho súdneho poriadku, musí riadne vysvetliť, aké boli dôvody takéhoto skôr výnimočného rozhodnutia.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sprístupňovanie informácií na žiadosť, povinná osoba, konanie o poskytnutie informácií
Právna veta: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa § 14 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o slobode informácií) je podaná až dňom, keď bola oznámená povinnej osobe. Nepostačuje, aby sa povinná osoba dozvedela iba o jej podaní, ale musí poznať jej obsah. Až odo dňa, v ktorom môže poznať jej obsah, dochádza aj k začatiu konania o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výsluhový dôchodok , trvanie služobného pomeru, spôsob určenia sumy výsluhového dôchodku
Právna veta: Z ustanovení § 38, § 39 a § 128 ods.1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva, že nemožno stotožňovať dobu potrebnú pre vznik nároku na výsluhový dôchodok (trvanie služobného pomeru v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok) a spôsob určenia sumy výsluhového dôchodku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin vraždy, zamietnutie žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, neprijatie písomného sľubu obvineného, sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR, predĺženie lehoty trvania väzby obvineného
Právna veta: Najvyšší súd zaoberajúc sa možnosťou nahradenia väzby obvineného písomným sľubom, že povedie riadny život, dospel k záveru, že v konkrétnom prípade na to nie sú splnené zákonné podmienky. Tento prostriedok nahrádzajúci väzbu je len možnosťou, nie oprávnením osoby, ktorá je pozbavená osobnej slobody. Je viazaný na výnimočnosť takého postupu z hľadiska osoby obvineného, povahy prejednávaného prípadu a pri obzvlášť závažnom zločine len existenciou výnimočných okolností prípadu. Základným hľadiskom je vyváženosť alebo nevyváženosť tohto opatrenia vo vzťahu k dôvodnej obave, v konkrétnom prípade m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin vraždy, obzvlášť nebezpečný recidivista, zamietnutie sťažnosti odsúdeného, súhrnný trest odňatia slobody, návrh na obnovu konania, ochranné ambulantné protialkoholické liečenie, podmienky obnovy konania
Právna veta: Podľa § 394 ods. 1 Tr. por., obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom, alebo právoplatným trestným rozkazom sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti, alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu, alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania, alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splatnosť zmenky, zmenkový platobný rozkaz, postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ, indosament
Právna veta: I. Ak došlo k indosácii zmenky po uplynutí lehoty na protest, indosament (rubopis) má len účinky postúpenia pohľadávky podľa ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka a zmenkovému dlžníkovi zostávajú zachované všetky kauzálne námietky, ktoré mal voči predchádzajúcemu majiteľovi zmenky podľa ustanovenia § 529 ods. 1 Občianskeho zákonníka. II. Ak žalovaný (dlžník) vo včas podaných námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu popiera, že podpis na zmenke je jeho (uplatnil námietku nepravosti podpisu), potom majiteľovi zmenky svedčí dôkazná povinnosť preukázať, že žalovaný zmenku podpís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvod obnovy konania určený zmenou právneho stavu, splnenie podmienok obnovy konania, skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, nález ústavného súdu, návrh na povolenie obnovy konania, mimoriadne zníženie trestu, nedostatok skutkových zistení
Právna veta: I. Ustanovenie § 394 ods. 1 Tr. por. upravuje podmienky obnovy konania, ktoré sa týkajú nedostatkov skutkových zistení, vrátane osoby páchateľa - ako skutočností alebo dôkazov súdu skôr neznámych, ktoré vyšli najavo až po právoplatnosti rozhodnutia. Netýkajú sa zmeny právneho stavu, t.j. zákonných podkladov posudzovania trestnosti činu a ukladania trestu. Nález Ústavného súdu SR, že právny predpis, jeho časť alebo niektoré ustanovenie nie je v súlade s Ústavou, preto nemôže byť „novou skutočnosťou súdu skôr neznámou“ v zmysle § 394 ods. 1 Tr. por. a tým len jednou z podmienok obnovy konania, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, vzatie obvinených do väzby, neprijatie písomného sľubu obvinených, dohľad probačného a mediačného úradníka nad obvinenými, sťažnosti obvinených, právo obvineného na vlastné hodnotenie dôkazov, námietka nedôvodnosti väzby, dôvody väzby
Právna veta: Obvinený má právo na vlastné hodnotenie dôkazov, avšak pokiaľ ide o zistenie existencie materiálnych (hmotnoprávne) a formálnych (procesnoprávnych) podmienok väzby u ktoréhokoľvek obvineného zákon požaduje, aby z dôkazov vyplývala dôvodnosť podozrenia, že ním došlo k spáchaniu skutku, pre ktoré sa vedie trestné stíhanie a súčasne, aby z jeho konania alebo z ďalších konkrétnych skutočností vyplývala dôvodná obava, že v prípade jeho nevzatia do väzby, respektíve prepustenia zo zadržania alebo z väzby na slobodu nastane konaním obvineného následok predpokladaný v ustanoveniach písm. a/, písm. b/, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu, sťažnosť obžalovaného, neprijatie peňažnej záruky, dôvody väzby, peňažná záruka
Právna veta: Podľa § 81 ods. 1 Tr. por. ak je daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a/ alebo c/, môže súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie rozhodnúť o ponechaní obvineného na slobode alebo o jeho prepustení na slobodu aj vtedy, ak obvinený zložil peňažnú záruku a súd alebo sudca pre prípravné konanie ju prijme. Ak je obvinený stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, je daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 2 písm. a/ až c/ alebo e/, alebo obvinený bol vzatý do väzby podľa odseku 4 alebo podľa § 80 ods. 3, možno peňažnú záruku prijať, len ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: zaručený elektronický podpis, vigilantibus iura scripta sunt, nezaplatenie súdneho poplatku za návrh na začatie konania, návrh na začatie konania v elektronickej podobe, odňatie možnosti pred súdom konať, nerešpektovanie výzvy na zaplatenie súdneho poplatku, úkony účastníkov
Právna veta: Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené
elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nevylúčenie sudcu z prerokovania a rozhodovania veci, námietka zaujatosti, úprava styku s dieťaťom, otázka nestrannosti sudcu, teória zdania nezaujatosti, právny zástupca otca maloletej ako manžel sudkyne, postavenie sudcu a prisediaceho
Právna veta: Žiada sa uviesť, že aj pokiaľ ide o vzťah sudcu k účastníkovi konania, alebo k jeho zástupcovi, ktorý je (bol) sudcom (nepôsobiacom na rovnakom súde), je súdna prax jednotná v názore, že kolegiálny vzťah, ktorý neprekročí tomu zodpovedajúce medze, objektívne nezakladá dôvod pochybovať o nezaujatosti sudcu, keďže vzájomné vzťahy medzi sudcami sú založené na profesionalite a kolegiálnosti (obdobne napr. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Nc 1/2012, sp. zn. 7 Nc 35/2012, sp. zn. 1 Nc 9/2012, sp. zn. 1 Nc 8/2010 a iné). Len samotná existencia profesionálnych (kolegiálnych) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkaz listinou, dokazovanie, štátny jazyk
Právna veta: Ustanovenie § 129 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku neumožňuje vykonať dokazovanie prečítaním listiny, ktorej preklad nebol vyhotovený v štátnom alebo českom jazyku.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pokuty podľa cestného zákona, pokuta za správny delikt, užívanie cesty bez povolenia cestného správneho orgánu
Právna veta: Súčasťou skutkovej podstaty správneho deliktu užívania cesty bez povolenia cestného správneho orgánu podľa § 22a písm. a) bod 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nie je existencia škody.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: Proces dokazovania, zločin vydierania v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva, obava o život a zdravie u poškodeného, nedôvodné odvolania obvinených, námietka zaujatosti výpovede svedka, námietka nedôveryhodnosti svedka, základné zásady trestného konania
Právna veta: Proces dokazovania (a to nielen z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých, vo veci vykonaných dôkazov, dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v ustanovení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: úhrnný trest odňatia slobody, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, pokračovací zločin podvodu, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, odvolanie prokurátora a obvineného, znalecký posudok Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, zakázané strelivo, dovolanie obvineného, porušenie práva na obhajobu, zbraňová amnestia, zaistenie streliva pri domovej prehliadke rodinného domu, rozhodnutie o väzbe
Právna veta: Podľa § 72b ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení účinnom od 1. novembra 2009) trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, alebo strelivo podľa tohto zákona, ak v lehote od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010 túto zbraň alebo strelivo dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru; ten o prevzatí vydá potvrdenie (tzv. zbraňová amnestia).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, dovolanie ministra spravodlivosti, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, trestný rozkaz, neosvedčenie sa odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, porušené ustanovenie Trestného zákona o výkone trestu, Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody
Právna veta: Podľa § 50 ods. 4 veta prvá Tr. zák., ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Exekučný súd, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, procesné podmienky konania, funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu, zamietnutie návrhu oprávnenej na prerušenie konania
Právna veta: I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také podmienky týkajúce sa súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania patria tie, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto podmienkou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, z úpravy ktorej vyplýva, ktorý súd je príslušný konať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: svojvôľa exekútora, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, konanie exekútora v rozpore s Exekučný poriadkom, prechod poistných vzťahov, pochybenie v základnom konaní - nerešpektovaný prechod práv a povinností, účastníci konania exekučny poriadok
Právna veta: V žiadnom prípade ustanovenie § 37 ods. 3 Exekučného poriadku (zák. č. 233/1995 Z. z.), v znení pred i po jeho novele zákonom č. 341/2005 Z. z. nemohlo pripúšťať a ani nepripúšťalo situáciu, že by za účastníka základného sporového konania, pri ktorom došlo k uzavretiu zmieru o základe a výške náhrady škody, plnil iný subjekt, ktorý nebol účastníkom takého konania ani v pozícii vedľajšieho účastníka, ktorý by nemal možnosť vyjadriť sa ani k základu a ani k výške plnenia za iný subjekt a ktorý nebol za povinného označený ani v exekučnom konaní a nemal možnosť sa vyjadriť k základu a najmä výške ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie obvineného, odmietnutie návrhu na povolenie obnovy konania, dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: Podľa § 368 ods. 1 Tr. por. dovolanie možno podať proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon, alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371. Podľa § 368 ods. 2 Tr. por. ak tento zákon neustanovuje inak, rozhodnutím podľa odseku 1 sa rozumie a) rozsudok a trestný rozkaz, b) uznesenie o postúpení veci okrem uznesenia o postúpení veci inému súdu, c) uznesenie o zastavení trestného stíhania, d) uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania, e) uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin porušovania domovej slobody, dovolanie obvineného proti trestnému rozkazu, prečin nebezpečného vyhrážania, úhrnný nepodmienečný trest odňatia slobody, neoprávnené vniknutie do rodinného domu, dôvody dovolania v trestnom konaní
Právna veta: Podľa ustanovenia § 369 ods. 2 písm. b/ Tr. por. proti právoplatnému rozhodnutiu súdu druhého stupňa môže podať dovolanie z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 Tr. por. obvinený vo svoj prospech proti výroku, ktorý sa ho priamo týka. Ustanovenie § 372 Tr. por. vyžaduje súčasné splnenie dvoch podmienok na podanie dovolania, a to využitie zákonného práva podať riadny opravný prostriedok a zároveň podmienku, že o tomto opravnom prostriedku bolo rozhodnuté. Zo spisového materiálu je zrejmé, že prokurátor a ani obvinený odpor voči trestnému rozkazu nepodal, t.j. strana v súdnom konaní neodmietla skrát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa ako vedľajší účastník na strane žalovaného, zamietnutie žaloby, späťvzatie dovolania, dovolanie vedľajšieho účastníka na strane žalovaného, nepriznanie náhradu trov vedľajšiemu účastníkovi, podanie dovolania
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p., ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Vzhľadom na späťvzatie dovolania vedľajším účastníkom na strane žalovaného dovolací súd v zmysle citovaného ustanovenia § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. dovolacie konanie zastavil.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: bytová náhrada, určenie výlučného nájomcu bytu, povinnosť žalobkyni vysťahovať sa z bytu a odovzdať ho žalovanému, zabezpečenie náhradného bytu, záujem maloletého dieťaťa, zverenie maloletého dieťaťa na čas po rozvode žalobkyni, dovolanie žalobcu podané oneskorene, podanie dovolania
Právna veta: Podľa § 240 ods. 1 veta prvá O.s.p. účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Podľa § 240 ods. 2 veta prvá O.s.p. zmeškanie lehoty uvedenej v odseku 1 nemožno odpustiť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, dovolanie žalobkyne, nedostatok podmienky konania, zastavenie dovolacieho konania, zastavenie konania z dôvodu späťvzatia žaloby, podanie dovolania
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ sám zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo, respektíve požiada o ustanovenie zástupcu, ak spĺňa predpoklady pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov. Keďže dovolateľka neodstránila procesný nedostatok podmienky dovolacieho konania, Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: zvýšenie výživného, nedostatok podmienky konania, povinné právne zastúpenie dovolateľa v dovolacom konaní, zastavenie dovolacieho konania, výživné na maloleté deti, dovolanie otca maloletých detí, námietka neprimerane vysokej vyživovacej povinnosti, podanie dovolania
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí
jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.
Meritum: Domov dieťaťa
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo , zachovanie domova detí, právo na primerané bývanie, právo dieťaťa na ochranu domova, dôvody hodné osobitného zreteľa pre nezrušenie a nevyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Právna veta: Dôvodom hodným osobitného zreteľa, pre ktorý súd nezruší a nevyporiada podielové spoluvlastníctvo prikázaním veci alebo jej predajom a rozdelením výťažku (§ 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka), môže byť aj skutočnosť, že v dotknutej nehnuteľnosti má maloleté dieťa spoluvlastníkov vytvorený svoj domov.
Meritum: Trovy konania
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konkurz, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, usporiadanie majetkových pomerov
Právna veta: I keď navrhovateľ nesplnil povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, ktorú mu súd uložil podľa § 141a ods. 1 O.s.p., konanie nemožno zastaviť, ak je odporcom subjekt uvedený v § 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, antidiskriminačný zákon, tarifná odmena advokáta
Právna veta: Tarifná odmena za úkon právnej služby advokáta zastupujúceho účastníka vo veci súvisiacej s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou aozmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), v ktorejžaloba smeruje aj na zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, stanoví sa z tarifnej hodnoty 2000 eur uvedenej v § 10 ods. 8 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie obvineného, porušenie práva na obhajobu, nesplnenie podmienok dovolania, prečin útoku na verejného činiteľa, ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou, nepríčetnosť obvineného v čase činu, zastavené trestné stíhanie, zamietnutie sťažnosti obvineného ako oneskorene podanú, verejné zasadnutie v neprítomnosti obvineného, dôvody dovolania v trestnom konaní
Právna veta: Samotná skutočnosť, že trestné konanie vedené proti obvinenému bolo zastavené pre jeho nepríčetnosť v čase skutku, ešte neznamená, že na strane súdu museli byť pochybnosti o jeho spôsobilosti sa náležite obhajovať. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 377 Tr. por.) na základe podaného dovolania zistil, že v danom prípade nie sú splnené podmienky dovolania podľa § 372 ods. 1 Tr. por. v zmysle tohto ustanovenia oprávnené osoby, okrem ministra spravodlivosti môžu podať dovolanie len vtedy, ak využili svoje zákonné právo podať riadny opravný prostriedok a o ňom bolo rozhodnuté. R ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: poverenie na vykonanie exekúcie, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, Prekážka rozsúdenej veci, Súdny exekútor, rozhodcovská doložka v spotrebiteľskej zmluve, nekalá podmienka, nepomer v právach a povinnostiach medzi dodávateľom a spotrebiteľom v neprospech spotrebiteľa, exekučné konanie
Právna veta: Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu, je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie vykonávať exekúciu (k tomu viď bližšie uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 0 l . februára 2012, sp. zn. 5 Cdo 205/2011, a tiež uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. júna 2012, sp. zn. III. ÚS ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prvostupňové rozhodnutie, rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní, právo na súdnu ochranu
Právna veta: Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní“. Za porušenie základného práva zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v žiadnom prípade nemožno považovať to, že súdy neodôvodnili svoje rozhodnutia podľa predstáv navrhovateľa.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: výmaz z obchodného registra, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, náhrada za stratu na zárobku, vyhlásenie konkurzu na majetok žalovaného, zastavenie konania o mimoriadnom dovolaní, zrušenie konkurzu na úpadcu pre nedostatok majetku, zánik právnickej osoby bez právneho nástupcu, prekážky postupu konania
Právna veta: Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví (§ 107 ods. 4 O.s.p.). Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak (§ 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka).
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu matky na zákaz styku otca s maloletými deťmi, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, Lehota na podanie odvolania, procesná vada konania, úpravu styku otca s maloletými deťmi, odmietnutie odvolania matky maloletých detí ako oneskorene podaného, lehoty v sporovom konaní
Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 57 ods. 1 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci, samostatné spoločenstvo účastníkov, nerozlučné spoločenstvo účastníkov, pluralita účastníkov
Právna veta: Podľa § 91 ods. 1 O.s.p. ak je navrhovateľov alebo odporcov v jednej veci niekoľko, koná každý z nich sám za seba. V občianskom súdnom konaní v prípade plurality účastníkov na jednej procesnej strane vzniká tzv. spoločenstvo účastníkov konania. Ak je niekoľko žalobcov, vzniká medzi nimi navzájom (aktívne) procesné spoločenstvo žalobcov; ak je niekoľko žalovaných, vzniká medzi nimi navzájom (pasívne) procesné spoločenstvo žalovaných. Občiansky súdny poriadok rozlišuje samostatné a nerozlučné spoločenstvo účastníkov konania. V prípade samostatného spoločenstva (§ 91 ods. 1 O.s.p.) koná každý z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: európsky zatýkací rozkaz, vyžiadaná osoba, trestný čin obchodovania s ľuďmi, priťažujúca okolnosť - pluralita poškodených, odklad realizácie európskeho zatýkacieho rozkazu do vykonania trestu odňatia slobody, neprípustnosť sťažnosti vyžiadanej osoby, rozhodnutie súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu
Právna veta: Podľa § 22 ods. 7 zákona o EZR proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1, sťažnosť má odkladný účinok; sťažnosť prokurátora je prípustná pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 alebo ak rozhodnutím o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu bol porušený tento zákon; sťažnosť má odkladný účinok.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: uznanie cudzozemského rozhodnutia, prečin pozbavenia osobnej slobody, zločin nátlaku, nebezpečné vyhrážanie sa smrťou, úmyselné ublíženie na zdraví, zamietnutie odvolania odsúdeného ako nedôvodné, nesúhlas odsúdeného s výkonom trestu v SR, rozsah pôsobnosti zákon č. 549/2011
Právna veta: V zmysle § 4 ods. 1 zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, rozhodnutie možno v Slovenskej republike uznať a vykonať, ak skutok pre ktorý bolo rozhodnutie vydané, je trestným činom aj podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak odseky 2 a 3 tohto zákona neustanovujú inak, a ak a/ odsúdený je štátnym občanom Slovenskej republiky a má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo má na jej území preukázateľné rodinné, sociálne alebo pracovné väzby, ktoré môžu prispieť k uľahčeniu jeho nápravy počas výkonu trestnej sankcie spojenej s odňatím slobody na území Slovenskej republiky, b/ odsú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: obzvlášť závažný zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, vzatie do väzby, zásada primeranosti a zdržanlivosti, zamietnutie žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu, nedôvodná sťažnosť obžalovaného, väzobný dôvod podľa § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por., podozrenie z drogovej trestnej činnosti u obžalovaného, zásady ukladania trestov
Právna veta: Pri väzbe treba dbať na zásadu primeranosti a zdržanlivosti, t.j. vždy by mali byť využité opatrenia, ktoré najlepšie budú viesť k dosiahnutiu účelu trestného konania, ale nebudú neprimerane zasahovať do základných práv a slobôd osoby, voči ktorej sa uplatňujú. Zásada primeranosti vyžaduje prihliadnuť na závažnosť činu a možný trest.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: prečin zanedbania povinnej výživy, návrh obvineného na odňatie a prikázanie veci, sťažnosť obvineného, zmena príslušnosti súdu, dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, trestný rozkaz, návrh na vylúčenie súdu, námietka zaujatosti vznesená obvineným, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. „Dôležitými dôvodmi“ v zmysle vyššie citovaného ustanovenia, ktoré zákon bližšie nedefinuje, sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutkového stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa i na ostatných občanov a čo najrýchlejšie prejednanie veci. Medzi dôvody svedčiace pre odňatie veci príslušnému súdu patrí tiež požiadavka zabezpečenia obj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, zamietnutie sťažnosti obžalovaného, zamietnutie žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu, neprijatie písomného sľubu obžalovaného, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, odvolanie obžalovaného, obava z pokračovania v páchaní trestnej činnosti, úhrnný trest odňatia slobody na doživotie, snaha obžalovaného pôsobiť na svedkov, dvojnásobné trestné činy, trvanie väzby
Právna veta: Podľa § 79 ods. 3 Tr. por. obžalovaný má právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. O takej žiadosti sa musí bez meškania rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obžalovaný, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 76 ods. 1 Tr. por. väzba v rámci základnej alebo predĺženej lehoty väzby v prípravnom konaní a väzba v konaní pred súdom môže trvať len nevyhnutný čas. Podľa § 76 ods. 6 písm. c/ Tr. por. celková lehota väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, odstránenie právnej neistoty, nečinnosť a neefektívna činnosť všeobecného súdu
Právna veta: Ústavný súd vo svojej judikatúre (napr. IV. ÚS 22/02, III. ÚS 103/09) taktiež uviedol, že nielen nečinnosť, ale aj nesprávna a neefektívna činnosť všeobecného súdu môže zapríčiniť porušenie ústavou zaručeného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, a to v prípade, ak jeho činnosť nesmerovala k odstráneniu právnej neistoty týkajúcej sa tých práv, kvôli ktorým sa sťažovateľ na neho obrátil s návrhom, aby o jeho veci rozhodol.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: extrémne nelogické odôvodnenie, odôvodnenie úplne odchylné od veci samej, rozhodovanie v súlade so skutkovým a právnym názorom účastníkov konania, protiústavné a arbitrárne rozhodnutia, procesný úspech, právo na sudnu ochranu
Právna veta: Aj stabilná rozhodovacia činnosť ústavného súdu (II. ÚS 4/94, II. ÚS 3/97, I. ÚS 204/2010) rešpektuje názor, podľa ktorého nemožno právo na súdnu ochranu stotožňovať s procesným úspechom, z čoho vyplýva, že všeobecný súd nemusí rozhodovať v súlade so skutkovým a právnym názorom účastníkov konania vrátane ich dôvodov a námietok. V zmysle svojej judikatúry považuje ústavný súd za protiústavné aj arbitrárne tie rozhodnutia, ktorých odôvodnenie je úplne odchylné od veci samej alebo aj extrémne nelogické so zreteľom na preukázané skutkové a právne skutočnosti (IV. ÚS 150/03, I. ÚS 301/06).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o prepustení z väzby, právo obvineného iniciovať preskúmanie zákonnosti jeho väzby, väzobné dôvody, povinnosti orgánov činných v trestnom konaní, trvanie dôvodou väzby, prednostné vybavovanie väzobných vecí
Právna veta: Jedna zo základných zásad trestného konania zakotvená v ustanovení § 2 ods. 6 Trestného poriadku znie: Ak tento zákon neustanovuje inak, orgány činné v trestnom konaní a súdy konajú z úradnej povinnosti. Väzobné veci sú povinné vybavovať prednostne a urýchlene. Podľa § 79 ods. 2 Trestného poriadku policajt, prokurátor, sudca pre prípravné konanie a súd sú povinní skúmať v každom období trestného stíhania, či dôvody väzby trvajú alebo či sa zmenili. Podľa odseku 3 tohto ustanovenia obvinený má právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej žiadosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o súlade právnych predpisov začaté všeobecným súdom, rozhodovacia činnosť súdu, podanie návrhu na začatie konania pred ústavným súdom, legitimácia všeobecného súdu
Právna veta: „... legitimácia všeobecného súdu na podanie návrhu na začatie konania pred ústavným súdom teda predpokladá spojitosť konania pred všeobecným súdom vyjadrenú tak, že podaniu návrhu musí predchádzať rozhodovacia činnosť takého súdu. V tejto rozhodovacej činnosti ako zákonom upravenom postupe je potrebné podľa úsudku všeobecného súdu vyložiť a použiť všeobecne záväzný právny predpis, ktorého nesúlad s ústavou, so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, všeobecný súd mieni uplatniť v návrhu na začatie konania pred ústavným súdom. Rozhodovaciu činnosť všeobecn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: arbitrárnosť a zjavná neodôvodnenosť rozhodnutí všeobecných súdov, rozpor súvislosti právnych argumentov a skutkových okolností prípadov, ústavne nekonformný výklad ustanovení právnych predpisov, právomoc ústavného súdu konštatovať porušenie základného práva
Právna veta: Arbitrárnosť a zjavná neodôvodnenosť rozhodnutí všeobecných súdov je najčastejšie daná rozporom súvislosti ich právnych argumentov a skutkových okolností prerokovávaných prípadov s pravidlami formálnej logiky alebo absenciou jasných a zrozumiteľných odpovedí na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov, a obranou proti takému uplatneniu (napr. IV. ÚS 115/03). Okrem toho môže arbitrárnosť rozhodnutia všeobecného súdu vyplývať aj z ústavne nekonformného výkladu ustanovení právnych predpisov aplikovaných na prerokúvaný skutkový prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o určení popretej pohľadávky, spory vyvolané konkurzným konaním, incidenčné konania, konanie o určenie pravosti pohľadávky, konania súvisiace s konkurzom, konkurz, prihlasovanie pohľadávok, popretie pohľadávky
Právna veta: Konania súvisiace s konkurzom, resp. vyvolané konkurzom síce v širšom slova zmysle treba zahrnúť pod konkurzné konanie (predovšetkým tzv. incidenčné konania), v zmysle judikatúry všeobecných súdov však konanie o určenie pravosti pohľadávky nie je konkurzným konaním, ale občianskym súdnym konaním, v ktorom postup súdu a účastníkov upravuje Občiansky súdny poriadok (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Obo 286/2006). Tieto návrhy rozhodujú súdy (sudcovia), ktorí nie sú priamo konkurznými a zapisujú sa do registra „Cbi“. Uvedené spory sú síce vyvolané konkurzným konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: imunita sudcu, zásada rovnosti práva, výnimka z pôsobnosti trestného práva pre niektoré skupiny a kategórie osôb, záruka sudcovskej nezávislosti, nezávislosť rozhodovania
Právna veta: Ústava vo vzťahu k niektorým skupinám a kategóriám osôb upúšťa od zásady rovnosti práva a pripúšťa výnimku z pôsobnosti trestného práva pre tieto skupiny a kategórie osôb v rozsahu a spôsobom ustanoveným ústavou a zákonom. Do tejto kategórie osôb patria aj sudcovia, pričom imunita sudcu má zaistiť predovšetkým nezávislosť jeho rozhodovania, posilňovať jeho občiansku odvahu rozhodovať v súdnych sporoch v konkrétnych prípadoch len na základe ústavy, ústavných zákonov a medzinárodných zmlúv. Imunita sudcu je teda zvláštne oprávnenie považované za jednu zo základných záruk sudcovskej nezávislosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia, mimoriadne dovolanie, doručovanie zásielok súdu, overenie pobytu adresáta
Právna veta: Povinnosti súdu pri doručovaní zásielok podľa § 243i Občianskeho súdneho poriadku negarantujú priame doručenie zásielky adresátovi (keďže zaň možno považovať aj náhradné doručenie podľa § 47 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku), samotné nedoručenie mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora Slovenskej republiky sťažovateľke neznamená ipso facto porušenie jej práv Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Ústavný súd vyvodil, že v predmetnom stanovisku sťažovateľka svoju ústavnú sťažnosť rozšírila, keďže ako pochybenie najvyššieho súdu neoznačuje nedoručenie mimoriadneho dovolania generálneho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výška ušlého zisku, pravdepodobnosť rozmnoženia majetku, strata očakávaného výnosu, ušlý zisk, spôsob a rozsah náhrady
Právna veta: Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením majetku poškodeného (úbytkom aktív, ako je to u skutočnej škody), ale stratou očakávaného prínosu (výnosu). Nestačí pritom iba pravdepodobnosť rozmnoženia majetku, lebo musí byť naisto postavené, že pri pravidelnom behu vecí (nebyť protiprávneho konania škodcu alebo škodnej udalosti) mohol poškodený dôvodne očakávať zväčšenie svojho majetku, ku ktorému nedošlo práve v dôsledku konania škodcu (škodnej udalosti). Pre výšku ušlého zisku je rozhodujúce, akému prospechu, ku ktorému malo reálne dôjsť, zabránilo konanie škodcu (škodná udalosť), teda konkrétne o aký ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skúmanie primeranosti určenej lehoty väzby, existencia verejného záujmu odôvodňujúceho výnimku z pravidla osobnej slobody
Právna veta: Vo väzobných veciach platí, že skúmanie primeranosti určenej lehoty väzby prináleží predovšetkým všeobecným súdom. Na tento účel im patrí skúmať všetky okolnosti spôsobilé potvrdiť alebo vyvrátiť existenciu verejného záujmu odôvodňujúceho so zreteľom na prezumpciu neviny výnimku z pravidla rešpektovania osobnej slobody a uviesť ich v rozhodnutiach o väzbe. Predovšetkým na základe dôvodov uvedených v týchto rozhodnutiach (prípadne aj na základe nesporných skutočností uvedených obvineným v jeho žiadosti) ústavný súd zisťuje, či boli, alebo neboli porušené označené články ústavy a dohovoru (mutat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: litispendencia , prekážka prv začatého konania, totožnosť veci pri zhode predmetu konania a skutkových okolností, totožnosť veci pri zhode identity účastníkov konania
Právna veta: Prekážka prv začatého konania (litispendencia) bráni tomu, aby na ústavnom súde prebiehali dve konania, prípadne viac konaní v tej istej veci. Totožnosť veci je daná pri zhode predmetu konania, skutkových okolností, z ktorých sa uplatnené právo vyvodzuje, a identitou účastníkov konania. O prekážku litispendencie nejde, ak chýba čo len jeden z uvedených znakov totožnosti veci.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: Rovnaké dôvody odmietnutia sťažnosti Ústavným súdom, Odmietnutie sťažnosti US SR, Totožnosť v osobe sťažovateľa, Rovnaké skutkové okolnosti, Totožnosť v použitej právnej argumentácií , ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1. Vzhľadom na totožnosť tak v osobe sťažovatežky, ako aj totožnosť v použitej právnej argumentácii a skutkových okolnostiach, ktoré boli podstatné pre ustálenie záverov všeobecných súdov aj v prípadoch predošlých, dospel ústavný súd k záveru, že vzhľadom na to, že sťažovateľke sú známe dôvody odmietnutia sťažností v obdobných prípadoch a ustálený právny názor ústavného súdu na danú právnu problematiku v závislosti od predmetu napadnutých rozhodnutí krajského súdu (bod 1) a ňou použitej argumentácie bez relevantných zmien, nie je potrebné uvádzať tie isté dôvody odmietnutia, ako to je aj v prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: námietky predpojatosti , Objektívne posúdenie skutočností súdom, Nezaujatý a neutrálny postup súdu, Postavenie predsedu najvyššieho súdu v konaní pred ústavným súdom , postavenie priamych účastníkov uvedeného konania pred všeobecným súdom, ústavný prieskum, predpojatosť sudcu, právo na súdnu ochranu
Právna veta: 1. Z judikatúry ústavného súdu vyplýva, že existenciu nestrannosti sudcu treba posudzovať podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na základe osobného presvedčenia a správania konkrétneho sudcu v danej veci a tiež podľa objektívneho hľadiska, teda zisťovaním, či sudca poskytoval dostatočné záruky, aby bola z tohto hľadiska vylúčená akákoľvek oprávnená pochybnosť (III. ÚS 16/00). Obsahom práva na nestranný súd je, aby rozhodnutie v konkrétnej veci bolo výsledkom konania nestranného súdu, čo znamená, že súd musí každú vec prerokovať a rozhodnúť tak, aby voči účastníkovi postupoval nezaujato a ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zásada zákonného sudcu, nezávislé a nestranné rozhodovania súdu a sudcu, zásada pevného prideľovania súdnej agendy, výber súdov a sudcov ad hoc, rozhodovanie veci zákonným sudcom
Právna veta: Zásada zákonného sudcu predstavuje v právnom štáte jednu zo základných garancií nezávislého a nestranného rozhodovania súdu a sudcu. Táto zásada je ústavnou zárukou pre každého účastníka konania, že v jeho veci bude rozhodovať súd a sudcovia, ktorí sú na to povolaní podľa vopred známych pravidiel, ktoré sú obsahom rozvrhov práce upravujúcich prideľovanie súdnych prípadov jednotlivým sudcom tak, aby bola zachovaná zásada pevného prideľovania súdnej agendy a aby bol vylúčený (pre rôzne dôvody a rozličné účely) výber súdov a sudcov „ad hoc“ (m. m. I. ÚS 239/04, IV. ÚS 257/07). Rozhodovanie veci z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: materiálny právny štát, dôvera občanov v právo a právny poriadok, stabilita právneho poriadku a dostatočná miera právnej istoty občanov
Právna veta: Materiálny právny štát (čl. 1 ods. 1 ústavy) je postavený okrem iného na dôvere občanov v právo a právny poriadok. Podmienkou takej dôvery je stabilita právneho poriadku a dostatočná miera právnej istoty občanov. Stabilita právneho poriadku a právna istota je ovplyvňovaná nielen legislatívnou činnosťou štátu (tvorbou práva), ale tiež činnosťou štátnych orgánov aplikujúcich právo, lebo najskôr aplikáciou a interpretáciou právnej normy sa vytvára vo verejnosti vedomie toho, čo je a čo nie je právom.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: kvalifikovaná právna pomoc, určenie termínu hlavného pojednávania v trestnom konaní, Rozhodná skutočnosť pre počítanie času je podža § 247 ods. 1 Trestného poriadku, Ustanovenie § 204 Trestného poriadku, Doručenie predvolania v Trestnom konaní, Príprava obhajoby právnou fikciou upravenou v § 247 ods. 1 Trestného poriadku, nariadenie hlavného pojednávania
Právna veta: 1. Súd uvádza, že obhajca má nepochybne možnosť žiadať o odročenie pojednávania z dôvodu, že mu nebol poskytnutý dostatočný časový priestor na prípravu obhajoby. Zákonodarca vymedzil dostatočný časový priestor na prípravu obhajoby právnou fikciou upravenou v § 247 ods. 1 Trestného poriadku, v zmysle ktorého termín hlavného pojednávania určí predseda senátu tak, aby obžalovaný od doručenia predvolania, prokurátor a obhajca od upovedomenia mali lehotu aspoň päť pracovných dní. Túto lehotu možno skrátiť len s ich súhlasom a tiež vtedy, ak obžalovaný odmietol účasť na hlavnom pojednávaní alebo pož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, Obsah práva podža čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru, I. ÚS 75/96, II. ÚS 153/03, dôkazy označené účastníkmi konania , II. ÚS 218/00, IV. ÚS 182/04, zásada procesnej ekonomiky
Právna veta: 1. Podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu nie je súčasťou práva podža čl. 6 ods. 1 dohovoru povinnosť vykonať dôkazy označené účastníkmi konania (I. ÚS 75/96, II. ÚS 153/03). Procesný princíp voľného hodnotenia dôkazov v spojení so zásadou procesnej ekonomiky dovoľuje súdu vykonať len tie dôkazy, ktoré podľa jeho uváženia vedú k rozhodnutiu vo veci samej (napr. II. ÚS 218/00, IV. ÚS 182/04).
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: vyslovenie viny právoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu, obvinenie z trestného činu, Zásah do práva na prezumpciu neviny , čas pred vyslovením výroku o vine, zásada prezumpcie neviny, práva obvineného v trestnom konaní, Ochrana obvineného pred výrokmi o jeho vine, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: 1. Účelom zásady prezumpcie neviny je chrániť každého, kto bol obvinený z trestného činu, pred vyslovením výroku o vine bez toho, aby bola jeho vina preukázaná v súlade so zákonom (rozsudok ESĽP vo veci Nölkenbockhoff v. Nemecko z 25. augusta 1987, séria A, č. 123, § 33). Jej hlavným účelom je chrániť obvineného pred akýmkoľvek súdnym rozhodnutím alebo inými výrokmi príslušných úradných osôb ("State officials"), ktoré sa rovnajú vysloveniu jeho viny bez toho, aby bola táto predtým preukázaná v súlade so zákonom (rozsudok ESĽP vo veci Rushiti v. Rakúsko z 21. marca 2000, č. 28389/95, § 31). Z p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, znalecké organizácie, podmienky na výkon znaleckej činnosti, podanie znaleckého posudku, Negatívny príklad neefektívneho postupu okresného súdu, osoby vyčiarknuté zo zoznamu znalcov, Neúčasť znalcov na pojednávaniach, znalec, znalecký posudok, znalecká činnosť
Právna veta: 1. Negatívnym príkladom neefektívneho postupu okresného súdu je obdobie od 22. apríla 2008 do 23. júla 2010. Počas dvadsiatichšiestich mesiacov okresný súd ustanovoval a následne urgoval na podanie znaleckého posudku znalecké organizácie, ktoré buď nespĺňali všetky podmienky na výkon znaleckej činnosti, preto ho nemohli vypracovať, alebo dokonca boli vyčiarknuté zo zoznamu znalcov. Z toho dôvodu ich okresný súd nemal vôbec menovať. Z uvedeného vyplýva, že okresný súd nielenže absolútne nedostatočne využíval mailovú a telefonickú komunikáciu so znalcami, ktorých mienil ustanoviť, ale nekomuniko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: ustanovenie § 31a zákona o ústavnom súde v spojení s § 149 OSP, priznaná úhrada trov právneho zastúpenia, náhradu trov konania ústavného súdu, určenie základu pre výpočet náhrady za úkon právnej služby, ustanovenie § 36 ods. 2 zákona o ústavnom súde, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1. Základom pre výpočet náhrady za úkon právnej služby je v danom prípade priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky v prvom polroku 2012 v sume 781 €. Ústavný súd priznal sťažovateľovi (§ 36 ods. 2 zákona o ústavnom súde) náhradu trov konania za dva úkony právnej služby vykonané v roku 2013 (príprava a prevzatie veci a písomné vyhotovenie sťažnosti) po 130,16 €. Ďalej má právna zástupkyňa sťažovateľa aj nárok na náhradu režijného paušálu 7,81 € za dva úkony podľa vyhlášky vykonané v roku 2013.............2. Náhrada trov konania uplatnená sťažovateľom nepresahuje sumu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: predbežné opatrenia v sporovom konaní, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, Zodpovednosť navrhovateľa za ujmu spôsobenú predbežným opatrením, ujma spôsobená predbežným opatrením, Základné právo na náhradu škody zaručené v čl. 46 ods. 3 ústavy, Ustanovenie § 77 ods. 3 OSP, Ustanovenie § 72 ods. 8 OSP, uľahčený prístup k dočasnej ochrane jeho práva formou predbežného opatrenia
Právna veta: 1. Základné právo na náhradu škody zaručené v čl. 46 ods. 3 ústavy nie je právom „absolútnym“, ako sa nesprávne domnieva sťažovateľka, ale právom, u ktorého ústava priamo predpokladá jeho podrobnejšiu úpravu zákonom. Takáto zákonná úprava potom v zmysle čl. 51 ods. 1 ústavy predstavuje rámec, v ktorom sa tohto práva možno domáhať..........2. Ustanovenie § 77 ods. 3 OSP upravuje zodpovednosť navrhovateľa predbežného opatrenia za ujmu spôsobenú nariadeným predbežným opatrením. Podľa názoru ústavného súdu je toto ustanovenie prejavom racionálnej úvahy zákonodarcu vo vzťahu k verejným prostriedkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: efektívne a účinné opatrenia na zjednanie nápravy, právomoc krajského prokurátora, zbytočné prieťahy v konaní okresnej prokuratúry , prostriedok nápravy podľa § 31 až § 36 zákona o prokuratúre, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Preskúmanie zákonnosti postupu okresnej prokuratúry, vybavovanie podnetov a súčinnosť pri plnení úloh prokuratúry
Právna veta: 1. Zákon o prokuratúre poskytuje sťažovateľovi prostriedok nápravy – podnet a tiež opakovaný podnet (podľa § 31 až § 36 zákona o prokuratúre), ktorým sa mohol domáhať preskúmania zákonnosti postupu okresnej prokuratúry v predmetnej veci, pokiaľ napriek opakovanému zisteniu zbytočných prieťahov v konaní zo strany okresnej prokuratúry krajská prokuratúra alebo Generálna prokuratúra Slovenskej republiky neprijala efektívne a účinné opatrenia na zjednanie nápravy aj napriek oprávneniam vyplývajúcim im zo zákona o prokuratúre. Uvedené právne prostriedky umožňovali a stále umožňujú sťažovateľovi dos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, doručenie výpovede z nájmu bytu obom spoločným nájomcom bytu, výpoveď z nájmu bytu spoločným nájomcom bytu, účinky doručovania, včas podané dovolanie, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia najvyššieho súdu, výpoveď nájomnej zmluvy
Právna veta: 1.Ústavný súd je nútený vo vzťahu k námietke sťažovateľa o nedostatočnom odôvodnení rozhodnutia najvyššieho súdu uzavrieť, že táto námietka neobstojí. Najvyšší súd síce veľmi stručne, avšak jednoznačne vysvetlil, z akého dôvodu považoval dovolanie za včas podané, keď uviedol právnu zásadu, na ktorej svoj záver založil. Rovnako, pokiaľ najvyšší súd odôvodnil svoj záver o účinkoch doručovania výpovede z nájmu bytu spoločným nájomcom bytu poukazom na skoršiu rozhodovaciu prax označením konkrétnych rozhodnutí uverejnených v Zbierke rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a stanovísk najvyššieho súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: závažné procesné pochybenia všeobecných súdov, ustanovenie § 201 a nasl. OSP, sp. zn. 3 Cdo 153/96, existencia "iného súdu", ustanovenie § 237 písm. g) OSP , zjavne neoddôvodnené rozhodnutie, podanie odvolania, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta: 1.Podľa platnej právnej úpravy konania pred všeobecnými súdmi, postupov a judikatúry všeobecného súdnictva sú ich závažné procesné pochybenia (vrátane porušenia základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy) dôvodom na podanie odvolania (§ 201 a nasl. OSP), ako aj na podanie dovolania [§ 237 písm. g) OSP (pozri napr. IV. ÚS 26/04, IV. ÚS 201/04)].............2. Pokiaľ podľa názoru sťažovateľky krajský súd na jej námietky neprihliadal a napadnutými rozhodnutiami rozhodol zjavne neodôvodnene, potom v ďalšom konaní pred všeobecnými súdmi môže postupovať už uvedeným spôsobom. V t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, Vylúčenie vonkajšej oprávnenej pochybnosti o nestrannosti sudcu, Nestrannosť súdu, Zaujatosť sudcu, Vzťahy osobnejšieho charakteru medzi jednotlivými osobami zastávajúcimi rôzne funkcie, Nadštandardné vzťahy medzi jednotlivými osobami zastávajúcimi rôzne funkcie
Právna veta: 1. Nadštandardné vzťahy možno chápať aj ako vzťahy osobnejšieho charakteru, ktoré idú nad rámec podoby vzťahov, aké pri bežnej činnosti štátnych orgánov môžu medzi jednotlivými osobami zastávajúcimi rôzne funkcie vznikať a svojou povahou sú neutrálne (teda ani priateľské, ani nepriateľské). Vo vzťahu k prezidentovi možno pri sudcoch ústavného súdu považovať za nadštandardné vzťahy predovšetkým tie, ktoré presahujú rámec prípustných kontaktov obvykle vznikajúcich v úradnom (pracovnom) styku medzi ústavnými orgánmi, ktoré tieto osoby reprezentujú.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: doložka právoplatnosti a vykonateľnosti obsahovou náležitosťou uznesenia, oprava administratívno-technického úkonu
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu treba uviesť, že tzv. doložka právoplatnosti a vykonateľnosti nie je obsahovou náležitosťou uznesenia, pretože nie je súčasťou jeho výroku, ale ani jeho odôvodnenia, resp. poučenia o opravnom prostriedku. Pokiaľ je sťažovateľ toho presvedčenia, že dátum právoplatnosti a vykonateľnosti uznesenia nebol okresným súdom správne uvedený, potom nič nebráni tomu, aby požiadal o opravu tohto administratívno-technického úkonu priamo na okresnom súde z tých dôvodov, ktoré logicky uvádza v podanej sťažnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: následná nemožnosť plnenia, počiatočná nemožnosť plnenia, zodpovednosť za nesplnenie záväzku, nájomná zmluva podľa OZ
Právna veta: Ak sa účastník právneho úkonu zaviaže na záväzok, ktorý nie je schopný následne (dodatočne) splniť, nie je to automaticky dôvod neplatnosti tohto právneho úkonu (zmluvy), ale naopak, je to dôvod, aby si druhá zmluvná strana uplatnila voči tomuto účastníkovi zmluvy nároky z jeho zodpovednosti za nesplnenie si záväzku z tohto platného právneho úkonu (zmluvy). Ústavný súd podotýka, že o počiatočnú nemožnosť plnenia z právneho úkonu ide v prípade, keď sa niekto zaviaže na od počiatku nemožné plnenie (napr. prenájom neexistujúcej veci, ktorú nemožno nájomcovi zabezpečiť ani do doby, od ktorej sa p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rovnaké príležitosti na uplatnenie všetkých práv účastníkov konania, osobné presvedčenie a správanie konkrétneho sudcu v danej veci, právo na nestranný súd, posudzovanie nestrannosti sudcu, nestrannosť súdu
Právna veta: Z judikatúry ústavného súdu vyplýva, že existenciu nestrannosti sudcu treba posudzovať podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na základe osobného presvedčenia a správania konkrétneho sudcu v danej veci a tiež podľa objektívneho hľadiska, teda zisťovaním, či sudca poskytoval dostatočné záruky, aby bola z tohto hľadiska vylúčená akákoľvek oprávnená pochybnosť (III. ÚS 16/00). Obsahom práva na nestranný súd je, aby rozhodnutie v konkrétnej veci bolo výsledkom konania nestranného súdu, čo znamená, že súd musí každú vec prerokovať a rozhodnúť tak, aby voči účastníkovi postupoval nezaujato a neutr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dispozícia účastníka konania na zmenu návrhu, zmenený návrh novým návrhom, konanie o pôvodnom návrhu, výsledky doterajšieho konania podkladom na konanie o zmenenom návrhu
Právna veta: Dispozícia účastníka konania, ktorou chce meniť svoj návrh, nie je neobmedzená. Zmenený návrh je vo svojej podstate novým návrhom, o ktorom rozhoduje súd v tom istom (pôvodnom) konaní. Je na rozhodnutí súdu, či pripustí alebo nepripustí zmenu návrhu. Pokiaľ by výsledky doterajšieho konania nemohli byť podkladom na konanie o zmenenom návrhu, súd zmenu nepripustí a po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní o pôvodnom návrhu. Posúdenie, aké sú výsledky doterajšieho konania a či tieto môžu alebo nemôžu byť podkladom na konanie o zmenenom návrhu, patrí do výlučnej právomoci všeobecného súdu. S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo obvineného žiadať o prepustenie z väzby, zákonné obmedzenie opätovného podávania žiadosti o prepustenie z väzby, primeraný časový interval medzi dvoma preskúmaniami v prípade väzby
Právna veta: Právo obvineného žiadať o prepustenie z väzby nie je neobmedzeným a absolútnym právom obvineného. Aj judikatúra štrasburských orgánov ochrany práva pripúšťa zákonné obmedzenie opätovného podávania žiadosti o prepustenie z väzby tou istou osobou uplynutím určitého času od predchádzajúceho rozhodnutia súdu. Za primeraný časový interval medzi dvoma preskúmaniami v prípade väzby vo veci Bezicheri c. Taliansko (rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva z 25. októbra 1989, Annuaire, č. 164) súd hodnotil jednomesačný interval. S uvedeným korešponduje aj právna úprava Trestného poriadku, ktorá viaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Kľúčové slová: mzdové nároky, platobná neschopnosť zamestnávateľa, Smernica 2002/74/ES, Ochrana zamestnancov, Záručné inštitúcie, yhlásenie platobnej neschopnosti zamestnávateľa, nútené vymoženie mzdových nárokov, nezabezpečené mzdové nároky
Právna veta: 1) Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/74/ES z 23. septembra 2002, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej nie sú zabezpečené mzdové nároky, ktorý splatnosť nastala viac než šesť mesiacov pred podaním návrhu na vyhlásenie platobnej neschopnosti zamestnávateľa, pričom zamestnanci podali pred začatím tohto obdobia návrh na začatie súdneho kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: Daň z pridanej hodnoty, smernica 2006/112/ES, Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, Harmonizácia daňových právnych predpisov , Zdaňovanie, účel dosiahnutia zisku, Vzdelávacie služby poskytované súkromnoprávnymi subjektmi , Právo na odpočítanie dane, Vnútorná politika Európskej únie, výchovné služby a vzdelávacie služby
Právna veta: 1. Ustanovenia článku 132 ods. 1 písm. i) a článkov 133 a 134 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby vzdelávacie služby poskytované na komerčné účely subjektmi, ktoré sa nespravujú verejným právom, boli oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Článok 132 ods. 1 písm. i) tejto smernice však bráni oslobodeniu všetkých vzdelávacích služieb od dane všeobecným spôsobom bez toho, aby sa posúdili ciele sledované subjektmi, ktoré sa nespravujú verejným právom a poskytujú tieto služby.................. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: hospodárska súťaž, viazanosť súdov právnym názorom komisie, Viazanosť súdov členských štátov právnym názorom Komisie, Články 107 ZFEÚ a 108 ZFEÚ, poskytnutie štátnej pomoci, verejný podnik
Právna veta: 1) Ak Európska komisia v súvislosti s opatrením, ktoré počas vykonávania nebolo oznámené, začala podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ konanie vo veci formálneho zisťovania stanovené v odseku 2 uvedeného článku, vnútroštátny súd rozhodujúci o návrhu smerujúcom k pozastaveniu vykonávania tohto opatrenia a k vráteniu súm, ktoré už boli vyplatené, je povinný prijať všetky opatrenia nevyhnutné na vyvodenie dôsledkov z prípadného porušenia povinnosti pozastaviť vykonávanie uvedeného opatrenia. Vnútroštátny súd môže na tento účel rozhodnúť o pozastavení vykonávania sporného opatrenia a uložiť vrátenie súm, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: Občianstvo Únie, voľný pohyb pracovníkov, Zdanenie vozidla, Článok 43 ES, registrácia motorového vozidla, Motorové vozidlá, Používanie osobného motorového vozidla
Právna veta: 1) Článok 43 ES sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej motorové vozidlo prihlásené a už zdanené pri jeho registrácii v inom členskom štáte podlieha pri prvom používaní na vnútroštátnych cestných komunikáciách dani, ak je toto vozidlo určené predovšetkým na skutočné a dlhodobé používanie v oboch týchto členských štátoch alebo sa týmto spôsobom skutočne používa, pokiaľ táto daň nie je diskriminačná.
Kľúčové slová: spoločný systém DPH, fyzický prevod tovaru na kupujúceho, pred platby, Podvodné použitie bankovej karty, platobný prostriedok, Dodanie tovaru , smernica č. 77/388/EHS
Právna veta: 1) Článok 2 bod 1, článok 5 ods. 1 a článok 11 A ods. 1 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, ako aj článok 2 ods. 1 písm. a), článok 14 ods. 1 a článok 73 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že za takých okolností, akými sú okolnosti dotknuté vo veci samej, fyzický prevod tovaru na kupujúceho, ktorý podvodne použije bankovú kartu ako plato ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: Dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu, financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, pojem výrobné zariadenia, skladovanie cukru vyrobeného v rámci kvóty
Právna veta: 1. Články 3 a 4 nariadenia nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, a článok 4 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia č. 320/2006, sa majú vykladať v tom zmysle, že na účely týchto článkov pojem „výrobné zariadenia“ zahŕňa silá určené na skladovanie cukru príjemcu pomoci, a to bez ohľadu na skutočnosť, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: hospodársky subjekt, Výlučné právo vykonávať ekonomickú činnosť, porušenie povinnosti transparentnosti, Koncesia na služby, rozšírenie dohody v rozpore s právom Únie, Priame udelenie koncesie, Zníženie hodnoty ekonomickej činnosti, činnosť majúca nepochybný cezhraničný význam, zásad rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie
Právna veta: 1. Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že hospodársky subjekt určitého členského štátu sa môže pred súdmi tohto členského štátu odvolávať na porušenie povinnosti transparentnosti vyplývajúcej z týchto článkov, ku ktorému došlo v súvislosti s uzatvorením dohody, ktorou jeden alebo niekoľko verejných subjektov uvedeného členského štátu buď previedlo na hospodársky subjekt toho istého členského štátu koncesiu na služby, ktoré majú nepochybný cezhraničný význam, alebo previedlo na hospodársky subjekt výlučné právo vykonávať ekonomickú činnosť majúcu takýto význam. 2. Články 49 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: Pojem zmena hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa, nové označenie podobného skoršiemu, Používanie neskoršej ochrannej známky, rozlišovacia spôsobilosť, zmena v hospodárskom správaní priemerného spotrebiteľa, Vznik ujmy
Právna veta: 1. Pojem „zmena hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa“ stanovuje podmienku objektívnej povahy. Túto zmenu nemožno odvodiť len z takej subjektívnej skutočnosti, akou je vnímanie spotrebiteľov. Samotná skutočnosť, že spotrebitelia si všimnú prítomnosť nového označenia podobného skoršiemu, nestačí na preukázanie existencie ujmy alebo nebezpečenstva ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, pokiaľ táto podobnosť nevyvoláva vo vedomí spotrebiteľa zámenu. 2. Podľa judikatúry Súdneho dvora na dokázanie toho, že používanie nesk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: Nariadenie (ES) č. 1260/1999 , Štrukturálne fondy, Pojem ‚podstatná zmena‘ činnosti , Finančný príspevok zo štrukturálneho fondu, Európsky fond pre regionálny rozvoj, Udelenie koncesnej zmluvy, udelenia koncesie , zrealizované dielo, zadávacie konanie
Právna veta: 1. Článok 30 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch sa má vykladať v tom zmysle, že zmeny, na ktoré sa toto ustanovenie vzťahuje, zahŕňajú tak zmeny, ktoré nastanú pri realizácii diela, ako aj zmeny, ku ktorým dôjde neskôr, najmä pri správe tohto diela, pokiaľ tieto zmeny nastanú v lehote piatich rokov upravenej v uvedenom ustanovení.................... 2. Článok 30 ods. 4 nariadenia č. 1260/1999 sa má vykladať v tom zmysle, že posúdenie, či z udelenia koncesie nevyplývajú významné príjmy pre zadávateľa alebo neopodstatnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: žiadosť o azyl, článok 4 Charty základných práv Európskej únie, systémové zlyhania azylového konania, Charta zákkladných práv Európskej únie, zodpovednosť štátu za udelenie azylu, Azyl
Právna veta: 1) Ak členské štáty nemôžu nevedieť, že systémové zlyhania azylového konania a podmienok prijatia žiadateľov o azyl v členskom štáte pôvodne označenom za zodpovedný v zmysle kritérií stanovených v kapitole III nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov predstavujú vážne a preukázané dôvody domnievať sa, že žiadateľ o azyl bude vystavený skutočnému nebezpečenstvu neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania v z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: zmluvná povinnosť spornej zmluvy, predaj tovaru, kritérium väzby, osoba s bydliskom alebo sídlom na území členského štátu, sporná zmluva, Zmluva o uskladnení tovaru
Právna veta: 1) Článok 5 ods. 1 písm. b) druhá zarážka nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že zmluva o uskladnení tovaru, o akú ide v konaní vo veci samej, predstavuje „zmluvu o poskytnutí služieb“ v zmysle tohto ustanovenia........2) Pokiaľ je charakteristickou zmluvnou povinnosťou spornej zmluvy predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, článok 5 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 44/2001 upravuje, že osoba s bydliskom alebo sídlom na území niektorého členského štátu môže byť na základe ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3
Kľúčové slová: cezhraničný prvok, maloobchodná cestovná kancelária , Ochrana spotrebiteľa, platby za poskytnuté služby, Nariadenie (ES) č. 44/2001, Právo spotrebiteľa podať žalobu, Zmluva o zájazde
Právna veta: 1) Pojem „druhý účastník zmluvy“ stanovený v článku 16 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností ako vo veci samej označuje aj zmluvného partnera hospodárskeho subjektu, s ktorým spotrebiteľ uzavrel túto zmluvu a ktorý má sídlo na území členského štátu bydliska tohto spotrebiteľa. KRÁTKE ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAVU: Manželia Maleticovci bývajú v obci Bludesch (Rakúsko), ktorá patrí do súdneho obvodu Bezirksgericht Bludenz (Okresný súd v Bludenzi). Dňa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3
Kľúčové slová: trestné konanie , rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV, zásada vzájomného uznávania na peňažné sankcie, práva Európskej únie, základné znaky trestného konania, Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach
Právna veta: 1. Pojem „súd, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach“ uvedený v článku 1 písm. a) bodu iii) rámcového rozhodnutia Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie, zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, predstavuje autonómny pojem práva Európskej únie a má sa vykladať v tom zmysle, že pod neho spadá každý súd, ktorý uplatňuje konanie napĺňajúce základné znaky trestného konania. Unabhängiger Verwaltungssenat in der Ländern (Rakúsko) spĺňa tieto kritériá, a preto je potrebné sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: Sexuálna orientácia, Smernica 2004/83/ES , priznanie postavenia utečenca, Príslušnosť k určitej sociálnej skupine , čin prenasledovania, Obava z prenasledovania, Právna úprava postihujúca homosexuálne činy, Individuálne posúdenie skutočností a okolností
Právna veta: 1. Článok 10 ods. 1 písm. d) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany sa má vykladať v tom zmysle, že existencia trestnoprávnej legislatívy, akou sú právne úpravy v každom z konaní vo veci samej, ktorá sa týka špecificky homosexuálnych osôb, umožňuje konštatovať, že tieto osoby treba považovať za určitú sociálnu skupinu.................... 2. Článok 9 ods. 1 smernice 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: rozvoj pridruženia, kritériá legálnosti postavenia tureckých štátnych príslušníkov, klauzula standstill, obmedzenie výkonu voľného pohybu, zabránenie nelegálnemu vstupu a pobytu
Právna veta: 1. Článok 13 rozhodnutia č. 1/80 z 19. septembra 1980 o rozvoji pridruženia prijatého asociačnou radou zriadenou Dohodou o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom, ktorá bola podpísaná 12. septembra 1963 v Ankare Tureckou republikou na jednej strane a členskými štátmi EHS a Spoločenstvom na strane druhej a ktorá bola uzavretá, schválená a potvrdená v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 64/732/EHS z 23. decembra 1963, sa má vykladať v tom zmysle, že ak je cieľom opatrenia hostiteľského členského štátu vymedzovať kritériá legálnosti postavenia tureckých štátnych príslušní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: spoločný systém dane z pridanej hodnoty, odpočet dane z pridanej hodnoty, cena za dodanie veci, zdaniteľná osoba povinná odviesť daň, konečný spotrebiteľ, Prirážka zodpovedajúca dani uplatniteľnej na transakciu
Právna veta: 1.Smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, najmä jej články 73 a 78, treba vykladať v tom zmysle, že ak bola cena za dodanie veci určená bez akejkoľvek zmienky o dani z pridanej hodnoty a dodávateľ uvedenej veci je zdaniteľnou osobou povinnou odviesť daň z pridanej hodnoty zo zdaniteľnej transakcie, treba dohodnutú cenu v prípade, že dodávateľ nemá možnosť od nadobúdateľa získať späť daň z pridanej hodnoty vyžadovanú daňovou správou, považovať za cenu, ktorá už zahŕňa daň z pridanej hodnoty. 2. Ak bola kúpna zmluva uzatvorená bez uvedenia DPH, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: Neobmedzená daňová povinnosť, odpočet straty z prevodu nehnuteľnosti, zisk z prevodu hnuteľného majetku, materská spoločnosť rezidenta, straty vzniknuté dcérskej spoločnosti , riziko dvojitého uplatnenia strát, daňový únik
Právna veta: 1) Článkom 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ neodporuje daňová právna úprava členského štátu, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá daňovníkovi s bydliskom v tomto členskom štáte, ktorý tam má zároveň neobmedzenú daňovú povinnosť na daň z príjmov, neumožňuje odpočítať straty z prevodu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v inom členskom štáte od ziskov z prevodu hnuteľného majetku zdaniteľných v prvom členskom štáte, hoci by to za určitých podmienok bolo možné, ak by sa nehnuteľnosť nachádzala v prvom členskom štáte. 2) Súdny dvor už rozhodol, že opatrenie, ktoré vylučuje možnosť materskej spoločnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: poistiteľ právnej ochrany, poistenie právnej ochrany, náklady na právnu pomoc, možnosť vybrať si svojho zástupcu
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 1 písm. a) smernice Rady 87/344/EHS z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa poistenia právnej ochrany, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby poistiteľ právnej ochrany, ktorý vo svojich poistných podmienkach stanovuje, že právna pomoc je v zásade zabezpečovaná jeho pracovníkmi, tiež stanovil, že náklady na právnu pomoc poskytnutú advokátom alebo zástupcom, ktorého si poistený slobodne vybral, môžu byť uhradené len vtedy, ak sa poistiteľ domnieva, že sa prípadom musí zaoberať externý poradca. 2. V súlade s jud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2014
Kľúčové slová: Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, povinnosti informovať osoby, ktorých sa spracovanie osobných údajov týka , činnosť súkromného detektíva, Etické pravidlá regulovaného povolania
Právna veta: 1) Článok 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že členské štáty nemajú povinnosť, ale možnosť prebrať do svojho vnútroštátneho právneho poriadku jednu alebo viaceré výnimky z povinnosti informovať osoby, ktorých sa týka spracovanie ich osobných údajov. Výnimka stanovená v článku 13 ods. 1 písm. d) smernice 95/46 sa vzťahuje na činnosť súkromného detektíva, ktorý koná za profesijnú organizáciu s cieľom odhaliť porušenia etických pravidiel re ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: Pojem elektronická komunikačná služba, poskytovanie základného balíka televíznych a rozhlasových programov, náklady na prenos, odmena rozhlasových a televíznych organizácií, poplatky vyplácané organizáciám kolektívnej správy autorských práv, prenos televízneho obsahu
Právna veta: 1. Článok 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) sa má vykladať v tom zmysle, že služba, ktorá pozostáva z poskytovania základného balíka televíznych a rozhlasových programov prístupných prostredníctvom káblovej televízie a ktorej fakturácia zahŕňa náklady na prenos, ako aj odmenu rozhlasovým a televíznym organizáciám a poplatky vyplácané organizáciám kolektívnej správy autorských práv za šírenie obsahov diel, spadá pod pojem „elektronická komunikačná služba“, a ted ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: právo na podnikanie, slobodné poskytovanie služieb, Paušálne sumy a príspevok zamestnávateľa, Vysielanie pracovníkov, Smernica 96/71/ES, Minimálna mzdová tarifa
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 1 druhá zarážka písm. c) smernice 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby boli do minimálnej mzdy zahrnuté také zložky odmeny, ktoré nemenia vzťah medzi plnením pracovníka a protihodnotou, ktorú tento pracovník získa ako odmenu za toto plnenie. Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či je to tak v prípade zložiek odmeny, o ktoré ide v konaní vo veci samej........2) V tejto súvislosti Súdny dvor už rozhodol, že zvýhodnenia a príplatky, ktoré nie sú definované ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Účasť verejnosti pri navrhovaní plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, Správne povoľovacie konania, uloženie dôkazného bremena navrhovateľovi, stupeň závažnosti uplatňovanej vady, zabezpečenie prístupu k informáciám, účasť na rozhodovacom procese
Právna veta: 1. Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, ktorá do smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie vložila článok 10a, sa má vzhľadom na to, že stanovila, že má byť prebratá najneskôr do 25. júna 2005, vykladať v tom zmysle, že ustanovenia vnútroštátneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: invalidný dôchodok, konanie o opravnom prostriedku, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár sociálneho poistenia, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav navrhovateľa, späťvzatie opravného prostriedku, invalidita v dôsledku choroby, náhrada trov konania
Právna veta: Piata časť Občianskeho súdneho poriadku v druhej ani tretej hlave neupravuje rozhodovanie súdu o náhrade trov konania navrhovateľa v prípade zastavenia konania pre späťvzatie žaloby (opravného prostriedku) podľa § 250d ods. 3 O.s.p. Pre taký prípad je potrebné postupovať podľa ust. § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p., v zmysle ktorého má navrhovateľ právo na náhradu trov konania v tom prípade, ak jeho opravný prostriedok bol podaný dôvodne.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: reštitúcia, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, smrť účastníka konania, pozemky vo vlastníctve státu, finančná náhrada, prinavrátenie vlastníctva, poskytnutie náhrady oprávneným osobám, reštitučný zákon
Právna veta: V prípade reštitúcií nejde o ochranu existujúceho majetku oprávnenej osoby, ale o navrátenie vlastníctva strateného v rozhodujúcom období (od 25. februára 1948 do januára 1990). Právo na reštitúciu je osobitný druh majetkového práva, ktorého vznik je podmienený splnením zákonom stanovených podmienok. Jednak sú to objektívne podmienky - strata vlastníckeho práva v rozhodujúcom období, strata vlastníckeho práva niektorým zo zákonom stanovených dôvodov, uplatnenie nároku v zákonom stanovenej prekluzívnej lehote, ako aj subjektívne podmienky. Splnenie týchto podmienok má konštitutívny význam, to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena rozhodnutia o výživnom, zmena pomerov, navrhovateľka ako študentka vysokej školy, zvýšenie výživného pre plnoleté dieťa, viac vyživovacích povinností odporcu, zvýšenie potrieb spojených s prípravou na budúce povolanie, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Predpokladom zmeny rozhodnutia o výživnom podľa ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine je výrazná zmena pomerov na strane oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom, pričom musí ísť o trvalú zmenu nielen prechodnú a musí sa jednať o zásadnú zmenu v tých okolnostiach, z ktorých vychádzalo prechádzajúce rozhodnutie súdu o výživnom. Z tohto dôvodu je preto potrebné porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce rozhodnutie súdu o výživnom s pomermi existujúcimi v čase rozhodovania súdu o návrhu na zmenu výživného. Pri rozhodovaní o zmene výživného sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: Centrum právnej pomoci, vyživovacia povinnosť otca k maloletému, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode, zverenie maloletých do osobnej starostlivosti odporkyne, dávka v hmotnej núdzi ako jediný príjem navrhovateľa, sociálna dávka
Právna veta: Podľa § 24 ods. 1 Zákona o rodine, v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. V zmysle ust. § 24 ods. 1 Zákona o rodine, pri určení výživného sa skúmajú majetkové a príjmové pomery, schopnosti a mo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: starostlivosť súdu o maloletého, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, odvolanie otca proti výroku o určení výživného, odôvodnené potreby dieťaťa, určenie výživného
Právna veta: Odôvodnené potreby dieťaťa, ktoré súd zohľadňuje pri určení výživného, sú rôzne podľa okolností každého konkrétneho prípadu. Sú závislé od veku dieťaťa, jeho fyzickej a psychickej vyspelosti, zdravotného stavu, spôsobu a obsahu jeho prípravy na budúce povolanie. Miera uspokojovania týchto potrieb dieťaťa je ovplyvňovaná schopnosťami a možnosťami rodičov a ich životným štandardom, to znamená, že uspokojovanie odôvodnených potrieb dieťaťa je vždy limitované možnosťami a schopnosťami rodičov ich uspokojovať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezhody účastníkov ohľadne užívania spoločných vecí, odvolanie žalobkyne proti výroku o výške peňažnej náhrady, hnuteľné veci patriace do BSM, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: V zmysle ust. § 143 Občianskeho zákonníka súd môže vyporiadať v konaní o vyporiadanie BSM len majetok, ktorý do BSM patrí. Doterajšia judikatúra súdov Slovenskej republiky dospela k záveru, že vec nadobudnutá za trvania manželstva sa stane predmetom BSM, pokiaľ nie je obstaraná za finančné prostriedky, ktoré sú majetkom len jedného z manželov. V stanovisku R 42/1972 bol vyslovený záver, že pri nadobudnutí vecí z prostriedkov patriacich jednak do BSM, jednak do osobného majetku niektorého z manželov, sa takto nadobudnuté veci stávajú predmetom BSM bez ohľadu na rozsah použitých prostriedkov z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné obchodné podmienky , spotrebiteľská zmluva, nárok na zmluvnú pokutu, poskytnutie služby povoleného prečerpania na osobnom účte, platobné operácie na ťarchu osobného účtu, prečerpaný debetný limit, neplnenie záväzku spotrebiteľa, zmluvná pokuta
Právna veta: Podmienky nároku na zmluvnú pokutu musia byť upravené presne a určite v dohode strán (vrátane výšky), ktorá musí mať písomnú formu (§ 37 ods.1, § 544 ods. 2 Obč. zák.) a výška nemôže byť upravená tak, že ju môže jednostranne meniť niektorá zo zmluvných strán. Absencia písomnej formy i absencia presného a určitého popísania podmienok na zmluvnú pokutu vrátane jej výšky odôvodňuje neplatnosť takéhoto „dojednania“ (§ 37 ods. 1, § 40 ods. 1 Obč. zák.). Aj pri alternatíve, že by nárok uplatňovaný v tomto konaní, ako nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vychádzal z platného ustanovenia zmluvy (či z p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezákonný zásah orgánu verejnej správy, umiestnenie dopravnej značky, žiadosť o odstránenie trvalých dopravných značiek, zásah do práva vlastniť majetok, konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy
Právna veta: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím, a tento zásah bol zameraný priamo proti nej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný, môže sa pred súdom domáhať ochrany proti zásahu, ak taký zásah alebo jeho dôsledky trvajú alebo hrozí jeho opakovanie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci správneho konania, výzva na doplnenie podania, splnomocnený zástupca, právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, odňatie možnosti konať pred správnym orgánom, zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu, lehota určená správnym orgánom
Právna veta: Súd dospel k záveru, že oprávnené osoby, ktoré boli súčasne členmi R. obce - pozemkového spoločenstva E. J. si riadne a včas uplatnili nárok na vrátenie vlastníctva k pozemkom. Ak ich splnomocnený zástupca zostal po výzve správneho orgánu 1. stupňa nečinný, bolo potrebné vyzvať oprávnené osoby na odstránenie vád návrhu. Preto súd námietku žalovaného, že v oprávnené osoby si uplatnili reštitučný nárok prostredníctvom nečinného splnomocnenca, považoval za irelevantnú. účastníkov konania a postup domáhania sa práv, ale nemožno ním daný subjekt vylúčiť z konania, v ktorom sa rozhoduje o j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy, objednávka, kúpna zmluva na predaj pozinkovaného lana, porušenie zmluvy, nepreukázanie dodania tovaru, nevrátenie kúpnej ceny
Právna veta: Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, pričom strana, ktorej pred odstúpením poskytla plnenia druhá strana, toto plnenie vráti (§ 351 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia, námietka premlčania vznesená odporcom, vyživovacia povinnosť na plnoletého syna, plnenie vyživovacej povinnosti ako predmet exekučného konania, premlčacia doba
Právna veta: V zmysle § 107 ods. 1 OZ právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za 2 roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Podľa ods. 2 najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za 3 roky, ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za 10 rokov odo dňa, keď k nemu došlo. Pre začiatok plynutia dvojročnej subjektívnej premlčacej lehoty je rozhodujúci deň, kedy sa oprávnený skutočne dozvedel (bez ohľadu na to, že pri vynaložení všetkého úsilia sa mohol dozvedieť skôr), že na jeho úkor došlo k bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník na strane žalovaného, určenie vlastníckeho práva, žaloba o určenie vlastníctva, dedičské rozhodnutie ako listinný dôkaz, vlastnícke právo z prechodu židovského majetku na štát, zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva, nepreukázanie nadobudnutia vlastníctva, otázka nadobudnutia vlastníckeho práva, nadobúdanie vlastníctva, vlastníctvo veci možno nadobudnúť
Právna veta: Vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. V každom z týchto prípadov však platí, že vlastníctvo možno platne nadobudnúť len od vlastníka veci.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy, zmena sídla spoločnosti , nedostavovanie sa navrhovateľky do práce do nového sídla spoločnosti, organizačné opatrenie, výpoveď daná zamestnávateľom
Právna veta: Podľa dlhodobej súdnej praxe premiestnenie sídla zamestnávateľa je organizačným opatrením na jeho strane, ktoré nemá priamy vplyv na pracovné pomery jednotlivých zamestnancov. Rozhodujúci je vždy obsah pracovnej zmluvy, ktorej nevyhnutnou náležitosťou je určenie miesta výkonu práce. Ak toto určenie je také široké, že kryje aj nové sídlo zamestnávateľa, môže tento požadovať, aby zamestnanec plnil svoje pracovné úlohy aj v tomto novom sídle. Pokiaľ však výkon práce v novom sídle zamestnávateľa sa neopiera o ustanovenie pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ požadovať plnenie pracovných povinností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie nehnuteľných vecí, žalobca ako právny nástupca po pôvodnom vlastníkovi nehnuteľností, odňatie nehnuteľností, Rímskokatolícka cirkev ako žalobca, zamietnutie návrhu o vydanie a navrátenie vlastníctva, reštitučné nároky cirkvi a náboženských spoločností, navrátenie vlastníctva k pozemkom
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1 zákona o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam, vlastnícke právo sa vracia k nehnuteľným veciam, ktoré tvoria a/ poľnohospodársku pôdu, b/ hospodárske budovy a iné stavby, patriace k pôvodnej hospodárskej usadlosti, c/ lesný pôdny fond, hospodárske stavby a ostatné stavby, súvisiace s ním, d/ podiely spoločnej nehnuteľnosti. Podľa ods. 2 právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam podľa ods. 1 môže uplatniť oprávnená osoba, ktorou je registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody, náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, slovenská právnická osoba, poskytovanie krátkodobých úverov, vykonateľné rozhodnutie rozhodcovského súdu ako exekučný titul, nesprávny úradný postup exekučného súdu, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Právna veta: Pre vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci pri výkone verejnej moci musia byť splnené všetky tri podmienky uvedené v zákone č. 514/2003 Z. z., a to nezákonné rozhodnutie, resp. nesprávny úradný postup, vznik škody, príčinná súvislosť medzi nezákonným rozhodnutím, resp. nesprávnym úradným postupom a vzniknutou škodou. Z uvedených zákonných ustanovení je zrejmé, že pre úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím je okrem iného nevyhnutné, aby nezákonnosť rozhodnutia bola konštatovaná príslušným orgánom, ktorý toto už právoplatné rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o opravnom prostriedku, navrátenie vlastníctva k pozemkom, vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, odvolanie navrhovateľky, reštitučný nárok si uplatnili 3 osoby
Právna veta: Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak osoba, ktorej vlastníctvo k pozemku prešlo v rozhodujúcom období do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby v prípadoch uvedených v ustanovení § 3, zomrela pred uplynutím lehoty uvedenej v ustanovení § 5 alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za mŕtvu, sú oprávnenými osobami štátni občania Slovenskej republiky, fyzické osoby v tomto poradí: a) dedič zo závetu, ktorý bol predložený v konaní o dedičstve, ktorý nadobudol celé dedičstvo, b) dedič zo závetu, ktorý nadobudol dedičstvo, ale len v miere zodpov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletej do osobnej starostlivosti matky, vyživovacia povinnosť otca k maloletej, späťvzatie odvolania navrhovateľky, nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu, úprava práv a povinností rodičov k maloletej, nepripustenie späťvzatia návrhu, vzdanie sa odvolania a jeho späťvzatie
Právna veta: Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí, ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví. Účinnosť dispozitívneho úkonu späťvzatia návrhu po rozhodnutí súdu prvého stupňa závisí od súhlasu druhého účastníka konania. Odvolací súd pripustí späťvzatie návrhu alebo čiastočné späťvzatie návrhu len v prípade, ak došlo k procesne účinnému úkonu o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zamietnutie sťažnosti odsúdeného, zamietnutie návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania, trest prepadnutia veci - kuchynského noža, dožadovanie sa uloženia nižšieho trestu, podmienky obnovy konania
Právna veta: Je nutné uviesť, že obnovu konania je možné povoliť iba za splnenia podmienky, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme a súčasne jedná sa o také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi by mohli viesť k inému rozhodnutiu než ako bolo pôvodné právoplatné rozhodnutie či už ohľadne otázky viny alebo trestu. V konaní o povolenie obnovy konania sa nepreskúmava zákonnosť a odôvodnenosť pôvodného rozhodnutia, ale rieši sa výlučne otázka či sú tu dané nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré samy osebe alebo v spojení so skuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena rozhodnutia o výživnom, podstatná zmena pomerov oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu, životná úroveň rodičov, rozsah vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: K zmene rozhodnutia o výživnom môže súd v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o rodine pristúpiť len ak sa podstatne zmenia pomery oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu, oproti pomerom, ktoré boli podkladom rozhodnutia o predchádzajúcej úprave výživného; súd teda v konaní porovnáva pomery účastníkov konania v čase poslednej úpravy výživného a v čase rozhodnutia súdu o návrhu na zvýšenie výživného. Zmenou pomerov sa rozumie výrazná a dlhší čas trvajúca (teda nie dočasná) zmena tých okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom (napr. také zvýšenie zárobku, či i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: kolízny opatrovník, neplnenie vyživovacej povinnosti, záujem maloletého dieťaťa, odňatie maloletých detí z osobnej starostlivosti matky, slabé študijné výsledky maloletého, veľmi časté absencie na vyučovaní, rodičovský príspevok ako jediný príjem matky maloletých detí, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Nariadenie predbežného opatrenia je podľa zákonných predpokladov prípustné a opodstatnené vtedy, ak právne vzťahy, ktoré existujú medzi účastníkmi, vyžadujú dočasnú úpravu a aj to len vtedy, ak je táto dočasná úprava potrebná a ak sa v právnych vzťahoch medzi účastníkmi nevytvorí nenávratný stav a nezasiahne sa do nich neprimeraným spôsobom. V predmetnej veci tieto predpoklady nepochybne splnené boli. Naliehavá potreba dočasnej úpravy v danej veci bola preukázaná aj s prihliadnutím na ustanovenie § 75 ods. 2 (od 01. 01. 2012 v novelizovanom znení zákonom č. 388/2011 Z. z.), kde pri nariaďovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: orgány spoločnosti, dozorná rada, akciová spoločnosť, zánik funkcie člena dozornej rady
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku právneho zástupcu žalobcu týkajúceho sa nesprávneho právneho posúdenia, odvolací súd dospel k záveru, že valné zhromaždenie konané dňa 23.06.2010 bolo zvolané predstavenstvom v súlade so stanovami. Túto skutočnosť nespochybnil ani jeden z účastníkov konania. Pokiaľ ide o otázku správnosti kreovania členov dozornej rady, došlo u účastníkov k rozdielnemu výkladu príslušných ustanovení stanov spoločnosti, ako aj ust. § 200 Obchodného zákonníka. Prvostupňový súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že pokiaľ ide o členov dozornej rady žalovaného, k prevoleniu členov dozorne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník na strane žalovaného, čiastočné vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, povinnosť strpieť užívanie bytu, prevod členských a užívacích práv v bytovom družstve na inú osobu, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 O.s.p. pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Podľa § 76 ods. 1 písm. f/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkov najmä, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal. Z citovaných ustanovení vyplýva, že predbežné opatrenie je procesným inštitútom, ktorého účelom je okamžitý zásah súdu v tých prípadoch, v ktorých tento zásah neznesie odklad do doby, v ktorej bude vydané konečné meritórne rozhodnutie. Tent ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odvolanie matky maloletých, odvolanie podané oneskorene, starostlivosť súdu o maloleté deti, konanie o zvýšenie výživného, zamietnutie návrhu matky na zvýšenie výživného pre maloleté deti, odvolanie prostredníctvom právnej zástupkyne, podanie odvolania
Právna veta: Podľa ust. § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa ust. § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene Podľa ust. § 57 O.s.p., do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, správne súdnictvo, určenie miestnej príslušnosti súdu
Právna veta: Podľa § 246 ods. 1 O.s.p. na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak. Podľa § 246a ods. 1 O.s.p. miestne príslušným je súd, v obvode ktorého má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie SR, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa (žalobcu). Podľa § 250d ods. 2 O.s.p. ak predseda senátu zistí, že nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie navrhovateľa, nariadenie predbežného opatrenia, zákaz nakladania s vecami, zákaz odporcu darovať byt do skončenia konania vo veci samej, riziko zmarenia exekúcie, snaha dlžníka zbaviť sa majetku, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Je problematické ak nie priamo nemožné dokázať, že dlžník sa zbaví majetku do takej miery, že exekúcia bude zmarená. Ak súd nezakročí, reálne hrozí, že sa dlžník zbaví majetku na úkor budúcej možnej exekúcie. Preto by súd mal pri takýchto pochybnostiach poskytnúť ochranu možnému právo a dá sa to aj proporcionálnym zákazom darovania nehnuteľnosti. Takéto predbežné opatrenie vecne súvisí s konečným (možným) rozhodnutím o odporovateľnosti právneho úkonu, ktorý predpokladá ukrátenie veriteľa. Takéto predbežné opatrenie sa zapisuje do katastra a chráni nielen veriteľa, ale aj tretie osoby pred možn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie vedľajšieho účastníka, neoprávnená osoba, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa ako vedľajší účastník na strane odporkyne, odmietnutie odporu vedľajšieho účastníka podaného proti platobnému rozkazu, neprijateľné zmluvné podmienky, podanie odvolania
Právna veta: Predpokladom legitimácie vedľajšieho účastníka na podanie opravného prostriedku je súhlas hlavného účastníka s týmto úkonom. To znamená, že ak na výzvu súdu hlavný účastník nevyjadrí súhlas, tento absentuje a preto nemožno opravný prostriedok považovať za podaný oprávnenou osobou. Nevyjadrením súhlasu nemožno rozumieť konkludentný súhlas so žalobou, ako to v odvolaní špecifikuje vedľajší účastník. Vychádza totiž z iných predpokladov ako z tých, ktoré sú pre posúdenie veci rozhodujúce.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: späťvzatie žaloby, o splnenie povinnosti zo zmluvy, domáhanie sa povinnosti zriadiť vodovodnú prípojku, odvolanie žalovanej proti uzneseniu v časti výroku o trovách konania, dva samostatne žalovateľné nároky, náhrada trov konania
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 O. s. p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Z procesného hľadiska v zásade platí, že späťvzatím žaloby žalobca zavinil zastavenie konania a v takom prípade spravidla je daný dôvod, aby uhradil vzniknuté trovy konania (R 49/1993). Tento postup môže súd prelomiť a nepriznať náhradu trov konania, ak sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa (§ 150 ods. 1 O. s. p.).
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odvolanie otca maloletých detí, schválenie rodičovskej dohody, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti matky, nedoplatok na zročnom výživnom, žiadosť otca o zverenie maloletého do osobnej starostlivosti, vzdanie sa odvolania a jeho späťvzatie
Právna veta: Podľa § 207 ods. 1 O.s.p. vzdať sa odvolania možno len voči súdu, a to až po vyhlásení rozhodnutia. Podľa § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: diplomatické výsady a imunity, osobná nedotknuteľnosť, zneužívanie diplomatických výsad, diplomatická misia a stála misia
Právna veta: Výsady a imunity diplomatickej misie, diplomatických zástupcov a ich rodinných príslušníkov, ak nie sú štátnymi občanmi prijímajúceho štátu zahŕňajú. Rozlíšenie medzi diplomatickou službou a konzulárnou službou. Postavenie a agenda honorárneho konzula, charakteristika Diplomatického protokolu a riešenie zneužívania výsad a imunít.
MENU