Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obzvlášť závažný zločin vraždy, spor o príslušnosť, špecializovaný trestný súd, cielený náraz motorovým vozidlom do chodcov s následkom smrti, vyslovenie nepríslušnosti súdu, spory o príslušnosť
Právna veta: Pre zákonu zodpovedajúce posúdenie otázky vecnej príslušnosti sú rozhodujúce najmä nasledovné skutočnosti. Podľa § 22 ods. 1 Tr. por. spory o príslušnosť medzi súdmi rozhoduje súd im najbližšie spoločne nadriadený; podľa ods. 2 najbližšie spoločne nadriadený súd okresného súdu na jednej strane a Špecializovaného trestného súdu na druhej strane je najvyšší súd. Podľa § 14 písm. a/ Tr. por. pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje na trestný čin úkladnej vraždy.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: žiadosť obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu, sťažnosť obžalovaného, trestný čin skrátenia dane a poistného, rozsiahla trestná činnosť, negatívne rozhodnutie o žiadosti obžalovaného, nemožnosť nahradenia väzby uložením dohľadu probačného a mediačného úradníka, zásady ukladania trestov
Právna veta: Je legálne, aby obžalovaný žiadal o prepustenie z väzby na slobodu v podstate v každej situácii, avšak je potrebné prihliadnuť tiež na to, či okolnosti trvania väzby aj naďalej trvajú.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR, väzba obvineného, neprijatie písomného sľubu obvineného, obava z pokračovania v páchaní trestnej činnosti, reálna hrozba úmyslu vyhýbať sa trestnému stíhaniu, dôvod útekovej väzby, existencia väzobných dôvodov, dôvody väzby
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že a) ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký trest, alebo b) bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, exekučný titul - blok na pokutu nezaplatenú na mieste, strata účinnosti exekučného titulu, uspokojenie peňažnej pohľadávky, uplynutie trojročnej prekluzívnej lehoty na vykonanie rozhodnutia, zavinenie oprávneného na zastavení exekúcie, odmena súdneho exekútora, trovy exekúcie
Právna veta: Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku umožňuje súdu pri zastavení konania prelomiť zásadu ustanovenú v § 197 ods. 1 Exekučného poriadku, t.j. že náklady súdneho exekútora uhrádza povinný a povinnosť nahradiť trovy exekúcie uložiť oprávnenému. Podmienkou takéhoto postupu je určitá forma procesného zavinenia oprávneného (pozri napr. rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 MCdo 3/2013, 3 MCdo 6/2012, sp. zn. 4 MCdo 11/2008, sp. zn. 5 MCdo 20/2011, 6 MCdo 4/2010, 7 MCdo 2/2013 a ďalšie). Pod „zavinením“ oprávneného v zmysle vyššie citovaného ustanovenia treba rozumieť iba také ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: náhrada škody, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, Nezákonné rozhodnutie, Nesprávny úradný postup , žalobkyňa ako ručiteľka na zabezpečenie dovoznej platby, rozhodnutie Colného úradu, nedoplatok na colnom dlhu, príčinná súvislosť mezi protiprávnym konaním a škodou, nesprávny úradný postup, nezákonné rozhodnutie
Právna veta: Na vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím treba splniť určité predpoklady, ktorými sú v prvom rade nezákonné (protiprávne) rozhodnutie (t.j. rozhodnutie zrušené pre nezákonnosť na to oprávneným orgánom), vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nezákonným rozhodnutím. Správny je preto (totožný) záver súdov nižšieho stupňa, že boli splnené predpoklady vzniku zodpovednosti žalovanej za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím. Teda existencia nezákonného rozhodnutia, škoda vzniknutá žalobkyni vynaložením nákladov spojených s poskytnutím euro flexihypotéky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci, zamietnutie návrhu oprávnenej na prerušenie konania v odvolacom konaní, námietka odňatia možnosti konať pred súdom, zavinenie oprávnenej na zastavení konania, povinnosť oprávnenej nahradiť povinnému trovy konania, podanie odvolania, prekážky postupu konania
Právna veta: Podľa § 201 veta prvá O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Podľa § 10 ods. 2 O.s.p. o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že Najvyšší súd Slovenskej republiky je funkčne príslušný rozhodovať iba o tých odvolaniach, ktoré smerujú proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa; prípady, v ktorých je rozhodnutie krajského súdu rozhodnutím súdu prvého stupňa, sú pritom zákonom taxatívne vymedzené (viď § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena účastníctva, účastníci exekučného konania, exekučný titul
Právna veta: Dôvodom na pripustenie zmeny v osobe oprávneného v exekučnom konaní je aj postúpenie časti práva z exekučného titulu.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: odporovacia žaloba, vymáhateľná pohľadávka, určenie neúčinnosti darovacej zmluvy, spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam, nedostatok aktívnej legitimácie žalobkyne, odporovateľné právne úkony
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu pod vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle § 42a ods. 1 Obč. zákonníka treba rozumieť takú pohľadávku, ktorá bola veriteľovi priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého možno vykonať exekúciu. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom urobený právny úkon je voči veriteľovi neúčinný. Rozhodnutie súdu, ktorým bolo odporovacej žalobe vyhovené, potom predstavuje podklad na to, že sa veriteľ môže na základe exekučného titulu, vydaného proti dlžníkovi, domáhať vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, rozhodcovská doložka v spotrebiteľskej zmluve, dovolanie oprávnenej, odňatie možnosti konať pred súdom, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, Exekučný súd, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Pokiaľ ide o odňatie možnosti pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. treba zdôrazniť, že dôvodom, ktorý zakladá prípustnosť dovolania podľa tohto ustanovenia, je procesne nesprávny postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým sa účastníkovi odníme možnosť pred ním konať a uplatňovať (realizovať) jeho procesné oprávnenia, ktoré mu právna úprava priznáva za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv a oprávnených záujmov. Za porušenie práva v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (v zmysle ustálenej judikatúry) sa považuje aj rozhodnutie exekučného súdu o zamietnutí žiadosti súdneho exekúto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: urgencia žalobcu, zamietnutý vzájomnýnávrh žalovanej na zriadenie vecného bremena, nájomný vzťah vzniknutý nájomnou zmluvou, nájom nehnuteľností, nedostatok aktívnej legitimácie žalovanej na podanie návrhu, pochybnosti dovolateľky o nezaujatosti a nestrannosti zákonných sudcov, nespokojnosť žalovanej s rozhodnutím odvolacieho súdu ako motív jej pochybností o zaujatosti sudcov, priebeh konania
Právna veta: Súdy sú povinné dbať na to, aby bola vec čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá (§ 100 O.s.p.). V dovolaní vyslovené pochybnosti dovolateľky o nezaujatosti a nestrannosti zákonných sudcov nemožno považovať za právne relevantné.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu, zásada diformity, námietka odňatia možnosti konať pred súdom, Zmluva o poistení osôb, poistný vzťah medzi účastníkmi konania, zmenená žaloba, právo na poistné plnenie, rozhodnutie o odvolaní
Právna veta: Súdna prax už opakovane konštatovala, že prípustnosť dovolania proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu je založená na zásade diformity (rozdielnosti). O rozdielnosť rozhodnutí ide vtedy, keď súdy posúdili okolnosti významné pre meritórne rozhodnutie veci odlišne. Pre posúdenie, či ide o zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu nie je preto rozhodujúce to, ako odvolací súd sformuloval výrok svojho rozsudku, (či ho formálne označil ako zmeňujúci, hoci v skutočnosti ide o potvrdzujúci rozsudok), prípadne ako v dôvodoch označil ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorých pri rozhodnutí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: určenie vecnej príslušnosti súdu, nesúhlas Krajského súdu s názorom Okresného súdu, dôvodný nesúhlas Krajského súdu s postúpením veci, príslušnosť v civilnom sporovom konaní
Právna veta: Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia (§ 11 ods. 1 O.s.p.). Na konanie v prvom stupni sú zásadne (vecne) príslušné okresné súdy (§ 9 ods. 1 O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: princíp vigilantibus iura sripta sunt, zamietnutie žiadosti súdnej exekútorky o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, zmluva o revolvingovom úvere, rozhodcovská doložka, materiálna nevykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, zmluva o splátkovom kalendári, exekučný titul
Právna veta: Už v rozhodnutí sp.zn. 6 Cdo 1/2012 dovolací súd uviedol, že princíp „vigilantibus iura sripta sunt“ v spotrebiteľských veciach v konkrétnych súvislostiach (teda v závislosti od konkrétnych okolností) ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je ochrana práv spotrebiteľa. To znamená, že aj keď účastník rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy a v prípade zisteného nedos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok podmienky konania, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, zamietnutie návrhu odporcov na obnovu konania, dovolanie odporcov, námietka porušenia ústavou garantovaných práv na spravodlivý proces, podanie odvolania
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: dovolanie matky, odňatie možnosti konať pred súdom, kolízny opatrovník maloletých detí, návrh otca na nariadenie návratu maloletých deti do krajiny obvyklého pobytu, zverenie detí do výlučnej osobnej starostlivosti otca, výkon opatrovníckeho práva, porušenie opatrovníckeho práva zo strany matky, stanovisko maloletých detí, nevykonanie dôkazu navrhnutého účastníkom, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Účastníci sú povinní dôkazy na preukázanie svojich tvrdení označiť, a o tom, ktoré z navrhovaných dôkazov (prípadne takých, ktoré nie sú navrhované) budú vykonané, rozhoduje však súd. Výnimočne je ale možné aj nevykonanie navrhnutého dôkazu účastníkom považovať za vadu v zmysle § 237 písm. f/ O. s. p. a to najmä vtedy, ak súd nevykoná taký účastníkom navrhnutý dôkaz, ktorého vykonanie je nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Musí ísť teda o taký dôkaz, ktorý je spôsobilý dokázať skutočnosti majúce pre rozhodnutie vo veci podstatný (rozhodujúci) význam. Výsledkom nevykonania dôkazu v takomto prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy, nesprávny úradný postup Okresného súdu, dovolanie žalobkyne, odňatie možnosti konať pred súdom, súdny poplatok za návrh na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, prekvapivosť a nepreskúmateľnosť rozhodnutia odvolacieho súdu, nedostatok riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. Ruiz Torija c/a Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A), Komisie (napr. stanovisko vo veci E.R.T. c/a Španielsko z roku 1993, sťažnosť č. 18390/91) a Ústavného súdu Slovenskej republiky (nález z 12. mája 2004 sp.zn. I ÚS 226/03) treba za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Požiadavky na riadne odôvodnenie rozsudku súdu vo vnútroštátnych podmienkach Slovenskej republiky ustanovuje § 157 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého v odôvodnení rozsudku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, nekalá povaha rozhodcovskej doložky, povinná v pozícii spotrebiteľa, posúdenie otázky existencie neprijateľnej podmienky, exekučný titul
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal stanovisko, že už v štádiu posudzovania splnenia zákonných predpokladov pre poverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie, sa exekučný súd v zmysle § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, okrem iného, zaoberá tým, či rozhodnutie (iný titul) uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie bolo vydané v súlade so zákonom, t.j. či bolo vydané orgánom s právomocou na jeho vydanie a či z hľadísk zakotvených v príslušných právnych predpisoch ide o rozhodnutie (iný titul) vykonateľné tak po stránke formálnej (z pohľadu právneho predpisu upravujúceho konanie, v ktorom bolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: náhrada škody a nemajetkovej ujmy, Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, námietka zaujatosti sudcov, súdny poplatok za námietku zaujatosti, vyrubený súdny poplatok , námietka nedostatočného odôvodnenia písomného vyhotovenia rozhodnutia odvolacieho súdu, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho procesu, jednoznačne vyplýva z ustálenej judikatúry ESĽP. Judikatúra tohto súdu ale nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A, s. 12, § 29; Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-B; Georgiadis c. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: nedostatok podmienky povinného zastúpenia, Centrum právnej pomoci, odstrániteľný nedostatok podmienky konania, zastúpenie advokátom v dovolacom konaní, dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok
Právna veta: Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ sám zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo, respektíve požiada o ustanovenie zástupcu, ak spĺňa predpoklady pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, nedostatok podmienky konania, vydanie veci a náhrady škody, nepreukázanie existencie vzniku škody, podanie dovolania
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie vyhlásenia opakovanej dobrovoľnej dražby, zamietnutý návrh žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia, podanie dovolania
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p., ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Vzhľadom na späťvzatie dovolania dovolací súd v zmysle citovaného ustanovenia § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. dovolacie konanie zastavil.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: určenie pravosti pohľadávky, námietka premlčania, odvolanie žalobcu a žalovaného, popretie pohľadávky správcom konkurznej podstaty, platobný výmer na daň z nehnuteľnosti, nedôvodná námietka správcu konkurznej podstaty, zoznam pohľadávok
Právna veta: Keďže ustanovenie § 31 ods. 5 ZKV neupravuje striktne formu, v akej si veriteľ má uplatniť pohľadávku proti podstate u správcu, veriteľ tak môže urobiť aj doručením daňového platobného výmeru, z ktorého obsahu vyplýva bez pochybnosti charakter pohľadávky, jej výška a právny dôvod uplatnenia pohľadávky. Iné náležitosti uplatnenia pohľadávky proti podstate ako upravené v § 31 ods. 5 ZKV zákon neukladá. Preto námietku správcu, že žalobca (veriteľ) si u neho nemohol uplatniť pohľadávku proti podstate doručením platobného výmeru, bez označenia, že ide o konkurznú prihlášku, odvolací súd nepovažoval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osoby poškodené násilnými trestnými činmi, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, nevyhovenie žiadosti o odškodnení
Právna veta: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o žiadosti osôb poškodených násilnými trestnými činmi podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov nerozhoduje v správnom konaní ako orgán verejnej správy a nevydáva rozhodnutie podľa § 244 ods. 3 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku, zákonnosť ktorého by bola predmetom súdneho prieskumu. Poškodený sa môže domáhať náhrady škody proti štátu žalobou, podanou v občianskoprávnom konaní.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: trestný čin vraždy spolupáchateľstvom, zamietnutie návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania, sťažnosť odsúdeného, výkon trestu odňatia slobody, námietka zaujatosti sudcov, obzvlášť nebezpečný recidivista, úhrnný výnimočný trest odňatia slobody, rozhodovanie o väzbe obvineného, rozhodnutie nadriadeného orgánu
Právna veta: Ak obvinený vykonáva trest odňatia slobody uložený mu v pôvodnom rozsudku, rozhodne súd po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým spolu s povolením obnovy konania zrušil výrok o tomto treste, bez odkladu o väzbe. Súdom rozhodujúcim o väzbe je v takomto prípade súd prvého stupňa, nezávisle na tom, či rozhodnutie o povolenie obnovy konania sa stalo právoplatným na prvostupňovom súde, alebo po rozhodnutí sťažnostného súdu, keďže ide o dvojstupňové rozhodovanie s možnosťou preskúmania rozhodnutia súdu prvého stupňa súdom vyššieho stupňa a nejde o výnimky upravené zákonom (Trestným poriadkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zločin vydierania, spôsobenie škody, odmietnutie dovolania obvineného, nesúhlas s právnou kvalifikáciou skutku, pokračovací prečin podvodu, vymyslená zámienka - vydávanie sa za policajta, hrozby majúce charakter ťažkej ujmy, zásah do slobody rozhodovania poškodenej, prevzatie a nevrátenie finančnej hotovosti, nedokonaný zločin, vydieranie, podvod, nebezpečné vyhrážanie
Právna veta: Ak páchateľ použije hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy na donucovanie iného k majetkovému plneniu, pričom páchateľ možnosť spôsobenia ujmy, ktorou hrozí alebo odhodlanie na jej spôsobenie len predstiera, čím poškodeného uvedie do omylu a obohatí tak seba alebo iného na škodu cudzieho majetku, ide o spáchanie trestného činu vydierania podľa § 189 Trestného zákona (pri aplikácii základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty uvedenej v tomto ustanovení) a nie o trestný čin podvodu podľa § 221 Trestného zákona. V takom prípade je ustanovenie § 189 Trestného zákona v pomere špeciality ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: určenie neplatnosti nájomnej zmluvy, späťvzatie návrhu navrhovateľmi, dovolanie navrhovateľov, odňatie možnosti konať pred súdom, prekvapivé rozhodnutie, konanie na odvolacom súde podľa OSP, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Rozhodnutie o trovách konania je vnútorne jednotnou procesnoprávnou otázkou, pri ktorej nemožno samostatne hovoriť na jednej strane o ustanoveniach upravujúcich náhradu trov konania podľa zásady úspechu (výsledku konania), a na druhej strane odlišných ustanoveniach v zmysle § 213 ods. 2 O.s.p. Takýto názor je aj v súlade s názormi prezentovanými v odbornej právnickej literatúre (napr. Števček/Ficová a kol. Občiansky súdny poriadok – Komentár, Nakladatelství C. H. Beck, 2009, str. 635). Procesné rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania nemôže mať atribúty tzv. prekvapivého rozhodnutia a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, návrh na odklad vykonateľnosti rozhodnutia, odmietnutie dovolania ako podané oneskorene, dovolanie odporkyne, nesprávne právne posúdenie veci, oneskorenosť podania dovolania, podanie dovolania
Právna veta: Podľa § 240 ods. 1 O.s.p. účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Ak odvolací súd vydal opravné uznesenie, plynie táto lehota od doručenia opravného uznesenia. Podľa § 240 ods. 2 (veta prvá) O.s.p. zmeškanie lehoty uvedenej v odseku 1 nemožno odpustiť. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: uspokojenie prednostnej pohľadávky oprávneného, výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, rozhodnutie súdneho úradníka, odmietnutie odvolania povinného ako oneskorene podané, vymáhanie súdnej pohľadávky z rozhodovacej činnosti a inej činnosti súdov, podanie odvolania
Právna veta: V zmysle § 374 ods. 4 O.s.p. proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie.
Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202), rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zločin týrania blízkej a zverenej osoby, odmietnutie dovolania obvineného, obžalovaní ako rodičia maloletých detí, neprimerané bitie maloletých detí, ohrozovanie fyzického a psychického zdravia maloletých detí, námietka správnosti skutkových zistení, trestný čin a spôsoby jeho spáchania
Právna veta: Je síce možno súhlasiť s dovolacou námietkou obvineného v tom zmysle, že všeobecne nie je možné stanoviť, aký konkrétny časový úsek sa považuje za dlhší čas, ktorý je možný ešte považovať za závažnejší spôsob konania. V každom prípade však konanie po dlhší čas pripadá do úvahy nielen pri pokračovacích trestných činoch, ale najmä pri trvácich trestných činoch t. j. vtedy, keď sa udržiava protiprávny stav po určitú dobu. Pritom dĺžku časového úseku, ktorý je možné považovať za dlhšiu dobu je treba posudzovať predovšetkým na základe intenzity konania obvineného a závažnosti trestného činu. Inak p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podvod, vydieranie, nebezpečné vyhrážanie, jednočinný súbeh, hrozba násilia alebo hrozba inej ťažkej ujmy
Právna veta: I. Ak páchateľ použije hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy na donucovanie iného k majetkovému plneniu, pričom páchateľ možnosť spôsobenia ujmy, ktorou hrozí alebo odhodlanie na jej spôsobenie len predstiera, čím poškodeného uvedie do omylu a obohatí tak seba alebo iného na škodu cudzieho majetku, ide o spáchanie trestného činu vydierania podľa § 189 Tr. zák. (pri aplikácii základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty uvedenej v tomto ustanovení) a nie o trestný čin podvodu podľa § 221 Tr. zák. V takom prípade je ustanovenie § 189 Tr. zák. v pomere špeciality k ustanoveniu § 221 T ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: návrh na nariadenie predbežného opatrenia, určenie neúčinnosti zmlúv o prevode obchodného podielu, zmluva o prevode obchodného podielu, neosvedčenie existencie zákonných predpokladov na nariadenie predbežného opatrenia, námietka zmätočnosti napadnutého uznesenia odvolacieho súdu, dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok
Právna veta: Dovolací súd vychádza z názoru, že zmyslom predbežného opatrenia je dočasná úprava pomerov účastníkov konania (nie s konečnou platnosťou, pričom musí byť poskytnutá ochrana tomu, kto o vydanie predbežného opatrenia žiada, ako aj tomu, voči ktorému predbežné opatrenie smeruje. Ochrana toho, proti komu má navrhované predbežné opatrenie smerovať, však nemôže dosiahnuť takej intenzity, aby prakticky znemožňovala ochranu oprávnených záujmov druhej strany. Dovolací súd poukazuje, že ide pritom o dočasné opatrenie, ktorého trvanie je obmedzené, ktoré môže byť na návrh zrušené a predbežným opatrením ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: združenie na ochranu spotrebiteľa ako vedľajší účastník, Exekučný súd, námietka nesprávneho poučenia o nemožnosti napadnúť výrok o zamietnutí návrhu na prerušenie konania odvolaním, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, skúmanie podmienok konania
Právna veta: Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Podľa § 104 ods. 1 O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Keďže na prejednanie odvolania podaného oprávnenou proti uzneseniu odvolacieho súdu nie je daná funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: návrh oprávnenej na prerušenie konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, procesné podmienky konania, chýbajúca funkčná príslušnosť, Exekučný súd, výrok o zamietnutí návrhu
Právna veta: I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také podmienky týkajúce sa súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania patria tie, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto podmienkou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, z úpravy ktorej vyplýva, ktorý súd je príslušný konať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zastavenie dovolacieho konania, späťvzatie dovolania, dovolanie matky maloletého dieťaťa, podanie odvolania
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. So zreteľom na jednoznačné, právne účinné dispozitívne úkony dovolateľky, ktorým vzala dovolanie v tejto veci späť, Najvyšší súd Slovenskej republiky (§ 10a ods. 1 O.s.p.) konanie o jej dovolaní zastavil podľa § 243b ods. 5 O.s.p.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: exekučná vec, Centrum právnej pomoci, povinné právne zastúpenie dovolateľa v dovolacom konaní, bezhotovostná forma poskytnutia úveru prevodom na účet, vady podania, nerešpektovanie výzvy okresného súdu na predloženie plnomocenstva, nesplnenie zákonom požadovaných náležitostí dovolania, podanie dovolania
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 241 ods. 1, veta druhá O.s.p. musí byť dovolateľ v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Citované zákonné ustanovenie vyžaduje, aby bol dovolateľ vzhľadom k zvýšenej odbornej náročnosti dovolacieho konania zastúpený
profesijným advokátom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, nesprávny úradný postup Okresného súdu, námietka zaujatosti sudcov, súdny poplatok za námietku zaujatosti, právo na odôvodnenie rozhodnutia, vylúčenie sudcov
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti, nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l O.s.p. predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: Zavinené porušenie povinnosti sudcu, disciplinárne opatrenie, späťvzatie návrhu na začatie disciplinárneho konania, odklad vykonateľnosti právoplatného rozsudku krajského súdu, zníženie funkčného platu, disciplinárne konanie zák. č. 385/2000
Právna veta: Podľa § 120 ods. 9 zákona č. 385/2000 Z. z., návrh na začatie disciplinárneho konania možno vziať späť až dovtedy, kým sa disciplinárny senát, prípadne odvolací disciplinárny senát odoberie na záverečnú poradu. Ten, kto vzal návrh na začatie disciplinárneho konania späť, nemôže už v takomto prípade podať nový návrh.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, právoplatné rozhodnutie napadnuté opravným prostriedkom, riadne a mimoriadne opravné prostriedky
Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). V prejednávanej veci smeruje dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu. Uznesenia odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie prípustné, sú uvedené v § 239 ods. 1 a 2 O.s.p., dovolateľkou napadnuté uznesenie ale nevykazuje znaky žiadneho z nich. Dovolanie oprávnenej preto podľa § 239 ods. 1 a 2 O.s.p. prípustné nie je. Prípustnosť podaného dovolania by v preskúmavanej veci prichádzala do úvahy, len ak v konaní došlo k niektorej z procesných vád taxatívne vymenovaných v § 237 O.s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o vylúčenie veci z exekúcie, nevylúčenie sudcu z prerokovania a rozhodovania veci, zastavenie konania o dovolaní, skúmanie podmienok konania, podanie dovolania
Právna veta: Vzhľadom na to, že dovolanie môže byť podané len proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, Občiansky súdny poriadok ani neupravuje funkčnú príslušnosť na prejednanie dovolania smerujúceho proti rozhodnutiu iného než odvolacieho súdu. Nedostatok funkčnej príslušnosti súdu na prejednanie veci patriacej do právomoci súdov je pritom neodstrániteľný
nedostatok podmienky konania, so zreteľom na ktorý súd konanie zastaví (§ 104 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 243c O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do osobnostných práv, náhrada nemajetkovej ujmy, neunesenie dôkazného bremena žalobcu, iná vada konania, odmietnutie dovolania, povinnosť ospravedlniť sa v televíznom vysielaní, dovolanie žalobcu, nesprávne právne posúdenie veci, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že judikatúrou najvyššieho súdu je nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu nižšieho stupňa považovaná za tzv. inú procesnú vadu konania (viď R 111/1998), ktorá prípustnosť dovolania nezakladá - nejde totiž o procesnú vadu v zmysle § 237 O.s.p. Právna kvalifikácia nepreskúmateľnosti rozhodnutia súdu nižšieho stupňa ako dôvodu zakladajúceho (len) tzv. inú vadu konania pritom vyplýva tiež z rozhodnutí ďalších senátov najvyššieho súdu (porovnaj napríklad sp. zn. 1 Cdo 140/2009, 1 Cdo 181/2010, 2 MCdo 18/2008, 2 Cdo 83/2010, 4 Cdo 310/2009, 5 Cdo 290/2008, 5 Cdo 216/2010, 6 Cdo 25/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, procesné zavinenie na zastavení exekúcie, konanie o priestupku, zastavenie exekúcie pre uplynutie prekluzívnej lehoty v zmysle Zákona o priestupkoch, odmena súdneho exekútora
Právna veta: Ustanovenia § 196 a § 197 ods. 1 Exekučného poriadku určujú zásadu, že odmenu patriacu súdnemu exekútorovi za výkon exekučnej činnosti, náhradu jeho hotových výdavkov a náhradu za stratu času uhrádza povinný. Len výnimočne, ak dôjde k zastaveniu exekúcie, môže súd uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie; súd však uváži, ktoré trovy potreboval oprávnený na účelné vymáhanie nároku, a či mohol pri náležitej opatrnosti predvídať dôvod zastavenia exekúcie (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku teda umožňuje súdu pri zastavení konania prelomiť zásadu vyplýv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: zločin lúpeže, prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, nepodmienečný trest odňatia slobody, obsahové náležitosti dovolania, nenastúpenie na výkon trestu odňatia slobody, pochybnosti o správnosti skutkových zistení, námietka zaujatosti voči samosudcovi, nesplnenie podmienok dovolania, dôvody dovolania
Právna veta: Dovolanie už pri jeho podaní musí byť odôvodnené tak, aby bolo zrejmé, v ktorej časti sa rozhodnutie napáda a aké chyby sa vytýkajú rozhodnutiu alebo konaniu, ktoré rozhodnutiu predchádzalo. V dovolaní sa musí uviesť dôvod dovolania podľa § 371 (§ 374 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku).
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: vydávacia väzba, sťažnosť vyžiadanej osoby, trestný čin banditizmu, azylové konanie, trestné stíhanie vyžiadanej osoby, siahnutie na život pracovníka orgánu právnej ochrany
Právna veta: Podľa § 506 ods. 1 Tr. por. ak je to potrebné na zabezpečenie prítomnosti vyžiadanej osoby v extradičnom konaní na území Slovenskej republiky alebo na zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania, vezme ju predseda senátu krajského súdu do vydávacej väzby. Urobí tak na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie. Z tohoto ustanovenia je zrejmé, že účelom vydávacej väzby je zabezpečiť prítomnosť vyžiadanej osoby v extradičnom konaní na území Slovenskej republiky, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania, ktoré v predmetnej veci stále prebieha. Vydávacia väzba nie je väz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osoba vyššieho veku, okolnosť podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzby, zavinenie, chránená osoba
Právna veta: I. Ustanovenie § 18 Tr. zák. a ustanovenie § 139 ods. 2 Tr. zák. upravujú spôsob riešenia dvoch odlišných právnych otázok a to jednak otázku zavinenia vo vzťahu k okolnosti, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, a jednak ďalšiu podmienku použitia osobitného kvalifikačného pojmu chránenej osoby, spočívajúcu v súvislosti spáchania činu s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby. Taká súvislosť musí byť daná nielen objektívne, ale z hľadiska páchateľa aj subjektívne. II. V zmysle § 139 ods. 2 Tr. zák. možno spáchanie činu voči (na) osobe vyššieho veku (§ 127 ods. 3, § 139 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: určenie finančného zadosťučinenia, spravodlivé finančné zadosťučinenie, ochrana porušeného základného práva, právo na primerané zadosťučinenie, právo na primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného základného práva v prípadoch, v ktorých sa zistilo, že k porušeniu došlo spôsobom, ktorý vyžaduje nielen vyslovenie porušenia, prípadne príkaz na ďalšie konanie bez pokračujúceho porušovania základného práva (IV. ÚS 210/04). Podľa názoru ústavného súdu v tomto prípade prichádza do úvahy priznanie finančného zadosťučinenia. Pri určení finančného zadosťučinenia ústavný súd vychádza zo zásad spravodlivosti aplikovaných Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý spravodlivé finančné zadosťučinenie podľa čl. 41 Dohovoru o ochrane ľudskýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom, poškodený procesnou stranou v adhéznom konaní, právo poškodeného uplatniť nárok na náhradu škody, náhrada škody v adhéznom konaní
Právna veta: Poškodený, ktorý má v trestnom konaní právo uplatniť nárok na náhradu škody, a ak tento nárok aj uplatnil, je procesnou stranou v tzv. adhéznom konaní (prebiehajúcom kontinuálne so súdnym konaním o vine), v ktorom sa rozhoduje o ním uplatnenom nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom. V intenciách uvedeného sa poškodený v trestnom konaní pred príslušným súdom môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva, ktorým je v tomto prípade uplatnený nárok na náhradu škody. Garancie poskytované čl. 6 ods. 1 dohovoru zaručujúce právo na spravodlivé súdne konanie sú teda v trestnom konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: možnost konvalidovať procesné nedostatky odvolacím súdom, Zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku, zásada kontradiktórnosti v občianskom súdnom konaní
Právna veta: Pre ústavnú udržateľnosť napadnutého postupu a uznesenia postačuje, aby bola zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku (v posudzovanom prípade v konaní na oboch stupňoch). Presadzovanie názoru, že na každom jednom stupni súdnictva musí byť uvedená zásada dodržaná bez výnimky, by podľa názoru ústavného súdu odvolaciemu súdu v zásade prisúdilo len funkciu akéhosi kasačného orgánu bez reálnej možnosti konvalidovať prípadné procesné nedostatky vlastným postupom.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prekážka rozsúdenej veci, rei iudicatae, rovnaký predmet konania, zastavenie konania
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (rei iudicatae) svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania vedie k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Ten istý predmet konania je daný vtedy, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, z ktorých bol uplatnený (t. j. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neosvedčenie naliehavého právneho záujmu ako dôvod zamietnutia žaloby na určenie, nedostatok naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, určovacia žaloba, naliehavý právny záujem
Právna veta: Naliehavý právny záujem, ktorý je podmienkou prípustnosti takejto žaloby, spočíva v tom, že žalobca v danom právnom vzťahu môže navrhovaným určením dosiahnuť odstránenie spornosti a ochranu svojich práv a oprávnených záujmov (ide najmä o prípady, v ktorých sa určením, či tu právny vzťah alebo právo je či nie je, vytvorí pevný základ pre právne vzťahy účastníkom sporu a predíde sa žalobe o plnenie). Naliehavý právny záujem žalobcu na požadovanom určení treba skúmať predovšetkým so zreteľom na cieľ sledovaný podaním žaloby a konečný zmysel navrhovaného rozhodnutia. Ak žalobca neosvedčí svoj nali ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, narušenie pokojného stavu, zásah do subjektívnych občianskych práv, predbežný zásah zakázať alebo uložiť aby bol obnovený predošlý stav, zásah do pokojného stavu vykonateľným súdnym rozhodnutím
Právna veta: Ochranu proti tomu, kto právo poruší (porušuje) alebo ohrozí (ohrozuje), poskytuje teda aj obec. Obec neposkytuje ochranu akémukoľvek porušeniu či ohrozeniu práva, ale iba takému, ktoré nastalo tým, že sa bez právneho dôvodu zasiahlo do doterajšieho pokojného stavu, ktorý bol pred zásahom. Ide o ochranu doterajšieho stavu bez toho, aby obec skúmala, či ten, kto zasiahol do pokojného stavuje na to oprávnený, alebo nie. K zrejmému zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka spravidla dôjde pri protiprávnom konaní. Obnovenie predošlého stavu by bolo možné spravodlivo požadovať l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nestrannosť sudcu, neprítomnosť zaujatosti a straníckosti, posudzovanie nestrannosti podľa subjektívneho a objektívneho hľadiska, sudca subjektívne absolútne nestranný, pochybnosť o nestrannosti sudcu podľa účastníkov konania a verejnosti
Právna veta: Nestrannosť sa obyčajne definuje ako neprítomnosť predsudku (zaujatosti) a straníckosti. V judikatúre ESĽP, na ktorú nadväzuje aj judikatúra ústavného súdu, sa rozlišuje posudzovanie nestrannosti podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na základe osobného presvedčenia a správania konkrétneho sudcu v danej veci, a tiež podľa objektívneho hľadiska, teda zisťovaním, či sudca poskytoval dostatočné záruky, aby bola z tohto hľadiska vylúčená akákoľvek oprávnená pochybnosť (III. ÚS 16/00, IV. ÚS 38/09). Nestrannosť sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. nec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: náprava na národnej úrovni, princíp kontradiktórnosti súdneho konania, ústavná udržateľnosť, udržateľnosť napadnutého postupu súdu, kasačný súd, prostriedok nápravy na národnej úrovni, medzinárodný súdny orgán , neefektívny právny prostriedok, identická sťažnosť, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta: 1) Pre ústavnú udržateľnosť napadnutého postupu a uznesenia postačuje, aby bola zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku (v posudzovanom prípade v konaní na oboch stupňoch). Presadzovanie názoru, že na každom jednom stupni súdnictva musí byť uvedená zásada dodržaná bez výnimky, by podľa názoru ústavného súdu odvolaciemu súdu v zásade prisúdilo len funkciu akéhosi kasačného orgánu bez reálnej možnosti konvalidovať prípadné procesné nedostatky vlastným postupom. Na základe uvedeného preto ústavný súd dospel k záveru, že postupom krajského súdu a jeho uzneseniami bol v daných veciach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: štádiá konania pred občianskoprávnym súdom, výlučná právomoc dovolacieho súdu, systém ochrany ústavnosti , splnenie podmienok možnosti dovolania, uskutočnenie dovolacieho konania, rozdelenie súdnej moci, právomoc dovolacieho súdu, subsidiárna štruktúra , ústavný súd slovenskej republiky, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: 1) Ústavný súd vzhľadom na svoju doterajšiu judikatúru považuje za potrebné uviesť, že otázka posúdenia, či sú, alebo nie sú splnené podmienky na uskutočnenie dovolacieho konania, patrí do výlučnej právomoci dovolacieho súdu, t. j. najvyššieho súdu, a nie do právomoci ústavného súdu. Z rozdelenia súdnej moci v ústave medzi ústavný súd a všeobecné súdy (čl. 124 a čl. 142 ods. 1) vyplýva, že ústavný súd nie je alternatívou ani mimoriadnou opravnou inštanciou vo veciach patriacich do právomoci všeobecných súdov, ktorých sústavu završuje najvyšší súd (mutatis mutandis II. ÚS 1/95, II. ÚS 21/96). Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: súbežné rozhodovanie dvoch súdov, podmienky právneho štátu, „dvojkoľajnosti konania“, uplatnenie právomoci dovolacieho súdu, posledný procesný prostriedok, právomoc dovolacieho súdu , uplatnenie právomoci ústavného súdu, predčasné podanie sťažnosti , podanie sťažnosti a dovolania súbežne, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Sťažovateľ akceptoval subsidiárne postavenie ústavného súdu pri ochrane základných práv a slobôd tým, že podal vo svojej právnej veci dovolanie ešte predtým, ako doručil ústavnému súdu sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 ústavy. V okolnostiach daného prípadu sťažovateľ podaním dovolania, ako aj podaním sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy vedome vytvoril stav „dvojkoľajnosti konania“, keď by o tej istej veci mali súbežne rozhodovať dva orgány súdneho typu (najvyšší súd ako dovolací súd a ústavný súd), čo nie je v podmienkach právneho štátu rešpektujúceho princíp právnej istoty ústavne aprobovate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: odvolanie podané nepríslušnou osobou , zrušenie rozhodnutia daňového úradu, odvolanie daňového subjektu , napadnutie rozhodnutia daňového úradu, rozdelenia právomocí, rozhodnutie DÚ nazvané ako "Oznámenie", platnosť rozhodnutia DÚ, viaceré plné moci, žaloba o preskúmanie rozhodnutia, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Ústavný súd ďalej uvádza, že je bežnou praxou všeobecných súdov, že rozhodnutia daňového úradu nazvané ako „Oznámenie“, ktorým sa oznamuje (§ 47 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb.), že odvolanie daňového subjektu sa zamieta z dôvodu, že bolo podané nepríslušnou osobou, sú preskúmavané v rámci správneho súdnictva (porovnaj napr. rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 20 S 45/2011 z 21. mája 2013). V prípade úspechu totiž krajský súd ako vecne a miestne príslušný zruší rozhodnutie daňového úradu nazvané ako „Oznámenie“ a vec mu vráti na ďalšie konanie, t. j. do štádia, že sa daňový úrad musí pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: neobmedzený právny prostriedok, lehota na podanie ústavnej sťažnosti , zásah do práv sťažovateľa, neprípustné dovolania, lehota dva mesiace, právny prostriedok ochrany základných práv , sťažnosť uplatnená na ústavnom súde, kogentné ustanovenie , odpustenie predĺženie lehoty podania sťažnosti, oneskorené podanie sťažnosti, počítanie lehoty, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Ústavný súd pri svojej rozhodovacej činnosti opakovane vyslovil právny názor, že sťažnosť podľa čl. 127 ústavy nie je časovo neobmedzeným právnym prostriedkom ochrany základných práv a slobôd (I. ÚS 33/02, II. ÚS 29/02, III. ÚS 62/02). Jednou zo zákonných podmienok jej prijatia na ďalšie konanie je jej podanie v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť (§ 53 ods. 3 zákona o ústavom súde). Nedodržanie te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: vyčerpanie procesných prostriedkov, skoršie stíhanie pre ten istý skutok, úspešné uplatnenie sťažnosti , opravné konanie , zodpovednosť účastníka za ochranu svojich práv , neprípustnosť trestného stíhania, absencia tvrdení v riadnom konaní , nie dvakrát v tej istej veci, akceptovanie námietok , zákonom predvídaný spôsob, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Neprípustnosť trestného stíhania, ak ide o osobu, proti ktorej sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom, je vyjadrená v § 9 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku a je v podstate premietnutím čl. 50 ods. 5 ústavy, podľa ktorého nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý už bol právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby.....................................2) Zákon o ústavnom súde ako zákonnú podmienku ustanovuje, že pred podaním sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy musí sťažovateľ vyčerpať všetky procesné prostriedky (opravné alebo iné právne pros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: osoba uplatňujúca si nárok na náhradu škody, určenie občianskych práv, nárok na náhradu škody v trestnom konaní , poškodená osoba, obvinenie a odškodnenie, moment vznesenia obvinenia , konanie vo veci poškodeného , povinnosť nahradiť škodu, vznesenie obvinenia konkrétnej osoby, oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) v rozhodnutí Krumpel a Krumpelová v. Slovensko z 5. júla 2005 (č. 56195/00) uviedol, že poškodené osoby uplatňujúce si nárok na náhradu škody v trestnom konaní majú nárok požívať ochrany zo záruk čl. 6 ods. 1 dohovoru, pretože takéto konanie možno považovať za rozhodujúce pre určenie ich „občianskych práv“. Je potrebné poznamenať, že ESĽP sa v danom prípade z hľadiska porušenia základných práv sťažovateľov zaoberal ich trestnou vecou, v rámci ktorej nebolo len začaté trestné stíhanie, ale došlo aj ku vzneseniu obvinenia konkrétnej osobe (napr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, korigovanie ďalšieho procesného postupu, námietka porušenia základných práv, konečný charakter rozhodnutia, opravné konanie, predčasná ústavná sťažnosť, rozhodnutie nemajúce charakter rozhodnutia, zrušujúce rozhodnutie najvyššieho súdu, korigovanie výsledku konania , nedôvodná ústavná sťažnosť
Právna veta: 1) Ústavná sťažnosť nedôvodná, resp. predčasná, pretože smeruje proti zrušujúcemu rozhodnutiu najvyššieho súdu, ktoré treba považovať za procesné rozhodnutie nemajúce charakter rozhodnutia „konečného“. Podľa zistenia ústavného súdu v tomto čase konanie vo veci samej pokračuje na krajskom súde a je vedené pod sp. zn. 4 Co 238/2013. Až po jeho ukončení a vydaní rozhodnutia krajským súdom vo veci samej (ako aj po využití možnosti podať mimoriadne opravné prostriedky) bude mať sťažovateľ možnosť uplatniť ochranu svojich práv podaním sťažnosti ústavnému súdu........................2) Ak ústavný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: dostatočná ochrana a pozornosť základných práv, nevyužitie práva vyjadriť sa k veci, vyjadrenie protistrany, základný princíp kontradiktórnosti konania, kolízny opatrovník maloletého, porušenie základného princípu, doručovanie kolíznemu opatrovníkovi, právo vyjadriť sa k veci, obranná argumentácia, odňatá reálna možnosť vyjadriť sa k veci, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta: 1) Ústavný súd opakovane (pozri už uvedené, pozn.) upozorňuje (podobne ako to konštatoval aj najvyšší súd vo vzťahu ku krajskému súdu, pozn.), že účastník konania má právo, nie povinnosť vyjadriť sa k veci, pričom za nevyužitie tohto práva nemožno účastníka konania sankcionovať, ale sám účastník konania sa nevyužitím tejto možnosti vystavuje nebezpečenstvu, že jeho právam a záujmom nebude poskytnutá dostatočná ochrana a pozornosť aj z pohľadu jeho obrannej argumentácie. O porušení základného princípu kontradiktórnosti konania by však bolo možné uvažovať iba v prípade, ak by účastníkovi konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: pochybenie orgánu verejnej moci, prípravné konanie v trestnej veci, korigovanie pochybení, úkony orgánov činných v trestnom konaní , trestné konanie , postup orgánov v prípravnom konaní, relevantné okolnosti prípadu, prípravné konanie v trestnej veci sťažovateľa , ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Aplikujúc princíp subsidiarity na trestné konanie, ústavný súd vo svojej judikatúre konštantne zdôrazňuje, že trestné konanie je od svojho začiatku až po koniec procesom, v rámci ktorého sa pri vykonávaní jednotlivých úkonov môžu zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ako aj v predmetnej veci konajúcich všeobecných súdov naprávať, resp. korigovať jednotlivé pochybenia, ku ktorým došlo v predchádzajúcich štádiách trestného konania. Preto spravidla až po právoplatnom skončení trestného konania možno na ústavnom súde namietať také pochybenia príslušných orgánov verejnej moci, ktoré nebol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: dovolanie podané súbežne so sťažnosťou, dôvod odmietnutia sťažnosti pre oneskorenosť, rozhodovacia činnosť Ústavného súdu, oneskorene podaná sťažnosť na Ústavný súd, rozhodnutie o dovolaní , dovôdy nemožnosti odmietnutia sťažnosti , lehota na podanie sťažnosti Ústavnému súdu, čl. 127 ods. 1 Ústavy SR, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) V rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa ustálil právny názor (napr. I. ÚS 169/09, I. ÚS 289/09), podľa ktorého v prípade podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania) a súbežne podanej sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy je takáto sťažnosť považovaná za prípustnú až po rozhodnutí o dovolaní. Zároveň ústavný súd v tejto súvislosti vo svojej judikatúre uvádza (napr. m. m. I. ÚS 184/09, I. ÚS 237/09, I. ÚS 239/09, IV. ÚS 49/2010, IV. ÚS 453/2010), že lehota na prípadné podanie sťažnosti po rozhodnutí o dovolaní bude považovaná v zásade za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: prekážka pre opätovné konanie, odmietnutie návrhu pre nedostatok právomoci , podmienka konania, rozhodnutie o odmietnutí návrhu , dodatočne splnená podmienka konania, napadnutie toho istého konania, nedostatok právomoci , opätovné konanie, návrh na začatie konania , zmena v skutkových okolnostiach , ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) V zmysle judikatúry ústavného súdu rozhodnutie o odmietnutí návrhu na začatie konania pre nedostatok právomoci je rozhodnutím „o konaní“, ktoré má na mysli citované ustanovenie § 24 písm. a) zákona o ústavnom súde. Nejde však o podmienku konania, ktorú možno dodatočne splniť v ďalšom návrhu, ktorým sa napáda to isté konanie a rozhodnutie, ktoré bolo napadnuté v predchádzajúcom návrhu, ktorý bol odmietnutý pre nedostatok právomoci ústavného súdu (vo vzťahu k okresnému súdu, pozn.). Obdobne v prípade, že nenastala zmena v skutkových okolnostiach (vo vzťahu ku krajskému súdu, pozn.), je skorši ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: identické rozhodnutie , skutkovo rovnaké veci, precedens ako prameň práva, právne závery všeobecných súdov , protichodné právne závery súdov, regulátor konfliktov judikatúry, rozdielna judikatúra v rovnakých veciach, najvyššia súdna inštancia , vnútroštátny právny systém, súdny systém založený na precedensoch, rozdielne právne názory súdov , ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje na svoj právny názor, podľa ktorého právne závery všeobecných súdov obsiahnuté v rozhodnutiach vo veci samej nemajú charakter precedensu, ktorý by ostatných sudcov rozhodujúcich v obdobných veciach zaväzoval rozhodnúť identicky, napriek tomu protichodné právne závery vyslovené v analogických prípadoch neprispievajú k naplneniu hlavného účelu princípu právnej istoty ani k dôvere v spravodlivé súdne konanie (obdobne napr. IV. ÚS 49/06, III. ÚS 300/06)....................2) Z rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva Beian v. Rumunsko (č. 1) zo 6. d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: materiálny prístup v chápaní ústavnosti, uplatňovanie základných hodnôt demokratickej spoločnosti v rozhodovacej činnosti, individuálny právno-aplikačný rozmer realizácie práva, akceptácia zachovania ústavne súladného účelu aplikovanej právnej úpravy
Právna veta: Materiálny prístup v chápaní ústavnosti vyžaduje v širšom zmysle akceptáciu a uplatňovanie základných hodnôt demokratickej spoločnosti v rozhodovacej činnosti všetkých orgánov verejnej moci a v užšom zmysle zohľadňujúcom individuálny právno-aplikačný rozmer realizácie práva akceptáciu zachovania ústavne súladného účelu aplikovanej právnej úpravy.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zásah do slobody prejavu nevyhnutný v demokratickej spoločnosti, porušenie základného práva na slobodu, ochrana práv a slobôd iných, sloboda prejavu a právo na informácie
Právna veta: Sloboda prejavu však so sebou prináša i povinnosti a zodpovednosť, a preto podlieha podmienkam a obmedzeniam, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu definovaných legitímnych záujmov, medzi ktoré nepochybne patrí aj ochrana práv a slobôd iných. Z uvedeného vyplýva, že v prípadoch tvrdeného porušenia základného práva na slobodu prejavu podľa čl. 26 ústavy a čl. 10 dohovoru rozsudkom všeobecného súdu je potrebné skúmať, či zásah do slobody prejavu sťažovateľa bol ustanovený zákonom, sledoval legitímny cieľ a či bol nevyhnutný v demokratickej spoloč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu prerokovať každý návrh oprávnenej osoby , právo na sudnu ochranu, povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb
Právna veta: Obsahom základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nie je však povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb (v danom prípade sťažovateľky, ktorá podala námietku zaujatosti proti sudcom okresného súdu) a vylúčiť ňou označených sudcov z ďalšieho prerokúvania a rozhodovania vecí pre zaujatosť. Jeho obsahom je len povinnosť súdu prerokovať každý návrh oprávnenej osoby (v tomto prípade návrh na vylúčenie všetkých sudcov z ďalšieho prerokúvania a rozhodnutia veci pre zaujatosť) a rozhodnúť o ňom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečovacia funkcia predbežných opatrení, zabezpečovací inštitút v civilnom procese, zabrániť dočasnou a provizórnou úpravou nepriaznivým následkom, vylúčené nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov v civilnom procese. Zabezpečovacia funkcia predbežných opatrení sa prejavuje najmä v ich schopnosti zabrániť dočasnou a provizórnou úpravou nepriaznivým následkom, ktoré mohli pred začatím konania alebo v už začatom konaní nastať. Právna teória vymedzuje niektoré druhy konaní, kde je nariadenie predbežného opatrenia vylúčené (napr. vo veciach správneho súdnictva, v dedičských veciach), avšak exekučné konanie medzi ne podľa názoru ústavného súdu nepatrí. V exekučnom konaní možno nariadiť predbežné opatrenie aj napriek tomu, že inštitút ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Spotrebiteľské zmluvy, Ochrana spotrebiteľa, Siršie a užšie vymedzenie spotrebiteľskej zmluvy, Zmluva medzi spotrebiteľom a dodávateľom
Právna veta: Pojem spotrebiteľská zmluva možno vymedziť v širšom a užšom zmysle. V širšom zmysle to bude každá zmluva uzatváraná medzi spotrebiteľom a dodávateľom. V užšom zmysle pôjde o tie spotrebiteľské zmluvy, ktoré sú všeobecne upravené v § 52 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. Problematiku ochrany spotrebiteľa však nemožno stotožňovať len so spotrebiteľskou zmluvou upravenou v § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nesplnenie povinností verejným funkcionárom, ústavný zákon o ochrane verejného záujmu
Právna veta: Nesplnenie povinností vyplývajúcich verejným funkcionárom z ústavného zákona o ochrane verejného záujmu zakladá legálny a legitímny dôvod na uplatnenie (ústavnoprávnej) zodpovednosti podľa tohto ústavného zákona príslušným orgánom verejnej moci, t. j. verejný funkcionár, ktorý si tieto povinnosti dôsledne nesplní, sa vystavuje možnému sankčnému postihu podľa príslušných ustanovení tohto ústavného zákona.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: glasovanie na valnom zhromaždení, nemožnosť vykonávať práva akcionára spojené s vlastnými akciami, neplatný prevod akcií z akciovej spoločnosti na iné osoby, akciová spoločnosť, nemožnosť vykonávať práva akcionára, akciovou spoločnosťou s vlastnými akciami
Právna veta: Ústavný súd ďalej uvádza, že ak by bol prevod akcií z akciovej spoločnosti na iné osoby skutočne neplatný a tieto osoby by sa nestali akcionármi akciovej spoločnosti, tak by akcionárom vo vzťahu k týmto akciám ostala samotná akciová spoločnosť (žalovaná v 1. rade). V tomto prípade by ale mali nastať právne následky v zmysle § 161d ods. 1 prvej vety Obchodného zákonníka, podľa ktorého akciová spoločnosť nemôže vykonávať práva akcionára spojené s vlastnými akciami, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. Navyše, podľa § 186 ods. 3 Obchodného zákonníka sa pri hlasovaní na valnom zhromaždení neprihl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: procesný postoj účastníka konania, povinnosť všeobecného súdu akceptovať návrhy, povinnosť všeobecného súdu na procesné úkony reagovať
Právna veta: Procesný postoj účastníka konania zásadne nemôže bez ďalšieho dokazovania implikovať povinnosť všeobecného súdu akceptovať jeho návrhy, procesné úkony a obsah opravných prostriedkov a rozhodovať podľa nich. Všeobecný súd je však povinný na všetky tieto procesné úkony primeraným, zrozumiteľným a ústavne akceptovateľným spôsobom reagovať v súlade s platným procesným poriadkom, a to aj pri rešpektovaní druhu civilného procesu, v ktorom účastník konania uplatňuje svoje nároky alebo sa bráni proti ich uplatneniu, prípadne štádia civilného procesu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnená stavba ako náhrada do vlastníctva vlastníkovi pozemku, vecné bremeno na nehnuteľnosť, vlastnícke právo k pozemku, neoprávnený stavebník, zriadi stavbu na cudzom pozemku
Právna veta: Vlastník pozemku sa môže proti neoprávnenému stavebníkovi domáhať ochrany na súde. Súd na návrh môže rozhodnúť tak, že podľa § 135c Občianskeho zákonníka, ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil (ďalej len „vlastník stavby“) (ods. 1). Pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí (ods. 2). Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, nepriaznivá hospodárska situácia právnickej osoby, pojem pomery účastníka, pomery majetkové, skutočnosti majúce pôvod v podnikaní a s podnikaním nevyhnutne súvisia
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu sťažovateľku ako právnickú osobu nemožno podrobiť rovnakým kritériám ako sociálne slabú fyzickú osobu. Zákon (Občiansky súdny poriadok Prečítajte si znenie predpisu Rek. zákon Občiansky súdny poriadok 99/1963 na portáli zákony.judikáty.info. ) bližšie nevysvetľuje pojem pomery účastníka, bez pochyby však musí ísť o pomery majetkové (a ak je žiadateľom fyzická osoba aj rodinné a zdravotné), majúce základ v okolnostiach, ktoré nie sú len dočasnej či prechodnej povahy a odôvodňujú záver, že žiadateľ celkom alebo sčasti nemôže splniť poplatkovú povinnosť. Pomery sťažo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: uloženie disciplinárneho trestu odsúdenému vo výkone trestu , preskúmanie disciplinárneho trestu odsúdeného, rozhodnutie Najvyššieho súdu sp. zn. 2 Sžo 40/2012 , správna žaloba, relevantné procesnoprávne ustanovenia, rozhodnutia funkcionárov ústavov na výkon trestu, princíp subsidiarity čl. 127 ods. 1 Ústava SR, správne súdnictvo , nedostatok právomoci na prerokovanie veci, nejednotnosť názorov všeobecných súdov, ústavná akceptovateľnosť, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Nad rámec ústavný súd poznamenáva, že všeobecné súdy rozhodnutia funkcionárov ústavov na výkon trestu odňatia o uložení disciplinárneho trestu odsúdenému vo výkone trestu môžu preskúmať taktiež v rámci správneho súdnictva na základe podanej správnej žaloby podľa relevantných procesnoprávnych ustanovení (pozri napr. rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 2 Sžo 40/2012 zo 16. januára 2013). V takom prípade by ochranu sťažovateľovým základným právam bol oprávnený a povinný poskytnúť práve všeobecný súd. Za týchto podmienok by ústavný súd musel sťažnosť sťažovateľa vzhľadom na princíp subsidiarit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: sťažnosť podaná inou osobou, namietanie porušenia práv iných osôb, súvislosti medzi postupom orgánu štátu a sťažovateľom , ustálená judikatúra SR, zjavne neoprávnená osoba, prevod alebo prechod práv , miesto navrhovateľa, prechod poviností, nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti , návrh podaný niekým zjavne neoprávneným, súhlas odporcu , právne účinky spojené s podaním návrhu , účastníci podľa O.s.p
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej sťažnosť nemôže podať fyzická alebo právnická osoba, ktorá síce namieta porušenie základných práv alebo slobôd iných osôb, avšak nie svojich (I. ÚS 56/98). Sťažnosti, v ktorých sťažovatelia nenamietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, ústavný súd už pri predbežnom prerokovaní odmieta ako podané osobami zjavne neoprávnenými (III. ÚS 41/00, I. ÚS 43/98, II. ÚS 128/95). O návrhu podanom zjavne neoprávnenou osobou možno hovoriť vtedy, keď namietaným postupom orgánu štátu nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu základného pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: trovy z právneho zastúpenia advokátom, trovy účastníka konania, právne zastúpenie advokátom, prevzatie veci advokátom, výpočtový základ pre odmenu advokátovi, 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov , advokát platca DPH, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Podľa § 36 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže v odôvodnených prípadoch podľa výsledku konania uznesením uložiť niektorému účastníkovi konania, aby úplne alebo sčasti uhradil inému účastníkovi konania jeho trovy. Sťažovateľovi, ktorý bol vo veci namietaného porušenia práva úspešný, vznikli trovy konania z dôvodu jeho právneho zastúpenia advokátom. Advokátka vykonala dva úkony právnej pomoci, a to prevzatie veci a príprava zastupovania, písomné spracovanie a podanie sťažnosti ústavnému súdu 15. mája 2013. Odmena za jeden úkon právnych služieb v zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky Ministe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: rozhodnutie pri predbežnom prejednaní obžaloby, preskúmanie obžaloby, predbežné prerokovanie obžaloby, ustanovenia zabezpečujúce právo obhajoby, iniciatívne dokazovanie , druhá strana trestného konania, dôkazné návrhy strán, jedna zo strán trestného konania, prípravné konanie , princíp kontradiktórnosti, dokazovanie nad rámec dôkazných návrhov, obžaloba ako jedna zo strán trestného konania, preukázanie viny obžalovaného, prípravné konanie bez prítomnosti advokáta
Právna veta: 1) Trestný poriadok je vo fáze súdneho konania postavený na princípe kontradiktórnosti, v rámci ktorého je právom všeobecného súdu rozhodnúť, či obžaloba ako jedna zo strán trestného konania predložila dostatok dôkazov na preukázanie viny obžalovaného (druhej strany trestného konania). Nie je teda v zásade povinnosťou všeobecného súdu iniciatívne viesť dokazovanie nad rámec dôkazných návrhov strán. Tým je aj dané, že všeobecný súd môže v rámci rozhodnutia pri predbežnom prerokovaní obžaloby, resp. preskúmania obžaloby vec vrátiť prokurátorovi v podstate iba celkom výnimočne, a to buď vtedy, ke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, úrad práce orgán verejnej správy, orgán verejnej správy, OSP piata časť štvrtej hlavy § 250, ochrana proti nečinnosti orgánu verejnej správy , úrad práce , domáhanie sa ochrany na krajskom súde, nečinnost orgánu verejnej správy
Právna veta: 1) Úrad práce je nepochybne orgánom verejnej správy. Právomoc poskytnúť ochranu proti nečinnosti orgánu verejnej správy má všeobecný súd v rámci správneho súdnictva postupom podľa piatej časti štvrtej hlavy Občianskeho súdneho poriadku, a to v zmysle ustanovenia § 250t. Tým je zároveň v uvedenom rozsahu vylúčená právomoc ústavného súdu. Sťažovateľ sa môže domáhať ochrany označeného práva na príslušnom krajskom súde.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ustanovenie § 53 ods. 2 zákona o Ústavnom súde, neprípustnosť sťažnosti , nevyužitie dovolania, možnosť podania dovolania, ustanovenie § 237 písm. f) OSP, odňatie možnosti konať pred súdom , tvrdené práva v rámci dovolacieho konania
Právna veta: 1) Odňatie možnosti konať pred súdom zakladá možnosť podania dovolania, prípustnosť ktorého by sa opierala o ustanovenie § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku. Ak bol sťažovateľ podľa vlastného presvedčenia toho názoru, že postupom všeobecných súdov mu bola ako účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom, mal ešte možnosť domáhať sa ochrany svojich tvrdených práv v rámci dovolacieho konania, čo sa však podľa zistenia ústavného súdu nestalo. Dovolanie pritom treba považovať za účinný mimoriadny opravný prostriedok, ktorý zákon poskytuje a na ktorého použitie bol sťažovateľ oprávne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: právoplatnosť uznesenia o prerušení konania, procesný predpoklad na podanie návrhu, stav právne perfektného prerušenia konania, uznesenie o prerušení konania, podanie návrhu na začatie konania, povinnosť všeobecného súdu prerušiť konanie, čl. 144 ods. 2 Ústavy SR, opravný prostriedok proti uzneseniu, návrh na začatie konania na základe čl. 125 ods. 1, riadny opravný prostriedok proti uzneseniu o prerušení konania, návrh trpiaci vadou neprávoplatného prerušenia konania, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Z citovaného čl. 144 ods. 2 ústavy vyplýva, že podaniu návrhu na ústavnom súde predchádza povinnosť všeobecného súdu prerušiť konanie („konanie preruší a podá návrh na začatie konania na základe čl. 125 ods. 1“). Ústavný súd už konštatoval, že za prerušené konanie je potrebné považovať stav právne perfektného prerušenia konania, ktorý nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o prerušení konania. Za prerušené totiž nemožno považovať konanie, ak proti uzneseniu o prerušení konania je možné podať riadny opravný prostriedok (odvolanie), účastník konania toto svoje právo využil a k čas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: plat poslanca Národnej rady , výpočet platov sudcov, hmotné zabezpečenie sudcov
Právna veta: Prevzatím koncepcie penalizácie za stav verejných financií do výpočtu platov sudcov nemožno vnášať do hmotného zabezpečenia sudcov komponent arbitrárnosti, nečitateľnosti, ktorý tak spôsobuje neústavnosť určenia platov sudcov, a tak nesúlad s čl. 144 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy. Penalizáciu za stav verejných financií treba odlišovať od zmrazovania platov súvisiacich so závažnými ekonomickými opatreniami v prípadoch kríz. Pätnásťpercentný podiel platu je plne závislý od premenných faktorov, ktoré sú pod takmer výlučnou kontrolou výkonnej moci, keďže tá má zodpovednosť za rozp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zisťovanie skutkového stavu dokazovaním, dokazovanie v občianskom súdnom konaní, navrhnutie a zabezpečenie dôkazu, vykonanie a následné vyhodnotenie dôkazu, právomoc všeobecného súdu korigovať návrhy účastníkov na vykonanie dokazovania
Právna veta: Dokazovanie v občianskom súdnom konaní prebieha vo viacerých fázach; od navrhnutia dôkazu, cez jeho zabezpečenie, vykonanie a následné vyhodnotenie. Kým navrhovanie dôkazov je právom a zároveň procesnou povinnosťou účastníkov konania, len súd rozhodne, ktorý z označených (navrhnutých) dôkazov vykoná. Uvedené predstavuje prejav zákonnej právomoci všeobecného súdu korigovať návrhy účastníkov na vykonanie dokazovania sledujúc tak rýchly a hospodárny priebeh konania a súčasne zabezpečiť, aby sa zisťovanie skutkového stavu dokazovaním držalo v mantineloch predmetu konania a aby sa neuberalo smerom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vec patriaca do dedičstva po poručiteľovi, vec prejednaná v konaní o dedičstve ako majetok poručiteľa, poručiteľ v čase smrti vlastníkom veci, určovacia žaloba v dedičskom konaní, konanie o dedičstve
Právna veta: „V konaní o žalobe, ktorou sa dedič domáha určenia, že určitá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci. Navrhované určenie sa tu vzťahuje k okamihu smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto okamihu nemôžu mať vplyv na rozhodnutie súdu.“. V citovanom uznesení sa konkrétne uvádza: „Súdna prax akceptuje žaloby, ktorými sa dedič domáha určenia, že tá – ktorá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. V konaní o takých žalobách ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci. Požadované určenie sa tu vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: opodstatnenosť záruky, prepustenie na základe záruky, prostriedok spôsobilý zabezpečiť účasť obvineného na pojednávaní, prostriedok miernejší ako obmedzenie osobnej slobody, peňažná záruka
Právna veta: Pokiaľ ide o výklad samotného pojmu „záruka“ v zmysle čl. 5 ods. 3 dohovoru, z doterajšej judikatúry ESĽP možno vyvodiť, že má autonómny obsah, ktorý je nezávislý od terminológie používanej vo vnútroštátnom práve. Zárukou treba rozumieť akýkoľvek prostriedok prípustný podľa vnútroštátneho práva, ktorý je miernejší ako obmedzenie osobnej slobody a ktorý je zároveň spôsobilý zabezpečiť účasť obvineného na pojednávaní. Spravidla ide o peňažnú záruku (kauciu), ale aj o iné formy záruk, napríklad odovzdanie cestovného pasu (Stögmüller c. Rakúsko z 10. novembra 1969), určenie povinnosti mať stále b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: možnosť reálneho naplnenia a uplatnenia práva, príležitosť brániť sa proti tvrdeniam v neprospech účastníka trestného konania, príležitosť brániť sa proti obvineniu zo spáchania trestného činu, účel práva na obhajobu, právo na obhajobu
Právna veta: Každé základné právo a sloboda sa ústavou priznáva len v rozsahu účelu daného práva alebo slobody (II. ÚS 81/99). Účelom práva na obhajobu je poskytnutie príležitosti brániť sa proti obvineniu zo spáchania trestného činu a tiež sa brániť proti tvrdeniam o skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia v trestnom konaní v neprospech účastníka trestného konania. Obsahu a účelu priznaného zákonného a ústavného práva musí korešpondovať možnosť jeho reálneho naplnenia a uplatnenia tými subjektmi, ktorým bolo priznané (I. ÚS 17/99).
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: procesné podmienky, neexistencia vecných prekážok v konaní, práva a povinnosti vykonávať ako orgán štátu občianske súdne konanie, právomoc a príslušnosť súdu, vystupovanie v konaní v postavení účastníkov, spôsobilosť byť účastníkom konania a spôsobilosť procesná, vecné procesné podmienky, litispendencia, prekážka začatého konania, rei iudicatae, prekážka veci rozsúdenej
Právna veta: „Zákon výslovne procesné podmienky neuvádza. Možno však dôvodiť, že procesnými podmienkami musia byť také vlastnosti súdu a účastníkov konania, ktoré jedine umožňujú dosiahnuť cieľ občianskeho súdneho konania. K podmienkam konania potom nevyhnutne patrí tiež neexistencia vecných prekážok v konaní. Na strane súdu patria k podmienkam konania také vlastnosti, ktoré sú vymedzením jeho práva a povinnosti vykonávať ako orgán štátu občianske súdne konanie a na základe jeho výsledkov rozhodovať. K týmto vlastnostiam patrí jednak právomoc súdu, ale tiež jeho príslušnosť, a to tak vecná, ako aj funkčná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezákonný dôkaz, príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, zápisnica o zničení záznamu, skutočnosti významné pre trestné konanie
Právna veta: Trestný poriadok ako právna norma upravujúca trestný proces neobsahuje konkrétne ustanovenie o tom, ako je potrebné naložiť s dôkazom získaným na základe príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, ktorý bol vyhlásený za nezákonný. Trestný poriadok však v § 115 ods. 8 predpokladá situáciu, keď je potrebné zničiť záznam, ak pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky sa nezistili skutočnosti významné pre trestné konanie. V takom prípade musí orgán činný v trestnom konaní alebo príslušný útvar Policajného zboru získaný záznam predpísaným spôsobom bez meškania zničiť. Zápi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: námietky proti procesnému postupu vedúcemu k rozhodnutiu vo veci samej, možnosť vyslovenia porušenia základných práv a slobôd, rozhodnutie o náhrade trov konania
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že rozhodnutie o náhrade trov konania spravidla samo osebe nedosahuje intenzitu predstavujúcu možnosť vyslovenia porušenia základných práv a slobôd bez ohľadu na to, akokoľvek sa môže účastníka konania citeľne dotknúť. Podľa názoru ústavného súdu nemožno z hľadiska kritérií spravodlivého procesu pripisovať rozhodovaniu o trovách konania takú istú relevanciu ako námietkam proti procesnému postupu vedúcemu k rozhodnutiu vo veci samej, resp. samotnému rozhodnutiu vo veci samej. Ústavný súd zároveň nespochybňuje, že za určitých okolností možno k záveru o porušení základného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právomoc konať o veci, právomoc posúdiť dôkazy na zistenie skutkového stavu, povinnosť vyhovieť dôkaznému návrhu účastníka konania
Právna veta: Ústava neupravuje prípustnosť dôkazov, ale ponecháva jej úpravu na príslušné zákony, spravidla na procesné kódexy. Právomoc konať o veci, ktorej sa návrh týka, v sebe obsahuje právomoc posúdiť to, či a aké dôkazy na zistenie skutkového stavu sú potrebné a akým spôsobom sa zabezpečí dôkaz na jeho vykonanie (I. ÚS 52/03, IV. ÚS 316/07). Žiadne základné právo alebo sloboda a priori negarantujú, aby konajúci všeobecný súd bol povinný vyhovieť každému dôkaznému návrhu účastníka konania. Ak všeobecný súd vykonávajúci dokazovanie dospeje k presvedčeniu, že skutkový stav je objasnený natoľko, že žiadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oznamovanie uznesenia, väzobné konanie, právo na obhajobu, oznámenie uznesenia vyhlásením
Právna veta: Postup konajúceho súdu, ktorý v rámci väzobného konania v súlade s dikciou § 179 ods. 1 Trestného poriadku zvolí jednu zo zákonných alternatív a oznámi uznesenie, ktorým sa rozhoduje o väzbe, jeho vyhlásením v prítomnosti obvineného spolu s náležitým odôvodnením a poučením o opravnom prostriedku, je plne konformný s obsahom základného práva obvineného na obhajobu podľa čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a jeho práva na obhajobu podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Z obsahu zápisnice okresného súdu o výsluchu sťažovateľa je bez akýchkoľvek poc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, prieťahy v konaní pred všeobecným súdom, duplicitné poskytnutie ochrany
Právna veta: V prípade efektívnosti sťažnosti na prieťahy v konaní pred všeobecným súdom adresovanej predsedovi príslušného súdu by ingerencia Ústavného súdu Slovenskej republiky znamenala duplicitné poskytnutie ochrany základnému právu podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čo je v rozpore s primárnym účelom ústavnej sťažnosti, a teda dôvodom odmietnutia takejto sťažnosti ako zjavne neopodstatnenej. SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľ je účastníkom konania na strane žalobcu vo veci náhrady škody spôsobenej na zdraví. Rozhodnutie okresného súdu napadol odvolaním, ale krajský súd vo veci nekonal preto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: zneužívanie trhu, zmena základného imania, ochrana záujmov spoločníkov, smernica Rady 77/91/EHS, akciová spoločnosť, koordinácia záruk obchodných spoločností, hodnota akcií, smernica Rady 2004/109/ES, EUR-LEX
Právna veta: 1. Články 12, 15, 16, 18, 19 a 42 druhej smernice Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle [článku 48 druhého odseku ES], pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/101/EHS z 23. novembra 1992, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v rámci preberania: – smernice Európskeho parlamentu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: reutilizácia celého obsahu databázy, právna ochrana databáz, internetový meta‑vyhľadávač, smernica Rady 96/9/ES, koncový užívateľ, údaje databázy, EUR-LEX, reutilizácia
Právna veta: 1) Článok 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz sa má vykladať v tom zmysle, že subjekt, ktorý sprístupňuje na internetových stránkach špecifický meta‑vyhľadávač, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, uskutočňuje reutilizáciu celého obsahu databázy chránenej týmto článkom 7 alebo jej podstatnej časti, ak tento špecifický meta‑vyhľadávač: – poskytuje koncovému užívateľovi vyhľadávací formulár, ktorý v zásade plní rovnaké funkcie ako formulár databázy, – žiadosti koncových užívateľov o vyhľadanie prekladá „v reálnom čase“ do vyhľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: zaplatenie prvého poistného, smernica Rady 90/619/EHS, Právo poistníka na odstúpenie od zmluvy, smernica 79/267/EHS, Životné poistenie, odstúpenie od poistnej zmluvy, EUR-LEX
Právna veta: 1) Článok 15 ods. 1 druhej smernice Rady 90/619/EHS z 8. novembra 1990 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa životného poistenia, ktorou sa stanovujú opatrenia na uľahčenie účinného výkonu slobodného poskytovania služieb a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 79/267/EHS [ neoficiálny preklad ], zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 v spojení s článkom 31 ods. 1 poslednej uvedenej smernice sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje také vnútroštátne ustanovenie, akým je ustanovenie dotknuté vo veci samej, ktoré priznáva poist ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: článok 107 ods. 1 ZFEÚ , elektrická energia veterného pôvodu, rozvoj verejnej služby v oblasti elektrickej energie, koneční spotrebitelia, vyššia cena ako trhová, energetické odvetvie, uplatňovanie všeobecnej zásady právnej istoty , EUR-LEX
Právna veta: 1) Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že mechanizmus úplnej náhrady dodatočných nákladov, ktoré musia podniky znášať v dôsledku povinnosti nakupovať elektrickú energiu veterného pôvodu za cenu vyššiu, ako je trhová cena, ktorú v tuzemsku platia všetci koneční spotrebitelia, vyplývajúci zo zákona č. 2000‑108 z 10. februára 2000 o modernizácii a rozvoji verejnej služby v oblasti elektrickej energie, zmenený a doplnený zákonom č. 2006‑1537 zo 7. decembra 2006 o energetickom odvetví, predstavuje intervenciu zo štátnych prostriedkov...................2) v súlade s ustálenou judikat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: životné prostredie, orgány verejnej moci , Právnické osoby, smernica Rady 2003/4/ES, funkcia verejnej správy, vzťahy medzi osobami podľa súkromného práva, poskytovanie verejných služieb v oblasti životného prostredia
Právna veta: 1. S cieľom stanoviť, či také subjekty ako United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd a Southern Water Services Ltd možno kvalifikovať ako právnické osoby, ktoré na základe vnútroštátneho práva vykonávajú „funkcie verejnej správy“ v zmysle článku 2 bodu 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, je potrebné preskúmať, či sú týmto subjektom na základe vnútroštátneho práva, ktoré sa na ne uplatňuje, zverené výsadné právomoci vo vzťahu k pravidlám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: smernica Rady 2005/29/ES, Ochrana spotrebiteľa, smernica o nekalých obchodných praktikách, rozhodnutie o obchodnej transakcii, Klamlivá obchodná praktika, všeobecný zákaz týchto nekalých obchodných, článok 169 ZFEÚ, vnútorný trh Európskej únie
Právna veta: 1) Obchodná praktika sa má posúdiť ako „klamlivá“ v zmysle článku 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), pokiaľ táto praktika jednak obsahuje nesprávne informácie alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa a jednak je spôsobilá zapríčin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: daň z osobných motorových vozidiel, ojazdené vozidlo, podobné domáce výrobky, článok 110 ZFEÚ , suma dane uloženej na dovezené ojazdené vozidlá, miera emisií CO 2, diskriminačné účinky
Právna veta: 1) Na účely uplatnenia článku 110 ZFEÚ sú podobnými domácimi výrobkami, ktoré sú porovnateľné s takým ojazdeným vozidlom, ako je vozidlo dotknuté vo veci samej, ktoré bolo po prvýkrát uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2008 a ktoré bolo dovezené a prihlásené do evidencie v Holandsku v roku 2010, vozidlá nachádzajúce sa na holandskom trhu s vlastnosťami, ktoré čo najviac zodpovedajú vlastnostiam uvedeného predmetného vozidla................2) Článok 110 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni dani, ako je daň z osobných motorových vozidiel a motocyklov („belasting personenauto’s en moto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov, nariadenie Rady (ES) č. 44/2001, Článok 71 nariadenia č. 44/2001, negatívny deklaratórny rozsudok, Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave , negatívna určovacia žaloba, regresná žaloba
Právna veta: 1. Článok 71 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby sa medzinárodný dohovor vykladal spôsobom, ktorý nezabezpečuje dodržiavanie cieľov a zásad, na ktorých je založené toto nariadenie, za podmienok, ktoré sú prinajmenšom rovnako priaznivé ako podmienky, ktoré stanovuje toto nariadenie.................. 2. Článok 71 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu článku 31 ods. 2 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: Daň z pridanej hodnoty, golfový areál, Článok 134 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES, systém založený na členstve, Článok 133 prvý odsek písm. d) smernice 2006/112 , golfový areál spravovaný neziskovou organizáciou, služby poskytované nečlenom organizácie, služby dodávané členom
Právna veta: 1. Článok 134 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že z oslobodenia od dane stanoveného v článku 132 ods. 1 písm. m) tejto smernice nevylučuje poskytovanie služieb spočívajúcich v tom, že nezisková organizácia spravujúca golfový areál a ponúkajúca tiež systém založený na členstve priznáva právo využívať tento golfový areál návštevníkom, ktorí nie sú členmi tejto organizácie.................................... 2. Článok 133 prvý odsek písm. d) smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že za okolnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: kontrola celkového riadenia, povinné uzatvorenie dohody, organizácia výrobcov, Spoločná organizácia trhu s ovocím a zeleninou, Článok 11 nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, externalizované činnosti, kontrolná právomoc, celé obdobie trvania dohody, rozsudky európskeho súdneho dvora
Právna veta: 1. Článok 11 nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 2699/2000 zo 4. decembra 2000, sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby organizácia výrobcov mohla splniť podmienky uznania stanovené v tomto ustanovení, po tom, čo poverila tretie osoby vykonávaním činností podstatných na toto uznanie podľa tohto ustanovenia, je povinná uzavrieť dohodu, na základe ktorej zostane zodpovedná za toto vykonávanie, ako aj za kontrolu celkového riadenia tak, aby si v najnutnejšom prípade zachovala kontro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: smernica Rady 2006/112/ES, spoločný systém dane z pridanej hodnoty, vývoz mimo Európskej únie , oslobodenie dodania od dane, zásada právnej istot, zásada ochrany legitímnej dôvery , zabránenie daňovým podvodom, rozsudky európskeho súdneho dvora
Právna veta: 1. Článok 146 ods. 1 a článok 131 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej v rámci dodania na vývoz musia tovary určené na vývoz mimo Európskej únie opustiť územie Európskej únie v pevnej lehote troch mesiacov alebo 90 dní od dátumu dodania, pokiaľ má samotné prekročenie tejto lehoty za následok definitívne odňatie práva zdaniteľnej osoby na oslobodenie tohto dodania od dane.......................2. Posúdenie transakcie ako dodanie na vývoz na základe článku 146 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, vízový kódex, platnosť víza, jednotné vízum, vízový kódex Spoločenstva, Článok 32 ods. 1 nariadenia č. 810/2009
Právna veta: 1. Článok 23 ods. 4, článok 32 ods. 1 a článok 35 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), sa majú vykladať v tom zmysle, že príslušné orgány členského štátu môžu pri skúmaní žiadosti o jednotné vízum zamietnuť udelenie takéhoto víza žiadateľovi len v prípade, ak na tohto žiadateľa možno uplatniť jeden z dôvodov zamietnutia uvedených v týchto ustanoveniach. Tieto orgány majú pri skúmaní tejto žiadosti širokú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o podmienky uplatňovania týchto ustanovení a hodnoteni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: zmluva o poskytnutí služieb, Článok 5 bod 1 písm. b) nariadenia č. 44/2001, Jednostranné ukončenie zmlúv, spory týkajúce sa zmlúv o poskytnutí služieb, Článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001, zmluva zaväzujúca účastníkov, distribúcia tovaru, osobitné podmienky v obchodných zmluvách, poskytovateľ oprávnenia na predaj, rozsudky európskeho súdneho dvora
Právna veta: 1. Článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že bráni uplatneniu takej vnútroštátnej normy právomoci, aká je uvedená v článku 4 zákona z 27. júla 1961 o jednostrannom ukončení zmlúv o výhradnom predaji na dobu neurčitú, zmeneného a doplneného zákonom z 13. apríla 1971 o jednostrannom ukončení zmlúv o výhradnom predaji, ak je žalovaný usadený v inom členskom štáte, než je členský štát sídla súdu konajúceho vo veci.................. 2. Článok 5 bod 1 písm. b) nariadenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: Colný kódex Spoločenstva, neoprávnený prospech, hodnota vývoznej náhrady, určenie colnej hodnot, colná hodnota tovaru, tovar dovezený na základe zmluvy, rozsudky európskeho súdneho dvora
Právna veta: 1. Články 29 a 32 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 z 19. decembra 1996, sa majú vykladať v tom zmysle, že sa uplatňujú na určenie colnej hodnoty tovaru dovezeného na základe zmluvy, ktorá napriek tomu, že sa nazýva zmluva o predaji, v skutočnosti predstavuje zmluvu o prepracovaní alebo spracovaní. Na to, aby sa dotknutý tovar považoval za pochádzajúci z krajiny, kde sa uskutočnilo prepracovanie alebo spracovanie, nie je v rámci tohto určenia potrebné v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: dodávka motorovej nafty, Kontrola pohybu zásielok odpadov, nariadenie Komisie (ES) č. 2557/2001, Riadenie pohybu zásielok odpadov, Článok 2 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 259/93, motorová nafta zmiešaná nedopatrením s inou látkou
Právna veta: 1. Článok 2 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 z 28. decembra 2001, sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, o akú ide vo veci samej, sa pojem „odpad“ v zmysle tohto ustanovenia nevzťahuje na dodávku motorovej nafty zmiešanej nedopatrením s inou látkou, pod podmienkou, že držiteľ tejto látky má skutočne úmysel opäť uviesť túto dodávku zmiešanú s iným produktom na trh, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: pracovná prémia, rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, Článok 2 ods. 2 písm. a) smernice Rady 2000/78/ES, ustanovenie kolektívnej zmluvy, pracovné voľno, uzavretie registrovaného partnerstva s osobou rovnakého pohlavia, pracovné podmienky zamestnancov, priama diskriminácia na základe sexuálnej orientácie, rozsudky európskeho súdu pre ľudské práva
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 2 písm. a) smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni ustanoveniu kolektívnej zmluvy, o ktoré ide vo veci samej, podľa ktorého je zamestnanec, ktorý uzavrie registrované partnerstvo s osobou rovnakého pohlavia, vylúčený z nároku získať také výhody, ako je pracovné voľno a prémia, ktoré sa poskytujú zamestnancom pri príležitosti uzatvorenia ich manželstva, pokiaľ vnútroštátna právna úprava dotknutého členského štátu neumožňuje osobám rovnakého pohlavia uz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: zber odpadu, priemyselný a stavebný odpad, samosprávny územný celok, preprava odpadu, vhodné zariadenie na spracovanie odpadu, Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ, Nariadenie č. 1013/2006, zmesový komunálny odpad zozbieraný zo súkromných domácností, rozsudky európskeho súdu pre ľudské práva
Právna veta: 1. Ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu v spojení s článkom 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc sa majú vykladať v tom zmysle, že: – tieto ustanovenia povoľujú samosprávnemu územnému celku, aby podniku poverenému zberom odpadu na jeho území uložil povinnosť odvážať zmesový komunálny odpad zozbieraný zo súkromných domácností, ako aj prípadne od iných pôvodcov odpadu do najbližšieho vhodného zariadenia na spracovanie odpadu, ktoré sa nachádza v tom istom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: článok 49 ZFEÚ , poberanie príjmu jedného z manželov na území jedného členského štátu, manželský pár, nárok na daňovú výhodu pre manželov, daňová úprava členského štátu, daňový bonus, daňové zvýhodnenie manželov, rozsudky európskeho súdu pre ľudské práva
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni uplatňovaniu daňovej právnej úpravy členského štátu, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá znemožňuje manželskému páru s bydliskom v tomto štáte a s príjmom pochádzajúcim tak z tohto štátu, ako aj z iného členského štátu, aby si uplatnil konkrétnu daňovú výhodu z dôvodu spôsobov jej uplatnenia, hoci by daný manželský pár na túto výhodu mal nárok, ak by ten z manželov, koho príjmy sú vyššie, nepoberal celý svoj príjem v inom členskom štáte.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: zadávania zákaziek na verejné práce, článok 101 ZFEÚ , postavenie certifikačných organizácií, Società Organismi di Attestazione, článok 102 ZFEÚ , článok 106 ZFEÚ, obmedzenie slobody usadiť sa, činnosti súvisiace s výkonom verejnej moci, výpočet minimálnych sadzieb, špecifický súvis s výkonom verejnej moci
Právna veta: 1. Články 101 ZFEÚ, 102 ZFEÚ a 106 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je tá dotknutá vo veci samej, ktorá ukladá spoločnostiam, ktoré majú postavenie certifikačných organizácií (Società Organismi di Attestazione), systém minimálnych sadzieb za certifikačné služby poskytované podnikom, ktoré sa chcú zúčastniť zadávania zákaziek na verejné práce. Takáto vnútroštátna právna úprava predstavuje obmedzenie slobody usadiť sa v zmysle článku 49 ZFEÚ, ale je vhodná na zabezpečenie dosiahnutia cieľa ochrany adresátov týchto služieb. Je úlohou vnútroštátne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: pracovné podmienky, protiprávneho stanovenia skončenia platnosti jeho pracovnej zmluvy, škoda spôsobená konaním zamestnávateľa, práca na dobu určitú, rovnosť zaobchádzania, pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú, diskriminácia zamestnancov, pracovník na dobu určitú
Právna veta: 1. Doložka 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že sa na ňu možno priamo odvolávať proti štátnemu subjektu, akým je Poste Italiane SpA.................................... 2. Doložka 4 bod 1 tejto rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „pracovnoprávne podmienky“ zahŕňa náhradu škody, ktorú je zamestnávateľ povinný zaplatiť zamestnancovi z dôvodu protiprávneho stanovenia sko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: premlčacia lehota, neoprávnene vybraté dane, vnútroštátne dane, dlhšia premlčacia lehota, Daňovník, rozpor s právom Únie, zaplatenie daní bez právneho dôvodu, vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu, vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu, vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru, vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane, vrátenie dane európskej únii a medzinárodným organizáciám, vrátenie dane ozbrojeným silám, vrátenie dane neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a slovenskému červenému krížu
Právna veta: 1. V situácii, keď daňovníci majú podľa vnútroštátneho práva výber medzi dvomi možnými opravnými prostriedkami v oblasti vrátenia dane vybratej v rozpore s právom Únie, pričom na podanie jedného z nich je stanovená dlhšia lehota, zásady efektivity, právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery bránia tomu, aby vnútroštátna právna úprava túto premlčaciu lehotu bez oznámenia a so spätnou účinnosťou skrátila..................... 2. V oblasti vrátenia neoprávnene vybratých vnútroštátnych daní už Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátna premlčacia lehota tri roky, ktorá plynie odo dňa sporného zaplatenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: smernica Rady 93/38/EHS, Kontrola verejným orgánom, služby vo verejnom záujme, služby vo verejnom záujmeýhradný koncesionár, poskytovanie služieb, verejné zaobstarávanie služieb, súkromný podnik, vodný sektor, dopravný sektor, energetický sektor, telekomunikačný sektor, Koordinácia postupov verejného obstarávania
Právna veta: 1) Článok 4 ods. 1, článok 14 ods. 1 písm. c) bod i) a článok 15 smernice Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/4/ES zo 16. februára 1998, sa majú vykladať v tom zmysle, že sa ich nemožno dovolávať voči súkromnému podniku výlučne z dôvodu, že tento podnik je výhradným koncesionárom poskytujúcim službu vo verejnom záujme, ktorý spadá do osobnej pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ uvedená smernica ešte nebola pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: uvádzanie na trh, patent, diuretikum, patentový nárok, nesteroidná protizápalová látka, podstata vynálezcovskej činnosti, antagonista kalcia, nariadenie č. 469/2009, farmácia, ochranné osvedčenie
Právna veta: 1) Na základe patentu chrániaceho inovatívnu účinnú zložku a na základe povolenia na uvedenie lieku obsahujúceho túto zložku ako jedinú účinnú zložku na trh už vlastník tohto patentu na túto účinnú zložku získal dodatkové ochranné osvedčenie, ktoré mu umožňuje brániť jej použitiu, či už samotnej alebo v spojení s inými účinnými zložkami, sa má článok 3 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby na základe toho istého patentu, ale neskoršieho povolenia na uvedenie na trh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: voľný pohyb osobných údajov, právo na oznámenie údajov v zrozumiteľnej forme, poplatky vyberané za výkon práva prístupu k osobným údajom, smernica č. 95/46/EHS, vymazanie alebo zablokovanie údajov
Právna veta: 1. Článok 12 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov treba vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie nebráni výberu poplatkov za oznámenie osobných údajov verejným orgánom................. 2. Článok 12 písm. a) smernice 95/46 treba vykladať v tom zmysle, že na zabezpečenie toho, aby poplatky vyberané za výkon práva prístupu k osobným údajom neboli príliš vysoké v zmysle tohto ustanovenia, nemôže ich výška prevýšiť náklady za oznámenie týchto údajov. Vnútroštátnemu súdu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: európsky patent, Európsky patentový úrad, ochranné osvedčenie pre liečivá, opis vynálezu, vzorec uvedený v patentových nárokoch patentu, Dohovor o udeľovaní európskych patento, funkčný vzorec
Právna veta: 1) Článok 3 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá, sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby sa účinná zložka považovala za „chránenú platným základným patentom“ v zmysle tohto ustanovenia, nie je potrebné, aby bola účinná zložka uvedená v patentových nárokoch tohto patentu prostredníctvom štrukturálneho vzorca....................2. Ak sa na túto účinnú zložku vzťahuje funkčný vzorec uvedený v patentových nárokoch patentu, ktorý vydal Európsky patentový úrad, tento článok 3 písm. a) v zásade nebráni vydan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: zariadenie vyššieho vzdelávania, regionálne štipendium, Článok 56 ZFEÚ, Európsky sociálny fond, vylúčenie akejkoľvek diskriminácie, odstránenie všetkých obmedzení
Právna veta: 1) Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému ustanoveniu vnútroštátneho práva, o aké ide v konaní vo veci samej, ktoré vyžaduje, aby zariadenia vyššieho vzdelávania, na ktoré sa chcú zapísať študenti, ktorí žiadajú o regionálne štipendium financované najmä z Európskeho sociálneho fondu, preukázali desaťročnú prax, keď tieto zariadenia nie sú ani univerzitami uznanými vnútroštátnym právom, ani zariadeniami, ktoré majú akreditované magisterské vzdelávanie..........2) Z ustálenej judikatúry vyplýva, že slobodné poskytovanie služieb stanovené v článku 56 ZFEÚ vyžaduje nielen vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: smernica č. 95/46, úrady a agentúry Únie, Článok 41 Charty, prístup k osobným údajom, spracovanie osobných údajov, druh osobných údajov, ciele práva prístupu k osobným údajom
Právna veta: 1. Podľa článku 12 smernice 95/46 sa musia sprístupniť údaje, ktoré spadajú pod definíciu pojmu „osobné údaje“ uvedenú v tejto smernici, pokiaľ taký prístup nie je obmedzený alebo vylúčený na základe článku 13 uvedenej smernice. Smernica 95/46 nestanovuje právo prístupu k nijakému konkrétnemu dokumentu alebo spisu, v ktorom sú uvedené alebo použité osobné údaje. Tiež nešpecifikuje hmotnú podobu, v akej sa osobné údaje musia sprístupniť. Podľa článku 12 smernice 95/46 majú členské štáty značnú mieru voľnej úvahy na to, aby určili formu, v akej sa majú osobné údaje sprístupniť. Pri rozhodovaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: článok 49 ZFEÚ , zápis v príslušnej komore, majiteľ lekárne, odborná spôsobilosť , farmaceut, distribúcia v paralekárni, lieky na lekársky predpis, predaj liekov, lieky hradené kupujúcim
Právna veta: 1) Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nie je v rozpore s ním taká vnútroštátna právna úprava, o ktorú ide vo veci samej, ktorá neumožňuje farmaceutovi, odborne spôsobilému na vykonávanie povolania a zapísanému v príslušnej komore, k torý však nie je majiteľom lekárne, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry, distribuovať v paralekárni, ktorej je majiteľom, formou maloobchodu aj lieky, ktoré sú na lekársky predpis a nie sú hradené národným zdravotníckym systémom, ale sú plne hradené kupujúcim.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: dôchodkový systém Únie, Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, výška kapitálovej hodnoty dôchodkových práv, metóda paušálnej nominálnej hodnoty, Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, suma kapitálovej hodnoty, práva na dôchodok
Právna veta: 1. Článok 11 ods. 2 prílohy VIII nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a zavádzajú osobitné prechodné opatrenia uplatniteľné na úradníkov Komisie, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že členský štát môže stanoviť výšku kapitálovej hodnoty dôchodkových práv na základe metódy poistno‑matematického ekvivalentu, metódy paušálnej nominálnej hodnoty ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: smernica Rady 93/13/EHS, nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, Ochrana spotrebiteľa, zásady efektivity a ekvivalencie, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: 1) Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, ako aj zásady efektivity a ekvivalencie sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave členského štátu, ako je právna úprava v konaní vo veci samej, podľa ktorej v oblasti žalôb o zdržanie sa podaných združeniami na ochranu spotrebiteľov jednak takáto žaloba má byť podaná pred súdmi miesta sídla alebo bydliska žalovaného a jednak rozhodnutie o miestnej nepríslušnosti vydané prvostupňovým súdom nemožno napadnúť odvolaním.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: zmysel a dosah pojmu „spotrebiteľ“, Kvalifikácia zmluvného partnera spotrebiteľa, nariadenie č. 805/2004, Európsky exekučný titul, zmluvy uzavreté medzi dvomi osobami, nesporné nároky
Právna veta: 1) Článok 6 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na zmluvy uzavreté medzi dvomi osobami, ktoré nekonajú v rámci svojich obchodných činností alebo svojho povolania.................2) Zo znenia článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 805/2004 vyplýva, že spotrebiteľ je osoba, ktorá uzavrela zmluvu na účel, ktorý nemožno považovať za súčasť jeho povolania. Toto ustanovenie nespresňuje, či na účely posúdenia zmluvnej strany ako „spotrebi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: zákaz diskriminácie, zamestnanci samosprávneho celku, voľný pohyb osôb, Vykonávanie zárobkovej činnosti štátnymi príslušníkmi členských štátov, Článok 45 ZFEÚ, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011, hospodárska činnosť na území iného členského štátu
Právna veta: 1) Článok 45 ZFEÚ a článok 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa na účely určenia dňa, ktorý je rozhodujúci na postup zamestnancov samosprávneho celku do vyšších platových stupňov v ich triede, zohľadnia v plnom rozsahu obdobia zamestnania, počas ktorých boli zamestnanci nepretržite v služobnom pomere s týmto samosprávnym celkom, zatiaľ čo všetky ostatné obdobia zamestnania sa zohľadnia len čiastočne...............2) Všetk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: koordinácia postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejné zákazky na dodávku tovaru, verejné zákazky na služby, technické špecifikácie zákazky, Smernica Rady 2004/18/ES, verejný obstarávateľ, dodržanie požiadavky zákazky
Právna veta: 1) Článok 30 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby neumožňuje verejnému obstarávateľovi rokovať s uchádzačmi o ponukách, ktoré nespĺňajú záväzné požiadavky stanovené v technických špecifikáciách zákazky........2) Aj keď je verejný obstarávateľ oprávnený v rámci rokovacieho konania rokovať, je vždy povinný dbať o to, aby boli dodržané požiadavky zákazky, ktorým bola priznaná záväzná povaha. Ak by tomu tak nebolo, bola by porušená zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: spoločný systém DPH, základ dane, poplatok za vysielanie, právna úprava kinematografie, smernica Rady 77/388/EHS, právna úprava audiovizuálnych umení
Právna veta: 1) Článok 11 A ods. 1 písm. a), článok 11 A ods. 2 písm. a) a článok 11 A ods. 3 písm. c) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, ako aj článok 73, článok 78 prvý odsek písm. a) a článok 79 prvý odsek písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, sa majú vykladať v tom zmysle, že poplatok, ako je poplatok za vysielanie stanovený portugalskou právnou úpravou v prospech kinematografi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej, zmena výroku o počiatku určeného výživného, zverenie maloletej do osobnej starostlivosti matky, spätné priznanie výživného
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že priznať výživné spätne na dobu 3 rokov pred podaním návrhu je možné len podľa § 77 ods. 1 Zák. o rodine, a to vtedy, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Táto sprísňujúca úprava od oprávnených vyžaduje zodpovedný a včasný prístup k riešeniu tejto otázky, t.j. aby návrh na určenie výživného podávali bez zbytočného odkladu pri naplnení zákonných podmienok. Pokiaľ však z určitých dôvodov, ktoré možno posúdiť ako výnimočné, účastníci žiadajú o určenie výživného s časovým odstupom a v ich konaní nemožno vidieť snahu o zneužívanie tohto inš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy exekúcie, zastavenie exekúcie ex offo, Exekučný súd, náhrada trov konania, konkurz na majetok povinného, námietky oprávneného
Právna veta: V prípade zastavenia exekúcie /tak, ako aj v tomto prípade priamo zo zákona, teda ex lege/, len výnimočne, pokiaľ sú splnené podmienky v § 203, ods. 1, 2, 3 zák. č. 233/1995 Z.z. možno k náhrade trov konania zaviazať oprávneného, ktoré ustanovenie je prelomením zásady, ktorá je zakotvená v § 197, ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z., v zmysle ktorej trovy exekúcie uhrádza povinný. Predpokladom postupu preto, aby bol k náhrade trov konania zaviazaný oprávnený, je existencia zákonného dôvodu zastavenia exekúcie v zmysle citovaného zákonného ustanovenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Zmluva o zriadení záložného práva, kúpna zmluva, vklad vlastníckeho práva, reštrukturalizačné konanie, určenie neexistencie záložného práva, záložné právo k nehnuteľnostiam, zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva, reštrukturalizačný plán dlžníka, pohľadávky v reštrukturalizačnom konaní, Začatie reštrukturalizačného konania, začatie reštrukturalizačného konania
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že zásady rigidnosti, rýchlosti, formálnosti reštrukturalizačného konania zabezpečujú možnosť odvrátenia úpadku dlžníka s uspokojením pohľadávok veriteľov v čo najvyššom rozsahu. Účelom reštrukturalizácie nie je znížiť možnosť uspokojiť pohľadávky veriteľov na minimum a dostať dlžníka do konkurzu, čo by v zmysle úvah odporcov o možnosti uplatňovania neprihlásených pohľadávok do reštrukturalizácie následne po jej skončení viedlo, ale konkurzu predísť. Z uvedeného dôvodu zákonodarca stanovil prísny postup striktne lehotovaný, rovnako pre dlžníka, ako aj pre veriteľov, ab ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zastavenie konania, kolízny opatrovník, zrušenie vyživovacej povinnosti k maloletej, späťvzatie návrhu pred začatím pojednávania, nepochopiteľnosť podaného odvolania, nedôvodná odvolacia námietka, odvolanie otca maloletej, späťvzatie návrhu právnou zástupkyňou otca maloletej
Právna veta: Späťvzatie návrhu, je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t.j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie návrhu, vziať ďalším úkonom späť. Každý procesný úkon je potrebné posudzovať z objektívneho hľadiska, teda podľa toho, ako sa navonok prejavuje, pričom vnútorný rozpor medzi tým, čo účastník zamýšľal a tým, čo skutočne navonok prejavil, nezbavuje procesný úkon účinkov, ktoré s týmto prejavom vôle procesné právo spája.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, rozhodcovská zmluva, porušenie zásady rovnosti účastníkov rozhodcovského konania, predpojatosť rozhodcu, žalobcove námietky, nedôvodná žaloba
Právna veta: Úprava zrušenia rozhodcovského rozsudku súdom v § 40 a nasl. ZRK umožňuje, aby niektorý z účastníkov rozhodcovského konania požiadal súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku, avšak len z dôvodov taxatívne vymenovaných v § 40 ods. 1 ZRK. V prípade úpravy § 40 ZRK nejde o preskúmavanie rozhodcovského rozsudku, ale možnosť pre účastníkov konania dosiahnuť jeho zrušenie v určitých prípadoch. V zmysle uvedenej úpravy nie je možné požiadať súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku pre porušenie hmotno-právnych predpisov, teda nie je možné napadnúť vecnú nesprávnosť rozhodcovského rozsudku. Okrem sporov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: stavebný úver, neplatnosť dohody o vyporiadaní BSM, návrh na vyporiadanie BSM zo strany žalovaného, odpor žalovaného voči platobnému rozkazu, predané motorové vozidlo v čase zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: Cieľom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vyporiadanie ich spoločného majetku (veci), ktoré podľa § 143 Obč. zák. do bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva patrili. Predpokladom platnosti dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je teda okrem iného aj to, že predmetom vyporiadania bol majetok, ktorý ako spoločný existoval v čase zániku tohto spoluvlastníctva.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: žalovaná obchodná spoločnosť, reklamácia, vady diela, nevykonanie zákonom predpísanej skúšky, zistené nedostatky pri kolaudácii, dodávka a montáž zariadenia do wellness centra, vady odstránené tretím dodávateľom, ústna zmluva o dielo, zodpovednosť za vady, vlastnícke právo k zhotovovanej veci, nárok na zaplatenie ceny diela
Právna veta: Keďže účastníci si nedojednali spôsob odovzdania diela, platí všeobecné ustanovenie Obchodného zákonníka, a to § 544, podľa ktorého zhotoviteľ splní svoju povinnosť uskutočniť dielo jeho riadnym ukončením a predaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste alebo v mieste stanovenom zákonom. Dielo musí zodpovedať vlastnostiam dohodnutým v zmluve. Čo sa týka vád diela podľa § 548 ods. 1 Obchodného zákonníka, vzniká nárok na zaplatenie ceny jeho skutočným vykonaním, nie faktickým odovzdaním. Ak je dielo chybné a zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť vykonať dielo riadnym ukončením a odovz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súhlas odporcu so späťvzatím návrhu, trovy konania, určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, späťvzatie návrhu navrhovateľa, procesné zavinenie navrhovateľa na zastavení konania, prevod členských práv k bytu
Právna veta: Ustanovenie § 146 ods. 2 O. s. p. ukladá povinnosť nahradiť trovy konania tomu, kto zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zavinenie v zmysle tohto ustanovenia je potrebné posudzovať len z procesného hľadiska a nie podľa hmotného práva, pretože potom by išlo o posúdenie dôvodnosti samotnej žaloby. Preto, ak v tomto prípade vzal navrhovateľ návrh voči odporcovi v celom rozsahu späť, pričom je nesporné, že tak urobil z dôvodu, že počas konania došlo k dohode medzi účastníkmi konania o prevode členských práv predmetného bytu na iného občana, išlo o dvojstranný právny úkon oboch účastníkov. Z u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: kolízny opatrovník, návrh otca na zníženie výživného, nesúhlas matky maloletého s návrhom otca na zníženie výživného, čiastočné späťvzatie návrhu zo strany otca, zhoršený zdravotný stav otca maloletého, zvýšené výdavky pre maloletého, zmena vyživovacej povinnosti, pribudnutie vyživovacej povinnosti u otca maloletého
Právna veta: Hmotnoprávna podmienka zmeny súdneho rozhodnutia o výživnom je upravená v ustanovení § 78 ods. 1 Zák. o rodine. Podľa tohto ustanovenia dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Aby súd teda mohol vo veci výživného rozhodnúť inak, nevyhnutnou podmienkou je zmena pomerov. V zmysle judikatúry je potrebné prihliadať ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného. Avšak len vtedy môžu byť dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia pôvodného rozsudku. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odvolanie otca maloletých detí, zmena úpravy styku otca s maloletými deťmi, zmena pomerov na strane maloletých detí, zmena času styku otca s maloletými deťmi počas školských prázdnin, nevyhovenie návrhu matky na zmenšenie rozsahu styku otca s maloletými deťmi počas letných prázdnin, zmena bydliska maloletých detí, úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch
Právna veta: Zmyslom úpravy styku otca s dieťaťom je dosiahnuť odstránenie doterajšieho stavu medzi otcom a dieťaťom bez nepriaznivého pôsobenia na psychiku a citovú stránku dieťaťa, súčasne so zreteľom na konkrétne pomery života otca, preto súd pri úprave styku rodiča s maloletým dieťaťom predovšetkým skúma, či je styk maloletého dieťaťa v prospech dieťaťa a je povinný veľmi starostlivo zvážiť, aká úprava tohto styku (časové vymedzenie, určenie prostredia a pod.) zodpovedá v konkrétnom prípade najlepšie niektorej skutočnosti, týkajúcej sa maloletého dieťaťa a niektorej skutočnosti, týkajúcej sa rodičov. P ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, uznanie dlhu, vedľajší účastník konania, námietka premlčania vznesená vedľajším účastníkom, neurčitý právny úkon
Právna veta: Vedľajší účastník má v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Vedľajší účastník však nie je legitimovaný na dispozičné úkony, a to, či už dispozičné úkony s konaním alebo dispozície s predmetom konania. Medzi takéto úkony patrí späťvzatie návrhu, uzavretie súdneho zmieru, či zmena návrhu. Vznesenie námietky premlčania medzi takéto dispozičné úkony nepatrí. Súdna prax sa zjednotila na tom, že vedľajší účastník je v občianskom súdnom konaní oprávnený vzniesť účinne námietku premlčania v prospech hlavného účastníka, na ktorého strane sa zúčastňuje konania, preto námietka navrhovateľa, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o postúpení pohľadávky na nového veriteľa, určovací návrh, zmluva o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere, nepreukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení, zamietnutie návrhu navrhovateľov
Právna veta: Určovací návrh (§ 80 písm. c/ O. s. p.) má spravidla preventívny charakter a má miesto predovšetkým tam, kde ním možno eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v právnom vzťahu a zodpovedajúcu nápravu nemožno dosiahnuť inak. Určovací návrh je namieste tiež tam, kde najúčinnejšie vystihuje obsah a povahu príslušného právneho vzťahu a možno ním dosiahnuť odvrátenie budúcich sporov účastníkov konania a predísť rozmnožovaniu súdnych konaní. Pokiaľ nemožno očakávať naplnenie týchto funkcií určovacieho návrhu, nie je daný naliehavý právny záujem vyžadovaný ustanovením § 80 písm. c) O. s. p. Ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia, nespĺňanie kvalifikačných predpokladov, odvolanie z funkcie riaditeľa základnej školy, vyhlásenie rozsudku v neprítomnosti účastníkov, predloženie osvedčenia o druhej atestácii
Právna veta: Podľa ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol účinný ku dňu vydania rozhodnutia o odvolaní žalobcu z funkcie riaditeľa základnej školy, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia musí byť bezúhonný a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady: a/ odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovenú osobitným predpisom /vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení nesk. predpi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena pomerov maloletého, zmena rozhodnutia o výživnom, dôvodný návrh na zvýšenie vyživovacej povinnosti, majetkové pomery otca maloletej, vyživovacia povinnosť otca k maloletému dieťaťu, dôvody hodné osobitného zreteľa pre zvýšenie vyživovacej povinnosti, námietka zmeny dátumu splatnosti bežného výživného
Právna veta: Podľa ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolnosti dôležité pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. Zmenou pomerov sa rozumie výrazná zmena tých okolností (či už na strane oprávneného alebo povinného), ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom. Pri posudzovaní, či nastala zmena pomerov na strane oprávneného na výživnom, resp. povinného rodiča, v akom rozsahu je odôvodnená zmena výživného, súd vychádza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia, doplnková ochrana, zákon o azyle, nepredĺženie doplnkovej ochrany, rozhodnutia migračného úradu, splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa, žiadosť o predĺženie doplnkovej ochrany, Oddelenia cudzineckej polície, zastúpenie na základe plnomocenstva, poskytnutie doplnkovej ochrany
Právna veta: Vo vzťahu k preskúmavanej forme medzinárodnej ochrany, a to doplnkovej ochrane, krajský súd udáva, že jej zmyslom a účelom je poskytnúť subsidiárnu ochranu a možnosť legálneho pobytu na území SR tým žiadateľom o medzinárodnú ochranu, ktorým nebol udelený azyl, ale u ktorých by bolo (z dôvodov taxatívne uvedených v zákone) neúnosné, neprimerané, či inak nežiaduce požadovať ich vycestovanie. Hoci sa aplikácia inštitútu doplnkovej ochrany viaže k objektívnym hrozbám po prípadnom návrate žiadateľa do krajiny pôvodu, teda čiastočne k iným skutočnostiam nastávajúcim v odlišnom čase než v prípade apl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právneho úkonu, správca konkurznej podstaty, kúpne zmluvy medzi úpadcom ako predávajúcim a odporcami ako kupujúcimi, ukrátenie konkurzných veriteľov, ukrátenie uspokojenia pohľadávky, právny úkon urobený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom, úmysel dlžníka ukrátiť svojich veriteľov
Právna veta: Podľa § 57 ods. 4 ZKR odporovať podľa tohto zákona možno len tomu právnemu úkonu dlžníka, ktorý ukracuje uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka. Podľa § 60 ods. 1 ZKR odporovať možno tiež každému právnemu úkonu, ktorým dlžník ukrátil svojich veriteľov (ďalej len "ukracujúci právny úkon"), ak bol urobený s úmyslom dlžníka ukrátiť svojich veriteľov a tento úmysel bol alebo musel byť druhej strane známy. Podľa § 60 ods. 2 ZKR ak ide o právny úkon urobený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom, úmysel dlžníka ukrátiť svojich veriteľov, ako aj vedomosť druhej strany o to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár sociálnej poisťovne, dokazovanie, listinné dôkazy, nárok na priznanie invalidného dôchodku, posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa, organizačná zložka Sociálnej poisťovne, rozpory vyplývajúce z posudkov, zdravotný stav odôvodňujúci vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, podklady pre rozhodnutie, nesprávne určenie zdravotného postihnutia, podklad rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 195 ods. 1, 2, 3 zákona organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na ten účel obstará potrebné podklady na rozhodnutie. Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe organizačnej zložke Sociálnej poisťovne z jej činnosti. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodujúce skutočnosti bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo v nepros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie bezdôvodného obohatenia, vlastnícke právo, škoda, premlčanie uplatneného nároku, premlčacia doba pri náhrade škody, námietka nesprávneho právneho posúdenia otázok premlčania, nárok na vrátenie investície navrhovateľky do hotela odporcu, násilné vypratanie navrhovateľky, spôsob a rozsah náhrady škody
Právna veta: Obsahom vlastníckeho práva je s vecou disponovať, vec držať, vec užívať a brať jej úžitky. Pokiaľ smeruje návrh na začatie konania k ochrane niektorej, či viacerých uvedených zložiek vlastníckeho práva, bude predmetom konania ochrana vlastníckeho práva, a námietka premlčania tu nebude dôvodná práve pre jeho nepremlčateľnosť. Typicky sa bude jednať o situácie, kedy bude vlastník obmedzený pri výkone niektorej, či viacerých zložiek vlastníckeho práva, a žalobou sa bude domáhať nápravy tohto stavu tak, aby sa odporca obmedzovania zdržal, a vlastníkovi tak umožnil plný výkon vlastníckeho práva. Pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odvolanie vedľajšieho účastníka, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, duševná porucha, ustanovenie opatrovníka, vyjadrenie znalca, upustenie od výsluchu vyšetrovaného, námietky vedľajšieho účastníka k osobe navrhovateľky ako opatrovníčky
Právna veta: Súd môže fyzickú osobu pozbaviť spôsobilosti na právne úkony, ak nie je vôbec schopná robiť právne úkony, a to pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná. Pre prechodnú poruchu nemožno vysloviť pozbavenie, alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Môže ísť o poruchy vedomia, myslenia, narušenie pamäte, alebo rozumových schopností. V konaní o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (obmedzení spôsobilosti na právne úkony) sa musí súd zamerať predovšetkým na zistenie duševného stavu osoby, ktorej sa konanie bezprostredne týka, t.j. či táto osoba je skutočne postihnutá duševnou poruchou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vypratanie bytu, nájomná zmluva, smrť manželky odporcu - zníženie platieb na službách, nájom bytu dohodnutý na určitý čas, Zmluva o nájme bytu na dobu určitú, zánik nájomného pomeru, zánik nájmu bytu
Právna veta: Podľa § 710 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Novelou (zákonom č. 261/2001 Z. z.) účinnou od 01.09.2001, bolo znenie § 710 ods. 2 Občianskeho zákonníka doplnené tak, že na prípady zániku nájmu bytu dohodnutého na určitý čas sa nevzťahuje ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zaradený medzi všeobecné ustanovenia nájomnej zmluvy), ktorý za určitých tam uvedených okolností umožňuje " obnovu " nájmu. Nájom bytu sa teda neobnoví, ak ho po uplynutí nájmu nájomca užíva, a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vyprat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zrušenie príspevku na výživu rozvedenej manželky, odporkyňa na rodičovskej dovolenke, dve vyživovacie povinnosti navrhovateľa, nezáujem navrhovateľa voči maloletým deťom, zmena pomerov - zamestnanie sa odporkyne po skončení rodičovskej dovolenky, príspevok na výživu rozvedeného manžela
Právna veta: Zo zákonnej úpravy - § 72 ZR - možno vyvodiť podmienky, za ktorých možno priznať príspevok na výživu rozvedeného manžela: manželstvo musí byť právoplatne rozvedené, jeden z rozvedených manželov nemá schopnosť sám sa živiť z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, nedostatku pracovných príležitostí, straty kvalifikácie, starostlivosti o dieťa do troch rokov, starostlivosti o invalidné dieťa, neschopnosti vykonávať prácu na základe lekárskeho posudku, čo mu neumožňuje pokryť základné životné potreby. Súd preskúmava schopnosti, možnosti a majetkové pomery druhého manžela, umožňujúce príspevok pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, spoluvlastníctvo, pozemky nezastavané stavbou, využívanie pozemkov ako prístup k domu odporkyne, prikázanie nehnuteľností do výlučného vlastníctva odporkyne za náhradu, cena zistená znaleckým posudkom, reálne rozdelenie veci
Právna veta: Z ust. § 142 ods. 1 OZ vyplýva, že súd je povinný postupovať podľa jednotlivých spôsobov vyporiadania a nemôže jednotlivé spôsoby ľubovoľne uprednostňovať. Podmienka reálneho rozdelenia veci nie je naplnená len faktickou možnosťou a technickou vykonateľnosťou rozdelenia spoločnej veci, čo je prejednávaný prípad, ale tiež funkčným opodstatnením takéhoto rozhodnutia, pretože judikatúra sa zaoberala predovšetkým funkčnou stránkou rozdelenia spoločnej veci. Zároveň je potrebné zohľadniť aj hľadisko finančnej nákladnosti rozdelenia veci. Čo sa týka samotných pozemkov a ich reálnej deľby, takéto reá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dva rôzne znalecké posudky, návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov na čas po rozvode k maloletému, zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, dlhodobý odlúčený spôsob života rodičov, dieťa v starostlivosti matky podstatne dlhšiu dobu ako u otca, nerovnomerne rozvrhnutá doba striedavej starostlivosti rodičov o dieťa
Právna veta: Podľa § 24 ods. 2 Zákona o rodine ak sú obaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa, a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nahradenie vyhlásenia vôle odporkyne na uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluva o prevode vlastníctva bytu, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, nedostatočné označenie zmluvných strán na strane budúcich kupujúcich, nedostatok zmluvy o predbežnej zmluve, zmluva o budúcej zmluve
Právna veta: Podľa § 50a ods. 1 O. z. účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu, musia sa však dohodnúť aj o jej podstatných náležitostiach. Podľa ods. 2, ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu zmluvy možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. Citované ustanovenie výslovne upravuje zmluvu o budúcej zmluve označovanú aj ako zmluvu predbežnú, záväzok uzatvoriť predbežnú zmluvu bude spravidla zaťažovať obidve zmluvné strany. Zmluva o budúcej zmluve musí obsahovať tieto náležitosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výpoveď zo zamestnania, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, splnomocnenie na zastupovanie, uplatnenie práva na ochranu pred diskrimináciou, odporkyňa ako advokátka, náhrada nemajetkovej ujmy za nemajetkovú ujmu diskriminácie zamestnávateľom, náhrada škody za majetkovú ujmu v príčinnej súvislosti s ušlou mzdou, domáhanie ospravedlnenia sa, záväzková zodpovednosť advokáta, zodpovednosť advokáta za škodu
Právna veta: Platná právna úprava zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie je koncipovaná ako zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie, teda zodpovednosť je tu objektívna a tejto nie je možné sa zbaviť. Zavinenie advokáta sa neskúma a neprichádza do úvahy ani jeho vyvinenie tým, že by preukázal, že škodu nezavinil. Jediným liberačným dôvodom pre advokáta je ten, ktorý je uvedený v § 26 ods. 4 zákona o advokácii. Tento liberačný dôvod však v konaní zo strany odporkyne tvrdený jednak nebol a nebol preto ani preukazovaný dôkaznými prostriedkami. Predpokladom vzniku zodpovednosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kolízny opatrovník maloletého dieťaťa, návrh matky na schválenie právneho úkonu vykonaného za maloleté dieťa, darovacia zmluva spísaná formou notárskej zápisnice, odvolanie plnomocenstva udeleného matke na spísanie právneho úkonu až po spísaní darovacej zmluvy, nesúhlas otca so schválením právneho úkonu, platnosť právneho úkonu, námietka neplatnosti spísanej darovacej zmluvy
Právna veta: Pre platnosť právneho úkonu vykonaného za maloletého sa vyžaduje schválenie tohto právneho úkonu súdom. Prvoradým kritériom pri rozhodovaní o schválení právneho úkonu vykonaného za maloletého je predovšetkým sledovanie záujmu maloletého dieťaťa, pretože ak právny úkon, ktorý vykonal za neplnoletého jeho zástupca nie je v jeho záujme, s poukazom na ustanovenie § 179 O.s.p. súd tento právny úkon neschváli. Súd je však povinný pred schválením vykonaného právneho úkonu v mene maloletého skúmať, či nebránia schváleniu tohto právneho úkonu iné zásadné a právne relevantné okolnosti - v danom prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: poistenec a poberateľ dávky majú právo, preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na výplatu dávku a jej sumy, skutočnosti, ktoré je povinný preukazovať
Právna veta: Zákon o sociálnom poistení stanovuje subjektom, zúčastneným na sociálnom poistení, viaceré povinnosti, ktorými majú byť dosiahnuté jeho ciele a úlohy. Zákon povinnosti v rámci systému sociálneho poistenia nielen ukladá, ale ich dodržiavanie aj primerane vynucuje, ak určitý subjekt svoje povinnosti neplní alebo porušuje. V prejednávanej veci odporkyňa odôvodnila svoje rozhodnutie, ktorým navrhovateľke uložila povinnosť vrátiť neprávom vyplatený sirotský dôchodok tým, že navrhovateľka jej včas nenahlásila skutočnosti rozhodné pre poskytovanie sirotského dôchodku - súbeh s invalidným dôchodkom a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, hlboký rozvrat manželstva, mimomanželská známosť odporkyne, strata navrhovateľovej dôvery k odporkyni, požívanie alkoholických nápojov odporkyne, podmienky pre rozvod manželstva, zamietnutie návrhu na rozvod manželstva, zmena spôsobu života odporkyne od rozhodnutia súdu, odvolanie odporkyne, neexistencia dôvodov pre rozvod manželstva, zmena prvostupňového rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Zákona o rodine súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neoprávnený prospech, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, trestný čin , zásada akcesority, zločin neodvedenia dane a poistného, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, odvolacie námietky obhajcu obžalovaného, páchateľ pokračovacieho trestného činu, účastník trestného konania, účastník trestného činu
Právna veta: Z ustálenej súdnej praxe vyplýva, že páchateľom pokračovacieho trestného činu môže byť iba priamy páchateľ alebo spolupáchateľ, ale nie účastník na trestnom čine, lebo pri účastníctve naplnil organizátor, návodca, objednávateľ alebo pomocník [§ 21 ods. 1 písm. a), b), c), d) Trestného zákona] inú skutkovú podstatu trestného činu. Preto len priamy páchateľ sa môže dopustiť ďalšieho čiastkového skutku (totožného) pokračovacieho trestného činu vyjadreného z hmotno-právneho hľadiska, okrem naplnenia rovnakej skutkovej podstaty a rovnakého alebo podobného spôsobu vykonania skutku, aj jednotným zám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: darovacia zmluva, prevod nehnuteľností, stret záujmov, návrh na schválenie právneho úkonu urobeného za maloleté deti, odvolanie matky proti rozsudku, otec detí ako obdarovaný, vlastníctvo k nehnuteľnostiam, zrejmá kolízia záujmov, matka ako zákonná zástupkyňa maloletých detí i manželka obdarovaného
Právna veta: Je nepochybné, že rodičia maloletých detí sú ich zákonnými zástupcami, ale ako vyplýva z ust. § 31 Zákona o rodine, žiaden z rodičov nemôže zastupovať maloleté deti pri právnych úkonoch, pri ktorých by mohlo dôjsť ku kolízii záujmov. Na rozdiel od všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 30), ktorý poukazuje na nemožnosť zastúpenia až keď dôjde k stretu záujmov, Zákon o rodine upravuje nemožnosť zastúpenia detí rodičmi už pri potencionálnej možnosti stretu záujmov, pričom je zrejmé, že potencionalita kolízie je daná vždy, ak je maloleté dieťa pri právnom úkone zastúpené rodičom, ktorý j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dohoda o hmotnej zodpovednosti, odvolacie námietky, schodok na zverených hodnotách, zodpovednosť zamestnanca za schodok, inventarizácia, skúmanie správnosti inventárnych súpisov, prevzatie zodpovednosti za zverené hodnoty, zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
Právna veta: V zmysle § 182 ods. 1, 2, 3, 4 Zákonníka práce platného a účinného v čase rozhodnom zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať patrí k zvláštnym druhom pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu, ktorá sa vyznačuje sprísnenými podmienkami vo vzťahu k zodpovedajúcemu subjektu, teda k zamestnancovi. Zodpovednosť za túto škodu vzniká, ak zamestnávateľ preukáže, že uzavrel so zamestnancom platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti a že na hotovosti, ceninách, tovare a zásobách materiálu, alebo iných hodnotách, ktoré zamestnancovi zveril k vyúčtovaniu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, zamietnutie návrhu navrhovateľa v časti o zverejnenie ospravedlnenia, nepravdivá informácia v tlači, zverejnenie nepravdivého údaju, nedôvodnosť návrhu, zásah do osobnostných práv
Právna veta: Pokiaľ nie je dôvodné priznanie ospravedlnenia v súvislosti so zásahom do osobnostných práv, nie je možné domáhať sa nemajetkovej ujmy, ktorý nárok prichádza do úvahy až vtedy, pokiaľ ospravedlnenie nie je postačujúce (§ 13 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka) načo súd prvého stupňa taktiež správne poukázal, t.zn., že nebolo možné navrhovateľovi vyhovieť ani ohľadne náhrady nemajetkovej ujmy, pokiaľ návrh v celom rozsahu nebol dôvodný.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, určenie vlastníckeho práva, kúpna zmluva, oprávnená držba, omyl držiteľa, pochybnosti o vlastníctve k nehnuteľnosti, dedičské konanie po poručiteľke, neoprávnení držitelia nehnuteľností, neznalosť zákona neospravedlňuje, ospravedlniteľný omyl, držba
Právna veta: Nie je vylúčené, aby k vydržaniu vlastníckeho práva došlo na základe putatívneho právneho titulu (predstieraného, či neplatného). Je potrebné však vziať vždy v úvahu, či držiteľ pri bežnej opatrnosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti a povahu prejednávaného prípadu po každom vyžadovať, nemal po vydržaciu dobu dôvodné pochybnosti o tom, že mu vec alebo právo patrí (rozhodnutie NS SR, sp. zn. 7Cdo 12/2011 z 29. februára 2012). Oprávnená držba sa zakladá na omyle držiteľa, ktorý sa domnieva, že je vlastníkom držanej veci. Ospravedlniteľným omylom môže byť omyl skutkový aj právny. Omyl držiteľa v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pripojení, zmluvná pokuta, uznanie premlčaného dlhu, vedľajší účastník, spotrebiteľská zmluva, poskytovanie verejnej telefónnej služby, vznesenie námietky premlčania, premlčaný dlh, uznanie dlhu
Právna veta: Ak niekto uzná písomne, že svoj dlh určený čo do dôvodu, aj výšky zaplatí, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trvá. Takéto uznanie zakladá právnu domnienku o existencii dlhu v čase jeho uznania iba vtedy, ak dlžník, ktorý dlh uznal,
vedel o jeho premlčaní. Ak dlžník nevedel o premlčaní, či už pre omyl skutkový, alebo pre omyl právny, nemá jeho uznanie uvedené právne účinky. Aj uznanie premlčaného dlhu zakladá len vyvrátiteľnú domnienku. Dlžník sa i tu môže brániť námietkou, že dlh nevznikol, alebo že v čase uznania neexistoval. Nemôže sa však brániť s námietkou premlčania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistná zmluva, vedenie motorového vozidla napriek uloženého trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, spôsobenie škody právnickou osobou, žalovaná obchodná spoločnosť, právo na náhradu poistného plnenia, konanie právnickej osoby, všeobecná zodpovednosť
Právna veta: V zmysle § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka odporca v tomto prípade za škodu nezodpovedá, pretože škoda je
spôsobená právnickou osobou a bola spôsobená pri jej činnosti odporcom, ktorého na túto činnosť použila. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa Občianskeho zákonníka nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, pracovná zmluva na dobu neurčitú, dohoda o zmene pracovnej zmluvy, závažné porušenie pracovnej disciplíny ako výpovedný dôvod, preukázané sústavné obťažovanie navrhovateľky odporcom jednostrannými písomnými príkazmi, zmena mzdových podmienok
Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnanca vyplývajúcim z pracovného pomeru (ust. § 47 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce) a spočíva v plnení povinností ustanovených právnymi predpismi (najmä ust. § 81 a § 82 Zákonníka práce), pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou. Na okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce sa vyžaduje, aby išlo o zavinené konanie zo strany zamestnanca (aspoň z nedbanlivosti), a musí dosahovať intenzitu porušenia pracovných povinností závažným spôsobom. Iba závažné porušenie pracovnej disciplíny je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dopravná nehoda, Sociálna poisťovňa, zamietnutie požadovaného úroku z omeškania, zranenie spolujazdca, požitie alkoholických nápojov, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, výplata invalidného dôchodku, zavinené protiprávne konanie žalovaného, dávky nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, regresný nárok, všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca, všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby
Právna veta: Povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať dávky dôchodkového zabezpečenia vznikla pri splnení stanovených podmienok, a to bez ohľadu na to, z akého dôvodu došlo k vzniku nároku na tieto dávky. V prípade dávky poskytovanej vo forme invalidných dôchodku vznikla táto povinnosť bez ohľadu na to, či poškodenie zdravia odôvodňujúce jej priznanie, bolo spôsobené zavineným protiprávnym konaním tretej osoby alebo následkom inej udalosti. Uvedené ustanovenie § 31 ods. 1 zákona č. 274/1994 Z. z. však zakladá regresný nárok Sociálnej poisťovne voči tretím osobám, ak sú splnené zákonné predpoklady v ňom uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, vedľajší účastník, Zmluva o budúcej zmluve, splatnosť pohľadávky, pohľadávka na náhradu trov konania, námietka pasívnej legitimácie žalovaného, vrátenie bezdôvodného obohatenia, záväzkovoprávny vzťah
Právna veta: Bezdôvodné obohatenie je v ust. § 451 ods. 1 OZ konštruované ako záväzkový vzťah medzi tým, kto sa na úkor iného obohatil a tým, na koho úkor sa niekto obohatil. Bezdôvodné obohatenie je podľa odseku 2 citovaného ustanovenia konštruované ako predmet plnenia, ktorý sa má vydať. Bezdôvodné obohatenie je teda zamerané len na to, aby sa vydalo tomu, na úkor koho bolo získané. Bezdôvodné obohatenie môže vzniknúť okrem iného aj plnením z právneho dôvodu, ktorý tu síce spočiatku existoval, ale dodatočne odpadol.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, predchádzajúci súhlas na skončenie pracovného pomeru výpoveďou, skončenie pracovného pomeru s občanom so zdravotným postihnutím, lekárske posudky, lekárska prehliadka z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu, zamestnanec so zdravotným postihnutím, porušenie správneho poriadku, ukrátenie na právach, výpoveď zamestnancovi so zdravotným postihnutím, výpoveď zamestnanca so zdravotným postihnutím
Právna veta: V zmysle ust. § 66 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného ÚPSVaR, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e).
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rodičovské práva a povinnosti, úprava styku otca s maloletou, kolízna opatrovníčka, právo dieťaťa na výchovu zo strany obidvoch rodičov, záujem dieťaťa
Právna veta: Ničím neodôvodnená nechuť dieťaťa na styk s druhým rodičom nemôže byť dôvodom na odmietanie styku najmä vtedy, ak indície smerujú k zámernému pôsobeniu preferenčného rodiča s cieľom vyvolať takéto správanie dieťaťa. Aj len priemerne empatické dieťa ťažko znáša nepriateľský vzťah rodičov, nemôže sa cítiť dobre, lebo nechce ublížiť ani jednému z rodičov. Takýto stav kladie na psychiku dieťaťa neúmerné požiadavky. Aj samotný výrok rozhodnutia súdu prvého stupňa, kde ukladá súd matke dieťa na styk riadne pripraviť znamená, že nejde len o prípravu oblečenia, či iných potrieb na stretnutie, ale ide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, spotrebiteľská zmluva, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, nekalá obchodná praktika, konanie v rozpore s dobrými mravmi, určenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky, používanie platobnej karty, predávajúci, neplatné právne úkony
Právna veta: Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody. Právny úkon, ktorý je v rozpore s ustanovením zákona, je neplatný (§ 39 OZ).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o vyporiadaní BSM, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, nevyporiadané nároky z BSM, nezrozumiteľný právny úkon, nedostatočná špecifikácia kreditnej karty, neplatná dohoda, právny úkon
Právna veta: Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je dvojstranný právny úkon. Vzťahujú sa na ňu ustanovenia § 37 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého právny úkon musí byť urobený slobodne a vážne (náležitosti vôle), zrozumiteľne a určito (náležitosti prejavu vôle). Nedostatok ktorejkoľvek z uvedených náležitostí má za následok, že právny úkon je úplne alebo sčasti neplatný. Právne následky spája Občiansky zákonník iba s platným právnym úkonom, k neplatnosti právneho úkonu súd prihliada z úradnej povinnosti. Právny úkon je zrozumiteľný, ak ním prejavenej vôli možno pri výklade v zmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia, daňový úrad, výzva na odstránenie prekážky v postupe daňového úradu, podanie podané neoprávnenou osobou, dôležité dôvody pre odpustenie zmeškania lehoty, nepodanie daňového priznania, lehoty podľa daňového poriadku
Právna veta: Rozhodnutie správcu dane o nevyhovení žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty je potrebné považovať za zákonné, ak správca dane v rozhodnutí konštatuje a skutkovo a právne aj zdôvodní nesplnenie hoci len jednej zo zákonných podmienok pre odpustenie zmeškanej lehoty.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, záložný veriteľ, kúpna zmluva, určenie neplatnosti právneho úkonu, neplatnosť dodatku k zmluve o podnájme nebytových priestorov, Zmluva o podnájme nebytových priestorov, záložné právo žalovaného, nájomný vzťah, podnájomná zmluva, návrh na začatie konania
Právna veta: Judikatúra súdu už niekoľkokrát opakovane zdôraznila, že naliehavý právny záujem na určení je daný najmä tak, kde by bez takéhoto určenia bolo ohrozené právo žalobcu alebo kde sa bez takéhoto určenia jeho právne postavenie stane neistým. V tejto súvislosti však sa zdôraznilo aj to, že žaloba domáhajúca sa určenia podľa ust. § 80 písm. c/ O. s. p. nemôže byť spravidla opodstatnená tam, kde možno žalovať na splnenie povinnosti podľa ust. § 80 písm. b/ O. s. p..
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastníci bytov a nebytových priestorov, správca bytového domu, neplatnosť hlasovania, manipulácia s hlasmi, nedôveryhodný výsledok hlasovania, písomné hlasovanie, schôdza vlastníkov bytov, prerokovanie zabezpečenia úveru na obnovu bytového domu
Právna veta: Podľa ust. § 14 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú o úvere a o zabezpečení úveru, o zmluve o stavbe alebo nadstavbe bytov, alebo nebytových priestorov v dome a o zmene formy výkony správy, rozhoduje sa hlasovaním na schôdzi vlastníkov 2/3 väčšinovou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa tohto odseku, podpis vlastníka potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin usmrtenia, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, dopravná nehoda, prečin neposkytnutia pomoci, neposkytnutie zranenému poškodenému potrebnú pomoc, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov, znalecký posudok znalca z odboru zdravotníctvo a farmácia, poľahčujúce okolnosti, porušenie pravidiel cestnej premávky, spoluzavinenie poškodeného, príčinný vzťah medzi konaním a následkom, usmrtenie
Právna veta: Pri prečine usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. stanovuje zákonodarca trestnú sadzbu v rozpätí od 2 do 5 rokov. Stanovením uvedenej trestnej sadzby zaradil zákonodarca tento trestný čin medzi menej závažné trestné činy, čo možno vyvodiť z toho, že za jeho spáchanie nemusí súd povinne ukladať trest odňatia slobody (§ 34 ods. 6 Tr. zák.). Z uvedeného potom vyplýva, že pre prečin usmrtenia, ktorý nie je tak typovo závažný, nie je potrebné ukladať len nepodmienečný trest
odňatia slobody.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájomca, Občiansky zákonník, nájom nebytových priestorov, zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, vzájomný návrh žalovaného proti žalobcovi, prenajímateľ, prenechanie žalovanému do užívania časť nebytových priestorov na prízemí obchodného domu, súhlas prenajímateľa s vykonaním stavebných úprav
Právna veta: Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný (špeciálny) zákon. Vzťah obidvoch predpisov je vzťahom všeobecného právneho predpisu, ktorými sú ustanovenia Občianskeho zákonníka a zvláštneho právneho predpisu k nemu, ktorým je zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov. Teda, tento vzťah oboch zákonov je potrebné definovať tak, že na nájom nebytových priestorov sa vzťahuje všeobecná úprava Občianskeho zákonníka, a to v tých otázkach, ktoré výslovne neupravuje zákon o nájme a podnájme nebytovýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zaplatenie odstupného, invalidný dôchodok, lekársky posudok, právne úkony vyjadrené slovami, kolektívna zmluva, nároky na vyplatenie odstupného pri skončení pracovného pomeru , strata spôsobilosti vykonávať akúkoľvek trvalú prácu
Právna veta: V zmysle ust. § 1 ods. 4 Zákonníka práce, v spojení s ust. § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka, právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom. Odvolací súd v tomto prípade konštatuje, že aj keď je jazykové vyjadrenie predmetného článku v rozpore s vôľou zmluvných strán, ktoré uvedenú kolektívnu zmluvu podpísali, nič to nemení na tom, že tento článok je platný a záväzný. Skutočná vôľa toho kto právny úkon urobil, môže byť pri jeho výklade relevantná le ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť skončenia pracovného pomeru, určenie neplatnosti výpovede, náhrada mzdy, dôvod výpovede z pracovného pomeru, výkon prác vo verejnom záujme, kvalifikačný predpoklad, preradenie do nižšej platovej triedy, nesúhlas navrhovateľky s novým platobným výmerom, posudzovanie predpokladov na výkon dohodnutej práce
Právna veta: Predpoklady pre výkon dohodnutej práce spočívajú najmä v dosiahnutí určitého vzdelania, stupňa kvalifikácie alebo určitých znalostí. Medzi predpoklady stanovené na výkon dohodnutej práce patria tiež kvalifikačné predpoklady vyžadované právnymi predpismi, ktoré upravujú mzdové alebo platové pomery. Nie je pritom rozhodné, či k stanoveniu predpokladov na výkon dohodnutej práce došlo právnym predpisom už pred vznikom pracovného pomeru, alebo až v dobe jeho trvania. Predpoklady ustanovené právnymi predpismi, ktoré majú všeobecnú platnosť, dopadajú na všetkých zamestnancov u všetkých zamestnávateľo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada za bolesť, znalecké dokazovanie, dôvody hodné osobitného zreteľa, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, pocity menejcennosti, ťažkosti v sexuálnej oblasti, lekárska starostlivosť, dôvodné zvýšenie základného bodového ohodnotenia, škoda na zdraví
Právna veta: Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví, i keď sú upravené spoločne v ust. § 444 Občianskeho zákonníka. Priznanie nároku na náhradu za bolesť nie je podmienené priznaním nároku na sťaženie spoločenského uplatnenia a naopak. Ak bola poškodenému poskytnutá ako odškodnenie peňažná suma z dôvodu bolestného, pričom dodatočne budú splnené - vzhľadom na zhoršenie zdravotného stavu - aj podmienky pre priznanie nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia (alebo naopak), nie je vylúčené priznanie tohto ďalšie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nesplnenie dôkaznej povinnosti, platobný rozkaz, zamietnutie žaloby, žiadosť o odročenie pojednávania, prekvapivé súdne rozhodnutie, vydanie nepredvídateľného rozhodnutia, poplatok za omeškanie, námietka premlčania v časti uplatňovanej istiny, nedoplatok za vyúčtovacie obdobie, premlčané nároky, dlh na strane žalovaného, zastúpenie ustanovenou opatrovníčkou, priebeh konania
Právna veta: Prekvapivým rozhodnutím treba rozumieť také, ktorého základom budú úplne iné odlišné právne úvahy, než boli prezentované účastníkmi v priebehu konania. Novelou číslo 384/2008 Z. z. bolo ustanovenie § 100 ods. 1 O.s.p. doplnené o možnosť súdu počas konania oboznámiť účastníkov s tým, ako sa na základe dovtedy tvrdených a preukázaných skutočností, javí súdu právne posúdenie veci. Je tým sledované posilnenie princípu predvídateľnosti súdneho rozhodnutia, aby účastníci už na prvom stupni konania maximálne vyargumentovali svoje stanoviská. To v podstate znamená, že súd nemôže zamietnuť žalobu pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obchodná arbitráž, ochrana práv spotrebiteľa, rozhodcovský súd, spotrebiteľské spory
Právna veta: Práve chýbajúca regulácia v oblasti spotrebiteľskej arbitráže predstavuje jedno z najslabších miest v systéme ochrany práv spotrebiteľov. Často sa tak stávalo, že vinou nespravodlivých rozhodnutí súkromných súdov a následných exekúcií ľudia prichádzali o svoje majetky aj pre drobné dlžoby.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: extrémizmus, trestná zodpovednosť právnickej osoby, prechod trestnej zodpovednosti, nepravá trestná zodpovednosť
Právna veta: „Verím, že tento zákon bude slúžiť ako účinný nástroj na boj proti množstvu nielen ekonomických trestných činov, ale napríklad aj v oblasti obchodovania s ľuďmi či organizovanej kriminalite,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec. Minister zároveň zdôraznil, že zákon je namierený iba proti firmám, ktoré sú využívané na páchanie trestnej činnosti. „V zákone sú poistky na to, aby firma nemohla byť postihnutá, ak si riadne plní svoje zákonné povinnosti,“ dodal.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: medicínske právo, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, právna zodpovednosť v zdravotníctve, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti , zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie, trestnoprávna zodpovednosť
Právna veta: V lekárskej praxi často dochádza k prípadom, keď dôjde k pochybeniu zdravotného pracovníka. Následkom takého pochybenia môže byť poškodenie zdravia pacienta, ktoré v krajných prípadoch môže viesť až k jeho smrti. Osoba, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti robí určitý úkon, musí myslieť na to, že s takýmto úkonom sa spájajú dôsledky, a nie zriedka ide o dôsledky právne. Zodpovednosť je vo všeobecnosti zložitou témou. Cieľom článku je v stručnosti načrtnúť problematiku právnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti , právna zodpovednosť v zdravotníctve, absolútna objektívna zodpovednosť za škodu, trestnoprávna zodpovednosť, zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Predpoklady vzniku zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, osoby spôsobilé poskytovať zdravotnú starostlivosť, druhy právnej zodpovednosti a jednotlivé následky nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
MENU