Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 05:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spory o príslušnosť, vyslovenie nepríslušnosti súdu, cielený náraz motorovým vozidlom do chodcov s následkom smrti, špecializovaný trestný súd, spor o príslušnosť, obzvlášť závažný zločin vraždy
Právna veta: Pre zákonu zodpovedajúce posúdenie otázky vecnej príslušnosti sú rozhodujúce najmä nasledovné skutočnosti. Podľa § 22 ods. 1 Tr. por. spory o príslušnosť medzi súdmi rozhoduje súd im najbližšie spoločne nadriadený; podľa ods. 2 najbližšie spoločne nadriadený súd okresného súdu na jednej strane a Špecializovaného trestného súdu na druhej strane je najvyšší súd. Podľa § 14 písm. a/ Tr. por. pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje na trestný čin úkladnej vraždy.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, nemožnosť nahradenia väzby uložením dohľadu probačného a mediačného úradníka, negatívne rozhodnutie o žiadosti obžalovaného, rozsiahla trestná činnosť, trestný čin skrátenia dane a poistného, sťažnosť obžalovaného, žiadosť obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu
Právna veta: Je legálne, aby obžalovaný žiadal o prepustenie z väzby na slobodu v podstate v každej situácii, avšak je potrebné prihliadnuť tiež na to, či okolnosti trvania väzby aj naďalej trvajú.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: dôvody väzby, existencia väzobných dôvodov, dôvod útekovej väzby, reálna hrozba úmyslu vyhýbať sa trestnému stíhaniu, obava z pokračovania v páchaní trestnej činnosti, neprijatie písomného sľubu obvineného, väzba obvineného, sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že a) ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký trest, alebo b) bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: trovy exekúcie, odmena súdneho exekútora, zavinenie oprávneného na zastavení exekúcie, uplynutie trojročnej prekluzívnej lehoty na vykonanie rozhodnutia, uspokojenie peňažnej pohľadávky, strata účinnosti exekučného titulu, exekučný titul - blok na pokutu nezaplatenú na mieste, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR
Právna veta: Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku umožňuje súdu pri zastavení konania prelomiť zásadu ustanovenú v § 197 ods. 1 Exekučného poriadku, t.j. že náklady súdneho exekútora uhrádza povinný a povinnosť nahradiť trovy exekúcie uložiť oprávnenému. Podmienkou takéhoto postupu je určitá forma procesného zavinenia oprávneného (pozri napr. rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 MCdo 3/2013, 3 MCdo 6/2012, sp. zn. 4 MCdo 11/2008, sp. zn. 5 MCdo 20/2011, 6 MCdo 4/2010, 7 MCdo 2/2013 a ďalšie). Pod „zavinením“ oprávneného v zmysle vyššie citovaného ustanovenia treba rozumieť iba také ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: nezákonné rozhodnutie, nesprávny úradný postup, príčinná súvislosť mezi protiprávnym konaním a škodou, nedoplatok na colnom dlhu, rozhodnutie Colného úradu, žalobkyňa ako ručiteľka na zabezpečenie dovoznej platby, Nesprávny úradný postup , Nezákonné rozhodnutie, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, náhrada škody
Právna veta: Na vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím treba splniť určité predpoklady, ktorými sú v prvom rade nezákonné (protiprávne) rozhodnutie (t.j. rozhodnutie zrušené pre nezákonnosť na to oprávneným orgánom), vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nezákonným rozhodnutím. Správny je preto (totožný) záver súdov nižšieho stupňa, že boli splnené predpoklady vzniku zodpovednosti žalovanej za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím. Teda existencia nezákonného rozhodnutia, škoda vzniknutá žalobkyni vynaložením nákladov spojených s poskytnutím euro flexihypotéky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážky postupu konania, podanie odvolania, povinnosť oprávnenej nahradiť povinnému trovy konania, zavinenie oprávnenej na zastavení konania, námietka odňatia možnosti konať pred súdom, zamietnutie návrhu oprávnenej na prerušenie konania v odvolacom konaní, chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci
Právna veta: Podľa § 201 veta prvá O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Podľa § 10 ods. 2 O.s.p. o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že Najvyšší súd Slovenskej republiky je funkčne príslušný rozhodovať iba o tých odvolaniach, ktoré smerujú proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa; prípady, v ktorých je rozhodnutie krajského súdu rozhodnutím súdu prvého stupňa, sú pritom zákonom taxatívne vymedzené (viď § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul , účastníci exekučného konania, zmena účastníctva
Právna veta: Dôvodom na pripustenie zmeny v osobe oprávneného v exekučnom konaní je aj postúpenie časti práva z exekučného titulu.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, nedostatok aktívnej legitimácie žalobkyne, spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam, určenie neúčinnosti darovacej zmluvy, vymáhateľná pohľadávka, odporovacia žaloba
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu pod vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle § 42a ods. 1 Obč. zákonníka treba rozumieť takú pohľadávku, ktorá bola veriteľovi priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého možno vykonať exekúciu. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom urobený právny úkon je voči veriteľovi neúčinný. Rozhodnutie súdu, ktorým bolo odporovacej žalobe vyhovené, potom predstavuje podklad na to, že sa veriteľ môže na základe exekučného titulu, vydaného proti dlžníkovi, domáhať vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, Exekučný súd, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, dovolanie oprávnenej, odňatie možnosti konať pred súdom, rozhodcovská doložka v spotrebiteľskej zmluve, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok
Právna veta: Pokiaľ ide o odňatie možnosti pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. treba zdôrazniť, že dôvodom, ktorý zakladá prípustnosť dovolania podľa tohto ustanovenia, je procesne nesprávny postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým sa účastníkovi odníme možnosť pred ním konať a uplatňovať (realizovať) jeho procesné oprávnenia, ktoré mu právna úprava priznáva za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv a oprávnených záujmov. Za porušenie práva v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (v zmysle ustálenej judikatúry) sa považuje aj rozhodnutie exekučného súdu o zamietnutí žiadosti súdneho exekúto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: priebeh konania, nespokojnosť žalovanej s rozhodnutím odvolacieho súdu ako motív jej pochybností o zaujatosti sudcov, pochybnosti dovolateľky o nezaujatosti a nestrannosti zákonných sudcov, nedostatok aktívnej legitimácie žalovanej na podanie návrhu, nájom nehnuteľností, nájomný vzťah vzniknutý nájomnou zmluvou, zamietnutý vzájomnýnávrh žalovanej na zriadenie vecného bremena, urgencia žalobcu
Právna veta: Súdy sú povinné dbať na to, aby bola vec čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá (§ 100 O.s.p.). V dovolaní vyslovené pochybnosti dovolateľky o nezaujatosti a nestrannosti zákonných sudcov nemožno považovať za právne relevantné.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: rozhodnutie o odvolaní, právo na poistné plnenie, zmenená žaloba, poistný vzťah medzi účastníkmi konania, Zmluva o poistení osôb, námietka odňatia možnosti konať pred súdom, zásada diformity, zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu
Právna veta: Súdna prax už opakovane konštatovala, že prípustnosť dovolania proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu je založená na zásade diformity (rozdielnosti). O rozdielnosť rozhodnutí ide vtedy, keď súdy posúdili okolnosti významné pre meritórne rozhodnutie veci odlišne. Pre posúdenie, či ide o zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu nie je preto rozhodujúce to, ako odvolací súd sformuloval výrok svojho rozsudku, (či ho formálne označil ako zmeňujúci, hoci v skutočnosti ide o potvrdzujúci rozsudok), prípadne ako v dôvodoch označil ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorých pri rozhodnutí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: príslušnosť v civilnom sporovom konaní, dôvodný nesúhlas Krajského súdu s postúpením veci, nesúhlas Krajského súdu s názorom Okresného súdu, určenie vecnej príslušnosti súdu
Právna veta: Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia (§ 11 ods. 1 O.s.p.). Na konanie v prvom stupni sú zásadne (vecne) príslušné okresné súdy (§ 9 ods. 1 O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: exekučný titul, zmluva o splátkovom kalendári, materiálna nevykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, rozhodcovská doložka, zmluva o revolvingovom úvere, zamietnutie žiadosti súdnej exekútorky o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, princíp vigilantibus iura sripta sunt
Právna veta: Už v rozhodnutí sp.zn. 6 Cdo 1/2012 dovolací súd uviedol, že princíp „vigilantibus iura sripta sunt“ v spotrebiteľských veciach v konkrétnych súvislostiach (teda v závislosti od konkrétnych okolností) ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je ochrana práv spotrebiteľa. To znamená, že aj keď účastník rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy a v prípade zisteného nedos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie odvolania, námietka porušenia ústavou garantovaných práv na spravodlivý proces, dovolanie odporcov, zamietnutie návrhu odporcov na obnovu konania, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, nedostatok podmienky konania
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, nevykonanie dôkazu navrhnutého účastníkom, stanovisko maloletých detí, porušenie opatrovníckeho práva zo strany matky, výkon opatrovníckeho práva, zverenie detí do výlučnej osobnej starostlivosti otca, návrh otca na nariadenie návratu maloletých deti do krajiny obvyklého pobytu, kolízny opatrovník maloletých detí, dovolanie matky, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Účastníci sú povinní dôkazy na preukázanie svojich tvrdení označiť, a o tom, ktoré z navrhovaných dôkazov (prípadne takých, ktoré nie sú navrhované) budú vykonané, rozhoduje však súd. Výnimočne je ale možné aj nevykonanie navrhnutého dôkazu účastníkom považovať za vadu v zmysle § 237 písm. f/ O. s. p. a to najmä vtedy, ak súd nevykoná taký účastníkom navrhnutý dôkaz, ktorého vykonanie je nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Musí ísť teda o taký dôkaz, ktorý je spôsobilý dokázať skutočnosti majúce pre rozhodnutie vo veci podstatný (rozhodujúci) význam. Výsledkom nevykonania dôkazu v takomto prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, nedostatok riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, prekvapivosť a nepreskúmateľnosť rozhodnutia odvolacieho súdu, súdny poplatok za návrh na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, dovolanie žalobkyne, odňatie možnosti konať pred súdom, nesprávny úradný postup Okresného súdu, náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy
Právna veta: Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. Ruiz Torija c/a Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A), Komisie (napr. stanovisko vo veci E.R.T. c/a Španielsko z roku 1993, sťažnosť č. 18390/91) a Ústavného súdu Slovenskej republiky (nález z 12. mája 2004 sp.zn. I ÚS 226/03) treba za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Požiadavky na riadne odôvodnenie rozsudku súdu vo vnútroštátnych podmienkach Slovenskej republiky ustanovuje § 157 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého v odôvodnení rozsudku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: exekučný titul, posúdenie otázky existencie neprijateľnej podmienky, povinná v pozícii spotrebiteľa, nekalá povaha rozhodcovskej doložky, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal stanovisko, že už v štádiu posudzovania splnenia zákonných predpokladov pre poverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie, sa exekučný súd v zmysle § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, okrem iného, zaoberá tým, či rozhodnutie (iný titul) uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie bolo vydané v súlade so zákonom, t.j. či bolo vydané orgánom s právomocou na jeho vydanie a či z hľadísk zakotvených v príslušných právnych predpisoch ide o rozhodnutie (iný titul) vykonateľné tak po stránke formálnej (z pohľadu právneho predpisu upravujúceho konanie, v ktorom bolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, námietka nedostatočného odôvodnenia písomného vyhotovenia rozhodnutia odvolacieho súdu, odôvodnenie súdneho rozhodnutia, vyrubený súdny poplatok , nedostatok návrhu na začatie konania, súdny poplatok za námietku zaujatosti, námietka zaujatosti sudcov, Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, náhrada škody a nemajetkovej ujmy
Právna veta: To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho procesu, jednoznačne vyplýva z ustálenej judikatúry ESĽP. Judikatúra tohto súdu ale nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A, s. 12, § 29; Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-B; Georgiadis c. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, zastúpenie advokátom v dovolacom konaní, odstrániteľný nedostatok podmienky konania, Centrum právnej pomoci, nedostatok podmienky povinného zastúpenia
Právna veta: Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ sám zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo, respektíve požiada o ustanovenie zástupcu, ak spĺňa predpoklady pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie dovolania, nepreukázanie existencie vzniku škody, vydanie veci a náhrady škody, nedostatok podmienky konania, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie dovolania, zamietnutý návrh žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia, zrušenie vyhlásenia opakovanej dobrovoľnej dražby
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p., ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Vzhľadom na späťvzatie dovolania dovolací súd v zmysle citovaného ustanovenia § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. dovolacie konanie zastavil.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zoznam pohľadávok, nedôvodná námietka správcu konkurznej podstaty, platobný výmer na daň z nehnuteľnosti, popretie pohľadávky správcom konkurznej podstaty, odvolanie žalobcu a žalovaného, námietka premlčania, určenie pravosti pohľadávky
Právna veta: Keďže ustanovenie § 31 ods. 5 ZKV neupravuje striktne formu, v akej si veriteľ má uplatniť pohľadávku proti podstate u správcu, veriteľ tak môže urobiť aj doručením daňového platobného výmeru, z ktorého obsahu vyplýva bez pochybnosti charakter pohľadávky, jej výška a právny dôvod uplatnenia pohľadávky. Iné náležitosti uplatnenia pohľadávky proti podstate ako upravené v § 31 ods. 5 ZKV zákon neukladá. Preto námietku správcu, že žalobca (veriteľ) si u neho nemohol uplatniť pohľadávku proti podstate doručením platobného výmeru, bez označenia, že ide o konkurznú prihlášku, odvolací súd nepovažoval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nevyhovenie žiadosti o odškodnení, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, osoby poškodené násilnými trestnými činmi
Právna veta: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o žiadosti osôb poškodených násilnými trestnými činmi podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov nerozhoduje v správnom konaní ako orgán verejnej správy a nevydáva rozhodnutie podľa § 244 ods. 3 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku, zákonnosť ktorého by bola predmetom súdneho prieskumu. Poškodený sa môže domáhať náhrady škody proti štátu žalobou, podanou v občianskoprávnom konaní.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: rozhodnutie nadriadeného orgánu, rozhodovanie o väzbe obvineného, úhrnný výnimočný trest odňatia slobody, obzvlášť nebezpečný recidivista, námietka zaujatosti sudcov, výkon trestu odňatia slobody, sťažnosť odsúdeného, zamietnutie návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania, trestný čin vraždy spolupáchateľstvom
Právna veta: Ak obvinený vykonáva trest odňatia slobody uložený mu v pôvodnom rozsudku, rozhodne súd po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým spolu s povolením obnovy konania zrušil výrok o tomto treste, bez odkladu o väzbe. Súdom rozhodujúcim o väzbe je v takomto prípade súd prvého stupňa, nezávisle na tom, či rozhodnutie o povolenie obnovy konania sa stalo právoplatným na prvostupňovom súde, alebo po rozhodnutí sťažnostného súdu, keďže ide o dvojstupňové rozhodovanie s možnosťou preskúmania rozhodnutia súdu prvého stupňa súdom vyššieho stupňa a nejde o výnimky upravené zákonom (Trestným poriadkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné vyhrážanie, podvod, vydieranie, nedokonaný zločin, prevzatie a nevrátenie finančnej hotovosti, zásah do slobody rozhodovania poškodenej, hrozby majúce charakter ťažkej ujmy, vymyslená zámienka - vydávanie sa za policajta, pokračovací prečin podvodu, nesúhlas s právnou kvalifikáciou skutku, odmietnutie dovolania obvineného, spôsobenie škody, zločin vydierania
Právna veta: Ak páchateľ použije hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy na donucovanie iného k majetkovému plneniu, pričom páchateľ možnosť spôsobenia ujmy, ktorou hrozí alebo odhodlanie na jej spôsobenie len predstiera, čím poškodeného uvedie do omylu a obohatí tak seba alebo iného na škodu cudzieho majetku, ide o spáchanie trestného činu vydierania podľa § 189 Trestného zákona (pri aplikácii základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty uvedenej v tomto ustanovení) a nie o trestný čin podvodu podľa § 221 Trestného zákona. V takom prípade je ustanovenie § 189 Trestného zákona v pomere špeciality ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, konanie na odvolacom súde podľa OSP, prekvapivé rozhodnutie, dovolanie navrhovateľov, odňatie možnosti konať pred súdom, späťvzatie návrhu navrhovateľmi, určenie neplatnosti nájomnej zmluvy
Právna veta: Rozhodnutie o trovách konania je vnútorne jednotnou procesnoprávnou otázkou, pri ktorej nemožno samostatne hovoriť na jednej strane o ustanoveniach upravujúcich náhradu trov konania podľa zásady úspechu (výsledku konania), a na druhej strane odlišných ustanoveniach v zmysle § 213 ods. 2 O.s.p. Takýto názor je aj v súlade s názormi prezentovanými v odbornej právnickej literatúre (napr. Števček/Ficová a kol. Občiansky súdny poriadok – Komentár, Nakladatelství C. H. Beck, 2009, str. 635). Procesné rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania nemôže mať atribúty tzv. prekvapivého rozhodnutia a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: podanie dovolania, oneskorenosť podania dovolania, dovolanie odporkyne, nesprávne právne posúdenie veci, odmietnutie dovolania ako podané oneskorene, návrh na odklad vykonateľnosti rozhodnutia, neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru
Právna veta: Podľa § 240 ods. 1 O.s.p. účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Ak odvolací súd vydal opravné uznesenie, plynie táto lehota od doručenia opravného uznesenia. Podľa § 240 ods. 2 (veta prvá) O.s.p. zmeškanie lehoty uvedenej v odseku 1 nemožno odpustiť. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: podanie odvolania, vymáhanie súdnej pohľadávky z rozhodovacej činnosti a inej činnosti súdov, odmietnutie odvolania povinného ako oneskorene podané, rozhodnutie súdneho úradníka, výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, uspokojenie prednostnej pohľadávky oprávneného
Právna veta: V zmysle § 374 ods. 4 O.s.p. proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie.
Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202), rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin a spôsoby jeho spáchania, námietka správnosti skutkových zistení, ohrozovanie fyzického a psychického zdravia maloletých detí, neprimerané bitie maloletých detí, obžalovaní ako rodičia maloletých detí, odmietnutie dovolania obvineného, zločin týrania blízkej a zverenej osoby
Právna veta: Je síce možno súhlasiť s dovolacou námietkou obvineného v tom zmysle, že všeobecne nie je možné stanoviť, aký konkrétny časový úsek sa považuje za dlhší čas, ktorý je možný ešte považovať za závažnejší spôsob konania. V každom prípade však konanie po dlhší čas pripadá do úvahy nielen pri pokračovacích trestných činoch, ale najmä pri trvácich trestných činoch t. j. vtedy, keď sa udržiava protiprávny stav po určitú dobu. Pritom dĺžku časového úseku, ktorý je možné považovať za dlhšiu dobu je treba posudzovať predovšetkým na základe intenzity konania obvineného a závažnosti trestného činu. Inak p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: hrozba násilia alebo hrozba inej ťažkej ujmy, jednočinný súbeh, nebezpečné vyhrážanie, vydieranie, podvod
Právna veta: I. Ak páchateľ použije hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy na donucovanie iného k majetkovému plneniu, pričom páchateľ možnosť spôsobenia ujmy, ktorou hrozí alebo odhodlanie na jej spôsobenie len predstiera, čím poškodeného uvedie do omylu a obohatí tak seba alebo iného na škodu cudzieho majetku, ide o spáchanie trestného činu vydierania podľa § 189 Tr. zák. (pri aplikácii základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty uvedenej v tomto ustanovení) a nie o trestný čin podvodu podľa § 221 Tr. zák. V takom prípade je ustanovenie § 189 Tr. zák. v pomere špeciality k ustanoveniu § 221 T ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, námietka zmätočnosti napadnutého uznesenia odvolacieho súdu, neosvedčenie existencie zákonných predpokladov na nariadenie predbežného opatrenia, zmluva o prevode obchodného podielu, určenie neúčinnosti zmlúv o prevode obchodného podielu, návrh na nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Dovolací súd vychádza z názoru, že zmyslom predbežného opatrenia je dočasná úprava pomerov účastníkov konania (nie s konečnou platnosťou, pričom musí byť poskytnutá ochrana tomu, kto o vydanie predbežného opatrenia žiada, ako aj tomu, voči ktorému predbežné opatrenie smeruje. Ochrana toho, proti komu má navrhované predbežné opatrenie smerovať, však nemôže dosiahnuť takej intenzity, aby prakticky znemožňovala ochranu oprávnených záujmov druhej strany. Dovolací súd poukazuje, že ide pritom o dočasné opatrenie, ktorého trvanie je obmedzené, ktoré môže byť na návrh zrušené a predbežným opatrením ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skúmanie podmienok konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, námietka nesprávneho poučenia o nemožnosti napadnúť výrok o zamietnutí návrhu na prerušenie konania odvolaním, Exekučný súd, združenie na ochranu spotrebiteľa ako vedľajší účastník
Právna veta: Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Podľa § 104 ods. 1 O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Keďže na prejednanie odvolania podaného oprávnenou proti uzneseniu odvolacieho súdu nie je daná funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: výrok o zamietnutí návrhu, Exekučný súd, chýbajúca funkčná príslušnosť, procesné podmienky konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, návrh oprávnenej na prerušenie konania
Právna veta: I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také podmienky týkajúce sa súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania patria tie, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto podmienkou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, z úpravy ktorej vyplýva, ktorý súd je príslušný konať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podanie odvolania, dovolanie matky maloletého dieťaťa, späťvzatie dovolania, zastavenie dovolacieho konania
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. So zreteľom na jednoznačné, právne účinné dispozitívne úkony dovolateľky, ktorým vzala dovolanie v tejto veci späť, Najvyšší súd Slovenskej republiky (§ 10a ods. 1 O.s.p.) konanie o jej dovolaní zastavil podľa § 243b ods. 5 O.s.p.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: podanie dovolania, nesplnenie zákonom požadovaných náležitostí dovolania, nerešpektovanie výzvy okresného súdu na predloženie plnomocenstva, vady podania, bezhotovostná forma poskytnutia úveru prevodom na účet, povinné právne zastúpenie dovolateľa v dovolacom konaní, Centrum právnej pomoci, exekučná vec
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 241 ods. 1, veta druhá O.s.p. musí byť dovolateľ v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Citované zákonné ustanovenie vyžaduje, aby bol dovolateľ vzhľadom k zvýšenej odbornej náročnosti dovolacieho konania zastúpený
profesijným advokátom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, právo na odôvodnenie rozhodnutia, súdny poplatok za námietku zaujatosti, námietka zaujatosti sudcov, nesprávny úradný postup Okresného súdu, náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti, nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l O.s.p. predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: disciplinárne konanie zák. č. 385/2000, zníženie funkčného platu, odklad vykonateľnosti právoplatného rozsudku krajského súdu, späťvzatie návrhu na začatie disciplinárneho konania, disciplinárne opatrenie, Zavinené porušenie povinnosti sudcu
Právna veta: Podľa § 120 ods. 9 zákona č. 385/2000 Z. z., návrh na začatie disciplinárneho konania možno vziať späť až dovtedy, kým sa disciplinárny senát, prípadne odvolací disciplinárny senát odoberie na záverečnú poradu. Ten, kto vzal návrh na začatie disciplinárneho konania späť, nemôže už v takomto prípade podať nový návrh.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: riadne a mimoriadne opravné prostriedky, právoplatné rozhodnutie napadnuté opravným prostriedkom, prípustnosť dovolania
Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). V prejednávanej veci smeruje dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu. Uznesenia odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie prípustné, sú uvedené v § 239 ods. 1 a 2 O.s.p., dovolateľkou napadnuté uznesenie ale nevykazuje znaky žiadneho z nich. Dovolanie oprávnenej preto podľa § 239 ods. 1 a 2 O.s.p. prípustné nie je. Prípustnosť podaného dovolania by v preskúmavanej veci prichádzala do úvahy, len ak v konaní došlo k niektorej z procesných vád taxatívne vymenovaných v § 237 O.s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie dovolania, skúmanie podmienok konania, zastavenie konania o dovolaní, nevylúčenie sudcu z prerokovania a rozhodovania veci, konanie o vylúčenie veci z exekúcie
Právna veta: Vzhľadom na to, že dovolanie môže byť podané len proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, Občiansky súdny poriadok ani neupravuje funkčnú príslušnosť na prejednanie dovolania smerujúceho proti rozhodnutiu iného než odvolacieho súdu. Nedostatok funkčnej príslušnosti súdu na prejednanie veci patriacej do právomoci súdov je pritom neodstrániteľný
nedostatok podmienky konania, so zreteľom na ktorý súd konanie zastaví (§ 104 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 243c O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, dovolanie žalobcu, nesprávne právne posúdenie veci, povinnosť ospravedlniť sa v televíznom vysielaní, odmietnutie dovolania, iná vada konania, neunesenie dôkazného bremena žalobcu, náhrada nemajetkovej ujmy, zásah do osobnostných práv
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že judikatúrou najvyššieho súdu je nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu nižšieho stupňa považovaná za tzv. inú procesnú vadu konania (viď R 111/1998), ktorá prípustnosť dovolania nezakladá - nejde totiž o procesnú vadu v zmysle § 237 O.s.p. Právna kvalifikácia nepreskúmateľnosti rozhodnutia súdu nižšieho stupňa ako dôvodu zakladajúceho (len) tzv. inú vadu konania pritom vyplýva tiež z rozhodnutí ďalších senátov najvyššieho súdu (porovnaj napríklad sp. zn. 1 Cdo 140/2009, 1 Cdo 181/2010, 2 MCdo 18/2008, 2 Cdo 83/2010, 4 Cdo 310/2009, 5 Cdo 290/2008, 5 Cdo 216/2010, 6 Cdo 25/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odmena súdneho exekútora, zastavenie exekúcie pre uplynutie prekluzívnej lehoty v zmysle Zákona o priestupkoch, konanie o priestupku, procesné zavinenie na zastavení exekúcie, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR
Právna veta: Ustanovenia § 196 a § 197 ods. 1 Exekučného poriadku určujú zásadu, že odmenu patriacu súdnemu exekútorovi za výkon exekučnej činnosti, náhradu jeho hotových výdavkov a náhradu za stratu času uhrádza povinný. Len výnimočne, ak dôjde k zastaveniu exekúcie, môže súd uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie; súd však uváži, ktoré trovy potreboval oprávnený na účelné vymáhanie nároku, a či mohol pri náležitej opatrnosti predvídať dôvod zastavenia exekúcie (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku teda umožňuje súdu pri zastavení konania prelomiť zásadu vyplýv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: dôvody dovolania, nesplnenie podmienok dovolania, námietka zaujatosti voči samosudcovi, pochybnosti o správnosti skutkových zistení, nenastúpenie na výkon trestu odňatia slobody, obsahové náležitosti dovolania, nepodmienečný trest odňatia slobody, prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, zločin lúpeže
Právna veta: Dovolanie už pri jeho podaní musí byť odôvodnené tak, aby bolo zrejmé, v ktorej časti sa rozhodnutie napáda a aké chyby sa vytýkajú rozhodnutiu alebo konaniu, ktoré rozhodnutiu predchádzalo. V dovolaní sa musí uviesť dôvod dovolania podľa § 371 (§ 374 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku).
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: siahnutie na život pracovníka orgánu právnej ochrany, trestné stíhanie vyžiadanej osoby, azylové konanie, trestný čin banditizmu, sťažnosť vyžiadanej osoby, vydávacia väzba
Právna veta: Podľa § 506 ods. 1 Tr. por. ak je to potrebné na zabezpečenie prítomnosti vyžiadanej osoby v extradičnom konaní na území Slovenskej republiky alebo na zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania, vezme ju predseda senátu krajského súdu do vydávacej väzby. Urobí tak na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie. Z tohoto ustanovenia je zrejmé, že účelom vydávacej väzby je zabezpečiť prítomnosť vyžiadanej osoby v extradičnom konaní na území Slovenskej republiky, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania, ktoré v predmetnej veci stále prebieha. Vydávacia väzba nie je väz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: chránená osoba, zavinenie, okolnosť podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzby, osoba vyššieho veku
Právna veta: I. Ustanovenie § 18 Tr. zák. a ustanovenie § 139 ods. 2 Tr. zák. upravujú spôsob riešenia dvoch odlišných právnych otázok a to jednak otázku zavinenia vo vzťahu k okolnosti, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, a jednak ďalšiu podmienku použitia osobitného kvalifikačného pojmu chránenej osoby, spočívajúcu v súvislosti spáchania činu s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby. Taká súvislosť musí byť daná nielen objektívne, ale z hľadiska páchateľa aj subjektívne. II. V zmysle § 139 ods. 2 Tr. zák. možno spáchanie činu voči (na) osobe vyššieho veku (§ 127 ods. 3, § 139 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na primerané finančné zadosťučinenie, právo na primerané zadosťučinenie, ochrana porušeného základného práva, spravodlivé finančné zadosťučinenie, určenie finančného zadosťučinenia
Právna veta: Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného základného práva v prípadoch, v ktorých sa zistilo, že k porušeniu došlo spôsobom, ktorý vyžaduje nielen vyslovenie porušenia, prípadne príkaz na ďalšie konanie bez pokračujúceho porušovania základného práva (IV. ÚS 210/04). Podľa názoru ústavného súdu v tomto prípade prichádza do úvahy priznanie finančného zadosťučinenia. Pri určení finančného zadosťučinenia ústavný súd vychádza zo zásad spravodlivosti aplikovaných Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý spravodlivé finančné zadosťučinenie podľa čl. 41 Dohovoru o ochrane ľudskýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: náhrada škody v adhéznom konaní, právo poškodeného uplatniť nárok na náhradu škody, poškodený procesnou stranou v adhéznom konaní, rozhodovanie o nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom
Právna veta: Poškodený, ktorý má v trestnom konaní právo uplatniť nárok na náhradu škody, a ak tento nárok aj uplatnil, je procesnou stranou v tzv. adhéznom konaní (prebiehajúcom kontinuálne so súdnym konaním o vine), v ktorom sa rozhoduje o ním uplatnenom nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom. V intenciách uvedeného sa poškodený v trestnom konaní pred príslušným súdom môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva, ktorým je v tomto prípade uplatnený nárok na náhradu škody. Garancie poskytované čl. 6 ods. 1 dohovoru zaručujúce právo na spravodlivé súdne konanie sú teda v trestnom konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zásada kontradiktórnosti v občianskom súdnom konaní, Zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku, možnost konvalidovať procesné nedostatky odvolacím súdom
Právna veta: Pre ústavnú udržateľnosť napadnutého postupu a uznesenia postačuje, aby bola zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku (v posudzovanom prípade v konaní na oboch stupňoch). Presadzovanie názoru, že na každom jednom stupni súdnictva musí byť uvedená zásada dodržaná bez výnimky, by podľa názoru ústavného súdu odvolaciemu súdu v zásade prisúdilo len funkciu akéhosi kasačného orgánu bez reálnej možnosti konvalidovať prípadné procesné nedostatky vlastným postupom.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zastavenie konania, rovnaký predmet konania, rei iudicatae, prekážka rozsúdenej veci
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (rei iudicatae) svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania vedie k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Ten istý predmet konania je daný vtedy, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, z ktorých bol uplatnený (t. j. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, nedostatok naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, neosvedčenie naliehavého právneho záujmu ako dôvod zamietnutia žaloby na určenie
Právna veta: Naliehavý právny záujem, ktorý je podmienkou prípustnosti takejto žaloby, spočíva v tom, že žalobca v danom právnom vzťahu môže navrhovaným určením dosiahnuť odstránenie spornosti a ochranu svojich práv a oprávnených záujmov (ide najmä o prípady, v ktorých sa určením, či tu právny vzťah alebo právo je či nie je, vytvorí pevný základ pre právne vzťahy účastníkom sporu a predíde sa žalobe o plnenie). Naliehavý právny záujem žalobcu na požadovanom určení treba skúmať predovšetkým so zreteľom na cieľ sledovaný podaním žaloby a konečný zmysel navrhovaného rozhodnutia. Ak žalobca neosvedčí svoj nali ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu vykonateľným súdnym rozhodnutím, predbežný zásah zakázať alebo uložiť aby bol obnovený predošlý stav, zásah do subjektívnych občianskych práv, narušenie pokojného stavu, zásah do pokojného stavu
Právna veta: Ochranu proti tomu, kto právo poruší (porušuje) alebo ohrozí (ohrozuje), poskytuje teda aj obec. Obec neposkytuje ochranu akémukoľvek porušeniu či ohrozeniu práva, ale iba takému, ktoré nastalo tým, že sa bez právneho dôvodu zasiahlo do doterajšieho pokojného stavu, ktorý bol pred zásahom. Ide o ochranu doterajšieho stavu bez toho, aby obec skúmala, či ten, kto zasiahol do pokojného stavuje na to oprávnený, alebo nie. K zrejmému zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka spravidla dôjde pri protiprávnom konaní. Obnovenie predošlého stavu by bolo možné spravodlivo požadovať l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pochybnosť o nestrannosti sudcu podľa účastníkov konania a verejnosti, sudca subjektívne absolútne nestranný, posudzovanie nestrannosti podľa subjektívneho a objektívneho hľadiska, neprítomnosť zaujatosti a straníckosti, nestrannosť sudcu
Právna veta: Nestrannosť sa obyčajne definuje ako neprítomnosť predsudku (zaujatosti) a straníckosti. V judikatúre ESĽP, na ktorú nadväzuje aj judikatúra ústavného súdu, sa rozlišuje posudzovanie nestrannosti podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na základe osobného presvedčenia a správania konkrétneho sudcu v danej veci, a tiež podľa objektívneho hľadiska, teda zisťovaním, či sudca poskytoval dostatočné záruky, aby bola z tohto hľadiska vylúčená akákoľvek oprávnená pochybnosť (III. ÚS 16/00, IV. ÚS 38/09). Nestrannosť sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. nec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, identická sťažnosť, neefektívny právny prostriedok, medzinárodný súdny orgán , prostriedok nápravy na národnej úrovni, kasačný súd, udržateľnosť napadnutého postupu súdu, ústavná udržateľnosť, princíp kontradiktórnosti súdneho konania, náprava na národnej úrovni
Právna veta: 1) Pre ústavnú udržateľnosť napadnutého postupu a uznesenia postačuje, aby bola zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku (v posudzovanom prípade v konaní na oboch stupňoch). Presadzovanie názoru, že na každom jednom stupni súdnictva musí byť uvedená zásada dodržaná bez výnimky, by podľa názoru ústavného súdu odvolaciemu súdu v zásade prisúdilo len funkciu akéhosi kasačného orgánu bez reálnej možnosti konvalidovať prípadné procesné nedostatky vlastným postupom. Na základe uvedeného preto ústavný súd dospel k záveru, že postupom krajského súdu a jeho uzneseniami bol v daných veciach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, ústavný súd slovenskej republiky, subsidiárna štruktúra , právomoc dovolacieho súdu, rozdelenie súdnej moci, uskutočnenie dovolacieho konania, splnenie podmienok možnosti dovolania, systém ochrany ústavnosti , výlučná právomoc dovolacieho súdu, štádiá konania pred občianskoprávnym súdom
Právna veta: 1) Ústavný súd vzhľadom na svoju doterajšiu judikatúru považuje za potrebné uviesť, že otázka posúdenia, či sú, alebo nie sú splnené podmienky na uskutočnenie dovolacieho konania, patrí do výlučnej právomoci dovolacieho súdu, t. j. najvyššieho súdu, a nie do právomoci ústavného súdu. Z rozdelenia súdnej moci v ústave medzi ústavný súd a všeobecné súdy (čl. 124 a čl. 142 ods. 1) vyplýva, že ústavný súd nie je alternatívou ani mimoriadnou opravnou inštanciou vo veciach patriacich do právomoci všeobecných súdov, ktorých sústavu završuje najvyšší súd (mutatis mutandis II. ÚS 1/95, II. ÚS 21/96). Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, podanie sťažnosti a dovolania súbežne, predčasné podanie sťažnosti , uplatnenie právomoci ústavného súdu, právomoc dovolacieho súdu , posledný procesný prostriedok, uplatnenie právomoci dovolacieho súdu, „dvojkoľajnosti konania“, podmienky právneho štátu, súbežné rozhodovanie dvoch súdov
Právna veta: 1) Sťažovateľ akceptoval subsidiárne postavenie ústavného súdu pri ochrane základných práv a slobôd tým, že podal vo svojej právnej veci dovolanie ešte predtým, ako doručil ústavnému súdu sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 ústavy. V okolnostiach daného prípadu sťažovateľ podaním dovolania, ako aj podaním sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy vedome vytvoril stav „dvojkoľajnosti konania“, keď by o tej istej veci mali súbežne rozhodovať dva orgány súdneho typu (najvyšší súd ako dovolací súd a ústavný súd), čo nie je v podmienkach právneho štátu rešpektujúceho princíp právnej istoty ústavne aprobovate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, žaloba o preskúmanie rozhodnutia, viaceré plné moci, platnosť rozhodnutia DÚ, rozhodnutie DÚ nazvané ako "Oznámenie", rozdelenia právomocí, napadnutie rozhodnutia daňového úradu, odvolanie daňového subjektu , zrušenie rozhodnutia daňového úradu, odvolanie podané nepríslušnou osobou
Právna veta: 1) Ústavný súd ďalej uvádza, že je bežnou praxou všeobecných súdov, že rozhodnutia daňového úradu nazvané ako „Oznámenie“, ktorým sa oznamuje (§ 47 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb.), že odvolanie daňového subjektu sa zamieta z dôvodu, že bolo podané nepríslušnou osobou, sú preskúmavané v rámci správneho súdnictva (porovnaj napr. rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 20 S 45/2011 z 21. mája 2013). V prípade úspechu totiž krajský súd ako vecne a miestne príslušný zruší rozhodnutie daňového úradu nazvané ako „Oznámenie“ a vec mu vráti na ďalšie konanie, t. j. do štádia, že sa daňový úrad musí pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, počítanie lehoty, oneskorené podanie sťažnosti, odpustenie predĺženie lehoty podania sťažnosti, kogentné ustanovenie , sťažnosť uplatnená na ústavnom súde, právny prostriedok ochrany základných práv , lehota dva mesiace, neprípustné dovolania, zásah do práv sťažovateľa, lehota na podanie ústavnej sťažnosti , neobmedzený právny prostriedok
Právna veta: 1) Ústavný súd pri svojej rozhodovacej činnosti opakovane vyslovil právny názor, že sťažnosť podľa čl. 127 ústavy nie je časovo neobmedzeným právnym prostriedkom ochrany základných práv a slobôd (I. ÚS 33/02, II. ÚS 29/02, III. ÚS 62/02). Jednou zo zákonných podmienok jej prijatia na ďalšie konanie je jej podanie v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť (§ 53 ods. 3 zákona o ústavom súde). Nedodržanie te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, zákonom predvídaný spôsob, akceptovanie námietok , nie dvakrát v tej istej veci, absencia tvrdení v riadnom konaní , neprípustnosť trestného stíhania, zodpovednosť účastníka za ochranu svojich práv , opravné konanie , úspešné uplatnenie sťažnosti , skoršie stíhanie pre ten istý skutok, vyčerpanie procesných prostriedkov
Právna veta: 1) Neprípustnosť trestného stíhania, ak ide o osobu, proti ktorej sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom, je vyjadrená v § 9 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku a je v podstate premietnutím čl. 50 ods. 5 ústavy, podľa ktorého nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý už bol právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby.....................................2) Zákon o ústavnom súde ako zákonnú podmienku ustanovuje, že pred podaním sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy musí sťažovateľ vyčerpať všetky procesné prostriedky (opravné alebo iné právne pros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, vznesenie obvinenia konkrétnej osoby, povinnosť nahradiť škodu, konanie vo veci poškodeného , moment vznesenia obvinenia , obvinenie a odškodnenie, poškodená osoba, nárok na náhradu škody v trestnom konaní , určenie občianskych práv, osoba uplatňujúca si nárok na náhradu škody
Právna veta: 1) Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) v rozhodnutí Krumpel a Krumpelová v. Slovensko z 5. júla 2005 (č. 56195/00) uviedol, že poškodené osoby uplatňujúce si nárok na náhradu škody v trestnom konaní majú nárok požívať ochrany zo záruk čl. 6 ods. 1 dohovoru, pretože takéto konanie možno považovať za rozhodujúce pre určenie ich „občianskych práv“. Je potrebné poznamenať, že ESĽP sa v danom prípade z hľadiska porušenia základných práv sťažovateľov zaoberal ich trestnou vecou, v rámci ktorej nebolo len začaté trestné stíhanie, ale došlo aj ku vzneseniu obvinenia konkrétnej osobe (napr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: nedôvodná ústavná sťažnosť , korigovanie výsledku konania , zrušujúce rozhodnutie najvyššieho súdu, rozhodnutie nemajúce charakter rozhodnutia, predčasná ústavná sťažnosť, opravné konanie, konečný charakter rozhodnutia, námietka porušenia základných práv, korigovanie ďalšieho procesného postupu, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Ústavná sťažnosť nedôvodná, resp. predčasná, pretože smeruje proti zrušujúcemu rozhodnutiu najvyššieho súdu, ktoré treba považovať za procesné rozhodnutie nemajúce charakter rozhodnutia „konečného“. Podľa zistenia ústavného súdu v tomto čase konanie vo veci samej pokračuje na krajskom súde a je vedené pod sp. zn. 4 Co 238/2013. Až po jeho ukončení a vydaní rozhodnutia krajským súdom vo veci samej (ako aj po využití možnosti podať mimoriadne opravné prostriedky) bude mať sťažovateľ možnosť uplatniť ochranu svojich práv podaním sťažnosti ústavnému súdu........................2) Ak ústavný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, odňatá reálna možnosť vyjadriť sa k veci, obranná argumentácia, právo vyjadriť sa k veci, doručovanie kolíznemu opatrovníkovi, porušenie základného princípu, kolízny opatrovník maloletého, základný princíp kontradiktórnosti konania, vyjadrenie protistrany, nevyužitie práva vyjadriť sa k veci, dostatočná ochrana a pozornosť základných práv
Právna veta: 1) Ústavný súd opakovane (pozri už uvedené, pozn.) upozorňuje (podobne ako to konštatoval aj najvyšší súd vo vzťahu ku krajskému súdu, pozn.), že účastník konania má právo, nie povinnosť vyjadriť sa k veci, pričom za nevyužitie tohto práva nemožno účastníka konania sankcionovať, ale sám účastník konania sa nevyužitím tejto možnosti vystavuje nebezpečenstvu, že jeho právam a záujmom nebude poskytnutá dostatočná ochrana a pozornosť aj z pohľadu jeho obrannej argumentácie. O porušení základného princípu kontradiktórnosti konania by však bolo možné uvažovať iba v prípade, ak by účastníkovi konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, prípravné konanie v trestnej veci sťažovateľa , relevantné okolnosti prípadu, postup orgánov v prípravnom konaní, trestné konanie , úkony orgánov činných v trestnom konaní , korigovanie pochybení, prípravné konanie v trestnej veci, pochybenie orgánu verejnej moci
Právna veta: 1) Aplikujúc princíp subsidiarity na trestné konanie, ústavný súd vo svojej judikatúre konštantne zdôrazňuje, že trestné konanie je od svojho začiatku až po koniec procesom, v rámci ktorého sa pri vykonávaní jednotlivých úkonov môžu zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ako aj v predmetnej veci konajúcich všeobecných súdov naprávať, resp. korigovať jednotlivé pochybenia, ku ktorým došlo v predchádzajúcich štádiách trestného konania. Preto spravidla až po právoplatnom skončení trestného konania možno na ústavnom súde namietať také pochybenia príslušných orgánov verejnej moci, ktoré nebol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, čl. 127 ods. 1 Ústavy SR, lehota na podanie sťažnosti Ústavnému súdu, dovôdy nemožnosti odmietnutia sťažnosti , rozhodnutie o dovolaní , oneskorene podaná sťažnosť na Ústavný súd, rozhodovacia činnosť Ústavného súdu, dôvod odmietnutia sťažnosti pre oneskorenosť, dovolanie podané súbežne so sťažnosťou
Právna veta: 1) V rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa ustálil právny názor (napr. I. ÚS 169/09, I. ÚS 289/09), podľa ktorého v prípade podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania) a súbežne podanej sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy je takáto sťažnosť považovaná za prípustnú až po rozhodnutí o dovolaní. Zároveň ústavný súd v tejto súvislosti vo svojej judikatúre uvádza (napr. m. m. I. ÚS 184/09, I. ÚS 237/09, I. ÚS 239/09, IV. ÚS 49/2010, IV. ÚS 453/2010), že lehota na prípadné podanie sťažnosti po rozhodnutí o dovolaní bude považovaná v zásade za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, zmena v skutkových okolnostiach , návrh na začatie konania , opätovné konanie, nedostatok právomoci , napadnutie toho istého konania, dodatočne splnená podmienka konania, rozhodnutie o odmietnutí návrhu , podmienka konania, odmietnutie návrhu pre nedostatok právomoci , prekážka pre opätovné konanie
Právna veta: 1) V zmysle judikatúry ústavného súdu rozhodnutie o odmietnutí návrhu na začatie konania pre nedostatok právomoci je rozhodnutím „o konaní“, ktoré má na mysli citované ustanovenie § 24 písm. a) zákona o ústavnom súde. Nejde však o podmienku konania, ktorú možno dodatočne splniť v ďalšom návrhu, ktorým sa napáda to isté konanie a rozhodnutie, ktoré bolo napadnuté v predchádzajúcom návrhu, ktorý bol odmietnutý pre nedostatok právomoci ústavného súdu (vo vzťahu k okresnému súdu, pozn.). Obdobne v prípade, že nenastala zmena v skutkových okolnostiach (vo vzťahu ku krajskému súdu, pozn.), je skorši ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, rozdielne právne názory súdov , súdny systém založený na precedensoch, vnútroštátny právny systém, najvyššia súdna inštancia , rozdielna judikatúra v rovnakých veciach, regulátor konfliktov judikatúry, protichodné právne závery súdov, právne závery všeobecných súdov , precedens ako prameň práva, skutkovo rovnaké veci, identické rozhodnutie
Právna veta: 1) Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje na svoj právny názor, podľa ktorého právne závery všeobecných súdov obsiahnuté v rozhodnutiach vo veci samej nemajú charakter precedensu, ktorý by ostatných sudcov rozhodujúcich v obdobných veciach zaväzoval rozhodnúť identicky, napriek tomu protichodné právne závery vyslovené v analogických prípadoch neprispievajú k naplneniu hlavného účelu princípu právnej istoty ani k dôvere v spravodlivé súdne konanie (obdobne napr. IV. ÚS 49/06, III. ÚS 300/06)....................2) Z rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva Beian v. Rumunsko (č. 1) zo 6. d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: akceptácia zachovania ústavne súladného účelu aplikovanej právnej úpravy, individuálny právno-aplikačný rozmer realizácie práva, uplatňovanie základných hodnôt demokratickej spoločnosti v rozhodovacej činnosti, materiálny prístup v chápaní ústavnosti
Právna veta: Materiálny prístup v chápaní ústavnosti vyžaduje v širšom zmysle akceptáciu a uplatňovanie základných hodnôt demokratickej spoločnosti v rozhodovacej činnosti všetkých orgánov verejnej moci a v užšom zmysle zohľadňujúcom individuálny právno-aplikačný rozmer realizácie práva akceptáciu zachovania ústavne súladného účelu aplikovanej právnej úpravy.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu a právo na informácie, ochrana práv a slobôd iných, porušenie základného práva na slobodu, zásah do slobody prejavu nevyhnutný v demokratickej spoločnosti
Právna veta: Sloboda prejavu však so sebou prináša i povinnosti a zodpovednosť, a preto podlieha podmienkam a obmedzeniam, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu definovaných legitímnych záujmov, medzi ktoré nepochybne patrí aj ochrana práv a slobôd iných. Z uvedeného vyplýva, že v prípadoch tvrdeného porušenia základného práva na slobodu prejavu podľa čl. 26 ústavy a čl. 10 dohovoru rozsudkom všeobecného súdu je potrebné skúmať, či zásah do slobody prejavu sťažovateľa bol ustanovený zákonom, sledoval legitímny cieľ a či bol nevyhnutný v demokratickej spoloč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb, právo na sudnu ochranu, povinnosť súdu prerokovať každý návrh oprávnenej osoby
Právna veta: Obsahom základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nie je však povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb (v danom prípade sťažovateľky, ktorá podala námietku zaujatosti proti sudcom okresného súdu) a vylúčiť ňou označených sudcov z ďalšieho prerokúvania a rozhodovania vecí pre zaujatosť. Jeho obsahom je len povinnosť súdu prerokovať každý návrh oprávnenej osoby (v tomto prípade návrh na vylúčenie všetkých sudcov z ďalšieho prerokúvania a rozhodnutia veci pre zaujatosť) a rozhodnúť o ňom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčené nariadenie predbežného opatrenia, zabrániť dočasnou a provizórnou úpravou nepriaznivým následkom, zabezpečovací inštitút v civilnom procese, zabezpečovacia funkcia predbežných opatrení
Právna veta: Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov v civilnom procese. Zabezpečovacia funkcia predbežných opatrení sa prejavuje najmä v ich schopnosti zabrániť dočasnou a provizórnou úpravou nepriaznivým následkom, ktoré mohli pred začatím konania alebo v už začatom konaní nastať. Právna teória vymedzuje niektoré druhy konaní, kde je nariadenie predbežného opatrenia vylúčené (napr. vo veciach správneho súdnictva, v dedičských veciach), avšak exekučné konanie medzi ne podľa názoru ústavného súdu nepatrí. V exekučnom konaní možno nariadiť predbežné opatrenie aj napriek tomu, že inštitút ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Zmluva medzi spotrebiteľom a dodávateľom, Siršie a užšie vymedzenie spotrebiteľskej zmluvy, Ochrana spotrebiteľa, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Pojem spotrebiteľská zmluva možno vymedziť v širšom a užšom zmysle. V širšom zmysle to bude každá zmluva uzatváraná medzi spotrebiteľom a dodávateľom. V užšom zmysle pôjde o tie spotrebiteľské zmluvy, ktoré sú všeobecne upravené v § 52 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. Problematiku ochrany spotrebiteľa však nemožno stotožňovať len so spotrebiteľskou zmluvou upravenou v § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, nesplnenie povinností verejným funkcionárom
Právna veta: Nesplnenie povinností vyplývajúcich verejným funkcionárom z ústavného zákona o ochrane verejného záujmu zakladá legálny a legitímny dôvod na uplatnenie (ústavnoprávnej) zodpovednosti podľa tohto ústavného zákona príslušným orgánom verejnej moci, t. j. verejný funkcionár, ktorý si tieto povinnosti dôsledne nesplní, sa vystavuje možnému sankčnému postihu podľa príslušných ustanovení tohto ústavného zákona.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nemožnosť vykonávať práva akcionára, akciovou spoločnosťou s vlastnými akciami, akciová spoločnosť, neplatný prevod akcií z akciovej spoločnosti na iné osoby, nemožnosť vykonávať práva akcionára spojené s vlastnými akciami, glasovanie na valnom zhromaždení
Právna veta: Ústavný súd ďalej uvádza, že ak by bol prevod akcií z akciovej spoločnosti na iné osoby skutočne neplatný a tieto osoby by sa nestali akcionármi akciovej spoločnosti, tak by akcionárom vo vzťahu k týmto akciám ostala samotná akciová spoločnosť (žalovaná v 1. rade). V tomto prípade by ale mali nastať právne následky v zmysle § 161d ods. 1 prvej vety Obchodného zákonníka, podľa ktorého akciová spoločnosť nemôže vykonávať práva akcionára spojené s vlastnými akciami, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. Navyše, podľa § 186 ods. 3 Obchodného zákonníka sa pri hlasovaní na valnom zhromaždení neprihl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť všeobecného súdu na procesné úkony reagovať, povinnosť všeobecného súdu akceptovať návrhy, procesný postoj účastníka konania
Právna veta: Procesný postoj účastníka konania zásadne nemôže bez ďalšieho dokazovania implikovať povinnosť všeobecného súdu akceptovať jeho návrhy, procesné úkony a obsah opravných prostriedkov a rozhodovať podľa nich. Všeobecný súd je však povinný na všetky tieto procesné úkony primeraným, zrozumiteľným a ústavne akceptovateľným spôsobom reagovať v súlade s platným procesným poriadkom, a to aj pri rešpektovaní druhu civilného procesu, v ktorom účastník konania uplatňuje svoje nároky alebo sa bráni proti ich uplatneniu, prípadne štádia civilného procesu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadi stavbu na cudzom pozemku, neoprávnený stavebník, vlastnícke právo k pozemku, vecné bremeno na nehnuteľnosť, neoprávnená stavba ako náhrada do vlastníctva vlastníkovi pozemku
Právna veta: Vlastník pozemku sa môže proti neoprávnenému stavebníkovi domáhať ochrany na súde. Súd na návrh môže rozhodnúť tak, že podľa § 135c Občianskeho zákonníka, ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil (ďalej len „vlastník stavby“) (ods. 1). Pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí (ods. 2). Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skutočnosti majúce pôvod v podnikaní a s podnikaním nevyhnutne súvisia, pomery majetkové, pojem pomery účastníka, nepriaznivá hospodárska situácia právnickej osoby, oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu sťažovateľku ako právnickú osobu nemožno podrobiť rovnakým kritériám ako sociálne slabú fyzickú osobu. Zákon (Občiansky súdny poriadok Prečítajte si znenie predpisu Rek. zákon Občiansky súdny poriadok 99/1963 na portáli zákony.judikáty.info. ) bližšie nevysvetľuje pojem pomery účastníka, bez pochyby však musí ísť o pomery majetkové (a ak je žiadateľom fyzická osoba aj rodinné a zdravotné), majúce základ v okolnostiach, ktoré nie sú len dočasnej či prechodnej povahy a odôvodňujú záver, že žiadateľ celkom alebo sčasti nemôže splniť poplatkovú povinnosť. Pomery sťažo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, ústavná akceptovateľnosť, nejednotnosť názorov všeobecných súdov, nedostatok právomoci na prerokovanie veci, správne súdnictvo , princíp subsidiarity čl. 127 ods. 1 Ústava SR, rozhodnutia funkcionárov ústavov na výkon trestu, relevantné procesnoprávne ustanovenia, správna žaloba, rozhodnutie Najvyššieho súdu sp. zn. 2 Sžo 40/2012 , preskúmanie disciplinárneho trestu odsúdeného, uloženie disciplinárneho trestu odsúdenému vo výkone trestu
Právna veta: 1) Nad rámec ústavný súd poznamenáva, že všeobecné súdy rozhodnutia funkcionárov ústavov na výkon trestu odňatia o uložení disciplinárneho trestu odsúdenému vo výkone trestu môžu preskúmať taktiež v rámci správneho súdnictva na základe podanej správnej žaloby podľa relevantných procesnoprávnych ustanovení (pozri napr. rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 2 Sžo 40/2012 zo 16. januára 2013). V takom prípade by ochranu sťažovateľovým základným právam bol oprávnený a povinný poskytnúť práve všeobecný súd. Za týchto podmienok by ústavný súd musel sťažnosť sťažovateľa vzhľadom na princíp subsidiarit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: účastníci podľa O.s.p, právne účinky spojené s podaním návrhu , súhlas odporcu , návrh podaný niekým zjavne neoprávneným, nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti , prechod poviností, miesto navrhovateľa, prevod alebo prechod práv , zjavne neoprávnená osoba, ustálená judikatúra SR, súvislosti medzi postupom orgánu štátu a sťažovateľom , namietanie porušenia práv iných osôb, sťažnosť podaná inou osobou
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej sťažnosť nemôže podať fyzická alebo právnická osoba, ktorá síce namieta porušenie základných práv alebo slobôd iných osôb, avšak nie svojich (I. ÚS 56/98). Sťažnosti, v ktorých sťažovatelia nenamietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, ústavný súd už pri predbežnom prerokovaní odmieta ako podané osobami zjavne neoprávnenými (III. ÚS 41/00, I. ÚS 43/98, II. ÚS 128/95). O návrhu podanom zjavne neoprávnenou osobou možno hovoriť vtedy, keď namietaným postupom orgánu štátu nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu základného pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, advokát platca DPH, 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov , výpočtový základ pre odmenu advokátovi, prevzatie veci advokátom, právne zastúpenie advokátom, trovy účastníka konania, trovy z právneho zastúpenia advokátom
Právna veta: 1) Podľa § 36 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže v odôvodnených prípadoch podľa výsledku konania uznesením uložiť niektorému účastníkovi konania, aby úplne alebo sčasti uhradil inému účastníkovi konania jeho trovy. Sťažovateľovi, ktorý bol vo veci namietaného porušenia práva úspešný, vznikli trovy konania z dôvodu jeho právneho zastúpenia advokátom. Advokátka vykonala dva úkony právnej pomoci, a to prevzatie veci a príprava zastupovania, písomné spracovanie a podanie sťažnosti ústavnému súdu 15. mája 2013. Odmena za jeden úkon právnych služieb v zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky Ministe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: prípravné konanie bez prítomnosti advokáta, preukázanie viny obžalovaného, obžaloba ako jedna zo strán trestného konania, dokazovanie nad rámec dôkazných návrhov, princíp kontradiktórnosti, prípravné konanie , jedna zo strán trestného konania, dôkazné návrhy strán, druhá strana trestného konania, iniciatívne dokazovanie , ustanovenia zabezpečujúce právo obhajoby, predbežné prerokovanie obžaloby, preskúmanie obžaloby, rozhodnutie pri predbežnom prejednaní obžaloby
Právna veta: 1) Trestný poriadok je vo fáze súdneho konania postavený na princípe kontradiktórnosti, v rámci ktorého je právom všeobecného súdu rozhodnúť, či obžaloba ako jedna zo strán trestného konania predložila dostatok dôkazov na preukázanie viny obžalovaného (druhej strany trestného konania). Nie je teda v zásade povinnosťou všeobecného súdu iniciatívne viesť dokazovanie nad rámec dôkazných návrhov strán. Tým je aj dané, že všeobecný súd môže v rámci rozhodnutia pri predbežnom prerokovaní obžaloby, resp. preskúmania obžaloby vec vrátiť prokurátorovi v podstate iba celkom výnimočne, a to buď vtedy, ke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: nečinnost orgánu verejnej správy, domáhanie sa ochrany na krajskom súde, úrad práce , ochrana proti nečinnosti orgánu verejnej správy , OSP piata časť štvrtej hlavy § 250, orgán verejnej správy, úrad práce orgán verejnej správy, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Právna veta: 1) Úrad práce je nepochybne orgánom verejnej správy. Právomoc poskytnúť ochranu proti nečinnosti orgánu verejnej správy má všeobecný súd v rámci správneho súdnictva postupom podľa piatej časti štvrtej hlavy Občianskeho súdneho poriadku, a to v zmysle ustanovenia § 250t. Tým je zároveň v uvedenom rozsahu vylúčená právomoc ústavného súdu. Sťažovateľ sa môže domáhať ochrany označeného práva na príslušnom krajskom súde.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: tvrdené práva v rámci dovolacieho konania, odňatie možnosti konať pred súdom , ustanovenie § 237 písm. f) OSP, možnosť podania dovolania, nevyužitie dovolania, neprípustnosť sťažnosti , ustanovenie § 53 ods. 2 zákona o Ústavnom súde, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Odňatie možnosti konať pred súdom zakladá možnosť podania dovolania, prípustnosť ktorého by sa opierala o ustanovenie § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku. Ak bol sťažovateľ podľa vlastného presvedčenia toho názoru, že postupom všeobecných súdov mu bola ako účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom, mal ešte možnosť domáhať sa ochrany svojich tvrdených práv v rámci dovolacieho konania, čo sa však podľa zistenia ústavného súdu nestalo. Dovolanie pritom treba považovať za účinný mimoriadny opravný prostriedok, ktorý zákon poskytuje a na ktorého použitie bol sťažovateľ oprávne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, návrh trpiaci vadou neprávoplatného prerušenia konania, riadny opravný prostriedok proti uzneseniu o prerušení konania, návrh na začatie konania na základe čl. 125 ods. 1, opravný prostriedok proti uzneseniu, čl. 144 ods. 2 Ústavy SR, povinnosť všeobecného súdu prerušiť konanie, podanie návrhu na začatie konania, uznesenie o prerušení konania, stav právne perfektného prerušenia konania, procesný predpoklad na podanie návrhu, právoplatnosť uznesenia o prerušení konania
Právna veta: 1) Z citovaného čl. 144 ods. 2 ústavy vyplýva, že podaniu návrhu na ústavnom súde predchádza povinnosť všeobecného súdu prerušiť konanie („konanie preruší a podá návrh na začatie konania na základe čl. 125 ods. 1“). Ústavný súd už konštatoval, že za prerušené konanie je potrebné považovať stav právne perfektného prerušenia konania, ktorý nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o prerušení konania. Za prerušené totiž nemožno považovať konanie, ak proti uzneseniu o prerušení konania je možné podať riadny opravný prostriedok (odvolanie), účastník konania toto svoje právo využil a k čas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: hmotné zabezpečenie sudcov, výpočet platov sudcov, plat poslanca Národnej rady
Právna veta: Prevzatím koncepcie penalizácie za stav verejných financií do výpočtu platov sudcov nemožno vnášať do hmotného zabezpečenia sudcov komponent arbitrárnosti, nečitateľnosti, ktorý tak spôsobuje neústavnosť určenia platov sudcov, a tak nesúlad s čl. 144 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy. Penalizáciu za stav verejných financií treba odlišovať od zmrazovania platov súvisiacich so závažnými ekonomickými opatreniami v prípadoch kríz. Pätnásťpercentný podiel platu je plne závislý od premenných faktorov, ktoré sú pod takmer výlučnou kontrolou výkonnej moci, keďže tá má zodpovednosť za rozp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc všeobecného súdu korigovať návrhy účastníkov na vykonanie dokazovania, vykonanie a následné vyhodnotenie dôkazu, navrhnutie a zabezpečenie dôkazu, dokazovanie v občianskom súdnom konaní, zisťovanie skutkového stavu dokazovaním
Právna veta: Dokazovanie v občianskom súdnom konaní prebieha vo viacerých fázach; od navrhnutia dôkazu, cez jeho zabezpečenie, vykonanie a následné vyhodnotenie. Kým navrhovanie dôkazov je právom a zároveň procesnou povinnosťou účastníkov konania, len súd rozhodne, ktorý z označených (navrhnutých) dôkazov vykoná. Uvedené predstavuje prejav zákonnej právomoci všeobecného súdu korigovať návrhy účastníkov na vykonanie dokazovania sledujúc tak rýchly a hospodárny priebeh konania a súčasne zabezpečiť, aby sa zisťovanie skutkového stavu dokazovaním držalo v mantineloch predmetu konania a aby sa neuberalo smerom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o dedičstve, okamih smrti poručiteľa , určovacia žaloba v dedičskom konaní, poručiteľ v čase smrti vlastníkom veci, vec prejednaná v konaní o dedičstve ako majetok poručiteľa, vec patriaca do dedičstva po poručiteľovi
Právna veta: „V konaní o žalobe, ktorou sa dedič domáha určenia, že určitá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci. Navrhované určenie sa tu vzťahuje k okamihu smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto okamihu nemôžu mať vplyv na rozhodnutie súdu.“. V citovanom uznesení sa konkrétne uvádza: „Súdna prax akceptuje žaloby, ktorými sa dedič domáha určenia, že tá – ktorá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. V konaní o takých žalobách ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci. Požadované určenie sa tu vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: peňažná záruka, prostriedok miernejší ako obmedzenie osobnej slobody, prostriedok spôsobilý zabezpečiť účasť obvineného na pojednávaní, prepustenie na základe záruky, opodstatnenosť záruky
Právna veta: Pokiaľ ide o výklad samotného pojmu „záruka“ v zmysle čl. 5 ods. 3 dohovoru, z doterajšej judikatúry ESĽP možno vyvodiť, že má autonómny obsah, ktorý je nezávislý od terminológie používanej vo vnútroštátnom práve. Zárukou treba rozumieť akýkoľvek prostriedok prípustný podľa vnútroštátneho práva, ktorý je miernejší ako obmedzenie osobnej slobody a ktorý je zároveň spôsobilý zabezpečiť účasť obvineného na pojednávaní. Spravidla ide o peňažnú záruku (kauciu), ale aj o iné formy záruk, napríklad odovzdanie cestovného pasu (Stögmüller c. Rakúsko z 10. novembra 1969), určenie povinnosti mať stále b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu, účel práva na obhajobu, príležitosť brániť sa proti obvineniu zo spáchania trestného činu, príležitosť brániť sa proti tvrdeniam v neprospech účastníka trestného konania, možnosť reálneho naplnenia a uplatnenia práva
Právna veta: Každé základné právo a sloboda sa ústavou priznáva len v rozsahu účelu daného práva alebo slobody (II. ÚS 81/99). Účelom práva na obhajobu je poskytnutie príležitosti brániť sa proti obvineniu zo spáchania trestného činu a tiež sa brániť proti tvrdeniam o skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia v trestnom konaní v neprospech účastníka trestného konania. Obsahu a účelu priznaného zákonného a ústavného práva musí korešpondovať možnosť jeho reálneho naplnenia a uplatnenia tými subjektmi, ktorým bolo priznané (I. ÚS 17/99).
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prekážka veci rozsúdenej, rei iudicatae, litispendencia, prekážka začatého konania, vecné procesné podmienky, spôsobilosť byť účastníkom konania a spôsobilosť procesná, vystupovanie v konaní v postavení účastníkov, právomoc a príslušnosť súdu, práva a povinnosti vykonávať ako orgán štátu občianske súdne konanie, neexistencia vecných prekážok v konaní, procesné podmienky
Právna veta: „Zákon výslovne procesné podmienky neuvádza. Možno však dôvodiť, že procesnými podmienkami musia byť také vlastnosti súdu a účastníkov konania, ktoré jedine umožňujú dosiahnuť cieľ občianskeho súdneho konania. K podmienkam konania potom nevyhnutne patrí tiež neexistencia vecných prekážok v konaní. Na strane súdu patria k podmienkam konania také vlastnosti, ktoré sú vymedzením jeho práva a povinnosti vykonávať ako orgán štátu občianske súdne konanie a na základe jeho výsledkov rozhodovať. K týmto vlastnostiam patrí jednak právomoc súdu, ale tiež jeho príslušnosť, a to tak vecná, ako aj funkčná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skutočnosti významné pre trestné konanie, zápisnica o zničení záznamu, príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, nezákonný dôkaz
Právna veta: Trestný poriadok ako právna norma upravujúca trestný proces neobsahuje konkrétne ustanovenie o tom, ako je potrebné naložiť s dôkazom získaným na základe príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, ktorý bol vyhlásený za nezákonný. Trestný poriadok však v § 115 ods. 8 predpokladá situáciu, keď je potrebné zničiť záznam, ak pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky sa nezistili skutočnosti významné pre trestné konanie. V takom prípade musí orgán činný v trestnom konaní alebo príslušný útvar Policajného zboru získaný záznam predpísaným spôsobom bez meškania zničiť. Zápi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o náhrade trov konania, možnosť vyslovenia porušenia základných práv a slobôd, námietky proti procesnému postupu vedúcemu k rozhodnutiu vo veci samej
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že rozhodnutie o náhrade trov konania spravidla samo osebe nedosahuje intenzitu predstavujúcu možnosť vyslovenia porušenia základných práv a slobôd bez ohľadu na to, akokoľvek sa môže účastníka konania citeľne dotknúť. Podľa názoru ústavného súdu nemožno z hľadiska kritérií spravodlivého procesu pripisovať rozhodovaniu o trovách konania takú istú relevanciu ako námietkam proti procesnému postupu vedúcemu k rozhodnutiu vo veci samej, resp. samotnému rozhodnutiu vo veci samej. Ústavný súd zároveň nespochybňuje, že za určitých okolností možno k záveru o porušení základného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť vyhovieť dôkaznému návrhu účastníka konania, právomoc posúdiť dôkazy na zistenie skutkového stavu, právomoc konať o veci
Právna veta: Ústava neupravuje prípustnosť dôkazov, ale ponecháva jej úpravu na príslušné zákony, spravidla na procesné kódexy. Právomoc konať o veci, ktorej sa návrh týka, v sebe obsahuje právomoc posúdiť to, či a aké dôkazy na zistenie skutkového stavu sú potrebné a akým spôsobom sa zabezpečí dôkaz na jeho vykonanie (I. ÚS 52/03, IV. ÚS 316/07). Žiadne základné právo alebo sloboda a priori negarantujú, aby konajúci všeobecný súd bol povinný vyhovieť každému dôkaznému návrhu účastníka konania. Ak všeobecný súd vykonávajúci dokazovanie dospeje k presvedčeniu, že skutkový stav je objasnený natoľko, že žiadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oznámenie uznesenia vyhlásením, právo na obhajobu, väzobné konanie, oznamovanie uznesenia
Právna veta: Postup konajúceho súdu, ktorý v rámci väzobného konania v súlade s dikciou § 179 ods. 1 Trestného poriadku zvolí jednu zo zákonných alternatív a oznámi uznesenie, ktorým sa rozhoduje o väzbe, jeho vyhlásením v prítomnosti obvineného spolu s náležitým odôvodnením a poučením o opravnom prostriedku, je plne konformný s obsahom základného práva obvineného na obhajobu podľa čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a jeho práva na obhajobu podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Z obsahu zápisnice okresného súdu o výsluchu sťažovateľa je bez akýchkoľvek poc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: duplicitné poskytnutie ochrany, prieťahy v konaní pred všeobecným súdom, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: V prípade efektívnosti sťažnosti na prieťahy v konaní pred všeobecným súdom adresovanej predsedovi príslušného súdu by ingerencia Ústavného súdu Slovenskej republiky znamenala duplicitné poskytnutie ochrany základnému právu podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čo je v rozpore s primárnym účelom ústavnej sťažnosti, a teda dôvodom odmietnutia takejto sťažnosti ako zjavne neopodstatnenej. SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľ je účastníkom konania na strane žalobcu vo veci náhrady škody spôsobenej na zdraví. Rozhodnutie okresného súdu napadol odvolaním, ale krajský súd vo veci nekonal preto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: EUR-LEX, smernica Rady 2004/109/ES, hodnota akcií, koordinácia záruk obchodných spoločností, akciová spoločnosť, smernica Rady 77/91/EHS, ochrana záujmov spoločníkov, zmena základného imania, zneužívanie trhu
Právna veta: 1. Články 12, 15, 16, 18, 19 a 42 druhej smernice Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle [článku 48 druhého odseku ES], pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/101/EHS z 23. novembra 1992, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v rámci preberania: – smernice Európskeho parlamentu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: reutilizácia, EUR-LEX, údaje databázy, koncový užívateľ, smernica Rady 96/9/ES, internetový meta‑vyhľadávač, právna ochrana databáz, reutilizácia celého obsahu databázy
Právna veta: 1) Článok 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz sa má vykladať v tom zmysle, že subjekt, ktorý sprístupňuje na internetových stránkach špecifický meta‑vyhľadávač, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, uskutočňuje reutilizáciu celého obsahu databázy chránenej týmto článkom 7 alebo jej podstatnej časti, ak tento špecifický meta‑vyhľadávač: – poskytuje koncovému užívateľovi vyhľadávací formulár, ktorý v zásade plní rovnaké funkcie ako formulár databázy, – žiadosti koncových užívateľov o vyhľadanie prekladá „v reálnom čase“ do vyhľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: EUR-LEX, odstúpenie od poistnej zmluvy, Životné poistenie, smernica 79/267/EHS, Právo poistníka na odstúpenie od zmluvy, smernica Rady 90/619/EHS, zaplatenie prvého poistného
Právna veta: 1) Článok 15 ods. 1 druhej smernice Rady 90/619/EHS z 8. novembra 1990 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa životného poistenia, ktorou sa stanovujú opatrenia na uľahčenie účinného výkonu slobodného poskytovania služieb a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 79/267/EHS [ neoficiálny preklad ], zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 v spojení s článkom 31 ods. 1 poslednej uvedenej smernice sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje také vnútroštátne ustanovenie, akým je ustanovenie dotknuté vo veci samej, ktoré priznáva poist ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: EUR-LEX, uplatňovanie všeobecnej zásady právnej istoty , energetické odvetvie, vyššia cena ako trhová, koneční spotrebitelia, rozvoj verejnej služby v oblasti elektrickej energie, elektrická energia veterného pôvodu, článok 107 ods. 1 ZFEÚ
Právna veta: 1) Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že mechanizmus úplnej náhrady dodatočných nákladov, ktoré musia podniky znášať v dôsledku povinnosti nakupovať elektrickú energiu veterného pôvodu za cenu vyššiu, ako je trhová cena, ktorú v tuzemsku platia všetci koneční spotrebitelia, vyplývajúci zo zákona č. 2000‑108 z 10. februára 2000 o modernizácii a rozvoji verejnej služby v oblasti elektrickej energie, zmenený a doplnený zákonom č. 2006‑1537 zo 7. decembra 2006 o energetickom odvetví, predstavuje intervenciu zo štátnych prostriedkov...................2) v súlade s ustálenou judikat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: poskytovanie verejných služieb v oblasti životného prostredia, vzťahy medzi osobami podľa súkromného práva, funkcia verejnej správy, smernica Rady 2003/4/ES, Právnické osoby, orgány verejnej moci , životné prostredie
Právna veta: 1. S cieľom stanoviť, či také subjekty ako United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd a Southern Water Services Ltd možno kvalifikovať ako právnické osoby, ktoré na základe vnútroštátneho práva vykonávajú „funkcie verejnej správy“ v zmysle článku 2 bodu 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, je potrebné preskúmať, či sú týmto subjektom na základe vnútroštátneho práva, ktoré sa na ne uplatňuje, zverené výsadné právomoci vo vzťahu k pravidlám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: vnútorný trh Európskej únie, článok 169 ZFEÚ, všeobecný zákaz týchto nekalých obchodných, Klamlivá obchodná praktika, rozhodnutie o obchodnej transakcii, smernica o nekalých obchodných praktikách, Ochrana spotrebiteľa, smernica Rady 2005/29/ES
Právna veta: 1) Obchodná praktika sa má posúdiť ako „klamlivá“ v zmysle článku 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), pokiaľ táto praktika jednak obsahuje nesprávne informácie alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa a jednak je spôsobilá zapríčin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: diskriminačné účinky, miera emisií CO 2, suma dane uloženej na dovezené ojazdené vozidlá, článok 110 ZFEÚ , podobné domáce výrobky, ojazdené vozidlo, daň z osobných motorových vozidiel
Právna veta: 1) Na účely uplatnenia článku 110 ZFEÚ sú podobnými domácimi výrobkami, ktoré sú porovnateľné s takým ojazdeným vozidlom, ako je vozidlo dotknuté vo veci samej, ktoré bolo po prvýkrát uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2008 a ktoré bolo dovezené a prihlásené do evidencie v Holandsku v roku 2010, vozidlá nachádzajúce sa na holandskom trhu s vlastnosťami, ktoré čo najviac zodpovedajú vlastnostiam uvedeného predmetného vozidla................2) Článok 110 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni dani, ako je daň z osobných motorových vozidiel a motocyklov („belasting personenauto’s en moto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: regresná žaloba, negatívna určovacia žaloba, Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave , negatívny deklaratórny rozsudok, Článok 71 nariadenia č. 44/2001, nariadenie Rady (ES) č. 44/2001, Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov
Právna veta: 1. Článok 71 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby sa medzinárodný dohovor vykladal spôsobom, ktorý nezabezpečuje dodržiavanie cieľov a zásad, na ktorých je založené toto nariadenie, za podmienok, ktoré sú prinajmenšom rovnako priaznivé ako podmienky, ktoré stanovuje toto nariadenie.................. 2. Článok 71 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu článku 31 ods. 2 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: služby dodávané členom, služby poskytované nečlenom organizácie, golfový areál spravovaný neziskovou organizáciou, Článok 133 prvý odsek písm. d) smernice 2006/112 , systém založený na členstve, Článok 134 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES, golfový areál, Daň z pridanej hodnoty
Právna veta: 1. Článok 134 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že z oslobodenia od dane stanoveného v článku 132 ods. 1 písm. m) tejto smernice nevylučuje poskytovanie služieb spočívajúcich v tom, že nezisková organizácia spravujúca golfový areál a ponúkajúca tiež systém založený na členstve priznáva právo využívať tento golfový areál návštevníkom, ktorí nie sú členmi tejto organizácie.................................... 2. Článok 133 prvý odsek písm. d) smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že za okolnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: rozsudky európskeho súdneho dvora, celé obdobie trvania dohody, kontrolná právomoc, externalizované činnosti, Článok 11 nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, Spoločná organizácia trhu s ovocím a zeleninou, organizácia výrobcov, povinné uzatvorenie dohody, kontrola celkového riadenia
Právna veta: 1. Článok 11 nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 2699/2000 zo 4. decembra 2000, sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby organizácia výrobcov mohla splniť podmienky uznania stanovené v tomto ustanovení, po tom, čo poverila tretie osoby vykonávaním činností podstatných na toto uznanie podľa tohto ustanovenia, je povinná uzavrieť dohodu, na základe ktorej zostane zodpovedná za toto vykonávanie, ako aj za kontrolu celkového riadenia tak, aby si v najnutnejšom prípade zachovala kontro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: rozsudky európskeho súdneho dvora, zabránenie daňovým podvodom, zásada ochrany legitímnej dôvery , zásada právnej istot, oslobodenie dodania od dane, vývoz mimo Európskej únie , spoločný systém dane z pridanej hodnoty, smernica Rady 2006/112/ES
Právna veta: 1. Článok 146 ods. 1 a článok 131 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej v rámci dodania na vývoz musia tovary určené na vývoz mimo Európskej únie opustiť územie Európskej únie v pevnej lehote troch mesiacov alebo 90 dní od dátumu dodania, pokiaľ má samotné prekročenie tejto lehoty za následok definitívne odňatie práva zdaniteľnej osoby na oslobodenie tohto dodania od dane.......................2. Posúdenie transakcie ako dodanie na vývoz na základe článku 146 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: Článok 32 ods. 1 nariadenia č. 810/2009, vízový kódex Spoločenstva, jednotné vízum, platnosť víza, vízový kódex, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009
Právna veta: 1. Článok 23 ods. 4, článok 32 ods. 1 a článok 35 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), sa majú vykladať v tom zmysle, že príslušné orgány členského štátu môžu pri skúmaní žiadosti o jednotné vízum zamietnuť udelenie takéhoto víza žiadateľovi len v prípade, ak na tohto žiadateľa možno uplatniť jeden z dôvodov zamietnutia uvedených v týchto ustanoveniach. Tieto orgány majú pri skúmaní tejto žiadosti širokú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o podmienky uplatňovania týchto ustanovení a hodnoteni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: rozsudky európskeho súdneho dvora, poskytovateľ oprávnenia na predaj, osobitné podmienky v obchodných zmluvách, distribúcia tovaru, zmluva zaväzujúca účastníkov, Článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001, spory týkajúce sa zmlúv o poskytnutí služieb, Jednostranné ukončenie zmlúv, Článok 5 bod 1 písm. b) nariadenia č. 44/2001, zmluva o poskytnutí služieb
Právna veta: 1. Článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že bráni uplatneniu takej vnútroštátnej normy právomoci, aká je uvedená v článku 4 zákona z 27. júla 1961 o jednostrannom ukončení zmlúv o výhradnom predaji na dobu neurčitú, zmeneného a doplneného zákonom z 13. apríla 1971 o jednostrannom ukončení zmlúv o výhradnom predaji, ak je žalovaný usadený v inom členskom štáte, než je členský štát sídla súdu konajúceho vo veci.................. 2. Článok 5 bod 1 písm. b) nariadenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: rozsudky európskeho súdneho dvora, tovar dovezený na základe zmluvy, colná hodnota tovaru, určenie colnej hodnot, hodnota vývoznej náhrady, neoprávnený prospech, Colný kódex Spoločenstva
Právna veta: 1. Články 29 a 32 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 z 19. decembra 1996, sa majú vykladať v tom zmysle, že sa uplatňujú na určenie colnej hodnoty tovaru dovezeného na základe zmluvy, ktorá napriek tomu, že sa nazýva zmluva o predaji, v skutočnosti predstavuje zmluvu o prepracovaní alebo spracovaní. Na to, aby sa dotknutý tovar považoval za pochádzajúci z krajiny, kde sa uskutočnilo prepracovanie alebo spracovanie, nie je v rámci tohto určenia potrebné v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: motorová nafta zmiešaná nedopatrením s inou látkou, Článok 2 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 259/93, Riadenie pohybu zásielok odpadov, nariadenie Komisie (ES) č. 2557/2001, Kontrola pohybu zásielok odpadov, dodávka motorovej nafty
Právna veta: 1. Článok 2 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 z 28. decembra 2001, sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, o akú ide vo veci samej, sa pojem „odpad“ v zmysle tohto ustanovenia nevzťahuje na dodávku motorovej nafty zmiešanej nedopatrením s inou látkou, pod podmienkou, že držiteľ tejto látky má skutočne úmysel opäť uviesť túto dodávku zmiešanú s iným produktom na trh, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: rozsudky európskeho súdu pre ľudské práva, priama diskriminácia na základe sexuálnej orientácie, pracovné podmienky zamestnancov, uzavretie registrovaného partnerstva s osobou rovnakého pohlavia, pracovné voľno, ustanovenie kolektívnej zmluvy, Článok 2 ods. 2 písm. a) smernice Rady 2000/78/ES, rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, pracovná prémia
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 2 písm. a) smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni ustanoveniu kolektívnej zmluvy, o ktoré ide vo veci samej, podľa ktorého je zamestnanec, ktorý uzavrie registrované partnerstvo s osobou rovnakého pohlavia, vylúčený z nároku získať také výhody, ako je pracovné voľno a prémia, ktoré sa poskytujú zamestnancom pri príležitosti uzatvorenia ich manželstva, pokiaľ vnútroštátna právna úprava dotknutého členského štátu neumožňuje osobám rovnakého pohlavia uz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: rozsudky európskeho súdu pre ľudské práva, zmesový komunálny odpad zozbieraný zo súkromných domácností, Nariadenie č. 1013/2006, Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ, vhodné zariadenie na spracovanie odpadu, preprava odpadu, samosprávny územný celok, priemyselný a stavebný odpad, zber odpadu
Právna veta: 1. Ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu v spojení s článkom 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc sa majú vykladať v tom zmysle, že: – tieto ustanovenia povoľujú samosprávnemu územnému celku, aby podniku poverenému zberom odpadu na jeho území uložil povinnosť odvážať zmesový komunálny odpad zozbieraný zo súkromných domácností, ako aj prípadne od iných pôvodcov odpadu do najbližšieho vhodného zariadenia na spracovanie odpadu, ktoré sa nachádza v tom istom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: rozsudky európskeho súdu pre ľudské práva, daňové zvýhodnenie manželov, daňový bonus, daňová úprava členského štátu, nárok na daňovú výhodu pre manželov, manželský pár, poberanie príjmu jedného z manželov na území jedného členského štátu, článok 49 ZFEÚ
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni uplatňovaniu daňovej právnej úpravy členského štátu, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá znemožňuje manželskému páru s bydliskom v tomto štáte a s príjmom pochádzajúcim tak z tohto štátu, ako aj z iného členského štátu, aby si uplatnil konkrétnu daňovú výhodu z dôvodu spôsobov jej uplatnenia, hoci by daný manželský pár na túto výhodu mal nárok, ak by ten z manželov, koho príjmy sú vyššie, nepoberal celý svoj príjem v inom členskom štáte.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: špecifický súvis s výkonom verejnej moci, výpočet minimálnych sadzieb, činnosti súvisiace s výkonom verejnej moci, obmedzenie slobody usadiť sa, článok 106 ZFEÚ, článok 102 ZFEÚ , Società Organismi di Attestazione, postavenie certifikačných organizácií, článok 101 ZFEÚ , zadávania zákaziek na verejné práce
Právna veta: 1. Články 101 ZFEÚ, 102 ZFEÚ a 106 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je tá dotknutá vo veci samej, ktorá ukladá spoločnostiam, ktoré majú postavenie certifikačných organizácií (Società Organismi di Attestazione), systém minimálnych sadzieb za certifikačné služby poskytované podnikom, ktoré sa chcú zúčastniť zadávania zákaziek na verejné práce. Takáto vnútroštátna právna úprava predstavuje obmedzenie slobody usadiť sa v zmysle článku 49 ZFEÚ, ale je vhodná na zabezpečenie dosiahnutia cieľa ochrany adresátov týchto služieb. Je úlohou vnútroštátne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: pracovník na dobu určitú, diskriminácia zamestnancov, pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú, rovnosť zaobchádzania, práca na dobu určitú, škoda spôsobená konaním zamestnávateľa, protiprávneho stanovenia skončenia platnosti jeho pracovnej zmluvy, pracovné podmienky
Právna veta: 1. Doložka 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že sa na ňu možno priamo odvolávať proti štátnemu subjektu, akým je Poste Italiane SpA.................................... 2. Doložka 4 bod 1 tejto rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „pracovnoprávne podmienky“ zahŕňa náhradu škody, ktorú je zamestnávateľ povinný zaplatiť zamestnancovi z dôvodu protiprávneho stanovenia sko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: vrátenie dane neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a slovenskému červenému krížu, vrátenie dane ozbrojeným silám, vrátenie dane európskej únii a medzinárodným organizáciám, vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane, vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru, vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu, vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu, zaplatenie daní bez právneho dôvodu, rozpor s právom Únie, Daňovník, dlhšia premlčacia lehota, vnútroštátne dane, neoprávnene vybraté dane, premlčacia lehota
Právna veta: 1. V situácii, keď daňovníci majú podľa vnútroštátneho práva výber medzi dvomi možnými opravnými prostriedkami v oblasti vrátenia dane vybratej v rozpore s právom Únie, pričom na podanie jedného z nich je stanovená dlhšia lehota, zásady efektivity, právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery bránia tomu, aby vnútroštátna právna úprava túto premlčaciu lehotu bez oznámenia a so spätnou účinnosťou skrátila..................... 2. V oblasti vrátenia neoprávnene vybratých vnútroštátnych daní už Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátna premlčacia lehota tri roky, ktorá plynie odo dňa sporného zaplatenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: Koordinácia postupov verejného obstarávania, telekomunikačný sektor, energetický sektor, dopravný sektor, vodný sektor, súkromný podnik, verejné zaobstarávanie služieb, poskytovanie služieb, služby vo verejnom záujmeýhradný koncesionár, služby vo verejnom záujme, Kontrola verejným orgánom, smernica Rady 93/38/EHS
Právna veta: 1) Článok 4 ods. 1, článok 14 ods. 1 písm. c) bod i) a článok 15 smernice Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/4/ES zo 16. februára 1998, sa majú vykladať v tom zmysle, že sa ich nemožno dovolávať voči súkromnému podniku výlučne z dôvodu, že tento podnik je výhradným koncesionárom poskytujúcim službu vo verejnom záujme, ktorý spadá do osobnej pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ uvedená smernica ešte nebola pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: ochranné osvedčenie, farmácia, nariadenie č. 469/2009, antagonista kalcia, podstata vynálezcovskej činnosti, nesteroidná protizápalová látka, patentový nárok, diuretikum, patent, uvádzanie na trh
Právna veta: 1) Na základe patentu chrániaceho inovatívnu účinnú zložku a na základe povolenia na uvedenie lieku obsahujúceho túto zložku ako jedinú účinnú zložku na trh už vlastník tohto patentu na túto účinnú zložku získal dodatkové ochranné osvedčenie, ktoré mu umožňuje brániť jej použitiu, či už samotnej alebo v spojení s inými účinnými zložkami, sa má článok 3 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby na základe toho istého patentu, ale neskoršieho povolenia na uvedenie na trh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: vymazanie alebo zablokovanie údajov, smernica č. 95/46/EHS, poplatky vyberané za výkon práva prístupu k osobným údajom, právo na oznámenie údajov v zrozumiteľnej forme, voľný pohyb osobných údajov
Právna veta: 1. Článok 12 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov treba vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie nebráni výberu poplatkov za oznámenie osobných údajov verejným orgánom................. 2. Článok 12 písm. a) smernice 95/46 treba vykladať v tom zmysle, že na zabezpečenie toho, aby poplatky vyberané za výkon práva prístupu k osobným údajom neboli príliš vysoké v zmysle tohto ustanovenia, nemôže ich výška prevýšiť náklady za oznámenie týchto údajov. Vnútroštátnemu súdu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: funkčný vzorec, Dohovor o udeľovaní európskych patento, vzorec uvedený v patentových nárokoch patentu, opis vynálezu, ochranné osvedčenie pre liečivá, Európsky patentový úrad, európsky patent
Právna veta: 1) Článok 3 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá, sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby sa účinná zložka považovala za „chránenú platným základným patentom“ v zmysle tohto ustanovenia, nie je potrebné, aby bola účinná zložka uvedená v patentových nárokoch tohto patentu prostredníctvom štrukturálneho vzorca....................2. Ak sa na túto účinnú zložku vzťahuje funkčný vzorec uvedený v patentových nárokoch patentu, ktorý vydal Európsky patentový úrad, tento článok 3 písm. a) v zásade nebráni vydan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: odstránenie všetkých obmedzení, vylúčenie akejkoľvek diskriminácie, Európsky sociálny fond, Článok 56 ZFEÚ, regionálne štipendium, zariadenie vyššieho vzdelávania
Právna veta: 1) Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému ustanoveniu vnútroštátneho práva, o aké ide v konaní vo veci samej, ktoré vyžaduje, aby zariadenia vyššieho vzdelávania, na ktoré sa chcú zapísať študenti, ktorí žiadajú o regionálne štipendium financované najmä z Európskeho sociálneho fondu, preukázali desaťročnú prax, keď tieto zariadenia nie sú ani univerzitami uznanými vnútroštátnym právom, ani zariadeniami, ktoré majú akreditované magisterské vzdelávanie..........2) Z ustálenej judikatúry vyplýva, že slobodné poskytovanie služieb stanovené v článku 56 ZFEÚ vyžaduje nielen vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: ciele práva prístupu k osobným údajom, druh osobných údajov, spracovanie osobných údajov, prístup k osobným údajom, Článok 41 Charty, úrady a agentúry Únie, smernica č. 95/46
Právna veta: 1. Podľa článku 12 smernice 95/46 sa musia sprístupniť údaje, ktoré spadajú pod definíciu pojmu „osobné údaje“ uvedenú v tejto smernici, pokiaľ taký prístup nie je obmedzený alebo vylúčený na základe článku 13 uvedenej smernice. Smernica 95/46 nestanovuje právo prístupu k nijakému konkrétnemu dokumentu alebo spisu, v ktorom sú uvedené alebo použité osobné údaje. Tiež nešpecifikuje hmotnú podobu, v akej sa osobné údaje musia sprístupniť. Podľa článku 12 smernice 95/46 majú členské štáty značnú mieru voľnej úvahy na to, aby určili formu, v akej sa majú osobné údaje sprístupniť. Pri rozhodovaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: lieky hradené kupujúcim, predaj liekov, lieky na lekársky predpis, distribúcia v paralekárni, farmaceut, odborná spôsobilosť , majiteľ lekárne, zápis v príslušnej komore, článok 49 ZFEÚ
Právna veta: 1) Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nie je v rozpore s ním taká vnútroštátna právna úprava, o ktorú ide vo veci samej, ktorá neumožňuje farmaceutovi, odborne spôsobilému na vykonávanie povolania a zapísanému v príslušnej komore, k torý však nie je majiteľom lekárne, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry, distribuovať v paralekárni, ktorej je majiteľom, formou maloobchodu aj lieky, ktoré sú na lekársky predpis a nie sú hradené národným zdravotníckym systémom, ale sú plne hradené kupujúcim.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: práva na dôchodok, suma kapitálovej hodnoty, Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, metóda paušálnej nominálnej hodnoty, výška kapitálovej hodnoty dôchodkových práv, Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, dôchodkový systém Únie
Právna veta: 1. Článok 11 ods. 2 prílohy VIII nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a zavádzajú osobitné prechodné opatrenia uplatniteľné na úradníkov Komisie, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že členský štát môže stanoviť výšku kapitálovej hodnoty dôchodkových práv na základe metódy poistno‑matematického ekvivalentu, metódy paušálnej nominálnej hodnoty ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zásady efektivity a ekvivalencie, Ochrana spotrebiteľa, nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, smernica Rady 93/13/EHS
Právna veta: 1) Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, ako aj zásady efektivity a ekvivalencie sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave členského štátu, ako je právna úprava v konaní vo veci samej, podľa ktorej v oblasti žalôb o zdržanie sa podaných združeniami na ochranu spotrebiteľov jednak takáto žaloba má byť podaná pred súdmi miesta sídla alebo bydliska žalovaného a jednak rozhodnutie o miestnej nepríslušnosti vydané prvostupňovým súdom nemožno napadnúť odvolaním.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: nesporné nároky, zmluvy uzavreté medzi dvomi osobami, Európsky exekučný titul, nariadenie č. 805/2004, Kvalifikácia zmluvného partnera spotrebiteľa, zmysel a dosah pojmu „spotrebiteľ“
Právna veta: 1) Článok 6 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na zmluvy uzavreté medzi dvomi osobami, ktoré nekonajú v rámci svojich obchodných činností alebo svojho povolania.................2) Zo znenia článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 805/2004 vyplýva, že spotrebiteľ je osoba, ktorá uzavrela zmluvu na účel, ktorý nemožno považovať za súčasť jeho povolania. Toto ustanovenie nespresňuje, či na účely posúdenia zmluvnej strany ako „spotrebi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: hospodárska činnosť na území iného členského štátu, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011, Článok 45 ZFEÚ, Vykonávanie zárobkovej činnosti štátnymi príslušníkmi členských štátov, voľný pohyb osôb, zamestnanci samosprávneho celku, zákaz diskriminácie
Právna veta: 1) Článok 45 ZFEÚ a článok 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa na účely určenia dňa, ktorý je rozhodujúci na postup zamestnancov samosprávneho celku do vyšších platových stupňov v ich triede, zohľadnia v plnom rozsahu obdobia zamestnania, počas ktorých boli zamestnanci nepretržite v služobnom pomere s týmto samosprávnym celkom, zatiaľ čo všetky ostatné obdobia zamestnania sa zohľadnia len čiastočne...............2) Všetk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: dodržanie požiadavky zákazky, verejný obstarávateľ, Smernica Rady 2004/18/ES, technické špecifikácie zákazky, verejné zákazky na služby, verejné zákazky na dodávku tovaru, koordinácia postupov zadávania verejných zákaziek na práce
Právna veta: 1) Článok 30 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby neumožňuje verejnému obstarávateľovi rokovať s uchádzačmi o ponukách, ktoré nespĺňajú záväzné požiadavky stanovené v technických špecifikáciách zákazky........2) Aj keď je verejný obstarávateľ oprávnený v rámci rokovacieho konania rokovať, je vždy povinný dbať o to, aby boli dodržané požiadavky zákazky, ktorým bola priznaná záväzná povaha. Ak by tomu tak nebolo, bola by porušená zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: právna úprava audiovizuálnych umení, smernica Rady 77/388/EHS, právna úprava kinematografie, poplatok za vysielanie, základ dane, spoločný systém DPH
Právna veta: 1) Článok 11 A ods. 1 písm. a), článok 11 A ods. 2 písm. a) a článok 11 A ods. 3 písm. c) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, ako aj článok 73, článok 78 prvý odsek písm. a) a článok 79 prvý odsek písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, sa majú vykladať v tom zmysle, že poplatok, ako je poplatok za vysielanie stanovený portugalskou právnou úpravou v prospech kinematografi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: spätné priznanie výživného, zverenie maloletej do osobnej starostlivosti matky, zmena výroku o počiatku určeného výživného, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že priznať výživné spätne na dobu 3 rokov pred podaním návrhu je možné len podľa § 77 ods. 1 Zák. o rodine, a to vtedy, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Táto sprísňujúca úprava od oprávnených vyžaduje zodpovedný a včasný prístup k riešeniu tejto otázky, t.j. aby návrh na určenie výživného podávali bez zbytočného odkladu pri naplnení zákonných podmienok. Pokiaľ však z určitých dôvodov, ktoré možno posúdiť ako výnimočné, účastníci žiadajú o určenie výživného s časovým odstupom a v ich konaní nemožno vidieť snahu o zneužívanie tohto inš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietky oprávneného, konkurz na majetok povinného, náhrada trov konania, Exekučný súd, zastavenie exekúcie ex offo, trovy exekúcie
Právna veta: V prípade zastavenia exekúcie /tak, ako aj v tomto prípade priamo zo zákona, teda ex lege/, len výnimočne, pokiaľ sú splnené podmienky v § 203, ods. 1, 2, 3 zák. č. 233/1995 Z.z. možno k náhrade trov konania zaviazať oprávneného, ktoré ustanovenie je prelomením zásady, ktorá je zakotvená v § 197, ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z., v zmysle ktorej trovy exekúcie uhrádza povinný. Predpokladom postupu preto, aby bol k náhrade trov konania zaviazaný oprávnený, je existencia zákonného dôvodu zastavenia exekúcie v zmysle citovaného zákonného ustanovenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: začatie reštrukturalizačného konania, Začatie reštrukturalizačného konania, pohľadávky v reštrukturalizačnom konaní, reštrukturalizačný plán dlžníka, zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva, záložné právo k nehnuteľnostiam, určenie neexistencie záložného práva, reštrukturalizačné konanie, vklad vlastníckeho práva, kúpna zmluva, Zmluva o zriadení záložného práva
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že zásady rigidnosti, rýchlosti, formálnosti reštrukturalizačného konania zabezpečujú možnosť odvrátenia úpadku dlžníka s uspokojením pohľadávok veriteľov v čo najvyššom rozsahu. Účelom reštrukturalizácie nie je znížiť možnosť uspokojiť pohľadávky veriteľov na minimum a dostať dlžníka do konkurzu, čo by v zmysle úvah odporcov o možnosti uplatňovania neprihlásených pohľadávok do reštrukturalizácie následne po jej skončení viedlo, ale konkurzu predísť. Z uvedeného dôvodu zákonodarca stanovil prísny postup striktne lehotovaný, rovnako pre dlžníka, ako aj pre veriteľov, ab ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu právnou zástupkyňou otca maloletej, odvolanie otca maloletej, nedôvodná odvolacia námietka, nepochopiteľnosť podaného odvolania, späťvzatie návrhu pred začatím pojednávania, zrušenie vyživovacej povinnosti k maloletej, kolízny opatrovník, zastavenie konania
Právna veta: Späťvzatie návrhu, je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t.j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie návrhu, vziať ďalším úkonom späť. Každý procesný úkon je potrebné posudzovať z objektívneho hľadiska, teda podľa toho, ako sa navonok prejavuje, pričom vnútorný rozpor medzi tým, čo účastník zamýšľal a tým, čo skutočne navonok prejavil, nezbavuje procesný úkon účinkov, ktoré s týmto prejavom vôle procesné právo spája.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nedôvodná žaloba, žalobcove námietky, predpojatosť rozhodcu, porušenie zásady rovnosti účastníkov rozhodcovského konania, rozhodcovská zmluva, žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Právna veta: Úprava zrušenia rozhodcovského rozsudku súdom v § 40 a nasl. ZRK umožňuje, aby niektorý z účastníkov rozhodcovského konania požiadal súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku, avšak len z dôvodov taxatívne vymenovaných v § 40 ods. 1 ZRK. V prípade úpravy § 40 ZRK nejde o preskúmavanie rozhodcovského rozsudku, ale možnosť pre účastníkov konania dosiahnuť jeho zrušenie v určitých prípadoch. V zmysle uvedenej úpravy nie je možné požiadať súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku pre porušenie hmotno-právnych predpisov, teda nie je možné napadnúť vecnú nesprávnosť rozhodcovského rozsudku. Okrem sporov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, predané motorové vozidlo v čase zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, odpor žalovaného voči platobnému rozkazu, návrh na vyporiadanie BSM zo strany žalovaného, neplatnosť dohody o vyporiadaní BSM, stavebný úver
Právna veta: Cieľom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vyporiadanie ich spoločného majetku (veci), ktoré podľa § 143 Obč. zák. do bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva patrili. Predpokladom platnosti dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je teda okrem iného aj to, že predmetom vyporiadania bol majetok, ktorý ako spoločný existoval v čase zániku tohto spoluvlastníctva.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nárok na zaplatenie ceny diela, vlastnícke právo k zhotovovanej veci, zodpovednosť za vady, ústna zmluva o dielo, vady odstránené tretím dodávateľom, dodávka a montáž zariadenia do wellness centra, zistené nedostatky pri kolaudácii, nevykonanie zákonom predpísanej skúšky, vady diela, reklamácia, žalovaná obchodná spoločnosť
Právna veta: Keďže účastníci si nedojednali spôsob odovzdania diela, platí všeobecné ustanovenie Obchodného zákonníka, a to § 544, podľa ktorého zhotoviteľ splní svoju povinnosť uskutočniť dielo jeho riadnym ukončením a predaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste alebo v mieste stanovenom zákonom. Dielo musí zodpovedať vlastnostiam dohodnutým v zmluve. Čo sa týka vád diela podľa § 548 ods. 1 Obchodného zákonníka, vzniká nárok na zaplatenie ceny jeho skutočným vykonaním, nie faktickým odovzdaním. Ak je dielo chybné a zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť vykonať dielo riadnym ukončením a odovz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevod členských práv k bytu, procesné zavinenie navrhovateľa na zastavení konania, späťvzatie návrhu navrhovateľa, určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, trovy konania, súhlas odporcu so späťvzatím návrhu
Právna veta: Ustanovenie § 146 ods. 2 O. s. p. ukladá povinnosť nahradiť trovy konania tomu, kto zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zavinenie v zmysle tohto ustanovenia je potrebné posudzovať len z procesného hľadiska a nie podľa hmotného práva, pretože potom by išlo o posúdenie dôvodnosti samotnej žaloby. Preto, ak v tomto prípade vzal navrhovateľ návrh voči odporcovi v celom rozsahu späť, pričom je nesporné, že tak urobil z dôvodu, že počas konania došlo k dohode medzi účastníkmi konania o prevode členských práv predmetného bytu na iného občana, išlo o dvojstranný právny úkon oboch účastníkov. Z u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: pribudnutie vyživovacej povinnosti u otca maloletého, zmena vyživovacej povinnosti, zvýšené výdavky pre maloletého, zhoršený zdravotný stav otca maloletého, čiastočné späťvzatie návrhu zo strany otca, nesúhlas matky maloletého s návrhom otca na zníženie výživného, návrh otca na zníženie výživného, kolízny opatrovník
Právna veta: Hmotnoprávna podmienka zmeny súdneho rozhodnutia o výživnom je upravená v ustanovení § 78 ods. 1 Zák. o rodine. Podľa tohto ustanovenia dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Aby súd teda mohol vo veci výživného rozhodnúť inak, nevyhnutnou podmienkou je zmena pomerov. V zmysle judikatúry je potrebné prihliadať ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného. Avšak len vtedy môžu byť dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia pôvodného rozsudku. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch, zmena bydliska maloletých detí, nevyhovenie návrhu matky na zmenšenie rozsahu styku otca s maloletými deťmi počas letných prázdnin, zmena času styku otca s maloletými deťmi počas školských prázdnin, zmena pomerov na strane maloletých detí, zmena úpravy styku otca s maloletými deťmi, odvolanie otca maloletých detí
Právna veta: Zmyslom úpravy styku otca s dieťaťom je dosiahnuť odstránenie doterajšieho stavu medzi otcom a dieťaťom bez nepriaznivého pôsobenia na psychiku a citovú stránku dieťaťa, súčasne so zreteľom na konkrétne pomery života otca, preto súd pri úprave styku rodiča s maloletým dieťaťom predovšetkým skúma, či je styk maloletého dieťaťa v prospech dieťaťa a je povinný veľmi starostlivo zvážiť, aká úprava tohto styku (časové vymedzenie, určenie prostredia a pod.) zodpovedá v konkrétnom prípade najlepšie niektorej skutočnosti, týkajúcej sa maloletého dieťaťa a niektorej skutočnosti, týkajúcej sa rodičov. P ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neurčitý právny úkon, námietka premlčania vznesená vedľajším účastníkom, vedľajší účastník konania, uznanie dlhu, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, zmluva o úvere
Právna veta: Vedľajší účastník má v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Vedľajší účastník však nie je legitimovaný na dispozičné úkony, a to, či už dispozičné úkony s konaním alebo dispozície s predmetom konania. Medzi takéto úkony patrí späťvzatie návrhu, uzavretie súdneho zmieru, či zmena návrhu. Vznesenie námietky premlčania medzi takéto dispozičné úkony nepatrí. Súdna prax sa zjednotila na tom, že vedľajší účastník je v občianskom súdnom konaní oprávnený vzniesť účinne námietku premlčania v prospech hlavného účastníka, na ktorého strane sa zúčastňuje konania, preto námietka navrhovateľa, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu navrhovateľov, nepreukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení, zmluva o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere, určovací návrh, zmluva o postúpení pohľadávky na nového veriteľa
Právna veta: Určovací návrh (§ 80 písm. c/ O. s. p.) má spravidla preventívny charakter a má miesto predovšetkým tam, kde ním možno eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v právnom vzťahu a zodpovedajúcu nápravu nemožno dosiahnuť inak. Určovací návrh je namieste tiež tam, kde najúčinnejšie vystihuje obsah a povahu príslušného právneho vzťahu a možno ním dosiahnuť odvrátenie budúcich sporov účastníkov konania a predísť rozmnožovaniu súdnych konaní. Pokiaľ nemožno očakávať naplnenie týchto funkcií určovacieho návrhu, nie je daný naliehavý právny záujem vyžadovaný ustanovením § 80 písm. c) O. s. p. Ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predloženie osvedčenia o druhej atestácii, vyhlásenie rozsudku v neprítomnosti účastníkov, odvolanie z funkcie riaditeľa základnej školy, nespĺňanie kvalifikačných predpokladov, preskúmanie rozhodnutia
Právna veta: Podľa ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol účinný ku dňu vydania rozhodnutia o odvolaní žalobcu z funkcie riaditeľa základnej školy, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia musí byť bezúhonný a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady: a/ odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovenú osobitným predpisom /vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení nesk. predpi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: námietka zmeny dátumu splatnosti bežného výživného, dôvody hodné osobitného zreteľa pre zvýšenie vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť otca k maloletému dieťaťu, majetkové pomery otca maloletej, dôvodný návrh na zvýšenie vyživovacej povinnosti, zmena rozhodnutia o výživnom, zmena pomerov maloletého
Právna veta: Podľa ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolnosti dôležité pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. Zmenou pomerov sa rozumie výrazná zmena tých okolností (či už na strane oprávneného alebo povinného), ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom. Pri posudzovaní, či nastala zmena pomerov na strane oprávneného na výživnom, resp. povinného rodiča, v akom rozsahu je odôvodnená zmena výživného, súd vychádza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poskytnutie doplnkovej ochrany, zastúpenie na základe plnomocenstva, Oddelenia cudzineckej polície, žiadosť o predĺženie doplnkovej ochrany, splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa, rozhodnutia migračného úradu, nepredĺženie doplnkovej ochrany, zákon o azyle, doplnková ochrana, preskúmanie rozhodnutia
Právna veta: Vo vzťahu k preskúmavanej forme medzinárodnej ochrany, a to doplnkovej ochrane, krajský súd udáva, že jej zmyslom a účelom je poskytnúť subsidiárnu ochranu a možnosť legálneho pobytu na území SR tým žiadateľom o medzinárodnú ochranu, ktorým nebol udelený azyl, ale u ktorých by bolo (z dôvodov taxatívne uvedených v zákone) neúnosné, neprimerané, či inak nežiaduce požadovať ich vycestovanie. Hoci sa aplikácia inštitútu doplnkovej ochrany viaže k objektívnym hrozbám po prípadnom návrate žiadateľa do krajiny pôvodu, teda čiastočne k iným skutočnostiam nastávajúcim v odlišnom čase než v prípade apl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: úmysel dlžníka ukrátiť svojich veriteľov, právny úkon urobený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom, ukrátenie uspokojenia pohľadávky, ukrátenie konkurzných veriteľov, kúpne zmluvy medzi úpadcom ako predávajúcim a odporcami ako kupujúcimi, správca konkurznej podstaty, odporovateľnosť právneho úkonu
Právna veta: Podľa § 57 ods. 4 ZKR odporovať podľa tohto zákona možno len tomu právnemu úkonu dlžníka, ktorý ukracuje uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka. Podľa § 60 ods. 1 ZKR odporovať možno tiež každému právnemu úkonu, ktorým dlžník ukrátil svojich veriteľov (ďalej len "ukracujúci právny úkon"), ak bol urobený s úmyslom dlžníka ukrátiť svojich veriteľov a tento úmysel bol alebo musel byť druhej strane známy. Podľa § 60 ods. 2 ZKR ak ide o právny úkon urobený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom, úmysel dlžníka ukrátiť svojich veriteľov, ako aj vedomosť druhej strany o to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podklad rozhodnutia, nesprávne určenie zdravotného postihnutia, podklady pre rozhodnutie, zdravotný stav odôvodňujúci vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, rozpory vyplývajúce z posudkov, organizačná zložka Sociálnej poisťovne, posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa, nárok na priznanie invalidného dôchodku, listinné dôkazy, dokazovanie, posudkový lekár sociálnej poisťovne, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Podľa § 195 ods. 1, 2, 3 zákona organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na ten účel obstará potrebné podklady na rozhodnutie. Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe organizačnej zložke Sociálnej poisťovne z jej činnosti. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodujúce skutočnosti bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo v nepros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody, násilné vypratanie navrhovateľky, nárok na vrátenie investície navrhovateľky do hotela odporcu, námietka nesprávneho právneho posúdenia otázok premlčania, premlčacia doba pri náhrade škody, premlčanie uplatneného nároku, škoda, vlastnícke právo, vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Obsahom vlastníckeho práva je s vecou disponovať, vec držať, vec užívať a brať jej úžitky. Pokiaľ smeruje návrh na začatie konania k ochrane niektorej, či viacerých uvedených zložiek vlastníckeho práva, bude predmetom konania ochrana vlastníckeho práva, a námietka premlčania tu nebude dôvodná práve pre jeho nepremlčateľnosť. Typicky sa bude jednať o situácie, kedy bude vlastník obmedzený pri výkone niektorej, či viacerých zložiek vlastníckeho práva, a žalobou sa bude domáhať nápravy tohto stavu tak, aby sa odporca obmedzovania zdržal, a vlastníkovi tak umožnil plný výkon vlastníckeho práva. Pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: námietky vedľajšieho účastníka k osobe navrhovateľky ako opatrovníčky, upustenie od výsluchu vyšetrovaného, vyjadrenie znalca, ustanovenie opatrovníka, duševná porucha, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, odvolanie vedľajšieho účastníka
Právna veta: Súd môže fyzickú osobu pozbaviť spôsobilosti na právne úkony, ak nie je vôbec schopná robiť právne úkony, a to pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná. Pre prechodnú poruchu nemožno vysloviť pozbavenie, alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Môže ísť o poruchy vedomia, myslenia, narušenie pamäte, alebo rozumových schopností. V konaní o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (obmedzení spôsobilosti na právne úkony) sa musí súd zamerať predovšetkým na zistenie duševného stavu osoby, ktorej sa konanie bezprostredne týka, t.j. či táto osoba je skutočne postihnutá duševnou poruchou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik nájmu bytu, zánik nájomného pomeru, Zmluva o nájme bytu na dobu určitú, nájom bytu dohodnutý na určitý čas, smrť manželky odporcu - zníženie platieb na službách, nájomná zmluva, vypratanie bytu
Právna veta: Podľa § 710 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Novelou (zákonom č. 261/2001 Z. z.) účinnou od 01.09.2001, bolo znenie § 710 ods. 2 Občianskeho zákonníka doplnené tak, že na prípady zániku nájmu bytu dohodnutého na určitý čas sa nevzťahuje ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zaradený medzi všeobecné ustanovenia nájomnej zmluvy), ktorý za určitých tam uvedených okolností umožňuje " obnovu " nájmu. Nájom bytu sa teda neobnoví, ak ho po uplynutí nájmu nájomca užíva, a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vyprat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu rozvedeného manžela, zmena pomerov - zamestnanie sa odporkyne po skončení rodičovskej dovolenky, nezáujem navrhovateľa voči maloletým deťom, dve vyživovacie povinnosti navrhovateľa, odporkyňa na rodičovskej dovolenke, zrušenie príspevku na výživu rozvedenej manželky
Právna veta: Zo zákonnej úpravy - § 72 ZR - možno vyvodiť podmienky, za ktorých možno priznať príspevok na výživu rozvedeného manžela: manželstvo musí byť právoplatne rozvedené, jeden z rozvedených manželov nemá schopnosť sám sa živiť z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, nedostatku pracovných príležitostí, straty kvalifikácie, starostlivosti o dieťa do troch rokov, starostlivosti o invalidné dieťa, neschopnosti vykonávať prácu na základe lekárskeho posudku, čo mu neumožňuje pokryť základné životné potreby. Súd preskúmava schopnosti, možnosti a majetkové pomery druhého manžela, umožňujúce príspevok pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: reálne rozdelenie veci, cena zistená znaleckým posudkom, prikázanie nehnuteľností do výlučného vlastníctva odporkyne za náhradu, využívanie pozemkov ako prístup k domu odporkyne, pozemky nezastavané stavbou, spoluvlastníctvo, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Právna veta: Z ust. § 142 ods. 1 OZ vyplýva, že súd je povinný postupovať podľa jednotlivých spôsobov vyporiadania a nemôže jednotlivé spôsoby ľubovoľne uprednostňovať. Podmienka reálneho rozdelenia veci nie je naplnená len faktickou možnosťou a technickou vykonateľnosťou rozdelenia spoločnej veci, čo je prejednávaný prípad, ale tiež funkčným opodstatnením takéhoto rozhodnutia, pretože judikatúra sa zaoberala predovšetkým funkčnou stránkou rozdelenia spoločnej veci. Zároveň je potrebné zohľadniť aj hľadisko finančnej nákladnosti rozdelenia veci. Čo sa týka samotných pozemkov a ich reálnej deľby, takéto reá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nerovnomerne rozvrhnutá doba striedavej starostlivosti rodičov o dieťa, dieťa v starostlivosti matky podstatne dlhšiu dobu ako u otca, dlhodobý odlúčený spôsob života rodičov, zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov na čas po rozvode k maloletému, dva rôzne znalecké posudky
Právna veta: Podľa § 24 ods. 2 Zákona o rodine ak sú obaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa, a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o budúcej zmluve, nedostatok zmluvy o predbežnej zmluve, nedostatočné označenie zmluvných strán na strane budúcich kupujúcich, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, zmluva o prevode vlastníctva bytu, nahradenie vyhlásenia vôle odporkyne na uzatvorenie kúpnej zmluvy
Právna veta: Podľa § 50a ods. 1 O. z. účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu, musia sa však dohodnúť aj o jej podstatných náležitostiach. Podľa ods. 2, ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu zmluvy možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. Citované ustanovenie výslovne upravuje zmluvu o budúcej zmluve označovanú aj ako zmluvu predbežnú, záväzok uzatvoriť predbežnú zmluvu bude spravidla zaťažovať obidve zmluvné strany. Zmluva o budúcej zmluve musí obsahovať tieto náležitosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť advokáta za škodu, záväzková zodpovednosť advokáta, domáhanie ospravedlnenia sa, náhrada škody za majetkovú ujmu v príčinnej súvislosti s ušlou mzdou, náhrada nemajetkovej ujmy za nemajetkovú ujmu diskriminácie zamestnávateľom, odporkyňa ako advokátka, uplatnenie práva na ochranu pred diskrimináciou, splnomocnenie na zastupovanie, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, výpoveď zo zamestnania
Právna veta: Platná právna úprava zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie je koncipovaná ako zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie, teda zodpovednosť je tu objektívna a tejto nie je možné sa zbaviť. Zavinenie advokáta sa neskúma a neprichádza do úvahy ani jeho vyvinenie tým, že by preukázal, že škodu nezavinil. Jediným liberačným dôvodom pre advokáta je ten, ktorý je uvedený v § 26 ods. 4 zákona o advokácii. Tento liberačný dôvod však v konaní zo strany odporkyne tvrdený jednak nebol a nebol preto ani preukazovaný dôkaznými prostriedkami. Predpokladom vzniku zodpovednosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka neplatnosti spísanej darovacej zmluvy, platnosť právneho úkonu, nesúhlas otca so schválením právneho úkonu, odvolanie plnomocenstva udeleného matke na spísanie právneho úkonu až po spísaní darovacej zmluvy, darovacia zmluva spísaná formou notárskej zápisnice, návrh matky na schválenie právneho úkonu vykonaného za maloleté dieťa, kolízny opatrovník maloletého dieťaťa
Právna veta: Pre platnosť právneho úkonu vykonaného za maloletého sa vyžaduje schválenie tohto právneho úkonu súdom. Prvoradým kritériom pri rozhodovaní o schválení právneho úkonu vykonaného za maloletého je predovšetkým sledovanie záujmu maloletého dieťaťa, pretože ak právny úkon, ktorý vykonal za neplnoletého jeho zástupca nie je v jeho záujme, s poukazom na ustanovenie § 179 O.s.p. súd tento právny úkon neschváli. Súd je však povinný pred schválením vykonaného právneho úkonu v mene maloletého skúmať, či nebránia schváleniu tohto právneho úkonu iné zásadné a právne relevantné okolnosti - v danom prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: poistenec a poberateľ dávky majú právo, preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na výplatu dávku a jej sumy, skutočnosti, ktoré je povinný preukazovať
Právna veta: Zákon o sociálnom poistení stanovuje subjektom, zúčastneným na sociálnom poistení, viaceré povinnosti, ktorými majú byť dosiahnuté jeho ciele a úlohy. Zákon povinnosti v rámci systému sociálneho poistenia nielen ukladá, ale ich dodržiavanie aj primerane vynucuje, ak určitý subjekt svoje povinnosti neplní alebo porušuje. V prejednávanej veci odporkyňa odôvodnila svoje rozhodnutie, ktorým navrhovateľke uložila povinnosť vrátiť neprávom vyplatený sirotský dôchodok tým, že navrhovateľka jej včas nenahlásila skutočnosti rozhodné pre poskytovanie sirotského dôchodku - súbeh s invalidným dôchodkom a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena prvostupňového rozhodnutia, neexistencia dôvodov pre rozvod manželstva, odvolanie odporkyne, zmena spôsobu života odporkyne od rozhodnutia súdu, zamietnutie návrhu na rozvod manželstva, podmienky pre rozvod manželstva, požívanie alkoholických nápojov odporkyne, strata navrhovateľovej dôvery k odporkyni, mimomanželská známosť odporkyne, hlboký rozvrat manželstva, rozvod manželstva
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Zákona o rodine súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účastník trestného činu, účastník trestného konania, páchateľ pokračovacieho trestného činu, odvolacie námietky obhajcu obžalovaného, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, zločin neodvedenia dane a poistného, zásada akcesority, trestný čin , skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, neoprávnený prospech
Právna veta: Z ustálenej súdnej praxe vyplýva, že páchateľom pokračovacieho trestného činu môže byť iba priamy páchateľ alebo spolupáchateľ, ale nie účastník na trestnom čine, lebo pri účastníctve naplnil organizátor, návodca, objednávateľ alebo pomocník [§ 21 ods. 1 písm. a), b), c), d) Trestného zákona] inú skutkovú podstatu trestného činu. Preto len priamy páchateľ sa môže dopustiť ďalšieho čiastkového skutku (totožného) pokračovacieho trestného činu vyjadreného z hmotno-právneho hľadiska, okrem naplnenia rovnakej skutkovej podstaty a rovnakého alebo podobného spôsobu vykonania skutku, aj jednotným zám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: matka ako zákonná zástupkyňa maloletých detí i manželka obdarovaného, zrejmá kolízia záujmov, vlastníctvo k nehnuteľnostiam, otec detí ako obdarovaný, odvolanie matky proti rozsudku, návrh na schválenie právneho úkonu urobeného za maloleté deti, stret záujmov, prevod nehnuteľností, darovacia zmluva
Právna veta: Je nepochybné, že rodičia maloletých detí sú ich zákonnými zástupcami, ale ako vyplýva z ust. § 31 Zákona o rodine, žiaden z rodičov nemôže zastupovať maloleté deti pri právnych úkonoch, pri ktorých by mohlo dôjsť ku kolízii záujmov. Na rozdiel od všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 30), ktorý poukazuje na nemožnosť zastúpenia až keď dôjde k stretu záujmov, Zákon o rodine upravuje nemožnosť zastúpenia detí rodičmi už pri potencionálnej možnosti stretu záujmov, pričom je zrejmé, že potencionalita kolízie je daná vždy, ak je maloleté dieťa pri právnom úkone zastúpené rodičom, ktorý j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, prevzatie zodpovednosti za zverené hodnoty, skúmanie správnosti inventárnych súpisov, inventarizácia, zodpovednosť zamestnanca za schodok, schodok na zverených hodnotách, odvolacie námietky, dohoda o hmotnej zodpovednosti
Právna veta: V zmysle § 182 ods. 1, 2, 3, 4 Zákonníka práce platného a účinného v čase rozhodnom zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať patrí k zvláštnym druhom pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu, ktorá sa vyznačuje sprísnenými podmienkami vo vzťahu k zodpovedajúcemu subjektu, teda k zamestnancovi. Zodpovednosť za túto škodu vzniká, ak zamestnávateľ preukáže, že uzavrel so zamestnancom platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti a že na hotovosti, ceninách, tovare a zásobách materiálu, alebo iných hodnotách, ktoré zamestnancovi zveril k vyúčtovaniu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do osobnostných práv, nedôvodnosť návrhu, zverejnenie nepravdivého údaju, nepravdivá informácia v tlači, zamietnutie návrhu navrhovateľa v časti o zverejnenie ospravedlnenia, ochrana osobnosti
Právna veta: Pokiaľ nie je dôvodné priznanie ospravedlnenia v súvislosti so zásahom do osobnostných práv, nie je možné domáhať sa nemajetkovej ujmy, ktorý nárok prichádza do úvahy až vtedy, pokiaľ ospravedlnenie nie je postačujúce (§ 13 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka) načo súd prvého stupňa taktiež správne poukázal, t.zn., že nebolo možné navrhovateľovi vyhovieť ani ohľadne náhrady nemajetkovej ujmy, pokiaľ návrh v celom rozsahu nebol dôvodný.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: držba, ospravedlniteľný omyl, neznalosť zákona neospravedlňuje, neoprávnení držitelia nehnuteľností, dedičské konanie po poručiteľke, pochybnosti o vlastníctve k nehnuteľnosti, omyl držiteľa, oprávnená držba, kúpna zmluva, určenie vlastníckeho práva, vydržanie
Právna veta: Nie je vylúčené, aby k vydržaniu vlastníckeho práva došlo na základe putatívneho právneho titulu (predstieraného, či neplatného). Je potrebné však vziať vždy v úvahu, či držiteľ pri bežnej opatrnosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti a povahu prejednávaného prípadu po každom vyžadovať, nemal po vydržaciu dobu dôvodné pochybnosti o tom, že mu vec alebo právo patrí (rozhodnutie NS SR, sp. zn. 7Cdo 12/2011 z 29. februára 2012). Oprávnená držba sa zakladá na omyle držiteľa, ktorý sa domnieva, že je vlastníkom držanej veci. Ospravedlniteľným omylom môže byť omyl skutkový aj právny. Omyl držiteľa v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, premlčaný dlh, vznesenie námietky premlčania, poskytovanie verejnej telefónnej služby, spotrebiteľská zmluva, vedľajší účastník, uznanie premlčaného dlhu, zmluvná pokuta, zmluva o pripojení
Právna veta: Ak niekto uzná písomne, že svoj dlh určený čo do dôvodu, aj výšky zaplatí, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trvá. Takéto uznanie zakladá právnu domnienku o existencii dlhu v čase jeho uznania iba vtedy, ak dlžník, ktorý dlh uznal,
vedel o jeho premlčaní. Ak dlžník nevedel o premlčaní, či už pre omyl skutkový, alebo pre omyl právny, nemá jeho uznanie uvedené právne účinky. Aj uznanie premlčaného dlhu zakladá len vyvrátiteľnú domnienku. Dlžník sa i tu môže brániť námietkou, že dlh nevznikol, alebo že v čase uznania neexistoval. Nemôže sa však brániť s námietkou premlčania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť, konanie právnickej osoby, právo na náhradu poistného plnenia, žalovaná obchodná spoločnosť, spôsobenie škody právnickou osobou, vedenie motorového vozidla napriek uloženého trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, poistná zmluva, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Právna veta: V zmysle § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka odporca v tomto prípade za škodu nezodpovedá, pretože škoda je
spôsobená právnickou osobou a bola spôsobená pri jej činnosti odporcom, ktorého na túto činnosť použila. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa Občianskeho zákonníka nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zmena mzdových podmienok, preukázané sústavné obťažovanie navrhovateľky odporcom jednostrannými písomnými príkazmi, závažné porušenie pracovnej disciplíny ako výpovedný dôvod, dohoda o zmene pracovnej zmluvy, pracovná zmluva na dobu neurčitú, určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnanca vyplývajúcim z pracovného pomeru (ust. § 47 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce) a spočíva v plnení povinností ustanovených právnymi predpismi (najmä ust. § 81 a § 82 Zákonníka práce), pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou. Na okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce sa vyžaduje, aby išlo o zavinené konanie zo strany zamestnanca (aspoň z nedbanlivosti), a musí dosahovať intenzitu porušenia pracovných povinností závažným spôsobom. Iba závažné porušenie pracovnej disciplíny je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca, regresný nárok, dávky nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, zavinené protiprávne konanie žalovaného, výplata invalidného dôchodku, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, požitie alkoholických nápojov, zranenie spolujazdca, zamietnutie požadovaného úroku z omeškania, Sociálna poisťovňa, dopravná nehoda
Právna veta: Povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať dávky dôchodkového zabezpečenia vznikla pri splnení stanovených podmienok, a to bez ohľadu na to, z akého dôvodu došlo k vzniku nároku na tieto dávky. V prípade dávky poskytovanej vo forme invalidných dôchodku vznikla táto povinnosť bez ohľadu na to, či poškodenie zdravia odôvodňujúce jej priznanie, bolo spôsobené zavineným protiprávnym konaním tretej osoby alebo následkom inej udalosti. Uvedené ustanovenie § 31 ods. 1 zákona č. 274/1994 Z. z. však zakladá regresný nárok Sociálnej poisťovne voči tretím osobám, ak sú splnené zákonné predpoklady v ňom uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväzkovoprávny vzťah, vrátenie bezdôvodného obohatenia, námietka pasívnej legitimácie žalovaného, pohľadávka na náhradu trov konania, splatnosť pohľadávky, Zmluva o budúcej zmluve, vedľajší účastník, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Bezdôvodné obohatenie je v ust. § 451 ods. 1 OZ konštruované ako záväzkový vzťah medzi tým, kto sa na úkor iného obohatil a tým, na koho úkor sa niekto obohatil. Bezdôvodné obohatenie je podľa odseku 2 citovaného ustanovenia konštruované ako predmet plnenia, ktorý sa má vydať. Bezdôvodné obohatenie je teda zamerané len na to, aby sa vydalo tomu, na úkor koho bolo získané. Bezdôvodné obohatenie môže vzniknúť okrem iného aj plnením z právneho dôvodu, ktorý tu síce spočiatku existoval, ale dodatočne odpadol.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď zamestnanca so zdravotným postihnutím, výpoveď zamestnancovi so zdravotným postihnutím, ukrátenie na právach, porušenie správneho poriadku, zamestnanec so zdravotným postihnutím, lekárska prehliadka z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu, lekárske posudky, skončenie pracovného pomeru s občanom so zdravotným postihnutím, predchádzajúci súhlas na skončenie pracovného pomeru výpoveďou, preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: V zmysle ust. § 66 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného ÚPSVaR, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e).
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, právo dieťaťa na výchovu zo strany obidvoch rodičov, kolízna opatrovníčka, úprava styku otca s maloletou, rodičovské práva a povinnosti
Právna veta: Ničím neodôvodnená nechuť dieťaťa na styk s druhým rodičom nemôže byť dôvodom na odmietanie styku najmä vtedy, ak indície smerujú k zámernému pôsobeniu preferenčného rodiča s cieľom vyvolať takéto správanie dieťaťa. Aj len priemerne empatické dieťa ťažko znáša nepriateľský vzťah rodičov, nemôže sa cítiť dobre, lebo nechce ublížiť ani jednému z rodičov. Takýto stav kladie na psychiku dieťaťa neúmerné požiadavky. Aj samotný výrok rozhodnutia súdu prvého stupňa, kde ukladá súd matke dieťa na styk riadne pripraviť znamená, že nejde len o prípravu oblečenia, či iných potrieb na stretnutie, ale ide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatné právne úkony, predávajúci, používanie platobnej karty, určenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky, konanie v rozpore s dobrými mravmi, nekalá obchodná praktika, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, spotrebiteľská zmluva, zmluva o úvere
Právna veta: Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody. Právny úkon, ktorý je v rozpore s ustanovením zákona, je neplatný (§ 39 OZ).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právny úkon, neplatná dohoda, nedostatočná špecifikácia kreditnej karty, nezrozumiteľný právny úkon, nevyporiadané nároky z BSM, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, dohoda o vyporiadaní BSM
Právna veta: Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je dvojstranný právny úkon. Vzťahujú sa na ňu ustanovenia § 37 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého právny úkon musí byť urobený slobodne a vážne (náležitosti vôle), zrozumiteľne a určito (náležitosti prejavu vôle). Nedostatok ktorejkoľvek z uvedených náležitostí má za následok, že právny úkon je úplne alebo sčasti neplatný. Právne následky spája Občiansky zákonník iba s platným právnym úkonom, k neplatnosti právneho úkonu súd prihliada z úradnej povinnosti. Právny úkon je zrozumiteľný, ak ním prejavenej vôli možno pri výklade v zmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: lehoty podľa daňového poriadku, nepodanie daňového priznania, dôležité dôvody pre odpustenie zmeškania lehoty, podanie podané neoprávnenou osobou, výzva na odstránenie prekážky v postupe daňového úradu, daňový úrad, preskúmanie rozhodnutia
Právna veta: Rozhodnutie správcu dane o nevyhovení žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty je potrebné považovať za zákonné, ak správca dane v rozhodnutí konštatuje a skutkovo a právne aj zdôvodní nesplnenie hoci len jednej zo zákonných podmienok pre odpustenie zmeškanej lehoty.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: návrh na začatie konania, podnájomná zmluva, nájomný vzťah, záložné právo žalovaného, Zmluva o podnájme nebytových priestorov, neplatnosť dodatku k zmluve o podnájme nebytových priestorov, určenie neplatnosti právneho úkonu, kúpna zmluva, záložný veriteľ, naliehavý právny záujem
Právna veta: Judikatúra súdu už niekoľkokrát opakovane zdôraznila, že naliehavý právny záujem na určení je daný najmä tak, kde by bez takéhoto určenia bolo ohrozené právo žalobcu alebo kde sa bez takéhoto určenia jeho právne postavenie stane neistým. V tejto súvislosti však sa zdôraznilo aj to, že žaloba domáhajúca sa určenia podľa ust. § 80 písm. c/ O. s. p. nemôže byť spravidla opodstatnená tam, kde možno žalovať na splnenie povinnosti podľa ust. § 80 písm. b/ O. s. p..
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prerokovanie zabezpečenia úveru na obnovu bytového domu, schôdza vlastníkov bytov, písomné hlasovanie, nedôveryhodný výsledok hlasovania, manipulácia s hlasmi, neplatnosť hlasovania, správca bytového domu, vlastníci bytov a nebytových priestorov
Právna veta: Podľa ust. § 14 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú o úvere a o zabezpečení úveru, o zmluve o stavbe alebo nadstavbe bytov, alebo nebytových priestorov v dome a o zmene formy výkony správy, rozhoduje sa hlasovaním na schôdzi vlastníkov 2/3 väčšinovou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa tohto odseku, podpis vlastníka potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: usmrtenie, príčinný vzťah medzi konaním a následkom, spoluzavinenie poškodeného, porušenie pravidiel cestnej premávky, poľahčujúce okolnosti, znalecký posudok znalca z odboru zdravotníctvo a farmácia, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov, neposkytnutie zranenému poškodenému potrebnú pomoc, prečin neposkytnutia pomoci, dopravná nehoda, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, prečin usmrtenia
Právna veta: Pri prečine usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. stanovuje zákonodarca trestnú sadzbu v rozpätí od 2 do 5 rokov. Stanovením uvedenej trestnej sadzby zaradil zákonodarca tento trestný čin medzi menej závažné trestné činy, čo možno vyvodiť z toho, že za jeho spáchanie nemusí súd povinne ukladať trest odňatia slobody (§ 34 ods. 6 Tr. zák.). Z uvedeného potom vyplýva, že pre prečin usmrtenia, ktorý nie je tak typovo závažný, nie je potrebné ukladať len nepodmienečný trest
odňatia slobody.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súhlas prenajímateľa s vykonaním stavebných úprav, prenechanie žalovanému do užívania časť nebytových priestorov na prízemí obchodného domu, prenajímateľ, vzájomný návrh žalovaného proti žalobcovi, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov, nájom nebytových priestorov, Občiansky zákonník, nájomca
Právna veta: Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný (špeciálny) zákon. Vzťah obidvoch predpisov je vzťahom všeobecného právneho predpisu, ktorými sú ustanovenia Občianskeho zákonníka a zvláštneho právneho predpisu k nemu, ktorým je zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov. Teda, tento vzťah oboch zákonov je potrebné definovať tak, že na nájom nebytových priestorov sa vzťahuje všeobecná úprava Občianskeho zákonníka, a to v tých otázkach, ktoré výslovne neupravuje zákon o nájme a podnájme nebytovýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: strata spôsobilosti vykonávať akúkoľvek trvalú prácu, nároky na vyplatenie odstupného pri skončení pracovného pomeru , kolektívna zmluva, právne úkony vyjadrené slovami, lekársky posudok, invalidný dôchodok, zaplatenie odstupného
Právna veta: V zmysle ust. § 1 ods. 4 Zákonníka práce, v spojení s ust. § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka, právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom. Odvolací súd v tomto prípade konštatuje, že aj keď je jazykové vyjadrenie predmetného článku v rozpore s vôľou zmluvných strán, ktoré uvedenú kolektívnu zmluvu podpísali, nič to nemení na tom, že tento článok je platný a záväzný. Skutočná vôľa toho kto právny úkon urobil, môže byť pri jeho výklade relevantná le ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: posudzovanie predpokladov na výkon dohodnutej práce, nesúhlas navrhovateľky s novým platobným výmerom, preradenie do nižšej platovej triedy, kvalifikačný predpoklad, výkon prác vo verejnom záujme, dôvod výpovede z pracovného pomeru, náhrada mzdy, určenie neplatnosti výpovede, neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Právna veta: Predpoklady pre výkon dohodnutej práce spočívajú najmä v dosiahnutí určitého vzdelania, stupňa kvalifikácie alebo určitých znalostí. Medzi predpoklady stanovené na výkon dohodnutej práce patria tiež kvalifikačné predpoklady vyžadované právnymi predpismi, ktoré upravujú mzdové alebo platové pomery. Nie je pritom rozhodné, či k stanoveniu predpokladov na výkon dohodnutej práce došlo právnym predpisom už pred vznikom pracovného pomeru, alebo až v dobe jeho trvania. Predpoklady ustanovené právnymi predpismi, ktoré majú všeobecnú platnosť, dopadajú na všetkých zamestnancov u všetkých zamestnávateľo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: škoda na zdraví, dôvodné zvýšenie základného bodového ohodnotenia, lekárska starostlivosť, ťažkosti v sexuálnej oblasti, pocity menejcennosti, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, dôvody hodné osobitného zreteľa, znalecké dokazovanie, náhrada za bolesť
Právna veta: Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví, i keď sú upravené spoločne v ust. § 444 Občianskeho zákonníka. Priznanie nároku na náhradu za bolesť nie je podmienené priznaním nároku na sťaženie spoločenského uplatnenia a naopak. Ak bola poškodenému poskytnutá ako odškodnenie peňažná suma z dôvodu bolestného, pričom dodatočne budú splnené - vzhľadom na zhoršenie zdravotného stavu - aj podmienky pre priznanie nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia (alebo naopak), nie je vylúčené priznanie tohto ďalšie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: priebeh konania, zastúpenie ustanovenou opatrovníčkou, dlh na strane žalovaného, premlčané nároky, nedoplatok za vyúčtovacie obdobie, námietka premlčania v časti uplatňovanej istiny, poplatok za omeškanie, vydanie nepredvídateľného rozhodnutia, prekvapivé súdne rozhodnutie, žiadosť o odročenie pojednávania, zamietnutie žaloby, platobný rozkaz, nesplnenie dôkaznej povinnosti
Právna veta: Prekvapivým rozhodnutím treba rozumieť také, ktorého základom budú úplne iné odlišné právne úvahy, než boli prezentované účastníkmi v priebehu konania. Novelou číslo 384/2008 Z. z. bolo ustanovenie § 100 ods. 1 O.s.p. doplnené o možnosť súdu počas konania oboznámiť účastníkov s tým, ako sa na základe dovtedy tvrdených a preukázaných skutočností, javí súdu právne posúdenie veci. Je tým sledované posilnenie princípu predvídateľnosti súdneho rozhodnutia, aby účastníci už na prvom stupni konania maximálne vyargumentovali svoje stanoviská. To v podstate znamená, že súd nemôže zamietnuť žalobu pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.