Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu, písomné vyhotovenie uznesenia, obsahové náležitosti rozsudku
Právna veta: Ustanovenie § 157 O. s. p. definuje formálne náležitosti, ktoré musí rozsudok ako jedna z foriem súdneho rozhodnutia obsahovať. Rozsudok po obsahovej stránke je členený na záhlavie (úvodná časť písomného vyhotovenia rozsudku), výrok (enunciát), odôvodnenie, poučenie a deň a miesto vyhlásenia rozsudku. Vymedzenie obsahových náležitostí uznesenia ako ďalšej formy súdneho rozhodnutia obsahuje § 169 O. s. p., ktorý však nie je jediným ustanovením upravujúcim náležitosti uznesenia (napr. osobitná právna úprava je obsiahnutá v § 76 ods. 4 – uznesenie o nariadení predbežného opatrenia, v § 78 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločnosť s ručením obmedzeným, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,, valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným, dobrovoľné zrušenie spoločnosti, nútené zrušenie spoločnosti, zrušenie spoločnosti s likvidáciou, valné zhromaždenie
Právna veta: Najvyšším orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je valné zhromaždenie. Do jeho kompetencie medzi iným patrí podľa § 125 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Teda o zrušení spoločnosti alebo o zmene jej právnej formy môžu rozhodovať podľa spoločenskej zmluvy všetci spoločníci, alebo ak spoločenská zmluva obsahuje úpravu, podľa ktorej o zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, tak o zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré taktiež rozhoduje o vstupe spoločnosti do likvidá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, správny orgán , právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia, rozhodnutie orgánu verejnej správy
Právna veta: Predmetom preskúmania súdom v správnom súdnictve môžu byť aj rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktoré nemajú formálne náležitosti.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinné osoby, sloboda prejavu a právo na informácie, účinná spoločenská kontrola verejnej správy, prostriedok na zneužitie práva
Právna veta: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov má slúžiť iba ako nástroj spoločenskej kontroly a nie ako prostriedok na zneužitie práva.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kontrolná činnosť podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, objektívna zodpovednosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Právna veta: Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. obezpečnosti aochrane zdravia pri práci a o zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov zakladá zamestnávateľovi objektívnu zodpovednosť, z ktorej sa nemôže vyviniť s poukazom na argument, že išlo o náhly jav a že bolo nemožné od neho reálne vyžadovať takú organizáciu práce a zodpovednosti nadriadených pracovníkov prítomných na pracovisku, ktorá by umožňovala operatívne a včas reagovať na danú situáciu.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nesplnenie zdravotnej podmienky pre vznik nároku na dávku, nepriznanie invalidity, § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení , pokles viac ako 40% na zárobkovej činnosti, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok (§ 71 ods. 2 zákona o sociálnom poistení)... Navrhovateľ nie je invalidný, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav mu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o 30 %.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci, prekladateľská činnosť, Rovnosť účastníkov konania
Právna veta: Ustanovenie § 18 Občianskeho súdneho poriadkuv predstavuje jednu z hlavných právnych garancií súdnej ochrany subjektívnych práv a záujmov. Je v ňom premietnutý ústavný princíp právnej rovnosti subjektov práva do občiansko-procesných vzťahov (čl. 12 ods. 1, čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky). Prejavom právnej rovnosti účastníkov civilného procesu je aj ich právo konať pred súdom v materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú, vyjadrené v druhej vete ustanovenia § 18. V praxi zahŕňa právo robiť v materčine návrhy a iné písomné podania, ústne prednesy a pod. Uplatnenie práva kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: spätné priznanie invalidného dôchodku, invalidný dôchodok - spätné priznanie, uvoľnenie výplaty čiastočného invalidného dôchodku, kontrolná lekárska prehliadka, invalidný dôchodok podľa zákona č. 310/2006, zmeny v nároku na dávku, zmeny v nároku na výplatu dávky a zmeny sumy dávky, invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004
Právna veta: "Podľa § 112 ods. 4 zákona o sociálnom poistení výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky. Podľa § 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok\ podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 a vyplácajú sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum:
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová:
Právna veta:
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: oprávnená držba, dobrá viera bona fides, zásada "nemo ad alium plus iuris transfere, quam ipse habet", návrh na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na štát, vlastnícke právo Československého štátu k nehnuteľnostiam, nereštituovaný židovský majetok, okupácia nehnuteľnosti štátom bez právneho dôvodu, neuplatnenie ochrany právnou predchodkyňou žalobcu, strata možnosti domáhať sa ochrany prostredníctvom žaloby o určenie vlastníckeho práva, nadobudnutie vlastníckeho právo v dobrej viere, vydraženie spornej nehnuteľnosti v malej privatizácii ako účinný prostriedok odstránenia právnej neistoty spôsobenej okupáciou veci štátom, princíp ochrany dobrej viery nového nadobúdateľa, pochybnosti o platnom nadobúdacom vlastníckom titule štátu, verejná dražba prevádzkových jednotiek
Právna veta: Postup štátu nebol rozhodovaním nositeľa verejnej moci, ale rozhodovaním doterajšieho vlastníka majetku v súkromnoprávnom vzťahu o tom, ako so svojím majetkom naloží. Ak teda vlastníctvo nadobúdané v tzv. malej privatizácii je vlastníctvom nadobúdaným na základe zmluvy, potom sa na takúto zmluvu vzťahuje jedna zo základných zásad súkromného práva, a to zásada „nemo ad alium plus iuris transfere potest, quam ipse habet“ (nikto nemôže previesť viac práv, než má sám). Táto zásada chráni vlastnícke právo skutočného („pravého“) vlastníka. Jej uplatnenie znamená, že platne nemôže nadobudnúť vlastníc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: správny delikt, ochrana nefajčiarov, zákaz fajčenia, pokuta za správny delikt, nezabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia v časti komunikačného priestoru obchodného centra, potreba zvýšenej ochrany nefajčiarov pred účinkami pasívneho fajčenia, ochrana nefajčiarov na verejných miestach, námietka porušenia zásada proporcionality a rovnosti pred zákonom
Právna veta: Podľa ust. § 7 ods. 1 písm. g/ zákona č. 377/2004 Z. z., zakazuje sa fajčiť v úradných budovách, v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách a galériách. Podľa ust. § 8 ods. 1 písm. a/, b/ zák. č. 377/2004 Z. z., fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba sú povinné utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu a dymu z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení podľa tohto zákona. Podľa ust. § 10 ods. 7 zák. č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: žaloba na plnenie, žaloba o náhradu majetkovej ujmy, prekážka litispendencie, vecná legitimácia právneho nástupcu, určenie neplatnosti zmlúv o postúpení pohľadávky, neplatnosť zmlúv o postúpení pohľadávok a neplatnosť oznámení o ich postúpení, vzájomný vzťah určovacej žaloby a žaloby na plnenie, prekážka skôr začatého konania podľa § 83 O.s.p ako neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, náhrada majetkovej ujmy z titulu obmedzenia hospodárenia na pozemkoch, rozdielne procesné postavenie tých istých osôb v rôznych súdnych konaniach, žalovaní v postavení žalobcov proti žalobcovi v postavení žalovaného, začatie konania podľa O.s.p.
Právna veta: Hoci žalobu o určenie neplatnosti právneho úkonu treba považovať za určovaciu žalobu v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p. a žalobu o náhradu majetkovej ujmy za žalobu na plnenie podľa § 80 písm. b/ O.s.p., skôr podaná žaloba o plnenie v danom prípade nevytvára prekážku litispendencie pre určovaciu žalobu. Predmetom žaloby o určenie neplatnosti zmlúv o postúpení pohľadávky (oznámení o postúpení pohľadávky) nie je totiž určenie takého právneho vzťahu alebo práva, základ ktorého tvorí žalobu na splnenie povinnosti. Touto žalobou sa vo vzťahu k žalobe na plnenie rieši len čiastková otázka (vecná legitimá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: posúdenie zdravotného stavu, odborné lekárske znalosti, posudkový lekár sociálneho poistenia, rozsah zdravotného poškodenia, invalidný dôchodok, posudok posudkového lekára o určení invalidity, nesplnenie zdravotnej podmienky pre vznik nároku na dávku, miera poklesu schopnosti navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť 35 %, lekárske správy o zdravotných vyšetreniach
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posúdenie rozsahu zdravotného poškodenia a jeho následkov na schopnosť občana vykonávať zárobkovú činnosť vyžaduje odborné lekárske znalosti a vo veciach sociálneho zabezpečenia je zverené posudkovým lekárom sociálneho poistenia, a to tak na účely správneho, ako aj na účely súdneho konania.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: zákon o sociálnom poistení, vlastné pričinenie, krátenie sumy invalidného dôchodku na polovicu, privodenie si invalidity vlastným zapríčinením - alkohol, odvolanie navrhovateľa voči kráteniu sumy invalidného dôchodku, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, obmedzenie sumy dávky
Právna veta: Podľa § 111 zákona o sociálnom poistení suma nemocenského a suma invalidného dôchodku je polovica sumy nemocenského a sumy invalidného dôchodku, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopným alebo invalidným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok...Odvolací súd uvádza, že nie každá invalidita, ktorá vznikla po požití alkoholu je vždy jeho dôsledkom. Túto skutočnosť musí odporkyňa pred rozhodnutím o znížení invalidného dôchodku podľa § 111 zákona o sociálnom poistení zistiť nad akúkoľvek pochybnosť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o poskytovaní plnenia z podporného dôchodkového fondu , neplatná výpoveď zo zmluvy, zmluva o dôchodku
Právna veta: Dovolací súd výpoveď žalovanej považuje za neplatnú, pretože vypovedať možno iba zmluvy uzatvorené na neurčitú dobu, akou zmluva o dôchodku bezpochyby nie je.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na prikázanie veci, dôvod vhodnosti, delegácia veci z dôvodu vhodnosti, neplnenie vyživovacej povinnosti, návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu, čl. 48 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: "Podľa § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie zahŕňa komplexné posúdenie predmetu konania a pomerov účastníkov na oboch procesných stranách. Súd prihliada na pomery a dopad prípadného prikázania veci tak na strane účastníka, ktorý vhodnú delegáciu navrhuje, ako aj na pomery a dopad prípadnej delegácie veci na ostatných účastníkov. Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú najmä také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výsluhový dôchodok, súbeh dôchodkov, príspevok za službu, súbeh nároku na starobný dôchodok a výsluhový dôchodok, úpravy výpočtu starobného dôchodku
Právna veta: Pri súbehu nároku na príspevok a na starobný, invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok alebo na dôchodok za výsluhu rokov (čiastočný dôchodok za výsluhu rokov) podľa predpisov o sociálnom zabezpečení patrí oprávnenému podľa jeho voľby buď dôchodok alebo príspevok (§ 113 ods. 3 zákona č. 100/1970 Zb.)...Odvolací súd poznamenáva, že vznik nároku na výsluhový príspevok rovnako ako vznik nároku na výsluhový dôchodok nie sú podmienené dovŕšením veku potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, resp. o sociálnom poistení, ale je založený len n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: opravný prostriedok, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, oneskorenosť podania opravného prostriedku, zákonná lehota na podanie návrhu, odvolanie navrhovateľky, doručovanie
Právna veta: Podľa § 250m ods. 2 OSP návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia. Podľa § 45 ods. 2 OSP údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len \"doručenka\") sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolací dôvod, hmotnoprávny dôvod, trest mimo trestnú sadzbu, dovolanie obvineného, dovolanie obvineného, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, kriminalisticko-expertízne skúmanie, obvinený - recidivista vo vzťahu k drogovej trestnej činnosti, dôvody dovolania, ďalší trest, súhrnný trest
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd považuje za potrebné poukázať na stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého pokiaľ nejde o situáciu, keď výrok o treste nemôže obstáť v dôsledku toho, že je chybný výrok o vine, možno výrok o treste napadnúť z hmotnoprávnej pozície zásadne len prostredníctvom dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. Vzájomný vzťah dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i/ a § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. je taký, že prvý z nich je všeobecným hmotnoprávnym dôvodom a druhý špeciálnym hmotnoprávnym dôvodom vzťahujúcim ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti návrhu na začatie konania, úkony účastníkov, občianskoprávne konanie
Právna veta: Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. V posudzovanej veci žalobca dovolaním napadol rozhodnutie odvolacieho súdu vydané vo forme uznesenia, ktorým zrušil uznesenie o oprave záhlavia rozsudku súdu prvého stupňa v označení dátumu narodenia žalovanej. Náležitosti návrhu na začat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Odňatie a prikázanie veci inému súdu, výchovné pôsobenie trestného konania, objektivita súdneho konania, princíp neodňateľnosti, prečin nebezpečného vyhrážania, zaujatosť sudcov, nepodmienečný trest odňatia slobody, ochranné protialkoholické liečenie ústavnou formou, odňatie a prikázanie veci, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: "Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. \ „Dôležitými dôvodmi“ v zmysle vyššie citovaného ustanovenia, ktoré zákon bližšie nedefinuje, sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutkového stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa i na ostatných občanov a čo najrýchlejšie prejednanie veci. Medzi dôvody svedčiace pre odňatie veci príslušnému súdu patrí tiež požiadavka zabezpečenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: súhlas na použitie motorového vozidla, podstata trestného činu, úhrnný trest odňatia slobody, trestný čin ublíženia na zdraví, znalecký posudok Ústavu súdneho inžinierstva, trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla, trestný čin násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi, nedodržanie bezpečného odstupu pri zaraďovaní sa pred vozidlo, spôsobenie zranení s následkom smrti, množstvo alkoholu namerané v dychu obžalovaného, vypočutie svedka bez prítomnosti obhajcu obvineného, rozdelenie skutku na dva skutky, trestné stíhanie nezávislé od súhlasu druhého poškodeného, súhlas poškodenej na trestné stíhanie obvineného, trestné stíhanie so súhlasom poškodeného
Právna veta: Je potrebné dodať, že ak by súhlas vlastníkov vozidla na použitie motorového vozidla obvineným bol daný, neboli by ani naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu podľa § 249 a Trestného zákona v znení účinnom v čase činu (nešlo by o „zmocnenie sa“ cudzieho motorového vozidla). Na absenciu trestnosti konania páchateľa by teda nebolo potrebné dodatkovo aplikovať ustanovenie o súhlase poškodeného ako o okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu (jeho účinky nastávajú iba vtedy, ak sú zákonné znaky trestného činu naplnené). Z hľadiska rozsudkom konštatovaného nedostatku súhlasu (vlastníkov) na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu, zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, dovolanie nie je prípustné, subsidiárna pôsobnosť Občianskeho súdneho poriadku, právny predpis všeobecnej povahy, uznesenie vydané v konkurznom konaní
Právna veta: Podľa ust. § 196 ZoKR ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení ( ďalej len "konanie podľa tohto zákona" ) sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Podľa ust. § 198 ods. 1, druhej vety ZoKR dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné. Ustanovenie § 196 ZoKR upravuje subsidiárnu (podpornú) pôsobnosť Občianskeho súdneho poriadku na konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody pre zastavenie konania, funkčná príslušnosť súdov, procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, cieľ občianskeho súdneho konania , chýbajúca funkčná príslušnosť, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania
Právna veta: Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Podľa § 104 ods. 1 (veta prvá) O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Občiansky súdny poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako i na strane účastníkov konania), ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplýv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: európsky zatýkací rozkaz, sťažnosť vyžiadanej osoby, návrh prokurátora - vzatie vyžiadaného do predbežnej väzby, trestný čin krádeže vlámaním, výsluch zadržaného, predbežná väzba podľa EZR
Právna veta: "Pozitívnemu rozhodnutiu o návrhu prokurátora na vzatie vyžiadaného do predbežnej väzby nemohlo brániť jeho vyjadrenie v rámci výsluchu pred prokurátorom, že skutok, ktorý je predmetom európskeho zatýkacieho rozkazu nespáchal, nakoľko v konaní o výkone spomenutého rozkazu slovenské orgány neskúmajú dôvodnosť jeho vydania, len nutnosť alebo možnosť odmietnutia jeho vykonania, čo ale nie je predmetom teraz preskúmavaného rozhodnutia. Pokiaľ ide o predbežnú väzbu, jej podmienky sú v porovnaní s úpravou citovanou v napadnutom uznesení účinnou do 30. novembra 2012 v ustanovení § 15 ods. 1 zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie proti rozsudku, oslobodenie spod obžaloby, odvolanie prokurátora, oslobodzujúci rozsudok, precedens z hľadiska dokazovania trestných činov korupcie, pokračovací trestný čin prijímania úplatku, obžalovacia zásada, čl. 48 ods. 1 ústavy SR, vecná príslušnosť podľa OSP
Právna veta: "Podľa § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie zahŕňa komplexné posúdenie predmetu konania a pomerov účastníkov na oboch procesných stranách. Súd prihliada na pomery a dopad prípadného prikázania veci tak na strane účastníka, ktorý vhodnú delegáciu navrhuje, ako aj na pomery a dopad prípadnej delegácie veci na ostatných účastníkov. Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú najmä také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonateľnosť rozhodnutia, exekučný poriadok, zákonná lehota na nariadenie výkonu , prekluzívna lehota, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný titul - blok na pokutu nezaplatenú na mieste, dovolanie oprávnenej, odňatie možnosti pred súdom konať, zákonná lehota pre nariadenie výkonu rozhodnutia, rozsudok súdu v sporovom konaní, upovedomenie o začatí exekúcie
Právna veta: "Ak prechodné ustanovenia nového predpisu neustanovujú inak, v zásade platí, že pokiaľ k uplynutiu lehôt dôjde za účinnosti predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy, tak zánik právnych lehôt sa\ posudzuje podľa práva platného v čase predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy. Lehota stanovená pre nariadenie výkonu rozhodnutia začína plynúť odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia a je považovaná za lehotu prekluzívnu, to znamená, že po uplynutí lehoty nemožno nariadiť výkon rozhodnutia. Pre určenie zachovania zákonnej lehoty, nie je právne významné začatie konania (okamih doručenia návrhu na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: funkčná príslušnosť, návrh na prerušenie konania, predmet odvolacieho konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, funkčná príslušnosť najvyššieho súdu proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa, zamietnutie návrhu oprávnenej na prerušenie konania, chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci, vecná príslušnosť podľa OSP
Právna veta: Najvyšší súd je príslušný rozhodovať o odvolaniach vtedy, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa. Spôsobilým predmetom odvolacieho konania sú teda len rozhodnutia súdu prvého stupňa. Rozhodnutie krajského súdu o nevyhovení návrhu oprávnenej na prerušenie konania vydané v priebehu odvolacieho konania nie je rozhodnutím krajského súdu ako súdu prvého stupňa, ale sa jedná o rozhodnutie odvolacieho súdu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie náhrady trov prvostupňového konania, dovolanie vedľajšieho účastníka, vedľajší účastník - Združenie na ochranu občana spotrebiteľa, nepriznanie náhrady trov prvostupňového konania vedľajšiemu účastníkovi, vstup vedľajšieho účastníka do všetkých konaní žalobkyne - zbytočné navýšenie trov konania, odmietnutie dovolania vedľajšieho účastníka, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Vedľajší účastník má síce principiálne právo na náhradu trov konania, no aj vo vzťahu k nemu je vždy potrebné skúmať, či boli trovy vynaložené účelne. Paušálny vstup vedľajšieho účastníka do všetkých konaní, v ktorých vystupuje žalobkyňa, a jeho zastúpenie advokátom, zbytočne navýšilo trovy konania (pozostávajúce z trov právneho zastúpenia), preto ich nemožno považovať za účelne vynaložené.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci, procesné podmienky konania, inštančný postup, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, súd ako orgán štátu
Právna veta: I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také vlastnosti súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania paria také jeho vlastnosti, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto vlastnosťou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, z úpravy ktorej vyplýva, ktorý súd je príslušný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, asperačná zásada, trest prepadnutia veci, trest odňatia slobody, trestný čin podplácania
Právna veta: Podľa § 34 ods. 1 Trestného zákona, trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Funkciu ochrany spoločnosti plní trest tak voči páchateľovi trestného činu, voči ktorému sa prejavuje moment represie (zabránenie v páchaní trestnej činnosti) a moment individuálnej prevencie (výchova k riadnemu životu), ako aj voči ďalším občanom - potenciálny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: disciplinárne opatrenie, zákonnosť rozhodnutia, správnosť a úplnosť skutkových zistení, disciplinárny rozkaz vedúceho oddelenia ochrany a obrany Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, disciplinárne opatrenie - zníženie služobného platu o 15 % na dobu troch mesiacov, neoprávnené čerpanie náhradného voľna bez predchádzajúceho súhlasu nadriadeného o jeho poskytnutí, nedodržanie začiatku a konca času služby určený denným rozkazom riaditeľa ústavu, správne súdnictvo
Právna veta: Súd hoc konajúci v plnej jurisdikcii nepreberá na seba právomoc a zodpovednosť správneho orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmava. Správne súdnictvo nie je pokračovaním správneho konania a rovnako súd nie je správnym orgánom, ktorý by mohol a mal vyhľadávať dôvody zákonnosti či nezákonnosti napadnutých rozhodnutí, pokiaľ tieto dôvody nepovažoval v priebehu administratívneho konania za relevantné konajúci orgán.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nepreskúmateľnosť rozhodnutia, náležitosti rozhodnutia, formulovaný výrok rozhodnutia, správne trestanie, iné správne delikty a ukladanie pokút, totožnosť skutku
Právna veta: V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorými sú nepochybne i rozhodnutia o iných správnych deliktoch, je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý. To je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Takáto miera podrobnosti je nevyhnutná pre celé sankčné konanie, a to najmä z dôvodu vylúčenia prekážky litispendencie, dvojitého postihu pre rovnaký skutok, pre vylúčenie prekážky veci r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo § 25, správny orgán
Právna veta: Súd, hoc aj konajúci v plnej jurisdikcii, nepreberá na seba právomoc a zodpovednosť správneho orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmava.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: miesto dodania služby, reverse charge, možnosť výberu medzi oslobodeným plnením a plnením podliehajúcim dani
Právna veta: Senát dospel k záveru, že nemožno odhliadnuť od skutočnosti, že faktúry súčasne plnili funkciu dodacieho listu. Tovar bol na faktúrach jednoznačne identifikovaný ako vadný náhradný diel popisom i hmotnosťou, ktorý žalobca vracal výrobcovi do Českej republiky. Použitá formulácia „vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje...“. Uvedené nasvedčuje, že žalobca vystavoval faktúry v rozpore s dikciou zmluvných podmienok, ktoré mu určovali faktúrou vyúčtovať použitý, t.j. nový náhradný diel. Odchýlenie sa od zmluvných podmienok je však súkromnoprávnou záležitosťou daňových subjektov, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: opakovaná daňová kontrola, vyrúbovacie konanie, platobný výmer, správca dane - daňová kontrola na daň z príjmov fyzických osôb, dodatočné vyrúbenie dane z príjmov fyzických osôb dodatočným platobným výmerom, neoprávnené uplatnenie výdavkov žalobcu na úhradu faktúry od dodávateľa, námietka nulitnosti dodatočného platobného výmeru, odvolanie žalobcu voči platobnému výmeru, podnet žalovaného správcovi dane na vykonanie opakovanej daňovej kontroly, porušenie zákona o správe daní žalovaným, daňová kontrola, vyrúbenie dane alebo rozdielu dane
Právna veta: "Z ustanovenia § 15 ods. 13 zákona o správe daní nepochybne vyplýva, že daňová kontrola je ukončená prerokovaním protokolu s kontrolovaným daňovým subjektom alebo s jeho zástupcom. Dňom nasledujúcim po dni prerokovania protokolu sa začína vyrubovacie konanie podľa § 44 ods. 1 zákona o správe daní. Je tiež nepochybné, že vyrubovacie konanie musí byť ukončené právoplatným rozhodnutím vo veci. Podľa § 44 ods. 6 písm. b/ bod 1 zákona o správe daní, ak sa u daňového subjektu vykoná daňová kontrola alebo opakovaná daňová kontrola, správca dane vydá do 15 dní od jej skončenia (§ 15 ods. 13) dodatočný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: návrh na delegáciu, zásada ústnosti a bezprostrednosti, prečin porušovania domovej slobody, žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, pokračovací obzvlášť závažný zločin krádeže, obžaloba prokurátorky GP SR na obvineného a ďalších s ním obžalovaných obvinených, návrh obvineného na odňatie trestnej veci z dôvodu zaujatosti súdu vzhľadom na rozhodovanie o väzbe, námietka zaujatosti proti všetkým sudcom súdu, nevyhovenie návrhu na odňatie a prikázanie veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa existujúcej súdnej praxe, námietka zaujatosti vznesená procesnou stranou proti všetkým sudcom konkrétneho súdu, sa považuje za návrh na delegáciu v zmysle ustanovenia § 23 Tr. por. Podľa § 23 ods.1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený...V zmysle citovaného ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré umožnia celkovo lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: väzobné stíhanie, prípravné konanie o vzatí do väzby, sťažnosť obvineného, vzatie do väzby na čas ustanovený zákonom, európsky zatýkací rozkaz, medzinárodný zatýkací rozkaz, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny, dvojitý materiálny predpoklad vzatia obvineného do väzby - dôvodnosť obvinenia a dôvodnosť väzby, námietka obmedzenia osobnej slobody, námietka porušenia zásady prezumpcie neviny, výsluch obvineného za prítomnosti obhajcu, marenie účelu trestného konania obvineným, výpoveď svedka - obava z možného pôsobenia obvineného na svedka, dôvody väzby - § 71 ods. 1 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Tr. por.,, dôvody väzby, príkaz na zatknutie
Právna veta: "V súvislosti s preventívnou väzbou je potrebné uviesť, že aj v tomto prípade existujú konkrétne skutočnosti odôvodňujúce väzobné stíhanie obvineného a správne na ne poukázal aj sudca pre prípravné konanie vo svojom rozhodnutí. Ak sudca pre prípravné konanie v danej situácii poukázal aj na iné trestné stíhania, ktoré sa vo vzťahu k obvinenému paralelne vedú, to neznamená, že tieto nemôžu byť zohľadnené pri rozhodovaní o väzbe, a to najmä\ v súvislosti s týmto väzobným dôvodom. Je na posúdení súdu rozhodujúceho o väzbe, či v danom prípade existujú\ také konkrétne skutočnosti, ktoré by odôvodň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Porušenie povinnosti pri výkone správy súdu, späťvzatie odvolania predsedu Krajského súdu proti rozhodnutiu Disciplinárneho senátu o zastavení disciplinárneho konania, nedanie pokynu na zápis žalobných návrhov podaných elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom do elektronickej podateľne, disciplinárna zodpovednosť sudcu, disciplinárne konanie zák. č. 385/2000
Právna veta: "Podľa § 150 ods.2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, ktorý upravuje disciplinárnu zodpovednosť sudcu, pri jej posudzovaní sa primerane použije prvá časť Trestného zákona a na disciplinárne konanie sa primerane použije Trestný poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, pri posudzovaní.\
"
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dominus litis, nečinnosť orgánu verejnej správy, zákonná požiadavka, neúčelná činnosť Úradu práce a porušovanie práva na pomoc v hmotnej núdzi, žiadosť žalobkyne o obnovu konania, návrh žalobkyne na výsluch odporcu vo veci nedoručovania predvolania v obálke ale na korešpondenčnom lístku, návrh žalobkyne na spojenie vecí na spoločné konania, námietka trestnej činnosti sudcu vo vzťahu k účastníkovi konania, zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p., upresňovanie námietok žalobkyňou až na základe výzvy Najvyššieho súdu, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, správne súdnictvo
Právna veta: Predovšetkým Najvyšší súd zdôrazňuje tu procesnú požiadavku zakotvenú zákonodarcom v Občianskom súdnom poriadku (najmä § 43, § 103 v spojení s § 246c ods. 1 a § 250d ods. 3 O.s.p.), že v správnom súdnictve je možné konať iba o takých návrhoch (podaniach), ktoré svojím obsahom jednoznačne preukazujú naplnenie zákonnej požiadavky na ich obsah. Konajúci súd, ktorý stojí nad účastníkmi (dominus litis) nie je oprávnený za účastníka podávajúceho návrh do jeho obsahu akýmkoľvek spôsobom zasahovať.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zníženie výživného pre maloleté dieťa, mimoriadny opravný prostriedok, zníženie výživného, kolízny opatrovník maloletých detí, vyživovacia povinnosť matky voči maloletým deťom, úprava styku matky s maloletými deťmi, odvolanie otca maloletých detí, zamietnutie zníženia výživného, dovolanie matky, odňatie možnosti konať pred súdom, prípustnosť dovolania podľa § 236 OSP, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP
Právna veta: "Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.).\ Tento mimoriadny opravný prostriedok je prípustný proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu v prípadoch uvedených v ustanovení § 237 písm. a/ až g/ O.s.p. a proti rozsudku odvolacieho súdu v prípadoch uvedených v ustanovení § 238 ods. 1, 2 a 3 O.s.p. Podľa štvrtého odseku § 238 O.s.p. však dovolanie nie je prípustné vo veciach upravených Zákonom o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem rozsudku o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností, alebo o p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, právo na súdnu ochranu, prípustnosť dovolania, povinnosť uhradiť súdny poplatok ako podmienka pri uplatňovaní práva v občianskom súdom konaní, vyživovacie povinnosti žalobcu voči maloletým deťom, ťažké zdravotné postihnutie žalobcu, nesprávne rozhodnutie odvolacieho súdu, chybný úsudok odvolacieho súdu, neoslobodenie žalobcu od súdnych poplatkov, nesprávne posúdenie podmienok pre odpustenie poplatkovej povinnosti
Právna veta: Podľa § 138 ods. 1 veta prvá O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Účelom uvedeného ustanovenia je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pri jeho aplikácii nie je právne významné, za akých okolností došlo k vzniku sporu, ani aké je postavenie účastníka z hľadiska jeho povolania, či profesie, a bez ďalšieho ani to, že účastník je vlastníkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: riadne konanie, odôvodnenie rozhodnutia, dovolanie žalobcov, odňatie možnosti konať pred súdom, námietka riadneho neodôvodnenia výroku o priznaní náhrady trov konania žalovanému, právo účastníka konania na presvedčivé odôvodnenie
Právna veta: Povinnosť súdu riadne odôvodniť rozhodnutie je odrazom práva účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia súdu, ktoré sa vyporiada i so špecifickými námietkami účastníka. Porušením uvedeného práva účastníka na jednej strane a povinnosti súdu na strane druhej sa účastníkovi konania (okrem upretia práva dozvedieť sa o príčinách rozhodnutia právom predvídaným spôsobom) odníma možnosť náležite skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu (v rovine polemiky s jeho dôvodmi) v rámci využitia prípadných riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov, a teda sa mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné právo, možnosť konať pred súdom, odmietnutie odvolania, vedľajší účastník, nesprávne rozhodnutie odvolacieho súdu, dovolanie vedľajšieho účastníka, odňatie možnosti konať pred súdom, zrušenie napadnutého rozhodnutia dovolacím súdom, plnenie z neprijateľnej zmluvnej podmienky, práva a povinnosti vedľajšieho účastníka, oprávnenosť vedľajšieho účastníka podať odvolanie, účastníci
Právna veta: "Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok dáva (napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy a pod.). Takýmto procesným právom účastníka je i to, aby rozhodnutie súdu prvého stupňa, s ktorým\ účastník nesúhlasí, bolo na základe jeho odvolania preskúmané odvolacím súdom. K odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Takýmto rozhodnutím môže byť aj uznesenie o odmietn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, dohoda medzi prokurátorom a obvineným, konanie o dohode o vine a treste, trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovanie s nimi , schválená dohoda o vine a treste
Právna veta: Dohoda o vine a treste je osobitným druhom konania podľa siedmej hlavy tretej časti Trestného poriadku. Podstatou dohody o vine a treste je uzavretie obojstranne výhodnej dohody medzi prokurátorom na jednej strane a obvineným na strane druhej o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom takáto dohoda podlieha schváleniu súdu. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie svojej veci pred nezávislým a nestranným súdom na hlavnom pojednávaní a trest mu súd uloží bez dokazovania viny.Z dikcie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že podanie dovolania proti rozsudku o schválení dohody o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník, procesné právo, výkladové pravidlo a contrario, dovolanie vedľajšieho účastníka, odňatie možnosti konať pred súdom, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa ako vedľajší účastník na strane žalovaného, odvolanie vedľajšieho účastníka proti rozsudku na plnenie z neprijateľnej zmluvnej podmienky v záujme žalovaného ako spotrebiteľa, odmietnutie odvolania vedľajšieho účastníka ako podané neoprávnenou osobou, spotrebiteľská zmluva o poskytovaní služieb z verejnej telekomunikačnej siete, účastníci, podanie dovolania
Právna veta: Oprávnenie vedľajšieho účastníka podať odvolanie skúma odvolací súd nielen podľa § 201 druhá veta Občianskeho súdneho poriadku, ale aj podľa § 93 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nedostatok podmienky konania, odstránenie nedostatku konania, nedostatok podmienky povinného zastúpenia, priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, dovolacie konanie - povinné právne zastúpenie dovolateľa, plnomocenstvo na zastupovanie advokátom v dovolacom konaní, maloletá zastúpená kolíznym opatrovníkom, dovolanie odporcu, povinnosť odporcu zložiť preddavok na znalecké dokazovanie, skúmanie podmienok konania
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia, pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu, funkčná príslušnosť, procesné podmienky konania, dovolanie odporcu, chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, zastavenie dovolacieho konania, schválená dohoda rodičov o úprave ich práv a povinností k maloletým deťom, vzdanie sa práva podať proti rozsudku odvolanie, vecná príslušnosť podľa OSP
Právna veta: "I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také podmienky na strane súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku\ (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania patria tie, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto podmienkou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, úprava ktorej dáva odpoveď na otázku, ktorý súd je pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Odňatie a prikázanie veci inému súdu, ústavná zásada, zákonné prerokovanie veci, delegácia veci, trestný čin ublíženia na zdraví, nestrannosť súdu, teória zdania, námietka zaujatosti vznesená všetkými sudcami Okresného súdu, dôvody odňatia a prikázania veci, vylúčenie všetkých sudcov príslušného súdu z rozhodovania veci, čl. 48 ods. 1 ústavy SR, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: "Podľa čl. 48 ods.1 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Ide o významnú ústavnú zásadu, ktorú treba dôsledne zachovávať, to znamená brať ju do úvahy aj pri rozhodovaní o návrhoch na odňatie a prikázanie veci príslušnému súdu podľa § 23 Tr. por. Odňatie a prikázanie veci podľa § 23 Tr. por. je výnimkou z vyššie uvedenej ústavnej zásady. Uvedený inštitút Trestného poriadku možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Platná právna úprava pritom pojem „dôležité dôvody“ bližšie neupravuje.\ Nepochybne za dôležité dôvody v zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Odňatie a prikázanie veci inému súdu, zásada ústnosti a bezprostrednosti, delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený (§ 23 ods. 1 Tr. por.). Podľa citovaného ustanovenia za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia náležité zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprostrednosti, čo najrýchl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: žiadosť o prepustenie z väzby, dohľad probačného a mediačného úradníka, povaha trestnej činnosti, sťažnosť obvineného, žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, vzatie do väzby na čas ustanovený zákonom, Výpovede svedkov, písomný sľub obvineného na nahradenie väzby, dôvody väzby - § 71 ods. 1 písm. a/ a písm. c/ Tr. por, obava z pokračovania trestnej činnosti obvineného, trvanie väzby
Právna veta: "V zmysle § 79 ods. 3 Tr. por. má obvinený právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej žiadosti nevyhovie, predloží ju bez meškania so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie, o čom upovedomí obvineného a jeho obhajcu. O takej žiadosti sa musí bez meškania\
rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obvinený, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť..."
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Odňatie a prikázanie veci inému súdu, objektívnosť a nestrannosť súdneho konania, ústavná zásada, rozvrh práce sudcu, dôvody odňatia a prikázania veci, prečin ublíženia na zdraví, znalecký posudok znalca z odboru zdravotníctvo, samosudca - výzva na podanie návrhov na vykonanie dokazovania, rozptýlenie pochybností obžalovaného o zaujatosti, návrh obžalovaného a samosudcu na delegáciu veci, nezávislosť súdnictva, čl. 48 ods. 1 ústavy SR, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: "Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní veci rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený.\ Podľa čl. 48 ods. 1 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Účelom práva priznaného podľa tohto ustanovenia je zabezpečiť občanovi, aby ochranu jeho právam poskytol sudca ako predstaviteľ tej zložky súdnej moci, ktorá má právomoc o veci konať, a aby ochranu práva v rámci súdnej moci poskytol sudca zo súdu, ktorý je vecne a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predbežná väzba - extradícia, európsky zatýkací rozkaz, sťažnosť vyžiadanej osoby, návrh prokurátora - vzatie vyžiadaného do predbežnej väzby, účel predbežnej väzby, výsluch vyžiadanej osoby, trestný čin prevádzačstva, námietka nezabezpečenia originálu zatýkacieho rozkazu pri rozhodovaní o väzbe, námietka nezákonnosti predbežnej väzby, predbežná väzba podľa EZR, vydávacia väzba EZR
Právna veta: "Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná sťažnosť, odkladný účinok má len sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení osoby z väzby, ak súčasne bola podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho\ zatýkacieho rozkazu s prekladom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania, právo na spravodlivý proces, medzinárodná zmluva, primeraná lehota, sankcia za porušenie práva na spravodlivý proces , neprimeraná dĺžka konania
Právna veta: Podľa článku 6 odsek 1 veta prvá Dohovoru každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu. Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd v článku 6 odsek 1 ani v inom ustanovení neupravuje ako sankciu za porušenie práva na spravodlivý proces povinnosť štátu - ako porušovateľa práva - zastaviť trestné stíhanie voči obvinenému. Je potrebné sa stotožniť s názorom NS SR, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podanie dovolania po jeho skoršom späťvzatí, späťvzatie dovolania obvineným, slovné urážanie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, rozhodnutie o dovolaní na neverejnom zasadnutí
Právna veta: I. Za využitie práva podať odvolanie proti rozsudku treba považovať iba situáciu, keď odvolací súd môže v dôsledku tohto riadneho opravného prostriedku uplatniť svoje oprávnenie podľa § 319 Tr. por. alebo podľa § 316 ods. 3 Tr. por. alebo rovnaké oprávnenie podľa § 321 Tr. por. s následným postupom podľa § 322 ods. 1 Tr. por. alebo podľa odseku 3 tohto ustanovenia po uplatnení prieskumnej povinnosti podľa § 317 Tr. por. Sem však nepatria prípady zamietnutia odvolania z formálnych dôvodov podľa § 316 ods. 1 Tr. por., kedy odvolací súd nemôže preskúmať napadnuté rozhodnutie, ani konanie, ktoré m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Odňatie a prikázanie veci inému súdu, súdna prax, vecná a miestna príslušnosť, zákonný sudca, rozvrh práce sudcu, obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu, elektronické pridelenie veci senátu, námietka zaujatosti proti všetkým sudcom Okresného súdu, návrh na odňatie a prikázanie veci inému súdu, výsluch svedkov, pokus obžalovaného spôsobiť prieťahy v konaní, čl. 48 ods. 1 ústavy SR, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa čl. 48 ods. 1 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Účelom práva priznaného podľa tohto ustanovenia je zabezpečiť občanovi, aby ochranu jeho právam poskytol sudca ako predstaviteľ tej zložky súdnej moci, ktorá má právomoc o veci konať, a aby ochranu práva v rámci súdnej moci poskytol sudca zo súdu, ktorý je vecne a miestne príslušný. Za zákonného sudcu treba pokladať sudcu určeného v súlade s rozvrhom práce. Ide o významnú ústavnú zásadu, ktorú treba dôsledne zachovávať, to znamená brať ju do úvahy aj pri rozhodovaní o návrhoch na odňatie a pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na prikázanie veci inému súdu, dôvody vhodnosti, právo účastníkov vyjadriť sa k dôvodom delegácie, delegácia veci, zákonný sudca, miestna príslušnosť súdu, návrh dedičov na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu
Právna veta: Predpokladom prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je predovšetkým existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Pritom je však potrebné mať na zreteli, že všeobecná miestna príslušnosť súdu, ktorý má vec prejednať, je zásadou základnou, a prípadná delegácia inému súdu je len výnimkou z tejto zásady, ktorú je nutné – ako výnimku – vykladať reštriktívne. Pokiaľ súd prikáže vec inému súdu podľa ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. bez toho, aby pre takéto rozhodnutie boli splnené podmienky, poruší tým ústavne zaručené právo zakotven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Odňatie a prikázanie veci inému súdu, nestrannosť súdu, pro foro interno, objektívna nestrannosť sudcu, teória zdania, vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci, subjektívna nestrannosť sudcu, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Dôležité dôvody v zmysle § 23 Tr. por. môžu byť dôvody, ktoré zabezpečujú nestranné a zákonné prerokovanie veci, náležité zistenie skutkového stavu potrebného na rozhodnutie, ako aj uplatnenie všetkých do úvahy prichádzajúcich základných zásad trestného konania. Medzi dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci v zmysle § 23 Tr. por. patrí aj vylúčenie všetkých sudcov prís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, odňatie možnosti konať pred súdom, žiadosť účastníka o odročenie súdneho pojednávania, lekárske potvrdenie o ošetrení a práceneschopnosti účastníka konania, nepožiadanie o odročenie pojednávania
Právna veta:

Procesný úkon účastníka adresovaný súdu, ktorým (len) žiada o ospravedlnenie svojej neúčasti na nariadenom pojednávaní a (iba) vysvetľuje jej dôvod bez toho, aby zároveň požiadal o odročenie tohto pojednávania, nemožno považovať za žiadosť účastníka o odročenie súdneho pojednávania v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej republiky už v uznesení z 26. februára 1998 sp.zn. 3 Cdo 1/98, ktoré bolo uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky pod č. 120/1999, dospel k záveru, že za postup odnímajúci účastníkovi možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, dovolanie obvineného, neprimerane prísny trest, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin lúpeže, použitie násilia pri prepade čerpacej stanice, spôsobenie zranení pracovníkom čerpacej stanice bez práceneschopnosti, úhrnný trest odňatia slobody 25 rokov v ústave na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia, námietka uloženia neprimerane prísneho trestu, námietka odsúdenia za skutok spáchaný viacerými osobami, dovolanie obvineného - neaplikovanie zmierňovacieho ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák., trest odňatia slobody na doživotie
Právna veta: "Moderačné ustanovenie § 39 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody je síce hmotnoprávne, ale fakultatívneho charakteru, ktoré sa svojou povahou a významom primkýna ku všeobecným hľadiskám stanoveným pre voľbu druhu trestu a jeho výmery v § 34 ods. 1, ods. 3, ods. 4 Tr. zák. a nasl. a túto dopĺňajú. Na rozdiel od ustanovení kogentnej povahy akými sú napr. ustanovenia § 41, § 42 Tr. zák. o ukladaní úhrnného, spoločného a súhrnného trestu alebo ustanovenie § 47 ods. 2 Tr. zák., ktoré sú taktiež hmotnoprávne a viažu sa tiež k rozhodovaniu o treste, ho nemožno poriadiť pod „nesprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: aplikácia práva, rozhodcovská doložka ako neprijateľná zmluvná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, Ochrana spotrebiteľa, prejudiciálne otázky Súdnemu dvoru EÚ, rozhodcovský rozsudok ako nevykonateľný exekučný titul, návrh oprávnenej na prerušenie konania, žiadosť o výklad pojmu nekalá zmluvná podmienka Súdnym dvorom EÚ, skúmanie podmienok konania
Právna veta: K otázkam, ktoré mal podľa názoru odvolateľky posúdiť Súdny dvor Európskej únie, odvolací súd uviedol, že ich v danom prípade považoval za nepodstatné a irelevantné vzhľadom na to, že v predmetnom konaní nebolo aplikované právo Európskej únie, ale priamo ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa ochrany spotrebiteľov. Navyše, aj v prípade, ak by súd považoval oprávnenou položené otázky za relevantné, judikatúra Súdneho dvora Európskej únie upravuje výnimky z povinnosti predložiť predbežnú otázku, a tými sú prípady, kedy existuje ustálená judikatúra Súdneho dvora Európskej únie a výklad a s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie súdneho exekútora, zastavenie exekúcie zavinením oprávnenej, povinnosť zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie, odmietnutie podania súdneho exekútora - nedoplnenie podania v zmysle výzvy súdu, odmietnutie dovolania súdneho exekútora, prípustnosť dovolania proti uzneseniu
Právna veta: Rozhodovacia prax najvyššieho súdu považuje trovy exekúcie za trovy konania. Prípustnosť podaného dovolania je preto v zmysle § 239 ods. 3 O.s.p. vylúčená. Prípustnosť dovolania súdneho exekútora by prichádzala do úvahy len ak by v konaní došlo k niektorej z procesných vád taxatívne vymenovaných v § 237 O.s.p.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu, Krajský súd
Právna veta: Podľa § 10 ods. 1 O.s.p. krajské súdy rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov. Podľa § 10 ods. 2 O.s.p. o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že Najvyšší súd Slovenskej republiky je funkčne príslušný rozhodovať iba o tých odvolaniach, ktoré smerujú proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa; prípady, v ktorých je rozhodnutie krajského súdu rozhodnutím súdu prvého stupňa, sú pritom zákonom taxatívne vymedzené (viď § 9 ods. 2 O.s.p.). Rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spor o príslušnosť, dištančný delikt, miesto činu, prečin podvodu, následok trestnej činnosti na viacerých miestach v obvodoch viacerých súdov, vylákanie sumy pod zámienkou zabezpečenia ubytovania a ďalších služieb počas školy v prírode, nemožnosť jednoznačného ustálenia miesto spáchania trestného činu, príslušnosť niekoľkých súdov
Právna veta: Pri tzv. dištančných deliktoch je miestom činu jednak miesto, kde bolo uskutočnené konanie páchateľa a jednak miesto, kde nastal následok jeho konania. Za tohto stavu má preto prokurátor na výber, na ktorý z uvedených súdov podá obžalobu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: občianske súdne konanie, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, skúmanie podmienok konania
Právna veta: Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Občiansky súdny poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako i na strane účastníkov konania), ktoré musia byť nevyhnutne splnené, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania. Procesné podmienky obsahovo vyjadrujú predpoklady rozhodovania vo veci samej a súd ich skúma ex offo. Ak pri ich skúmaní dôjde k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnená osoba, oprávnenie podať odvolanie, nanútený vstup vedľajšieho účastníka do konania, dovolanie vedľajšieho účastníka, vedľajší účastník
Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého dieťaťa do opatery, nedostatok podmienky konania, dovolacie konanie - povinné právne zastúpenie dovolateľa, návrh otca na zmenu zverenia maloletého dieťaťa, podanie dovolania, skúmanie podmienok konania
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: samozdanenie, princíp daňovej neutrality, zdanenie tovaru - vadnej súčiastky, dealer v postavení kupujúceho, reverse charge
Právna veta: Pre DPH je rozhodujúce zachovanie princípu daňovej neutrality. V prípade dodania tovaru do iného členského štátu EU je tovar oslobodený od DPH na výstupe iba v prípade, ak bol skutočne prepravený z tuzemska a platiteľ je schopný túto skutočnosť správcovi dane preukázať. Je dôležité, či výrobca (z ČR) pri dodaní - vrátení vadnej súčiastky žalobcom uplatnil systém samozdanenia dodania tovaru zo Slovenskej republiky do Českej republiky ako iného členského štátu EU (reverse - charge). Mechanizmus reverse charge uľahčuje odberateľovi, v tomto prípade výrobcovi, zdaniť tovar – vadnú súčiastku vo s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dočasné pozastavenie konania, prekážky postupu konania, vykonávanie procesných úkonov
Právna veta: Nemožno prehliadať zreteľný rozdiel procesných účinkov týchto uznesení: pokiaľ v zmysle § 111 ods. 1 O.s.p. sa v dôsledku prerušenia konania nevykonávajú pojednávania a neplynú procesné lehoty [dočasne sa „pozastavuje“ možnosť účastníkov vykonávať procesné úkony s konaním inak spojené (s výnimkou späťvzatia návrhu vo veci samej)], rozhodnutím o pokračovaní v konaní sa toto „pozastavenie“ uvoľňuje a účastníci opäť začnú v plnom rozsahu realizovať svoje procesné práva a plniť procesné povinnosti ako pred prerušením konania. Uznesenie, ktorým súd rozhodol o tom, že pokračuje v prerušenom konaní, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekučného konania, nepriznanie súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, ex offo výmaz povinnej z obchodného registra v priebehu exekučného konania, strata spôsobilosti byť účastníčkou konania, zrušenie povinnej bez likvidácie, zastavenie exekúcie
Právna veta: Najvyšší súd sa stotožňuje s názorom generálneho prokurátora, že ak bola povinná zrušená bez likvidácie z dôvodu, že nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, malo byť správne aplikované ustanovenie § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie ustanovenie § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku, aplikácia ktorého je na mieste v prípade existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy, právne posúdenie veci ako činnosť súdu, nevyčerpaná dovolenka, dovolanie žalovanej, nesprávne právne posúdenie veci, odmietnutie dovolania, prekážky v práci na strane zamestnávateľa, medzitýmny rozsudok súdu prvého stupňa, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP
Právna veta: Podľa § 238 ods. 1 až 3 O.s.p. je dovolanie prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej, proti rozsudku, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci, a proti potvrdzujúcemu rozsudku odvolacieho súdu, vo výroku ktorého odvolací súd vyslovil, že dovolanie je prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, alebo ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4...V d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: funkčná príslušnosť súdu, zastavenie dovolacieho konania, chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, podmienky konania, dovolanie žalovaného, porušenie základných práv a slobôd
Právna veta: K podmienkam konania na strane súdu patria také jeho vlastnosti, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto vlastnosťou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, úprava ktorej dáva odpoveď na otázku, ktorý súd je príslušný konať a rozhodovať o veci v inštančnom postupe. Chýbajúca funkčná príslušnosť na prejednanie určitej veci predstavuje neodstrániteľný nedostatok podmienky konania. Keďže chýbajúca funkčná príslušnosť predstavuje neodstrániteľný nedostatok podmienok konania, dovolacie konanie bolo treba podľa § 104 ods. 1 O.s.p. zastaviť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, dovolanie žalobcu, oprávnený záujem, znalecký posudok, náhrada škody spolu s úrokom z omeškania, námietka nedostatku pasívnej legitimácie žalovanej, príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti žalovanej a vzniknutou škodou, nesplnený predpoklad zodpovednosti žalovanej za škodu, dovolanie žalobcu, odňatie možnosti zúčastniť sa na pojednávaní odvolacieho súdu, závada v zjazdnosti komunikácie, predvolanie účastníkov konania na pojednávanie, znemožnenie účasti žalobcu na pojednávaní
Právna veta: "Pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký vadný postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým sa účastníkovi odňala možnosť pred ním konať a uplatňovať procesné práva, ktoré sú mu priznané za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv a oprávnených záujmov. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O.s.p.\ významná, ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva...Je nepochybné, že jedným z atribúto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Porušenie povinnosti pri výkone správy súdu, skutková podstata , nečinnosť súdu, zánik zodpovednosti sudkyne za disciplinárne previnenie, nezapísanie žalobných návrhov podaných elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom do elektronickej podateľne, marenie uplatnenia subjektívneho práva na spravodlivé súdne konanie, odmietnutie žalobcu urobiť podanie v listinnej podobe, spoluzavinenie žalobcu za vznik stavu, námietka porušenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov postupom súdu, marenie úlohy verejným činiteľom
Právna veta: Ak ide o priestupok alebo konanie, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa osobitných predpisov, môže inak oprávnený orgán odovzdať alebo postúpiť vec orgánu činnom v trestnom konaní, súdu alebo orgánu oprávnenom na prejednávanie priestupkov alebo iného konania do jedného roka odo dňa jeho spáchania, inak návrh na disciplinárne konanie nemožno podať...S prihliadnutím na všetky skutočnosti v konaní sudkyne absentuje minimálne objektívna stránka skutkovej podstaty prečinu marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 ods. 1, ods. 2. Trestného zákona a jej konanie možno posúdiť z formálne-právne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povinná obhajoba, čas a príprava na obhajobu, prípravné konanie, neodôvodnenosť rozhodnutia, právo na súdnu ochranu
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: V danom prípade bolo namietané právo na obhajobu, lebo obvinený bol vzatý do väzby, a preto mu vznikol nárok na povinnú obhajobu už v samotnom prípravnom konaní. Je pravda, že po vzatí do väzby mu bol ustanovený obhajca, ale iba vo väzobnej veci nie však i v ďalších veciach, hoci i tu vznikol väzbou dôvod na povinnú obhajobu. Týmto pádom sťažovateľ nemal možnosť obhajovať sa dostatočným spôsobom. Postup bol v rozpore s ustanovením § 37 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku, podľa ktorého po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak je vo väzbe, vo v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: fakty a hodnotiace úsudky, posudzovanie limitov slobody prejavu, dôkaz pravdy, ochrana výrokov, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: Európsky súd pre ľudské práva pri posudzovaní limitov slobody prejavu starostlivo rozlišuje medzi faktmi a hodnotiacimi úsudkami. Existenciu faktov možno preukázať, zatiaľ čo otázka pravdivosti hodnotiacich úsudkov nepripúšťa dôkazy ... Aj keď hodnotiaci úsudok vzhľadom na svoj subjektívny charakter vylučuje dôkaz pravdy, musí vychádzať z dostatočného faktického základu (Jerusalem c. Rakúsko, rozsudok z 27. februára 2001). Z uvedeného vyplýva, že ak v konkrétnom prípade sú z hľadiska ústavnej akceptovateľnosti posudzované hodnotiace úsudky, tak je ochrana výrokov takéhoto charakteru z hľadiska ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volebné právo, právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí, subjektívne ústavné právo, skrátenie volebného obdobia, normatívne právne akty
Právna veta: 1. Občan Slovenskej republiky – volič, v bežných okolnostiach nie je nositeľom subjektívneho ústavného práva na ústavou stanovenú (neskrátenú) dĺžku volebného obdobia parlamentu. 2. Aj keď predčasné voľby na základe ústavného zákona o skrátení volebného obdobia narušili dôveru sťažovateľa – voliča, v riadny výkon správy vecí verejných, neexistuje (priama) väzba medzi sťažovateľom a ujmou, ktorá mala byť utrpená porušením práva na účasť na správe vecí verejných, a teda sťažovateľ nie je obeťou porušenia ústavy. 3. Prostredníctvom konania o ústavnej sťažnosti v zásade nemožno napadať norma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, orgán konajúci v mene štátu, nárok na náhradu škody, priznanie finančného zadosťučinenia
Právna veta: Nárok na priznanie primeraného finančného zadosťučinenia podľa čl. 127 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky nemožno stotožňovať s nárokom na náhradu škody vyplývajúcim zo zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ústavný súd vyslovil, že o nárokoch na náhradu škody nerozhoduje. Vo veci náhrady škody v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. konajú v mene štátu orgány uvedené v § 4 tohto zákona stým, že ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody alebo uspokojí iba jeho časť do šiestich mesiaco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: spoločenska zmluva , výkon činnosti advokáta, slobodné povolanie advokáta, postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby, zápis v zozname advokátov, príjem z advokátskej činnosti, činnosť vykonávaná na vlastný účet, ustanovenie § 5 písm. c) zákona o sociálnom poistení, samostatne zárobkovo činná osoba v zmysle zákona o sociálnom poistení
Právna veta: Odhliadnuc od uvedenej nezrovnalosti treba v zásadnej rovine uviesť, že oprávnenie na výkon činnosti advokáta ako slobodného povolania v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby treba vidieť nielen vo formálnej rovine tvorenej existenciou zápisu v zozname advokátov, ale aj v materiálnej rovine danej jednak právom vykonávať advokáciu, ako aj právom dosahovať príjem z advokátskej činnosti. Advokát, ktorý je síce oprávnený vykonávať advokáciu, avšak nie je oprávnený dosahovať príjem z advokátskej činnosti (nemôže túto činnosť vykonávať na vlastný účet), nespĺňa materiálnu podmienku na to, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: povinne nemocensky poistení sú, samostatne zárobkovo činná osoba, advokát, oprávnenie na výkon advokácie, zoznam advokátov
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľ (advokát) zmenil formu výkonu advokácie zo samostatne zárobkovo činnej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným a následne na to doručil odhlášku Sociálnej poisťovni, aby nemusel platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, keďže už nebol SZČO. Sociálne poisťovňa to neakceptovala a poslala mu výzvu na zaplatenie nedoplatku za poistné, ktoré neodvádzal, od obdobia ako zmenil formu výkonu advokácie, pretože podľa jej názoru každý advokát zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou je na účely sociálneho poistenia SZČO a zmena formy výkonu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka , prerokovanie veci v neprítomnosti účastníka, logický postup pri rozhodovaní o ustanovení opatrovníka, ustanovenie § 29 Občianskeho súdneho poriadku, kritériá výberu osoby, ktorá by mala byť opatrovníkom
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu treba predovšetkým konštatovať, že logický postup pri rozhodovaní o ustanovení opatrovníka podľa § 29 Občianskeho súdneho poriadku je, že sa najprv preskúma danosť niektorej zo skutkových podstát uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 a až potom možno prikročiť k výberu osoby, ktorá by sa mala stať opatrovníkom v zmysle § 29 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: spory súvisiace s uplatnením nárokov, zisťovanie vlastníckych vzťahov rekonštruovaním do minulosti, zaobstaranie listinných dôkazov, úmrtie pôvodných účastníkov konania, zisťovanie právnych nástupcov pôvodných účastníkov konania, neprijateľná a neakceptovateľná dĺžka súdneho konania, prieťahy v konaní zapríčinené nesprávnou organizáciou práce
Právna veta: 1) Právne spory súvisiace s uplatnením obdobných nárokov, o ktoré ide aj vo veci sťažovateľa, treba v zásade považovať skôr za skutkovo zložité vzhľadom na potrebu zisťovať vlastnícke vzťahy často aj ich rekonštruovaním do minulosti. Obsah príslušného súdneho spisu potvrdzuje faktickú zložitosť aj v predmetnej veci, pri rozhodovaní ktorej bolo zo strany okresného súdu potrebné zabezpečiť zaobstaranie viacerých listinných dôkazov a ich starostlivé vyhodnotenie, pričom na doterajšiu dĺžku konania mala nepochybne vplyv aj skutočnosť, že v jeho priebehu zomreli jeho pôvodní účastníci na strane odp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: faktické prekážky, vynechanie opakovaného podnetu, odstránenie procesných alebo faktických prekážok zákonného postupu, zákon o prokuratúre, prijatie opatrení podľa zákona o prokuratúre, vybavovanie podnetov
Právna veta: 1) Vynechanie opakovaného podnetu, ale aj ďalšieho opakovaného podnetu ako právneho prostriedku nápravy v rámci sústavy orgánov prokuratúry Slovenskej republiky nemožno nahrádzať podaním sťažnosti v konaní pred ústavným súdom, pretože takto by sa obmedzovala možnosť orgánov prokuratúry vo vlastnej kompetencii nielen preveriť skutočnosti, ktoré tvrdí sťažovateľ, ale aj prijať opatrenia podľa zákona o prokuratúre, ktoré by účinne napomohli odstráneniu procesných alebo faktických prekážok zákonného postupu (obdobne I. ÚS 186/05, IV. ÚS 53/05).
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: skutkový a právny základ rozhodnutia , odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní , doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, Právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia, podstatné skutočnosti objasňujúce skutkový a právny základ rozhodnutia, konanie na odvolacom súde podľa OSP
Právna veta: 1 ) Ústavný súd zároveň pripomína, že odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom (odvolacom) konaní nemusí reagovať na každú vznesenú námietku, ale iba na také, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, prípadne zostali sporné, resp. sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia preto neznamená, že súd musí dať podrobnú odpoveď na každý argument účastníka konania, hoci z odôvodnenia rozhodnutia musia byť zrejmé všetky pre rozhodnutie podstatné skutočnosti obj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: zlučiteľnosť účinkov výkladu, porušenie základného práva alebo slobody , náležite zistený skutkový stav, právo účastníka konania vyjadrovať sa k spôsobu hodnotenia ním navrhnutých dôkazov súdom, právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd skúma, či konanie ako celok bolo spravodlivé, a nie je zásadne oprávnený a povinný posudzovať právne názory všeobecného súdu, ktoré ho pri výklade a uplatňovaní zákonov viedli k rozhodnutiu vo veci samej, ani preskúmavať, či v konaní pred všeobecnými súdmi bol alebo nebol náležite zistený skutkový stav a aké právne závery zo skutkového stavu súd vyvodil (II. ÚS 21/96). Do obsahu práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nepatrí právo účastníka konania vyjadrovať sa k spôsobu hodnotenia ním navrhnutých dôkazov súdom, prípadne sa dožadovať ním navrhnutého spôsobu hodnoteni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: právna neistota v konaní pred všeobecným súdom, dĺžka napadnutého konania, nečinnosť a neefektívna činnosť súdu, právo na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, neprijateľnosť prieťahov v súdnom konaní, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (napr. IV. ÚS 260/04, IV. ÚS 127/08, IV. ÚS 155/09, IV. ÚS 82/2010) dospel k záveru, že je z ústavnoprávneho hľadiska neprijateľné, aby právna neistota v konaní pred všeobecným súdom nebola odstránená ani po viac ako 13 rokoch od jeho začatia, a preto vychádzajúc predovšetkým zo samotnej doterajšej dĺžky napadnutého konania, ale aj z jeho doterajšieho priebehu s poukazom na nečinnosť a neefektívnu činnosť uzavrel, že v namietanom konaní vedenom okresným súdom pod sp. zn. 16 C 108/2005 (pôvodne vedenom pod sp. zn. 14 C 459/1999) bolo poru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: ustanovenie § 246c ods. 1 OSP, konania v správnom súdnictve, zrušenie rozhodnutia správneho orgánu súdom, ustanovenie § 250j ods. 2 písm. a) OSP, opravný prostriedok proti rozsudku súdu, správne súdnictvo, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: 1) Ustanovenie § 246c ods. 1 OSP, ktoré sa vzhľadom na svoje systematické zaradenie vzťahuje na všetky typy konania v správnom súdnictve, výslovne ustanovuje prípustnosť opravného prostriedku v správnom súdnictve len voči tým rozhodnutiam súdov, pri ktorých to zákon explicitne uvádza, pričom zároveň § 250s OSP výslovne pripúšťa právo podať opravný prostriedok proti rozsudku súdu, ktorým zruší rozhodnutie správneho orgánu, z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci, t. j. z dôvodu uvedeného v § 250j ods. 2 písm. a) OSP, pričom z obsahu odvolania správneho orgánu vyplýva, že práve z tohto dôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, spravodlivosť procesu ako celku, II. ÚS 307/06, relevantné procesné pochybenia zo strany príslušného orgánu verejnej moci, nespravodlivý proces ako celok , čl. 47 ods. 2 ústavy SR, následok porušenia zákona zo strany orgánu verejnej moci, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, ústavné právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods.2 ÚSR
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na svoju stabilizovanú judikatúru, podľa ktorej posudzuje spravodlivosť procesu ako celku (napr. m. m. II. ÚS 307/06), preto k vyhoveniu sťažnosti dochádza zásadne iba v prípadoch, ak dospeje k názoru, že namietané a relevantné procesné pochybenia zo strany príslušného orgánu verejnej moci umožňujú prijatie záveru, že proces ako celok bol nespravodlivý a vzhľadom na to aj jeho výsledok môže vyznievať ako nespravodlivý. Ústavný súd preto nepristupuje k vyhoveniu sťažnosti v prípadoch, keď zo strany orgánov verejnej moci síce k určitému pochybeniu došlo, avšak jeho inten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obrana okresného súdu spočívajúcu v personálnych problémoch, objektívna príčina spôsobujúca prieťahy v konaní, nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie, povinnosť zabezpečiť primeraný počet sudcov, odstránenie právnej neistoty navrhovateľa, zmarenie uplatnenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, zastavenie exekúcie, zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: 1) Obranu okresného súdu spočívajúcu v personálnych problémoch ako dôvodu, ktorý by mal byť objektívnou príčinou spôsobujúcou prieťahy v konaní, ústavný súd neakceptoval. Podľa ustálenej judikatúry ústavného súdu (napr. II. ÚS 48/96, II. ÚS 52/99, III. ÚS 17/02) nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie, ako aj skutočnosť, že Slovenská republika nevie alebo nemôže v čase konania zabezpečiť primeraný počet sudcov alebo ďalších pracovníkov na súde, ktorý oprávnený subjekt požiadal o odstránenie svojej právnej neistoty, nemôžu byť dôvodom na zmarenie uplatnenia práva na prero ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prostriedky nápravy, Neprípusť voľby medzi súdnymi orgánmi ochrany porušených základných práv a slobôd, nutnosť vyčerpania všetkých sťažovateľovi dostupných a účinných prostriedkov nápravy, ustanovenie § 371 Trestného poriadku, vylúčená právomoc ústavného súdu, ustanovenie § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde, dôvody dovolania
Právna veta: 1) Ústava ani zákon o ústavnom súde nepripúšťajú, aby si sťažovateľ ako účastník konania zvolil medzi súdnymi orgánmi ochrany porušených základných práv a slobôd, naopak, čl. 127 ods. 1 ústavy jednoznačne požaduje vyčerpanie všetkých sťažovateľovi dostupných a účinných prostriedkov nápravy. Keďže proti napadnutému rozsudku najvyššieho súdu ako súdu odvolacieho je možné zo sťažovateľkou tvrdených pochybení v jeho postupe a rozsudku podať dovolanie (§ 371 Trestného poriadku), právomoc poskytnúť ochranu označeným základným právam sťažovateľky má najvyšší súd ako súd dovolací, čím bola zároveň vyl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: účinný prostriedok nápravy., Vyčerpanie účinného prostriedku nápravy v zmysle § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde, dostatočný časový priestor na prijatie opatrení pre účely nápravy, odstránenia protiprávneho stavu zapríčineného nečinnosťou súdu, ustanovenie § 62 zákona o súdoch, ustanovenie § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, konanie vo volebných veciach, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Skutočnosť, že orgán štátnej správy súdu uzná sťažnosť na prieťahy za dôvodnú, nemusí viesť bez ďalšieho k prijatiu v nadväznosti na to podanej sťažnosti podľa čl. 127 ústavy na ďalšie konanie, pretože ústavný súd pridržiavajúc sa doterajšej stabilizovanej judikatúry považuje za potrebné poskytnúť všeobecnému súdu dostatočný časový priestor na prijatie opatrení pre účely nápravy a odstránenia protiprávneho stavu zapríčineného jeho nečinnosťou alebo neefektívnou činnosťou........................2) Podanie sťažnosti na prieťahy podľa § 62 zákona o súdoch je považované za vyčerpanie účinného p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Dokazovanie v občianskom súdnom konaní, navrhovanie dôkazov ako právo účastníka konania, rýchly a hospodárny priebeh konania, ustanovenie § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: 1) Dokazovanie v občianskom súdnom konaní prebieha vo viacerých fázach; od navrhnutia dôkazu, jeho zabezpečenie, vykonanie až po následné vyhodnotenie. Kým navrhovanie dôkazov je právom a zároveň procesnou povinnosťou účastníkov konania, len súd rozhodne, ktorý z označených (navrhnutých) dôkazov vykoná. Uvedené predstavuje prejav zákonnej právomoci všeobecného súdu korigovať návrhy účastníkov na vykonanie dokazovania sledujúc tak rýchly a hospodárny priebeh konania a súčasne zabezpečiť, aby sa zisťovanie skutkového stavu dokazovaním držalo v mantineloch predmetu konania a aby sa neuberalo smer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Rozhodujúci prvok rozhodovania, Subjektívna stránka nestrannosti sudcu, osobné prejavy sudcu vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, zaujatosť zákonného sudcu, Objektívny aspekt nestrannosti sudcu, nedostatok nestrannosti súdu, vylúčenie sudcov
Právna veta: 1) Podľa názoru ESĽP sa subjektívna stránka nestrannosti sudcu týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu a k účastníkom konania, prípadne k ich zástupcom. Objektívny aspekt nestrannosti je založený na vonkajších inštitucionálnych, organizačných a procesných prejavoch sudcu a jeho vzťahu k prerokúvanej veci a účastníkom konania. Rozhodujúcim prvkom rozhodovania o zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania (jeho právneho zástupcu) je objektívne oprávnená. Treba rozhodnúť v každom jednotlivom prípade, či povaha a stupeň vzťahu sú také, že naznačujú nedostatok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Ochrana ústavnosti, princípu subsidiarity právomoci , povinnosť súdov vykladať a aplikovať príslušné zákony, čl. 7 ods. 5 ústavy SR, ústavný súd ako ultima ratio inštitucionálny mechanizmus, popieranie princípu subsidiarity právomoci ústavného súdu, § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, čl. 7 ods. 5 ústavy
Právna veta: 1) Ochrana ústavnosti nie je a ani podľa povahy veci nemôže byť výlučne úlohou ústavného súdu, ale úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im zverených kompetencií. Všeobecné súdy, ktoré v občianskom súdnom konaní sú povinné vykladať a aplikovať príslušné zákony na konkrétny prípad v súlade s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, sú primárne zodpovedné aj za dodržiavanie tých práv a základných slobôd, ktoré ústava alebo medzinárodná zmluva dotknutým fyzickým osobám zaručuje. Ústavný súd predstavuje v tejto súvislosti ultima ratio inštitucionálny me ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Požiadavka na orgány činné v trestnom konaní , formálne doručené uznesenie o vznesení obvinenia, Sťažnosť proti uzneseniu súdu, rozumná príležitosť obhajovať svoje záujmy v trestnom konaní, dotknuté právo podať proti uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosť po jeho doručení, rozhodovanie o návrhu na vzatie do väzby
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu preto skutočnosť, že sťažovateľovi nebolo príslušným orgánom činným v trestnom konaní ani sudcom pre prípravné konanie formálne doručené uznesenie o vznesení obvinenia, avšak o podstate a dôvodoch svojho obvinenia bol pri výsluchu realizovanom pred rozhodnutím o jeho vzatí do väzby podrobne oboznámený a konajúcim súdom mu bola poskytnutá rozumná príležitosť obhajovať svoje záujmy a vyjadriť sa k dôvodom svojho vzatia do väzby, nevedie k záveru o porušení práv zaručených čl. 5 dohovoru dosahujúcom mieru ústavnej relevancie. Ústavný súd považuje za podstatné, že v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, Rozhodnutia obecného zastupiteľstva ako orgánu verejnej správy, individuálne správne akty, orgán územnej samosprávy – obec, Piata hlava piatej časti OSP, ustanovenie § 250v ods. 1 OSP, ustanovenie § 244 ods. 3 OSP, preskúmané aj uznesenie obecného zastupiteľstva, ustanovenie § 250zf OSP, vylúčenie rozhodnutí ako individuálnych správnych aktov, správne súdnictvo
Právna veta: 1) Rozhodnutia obecného zastupiteľstva ako orgánu verejnej správy (orgánu územnej samosprávy – obce) nie sú z preskúmavacej právomoci všeobecných súdov vylúčené. Piata hlava piatej časti OSP upravuje konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Ide tu o zásah, ktorý nie je rozhodnutím (§ 250v ods. 1 OSP). Negatívne vymedzenie má na mysli vylúčenie rozhodnutí ako individuálnych správnych aktov – aktov aplikácie práva, ktoré sú preskúmateľné v konaní o tzv. správnych žalobách podľa druhej hlavy piatej časti OSP. Preto zásahom netreba rozumieť len faktické úkony (napr. pri vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Splnenenie hmotnoprávnych predpokladov väzby, Skutkové okolnosti vzatia do väzby, porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, Väzobné konanie týkajúce sa rozhodovania o osobnej slobode obvinenej osoby, Princíp spravodlivosti , dôvodnosť vedeného trestného stíhania, dôvodné podozrenie spáchania vyšetrovaných skutkov, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, dôvody väzby
Právna veta: 1) Väzobné konanie týkajúce sa rozhodovania o osobnej slobode obvinenej osoby musí spĺňať niektoré fundamentálne požiadavky spravodlivého konania podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Jednou z nich je aj právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia. Jeho obsahom je právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré preskúmateľným spôsobom jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany. Princíp spravodlivosti („fairness“) pritom zaväzuje súdy, aby pre svoje rozhodnutia poskytli dost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: samostatný reštitučný dôvod, prevzatie nehnuteľností štátom bez právneho dôvodu, uľahčenie postavenia oprávnených osôb, právny titul nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vydanie nehnutelnosti
Právna veta: Pokiaľ zákonodarca vytvoril v § 6 ods. 1 písm. p) zákona o pôde samostatný reštitučný dôvod spočívajúci v tom, že oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku prevzatia nehnuteľností bez právneho dôvodu, zmyslom tohto ustanovenia bolo uľahčiť oprávneným osobám dosiahnutie ich zápisu ako vlastníkov v katastri nehnuteľností v (nepochybne častých) prípadoch, keď štát zneužijúc svoje postavenie v dobe neslobody a nedbajúc na platné právo pripustil zmenu zápisu vlastníckeho práva v evidencii nehnuteľností bez splnenia základných požiadaviek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odloženie vykonateľnosti pred rozhodnutím o dovolaní, procesný exces súdu, rozsudok je vykonateľný, rozsudky ukladajúce povinnosť niečo plniť, rozsudky určujúce existenciu práva, ochrana dovolateľa pred exekúciou, rozpor s princípmi spravodlivého procesu
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Účastníčka konania podala dovolanie na Najvyšší súd SR a zároveň navrhovala odloženie vykonateľnosti napadnutého rozsudku. Podanie dovolania samo o sebe nemá vplyv na odloženie vykonateľnosti, to je na úvahe súdu, či to pripustí alebo nie. Lenže v danom prípade išlo o určovací rozsudok a nie rozsudok na plnenie, a preto vykonateľnosť splýva s momentom právoplatnosti. Samotný Najvyšší súd i napriek tomu povolil odklad vykonateľnosti, a tak sa tu naskytla otázka, že či Najvyšší súd SR mohol odložiť vykonateľnosť určovacieho rozsudku podaním dovolania. Podanie dovolania samo o s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník, právny záujem na výsledku konania, prípustnosť vedľajšieho účastníctva, vstup tretej osoby do konania, konanie o prípustnosti vedľajšieho účastníctva, preukázanie právneho záujmu na výsledku konania, účastníci
Právna veta: Vedľajší účastník vystupuje popri účastníkovi konania, na stranu ktorého sa pripojil. Predpokladom účasti vedľajšieho účastníka je to, že má právny záujem na výsledku konania, teda že jeho právne postavenie bude ovplyvnené výsledkom predmetného konania. Ku vstupu tretej osoby do konania ako vedľajšieho účastníka môže dôjsť z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z hlavných účastníkov konania urobenú prostredníctvom súdu. Prípustnosťou vedľajšieho účastníctva v konaní sa súd zaoberá až po tom, čo niektorý z hlavných účastníkov namietne neprípustnosť takého postupu. Z uvedeného vyplýva, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Právo na vznesenie obvinenia, ochrana celospoločenských hodnôt, Zákonná povinnosť generálnej prokuratúry, vznesenie obvinenia a trestné stíhanie osoby, práva oznamovateľa poškodeného trestným činom, povinnosť prokuratúry reagovať podnet sťažovateľa primeraným spôsobom , rozhodnutie v trestnom konaní, vymedzenie trestného činu, ochrana celospoločenských hodnôt, Oprávnenie zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov určených osôb, trestný čin
Právna veta: 1) Zákonnou povinnosťou generálnej prokuratúry bolo na podnet sťažovateľa primeraným spôsobom reagovať. ...........................2) Právo na vznesenie obvinenia a trestné stíhanie inej osoby na základe podaného trestného oznámenia alebo na podanie obžaloby proti nej na súde prokurátorom nie je súčasťou základného práva na súdnu a inú právnu ochranu (napr. II. ÚS 42/00, II. ÚS 238/02, III. ÚS 198/03). Oznamovateľ ani oznamovateľ, ktorý tvrdí, že je poškodený trestným činom, nemá ústavou zaručené základné právo, aby na podklade jeho trestného oznámenia bolo určité konanie kvalifikované ako t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody, uspokojenie nároku na náhradu škody, všeobecný súd ako súd príslušný prejednať nárok na náhradu škody, ustanovenie § 4 zákona č. 514/2003 Z. z., orgán konajúci v mene štátu
Právna veta: 1) Ústavný súd opakovane vyslovil, že o nárokoch na náhradu škody nerozhoduje. Vo veci náhrady škody v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. konajú v mene štátu orgány uvedené v § 4 tohto zákona s tým, že ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody alebo uspokojí iba jeho časť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti alebo ak príslušný orgán písomne oznámi poškodenému, že neuspokojí jeho nárok na náhradu škody, môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde. Takýmto súdom je však všeobecný súd, teda nie ústavný súd v konaní o sťažnostiach podľa čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právny prostriedok nápravy, právny prostriedok nápravy na národnej úrovni, možnosť obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva, predpoklad konania na Európskom súde pre ľudské práva, medzinárodný súdny orgán, Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd v konštatuje, že ani podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva nie je bezpodmienečne nevyhnutné ako predpoklad možnosti obrátiť sa na tento medzinárodný súdny orgán vyčerpať právny prostriedok nápravy na národnej úrovni, pokiaľ sa javí z materiálneho hľadiska v skutkovo a právne zhodných prípadoch ako neefektívny.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: poistné riziko zodpovednosti za škodu, Poisťovateľ, ktorý poisťuje poistné riziko zodpovednosti za škodu, povinnosť voči poistenému, plnenie na základe poistnej zmluvy, Nárok poškodeného na plnenie voči škodcovi, nárok z protiprávneho konania, priamy nárok poškodeného voči poisťovateľovi, § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čl. 11 ods. 1 písm. a) v spojení s čl. 2 ods. 2 písm. d) nariadenia o EPR, priamy nárok poškodeného
Právna veta: 1) Poisťovateľ, ktorý poisťuje poistné riziko zodpovednosti za škodu, totiž má v prvom rade povinnosť voči poistenému – škodcovi nahradiť zaňho poškodenému škodu, a to práve na základe poistnej zmluvy. Nárok poškodeného na plnenie voči škodcovi jednoznačne nie je zmluvným nárokom, ale nárokom z protiprávneho konania (deliktu) vznikajúceho zo zákona. Potom sa ale ústavnému súdu javí, že (priamy) nárok poškodeného voči poisťovateľovi by mohol byť rovnako kvalifikovaný ako mimozmluvný záväzok, pretože sa nezakladá na žiadnej zmluve medzi poisťovateľom a poškodeným, ale na ustanovení zákona, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky, zastavenie a státie, zásada prezumpcie neviny, procesno-právna zodpovednosť za výsledok konania, konanie o priestupkoch
Právna veta: Konanie o priestupkoch treba v podstate považovať za trestné konanie s aplikáciou tých základných zásad, ktoré sú pre trestné konanie neopomenuteľné. Ide najmä o zásadu prezumpcie neviny, ako aj o právo stíhanej osoby slobodne sa rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa bude počas konania, resp. v tom-ktorom štádiu konania obhajovať. Súčasťou uvedeného oprávnenia je aj slobodné rozhodnutie o tom, či a v akom rozsahu sa stíhaná osoba bude vyjadrovať k obvineniu, ktorému čelí. Rozhodnutie stíhanej osoby o týchto otázkach tvorí zároveň súčasť procesno-právnej zodpovednosti stíhanej osoby za výsledok ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Súbežné podanie dovolania, Odmietnutie mimoriadneho dovolania, Vylúčená právomoc Ústavného súdu , aplikácia § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde, neprípustná sťažnosť Ústavnému súdu, potreba vyčerpania opravných prostriedkov, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Súbežné podanie dovolania, resp. mimoriadneho dovolania a sťažnosti ústavnému súdu navodzuje situáciu, keď uvedený princíp subsidiarity síce vylučuje právomoc ústavného súdu, ale iba v čase do rozhodnutia najvyššieho súdu o mimoriadnom opravnom prostriedku. V prípade, ak by najvyšší súd rozhodol o odmietnutí mimoriadneho dovolania, lehota na podanie sťažnosti ústavnému súdu bude považovaná za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu rozhodnutiu krajského súdu. Tejto situácii zodpovedá aplikácia § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde, podľa ktorého je sťažnosť neprípustná, ak sťažovateľ nevyče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Verejné vyhlásenie rozsudku, čl. 142 ods. 3 ústavy SR, III. ÚS 6/00, nutnosť vyhlásiť verejne uznesenie súdu, ustanovenie § 152 OSP, ustanovenie § 250t OSP, zákonom ustanovené výnimky podľa OSP, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu zo záveru, že rozsudok musí byť v zmysle čl. 142 ods. 3 ústavy vždy vyhlásený verejne (napr. III. ÚS 6/00), nevyplýva, že by aj uznesenie muselo byť vždy vyhlásené verejne. Požiadavka na verejné vyhlásenie rozsudku sa nevzťahuje na uznesenie, ktoré je formou (druhom) rozhodnutiu súdu, ktorým sa o veci samej – až na zákonom ustanovené výnimky (§ 152 druhá veta OSP) – nerozhoduje. Ústavný súd navyše uvádza, že Občiansky súdny poriadok výslovne neustanovuje povinnosť verejného vyhlásenia uznesenia, ktorým sa rozhodlo o žalobe podľa § 250t OSP.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dentifikácia obsahovej odlišnosti, Ochrana spotrebiteľa, právna úprava európskych pravidiel ochrany spotrebiteľa, predmet úpravy úniového práva a rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, súdna a arbitrážna doložka v spotrebiteľských zmluvách, zabezpečenie lepšieho procesného postavenia účastníka, predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti , právo na verejné prerokovanie veci, základné pravidlá správneho konania
Právna veta: 1) Ochrana práv spotrebiteľov je tiež predmetom úpravy úniového práva a rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“), ktorá sa zaoberá jeho viacerými aspektmi. Na podporu svojho tvrdenia, že v súdnych konaniach, v ktorých dochádza k skúmaniu súdnej či arbitrážnej doložky v spotrebiteľských zmluvách, je súd povinný nariadiť aj pojednávanie, sťažovateľka uviedla viaceré rozsudky Súdneho dvora (C-473/00, C-40/08, C-243/08, C-137/08) v dôsledku čoho dospela k záveru, že „Aj zo samotnej judikatúry ESD teda vyplýva povinnosť súdu rozhodovať na základe riadne vykonaného dokazovania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Zasahovanie Ústavného súdu, problematika predbežných opatrení, Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti, oprávnenosť zasahovať do rozhodnutí o predbežných opatreniach, zrušenie napadnutého rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia, procesný exces súdu, čl. 124 ústavy
Právna veta: 1) Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) sa spravidla nepovažuje za oprávneného zasahovať do rozhodnutí o predbežných opatreniach, keďže nie je súčasťou sústavy všeobecných súdov, a okrem toho ide o rozhodnutia, ktoré do práv a povinností účastníkov konania nezasahujú konečným spôsobom (IV. ÚS 82/09). Ústavný súd posudzuje problematiku predbežných opatrení zásadne iba v ojedinelých prípadoch a k zrušeniu napadnutého rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia alebo o zamietnutí návrhu na jeho vydanie pristupuje len za celkom výnimočných okolností. Ústavný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: požiadavka prednostného a urýchleného rozhodovania o žiadosti sťažovateľa, požiadavka neodkladnosti prípadu a okolností, lehota konania presahujúca na jednom stupni súdu dobu jedného mesiaca , III. ÚS 7/00, I. ÚS 18/03, jednotlivé lehoty z hľadiska požiadaviek neodkladnosti, rozhodovanie o žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu, žiadosť sťažovateľa o prepustenie z väzby na slobodu, trvanie väzby
Právna veta: 1) Ústavný súd v prípadoch, v ktorých sa zaoberal požiadavkou prednostného a urýchleného rozhodovania o žiadosti sťažovateľov o prepustenie z väzby na slobodu formuloval právny názor, v ktorom uviedol, že aj keď sa jednotlivé lehoty z hľadiska požiadaviek neodkladnosti alebo urýchlenia posudzujú podľa všetkých okolností prípadu, spravidla lehoty rátané na mesiace sú príliš dlhé a nevyhovujú týmto požiadavkám (napr. III. ÚS 7/00, I. ÚS 18/03). Požiadavke, aby súd bezodkladne rozhodol o zákonnosti väzby, nezodpovedá lehota počítaná na mesiace, ale na týždne. Tejto požiadavke preto spravidla nemô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: účelový návrh, Priorizovanie formálnych požiadaviek vyplývajúcich z noriem bežného zákonodarstva, formálne poňatie právneho štátu, rozhodnutie rozpore s účelom a zmyslom príslušnej právnej úpravy, zásada hospodárnosti konania, vplyv rozhodnutia na právnu sféru sťažovateľa
Právna veta: 1) Priorizovanie formálnych požiadaviek vyplývajúcich z noriem bežného zákonodarstva (formálne poňatie právneho štátu) môže totiž v konkrétnych súdnych konaniach viesť k rozhodnutiam, ktoré budú v rozpore s účelom a zmyslom príslušnej právnej úpravy, resp. v okolnostiach veci v kontexte podaných účelových návrhov na postup súdu návrhmi nadbytočnými, ktorých cieľom je/bude úmyselne spomaliť/sťažiť postup súdu v konaní v rozpore so zásadou hospodárnosti konania. Inými slovami, ústavný súd favorizuje/priorizuje zváženie konkrétnych okolností posudzovaného prípadu/prípadov a jeho/ich materiálne dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: existencia právoplatného rozhodnutia, ochrana porušených základných práv a slobôd, porušenie základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy), neexistencia žiadneho rozhodnutia, ustanovenie § 237 písm. g OSP, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, čl. 48 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: 1) Podľa platnej právnej úpravy konania pred všeobecnými súdmi, postupov a judikatúry všeobecného súdnictva sú ich závažné procesné pochybenia (vrátane porušenia základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy) dôvodom na podanie odvolania (§ 201 a nasl. OSP), ako aj na podanie dovolania [§ 237 písm. g) OSP (pozri napr. IV. ÚS 26/04, IV. ÚS 201/04)]. Pokiaľ podľa názoru sťažovateľky krajský súd na jej námietky neprihliadal a napadnutými rozhodnutiami rozhodol zjavne neodôvodnene, potom v ďalšom konaní pred všeobecnými súdmi môže postupovať už uvedeným spôsobom. V tomto prípade v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Základné právo na súdnu ochranu, právo na spravodlivé súdne konanie, právo na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, Základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy SR, Hodnotenie dôkazov všeobecnými súdmi, čl. 50 ústavy SR, Právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnym názormi
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na to, že základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru je naplnené tým, že všeobecné súdy zistia skutkový stav a po výklade a použití relevantných právnych noriem rozhodnú tak, že ich skutkové a právne závery nie sú svojvoľné, neudržateľné alebo že boli prijaté v zrejmom omyle konajúcich súdov, ktoré by popreli zmysel a podstatu na spravodlivý proces....................2) Do práva na spravodlivé súdne konanie nepatrí právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnym ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, Porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, pojem v „primeranej lehote“ obsiahnutý v čl. 6 ods. 1 dohovoru, automatické vyvolanie porušenia základného práva, I. ÚS 86/02, IV. ÚS 440/2012, exekučný titul
Právna veta: 1) Navyše, aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje zákonná lehota podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, ústavný súd vyslovil právny názor, že pojem „zbytočné prieťahy“ obsiahnutý v čl. 48 ods. 2 ústavy (obdobne aj pojem v „primeranej lehote“ obsiahnutý v čl. 6 ods. 1 dohovoru) je pojem autonómny, ktorý nemožno vykladať a aplikovať len s ohľadom na v zákone ustanovené lehoty na vykonanie toho-ktorého úkonu súdu alebo iného štátneho orgánu. Pri posúdení, či došlo k porušeniu základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd na takéto lehoty síce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vylúčeie súdneho exekútora, Neprípustnosť odvolania, rozhodnutie súdu prvého stupňa, ustanovenie § 374 ods. 4 OSP, rozhodnutie vyššieho súdneho úradníka, prípustnosť odvolania proti rozhodnutiu súdneho úradníka, všeobecné ustanovenia exekučny poriadok
Právna veta: 1) V prípade rozhodovania o vylúčení súdneho exekútora z exekúcie ide o rozhodnutie, proti ktorému odvolanie v zmysle ustanovenia § 30 ods. 10 Exekučného poriadku nie je prípustné, ak ho vydá sudca.
Vo všetkých prípadoch namietaných uznesení okresného súdu však išlo o rozhodnutie vyššej súdnej úradníčky. Podľa ustanovenia § 374 ods. 4 OSP je proti rozhodnutiu súdneho úradníka odvolanie prípustné vždy. O takomto odvolaní rozhoduje sudca okresného súdu, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odôvodnenie uznesenia, rozhodovanie o príslušnosti všeobecného súdu, rozhodovanie o procesných podmienkach konania, požiadavka primeraného použitia ustanovení o rozsudku aj na uznesenia, vecná správnosť napadnutého uznesenia, absencia odôvodnenia uznesenia súdu, rozsudok súdu v sporovom konaní, uznesenie
Právna veta: Rozhodovanie o príslušnosti všeobecného súdu (funkčná, vecná a miestna) je rozhodovaním o procesných podmienkach konania (a nie o jeho vedení). Vzhľadom na požiadavku primeraného použitia ustanovení o rozsudku aj na uznesenia, pokiaľ Občiansky súdny poriadok nestanovuje inak (§ 167 ods. 2 OSP), sa preto okrem iných na rozhodovanie o príslušnosti všeobecného súdu uznesením použijú primerane aj ustanovenia § 157 ods. 2 až 4 OSP týkajúce sa obsahu odôvodnenia. Z uvedeného vyplýva, že nesprávnou interpretáciou označeného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku sa krajský súd nepochybne dopust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zisťovanie obsahu a zmyslu právnej normy uplatňovaním jednotlivých metód právneho výkladu, súčasť rozhodovacej činnosti súdov zahŕňajúcej aplikáciu abstraktných právnych noriem, metodologický postup, systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne súladného výkladu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, výklad e ratione legis, výlučná a bezpodmienečná nevyhnutnosť doslovného gramatického výkladu, čl. 152 ods. 4 ústavy, čl. 2 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: Ústavný súd už v rámci svojej rozhodovacej činnosti konštatoval, že nevyhnutnou súčasťou rozhodovacej činnosti súdov zahŕňajúcej aplikáciu abstraktných právnych noriem na konkrétne okolnosti individuálnych prípadov je zisťovanie obsahu a zmyslu právnej normy uplatňovaním jednotlivých metód právneho výkladu. Ide vždy o metodologický postup, v rámci ktorého nemá žiadna z výkladových metód absolútnu prednosť, pričom jednotlivé uplatnené metódy by sa mali navzájom dopĺňať a viesť k zrozumiteľnému a racionálne zdôvodnenému vysvetleniu textu právneho predpisu. Pri výklade a aplikácii ustanovení práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Výrok právoplatného rozsudku, rozhodnutia v konkurznom konaní, výrok právoplatného rozsudku, preskúmanie rozhodnutí v konkurznom konaní, konkurzný súd, Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov pred vyhlásením konkurzu, ustanovenie § 26 zákona o konkurze a vyrovnaní, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: 1) Ústavný súd nad rámec už uvedeného k námietke, že rozhodnutia v konkurznom konaní môže preskúmavať len konkurzný súd, uvádza, že túto námietku nepovažuje za opodstatnenú. V rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 421/2012 napr. ústavný súd odkazuje na komentár k Občianskemu súdnemu poriadku (Števček/Ficová a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck 2009, s. 424 – 425), podľa ktorého „skutočnosť, že výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre všetky orgány, sa však nemôže vykladať tak, že by sa iný subjekt než účastník právoplatne rozhodnutého konania nemohol domáhať svojho nároku, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obsahový nedostatok petitu , Absencia označenia základného práva, významné procesné dôsledky, Závažný obsahový nedostatok petitu, meritórne preskúmanie sťažnosti, nedostatok odôvodnenia a procesné následky, presne vymedzený petit, Ústavný prieskum dodržiavania základných práv a slobôd, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Závažným obsahovým nedostatkom petitu brániacim meritórnemu preskúmaniu sťažnosti absencia označenia základného práva alebo slobody sťažovateľky, ktoré malo byť porušené. Aby bola formulácia návrhu na rozhodnutie úplná a zrozumiteľná, petit sťažnosti, ktorým je ústavný súd pri svojom rozhodovaní viazaný, má obsahovať nielen označenie ustanovenia, ktorým je zaručené právo, ktoré malo byť porušené, ale aj slovné vyjadrenie tohto práva, a to tak, aby neboli vo vzájomnom rozpore. Takisto nedostatok odôvodnenia má významné procesné dôsledky. Uvedené je nevyhnutné na vymedzenie hraníc, v ktorých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Právomoc všeobecného súdu, porušovanie označených práv, Právomoc všeobecného súdu v správnom súdnictve, nečinnosť obvodného pozemkového úradu v reštitučnej veci, konanie na obvodnom pozemkovom úrade, Vylúčenie právomoci ústavného súdu, správne súdnictvo
Právna veta: 1)............ je daná právomoc všeobecného súdu v správnom súdnictve rozhodovať o nečinnosti orgánu verejnej správy, ktorým je aj obvodný pozemkový úrad. Túto právomoc správneho súdnictva nemožno nahradiť konaním pred ústavným súdom. Pokiaľ ide teda o nečinnosť obvodného pozemkového úradu v reštitučnej veci sťažovateliek, jej odstránenia sa musia domáhať na príslušnom všeobecnom súde, a nie na ústavnom súde (m. m. II. ÚS 200/2011). Konanie na obvodnom pozemkovom úrade naďalej trvá a na zásah proti prípadnému porušovaniu označených práv sťažovateliek nečinnosťou tohto orgánu verejnej správy je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Nedostatočné personálne obsadenie súdu, zabezpečenie súdneho konania, objektívne okolností v dispozičnej sfére vedenia súdu, I. ÚS 119/03, nástroje súdu na vyriešenie tzv. objektívnych okolností, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: 1) Nedostatočné personálne obsadenie súdu a nadmerné množstvo vecí, v ktorých sa musí zabezpečiť súdne konanie, by mohlo len dočasne ospravedlniť vzniknuté prieťahy, a to len v tom prípade, ak sa na ten účel prijali včas adekvátne opatrenia. Ústava v čl. 48 ods. 2 zaväzuje predovšetkým súdy ako garantov spravodlivosti, aby prijali príslušné opatrenia umožňujúce prerokovanie veci – a teda vykonanie spravodlivosti – bez zbytočných prieťahov. I keď nie všetky nástroje na vyriešenie tzv. objektívnych okolností sa nachádzajú v dispozičnej sfére vedenia súdu či konajúceho sudcu, nemožno systémové ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Nezaujatie stanoviska k námietke účastníka, zjavná neodôvodnenosť rozhodnutia, konanie v dobrej viere, zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, dobromyseľné nadobudnutie vlastníckeho práva, žalobca ako vlastníkom sporných nehnuteľností, zhojenie rozsudku všeobecného súdu, zabezpečovací prevod práva
Právna veta: Na základe dosiaľ uvedeného možno konštatovať, že krajský súd sa námietkou sťažovateľov poukazujúcich na to, že konali v dobrej viere, nijako nezaoberal, a preto sa s ňou ani nevysporiadal. Skonštatoval totiž iba to, že tak zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, ako aj následné kúpne zmluvy boli z dôvodov podrobne uvedených v rozsudku (a následne odobrených najvyšším súdom v dovolacom konaní) neplatné. Nijako sa však nevyjadril k vecnej správnosti či nesprávnosti toho výroku rozsudku okresného súdu, ktorým bolo určené, že žalobca je vlastníkom sporných nehnuteľností, a to z pohľad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: výklad ustanovenia § 36 ods. 5 Trestného poriadku, okamih doručenia splnomocnenia súdu, odovzdanie zásielky na poštovú prepravu, advokát legitimovaný na určitý právny úkon, poverenie na zastupovanie v súdnom konaní, obhajca
Právna veta: Výklad ustanovenia § 36 ods. 5 Trestného poriadku, ktorý si krajský súd osvojil, treba považovať za arbitrárny, keďže vo svojich dôsledkoch celkom popiera označené práva sťažovateľa. Bez ohľadu na skutočnosť, že účinky splnomocnenia nastávajú vo vzťahu voči orgánu činnému v trestnom konaní a voči súdu až okamihom doručenia splnomocnenia, vo vzájomnom vzťahu medzi zastúpeným a zástupcom sa splnomocnenie spravidla stáva platným a účinným už momentom podpísania splnomocnenia zo strany zastúpeného, resp. prejavom vôle zástupcu, podľa ktorého poverenie na zastupovanie od zastúpeného prijíma. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ochrana vlastníctva, princíp právneho štátu, právo na spravodlivý súdny proces a súdnu ochranu, ústavné princípy, dobový výklad právnych predpisov
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Navrhovateľ sa domáhal na Ústavnom súde, aby preskúmal rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý rozhodoval v dovolacom konaní. Lebo Najvyšší súd SR sa odklonil od platného práva a rozhodoval podľa práva (a zaužívanej praxi), ktoré bolo platné v predchádzajúcom období (rok 1948) kedy sa štát vydal na cestu totality. Preto výklad právnych predpisov (záborového a náhradového zákona) súdu je v rozpore s ich znením a porušuje tak právo na spravodlivý súdny proces a súdnu ochranu, ako aj ochranu vlastníctva. Ústavný súd uvádza, že pri svojom rozhodovaní bol najvyšší súd povinný rešpe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: preddavok na trovy konania, právomoc rozhodovania všeobecného súdu v správnom súdnictve, Uznesenie o povinnosti zložiť preddavok, Zastavenie konania pre nezaplatenie preddavku na trovy konania, preskúmanie nečinnosti súdu, správne súdnictvo
Právna veta: 1)............ je daná právomoc všeobecného súdu v správnom súdnictve rozhodovať o nečinnosti orgánu verejnej správy, ktorým je aj obvodný pozemkový úrad. Túto právomoc správneho súdnictva nemožno nahradiť konaním pred ústavným súdom. Pokiaľ ide teda o nečinnosť obvodného pozemkového úradu v reštitučnej veci sťažovateliek, jej odstránenia sa musia domáhať na príslušnom všeobecnom súde, a nie na ústavnom súde (m. m. II. ÚS 200/2011). Konanie na obvodnom pozemkovom úrade naďalej trvá a na zásah proti prípadnému porušovaniu označených práv sťažovateliek nečinnosťou tohto orgánu verejnej správy je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zjednocovanie výkladu zákonov, ukladanie pokút orgánmi daňovej správy, Rozdielnosť judikatúry najvyššieho súdu - dane, pokuty podľa daňového poriadku, rozsudok Beian v. Rumunsko (č. 1) zo 6. decembra 2007, súdna inštancia ako regulátor konfliktov judikatúry, Rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých veciach, Inštitút zverejňovania súdnych rozhodnutí, súdne rozhodnutia zásadného významu, zastavenie exekúcie
Právna veta: 1) Ani prípadná rozdielnosť judikatúry najvyššieho súdu v otázke ukladania pokút orgánmi daňovej správy podľa daňového poriadku, resp. pred jeho účinnosťou podľa zákona o správe daní (sťažovateľ v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3 Sžf/39/2011 z 1. decembra 2011 v inej jeho právnej veci) ešte neznamená, že najvyšší súd rozhodol arbitrárnym, a teda ústavne neakceptovateľným spôsobom. Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva [napr. z rozsudku Beian v. Rumunsko (č. 1) zo 6. decembra 2007] vyplýva, že rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne podobných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: II. ÚS 193/06, II. ÚS 210/06, IV. ÚS 238/07, zmysel doterajšej judikatúry, dosiahnutie intenzity naznačujúcej neprípustný zásah, kvalifikovaná medzinárodná zmluva, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, neprípustné obmedzenie, kritérium na rozhodovanie Ústavného súdu, prípadné pochybenia všeobecného súdu v posudzovanom prípade
Právna veta: 1) Kritériom na rozhodovanie ústavného súdu musí byť v zmysle jeho doterajšej judikatúry najmä to, či prípadné pochybenia všeobecného súdu v posudzovanom prípade dosahujú takú intenzitu, ktorá už naznačuje, že nimi došlo k neprípustnému zásahu do ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou garantovaných základných práv alebo slobôd, t. j. musí ísť o zistenie, že v okolnostiach daného prípadu zjavne došlo k takému zásahu do právom chránenej sféry sťažovateľa, ktorý predstavuje neprípustné obmedzenie, resp. odopretie jeho základných práv alebo slobôd (m. m. II. ÚS 193/06, II. ÚS 210/06, I ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prirodzené rozdiely v súdnych rozhodnutiach , rozporné právne názory Najvyššieho súdu, IV. ÚS 209/2010, súdnictvo založené na existencii nižších súdov, obmedzená územná pôsobnosť súdov, Najvyšší súd má usmerňovať protirečivé rozsudky, sťažnosti č. 24846/94 a č. 34165/96 až č. 34173/96, bod 59 ESĽP, princím právnej istoty zahrnutý v Dohovore, základný element právneho štátu, Beian v. Rumunsko, sťažnosť č. 30658/05, Baranowski v. Poľsko, sťažnosť č. 28358/95, rozporné právne názory Najvzššieho súdu podkopávajú dôveru verejnosti, Sovtransavto Holding v. Ukrajina, sťažnosť č. 48553/99, najvyšší súd ako zjednocovateľ rozdielnych právnych názorov je zdrojom hlbokých a trvalých inkonzistencií , všeobecné ustanovenia exekučny poriadok, účastníci konania exekučny poriadok
Právna veta: 1) Ústavný súd vo svojej predchádzajúcej judikatúre (IV. ÚS 209/2010) v zhode a s poukazom na judikatúru ESĽP konštatoval, „že rozdiely v súdnych rozhodnutiach sú prirodzene obsiahnuté v každom súdnom systéme, ktorý je založený na existencii viacerých nižších súdov s obmedzenou územnou pôsobnosťou“, ale zároveň zdôraznil, že „úlohou najvyššieho súdu je práve usmerňovať tieto protirečivé rozsudky (Zielinski, Pradal, Gonzales a ďalší v. Francúzsko, sťažnosti č. 24846/94 a č. 34165/96 až č. 34173/96, bod 59). Podľa názoru ESĽP je preto v rozpore s princípom právnej istoty, ktorý je zahrnutý v nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Požiadavka právnej istoty, prerušenie konania Ústavným súdom, paralelné podávanie sťažností Ústavnému súdu, prerušenie konania Ústavného súdu do rozhodnutia dovolacieho súdu, navádzanie sťažovateľov na obdobný postup, paralelné podanie sťažnosti a dovolania, neopodstatnenosť paralelného podania, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) V prípade, že by ústavný súd prerušil konanie a čakal na rozhodnutie dovolacieho súdu, ako to navrhujú sťažovatelia, mohlo by to navádzať potenciálnych sťažovateľov na obdobný postup, aký zvolili v okolnostiach daného prípadu sťažovatelia, t. j. na paralelné podávanie sťažností ústavnému súdu zároveň s podaním dovolania, čo vzhľadom na už uvedené nie je opodstatnené. Okrem toho paralelné podanie dovolania a sťažnosti ústavnému súdu nemá oporu ani v ustanoveniach zákona o ústavnom súde a navyše, takýto postup nie je ani riešením, ktoré by vyhovovalo požiadavkám právnej istoty.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právom chránené záujmy, preskúmanie zákonnosti vybavenia podnetu, opakovaný podnet vybavený prokurátorom, vybavenie podnetov v rovnakej veci, podnet § 34 ods.1 zákona o prokuratúre, vybavenie podnetu nadriadeným prokurátorom , § 54 ods. 2 zákona o prokuratúre, vybavenie opakovaného podnetu s obsahom nových skutočností, tretí a ďalší opakovaný podnet, nspokojnosť s vybavením predchádzajúcich podnetov, IV. ÚS 158/03, IV. ÚS 80/03, IV. ÚS 330/04, IV. ÚS 53/05, I. ÚS 186/05, II. ÚS 94/06, I. ÚS 112/06, povinnosť príslušného prokurátora zaoberať sa podnetom, povinnosť prokurátora oznámiť vybavenie podnecovateľovi, vybavovanie podnetov
Právna veta: 1) Podľa § 34 ods. 1 zákona o prokuratúre podávateľ podnetu môže žiadať o preskúmanie zákonnosti vybavenia svojho podnetu opakovaným podnetom, ktorý vybaví nadriadený prokurátor (§ 54 ods. 2 zákona o prokuratúre). Podľa § 34 ods. 2 uvedeného zákona ďalší opakovaný podnet v tej istej veci vybaví nadriadený prokurátor uvedený v odseku 1 len vtedy, ak obsahuje nové skutočnosti. Ďalším opakovaným podnetom sa rozumie v poradí tretí a ďalší podnet, v ktorom podávateľ podnetu prejavuje nespokojnosť s vybavením svojich predchádzajúcich podnetov v tej istej veci..................2) Podľa stabilizov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: plnenie funkcie likvidátora, sťažovateľ vymenovaný do funkcie likvidátora, nariadenie dodatočnej likvidácie dlžníka, posúdennie dovolania Najvzšším súdom ako dovolania neprípustného, návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka , dlžník vymazaný z obchdného registra, povinnosť likvidátora podať návrh na vzhlásenie konkurzu, § 72 ods. 2 Obchodného zákonníka, ako aj § 11 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, viacero veriteľov dlžníka, zistenie úpadku dlžníka, neschopnosť dlhodobo plniť splatné záväzky, problémy zo zabezpečním účtovných dokladov, likvidácia spoločnosti
Právna veta: 1) Ústavný súd však považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že aj keď bol sťažovateľ vymenovaný do funkcie likvidátora súčasne s nariadením dodatočnej likvidácie dlžníka ešte v roku 2006, návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka podal až v roku 2012. V okolnostiach daného prípadu bola nariadená dodatočná likvidácia dlžníka, ktorý bol vymazaný z obchodného registra v roku 2004. Likvidátor je povinný podať návrh vyhlásenie konkurzu bez zbytočného odkladu po zistení úpadku dlžníka. Táto povinnosť likvidátora vyplýva z ustanovenia § 72 ods. 2 Obchodného zákonníka, ako aj § 11 ods. 2 zákona o k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odloženie vykonateľnosti napadnutého právoplatného rozhodnutia, rozhodnutie o dočasnom opatrení , vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, rozpor s dôležitým verejným záujmom, výkon rozhodnutia bez väčšej ujmy sťažovateľa, dočasné zdržanie sa výkonu právoplatného rozhodnutia , uloženie tretím osobám dočasne sa zdržať oprávnenia právoplatného rozhodnutia, právoplatné rozhodnutie,opatrenie alebo iný zásah, ujma vzniknutá iným osobám odložením vykonateľnosti, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Podľa § 52 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ak to nie je v rozpore s dôležitým verejným záujmom a ak by výkon napadnutého rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu neznamenal pre sťažovateľa väčšiu ujmu, než aká môže vzniknúť iným osobám pri odložení vykonateľnosti; najmä uloží orgánu, ktorý podľa sťažovateľa porušil základné práva alebo slobody sťažovateľa, aby sa dočasne zdržal vykonávania právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavnoprávna ochrana rozhodovania o trovách konania, zvolenie procesného postupu umožňujúceho čo najskôr odstrániť stav právnej neistoty, zistené prieťahy a neefektívny postup okresného súdu, sp. zn. 8 C/166/1996 , vykonanie určitých výkonov meritórne rozhodnutie vo veci, zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: 1) Ústavný súd sa priklonil k názoru sťažovateliek, že k zbytočným prieťahom v konaní došlo, aj keď v predmetnej veci okresný súd určité úkony vykonal a meritórne už vo veci rozhodol. Podstatným v okolnostiach danej veci je skutočnosť, že vec sťažovateliek ako taká nebola do času rozhodovania ústavného súdu právoplatne skončená, pretože aj (iba) rozhodovanie o trovách konania požíva tiež ústavnoprávnu ochranu................................2) Okresný súd vzhľadom na celkovú dĺžku konania a už uvedené v predchádzajúcom rozhodnutí ústavného súdu o zistených prieťahoch nekonal sústredene a efekt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ingerencia Ústavného súdu do výkonu právomoci krajského súdu, svojvôľa pri výklade a aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom, nestotožnenie s právnym názorom krajského súdu, oprávnenie Ústavného súdu nahradiť právny názor krajského súdu svojím vlastným, Ústavný súd nie je opravným súdom právnych názorov krajského súdu, opodstatnenosť v prípade nezlučiteľnosti s Ústavou , nesúhlas Ústavného súdu s interpretáciou zákonov všeobecnými súdmi, svojvoľný, zjavne neodôvodnený, resp. ústavne nekonformný právny názor krajského súdu, odchýlenie od príslušných ustanovení zásadne popierajúce ich účel a význam, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Skutočnosť, že sťažovateľ sa s právnym názorom krajského súdu nestotožňuje, nemôže sama osebe viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti tohto názoru a nezakladá ani oprávnenie ústavného súdu nahradiť právny názor krajského súdu svojím vlastným. V konečnom dôsledku ústavný súd nie je opravným súdom právnych názorov krajského súdu. Ingerencia ústavného súdu do výkonu tejto právomoci krajského súdu je opodstatnená len v prípade jeho nezlučiteľnosti s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou. Aj keby ústavný súd nesúhlasil s interpretáciou zákonov všeobecných súdov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: viazanosť Ústavného súdu návrhom na začatie konania, formálne a vecné náležitosti návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom, ostatné požadované zákonné náležitosti, osobitná platnosť pre osoby zastúpené advokátom, presná definícia právomocí a ich uplatnenie v návrhu, § 20 a § 50 zákona o Ústavnom súde, nerelevantné výnimky v danaj veci, konanie pred ústavným súdom, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) Viazanosť ústavného súdu návrhom na začatie konania i ostatnými požadovanými zákonnými náležitosťami osobitne platí v prípadoch, v ktorých osoby požadujúce ochranu svojich základných práv a slobôd sú zastúpené advokátom. Z uvedeného vyplýva, že ústavný súd má v ústave a v zákone o ústavnom súde presne definované právomoci, uplatnenie ktorých je viazané na splnenie viacerých formálnych aj vecných náležitostí návrhu na začatie konania (čl. 127 ods. 1 ústavy, § 20 a § 50 zákona o ústavnom súde). Až na výnimky, ktoré v danej veci nie sú relevantné, je ústavný súd pritom viazaný návrhom na začat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie z vykonávania exekúcie, vylúčenie súdneho exekútora z vykonávania exekúcie, námietky zaujatosti, aktívna legitimácia na podanie sťažnosti
Právna veta: Súdny exekútor má pri výkone exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa. Tento svoj status získal podľa zákona Exekučného poriadku, keďže podľa § 2 ods. 1 je exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Podľa ustanovenia § 5 Exekučného poriadku má exekútor pri výkone exekučnej činnosti ako výkonu verejnej moci postavenie verejného činiteľa. Z uvedeného vyplýva, že Exekučným poriadkom preniesol štát časť výkonu svojej moci – špecificky moci súdnej, ktorej súčasťou je aj konanie vykonávacie – na súdnych exekútorov. Nimi sú síce f ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pojem "oprávnenie zástupcu účastníka podať námietku predpojatosti", postavenie predsedu Najvyššieho súdu v konaní pred Ústavným súdom, námietka predpojatosti vznesená predsedom Najvyššieho súdu, námietka predpojatosti týkajúca sa výlučne vzťahu namietaných sudcov, priami účastníci konania pred všeobecným súdom, vzťah sudcov Ústavného súdu k osobe predsedu Najvyššieho súdu, predseda Najvyššieho súdu nie je účastníkom napadnutého konania, vec prerokovávajúcim sudcom Ústavného súdu vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 13184/2012, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Je potrebné vnímať aj oprávnenie „zástupcu účastníka“ podať námietku predpojatosti proti vec prerokovávajúcim sudcom ústavného súdu vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 13184/2012, najmä pokiaľ ide o dôvody uvádzané v tejto námietke. Postavenie predsedu najvyššieho súdu v konaní pred ústavným súdom vedenom pod sp. zn. Rvp 13184/2012, ktorého osoby sa námietky predpojatosti uvedené v podaní navrhovateľa výlučne týkajú, je prima facie iné/slabšie, ako je postavenie vec prerokovávajúceho senátu najvyššieho súdu (o ktorého vec v skutočnosti ide) alebo ako je postavenie priamych účastníkov uvedeného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: judikatúra ústavného súdu, nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi namietaným rozhodnutím a základným právom, možnosť porušenia základného práva alebo slobody, dôvod odmietnutia návrhu pre jeho zjavnú neopodstatnenosť, II. ÚS 101/03, IV. ÚS 136/05, predbežné prerokovanie Ústavným súdom, dôvody dovolania
Právna veta: 1) O zjavnej neopodstatnenosti sťažnosti v zmysle judikatúry ústavného súdu možno hovoriť vtedy, keď namietaným postupom orgánu štátu (súdu) nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu toho základného práva alebo slobody, ktoré označil sťažovateľ, a to buď pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi namietaným rozhodnutím a základným právom alebo slobodou, ktorých porušenie sa namietalo, alebo z iných dôvodov.......................................2) Za zjavne neopodstatnenú sťažnosť možno preto považovať tú, pri predbežnom prerokovaní ktorej ústavný súd nezistí možnosť porušenia označeného zákla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: procesný postup, systém správneho súdnictva, právoplatné rozhodnutie, postavenie sťažovateľa, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, čl. 46 ods. 2 Ústavy SR
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu v rámci konania patriaceho do systému správneho súdnictva podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku môže uplatniť a realizovať svoje základné právo na súdnu ochranu len účastník konania pred príslušným správnym orgánom podaním žaloby proti jeho právoplatnému rozhodnutiu (obdobne II. ÚS 19/04, IV. ÚS 149/04, I. ÚS 239/07). V takom type verejného súdnictva, akým je správne súdnictvo podľa § 247 a nasl. OSP, je pojmovo vylúčené, aby sťažovateľka mohla uplatňovať a realizovať právo na spravodlivý súdny proces. Na podporu tohto záveru možno tiež uviesť, že sťažo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: účel povinného zastúpenia, požiadavka kvalifikovaného právneho zastúpenia navrhovateľa, účel povinného zastúpenia navrhovateľa, pomoc efektívnym konaním pred Ústavným súdom, zahlcovanie neprerokovateľnými podaniami, ústavná sťažnosť musí byť napísaná splnomocneným advokátom, materiálne nevyhovenie povinného zastúpenia, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Požiadavka kvalifikovaného právneho zastúpenia navrhovateľa nie je samoúčelná, ale má napomáhať efektivite konania pred ústavným súdom a nezahlcovať ho neprerokovateľnými podaniami, ktorých spracovanie mu bráni venovať sa tým veciam, ktoré si zasluhujú pozornosť, dokonca i jeho zásah. Potom aj z povahy a účelu povinného zastúpenia navrhovateľa v konaní pred ústavným súdom vyplýva nielen to, že navrhovateľ musí byť zastúpený advokátom – túto povinnosť si sťažovateľka splnila – ale aj požiadavka, že ústavná sťažnosť musí byť týmto splnomocnencom (advokátom) napísaná. Ak sa tak nestalo, nebol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Prílohy k sťažnosti, nedostatky zákonom predpísaných náležitostí, dôvod nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí, označené rozhodnutie všeobecného návrhu v petite sťažnosti, doručenie písomných podkladov k sťažnosti, "dokumenty podľa textu“ označené ako prílohy sťažnosti, povinnosť Ustavného súdu odstraňovať nedostatky v návrhu, § 25 ods. 2 zákona o Ústavnom súde , konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Sťažovateľka v petite sťažností označila rozhodnutia krajského súdu, ktorými malo dôjsť k porušeniu jej označených práv, a zároveň na úvodnej strane svojich sťažností uvádza ako prílohy „dokumenty podľa textu“, no napriek tomu ústavnému súdu (okrem splnomocnenia) žiadne písomné podklady nedoručila. Keďže nedostatky zákonom predpísaných náležitostí vyplývajúce z podaní sťažovateľov ústavný súd nie je povinný odstraňovať z úradnej povinnosti, sťažnosť sťažovateľky odmietol podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde aj z dôvodu nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: povinné zastupovanie sťažovateľa advokátom ako osobitná podmienka konania na Ústavnom súde, nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí pri podaní sťažnosti, nemožnosť začať konanie pred Ústavným súdom, nezvolenie si žiadneho právneho zástupcu, odmietnutie sťažnosti pri predbežnom prerokovaní, nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde, povinnosti sťažovateľa v konaní pred Ústavným súdom, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Povinné zastúpenie sťažovateľa advokátom je osobitná podmienka konania na ústavnom súde, bez splnenia ktorej tento súd nemôže začať konať; keďže sťažovateľ si nemienil zvoliť žiadneho právneho zástupcu, ústavný súd jeho sťažnosť odmietol už pri jej predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: sťažnosť považovaná za predčasnú, možnosť podať mimoriadne opravné prostriedky, rozhodnutie okresného súdu procesnej povahy, charakter konečného rozhodnutia okresného súdu, nezloženie stanoveného preddavku na trovy konania, § 141a ods. 1 in fine Občiansky súdny poriadok, neúspešné opravné konanie pred všeobecným súdom, uplatnenie ochrany práv po ukončení a vydaní rozhodnutia, I. ÚS 440/2012, platenie trov konania
Právna veta: 1)Je potrebné sťažnosť považovať za predčasnú, a teda neprípustnú, pretože smeruje proti rozhodnutiu okresného súdu procesnej povahy, ktoré nemá charakter rozhodnutia „konečného“. V okolnostiach danej veci by k eventuálnemu porušeniu sťažovateľom označených práv v materiálnom slova zmysle na základe jeho nosných dôvodov mohlo dôjsť napr. až v prípade, ak by okresný súd na základe nezloženia stanoveného preddavku na trovy konania zastavil konanie (§ 141a ods. 1 in fine Občiansky súdny poriadok) a následne by prebehlo pre sťažovateľa neúspešné opravné konanie pred všeobecnými súdmi, v rámci ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Združenia zamerané na ochranu spotrebiteľov, požiadavka ústavnej konformity výkladu podústavných právnych predpisov, nedovolené obmedzenie základných práv a slobôd, jednoznačné ustálenie charakteru exekučného konania z pohľadu jeho (ne)sporovosti, popieranie zmyslu a účelu zákonnej právnej úpravy s následkom nedovoleného obmedzenia , vylúčenie kritizovaného exekučného konania, interpretácia relevantných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a zákona o ochrane spotrebiteľa okresným súdom , čl. 152 ods. 4 ústavy
Právna veta: 1) Ústavný súd dospel k záveru, že interpretácia relevantných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a zákona o ochrane spotrebiteľa okresným súdom rešpektovala požiadavku ústavnej konformity výkladu podústavných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 ústavy). V súvislosti s prerokovávanou sťažnosťou pritom nie je rozhodujúce jednoznačné ustálenie charakteru exekučného konania z pohľadu jeho (ne)sporovosti. To už je totiž otázka zákonnosti, ktorej „pánmi“ sú podľa už citovanej judikatúry všeobecné súdy, a ústavný súd, ako už bolo uvedené, do uplatňovania zákonnosti všeobecnými súdmi môže vstúpiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Učel exekučného práva , povinnosť právoplatne potvrdená kompetentným orgánom verejnej moci, konanie o nútenom výkone rozhodnutia , legálno-definičné znaky spotrebiteľa, ochrana povinného pred nadmernými zásahmi prostriedkami núteného výkonu , žiadna právne významná úloha, exekučný súd popieral účel a zmysel zákonných právnych noriem , priestor pre účinnejšiu ochranu povinného, zastúpenie spotrebiteľským združením v akomkoľvek konaní pred orgánmi verejnej moci, účastníci konania exekučny poriadok
Právna veta: 1) Fyzická osoba sa v konaní o nútenom výkone rozhodnutia týkajúceho sa spotrebiteľského právneho vzťahu nestáva povinným preto, lebo napĺňa legálno-definičné znaky spotrebiteľa, ale preto, že dobrovoľne nesplnila povinnosť právoplatne potvrdenú kompetentným orgánom verejnej moci...................2) A tak hoci je účelom exekučného práva aj ochrana povinného pred nadmernými zásahmi prostriedkami núteného výkonu rozhodnutia, určite ním nie je ochrana fyzickej osoby z titulu jej spotrebiteľskej pozície. Jednoducho v takom exekučnom konaní, o aké ide aj v prerokovávanej veci, nezohráva fakt, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Právoplatnosť a vykonateľnosť súdneho rozhodnutia, obah spotrebiteľského právneho vzťahu, povinnosti z právneho vzťahu v exekučnom konaní, nútené vymoženie povinnosti z právneho vzťahu, právoplatne a vykonateľne judikovaný právny vzťah, uložená hmotno-právna povinnosť , dobrovoľné nesplnenie uloženej povinnosti , združenie, účastníci konania exekučny poriadok
Právna veta: 1) V exekučnom konaní dochádza k nútenému vymoženiu povinnosti z právneho vzťahu, ktorého obsah už je právoplatne a vykonateľne judikovaný. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou súdneho rozhodnutia o obsahu spotrebiteľského právneho vzťahu nadobúda tento právny vzťah v perspektíve núteného výkonu novú kvalitu. Fyzická osoba, ktorej bola v nachádzacom konaní uložená hmotno-právna povinnosť nerozlučne spätá s pozíciou spotrebiteľa, sa na základe právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia v spojení s právnou skutočnosťou spočívajúcou v dobrovoľnom nesplnení uloženej povinnosti a s právnou sk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: objektívne vylúčená možnosť konštatovať namietané porušenia, zrušenie zozhodnutia pozemkového úradu, vrátenie rozhodnutia z iných dôvodov, rozhodnutie o veci uplatnených reštitučných nárokoch, naďalej vedené konanie pozemkovým úradom, opravný prostriedok proti rozhodnutiu pozemkového úradu, rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že za stavu, keď sa sťažovateľka sama domáhala žalobou, opravným prostriedkom proti rozhodnutiu pozemkového úradu, zrušenia tohto rozhodnutia a vrátenia veci na ďalšie konanie a krajský súd predmetné rozhodnutie zrušil a vrátil na ďalšie konanie (hoci z iných dôvodov, ako boli sťažovateľkou uvádzané v jej opravnom prostriedku), a preto namietaný rozsudok krajského súdu nie je konečným rozhodnutím vo veci sťažovateľkou uplatnených reštitučných nárokov, je objektívne vylúčená možnosť konštatovať sťažovateľkou namietané porušenie ňou označených práv namietaným rozsudkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Záujem hospodárnosti konania , primerané použitie ustanovení zákona č.99/1963 Zb., spojenie vecí na spoločné konanie § 112 ods.1 OSP, skutkovo súvisiace veci zhodných účastníkov, zákon o Ústavnom súde nemá osobitné ustanovenie o spojení vecí, § 31a zákon o Ustavnom súde čl.127 Ústavy SR, občiansky súdny poriadok ne konanie pred Ústavným súdom, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, spojenie vecí, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Podľa § 31 zákona o ústavnom súde ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred ústavným súdom primerane ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“). V zmysle § 112 ods. 1 OSP v záujme hospodárnosti konania môže súd spojiť na spoločné konanie veci, ktoré sa uňho začali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Zákon o ústavnom súde nemá osobitné ustanovenie o spojení vecí, avšak v súlade s citovaným § 31a zákona o ústavnom súde možno v konaní o sťažnosti podľa čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: výrazne nevýhodné postavenie v konaní pred všeobecným súdom, porušenie zákazu diskriminácie čl.14 Dohovoru, odlišné zaobchádzanie pred všeobecným súdom, právo na spravodlivé súdne konanie čl.6 ods. 1 Dohovoru, absencia akejkoľvek spojitosti medzi namietaným porušením označených článkov , čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Porušenie čl. 12 ods. 2 ústavy a porušenie zákazu diskriminácie zaručeného v čl. 14 dohovoru odôvodňovala sťažovateľka tým, že mala v konaní pred všeobecným súdom výrazne nevýhodné postavenie a bolo s ňou zaobchádzané odlišne. Z uvedeného vyplýva, že porušenie označených článkov ústavy a dohovoru sťažovateľka spája s porušením svojho základného práva na súdnu ochranu (čl. 46 ods. 1 ústavy) a práva na spravodlivé súdne konanie (čl. 6 ods. 1 dohovoru), ktorého porušenie však ústavný súd v postupe a rozhodnutiach okresného súdu nezistil, a preto nemohol konštatovať ani porušenie zákazu diskrim ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: ustanovenie čl.12 ods.2 Ústavy ako charater ústavného princípu, účinný vzťah k právam a slobodám, povinnosť rešpektovať výklad Ústavy orgánmi verejnej moci, implicitná súčasť rozhodovania Ústavného súdu, potrebnosť deklarovať porušenie práv IV.ÚS 119/07, doplnenie hmotnoprávnych ustanovení Dohovoru a jeho protokolov, IV. ÚS 47/05, čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) Ustanovenie čl. 12 ods. 2 ústavy má charakter ústavného princípu, ktorý sú povinné rešpektovať všetky orgány verejnej moci pri výklade a uplatňovaní ústavy. Tieto ustanovenia ústavy sú vždy implicitnou súčasťou rozhodovania ústavného súdu, t. j. aj jeho rozhodovania o porušovaní základných práv a slobôd garantovaných ústavou podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, a preto ak neboli porušené základné práva a slobody sťažovateľa, nie je potrebné deklarovať ani porušenie týchto ustanovení ústavy (IV. ÚS 119/07).........................2) Ústavný súd aj vo vzťahu k čl. 14 dohovoru poukazuje na judikatúru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Neexistencia žiadneho rozhodnutia , sudca vylúčený z prejednávania a rozhodovania vecí, skúmanie podmienok prípustnosti dovolania § 237 g OSP, pochybnosť o nestrannosti a nezaujatosti sudcu konajúceho vo veci, vznesenie novej námietky zaujatosti § 15 a OSP, opravbý prostriedok § 201 a § 205 ods. 2 písm. a) v spojení s § 221 ods. 1 písm. g) OSP, resp. § 237 písm. g) OSP, iné posúdenie ako posúdenie nadriadeného súdu, nové skutočnosti v námietke , rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3 Cdo 153/96 z 21. augusta 1997, rozhodnutie o odvolaní, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: 1) Ústavný súd poznamenáva, že pokiaľ by sa v ďalšom priebehu konania objavili nové skutočnosti objektívne a dôvodne vzbudzujúce pochybnosť o nestrannosti a nezaujatosti sudcu konajúceho v sťažovateľovej veci, môže sa sťažovateľka ochrany svojho práva na prerokovanie veci pred nezávislým a nestranným súdom domáhať vznesením novej námietky zaujatosti (§ 15a OSP), prípadne prostredníctvom opravných prostriedkov [§ 201 a § 205 ods. 2 písm. a) v spojení s § 221 ods. 1 písm. g) OSP, resp. § 237 písm. g) OSP], o čom svedčí aj judikatúra najvyššieho súdu, v zmysle ktorej: „Neexistencia žiadneho rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: úloha okresného súdu v exekučnom konaní, dohľad nad exekučným konaním, dĺžka trvania exekučného konania, rozhodovanie o návrhoch účatníkov exekúcie exekučným súdom, lehota na rozhodnutie o exekúcii, zákon č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, začiatok exekučného konania doručením návrhu na vykonanie, rozhodnutie exekučného súdu bez návrhu , § 56 a § 57 Exekučného poriadku, odklad exekúcie, zastavenie exekúcie
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že úlohou okresného súdu, ktorý je v exekučnom konaní exekučným súdom, je „dohliadať“ na exekučné konanie a v tomto konaní (ako jediný oprávnený) rozhodovať. Exekučný súd rozhoduje o návrhoch účastníkov exekučného konania predložených mu exekútorom, pričom v niektorých prípadoch má vzhľadom na obsah týchto návrhov zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) ustanovenú lehotu na svoje rozhodnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Nezrozumiteľná a neprehľadná sťažnosť, požiadavka ustanovenia § 50 ods.1 b zákon o Ústavnom súde, neoznačené namietané konania v petite , spisové značky rozhodnutí orgánov verejnej moci, skutkové okolnosti spojené s úkonmi orgánov činných v trestnom konaní, viaceré spisové značky spôsobujúce neprehľadnosť a nezrozumiteľnosť sťažnosti, sústredenie na popis skutkových okolností prípadu, právne argumenty podmieňujúce ústavný problém, opomenutie podstaty čl. 124 Ústavy SR, Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti., Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti, čl. 124 ústavy, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Sťažovateľ, ktorý je zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom, v petite sťažnosti neoznačil namietané konania a rozhodnutia orgánov verejnej moci spisovými značkami tak, ako to vyžaduje § 50 ods. 1 písm. b) zákona o ústavnom súde. V úvode odôvodnenia sťažnosti síce sťažovateľ predostrel svoje námietky (majúce charakter popisu skutkových okolností) prehľadným spôsobom, ale postupným uvádzaním ďalších skutkových okolností spojených s úkonmi orgánov činných v trestnom konaní a orgánov prokuratúry, ktoré označil viacerými spisovými značkami, vytvoril podobu neprehľadnej a nezrozumiteľnej sťaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: pojem „právo na prerokovanie“, pojem "právo na prejednanie žiadosti", právo na prejednanie veci v primeranej lehote čl.6 ods. 1 Dohovoru, primeranosť dĺžky súdneho konania, presne a jasne vymedzená sťažnosť, ýchodisko pre rozhodnutie Ústavného súdu, vykonateľnosť rozhodnutia Ústavného súdu, kópia uznesenia Najvyššieho súdu bez vyznačenia jeho právoplatnosti, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Pojem „právo na prerokovanie“ sa totiž spája s vyjadrením práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 ústavy a pojem „právo na prejednanie jeho záležitosti“ zase s právom na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. Tieto práva sa však vzťahujú na primeranosť dĺžky súdneho konania, nie na jeho výsledok, s ktorým je sťažovateľ pravdepodobne nespokojný. Z uvedeného teda vyplýva, že sťažovateľ v petite sťažnosti nepomenoval (neoznačil) presne, porušenie akého základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a akého práva podľa čl. 6 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Špecifická kontrolná činnosť správcu dane, Práva sťažovateľa ako daňového subjektu, Moment začatia daňového konania, povaha daňovej kontroly, práva a povinnosti sťažovateľa ako daňového subjektu, povinnosť strpieť daňovú kontrolu, práva priznané daňovým poriadkom, právo vyjadriť sa k daňovej kontrole, vyjadrenie k daňovej kontrole v protokole , začatie daňového konania správcom dane, práva a povinnosti daňových subjektov , možnosť využitia prostriedku nápravy v rámci správneho súdnictva, daňová kontrola
Právna veta: ) Ústavný súd konštatuje, že ide o špecifickú kontrolnú činnosť správcu dane, a z povahy daňovej kontroly vyplýva, že sa v nej nerozhoduje o žiadnych právach a povinnostiach sťažovateľa ako daňového subjektu. Sťažovateľ ako daňový subjekt je povinný strpieť daňovú kontrolu a v rámci priznaných práv daňovým poriadkom má len právo vyjadriť sa k daňovej kontrole a navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k daňovej kontrole a k jej zisteniam. Až následne, v závislosti od výsledkov daňovej kontroly, správca dane môže začať daňové konanie, v ktorom sa už rozhoduje o právach a povinnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: náhrada škody, spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim, Pojem konečné cieľové miesto, zrušenie alebo meškanie letu, nariadenie č. 261/2004, odmietnutie nástupu do lietadla, nezvratná strata času a nepohodlie, meškanie 3 a viac hodín v leteckej doprave, presmerovanie letu, plánovaný čas príletu do cieľového miesta
Právna veta: 1) Článok 7 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, sa má vykladať v zmysle, že na základe tohto článku má cestujúci priamo prípojného letu, ktorého let mal pri odlete kratšie meškanie, ako sú limity stanovené v článku 6 uvedeného nariadenia, ale ktorý do svojho konečného cieľového miesta priletel s meškaním tri hodiny alebo viac voči plánovanému času pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: odsúdenie v neprítomnosti, procesné práva osôb odsúdených v neprítomnosti, európsky zatýkací rozkaz, právo na spravodlivý proces, Európsky zatykač, rozsudok vydaný v neprítomnosti, odovzdanie osoby odsúdenej v neprítomnosti, Prednosť práva Únie, rozhodnutie č.2002/584/SVV čl.4 Rady, postup odovzdávania osôb medzi členskými štátmi EÚ, preskúmanie odsudzujúceho rozsudku vydaného v neprítomnosti, Winner Wetten, C‑409/06, Zb. s. I‑8015, bod 61, rozdiely v ochrane základných práv v členských štátoch EÚ
Právna veta: 1) Článok 4a ods. 1 písm. rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi v znení zmenenom a doplnenom rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že vykonávajúcemu súdnemu orgánu v prípadoch uvedených v tomto ustanovení bráni podriadiť výkon európskeho zatykača vydaného na účely výkonu trestu podmienke možnosti preskúmania odsudzujúceho rozsudku vydaného v neprítomnosti v členskom štáte, ktorý vydal zatykač. 2) Článok 4a ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/584 v znení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: Zásada ne bis in idem, Nesplnenie povinnosti podať priznanie k dani z pridanej hodnoty, sankcia trestnej povahy, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Nezlučiteľnosť s právom Únie, plná účinnosti noriem Únie, čl. 50 Charta základných práv EÚ, uloženie daňovej sankcie
Právna veta: 1) Zásada ne bis in idem uvedená v článku 50 Charty základných práv Európskej únie nebráni tomu, aby členský štát za to isté konanie spočívajúce v nesplnení povinnosti podať priznanie k dani z pridanej hodnoty uložil daňovú a následne trestnú sankciu, pokiaľ prvá sankcia nemá trestnú povahu, čo musí overiť vnútroštátny súd. 2) Právo Únie neupravuje vzťahy medzi Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaným v Ríme 4. novembra 1950 a právnymi poriadkami členských štátov a ani nestanovuje dôsledky, ktoré musí vnútroštátny súd vyvodiť v prípade rozporu medzi právami z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: priama a bezprostredna súvislosť medzi plnením a hospodárskymi činnosťami zdaniteľnej osoby, účel zdaniteľných plnení, spoločný systém dane z pridanej hodnoty, poskytovanie služieb advokátmi, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, povinnosť znášať výdavky obhajoby, jednotné uplatňovanie práva Únie, zdaniteľné plnenie
Právna veta: 1) Existencia priamej a bezprostrednej súvislosti medzi daným plnením a hospodárskymi činnosťami zdaniteľnej osoby na účely určenia, či táto osoba použila tovary a služby „na účely zdaniteľných plnení“ v zmysle článku 17 ods. 2 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2001/115/ES z 20. decembra 2001, závisí od objektívneho obsahu tovarov alebo služieb prijatých touto zdaniteľnou osobou. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: Vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov v oblasti architektúry, právo usadiť sa a slobody poskytovať služby , Držiteľ dokladu o vzdelaní, preverenie odbornej spôsobilosti, migrujúci architekt, doklad o vdelaní vydaný iným členským štátom EÚ, smernica Rady 85/384/EHS čl.10 čl.11, budovy umeleckého významu, kvalifikácia potrebná v oblasti kultúrnych pamiatok, primerané použitie dokladu o vzdelaní , definícia činnosti architekta hostiteľským štátom
Právna veta: 1) Články 10 a 11 smernice Rady 85/384/EHS z 10. júna 1985 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti architektúry a o opatreniach na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej osoby, ktoré sú držiteľmi dokladu o vzdelaní vydaného iným než hostiteľským členským štátom umožňujúceho vykonávať činnosti v oblasti architektúry a výslovne uvedeného v tomto článku 11, nemôžu v tomto hostiteľskom štáte vykonávať činnosti týkajúce sa b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: zlúčenie materskej spoločnosti a dcérskej spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, zdaniteľný zisk, straty dcérskej spoločnosti, vyčerpanie všetkých možností na zohľadnenie týchto strát v nasledujúcich zdaniteľných obdobiach, zdaniteľné obdobie, čl.49 ZFEÚ čl.54 ZFEÚ, cezhraničná fúzia spoločostí
Právna veta: 1) Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ za okolností, o aké ide v veci samej, nebránia vnútroštátnej úprave, ktorá nepripúšťa, aby si materská spoločnosť, ktorá sa zlúči s dcérskou spoločnosťou usadenou v inom členskom štáte, mohla zo svojho zdaniteľného zisku odpočítať straty, ktoré vznikli tejto dcérskej spoločnosti v zdaniteľných obdobiach pred zlúčením, hoci túto možnosť pripúšťa, ak ide o zlúčenie s dcérskou spoločnosťou rezidentom. Takáto právna úprava je však nezlučiteľná s právom Únie, ak materskej spoločnosti neumožňuje preukázať, že jej dcérska spoločnosť nerezident alebo tretia osoba vyčerpala ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: Neorganizované a nesystematické športové aktivity, Poskytovanie služieb súvisiacich so športom alebo telesnou výchovou, Podmienky oslobodenia od DPH, zariadenie umožňujúce športové aktivity, spoločný systém dane z pridanej hodnoty, smernica Rady 2006/112/ES čl.132 ods.1 písmeno m, ptrístup do areálu kúpaliska, Faaborg‑Gelting Linien, C‑231/94, Zb. s. I‑2395, body 12 a 14 z 2.mája 1996, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou
Právna veta: 1) Článok 132 ods. 1 písm. m) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dani z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že neorganizované a nesystematické športové aktivity, ktorých cieľom nie je účasť na športových súťažiach, je možné kvalifikovať ako športové aktivity v zmysle tohto ustanovenia. 2) Článok 132 ods. 1 písm. m) smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že prístup do areálu kúpaliska, ktorý ponúka návštevníkom nielen zariadenie umožňujúce športové aktivity, ale aj iné druhy zábavy a relaxu, môže predstavovať poskytovanie služieb úzko súvisiacic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: Nepriama daň z poistného na životné poistenie, Poistné zmluvy podpísané v inom členskom štáte, Právomoc členského štátu vyberať nepriame dane a obdobné odvody z poistného, zabránenie dvojitému zdaneniu, obvyklé bydlisko poistníka, smernica č.2002/83/ES čl.50 o životnom poistení, možnosť meniť právomoci počas trvania zmluvy, dane o obdobné odvody z poistného
Právna veta: 1) Článok 50 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení sa má vykladať tak, že nebráni tomu, aby členský štát vyberal nepriamu daň z poistného na životné poistenie hradeného poistníkmi – fyzickými osobami s obvyklým pobytom v tomto členskom štáte, pokiaľ boli dotknuté poistné zmluvy podpísané v inom členskom štáte, v ktorom mali uvedení poistníci v čase podpisu zmluvy svoje obvyklé bydlisko. 2) Článok 50 ods. 1 smernice 2002/83 tým, že stanovuje, že každá poistná zmluva podlieha výlučne nepriamym daniam a obdobným odvodom z poistného v členskom štá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, suma starobného dôchodku samostatne zárobkovo činnej osoby, príspevkové základy pracovníka, pevne stanovené referenčné obdobie, pevne stanovený deliteľ, právo na voľný pohyb
Právna veta: 1) Článok 48 ZFEÚ, článok 3, článok 46 ods. 2 písm. a) a článok 47 ods. 1 písm. g) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením (ES) Rady č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006 z 5. apríla 2006, ako aj príloha VI písm. H bod 4 tohto nariadenia sa musia vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, o akú ide vo veci samej, podľa ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov, Vykonanie cezhraničného znaleckého úkonu , znalecký úkon vykonaný na miestach spojených s výkonom verejnej moci členského štátu, obmedzenie, zakázanie vstupu na miesta spojené s výkonom verejnej moci členského štátu, nariadenie č.1206/2001 čl. 1 ods.1 písm. b , vstup súdneho znalca na úzenie iného členského štátu EÚ, ovplyvnenie verejnej moci členského štátu EÚ, dohoda medzi členskými štátmi o cezhraničnom znaleckom úkone
Právna veta: 1) Články 1 ods. 1 písm. b) a 17 nariadenia (ES) č. 1206/2001 Rady z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach sa majú vykladať v tom zmysle, že súd členského štátu, ktorý chce, aby sa vykonanie dôkazu, ktorým je poverený znalec, uskutočnilo na území iného členského štátu, môže toto dokazovanie nariadiť bez toho, aby bol nevyhnutne povinný použiť spôsob vykonania dôkazu stanovený v týchto ustanoveniach. 2) Znalec ustanovený súdom členského štátu musí vstúpiť na územie iného členského štátu, aby tam vykonal znalecké úkony, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: Právo občanov Únie a rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, pojem pracovník, overenie skutkového stavu pracovníka, rovnaké podmienky poskytnutia príspevku, smernica č.2004/38/ES čl.7 ods.1 písm. c , občan EÚ študujúci v hostiteľskom štáte Únie, pracujúci študent v hostiteľskom štáte EÚ, príspevok na výživu počas štúdia v hostiteľskom štáte EÚ, absolvovanie štúdijného kurzu v hostiteľskom štáte EÚ, skutočné a účinné zamestnanie
Právna veta: 1) Článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 24 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS sa majú vykladať v tom zmysle, že občanovi Únie, ktorý študuje v hostiteľskom členskom štáte a súčasne v ňom vykonáva skutočné a účinné zamestnanie, na základe ktorého mu možno priznať štatút „pracovníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, Značná nerovnováha v právach, Zásada kontradiktórnosti, preskúmanie nekalej povahy zmluvnej podmienky z úradnej povinnosti (ex offo), návrh spotrebiteľa na zrušenie nekalej podmienky, poškodenie spotrebiteľa, smernica Rady 93/13/EHS čl.6 ods.1, ,čl.7 ods.1, zaplatenie dlžných súm podľa zmluvy o úvere, predčasná výpoveď zmluvy úverovou inštitúciou
Právna veta: 1. Článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, ktorý konštatoval ex offo nekalú povahu zmluvnej podmienky, nemusí na to, aby mohol vyvodiť dôsledky tohto konštatovania, čakať, či spotrebiteľ, informovaný o svojich právach, navrhne, aby uvedená podmienka bola zrušená. V každom prípade zásada kontradiktórnosti vo všeobecnosti zaväzuje vnútroštátny súd, ktorý konštatoval v rámci preskúmania ex offo nekalú povahu zmluvnej podmienky, informovať účastníkov konania v spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: možnosť majiteľa skoršej ochrannej známky Spoločenstva podať žalobu pre porušenie práv, Vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky Spoločenstva, rovnaké alebo podobné označenia, nariadenie Rady č.207/2009 čl.9 ods. 1, porušenie práv proti majiteľovi neskoršieho zapísaného dizajnu , žaloba porušenie práv proti majiteľovi neskoršieho zapísaného dizajnu , konanie o zápise ochranných známok Spoločenstva
Právna veta: 1) Článok 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že výhradné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zabrániť tretím osobám v používaní rovnakých alebo podobných označení ako jeho ochranná známka v obchodnom styku sa vzťahuje aj na majiteľa neskoršej ochrannej známky Spoločenstva bez toho, aby bolo potrebné túto ochrannú známku najskôr vyhlásiť za neplatnú. 2) Treba konštatovať, že napriek zárukám, ktoré poskytuje konanie o zápise ochranných známok Spoločenstva, nemožno úplne vylúčiť, že označenie, ktorým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia, nárok na sirotské dávky, Úhrn dôb poistenia, postavenie zamestnanca, nariadenie Rady č.1408/71 čl.72 čl.78 ods2 b čl.79 ods.1, Rada(ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, Rada (ES) č. 1399/1999 z 29. apríla 1999, zosnulý a pozostalý rodič, choroba materstvo invalidita staroba úmrtie nezamestnanosť
Právna veta: 1) Článok 72, článok 78 ods. 2 písm. b) a článok 79 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1399/1999 z 29. apríla 1999, sa majú vykladať v tom zmysle, že ak vnútroštátna právna úprava stanovuje, že tak zosnulý, ako aj pozostalý rodič môžu v prípade, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu, Integrovaný správny a kontrolný systém, Režim priamej podpory , Žiadosť o poskytnutie agroenvironmentálnej pomoci , kontrola viacročnej podpory agroenvironmentálnych metód výroby, podmienky poskytovania podpory, nepretržité dodržiavanie viacročných záväzkov
Právna veta: 1)Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia, zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003, nariadenie Komisie (ES) 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999, ako aj nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systé ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Postupnosť zmlúv o prevode vlastníctva, Žaloba o náhradu škody proti výrobcovi, Účinky postúpenia, doložka o voľbe právomoci, zabezpečenie predvídateľnosti v oblasti súdnej právomoci, nariadenie Rady č.44/2001 čl.23 , uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, tretia osoba ako ďalší nadobúdateľ, prevod vlastníctva medzi účastníkmi so sídlom v rôznych členských štátoch, ohrozenie zjednotenia pravidiel súdnej právomoci
Právna veta: 1) Článok 23 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že voči tretej osobe ako ďalšiemu nadobúdateľovi, ktorý v rámci postupnosti zmlúv o prevode vlastníctva uzatvorených medzi účastníkmi so sídlom v rôznych členských štátoch nadobudol vec a chce podať žalobu o náhradu škody proti výrobcovi, sa nemožno dovolávať doložky o voľbe právomoci dohodnutej v zmluve uzatvorenej medzi výrobcom veci a jej nadobúdateľom, okrem prípadu, ak sa preukáže, že táto tretia osoba s uvedenou dolož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: obmedzenie hospodárskej súťaže, podnik dotknutý kartelovou dohodou, dohoda obmedzujúca súťaž, protisúťažné stretnutie, účasť podniku na stretnutí ako konkludentný súhlas s nezákonnou iniciatívou, štyri kumulatívne podmienky výnimky uvedenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ
Právna veta: 1. Článok 101 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že podnik dotknutý kartelovou dohodou, ktorej cieľom je obmedziť hospodársku súťaž, údajne pôsobí na relevantnom trhu v čase uzatvorenia tejto kartelovej dohody nelegálne, nemá vplyv na otázku, či tento kartel predstavuje porušenie tohto ustanovenia. 2. Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že na konštatovanie dohody obmedzujúcej súťaž nie je nevyhnuté preukázať osobné konanie štatutárneho zástupcu podniku alebo osobitný súhlas tohto zástupcu v podobe splnomocnenia s konaním svojho zamestnanca, ktorý sa zúčastnil na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zrušenie manželstva, rozvod manželstva, absolútne dôvody rozvodu manželstva, dostatočne kvalifikovane rozvrátené manželstvo, odôvodnenosť rozvodu
Právna veta: Rozvod manželstva je podľa slovenského rodinného práva jediná prípustná forma zániku manželstva počas života oboch manželov. Zánik manželstva nastane dňom, keď rozsudok o rozvode manželstva nadobudne právoplatnosť. Predstavuje úplné zrušenie manželstva konštitutívnym rozhodnutím súdu v konaní iniciovanom niektorým z manželov. Na rozvod manželstva neexistuje právny nárok. Slovenské rodinné právo nepozná tzv. absolútne dôvody rozvodu, v prípade ktorých súd musí manželstvo rozviesť. Je výlučne na posúdení súdu, či sú splnené hmotno-právne dôvody, ktoré zákon ustanovuje pre rozvod manželstva. Mode ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výživné, rozpor s dobrými mravmi, nárok na nemocenské zaniká
Právna veta: Dokazovaním pred súdom prvého stupňa bolo nepochybne zistené a ani sám navrhovateľ tieto zistenia nespochybňuje, že v období, keď navrhovateľ vykonával samostatne zárobkovú činnosť, neplatil odvody do Sociálnej poisťovne, a tak mu nevznikol nárok na nemocenské dávky, a nakoľko nebol nemocensky poistený, neboli mu priznané ani vyplácané žiadne dávky v nezamestnanosti, o pomoc v hmotnej núdzi navrhovateľ nepožiadal. Nemožno preto dospieť k inému záveru, len že by bolo v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 75 ods. 2 Zákona o rodine, aby za daných okolností bol navrhovateľovi priznaný nárok na výž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať, rozhodcovská doložka, rozhodcovský súd, podanie žaloby na všeobecnom súde, rozväzovacia podmienka
Právna veta: Podľa všeobecných podmienok poskytnutia úveru sa všetky spory zo zmluvy o úvere mohli riešiť buď pred rozhodcovským súdom alebo pred všeobecným súdom. Podanie žaloby na všeobecnom súde malo síce povahu rozväzovacej podmienky vo vzťahu k rozhodcovskej doložke, avšak toto dojednanie neplatilo, ak pred podaním žaloby na súde bola podaná žaloba na rozhodcovský súd. S prihliadnutím na uvedené, ak spor vyvolal dodávateľ podaním žaloby na rozhodcovskom súde, spotrebiteľ sa takto začatému rozhodcovskému konaniu musel podrobiť. Podanie žaloby na rozhodcovskom súde má totiž rovnaké účinky, ako keby bola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výmaz z obchodného registra, prechod povinností z exekučného titulu, zánik povinného subjektu, dôvodné odvolanie súdneho exekútora, vyššia súdna úradníčka, zastavenie exekúcie
Právna veta: Samotným výmazom oprávneného a povinného z Obchodného registra síce dochádza u daných subjektov k strate spôsobilosti byť účastníkom konania, avšak povinnosti vyplývajúce z exekučných vzťahov smrťou, resp. zánikom subjektu povinného či oprávneného nezanikajú, ale prechádzajú na dedičov resp. právneho nástupcu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, spoločná zodpovednosť, zodpovednosť prevádzateľa motorového vozidla, poškodenie zvodidiel pri dopravnej nehode, neuzavreté povinné zmluvné poistenie v čase dopravnej udalosti, prevádzkovateľ taxislužby
Právna veta: Podľa ust. § 427 ods. 1 Občianskeho zákonníka fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu, zodpovedajú za škodu vyvolanú osobitnou povahou do tejto prevádzky. Podľa ods. 2 rovnako zodpovedá aj prevádzateľ motorového vozidla, motorového plavidla, ako aj prevádzateľ lietadla. V citovanom zákonom ustanovení je upravená osobitná zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkou dopravných prostriedkov. Ide o zodpovednosť založenú na princípe zodpovednosti objektívnej, teda bez zreteľa na zavinenie. Princíp tejto zodpovednosti vyplýva zo zvýšeného rizika, ktoré plynie zo špecifikovaného zdr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: následky neúčinnosti plánu, reštrukturalizačné konanie, reštrukturalizačný plán, prihlásenie pohľadávky
Právna veta: Správca nie je oprávnený a nevydáva rozhodnutie, ktoré by bolo všeobecne záväzné, prihlásenie pohľadávky veriteľom riadne a včas v reštrukturalizačnom konaní a zapísanie tejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok však znamená, že pohľadávka bola zistená, následné schválenie reštrukturalizačného plánu súdom je záväzné pre všetkých účastníkov tohto plánu a má rovnaké účinky, ako keby bolo vyhovené žalobe veriteľa proti dlžníkovi na súde. Z ustanovenia § 161 ods. 3 ZKR totiž vyplýva, že pre pôvodnú pohľadávku veriteľa v rozsahu, ako bola pohľadávka prihlásená a zistená spolu s úrokmi z omeškania možn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prieskum materiálnej stránky rozhodcovského rozsudku, hmotnoprávne predpoklady exekučného titulu, podmienky zastavenia exekúcie, zjavný nedostatok exekučného titulu, exekučný titul
Právna veta: Preskúmavaním materiálnej stránky zisťuje exekučný súd, či sú splnené hmotnoprávne predpoklady exekučného titulu (dovolenosť, možnosť a súlad s dobrými mravmi). V rámci preskúmavania exekučného titulu po materiálnej stránke, nemôže exekučný súd skúmať samotné rozhodcovské konanie, nakoľko samotné ustanovenie, o ktoré sa opiera súd v napadnutom uznesení, stanovuje podmienku na zastavenie exekúcie tak, že rozhodcovský rozsudok a nie rozhodcovské konanie zaväzuje k niečomu nedovolenému. Exekučný súd sa tak v rámci materiálneho prieskumu musí obmedziť len na skúmanie výroku exekučného titulu. Spln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účelnosť trov vynaložených na právnu pomoc, právo byť zastúpený advokátom, posudzovanie trov konania, náhrada výdavkov právnickej osoby, druhy trov konania, ústavné právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods.2 ÚSR
Právna veta: Účelnosť trov vynaložených na právnu pomoc je možné vyvodiť z článku 47 Ústavy Slovenskej republiky a v podstate znamená, že trovy právneho zastúpenia treba možno považovať za účelne vynaložené trovy. Každý má právo na to, aby bol zastúpený advokátom. Trovy potrebné na účelné uplatňovanie alebo obranu práva sa nemôžu posudzovať ako celok a aj keď účastník má právo na náhradu trov konania, pretože mal plný úspech, každý úkon alebo každé platenie trov treba posudzovať samostatne. To platí ako na trovy, ktoré boli označené ako nevyhnutné, i pre trovy právnej pomoci. Nárok na náhradu trov právneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: notárska zápisnica, súhlas povinnej osoby s exekúciou, vykonateľný exekučný titul, verejná listina spôsobilá byť exekučným titulom, exekučný titul, prekážky postupu konania
Právna veta: Zákon nerozlišuje medzi exekučnými titulmi z hľadiska toho, či mu predchádzalo alebo nepredchádzalo preskúmanie veci súdom z hľadiska hmotného práva. V tomto zmysle notárska zápisnica ako vykonateľný exekučný titul požíva rovnakú súdnu ochranu, aká sa poskytuje vykonateľnému rozhodnutiu súdu. V tejto súvislosti však je nutné dodať, že by nebolo možné pripustiť exekúciu na základe exekučnej notárskej zápisnice a to najmä vzhľadom na jej mimosúdny spôsob vzniku vtedy, ak by sa ňou mohli porušiť také princípy zákonnej alebo ústavnej hodnoty, na ktorých je nutné bezpodmienečne trvať. Pokiaľ ide o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obsahová náležitosť návrhu, rozsah požadovanej súdnej ochrany, taxatívne vymedzené prípady vybočenia z petitu, výrazové prostriedky petitu, povinnosť súdu upraviť formulačne petit, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Najdôležitejšou obsahovou náležitosťou návrhu je žalobný petit. V ňom navrhovateľ uvádza, ako by podľa jeho želania mal súd rozhodnúť, resp. ako by mal znieť výrok jeho rozsudku. Ním zároveň stanovuje rozsah požadovanej súdnej ochrany a určuje súdu medze toho, o čom a ako má rozhodnúť. Pretože v podstate ide o návrh súdneho výroku, kladie zákon na formuláciu petitu určité požiadavky, rešpektovaním ktorých sa zabezpečuje presnosť a určitosť výrokov rozsudku. Presný a určitý petit je síce pre súd rámcom rozhodovania, z ktorého nesmie vybočiť a ktorý môže prekročiť len v taxatívne vymedzených prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: formálna a materiálna vykonateľnosť rozhodnutia, prieskum exekučného titulu, potvrdenie o vykonateľnosti rozhodnutia, vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh povinného na zastavenie exekúcie, námietka povinného proti exekúcii, exekučný titul
Právna veta: Exekučným titulom je iba také rozhodnutie, ktoré je vykonateľné a ktoré ukladá určitú povinnosť. Právna teória rozlišuje medzi formálnou a materiálnou vykonateľnosťou rozhodnutia. Formálna vykonateľnosť je splnená dodržaním zákonom predpísaných náležitostí o doručení rozhodnutia, o uplynutí lehoty na plnenie a o podaní (alebo nepodaní) riadneho opravného prostriedku. Potvrdenie o vykonateľnosti rozhodnutia je potvrdením o jeho formálnej vykonateľnosti. Exekučný súd je oprávnený skúmať, či sú podmienky formálnej vykonateľnosti skutočne splnené. Potvrdenie o vykonateľnosti rozhodnutia nie je pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: štádiá priznania účinkov cudziemu rozhodnutiu, nostrifikačné štádium priznania účinkov , vlastný výkon nostrifikovaného rozhodnutia, rovnocenné rozhodnutie s rozhodnutím domácim, osobitné rozhodnutie o uznaní, spojenie štádií priznania účinkov cudziemu rozhodnutiu, konanie o návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom
Právna veta: Priznanie účinkov cudziemu rozhodnutiu, ktoré obsahuje vykonateľnú povinnosť, má dve štádiá. Prvým štádiom je „nostrifikačné“ štádium - rozhodnutie o uznaní cudzieho rozhodnutia alebo vyhlásenie cudzieho rozhodnutia za vykonateľné. Druhým štádiom je vlastný výkon takéhoto nostrifikovaného rozhodnutia. Prvé štádium je nadstavbou bežných vnútroštátnych noriem a riadi sa normami medzinárodného práva súkromného, ktoré sa nachádzajú v právnych normách ES/EÚ, medzinárodných zmluvách a v zákone č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom prvé dva uvedené pramene práva majú prednosť pred zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o väzbe, sťažnosti proti rozhodnutiu súdu alebo sudcu pre prípravné konanie, rozhodnutie bez výsluchu obvineného, zdravotný stav obvineného, predĺženie celkovej lehoty väzby, trvanie väzby
Právna veta: O väzbe koná a rozhoduje súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie, ktorý nie je pri vymedzení dôvodov väzby návrhom prokurátora viazaný. O sťažnosti proti rozhodnutiu súdu alebo sudcu pre prípravné konanie koná a rozhoduje nadriadený súd. Pred rozhodnutím o väzbe musí byť obvinený vypočutý; o čase a mieste výsluchu sa vhodným spôsobom upovedomí prokurátor, obvinený a jeho obhajca, ak je dosiahnuteľný. Predseda senátu alebo sudca pre prípravné konanie vypočuje obvineného a potom umožní prísediacemu alebo sudcom, prokurátorovi, obhajcovi položiť obvinenému otázk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, moderačné právo súdu, právo na odmenu za poskytnutie právnej služby, náhrada trov konania
Právna veta: Ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. upravuje tzv. moderačné právo súdu, ktoré ho oprávňuje trovy konania u úspešného účastníka znížiť alebo mu ich vôbec nepriznať. Odvolací súd považuje za potrebné dodať, že odporcovi nie je možné nepriznať žiadnu náhradu trov konania, keďže má právo nechať sa v konaní zastupovať advokátom, a ten má právo na odmenu za poskytnutie právnej služby.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada úspechu vo veci, zásada zavinenia, sankčná náhrada nákladov konania, náhrada trov konania, účastníci
Právna veta: Všeobecne pre náhradu trov konania v sporovom konaní platí zásada úspechu vo veci, ktorá je doplnená zásadou zavinenia. Zásada úspechu vo veci znamená, že účastník, ktorý mal v sporovom konaní plný úspech, má právo na náhradu všetkých trov konania. Posúdenie účelnosti pritom bude závislé od konkrétnych okolností tej - ktorej veci. Podstatou zásady zavinenia je sankčná náhrada nákladov konania, ktoré by v riadnom priebehu nevznikli, uložená rozhodnutím súdu tomu, kto ich vznik zavinil alebo sa mu prihodila náhoda, ktorá ich vyvolala.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie súhlasu s vykonávaním zrážok zo mzdy, skorší exekučný príkaz, súhlas ako dobrovoľný akt povinného, platiteľ príjmu, vykonanie zrážok
Právna veta: Aj keď to zákon výslovne neupravuje, treba pripustiť, že povinný môže procesným podaním adresovaným súdnemu exekútorovi kedykoľvek odvolať svoj súhlas s vykonávaním zrážok zo mzdy vo väčšom rozsahu. Odvolanie urobené voči platiteľovi príjmu alebo exekučnému súdu nemá žiadne právne účinky. Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, súdny exekútor o tom upovedomí platiteľa príjmu a prikáže, aby sa pokračovalo v zrážkach podľa skoršieho exekučného príkazu. Exekučné konanie predstavuje značný zásah do integrity povinných osôb, tieto zásahy sa však musia vykonávať tak, aby boli rešpektované požiadavky zákonnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: správca konkurznej podstaty, správa majetku úpadcu, oprávnenie správcu konkurznej podstaty vydávať akty aplikácie práva, výkon práv prislúchajúcich orgánu verejnej moci, postavenie orgánu verejnej správy, exekučný titul
Právna veta: Správca konkurznej podstaty má pri správe majetku úpadcu oprávnenie nakladať s majetkom podstaty a prechádza na neho aj výkon práv a povinností, ktoré súvisia s nakladaním s majetkom podstaty. Z ustanovení ZKV však nevyplýva oprávnenie správcu konkurznej podstaty vydávať akty aplikácie práva - individuálne akty orgánov verejnej moci (správy). Pod správou majetku úpadcu vo vyššie uvedenom význame preto nemožno rozumieť výkon práv prislúchajúcich orgánu verejnej moci (zdravotnej poisťovne), vrátane oprávnenia vydávať individuálne akty aplikácie práva. Správca konkurznej podstaty bez ďalšieho nen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zvyšovanie kvalifikácie, písomná forma dohody, uzavretie dohody pred zvýšením kvalifikácie
Právna veta: Účasť na špecializačnom vzdelávaní sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie. Dohoda o zvýšení kvalifikácie musí byť uzavretá písomne, inak je neplatná, a musí byť uzavretá pred zvýšením kvalifikácie, čo je zrejmé z logického výkladu ustanovení upravujúcich dohodu o zvýšení kvalifikácie, a zároveň musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 143 ods. 3 Zákonníka práce už pred začatím zvyšovania kvalifikácie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prerušenie konania z dôvodu predloženia prejudiciálnej otázky, potreba výkladu či stanovenia hraníc aplikácie úniového práva, platnosť právneho aktu Európskej únie, obligatórne konanie o prejudiciálnej otázke, prekážky postupu konania
Právna veta: Podľa § 109 ods. 1 písm. c) O.s.p. súd konanie preruší, ak rozhodol, že požiada Súdny dvor Európskych spoločenstiev o rozhodnutie o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy. Ustanovenie § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. prichádza do úvahy vtedy, ak sa vedie konkrétne sporové konanie pred vnútroštátnym súdom, v rámci ktorého vznikne potreba výkladu či stanovenia hraníc aplikácie úniového práva, pretože vyriešenie tejto otázky je spôsobilé podstatným - prejudiciálnym spôsobom ovplyvniť rozhodnutie vo veci samej. V súvislosti s prerušením konania však treba uviesť, že súd v skutočnosti môže, ale n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výchova maloletého dieťaťa, odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, predbežné opatrenia vo veciach starostlivosti o maloleté deti, predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: Obsah predbežného opatrenia vo veciach starostlivosti o maloleté deti sa bezprostredne dotýka výchovy maloletého dieťaťa. V danom zákonnom znení však zákonodarca nehovorí o zverení do výchovy, ale používa pojem starostlivosť, ktorý z hľadiska svojho významu deklaruje práve provizórnosť samotného predbežného opatrenia. Odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo osoby, ktorú určí súd, je preto faktickým opatrením, ktoré neanticipuje otázku budúcej výchovy. Súd pri rozhodovaní o odovzdaní dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov prípadne do starostlivosti tretej os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky pripojené k závetu, návrh starej matky na zverenie maloletých detí do náhradnej osobnej starostlivost, závet s podmienkami, závet vo forme notárskeho zápisu
Právna veta: Závet je právnym úkonom a každý právny úkon možno viazať na splnenie podmienok. Iba na nemožnú podmienku sa neprihliada. Ak splnenie alebo nesplnenie podmienky závisí od vôle účastníka, treba skúmať aj to, ako účastník zasiahol do procesu splnenia, resp. nesplnenia náhodilej zložky právneho úkonu. Náhodilá zložka právneho úkonu je spojená aj s §478 Občianskeho zákonníka, ale pokiaľ je pripojená k závetu, nemá právne následky a nečiní závet neplatným. Závet je jednostranný právny úkon poručiteľa. Je platný, len čo závetca v náležitej forme prejavil v ňom svoju vôľu, slobodne a vážne, určite a z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnenosť vedľajšieho účastníka podať odvolanie, podporovaný účastník, odmietnutie odporu vedľajšieho účastníka, podanie odvolania, osobitné ustanovenie o hromadnom podaní
Právna veta: Zmyslom vedľajšieho účastníctva je pomoc v spore niektorému z účastníkov konania. Pomoc poskytovaná vedľajším účastníkom môže spočívať tiež v tom, že podá za ním podporovaného účastníka odvolanie. Vedľajší účastník môže podať odvolanie len vtedy, ak vstúpi do konania pred súdom prvého stupňa alebo ak vstúpi do konania síce po rozhodnutí súdu prvého stupňa, avšak ešte pred uplynutím odvolacej lehoty účastníkovi, ktorého podporuje. Iba v prípade, ak vstúpi do konania pred rozhodnutím súdu prvého stupňa, doručuje súd prvého stupňa svoje rozhodnutie tiež vedľajšiemu účastníkovi s tým, že vedľajší ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výška peňažného plnenia, odmeny za právne služby poskytované advokátom, tarifná hodnota, hodnota veci alebo práva vyjadriteľná v peniazoch, tarifná odmena advokáta
Právna veta: Sadzobníkom pre účely určenia odmeny za právne služby poskytované advokátom v občianskom súdnom konaní je v danom prípade vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení platnom v čase rozhodovania súdu prvého stupňa (ďalej len vyhláška). Podľa § 9 odsek 1 vyhlášky, základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Podľa § 10 odsek 2 vyhlášky, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dohoda rodičov o styku s maloletým dieťaťom, záujem dieťaťa, zásah do výkonu rodičovských práv, omedzenie alebo zákázanie styku rodiča s dieťaťom
Právna veta: Do úpravy výkonu rodičovských práv a povinností patrí aj úprava styku s dieťaťom (§ 36 ods. 1 a § 25 Zákona o rodine). Ak sa rodičia dohodnú o úprave styku, stane sa táto dohoda súčasťou rozhodnutia. Ak sa rodičia nedohodnú, upraví styk rodičov s dieťaťom súd. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže. Z uvedeného vyplýva, že zákon uprednostňuje dohodu rodičov o styku s maloletým dieťaťom, pretože rodičia si môžu upraviť styk s dieťaťom, a to hocakým spôsobom, pokiaľ je to v záujme dieťaťa. Súd však styk upraví, ak sa rodičia o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastretý iný právny úkon, simulované právne úkony, nedostatok skutočnej vôle
Právna veta: Nedostatkom slobody vôle je iba konanie pod nedovoleným nátlakom, ktoré môže byť priame fyzické donútenie a bezprávna vyhrážka. Vážnosť vôle súvisí s tým, že sa zdanlivo prejavuje vôľa, ktorá v skutočnosti neexistuje, resp. síce existuje, avšak v inej kvalite, než to ukazuje jej prejav. K takýmto prejavom vôle patria úkony urobené s vnútornou výhradou, simulované právne úkony. Pokiaľ právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí ten iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (§ 41a ods. 2 veta prvá Obč. zák.). Z uvedeného potom vyplýva, že ak má b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obvodný banský úrad, povoľovanie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, obmedzenie niektorých činností v chránenom ložiskovom území, chránené ložiskové územie, určenie, zmeny a zrušenie chráneného ložiskového územia
Právna veta: Obvodného úradu životného prostredia ako príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý po prešetrení konštatoval, že v predmetnom priestore sa dočasne skladujú interné odpady pred ich znehodnotením resp. zneškodnením do 30.06.2012 a že podľa ust. § 2 ods. 18 zákona o odpadoch sa nejedná o skládku odpadov, prvostupňový správny orgán považoval materiál uskladnený v dobývacom priestore F. aj naďalej za skládku odpadov, ktorá patrí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) medzi inžinierske stavby a podľa ust. § 19 zákona č. 44/1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: objednávateľ diela, zabezpečovanie záväzku ručením, nárok na zaplatenie ceny za dielo, náhrada trov konania, ručenie
Právna veta: Stanovenie ceny za dielo je ponechané na dohodu zmluvných strán vstupujúcich do záväzkovoprávneho vzťahu. Objednávateľ diela má možnosť prehodnotiť, či ponúkanú cenu považuje za primeranú, predtým než návrh zo strany zhotoviteľa diela akceptuje. Ak však k dohode o cene diela medzi zmluvnými stranami dôjde, nárok na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľovi diela vznikne jeho riadnym vykonaním a pokiaľ sa v konaní nepreukáže, že dielo nebolo vykonané riadne alebo včas, nie je dôvodné, aby súd dohodnutú cenu za dielo navrhovateľovi nepriznal len preto, že druhá zmluvná strana alebo ručiteľ s odstup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky spotrebiteľskej zmluvy, základný inštitút spotrebiteľského práva, náležitosti spotrebiteľskej zmluvy, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Spotrebiteľská zmluva nie je samostatným typom zmluvy, ale možno ju označiť ako druh zmluvy, pre ktorú najmä Obč. zákonník, ale aj iné právne predpisy ustanovujú osobitné podmienky a určujú, aké náležitosti zmluva musí obsahovať a naopak, ktoré v nej nesmú byť (neprijateľné podmienky), na ochranu tzv. slabšej zmluvnej strany. Úprava spotrebiteľskej zmluvy tvorí právny základ ochrany spotrebiteľa v súkromno-právnych vzťahoch a je základným inštitútom spotrebiteľského práva. Charakter spotrebiteľskej zmluvy môže mať zmluva kúpna, zmluva o dielo, poistná zmluva, zmluva o obstaraní zájazdu, lízing ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka účastníkovi konania, osoba s neznámym pobytom , zisťovanie pobytu účastníka, centrálny register obyvateľstva, zástupcovia účastníkov na základe rozhodnutia súdu
Právna veta: Podľa ust. § 29 ods. 2 O.s.p.: ,,Pokiaľ neurobí iné opatrenia, môže súd ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine alebo ak je doručenie písomnosti v cudzine spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať.“ V zmysle citovaného zákonného ustanovenia tak môže súd ustanoviť účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy tzv. procesného opatrovníka, ktorý zastupuje účastníka v konkrétnej právnej veci. Funkcia ustanoveného opatrovníka v zmys ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: uplatnenie trov konania, povinnosť výslovne vyzvať právneho zástupcu účastníka konania, pojednávanie
Právna veta: Zákonný sudca nemá povinnosť, aby výslovne vyzval právneho zástupcu účastníka konania, či si uplatňuje náhradu trov konania alebo nie. Táto povinnosť mu z Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva. Tak, ako je uvedené vyššie, uvedené uplatnenie práva je možné kedykoľvek počas konania, bez ohľadu na ich špecifikáciu - výšku. Vzhľadom na uvedené nie je možné aplikovať uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Obo 396/94, na ktoré odkazoval odvolateľ, nakoľko uvedené uznesenie sa zaoberá „nevyčíslením“ trov právneho zastúpenia, a nie ich neuplatnením, čo je zásadný rozdiel pri aplikácii ustanovení Obči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subjektívny predpoklad na podanie odvolania, rozhodnutie vydané v neprospech odvolateľa, ujma na právach, rozhodnutie o odvolaní
Právna veta: Subjektívnym predpokladom na podanie odvolania voči rozhodnutiu súdu prvého stupňa je fakt, že napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa vyznelo v neprospech odvolateľa. Neprospech sa spravidla prejavuje v neúspechu vo veci samej alebo v rozhodnutí procesnej povahy, ktoré znamená pre účastníka ujmu. Napriek skutočnosti, že právo podať odvolanie je v Občianskom súdnom poriadku formulované bez obmedzení a priznáva sa účastníkovi konania, treba toto právo vykladať zužujúcim spôsobom. Týmto zužujúcim výkladom odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie môže podať len účastník konania, ktorému bola n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, predaj spoluvlastníckeho podielu , predkupné právo, podieloví spoluvlastníci
Právna veta: Prvostupňový súd vychádzal z ust. § 41 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Súd prvého stupňa na základe zisteného uzatvorenia kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol okrem iných nehnuteľností i predaj spoluvlastníckeho podielu vo výške 1 k nehnuteľnostiam zapísaným v katastrálnom území na liste vlastníctva, otázku možnosti oddelenia časti právneho úkonu po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov, lehota na zapretie otcovstva určeného súhlasným vyhlásením rodičov, vylúčenie, aby bol otcom dieťaťa muž, ktorý svoje otcovstvo uznal
Právna veta: Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, žeby mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa (§ 93 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. zákona o rodine). Hmotnoprávnou podmienkou pre zapretie otcovstva je, že je vylúčené, aby bol otcom dieťaťa muž, ktorý svoje otcovstvo uznal. Do úvahy prichádzajú dva dôvody, a to buď preto, že otec vôbec s matkou dieťaťa nesúložil v dobe rozhodujúcej pre splodenie dieťaťa, alebo preto, že hoci v tejto do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti, dohoda rodičov o výške výživného, právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť, povinnosť prispievať na výživu maloletého dieťaťa, rozvod manželstva
Právna veta: V zmysle § 24 ods. 1 Zákona o rodine v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí ako má rodič, ktorému nebolo maloleté zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. V zmysle ods. 4 tohto ustanovenia súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM zmierom, dohoda o vyporiadaní BSM, uplynutie stanoveného času pre uzavretie dohody , riziko nástupu vyporiadania zo zákona, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: Povaha veci vyporiadania BSM nevylučuje (a teda pripúšťa), aby sa konanie v takejto veci skončilo zmierom a to navzdory tomu, že ust. § 149 ods. 3 O. z. by zdanlivo mohlo zvádzať k presne opačnému záveru. S dohodou o vyporiadaní BSM (na jednej strane) a rozhodnutím súdu o rovnakej otázke (na strane druhej) ako so vzájomne sa vylučujúcimi alternatívami totiž platná právna úprava počíta len v čase, v ktorom ešte prichádza do úvahy ako jeden, tak i druhý spôsob vyporiadania (čiže len do uplynutia lehoty troch rokov od zániku BSM). Len v takomto čase ide tak aj o právne vyjadrenie zásady, sformulo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dedičia ako univerzálni právni nástupcovia, spôsobilosť byť účastníkom konania, pôvodný účastník konania, postavenie doterajšieho účastníka konania, náhrada trov konania
Právna veta: Dedičia ako univerzálni právni nástupcovia vstupujú do postavenia poručiteľa (pôvodného účastníka konania) priamo zo zákona. Osoba, ktorá nastupuje do konania na miesto doterajšieho účastníka, ktorý stratil spôsobilosť byť účastníkom konania, je povinná prijať stav konania, aký tu je v čase jej nástupu do konania. Okrem iného to znamená to, že všetky účinky (hmotnoprávne a procesné) spojené so začatím konania medzi pôvodnými účastníkmi konania zostávajú i po jeho nástupe do konania zachované a procesný nástupca je viazaný všetkými procesnými a hmotnoprávnymi úkonmi, ktoré v konaní urobil jeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, ústavodarný a zákonodarný orgán, rozhodnutia správnych orgánov, súd nie je orgánom so zákonodarnou iniciatívou, legislatívny proces
Právna veta: Keďže Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, o jej uzneseniach všeobecné súdy nemajú právomoc konať a rozhodovať, nakoľko sa jedná o orgán zákonodarnej moci a nie o správny orgán ani iný orgán verejnej moci, ktorého rozhodnutia všeobecné súdy preskúmavajú (resp. o nich konajú alebo rozhodujú). Uznesenie Národnej rady SR nie je možné meniť spôsobom ako rozhodnutia správnych orgánov. Súd totiž nie je orgánom so zákonodarnou iniciatívou, preto ani nemôže zasahovať do legislatívneho procesu. Súd je iba orgánom aplikujúcim a vykladajú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvod zastavenia konania, absencia právneho zastúpenia, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: Podľa § 250a O.s.p. žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a vo veciach azy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo spotrebiteľa na informácie, združenie na ochranu spotrebiteľa ako vedľajší účastník, združenie založené za účelom ochrany spotrebiteľa, zásada účinnej súdnej ochrany
Právna veta: Právo vedľajšieho účastníka vstupovať do tzv. spotrebiteľských sporov je dané článkom 169 Zmluvy o fungovaní EÚ, kedy sa jej ukladá zabezpečiť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov ako aj podporovať právo spotrebiteľov na informácie a na vytváranie združení na ochranu svojich záujmov. Právo spotrebiteľov na vytváranie týchto združení upravujú príslušné smernice EÚ, napr. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES, ako aj článok 38 Charty základných práv EÚ. Právo na právne zastúpenie vedľajšieho účastníka, spotrebiteľského združenia - p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, posudkový lekár sociálneho poistenia, určenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia, posudok o zdravotnom postihnutí a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Ako vyplýva z ustanovenia § 71 zákona pred rozhodnutím o dávke podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom posudkový lekár musí mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanoviť spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o zohľadnení posúdenia všetkých zdravotných ťažkosti žiadateľa o dávku, o určenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia aj o iných zdravotných postihnutiach, ktoré odôvodňujú zvýšenie percentuálneho posúdenia miery takéhoto poklesu. Ak je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určená podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení percentuálnym ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rovnaké skutkové tvrdenia, prekážka rozsúdenej veci, rovnaké, rozdielne procesné postavenie, skutok posúdený nesprávne alebo neúplne, správne súdnictvo
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania vedie bez ďalšieho k jeho zastaveniu. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Pritom nie je významné, či rovnaké osoby majú v novom konaní rovnaké, alebo rozdielne procesné postavenie (či ten, kto bol v skoršom konaní žalobcom, je ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu, sprostredkovanie zamestnania
Právna veta: Podľa súčasnej zaužívanej súdnej praxe (viď napr. R 35/1975) zmluva, ktorá svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči záujmom spoločnosti (od 1.1.1992 sa používa iba pojem „dobré mravy“) je od počiatku absolútne neplatná; nie je rozhodné, či účastníci o dôvode jej neplatnosti vedeli. V skutkovej vete § 39 Občianskeho zákonníka je vyjadrená neplatnosť právneho úkonu pre jeho nedovolenosť, ktorá nastáva v prípadoch, že právny úkon odporuje zákonu, alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom. Musí sa jednať o obsah alebo účel vykonaného právneho úkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: sústavná príprava na povolanie, povinnosti zamestnávateľa
Právna veta: Zákonník práce zakotvuje právnu povinnosť
zamestnávateľa zabezpečiť získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením pre zamestnanca, ktorý
vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie. Pojem zaškolenia ani zaučenia sa v Zákonníku práce
bližšie nekonkretizuje. Ide o krátkodobejšej formy a spôsoby získania kvalifikácie, ktoré nemajú
charakter sústavnej prípravy na povolanie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovský rozsudok, zákonnosť postupu rozhodcovského súdu, plnenie objektívne nemožné, právom nedovolené, vec spôsobilá na rozhodovanie v rozhodcovskom konaní, oprávnenie exekučného súdu na preskúmanie rozhodcovského rozsudku, dôvody na podanie žaloby, účinky rozhodcovského rozsudku, Tuzemský rozhodcovský rozsudok
Právna veta: Rozhodcovský rozsudok, ktorý sa stal právoplatným, je po uplynutí lehoty na plnenie vykonateľný podľa osobitných predpisov. Zákonnosť postupu rozhodcovského súdu v rozhodcovskom konaní však môže v exekučnom konaní kontrolovať súd. Umožňuje mu to ust. § 45 zákona o rozhodcovskom konaní, podľa ktorého môže súd príslušný na exekúciu exekučné konanie zastaviť buď na návrh (ods. 1), alebo aj bez návrhu účastníka konania (ods. 2), ak rozsudok bol vydaný vo veci, ktorá nemôže byť predmetom rozhodcovského konania, alebo rozhodcovský rozsudok bol vydaný vo veci, o ktorej už predtým právoplatne rozhodol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností, deň doručenia rozhodnutia, doručenie rozhodnutia do vlastných rúk
Právna veta: Vzhľadom k vylúčeniu Správneho poriadku je potrebné pri doručovaní rozhodnutia postupovať podľa úpravy doručovania upravenej v § 212 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (Oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností). Podľa § 212 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia. Podľa § 212 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia do vlastných rúk a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné zavinenie účastníka na zastavení konania, náhrada trov konania
Právna veta: Ak súd zastavuje konanie, zaoberá sa pri rozhodovaní o náhrade trov konania najskôr otázkou, či niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zavinenie sa posudzuje výlučne z procesného hľadiska, teda podľa procesného výsledku. Tam, kde zastavenie konania bolo účastníkom zavinené, súd prizná ostatným účastníkom náhradu trov konania, ktoré v konaní účelne vynaložili na uplatňovanie alebo bránenie práva. Späťvzatie žaloby je bez akýchkoľvek pochybností takým úkonom, ktorý je treba považovať za procesné zavinenie účastníka na zastavení konania. Jedinou výnimkou je aplikovanie us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, nariadenie predbežného opatrenia, neprijateľná zmluvná podmienka, spotrebiteľská zmluva, pozastavenie vykonávania zrážok na dočasnú dobu
Právna veta: Pre nariadenie predbežného opatrenia, ktorým súd zakáže na základe dohody o zrážkach zo mzdy vykonávať zrážky postačí, že na súde je vedené konanie o neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy. Ak by súd dočasne formou nariadeného predbežného opatrenia neupravil pomery účastníkov, mohla by vec sama stratiť zmysel, ak by v priebehu tohto konania sa zrážky na základe namietanej dohody vykonávali a pohľadávka odporcu by bola vymožená. Pozastavenie vykonávania zrážok na dočasnú dobu nezasiahne do práv odporcu v takej miere, ako by vykonávanie zrážok postihlo navrhovateľku.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ak dotknutá osoba nežije, predchádzajúci písomný súhlas dotknutej osoby, všeobecne použiteľný identifikátor, nemať spôsobilosť na právne úkony
Právna veta: Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z., informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených zákonom, povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba. Podľa § 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: určenie sumy predčasného starobného dôchodku, vylúčenie nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok sa neprepočítava
Právna veta: Predmetom preskúmavaného rozhodnutia je rozhodnutie odporkyne, ktorým navrhovateľke na základe jej žiadosti uvoľnila výplatu starobného dôchodku (predčasného starobného dôchodku) po dovŕšení dôchodkového veku. Navrhovateľka namietala výšku starobného dôchodku. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že napadnutým rozhodnutím odporkyňa nerozhodovala o určení sumy predčasného starobného dôchodku, resp. starobného dôchodku. Suma predčasného starobného dôchodku bola navrhovateľke priznaná právoplatným rozhodnutím. Podľa § 69 ods. 1 zákona, poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôcho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, náhrada trov konania, ochrana spotrebiteľov, nepriznanie náhrady trov právneho zastúpenia za úkon právnej služby, združení na ochranu spotrebiteľov
Právna veta: Ak je cieľom združení na ochranu spotrebiteľa presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov a právom spotrebiteľa chrániť a presadzovať svoje oprávnené záujmy aj prostredníctvom združení na ochranu spotrebiteľov, musí sa súd, ak sa združenie na ochranu spotrebiteľa zúčastní konania ako zástupca účastníka alebo vedľajší účastník na strane spotrebiteľa zaoberať tým, či takéto trovy konania boli účelne vynaložené na ochranu oprávnených záujmov spotrebiteľa. Paušálny vstup Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS do všetkých konaní, v ktorých vystupujú ako navrhovatelia týmto združením označené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kumulatívna intercesia, uzavretie zmluvy o pôžičke, privatívna intercesia, prevzatie dlhu podľa § 531 OZ
Právna veta: K prevzatiu dlhu vo forme tzv. privatívnej intercesie (§ 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka) sa vyžaduje písomná zmluva medzi pôvodným dlžníkom a novým dlžníkom, ktorá je uzavretá so súhlasom veriteľa, čo v tomto prípade nie je splnené, minimálne preto, že uvedená časť listiny je podpísaná len samotnými žalovanými a nie i dlžníčkou. K prevzatiu dlhu vo forme tzv. kumulatívnej intercesie (§ 531 ods. 2 Občianskeho zákonníka) sa zasa vyžaduje písomná zmluva medzi veriteľom a treťou osobou (ktorá sa stáva spoludlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi), čo v tomto prípade nie je taktiež splnené, pretože tát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o vypratanie bytu, prenajímateľ, neuhradenie nájomného v dohodnutých termínoch splatnosti, vypovedanie nájmu bytu, nepreukázanie hmotnej núdze nájomcu, zánik nájmu bytu podľa § 710 OZ
Právna veta: Z ustanovenia § 710 ods. 4 OZ vyplýva, že k predĺženiu výpovednej lehoty o ochrannú lehotu v trvaní 6 mesiacov môže dôjsť iba vtedy, ak nájomca preukáže prenajímateľovi, že ku dňu doručenia bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov. Z kontextu citovaného ustanovenia vyplýva, že k preukázaniu tejto skutočnosti prenajímateľovi zo strany nájomcu musí dôjsť skôr, ako uplynie základná výpovedná lehota, teda do konca uplynutia výpovednej lehoty, lebo neskôr po jej uplynutí a ukončení by už logicky nemohlo dôjsť k jej predĺženiu. Zákonodarca tiež výslovne vyžaduje, aby zo strany nájomcu došlo k preu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: služby nižšej kvality, neposkytnutie objednaných a zmluvne dojednaných služieb, nárok na úhradu rozdielu medzi službami objednanými a skutočne poskytnutými, ubytovanie v inom hoteli, neposkytnutie služieb vodného parku, zodpovednosť cestovnej kancelárie
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že kritérium pre uplatnenie zodpovednosti cestovnej kancelárie podľa § 741k OZ je nielen poskytnutie služieb nižšej kvality ako boli objednané a zaplatené objednávateľom, ale aj samotný fakt neposkytnutia objednaných služieb, ktorých absenciu objednávateľ môže pociťovať ako podstatnú podmienku zájazdu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: doručovanie písomností v občianskom súdnom konaní, doručovanie
Právna veta: Spôsob doručovania písomností súdom upravujú ustanovenia § 45 a nasl. O.s.p. Podľa citovaného ustanovenia súd doručuje písomnosti sám alebo poštou. V súlade s § 47 ods. 1 O.s.p. do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon, a iné písomnosti, ak to nariadi súd.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ohrozený výkon súdneho rozhodnutia, dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia, potreba úpravy pomerov účastníkov, osvedčenie skutočností odôvodňujúcich nariadenie pred, nevyvážený zásah, predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: Pred začatím konania môže byť dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia v skutočnostiach: 1. ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov a 2. ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Súd však môže nariadiť predbežné opatrenie iba v tom prípade, ak je aspoň osvedčená danosť práva. Pod potrebou dočasnej úpravy pomerov treba rozumieť stav vzťahov účastníkov, ktorý neznesie odklad. Aj vtedy, ak by inak boli splnené formálne predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia musí súd zvažovať, či v prípade jeho nariadenia nedôjde k nevyváženému zásahu do vzťahov úča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik manželstva, oprávnenie na podnikateľskú činnosť, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: Podľa § 148 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ,,OZ“): ,,Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.“ V zmysle zákonného ustanovenia § 148 ods. 1 OZ teda i zánik manželstva právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode manželstva (§ 23 zákona o rodine) znamená ex lege zánik bezpodielového spoluvlastníctva týchto manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov však môže zaniknúť aj rozhodnutím súdu už za trvania manželstva, napríklad z dôvodu upraveného ust. § 148a ods. 2 OZ. Podľa § 148a ods. 2 OZ: ,,Súd na návrh zruší bezpodielové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: profesionálny výkon športovej činnosti, amatérsky výkon športovej činnosti, poloprofesionálny výkon športovej činnosti, inominantný kontrakt, nepomenované zmluvy
Právna veta: Autor sa v predkladanom príspevku snaží uvažovať o možnosti vyvrátenia tvrdenia, že športová činnosť je len jedna a nie je možné ju ďalej deliť na jej ďalšie - akési podskupiny či formy. Na základe vzťahu medzi športujúcim subjektom a športovým klubom či iným subjektom, na základe odplatnosti, prípadne na základe neexistencie týchto skutočností uvažuje o možnosti rozdelenia športovej činnosti na jej ďalšie druhy. Formuluje definíciu profesionálneho výkonu športovej činnosti, poloprofesionálneho a amatérskeho výkonu športovej činnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: register fyzických osôb, centrálny register obyvateľstva, hlásenie trvalého pobytu
Právna veta: Návrh, ktorý minister vnútra Robert Kaliňák predkladá v stredu 20. februára 2013 na rokovanie vlády, upravuje vznik registra fyzických osôb, centrálnej ohlasovne a tiež vzťahy a postupy pri prihlasovaní a odhlasovaní z pobytu vyplývajúce z aplikačnej praxe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Novelu zákona ministerstvo vnútra vypracovalo na základe Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 331 z 21. mája 2008. Národná koncepcia predpokladá vytvoren ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci v primeranej lehote, opakovaný podnet vybavený prokurátorom, dĺžka konania
Právna veta: Sťažujúca sa spoločnosť pred Súdom namietala porušenie jej práva na prerokovanie veci v primeranej lehote, garantované článkom 6 ods. 1 Dohovoru, v prípravnom trestnom konaní vedenom voči šoférovi kamiónu, ktorý sťažujúcej sa spoločnosti spôsobil nehodou škodu.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: amnestia prezidenta SR, povinnosť kontrasignácie predsedom vlády, rozhodnutie o odpustení alebo zmiernení trestu, udelenie amnestie, udelenie milosti
Právna veta: Právo prezidenta rozhodovať o amnestii alebo milosti a povinnosť kontrasignácie predsedom vlády alebo ním povereného ministra. Rozlíšenie milosti a amnestie a formy v ktorých môžu byť vydané.
MENU