Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:07

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu, písomné vyhotovenie uznesenia, obsahové náležitosti rozsudku
Právna veta: Ustanovenie § 157 O. s. p. definuje formálne náležitosti, ktoré musí rozsudok ako jedna z foriem súdneho rozhodnutia obsahovať. Rozsudok po obsahovej stránke je členený na záhlavie (úvodná časť písomného vyhotovenia rozsudku), výrok (enunciát), odôvodnenie, poučenie a deň a miesto vyhlásenia rozsudku. Vymedzenie obsahových náležitostí uznesenia ako ďalšej formy súdneho rozhodnutia obsahuje § 169 O. s. p., ktorý však nie je jediným ustanovením upravujúcim náležitosti uznesenia (napr. osobitná právna úprava je obsiahnutá v § 76 ods. 4 – uznesenie o nariadení predbežného opatrenia, v § 78 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločnosť s ručením obmedzeným, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,, valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným, dobrovoľné zrušenie spoločnosti, nútené zrušenie spoločnosti, zrušenie spoločnosti s likvidáciou, valné zhromaždenie
Právna veta: Najvyšším orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je valné zhromaždenie. Do jeho kompetencie medzi iným patrí podľa § 125 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Teda o zrušení spoločnosti alebo o zmene jej právnej formy môžu rozhodovať podľa spoločenskej zmluvy všetci spoločníci, alebo ak spoločenská zmluva obsahuje úpravu, podľa ktorej o zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, tak o zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré taktiež rozhoduje o vstupe spoločnosti do likvidá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie orgánu verejnej správy, právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia, správny orgán , náležitosti rozhodnutia
Právna veta: Predmetom preskúmania súdom v správnom súdnictve môžu byť aj rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktoré nemajú formálne náležitosti.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prostriedok na zneužitie práva, účinná spoločenská kontrola verejnej správy, sloboda prejavu a právo na informácie, povinné osoby
Právna veta: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov má slúžiť iba ako nástroj spoločenskej kontroly a nie ako prostriedok na zneužitie práva.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, objektívna zodpovednosť, kontrolná činnosť podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Právna veta: Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. obezpečnosti aochrane zdravia pri práci a o zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov zakladá zamestnávateľovi objektívnu zodpovednosť, z ktorej sa nemôže vyviniť s poukazom na argument, že išlo o náhly jav a že bolo nemožné od neho reálne vyžadovať takú organizáciu práce a zodpovednosti nadriadených pracovníkov prítomných na pracovisku, ktorá by umožňovala operatívne a včas reagovať na danú situáciu.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pokles viac ako 40% na zárobkovej činnosti, § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení , nepriznanie invalidity, nesplnenie zdravotnej podmienky pre vznik nároku na dávku, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nárok na invalidný dôchodok
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok (§ 71 ods. 2 zákona o sociálnom poistení)... Navrhovateľ nie je invalidný, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav mu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o 30 %.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Rovnosť účastníkov konania, prekladateľská činnosť, účastníci
Právna veta: Ustanovenie § 18 Občianskeho súdneho poriadkuv predstavuje jednu z hlavných právnych garancií súdnej ochrany subjektívnych práv a záujmov. Je v ňom premietnutý ústavný princíp právnej rovnosti subjektov práva do občiansko-procesných vzťahov (čl. 12 ods. 1, čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky). Prejavom právnej rovnosti účastníkov civilného procesu je aj ich právo konať pred súdom v materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú, vyjadrené v druhej vete ustanovenia § 18. V praxi zahŕňa právo robiť v materčine návrhy a iné písomné podania, ústne prednesy a pod. Uplatnenie práva kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, zmeny v nároku na dávku, zmeny v nároku na výplatu dávky a zmeny sumy dávky, invalidný dôchodok podľa zákona č. 310/2006, kontrolná lekárska prehliadka, uvoľnenie výplaty čiastočného invalidného dôchodku, invalidný dôchodok - spätné priznanie, spätné priznanie invalidného dôchodku
Právna veta: "Podľa § 112 ods. 4 zákona o sociálnom poistení výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky. Podľa § 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok\ podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 a vyplácajú sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito:
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová:
Právna veta:
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: verejná dražba prevádzkových jednotiek, pochybnosti o platnom nadobúdacom vlastníckom titule štátu, princíp ochrany dobrej viery nového nadobúdateľa, vydraženie spornej nehnuteľnosti v malej privatizácii ako účinný prostriedok odstránenia právnej neistoty spôsobenej okupáciou veci štátom, nadobudnutie vlastníckeho právo v dobrej viere, strata možnosti domáhať sa ochrany prostredníctvom žaloby o určenie vlastníckeho práva, neuplatnenie ochrany právnou predchodkyňou žalobcu, okupácia nehnuteľnosti štátom bez právneho dôvodu, nereštituovaný židovský majetok, vlastnícke právo Československého štátu k nehnuteľnostiam, prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na štát, návrh na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, zásada "nemo ad alium plus iuris transfere, quam ipse habet", dobrá viera bona fides, oprávnená držba
Právna veta: Postup štátu nebol rozhodovaním nositeľa verejnej moci, ale rozhodovaním doterajšieho vlastníka majetku v súkromnoprávnom vzťahu o tom, ako so svojím majetkom naloží. Ak teda vlastníctvo nadobúdané v tzv. malej privatizácii je vlastníctvom nadobúdaným na základe zmluvy, potom sa na takúto zmluvu vzťahuje jedna zo základných zásad súkromného práva, a to zásada „nemo ad alium plus iuris transfere potest, quam ipse habet“ (nikto nemôže previesť viac práv, než má sám). Táto zásada chráni vlastnícke právo skutočného („pravého“) vlastníka. Jej uplatnenie znamená, že platne nemôže nadobudnúť vlastníc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: námietka porušenia zásada proporcionality a rovnosti pred zákonom, ochrana nefajčiarov na verejných miestach, potreba zvýšenej ochrany nefajčiarov pred účinkami pasívneho fajčenia, nezabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia v časti komunikačného priestoru obchodného centra, pokuta za správny delikt, zákaz fajčenia, ochrana nefajčiarov, správny delikt
Právna veta: Podľa ust. § 7 ods. 1 písm. g/ zákona č. 377/2004 Z. z., zakazuje sa fajčiť v úradných budovách, v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách a galériách. Podľa ust. § 8 ods. 1 písm. a/, b/ zák. č. 377/2004 Z. z., fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba sú povinné utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu a dymu z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení podľa tohto zákona. Podľa ust. § 10 ods. 7 zák. č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: začatie konania podľa O.s.p., žalovaní v postavení žalobcov proti žalobcovi v postavení žalovaného, rozdielne procesné postavenie tých istých osôb v rôznych súdnych konaniach, náhrada majetkovej ujmy z titulu obmedzenia hospodárenia na pozemkoch, prekážka skôr začatého konania podľa § 83 O.s.p ako neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, vzájomný vzťah určovacej žaloby a žaloby na plnenie, neplatnosť zmlúv o postúpení pohľadávok a neplatnosť oznámení o ich postúpení, určenie neplatnosti zmlúv o postúpení pohľadávky, vecná legitimácia právneho nástupcu, prekážka litispendencie, žaloba o náhradu majetkovej ujmy, žaloba na plnenie
Právna veta: Hoci žalobu o určenie neplatnosti právneho úkonu treba považovať za určovaciu žalobu v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p. a žalobu o náhradu majetkovej ujmy za žalobu na plnenie podľa § 80 písm. b/ O.s.p., skôr podaná žaloba o plnenie v danom prípade nevytvára prekážku litispendencie pre určovaciu žalobu. Predmetom žaloby o určenie neplatnosti zmlúv o postúpení pohľadávky (oznámení o postúpení pohľadávky) nie je totiž určenie takého právneho vzťahu alebo práva, základ ktorého tvorí žalobu na splnenie povinnosti. Touto žalobou sa vo vzťahu k žalobe na plnenie rieši len čiastková otázka (vecná legitimá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: lekárske správy o zdravotných vyšetreniach, miera poklesu schopnosti navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť 35 %, nesplnenie zdravotnej podmienky pre vznik nároku na dávku, posudok posudkového lekára o určení invalidity, invalidný dôchodok, rozsah zdravotného poškodenia, posudkový lekár sociálneho poistenia, odborné lekárske znalosti, posúdenie zdravotného stavu
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posúdenie rozsahu zdravotného poškodenia a jeho následkov na schopnosť občana vykonávať zárobkovú činnosť vyžaduje odborné lekárske znalosti a vo veciach sociálneho zabezpečenia je zverené posudkovým lekárom sociálneho poistenia, a to tak na účely správneho, ako aj na účely súdneho konania.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: obmedzenie sumy dávky, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, odvolanie navrhovateľa voči kráteniu sumy invalidného dôchodku, privodenie si invalidity vlastným zapríčinením - alkohol, krátenie sumy invalidného dôchodku na polovicu, vlastné pričinenie, zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Podľa § 111 zákona o sociálnom poistení suma nemocenského a suma invalidného dôchodku je polovica sumy nemocenského a sumy invalidného dôchodku, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopným alebo invalidným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok...Odvolací súd uvádza, že nie každá invalidita, ktorá vznikla po požití alkoholu je vždy jeho dôsledkom. Túto skutočnosť musí odporkyňa pred rozhodnutím o znížení invalidného dôchodku podľa § 111 zákona o sociálnom poistení zistiť nad akúkoľvek pochybnosť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o dôchodku , neplatná výpoveď zo zmluvy, zmluva o poskytovaní plnenia z podporného dôchodkového fondu
Právna veta: Dovolací súd výpoveď žalovanej považuje za neplatnú, pretože vypovedať možno iba zmluvy uzatvorené na neurčitú dobu, akou zmluva o dôchodku bezpochyby nie je.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 1 ústavy SR, dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, neplnenie vyživovacej povinnosti, delegácia veci z dôvodu vhodnosti, dôvod vhodnosti, návrh na prikázanie veci
Právna veta: "Podľa § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie zahŕňa komplexné posúdenie predmetu konania a pomerov účastníkov na oboch procesných stranách. Súd prihliada na pomery a dopad prípadného prikázania veci tak na strane účastníka, ktorý vhodnú delegáciu navrhuje, ako aj na pomery a dopad prípadnej delegácie veci na ostatných účastníkov. Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú najmä také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úpravy výpočtu starobného dôchodku, súbeh nároku na starobný dôchodok a výsluhový dôchodok, príspevok za službu, súbeh dôchodkov, výsluhový dôchodok
Právna veta: Pri súbehu nároku na príspevok a na starobný, invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok alebo na dôchodok za výsluhu rokov (čiastočný dôchodok za výsluhu rokov) podľa predpisov o sociálnom zabezpečení patrí oprávnenému podľa jeho voľby buď dôchodok alebo príspevok (§ 113 ods. 3 zákona č. 100/1970 Zb.)...Odvolací súd poznamenáva, že vznik nároku na výsluhový príspevok rovnako ako vznik nároku na výsluhový dôchodok nie sú podmienené dovŕšením veku potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, resp. o sociálnom poistení, ale je založený len n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: doručovanie , odvolanie navrhovateľky, zákonná lehota na podanie návrhu, oneskorenosť podania opravného prostriedku, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, opravný prostriedok
Právna veta: Podľa § 250m ods. 2 OSP návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia. Podľa § 45 ods. 2 OSP údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len \"doručenka\") sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, ďalší trest, dôvody dovolania, obvinený - recidivista vo vzťahu k drogovej trestnej činnosti, kriminalisticko-expertízne skúmanie, prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, dovolanie obvineného, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, dovolanie obvineného, trest mimo trestnú sadzbu, hmotnoprávny dôvod, dovolací dôvod
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd považuje za potrebné poukázať na stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého pokiaľ nejde o situáciu, keď výrok o treste nemôže obstáť v dôsledku toho, že je chybný výrok o vine, možno výrok o treste napadnúť z hmotnoprávnej pozície zásadne len prostredníctvom dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. Vzájomný vzťah dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i/ a § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. je taký, že prvý z nich je všeobecným hmotnoprávnym dôvodom a druhý špeciálnym hmotnoprávnym dôvodom vzťahujúcim ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti návrhu na začatie konania, úkony účastníkov, občianskoprávne konanie
Právna veta: Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. V posudzovanej veci žalobca dovolaním napadol rozhodnutie odvolacieho súdu vydané vo forme uznesenia, ktorým zrušil uznesenie o oprave záhlavia rozsudku súdu prvého stupňa v označení dátumu narodenia žalovanej. Náležitosti návrhu na začat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, odňatie a prikázanie veci, ochranné protialkoholické liečenie ústavnou formou, nepodmienečný trest odňatia slobody, zaujatosť sudcov, prečin nebezpečného vyhrážania, princíp neodňateľnosti, objektivita súdneho konania, výchovné pôsobenie trestného konania, Odňatie a prikázanie veci inému súdu
Právna veta: "Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. \ „Dôležitými dôvodmi“ v zmysle vyššie citovaného ustanovenia, ktoré zákon bližšie nedefinuje, sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutkového stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa i na ostatných občanov a čo najrýchlejšie prejednanie veci. Medzi dôvody svedčiace pre odňatie veci príslušnému súdu patrí tiež požiadavka zabezpečenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: trestné stíhanie so súhlasom poškodeného , súhlas poškodenej na trestné stíhanie obvineného, trestné stíhanie nezávislé od súhlasu druhého poškodeného, rozdelenie skutku na dva skutky, vypočutie svedka bez prítomnosti obhajcu obvineného, množstvo alkoholu namerané v dychu obžalovaného, spôsobenie zranení s následkom smrti, nedodržanie bezpečného odstupu pri zaraďovaní sa pred vozidlo, trestný čin násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi, trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla, znalecký posudok Ústavu súdneho inžinierstva, trestný čin ublíženia na zdraví, úhrnný trest odňatia slobody, podstata trestného činu, súhlas na použitie motorového vozidla
Právna veta: Je potrebné dodať, že ak by súhlas vlastníkov vozidla na použitie motorového vozidla obvineným bol daný, neboli by ani naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu podľa § 249 a Trestného zákona v znení účinnom v čase činu (nešlo by o „zmocnenie sa“ cudzieho motorového vozidla). Na absenciu trestnosti konania páchateľa by teda nebolo potrebné dodatkovo aplikovať ustanovenie o súhlase poškodeného ako o okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu (jeho účinky nastávajú iba vtedy, ak sú zákonné znaky trestného činu naplnené). Z hľadiska rozsudkom konštatovaného nedostatku súhlasu (vlastníkov) na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu, zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, dovolanie nie je prípustné, subsidiárna pôsobnosť Občianskeho súdneho poriadku, právny predpis všeobecnej povahy, uznesenie vydané v konkurznom konaní
Právna veta: Podľa ust. § 196 ZoKR ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení ( ďalej len "konanie podľa tohto zákona" ) sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Podľa ust. § 198 ods. 1, druhej vety ZoKR dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné. Ustanovenie § 196 ZoKR upravuje subsidiárnu (podpornú) pôsobnosť Občianskeho súdneho poriadku na konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody pre zastavenie konania, funkčná príslušnosť súdov, procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, cieľ občianskeho súdneho konania , chýbajúca funkčná príslušnosť, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania
Právna veta: Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Podľa § 104 ods. 1 (veta prvá) O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Občiansky súdny poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako i na strane účastníkov konania), ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplýv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predbežná väzba podľa EZR, výsluch zadržaného, trestný čin krádeže vlámaním, návrh prokurátora - vzatie vyžiadaného do predbežnej väzby, sťažnosť vyžiadanej osoby, európsky zatýkací rozkaz
Právna veta: "Pozitívnemu rozhodnutiu o návrhu prokurátora na vzatie vyžiadaného do predbežnej väzby nemohlo brániť jeho vyjadrenie v rámci výsluchu pred prokurátorom, že skutok, ktorý je predmetom európskeho zatýkacieho rozkazu nespáchal, nakoľko v konaní o výkone spomenutého rozkazu slovenské orgány neskúmajú dôvodnosť jeho vydania, len nutnosť alebo možnosť odmietnutia jeho vykonania, čo ale nie je predmetom teraz preskúmavaného rozhodnutia. Pokiaľ ide o predbežnú väzbu, jej podmienky sú v porovnaní s úpravou citovanou v napadnutom uznesení účinnou do 30. novembra 2012 v ustanovení § 15 ods. 1 zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecná príslušnosť podľa OSP, čl. 48 ods. 1 ústavy SR, obžalovacia zásada, pokračovací trestný čin prijímania úplatku, precedens z hľadiska dokazovania trestných činov korupcie, oslobodzujúci rozsudok, odvolanie prokurátora, oslobodenie spod obžaloby, odvolanie proti rozsudku
Právna veta: "Podľa § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie zahŕňa komplexné posúdenie predmetu konania a pomerov účastníkov na oboch procesných stranách. Súd prihliada na pomery a dopad prípadného prikázania veci tak na strane účastníka, ktorý vhodnú delegáciu navrhuje, ako aj na pomery a dopad prípadnej delegácie veci na ostatných účastníkov. Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú najmä také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: upovedomenie o začatí exekúcie, rozsudok súdu v sporovom konaní, zákonná lehota pre nariadenie výkonu rozhodnutia, dovolanie oprávnenej, odňatie možnosti pred súdom konať, exekučný titul - blok na pokutu nezaplatenú na mieste, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, prekluzívna lehota, zákonná lehota na nariadenie výkonu , exekučný poriadok, vykonateľnosť rozhodnutia
Právna veta: "Ak prechodné ustanovenia nového predpisu neustanovujú inak, v zásade platí, že pokiaľ k uplynutiu lehôt dôjde za účinnosti predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy, tak zánik právnych lehôt sa\ posudzuje podľa práva platného v čase predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy. Lehota stanovená pre nariadenie výkonu rozhodnutia začína plynúť odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia a je považovaná za lehotu prekluzívnu, to znamená, že po uplynutí lehoty nemožno nariadiť výkon rozhodnutia. Pre určenie zachovania zákonnej lehoty, nie je právne významné začatie konania (okamih doručenia návrhu na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecná príslušnosť podľa OSP, chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci, zamietnutie návrhu oprávnenej na prerušenie konania, funkčná príslušnosť najvyššieho súdu proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, predmet odvolacieho konania, návrh na prerušenie konania, funkčná príslušnosť
Právna veta: Najvyšší súd je príslušný rozhodovať o odvolaniach vtedy, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa. Spôsobilým predmetom odvolacieho konania sú teda len rozhodnutia súdu prvého stupňa. Rozhodnutie krajského súdu o nevyhovení návrhu oprávnenej na prerušenie konania vydané v priebehu odvolacieho konania nie je rozhodnutím krajského súdu ako súdu prvého stupňa, ale sa jedná o rozhodnutie odvolacieho súdu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, odmietnutie dovolania vedľajšieho účastníka, vstup vedľajšieho účastníka do všetkých konaní žalobkyne - zbytočné navýšenie trov konania, nepriznanie náhrady trov prvostupňového konania vedľajšiemu účastníkovi, vedľajší účastník - Združenie na ochranu občana spotrebiteľa, dovolanie vedľajšieho účastníka, nepriznanie náhrady trov prvostupňového konania
Právna veta: Vedľajší účastník má síce principiálne právo na náhradu trov konania, no aj vo vzťahu k nemu je vždy potrebné skúmať, či boli trovy vynaložené účelne. Paušálny vstup vedľajšieho účastníka do všetkých konaní, v ktorých vystupuje žalobkyňa, a jeho zastúpenie advokátom, zbytočne navýšilo trovy konania (pozostávajúce z trov právneho zastúpenia), preto ich nemožno považovať za účelne vynaložené.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súd ako orgán štátu, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, inštančný postup, procesné podmienky konania, chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci
Právna veta: I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také vlastnosti súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania paria také jeho vlastnosti, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto vlastnosťou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, z úpravy ktorej vyplýva, ktorý súd je príslušný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, asperačná zásada, trest prepadnutia veci, trest odňatia slobody, trestný čin podplácania
Právna veta: Podľa § 34 ods. 1 Trestného zákona, trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Funkciu ochrany spoločnosti plní trest tak voči páchateľovi trestného činu, voči ktorému sa prejavuje moment represie (zabránenie v páchaní trestnej činnosti) a moment individuálnej prevencie (výchova k riadnemu životu), ako aj voči ďalším občanom - potenciálny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, nedodržanie začiatku a konca času služby určený denným rozkazom riaditeľa ústavu, neoprávnené čerpanie náhradného voľna bez predchádzajúceho súhlasu nadriadeného o jeho poskytnutí, disciplinárne opatrenie - zníženie služobného platu o 15 % na dobu troch mesiacov, disciplinárny rozkaz vedúceho oddelenia ochrany a obrany Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, správnosť a úplnosť skutkových zistení, zákonnosť rozhodnutia, disciplinárne opatrenie
Právna veta: Súd hoc konajúci v plnej jurisdikcii nepreberá na seba právomoc a zodpovednosť správneho orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmava. Správne súdnictvo nie je pokračovaním správneho konania a rovnako súd nie je správnym orgánom, ktorý by mohol a mal vyhľadávať dôvody zákonnosti či nezákonnosti napadnutých rozhodnutí, pokiaľ tieto dôvody nepovažoval v priebehu administratívneho konania za relevantné konajúci orgán.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nepreskúmateľnosť rozhodnutia, náležitosti rozhodnutia, formulovaný výrok rozhodnutia, správne trestanie, iné správne delikty a ukladanie pokút, totožnosť skutku
Právna veta: V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorými sú nepochybne i rozhodnutia o iných správnych deliktoch, je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý. To je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Takáto miera podrobnosti je nevyhnutná pre celé sankčné konanie, a to najmä z dôvodu vylúčenia prekážky litispendencie, dvojitého postihu pre rovnaký skutok, pre vylúčenie prekážky veci r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správny orgán , správne súdnictvo § 25
Právna veta: Súd, hoc aj konajúci v plnej jurisdikcii, nepreberá na seba právomoc a zodpovednosť správneho orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmava.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: miesto dodania služby, reverse charge, možnosť výberu medzi oslobodeným plnením a plnením podliehajúcim dani
Právna veta: Senát dospel k záveru, že nemožno odhliadnuť od skutočnosti, že faktúry súčasne plnili funkciu dodacieho listu. Tovar bol na faktúrach jednoznačne identifikovaný ako vadný náhradný diel popisom i hmotnosťou, ktorý žalobca vracal výrobcovi do Českej republiky. Použitá formulácia „vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje...“. Uvedené nasvedčuje, že žalobca vystavoval faktúry v rozpore s dikciou zmluvných podmienok, ktoré mu určovali faktúrou vyúčtovať použitý, t.j. nový náhradný diel. Odchýlenie sa od zmluvných podmienok je však súkromnoprávnou záležitosťou daňových subjektov, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vyrúbenie dane alebo rozdielu dane, daňová kontrola, porušenie zákona o správe daní žalovaným, podnet žalovaného správcovi dane na vykonanie opakovanej daňovej kontroly, odvolanie žalobcu voči platobnému výmeru, námietka nulitnosti dodatočného platobného výmeru, neoprávnené uplatnenie výdavkov žalobcu na úhradu faktúry od dodávateľa, dodatočné vyrúbenie dane z príjmov fyzických osôb dodatočným platobným výmerom, správca dane - daňová kontrola na daň z príjmov fyzických osôb, platobný výmer, vyrúbovacie konanie, opakovaná daňová kontrola
Právna veta: "Z ustanovenia § 15 ods. 13 zákona o správe daní nepochybne vyplýva, že daňová kontrola je ukončená prerokovaním protokolu s kontrolovaným daňovým subjektom alebo s jeho zástupcom. Dňom nasledujúcim po dni prerokovania protokolu sa začína vyrubovacie konanie podľa § 44 ods. 1 zákona o správe daní. Je tiež nepochybné, že vyrubovacie konanie musí byť ukončené právoplatným rozhodnutím vo veci. Podľa § 44 ods. 6 písm. b/ bod 1 zákona o správe daní, ak sa u daňového subjektu vykoná daňová kontrola alebo opakovaná daňová kontrola, správca dane vydá do 15 dní od jej skončenia (§ 15 ods. 13) dodatočný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, nevyhovenie návrhu na odňatie a prikázanie veci, námietka zaujatosti proti všetkým sudcom súdu, návrh obvineného na odňatie trestnej veci z dôvodu zaujatosti súdu vzhľadom na rozhodovanie o väzbe, obžaloba prokurátorky GP SR na obvineného a ďalších s ním obžalovaných obvinených, pokračovací obzvlášť závažný zločin krádeže, žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, prečin porušovania domovej slobody, zásada ústnosti a bezprostrednosti, návrh na delegáciu
Právna veta: Podľa existujúcej súdnej praxe, námietka zaujatosti vznesená procesnou stranou proti všetkým sudcom konkrétneho súdu, sa považuje za návrh na delegáciu v zmysle ustanovenia § 23 Tr. por. Podľa § 23 ods.1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený...V zmysle citovaného ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré umožnia celkovo lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príkaz na zatknutie, dôvody väzby, dôvody väzby - § 71 ods. 1 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Tr. por.,, výpoveď svedka - obava z možného pôsobenia obvineného na svedka, marenie účelu trestného konania obvineným, výsluch obvineného za prítomnosti obhajcu, námietka porušenia zásady prezumpcie neviny, námietka obmedzenia osobnej slobody, dvojitý materiálny predpoklad vzatia obvineného do väzby - dôvodnosť obvinenia a dôvodnosť väzby, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny, medzinárodný zatýkací rozkaz, európsky zatýkací rozkaz, preventívna väzba, sťažnosť obvineného, prípravné konanie o vzatí do väzby, väzobné stíhanie
Právna veta: "V súvislosti s preventívnou väzbou je potrebné uviesť, že aj v tomto prípade existujú konkrétne skutočnosti odôvodňujúce väzobné stíhanie obvineného a správne na ne poukázal aj sudca pre prípravné konanie vo svojom rozhodnutí. Ak sudca pre prípravné konanie v danej situácii poukázal aj na iné trestné stíhania, ktoré sa vo vzťahu k obvinenému paralelne vedú, to neznamená, že tieto nemôžu byť zohľadnené pri rozhodovaní o väzbe, a to najmä\ v súvislosti s týmto väzobným dôvodom. Je na posúdení súdu rozhodujúceho o väzbe, či v danom prípade existujú\ také konkrétne skutočnosti, ktoré by odôvodň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: disciplinárne konanie zák. č. 385/2000, disciplinárna zodpovednosť sudcu, nedanie pokynu na zápis žalobných návrhov podaných elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom do elektronickej podateľne, späťvzatie odvolania predsedu Krajského súdu proti rozhodnutiu Disciplinárneho senátu o zastavení disciplinárneho konania, Porušenie povinnosti pri výkone správy súdu
Právna veta: "Podľa § 150 ods.2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, ktorý upravuje disciplinárnu zodpovednosť sudcu, pri jej posudzovaní sa primerane použije prvá časť Trestného zákona a na disciplinárne konanie sa primerane použije Trestný poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, pri posudzovaní.\
"
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, upresňovanie námietok žalobkyňou až na základe výzvy Najvyššieho súdu, zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p., námietka trestnej činnosti sudcu vo vzťahu k účastníkovi konania, návrh žalobkyne na spojenie vecí na spoločné konania, návrh žalobkyne na výsluch odporcu vo veci nedoručovania predvolania v obálke ale na korešpondenčnom lístku, žiadosť žalobkyne o obnovu konania, neúčelná činnosť Úradu práce a porušovanie práva na pomoc v hmotnej núdzi, zákonná požiadavka, nečinnosť orgánu verejnej správy, dominus litis
Právna veta: Predovšetkým Najvyšší súd zdôrazňuje tu procesnú požiadavku zakotvenú zákonodarcom v Občianskom súdnom poriadku (najmä § 43, § 103 v spojení s § 246c ods. 1 a § 250d ods. 3 O.s.p.), že v správnom súdnictve je možné konať iba o takých návrhoch (podaniach), ktoré svojím obsahom jednoznačne preukazujú naplnenie zákonnej požiadavky na ich obsah. Konajúci súd, ktorý stojí nad účastníkmi (dominus litis) nie je oprávnený za účastníka podávajúceho návrh do jeho obsahu akýmkoľvek spôsobom zasahovať.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, prípustnosť dovolania podľa § 236 OSP, dovolanie matky, odňatie možnosti konať pred súdom, zamietnutie zníženia výživného, odvolanie otca maloletých detí, úprava styku matky s maloletými deťmi, vyživovacia povinnosť matky voči maloletým deťom, kolízny opatrovník maloletých detí, zníženie výživného, mimoriadny opravný prostriedok, zníženie výživného pre maloleté dieťa
Právna veta: "Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.).\ Tento mimoriadny opravný prostriedok je prípustný proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu v prípadoch uvedených v ustanovení § 237 písm. a/ až g/ O.s.p. a proti rozsudku odvolacieho súdu v prípadoch uvedených v ustanovení § 238 ods. 1, 2 a 3 O.s.p. Podľa štvrtého odseku § 238 O.s.p. však dovolanie nie je prípustné vo veciach upravených Zákonom o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem rozsudku o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností, alebo o p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne posúdenie podmienok pre odpustenie poplatkovej povinnosti, neoslobodenie žalobcu od súdnych poplatkov, chybný úsudok odvolacieho súdu, nesprávne rozhodnutie odvolacieho súdu, ťažké zdravotné postihnutie žalobcu, vyživovacie povinnosti žalobcu voči maloletým deťom, povinnosť uhradiť súdny poplatok ako podmienka pri uplatňovaní práva v občianskom súdom konaní, prípustnosť dovolania, právo na súdnu ochranu, oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Podľa § 138 ods. 1 veta prvá O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Účelom uvedeného ustanovenia je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pri jeho aplikácii nie je právne významné, za akých okolností došlo k vzniku sporu, ani aké je postavenie účastníka z hľadiska jeho povolania, či profesie, a bez ďalšieho ani to, že účastník je vlastníkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo účastníka konania na presvedčivé odôvodnenie, námietka riadneho neodôvodnenia výroku o priznaní náhrady trov konania žalovanému, dovolanie žalobcov, odňatie možnosti konať pred súdom, odôvodnenie rozhodnutia, riadne konanie
Právna veta: Povinnosť súdu riadne odôvodniť rozhodnutie je odrazom práva účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia súdu, ktoré sa vyporiada i so špecifickými námietkami účastníka. Porušením uvedeného práva účastníka na jednej strane a povinnosti súdu na strane druhej sa účastníkovi konania (okrem upretia práva dozvedieť sa o príčinách rozhodnutia právom predvídaným spôsobom) odníma možnosť náležite skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu (v rovine polemiky s jeho dôvodmi) v rámci využitia prípadných riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov, a teda sa mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci, oprávnenosť vedľajšieho účastníka podať odvolanie, práva a povinnosti vedľajšieho účastníka, plnenie z neprijateľnej zmluvnej podmienky, zrušenie napadnutého rozhodnutia dovolacím súdom, dovolanie vedľajšieho účastníka, odňatie možnosti konať pred súdom, nesprávne rozhodnutie odvolacieho súdu, vedľajší účastník, odmietnutie odvolania, možnosť konať pred súdom, procesné právo
Právna veta: "Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok dáva (napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy a pod.). Takýmto procesným právom účastníka je i to, aby rozhodnutie súdu prvého stupňa, s ktorým\ účastník nesúhlasí, bolo na základe jeho odvolania preskúmané odvolacím súdom. K odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Takýmto rozhodnutím môže byť aj uznesenie o odmietn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, dohoda medzi prokurátorom a obvineným, konanie o dohode o vine a treste, trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovanie s nimi , schválená dohoda o vine a treste
Právna veta: Dohoda o vine a treste je osobitným druhom konania podľa siedmej hlavy tretej časti Trestného poriadku. Podstatou dohody o vine a treste je uzavretie obojstranne výhodnej dohody medzi prokurátorom na jednej strane a obvineným na strane druhej o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom takáto dohoda podlieha schváleniu súdu. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie svojej veci pred nezávislým a nestranným súdom na hlavnom pojednávaní a trest mu súd uloží bez dokazovania viny.Z dikcie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že podanie dovolania proti rozsudku o schválení dohody o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie dovolania, účastníci, spotrebiteľská zmluva o poskytovaní služieb z verejnej telekomunikačnej siete, odmietnutie odvolania vedľajšieho účastníka ako podané neoprávnenou osobou, odvolanie vedľajšieho účastníka proti rozsudku na plnenie z neprijateľnej zmluvnej podmienky v záujme žalovaného ako spotrebiteľa, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa ako vedľajší účastník na strane žalovaného, dovolanie vedľajšieho účastníka, odňatie možnosti konať pred súdom, výkladové pravidlo a contrario, procesné právo, vedľajší účastník
Právna veta: Oprávnenie vedľajšieho účastníka podať odvolanie skúma odvolací súd nielen podľa § 201 druhá veta Občianskeho súdneho poriadku, ale aj podľa § 93 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: skúmanie podmienok konania, povinnosť odporcu zložiť preddavok na znalecké dokazovanie, dovolanie odporcu, maloletá zastúpená kolíznym opatrovníkom, plnomocenstvo na zastupovanie advokátom v dovolacom konaní, dovolacie konanie - povinné právne zastúpenie dovolateľa, priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, nedostatok podmienky povinného zastúpenia, odstránenie nedostatku konania, nedostatok podmienky konania
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia, pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vecná príslušnosť podľa OSP, vzdanie sa práva podať proti rozsudku odvolanie, schválená dohoda rodičov o úprave ich práv a povinností k maloletým deťom, zastavenie dovolacieho konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci, dovolanie odporcu, procesné podmienky konania, funkčná príslušnosť, rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu
Právna veta: "I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také podmienky na strane súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku\ (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania patria tie, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto podmienkou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, úprava ktorej dáva odpoveď na otázku, ktorý súd je pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, čl. 48 ods. 1 ústavy SR, vylúčenie všetkých sudcov príslušného súdu z rozhodovania veci, dôvody odňatia a prikázania veci, námietka zaujatosti vznesená všetkými sudcami Okresného súdu, teória zdania, nestrannosť súdu, trestný čin ublíženia na zdraví, delegácia veci, zákonné prerokovanie veci, ústavná zásada, Odňatie a prikázanie veci inému súdu
Právna veta: "Podľa čl. 48 ods.1 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Ide o významnú ústavnú zásadu, ktorú treba dôsledne zachovávať, to znamená brať ju do úvahy aj pri rozhodovaní o návrhoch na odňatie a prikázanie veci príslušnému súdu podľa § 23 Tr. por. Odňatie a prikázanie veci podľa § 23 Tr. por. je výnimkou z vyššie uvedenej ústavnej zásady. Uvedený inštitút Trestného poriadku možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Platná právna úprava pritom pojem „dôležité dôvody“ bližšie neupravuje.\ Nepochybne za dôležité dôvody v zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, delegácia veci, zásada ústnosti a bezprostrednosti, Odňatie a prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený (§ 23 ods. 1 Tr. por.). Podľa citovaného ustanovenia za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia náležité zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprostrednosti, čo najrýchl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: trvanie väzby, obava z pokračovania trestnej činnosti obvineného, dôvody väzby - § 71 ods. 1 písm. a/ a písm. c/ Tr. por, písomný sľub obvineného na nahradenie väzby, Výpovede svedkov, preventívna väzba, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, sťažnosť obvineného, povaha trestnej činnosti, dohľad probačného a mediačného úradníka, žiadosť o prepustenie z väzby
Právna veta: "V zmysle § 79 ods. 3 Tr. por. má obvinený právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej žiadosti nevyhovie, predloží ju bez meškania so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie, o čom upovedomí obvineného a jeho obhajcu. O takej žiadosti sa musí bez meškania\
rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obvinený, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť..."
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, čl. 48 ods. 1 ústavy SR, nezávislosť súdnictva, návrh obžalovaného a samosudcu na delegáciu veci, rozptýlenie pochybností obžalovaného o zaujatosti, samosudca - výzva na podanie návrhov na vykonanie dokazovania, znalecký posudok znalca z odboru zdravotníctvo, prečin ublíženia na zdraví, dôvody odňatia a prikázania veci, rozvrh práce sudcu, ústavná zásada, objektívnosť a nestrannosť súdneho konania, Odňatie a prikázanie veci inému súdu
Právna veta: "Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní veci rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený.\ Podľa čl. 48 ods. 1 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Účelom práva priznaného podľa tohto ustanovenia je zabezpečiť občanovi, aby ochranu jeho právam poskytol sudca ako predstaviteľ tej zložky súdnej moci, ktorá má právomoc o veci konať, a aby ochranu práva v rámci súdnej moci poskytol sudca zo súdu, ktorý je vecne a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vydávacia väzba EZR, predbežná väzba podľa EZR, námietka nezákonnosti predbežnej väzby, námietka nezabezpečenia originálu zatýkacieho rozkazu pri rozhodovaní o väzbe, trestný čin prevádzačstva, výsluch vyžiadanej osoby, účel predbežnej väzby, návrh prokurátora - vzatie vyžiadaného do predbežnej väzby, sťažnosť vyžiadanej osoby, európsky zatýkací rozkaz, predbežná väzba - extradícia
Právna veta: "Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná sťažnosť, odkladný účinok má len sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení osoby z väzby, ak súčasne bola podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho\ zatýkacieho rozkazu s prekladom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania, právo na spravodlivý proces, medzinárodná zmluva, primeraná lehota, sankcia za porušenie práva na spravodlivý proces , neprimeraná dĺžka konania
Právna veta: Podľa článku 6 odsek 1 veta prvá Dohovoru každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu. Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd v článku 6 odsek 1 ani v inom ustanovení neupravuje ako sankciu za porušenie práva na spravodlivý proces povinnosť štátu - ako porušovateľa práva - zastaviť trestné stíhanie voči obvinenému. Je potrebné sa stotožniť s názorom NS SR, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o dovolaní na neverejnom zasadnutí, slovné urážanie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, späťvzatie dovolania obvineným, podanie dovolania po jeho skoršom späťvzatí
Právna veta: I. Za využitie práva podať odvolanie proti rozsudku treba považovať iba situáciu, keď odvolací súd môže v dôsledku tohto riadneho opravného prostriedku uplatniť svoje oprávnenie podľa § 319 Tr. por. alebo podľa § 316 ods. 3 Tr. por. alebo rovnaké oprávnenie podľa § 321 Tr. por. s následným postupom podľa § 322 ods. 1 Tr. por. alebo podľa odseku 3 tohto ustanovenia po uplatnení prieskumnej povinnosti podľa § 317 Tr. por. Sem však nepatria prípady zamietnutia odvolania z formálnych dôvodov podľa § 316 ods. 1 Tr. por., kedy odvolací súd nemôže preskúmať napadnuté rozhodnutie, ani konanie, ktoré m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, čl. 48 ods. 1 ústavy SR, pokus obžalovaného spôsobiť prieťahy v konaní, výsluch svedkov, návrh na odňatie a prikázanie veci inému súdu, námietka zaujatosti proti všetkým sudcom Okresného súdu, elektronické pridelenie veci senátu, obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu, rozvrh práce sudcu, zákonný sudca, vecná a miestna príslušnosť, súdna prax, Odňatie a prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Podľa čl. 48 ods. 1 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Účelom práva priznaného podľa tohto ustanovenia je zabezpečiť občanovi, aby ochranu jeho právam poskytol sudca ako predstaviteľ tej zložky súdnej moci, ktorá má právomoc o veci konať, a aby ochranu práva v rámci súdnej moci poskytol sudca zo súdu, ktorý je vecne a miestne príslušný. Za zákonného sudcu treba pokladať sudcu určeného v súlade s rozvrhom práce. Ide o významnú ústavnú zásadu, ktorú treba dôsledne zachovávať, to znamená brať ju do úvahy aj pri rozhodovaní o návrhoch na odňatie a pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu, návrh dedičov na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, miestna príslušnosť súdu, zákonný sudca, delegácia veci, právo účastníkov vyjadriť sa k dôvodom delegácie, dôvody vhodnosti, návrh na prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Predpokladom prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je predovšetkým existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Pritom je však potrebné mať na zreteli, že všeobecná miestna príslušnosť súdu, ktorý má vec prejednať, je zásadou základnou, a prípadná delegácia inému súdu je len výnimkou z tejto zásady, ktorú je nutné – ako výnimku – vykladať reštriktívne. Pokiaľ súd prikáže vec inému súdu podľa ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. bez toho, aby pre takéto rozhodnutie boli splnené podmienky, poruší tým ústavne zaručené právo zakotven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, subjektívna nestrannosť sudcu, vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci, teória zdania, objektívna nestrannosť sudcu, pro foro interno, nestrannosť súdu, Odňatie a prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Dôležité dôvody v zmysle § 23 Tr. por. môžu byť dôvody, ktoré zabezpečujú nestranné a zákonné prerokovanie veci, náležité zistenie skutkového stavu potrebného na rozhodnutie, ako aj uplatnenie všetkých do úvahy prichádzajúcich základných zásad trestného konania. Medzi dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci v zmysle § 23 Tr. por. patrí aj vylúčenie všetkých sudcov prís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, odňatie možnosti konať pred súdom, žiadosť účastníka o odročenie súdneho pojednávania, lekárske potvrdenie o ošetrení a práceneschopnosti účastníka konania, nepožiadanie o odročenie pojednávania
Právna veta:

Procesný úkon účastníka adresovaný súdu, ktorým (len) žiada o ospravedlnenie svojej neúčasti na nariadenom pojednávaní a (iba) vysvetľuje jej dôvod bez toho, aby zároveň požiadal o odročenie tohto pojednávania, nemožno považovať za žiadosť účastníka o odročenie súdneho pojednávania v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej republiky už v uznesení z 26. februára 1998 sp.zn. 3 Cdo 1/98, ktoré bolo uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky pod č. 120/1999, dospel k záveru, že za postup odnímajúci účastníkovi možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody na doživotie, dovolanie obvineného - neaplikovanie zmierňovacieho ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák., námietka odsúdenia za skutok spáchaný viacerými osobami, námietka uloženia neprimerane prísneho trestu, úhrnný trest odňatia slobody 25 rokov v ústave na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia, spôsobenie zranení pracovníkom čerpacej stanice bez práceneschopnosti, použitie násilia pri prepade čerpacej stanice, zločin lúpeže, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, neprimerane prísny trest, dovolanie obvineného, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: "Moderačné ustanovenie § 39 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody je síce hmotnoprávne, ale fakultatívneho charakteru, ktoré sa svojou povahou a významom primkýna ku všeobecným hľadiskám stanoveným pre voľbu druhu trestu a jeho výmery v § 34 ods. 1, ods. 3, ods. 4 Tr. zák. a nasl. a túto dopĺňajú. Na rozdiel od ustanovení kogentnej povahy akými sú napr. ustanovenia § 41, § 42 Tr. zák. o ukladaní úhrnného, spoločného a súhrnného trestu alebo ustanovenie § 47 ods. 2 Tr. zák., ktoré sú taktiež hmotnoprávne a viažu sa tiež k rozhodovaniu o treste, ho nemožno poriadiť pod „nesprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: skúmanie podmienok konania, žiadosť o výklad pojmu nekalá zmluvná podmienka Súdnym dvorom EÚ, návrh oprávnenej na prerušenie konania, rozhodcovský rozsudok ako nevykonateľný exekučný titul, prejudiciálne otázky Súdnemu dvoru EÚ, Ochrana spotrebiteľa, rozhodcovská doložka ako neprijateľná zmluvná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, aplikácia práva
Právna veta: K otázkam, ktoré mal podľa názoru odvolateľky posúdiť Súdny dvor Európskej únie, odvolací súd uviedol, že ich v danom prípade považoval za nepodstatné a irelevantné vzhľadom na to, že v predmetnom konaní nebolo aplikované právo Európskej únie, ale priamo ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa ochrany spotrebiteľov. Navyše, aj v prípade, ak by súd považoval oprávnenou položené otázky za relevantné, judikatúra Súdneho dvora Európskej únie upravuje výnimky z povinnosti predložiť predbežnú otázku, a tými sú prípady, kedy existuje ustálená judikatúra Súdneho dvora Európskej únie a výklad a s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania proti uzneseniu , odmietnutie dovolania súdneho exekútora, odmietnutie podania súdneho exekútora - nedoplnenie podania v zmysle výzvy súdu, zastavenie exekúcie zavinením oprávnenej, povinnosť zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie, dovolanie súdneho exekútora
Právna veta: Rozhodovacia prax najvyššieho súdu považuje trovy exekúcie za trovy konania. Prípustnosť podaného dovolania je preto v zmysle § 239 ods. 3 O.s.p. vylúčená. Prípustnosť dovolania súdneho exekútora by prichádzala do úvahy len ak by v konaní došlo k niektorej z procesných vád taxatívne vymenovaných v § 237 O.s.p.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Krajský súd, funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania
Právna veta: Podľa § 10 ods. 1 O.s.p. krajské súdy rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov. Podľa § 10 ods. 2 O.s.p. o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že Najvyšší súd Slovenskej republiky je funkčne príslušný rozhodovať iba o tých odvolaniach, ktoré smerujú proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa; prípady, v ktorých je rozhodnutie krajského súdu rozhodnutím súdu prvého stupňa, sú pritom zákonom taxatívne vymedzené (viď § 9 ods. 2 O.s.p.). Rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príslušnosť niekoľkých súdov, nemožnosť jednoznačného ustálenia miesto spáchania trestného činu, vylákanie sumy pod zámienkou zabezpečenia ubytovania a ďalších služieb počas školy v prírode, následok trestnej činnosti na viacerých miestach v obvodoch viacerých súdov, prečin podvodu, miesto činu, dištančný delikt, spor o príslušnosť
Právna veta: Pri tzv. dištančných deliktoch je miestom činu jednak miesto, kde bolo uskutočnené konanie páchateľa a jednak miesto, kde nastal následok jeho konania. Za tohto stavu má preto prokurátor na výber, na ktorý z uvedených súdov podá obžalobu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skúmanie podmienok konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, občianske súdne konanie
Právna veta: Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Občiansky súdny poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako i na strane účastníkov konania), ktoré musia byť nevyhnutne splnené, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania. Procesné podmienky obsahovo vyjadrujú predpoklady rozhodovania vo veci samej a súd ich skúma ex offo. Ak pri ich skúmaní dôjde k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník, dovolanie vedľajšieho účastníka, nanútený vstup vedľajšieho účastníka do konania, oprávnenie podať odvolanie, neoprávnená osoba
Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: skúmanie podmienok konania, podanie dovolania, návrh otca na zmenu zverenia maloletého dieťaťa, dovolacie konanie - povinné právne zastúpenie dovolateľa, nedostatok podmienky konania, zverenie maloletého dieťaťa do opatery
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: reverse charge, dealer v postavení kupujúceho, zdanenie tovaru - vadnej súčiastky, princíp daňovej neutrality, samozdanenie
Právna veta: Pre DPH je rozhodujúce zachovanie princípu daňovej neutrality. V prípade dodania tovaru do iného členského štátu EU je tovar oslobodený od DPH na výstupe iba v prípade, ak bol skutočne prepravený z tuzemska a platiteľ je schopný túto skutočnosť správcovi dane preukázať. Je dôležité, či výrobca (z ČR) pri dodaní - vrátení vadnej súčiastky žalobcom uplatnil systém samozdanenia dodania tovaru zo Slovenskej republiky do Českej republiky ako iného členského štátu EU (reverse - charge). Mechanizmus reverse charge uľahčuje odberateľovi, v tomto prípade výrobcovi, zdaniť tovar – vadnú súčiastku vo s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonávanie procesných úkonov, prekážky postupu konania, dočasné pozastavenie konania
Právna veta: Nemožno prehliadať zreteľný rozdiel procesných účinkov týchto uznesení: pokiaľ v zmysle § 111 ods. 1 O.s.p. sa v dôsledku prerušenia konania nevykonávajú pojednávania a neplynú procesné lehoty [dočasne sa „pozastavuje“ možnosť účastníkov vykonávať procesné úkony s konaním inak spojené (s výnimkou späťvzatia návrhu vo veci samej)], rozhodnutím o pokračovaní v konaní sa toto „pozastavenie“ uvoľňuje a účastníci opäť začnú v plnom rozsahu realizovať svoje procesné práva a plniť procesné povinnosti ako pred prerušením konania. Uznesenie, ktorým súd rozhodol o tom, že pokračuje v prerušenom konaní, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, zrušenie povinnej bez likvidácie, strata spôsobilosti byť účastníčkou konania, ex offo výmaz povinnej z obchodného registra v priebehu exekučného konania, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, nepriznanie súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie, zastavenie exekučného konania
Právna veta: Najvyšší súd sa stotožňuje s názorom generálneho prokurátora, že ak bola povinná zrušená bez likvidácie z dôvodu, že nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, malo byť správne aplikované ustanovenie § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie ustanovenie § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku, aplikácia ktorého je na mieste v prípade existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, medzitýmny rozsudok súdu prvého stupňa, prekážky v práci na strane zamestnávateľa, odmietnutie dovolania, dovolanie žalovanej, nesprávne právne posúdenie veci, nevyčerpaná dovolenka, právne posúdenie veci ako činnosť súdu, náhrada mzdy
Právna veta: Podľa § 238 ods. 1 až 3 O.s.p. je dovolanie prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej, proti rozsudku, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci, a proti potvrdzujúcemu rozsudku odvolacieho súdu, vo výroku ktorého odvolací súd vyslovil, že dovolanie je prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, alebo ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4...V d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie žalovaného, porušenie základných práv a slobôd, podmienky konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci, zastavenie dovolacieho konania, funkčná príslušnosť súdu
Právna veta: K podmienkam konania na strane súdu patria také jeho vlastnosti, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto vlastnosťou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, úprava ktorej dáva odpoveď na otázku, ktorý súd je príslušný konať a rozhodovať o veci v inštančnom postupe. Chýbajúca funkčná príslušnosť na prejednanie určitej veci predstavuje neodstrániteľný nedostatok podmienky konania. Keďže chýbajúca funkčná príslušnosť predstavuje neodstrániteľný nedostatok podmienok konania, dovolacie konanie bolo treba podľa § 104 ods. 1 O.s.p. zastaviť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znemožnenie účasti žalobcu na pojednávaní, predvolanie účastníkov konania na pojednávanie, závada v zjazdnosti komunikácie, dovolanie žalobcu, odňatie možnosti zúčastniť sa na pojednávaní odvolacieho súdu, nesplnený predpoklad zodpovednosti žalovanej za škodu, príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti žalovanej a vzniknutou škodou, námietka nedostatku pasívnej legitimácie žalovanej, náhrada škody spolu s úrokom z omeškania, znalecký posudok, oprávnený záujem, dovolanie žalobcu, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: "Pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký vadný postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým sa účastníkovi odňala možnosť pred ním konať a uplatňovať procesné práva, ktoré sú mu priznané za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv a oprávnených záujmov. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O.s.p.\ významná, ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva...Je nepochybné, že jedným z atribúto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: marenie úlohy verejným činiteľom, námietka porušenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov postupom súdu, spoluzavinenie žalobcu za vznik stavu, odmietnutie žalobcu urobiť podanie v listinnej podobe, marenie uplatnenia subjektívneho práva na spravodlivé súdne konanie, nezapísanie žalobných návrhov podaných elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom do elektronickej podateľne, zánik zodpovednosti sudkyne za disciplinárne previnenie, nečinnosť súdu, skutková podstata , Porušenie povinnosti pri výkone správy súdu
Právna veta: Ak ide o priestupok alebo konanie, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa osobitných predpisov, môže inak oprávnený orgán odovzdať alebo postúpiť vec orgánu činnom v trestnom konaní, súdu alebo orgánu oprávnenom na prejednávanie priestupkov alebo iného konania do jedného roka odo dňa jeho spáchania, inak návrh na disciplinárne konanie nemožno podať...S prihliadnutím na všetky skutočnosti v konaní sudkyne absentuje minimálne objektívna stránka skutkovej podstaty prečinu marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 ods. 1, ods. 2. Trestného zákona a jej konanie možno posúdiť z formálne-právne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, neodôvodnenosť rozhodnutia, prípravné konanie, čas a príprava na obhajobu, povinná obhajoba
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: V danom prípade bolo namietané právo na obhajobu, lebo obvinený bol vzatý do väzby, a preto mu vznikol nárok na povinnú obhajobu už v samotnom prípravnom konaní. Je pravda, že po vzatí do väzby mu bol ustanovený obhajca, ale iba vo väzobnej veci nie však i v ďalších veciach, hoci i tu vznikol väzbou dôvod na povinnú obhajobu. Týmto pádom sťažovateľ nemal možnosť obhajovať sa dostatočným spôsobom. Postup bol v rozpore s ustanovením § 37 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku, podľa ktorého po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak je vo väzbe, vo v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, ochrana výrokov, dôkaz pravdy, posudzovanie limitov slobody prejavu, fakty a hodnotiace úsudky
Právna veta: Európsky súd pre ľudské práva pri posudzovaní limitov slobody prejavu starostlivo rozlišuje medzi faktmi a hodnotiacimi úsudkami. Existenciu faktov možno preukázať, zatiaľ čo otázka pravdivosti hodnotiacich úsudkov nepripúšťa dôkazy ... Aj keď hodnotiaci úsudok vzhľadom na svoj subjektívny charakter vylučuje dôkaz pravdy, musí vychádzať z dostatočného faktického základu (Jerusalem c. Rakúsko, rozsudok z 27. februára 2001). Z uvedeného vyplýva, že ak v konkrétnom prípade sú z hľadiska ústavnej akceptovateľnosti posudzované hodnotiace úsudky, tak je ochrana výrokov takéhoto charakteru z hľadiska ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: normatívne právne akty, skrátenie volebného obdobia, subjektívne ústavné právo, právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí, volebné právo
Právna veta: 1. Občan Slovenskej republiky – volič, v bežných okolnostiach nie je nositeľom subjektívneho ústavného práva na ústavou stanovenú (neskrátenú) dĺžku volebného obdobia parlamentu. 2. Aj keď predčasné voľby na základe ústavného zákona o skrátení volebného obdobia narušili dôveru sťažovateľa – voliča, v riadny výkon správy vecí verejných, neexistuje (priama) väzba medzi sťažovateľom a ujmou, ktorá mala byť utrpená porušením práva na účasť na správe vecí verejných, a teda sťažovateľ nie je obeťou porušenia ústavy. 3. Prostredníctvom konania o ústavnej sťažnosti v zásade nemožno napadať norma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: priznanie finančného zadosťučinenia, nárok na náhradu škody, orgán konajúci v mene štátu, ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb
Právna veta: Nárok na priznanie primeraného finančného zadosťučinenia podľa čl. 127 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky nemožno stotožňovať s nárokom na náhradu škody vyplývajúcim zo zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ústavný súd vyslovil, že o nárokoch na náhradu škody nerozhoduje. Vo veci náhrady škody v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. konajú v mene štátu orgány uvedené v § 4 tohto zákona stým, že ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody alebo uspokojí iba jeho časť do šiestich mesiaco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: samostatne zárobkovo činná osoba v zmysle zákona o sociálnom poistení, ustanovenie § 5 písm. c) zákona o sociálnom poistení, činnosť vykonávaná na vlastný účet, príjem z advokátskej činnosti, zápis v zozname advokátov, postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby, slobodné povolanie advokáta, výkon činnosti advokáta, spoločenska zmluva
Právna veta: Odhliadnuc od uvedenej nezrovnalosti treba v zásadnej rovine uviesť, že oprávnenie na výkon činnosti advokáta ako slobodného povolania v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby treba vidieť nielen vo formálnej rovine tvorenej existenciou zápisu v zozname advokátov, ale aj v materiálnej rovine danej jednak právom vykonávať advokáciu, ako aj právom dosahovať príjem z advokátskej činnosti. Advokát, ktorý je síce oprávnený vykonávať advokáciu, avšak nie je oprávnený dosahovať príjem z advokátskej činnosti (nemôže túto činnosť vykonávať na vlastný účet), nespĺňa materiálnu podmienku na to, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zoznam advokátov, oprávnenie na výkon advokácie, advokát, samostatne zárobkovo činná osoba, povinne nemocensky poistení sú
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľ (advokát) zmenil formu výkonu advokácie zo samostatne zárobkovo činnej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným a následne na to doručil odhlášku Sociálnej poisťovni, aby nemusel platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, keďže už nebol SZČO. Sociálne poisťovňa to neakceptovala a poslala mu výzvu na zaplatenie nedoplatku za poistné, ktoré neodvádzal, od obdobia ako zmenil formu výkonu advokácie, pretože podľa jej názoru každý advokát zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou je na účely sociálneho poistenia SZČO a zmena formy výkonu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kritériá výberu osoby, ktorá by mala byť opatrovníkom, ustanovenie § 29 Občianskeho súdneho poriadku, logický postup pri rozhodovaní o ustanovení opatrovníka, prerokovanie veci v neprítomnosti účastníka, ustanovenie opatrovníka
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu treba predovšetkým konštatovať, že logický postup pri rozhodovaní o ustanovení opatrovníka podľa § 29 Občianskeho súdneho poriadku je, že sa najprv preskúma danosť niektorej zo skutkových podstát uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 a až potom možno prikročiť k výberu osoby, ktorá by sa mala stať opatrovníkom v zmysle § 29 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: prieťahy v konaní zapríčinené nesprávnou organizáciou práce, neprijateľná a neakceptovateľná dĺžka súdneho konania, zisťovanie právnych nástupcov pôvodných účastníkov konania, úmrtie pôvodných účastníkov konania, zaobstaranie listinných dôkazov, zisťovanie vlastníckych vzťahov rekonštruovaním do minulosti, spory súvisiace s uplatnením nárokov
Právna veta: 1) Právne spory súvisiace s uplatnením obdobných nárokov, o ktoré ide aj vo veci sťažovateľa, treba v zásade považovať skôr za skutkovo zložité vzhľadom na potrebu zisťovať vlastnícke vzťahy často aj ich rekonštruovaním do minulosti. Obsah príslušného súdneho spisu potvrdzuje faktickú zložitosť aj v predmetnej veci, pri rozhodovaní ktorej bolo zo strany okresného súdu potrebné zabezpečiť zaobstaranie viacerých listinných dôkazov a ich starostlivé vyhodnotenie, pričom na doterajšiu dĺžku konania mala nepochybne vplyv aj skutočnosť, že v jeho priebehu zomreli jeho pôvodní účastníci na strane odp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: vybavovanie podnetov, prijatie opatrení podľa zákona o prokuratúre, zákon o prokuratúre, odstránenie procesných alebo faktických prekážok zákonného postupu, vynechanie opakovaného podnetu, faktické prekážky
Právna veta: 1) Vynechanie opakovaného podnetu, ale aj ďalšieho opakovaného podnetu ako právneho prostriedku nápravy v rámci sústavy orgánov prokuratúry Slovenskej republiky nemožno nahrádzať podaním sťažnosti v konaní pred ústavným súdom, pretože takto by sa obmedzovala možnosť orgánov prokuratúry vo vlastnej kompetencii nielen preveriť skutočnosti, ktoré tvrdí sťažovateľ, ale aj prijať opatrenia podľa zákona o prokuratúre, ktoré by účinne napomohli odstráneniu procesných alebo faktických prekážok zákonného postupu (obdobne I. ÚS 186/05, IV. ÚS 53/05).
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: konanie na odvolacom súde podľa OSP, podstatné skutočnosti objasňujúce skutkový a právny základ rozhodnutia, Právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia, doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní , skutkový a právny základ rozhodnutia
Právna veta: 1 ) Ústavný súd zároveň pripomína, že odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom (odvolacom) konaní nemusí reagovať na každú vznesenú námietku, ale iba na také, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, prípadne zostali sporné, resp. sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia preto neznamená, že súd musí dať podrobnú odpoveď na každý argument účastníka konania, hoci z odôvodnenia rozhodnutia musia byť zrejmé všetky pre rozhodnutie podstatné skutočnosti obj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, právo účastníka konania vyjadrovať sa k spôsobu hodnotenia ním navrhnutých dôkazov súdom, náležite zistený skutkový stav, porušenie základného práva alebo slobody , zlučiteľnosť účinkov výkladu
Právna veta: 1) Ústavný súd skúma, či konanie ako celok bolo spravodlivé, a nie je zásadne oprávnený a povinný posudzovať právne názory všeobecného súdu, ktoré ho pri výklade a uplatňovaní zákonov viedli k rozhodnutiu vo veci samej, ani preskúmavať, či v konaní pred všeobecnými súdmi bol alebo nebol náležite zistený skutkový stav a aké právne závery zo skutkového stavu súd vyvodil (II. ÚS 21/96). Do obsahu práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nepatrí právo účastníka konania vyjadrovať sa k spôsobu hodnotenia ním navrhnutých dôkazov súdom, prípadne sa dožadovať ním navrhnutého spôsobu hodnoteni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, neprijateľnosť prieťahov v súdnom konaní, právo na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, nečinnosť a neefektívna činnosť súdu, dĺžka napadnutého konania, právna neistota v konaní pred všeobecným súdom
Právna veta: 1) Ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (napr. IV. ÚS 260/04, IV. ÚS 127/08, IV. ÚS 155/09, IV. ÚS 82/2010) dospel k záveru, že je z ústavnoprávneho hľadiska neprijateľné, aby právna neistota v konaní pred všeobecným súdom nebola odstránená ani po viac ako 13 rokoch od jeho začatia, a preto vychádzajúc predovšetkým zo samotnej doterajšej dĺžky napadnutého konania, ale aj z jeho doterajšieho priebehu s poukazom na nečinnosť a neefektívnu činnosť uzavrel, že v namietanom konaní vedenom okresným súdom pod sp. zn. 16 C 108/2005 (pôvodne vedenom pod sp. zn. 14 C 459/1999) bolo poru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, správne súdnictvo, opravný prostriedok proti rozsudku súdu, ustanovenie § 250j ods. 2 písm. a) OSP, zrušenie rozhodnutia správneho orgánu súdom, konania v správnom súdnictve, ustanovenie § 246c ods. 1 OSP
Právna veta: 1) Ustanovenie § 246c ods. 1 OSP, ktoré sa vzhľadom na svoje systematické zaradenie vzťahuje na všetky typy konania v správnom súdnictve, výslovne ustanovuje prípustnosť opravného prostriedku v správnom súdnictve len voči tým rozhodnutiam súdov, pri ktorých to zákon explicitne uvádza, pričom zároveň § 250s OSP výslovne pripúšťa právo podať opravný prostriedok proti rozsudku súdu, ktorým zruší rozhodnutie správneho orgánu, z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci, t. j. z dôvodu uvedeného v § 250j ods. 2 písm. a) OSP, pričom z obsahu odvolania správneho orgánu vyplýva, že práve z tohto dôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: ústavné právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods.2 ÚSR , Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, následok porušenia zákona zo strany orgánu verejnej moci, čl. 47 ods. 2 ústavy SR, nespravodlivý proces ako celok , relevantné procesné pochybenia zo strany príslušného orgánu verejnej moci, II. ÚS 307/06, spravodlivosť procesu ako celku, porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na svoju stabilizovanú judikatúru, podľa ktorej posudzuje spravodlivosť procesu ako celku (napr. m. m. II. ÚS 307/06), preto k vyhoveniu sťažnosti dochádza zásadne iba v prípadoch, ak dospeje k názoru, že namietané a relevantné procesné pochybenia zo strany príslušného orgánu verejnej moci umožňujú prijatie záveru, že proces ako celok bol nespravodlivý a vzhľadom na to aj jeho výsledok môže vyznievať ako nespravodlivý. Ústavný súd preto nepristupuje k vyhoveniu sťažnosti v prípadoch, keď zo strany orgánov verejnej moci síce k určitému pochybeniu došlo, avšak jeho inten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, zastavenie exekúcie, zmarenie uplatnenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, odstránenie právnej neistoty navrhovateľa, povinnosť zabezpečiť primeraný počet sudcov, nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie, objektívna príčina spôsobujúca prieťahy v konaní, obrana okresného súdu spočívajúcu v personálnych problémoch
Právna veta: 1) Obranu okresného súdu spočívajúcu v personálnych problémoch ako dôvodu, ktorý by mal byť objektívnou príčinou spôsobujúcou prieťahy v konaní, ústavný súd neakceptoval. Podľa ustálenej judikatúry ústavného súdu (napr. II. ÚS 48/96, II. ÚS 52/99, III. ÚS 17/02) nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie, ako aj skutočnosť, že Slovenská republika nevie alebo nemôže v čase konania zabezpečiť primeraný počet sudcov alebo ďalších pracovníkov na súde, ktorý oprávnený subjekt požiadal o odstránenie svojej právnej neistoty, nemôžu byť dôvodom na zmarenie uplatnenia práva na prero ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, ustanovenie § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde, vylúčená právomoc ústavného súdu, ustanovenie § 371 Trestného poriadku, nutnosť vyčerpania všetkých sťažovateľovi dostupných a účinných prostriedkov nápravy, Neprípusť voľby medzi súdnymi orgánmi ochrany porušených základných práv a slobôd, prostriedky nápravy
Právna veta: 1) Ústava ani zákon o ústavnom súde nepripúšťajú, aby si sťažovateľ ako účastník konania zvolil medzi súdnymi orgánmi ochrany porušených základných práv a slobôd, naopak, čl. 127 ods. 1 ústavy jednoznačne požaduje vyčerpanie všetkých sťažovateľovi dostupných a účinných prostriedkov nápravy. Keďže proti napadnutému rozsudku najvyššieho súdu ako súdu odvolacieho je možné zo sťažovateľkou tvrdených pochybení v jeho postupe a rozsudku podať dovolanie (§ 371 Trestného poriadku), právomoc poskytnúť ochranu označeným základným právam sťažovateľky má najvyšší súd ako súd dovolací, čím bola zároveň vyl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, konanie vo volebných veciach, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, ustanovenie § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde, ustanovenie § 62 zákona o súdoch, odstránenia protiprávneho stavu zapríčineného nečinnosťou súdu, dostatočný časový priestor na prijatie opatrení pre účely nápravy, Vyčerpanie účinného prostriedku nápravy v zmysle § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde, účinný prostriedok nápravy.
Právna veta: 1) Skutočnosť, že orgán štátnej správy súdu uzná sťažnosť na prieťahy za dôvodnú, nemusí viesť bez ďalšieho k prijatiu v nadväznosti na to podanej sťažnosti podľa čl. 127 ústavy na ďalšie konanie, pretože ústavný súd pridržiavajúc sa doterajšej stabilizovanej judikatúry považuje za potrebné poskytnúť všeobecnému súdu dostatočný časový priestor na prijatie opatrení pre účely nápravy a odstránenia protiprávneho stavu zapríčineného jeho nečinnosťou alebo neefektívnou činnosťou........................2) Podanie sťažnosti na prieťahy podľa § 62 zákona o súdoch je považované za vyčerpanie účinného p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, ustanovenie § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, rýchly a hospodárny priebeh konania, navrhovanie dôkazov ako právo účastníka konania, Dokazovanie v občianskom súdnom konaní
Právna veta: 1) Dokazovanie v občianskom súdnom konaní prebieha vo viacerých fázach; od navrhnutia dôkazu, jeho zabezpečenie, vykonanie až po následné vyhodnotenie. Kým navrhovanie dôkazov je právom a zároveň procesnou povinnosťou účastníkov konania, len súd rozhodne, ktorý z označených (navrhnutých) dôkazov vykoná. Uvedené predstavuje prejav zákonnej právomoci všeobecného súdu korigovať návrhy účastníkov na vykonanie dokazovania sledujúc tak rýchly a hospodárny priebeh konania a súčasne zabezpečiť, aby sa zisťovanie skutkového stavu dokazovaním držalo v mantineloch predmetu konania a aby sa neuberalo smer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, nedostatok nestrannosti súdu, Objektívny aspekt nestrannosti sudcu, zaujatosť zákonného sudcu, osobné prejavy sudcu vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, Subjektívna stránka nestrannosti sudcu, Rozhodujúci prvok rozhodovania
Právna veta: 1) Podľa názoru ESĽP sa subjektívna stránka nestrannosti sudcu týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu a k účastníkom konania, prípadne k ich zástupcom. Objektívny aspekt nestrannosti je založený na vonkajších inštitucionálnych, organizačných a procesných prejavoch sudcu a jeho vzťahu k prerokúvanej veci a účastníkom konania. Rozhodujúcim prvkom rozhodovania o zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania (jeho právneho zástupcu) je objektívne oprávnená. Treba rozhodnúť v každom jednotlivom prípade, či povaha a stupeň vzťahu sú také, že naznačujú nedostatok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 7 ods. 5 ústavy, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde, popieranie princípu subsidiarity právomoci ústavného súdu, ústavný súd ako ultima ratio inštitucionálny mechanizmus, čl. 7 ods. 5 ústavy SR, povinnosť súdov vykladať a aplikovať príslušné zákony, princípu subsidiarity právomoci , Ochrana ústavnosti
Právna veta: 1) Ochrana ústavnosti nie je a ani podľa povahy veci nemôže byť výlučne úlohou ústavného súdu, ale úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im zverených kompetencií. Všeobecné súdy, ktoré v občianskom súdnom konaní sú povinné vykladať a aplikovať príslušné zákony na konkrétny prípad v súlade s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, sú primárne zodpovedné aj za dodržiavanie tých práv a základných slobôd, ktoré ústava alebo medzinárodná zmluva dotknutým fyzickým osobám zaručuje. Ústavný súd predstavuje v tejto súvislosti ultima ratio inštitucionálny me ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o návrhu na vzatie do väzby, dotknuté právo podať proti uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosť po jeho doručení, rozumná príležitosť obhajovať svoje záujmy v trestnom konaní, Sťažnosť proti uzneseniu súdu, formálne doručené uznesenie o vznesení obvinenia, Požiadavka na orgány činné v trestnom konaní
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu preto skutočnosť, že sťažovateľovi nebolo príslušným orgánom činným v trestnom konaní ani sudcom pre prípravné konanie formálne doručené uznesenie o vznesení obvinenia, avšak o podstate a dôvodoch svojho obvinenia bol pri výsluchu realizovanom pred rozhodnutím o jeho vzatí do väzby podrobne oboznámený a konajúcim súdom mu bola poskytnutá rozumná príležitosť obhajovať svoje záujmy a vyjadriť sa k dôvodom svojho vzatia do väzby, nevedie k záveru o porušení práv zaručených čl. 5 dohovoru dosahujúcom mieru ústavnej relevancie. Ústavný súd považuje za podstatné, že v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, vylúčenie rozhodnutí ako individuálnych správnych aktov, ustanovenie § 250zf OSP, preskúmané aj uznesenie obecného zastupiteľstva, ustanovenie § 244 ods. 3 OSP, ustanovenie § 250v ods. 1 OSP, Piata hlava piatej časti OSP, orgán územnej samosprávy – obec, individuálne správne akty, Rozhodnutia obecného zastupiteľstva ako orgánu verejnej správy, konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy
Právna veta: 1) Rozhodnutia obecného zastupiteľstva ako orgánu verejnej správy (orgánu územnej samosprávy – obce) nie sú z preskúmavacej právomoci všeobecných súdov vylúčené. Piata hlava piatej časti OSP upravuje konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Ide tu o zásah, ktorý nie je rozhodnutím (§ 250v ods. 1 OSP). Negatívne vymedzenie má na mysli vylúčenie rozhodnutí ako individuálnych správnych aktov – aktov aplikácie práva, ktoré sú preskúmateľné v konaní o tzv. správnych žalobách podľa druhej hlavy piatej časti OSP. Preto zásahom netreba rozumieť len faktické úkony (napr. pri vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, dôvodné podozrenie spáchania vyšetrovaných skutkov, dôvodnosť vedeného trestného stíhania, Princíp spravodlivosti , Väzobné konanie týkajúce sa rozhodovania o osobnej slobode obvinenej osoby, porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, Skutkové okolnosti vzatia do väzby, Splnenenie hmotnoprávnych predpokladov väzby
Právna veta: 1) Väzobné konanie týkajúce sa rozhodovania o osobnej slobode obvinenej osoby musí spĺňať niektoré fundamentálne požiadavky spravodlivého konania podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Jednou z nich je aj právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia. Jeho obsahom je právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré preskúmateľným spôsobom jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany. Princíp spravodlivosti („fairness“) pritom zaväzuje súdy, aby pre svoje rozhodnutia poskytli dost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie nehnutelnosti, právny titul nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, uľahčenie postavenia oprávnených osôb, prevzatie nehnuteľností štátom bez právneho dôvodu, samostatný reštitučný dôvod
Právna veta: Pokiaľ zákonodarca vytvoril v § 6 ods. 1 písm. p) zákona o pôde samostatný reštitučný dôvod spočívajúci v tom, že oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku prevzatia nehnuteľností bez právneho dôvodu, zmyslom tohto ustanovenia bolo uľahčiť oprávneným osobám dosiahnutie ich zápisu ako vlastníkov v katastri nehnuteľností v (nepochybne častých) prípadoch, keď štát zneužijúc svoje postavenie v dobe neslobody a nedbajúc na platné právo pripustil zmenu zápisu vlastníckeho práva v evidencii nehnuteľností bez splnenia základných požiadaviek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor s princípmi spravodlivého procesu, ochrana dovolateľa pred exekúciou, rozsudky určujúce existenciu práva, rozsudky ukladajúce povinnosť niečo plniť, rozsudok je vykonateľný, procesný exces súdu, odloženie vykonateľnosti pred rozhodnutím o dovolaní
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Účastníčka konania podala dovolanie na Najvyšší súd SR a zároveň navrhovala odloženie vykonateľnosti napadnutého rozsudku. Podanie dovolania samo o sebe nemá vplyv na odloženie vykonateľnosti, to je na úvahe súdu, či to pripustí alebo nie. Lenže v danom prípade išlo o určovací rozsudok a nie rozsudok na plnenie, a preto vykonateľnosť splýva s momentom právoplatnosti. Samotný Najvyšší súd i napriek tomu povolil odklad vykonateľnosti, a tak sa tu naskytla otázka, že či Najvyšší súd SR mohol odložiť vykonateľnosť určovacieho rozsudku podaním dovolania. Podanie dovolania samo o s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci, preukázanie právneho záujmu na výsledku konania, konanie o prípustnosti vedľajšieho účastníctva, vstup tretej osoby do konania, prípustnosť vedľajšieho účastníctva, právny záujem na výsledku konania, vedľajší účastník
Právna veta: Vedľajší účastník vystupuje popri účastníkovi konania, na stranu ktorého sa pripojil. Predpokladom účasti vedľajšieho účastníka je to, že má právny záujem na výsledku konania, teda že jeho právne postavenie bude ovplyvnené výsledkom predmetného konania. Ku vstupu tretej osoby do konania ako vedľajšieho účastníka môže dôjsť z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z hlavných účastníkov konania urobenú prostredníctvom súdu. Prípustnosťou vedľajšieho účastníctva v konaní sa súd zaoberá až po tom, čo niektorý z hlavných účastníkov namietne neprípustnosť takého postupu. Z uvedeného vyplýva, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: trestný čin, Oprávnenie zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov určených osôb, ochrana celospoločenských hodnôt, vymedzenie trestného činu, rozhodnutie v trestnom konaní, povinnosť prokuratúry reagovať podnet sťažovateľa primeraným spôsobom , práva oznamovateľa poškodeného trestným činom, vznesenie obvinenia a trestné stíhanie osoby, Zákonná povinnosť generálnej prokuratúry, ochrana celospoločenských hodnôt, Právo na vznesenie obvinenia
Právna veta: 1) Zákonnou povinnosťou generálnej prokuratúry bolo na podnet sťažovateľa primeraným spôsobom reagovať. ...........................2) Právo na vznesenie obvinenia a trestné stíhanie inej osoby na základe podaného trestného oznámenia alebo na podanie obžaloby proti nej na súde prokurátorom nie je súčasťou základného práva na súdnu a inú právnu ochranu (napr. II. ÚS 42/00, II. ÚS 238/02, III. ÚS 198/03). Oznamovateľ ani oznamovateľ, ktorý tvrdí, že je poškodený trestným činom, nemá ústavou zaručené základné právo, aby na podklade jeho trestného oznámenia bolo určité konanie kvalifikované ako t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: orgán konajúci v mene štátu, ustanovenie § 4 zákona č. 514/2003 Z. z., všeobecný súd ako súd príslušný prejednať nárok na náhradu škody, uspokojenie nároku na náhradu škody, nárok na náhradu škody
Právna veta: 1) Ústavný súd opakovane vyslovil, že o nárokoch na náhradu škody nerozhoduje. Vo veci náhrady škody v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. konajú v mene štátu orgány uvedené v § 4 tohto zákona s tým, že ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody alebo uspokojí iba jeho časť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti alebo ak príslušný orgán písomne oznámi poškodenému, že neuspokojí jeho nárok na náhradu škody, môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde. Takýmto súdom je však všeobecný súd, teda nie ústavný súd v konaní o sťažnostiach podľa čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, medzinárodný súdny orgán, predpoklad konania na Európskom súde pre ľudské práva, možnosť obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva, právny prostriedok nápravy na národnej úrovni, právny prostriedok nápravy
Právna veta: 1) Ústavný súd v konštatuje, že ani podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva nie je bezpodmienečne nevyhnutné ako predpoklad možnosti obrátiť sa na tento medzinárodný súdny orgán vyčerpať právny prostriedok nápravy na národnej úrovni, pokiaľ sa javí z materiálneho hľadiska v skutkovo a právne zhodných prípadoch ako neefektívny.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: priamy nárok poškodeného, čl. 11 ods. 1 písm. a) v spojení s čl. 2 ods. 2 písm. d) nariadenia o EPR, čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z, priamy nárok poškodeného voči poisťovateľovi, nárok z protiprávneho konania, Nárok poškodeného na plnenie voči škodcovi, plnenie na základe poistnej zmluvy, povinnosť voči poistenému, Poisťovateľ, ktorý poisťuje poistné riziko zodpovednosti za škodu, poistné riziko zodpovednosti za škodu
Právna veta: 1) Poisťovateľ, ktorý poisťuje poistné riziko zodpovednosti za škodu, totiž má v prvom rade povinnosť voči poistenému – škodcovi nahradiť zaňho poškodenému škodu, a to práve na základe poistnej zmluvy. Nárok poškodeného na plnenie voči škodcovi jednoznačne nie je zmluvným nárokom, ale nárokom z protiprávneho konania (deliktu) vznikajúceho zo zákona. Potom sa ale ústavnému súdu javí, že (priamy) nárok poškodeného voči poisťovateľovi by mohol byť rovnako kvalifikovaný ako mimozmluvný záväzok, pretože sa nezakladá na žiadnej zmluve medzi poisťovateľom a poškodeným, ale na ustanovení zákona, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o priestupkoch, procesno-právna zodpovednosť za výsledok konania, zásada prezumpcie neviny, zastavenie a státie, všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky
Právna veta: Konanie o priestupkoch treba v podstate považovať za trestné konanie s aplikáciou tých základných zásad, ktoré sú pre trestné konanie neopomenuteľné. Ide najmä o zásadu prezumpcie neviny, ako aj o právo stíhanej osoby slobodne sa rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa bude počas konania, resp. v tom-ktorom štádiu konania obhajovať. Súčasťou uvedeného oprávnenia je aj slobodné rozhodnutie o tom, či a v akom rozsahu sa stíhaná osoba bude vyjadrovať k obvineniu, ktorému čelí. Rozhodnutie stíhanej osoby o týchto otázkach tvorí zároveň súčasť procesno-právnej zodpovednosti stíhanej osoby za výsledok ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, potreba vyčerpania opravných prostriedkov, neprípustná sťažnosť Ústavnému súdu, aplikácia § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde, Vylúčená právomoc Ústavného súdu , Odmietnutie mimoriadneho dovolania, Súbežné podanie dovolania
Právna veta: 1) Súbežné podanie dovolania, resp. mimoriadneho dovolania a sťažnosti ústavnému súdu navodzuje situáciu, keď uvedený princíp subsidiarity síce vylučuje právomoc ústavného súdu, ale iba v čase do rozhodnutia najvyššieho súdu o mimoriadnom opravnom prostriedku. V prípade, ak by najvyšší súd rozhodol o odmietnutí mimoriadneho dovolania, lehota na podanie sťažnosti ústavnému súdu bude považovaná za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu rozhodnutiu krajského súdu. Tejto situácii zodpovedá aplikácia § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde, podľa ktorého je sťažnosť neprípustná, ak sťažovateľ nevyče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, zákonom ustanovené výnimky podľa OSP, ustanovenie § 250t OSP, ustanovenie § 152 OSP, nutnosť vyhlásiť verejne uznesenie súdu, III. ÚS 6/00, čl. 142 ods. 3 ústavy SR, Verejné vyhlásenie rozsudku
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu zo záveru, že rozsudok musí byť v zmysle čl. 142 ods. 3 ústavy vždy vyhlásený verejne (napr. III. ÚS 6/00), nevyplýva, že by aj uznesenie muselo byť vždy vyhlásené verejne. Požiadavka na verejné vyhlásenie rozsudku sa nevzťahuje na uznesenie, ktoré je formou (druhom) rozhodnutiu súdu, ktorým sa o veci samej – až na zákonom ustanovené výnimky (§ 152 druhá veta OSP) – nerozhoduje. Ústavný súd navyše uvádza, že Občiansky súdny poriadok výslovne neustanovuje povinnosť verejného vyhlásenia uznesenia, ktorým sa rozhodlo o žalobe podľa § 250t OSP.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné pravidlá správneho konania, právo na verejné prerokovanie veci, predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti , zabezpečenie lepšieho procesného postavenia účastníka, súdna a arbitrážna doložka v spotrebiteľských zmluvách, predmet úpravy úniového práva a rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, právna úprava európskych pravidiel ochrany spotrebiteľa, Ochrana spotrebiteľa, dentifikácia obsahovej odlišnosti
Právna veta: 1) Ochrana práv spotrebiteľov je tiež predmetom úpravy úniového práva a rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“), ktorá sa zaoberá jeho viacerými aspektmi. Na podporu svojho tvrdenia, že v súdnych konaniach, v ktorých dochádza k skúmaniu súdnej či arbitrážnej doložky v spotrebiteľských zmluvách, je súd povinný nariadiť aj pojednávanie, sťažovateľka uviedla viaceré rozsudky Súdneho dvora (C-473/00, C-40/08, C-243/08, C-137/08) v dôsledku čoho dospela k záveru, že „Aj zo samotnej judikatúry ESD teda vyplýva povinnosť súdu rozhodovať na základe riadne vykonaného dokazovania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 124 ústavy, procesný exces súdu, zrušenie napadnutého rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia, oprávnenosť zasahovať do rozhodnutí o predbežných opatreniach, Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti, problematika predbežných opatrení, Zasahovanie Ústavného súdu
Právna veta: 1) Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) sa spravidla nepovažuje za oprávneného zasahovať do rozhodnutí o predbežných opatreniach, keďže nie je súčasťou sústavy všeobecných súdov, a okrem toho ide o rozhodnutia, ktoré do práv a povinností účastníkov konania nezasahujú konečným spôsobom (IV. ÚS 82/09). Ústavný súd posudzuje problematiku predbežných opatrení zásadne iba v ojedinelých prípadoch a k zrušeniu napadnutého rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia alebo o zamietnutí návrhu na jeho vydanie pristupuje len za celkom výnimočných okolností. Ústavný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: trvanie väzby, žiadosť sťažovateľa o prepustenie z väzby na slobodu, rozhodovanie o žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu, jednotlivé lehoty z hľadiska požiadaviek neodkladnosti, III. ÚS 7/00, I. ÚS 18/03, lehota konania presahujúca na jednom stupni súdu dobu jedného mesiaca , požiadavka neodkladnosti prípadu a okolností, požiadavka prednostného a urýchleného rozhodovania o žiadosti sťažovateľa
Právna veta: 1) Ústavný súd v prípadoch, v ktorých sa zaoberal požiadavkou prednostného a urýchleného rozhodovania o žiadosti sťažovateľov o prepustenie z väzby na slobodu formuloval právny názor, v ktorom uviedol, že aj keď sa jednotlivé lehoty z hľadiska požiadaviek neodkladnosti alebo urýchlenia posudzujú podľa všetkých okolností prípadu, spravidla lehoty rátané na mesiace sú príliš dlhé a nevyhovujú týmto požiadavkám (napr. III. ÚS 7/00, I. ÚS 18/03). Požiadavke, aby súd bezodkladne rozhodol o zákonnosti väzby, nezodpovedá lehota počítaná na mesiace, ale na týždne. Tejto požiadavke preto spravidla nemô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vplyv rozhodnutia na právnu sféru sťažovateľa, zásada hospodárnosti konania, rozhodnutie rozpore s účelom a zmyslom príslušnej právnej úpravy, formálne poňatie právneho štátu, Priorizovanie formálnych požiadaviek vyplývajúcich z noriem bežného zákonodarstva, účelový návrh
Právna veta: 1) Priorizovanie formálnych požiadaviek vyplývajúcich z noriem bežného zákonodarstva (formálne poňatie právneho štátu) môže totiž v konkrétnych súdnych konaniach viesť k rozhodnutiam, ktoré budú v rozpore s účelom a zmyslom príslušnej právnej úpravy, resp. v okolnostiach veci v kontexte podaných účelových návrhov na postup súdu návrhmi nadbytočnými, ktorých cieľom je/bude úmyselne spomaliť/sťažiť postup súdu v konaní v rozpore so zásadou hospodárnosti konania. Inými slovami, ústavný súd favorizuje/priorizuje zváženie konkrétnych okolností posudzovaného prípadu/prípadov a jeho/ich materiálne dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 1 ústavy SR, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ustanovenie § 237 písm. g OSP, neexistencia žiadneho rozhodnutia, porušenie základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy), ochrana porušených základných práv a slobôd, existencia právoplatného rozhodnutia
Právna veta: 1) Podľa platnej právnej úpravy konania pred všeobecnými súdmi, postupov a judikatúry všeobecného súdnictva sú ich závažné procesné pochybenia (vrátane porušenia základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy) dôvodom na podanie odvolania (§ 201 a nasl. OSP), ako aj na podanie dovolania [§ 237 písm. g) OSP (pozri napr. IV. ÚS 26/04, IV. ÚS 201/04)]. Pokiaľ podľa názoru sťažovateľky krajský súd na jej námietky neprihliadal a napadnutými rozhodnutiami rozhodol zjavne neodôvodnene, potom v ďalšom konaní pred všeobecnými súdmi môže postupovať už uvedeným spôsobom. V tomto prípade v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnym názormi, čl. 50 ústavy SR, Hodnotenie dôkazov všeobecnými súdmi, Základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy SR, právo na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, právo na spravodlivé súdne konanie, Základné právo na súdnu ochranu
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na to, že základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru je naplnené tým, že všeobecné súdy zistia skutkový stav a po výklade a použití relevantných právnych noriem rozhodnú tak, že ich skutkové a právne závery nie sú svojvoľné, neudržateľné alebo že boli prijaté v zrejmom omyle konajúcich súdov, ktoré by popreli zmysel a podstatu na spravodlivý proces....................2) Do práva na spravodlivé súdne konanie nepatrí právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnym ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: exekučný titul, I. ÚS 86/02, IV. ÚS 440/2012, automatické vyvolanie porušenia základného práva, pojem v „primeranej lehote“ obsiahnutý v čl. 6 ods. 1 dohovoru, Porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: 1) Navyše, aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje zákonná lehota podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, ústavný súd vyslovil právny názor, že pojem „zbytočné prieťahy“ obsiahnutý v čl. 48 ods. 2 ústavy (obdobne aj pojem v „primeranej lehote“ obsiahnutý v čl. 6 ods. 1 dohovoru) je pojem autonómny, ktorý nemožno vykladať a aplikovať len s ohľadom na v zákone ustanovené lehoty na vykonanie toho-ktorého úkonu súdu alebo iného štátneho orgánu. Pri posúdení, či došlo k porušeniu základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd na takéto lehoty síce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenia exekučny poriadok, prípustnosť odvolania proti rozhodnutiu súdneho úradníka, rozhodnutie vyššieho súdneho úradníka, ustanovenie § 374 ods. 4 OSP, rozhodnutie súdu prvého stupňa, Neprípustnosť odvolania, vylúčeie súdneho exekútora
Právna veta: 1) V prípade rozhodovania o vylúčení súdneho exekútora z exekúcie ide o rozhodnutie, proti ktorému odvolanie v zmysle ustanovenia § 30 ods. 10 Exekučného poriadku nie je prípustné, ak ho vydá sudca.
Vo všetkých prípadoch namietaných uznesení okresného súdu však išlo o rozhodnutie vyššej súdnej úradníčky. Podľa ustanovenia § 374 ods. 4 OSP je proti rozhodnutiu súdneho úradníka odvolanie prípustné vždy. O takomto odvolaní rozhoduje sudca okresného súdu, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: uznesenie, rozsudok súdu v sporovom konaní, absencia odôvodnenia uznesenia súdu, vecná správnosť napadnutého uznesenia, požiadavka primeraného použitia ustanovení o rozsudku aj na uznesenia, rozhodovanie o procesných podmienkach konania, rozhodovanie o príslušnosti všeobecného súdu, odôvodnenie uznesenia
Právna veta: Rozhodovanie o príslušnosti všeobecného súdu (funkčná, vecná a miestna) je rozhodovaním o procesných podmienkach konania (a nie o jeho vedení). Vzhľadom na požiadavku primeraného použitia ustanovení o rozsudku aj na uznesenia, pokiaľ Občiansky súdny poriadok nestanovuje inak (§ 167 ods. 2 OSP), sa preto okrem iných na rozhodovanie o príslušnosti všeobecného súdu uznesením použijú primerane aj ustanovenia § 157 ods. 2 až 4 OSP týkajúce sa obsahu odôvodnenia. Z uvedeného vyplýva, že nesprávnou interpretáciou označeného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku sa krajský súd nepochybne dopust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: čl. 2 ods. 2 ústavy SR, čl. 152 ods. 4 ústavy, výlučná a bezpodmienečná nevyhnutnosť doslovného gramatického výkladu, výklad e ratione legis, systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne súladného výkladu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, metodologický postup, súčasť rozhodovacej činnosti súdov zahŕňajúcej aplikáciu abstraktných právnych noriem, zisťovanie obsahu a zmyslu právnej normy uplatňovaním jednotlivých metód právneho výkladu
Právna veta: Ústavný súd už v rámci svojej rozhodovacej činnosti konštatoval, že nevyhnutnou súčasťou rozhodovacej činnosti súdov zahŕňajúcej aplikáciu abstraktných právnych noriem na konkrétne okolnosti individuálnych prípadov je zisťovanie obsahu a zmyslu právnej normy uplatňovaním jednotlivých metód právneho výkladu. Ide vždy o metodologický postup, v rámci ktorého nemá žiadna z výkladových metód absolútnu prednosť, pričom jednotlivé uplatnené metódy by sa mali navzájom dopĺňať a viesť k zrozumiteľnému a racionálne zdôvodnenému vysvetleniu textu právneho predpisu. Pri výklade a aplikácii ustanovení práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ustanovenie § 26 zákona o konkurze a vyrovnaní, zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov pred vyhlásením konkurzu, Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, konkurzný súd, preskúmanie rozhodnutí v konkurznom konaní, výrok právoplatného rozsudku, rozhodnutia v konkurznom konaní, Výrok právoplatného rozsudku
Právna veta: 1) Ústavný súd nad rámec už uvedeného k námietke, že rozhodnutia v konkurznom konaní môže preskúmavať len konkurzný súd, uvádza, že túto námietku nepovažuje za opodstatnenú. V rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 421/2012 napr. ústavný súd odkazuje na komentár k Občianskemu súdnemu poriadku (Števček/Ficová a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck 2009, s. 424 – 425), podľa ktorého „skutočnosť, že výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre všetky orgány, sa však nemôže vykladať tak, že by sa iný subjekt než účastník právoplatne rozhodnutého konania nemohol domáhať svojho nároku, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, Ústavný prieskum dodržiavania základných práv a slobôd, presne vymedzený petit, nedostatok odôvodnenia a procesné následky, meritórne preskúmanie sťažnosti, Závažný obsahový nedostatok petitu, významné procesné dôsledky, Absencia označenia základného práva, obsahový nedostatok petitu
Právna veta: 1) Závažným obsahovým nedostatkom petitu brániacim meritórnemu preskúmaniu sťažnosti absencia označenia základného práva alebo slobody sťažovateľky, ktoré malo byť porušené. Aby bola formulácia návrhu na rozhodnutie úplná a zrozumiteľná, petit sťažnosti, ktorým je ústavný súd pri svojom rozhodovaní viazaný, má obsahovať nielen označenie ustanovenia, ktorým je zaručené právo, ktoré malo byť porušené, ale aj slovné vyjadrenie tohto práva, a to tak, aby neboli vo vzájomnom rozpore. Takisto nedostatok odôvodnenia má významné procesné dôsledky. Uvedené je nevyhnutné na vymedzenie hraníc, v ktorých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, Vylúčenie právomoci ústavného súdu, konanie na obvodnom pozemkovom úrade, nečinnosť obvodného pozemkového úradu v reštitučnej veci, Právomoc všeobecného súdu v správnom súdnictve, porušovanie označených práv, Právomoc všeobecného súdu
Právna veta: 1)............ je daná právomoc všeobecného súdu v správnom súdnictve rozhodovať o nečinnosti orgánu verejnej správy, ktorým je aj obvodný pozemkový úrad. Túto právomoc správneho súdnictva nemožno nahradiť konaním pred ústavným súdom. Pokiaľ ide teda o nečinnosť obvodného pozemkového úradu v reštitučnej veci sťažovateliek, jej odstránenia sa musia domáhať na príslušnom všeobecnom súde, a nie na ústavnom súde (m. m. II. ÚS 200/2011). Konanie na obvodnom pozemkovom úrade naďalej trvá a na zásah proti prípadnému porušovaniu označených práv sťažovateliek nečinnosťou tohto orgánu verejnej správy je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, nástroje súdu na vyriešenie tzv. objektívnych okolností, I. ÚS 119/03, objektívne okolností v dispozičnej sfére vedenia súdu, zabezpečenie súdneho konania, Nedostatočné personálne obsadenie súdu
Právna veta: 1) Nedostatočné personálne obsadenie súdu a nadmerné množstvo vecí, v ktorých sa musí zabezpečiť súdne konanie, by mohlo len dočasne ospravedlniť vzniknuté prieťahy, a to len v tom prípade, ak sa na ten účel prijali včas adekvátne opatrenia. Ústava v čl. 48 ods. 2 zaväzuje predovšetkým súdy ako garantov spravodlivosti, aby prijali príslušné opatrenia umožňujúce prerokovanie veci – a teda vykonanie spravodlivosti – bez zbytočných prieťahov. I keď nie všetky nástroje na vyriešenie tzv. objektívnych okolností sa nachádzajú v dispozičnej sfére vedenia súdu či konajúceho sudcu, nemožno systémové ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zabezpečovací prevod práva, zhojenie rozsudku všeobecného súdu, žalobca ako vlastníkom sporných nehnuteľností, dobromyseľné nadobudnutie vlastníckeho práva, zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, konanie v dobrej viere, zjavná neodôvodnenosť rozhodnutia, Nezaujatie stanoviska k námietke účastníka
Právna veta: Na základe dosiaľ uvedeného možno konštatovať, že krajský súd sa námietkou sťažovateľov poukazujúcich na to, že konali v dobrej viere, nijako nezaoberal, a preto sa s ňou ani nevysporiadal. Skonštatoval totiž iba to, že tak zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, ako aj následné kúpne zmluvy boli z dôvodov podrobne uvedených v rozsudku (a následne odobrených najvyšším súdom v dovolacom konaní) neplatné. Nijako sa však nevyjadril k vecnej správnosti či nesprávnosti toho výroku rozsudku okresného súdu, ktorým bolo určené, že žalobca je vlastníkom sporných nehnuteľností, a to z pohľad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obhajca, poverenie na zastupovanie v súdnom konaní, advokát legitimovaný na určitý právny úkon, odovzdanie zásielky na poštovú prepravu, okamih doručenia splnomocnenia súdu, výklad ustanovenia § 36 ods. 5 Trestného poriadku
Právna veta: Výklad ustanovenia § 36 ods. 5 Trestného poriadku, ktorý si krajský súd osvojil, treba považovať za arbitrárny, keďže vo svojich dôsledkoch celkom popiera označené práva sťažovateľa. Bez ohľadu na skutočnosť, že účinky splnomocnenia nastávajú vo vzťahu voči orgánu činnému v trestnom konaní a voči súdu až okamihom doručenia splnomocnenia, vo vzájomnom vzťahu medzi zastúpeným a zástupcom sa splnomocnenie spravidla stáva platným a účinným už momentom podpísania splnomocnenia zo strany zastúpeného, resp. prejavom vôle zástupcu, podľa ktorého poverenie na zastupovanie od zastúpeného prijíma. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dobový výklad právnych predpisov, ústavné princípy, právo na spravodlivý súdny proces a súdnu ochranu, princíp právneho štátu, ochrana vlastníctva, výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Navrhovateľ sa domáhal na Ústavnom súde, aby preskúmal rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý rozhodoval v dovolacom konaní. Lebo Najvyšší súd SR sa odklonil od platného práva a rozhodoval podľa práva (a zaužívanej praxi), ktoré bolo platné v predchádzajúcom období (rok 1948) kedy sa štát vydal na cestu totality. Preto výklad právnych predpisov (záborového a náhradového zákona) súdu je v rozpore s ich znením a porušuje tak právo na spravodlivý súdny proces a súdnu ochranu, ako aj ochranu vlastníctva. Ústavný súd uvádza, že pri svojom rozhodovaní bol najvyšší súd povinný rešpe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, preskúmanie nečinnosti súdu, Zastavenie konania pre nezaplatenie preddavku na trovy konania, Uznesenie o povinnosti zložiť preddavok, právomoc rozhodovania všeobecného súdu v správnom súdnictve, preddavok na trovy konania
Právna veta: 1)............ je daná právomoc všeobecného súdu v správnom súdnictve rozhodovať o nečinnosti orgánu verejnej správy, ktorým je aj obvodný pozemkový úrad. Túto právomoc správneho súdnictva nemožno nahradiť konaním pred ústavným súdom. Pokiaľ ide teda o nečinnosť obvodného pozemkového úradu v reštitučnej veci sťažovateliek, jej odstránenia sa musia domáhať na príslušnom všeobecnom súde, a nie na ústavnom súde (m. m. II. ÚS 200/2011). Konanie na obvodnom pozemkovom úrade naďalej trvá a na zásah proti prípadnému porušovaniu označených práv sťažovateliek nečinnosťou tohto orgánu verejnej správy je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, súdne rozhodnutia zásadného významu, Inštitút zverejňovania súdnych rozhodnutí, Rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých veciach, súdna inštancia ako regulátor konfliktov judikatúry, rozsudok Beian v. Rumunsko (č. 1) zo 6. decembra 2007, pokuty podľa daňového poriadku, Rozdielnosť judikatúry najvyššieho súdu - dane, ukladanie pokút orgánmi daňovej správy, zjednocovanie výkladu zákonov
Právna veta: 1) Ani prípadná rozdielnosť judikatúry najvyššieho súdu v otázke ukladania pokút orgánmi daňovej správy podľa daňového poriadku, resp. pred jeho účinnosťou podľa zákona o správe daní (sťažovateľ v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3 Sžf/39/2011 z 1. decembra 2011 v inej jeho právnej veci) ešte neznamená, že najvyšší súd rozhodol arbitrárnym, a teda ústavne neakceptovateľným spôsobom. Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva [napr. z rozsudku Beian v. Rumunsko (č. 1) zo 6. decembra 2007] vyplýva, že rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne podobných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, kvalifikovaná medzinárodná zmluva, dosiahnutie intenzity naznačujúcej neprípustný zásah, zmysel doterajšej judikatúry, II. ÚS 193/06, II. ÚS 210/06, IV. ÚS 238/07, prípadné pochybenia všeobecného súdu v posudzovanom prípade , kritérium na rozhodovanie Ústavného súdu, neprípustné obmedzenie
Právna veta: 1) Kritériom na rozhodovanie ústavného súdu musí byť v zmysle jeho doterajšej judikatúry najmä to, či prípadné pochybenia všeobecného súdu v posudzovanom prípade dosahujú takú intenzitu, ktorá už naznačuje, že nimi došlo k neprípustnému zásahu do ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou garantovaných základných práv alebo slobôd, t. j. musí ísť o zistenie, že v okolnostiach daného prípadu zjavne došlo k takému zásahu do právom chránenej sféry sťažovateľa, ktorý predstavuje neprípustné obmedzenie, resp. odopretie jeho základných práv alebo slobôd (m. m. II. ÚS 193/06, II. ÚS 210/06, I ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: účastníci konania exekučny poriadok, všeobecné ustanovenia exekučny poriadok, najvyšší súd ako zjednocovateľ rozdielnych právnych názorov je zdrojom hlbokých a trvalých inkonzistencií , Sovtransavto Holding v. Ukrajina, sťažnosť č. 48553/99, rozporné právne názory Najvzššieho súdu podkopávajú dôveru verejnosti, Beian v. Rumunsko, sťažnosť č. 30658/05, Baranowski v. Poľsko, sťažnosť č. 28358/95, základný element právneho štátu, princím právnej istoty zahrnutý v Dohovore, sťažnosti č. 24846/94 a č. 34165/96 až č. 34173/96, bod 59 ESĽP, Najvyšší súd má usmerňovať protirečivé rozsudky, obmedzená územná pôsobnosť súdov, súdnictvo založené na existencii nižších súdov, IV. ÚS 209/2010, rozporné právne názory Najvyššieho súdu, prirodzené rozdiely v súdnych rozhodnutiach
Právna veta: 1) Ústavný súd vo svojej predchádzajúcej judikatúre (IV. ÚS 209/2010) v zhode a s poukazom na judikatúru ESĽP konštatoval, „že rozdiely v súdnych rozhodnutiach sú prirodzene obsiahnuté v každom súdnom systéme, ktorý je založený na existencii viacerých nižších súdov s obmedzenou územnou pôsobnosťou“, ale zároveň zdôraznil, že „úlohou najvyššieho súdu je práve usmerňovať tieto protirečivé rozsudky (Zielinski, Pradal, Gonzales a ďalší v. Francúzsko, sťažnosti č. 24846/94 a č. 34165/96 až č. 34173/96, bod 59). Podľa názoru ESĽP je preto v rozpore s princípom právnej istoty, ktorý je zahrnutý v nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, neopodstatnenosť paralelného podania, paralelné podanie sťažnosti a dovolania, navádzanie sťažovateľov na obdobný postup, prerušenie konania Ústavného súdu do rozhodnutia dovolacieho súdu, paralelné podávanie sťažností Ústavnému súdu, prerušenie konania Ústavným súdom, Požiadavka právnej istoty
Právna veta: 1) V prípade, že by ústavný súd prerušil konanie a čakal na rozhodnutie dovolacieho súdu, ako to navrhujú sťažovatelia, mohlo by to navádzať potenciálnych sťažovateľov na obdobný postup, aký zvolili v okolnostiach daného prípadu sťažovatelia, t. j. na paralelné podávanie sťažností ústavnému súdu zároveň s podaním dovolania, čo vzhľadom na už uvedené nie je opodstatnené. Okrem toho paralelné podanie dovolania a sťažnosti ústavnému súdu nemá oporu ani v ustanoveniach zákona o ústavnom súde a navyše, takýto postup nie je ani riešením, ktoré by vyhovovalo požiadavkám právnej istoty.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vybavovanie podnetov, povinnosť prokurátora oznámiť vybavenie podnecovateľovi, povinnosť príslušného prokurátora zaoberať sa podnetom, IV. ÚS 158/03, IV. ÚS 80/03, IV. ÚS 330/04, IV. ÚS 53/05, I. ÚS 186/05, II. ÚS 94/06, I. ÚS 112/06, nspokojnosť s vybavením predchádzajúcich podnetov, tretí a ďalší opakovaný podnet, vybavenie opakovaného podnetu s obsahom nových skutočností, § 54 ods. 2 zákona o prokuratúre, vybavenie podnetu nadriadeným prokurátorom , podnet § 34 ods.1 zákona o prokuratúre, vybavenie podnetov v rovnakej veci, opakovaný podnet vybavený prokurátorom, preskúmanie zákonnosti vybavenia podnetu, právom chránené záujmy
Právna veta: 1) Podľa § 34 ods. 1 zákona o prokuratúre podávateľ podnetu môže žiadať o preskúmanie zákonnosti vybavenia svojho podnetu opakovaným podnetom, ktorý vybaví nadriadený prokurátor (§ 54 ods. 2 zákona o prokuratúre). Podľa § 34 ods. 2 uvedeného zákona ďalší opakovaný podnet v tej istej veci vybaví nadriadený prokurátor uvedený v odseku 1 len vtedy, ak obsahuje nové skutočnosti. Ďalším opakovaným podnetom sa rozumie v poradí tretí a ďalší podnet, v ktorom podávateľ podnetu prejavuje nespokojnosť s vybavením svojich predchádzajúcich podnetov v tej istej veci..................2) Podľa stabilizov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: likvidácia spoločnosti, problémy zo zabezpečním účtovných dokladov, neschopnosť dlhodobo plniť splatné záväzky, zistenie úpadku dlžníka, viacero veriteľov dlžníka, § 72 ods. 2 Obchodného zákonníka, ako aj § 11 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, povinnosť likvidátora podať návrh na vzhlásenie konkurzu, dlžník vymazaný z obchdného registra, návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka , posúdennie dovolania Najvzšším súdom ako dovolania neprípustného, nariadenie dodatočnej likvidácie dlžníka, sťažovateľ vymenovaný do funkcie likvidátora, plnenie funkcie likvidátora
Právna veta: 1) Ústavný súd však považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že aj keď bol sťažovateľ vymenovaný do funkcie likvidátora súčasne s nariadením dodatočnej likvidácie dlžníka ešte v roku 2006, návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka podal až v roku 2012. V okolnostiach daného prípadu bola nariadená dodatočná likvidácia dlžníka, ktorý bol vymazaný z obchodného registra v roku 2004. Likvidátor je povinný podať návrh vyhlásenie konkurzu bez zbytočného odkladu po zistení úpadku dlžníka. Táto povinnosť likvidátora vyplýva z ustanovenia § 72 ods. 2 Obchodného zákonníka, ako aj § 11 ods. 2 zákona o k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ujma vzniknutá iným osobám odložením vykonateľnosti, právoplatné rozhodnutie,opatrenie alebo iný zásah, uloženie tretím osobám dočasne sa zdržať oprávnenia právoplatného rozhodnutia, dočasné zdržanie sa výkonu právoplatného rozhodnutia , výkon rozhodnutia bez väčšej ujmy sťažovateľa, rozpor s dôležitým verejným záujmom, vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, rozhodnutie o dočasnom opatrení , odloženie vykonateľnosti napadnutého právoplatného rozhodnutia
Právna veta: 1) Podľa § 52 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ak to nie je v rozpore s dôležitým verejným záujmom a ak by výkon napadnutého rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu neznamenal pre sťažovateľa väčšiu ujmu, než aká môže vzniknúť iným osobám pri odložení vykonateľnosti; najmä uloží orgánu, ktorý podľa sťažovateľa porušil základné práva alebo slobody sťažovateľa, aby sa dočasne zdržal vykonávania právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, vykonanie určitých výkonov meritórne rozhodnutie vo veci, sp. zn. 8 C/166/1996 , zistené prieťahy a neefektívny postup okresného súdu, zvolenie procesného postupu umožňujúceho čo najskôr odstrániť stav právnej neistoty, ústavnoprávna ochrana rozhodovania o trovách konania
Právna veta: 1) Ústavný súd sa priklonil k názoru sťažovateliek, že k zbytočným prieťahom v konaní došlo, aj keď v predmetnej veci okresný súd určité úkony vykonal a meritórne už vo veci rozhodol. Podstatným v okolnostiach danej veci je skutočnosť, že vec sťažovateliek ako taká nebola do času rozhodovania ústavného súdu právoplatne skončená, pretože aj (iba) rozhodovanie o trovách konania požíva tiež ústavnoprávnu ochranu................................2) Okresný súd vzhľadom na celkovú dĺžku konania a už uvedené v predchádzajúcom rozhodnutí ústavného súdu o zistených prieťahoch nekonal sústredene a efekt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, odchýlenie od príslušných ustanovení zásadne popierajúce ich účel a význam, svojvoľný, zjavne neodôvodnený, resp. ústavne nekonformný právny názor krajského súdu, nesúhlas Ústavného súdu s interpretáciou zákonov všeobecnými súdmi, opodstatnenosť v prípade nezlučiteľnosti s Ústavou , Ústavný súd nie je opravným súdom právnych názorov krajského súdu, oprávnenie Ústavného súdu nahradiť právny názor krajského súdu svojím vlastným, nestotožnenie s právnym názorom krajského súdu, svojvôľa pri výklade a aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom, ingerencia Ústavného súdu do výkonu právomoci krajského súdu
Právna veta: 1) Skutočnosť, že sťažovateľ sa s právnym názorom krajského súdu nestotožňuje, nemôže sama osebe viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti tohto názoru a nezakladá ani oprávnenie ústavného súdu nahradiť právny názor krajského súdu svojím vlastným. V konečnom dôsledku ústavný súd nie je opravným súdom právnych názorov krajského súdu. Ingerencia ústavného súdu do výkonu tejto právomoci krajského súdu je opodstatnená len v prípade jeho nezlučiteľnosti s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou. Aj keby ústavný súd nesúhlasil s interpretáciou zákonov všeobecných súdov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, konanie pred ústavným súdom, nerelevantné výnimky v danaj veci, § 20 a § 50 zákona o Ústavnom súde, presná definícia právomocí a ich uplatnenie v návrhu, osobitná platnosť pre osoby zastúpené advokátom, ostatné požadované zákonné náležitosti, formálne a vecné náležitosti návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom, viazanosť Ústavného súdu návrhom na začatie konania
Právna veta: 1) Viazanosť ústavného súdu návrhom na začatie konania i ostatnými požadovanými zákonnými náležitosťami osobitne platí v prípadoch, v ktorých osoby požadujúce ochranu svojich základných práv a slobôd sú zastúpené advokátom. Z uvedeného vyplýva, že ústavný súd má v ústave a v zákone o ústavnom súde presne definované právomoci, uplatnenie ktorých je viazané na splnenie viacerých formálnych aj vecných náležitostí návrhu na začatie konania (čl. 127 ods. 1 ústavy, § 20 a § 50 zákona o ústavnom súde). Až na výnimky, ktoré v danej veci nie sú relevantné, je ústavný súd pritom viazaný návrhom na začat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Súdny exekútor, postavenie verejného činiteľa, štátom určená a splnomocnená osoba, aktívna legitimácia na podanie sťažnosti, vylúčenie z vykonávania exekúcie, pomer k účastníkom konania, objekt rozhodovania o vylúčení z exekúcie, nositeľ základných práv, neoprávnená osoba na podanie sťažnosti
Právna veta:

Súdny exekútor má pri výkone exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa. Tento svoj status získal podľa zákona Exekučného poriadku, keďže podľa § 2 ods. 1 je exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Podľa ustanovenia § 5 Exekučného poriadku má exekútor pri výkone exekučnej činnosti ako výkonu verejnej moci postavenie verejného činiteľa. Z uvedeného vyplýva, že Exekučným poriadkom preniesol štát časť výkonu svojej moci – špecificky moci súdnej, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, vec prerokovávajúcim sudcom Ústavného súdu vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 13184/2012, predseda Najvyššieho súdu nie je účastníkom napadnutého konania, vzťah sudcov Ústavného súdu k osobe predsedu Najvyššieho súdu, priami účastníci konania pred všeobecným súdom, námietka predpojatosti týkajúca sa výlučne vzťahu namietaných sudcov, námietka predpojatosti vznesená predsedom Najvyššieho súdu, postavenie predsedu Najvyššieho súdu v konaní pred Ústavným súdom, pojem "oprávnenie zástupcu účastníka podať námietku predpojatosti"
Právna veta: 1) Je potrebné vnímať aj oprávnenie „zástupcu účastníka“ podať námietku predpojatosti proti vec prerokovávajúcim sudcom ústavného súdu vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 13184/2012, najmä pokiaľ ide o dôvody uvádzané v tejto námietke. Postavenie predsedu najvyššieho súdu v konaní pred ústavným súdom vedenom pod sp. zn. Rvp 13184/2012, ktorého osoby sa námietky predpojatosti uvedené v podaní navrhovateľa výlučne týkajú, je prima facie iné/slabšie, ako je postavenie vec prerokovávajúceho senátu najvyššieho súdu (o ktorého vec v skutočnosti ide) alebo ako je postavenie priamych účastníkov uvedeného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, predbežné prerokovanie Ústavným súdom, II. ÚS 101/03, IV. ÚS 136/05, dôvod odmietnutia návrhu pre jeho zjavnú neopodstatnenosť, možnosť porušenia základného práva alebo slobody, nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi namietaným rozhodnutím a základným právom, judikatúra ústavného súdu
Právna veta: 1) O zjavnej neopodstatnenosti sťažnosti v zmysle judikatúry ústavného súdu možno hovoriť vtedy, keď namietaným postupom orgánu štátu (súdu) nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu toho základného práva alebo slobody, ktoré označil sťažovateľ, a to buď pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi namietaným rozhodnutím a základným právom alebo slobodou, ktorých porušenie sa namietalo, alebo z iných dôvodov.......................................2) Za zjavne neopodstatnenú sťažnosť možno preto považovať tú, pri predbežnom prerokovaní ktorej ústavný súd nezistí možnosť porušenia označeného zákla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 46 ods. 2 Ústavy SR, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, postavenie sťažovateľa, právoplatné rozhodnutie, systém správneho súdnictva, procesný postup
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu v rámci konania patriaceho do systému správneho súdnictva podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku môže uplatniť a realizovať svoje základné právo na súdnu ochranu len účastník konania pred príslušným správnym orgánom podaním žaloby proti jeho právoplatnému rozhodnutiu (obdobne II. ÚS 19/04, IV. ÚS 149/04, I. ÚS 239/07). V takom type verejného súdnictva, akým je správne súdnictvo podľa § 247 a nasl. OSP, je pojmovo vylúčené, aby sťažovateľka mohla uplatňovať a realizovať právo na spravodlivý súdny proces. Na podporu tohto záveru možno tiež uviesť, že sťažo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, materiálne nevyhovenie povinného zastúpenia, ústavná sťažnosť musí byť napísaná splnomocneným advokátom, zahlcovanie neprerokovateľnými podaniami, pomoc efektívnym konaním pred Ústavným súdom, účel povinného zastúpenia navrhovateľa, požiadavka kvalifikovaného právneho zastúpenia navrhovateľa, účel povinného zastúpenia
Právna veta: 1) Požiadavka kvalifikovaného právneho zastúpenia navrhovateľa nie je samoúčelná, ale má napomáhať efektivite konania pred ústavným súdom a nezahlcovať ho neprerokovateľnými podaniami, ktorých spracovanie mu bráni venovať sa tým veciam, ktoré si zasluhujú pozornosť, dokonca i jeho zásah. Potom aj z povahy a účelu povinného zastúpenia navrhovateľa v konaní pred ústavným súdom vyplýva nielen to, že navrhovateľ musí byť zastúpený advokátom – túto povinnosť si sťažovateľka splnila – ale aj požiadavka, že ústavná sťažnosť musí byť týmto splnomocnencom (advokátom) napísaná. Ak sa tak nestalo, nebol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, § 25 ods. 2 zákona o Ústavnom súde , povinnosť Ustavného súdu odstraňovať nedostatky v návrhu, "dokumenty podľa textu“ označené ako prílohy sťažnosti, doručenie písomných podkladov k sťažnosti, označené rozhodnutie všeobecného návrhu v petite sťažnosti, dôvod nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí, nedostatky zákonom predpísaných náležitostí, Prílohy k sťažnosti
Právna veta: 1) Sťažovateľka v petite sťažností označila rozhodnutia krajského súdu, ktorými malo dôjsť k porušeniu jej označených práv, a zároveň na úvodnej strane svojich sťažností uvádza ako prílohy „dokumenty podľa textu“, no napriek tomu ústavnému súdu (okrem splnomocnenia) žiadne písomné podklady nedoručila. Keďže nedostatky zákonom predpísaných náležitostí vyplývajúce z podaní sťažovateľov ústavný súd nie je povinný odstraňovať z úradnej povinnosti, sťažnosť sťažovateľky odmietol podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde aj z dôvodu nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, povinnosti sťažovateľa v konaní pred Ústavným súdom, nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde, odmietnutie sťažnosti pri predbežnom prerokovaní, nezvolenie si žiadneho právneho zástupcu, nemožnosť začať konanie pred Ústavným súdom, nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí pri podaní sťažnosti, povinné zastupovanie sťažovateľa advokátom ako osobitná podmienka konania na Ústavnom súde
Právna veta: 1) Povinné zastúpenie sťažovateľa advokátom je osobitná podmienka konania na ústavnom súde, bez splnenia ktorej tento súd nemôže začať konať; keďže sťažovateľ si nemienil zvoliť žiadneho právneho zástupcu, ústavný súd jeho sťažnosť odmietol už pri jej predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: platenie trov konania, I. ÚS 440/2012, uplatnenie ochrany práv po ukončení a vydaní rozhodnutia, neúspešné opravné konanie pred všeobecným súdom, § 141a ods. 1 in fine Občiansky súdny poriadok, nezloženie stanoveného preddavku na trovy konania, charakter konečného rozhodnutia okresného súdu, rozhodnutie okresného súdu procesnej povahy, možnosť podať mimoriadne opravné prostriedky, sťažnosť považovaná za predčasnú
Právna veta: 1)Je potrebné sťažnosť považovať za predčasnú, a teda neprípustnú, pretože smeruje proti rozhodnutiu okresného súdu procesnej povahy, ktoré nemá charakter rozhodnutia „konečného“. V okolnostiach danej veci by k eventuálnemu porušeniu sťažovateľom označených práv v materiálnom slova zmysle na základe jeho nosných dôvodov mohlo dôjsť napr. až v prípade, ak by okresný súd na základe nezloženia stanoveného preddavku na trovy konania zastavil konanie (§ 141a ods. 1 in fine Občiansky súdny poriadok) a následne by prebehlo pre sťažovateľa neúspešné opravné konanie pred všeobecnými súdmi, v rámci ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: čl. 152 ods. 4 ústavy, interpretácia relevantných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a zákona o ochrane spotrebiteľa okresným súdom , vylúčenie kritizovaného exekučného konania, popieranie zmyslu a účelu zákonnej právnej úpravy s následkom nedovoleného obmedzenia , jednoznačné ustálenie charakteru exekučného konania z pohľadu jeho (ne)sporovosti, nedovolené obmedzenie základných práv a slobôd, požiadavka ústavnej konformity výkladu podústavných právnych predpisov, Združenia zamerané na ochranu spotrebiteľov
Právna veta: 1) Ústavný súd dospel k záveru, že interpretácia relevantných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a zákona o ochrane spotrebiteľa okresným súdom rešpektovala požiadavku ústavnej konformity výkladu podústavných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 ústavy). V súvislosti s prerokovávanou sťažnosťou pritom nie je rozhodujúce jednoznačné ustálenie charakteru exekučného konania z pohľadu jeho (ne)sporovosti. To už je totiž otázka zákonnosti, ktorej „pánmi“ sú podľa už citovanej judikatúry všeobecné súdy, a ústavný súd, ako už bolo uvedené, do uplatňovania zákonnosti všeobecnými súdmi môže vstúpiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: účastníci konania exekučny poriadok, zastúpenie spotrebiteľským združením v akomkoľvek konaní pred orgánmi verejnej moci, priestor pre účinnejšiu ochranu povinného, exekučný súd popieral účel a zmysel zákonných právnych noriem , žiadna právne významná úloha, ochrana povinného pred nadmernými zásahmi prostriedkami núteného výkonu , legálno-definičné znaky spotrebiteľa, konanie o nútenom výkone rozhodnutia , povinnosť právoplatne potvrdená kompetentným orgánom verejnej moci, Učel exekučného práva
Právna veta: 1) Fyzická osoba sa v konaní o nútenom výkone rozhodnutia týkajúceho sa spotrebiteľského právneho vzťahu nestáva povinným preto, lebo napĺňa legálno-definičné znaky spotrebiteľa, ale preto, že dobrovoľne nesplnila povinnosť právoplatne potvrdenú kompetentným orgánom verejnej moci...................2) A tak hoci je účelom exekučného práva aj ochrana povinného pred nadmernými zásahmi prostriedkami núteného výkonu rozhodnutia, určite ním nie je ochrana fyzickej osoby z titulu jej spotrebiteľskej pozície. Jednoducho v takom exekučnom konaní, o aké ide aj v prerokovávanej veci, nezohráva fakt, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: účastníci konania exekučny poriadok, združenie, dobrovoľné nesplnenie uloženej povinnosti , uložená hmotno-právna povinnosť , právoplatne a vykonateľne judikovaný právny vzťah, nútené vymoženie povinnosti z právneho vzťahu, povinnosti z právneho vzťahu v exekučnom konaní, obah spotrebiteľského právneho vzťahu, Právoplatnosť a vykonateľnosť súdneho rozhodnutia
Právna veta: 1) V exekučnom konaní dochádza k nútenému vymoženiu povinnosti z právneho vzťahu, ktorého obsah už je právoplatne a vykonateľne judikovaný. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou súdneho rozhodnutia o obsahu spotrebiteľského právneho vzťahu nadobúda tento právny vzťah v perspektíve núteného výkonu novú kvalitu. Fyzická osoba, ktorej bola v nachádzacom konaní uložená hmotno-právna povinnosť nerozlučne spätá s pozíciou spotrebiteľa, sa na základe právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia v spojení s právnou skutočnosťou spočívajúcou v dobrovoľnom nesplnení uloženej povinnosti a s právnou sk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov, opravný prostriedok proti rozhodnutiu pozemkového úradu, naďalej vedené konanie pozemkovým úradom, rozhodnutie o veci uplatnených reštitučných nárokoch, vrátenie rozhodnutia z iných dôvodov, zrušenie zozhodnutia pozemkového úradu, objektívne vylúčená možnosť konštatovať namietané porušenia
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že za stavu, keď sa sťažovateľka sama domáhala žalobou, opravným prostriedkom proti rozhodnutiu pozemkového úradu, zrušenia tohto rozhodnutia a vrátenia veci na ďalšie konanie a krajský súd predmetné rozhodnutie zrušil a vrátil na ďalšie konanie (hoci z iných dôvodov, ako boli sťažovateľkou uvádzané v jej opravnom prostriedku), a preto namietaný rozsudok krajského súdu nie je konečným rozhodnutím vo veci sťažovateľkou uplatnených reštitučných nárokov, je objektívne vylúčená možnosť konštatovať sťažovateľkou namietané porušenie ňou označených práv namietaným rozsudkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, spojenie vecí, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, občiansky súdny poriadok ne konanie pred Ústavným súdom, § 31a zákon o Ustavnom súde čl.127 Ústavy SR, zákon o Ústavnom súde nemá osobitné ustanovenie o spojení vecí, skutkovo súvisiace veci zhodných účastníkov, spojenie vecí na spoločné konanie § 112 ods.1 OSP, primerané použitie ustanovení zákona č.99/1963 Zb., Záujem hospodárnosti konania
Právna veta: 1) Podľa § 31 zákona o ústavnom súde ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred ústavným súdom primerane ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“). V zmysle § 112 ods. 1 OSP v záujme hospodárnosti konania môže súd spojiť na spoločné konanie veci, ktoré sa uňho začali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Zákon o ústavnom súde nemá osobitné ustanovenie o spojení vecí, avšak v súlade s citovaným § 31a zákona o ústavnom súde možno v konaní o sťažnosti podľa čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, absencia akejkoľvek spojitosti medzi namietaným porušením označených článkov , právo na spravodlivé súdne konanie čl.6 ods. 1 Dohovoru, odlišné zaobchádzanie pred všeobecným súdom, porušenie zákazu diskriminácie čl.14 Dohovoru, výrazne nevýhodné postavenie v konaní pred všeobecným súdom
Právna veta: 1) Porušenie čl. 12 ods. 2 ústavy a porušenie zákazu diskriminácie zaručeného v čl. 14 dohovoru odôvodňovala sťažovateľka tým, že mala v konaní pred všeobecným súdom výrazne nevýhodné postavenie a bolo s ňou zaobchádzané odlišne. Z uvedeného vyplýva, že porušenie označených článkov ústavy a dohovoru sťažovateľka spája s porušením svojho základného práva na súdnu ochranu (čl. 46 ods. 1 ústavy) a práva na spravodlivé súdne konanie (čl. 6 ods. 1 dohovoru), ktorého porušenie však ústavný súd v postupe a rozhodnutiach okresného súdu nezistil, a preto nemohol konštatovať ani porušenie zákazu diskrim ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, IV. ÚS 47/05, doplnenie hmotnoprávnych ustanovení Dohovoru a jeho protokolov, potrebnosť deklarovať porušenie práv IV.ÚS 119/07, implicitná súčasť rozhodovania Ústavného súdu, povinnosť rešpektovať výklad Ústavy orgánmi verejnej moci, účinný vzťah k právam a slobodám, ustanovenie čl.12 ods.2 Ústavy ako charater ústavného princípu
Právna veta: 1) Ustanovenie čl. 12 ods. 2 ústavy má charakter ústavného princípu, ktorý sú povinné rešpektovať všetky orgány verejnej moci pri výklade a uplatňovaní ústavy. Tieto ustanovenia ústavy sú vždy implicitnou súčasťou rozhodovania ústavného súdu, t. j. aj jeho rozhodovania o porušovaní základných práv a slobôd garantovaných ústavou podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, a preto ak neboli porušené základné práva a slobody sťažovateľa, nie je potrebné deklarovať ani porušenie týchto ustanovení ústavy (IV. ÚS 119/07).........................2) Ústavný súd aj vo vzťahu k čl. 14 dohovoru poukazuje na judikatúru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, rozhodnutie o odvolaní, rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3 Cdo 153/96 z 21. augusta 1997, nové skutočnosti v námietke , iné posúdenie ako posúdenie nadriadeného súdu, opravbý prostriedok § 201 a § 205 ods. 2 písm. a) v spojení s § 221 ods. 1 písm. g) OSP, resp. § 237 písm. g) OSP, vznesenie novej námietky zaujatosti § 15 a OSP, pochybnosť o nestrannosti a nezaujatosti sudcu konajúceho vo veci, skúmanie podmienok prípustnosti dovolania § 237 g OSP, sudca vylúčený z prejednávania a rozhodovania vecí, Neexistencia žiadneho rozhodnutia
Právna veta: 1) Ústavný súd poznamenáva, že pokiaľ by sa v ďalšom priebehu konania objavili nové skutočnosti objektívne a dôvodne vzbudzujúce pochybnosť o nestrannosti a nezaujatosti sudcu konajúceho v sťažovateľovej veci, môže sa sťažovateľka ochrany svojho práva na prerokovanie veci pred nezávislým a nestranným súdom domáhať vznesením novej námietky zaujatosti (§ 15a OSP), prípadne prostredníctvom opravných prostriedkov [§ 201 a § 205 ods. 2 písm. a) v spojení s § 221 ods. 1 písm. g) OSP, resp. § 237 písm. g) OSP], o čom svedčí aj judikatúra najvyššieho súdu, v zmysle ktorej: „Neexistencia žiadneho rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, odklad exekúcie, § 56 a § 57 Exekučného poriadku, rozhodnutie exekučného súdu bez návrhu , začiatok exekučného konania doručením návrhu na vykonanie, zákon č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, lehota na rozhodnutie o exekúcii, rozhodovanie o návrhoch účatníkov exekúcie exekučným súdom, dĺžka trvania exekučného konania, dohľad nad exekučným konaním, úloha okresného súdu v exekučnom konaní
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že úlohou okresného súdu, ktorý je v exekučnom konaní exekučným súdom, je „dohliadať“ na exekučné konanie a v tomto konaní (ako jediný oprávnený) rozhodovať. Exekučný súd rozhoduje o návrhoch účastníkov exekučného konania predložených mu exekútorom, pričom v niektorých prípadoch má vzhľadom na obsah týchto návrhov zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) ustanovenú lehotu na svoje rozhodnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, čl. 124 ústavy, Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti, Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti., opomenutie podstaty čl. 124 Ústavy SR, právne argumenty podmieňujúce ústavný problém, sústredenie na popis skutkových okolností prípadu, viaceré spisové značky spôsobujúce neprehľadnosť a nezrozumiteľnosť sťažnosti, skutkové okolnosti spojené s úkonmi orgánov činných v trestnom konaní, spisové značky rozhodnutí orgánov verejnej moci, neoznačené namietané konania v petite , požiadavka ustanovenia § 50 ods.1 b zákon o Ústavnom súde, Nezrozumiteľná a neprehľadná sťažnosť
Právna veta: 1) Sťažovateľ, ktorý je zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom, v petite sťažnosti neoznačil namietané konania a rozhodnutia orgánov verejnej moci spisovými značkami tak, ako to vyžaduje § 50 ods. 1 písm. b) zákona o ústavnom súde. V úvode odôvodnenia sťažnosti síce sťažovateľ predostrel svoje námietky (majúce charakter popisu skutkových okolností) prehľadným spôsobom, ale postupným uvádzaním ďalších skutkových okolností spojených s úkonmi orgánov činných v trestnom konaní a orgánov prokuratúry, ktoré označil viacerými spisovými značkami, vytvoril podobu neprehľadnej a nezrozumiteľnej sťaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, kópia uznesenia Najvyššieho súdu bez vyznačenia jeho právoplatnosti, vykonateľnosť rozhodnutia Ústavného súdu, ýchodisko pre rozhodnutie Ústavného súdu, presne a jasne vymedzená sťažnosť, primeranosť dĺžky súdneho konania, právo na prejednanie veci v primeranej lehote čl.6 ods. 1 Dohovoru, pojem "právo na prejednanie žiadosti", pojem „právo na prerokovanie“
Právna veta: 1) Pojem „právo na prerokovanie“ sa totiž spája s vyjadrením práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 ústavy a pojem „právo na prejednanie jeho záležitosti“ zase s právom na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. Tieto práva sa však vzťahujú na primeranosť dĺžky súdneho konania, nie na jeho výsledok, s ktorým je sťažovateľ pravdepodobne nespokojný. Z uvedeného teda vyplýva, že sťažovateľ v petite sťažnosti nepomenoval (neoznačil) presne, porušenie akého základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a akého práva podľa čl. 6 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: daňová kontrola, možnosť využitia prostriedku nápravy v rámci správneho súdnictva, práva a povinnosti daňových subjektov , začatie daňového konania správcom dane, vyjadrenie k daňovej kontrole v protokole , právo vyjadriť sa k daňovej kontrole, práva priznané daňovým poriadkom, povinnosť strpieť daňovú kontrolu, práva a povinnosti sťažovateľa ako daňového subjektu, povaha daňovej kontroly, Moment začatia daňového konania, Práva sťažovateľa ako daňového subjektu, Špecifická kontrolná činnosť správcu dane
Právna veta: ) Ústavný súd konštatuje, že ide o špecifickú kontrolnú činnosť správcu dane, a z povahy daňovej kontroly vyplýva, že sa v nej nerozhoduje o žiadnych právach a povinnostiach sťažovateľa ako daňového subjektu. Sťažovateľ ako daňový subjekt je povinný strpieť daňovú kontrolu a v rámci priznaných práv daňovým poriadkom má len právo vyjadriť sa k daňovej kontrole a navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k daňovej kontrole a k jej zisteniam. Až následne, v závislosti od výsledkov daňovej kontroly, správca dane môže začať daňové konanie, v ktorom sa už rozhoduje o právach a povinnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: plánovaný čas príletu do cieľového miesta, presmerovanie letu, meškanie 3 a viac hodín v leteckej doprave, nezvratná strata času a nepohodlie, odmietnutie nástupu do lietadla, nariadenie č. 261/2004, zrušenie alebo meškanie letu, Pojem konečné cieľové miesto, spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim, náhrada škody
Právna veta: 1) Článok 7 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, sa má vykladať v zmysle, že na základe tohto článku má cestujúci priamo prípojného letu, ktorého let mal pri odlete kratšie meškanie, ako sú limity stanovené v článku 6 uvedeného nariadenia, ale ktorý do svojho konečného cieľového miesta priletel s meškaním tri hodiny alebo viac voči plánovanému času pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: procesné práva osôb odsúdených v neprítomnosti, odsúdenie v neprítomnosti, rozdiely v ochrane základných práv v členských štátoch EÚ, Winner Wetten, C‑409/06, Zb. s. I‑8015, bod 61, preskúmanie odsudzujúceho rozsudku vydaného v neprítomnosti, postup odovzdávania osôb medzi členskými štátmi EÚ, rozhodnutie č.2002/584/SVV čl.4 Rady, Prednosť práva Únie, odovzdanie osoby odsúdenej v neprítomnosti, rozsudok vydaný v neprítomnosti, Európsky zatykač, právo na spravodlivý proces, európsky zatýkací rozkaz
Právna veta: 1) Článok 4a ods. 1 písm. rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi v znení zmenenom a doplnenom rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že vykonávajúcemu súdnemu orgánu v prípadoch uvedených v tomto ustanovení bráni podriadiť výkon európskeho zatykača vydaného na účely výkonu trestu podmienke možnosti preskúmania odsudzujúceho rozsudku vydaného v neprítomnosti v členskom štáte, ktorý vydal zatykač. 2) Článok 4a ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/584 v znení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: uloženie daňovej sankcie, čl. 50 Charta základných práv EÚ, plná účinnosti noriem Únie, Nezlučiteľnosť s právom Únie, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sankcia trestnej povahy, Nesplnenie povinnosti podať priznanie k dani z pridanej hodnoty, Zásada ne bis in idem
Právna veta: 1) Zásada ne bis in idem uvedená v článku 50 Charty základných práv Európskej únie nebráni tomu, aby členský štát za to isté konanie spočívajúce v nesplnení povinnosti podať priznanie k dani z pridanej hodnoty uložil daňovú a následne trestnú sankciu, pokiaľ prvá sankcia nemá trestnú povahu, čo musí overiť vnútroštátny súd. 2) Právo Únie neupravuje vzťahy medzi Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaným v Ríme 4. novembra 1950 a právnymi poriadkami členských štátov a ani nestanovuje dôsledky, ktoré musí vnútroštátny súd vyvodiť v prípade rozporu medzi právami z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: zdaniteľné plnenie, jednotné uplatňovanie práva Únie, povinnosť znášať výdavky obhajoby, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, poskytovanie služieb advokátmi, spoločný systém dane z pridanej hodnoty, účel zdaniteľných plnení, priama a bezprostredna súvislosť medzi plnením a hospodárskymi činnosťami zdaniteľnej osoby
Právna veta: 1) Existencia priamej a bezprostrednej súvislosti medzi daným plnením a hospodárskymi činnosťami zdaniteľnej osoby na účely určenia, či táto osoba použila tovary a služby „na účely zdaniteľných plnení“ v zmysle článku 17 ods. 2 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2001/115/ES z 20. decembra 2001, závisí od objektívneho obsahu tovarov alebo služieb prijatých touto zdaniteľnou osobou. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: definícia činnosti architekta hostiteľským štátom, primerané použitie dokladu o vzdelaní , kvalifikácia potrebná v oblasti kultúrnych pamiatok, budovy umeleckého významu, smernica Rady 85/384/EHS čl.10 čl.11, doklad o vdelaní vydaný iným členským štátom EÚ, migrujúci architekt, preverenie odbornej spôsobilosti, Držiteľ dokladu o vzdelaní, právo usadiť sa a slobody poskytovať služby , Vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov v oblasti architektúry
Právna veta: 1) Články 10 a 11 smernice Rady 85/384/EHS z 10. júna 1985 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti architektúry a o opatreniach na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej osoby, ktoré sú držiteľmi dokladu o vzdelaní vydaného iným než hostiteľským členským štátom umožňujúceho vykonávať činnosti v oblasti architektúry a výslovne uvedeného v tomto článku 11, nemôžu v tomto hostiteľskom štáte vykonávať činnosti týkajúce sa b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: cezhraničná fúzia spoločostí, čl.49 ZFEÚ čl.54 ZFEÚ, zdaniteľné obdobie, vyčerpanie všetkých možností na zohľadnenie týchto strát v nasledujúcich zdaniteľných obdobiach, straty dcérskej spoločnosti, zdaniteľný zisk, zlúčenie materskej spoločnosti a dcérskej spoločnosti usadenej v inom členskom štáte
Právna veta: 1) Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ za okolností, o aké ide v veci samej, nebránia vnútroštátnej úprave, ktorá nepripúšťa, aby si materská spoločnosť, ktorá sa zlúči s dcérskou spoločnosťou usadenou v inom členskom štáte, mohla zo svojho zdaniteľného zisku odpočítať straty, ktoré vznikli tejto dcérskej spoločnosti v zdaniteľných obdobiach pred zlúčením, hoci túto možnosť pripúšťa, ak ide o zlúčenie s dcérskou spoločnosťou rezidentom. Takáto právna úprava je však nezlučiteľná s právom Únie, ak materskej spoločnosti neumožňuje preukázať, že jej dcérska spoločnosť nerezident alebo tretia osoba vyčerpala ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, Faaborg‑Gelting Linien, C‑231/94, Zb. s. I‑2395, body 12 a 14 z 2.mája 1996, ptrístup do areálu kúpaliska, smernica Rady 2006/112/ES čl.132 ods.1 písmeno m, spoločný systém dane z pridanej hodnoty, zariadenie umožňujúce športové aktivity, Podmienky oslobodenia od DPH, Poskytovanie služieb súvisiacich so športom alebo telesnou výchovou, Neorganizované a nesystematické športové aktivity
Právna veta: 1) Článok 132 ods. 1 písm. m) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dani z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že neorganizované a nesystematické športové aktivity, ktorých cieľom nie je účasť na športových súťažiach, je možné kvalifikovať ako športové aktivity v zmysle tohto ustanovenia. 2) Článok 132 ods. 1 písm. m) smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že prístup do areálu kúpaliska, ktorý ponúka návštevníkom nielen zariadenie umožňujúce športové aktivity, ale aj iné druhy zábavy a relaxu, môže predstavovať poskytovanie služieb úzko súvisiacic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: dane o obdobné odvody z poistného, možnosť meniť právomoci počas trvania zmluvy, smernica č.2002/83/ES čl.50 o životnom poistení, obvyklé bydlisko poistníka, zabránenie dvojitému zdaneniu, Právomoc členského štátu vyberať nepriame dane a obdobné odvody z poistného, Poistné zmluvy podpísané v inom členskom štáte, Nepriama daň z poistného na životné poistenie
Právna veta: 1) Článok 50 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení sa má vykladať tak, že nebráni tomu, aby členský štát vyberal nepriamu daň z poistného na životné poistenie hradeného poistníkmi – fyzickými osobami s obvyklým pobytom v tomto členskom štáte, pokiaľ boli dotknuté poistné zmluvy podpísané v inom členskom štáte, v ktorom mali uvedení poistníci v čase podpisu zmluvy svoje obvyklé bydlisko. 2) Článok 50 ods. 1 smernice 2002/83 tým, že stanovuje, že každá poistná zmluva podlieha výlučne nepriamym daniam a obdobným odvodom z poistného v členskom štá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: právo na voľný pohyb, pevne stanovený deliteľ, pevne stanovené referenčné obdobie, príspevkové základy pracovníka, suma starobného dôchodku samostatne zárobkovo činnej osoby, Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny
Právna veta: 1) Článok 48 ZFEÚ, článok 3, článok 46 ods. 2 písm. a) a článok 47 ods. 1 písm. g) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením (ES) Rady č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006 z 5. apríla 2006, ako aj príloha VI písm. H bod 4 tohto nariadenia sa musia vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, o akú ide vo veci samej, podľa ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: dohoda medzi členskými štátmi o cezhraničnom znaleckom úkone, ovplyvnenie verejnej moci členského štátu EÚ, vstup súdneho znalca na úzenie iného členského štátu EÚ, nariadenie č.1206/2001 čl. 1 ods.1 písm. b , obmedzenie, zakázanie vstupu na miesta spojené s výkonom verejnej moci členského štátu, znalecký úkon vykonaný na miestach spojených s výkonom verejnej moci členského štátu, Vykonanie cezhraničného znaleckého úkonu , Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov
Právna veta: 1) Články 1 ods. 1 písm. b) a 17 nariadenia (ES) č. 1206/2001 Rady z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach sa majú vykladať v tom zmysle, že súd členského štátu, ktorý chce, aby sa vykonanie dôkazu, ktorým je poverený znalec, uskutočnilo na území iného členského štátu, môže toto dokazovanie nariadiť bez toho, aby bol nevyhnutne povinný použiť spôsob vykonania dôkazu stanovený v týchto ustanoveniach. 2) Znalec ustanovený súdom členského štátu musí vstúpiť na územie iného členského štátu, aby tam vykonal znalecké úkony, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: skutočné a účinné zamestnanie, absolvovanie štúdijného kurzu v hostiteľskom štáte EÚ, príspevok na výživu počas štúdia v hostiteľskom štáte EÚ, pracujúci študent v hostiteľskom štáte EÚ, občan EÚ študujúci v hostiteľskom štáte Únie, smernica č.2004/38/ES čl.7 ods.1 písm. c , rovnaké podmienky poskytnutia príspevku, overenie skutkového stavu pracovníka, pojem pracovník, Právo občanov Únie a rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov
Právna veta: 1) Článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 24 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS sa majú vykladať v tom zmysle, že občanovi Únie, ktorý študuje v hostiteľskom členskom štáte a súčasne v ňom vykonáva skutočné a účinné zamestnanie, na základe ktorého mu možno priznať štatút „pracovníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: predčasná výpoveď zmluvy úverovou inštitúciou, zaplatenie dlžných súm podľa zmluvy o úvere, smernica Rady 93/13/EHS čl.6 ods.1, ,čl.7 ods.1, poškodenie spotrebiteľa, návrh spotrebiteľa na zrušenie nekalej podmienky, preskúmanie nekalej povahy zmluvnej podmienky z úradnej povinnosti (ex offo), Zásada kontradiktórnosti, Značná nerovnováha v právach, nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: 1. Článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, ktorý konštatoval ex offo nekalú povahu zmluvnej podmienky, nemusí na to, aby mohol vyvodiť dôsledky tohto konštatovania, čakať, či spotrebiteľ, informovaný o svojich právach, navrhne, aby uvedená podmienka bola zrušená. V každom prípade zásada kontradiktórnosti vo všeobecnosti zaväzuje vnútroštátny súd, ktorý konštatoval v rámci preskúmania ex offo nekalú povahu zmluvnej podmienky, informovať účastníkov konania v spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: konanie o zápise ochranných známok Spoločenstva, žaloba porušenie práv proti majiteľovi neskoršieho zapísaného dizajnu , porušenie práv proti majiteľovi neskoršieho zapísaného dizajnu , nariadenie Rady č.207/2009 čl.9 ods. 1, rovnaké alebo podobné označenia, majiteľ ochrannej známky Spoločenstva, Vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky, možnosť majiteľa skoršej ochrannej známky Spoločenstva podať žalobu pre porušenie práv
Právna veta: 1) Článok 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že výhradné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zabrániť tretím osobám v používaní rovnakých alebo podobných označení ako jeho ochranná známka v obchodnom styku sa vzťahuje aj na majiteľa neskoršej ochrannej známky Spoločenstva bez toho, aby bolo potrebné túto ochrannú známku najskôr vyhlásiť za neplatnú. 2) Treba konštatovať, že napriek zárukám, ktoré poskytuje konanie o zápise ochranných známok Spoločenstva, nemožno úplne vylúčiť, že označenie, ktorým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: choroba materstvo invalidita staroba úmrtie nezamestnanosť , zosnulý a pozostalý rodič, Rada(ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, Rada (ES) č. 1399/1999 z 29. apríla 1999, nariadenie Rady č.1408/71 čl.72 čl.78 ods2 b čl.79 ods.1, postavenie zamestnanca, Úhrn dôb poistenia, nárok na sirotské dávky, Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia
Právna veta: 1) Článok 72, článok 78 ods. 2 písm. b) a článok 79 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1399/1999 z 29. apríla 1999, sa majú vykladať v tom zmysle, že ak vnútroštátna právna úprava stanovuje, že tak zosnulý, ako aj pozostalý rodič môžu v prípade, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: nepretržité dodržiavanie viacročných záväzkov, podmienky poskytovania podpory, kontrola viacročnej podpory agroenvironmentálnych metód výroby, Žiadosť o poskytnutie agroenvironmentálnej pomoci , Režim priamej podpory , Integrovaný správny a kontrolný systém, Sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu
Právna veta: 1)Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia, zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003, nariadenie Komisie (ES) 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999, ako aj nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systé ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: ohrozenie zjednotenia pravidiel súdnej právomoci, prevod vlastníctva medzi účastníkmi so sídlom v rôznych členských štátoch, tretia osoba ako ďalší nadobúdateľ, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, nariadenie Rady č.44/2001 čl.23 , zabezpečenie predvídateľnosti v oblasti súdnej právomoci, doložka o voľbe právomoci, Účinky postúpenia, Žaloba o náhradu škody proti výrobcovi, Postupnosť zmlúv o prevode vlastníctva
Právna veta: 1) Článok 23 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že voči tretej osobe ako ďalšiemu nadobúdateľovi, ktorý v rámci postupnosti zmlúv o prevode vlastníctva uzatvorených medzi účastníkmi so sídlom v rôznych členských štátoch nadobudol vec a chce podať žalobu o náhradu škody proti výrobcovi, sa nemožno dovolávať doložky o voľbe právomoci dohodnutej v zmluve uzatvorenej medzi výrobcom veci a jej nadobúdateľom, okrem prípadu, ak sa preukáže, že táto tretia osoba s uvedenou dolož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Kľúčové slová: štyri kumulatívne podmienky výnimky uvedenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ, účasť podniku na stretnutí ako konkludentný súhlas s nezákonnou iniciatívou, protisúťažné stretnutie, dohoda obmedzujúca súťaž, podnik dotknutý kartelovou dohodou, obmedzenie hospodárskej súťaže
Právna veta: 1. Článok 101 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že podnik dotknutý kartelovou dohodou, ktorej cieľom je obmedziť hospodársku súťaž, údajne pôsobí na relevantnom trhu v čase uzatvorenia tejto kartelovej dohody nelegálne, nemá vplyv na otázku, či tento kartel predstavuje porušenie tohto ustanovenia. 2. Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že na konštatovanie dohody obmedzujúcej súťaž nie je nevyhnuté preukázať osobné konanie štatutárneho zástupcu podniku alebo osobitný súhlas tohto zástupcu v podobe splnomocnenia s konaním svojho zamestnanca, ktorý sa zúčastnil na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zrušenie manželstva, rozvod manželstva, absolútne dôvody rozvodu manželstva, dostatočne kvalifikovane rozvrátené manželstvo, odôvodnenosť rozvodu
Právna veta: Rozvod manželstva je podľa slovenského rodinného práva jediná prípustná forma zániku manželstva počas života oboch manželov. Zánik manželstva nastane dňom, keď rozsudok o rozvode manželstva nadobudne právoplatnosť. Predstavuje úplné zrušenie manželstva konštitutívnym rozhodnutím súdu v konaní iniciovanom niektorým z manželov. Na rozvod manželstva neexistuje právny nárok. Slovenské rodinné právo nepozná tzv. absolútne dôvody rozvodu, v prípade ktorých súd musí manželstvo rozviesť. Je výlučne na posúdení súdu, či sú splnené hmotno-právne dôvody, ktoré zákon ustanovuje pre rozvod manželstva. Mode ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výživné, rozpor s dobrými mravmi, nárok na nemocenské zaniká
Právna veta: Dokazovaním pred súdom prvého stupňa bolo nepochybne zistené a ani sám navrhovateľ tieto zistenia nespochybňuje, že v období, keď navrhovateľ vykonával samostatne zárobkovú činnosť, neplatil odvody do Sociálnej poisťovne, a tak mu nevznikol nárok na nemocenské dávky, a nakoľko nebol nemocensky poistený, neboli mu priznané ani vyplácané žiadne dávky v nezamestnanosti, o pomoc v hmotnej núdzi navrhovateľ nepožiadal. Nemožno preto dospieť k inému záveru, len že by bolo v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 75 ods. 2 Zákona o rodine, aby za daných okolností bol navrhovateľovi priznaný nárok na výž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať, rozhodcovská doložka, rozhodcovský súd, podanie žaloby na všeobecnom súde, rozväzovacia podmienka
Právna veta: Podľa všeobecných podmienok poskytnutia úveru sa všetky spory zo zmluvy o úvere mohli riešiť buď pred rozhodcovským súdom alebo pred všeobecným súdom. Podanie žaloby na všeobecnom súde malo síce povahu rozväzovacej podmienky vo vzťahu k rozhodcovskej doložke, avšak toto dojednanie neplatilo, ak pred podaním žaloby na súde bola podaná žaloba na rozhodcovský súd. S prihliadnutím na uvedené, ak spor vyvolal dodávateľ podaním žaloby na rozhodcovskom súde, spotrebiteľ sa takto začatému rozhodcovskému konaniu musel podrobiť. Podanie žaloby na rozhodcovskom súde má totiž rovnaké účinky, ako keby bola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, vyššia súdna úradníčka, dôvodné odvolanie súdneho exekútora, zánik povinného subjektu, prechod povinností z exekučného titulu, výmaz z obchodného registra
Právna veta: Samotným výmazom oprávneného a povinného z Obchodného registra síce dochádza u daných subjektov k strate spôsobilosti byť účastníkom konania, avšak povinnosti vyplývajúce z exekučných vzťahov smrťou, resp. zánikom subjektu povinného či oprávneného nezanikajú, ale prechádzajú na dedičov resp. právneho nástupcu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, spoločná zodpovednosť, zodpovednosť prevádzateľa motorového vozidla, poškodenie zvodidiel pri dopravnej nehode, neuzavreté povinné zmluvné poistenie v čase dopravnej udalosti, prevádzkovateľ taxislužby
Právna veta: Podľa ust. § 427 ods. 1 Občianskeho zákonníka fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu, zodpovedajú za škodu vyvolanú osobitnou povahou do tejto prevádzky. Podľa ods. 2 rovnako zodpovedá aj prevádzateľ motorového vozidla, motorového plavidla, ako aj prevádzateľ lietadla. V citovanom zákonom ustanovení je upravená osobitná zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkou dopravných prostriedkov. Ide o zodpovednosť založenú na princípe zodpovednosti objektívnej, teda bez zreteľa na zavinenie. Princíp tejto zodpovednosti vyplýva zo zvýšeného rizika, ktoré plynie zo špecifikovaného zdr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: následky neúčinnosti plánu, reštrukturalizačné konanie, reštrukturalizačný plán, prihlásenie pohľadávky
Právna veta: Správca nie je oprávnený a nevydáva rozhodnutie, ktoré by bolo všeobecne záväzné, prihlásenie pohľadávky veriteľom riadne a včas v reštrukturalizačnom konaní a zapísanie tejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok však znamená, že pohľadávka bola zistená, následné schválenie reštrukturalizačného plánu súdom je záväzné pre všetkých účastníkov tohto plánu a má rovnaké účinky, ako keby bolo vyhovené žalobe veriteľa proti dlžníkovi na súde. Z ustanovenia § 161 ods. 3 ZKR totiž vyplýva, že pre pôvodnú pohľadávku veriteľa v rozsahu, ako bola pohľadávka prihlásená a zistená spolu s úrokmi z omeškania možn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, zjavný nedostatok exekučného titulu, podmienky zastavenia exekúcie, hmotnoprávne predpoklady exekučného titulu, prieskum materiálnej stránky rozhodcovského rozsudku
Právna veta: Preskúmavaním materiálnej stránky zisťuje exekučný súd, či sú splnené hmotnoprávne predpoklady exekučného titulu (dovolenosť, možnosť a súlad s dobrými mravmi). V rámci preskúmavania exekučného titulu po materiálnej stránke, nemôže exekučný súd skúmať samotné rozhodcovské konanie, nakoľko samotné ustanovenie, o ktoré sa opiera súd v napadnutom uznesení, stanovuje podmienku na zastavenie exekúcie tak, že rozhodcovský rozsudok a nie rozhodcovské konanie zaväzuje k niečomu nedovolenému. Exekučný súd sa tak v rámci materiálneho prieskumu musí obmedziť len na skúmanie výroku exekučného titulu. Spln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavné právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods.2 ÚSR , druhy trov konania, náhrada výdavkov právnickej osoby, posudzovanie trov konania, právo byť zastúpený advokátom, účelnosť trov vynaložených na právnu pomoc
Právna veta: Účelnosť trov vynaložených na právnu pomoc je možné vyvodiť z článku 47 Ústavy Slovenskej republiky a v podstate znamená, že trovy právneho zastúpenia treba možno považovať za účelne vynaložené trovy. Každý má právo na to, aby bol zastúpený advokátom. Trovy potrebné na účelné uplatňovanie alebo obranu práva sa nemôžu posudzovať ako celok a aj keď účastník má právo na náhradu trov konania, pretože mal plný úspech, každý úkon alebo každé platenie trov treba posudzovať samostatne. To platí ako na trovy, ktoré boli označené ako nevyhnutné, i pre trovy právnej pomoci. Nárok na náhradu trov právneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážky postupu konania, exekučný titul, verejná listina spôsobilá byť exekučným titulom, vykonateľný exekučný titul, súhlas povinnej osoby s exekúciou, notárska zápisnica
Právna veta: Zákon nerozlišuje medzi exekučnými titulmi z hľadiska toho, či mu predchádzalo alebo nepredchádzalo preskúmanie veci súdom z hľadiska hmotného práva. V tomto zmysle notárska zápisnica ako vykonateľný exekučný titul požíva rovnakú súdnu ochranu, aká sa poskytuje vykonateľnému rozhodnutiu súdu. V tejto súvislosti však je nutné dodať, že by nebolo možné pripustiť exekúciu na základe exekučnej notárskej zápisnice a to najmä vzhľadom na jej mimosúdny spôsob vzniku vtedy, ak by sa ňou mohli porušiť také princípy zákonnej alebo ústavnej hodnoty, na ktorých je nutné bezpodmienečne trvať. Pokiaľ ide o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, povinnosť súdu upraviť formulačne petit, výrazové prostriedky petitu, taxatívne vymedzené prípady vybočenia z petitu, rozsah požadovanej súdnej ochrany, obsahová náležitosť návrhu
Právna veta: Najdôležitejšou obsahovou náležitosťou návrhu je žalobný petit. V ňom navrhovateľ uvádza, ako by podľa jeho želania mal súd rozhodnúť, resp. ako by mal znieť výrok jeho rozsudku. Ním zároveň stanovuje rozsah požadovanej súdnej ochrany a určuje súdu medze toho, o čom a ako má rozhodnúť. Pretože v podstate ide o návrh súdneho výroku, kladie zákon na formuláciu petitu určité požiadavky, rešpektovaním ktorých sa zabezpečuje presnosť a určitosť výrokov rozsudku. Presný a určitý petit je síce pre súd rámcom rozhodovania, z ktorého nesmie vybočiť a ktorý môže prekročiť len v taxatívne vymedzených prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, námietka povinného proti exekúcii, návrh povinného na zastavenie exekúcie, vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, potvrdenie o vykonateľnosti rozhodnutia, prieskum exekučného titulu, formálna a materiálna vykonateľnosť rozhodnutia
Právna veta: Exekučným titulom je iba také rozhodnutie, ktoré je vykonateľné a ktoré ukladá určitú povinnosť. Právna teória rozlišuje medzi formálnou a materiálnou vykonateľnosťou rozhodnutia. Formálna vykonateľnosť je splnená dodržaním zákonom predpísaných náležitostí o doručení rozhodnutia, o uplynutí lehoty na plnenie a o podaní (alebo nepodaní) riadneho opravného prostriedku. Potvrdenie o vykonateľnosti rozhodnutia je potvrdením o jeho formálnej vykonateľnosti. Exekučný súd je oprávnený skúmať, či sú podmienky formálnej vykonateľnosti skutočne splnené. Potvrdenie o vykonateľnosti rozhodnutia nie je pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom, spojenie štádií priznania účinkov cudziemu rozhodnutiu, osobitné rozhodnutie o uznaní, rovnocenné rozhodnutie s rozhodnutím domácim, vlastný výkon nostrifikovaného rozhodnutia, nostrifikačné štádium priznania účinkov , štádiá priznania účinkov cudziemu rozhodnutiu
Právna veta: Priznanie účinkov cudziemu rozhodnutiu, ktoré obsahuje vykonateľnú povinnosť, má dve štádiá. Prvým štádiom je „nostrifikačné“ štádium - rozhodnutie o uznaní cudzieho rozhodnutia alebo vyhlásenie cudzieho rozhodnutia za vykonateľné. Druhým štádiom je vlastný výkon takéhoto nostrifikovaného rozhodnutia. Prvé štádium je nadstavbou bežných vnútroštátnych noriem a riadi sa normami medzinárodného práva súkromného, ktoré sa nachádzajú v právnych normách ES/EÚ, medzinárodných zmluvách a v zákone č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom prvé dva uvedené pramene práva majú prednosť pred zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trvanie väzby, predĺženie celkovej lehoty väzby, zdravotný stav obvineného, rozhodnutie bez výsluchu obvineného, sťažnosti proti rozhodnutiu súdu alebo sudcu pre prípravné konanie, rozhodovanie o väzbe
Právna veta: O väzbe koná a rozhoduje súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie, ktorý nie je pri vymedzení dôvodov väzby návrhom prokurátora viazaný. O sťažnosti proti rozhodnutiu súdu alebo sudcu pre prípravné konanie koná a rozhoduje nadriadený súd. Pred rozhodnutím o väzbe musí byť obvinený vypočutý; o čase a mieste výsluchu sa vhodným spôsobom upovedomí prokurátor, obvinený a jeho obhajca, ak je dosiahnuteľný. Predseda senátu alebo sudca pre prípravné konanie vypočuje obvineného a potom umožní prísediacemu alebo sudcom, prokurátorovi, obhajcovi položiť obvinenému otázk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, právo na odmenu za poskytnutie právnej služby, moderačné právo súdu, náhrada trov konania
Právna veta: Ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. upravuje tzv. moderačné právo súdu, ktoré ho oprávňuje trovy konania u úspešného účastníka znížiť alebo mu ich vôbec nepriznať. Odvolací súd považuje za potrebné dodať, že odporcovi nie je možné nepriznať žiadnu náhradu trov konania, keďže má právo nechať sa v konaní zastupovať advokátom, a ten má právo na odmenu za poskytnutie právnej služby.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci, náhrada trov konania, sankčná náhrada nákladov konania, zásada zavinenia, zásada úspechu vo veci
Právna veta: Všeobecne pre náhradu trov konania v sporovom konaní platí zásada úspechu vo veci, ktorá je doplnená zásadou zavinenia. Zásada úspechu vo veci znamená, že účastník, ktorý mal v sporovom konaní plný úspech, má právo na náhradu všetkých trov konania. Posúdenie účelnosti pritom bude závislé od konkrétnych okolností tej - ktorej veci. Podstatou zásady zavinenia je sankčná náhrada nákladov konania, ktoré by v riadnom priebehu nevznikli, uložená rozhodnutím súdu tomu, kto ich vznik zavinil alebo sa mu prihodila náhoda, ktorá ich vyvolala.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonanie zrážok, platiteľ príjmu, súhlas ako dobrovoľný akt povinného, skorší exekučný príkaz, odvolanie súhlasu s vykonávaním zrážok zo mzdy
Právna veta: Aj keď to zákon výslovne neupravuje, treba pripustiť, že povinný môže procesným podaním adresovaným súdnemu exekútorovi kedykoľvek odvolať svoj súhlas s vykonávaním zrážok zo mzdy vo väčšom rozsahu. Odvolanie urobené voči platiteľovi príjmu alebo exekučnému súdu nemá žiadne právne účinky. Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, súdny exekútor o tom upovedomí platiteľa príjmu a prikáže, aby sa pokračovalo v zrážkach podľa skoršieho exekučného príkazu. Exekučné konanie predstavuje značný zásah do integrity povinných osôb, tieto zásahy sa však musia vykonávať tak, aby boli rešpektované požiadavky zákonnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: exekučný titul, postavenie orgánu verejnej správy, výkon práv prislúchajúcich orgánu verejnej moci, oprávnenie správcu konkurznej podstaty vydávať akty aplikácie práva, správa majetku úpadcu, správca konkurznej podstaty
Právna veta: Správca konkurznej podstaty má pri správe majetku úpadcu oprávnenie nakladať s majetkom podstaty a prechádza na neho aj výkon práv a povinností, ktoré súvisia s nakladaním s majetkom podstaty. Z ustanovení ZKV však nevyplýva oprávnenie správcu konkurznej podstaty vydávať akty aplikácie práva - individuálne akty orgánov verejnej moci (správy). Pod správou majetku úpadcu vo vyššie uvedenom význame preto nemožno rozumieť výkon práv prislúchajúcich orgánu verejnej moci (zdravotnej poisťovne), vrátane oprávnenia vydávať individuálne akty aplikácie práva. Správca konkurznej podstaty bez ďalšieho nen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zvyšovanie kvalifikácie, písomná forma dohody, uzavretie dohody pred zvýšením kvalifikácie
Právna veta: Účasť na špecializačnom vzdelávaní sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie. Dohoda o zvýšení kvalifikácie musí byť uzavretá písomne, inak je neplatná, a musí byť uzavretá pred zvýšením kvalifikácie, čo je zrejmé z logického výkladu ustanovení upravujúcich dohodu o zvýšení kvalifikácie, a zároveň musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 143 ods. 3 Zákonníka práce už pred začatím zvyšovania kvalifikácie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážky postupu konania, obligatórne konanie o prejudiciálnej otázke, platnosť právneho aktu Európskej únie, potreba výkladu či stanovenia hraníc aplikácie úniového práva, prerušenie konania z dôvodu predloženia prejudiciálnej otázky
Právna veta: Podľa § 109 ods. 1 písm. c) O.s.p. súd konanie preruší, ak rozhodol, že požiada Súdny dvor Európskych spoločenstiev o rozhodnutie o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy. Ustanovenie § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. prichádza do úvahy vtedy, ak sa vedie konkrétne sporové konanie pred vnútroštátnym súdom, v rámci ktorého vznikne potreba výkladu či stanovenia hraníc aplikácie úniového práva, pretože vyriešenie tejto otázky je spôsobilé podstatným - prejudiciálnym spôsobom ovplyvniť rozhodnutie vo veci samej. V súvislosti s prerušením konania však treba uviesť, že súd v skutočnosti môže, ale n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenia v sporovom konaní, predbežné opatrenia vo veciach starostlivosti o maloleté deti, odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, výchova maloletého dieťaťa
Právna veta: Obsah predbežného opatrenia vo veciach starostlivosti o maloleté deti sa bezprostredne dotýka výchovy maloletého dieťaťa. V danom zákonnom znení však zákonodarca nehovorí o zverení do výchovy, ale používa pojem starostlivosť, ktorý z hľadiska svojho významu deklaruje práve provizórnosť samotného predbežného opatrenia. Odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo osoby, ktorú určí súd, je preto faktickým opatrením, ktoré neanticipuje otázku budúcej výchovy. Súd pri rozhodovaní o odovzdaní dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov prípadne do starostlivosti tretej os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky pripojené k závetu, návrh starej matky na zverenie maloletých detí do náhradnej osobnej starostlivost, závet s podmienkami, závet vo forme notárskeho zápisu
Právna veta: Závet je právnym úkonom a každý právny úkon možno viazať na splnenie podmienok. Iba na nemožnú podmienku sa neprihliada. Ak splnenie alebo nesplnenie podmienky závisí od vôle účastníka, treba skúmať aj to, ako účastník zasiahol do procesu splnenia, resp. nesplnenia náhodilej zložky právneho úkonu. Náhodilá zložka právneho úkonu je spojená aj s §478 Občianskeho zákonníka, ale pokiaľ je pripojená k závetu, nemá právne následky a nečiní závet neplatným. Závet je jednostranný právny úkon poručiteľa. Je platný, len čo závetca v náležitej forme prejavil v ňom svoju vôľu, slobodne a vážne, určite a z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenie o hromadnom podaní, podanie odvolania, odmietnutie odporu vedľajšieho účastníka, podporovaný účastník, oprávnenosť vedľajšieho účastníka podať odvolanie
Právna veta: Zmyslom vedľajšieho účastníctva je pomoc v spore niektorému z účastníkov konania. Pomoc poskytovaná vedľajším účastníkom môže spočívať tiež v tom, že podá za ním podporovaného účastníka odvolanie. Vedľajší účastník môže podať odvolanie len vtedy, ak vstúpi do konania pred súdom prvého stupňa alebo ak vstúpi do konania síce po rozhodnutí súdu prvého stupňa, avšak ešte pred uplynutím odvolacej lehoty účastníkovi, ktorého podporuje. Iba v prípade, ak vstúpi do konania pred rozhodnutím súdu prvého stupňa, doručuje súd prvého stupňa svoje rozhodnutie tiež vedľajšiemu účastníkovi s tým, že vedľajší ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta, hodnota veci alebo práva vyjadriteľná v peniazoch, tarifná hodnota, odmeny za právne služby poskytované advokátom, výška peňažného plnenia
Právna veta: Sadzobníkom pre účely určenia odmeny za právne služby poskytované advokátom v občianskom súdnom konaní je v danom prípade vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení platnom v čase rozhodovania súdu prvého stupňa (ďalej len vyhláška). Podľa § 9 odsek 1 vyhlášky, základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Podľa § 10 odsek 2 vyhlášky, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dohoda rodičov o styku s maloletým dieťaťom, záujem dieťaťa, zásah do výkonu rodičovských práv, omedzenie alebo zákázanie styku rodiča s dieťaťom
Právna veta: Do úpravy výkonu rodičovských práv a povinností patrí aj úprava styku s dieťaťom (§ 36 ods. 1 a § 25 Zákona o rodine). Ak sa rodičia dohodnú o úprave styku, stane sa táto dohoda súčasťou rozhodnutia. Ak sa rodičia nedohodnú, upraví styk rodičov s dieťaťom súd. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže. Z uvedeného vyplýva, že zákon uprednostňuje dohodu rodičov o styku s maloletým dieťaťom, pretože rodičia si môžu upraviť styk s dieťaťom, a to hocakým spôsobom, pokiaľ je to v záujme dieťaťa. Súd však styk upraví, ak sa rodičia o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastretý iný právny úkon, simulované právne úkony, nedostatok skutočnej vôle
Právna veta: Nedostatkom slobody vôle je iba konanie pod nedovoleným nátlakom, ktoré môže byť priame fyzické donútenie a bezprávna vyhrážka. Vážnosť vôle súvisí s tým, že sa zdanlivo prejavuje vôľa, ktorá v skutočnosti neexistuje, resp. síce existuje, avšak v inej kvalite, než to ukazuje jej prejav. K takýmto prejavom vôle patria úkony urobené s vnútornou výhradou, simulované právne úkony. Pokiaľ právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí ten iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (§ 41a ods. 2 veta prvá Obč. zák.). Z uvedeného potom vyplýva, že ak má b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ručenie, náhrada trov konania, nárok na zaplatenie ceny za dielo, zabezpečovanie záväzku ručením, objednávateľ diela
Právna veta: Stanovenie ceny za dielo je ponechané na dohodu zmluvných strán vstupujúcich do záväzkovoprávneho vzťahu. Objednávateľ diela má možnosť prehodnotiť, či ponúkanú cenu považuje za primeranú, predtým než návrh zo strany zhotoviteľa diela akceptuje. Ak však k dohode o cene diela medzi zmluvnými stranami dôjde, nárok na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľovi diela vznikne jeho riadnym vykonaním a pokiaľ sa v konaní nepreukáže, že dielo nebolo vykonané riadne alebo včas, nie je dôvodné, aby súd dohodnutú cenu za dielo navrhovateľovi nepriznal len preto, že druhá zmluvná strana alebo ručiteľ s odstup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Spotrebiteľské zmluvy, náležitosti spotrebiteľskej zmluvy, základný inštitút spotrebiteľského práva, neprijateľné podmienky spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Spotrebiteľská zmluva nie je samostatným typom zmluvy, ale možno ju označiť ako druh zmluvy, pre ktorú najmä Obč. zákonník, ale aj iné právne predpisy ustanovujú osobitné podmienky a určujú, aké náležitosti zmluva musí obsahovať a naopak, ktoré v nej nesmú byť (neprijateľné podmienky), na ochranu tzv. slabšej zmluvnej strany. Úprava spotrebiteľskej zmluvy tvorí právny základ ochrany spotrebiteľa v súkromno-právnych vzťahoch a je základným inštitútom spotrebiteľského práva. Charakter spotrebiteľskej zmluvy môže mať zmluva kúpna, zmluva o dielo, poistná zmluva, zmluva o obstaraní zájazdu, lízing ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zástupcovia účastníkov na základe rozhodnutia súdu, centrálny register obyvateľstva, zisťovanie pobytu účastníka, osoba s neznámym pobytom , ustanovenie opatrovníka účastníkovi konania
Právna veta: Podľa ust. § 29 ods. 2 O.s.p.: ,,Pokiaľ neurobí iné opatrenia, môže súd ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine alebo ak je doručenie písomnosti v cudzine spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať.“ V zmysle citovaného zákonného ustanovenia tak môže súd ustanoviť účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy tzv. procesného opatrovníka, ktorý zastupuje účastníka v konkrétnej právnej veci. Funkcia ustanoveného opatrovníka v zmys ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pojednávanie, povinnosť výslovne vyzvať právneho zástupcu účastníka konania, uplatnenie trov konania
Právna veta: Zákonný sudca nemá povinnosť, aby výslovne vyzval právneho zástupcu účastníka konania, či si uplatňuje náhradu trov konania alebo nie. Táto povinnosť mu z Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva. Tak, ako je uvedené vyššie, uvedené uplatnenie práva je možné kedykoľvek počas konania, bez ohľadu na ich špecifikáciu - výšku. Vzhľadom na uvedené nie je možné aplikovať uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Obo 396/94, na ktoré odkazoval odvolateľ, nakoľko uvedené uznesenie sa zaoberá „nevyčíslením“ trov právneho zastúpenia, a nie ich neuplatnením, čo je zásadný rozdiel pri aplikácii ustanovení Obči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o odvolaní, ujma na právach, rozhodnutie vydané v neprospech odvolateľa, subjektívny predpoklad na podanie odvolania
Právna veta: Subjektívnym predpokladom na podanie odvolania voči rozhodnutiu súdu prvého stupňa je fakt, že napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa vyznelo v neprospech odvolateľa. Neprospech sa spravidla prejavuje v neúspechu vo veci samej alebo v rozhodnutí procesnej povahy, ktoré znamená pre účastníka ujmu. Napriek skutočnosti, že právo podať odvolanie je v Občianskom súdnom poriadku formulované bez obmedzení a priznáva sa účastníkovi konania, treba toto právo vykladať zužujúcim spôsobom. Týmto zužujúcim výkladom odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie môže podať len účastník konania, ktorému bola n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, predaj spoluvlastníckeho podielu , predkupné právo, podieloví spoluvlastníci
Právna veta: Prvostupňový súd vychádzal z ust. § 41 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Súd prvého stupňa na základe zisteného uzatvorenia kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol okrem iných nehnuteľností i predaj spoluvlastníckeho podielu vo výške 1 k nehnuteľnostiam zapísaným v katastrálnom území na liste vlastníctva, otázku možnosti oddelenia časti právneho úkonu po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov, lehota na zapretie otcovstva určeného súhlasným vyhlásením rodičov, vylúčenie, aby bol otcom dieťaťa muž, ktorý svoje otcovstvo uznal
Právna veta: Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, žeby mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa (§ 93 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. zákona o rodine). Hmotnoprávnou podmienkou pre zapretie otcovstva je, že je vylúčené, aby bol otcom dieťaťa muž, ktorý svoje otcovstvo uznal. Do úvahy prichádzajú dva dôvody, a to buď preto, že otec vôbec s matkou dieťaťa nesúložil v dobe rozhodujúcej pre splodenie dieťaťa, alebo preto, že hoci v tejto do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, povinnosť prispievať na výživu maloletého dieťaťa, právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť, dohoda rodičov o výške výživného, zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti, výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
Právna veta: V zmysle § 24 ods. 1 Zákona o rodine v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí ako má rodič, ktorému nebolo maloleté zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. V zmysle ods. 4 tohto ustanovenia súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, riziko nástupu vyporiadania zo zákona, uplynutie stanoveného času pre uzavretie dohody , dohoda o vyporiadaní BSM, vyporiadanie BSM zmierom
Právna veta: Povaha veci vyporiadania BSM nevylučuje (a teda pripúšťa), aby sa konanie v takejto veci skončilo zmierom a to navzdory tomu, že ust. § 149 ods. 3 O. z. by zdanlivo mohlo zvádzať k presne opačnému záveru. S dohodou o vyporiadaní BSM (na jednej strane) a rozhodnutím súdu o rovnakej otázke (na strane druhej) ako so vzájomne sa vylučujúcimi alternatívami totiž platná právna úprava počíta len v čase, v ktorom ešte prichádza do úvahy ako jeden, tak i druhý spôsob vyporiadania (čiže len do uplynutia lehoty troch rokov od zániku BSM). Len v takomto čase ide tak aj o právne vyjadrenie zásady, sformulo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, postavenie doterajšieho účastníka konania, pôvodný účastník konania, spôsobilosť byť účastníkom konania, dedičia ako univerzálni právni nástupcovia
Právna veta: Dedičia ako univerzálni právni nástupcovia vstupujú do postavenia poručiteľa (pôvodného účastníka konania) priamo zo zákona. Osoba, ktorá nastupuje do konania na miesto doterajšieho účastníka, ktorý stratil spôsobilosť byť účastníkom konania, je povinná prijať stav konania, aký tu je v čase jej nástupu do konania. Okrem iného to znamená to, že všetky účinky (hmotnoprávne a procesné) spojené so začatím konania medzi pôvodnými účastníkmi konania zostávajú i po jeho nástupe do konania zachované a procesný nástupca je viazaný všetkými procesnými a hmotnoprávnymi úkonmi, ktoré v konaní urobil jeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, ústavodarný a zákonodarný orgán, rozhodnutia správnych orgánov, súd nie je orgánom so zákonodarnou iniciatívou, legislatívny proces
Právna veta: Keďže Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, o jej uzneseniach všeobecné súdy nemajú právomoc konať a rozhodovať, nakoľko sa jedná o orgán zákonodarnej moci a nie o správny orgán ani iný orgán verejnej moci, ktorého rozhodnutia všeobecné súdy preskúmavajú (resp. o nich konajú alebo rozhodujú). Uznesenie Národnej rady SR nie je možné meniť spôsobom ako rozhodnutia správnych orgánov. Súd totiž nie je orgánom so zákonodarnou iniciatívou, preto ani nemôže zasahovať do legislatívneho procesu. Súd je iba orgánom aplikujúcim a vykladajú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, absencia právneho zastúpenia, dôvod zastavenia konania
Právna veta: Podľa § 250a O.s.p. žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a vo veciach azy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo spotrebiteľa na informácie, združenie na ochranu spotrebiteľa ako vedľajší účastník, združenie založené za účelom ochrany spotrebiteľa, zásada účinnej súdnej ochrany
Právna veta: Právo vedľajšieho účastníka vstupovať do tzv. spotrebiteľských sporov je dané článkom 169 Zmluvy o fungovaní EÚ, kedy sa jej ukladá zabezpečiť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov ako aj podporovať právo spotrebiteľov na informácie a na vytváranie združení na ochranu svojich záujmov. Právo spotrebiteľov na vytváranie týchto združení upravujú príslušné smernice EÚ, napr. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES, ako aj článok 38 Charty základných práv EÚ. Právo na právne zastúpenie vedľajšieho účastníka, spotrebiteľského združenia - p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, posudkový lekár sociálneho poistenia, určenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia, posudok o zdravotnom postihnutí a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Ako vyplýva z ustanovenia § 71 zákona pred rozhodnutím o dávke podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom posudkový lekár musí mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanoviť spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o zohľadnení posúdenia všetkých zdravotných ťažkosti žiadateľa o dávku, o určenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia aj o iných zdravotných postihnutiach, ktoré odôvodňujú zvýšenie percentuálneho posúdenia miery takéhoto poklesu. Ak je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určená podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení percentuálnym ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, skutok posúdený nesprávne alebo neúplne, rovnaké, rozdielne procesné postavenie, prekážka rozsúdenej veci, rovnaké skutkové tvrdenia
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania vedie bez ďalšieho k jeho zastaveniu. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Pritom nie je významné, či rovnaké osoby majú v novom konaní rovnaké, alebo rozdielne procesné postavenie (či ten, kto bol v skoršom konaní žalobcom, je ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu, sprostredkovanie zamestnania
Právna veta: Podľa súčasnej zaužívanej súdnej praxe (viď napr. R 35/1975) zmluva, ktorá svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči záujmom spoločnosti (od 1.1.1992 sa používa iba pojem „dobré mravy“) je od počiatku absolútne neplatná; nie je rozhodné, či účastníci o dôvode jej neplatnosti vedeli. V skutkovej vete § 39 Občianskeho zákonníka je vyjadrená neplatnosť právneho úkonu pre jeho nedovolenosť, ktorá nastáva v prípadoch, že právny úkon odporuje zákonu, alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom. Musí sa jednať o obsah alebo účel vykonaného právneho úkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: sústavná príprava na povolanie, povinnosti zamestnávateľa
Právna veta: Zákonník práce zakotvuje právnu povinnosť
zamestnávateľa zabezpečiť získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením pre zamestnanca, ktorý
vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie. Pojem zaškolenia ani zaučenia sa v Zákonníku práce
bližšie nekonkretizuje. Ide o krátkodobejšej formy a spôsoby získania kvalifikácie, ktoré nemajú
charakter sústavnej prípravy na povolanie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Tuzemský rozhodcovský rozsudok, účinky rozhodcovského rozsudku, dôvody na podanie žaloby, oprávnenie exekučného súdu na preskúmanie rozhodcovského rozsudku, vec spôsobilá na rozhodovanie v rozhodcovskom konaní, plnenie objektívne nemožné, právom nedovolené, zákonnosť postupu rozhodcovského súdu, rozhodcovský rozsudok
Právna veta: Rozhodcovský rozsudok, ktorý sa stal právoplatným, je po uplynutí lehoty na plnenie vykonateľný podľa osobitných predpisov. Zákonnosť postupu rozhodcovského súdu v rozhodcovskom konaní však môže v exekučnom konaní kontrolovať súd. Umožňuje mu to ust. § 45 zákona o rozhodcovskom konaní, podľa ktorého môže súd príslušný na exekúciu exekučné konanie zastaviť buď na návrh (ods. 1), alebo aj bez návrhu účastníka konania (ods. 2), ak rozsudok bol vydaný vo veci, ktorá nemôže byť predmetom rozhodcovského konania, alebo rozhodcovský rozsudok bol vydaný vo veci, o ktorej už predtým právoplatne rozhodol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností, deň doručenia rozhodnutia, doručenie rozhodnutia do vlastných rúk
Právna veta: Vzhľadom k vylúčeniu Správneho poriadku je potrebné pri doručovaní rozhodnutia postupovať podľa úpravy doručovania upravenej v § 212 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (Oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností). Podľa § 212 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia. Podľa § 212 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia do vlastných rúk a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, procesné zavinenie účastníka na zastavení konania
Právna veta: Ak súd zastavuje konanie, zaoberá sa pri rozhodovaní o náhrade trov konania najskôr otázkou, či niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zavinenie sa posudzuje výlučne z procesného hľadiska, teda podľa procesného výsledku. Tam, kde zastavenie konania bolo účastníkom zavinené, súd prizná ostatným účastníkom náhradu trov konania, ktoré v konaní účelne vynaložili na uplatňovanie alebo bránenie práva. Späťvzatie žaloby je bez akýchkoľvek pochybností takým úkonom, ktorý je treba považovať za procesné zavinenie účastníka na zastavení konania. Jedinou výnimkou je aplikovanie us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, nariadenie predbežného opatrenia, neprijateľná zmluvná podmienka, spotrebiteľská zmluva, pozastavenie vykonávania zrážok na dočasnú dobu
Právna veta: Pre nariadenie predbežného opatrenia, ktorým súd zakáže na základe dohody o zrážkach zo mzdy vykonávať zrážky postačí, že na súde je vedené konanie o neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy. Ak by súd dočasne formou nariadeného predbežného opatrenia neupravil pomery účastníkov, mohla by vec sama stratiť zmysel, ak by v priebehu tohto konania sa zrážky na základe namietanej dohody vykonávali a pohľadávka odporcu by bola vymožená. Pozastavenie vykonávania zrážok na dočasnú dobu nezasiahne do práv odporcu v takej miere, ako by vykonávanie zrážok postihlo navrhovateľku.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ak dotknutá osoba nežije, predchádzajúci písomný súhlas dotknutej osoby, všeobecne použiteľný identifikátor, nemať spôsobilosť na právne úkony
Právna veta: Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z., informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených zákonom, povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba. Podľa § 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: určenie sumy predčasného starobného dôchodku, vylúčenie nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok sa neprepočítava
Právna veta: Predmetom preskúmavaného rozhodnutia je rozhodnutie odporkyne, ktorým navrhovateľke na základe jej žiadosti uvoľnila výplatu starobného dôchodku (predčasného starobného dôchodku) po dovŕšení dôchodkového veku. Navrhovateľka namietala výšku starobného dôchodku. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že napadnutým rozhodnutím odporkyňa nerozhodovala o určení sumy predčasného starobného dôchodku, resp. starobného dôchodku. Suma predčasného starobného dôchodku bola navrhovateľke priznaná právoplatným rozhodnutím. Podľa § 69 ods. 1 zákona, poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôcho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, náhrada trov konania, návrh o zaplatenie sumy s príslušenstvom, späťvzatie návrhu na začatie konania, spotrebiteľské združenie, zástupca účastníka
Právna veta:

Ak je cieľom združení na ochranu spotrebiteľa presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov a právom spotrebiteľa chrániť a presadzovať svoje oprávnené záujmy aj prostredníctvom združení na ochranu spotrebiteľov, musí sa súd, ak sa združenie na ochranu spotrebiteľa zúčastní konania ako zástupca účastníka alebo vedľajší účastník na strane spotrebiteľa zaoberať tým, či takéto trovy konania boli účelne vynaložené na ochranu oprávnených záujmov spotrebiteľa. Paušálny vstup Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS do všetkých konaní, v ktorých vystupujú ako navrhovatelia týmto združením ozn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kumulatívna intercesia, uzavretie zmluvy o pôžičke, privatívna intercesia, prevzatie dlhu podľa § 531 OZ
Právna veta: K prevzatiu dlhu vo forme tzv. privatívnej intercesie (§ 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka) sa vyžaduje písomná zmluva medzi pôvodným dlžníkom a novým dlžníkom, ktorá je uzavretá so súhlasom veriteľa, čo v tomto prípade nie je splnené, minimálne preto, že uvedená časť listiny je podpísaná len samotnými žalovanými a nie i dlžníčkou. K prevzatiu dlhu vo forme tzv. kumulatívnej intercesie (§ 531 ods. 2 Občianskeho zákonníka) sa zasa vyžaduje písomná zmluva medzi veriteľom a treťou osobou (ktorá sa stáva spoludlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi), čo v tomto prípade nie je taktiež splnené, pretože tát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o vypratanie bytu, prenajímateľ, neuhradenie nájomného v dohodnutých termínoch splatnosti, vypovedanie nájmu bytu, nepreukázanie hmotnej núdze nájomcu, zánik nájmu bytu podľa § 710 OZ
Právna veta: Z ustanovenia § 710 ods. 4 OZ vyplýva, že k predĺženiu výpovednej lehoty o ochrannú lehotu v trvaní 6 mesiacov môže dôjsť iba vtedy, ak nájomca preukáže prenajímateľovi, že ku dňu doručenia bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov. Z kontextu citovaného ustanovenia vyplýva, že k preukázaniu tejto skutočnosti prenajímateľovi zo strany nájomcu musí dôjsť skôr, ako uplynie základná výpovedná lehota, teda do konca uplynutia výpovednej lehoty, lebo neskôr po jej uplynutí a ukončení by už logicky nemohlo dôjsť k jej predĺženiu. Zákonodarca tiež výslovne vyžaduje, aby zo strany nájomcu došlo k preu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: služby nižšej kvality, neposkytnutie objednaných a zmluvne dojednaných služieb, nárok na úhradu rozdielu medzi službami objednanými a skutočne poskytnutými, ubytovanie v inom hoteli, neposkytnutie služieb vodného parku, zodpovednosť cestovnej kancelárie
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že kritérium pre uplatnenie zodpovednosti cestovnej kancelárie podľa § 741k OZ je nielen poskytnutie služieb nižšej kvality ako boli objednané a zaplatené objednávateľom, ale aj samotný fakt neposkytnutia objednaných služieb, ktorých absenciu objednávateľ môže pociťovať ako podstatnú podmienku zájazdu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: doručovanie , doručovanie písomností v občianskom súdnom konaní
Právna veta: Spôsob doručovania písomností súdom upravujú ustanovenia § 45 a nasl. O.s.p. Podľa citovaného ustanovenia súd doručuje písomnosti sám alebo poštou. V súlade s § 47 ods. 1 O.s.p. do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon, a iné písomnosti, ak to nariadi súd.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenia v sporovom konaní, nevyvážený zásah, osvedčenie skutočností odôvodňujúcich nariadenie pred, potreba úpravy pomerov účastníkov, dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia, ohrozený výkon súdneho rozhodnutia
Právna veta: Pred začatím konania môže byť dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia v skutočnostiach: 1. ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov a 2. ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Súd však môže nariadiť predbežné opatrenie iba v tom prípade, ak je aspoň osvedčená danosť práva. Pod potrebou dočasnej úpravy pomerov treba rozumieť stav vzťahov účastníkov, ktorý neznesie odklad. Aj vtedy, ak by inak boli splnené formálne predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia musí súd zvažovať, či v prípade jeho nariadenia nedôjde k nevyváženému zásahu do vzťahov úča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, oprávnenie na podnikateľskú činnosť, zánik manželstva
Právna veta: Podľa § 148 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ,,OZ“): ,,Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.“ V zmysle zákonného ustanovenia § 148 ods. 1 OZ teda i zánik manželstva právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode manželstva (§ 23 zákona o rodine) znamená ex lege zánik bezpodielového spoluvlastníctva týchto manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov však môže zaniknúť aj rozhodnutím súdu už za trvania manželstva, napríklad z dôvodu upraveného ust. § 148a ods. 2 OZ. Podľa § 148a ods. 2 OZ: ,,Súd na návrh zruší bezpodielové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.