Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: dôvody odvolania, odvolacia lehota, odstránenie vady, plnenie z neplatného právneho úkonu, dovolanie žalobkyne, odňatie možnosti konať pred súdom, nekalá obchodná praktika žalobkyne, dojednávanie úverovej zmluvy - vnútenie žalovanému iného úkonu než úkonu vo sfére jeho záujmu, poskytnutie finančných prostriedkov žalovanému na základe neplatného právneho úkonu, nárok žalobkyne na vydanie bezdôvodného obohatenia, blanketové odvolanie žalobkyne, neoznámenie dôvodov odvolania do uplynutia odvolacej lehoty, podanie odvolania
Právna veta: Rozsah a dôvody odvolania môže odvolateľ meniť, modifikovať a dopĺňať. Toto právo však môže v zmysle § 205 ods. 3 O.s.p. využiť len do uplynutia odvolacej lehoty. Hoci uvedené ustanovenie umožňuje odvolateľovi rozšíriť rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a rozšíriť dôvody odvolania len do uplynutia lehoty na odvolanie, zo žiadneho ustanovenia nevyplýva, že by sa toto obmedzenie vzťahovalo aj na možnosť odvolateľa odstrániť vadu odvolania a dodatočne uviesť dôvody, ktoré v odvolaní absentujú úplne. V danom prípade sa nejedná o rozšírenie dôvodov odvolania, ale o odstránenie chýbajúcich podstat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: trestná činnosť, vzatie obvineného do väzby, falšovanie a pozmeňovanie vecných dôkazov, pokračovanie v trestnej činnosti, spáchanie trestného činu tej istej povahy, odôvodnenosť obavy,, zločin prijímania úplatku, návrh na vzatie obvineného do väzby, marenie objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie, snaha o ovplyvňovanie svedkov, dôvody väzby
Právna veta: Odôvodnenosťou obavy, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, sa rozumie snaha obvineného ovplyvniť tieto osoby, aby vypovedali v rozpore so skutočnosťou, a tým spôsobili nesprávne zistenie skutkového stavu. Za iné marenie objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie sa považuje napríklad falšovanie a pozmeňovanie vecných dôkazov a pod....Pokračovaním v trestnej činnosti sa rozumie nielen opakovanie toho istého trestného činu, ale aj spáchanie trestného činu tej istej povahy. Výklad pojmu „konkrétna skutočnosť“ je vecou súdu, ktorý na základe skutkových o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie procesných predpisov, zastavenie exekúcie , výkon exekučnej činnosti, trovy exekúcie znáša oprávnený, odmena súdneho exekútora
Právna veta: Ustanovenia § 196 a § 197 Exekučného poriadku upravujú zásadu, že odmenu patriacu súdnemu exekútorovi za výkon exekučnej činnosti, náhradu jeho hotových výdavkov a náhradu za stratu času uhrádza povinný. Len výnimočne, ak dôjde k zastaveniu exekúcie, môže súd uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie. Súd však zváži, ktoré trovy potreboval oprávnený na účelné vymáhanie nároku a či mohol pri náležitej opatrnosti predvídať dôvod zastavenia exekúcie (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku vo svojom texte teda umožňuje súdu pri zastavení exekúcie prelomiť zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uplatnenie námietok, koncentračná zásada , stavebné konanie, oznámenie o začatí stavebného konania
Právna veta: Účelom zásady koncentrácie konania v stavebnom konaní je stanovenie určitých limitov stavebného konania a jej cieľom je zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by v konečnom dôsledku bránili akejkoľvek stavebnej činnosti.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, lekárska správa, hospitalizácia na psychiatrickom oddelení, invalidný dôchodok, invalidita poistenca, dôchodkové poistenie, potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyššia ako 40 %, lekárske správy posudkových lekárov, počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok
Právna veta: Podľa § 72 ods. 1 zákona o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku do 20 rokov je menej ako jeden rok (písm. a/) a nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok (písm. b/). Podľa § 72 ods. 2 zákona o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity...Dátum vzniku invalidity bol podľa údajov lekárskej správy určený od dátumu zistenia závažného ochorenia počas hospitalizácie na psychiatrickom oddelení. Navrhovateľ dovŕšil v čase vzniku inv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: trestný čin , neoprávnené užívanie nehnuteľnosti, oprávnená osoba, sťažnosť prokurátora, prečin neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru, neoprávnené bránenie užívania rodinného domu, protiprávne obsadenie domu, nerešpektovanie darovacej zmluvy, vlastnícke právo k nehnuteľnosti, pochybnosti o správnosti zápisu vlastníckych práv k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, znalecký posudok nehnuteľnosti, zásada hodnovernosti a záväznosti údajov katastra, dovolanie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru
Právna veta: Podľa § 218 ods. 1 Tr. zák. trestného činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru sa dopustí ten, kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného, alebo kto oprávnenej osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni. Objektom tohto trestného činu je vlastníctvo domu, bytu alebo nebytového priestoru pokiaľ ide o výkon niektorých oprávnení spojených s ich vlastníctvom. Protiprávne obsadenie je akékoľvek vniknutie a zotrvanie v dome alebo byte iného bez právneho dôvodu. Protiprávnym užívaním sa rozumie zotrvanie v dome alebo byte alebo v nebytovom priesto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na primerané hmotné zabezpečenie, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť , výška invalidného dôchodku, v prípade neschopnosti na výkon práce, čiastočne zachovaná schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: V zmysle čl.39 Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na primerané hmotné zabezpečenie v prípade neschopnosti na výkon práce. Je však potrebné poukázať na to, že navrhovateľ nie je úplne neschopný vykonávať zárobkovú činnosť. Miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť totiž nie je viac ako 70 %, dosahuje len 45 %. To znamená, že schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť je u neho iba obmedzená a je predpoklad, že si môže zabezpečiť (zvýšiť) príjem vlastnou zárobkovou činnosťou. Výška jeho invalidného dôchodku zodpovedá dĺžke obdobia jeho dôchodkového poistenia, výške jeho zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká, dodatočné daňové priznanie, vplyv na aktuálne nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie, ovplyvniť vznik poistenia
Právna veta: Z ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 461/2033 Z. z. však vyplýva, že hranica príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou zistená na základe dodatočného daňového priznania je rozhodujúca na vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia len vtedy, ak má vplyv na aktuálne nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie. Pojem „aktuálne nemocenské a dôchodkové poistenie“ je potrebné vykladať v súlade s § 21 ods.1 zákona, čo znamená, že dodatočné daňové priznanie za kalend ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: zákonný dôvod, zbavenie funkcie správcu konkurznej podstaty, nečinnosť správcu, trestné stíhanie, pozastavený výkon advokácie správcu konkurznej podstaty z dôvodu vedenia trestného stíhania, námietka právoplatnosti a vykonateľnosti uznesenia o pozastavení výkonu advokácie, dôvody zbavenia správcu jeho funkcie, nesprávne posúdenie dôvodu pre zbavenie funkcie správcu konkurznej podstaty, predčasné rozhodnutie na základe nedostatočne zisteného skutkového a právneho stavu, správca podstaty
Právna veta: Pozastavenie výkonu advokácie z dôvodu, že sa proti správcovi vedie trestné stíhanie, nie je zákonným dôvodom pre zbavenie správcu jeho funkcie. Týmto dôvodom však môže byť iná prekážka alebo okolnosť, ktorá bráni správcovi vykonávať jeho funkciu. Za dôležité dôvody, pre ktoré súd môže aj bez návrhu zbaviť správcu jeho funkcie je nečinnosť správcu, resp. nedostatočné plnenie povinností správcom vyplývajúcich zo zákona alebo uložených mu súdom, nepriaznivý zdravotný stav správcu, ktorý mu bráni riadne vykonávať funkciu správcu alebo aj iná prekážka, ktorá bráni správcovi vykonávať jeho funkciu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sirotský dôchodok, nesplnenie podmienok pre vznik nároku sirotský dôchodok, späťvzatie odvolania navrhovateľky, vzdanie sa odvolania a jeho späťvzatie
Právna veta: Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví (§ 207 ods. 3 OSP). Odvolací súd vzhľadom na účinné späťvzatie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa podľa § 207 ods. 3 OSP odvolacie konanie zastavil. Napadnutý rozsudok prvostupňového súdu sa stal právoplatným, ako keby k podaniu odvolania nedošlo (§ 222 ods. 1 OSP).
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, zdravotná podmienka, posúdenie rozsahu zdravotného poistenia, invalidný dôchodok, posudky posudkových lekárov, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť , nesplnenie zdravotnej podmienky pre vznik nároku na invalidný dôchodok, navýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posúdenie rozsahu zdravotného poškodenia a jeho následkov na schopnosť občana vykonávať zárobkovú činnosť vyžaduje odborné lekárske znalosti a vo veciach sociálneho zabezpečenia je zverené posudkovým lekárom sociálneho poistenia, a to tak na účely správneho, ako aj na účely súdneho konania.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského, porušenie liečebného režimu, nárok na výplatu nemocenského, vrátiť nemocenské
Právna veta: Podľa § 38 zákona poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom. Právoplatnými rozhodnutiami pobočky bolo rozhodnuté, že žalobkyňa z dôvodu porušenia povinnosti dodržiavať liečebný režim nemá nárok na výplatu nemocenského. V uvedenom období teda žalobkyňa nemala nárok na výplatu nemocenského. Podľa § 236 ods.1 písm. a) zákona príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Odňatie a prikázanie veci inému súdu, delegácia veci, zásady trestného konania, dôvody odňatia a prikázania veci, trestný čin krádeže spolupáchateľstvom, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: "Podľa § 23 ods. 1 z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Z ustanovenia § 23 ods. 1 vyplýva, že na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím je zdôraznená výnimočnosť takéhoto postupu. Trestný poriadok dôležité dôvody neustanovuje. Vždy nimi\ treba rozumieť dôvody, ktorými sa zabezpečí lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania, právo na spravodlivý proces, pri hodnotení či ide o dôležitý dôvod nie je možné vychádzať len z jedného hľadiska, ale je potrebné hodnotiť všetky okolnosti p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výkladové pravidlo a contrario, oslobodenie spod obžaloby, odvolanie prokurátora ÚŠP GP SR, trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, skrytá reakcia polície, agent polície, neprípustný zásah orgánov činných v trestnom konaní do skutkového deja, výklad niektorých pojmov §10
Právna veta: "Podľa § 564 ods. 4 Tr. por. vo veciach, v ktorých bola podaná obžaloba na krajský súd na vykonanie konania v prvom stupni pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona (teda do 31. decembra 2005), vykoná konanie v prvom stupni príslušný krajský súd podľa doterajších predpisov. Je potrebné a contrario teda vyvodiť, že za skutky síce spáchané\ do 31. decembra 2005 ak bola obžaloba podaná po 1. januári 2006, je pri rozhodovaní vo veci potrebné použiť príslušné ustanovenia zák. č. 301/2005 Z.z. (Tr. por.). Je potrebné pritom poznamenať, že v zmysle § 10 ods. 5 Tr. por. krajským súdom sa na účely ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie obvineného, nesprávne hodnotenie dôkazu, zákonné ustanovenie, trestný čin znásilnenia, znalecký posudok znalca z odboru zdravotníctvo, trest odňatia slobody, liečenie spojené s práceneschopnosťou, dôvody dovolania
Právna veta: Dôvod dovolania podľa písm. g/ § 371 ods. 1 Tr. por. možno uplatniť len v prípade, ak dôjde k porušeniu zákonných ustanovení upravujúcich vykonávanie jednotlivých dôkazných prostriedkov. Nemožno však ním napadnúť informatívnu hodnotu dôkazu, resp. spôsob hodnotenia dôkazu súdom. Nesprávne hodnotenie dôkazu možno napraviť len v odvolacom konaní, nie však v konaní o dovolaní...Dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam súdu, ktorým sa má zabezpečiť náprava procesných a hmotnoprávnych chýb taxatívne uvedených ako dovolacie dôvody v ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Odňatie a prikázanie veci inému súdu, procesný úkon, vylúčenie sudcu, zaujatosť sudcu, trestný čin krádeže a sprenevery, pochybnosti o objektívnom rozhodovaní súdu, zásada zákazu reformatio in peius, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, čl. 48 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: "Podľa ustálenej súdnej praxe pomerom k prejednávanej veci v zmysle § 31 ods. 1 Tr. por. treba rozumieť najmä skutočnosť, že orgán uvedený v tomto ustanovení bol sám poškodený trestným činom, ktorého sa majú týkať procesné úkony, resp. ním boli poškodené jemu blízke osoby. Pomerom k osobám, ktorých sa úkon priamo týka a k ďalším osobám\ uvedeným v citovanom ustanovení sa rozumie, že je k uvedeným osobám najmä v pomere príbuzenskom, švagrovskom, druha a družky, prípadne vo vzťahu úzko priateľskom alebo nepriateľskom. Osobami, ktorých sa úkon priamo týka, sú najmä strany trestného konania. K to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: priznanie starobného dôchodku, doba zabezpečenia, Poberateľ starobného dôchodku, určenie výšky starobného dôchodku, námietka diskriminácie vo výške starobného dôchodku, doby dôchodkového poistenia, započítanie doby poistenia, hodnotenie dôb sociálneho zabezpečenia, Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení
Právna veta: Podľa čl.11 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení (ďalej len \"Zmluva\"), ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov pod č. 318/1994, rozsah a spôsob hodnotenia dôb zabezpečenia sa spravujú právnymi predpismi toho zmluvného štátu, v ktorého dôchodkovom zabezpečení sa tieto doby získali a ustanoveniami článku 20 tejto zmluvy. Podľa článku 20 Zmluvy doby zabezpečenia získané pred dňom rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa považujú za doby zabezpečenia toho zmluvného štátu, na ktorého území mal zamestnávateľ občana sídlo ku dňu rozdelenia Česk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť
Právna veta: Podľa Čl. 31 ods. 1 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) spory vzniknuvšie z prepráv podliehajúcich tomuto Dohovoru môže žalobca viesť, pokiaľ ich nevedie na súdoch zmluvných štátov určených dohodou strán, na súdoch toho štátu, na území ktorého a) má žalovaný trvalé bydlisko, hlavné sídlo podniku alebo pobočku alebo zastupiteľstvo, ktorých prostredníctvom bola prepravná zmluva uzavretá, alebo b) leží miesto, kde sa zásielka prevzala na prepravu alebo miestu určené na jej vydanie; na iných súdoch nemôže žalobca spor viesť. Podľa § 11 ods. 3 O.s.p., ak ide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: nesprávny výpočet výšky starobného dôchodku, pracovné kategórie, nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004, spoločné ustanovenia o dôchodkových dávkach
Právna veta: Až po správnom vyčíslení výšky starobného dôchodku bude môcť odporkyňa zistiť, suma ktorého dôchodku, invalidného alebo starobného, je vyššia a rozhodnúť o tom, ktorý z týchto dôchodkov bude navrhovateľovi vyplácať v súlade s § 263 ods. 10 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého sa vypláca iba jeden dôchodok a to dôchodok, ktorého suma je vyššia. Odvolací súd pokladal za správny právny názor súdu prvého stupňa, že pre výpočet výšky starobného dôchodku nie je možné aplikovať § 79a a § 293ad zákona o sociálnom poistení, pretože tieto ustanovenia sa vzťahujú na starobné dôchodky, na ktoré vzni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: príjem na účely zákona o hmotnej núdzi, životné minimum, povinnosti žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi a žiadateľa o osobitný príspevok a povinnosti príjemcu
Právna veta: Jednorazový príjem z nájmu poľnohospodárskej pôdy za 12 mesiacov, ktorý nedosahuje dvojnásobok životného minima, nemožno považovať za príjem na účely zákona o hmotnej núdzi (§ 5 ods.4 zákona). Získanie takéhoto nízkeho jednorazového príjmu preto nie je skutočnosťou rozhodujúcou pre trvanie nároku na dávky a príspevky, na ich výšku a výplatu v zmysle § 29 ods.1 až 3 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste, porušenie práva na obhajobu, dovolanie obvinenej, obzvlášť závažný zločin vraždy, trest odňatia slobody, návrh na schválenie dohody o vine a treste, konanie v tiesni
Právna veta: Dohoda o vine a treste je osobitným druhom konania, ktorý je upravený v siedmej hlave Trestného poriadku. Význam konania o dohode o vine a treste spočíva najmä v tom, že správne vedené a štruktúrované dohody sú prospešné tak pre obvineného ako aj pre spoločnosť. Podstata tohto inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstranne výhodnej dohody medzi prokurátorom a obvineným o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom táto dohoda následne podlieha schváleniu súdu. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie veci pred nezávislým a nestranným súdom na hlavnom pojednávaní a trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zabezpečenie záväzkov, absolútny obchod, akcesorický záväzok, zmluva o úvere , záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, účinky premlčania
Právna veta: V danej veci sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 8 931,52 Eur ako náhrady za plnenie poskytnuté veriteľovi, keď v pozícii ručiteľa splnil záväzok zo zmluvy o úvere za žalovaného, ktorý ako dlžník záväzok veriteľa neuspokojil. Krajský súd (rovnako aj okresný súd) právny vzťah účastníkov konania, z ktorého je vyvodzovaný žalobou uplatnený nárok, považoval za občianskoprávny vzťah. Následne aj premlčanie tohto nároku posudzoval podľa ustanovení o premlčaní upravených v § 100 a nasl. Občianskeho zákonníka. Dovolací súd sa s takýmto právnym posúdením veci nestotožňuje. Ručiteľský záv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neukončený pokus trestného činu, pokus trestného činu, zásady ukladania trestov
Právna veta: I. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery, prihliadne súd pri pokuse trestného činu aj na to, do akej miery sa konanie páchateľa priblížilo k dokonaniu trestného činu, ako aj na okolnosti a na dôvody, pre ktoré k dokonaniu trestného činu nedošlo (§ 34 ods. 5 písm. c/ Tr. zák.). Z tohto hľadiska má význam rozlišovanie, či páchateľ už podnikol všetko, čo považoval pre dokonanie trestného činu za podstatné a k nemu priamo smerujúce (pokus ukončený) alebo či vo vzťahu k objektívnej stránke skutkovej podstaty trestného činu nevykonal všetko potrebné na jeho dokonanie (pokus neukončený). II. Ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: alternatívny petit, vybavenie reklamácie, odstrániteľná vada, právo voliť medzi výmenou veci a odstúpením od zmluvy
Právna veta: Ak vybavenie reklamácie odstrániteľnej vady predanej veci trvá dlhšie ako 30 dní, má kupujúci (spotrebiteľ) v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa*/ rovnaké práva, akoby išlo o vadu neodstrániteľnú. Aj po márnom uplynutí tejto lehoty má ale právo zotrvať na požiadavke odstránenia vady alebo zmeniť voľbu a uplatniť práva uvedené v § 623 Občianskeho zákonníka. Touto voľbou je potom kupujúci viazaný a nemôže ju dodatočne meniť. V občianskom súdnom konaní sa potom môže domáhať priznania len toho práva, ktoré uplatnil u predávajúceho. Súd tieto vzájomne sa vyluču ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: vyžiadaná osoba, obligatórna väzba, zadržaná osoba, väzobné dôvody, sťažnosť vyžiadanej osoby, európsky zatýkací rozkaz, trestný čin podvodu a falšovania dokumentov, prokurátor, návrh na vzatie zadržanej osoby do predbežnej väzby, trestné stíhanie na území Spolkovej republiky Nemecko, predbežná väzba podľa EZR
Právna veta: O predbežnej väzbe zadržanej osoby je sudca povinný rozhodnúť do 48 hodín od jej prevzatia a podania príslušného návrhu prokurátora, pričom predtým takáto osoba musí byť vypočutá...V posudzovanom prípade ide o obligatórnu väzbu bez prihliadania na väzobné dôvody uvedené v ustanoveniach § 71 Tr. por. a nasledujúce.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: nezákonne zložený súd, naplnenie dovolacieho dôvodu, zloženie súdneho orgánu, dovolanie obvineného, trestný čin sexuálneho zneužívania, vylúčenie sudcu z dôvodu zaujatosti, porušenie zásady prezumpcie neviny, námietka nezákonného zloženia súdu, dôvody dovolania
Právna veta: Pokiaľ ide o dovolacie námietky zakladajúce naplnenie dovolacieho dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. b/ Tr. por., dovolací súd uvádza, že nezákonne zloženým súdom sa rozumie súd, ktorý je obsadený v rozpore s ustanoveniami určujúcimi zloženie súdneho orgánu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Nezákonné zloženie súdu môže nastať v prípade, ak vo veci rozhodoval samosudca napriek tomu, že mal rozhodovať senát, prípadne ak senát rozhodoval v neúplnom zložení.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie, povinnosť poskytnutia finančnej náhrady, procesná lehota, reštitučný nárok, generálny prokurátor, finančná náhrada, právo na náhradu za pozemky, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci, lehoty v sporovom konaní
Právna veta: "Ak generálny prokurátor na základe podnetu účastníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo osoby poškodenej rozhodnutím súdu zistí, že právoplatným rozhodnutím súdu bol porušený zákon (§ 243f), a ak to vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, podá proti takémuto rozhodnutiu súdu mimoriadne dovolanie (§ 243e\ ods. 1 O.s.p.). Z ustanovenia § 243g O.s.p. vyplýva, že mimoriadne dovolanie podáva generálny prokurátor na dovolacom súde do jedného roka od právoplatnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: prechodné a záverečné ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Súd priznal žalobcovi daň z pridanej hodnoty v rozpore s právnou úpravou a bez riadneho
odôvodnenia vo výške 20 %. Keďže daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby a sadzba
dane z pridanej hodnoty vo výške 20 % bola zavedená až od 01. 01. 2011, nemôže byť
sadzba DPH 20 % priznaná za úkony vykonané pred 01. 01. 2011 /§ 19 ods. 2 a § 85j zák. č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov/.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: nestrannosť súdu, pro foro interno, návrh na odňatie a prikázanie veci inému súdu, teória zdania, sťažnosť obvineného, vylúčenie sudcov, námietka zaujatosti sudcov, zločin útoku na verejného činiteľa v štádiu pokusu, pochybnosť o nezaujatosti sudcov trestného kolégia súdu, dôvody vylúčenia sudcov z prejednania a rozhodovania veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Nestrannosť je neodmysliteľným atribútom pojmu súd. Nestrannosť sa obyčajne definuje ako neprítomnosť predsudku (zaujatosti). Možno rozlišovať subjektívny prístup, ktorý sa pokúša zistiť, čo si sudca myslel pro foro interno, a objektívny prístup, pri ktorom sa skúma, či sudca poskytuje dostatočné záruky, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti v tomto smere. Aplikujúc tento prístup potom rozlišujeme nestrannosť subjektívnu (konkrétnu) a nestrannosť objektívnu alebo štrukturálnu (abstraktnú). Subjektívna nestrannosť sa prezumuje, až kým nie je preukázaný opak, pričom spravidla sa posudzuje podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti , rovné postavenie subjektov vlastníckeho práva, právny predchodca vlastníka, dobromyseľný nadobúdateľ
Právna veta: Ochrana vlastníckeho práva ďalších nadobúdateľov (za predpokladu, že toto svoje právo nadobudli v dobrej viere), je zakotvená v § 124 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana. Toto rovné postavenie subjektov vlastníckeho práva (tak fyzických ako aj právnických osôb, alebo aj štátu, pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov) je zaručené Ústavou Slovenskej republiky, z ktorej vyplýva právo každého vlastniť majetok s tým, že vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu (čl. 20 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vzatie do predbežnej väzby, účel predbežnej väzby, európsky zatýkací rozkaz, sťažnosť zadržaného, trestný čin profesionálnej krádeže vlámaním, predbežná väzba podľa EZR
Právna veta: Účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby, aby účel vedeného konania nebol zmarený, len do doručenia originálu preloženého zatýkacieho rozkazu (§ 15 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze), a že súd pri rozhodovaní nie je viazaný dôvodmi väzby podľa Trestného poriadku (§ 15 ods. 2 zákona o európskom zatýkacom rozkaze). Následne sa teda bude rozhodovať o vydávacej väzbe (§ 16 naposledy označeného zákona). Priložený odpis z registra trestov obsahujúci odsúdenia uvedené aj v odôvodnení napadnutého uznesenia je vo vyššie vymedzenom v kontexte dostatočným podkladom pre z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: doručenie súdnych zásielok, odopretie vyjadrenia sa, uznesenie dovolacieho súdu, určenie hranice nehnuteľnosti, Prekážka rozsúdenej veci, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, procesná vada - nedostatok riadneho odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu, nedoručenie uznesenia dovolacieho súdu žalobcovi ani žalovaným, znemožnenie žalobcovi dozvedieť sa včas dôvody rozhodnutia dovolacieho súdu, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Za postup odnímajúci účastníkovi konania možnosť pred súdom konať treba považovať postup porušujúci povinnosť súdu riadne doručenia súdnych zásielok, či písomných podaní účastníkov konania. Za daného stavu, keď uznesenie dovolacieho súdu nebolo účastníkom konania doručené (§ 170 ods. 1 O.s.p.) nenastali jeho zrušujúce účinky a preto odvolací súd bol viazaný svojím predchádzajúcim rozhodnutím. Nemohol opätovne rozhodnúť, keďže mu v tom bránila prekážka veci právoplatne rozhodnutej (§ 159 ods. 1 O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: dovolacie konanie, preskúmanie námietky, trovy dovolacieho konania, zastavenie dovolacieho konania pre nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, bezdôvodné obohatenie - nevyplatený nájom a nezaplatenie dane za užívané pozemky, sťažnosť žalovanej voči uzneseniu dovolacieho súdu, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia o trovách konania, návrh na rozhodnutie o priznaní náhrady trov dovolacieho konania, nečinnosť dovolateľa, náhrada trov konania
Právna veta: V prípade zastavenia konania všeobecne platí, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Z tejto všeobecnej zásady však existujú výnimky. Jednou z nich je, že ak niektorý z účastníkov zavinil, že sa konanie muselo zastaviť, je povinný nahradiť jeho trovy (§ 146 ods. 2 prvá veta). Zavinenie môže existovať na strane žalobcu aj na strane žalovaného. V prejednávanej veci je nepochybné, že v štádiu dovolacieho konania žalobca zavinil, že dovolacie konanie pre jeho nečinnosť v odstraňovaní vád dovolania bolo zastavené a preto mu vznikla povinnosť zaplatiť žalovanej náhradu trov dovol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: nezákonnosť rozhodnutia, vklad vlastníckeho práva, darovanie nehnuteľnosti, podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti, zamietnutie žaloby o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, darovanie nehnuteľností darovacou zmluvou vo forme notárskej zápisnice, nepreukázanie zrušenia právoplatného rozhodnutia katastrálneho úradu o povolení vkladu pre nezákonnosť príslušným orgánom, vloženie do katastra nehnuteľností vlastnícke právo v prospech žalobcu napriek predchádzajúcemu darovaniu nehnuteľností darkyňou iným osobám, žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP
Právna veta: Rozhodnutie vydané v správnom konaní príslušným orgánom je pre súd - rozhodujúci o náhrade škody - záväzné a súd musí vychádzať zo zistenia nezákonnosti príslušným orgánom. Súd rozhodujúci o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej správy nemôže sám preskúmať otázku nezákonnosti takéhoto rozhodnutia. Všeobecné súdy nie sú oprávnené mimo rámca správneho súdnictva skúmať vecnú správnosť správnych aktov vydaných príslušným orgánom. Kedže nebolo preukázané, že by právoplatné rozhodnutie žalovanej bolo zrušené alebo zmenené pre nezákonnosť príslušným orgánom, t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie odvolania podľa § 201 OSP, vedľajší účastník, odškodnenie z dopravnej nehody, právo vedľajšieho účastníka podať odvolanie
Právna veta: Právo vedľajšieho účastníka, ktorý má samostatné právo podať odvolanie v zmysle § 201 vety druhej Občianskeho súdneho poriadku, nie je limitované odvolacou lehotou hlavného účastníka. Takémuto vedľajšiemu účastníkovi začína plynúť odvolacia lehota v zmysle § 204 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku po doručení rozhodnutia súdu prvého stupňa.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: zastavenie exekučného konania, trovy exekúcie, zastavenie exekúcie
Právna veta: Dovolací súd sa stotožňuje s názorom generálneho prokurátora, že v prípade, ak povinný bol zrušený bez likvidácie z dôvodu, že nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, prichádza do úvahy zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku z dôvodu existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správnosť postupu súdu, porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, zdržanie sa stavebných prác, rozpor so stavebným povolením, odstránenie budovy, námietka rei iudicata, neakceptovanie znaleckého posudku znalca, dovolanie žalobcu z dôvodu odňatia možnosti konať pred súdom, absencia náležitostí obsahu rozhodnutia, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Požiadavky na riadne zdôvodnenie rozsudku súdu vo vnútroštátnych podmienkach Slovenskej republiky ustanovuje § 157 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáha a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril žalovaný, prípadne iný účastník konania, jasne, stručne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Dbá pritom aj na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Výkladom citovanéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ochrana práv a oprávnených záujmov, zrušenie predbežného opatrenia, dôvodnosť návrhu, predbežné opatrenie , námietka odňatia možnosti konať pred súdom, povinnosť žalovanej platiť žalobkyni pracovnú odmenu, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: "Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým sa účastníkovi občianskeho súdneho konania znemožní realizácia tých práv, ktoré mu procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O.s.p. významná, ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom a týmto postupom vylúčil účastníka konania z realizácie jeho procesných práv priznaných mu právnym poriadkom. Takýmto procesným právom účastníka je napr. právo na doplnenie alebo opravu nesp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dispozičná právomoc, všeobecný splnomocnenec, ustanovenie zástupcu podľa OSP
Právna veta: Pokiaľ mal všeobecný splnomocnenec (§ 27 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) pôvodne – pri splnení ostatných zákonom stanovených predpokladov – samostatné oprávnenie napadnúť dovolaním rozhodnutie odvolacieho súdu o neprípustnosti zastúpenia (§ 27 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku), odvolaním jemu udeleného plnomocenstva (§ 28 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku) stratil procesné oprávnenie domáhať sa v dovolacom konaní preskúmania tohto rozhodnutia.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: konkurzna podstata, vylúčenie nehnuteľnosti zo súpisu, súpis majetku, vyvrátiteľná právna domienka, vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka v likvidáci, správca konkurznej podstaty - zapísanie obytného domu zapísaného na liste vlastníctva v prospech žalobcu do konkurznej podstaty úpadcu, správca konkurznej podstaty - domáhanie sa zaplatenia dlžného nájomného od žalovaného, vedľajší účastník na strane žalovaného, žaloba o vylúčenie nehnuteľností zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, nepreukázanie práva vylučujúceho zapísanie majetku do súpisu, predbežné vyšetrovanie podľa EZR, súpis majetku podstát, vylučovacia žaloba
Právna veta: "Vo všeobecnosti platí, že súpis majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu oprávňuje správcu konkurznej podstaty na dispozíciu s ním a predstavuje právny podklad pre speňažovanie majetku patriaceho do konkurznej podstaty. Platí to podľa ust. § 19 ods. 1 ZKV, ako aj podľa ust. § 76 ods. 1 ZKR. Zápis sporného majetku (veci, pohľadávky alebo práva majúceho majetkovú hodnotu) v súpise podstaty zakladá vyvrátiteľnú právnu domnienku, že\ je do súpisu zahrnutý oprávnene. Túto právnu domnienku možno vyvrátiť len zákonom presne stanoveným postupom, a to podaním vylučovacej žaloby podľa ust. § 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: späťvzatie dovolania, poverenie na vykonanie exekúcie, konanie na dovolacom súde
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p., ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Vzhľadom na späťvzatie dovolania dovolací súd v zmysle citovaného ustanovenia § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. dovolacie konanie zastavil.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, účinnosť predbežného opatrenia, uloženie povinnosti opatrením, odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom
Právna veta: Podľa ustanovenia § 75 ods. 8 veta tretia O.s.p. ak bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietnutý alebo zamietnutý, nedoručuje súd ostatným účastníkom uznesenie o jeho odmietnutí alebo zamietnutí, ani prípadné odvolanie navrhovateľa; uznesenie odvolacieho súdu im doručí, len ak ním bolo nariadené predbežné opatrenie. Podľa § 221 ods. 3 O.s.p. ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zruší rozhodnutie, len ak zastavuje konanie. Platná právna úprava, ktorá je obsahom vyššie citovaných ustanovení O.s.p., vytvára priestor na to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dodatočné prejednanie dedičstva, dovolacie konanie - povinné právne zastúpenie dovolateľa, nedostatok podmienky dovolacieho konania, dedičstvo - prejdenanie, dovolanie dediča, skúmanie podmienok dovolania, skúmanie podmienok konania
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia, pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie, vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci, námietka zaujatosti voči členom senátu, žiadosť žalovanej o vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci z dôvodu ich pomeru k veci, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR na podnet žalovanej, dôvodná obava o nestrannosti namietaných sudcov pri posudzovaní argumentácie generálneho prokurátora, čl. 7 ods. 5 ústavy
Právna veta: "V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že sudca ako predstaviteľ súdnej moci je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri\
rozhodovaní viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a zákonom. Len samotná skutočnosť, že má rozhodovať o veci, v ktorej už vyslovil svoj právny názor, preto nemôže nezakladať pochybnosť o jeho nezaujatosti."
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: civilné exekučné konanie, postup exekučného súdu pri vybavovaní žiadosti exekútora, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, poverenie výkonom exekúcie
Právna veta:

V štádiu exekučného konania, v ktorom sa má preskúmať žiadosť súdneho exekútora, o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, zákonu zodpovedajúcim postupom súdu v zmysle § 44 ods. 2 Exekučného poriadku je: I. preskúmanie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrhu na vykonanie exekúcie a exekučného titulu a II. rozhodnutie o žiadosti súdneho exekútora vychádzajúce z výsledkov uskutočneného preskúmania. Uvedené ustanovenie predpokladá, že ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: reštitučná výzva, dovolane žalobcu, odňatie možnosti pred súdom konať, vydanie hnuteľných vecí, prerušenie konania prvostupňového súdu do právoplatného skončenia konania pred Ústavným súdom SR, prerušenie konania podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p., prekážky postupu konania
Právna veta: "Súd, ak neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť aj z dôvodu, že sa v inom konaní rieši otázka, ktorá je\ pre rozhodnutie súdu podstatná. V takomto prípade súd určí dobu prerušenia konania spravidla do právoplatného skončenia veci, v ktorej sa táto otázka rieši. Dňom doručenia uznesenia o prerušení konania nastávajú účinky prerušenia, ktoré spočívajú v tom, že sa nekonajú pojednávania a že sa zastavuje plynutie všetkých procesných lehôt. Ak bolo konanie prerušené podľa § 109 O.s.p., súd v konaní pokračuje, len čo zistí, že prekážka, pre ktorú bolo konanie prerušené, odpadla, pričo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin hanobenia národy, rasy a presvedčenia, hanobenie rómskeho etnika, hanobenie národa, rasy a presvedčenia, zavinenie
Právna veta: Objektom prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia je ochrana základných ľudských a občianskych práv a slobôd, rovnoprávnosti ľudí bez rozdielu rasy, národnosti, farby pleti, pôvodu, náboženskej príslušnosti či príslušnosti k etnickej skupine. Objektívna stránka zahŕňa konanie páchateľa spočívajúce v hanobení, ktoré musí byť verejné. Subjektom tohto prečinu môže byť ktokoľvek a subjektívna stránka zahŕňa zavinenie vo forme úmyslu. Najvyšší súd pripomína, že preukazovanie subjektívnej stránky trestného činu, hlavne však preukazovanie zavinenia, je v praxi veľmi zložité. Zavinenie ako psychi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná činnosť, úhrnný trest odňatia slobody, delegácia veci, návrh na odňatie a prikázanie veci inému súdu, obžaloba prokurátora, prečin krádeže, prečin výtržníctva spolupáchateľstvom v jednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci spolupáchateľstvom, pochybnosti o nezaujatosti sudcov pre ich pomer k veci, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: Z ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. vyplýva, že z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých úkon sa priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencovi alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Pomerom k prejednávanej veci treba rozumieť napríklad, že uvedený orgán alebo jemu blízka osoba boli poškoden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: späťvzatie dovolania, zastavenie dovolacieho konania, príslušnosť na konanie o dovolaniach, konanie na dovolacom súde
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 (veta druhá) O.s.p. ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) so zreteľom na dispozitívny úkon oprávnenej, ktorým vzala podané dovolanie späť, konanie podľa citovaného ustanovenia zastavil."
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie obvineného, nesprávne právne posúdenie skutku, trestné stíhanie, trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách, návrh obvineného na povolenie obnovy konania, prípustnosť a účinok §368
Právna veta: "Z hľadiska právneho poriadku Slovenskej republiky je právnym rámcom mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam súdu v trestnom konaní obnova konania a dovolanie (druhý a tretí diel ôsmej hlavy tretej časti Trestného poriadku). V prejednávanej veci bolo podané dovolanie. Dovolanie je prípustné v prípade porušenia zákona v konaní alebo pri rozhodovaní (§ 368 ods. 1 Trestného poriadku) len proti rozhodnutiam, ktoré sú uvedené v § 368 ods. 2\ Trestného poriadku, ak (rovnako podľa tohto ustanovenia) Trestný poriadok neustanovuje inak...Po novelizácii Trestného poriadku zákonom číslo 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: európsky zatýkací rozkaz, výkon trestu odňatia slobody, vyžiadaná osoba, nevzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby, sťažnosť krajskej prokurátorky, vnútroštátny súd, vydávacia väzba EZR
Právna veta: Podľa § 16 ods. 2 citovaného zákona ak bolo rozhodnuté, že sa európsky zatýkací rozkaz vykoná, vezme sudca krajského súdu túto osobu do vydávacej väzby, ak tak neurobil už sudca podľa ods. 1 uvedeného ustanovenia, teda ak tak neurobil na návrh prokurátora počas predbežného vyšetrovania. V prípade postupu podľa § 16 ods. 2 citovaného zákona ide o obligatórnu väzbu. Zákon neobsahuje žiadnu výnimku, ktorá by umožňovala iný postup, teda nie je ani možné vyžiadanú osobu do vydávacej väzby nevziať. Preto skutočnosť, že vyžiadaná osoba bola vzatá do vydávacej väzby v inej veci, nemôže brániť tomu, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: colný dlh pri dovoze, spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia CZ, nezákonné odňatie tovaru, odňatie tovaru spod colného dohľadu
Právna veta: Podľa § 2 písm. o/ colného zákona na účely tohto zákona sa rozumie dlžníkom osoba, ktorej bola uložená povinnosť splniť colný dlh rozhodnutím colného orgánu. Podľa § 198 ods. 1 colného zákona colný dlh pri dovoze tovaru, ktorý podlieha dovoznému clu, vzniká jeho nezákonným odňatím spod colného dohľadu. Podľa § 198 ods. 2 colného zákona colný dlh vznikne v okamihu odňatia tovaru spod colného dohľadu.Podľa § 270 colného zákona ak tento zákon neustanovuje inak, platia o colných priestupkoch a o konaní pred colnými orgánmi predpisy o priestupkoch a o správnom konaní. Colným dlhom v zmysle colnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: delegácia, nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, porušenie práva na zákonného sudcu, procesné strany, odňatie a prikázanie veci
Právna veta:
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: zníženie mesačnej splátky, zásada rovnosti podielov, dovolanie žalovanej, nesprávne právne posúdenie veci, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, žalovaná - uhradenie mladomanželskej pôžičky s úrokmi, nepriaznivá sociálna situácia žalovanej - neprimerane vysoká mesačná splátka pri splácaní vyrovnávacieho podielu, matematický výpočet vyrovnávacieho podielu pri vyporiadaní BSM, námietka nesprávneho zistenia hodnoty bytu prikázaného súdom do vlastníctva žalovanej, návrh na zníženie mesačnej splátky vyrovnávacieho podielu z vyporiadaného BSM, podiely oboch manželov sú rovnaké, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Ustanovenie § 150 Občianskeho zákonníka upravuje zásady, z ktorých treba vychádzať pri vyporiadaní BSM. Platia predovšetkým v prípade, ak sa toto vyporiadava súdnym rozhodnutím. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Zásada rovnosti podielov, z ktorej vychádzali súdy nižších stupňov a ktorú účastníci nenamietali, znamená, že aj po vyporiadaní BSM majú byť hodnoty podielov oboch manželov rovnaké, ak tomu tak nie je, majú sa vyrovnať. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že ome ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: rozhodcovský rozsudok, spotrebiteľské právo, exekučný titul
Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť (nezáväznosť) rozhodcovského rozsudku. Takúto interpretáciu ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyžaduje účel právnej úpravy p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zrušenie predbežného opatrenia, úprava styku otca s maloletými deťmi, obnovenie pôvodného stavu, dovolanie matky, odňatie možnosti konať pred súdom, žiadosť matky maloletého o nariadenie predbežného opatrenia - zákaz styku otca s maloletým, zhoršeniu vzťahu maloletého k otcovi, psychické ťažkosti maloletého spôsobené stretávaním s otcom, úmyselné navádzanie dieťaťa matkou proti otcovi, dočasné prerušenie styku otca s dieťaťom, znalecký posudok z odboru pedopsychológie - odporučenie ponechať pôvodnú formu stretnutí maloletého s otcom, povinnosť účastníkov konania podrobiť sa psychologickému poradenstvu, námietka rozhodnutia súdov založených na záveroch znalkyne, predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: Predbežné opatrenia sú predbežnými predovšetkým v tom zmysle, že ich možno nariadiť (aj) pred začatím konania. Ich predbežnosť spočíva tiež v tom, že sa nimi neprejudikujú práva účastníkov, ani tretích osôb. Predbežné opatrenie možno nariadiť v každej veci, o ktorej sa môže konať v občianskom súdnom konaní, teda aj vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Pri predbežnom opatrení, predpokladom ktorého je potreba urýchlenej dočasnej úpravy pomerov účastníkov, sa súd spravidla nevyhne tomu, že ním nariaďované predbežné opatrenie bude mať - hoci aj len dočasne - zhruba rovnaký obsah, ako rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: kolízny opatrovník maloletého dieťaťa, nesprávne právne posúdenie veci, dovolacie konanie - povinné právne zastúpenie dovolateľa, zastavenie dovolacieho konania, návrh otca na zmenu zverenia maloletého dieťaťa, znalec z odboru zdravotníctvo a farmácia, vyšetrenie zdravotného stavu otca maloletého dieťaťa formou ústavného pozorovania, pochybnosti o procesnej spôsobilosti otca maloletého, ustanovený opatrovník dovolateľa, skúmanie podmienok konania
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: návrh na odňatie a prikázanie veci inému súdu, úhrnný trest odňatia slobody, pochybnosti o nezaujatosti sudcu, dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel, zmena miestnej príslušnosti súdu, prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, prečin marenia úradného rozhodnutia, právo na zákonného sudcu, čl. 48 ods. 1 ústavy SR, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Pri úvahe, či v konkrétnej prejednávanej trestnej veci sú dané dôležité dôvody pre delegáciu, nie je možné vychádzať len z jedného určitého hľadiska či okolnosti, ale je treba zvažovať všetky do úvahy prichádzajúce okolnosti prípadu vo vzájomnej súvislosti. Význam, resp. dôležitosť dôvodu na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. Delegácia sa preto nesmie stať prostriedkom na porušenie práva obžalovaného na zákonného sudcu, ale ani prostr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, dovolanie obvineného, nesprávne právne posúdenie veci , asperačná zásada, držiteľ zbrojného preukazu, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá každého druhu, nezákonné zloženie súdu, dôvody dovolania
Právna veta: Nezákonne zloženým súdom (§ 371 ods. 1 písm. b/ Tr. por.) sa rozumie súd, ktorý je obsadený v rozpore s ustanoveniami určujúcimi zloženie súdneho orgánu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Nezákonné zloženie súdu môže nastať v prípade, ak rozhodoval samosudca napriek tomu, že mal rozhodovať senátu, prípadne ak senát rozhodoval v neúplnom zložení, resp. ak rozhodoval prísediaci, ktorému uplynulo funkčné obdobie, na ktoré bol zvolený. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku (§ 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.) sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník na strane žalovaného, odvolanie vedľajšieho účastníka proti rozsudku na plnenie z neprijateľnej zmluvnej podmienky v záujme žalovaného ako spotrebiteľa, odmietnutie odvolania vedľajšieho účastníka ako podané neoprávnenou osobou, dovolanie vedľajšieho účastníka, odňatie možnosti konať pred súdom, podanie odvolania, účastníci
Právna veta: Pretože v zmysle ustanovenia § 93 ods. 4 veta prvá O.s.p. v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník, môže dôjsť postupom súdu k odňatiu možnosti konať pred súdom aj vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi. Vedľajší účastník má v rozsahu legitimácie účastníka tiež právo podať odvolanie alebo dovolanie, a to buď vedľa účastníka, ktorého podporuje, alebo sám. Pokiaľ sa jeho úkony dostanú do rozporu s úkonmi účastníka, ktorého v konaní podporuje, posúdi ich súd po uvážení všetkých okolností. V prípadoch, ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana práv spotrebiteľa, nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul, exekučný titul v rozpore so zákonom
Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť rozhodcovského rozsudku v zmysle jeho nezáväznosti. Takúto interpretáciu ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyžaduje účel prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietka obvineného, prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, úhrnný trest odňatia slobody, Výpovede svedkov, zločin vydierania, hrozba násilím, spáchanie činu na chránenej osobe, zmätočné dovolanie, dôvody dovolania
Právna veta: Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyplýva, že obsah konkrétne uplatnených dovolacích námietok musí skutočne vecne zodpovedať zákonnému vymedzeniu dovolacích dôvodov podľa § 371 Tr. por. Pokiaľ tomu tak nie je a podané dovolanie len formálne odkazuje na príslušné ustanovenie upravujúce dôvody dovolania, hoci v skutočnosti obsahuje argumenty mimo takto uplatneného dovolacieho dôvodu, ide o dovolanie, ktoré je potrebné podľa § 382 písm. c/ Tr. por. odmietnuť.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dvojinštančné konanie, pojednávanie v neprítomnosti, dovolania obvinených, zákonná lehota na podanie odvolania, zločin krádeže spolupáchateľstvom - národná kultúrna pamiatka, povinnosť podrobiť sa programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu, absencia podmienok dovolania, námietka odňatia možnosti vyjadriť sa k výpovediam svedkom, vylúčenie obvinených z pojednávacej miestnosti počas výpovede svedkov, utajenie totožnosti svedka, výsluch svedka
Právna veta: "Obvinený môže napadnúť dovolaním iba rozhodnutie druhostupňového súdu, ktorým bolo právoplatne vo veci \ rozhodnuté. Podmienkou prípustnosti dovolania teda je, že rozhodnutiu predchádzalo dvojinštančné konanie...Podľa § 262 Tr. por. ak je obava, že svedok v prítomnosti obžalovaného nevypovie pravdu, prípadne ak ide o výsluch svedka, ktorému alebo jeho blízkej osobe z podaného svedectva hrozí ujma na zdraví, smrť alebo iné závažné nebezpečenstvo, agenta alebo o svedka, ktorého totožnosť musí zostať zo závažných dôvodov utajená, urobí predseda senátu vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodcovská zmluva je dohoda, rozhodcovský súd, rozhodcovský rozsudok, platne uzavretá rozhodcovská zmluva
Právna veta: Pri skúmaní, či rozhodnutie rozhodcovského súdu uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie je vykonateľné, je exekučný súd oprávnený riešiť otázku, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe platne uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní (§ 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Ak v určitej veci nedošlo k uzavretiu (platnej) rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: náhrada škody spôsobenej nesprávnym rozhodnutím, návrh na vylúčenie sudcu, vylučenie sudcu, náhrada škody a nemajetkovej ujmy, Nesprávny úradný postup , vylúčenie sudcov
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už v iných veciach vyslovil názor, že dôvod na vylúčenie sudcu (§ 14 ods. 1 O.s.p.) nezakladá sama skutočnosť, že sudca má prejednať a rozhodnúť vec, v ktorej žalovaným je súd, na ktorom tento sudca vykonáva súdnictvo. Nadväzujúc na tento názor dovolací súd pre účely preskúmavanej veci konštatuje, že dôvodom na vylúčenie sudcu nie je bez ďalšieho ani to, že vykonáva súdnictvo na súde, ktorý údajne (podľa tvrdenia žalobkyne) svojím nesprávnym úradným postupom v inej právnej veci založil zodpovednosť žalovanej za majetkovú a nemajetkovú ujmu v zmysle zákona č. 5 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na začatie konania, práva a povinnosti účastníkov občianskeho konania, práva a povinnosti súdu
Právna veta: V zmysle § 79 ods. 1 veta prvá O.s.p. konanie začína na návrh. Toto ustanovenie určuje moment, ktorým vznikajú Občianskym súdnym poriadkom upravené procesné práva a povinnosti súdu a účastníkov konania. Nedostatok návrhu na začatie takého konania, ktoré podľa zákona môže začať len na návrh, je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania; ak súd zistí, že sa pred ním vedie konanie bez toho, aby bol podaný návrh na začatie konania, hoci bol taký návrh potrebný, prebiehajúce konanie v ktoromkoľvek štádiu zastaví. Skutočnosť, že občianske súdne konanie v niektorej veci prebehlo bez toho, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Predbežné opatrenie nie je konečným rozhodnutím a jeho účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov. Pred nariadením predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. preto postačuje, ak je osvedčené dôvodné podozrenie z násilia. Osvedčenie dôvodného podozrenia z násilia znamená, že súd pomocou ponúknutých dôkazných prostriedkov zisťuje najvýznamnejšie skutočnosti (teda nie všetky rozhodujúce), pričom postačuje, že osvedčená skutočnosť sa mu vzhľadom na všetky okolnosti javí ako nanajvýš pravdepodobná. Dôvodné podozrenie z násilia sa v prípadoch podľa § 76 ods. l písm. g/ O.s.p. preukazuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: vydražiteľ, užívanie nehnuteľnosti, vydražená nehnuteľnosť, príklep na dražbe nehnuteľností - ujatie sa žalovaným ako vydražiteľom držby vydražených nehnuteľností, neschválenie príklepu udeleného vydražiteľovi, zmluva o podnájme - pokračovanie v užívaní nehnuteľností žalovaným, spor o bezdôvodné obohatenie z užívania nehnuteľností žalovaným na úkor žalobcu, Exekúcia predajom nehnuteľnosti
Právna veta: Z ustanovenia § 150 ods. 1 Exekučného poriadku vyplýva, že zákon vydražiteľovi priznáva právo, aby sa po udelení príklepu ujal držby vydraženej nehnuteľnosti. Keďže vznik práva držby v zmysle ustanovenia § 150 ods. 1 Exekučného poriadku vyplýva priamo zo zákona, v takomto prípade treba takúto držbu považovať za oprávnenú, a to napriek tomu, že ods. 2 uvedeného ustanovenia obsah povinností vydražiteľa (ako oprávneného držiteľa) je takmer totožný s obsahom povinností neoprávneného držiteľa v zmysle § 131 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nakoľko právna úprava držby v nadväznosti na udelenie príklepu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, neprípustná exekúcia, odmena súdneho exekútora
Právna veta: "Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a na zistený skutkový stav aplikuje konkrétnu právnu normu. Nesprávnym právnym\ posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery...Podľa § 196 Exekučného poriadku za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: zákonná lehota na podanie odvolania, plynutie lehoty, súdny poplatok za odpor, zrážky zo mzdy povinnej, zákaz vyplácania postihnutej časti mzdy povinnej, odvolanie povinnej, žiadosť o zrušenie povinnosti zaplatiť vymáhanú sumu, lehoty v sporovom konaní
Právna veta: "Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 204 ods. 1 O.s.p.). Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty (§ 57 ods. 1\ O.s.p.). Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: dedičská vec, miestna príslušnosť súdov, delegácia, záujem hospodárnosti a zrýchlenia konania, konsenzus, návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, dôvody delegácie, novoobjavený majetok, konsenzus dedičov, prenesenie miestnej príslušnosti súdu, príslušnosť v civilnom sporovom konaní
Právna veta: Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, musí mať aj dôvod delegácie vždy výnimočný charakter. Špecifiká daného prípadu delegáciu veci odôvodňujú. Obaja dedičia bývajú v územnom obvode súdu, v ktorom sa nachádza i novoobjavený majetok. Vzhľadom k uvedenému, s prihliadnutím na predmet konania a konsenzus dedičov je navrhované prenesenie miestnej príslušnosti v záujme zabezpečenia hospodárnosti konania i jeho zrýchlenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná vada konania, parciálne otázky významné pre konanie, povinnosť zaplatiť súdny poplatok, začatie konania na návrh, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: V danom prípade dovolanie smeruje proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa ukladajúce žalobkyni povinnosť zaplatiť súdny poplatok. To považuje dovolací súd za okolnosť, ktorá má zásadný význam. Pokiaľ je s návrhom na začatie konania (žalobou), výlučne ktorý má na mysli ustanovenie § 237 písm. e/ O.s.p., spojený vznik dvojstranného procesno-právneho vzťahu medzi žalobcom a žalovaným, podaním námietky zaujatosti takýto procesno-právny vzťah (medzi žalobcom a žalovaným) nevzniká. O to viac nemožno o založení vzťahu takejto povahy hovoriť v prípade osobi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Azylové konanie
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenej, bremeno tvrdenia, správny orgán , dôveryhodnosť žiadateľa o medzinárodnú ochranu
Právna veta: I. Otázka dôveryhodnosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu z hľadiska rozhodovania o jej udelení je zásadná. II. Pri jej posudzovaní je preto potrebné postupovať veľmi starostlivo, pričom nepochybne platí, že základný rámec posudzovania vytvára výpoveď žiadateľa. III. Žiadateľ nesie bremeno tvrdenia, ktoré je ďalej vo vzájomnej interakcii so správnym orgánom rozvíjané a doplnené bremenom dôkazným. IV. Nie je však povinnosťou žiadateľa o azyl, aby prenasledovanie svojej osoby preukazoval inými dôkaznými prostriedkami než vlastnou dôveryhodnou výpoveďou. V. Naopak, povinnosťou správne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odklad exekúcie, zastavenie exekúcie, skutočnosti spôsobujúce zastavenie exekúcie, predpoklad zastavenia exekúcie
Právna veta: O povolení odkladu exekúcie z dôvodu, že možno očakávať, že exekúcia bude zastavená, môže súd, na rozdiel od ostatných dôvodov odkladu exekúcie rozhodnúť aj z úradnej povinnosti. Súd však musí mať preukázané, že tu je dôvodný predpoklad, že exekúcia bude z niektorého zákonného dôvodu zastavená. Povolenie odkladu exekúcie § 56 ods. 2 Exekučného poriadku predpokladá preukázanie takých okolností, z ktorých vyplýva, že možno dôvodne očakávať zastavenie exekúcie v dôsledku splnenia podmienok ustanovených na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 Exekučného poriadku. Pred povolením odkladu exekúcie z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: prejednanie novoobjaveného majetku, návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, dôvody vhodnosti, súhlas dedičov s návrhom na prikázanie veci, príslušnosť v civilnom sporovom konaní
Právna veta: "V zmysle § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie veci iným ako príslušným súdom. Za dôvod vhodnosti je možné podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považovať v predmetnej veci okolnosť hospodárnosti konania s prihliadnutím na bydlisko všetkých účastníkov dedičského konania. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto považoval\ návrh na prikázanie veci a dedič ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: kompenzačná námietka, dovolanie žalovaného, odňatie možnosti konať pred súdom, zamietnutie protinávrhu žalovaného, bezdôvodné obohatenie žalobcu - neposkytnutie žalovanému právnu pomoc za celé dohodnuté obdobie, nárok žalobcu len na pomernú časť dohodnutej paušálnej odmeny od žalovaného, vzájomný návrh, obrana proti návrhu
Právna veta: Podľa ustanovenia § 97 a § 98 O.s.p., vzájomný návrh i obrana žalovaného spočívajúca v uplatnení kompenzačnej námietky v konaní sú rozdielne procesné úkony. Pokiaľ neprevyšuje pohľadávka žalovaného pohľadávku žalobcu, posudzuje sa tento prejav vôle žalovaného ako obrana žalovaného proti návrhu žalobcu. Pokiaľ je však pohľadávka žalovaného vyššia, než pohľadávka uplatnená žalobcom, považuje sa prejav žalovaného, ktorým svoju pohľadávku započítal, vo výške zodpovedajúcej pohľadávke žalobcu za obranu a v tej časti, v ktorej žalovaný navrhuje, aby mu bolo prisúdené viac, než požaduje žalobca, za v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, dôkazné bremeno, povinnosť tvrdenia, hodnotenie dôkazov, označenie dôkazu, právo navrhnúť vykonanie dôkazu
Právna veta: Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. V sporovom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastník konania má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Bremeno tvrdenia má základ v tom, že účastník, ktorý má povinnosť tvrdenia, nesie tiež zodpovednosť za to, že sa súd skutočne potrebnú rozhodnú skutočnosť dozvie. Dôkazná povinnosť je povinnosťou účastníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: odklad exekúcie, exekučný poriadok, nariadenie exekúcie na základe notárskej zápisnice, uznanie dlhu voči oprávnenému z titulu pôžičky, návrh povinných na odklad exekúcie, povolenie odkladu exekúcie do právoplatného skončenia konania vo veci žaloby o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke
Právna veta: Zmyslom odkladu exekúcie je zabrániť nepriaznivým dôsledkom exekúcie, a to jednak na návrh povinného podľa § 56 ods. 1 Exekučného poriadku alebo podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku aj bez návrhu v prípade, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesúhlas krajského súd s postúpením veci, konkurzné konanie, správca konkurznej podstaty, všeobecný súd , nesprávne zapísanie nehnuteľností do konkurznej podstaty, zaplatenie peňažnej pohľadávky z titulu náhradu škody
Právna veta: Ak správca konkurznej podstaty pri výkone funkcie spôsobí škodu, tak na prejednanie a rozhodnutie sporu o náhradu škody je vecne a miestne príslušný okresný súd podľa všeobecných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pretože spor o náhradu škody nie je sporom vyvolaným konkurzom v zmysle ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: obzvlášť závažný zločin, výnimočné okolnosti, zásada primeranosti a zdržanlivosti, Výpovede svedkov, sťažnosti obvinených a prokurátora, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny, nahradenie väzby dohľad probačného a mediačného úradníka, prepustenie obvineného zo zadržania, zákaz konať v mene podnikateľského subjektu, povinnosť oznamovať súdu každú zmenu miesta pobytu, dôvody väzby, čl. 17 ods. 2 ústavy
Právna veta: "Podľa § 80 ods. 1 písm. b/, písm. c/ Trestného poriadku, ak je daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a/, alebo c/, môže v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie ponechať obvineného na slobode, ak obvinený dá písomný sľub, že povedie riadny život, najmä že sa nedopustí trestnej činnosti, a že splní povinnosti a dodrží obmedzenia, ktoré\ sa mu uložia a sudca pre prípravné konanie považuje sľub vzhľadom na osobu obvineného a na povahu prejednávaného prípadu za dostatočný a prijme ho, alebo s ohľadom na osobu obvineného a povahu prejednávaného prípadu možno účel väzby dosiahnuť dohľado ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: návrh na opravu rozsudku, rozsudok - chyby v písaní a počítaní, opravné uznesenie, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: "Súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť (§ 164 O.s.p.).\ Vychádzajúc z citovaného ustanovenia § 164 O.s.p., ak sa v písomnom vyhotovení súdneho rozhodnutia vyskytnú chyby v písaní a počítaní, súd ich kedykoľvek aj bez návrhu opraví. Opraviť teda chyby písania a počítania môže súd kedykoľvek, a to aj po nadobudnutí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Odňatie a prikázanie veci inému súdu, kontradiktórny proces, subsumovateľné okolnosti, zásada neodňateľnosti, zaujatosť sudcov, návrh na odňatie a prikázanie veci inému súdu, zločin vydierania, zločin lúpeže, odvolanie obžalovaného, prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, úhrnný a súhrnný trest odňatia slobody, zistenie podstatných chýb konania, nerozhodnutie o námietke zaujatosti a o návrhu na odňatie a prikázanie veci, generálna námietka zaujatosti, odňatie a prikázanie veci, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: "V zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. odňatie veci príslušnému súdu a jej prikázanie inému súdu, toho istého druhu a stupňa, znamená prielom do ústavnej zásady o neodňateľnosti nikoho jeho zákonnému sudcovi...Okolnosti uvádzané obžalovaným nevyvolávajú potrebu nového rozhodovania o tom, či predseda senátu je alebo nie je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, pretože sčasti ide o námietku založenú na tých istých dôvodoch, pre ktorú už raz bolo o takej námietke rozhodnuté a tiež preto, že tvrdenia obžalovaného o nevhodnom správaní sa predsedu senátu k nemu a aj z toho prameniaca obava z nevy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: procesné predpoklady, funkčná príslušnosť, neprípustná exekúcia, rozhodcovská doložka v úverovej zmluve, neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, neplatná rozhodcovská zmluva, odvolanie oprávnenej, odňatie možnosti pred súdom konať, podmienky konania, chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, zamietnutie návrhu oprávnenej na prerušenie konania, návrh na prejudiciálne zodpovedanie otázok
Právna veta: Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Občiansky súdny poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako i na strane účastníkov konania), ktoré musia byť nevyhnutne splnené, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania. Procesné podmienky obsahovo vyjadrujú predpoklady rozhodovania vo veci samej a súd ich skúma ex offo. Ak pri ich skúmaní dôjde k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie súdneho exekútora, odňatie možnosti konať pred súdom, exekučný poriadok, procesné predpoklady, neprípustná exekúcia, Súdny exekútor, dovolanie súdneho exekútora, odňatie možnosti konať pred súdom, nepriznanie postavenia účastníka odvolacieho konania, nepriznanie náhrady trov exekúcie
Právna veta: "Odňatím možnosti konať sa rozumie postup súdu, ktorým sa účastníkovi odníme možnosť uplatňovať procesné oprávnenia priznané mu v občianskom súdnom konaní za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv. O postup odnímajúci účastníkovi možnosť pred súdom konať ide tiež v prípade postupu odvolacieho súdu, dôsledkom ktorého je odmietnutie odvolania, i keď procesné predpoklady pre to neboli dané. Novela Exekučného poriadku, ktorá nadobudla účinnosť 1. februárom 2002, síce pri rozhodovaní o trovách konania priznala postavenie účastníka (už) aj súdnemu exekútorovi, v zmysle prechodných ustanovení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: posudzovanie prípustnosti , fakultatívne spojenie vecí na spoločné konanie, rozhodnutie súdu o vedení konania, významné procesné následky, objektívna kumulácia viacerých nárokov, následky pre celý predmet spoločného konania, vylúčenie niektorej veci zo spoločného konania, právna súvislosť spojených vecí, popretie právnej úpravy umožňujúcej spojenie vecí, § 238 ods.5 OSP, vylúčenie spojenej veci na samostatné konanie, spojenie vecí, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP
Právna veta: Rozhodnutie súdu o fakultatívnom spojení vecí na spoločné konanie podľa § 112 ods. 1 OSP nemožno považovať iba za technické opatrenie, ale za rozhodnutie súdu o vedení konania s významnými procesnými následkami. Spojením vecí sa síce skutočne nemení charakter vecí spojených na spoločné konanie, avšak takéto rozhodnutie má vplyv na spôsob realizácie procesných práv účastníkov konania, ktorí od rozhodnutia o spojení vecí na spoločné konania vykonávajú, ak z obsahu ich úkonu nevyplýva iné, svoje procesné úkony s následkami pre celý predmet spojeného konania obdobne, ako by ich vykonávali v prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: objektívne pochybnosti o nezaujatosti , dôvod na vylúčenie sudcu, disciplinárne opatrenie uložené sudcovi za pochybenie, sudca vylúčený z konania, následok vylúčenia z prerokovávania a rozhodovania sudcu, vylúčenie sudcov
Právna veta: Úlohou krajského súdu pri rozhodovaní o námietke zaujatosti sťažovateľky bolo kvalifikovane posúdiť, či skutočnosť, že zákonnej sudkyni bolo uložené disciplinárne opatrenie za pochybenie v konaní sp. zn. 8 Cb 65/2010, môže vyvolávať objektívne pochybnosti o jej nezaujatosti v tomto konaní a prípadne aj v súvisiacom konaní vedenom pod sp. zn. 8 Cb 49/2011. Krajský súd nedostatočne preveril skutočnosti podstatné pre rozhodnutie – v akom konaní a za aké pochybenia bolo sudkyni uložené disciplinárne opatrenie, a dospel tak k zjavne nesprávnym skutkovým zisteniam; t. j. že disciplinárne opatrenie b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: uznesenie o zastavení konania, zastavenie konania z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku, žiadosť na oslobodenie od súdnych poplatkov, § 237 písm. f) OSP, dovolacie konanie proti uzneseniu, nezaplatenia súdneho poplatku v konaní, priznané oslobodenie od súdnych poplatkov, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: 1) Proti uzneseniu o zastavení konania je prípustné odvolanie a vo vzťahu proti prípadnému nepriaznivému potvrdzujúcemu rozhodnutiu odvolacieho súdu prichádza do úvahy aj podanie dovolania, a to s prihliadnutím na dôvod uvedený § 237 písm. f) OSP. Tak v rámci odvolacieho konania, ako aj v rámci dovolacieho konania proti prípadnému uzneseniu okresného súdu o zastavení konania bude mať sťažovateľ možnosť uplatňovať všetky tie zásadné námietky, ktoré sú obsahom sťažnosti podanej ústavnému súdu. Všeobecné súdy preto budú mať možnosť skúmať, či prípadné zastavenie konania z dôvodu nezaplatenia súdn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: odňatie vlastníckeho práva na základe represívnych protižidovských zákonov, prepadnutie pozemkov do vlastníctva štátu, kúpna zmluva pod tlakom okupácie, obmedzenie prístupu židov k povolaniu v Maďarskom kráľovstve, kúpna zmluva dojednaná pod tlakom rasovej perzekúcie, čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Právna veta: 1) V závere ústavný súd považuje za potrebné poukázať aj na to, že v danom prípade nedošlo k odňatiu vlastníckeho práva sťažovateľov na základe represívnych protižidovských zákonov samotným prepadnutím sporných pozemkov do vlastníctva štátu – Maďarského kráľovstva, ale právnym úkonom kúpnej zmluvy. Preto v okolnostiach danej veci sa javí nepreukázanou aj základná podmienka na ustálenie neplatnosti posudzovanej kúpnej zmluvy, a to že k jej uzavretiu došlo „pod tlakom okupácie alebo politickej perzekúcie“ spočívajúcej v rasovej perzekúcii. Skutočnosť, že v čase uzavretia kúpnej zmluvy na území M ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: nezávislosť a nestrannosť súdu, povaha a stupeň vzťahu, legitímne pochybnosti, poskytnutie účinnej a nespochybniteľnej ochrany práva, názor ESĽP na nestrannosť sudcu , subjektívna stránka nestrannosti sudcu , osobný vzťah sudcu ku konkrétnemu prípadu, objektívny aspekt nestrannosti, rozhodujúci prvok rozhodnutia o zaujatosti
Právna veta: 1) Podľa čl. 141 ods. 1 ústavy vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. Základom nezávislosti a nestrannosti súdu je docieliť právnu istotu, že práve súdy sú tými orgánmi štátu, ktoré poskytnú účinnú a nespochybniteľnú ochranu práva. Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) pri riešení otázky nestrannosti sudcu vychádza z toho, že okrem jeho nezávislosti je potrebné brať zreteľ aj na ďalšie aspekty subjektívneho a objektívneho charakteru. Podľa názoru ESĽP sa subjektívna stránka nestrannosti sudcu týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu a k účastníkom konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Veritelia pohľadávok, pohľadávky vzniknuté po vyhlásení konkurzu, pohľadávky splatné v priebehu konkurzu, § 31 ods. 4 zákona o konkurze a vyrovnaní , nárok na vrátenie preddavku na trovy konania § 5 ods. 2, nároky na vrátenie preddavku na odmenu predbežného správcu § 9b ods. 3, rozvrh
Právna veta: 1) Veriteľmi pohľadávok proti podstate sú veritelia pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a sú splatné v priebehu konkurzu, ako aj veritelia pohľadávok podľa § 31 ods. 4 zákona o konkurze a vyrovnaní (pracovné nároky), ktoré vznikli a sú splatné tri mesiace pred vyhlásením konkurzu a v priebehu konkurzu (§ 31 ods. 3 zákona o konkurze a vyrovnaní)...........2) Veriteľmi pohľadávok podľa § 31 ods. 1 písm. a) až c) zákona o konkurze a vyrovnaní sú veritelia, ktorí majú nároky na vrátenie preddavku na trovy konania (§ 5 ods. 2), nároky na vrátenie preddavku na odmenu predbežného sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Štádium konania, Povolenie vkladu vlastníckeho práva, konanie pred správou katastra, prerušenie konania katastra ako procesné rozhodnutie, rozhodnutie o zamietnutí vkladu vlastníckeho práva, preskúmanie zákonnosti postupu správy katastra, vklad
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že právna vec sťažovateľa sa nachádza v štádiu konania pred správou katastra, pričom o samotnom návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva nebolo dosiaľ rozhodnuté, keďže katastrálne konanie je toho času prerušené. Podľa názoru ústavného súdu je v posudzovanom prípade zrejmé, že rozhodnutie správy katastra o prerušení konania je procesným rozhodnutím týkajúcim sa vedenia katastrálneho konania, a preto týmto rozhodnutím nemohlo dôjsť k porušeniu označených práv sťažovateľa. K zásahu do uvedených práv sťažovateľa by mohlo dôjsť až prípadným vydaním rozhodnutia o zam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Princíp zákazu retroaktivity, porušenie ďalších práv než uplatnených v petite, následky formulovania petitu, ustanovenie §372 t OSP, vzťah k spätnému pôsobeniu podľa § 141 a OSP, platenie trov konania, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) „Vo vzťahu k spätnému pôsobeniu ust. § 141a OSP poukazuje na znenie ust. § 372t OSP...“, ústavný súd vo vzťahu k tejto námietke dodáva, že celkom zjavne správne malo byť v uznesení okresného súdu č. k. 18 Cb/171/2008-250 z 22. októbra 2012 uvedené ustanovenie § 372u OSP, a nie 372t OSP................2) Ústavný súd konštatuje, že sťažovateľka, kvalifikovane zastúpená advokátom, v texte podanej ústavnej sťažnosti síce namietala aj porušenie ďalších práv než uplatnených v petite podanej sťažnosti vrátane aj viacerých právnych princípov, ako napr. princíp zákazu retroaktivity, avšak vysloveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: malý konkurz , vyhlásenie konkurzu, paušálna odmena správcu, majetok fyzickej osoby
Právna veta: V predmetnej veci bol konkurz vyhlásený na majetok fyzickej osoby – nepodnikateľa a to tak z dôvodu petitu návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako aj následne podaného samotného návrhu predbežného správcu na otvorenie malého konkurzu. Z dôvodu, že konkurz bol tunajším súdom vyhlásený na majetok fyzickej osoby – nepodnikateľa, nemá skutočnosť, že úpadca je reálne podnikateľom a vyhlásený konkurz sa vzťahuje aj na majetok podnikateľa, vplyv na zvýšenie paušálnej odmeny, tak ako to správca vo svojom návrhu požadoval. Okresný súd vyhodnotil konkrétne okolnosti danej veci, predovšetkým skutočnosť, že ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Aplikácia princípu subsidiarity, protiprávny postup policajtov, náprava a korigovanie pochybenia, neodstránené pochybenia orgánov verejnej moci, neodstránené pochybenia porušujúce práva a slobody , porušenie základných práv a slobôd policajtami, ústavnosť postupu orgánov prípravného konania v trestnej veci, III. ÚS 75/05, III. ÚS 109/05 alebo II. ÚS 294/06, IV. ÚS 461/2011, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) Aplikujúc princíp subsidiarity na trestné konanie ústavný súd vo svojej judikatúre konštantne zdôrazňuje, že trestné konanie je od svojho začiatku až po koniec procesom, v rámci ktorého sa pri vykonávaní jednotlivých úkonov môžu zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ako aj v predmetnej veci konajúcich všeobecných súdov naprávať, resp. korigovať jednotlivé pochybenia, ku ktorým došlo v predchádzajúcich štádiách trestného konania. Preto spravidla až po právoplatnom skončení trestného konania možno na ústavnom súde namietať také pochybenia príslušných orgánov verejnej moci, ktoré neboli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Vplyv judikatúry ESĽP, Súbežné podanie a dovolanie, Lehota na podanie sťažnosti, odklon Ústavného súdu od predchádzajúcej judikatúry, lehota na podanie sťažnosti po rozhodnutí o dovolaní, I.ÚS 169/09,I.ÚS 289/09, IV.ÚS 142/2010, paralelné podanie sťažnosti Ústavnému súdu zároveň s podaním dovolania, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd sa aj pod vplyvom judikatúry ESĽP odklonil od svojej predchádzajúcej judikatúry a v súčasnosti vo svojej rozhodovacej činnosti stabilne zastáva názor (napr. I. ÚS 169/09, I. ÚS 289/09, IV. ÚS 142/2010), podľa ktorého v prípade podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania) a súbežne podanej sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy je takáto sťažnosť považovaná za prípustnú až po rozhodnutí o dovolaní.......................2) V nadväznosti na uvedené ústavný súd v záujme právnej istoty sťažovateľa zároveň poukazuje na svoje predchádzajúce rozhodnutia (napr. m. m. I. ÚS 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: zachovanie lehoty § 53 ods.3 zákona o Ústavnom súde, nepreskúmané alebo odmietnuté napadnuté rozhodnutie, presný deň doručenia prípisu špeciálnemu prokurátorovi, sťažnosť odovzdaná na prepravu, uplynutie dvojmesačnej kogentnej lehoty , Relevantným okamihom na určenie začiatku plynutia lehoty, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Závery o zachovaní lehoty ustanovenej v § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde, na čo poukazuje sťažovateľ, možno podľa názoru ústavného súdu aplikovať len v prípadoch, ak príslušný orgán verejnej moci napadnuté rozhodnutie vecne nepreskúmaval, ale ho odmietol napr. ako neprípustné (napr. m. m. I. ÚS 184/09, I. ÚS 237/09, I. ÚS 239/09, IV. ÚS 49/2010, IV. ÚS 515/2012). V prípade sťažovateľa prípisom prokurátora špeciálnej prokuratúry z 13. marca 2012 bola však žiadosť sťažovateľa vecne prerokovaná. Relevantným okamihom na určenie začiatku plynutia lehoty podľa § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: finančné možnosti sťažovateľa, finančné náklady na povinnú obhajobu, dôvodnosť povinnej obhajoby, nahradenie výdavkov na povinnú obhajobu ako dôsledok zodpovednosti vinného, Požiadavka povinnej obhajoby , čl. 50 ods. 3 Ústava SR
Právna veta: 1) Samotná skutočnosť, že sťažovateľ inak hodnotí svoje aktuálne finančné možnosti, nie je dostatočným dôvodom na záver o porušení jeho práv, a to ani v spojitosti so skutočnosťou, že obhajca bol sťažovateľovi ustanovený bez jeho žiadosti, pretože bol v jeho veci daný dôvod povinnej obhajoby. Požiadavka povinnej obhajoby nie je bezdôvodná a je výrazom vyváženia medzi záujmom štátu na náležitom zistení trestných činov a spravodlivom potrestaní jeho páchateľov a potrebou zabezpečiť obvineným, ktorí nie sú schopní z určitých zákonom ustanovených objektívnych dôvodov zabezpečiť svoju obhajobu, mož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: inštitút povinného právneho zastúpenia, nedostatok zákonom predpísaných náležitostí , konštantná judikatúra, zjavne nesprávne formulovaný petit, IV. ÚS 409/04, dôvod odmietnutia sťažnosti § 25 ods.2 zákona o Ústavnom súde, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Ústavný súd zdôrazňuje, že nedostatky sťažnosti zákonom predpísaných náležitostí ( zjavne nesprávne formulovaný petit), nie je povinný odstraňovať z úradnej povinnosti. Na taký postup slúži inštitút povinného právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom a publikovaná judikatúra, z ktorej jednoznačne vyplýva, ako ústavný súd posudzuje nedostatok zákonom predpísaných náležitostí podaní účastníkov konania (IV. ÚS 409/04). Nedostatok, resp. nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí návrhu účastníka konania je v zmysle konštantnej judikatúry ústavného súdu dôvodom odmietnutia sťažnosti pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: doplnenie napadnutého uznesenia, doplnenie rozsudku o trovách, lehota na návrh doplnenia rozsudku § 166 ods.1 OSP, nevzužietie lehoty nahradené podaním sťažnosti na Ústavný súd, § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde , rozsudok súdu v sporovom konaní, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Ak sťažovateľka tvrdí, že okresný súd nerozhodol o trovách „právneho zastúpenia v exekučnom konaní“, mala podľa názoru ústavného súdu možnosť postupovať podľa prvej vety § 166 ods. 1 OSP, podľa ktorej ak nerozhodol súd v rozsudku napríklad o trovách konania, môže účastník do pätnástich dní od doručenia rozsudku (v prerokúvanom prípade uznesenia, pozn.) navrhnúť jeho doplnenie. Postup podľa citovaného zákonného ustanovenia možno podľa názoru ústavného súdu považovať za právny prostriedok, ktorý zákon sťažovateľke na ochranu jej základných práv účinne poskytoval a na použitie ktorého bola opr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: doplnenie napadnutého uznesenia, doplnenenia rozsudku , výnimky zo zásady možnosti preskúmavania len meritórnych právoplatných rozhodnutí, podmienka na pripustenie výnimiek, skončenie určitej časti konania, určitá parciálna procesná otázka, nemožnosť korigovať v ďalšom procesnom postupe, zamietnutie návrhu na spojenie vecí, samostatné konania vo veciach skutkovo súvisiacich, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Ak ústavný súd v rámci svojej doterajšej rozhodovacej činnosti pripustil výnimky zo zásady možnosti preskúmavania len meritórnych právoplatných rozhodnutí, išlo o prípady, keď ešte pred právoplatným skončením konania vo veci samej bolo v konaní o sťažnosti napadnuté právoplatné rozhodnutie, ktorým sa skončila iba určitá časť konania alebo ktorým sa riešila iba určitá parciálna procesná otázka. Podmienkou na pripustenie takejto výnimky je však navyše aj to, že v konkrétnom prípade musí ísť o rozhodnutie spôsobilé výrazne a už nezvratným (nereparovateľným) spôsobom zasiahnuť do ústavou alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Najzávažnejšie procesné vady, znaky svojvôle, procesné vady zakladajúce zmätočnoť, vady ako prípustný dovolací dôvod § 241 ods.2 a OSP, vady majúce za následok nesprávne rozhodnutie, taxatívne vymenované vady, procesne prípustné dovolanie, II. ÚS 261/06, IV. ÚS 238/07, IV. 499/2011, ústavné požiadavky na riadne odôvodnenie, podanie dovolania, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: 1) So najzávažnejšími procesnými vadami, ktoré zakladajú tzv. zmätočnosť, spája Občiansky súdny poriadok priamo prípustnosť dovolania podľa § 237, pričom vady tejto povahy sú zároveň aj prípustným dovolacím dôvodom podľa § 241 ods. 2 písm. a) OSP. Aj niektorým ďalším vadám inej procesnej povahy majúcim za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (tzv. iným vadám konania) pripisuje Občiansky súdny poriadok význam, avšak – na rozdiel od taxatívne vymenovaných vád – (len) v tom zmysle, že ich považuje za relevantný dovolací dôvod [pozri § 241 ods. 2 písm. b) OSP], ktorý možno uplatniť iba v takom d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: osobitné postavenia obce , nezákonné rozhodnutie orgánu štátu, súvislosť s rozhodnutím štátneho orgánu v konaní, základné právo na náhradu škody spôsobenej štátom, obec ako prvostupňový orgán verejnej moci, vylúčenie obce zo základného práva, čl. 46 ods. 3 Ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd preto nad rámec dôvodov uvedených v citovanom uznesení č. k. IV. ÚS 416/2012-15 zo 16. augusta 2012 uvádza, že samotná podstata základného práva na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu štátu podľa čl. 46 ods. 3 ústavy a čl. 36 ods. 3 listiny objektívne vylučuje, aby nositeľom tohto základného práva bol orgán verejnej správy pri výkone verejnej moci................................2) Je vylúčené, aby nositeľom tohto základného práva bola obec, ktorá si uplatňuje v občianskoprávnom konaní nároky na náhradu škody v príčinnej súvislosti s rozhodnutím štátneho orgánu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Pomoc tlmočníka obvinenej osobe, vyhlásenie účastníka príslušného konania, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, ústavou garantované právo na tlmočníka, judikatúra ESĽP o pomoci tlmočníka, rozsudok ESĽP A č.168, § 74, Čl. 47 ods. 4 Ústavy SR
Právna veta: 1) Nad rámec uvedeného ústavný súd uvádza, že jednou zo zásad, ktoré precizuje spravodlivé súdne konanie vyjadrené v čl. 46 ústavy, je aj „právo na tlmočníka“ upravené v čl. 47 ods. 4 ústavy. V súvislosti s výkladom obsahu tohto článku v zmysle judikatúry ústavného súdu je kľúčové, že neopomenuteľným predpokladom (podmienkou) uplatnenia ústavou garantovaného práva na tlmočníka (čl. 47 ods. 4 ústavy), ktorý zodpovedá jeho účelu, je vyhlásenie účastníka príslušného konania, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie. Per analogiam možno v tejto súvislosti poukázať na ustálenú judikatúru Európs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Rozhodnutie a postup správneho orgánu, preskúmanie právoplatného rozhodnutia a postupu § 250j ods.1 OSP, lehota dva mesiace od doručenia napadnutého rozhodnutia, nemožnosť odpustiť zmeškanie lehoty, § 250j ods. 1 OSP, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje aj na ustanovenie § 250j ods. 1 OSP, z ktorého je zrejmé, že súd je pri preskúmaní právoplatného rozhodnutia a postupu správneho orgánu (žalovaného) viazaný nielen rozsahom, ale aj dôvodmi žaloby, ktorú je v zmysle ustanovenia § 250b ods. 1 OSP možné podať iba do dvoch mesiacov od doručenia napádaného rozhodnutia, pričom zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Rozhodnutie o trovách exekúcie, Exekučný súd, práva a povinnosti účastníkov exekučného konania, iné osoby ako účastníci exekučného konania, aktívna legitimácia exekútora podávať sťažnosti Ústavnému súdu, vylúčenie exekútora z exekučného konania, § 30 ods.1 Exekučný poriadok, súdny exekútor ako objekt rozhodovania, súdny exekútor nie je nositeľom žiadnych práv, účastníci konania exekučny poriadok, všeobecné ustanovenia exekučny poriadok
Právna veta: 1) Podľa § 37 ods. 1 Exekučného poriadku účastníkmi konania sú oprávnený a povinný, iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor. Z citovanej definície účastníkov exekučného konania vyplýva, že poverený súdny exekútor je účastníkom konania len vtedy, ak exekučný súd rozhoduje o trovách exekúcie. Z uvedeného vyplýva, že súdny exekútor nemá aktívnu legitimáciu na podanie sťažnosti ústavnému súdu proti rozhodnutiu, ktorým exekučný súd vylúčil exekútora z vykonávania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: extrémne vybočenie z rámcov právnej regulácie rozhodovania o náhrade trov konania, procesná neprípustnosť návrhu, § 146 ods. 1 písm. c) OSP, dôvodnoť návrhu ako podmienka aplikability, absencia dôvodnosti návrhu, náhrada trov konania
Právna veta: 1) Dôvodnosť sťažovateľkinho návrhu ako podmienka aplikability § 146 ods. 2 druhej vety OSP tak bola spochybnená. Ústavný súd zdôrazňuje, že najvyšší súd konštatoval procesnú neprípustnosť návrhu a z nej vyvodil záver o absencii jeho dôvodnosti. Je zreteľné, že otázku dôvodnosti podľa § 146 ods. 2 druhej vety najvyšší súd posudzoval z procesného hľadiska, teda tak, ako to požadovala v sťažnosti aj sťažovateľka. Ak sa potom najvyšší súd priklonil k aplikácii § 146 ods. 1 písm. c) OSP, nemožno mu podľa názoru ústavného súdu vytknúť extrémne vybočenie z rámcov právnej regulácie rozhodovania o náh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Vydanie peňažného výťažku z exekúcie, žaloba proti súdnemu exekútorovi, výťažok speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu , výťažok dražby nebol vrátený vydražiteľovi, vyplatenie výťažku z dražby podľa rozvrhu, nárok na výťažok dražby posúdený ako nedôvodný, výkon rozhodnutia a exekúcia
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o námietku sťažovateľa, že v inej obdobnej právnej veci Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) skonštatoval, že správca sa žalobou proti súdnemu exekútorovi oprávnene domáha vydania peňažného výťažku z exekúcie, ktorý patrí do konkurznej podstaty, keďže výťažok speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu je súčasťou konkurznej podstaty ex lege (bližšie pozri uznesenie najvyššieho súdu sp. zn. 5 Obo/32/2009 z 26. novembra 2009 v právnej databáze rozhodnutí ASPI, pozn.), ústavný súd poukazuje na odlišnosť obidvoch prípadov, keďže v právnej veci prerokovanej naj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, náhrada škody, stav právnej neistoty, žalobný návrh
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Sťažovatelia tvrdili, že bolo porušené ich právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zo strany súdu. Nepripúšťajú vyjadrenie súdu, že na dĺžke súdneho konania sa významne pričinili aj samotní účastníci, pretože viac krát upravili žalobný návrh a okruh účastníkov. Skutočnosťou je, že v žalobe upravovali nároky na náhradu škody, ale to len z toho dôvodu, že čas plynul a vec sa neriešila. Faktom tiež je, že prieťahy v konaní, ktoré sú dôsledkom uplatnenia procesných práv účastníkov konania, nemajú povahu zbytočných prieťahov. Ústavný súd predovšetkým konštatuje, že pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť sudcu konať bez zbytočných prieťahov, stav právnej neistoty, práceneschopnosť účastníka konania
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Predmetom konania bolo posúdenie, či postupom krajského súdu došlo k porušeniu základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote. Práceneschopnosť účastníka je relevantným dôvodom účastníka na ospravedlnenie svojej neúčasti na súdnom konaní, no takýto účastník z tohto dôvodu nemôže namietať prieťahy v konaní. Prieťahy v konaní vzniknú len keď pochybí alebo je nečinný samotný súd. Účelom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: „stále pracovisko“ , Miesto výkonu práce zamestnanca, pracovisko dohodnuté v pracovnej zmluve, nemožnosť posúdenia miesta podnikania ako pracovisko, sídlo právnickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o výklad pojmu „stále pracovisko“ krajským súdom, v zmysle ktorého „za stále pracovisko nie je možné považovať miesto podnikania fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, resp. sídlo právnickej osoby, v ktorej má odporca majetkový podiel“, pričom „pracoviskom je miesto výkonu práce, ktoré má odporca ako zamestnanec dohodnuté v pracovnej zmluve“, s týmto sa ústavný súd stotožňuje.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Nerozlučné práva a povinnosti spoločníkov, Procesný úkon niektorého zo spoločníkov, vzdanie sa nároku na uzavretie zmieru, potrebný súhlas všetkých účastníkov na uzavretie zmieru v jednej strane, nerozluční spoločníci v dedičskom konaní § 91 ods.2 OSP, rozhodnutie týkajúce sa všetkých spoločníkov, dôsledky nerozlučného spoločenstva, nútené spoločenstvo, vzťah účastníkov bez zreteľa na ich vôľu, účastníci
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že podľa § 91 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ak ide o také spoločné práva alebo povinnosti, že sa rozsudok musí vzťahovať na všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane, platia úkony jedného z nich i pre ostatných. Na zmenu návrhu, na jeho späťvzatie, na uznanie alebo vzdanie sa nároku a na uzavretie zmieru je však potrebný súhlas všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane. Pre sporové konanie začaté na základe návrhu podaného odkázanými dedičmi (§ 175k ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) treba považovať všetkých účastníkov konania v dedičs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odpadnutie prekážky napadnutého prerušeného konania, nemožnosť vykonávať procesné úkony v prerušenom konaní, procesné úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty účastníkov, naplnenie účelu označeného základného práva , reálnosť posúdenia prijatia sťažnosti na ďalšie konanie, nutnosť odmietnuť sťažnosť ako zjavne neopodstatnenú, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd zastáva názor, že ak nedôjde k odpadnutiu prekážky napadnutého prerušeného konania, nemôžu sa v prerušovanom konaní vykonávať žiadne procesné úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty účastníkov, a tým k naplneniu účelu označeného základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, a preto konštatuje, že vzhľadom na uvedené okolnosti danej veci v súčasnom štádiu napadnutého konania nevyplýva žiadna možnosť porušenia označeného základného práva (čl. 48 ods. 2 ústavy) sťažovateľa, reálnosť ktorej by mohol posúdiť po prijatí sťažnosti na ďalšie konanie, preto bolo potrebné jeho sťažn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: uznesenie nie je verejne vyhlásené, záväznosť uznesení, ktoré neboli verejne vyhlásené, vylúčenie použitia ustanovení o rozsudkoch, konanie bez nariadenia pojednávania, doručenie uznesenia,ktoré nebolo verejne vyhlásené, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: 1) Pri uzneseniach, ktoré neboli vyhlásené, platí, že je nimi súd viazaný okamihom ich doručenia. Z uvedeného možno vyvodiť, že Občiansky súdny poriadok v ustanoveniach (pravidlách) upravujúcich uznesenia, ktoré sú vo vzťahu špeciality k ustanoveniam o rozsudkoch, pamätá na situáciu, že uznesenie nebude verejne vyhlásené (napr. z dôvodu neprítomnosti účastníkov na pojednávaní alebo z dôvodu, že sa vo veci pojednávanie vôbec nenariaďuje). V takomto prípade sa uznesenie doručí účastníkom konania. Keďže existencia týchto špeciálnych pravidiel vylučuje použitie ustanovení o rozsudkoch, nemožno na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, spoločný majetok manželov, spoločný členský podiel v stavebnom bytovom družstve, výlučný majetok jedného z manželov, nerovné vyporiadanie
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľ namietal rozhodnutie o vyporiadaní BSM, pretože tvrdil, že byt mal byť prikázaný jemu bez zaplatenia finančnej náhrady odporkyni. Tvrdí, že súd neprávne právne posúdil vec, lebo o nadobudnutie bytu sa výlučne zaslúžil on a bolo by v rozpore so zásadami vyporiadania BSM a tiež v rozpore s dobrými mravmi, keby mal platiť odporkyni finančnú náhradu za byt, o ktorého nadobudnutie sa žiadnym spôsobom odporkyňa nepričinila. Podľa názoru ústavného súdu najvyšší súd správne konštatoval, že „nepochybne prínosom jedného z manželov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava výkonu rodičovských práv a povinností, úprava styku rodičov s ich maloletými deťmi, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Zákonná úprava styku rodičov s ich maloletými deťmi preferujúca dohodu rodičov a až následné uplatňovanie rozhodovacej právomoci súdu o tejto otázke zodpovedá ústavnej ochrane rodičovstva a požiadavke na osobitnú ochranu detí a mladistvých garantovaným v čl. 41 ods. 1 ústavy. Relatívna voľnosť pri formulovaní ustanovení o úprave styku rodičov s ich maloletými deťmi poskytuje dostatočný priestor rodičom, aby sa na styku so svojimi maloletými deťmi mohli dohodnúť podľa ich špecifických podmienok a záujmu. Právna úprava styku rodičov s ich maloletými deťmi nevedie preto podľa názoru ústavného súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: Strany rozhodcovskej zmluvy, možné negatívne následky rozhodcovského súdu, oklieštený rozsah práva na súdnu ochranu, rozhodcovské konanie § 40 zák.o rozhodcovskom konaní, verejnoprávny rozmer rozhodcovského konania, meritórne rozhodnutie rozhodcovského súdu, vykonateľnosť rohodcovského rozsudku, súkromnoprávny charakter priebehu konania rozhodcovského súdu, III. ÚS 335/2010, dôvody na podanie žaloby
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že strany rozhodcovskej zmluvy si musia byť vedomé možných negatívnych dôsledkov svojho rozhodnutia uprednostniť riešenie medzi nimi vzniknutých sporov prostredníctvom súkromnoprávnej osoby – rozhodcovského súdu pred súdnym orgánom Slovenskej republiky, čím sa ich základné právo na súdnu ochranu v istom zmysle stáva okliešteným rozsahom vyplývajúcim, ako už bolo uvedené, z § 40 zákona o rozhodcovskom konaní.....................2) Podľa názoru ústavného súdu rozhodcovské konanie nadobúda verejnoprávny rozmer až momentom meritórneho rozhodnutia rozhodcovského súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: Udelenie súhlasu jednému z rodičov, zmena priezviska maloletého, právomoc správneho ogránu pri zmene priezviska, povolenie zmeny priezviska, súhlas rodičov na zmenu priezviska maloletého
Právna veta: 1) Ústavný súd poznamenáva, že v namietaných konaniach pred menovanými súdmi bolo riešené len udelenie súhlasu jednému z rodičov na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého, a nie samotné rozhodovanie o takejto zmene, ktoré patrí do výlučnej právomoci správneho orgánu (t. j. že je predmetom administratívnoprávneho konania). Z rozhodnutia pripojeného k sťažnosti (bod 6) vyplýva, že o povolení zmeny priezviska rozhodol obvodný úrad 17. augusta 2012 a uvedené rozhodnutie bolo/je možné napadnúť zákonom ustanoveným postupom tak v rámci prebiehajúceho správneho konania, ako aj v rámci správneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: doručenie uznesenia o vznesení obvinenia obhajcovi, uznesenie oznámené obvinenému aj obhajcovi, pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, doručovanie obvinenému vo väzbe,výkone trestu, doručovanie obvinenému do zdravotníckeho zariadenia, oznamovanie uznesenia
Právna veta: 1)Pokiaľ ide o doručovanie uznesenia o vznesení obvinenia obhajcovi, je potrebné uviesť, že právna úprava v § 179 ods. 1 až 3 Trestného poriadku všeobecne ustanovuje iba tieto prípady, keď sa uznesenie oznamuje obvinenému, ako aj obhajcovi: a) ak je obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo b) ak je obvinený vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave. Pokiaľ nejde o žiaden z týchto prípadov, nie je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní oznamovať vydané uznesenie obvinenému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: formalistické rozhodnutie o trovách konania, svojvoľné a arbitrárne rozhodnutie o trovách konania, rozumné vysvetlenie priznania trov konania, tarifná odmena advokáta z hodnoty sporu, nedostatočné odôvodnenie krajského súdu o trovách, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, náhrada trov konania, úkony účastníkov vo veci samej
Právna veta: Krajský súd v predmetnej veci o trovách konania rozhodol celkom formalisticky, svojvoľne a arbitrárne bez toho, aby mal jeho výrok rozumný základ v obsahu spisu a poskytoval rozumné vysvetlenie, prečo žalovanému boli priznané trovy konania pozostávajúce z účasti na pojednávaní, aj keď okresný súd a žalovaný vedel, že sťažovateľka vzala svoj návrh späť ešte pred pojednávaním, na ktorom došlo aj k zastaveniu konania. Krajský súd nebral pritom do úvahy nielen § 142 ods. 1 OSP, ale tiež § 96 OSP a na jej námietku, že nešlo o účelne vynaložené trovy konania, jej nedal žiadnu odpoveď. Nedostatočné o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: Prekážka na uplatnenie náhrady škody, judikatúra ESĽP o uplatnení nároku na náhradu škody, uplatnenie nároku náhrady škody v trestnom konaní, paralelné uplatnenie nároku na náhradu škody, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, čl. 48 ods. 2 ústavy SR, oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody
Právna veta: 1) Aj v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným v rámci trestného konania treba považovať za začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Akonáhle poškodený uplatní svoj nárok na náhradu škody v trestnom konaní, je to prekážkou, aby si náhradu škody paralelne uplatnil aj v občianskoprávnom konaní. Použitím argumentu a contrario potom možno dospieť k záveru, že ak si poškodený uplatní nárok na náhradu škody v občianskom konaní, je to prekážka, aby si náhradu škody paralelne uplatnil aj v trestnom konaní.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: zastavenie reštrukturalizačného konania, zánik účinkov začatia reštrukturalizačného konania, funkcia veriteľského výboru a funkcia reštrukturalizačného] správcu, miestna príslušnosť reštrukturalizačného súdu , povinnosť reštrukturalizačného súdu, zamietnutie plánu súdom
Právna veta: 1) Uznesením, ktoré súd vydá na základe § 154 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z., sa zastavuje reštrukturalizačné konanie a zároveň týmto uznesením zanikajú účinky začatia reštrukturalizačného konania, funkcia veriteľského výboru a funkcia [reštrukturalizačného] správcu, a to po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Z týchto skutočností je zrejmé, že rozhodnúť podľa § 154 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. je príslušný súd, ktorý bol príslušný na začatie reštrukturalizačného konania. Miestna príslušnosť reštrukturalizačného súdu na rozhodnutie podľa § 154 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. zostáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: nvestície do spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh, Štátna pomoc poskytovaná v poľnohospodárstve, Vyplatenie subvencie, vyplatenie subvencie po uplnynuté uvedenej lehoty, právo na získanie subvencie , rozhodnutie Komisie 1999/183/ES čl.2, podmienky subvencie stanovené vnútroštátnym právom
Právna veta: 1) Článok 2 rozhodnutia Komisie 1999/183/ES z 20. mája 1998 o štátnej pomoci v odvetví spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh, ktorú môže poskytnúť Nemecko na základe existujúcich schém regionálnej pomoci, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby sa poskytla pomoc na investície týkajúce sa mlynárstva, pri ktorých bolo konečné rozhodnutie investovať prijaté pred uplynutím lehoty poskytnutej Spolkovej republike Nemecko na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím alebo pred uverejnením opatrení, ktoré boli prijaté v tejto súvislosti, v Bundessteuerblatt, pričom k dodaniu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Posudzovanie vplyvov projektov na životné prostredie, Priamy účinok smernice, Výberové kritériá, Husto obývané oblasti, projekty zmeny infraštruktúry letiska, prahová hodnota, právomoc prijať všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia
Právna veta: 1) Článok 2 ods. 1, ako aj článok 4 ods. 2 písm. b) a ods. 3 smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá posúdeniu vplyvov na životné prostredie podrobuje projekty týkajúce sa zmeny infraštruktúry letiska, na ktoré sa vzťahuje príloha II tejto smernice, len v prípade, ak sa v dôsledku týchto projektov môže zvýšiť počet pohybov lietadiel najmenej o 20 000 ročne. 2) Ak členský štát podľa článku 4 ods. 2 písm. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Malý pohraničný styk na vonkajších pozemných hraniciach, Držiteľ povolenia na malý pohraničný styk, Sloboda pohybu a pobytu, Vnútorný trh EÚ, Maximálna dĺžka pobytu, prerušenie pobytu, vízová povinnosť, právo na potenciálne neobmedzený pobyt, schengenské obmedzenie
Právna veta: 1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru, sa má vykladať v tom zmysle, že držiteľ povolenia na malý pohraničný styk, ktoré bolo vydané v osobitnom režime malého pohraničného styku zavedeného týmto nariadením, musí mať v medziach stanovených uvedeným nariadením a dvojstrannou dohodou uzatvorenou na účely vykonania nariadenia medzi treťou krajinou, ktorej je držiteľ povolenia štátnym pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Telekomunikačné služby, Právo na používanie rádiových frekvencií, Poplatky za práva a predĺženie platnosti práv na používanie rádiových frekvencií, primeraná metóda na určenie hodnoty rádiových frekvencií, smernica 2002/20/ES, elektronické komunikačné sieťové systémy, jednorazový poplatok mobilným operátorom za rádiové frekvencie
Právna veta: 1) Články 12 a 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica „o povolení“) sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát uložil mobilným telefónnym operátorom, ktorí sú držiteľmi práv na používanie rádiových frekvencií, jednorazový poplatok, ktorý sa musí zaplatiť za nové nadobudnutie práv na používanie rádiových frekvencií, ako aj za predĺženie platnosti týchto práv a ktorý je nielen doplnkom ročného poplatku za poskytnutie frekvencií s cieľom podporovať optimálne využívanie zd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Oslobodenie od dane pri estetickom zákroku, zdravotná starostlivos, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, terapeutický účel zákroku, lekárske plnenia poskytnuté s cieľom chrániť, zachovať alebo obnoviť zdravie osôb, kozmetické zásahy na prianie pacienta, chirurgické a estetické zákroky, Rada 2006/122/ES čl.132 ods.1 písm. b, c , terapeutický účel estetického zákroku
Právna veta: 1) Článok 132 ods. 1 písm. b) a c) smernice Rady 2006/122/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že na poskytovanie služieb, akými sú služby vo veci samej spočívajúce v estetickej chirurgii a estetických zákrokoch, sa vzťahujú pojmy „zdravotná starostlivosť“ a „poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ v zmysle odseku 1 písm. b) a c), ak je cieľom týchto služieb diagnostikovať, liečiť, alebo vyliečiť choroby alebo zdravotné anomálie, ako aj chrániť a udržiavať zdravie ľudí alebo im ho prinavrátiť, jednoduché subjektívne pohľady, ktoré si o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: nekalé obchodné podmienky, Vnútorný trh so zemným plynom, všeobecné obchodné podmienky , právo meniť poplatky za dodávky plynu, požiadavky dobrej viery, rovnováhy a transparentnosti , zásada právnej istoty , iná kategória spotrebiteľov, dobrá viera dotknutých osôb a riziko vážnych ťažkostí, nedostatok informácií pres uzavretím zmluvy, sporná zmluvná podmienka, smernica 2003/55/ES smernica 93/13EHS
Právna veta: 1) Článok 1 ods. 2 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách treba vykladať v tom zmysle, že táto smernica sa uplatňuje na všeobecné obchodné podmienky obsiahnuté v zmluvách uzavretých medzi predávajúcim alebo dodávateľom a spotrebiteľom, ktorými sa prebralo ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré sa uplatňuje na inú kategóriu zmlúv, a ktoré nepodliehajú dotknutej vnútroštátnej právnej úprave. 2) Články 3 a 5 smernice 93/13 v spojení s článkom 3 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: voľný pohyb tovaru, Zákaz množstevných obmedzení, držba tabaku na obchodné účely, minimálna úroveň pre viaceré rozdielne kategórie tabakových výrobkov, Kvantitatívne kritérium, výrobky držané na obchodné účely, stanovenie sankcie za prekročenie kvantitatívnych úrovní ako rozpor s právom Únie
Právna veta: 1) Francúzska republika si tým, že používa čisto kvantitatívne kritérium na posúdenie, či majú fyzické osoby tabak, ktorý bol vyrobený v inom členskom štáte, v držbe na obchodné účely, ako aj uplatňovaním tohto kritéria na jednotlivé vozidlo (nie na jednotlivú osobu) a všeobecne na všetky tabakové výrobky, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam, a najmä z jej článkov 8 a 9. 2) V tejto súvislosti treba uviesť, ako to vyplýva aj z článku 9 ods. 2 druhého po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 3/2013
Kľúčové slová: Obmedzovanie hospodárskej súťaže, Riadne fungovanie hospodárskej súťaže, spoločnosti poskytujúce poistenie automobilov, činnosť autoopravovní, hodinové sadzby za opravu vozidiel, protisúťažný cieľ dohody, dostatočný stupeň škodlivosti pre hospodársku súťaž, podmienky fungovania a štruktúry relevantného trhu
Právna veta: 1) Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že dvojstranné dohody, ktoré uzavreli spoločnosti poskytujúce poistenie automobilov s predajcami automobilov vykonávajúcimi činnosť autoopravovní alebo so združením týchto predajcov, ktoré sa týkajú hodinových sadzieb hradených poisťovňou za opravu vozidiel v nej poistených a podľa ktorých tieto sadzby závisia okrem iného od počtu a podielu zmlúv o poistení, ktoré uzatvoril predajca ako poisťovací agent v prospech tejto poisťovne, je možné považovať za obmedzovanie hospodárskej súťaže “z hľadiska cieľa“ v zmysle tohto ustanovenia, ak v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, Rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou, určovacie konanie, súd príslušný na posúdenie nekalej povahy podmienky, predbežné opatrenia vedúce k prerušeniu uvedeného konania o výkone rozhodnutia, pojem značná nerovnováha, prostriedky na zabránenie uplatňovaniu nekalých podmienok, požiadavka dôvery, dobrej viery, Ochrana spotrebiteľa
Právna veta: 1) Smernica 93/13/EHS Rady z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá tým, že v konaní o výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou nestanovuje možnosť vzniesť námietky voči nekalej povahe zmluvnej podmienky, na základe ktorej bol vydaný exekučný titul, znemožňuje súdu rozhodujúcemu v určovacom konaní, ktorý je príslušný na posúdenie nekalej povahy tejto podmienky, prijať predbežné opatrenia, najmä tie, ktoré vedú k prerušeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: Právomoc o uznávaní a výkone rozsudkov, Remitent vlastnej zmenky, podnikateľské väzby, väzby spojené s povolaním, výnimka zo všeobecného pravidla právomoci o uznávaní a výkone rozsudkov, nariadenie Rady č.44/2001 čl.15 ods-1, prevzatie ručenia za vlastnú zmenku
Právna veta: 1) Článok 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že fyzickú osobu, ktorá má úzke podnikateľské väzby alebo väzby spojené s povolaním vo vzťahu k spoločnosti, ako sú konateľstvo alebo väčšinový obchodný podiel v tejto spoločnosti, nemožno považovať za spotrebiteľa v zmysle tohto ustanovenia, ak prevezme ručenie za vlastnú zmenku vystavenú na zabezpečenie záväzkov tejto spoločnosti zo zmluvy o poskytnutí úveru. Toto ustanovenie sa preto neuplatňuje na určenie súdu, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: Vplyv verejných a súkromných projektov na životné prostredie, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Priame hospodárske dôsledky, Náhrada majetkovej škody za budúcu ujmu, posudzovanie vplyvov na hodnotu hmotného majetku, príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a spôsobenou škodou, autonómny a jednotný výklad
Právna veta: 1) Článok 3 smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 97/11/ES z 3. marca 1997 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, sa má vykladať v tom zmysle, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tak ako je stanovené v tomto článku, nezahŕňa posudzovanie vplyvov predmetného projektu na hodnotu hmotného majetku. Na majetkové škody v rozsahu, v akom predstavujú priame hospodárske dôsledky vplyvov verejného alebo súkromného projektu na životné prost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: Zápis spoločnosti do registra platiteľov dane z pridanej hodnoty, Spoločný systéme dane z pridanej hodnoty, Pridelenie identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty, Ochrana finančných záujmov štátu, použitie identifikačného čísla s cieľom dopustiť sa podvodu, voľná úvaha štátov pri prijímaní opatrení na zabezpečenie identifikácie, boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, identifikačné číslo pre daň, registračná povinnosť
Právna veta: 1) Články 213, 214 a 273 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby daňový úrad členského štátu odmietol prideliť identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty spoločnosti len preto, že táto spoločnosť podľa uvedeného úradu nedisponuje hmotnými, technickými a finančnými prostriedkami na výkon prihlasovanej ekonomickej činnosti a že vlastníkovi podielov na základnom imaní tejto spoločnosti už bolo viackrát pridelené takéto číslo pre spoločnosti, ktoré v skutočnosti nikdy nevykonávali ekonomickú či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: súbeh nárokov, Zníženie pozostalostného dôchodku v dôsledku zvýšenia starobného dôchodku, cezhraničný prvok, vnútroštátne pravidlo odôvodnené objektívnymi úvahami, vnútroštátne pravidlo primerané k legitímnemu cieľu, uplatnenie systémov sociálneho zabezpečenia, belgické pravidlo na zamedzenie súbehu dávok, Článok 46a nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971
Právna veta: 1) Článok 46a nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 z 5. júna 2001, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni uplatneniu právnej úpravy členského štátu obsahujúcej ustanovenie, podľa ktorého sa pozostalostný dôchodok poberaný v tomto členskom štáte zníži v d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: Colný kódex Spoločenstva, úplné oslobodenie od dovozného cla, osoba oprávnená využívať uvedený dopravný prostriedok, dočasný dovoz, Colné konania s hospodárskym dopadom, nariadenie č.245/93 EHS, pracovná zmluva s vlastníkom motorového vozidla so sídlom mimo colného úzenia EÚ
Právna veta: 1) Článok 561 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, zmenený a doplnený nariadením Komisie (ES) č. 93/2001 zo 4. mája 2001, sa má vykladať v tom zmysle, že úplné oslobodenie od dovozného cla upravené v tomto ustanovení pre dopravný prostriedok využívaný na súkromné účely osobou so sídlom na colnom území Európskej únie môže byť udelené iba vtedy, ak bolo toto súkromné využitie upravené v pracovnej zmluve tejto osoby s vlastníkom vozidla so sídlom mimo tohto územia. 2) Z názvu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dobrovoľná registrácia pre daň, ekonomická činnosť, Právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, registračná povinnosť
Právna veta: Treba mať na zreteli, že osoba, ktorá dodáva len množstvo elektrickej energie, ktoré vyrábajú solárne panely pána Fuchsa, by v mnohých členských štátoch pravdepodobne neprekročila limit na registráciu pre daň. Táto osoba by teda v súlade s článkom 24 ods. 5 šiestej smernice nemohla vyrubiť daň na výstupe alebo odpočítať daň zaplatenú na vstupe. V prípade pána Fuchsa dodávky neprekračujú limit pre zdanenie platný v Rakúsku. Keďže sa však z týchto dodávok vyberá DPH, treba predpokladať, že pán Fuchs sa rozhodol pre registráciu pre daň (dobrovoľnú), na základe čoho má právo na odpočet. Ak totiž r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: spoločný systém dane z pridanej hodnoty, Jednotný základ stanovenia dane z pridanej hodnoty, poradenské služby investovania do prevoditeľných cenných papierov, správa podielových fondov, plnenia oslobodené od dane, činnosť podnikov kolektívneho investovania, prevoditeľné cenné papiere
Právna veta: 1) Článok 13 B písm. d) bod 6 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať v tom zmysle, že poradenské služby investovania do prevoditeľných cenných papierov poskytnuté kapitálovej investičnej spoločnosti, správcovi podielového fondu, treťou osobou sú na účely oslobodenia od dane považované za „správu podielových fondov“ v zmysle uvedeného ustanovenia napriek tomu, že tretia osoba nekonala na základe poverenia v zmysle článku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: Nebezpečný odpad, použiteľnosť odpadu bez ohrozenia zdravia ľudí a poškodzovania životného prostredia, použitie dreva ošetreného roztokom MCA, použitie sporných telekomunikačných stĺpov na podporu lávok, riziko opakovaného styku s pokožkou, nariadenie č.1907/2006, harmonizácia požiadaviek výroby
Právna veta: 1. Právo Únie v zásade nevylučuje, aby odpad považovaný za nebezpečný mohol prestať byť odpadom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc, ak zhodnotenie umožňuje jeho použiteľnosť bez ohrozenia zdravia ľudí a poškodzovania životného prostredia a ak sa okrem toho nezistí, že držiteľ daného predmetu sa ho zbavil alebo má úmysel alebo povinnosť zbaviť sa ho v zmysle článku 3 bodu 1 rovnakej smernice, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu. 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: spoločný systém dane z pridanej hodnoty, zásada daňovej neutrality, investičný fond združujúci aktíva dôchodkového systému, Pojem podielové fondy, oslobodenie od plnení súvisiacich so správou podielových fondov, podnik kolektívneho investovania, priame investovanie do cenných papierov
Právna veta: 1) Článok 13 B písm. d) bod 6 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia a článok 135 ods. 1 písm. g) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že na investičný fond združujúci aktíva dôchodkového systému sa nevzťahuje pojem „podielové fondy“ v zmysle týchto ustanovení, ktorých správa je oslobodená od DPH vzhľadom na cieľ sledovaný týmito smernicami a zásadu da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: Ochrana spotrebiteľa, Neživotné poistenie, priame poistenie, zmluvy o zdravotnom poistení, index spotrebiteľských cien, zdravotníckeho indexu, dohľad nad poisťovňami, smernica Rady 92/49/EHS, zmena poistného a plnenia
Právna veta: 1) Článok 29 a článok 39 ods. 2 a 3 smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) a článok 8 ods. 3 prvej smernice Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, zmenenej a doplnenej smernicou 92/49, sa majú vykladať v tom zmysle, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 2/2013
Kľúčové slová: Retransmisia diel zahrnutých do terestriálneho televízneho vysielania, subjekt odlišný od pôvodného vysielateľa, Autorské práva , zisková povaha retransmisie, televízny prijímač, smernica č.2001/29, oblasť príjmu terestriálneho televízneho vysielania, verejný prenos, káblová retransmisia
Právna veta: 1. Pojem „verejný prenos“ v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29 Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na retransmisiu diel zahrnutých do terestriálneho televízneho vysielania,– ktorú poskytuje subjekt odlišný od pôvodného vysielateľa,– prostredníctvom prenosu údajov cez internet sprístupneným predplatiteľom tohto subjektu, ktorí môžu prijímať túto retransmisiu pripojením sa na jeho server,– hoci sa títo predplatitelia nachádzajú v oblasti p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: litispendencia, prekážka začatej veci, neodstrániteľný nedostatok podmienok konania, totožnosť účastníkov konania, totožnosť predmetu konania, začatie konania podľa O.s.p.
Právna veta: Prekážka začatého konania (litispendencia) predstavuje neodstrániteľný nedostatok podmienok konania; bráni tak prejednaniu a rozhodnutiu veci, o ktorej bolo už skôr začaté iné konanie. O prekážku veci začatej v zmysle § 83 O.s.p. sa teda jedná vtedy, ak v neskoršom konaní ide o totožnú vec, pričom totožnosť tejto veci je daná totožnosťou účastníkov konania a totožnosťou predmetu konania, t.j. nároku uplatneného z rovnakého skutkového základu či skutkového deja.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: druhy trov konania
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanoveniach hlavy tretej časť tretia (§ 137 a nasl.) upravuje druhy trov konania, ktorými sa rozumejú predovšetkým hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, vrátane súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, tlmočné, odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát. Každý účastník platí náklady konania, ktoré mu vznikajú a náklady svojho zástupcu (§ 140 ods. 1 O.s.p.). Výpočet druhov trov konania obsiahnutých v ust. § 137 O.s.p. nie je taxatívny. Pri rozhodovaní o náhrade nákladov konania však môže súd priznať len také ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, zavinenie zastavenia konania z procesného hľadiska, späťvzatie návrhu pre správanie odporcu
Právna veta: Podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak bolo konanie zastavené. Podľa § 146 ods. 2 O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Z citovaných ustanovení vyplýva, že ak došlo k zastaveniu konania, v zásade žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania. Možnosť, aby niektorému z účastníkov konania bola uložená povinnosť nahradiť tro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opatrovníctvo, princíp rovnosti účastníkov, spravodlivá súdna ochrana, zástupcovia účastníkov na základe rozhodnutia súdu, ustanovenie opatrovníka , opatrovnícke konanie
Právna veta: Za opatrovníka podľa ust. § 29 ods. 6 O.s.p. súd ustanoví osobu pôsobiacu v rodinnom, pracovnom, kultúrnom, prípadne inom prostredí, ktoré je účastníkovi blízke. Súd môže za opatrovníka ustanoviť aj obec. Súd nemôže ustanoviť za opatrovníka zamestnanca súdu, ktorý prejednáva vec; to neplatí vo veciach, v ktorých hodnota pohľadávky bez príslušenstva v čase začatia konania neprevyšuje 500,- Eur (ďalej len „drobné spory“). Z uvedeného je teda nepochybné, že ide o diametrálne rozdielne pojmy opatrovníka ustanoveného súdnym rozhodnutím účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy a pojmom vedľajšieho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: združenia na ochranu spotrebiteľa, právo spotrebiteľa chrániť a presadzovať svoje oprávnené záujmy , náhrada trov konania
Právna veta: Úlohou združení na ochranu spotrebiteľa je presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov a právom spotrebiteľa je chrániť sa a presadzovať svoje oprávnené záujmy aj prostredníctvom združení na ochranu spotrebiteľov. Súd je povinný, ak sa združenie na ochranu spotrebiteľa zúčastní konania ako vedľajší účastník na strane spotrebiteľa, sa zaoberať tým, či trovy konania, ktoré si vedľajší účastník na strane odporkyne uplatnil (bez konkrétneho vyčíslenia) hneď priamo pri oznámení jeho vstupu ako vedľajšieho účastníka konania, aké trovy vznikli tomuto subjektu a či boli účelne vynaložené na ochranu opr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovský rozsudok, písomná forma rozhodcovskej doložky, nulitným akt, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že dojednanie rozhodcovskej doložky formou všeobecných úverových podmienok, ktoré spotrebiteľ nemá možnosť žiadnym spôsobom ovplyvniť, nemožno považovať za individuálne dojednané, čo má za následok neplatnosť takejto doložky, a preto takáto doložka ani nemohla platne založiť právomoc rozhodcovského súdu na prejednanie veci. Rozhodcovský rozsudok je nulitným aktom, na základe ktorého nie je možné viesť exekúciu. Na platnú existenciu rozhodcovskej doložky je potrebné splniť okrem iných podmienku písomnej formy. Písomná forma rozhodcovskej doložky nie je v danom prípade splne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolacia lehota, odmietnutie odvolania, oneskorene podané odvolanie, zákonná, procesná lehota, rozhodnutie o odvolaní
Právna veta: Odvolacia lehota je lehotou zákonnou, čo znamená, že ju nemožno predĺžiť ani skrátiť. Pre začatie plynutia odvolacej lehoty je rozhodujúce riadne a v súlade s právnymi predpismi vykonané doručenie rozhodnutia. Odvolacia lehota je procesnou lehotou, čo znamená, že začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. po dni doručenia rozhodnutia. Na zachovanie tejto procesnej lehoty stačí, ak je odvolanie podané v posledný deň lehoty osobne na súde alebo odovzdané orgánu, ktorý je povinný ho doručiť (najčastejšie pošta). Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenia vo veciach starostlivosti o maloleté deti, styk otca s dieťaťom, prelomenie zásady rozhodovať na základe zistených skutočností, predbežné opatrenie podla O.s.p, úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch
Právna veta: V danom prípade je potrebné si uvedomiť, že styk otca s maloletou upravil súd vzhľadom k nedohode rodičov dočasným spôsobom až do rozhodnutia vo veci samej o úprave práva styku otca s maloletou. Rozhodnutie dočasným spôsobom neprejudikuje rozhodnutie vo veci samej. Inštitút predbežného opatrenia má zabezpečiť upravované právo nevyhnutným spôsobom, ktorý záver je logickým, vzhľadom k zásade rozhodovania o predbežnom opatrení, že súd nemusí zisťovať pred dočasným rozhodnutím o uvedenom práve všetky rozhodné skutočnosti. Ide o prelomenie zásady rozhodovať na základe zistených skutočností vo veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno dodávateľa/veriteľa, nespotrebiteľský charakter zmluvy, spôsob nevzbudzujúci odôvodnené pochybnosti, bezpečné preukázanie, úver bol poskytnutý na výkon zamestnania, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: V prípade pochybností o tom, či ide o spotrebiteľskú zmluvu, má dôkazné bremeno na preukázanie nespotrebiteľského charakteru zmluvy dodávateľ (veriteľ). Existujúce pochybnosti treba odstrániť spôsobom známym pre dôkazné konanie, čo znamená, že aj nespotrebiteľský charakter zmluvy musí byť preukázaný bezpečne - spôsobom nevzbudzujúcim odôvodnené pochybnosti. Bezpečným preukázaním nemôže byť - resp. nie je len všeobecný údaj o uzavretí zmluvy (poskytnutí úveru) na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, ktorý neposkytuje odpoveď na otázku, aké je povolanie odberateľa a aký konkrétny súvis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odmietnutie odporu proti platobnému rozkazu, odôvodnenie vo veci samej, povinnosť odôvodniť odpor, opodstatnenosť uloženej povinnosti platobným rozkazom, platobný rozkaz
Právna veta: Podľa § 174 ods. 3 písm. b) OSP súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný bez odôvodnenia vo veci samej; o týchto následkoch musí byť účastník poučený v platobnom rozkaze. Z dikcie ostatne citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak odporca podá proti platobnému rozkazu odpor, ktorý neobsahuje odôvodnenie vo veci samej, pričom bol v platobnom rozkaze o následkoch podania takéhoto odporcu poučený, súd ho uznesením odmietne, čím platobný rozkaz nadobudne účinky právoplatného rozsudku (§ 174 ods. 1 OSP). Povinnosť odôvodniť odpor vyplýva aj zo samotného účelu tohto opravného prostriedku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné prerokovanie nároku, odstrániteľný nedostatok, prejednanie nároku pred súdom, skúmanie podmienok konania
Právna veta: Vo vzťahu k prejednaniu nároku pred súdom je predbežné prerokovanie nároku pred príslušným orgánom obligatórnym a je procesnou podmienkou, ktorej nedostatok bráni tomu, aby súd mohol konať vo veci. Ide však o odstrániteľný nedostatok a je povinnosťou súdu pokúsiť sa ho odstrániť postupom podľa § 104 OSP. Nemožno žalobu zamietnuť ako predčasnú len z toho dôvodu, že nedošlo k predbežnému prerokovaniu, ani bez ďalšieho konanie zastaviť. Pokiaľ súd dospeje k záveru, že v prejednávanom prípade žalobcovia uplatnili nárok na súde bez predchádzajúceho predbežného prerokovania, bude postupovať podľa § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úhrada trov exekúcie, zastavenie exekúcie, majetok povinného, trovy exekúcie
Právna veta: Podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Podľa § 203 ods. 2 veta prvá Exekučného poriadku, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. Pretože nebol zistený majetok povinného postihnuteľný exekúciou, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie, súd exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal na náhradu trov exekúcie v súlade s ust. § 203 ods. 2 Exekučného poriadku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada úspechu vo veci , dôvody hodné osobitného zreteľa pre nepriznanie trov, nedostatok aktívnej vecnej legitimácie, náhrada trov konania
Právna veta: Aplikácia ustanovenia § 150 O.s.p. musí zodpovedať osobitným okolnostiam konkrétneho prípadu a musí mať výnimočný charakter. Nie je možné nepriznať úspešnému účastníkovi náhradu trov konania len na základe všeobecného záveru hodnotiaceho dosah rozhodovania o určitom druhu nároku. V sporovom konaní sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci. Len výnimočne nemusí súd úspešnému účastníkovi priznať náhradu trov konania. Ustanovenie § 150 O.s.p. nemožno vykladať tak, že možno kedykoľvek bez ohľadu na základné zásady rozhodovania o náhrade trov konania neprizna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva vedľajšieho účastníka, prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, kvalifikované právne zastúpenie, náhrada trov právneho zastúpenia, zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva, ústavné právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods.2 ÚSR , účastníci
Právna veta: Podľa § 93 ods. 4 OSP, v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník; účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí (§ 24), pričom ako zástupcu si vždy môže zvoliť advokáta (§ 25 ods. 1 OSP). Advokát je povinný účelne využívať všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje (§ 25 ods. 2 OSP). Citované ust. § 93 ods. 4 OSP výslovne upravuje, že vedľajší účastník má rovnaké práva a povinnosti v konaní ako účastník. Z uvedeného je teda možné vyvodiť len jeden záver a to, že vedľajší účastník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatková povinnosť, hodnota predmetu sporu, povinnosť žalovaného zaplatiť súdny poplatok, predmet súdnych poplatkov, vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Právna veta: Podľa § 1 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch, poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku výslovne uvedené. Poplatková povinnosť vzniká podľa § 5 zákona o súdnych poplatkoch podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ. Podľa položky 1 písmena a) Sadzobníka súdnych poplatkov - príloha k zákonu o súdnych poplatkoch, z návrhu na začatie konania sa platí poplatok z ceny predmetu alebo z hodnoty predmetu sporu vo výške 6 %, najmenej 16,50 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosti začať konanie o predbežnej otázke, jednotný výklad komunitárneho práva, hranice aplikovateľnosti úniového práva, opodstatnenosť a relevantnosť prejudicionálnej otázky, prejudiciálne konanie, Tuzemský rozhodcovský rozsudok
Právna veta: Povinnosť vnútroštátneho súdneho orgánu požiadať Súdny dvor o vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke je zakotvená v druhej vete článku 267 Zmluvy o fungovaní EÚ. Túto povinnosť však nemožno vykladať absolútne, t. j. že vnútroštátny orgán má vždy a za akýchkoľvek okolností povinnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke. Zo žiadneho ustanovenia O.s.p. nevyplýva, že všeobecný súd môže prerušiť konanie a predložiť Súdnemu dvoru návrh na rozhodnutie o prejudiciálnej otázke o výklade právneho aktu EÚ len na návrh účastníka konania, a rovnako predpokladom takéhoto procesného postupu ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenie náhradného bytu, náhradné ubytovanie, nariadenie výkonu rozhodnutia, povinnosť vypratať byt, uskutočnenie výkonu rozhodnutia, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že podľa § 160 ods. 3 O.s.p., ak súd uložil povinnosť vypratať byt, za ktorý treba zabezpečiť bytovú náhradu, nie je účastník povinný byt vypratať, dokiaľ sa preňho nezabezpečí náhradný byt, prípadne náhradné ubytovanie tam, kde podľa ustanovení Občianskeho zákonníka náhradné ubytovanie postačí. Podľa ust. § 340 ods. 2 O.s.p., ak rozhodnutie, ktorého výkon sa navrhuje, ukladá, aby povinný vypratal byt, za ktorý treba zabezpečiť či už náhradný byt alebo náhradné ubytovanie, súd síce nariadi výkon rozhodnutia, ale s dodatkom, že o uskutočnení výkonu rozhodnutia rozhodne doda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: právomoc súdov Slovenskej republiky, preskúmanie postupu a zákonnosti rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, zásada zvrchovanosti štátu, právomoc súdu podľa civilného sporoveho konania
Právna veta: Právomoc súdov Slovenskej republiky nemôže prekročiť hranice právnych vzťahov, ktoré sú vymedzené § 7 ods. 1 až 3 O.s.p.. Preskúmanie postupu a zákonnosti rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva nie je vecou, ktorú by bolo možné subsumovať pod jednotlivé skutkové podstaty stanovené v § 7 O.s.p.. Európsky súd pre ľudské práva nie je orgánom verejnej moci Slovenskej republiky, ale ide o súdny orgán sui generis zriadený na základe medzinárodnej zmluvy, ktorého rozhodnutia nie sú rozhodnutia orgánov verejnej moci Slovenskej republiky. Žiaden osobitný zákon neustanovuje, že by rozhodnutie Euró ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odmietnutie odvolania, náležitosti odvolania, neprípustnosť dedukcie súdu, úkony účastníkov
Právna veta: Podľa § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Všetky uvedené náležitosti odvolania musia byť splnené súčasne; ak absentuje ktorákoľvek z nich, nejedná sa o úplný procesný úkon. V zmysle uznesenia Ústavného súdu SR sp.zn. I.ÚS 48/2000 nestačí len podať prípustný opravný prostriedok, ale treba ho podať "zákonom ustanoveným postupom", t.j. postupom, ktorý rešpektuje zákonom predpísané o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neúplny návrh na začatie konania, doplnenie, oprava návrhu, návrh na začatie konania
Právna veta: Každé podanie, ktoré je návrhom vo veci samej, obsahovať aj osobitné náležitosti podľa § 79 ods. 1 O.s.p.. Existencia riadneho návrhu je základnou podmienkou pre začatie občianskeho súdneho konania, a preto súd v prvom rade musí skúmať, či návrh spĺňa zákonom stanovené náležitosti. Ak zistí, že návrh nemá predpísané náležitosti, teda je neúplný alebo síce má požadované náležitosti, ale tieto, prípadne niektoré z nich, sú uvedené nepresne, neurčito alebo nezrozumiteľne, teda je nesprávny, je povinný vyzvať účastníka na doplnenie alebo opravu návrhu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody hodné osobitného zreteľa, zásada zodpovednosti za výsledok konania, rozhodovanie o náhrade trov sporového konania, úspešný účastník, náhrada trov konania
Právna veta: Podľa § 142 ods. 1 OSP, účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Vychádzajúc z dikcie zákonného ustanovenia § 142 ods. 1 OSP je zrejmé, že občianskoprávne konanie je ovládané zásadou zodpovednosti za výsledok konania, ktorá sa uplatňuje pri rozhodovaní o náhrade trov sporového konania. Účastník, ktorý mal v sporovom konaní plný úspech, má právo na náhradu všetkých trov konania vynaložených na účelné uplatnenie alebo bránenie práva, pričom miera úspechu vo veci závisí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, vykonateľnosť uznesenia, doručenie uznesenia, uznesenie v sporovom konaní
Právna veta: V súvislosti s vykonateľnosťou uznesenia po nariadení predbežného opatrenia odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 171 ods. 2 O. s. p., podľa ktorého ak nebola v uznesení uložená povinnosť na plnenie, je uznesenie vykonateľné, len čo bolo doručené, a ak ho netreba doručovať, len čo bolo vyhlásené alebo vyhotovené, pričom podanie odvolania proti uzneseniu nemá suspenzívne účinky vo vzťahu k vykonateľnosti uznesenia.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dopravná nehoda, povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
Právna veta: V danom prípade bolo jednoznačne preukázané, že žalobca ako účastník škodovej udalosti a vodič motorového vozidla, ktorým bola nehoda spôsobená nevyplnil a nepodpísal tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady prípadne vzniknutej škody podľa osobitného predpisu (§ 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z.z.). Medzi účastníkmi nedošlo ani k uzatvoreniu dohody na zavinení škodovej udalosti podľa § 64 ods. 2 písm. c/ zákona č. 8/2009 Z.z. Obidve vyššie uvedené skutočnosti (vyplniť a podpísať tlačivo a dohoda na zavinení škodovej udalosti) sú skutočnosti, ktoré treba považovať za obligatórne povinnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonávanie dôkazov, hodnotenie dôkazov, napadnutie vykonávaného dôkazu
Právna veta: Podľa § 129 ods. 1 O. s. p. dôkaz listinou sa vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah; to neplatí, ak súd vo veci nenariaďuje pojednávanie. Je potrebné rozlišovať medzi vykonaním dôkazu a hodnotením dôkazu. Pri vykonávaní dôkazu listinou, kedy sa listina prečíta alebo oznámi jej obsah, sa zároveň nevykonáva aj hodnotenie tohto dôkazu, teda čo listina a v akom rozsahu preukazuje. Nakoľko súd vykonal dôkazy listinami, ich prečítaním prípadne oboznámením ich obsahu, čo je priamo zaznamenané v zápisnici o pojednávan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta, nekonkretizovanie porušenia zmluvnej povinnosti, paušalizovaná fakturácia zmluvnej pokuty
Právna veta: Žaloba (návrh) je jedným zo základných procesných inštitútov vedúcich k tomu, akým smerom a s akým obsahom sa dokazovanie vo veci bude viesť. Zmluvná pokuta patrí medzi jedny z najnáročnejších právnych kategórií, podliehajúcich pomerne prísnej kontrole najmä z hľadiska hmotnoprávneho predpokladu jej uplatnenia, ako aj splnenia formálnoprávnych náležitostí pri identifikácii tej zmluvnej povinnosti, na ktorú je viazaná (najmä vtedy, ak je zmluvná pokuta dohodnutá za porušenie viacerých povinností). Žalobca teda musí predovšetkým presne konkretizovať zmluvnú povinnosť, ktorú žalovaná porušila, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dôvody hodné osobitného zreteľa, náhrada trov konania v správnom súdnictve, úspech žalobcu v konaní, náhrada trov konania
Právna veta: Náhrada trov konania v správnom súdnictve je upravená v ustanovení § 250k a čiastočne aj v ustanovení § 250h ods. 2 O.s.p.. Má povahu špeciálnej právnej úpravy k všeobecnej práve úprave obsiahnutej v tretej časti Občianskeho súdneho poriadku, pri ktorej sa uplatní zásada lex specialis derogat legi generali (špeciálny zákon alebo ustanovenie ruší všeobecný zákon alebo ustanovenie). Je nesporné, že odsek 1 § 250k Občianskeho súdneho poriadku priamo vylučuje, čo i len primerané použitie § 142 O.s.p., hoci úspešnosť žalobcu v konaní sa posudzuje rovnako ako pri ustanovení § 142, teda aj súd v sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť v správnom súdnictve, orgán s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, územný obvod, všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve
Právna veta: V správnom súdnictve miestna príslušnosť vo všeobecnosti vymedzuje rozsah pôsobnosti medzi jednotlivými súdmi toho istého druhu, pričom výkon právomoci súdov je obmedzený na určitý obvod, v ktorom je zriadený určitý súd. Súdy rovnakého druhu sa odlišujú tým, že každý z nich má presne vymedzený územný obvod, v rámci ktorého koná. Miestne príslušným je zásadne súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak (§ 246a ods. 1 prvá veta). Ak však ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôležitý verejný záujem, právny záujem na výsledku sporu, pripustenie vedľajšieho účastníctva v exekučnom konaní, preukazovanie právneho záujmu na výsledku sporu, priami účastníci konania pred všeobecným súdom, predpoklady výkonu rozhodnutia, účastníci
Právna veta: Právny záujem na výsledku sporu vedľajšieho účastníka je záujem tretej osoby na víťazstve strany, ku ktorej pristupuje. Účelom tohto inštitútu je, aby tretia osoba, ktorá sama osobne nemôže vystupovať v konaní ako účastník mohla pomôcť strane, ku ktorej pristupuje k jej víťazstvu, nakoľko sa v konaní nepriamo rozhoduje o jej právach a povinnostiach. Pokiaľ ide o argumentáciu spochybňujúcu vstup vedľajšieho účastníka do exekučného konania táto nie je právne udržateľná. Všetky známe závery z teórie a praxe na problematiku vedľajšieho účastníctva v exekučnom konaní vychádzali z právnej úpravy pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pripustenie späťvzatia žaloby, nesúhlas účastníka so späťvzatím žaloby, vzdanie sa odvolania a jeho späťvzatie, začatie konania
Právna veta: Podľa § 208 a § 79 ods. 1 poslednej vety O. s. p. ak je žaloba vzatá späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, maloleté dieťa bez akejkoľvek starostlivosti, vážne ohrozený alebo narušený priaznivý vývoj dieťaťa, predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: Podľa § 75a ods. 1 O.s.p., ak sa ocitne maloleté dieťa bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie alebo priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený, súd bez návrhu alebo na návrh orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitných predpisov predbežným opatrením nariadi, aby bolo maloleté dieťa dočasne zverené do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú v uznesení určí. Citované ustanovenie § 75a O.s.p. ukladá súdu predbežným opatrením urýchlene zasiahnuť v prípade, ak sa maloleté dieťa ocitne buď bez akejkoľvek starostlivosti alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: schopnosť a možnosť povinného, zásada potencionality príjmov povinnej osoby, určenie výživného z príjmov, vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu, určenie výživného
Právna veta: Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine má súd povinnosť prihliadať na schopnosti a možnosti povinného aj vtedy, ak sa vzdá bez dôležitého dôvodu príjmu. V tomto zákonom ustanovení je vyjadrená zásada potencionality príjmov povinnej osoby, ktorá znamená, že súd môže, resp. je povinný vychádzať pri určení výživného z príjmov, ktoré by povinný mohol dosahovať pri využití všetkých svojich objektívnych aj subjektívnych možností a nie z príjmu, ktorý dosahuje, zohľadňujúc, že plnenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu je jeho prvoradou zákonnou povinnosťou.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie predbežného opatrenia, právny záujem na dočasnom zabezpečení, dôvody predbežného opatrenia, predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: Predbežné opatrenie môže zaniknúť z taxatívne vymedzených dôvodov, alebo ho môže zrušiť súd, ktorý ho nariadil. V oboch prípadoch účinky takéhoto predbežného opatrenia zanikajú. Predbežné opatrenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo predbežné opatrenie nariadené, alebo aj v prípadoch, ak súd dodatočne zistí, že dôvody na predbežné opatrenie tu ani neboli, ak odpadol právny záujem na takom dočasnom zabezpečení, pretože vznikla nová hmotnoprávna situácia vo vzťahoch medzi účastníkmi, ktorá robí predbežné opatrenie nadbytočným. O zrušení predbežného opatrenia sa rozhoduje len na návrh, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ujma na právach, právo účastníka napadnúť rozhodnutie súdu odvolaním, strata oprávnenia napadnúť rozsudok, procesný úspech, podanie odvolania
Právna veta: Platné procesné právo síce výslovne zakotvuje právo účastníka súdneho konania napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, skutočné oprávnenie napadnúť konkrétne rozhodnutie odvolaním však v každom konkrétnom prípade závisí od dotknutia potenciálneho odvolateľa inak napadnuteľným rozhodnutím na jeho právach. Zásadne tak platí, že oprávnenie účinne brojiť proti rozhodnutiu súdu (odvolaním) má len ten z účastníkov konania, ktorý v dôsledku súdom zvoleného spôsobu rozhodnutia utrpel ujmu na svojich právach, resp. ktorému boli napadnuteľným rozhodnutím založené určité povinnosti a to samozre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie platobného rozkazu, nemožnosť doručenia do vlastných rúk, platobný rozkaz
Právna veta: Podľa § 173 ods. 2 O.s.p., ak platobný rozkaz nemožno doručiť čo i len jednému z odporcov, súd ho uznesením zruší v plnom rozsahu. To neplatí, ak sa platobný rozkaz týka niekoľkých účastníkov, z ktorých každý koná sám za seba ( § 91 ods. 1). Súd zruší platobný rozkaz spravidla až spolu s ďalším úkonom vo veci samej, prípadne spolu s úkonom, ktorým sa konanie končí. Vzhľadom k povahe platobného rozkazu, ktorý je rozhodnutím vydaným len na základe žalobných tvrdení jednej zo sporných strán (navrhovateľa), zákonodarca stanovil vyššie uvedeným ustanovením doručovanie platobného rozkazu spôsobom, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, zmätočné rozhodnutie, vady zakladajúce zmätočnosť súdneho konania, právo účastníka vec prejednať verejne a v jeho prítomnosti, súhlas účastníka na konanie v neprítomnosti, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom je potrebné rozumieť taký postup súdu, ktorým účastníkovi konania odníma tie procesné práva, ktoré mu zákon priznáva. Vady zakladajúce zmätočnosť súdneho konania, ktoré zavinil súd svojím procesným postupom v rozpore so zákonom spravidla vždy účastníkovi konania odnímajú aj možnosť konať pred súdom, pretože mu bránia v realizácii tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva na účelné uplatnenie alebo bránenie práva proti druhej strane v spore. Vydanie zmätočného rozhodnutia bez ďalšieho nemá svoje právne opodstatnenie a preto je vždy nevyhn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výška peňažného plnenia, základná sadzba tarifnej odmeny, cena veci, práva, hodnota pohľadávky a hodnota záväzku, nepomerné ťažkosti
Právna veta: Sadzobníkom sa pre účely určenia odmeny za právne služby poskytnuté advokátom rozumie aj Vyhláška. V zmysle § 9 ods. 1 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Z § 10 ods. 1 Vyhlášky vyplýva, že ak nie je ustanovené inak, určuje sa základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby stanoveným výpočtom v závislosti od tarifnej hodnoty. Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky platí, že ak nie je ustanovené inak, pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezplatné právne zastúpenie účastníka konania, neznalosť práva, aktívna spolupráca s ustanoveným zástupcom, zástupcovia účastníkov na základe rozhodnutia súdu
Právna veta: Vo všeobecnosti je zmyslom inštitútu bezplatného právneho zástupcu podľa ustanovenia § 30 O.s.p. poskytnúť pomoc účastníkovi v konaní, tak aby bola zachovaná rovnosť zbraní strán sporu a účastník pre neznalosť práva neutrpel v konaní ujmu. Zo strany účastníka sa predpokladá aktívna spolupráca s ustanoveným zástupcom tak, aby bol naplnený zmysel tohto inštitútu. Ak však účastník konania (tak ako v tomto prípade) o takúto spoluprácu so zástupcom neprejaví záujem, prípadne sa o ňu ani nesnaží a ustanoveným advokátom neposkytne objektívne skutočnosti potrebné pre koncipovanie žaloby, sám sa svojím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedodržanie zákonnej lehoty , žiadosť odsúdeného na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, automatické prepustenie odsúdeného, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
Právna veta: Pokiaľ ide o nedodržanie zákonom určenej lehoty na rozhodnutie o žiadosti odsúdeného na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody určenej ustanovením § 415 odsek 3 Trestného poriadku, krajský súd poukazuje na to, že ide o poriadkovú lehotu určenú zákonom, to znamená, že ide o lehotu s nesplnením ktorej zákon (Trestný poriadok) nespája žiadny účinok. Nedodržanie tejto lehoty nemá za následok automatické prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie súdneho poplatku, ukončenie konania schválením súdneho zmieru, vrátenie poplatku
Právna veta: Podľa § 11 ods. 7 veta prvá, druhá a piata zák. č. 71/1992 Zb., ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Podľa § 13 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb., o vrátení poplatku podľa § 11 nemôže súd rozhodnúť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol zaplatený; to neplatí, ak navrhovateľ vzal návrh na začatie konania, odvolania alebo dovola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: moderačné právo súdu, náhrada trov konania, spravodlivá ochrana práv, zmierňovanie majetkových rozdielov medzi účastníkmi konania
Právna veta: V ustanovení § 150 ods.1 O.s.p. je ustanovené moderačné právo súdu zmierniť dôsledky uplatnenia právnych noriem upravujúcich náhradu trov konania. Uvedené ust. dáva súdu možnosť, aby za splnenia predpokladov v tomto ustanovení uvedených, nepriznal náhradu trov konania úspešnému účastníkovi konania, u ktorého sú inak splnené predpoklady pre priznanie náhrady celkom alebo sčasti. Predmetné ustanovenie umožňuje tak presadiť aplikáciu ust. § 1 O.s.p. (zabezpečiť spravodlivú ochranu práv a oprávnených záujmov účastníka, ako aj výchovu na zachovanie zákonov, na čestné plnenie povinnosti a na úctu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, bezdôvodné obohatenie podľa § 454 OZ, družstevný byt, náhradný byt, prechod nájmu bytu na bývalú manželku odporcu
Právna veta: Podľa § 454 0Z, bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám. Právny vzťah bezdôvodného obohatenia, je samostatným záväzkovým právnym vzťahom, ktorý vznikne v dôsledku porušenia iného právneho vzťahu, alebo na základe určitej právnej skutočnosti. Na základe tohto právneho vzťahu, vzniká právo požadovať poskytnuté plnenie naspäť a povinnosť takéto plnenie vrátiť. To, či v danom prípade, bolo plnené bezdôvodne, závisí od posúdenia všetkých okolností, za ktorých došlo k plneniu. Jedným zo základných predpokladov, splnenie ktorých je nevyhnuté, pre vznik záväzkovo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zjednodušené rozhodnutie odvolacieho súdu, správnosť napadnutého rozhodnutia, vecne správne rozhodnutie, rozsudok súdu v sporovom konaní, rozhodnutie o odvolaní
Právna veta: Podľa § 219 ods. 1, 2 OSP odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. Vyššie citované ustanovenie § 219 ods. 2 OSP zakotvuje koncepciu zjednodušeného rozhodnutia odvolacieho súdu. Ak má odvolací súd za to, že prvostupňový súd nielen vecne správne rozhodol, ale v odôvodnení sa správne argumentačne vysporiadal so sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie súdneho poplatku, prvé pojednávanie, vrátenie poplatku
Právna veta: Podľa § 11 ods. 3 veta prvá zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len zákon o súdnych poplatkoch) poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania alebo dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada hotových výdavkov, odmena súdneho exekútora, uhradenie trov potrebných na účelné vymáhanie nároku
Právna veta: Vzhľadom na uskutočnené exekučné konanie, vzniká oprávnený záujem exekútora na uhradenie trov potrebných na účelné vymáhanie nároku, čo je ustanovené aj v Exekučnom poriadku. Exekučný poriadok priznáva súdnemu exekútorovi nárok na odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času pri vykonávaní exekúcie. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty (§ 196 Exekučného poriadku).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zjavný nedostatok exekučného titulu, prieskum materiálnej stránky exekučného titulu, podmienky pre zastavenie exekúcie, exekučný titul
Právna veta: Preskúmavaním materiálnej stránky exekučného titulu exekučný súd zisťuje, či sú splnené hmotnoprávne predpoklady exekučného titulu (dovolenosť, možnosť a súlad s dobrými mravmi), splnenie podmienok pre zastavenie exekúcie však musí mať povahu zjavného nedostatku exekučného titulu (nemôže vyplývať z vady konania). To znamená, že súd nemôže zaujímať právne stanoviská a úvahy k výroku samotného exekučného titulu a musí sa obmedziť len na také dôvody, ktoré majú povahu skutkovo zjavných dôvodov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zhoda výroku predbežného opatrenia s výrokom vo veci samej, ťažko napraviteľná majetková/nemajetková ujma, dôsledky oneskorenia, predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: Výrok predbežného opatrenia môže byť zhodný s výrokom vo veci samej, len za veľmi striktných podmienok, čo však otvára otázku vzťahu tejto dočasnej ochrany ku konečnému rozhodnutiu súdu. Zhodnosť je vyjadrená tak, že výrok predbežného opatrenia môže obsahovať zhodné povinnosti pre odporcu (zrejme aj oprávnenia pre navrhovateľa) , ktoré sú nútene vymožiteľné. Vydanie takéhoto predbežného opatrenia, ktoré je zhodné s obsahom navrhovanej konečnej ochrany, je prípustné ale len vtedy, ak by akékoľvek oneskorenie spôsobilo navrhovateľovi ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu. Oneskorenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: návrh na obnovu konania, mimoriadny opravný prostriedok, opätovné prejednanie právoplatne skončenej veci, úplne a správne zistenie skutového stavu, prípustnosť podľa O.s.p.
Právna veta: Návrh na obnovu konania je považovaný za mimoriadny opravný prostriedok, ktorého účelom je opätovné prejednanie právoplatne skončenej veci, keď sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, pre ktoré pôvodné rozhodnutia vo veci samej z aspektu správnosti a úplnosti skutkových zistení a skutkových záverov nemôžu obstáť. Ide teda o právny inštitút, pomocou ktorého je možná náprava vo veci, v ktorej nebol skutkový stav v pôvodnom konaní zistený úplne a správne. Zákonná úprava okrem vecných predpokladov na obnovu konania podľa § 228 ods. 1 O.s.p., vyžaduje aj dodržanie zákonných subjektívnych a obj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva, výška súdneho poplatku, majetkové pomery účastníka
Právna veta: Jedným z druhov trov konania, ktoré musí znášať účastník, sú aj súdne poplatky. Zákonodarca v ustanovení § 138 ods. 1 O.s.p. Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Taktiež ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lehota na vydanie rozhodnutia o rozklade, rozklad ako opravný prostriedok, fiktívne rozhodnutie
Právna veta: Krajský súd má zhodne so žalobkyňou za to, že žalovaný nedodržal lehotu na vydanie (odoslanie rozhodnutia na poštovú prepravu) rozhodnutia o rozklade. Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu bol doručený žalobkyňou prvostupňovému orgánu dňa 17.7.2012, na druhý deň začala plynúť 30 dňová lehota na prípadnú autoremedúru a predloženie spisového materiálu spolu s rozhodnutím odvolaciemu orgánu (§ 57 ods. 2 správneho poriadku). Táto lehota uplynula dňa 16.8.2012 (nie teda ako sa mylne domnieva žalovaný dňa 17.8.2012!). Prvostupňový orgán doručil odvolaciemu orgánu spisový materiál spolu s ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke, majiteľ účtu, predmet výkonu rozhodnutia prikázaním pohľadávky, zmluva o vkladovom účte, zmluva o bežnom účte
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné poukázať na postavenie ma-jiteľa účtu v peňažnom ústave pri nariadení výkonu rozhodnutia prikázaním pohľadávky z tohto účtu. Za majiteľa bežného účtu alebo vkladového účtu je treba z pohľadu obchodného zákonníka považovať osobu, pre ktorú peňažný ústav zriadil na základe zmluvy účet. Na základe takejto zmluvy má následne peňažný ústav povinnosť prijať na účet peňažné vklady vykonané majiteľom účtu alebo vklady vykonané v prospech tohto účtu bez ohľadu na to, kto je majiteľom peňažných prostriedkov, ktoré sa na účet ukladajú. Aj keď zákon hovorí o majiteľovi úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dohoda rodičov o styku s maloletým dieťaťom, práva a povinnosti rodičov k maloletému dieťaťu, pravidelný osobný kontakt maloletého s rodičmi, rozvíjanie citového vzťahu maloletého s rodičmi
Právna veta: Pri úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu je súd povinný sledovať predovšetkým a v prvom rade záujem maloletého dieťaťa. V záujme maloletého dieťaťa je, aby malo pravidelný osobný kontakt s rodičmi, a aby rozvíjalo citový vzťah s oboma rodičmi, teda nielen s tým rodičom, ktorému bolo zverené dieťa do starostlivosti.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom, dočasné pozastavenie účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, značná hospodárska škoda, vážny nenapraviteľný následok, konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho územného celku so zákonom
Právna veta: Podľa § 250zfa ods. 1 O.s.p. ak obec alebo vyšší územný celok nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné nariadenie, môže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. Podľa §250zfa ods. 6 O.s.p. súd môže uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastaviť účinnosť všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na obnovu konania odsúdeným, záverečná porada, výslovný súhlas obvineného, osoby oprávnené na návrh na povolenie obnovy konania a späťvzatie návrhu
Právna veta: Podľa § 396 ods. 5 Tr. por. osoba, ktorá návrh na obnovu konania podala, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy, kým sa súd, ktorý vo veci koná, odoberie na záverečnú poradu. Podľa § 396 ods. 7 Tr. por. návrh na obnovu konania podaný v prospech obvineného inou oprávnenou osobou alebo za obvineného obhajcom môže byť vzatý späť len s výslovným súhlasom obvineného. Podľa § 396 ods. 8 Tr. por. vzatie návrhu na obnovu konania späť vezme, ak niet prekážok, uznesením na vedomie predseda senátu súdu, ktorý vo veci koná.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nedostavenie sa na pojednávanie bez náležitého ospravedlnenia, neuposlúchnutie príkazu súdu, hrubé sťažovanie postupu konania, poriadkové opatrenie
Právna veta: Podľa ust. § 53 ods. 1 O.s.p., tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo nesplní jemu súdom uloženú povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. Pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky konania súdu o žalobe, rozhodovanie o opravnom prostriedku súdu, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: Podmienkou konania súdu o žalobe postupom podľa druhej hlavy piatej časti OSP, okrem iného je, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (§ 247 ods. 2 OSP). Pre konanie podľa tretej hlavy zasa podmienkou konania je, aby išlo o rozhodnutie neprávoplatné, proti ktorému zákon výslovne zveruje rozhodovanie o opravnom prostriedku súdu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, zavinenie trov, trovy účelne vynaložené na uplatňovanie alebo bránenie práva, zásada úspechu vo veci
Právna veta: Náhrada trov konania je procesnou povinnosťou, ktorej obsahom je záväzok na zaplatenie sumy, ktorá sa úplne alebo sčasti zhoduje s trovami zaplatenými iným účastníkom, štátom alebo iným subjektom občianskeho súdneho konania. Dôvodom na uloženie náhrady trov konania je výsledok konania, zavinenie niektorých trov alebo náhoda, ktorá trovy konania spôsobila. Zásadne sa uhrádzajú trovy účelne vynaložené na uplatňovanie alebo bránenie práva. V sporovom konaní sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci (zásadou zodpovednosti za výsledok), ktorá znamená, že účas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zavinenie zastavenia konania z procesného hľadiska, povinnosť hradiť trovy, sankčná náhrada trov konania, náhrada trov konania
Právna veta: Náhrada trov konania v prípade, že niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené, sa riadi ustanovením § 146 ods. 2 O.s.p.. Podľa prvej vety tohto ustanovenia účastník, ktorý zavinil, že konanie muselo byť zastavené, je povinný hradiť jeho trovy. Rozhodovanie o trovách konania v súvislosti so zastavením konania je tak založené na vyriešení otázky, ktorý z účastníkov zavinil jeho zastavenie. Zavinenie zastavenia sa posudzuje výlučne z procesného hľadiska t.j. podľa procesného výsledku. Zavinenie zastavenia konania môže spočívať napr. v tom, že bol podaný návrh na začatie konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: sprostredkovanie zamestnania za úhradu, výkon práce v zahraničí
Právna veta: Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu musí obsahovať náležitosti uvedené v zákone o službách zamestnanosti (§ 25 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti) a nad ich rámec môže obsahovať aj ďalšie, ak sa na nich zmluvné strany dohodnú.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súčinnosť objednávateľa, uzavretie zmluvy o dielo, zhotoviteľ diela, objednávateľ diela, obklad železobetónového schodiska v rozostavanom rodinnom dome, súčinnosť objednávateľa pri vykonávaní diela
Právna veta: Podľa § 639 Občianskeho zákonníka ak objednávateľ poskytne riadne a včas potrebnú súčinnosť, zhotoviteľ však v určený čas nepristúpi k vykonaniu diela, patrí mu právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu tým vznikli. Toto právo musí uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia veci; ak z tohto dôvodu odstúpi od zmluvy, musí ho uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od odstúpenia; inak právo zanikne. V zmysle uvedeného ustanovenia, ak je na vykonanie diela potrebná súčinnosť objednávateľa, ktorý ju riadne a včas poskytne, avšak zhotoviteľ v určený čas nepristúpi k vykonan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu, odporovanie právnym úkonom bez primeraného protiplnenia, konkurzná podstata, konkurzní veritelia
Právna veta: Navrhovateľ ako správca podal odporovaciu žalobu v zákonom stanovenej 6-mesačnej prekluzívnej lehote od vyhlásenia konkurzu tak, ako to vyplýva z § 57 ods. 2 ZoKR. Účelom odporovania právnym úkonom dlžníka v konkurze je dosiahnuť, aby bola do konkurznej podstaty získaná náhrada za majetok alebo priamo majetok, ktorý bol dlžníkovými právnymi úkonmi zmenšený na úkor jeho konkurzných veriteľov. Odporovateľné sú tie právne úkony dlžníka, ktorými bol ukrátený aspoň niektorý z konkurzných veriteľov, ak boli urobené v období, ktoré predchádza začatiu konkurzného konania 1 až 5 rokov tak, ako je to u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zabezpečenie kvality, technická alebo odborná spôsobilosť, účasť vo verejných súťažiach, podmienky účasti vo verejnej súťaži, preukazovanie technickej spôsobilosti uchádzačov , certifikát enviromentálneho manažérstva , preukázanie normou stanovených požiadaviek , splnenie certifikovaných požiadaviek, environmentálne manažérstvo
Právna veta: Verejný obstarávateľ teda podľa názoru súdu nekonal v rozpore so zásadou nediskriminácie, pokiaľ sa rozhodol použiť preukazovanie technickej spôsobilosti uchádzačov požadovaním certifikátu enviromentálneho manažérstva...Platí, že verejný obstarávateľ musí podľa zákona prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Pri posudzovaní relevantnosti takýchto alternatívnych dôkazov je potrebné poznať požiadavky, ktoré musia byť splnené, aby príslušný certifikačný orgá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výchovné opatrenia, oodňatie maloletého dieťaťa z osobnej starostlivosti, dočasné zverenie maloletého do ústavnej starostlivosti
Právna veta: Odvolací súd pripomína, že zákonodarca stanovil podmienky, za ktorých môže dôjsť k odňatiu maloletého dieťaťa z osobnej starostlivosti rodičov v zmysle ust. § 37 ods. 3 ZoR. Výchovné opatrenie musí byť nielen v záujme maloletého, ale musí byť splnená podmienka, že výchovné opatrenia uvedené podľa § 37 ods. 2 neviedli k náprave (napr. možnosť určenia nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad, uloženia sa podrobiť poradenstvu v špecializovaných zariadeniach). Podľa § 37 ods. 3 ZoR ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak výchovné opatrenia uvedené v odseku 2 neviedli k náprave, súd dočasn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, nárok zamestnanca na náhradu mzdy, dvojmesačná prekluzívna lehota na podanie žaloby, platne skončený pracovný pomer, právoplatný rozsudok súdu o neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Právna veta: Pokiaľ neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce nebola vyslovená právoplatným rozsudkom súdu, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený plat-ne, a to aj vo vzťahu k posudzovaniu nároku zamestnanca na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru podľa § 69 ods. 4 Zákonníka práce. O tom, že pracovný pomer sa skončil neplatne, musí vždy rozhodnúť súd, a to na základe žaloby podanej v dvojmesačnej prekluzívnej lehote. Nie je relevantné to, že právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru je neplatný. Až do právoplatného rozhodnutia súdu na zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru, dychová skúška na alkohol, závažné porušenie pracovnej disciplíny, plnenie pracovných povinností, kontrola plnenia pracovných povinností zamestnanca počas pracovnej doby, kontrola plnenia pracovných povinností zamestnanca pri nástupe do zamestnania, odmietnutie dychovej skúšky na alkohol bez vážneho zdravotného dôvodu
Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu je možné odmietnutie dychovej skúšky na alkohol, ku ktorej malo dôjsť pri vykonávaní činnosti v priamej súvislosti s plnením pracovných povinností, kvalifikovať ako závažné porušenie pracovnej disciplíny v zmysle ZP v takej intenzite, ktorá odôvodňovala okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) ZP. Zamestnávateľ má právo kedykoľvek v rámci kontroly plnenia pracovných povinností zamestnanca (nielen počas pracovnej doby, ale aj pri nástupe zamestnanca do zamestnania), vykonať u neho dychovú skúšku na alkohol, a pokiaľ zamestnanec jej vykonan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: preradenie na inú prácu, výpovedná doba, výpoveď daná zamestnávateľom, odstupné, spôsobilosť zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu, zdravotný stav zamestnanca, lekárske správy, lekárske odporúčanie, lekársky posudok
Právna veta: Strata dlhodobej spôsobilosti zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu má vyplývať z lekárskeho posudku. Na to, aby lekársky posudok mal pracovnoprávne účinky je potrebné, aby zdravotný stav posudzovaného zamestnanca bol zistený objektívne, aby bol v lekárskom posudku konkrétne vyjadrený. Lekárske odporúčania resp. lekárske správy nespĺňajú požiadavky na lekársky posudok. Lekársky posudok by mal obsahovať aj poučenie odvolaní, o ktorom rozhoduje vedúci zdravotníckeho
zariadenia alebo okresný úrad, ak zdravotnícke zariadenie v príslušnom obvode neexistuje.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o výpožičke, dodatočný platobný výmer Daňového úradu, zmluva o nájme, nebytové priestory, opakovaná daňová kontrola, dodávateľské faktúry, daňový výdavok
Právna veta: Podľa ust. § 3 ods. 1 až 4 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému (ďalej len "nájomca") zmluvou o nájme (ďalej len "zmluva"). Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú stavebne určené. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera. Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia založená náro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: notárska zápisnica, spôsobilý exekučný titul, súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, materiálna, formálna stránka vykonateľnosti, nútený výkon povinnosti, exekučný titul
Právna veta: Materiálnym predpokladom každej exekúcie je existencia spôsobilého exekučného titulu. V zmysle ustanovenia § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku, exekučným titulom môžu byť i notárske zápisnice, ktoré obsahujú právny záväzok, a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Pri týchto notárskych zápisniciach sa vykonateľnosť posudzuje rovnako ako pri vykonateľných rozhodnutiach. Exekučný súd preverí materiálnu aj formálnu stránku vykonateľnosti. Formálna stránka spočíva v dodrža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: týranie blízkej osoby, objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu, právna kvalifikácia skutku, fyzické, psychické utrpenie, trvalosť a intenzita násilia, neoprávnené užívanie cudzej veci
Právna veta: Vo vzťahu k právnej kvalifikácii skutku z hľadiska zmeny objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že podľa § 215 ods. 1 tohto zákona objektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu spočíva v týraní blízkej osoby alebo osoby, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie najmä bitím, kopaním, spôsobovaním rán rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu a stresu, násilnou iz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odmena znalca za vypracovanie znaleckého posudku, právo na náhradu hotových výdavkov, právo na znalečné, paušálna odmena za prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom, druhy trov konania
Právna veta: Podľa § 139 ods. 2 O.s.p., ak bol podaný znalecký posudok, vzniká právo na náhradu hotových výdavkov, náhradu za stratu času a na odmenu (znalečné). Osobitný zákon ustanovuje, komu sa znalečné vypláca. Podľa § 5 písm. b) vyhl. č. 565/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z.z., znalcovi patrí paušálna odmena za prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom 19,92 eur.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie účastníka inou osobou, rozsah splnocnencovho oprávnenia, podpísanie dohody o plnej moci, písomný právny úkon
Právna veta: Podľa § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé. Z uvedeného vyplýva, že zastúpenie účastníka inou osobou v konaní vzniká na základe dohody o plnej moci, ktorá je dvojstranným právnym úkonom. V plnomocenstve splnomocniteľ uvedie spravidla rozsah splnocnencovho oprávnenia na zastupovanie. Dohoda o plnej moci je platná, ak je podpísaná oboma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: osvedčenie skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia, záver o pravdepodobnosti nároku, predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: Podmienkou pre nariadenie predbežného opatrenia je osvedčenie, že bez okamžitej, i keď len dočasnej úpravy pomerov by bolo právo účastníka ohrozené. Z charakteru predbežných opatrení vyplýva, že pred jeho nariadením súd nemusí zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia a pri ich zisťovaní nemusí byť vždy dodržaný formálny postup stanovený pre dokazovanie. Je však nevyhnutné, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti, potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: lehota na zapretie otcovstva určeného súhlasným vyhlásením rodičov, druhá zákonná domnienka otcovstva, právo zaprieť otcovstvo k dieťaťu
Právna veta: Z ustanovení Zák. o rodine citovaných zhora (ku ktorým sa so zreteľom k časovým súvislostiam prípadu z prejednávanej veci žiada doplniť aj to, že úpravu s nimi obsahovo identickú obsahoval už skorší a zákonom zhora nahradený zákon o rodine č. 94/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a to v ust. jeho § 52 ods. 1 a 2 - ako ekvivalente § 91 dnešného Zák. o rodine a v ust. § 61 ods. 1 a 3 - ako ekvivalente § 93 ods. 1 a 3 dnešného Zák. o rodine, až na lehotu, ktorá bola v prípade pôvodnej úpravy len šesťmesačnou) vyplýva, že otec dieťaťa určený na základe tzv. druhej zákonnej domnienky otco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: revízny princíp, skutočnosti, dôkazy súdu skôr neznáme, podmienky obnovy konania
Právna veta: V konaní o povolení obnovy konania neplatí tzv. revízny princíp, ktorý sa uplatňuje v odvolacom alebo v sťažnostnom konaní, ale súd preskúmava spisový materiál len s pohľadu toho, či vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, a to s následkami uvedenými v § 394 ods. 1 Tr. por. Takéto nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré by boli súdu v pôvodnom konaní neznáme sa musia týkať predmetu veci, to znamená skutku tak, ako bol žalovaný v obžalobe a nie iných konaní alebo skutkov.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vecná príslušnosť pobočky, analógia legis, odpustenie penálov v rámci Generálneho pardonu
Právna veta: Hoci z § 178 zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení týkajúcej sa vecnej príslušnosti pobočky jasne nevyplýva, že pobočka rozhoduje v prvom stupni aj o odpustení penálov v rámci Generálneho pardonu, s použitím analógie legis vo vzťahu k ustanoveniu § 178 ods. 1 písm. a) bod 9, ktorý ukladá právomoc pobočky Sociálnej poisťovne rozhodovať o uložení pokuty a penálov, súd dospel k záveru, že príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná vydať rozhodnutie aj v súvislosti s uplatnením Generálneho pardonu podľa § 293ap a § 293bl zák.č.461/2003 Z.z..
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné maloletých detí, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, zásada úmernosti životnej miery dieťaťa k životnej miere rodičov, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Výživným sa rozumie uspokojovanie všetkých potrieb osoby, ktorej má byť poskytované. Výživou dieťaťa je mienené zabezpečenie všetkých životných potrieb pre jeho všestranný rozvoj po stránke fyzickej a duševnej. Výživné pre deti slúži nielen k uspokojovaniu ich výživy v užšom zmysle, k uspokojovaniu všetkých odôvodnených hmotných potrieb (šatstvo, obuv, bývanie a strava), ale aj ďalších potrieb dôležitých k úspešnej výchove dieťaťa (vzdelávanie, príprava na budúce povolanie, kultúrne, športové a rekreačné potreby). Ich miera je rôzna podľa okolnosti konkrétneho prípadu, predovšetkým je odstupňo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: sústava škôl a školských zariadení, nezaopatrené dieťa, sústavná príprava na povolanie, podmienky nároku na sirotský dôchodok, jazyková škola, žiadosť o uvoľnenie sirotského dôchodku
Právna veta: V zmysle § 27 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jazyková škola zaradená do siete škôl a školských
zariadení SR nepatrí do sústavy škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na
povolanie. Keďže navrhovateľka sa v zmysle vyššie citovaného zákona nepovažuje za nezaopatrené dieťa,
správne rozhodol správny orgán, keď jej žiadosť o uvoľnenie sirotského dôchodku zamietol.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti odvolania, dátum vyhotovenia odvolania, podpísanie odvolania, rozsah napadnutia rozhodnutia, úkony účastníkov
Právna veta: Podľa § 42 ods. 3 a § 205 ods. 1 O.s.p. odvolanie musí mať tieto náležitosti: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané s uvedením dátumu vyhotovenia odvolania, proti ktorému rozhodnutiu súdu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zhotovenie diela na zákazku, neunesenie dôkazného bremena, zamietnutie návrhu, dôkazná núdza, objednávka, ústna zmluva o vykonaní diela, navrhovateľ ako zhotoviteľ diela
Právna veta: V zmysle ust. § 632 OZ ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Dôkazná povinnosť preukázať, že došlo medzi účastníkmi konania k uzatvoreniu zmluvy o zhotovení diela na zákazku zaťažuje v súdnom konaní navrhovateľa, ktorý v konaní musí preukázať, že došlo k uzatvoreniu platnej zmluvy o zhotovení veci na zákazku (jej podstatných náležitostí) teda, že došlo k dohode o predmete a cene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, postih bitkára, potrestanie hokejových hráčov, fyzické zranenia pri výkone športovej činnosti
Právna veta: V nasledujúcich riadkoch sa autor v krátkosti pokúsi prezentovať svoj vlastný subjektívny názor na problematiku možnosti trestnoprávneho stíhania a potrestania hokejových hráčov pri častokrát likvidačných zákrokoch či bitkách na zápasoch ľadového hokeja, ktorých sme aj na Slovensku mnohokrát svedkami. Predkladaný stručný článok sa nesie v znamení snahy o odpovedanie na otázku, či je možné trestné stíhať hokejistu, ktorý pri fyzickom ataku - napadnutí (alebo v bitke) ublíži na zdraví inému športovcovi. Paradoxne, reč nebude o zákrokoch počas hry, teda o (autorom chcených) športových trestných č ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU