Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opatrovnícke právo k maloletým deťom, neoprávnené premiestnenie alebo zadržiavanie, konanie o vrátenie dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané, návrh otca na nariadenie návratu maloletých do krajiny obvyklého pobytu, miesto obvyklého pobytu detí
Právna veta: Obvyklým pobytom dieťaťa na účely konania o jeho navrátení je miesto, kde dieťa žilo na základe zhodnej vôle rodičov bezprostredne pred neoprávneným premiestnením alebo zadržaním dieťaťa.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: rozsah zodpovednosti predstavenstva ako štatutárneho orgánu voči družstvu, rozsah zodpovednosti mandatára voči mandantovi z mandátnej zmluvy, konanie štatutárneho orgánu pri výkone funkcie postupovať pri zariaďovaní záležitostí družstva s odbornou starostlivosťou
Právna veta:

Rozsah zodpovednosti predstavenstva ako štatutárneho orgánu (resp. jeho členov) voči družstvu sa riadi rozsahom zodpovednosti mandatára voči mandantovi z mandátnej zmluvy (bez toho, aby táto mandátna zmluva bola osobitne uzatvorená). Iba pokiaľ by bol zámer dojednať rozsah tejto zodpovednosti miernejšie alebo prísnejšie, museli by takéto dojednanie obsahovať v prípade družstva jeho stanovy. Z uvedeného je zrejmé, že priamo zákon ustanovuje, že konanie štatutárneho orgánu pri výkone funkcie sa spravuje ustanoveniami o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: subjektívna stránka spáchaného trestného činu, skutkové zistenia, trestný čin ublíženia na zdraví, dopravná nehoda s následkom smrti, zavinenie z nedbanlivosti, nedostatočné upevnenie nákladu na korbe prívesu, zachovanie jednoty skutku
Právna veta: Jednota skutku je v zákone koncipovaná široko a to tak, že je zachovaná buď konaním, alebo spôsobeným následkom. Pre zachovanie jednoty skutku nie je preto na prekážku ani v tomto prípade, že do skutkovej vety oproti vznesenému obvineniu pribudla aj iná skutočnosť týkajúca sa esprávneho upevnenia nákladu. Subjektívnu stránku spáchaného trestného činu (čiže vzťah páchateľa k spáchanému skutku) nie je možné skúmať priamo, ale len sprostredkovane, t. j. tak, ako sa navonok prejavuje v jeho konaní. S poukazom na subjektívnu stránku spáchaného trestného činu (zavinenie z nedbanlivosti) sa teda pot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania proti rozsudku, ktorým bolo manželstvo rozvedené, procesná vada konania, zmena osobného stavu účastníkov konania ako dôvod záväznosti právoplatného rozsudku pre každého, obnovenie manželstva, uzavretie nového manželstva
Právna veta:

Otázkou prípustnosti dovolania v zmysle § 237 O.s.p. smerujúceho proti rozsudku, ktorým bolo manželstvo rozvedené, sa zaoberal aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý v odôvodnení uznesenia zo 17. júna 2005 sp.zn. 2 Cdo 128/2005 (viď R 59/2005) uviedol, že rozhodnutím o rozvode manželstva sa mení osobný stav účastníkov, ktorý pôsobí nielen voči tretím osobám, ale aj voči súdom (§ 159 ods. 2 O.s.p.). V nadväznosti na to treba znenie § 237 O.s.p. vykladať nie doslovne (tak, že dovolaním možno v prípade výskytu niektorej z týchto vád napadnúť skutočne každé rozhodnutie odvolacieho súdu) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom, úhrnný trest odňatia slobody, dôvody dovolania, výrok o vine, zrušenie výroku o treste
Právna veta: Ak odvolací súd zruší napadnutý rozsudok len vo výroku o treste a len v tomto rozsahu vráti vec súdu prvého stupňa, čím výrok o vine nadobudne právoplatnosť, dovolanie nemožno podať len proti výroku o vine, keďže vo veci existuje stav neukončeného trestného stíhania. V takom prípade treba vyčkať na rozhodnutie o treste. Lehota na podanie dovolania potom aj vo vzťahu k výroku o vine plynie od doručenia rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o uložení trestu alebo bolo upustené od potrestania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: alternatívna možnosť k súdnemu sporovému konaniu, právne účinky rozhodnutia, oprávnenie súdu posúdiť, či exekučný titul nie je v rozpore so zákonom, rozhodcovská zmluva , rozhodcovský rozsudok, prekážka rozsúdenej veci v exekučnom konaní
Právna veta: Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní, a to ani vtedy, ak exekučný súd skúma, či exekučný titul vydaný vo forme rozhodcovského rozsudku, je materiálne vykonateľný. Z povahy rozhodcovského konania, ktoré je v zákonom vymedzených prípadoch alternatívnou možnosťou k súdnemu sporovému konaniu, totiž vyplýva, že jeho rezultátom môže byť titul, splnenia ktorého sa možno domáhať vykonaním exekúcie. Vzhľadom na uvedené, konanie nie je zaťažené dovolateľom namietanou vadou uvedenou v ustanovení § 237 písm. d/ O. s. p. Najv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: dobrá viera bona fides, oprávnená držba, nadobudnutie vydržaním, vydržanie vlastníckeho práva, určenie hranice medzi pozemkami, určenie vlastníckeho práva, znalecký posudok, vzájomný návrh žalovaných, vydržanie
Právna veta: "Ustanovenia § 134 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka upravuje vydržanie ako osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom. Vydržanie vlastníckeho práva je jeho nadobudnutie v dôsledku kvalifikovanej držby veci, vykonávanej po zákonom stanovenú dobu. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti“. Vydržanie tak h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vzatie do väzby na čas ustanovený zákonom, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, páchanie závažného trestného činu, dôvodná obava, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, sťažnosť obžalovaného, neprijatie peňažnej záruky, obsah uznesenia
Právna veta: "Osoba obžalovaného, charakter trestných činov, ich rozsah a doba, po ktorú ich mal páchať, potvrdzujú pretrvávanie obavy, že by obžalovaný na slobode pokračoval v páchaní závažných trestných činov, čo odôvodňuje opodstatnenosť\ pretrvávania preventívnej väzby obžalovaného. Prostriedky nahrádzajúce väzbu sú len možnosťami, nie oprávnením osoby, ktorá je pozbavená osobnej slobody. Sú viazané na výnimočnosť takého postupu z hľadiska osoby obvineného, povahy prejednávaného prípadu (sľub a dohľad) a pri obzvlášť závažnom zločine len existenciou výnimočných okolností prípadu (peňažná záruka). Zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: Prechodné a zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 1964 (zákon č. 40/1964 Zb.), držba, spoluvlastnícky podiel k pozemkom, dedičstvo po poručiteľovi, určenie, že pozemky patria do dedičstva, intertemporálna zásada súkromného práva, subjektívne právo, oprávnená držba
Právna veta: Sama skutočnosť, že s účinnosťou od 1. decembra 2000 boli zrušené ustanovenia § 2 až § 9 zákona č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, nemá za následok zánik oprávnenej držby toho, kto je v katastri nehnuteľností vedený ako vlastník držanej nehnuteľnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania, nariadenie predbežného opatrenia, záložné právo k obchodnému podielu, Zmluva o zriadení záložného práva, neplatnosť Ručiteľskej listiny, rozpor s právnou úpravou zákona o konkurze a reštrukturalizácii, prípustnosť dovolania proti uzneseniu
Právna veta: "Pre posúdenie, či sú v danom prípade predpoklady pre zastavenie konania z dôvodu prekážky veci už rozhodnutej alebo prekážky skôr začatého konania je potrebné posúdiť, či v konaniach ide o totožných účastníkov konania a\ o totožný predmet konania o nariadenie predbežného opatrenia. Pri nariadení predbežného opatrenia sa zásadne vychádza z toho, čo je alebo bude predmetom konania vo veci samej, teda v súvislosti s akým nárokom je potrebné dočasne upraviť pomery účastníkov, resp. či je daná obava, že výkon súdneho rozhodnutia o konkrétnej veci samej je ohrozený. Predbežné opatrenie je viazané ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: zásada kontradiktórnosti konania, právo na doručenie procesných vyjadrení, procesná rovnosť, ochrana dobrej povesti právnickej osoby, nevykonávanie zbierky riadnym spôsobom, závažný zásah do povesti žalobkyne, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Zásada kontradiktórnosti konania, ktorá síce v našom právnom poriadku výslovne upravená nie je, no patrí medzi všeobecné zásady občianskeho súdneho konania a je jedným z prvkov spravodlivého súdneho procesu, spočíva v existencii procesnej rovnosti účastníkov konania, v tzv. rovnosti zbraní účastníkov, v rámci ktorej „každá strana musí mať zásadne možnosť nielen predložiť dôkazy a argumenty, ktoré považuje za nutné pre úspech jej požiadaviek, ale musí mať i možnosť zoznámiť sa s každým dokladom a pripomienkou predloženými súdu za účelom ovplyvniť jeho rozhodnutie, a vyjadriť sa k nim“ (rozhodnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: právny úkon prevzatia a prípravy zastúpenia alebo obhajoby, predmet obhajoby, úkon právnej pomoci, nutná obhajoba, sťažnosť odsúdeného, odmena za poskytovanie právnych služieb, náhrada hotových výdavkov, ustanovená obhajkyňa, ustanovený obhajca
Právna veta: Zmyslom právneho úkonu prevzatia a prípravy zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom je poskytnúť obhajcovi možnosť oboznámiť sa s vecou v záujme toho, aby pokiaľ ide o trestné konanie, mohol v jeho ďalšom priebehu dôsledne uplatniť právo obvineného a to predpokladá vykonanie úkonov (napr. porada s klientom, štúdium spisu a pod.) smerujúcich k oboznámeniu sa s okolnosťami, ktoré sú v konkrétnom prípade predmetom obhajoby. Za úkon právnej pomoci v zmysle § 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky nemožno považovať len prevzatie opatrenia o ustanovení obhajcu vydaného predsedom senátu podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: neprekonateľné prekážky, nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej moci, zastavenie konania o udelenie bezpečnostnej previerky, ujma na občianskej cti, vystavenie nesmiernemu psychickému tlaku, donútenie zmeniť zamestnanie, nezákonné rozhodnutie
Právna veta: "Nezákonnosť rozhodnutia môže byť tak rozmanitá, že jeho zovšeobecnené vyjadrenie v definícii ako i zovšeobecňujúci popis naráža na neprekonateľné prekážky. Preto otázka, či bolo vydané nezákonné rozhodnutie, sa bude vždy posudzovať so zreteľom na konkrétne okolnosti prípadu. V zmysle 4 ods. 1 veta druhá zákona č. 58/1969 Zb., ako aj v zmysle § 6 ods. 1 veta druhá zákona č. 514/2003 Z.z. súd, ktorý rozhoduje o náhrade škody, je viazaný rozhodnutím\ orgánu, ktorým bolo zrušené alebo zmenené právoplatné rozhodnutie pre nezákonnosť. Dôvodová správa k ustanoveniu § 6 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zánik postavenia účastníka, určenie pravosti pohľadávky, popretá pohľadávka, pohľadávku nie je možné v konkurze uspokojiť, veriteľ svoje právo neuplatnil
Právna veta: Pri zmeškaní lehoty podľa odseku 2 § 23 ZKV nemožno na také pohľadávky prihliadnuť. Tým, že konanie bolo právoplatne zastavené pre nezaplatenie súdneho poplatku a odvolateľ nepodal v stanovenej lehote nový návrh na určenie pravosti pohľadávky, resp. nepodal odvolanie, toto rozhodnutie má tie isté následky ako nepodanie určovacej žaloby na určenie pravosti pohľadávky v stanovenej lehote, a preto v zmysle ust. § 23 ods. 5 ZKV nemožno na také pohľadávky prihliadať. Následok je taký, že sa k popretej pohľadávke ďalej neprihliada, čo sa prejaví tak, že takúto pohľadávku nie je možné v konkurze uspo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: vzťah konateľa a spoločnosti, obchodno-záväzkový vzťah, zodpovednostný režim konateľov za vzniknutú škodu, zodpovednosť konateľa, príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody, náhrada škody
Právna veta: Vzhľadom na charakter vzťahu konateľa a spoločnosti ako absolútneho obchodno-záväzkového vzťahu, sa zodpovednosť konateľa za škodu riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Z aplikácie Obchodného zákonníka na zodpovednostný režim konateľov za vzniknutú škodu potom vyplýva objektívna zodpovednosť konateľa za spôsobenú škodu spoločnosti, pričom zodpovednosť za škodu konateľa sa posudzuje bez ohľadu na jeho zavinenie. Na vznik zodpovednosti konateľa za škodu sa v zmysle § 373 a nasl. ObchZ vyžaduje splnenie troch základných predpokladov, ktorými sú: 1. vznik škody, 2. porušenie povinnosti a 3. pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: návrh odsúdeného na povolenie obnovy konania, rozsudok súdu Rakúskej republiky, uznateľnosť a vykonateľnosť rozsudku, trest odňatia slobody, zločin ťažkej lúpeže, Späťvzatie osvedčenia zo strany štátu pôvodu
Právna veta: Námietka podaného návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania voči pôvodnému rozsudku súdu Rakúskej republiky bez príslušného rozhodnutia štátu pôvodu a naň nadväzujúcej informačnej povinnosti a späťvzatiu osvedčenia zo strany štátu pôvodu (§ 19 zák. č. 549/2011 Z. z.), nič nemení na uznateľnosti a vykonateľnosti rozsudku súdu Rakúskej republiky na území Slovenskej republiky.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, vecná a miestna príslušnosť, neúmerné zaťaženie súdov, neprijateľné dôvody, prejednanie dedičstva, riziko vzniku prieťahov v konaní, návrh dedičky na prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky považoval návrh na prikázanie veci a ním uvádzané dôvody za neprijateľné. Akceptáciou takéhoto návrhu na delegáciu veci by došlo k negovaniu procesných ustanovení zákona upravujúcich vecnú a miestnu príslušnosť súdov. Zároveň akceptáciou takýchto návrhov by postupne vzhľadom na množstvo podaných a naďalej podávaných žalôb došlo k neúmernému zaťaženiu okresných súdov v obvode Krajského súdu a následne, v prípade odvolaní proti prvostupňovým rozhodnutiam, k nadmernému zaťaženiu Krajského súdu, v konečnom dôsledku vedúcemu k jeho kolapsu.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: rozhodcovský nález, doručenka, nepreukázanie splnenia podmienok dvojstrannej dohody, výkon cudzieho rozhodnutia, exekučný titul
Právna veta: Pre uznanie a výkon rozhodcovského nálezu v Slovenskej republike sa od oprávneného vyžaduje, aby preukázal splnenie podmienky podľa čl. 23 písm.c/ dvojstrannej dohody a to, že povinnej ako účastníčke konania bola daná možnosť riadne sa zúčastniť na konaní, a že jej rozhodnutie - rozhodcovský nález spolu s poučením o možnosti podať opravný prostriedok bolo riadne doručené. Podľa čl. 24 ods. 3 Zmluvy o právnej pomoci medzi SR a Českou republikou súd, ktorý rozhoduje o uznaní a nariadení výkonu rozhodnutia, sa len obmedzí na zistenie, či boli splnené podmienky uvedené v čl. 22 a 23 zmluvy. Výkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: odmietnutie dovolania, prečin zanedbania povinnej výživy, úhrnný trest odňatia slobody, úmyselné vyhýbanie plneniu vyživovacej povinnosti, nesplnenie dôvodov dovolania, postup a rozhodnutie na verejnom zasadnutí, obsah dovolania, dôvody dovolania
Právna veta: Podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak je rozhodnutie založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Podľa § 385 ods. 1 Tr. por. je dovolací súd viazaný dôvodmi dovolania, ktoré sú v ňom uvedené. Dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam súdov, ktorý je určený k náprave v zákone výslovne uvedených procesných a hmotnoprávnych pochybení, čo celkom zreteľne vyplýva z konštrukcie jednotlivých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, formulárové zmluvy, rozhodcovská doložka v spotrebiteľskej zmluve
Právna veta: Rozhodcovská doložka sa nachádza v obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou zmluvy o úvere. Formulár zmluvy a spotrebiteľ tak spolu s obchodnými podmienkami nemá možnosť rozhodcovskú doložku je vopred pripravený ovplyvniť obsah takejto podmienky. Spotrebiteľ individuálne nedohodol, ale je obsiahnutá si v textovej časti obchodných podmienok spolu s ostatnými podmienkami . Vzhľadom na túto skutočnosť spotrebiteľ pri podpise zmluvy nemal možnosť dohodnúť sa na obchodných podmienkach s dodávateľom , mohol len celú zmluvu odmietnuť alebo sa podrobiť všetkým obchodným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, vecná príslušnosť podľa OSP, účastníci občianskeho konania
Právna veta: Predbežné opatrenia sú predbežnými predovšetkým v tom zmysle, že ich možno nariadiť pred začatím konania. Ich predbežnosť spočíva tiež v tom, že sa nimi neprejudikujú práva účastníkov, ani tretích osôb. Predbežné opatrenie možno nariadiť aj v každej veci starostlivosti súdu o maloletých, o ktorej sa môže konať v občianskom súdnom konaní. Nariadenie predbežného opatrenia nie je možné vtedy, ak sú dané podmienky pre konečné rozhodnutie. Pri predbežnom opatrení, predpokladom ktorého je potreba urýchlenej dočasnej úpravy pomerov maloletého, sa súd spravidla nevyhne tomu, že ním nariaďované p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada perpetuationis fori , miestna príslušnosť podľa OSP, dôvody k preneseniu príslušnosti
Právna veta: Miestna príslušnosť sa riadi zásadou perpetuationis fori vyjadrenou v § 11 ods. l O.s.p., t.j. že miestna príslušnosť všeobecného súdu dieťaťa určená podľa okolností, ktoré tu boli v čase prvého rozhodnutia súdu, trvá po celú dobu konania. Je preto vylúčené, aby súd, ktorého miestna príslušnosť bola založená prvým rozhodnutím vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa, pri podaní ďalšieho návrhu na začatie konania reagoval na zmenu okolností, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť súdu, vyslovením miestnej nepríslušnosti podľa § 105 O.s.p. Zmena okolností daná zmenou bydliska d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preskúmavanie žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, oprávnenie posúdiť či exekučný titul nie je v rozpore so zákonom, poverenie na vykonanie exekúcie, spotrebiteľský právny vzťah, neplatnosť rozhodcovskej zmluvy
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku exekučný súd je ex offo povinný skúmať, či exekučný titul nie je v rozpore so zákonom. Pri posudzovaní tohto základného predpokladu pre udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sa exekučný súd nezaoberá vecnou správnosťou exekučného titulu, ale skúma, či exekučný titul bol vydaný orgánom, ktorý na to mal právomoc, a či je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Exekučný poriadok označuje za exekučný titul nielen vykonateľné rozhodnutie súdu, ale napr. aj vykonateľné rozhodnutia orgánov verejnej správy, rozhodcovských súdov a iných or ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, formulárové zmluvy, rozhodcovská doložka ako neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Záver exekučného súdu o tom, že skúmaná rozhodcovská doložka je neprijateľná a preto je neplatná, nie je v zjavnom rozpore s účelom a zmyslom Smernice a ani v zjavnom rozpore s obsahom spisu. Listiny, ktoré mal exekučný súd k dispozícii, takýto záver umožňovali. Vo všeobecných obchodných podmienkach síce bol upravený odlišný mechanizmus riešenia sporov tak, aby formálne vyhovel ustanoveniu § 53 ods. 4 písm. r/ Občianskeho zákonníka, keďže umožňoval, aby sa dlžník (povinný) obrátil i na štátny súd. Avšak v prípade, ak by si uplatnil svoje práva veriteľ (oprávnená) na rozhodcovskom súde, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, osobitná náležitosť žaloby v správnom súdnictve, ukrátenie na právach nezákonným rozhodnutím správneho orgánu
Právna veta:

 

Podľa piatej časti OSP, § 244 ods. 1, v správnom súdnictve súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Podľa piatej časti, druhej hlavy OSP, rozhoduje súd o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov v prípadoch (§ 247 ods. 1 OSP), v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, nemajetková ujma, morálna satisfakcia, právo na ochranu osobnosti, neoprávnený zásah, nepravdivé fakty a tvrdenia, námietka neprimeranosti sumy žalobcovi priznanej nemajetkovej ujmy, kritika osoby sudcu, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: Pre priznanie finančnej náhrady sa okrem iného vyžaduje vznik nemajetkovej ujmy na osobnosti fyzickej osoby predstavujúcich zníženie osobnosti alebo vážnosti v značnej miere a príčinná súvislosť medzi neoprávneným zásahom a vznikom takejto kvalifikovanej ujmy, kedy nepostačuje vzhľadom na intenzitu zásahu ani v spôsobe na nemajetkovú ujmu na osobnosť iba priznanie morálnej satisfakcie, ktorá podľa zákona má prednosť. Samotná závažnosť ujmy vzniknutej v dôsledku neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti nie je jediným a výlučným kritériom pre určenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy v p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: platobný rozkaz, odôvodnenie nároku návrhu, popísanie skutkového stavu
Právna veta: Podľa § 172 ods. 1 O.s.p. nevyhnutnou náležitosťou návrhu na vydanie platobného rozkazu je skutkové
odôvodnenie nároku uplatneného návrhom (R 42/1973); a tiež, že predpokladom na vydanie
platobného rozkazu je, aby už v návrhu bol popísaný skutkový stav uplatneného nároku a aby
v ňom boli uvedené údaje potrebné na to, aby platobný rozkaz mohol byť podkladom
na výkon súdneho rozhodnutia (Zboru IV str. 757).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Odňatie a prikázanie veci inému súdu, prečin porušovania domovej slobody, prečin krádeže, hospodárnosť konania ako dôvod na odňatie veci, bydlisko svedkov, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: "Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Z ustanovenia § 23 vyplýva, že na tzv. delegáciu musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú zákonom ustanovené. Medzi dôležité dôvody patrí aj hospodárnosť konania. Hospodárnosť konania sa posudzuje najmä z hľadiska výdavkov štátu v konaní. Pri hodnotení tohto hľadiska je potrebné posudzovať aj to, či svedkova nema ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: riadny opravný prostriedok, zákonné podmienky na podanie dovolania, zločin lúpeže, spôsobenie škody, vyhrážanie sa bitkou, krádež mobilného telefónu, podmienky dovolania
Právna veta: Zákonné podmienky na podanie dovolania podľa § 372 Tr. por. nie sú splnené, keďže nepodanie odvolania proti I. stupňovému rozsudku treba považovať za nevyužitie práva obvineného podať riadny opravný prostriedok v zmysle § 372 Tr. por.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: náhrada trov konania, sporové konanie, prekážka veci právoplatne rozhodnutej, určenie výživného na plnoleté dieťa, súdny poplatok za návrh, podanie dovolania
Právna veta: Pri rozhodovaní o náhrade trov konania (okrem zákonom stanovených prípadov, kedy je miera úspechu irelevantná) vychádza súd zo zásady zodpovednosti za výsledok (zásada úspechu) alebo zo zásady zodpovednosti za zavinenie alebo náhodu. Zásada zodpovednosti za výsledok (zásada úspechu) sa uplatňuje pri rozhodovaní o náhrade trov sporového konania (o takéto konanie ide aj v danej veci). Len v sporovom konaní sa totiž dá hovoriť o úspechu, resp. neúspechu účastníka konania. Na základe uvedených teoretických východísk rozhodnutie o trovách konania je neoddeliteľne späté s rozhodnutím vo veci samej. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: právo na náhradu škody , premlčacia lehota, subjektívna lehota, objektívna lehota, spoločenská zmluva konzorcia, žiadosť majiteľa účtu o zmenu podpisových vzorov k bežnému účtu, platobný styk konzorcia, strata dispozície s účtom, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Podľa § 131b ods. 2 Hospodárskeho zákonníka, je premlčacia lehota práva na náhradu škody dva roky a začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Právo na náhradu škody sa premlčí najneskôr za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla. Toto ustanovenie kumuluje subjektívnu lehotu /2 ročná/, ktorá začína plynúť pri splnení dvoch podmienok, a to vedomosť o škode a kto za ňu zodpovedá a objektívnu lehotu /10 ročná od vzniku škodovej udalosti/, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený o škode dozvedel. V predmetnej veci nebolo s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: spor o príslušnosť, konanie v trestnej veci mladistvého obvineného, výchovné pôsobenie, objektívne posúdenie, pokračovací prečin krádeže, spôsobená škoda na odcudzených veciach, odcudzenie kartónov cigariet, reedukačný domov, konanie pred súdom, odňatie a prikázanie veci, účel sankcií a výchovných opatrení
Právna veta: Ustanovenie § 341 Tr. por. predstavuje výnimku z všeobecných pravidiel o miestnej príslušnosti v zmysle § 17 Tr. por., ktorú možno uplatniť iba vo vzťahu k mladistvému. K postúpeniu veci podľa predmetného ustanovenia môže dôjsť v ktoromkoľvek štádiu súdneho konania (aj opakovane), a to bez ohľadu na dôvody delegácie uvedené v § 23 Tr. por. V takomto prípade treba primárne posudzovať prospech a záujem mladistvého na postúpení veci a nie napr. otázku rýchlosti či hospodárnosti konania. Záujem a prospech mladistvého obvineného sa pritom hodnotí z hľadiska starostlivosti spoločnosti o mládež, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: prejednanie novoobjaveného dedičstva, miestna príslušnosť súdov, návrh na prikázanie veci, poručiteľ, delegácia veci, splnomocnená zástupkyňa dedičky, miestna príslušnosť podľa OSP
Právna veta: Pri delegácii z dôvodu vhodnosti treba vždy vziať na zreteľ aj predmet konania a to, či sa miestna príslušnosť súdu v danom konaní neriadi ustanoveniami O.s.p. o výlučnej miestnej príslušnosti; zákonodarca totiž úpravou výlučnej miestnej príslušnosti vyjadril zámer, aby sa konanie o určitých veciach neuskutočňovalo na súde, ktorého miestna príslušnosť by bola daná všeobecnými kritériami (§ 84 a nasl. O.s.p.) alebo by vyplývala z možnosti účastníka zvoliť si spomedzi dvoch miestne príslušných súdov (§ 87 O.s.p.), alebo aby vec prejednal a rozhodol práve ten súd, ktorého príslušnosť zákon stanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie nehnuteľnosti, reštitučný dôvod, zápis v prospech štátu, zriadenie vecného bremena, právo na obnovu vlastníckeho práva k pozemku, odstránenie neoprávnenej stavby, vyvlastňovacie rozhodnutie ako individuálny právny akt, vydanie nehnutelnosti
Právna veta: "Pokiaľ zákonodarca vytvoril v § 6 ods. 1 písm. p/ zákona o pôde samostatný reštitučný dôvod spočívajúci v tom, že oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku prevzatia nehnuteľností bez právneho dôvodu, zmyslom tohto ustanovenia bolo uľahčiť oprávneným osobám dosiahnutie ich zápisu ako vlastníkov v katastri nehnuteľnosti v prípadoch, keď štát zneužijúc svoje postavenie v dobe neslobody a nedbajúc na platné právo pripustil zmenu zápisu vlastníckeho práva v evidencii nehnuteľnosti bez splnenia základných požiadaviek vyplývajúcich z vte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obnova konania , dovolanie obvineného, meritórne rozhodnutia, trestný čin nenastúpenia služby v brannej moci, sťažnosť prokurátorky, rozhodnutie o dovolaní na neverejnom zasadnutí
Právna veta: Podľa § 382 písm. f/ Tr. por. (v znení účinnom od 1. septembra 2011) dovolací súd na neverejnom zasadnutí uznesením, bez preskúmania veci, odmietne dovolanie, ak bolo podané proti rozhodnutiu, proti ktorému dovolanie nie je prípustné. Ako je zrejmé z ustanovenia § 368 ods. 2 Tr. por., zákon taxatívne vymenúva rozhodnutia, proti ktorým je dovolanie prípustné (ide o tzv. meritórne rozhodnutia, t.j. rozhodnutia vo veci samej). Medzi nimi pritom nie je uznesenie, ktorým súd rozhodol o návrhu na povolenie obnovy konania, resp. uznesenie, ktorým bolo rozhodnuté o sťažnosti proti takémuto uzneseniu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezaujatosť a nezávislosť sudcu, spravodlivé rozhodovanie, námietka zaujatosti, zamietnutie žaloby, odstránenie časti stavby, znalecké posudky, rozpor so sudcovskými povinnosťami a zásadami sudcovskej etiky
Právna veta: Nezaujatosť a nezávislosť sudcu patria k hlavným predpokladom spravodlivého rozhodovania. Nezaujatosť sudcu je kategória, ktorá vyjadruje vnútorný psychický vzťah sudcu k prejednávanej veci. V širšom zmysle zahŕňa vzťah sudcu k predmetu konania, jeho účastníkom, ich zástupcom, o podstate a povahe ktorého je schopný podať (subjektívnu) informáciu iba sám sudca. Inštitút nezaujatosti je preto potrebné chápať širšie, tiež v rovine objektívnej. Nie je preto rozhodujúce, ako sa nezaujatosť sudcu iba subjektívne javí účastníkovi konania; určujúcim je, či reálne existujú objektívne okolnosti, ktoré b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: subjektívna lehota, konanie o uložení pokuty, zásada právnej istoty, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, žiadosť o priznanie náhrady trov konania, preddavky na daň z príjmu zo závislej činnosti, účelová kontrola, výsledné materiály z vykonanej kontroly
Právna veta: Lehota (subjektívna) pre začatie konania o uložení pokuty, resp. počiatok jej plynutia je právnou skutočnosťou, ktorá sa odvodzuje od subjektívnej okolnosti, a to vlastnej vedomosti správneho orgánu o porušení povinností a zároveň má význam aj pre osobu, ktorej má byť sankcia uložená, a to najmä s prihliadnutím na zásadu právnej istoty. Tomuto záveru svedčí aj tá skutočnosť, že ak správny orgán nedostatky nezistí, vypracuje iný druh výstupu z kontroly, a to záznam, teda už pred ukončením kontroly (pred prerokovaním protokolu) má správny orgán vedomosť, či k porušeniu povinností došlo alebo nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo používať v trestnom konaní jazyk, ktorému dotknutá osoba rozumie, pribratie tlmočníka do konania, právo na zasielanie rozhodnutí a iných písomností vydaných v rámci trestného konania v slovenskom jazyku v preklade do jazyka, ktorému táto osoba rozumie, povinnosť orgánov činných v trestnom konaní konať v inom než v úradnom slovenskom jazyku
Právna veta: Trestný poriadok v ustanovení § 2 ods. 20 deklaruje právo používať v trestnom konaní jazyk, ktorému dotknutá osoba rozumie. Toto právo sa vzťahuje na obvineného, jeho zákonného zástupcu, poškodeného, zúčastnenú osobu a svedka. Ak niektorá z týchto osôb vyhlási, že neovláda slovenský jazyk, priberie sa do konania tlmočník. Toto právo vychádza z úpravy uvedenej v čl. 47 ods. 7 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 37 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd. V zmysle zaužívanej judikatúry však právo používať jazyk, ktorému dotknutá osoba rozumie, nezakladá právo na zasielanie rozhodnutí a inýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opodstatnenosť nariadenia predbežného opatrenia, posudzovanie prekážky veci , námietka odňatia možnosti konať pred súdom, prekážka už začatého konania, obohatenie získané užívaním veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: Pre posúdenie, či sú v danom prípade predpoklady pre zastavenie konania z dôvodu prekážky veci už rozhodnutej alebo prekážky skôr začatého konania je potrebné posúdiť, či v konaniach ide o totožných účastníkov konania a o totožný predmet konania o nariadenie predbežného opatrenia. Pri nariadení predbežného opatrenia sa zásadne vychádza z toho, čo je alebo bude predmetom konania vo veci samej, teda v súvislosti s akým nárokom je potrebné dočasne upraviť pomery účastníkov, resp. či je daná obava, že výkon súdneho rozhodnutia o konkrétnej veci samej je ohrozený. Predbežné opatrenie je viazané n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôležitosť dôvodu o odročenie pojednávania, nepodaná žiadosť o odročenie pojednávania, prejednanie a rozhodnutie veci bez prítomnosti účastníka konania
Právna veta: V zmysle § 119 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom od 1. januára 2012 je zdravotný stav účastníka konania dôvodom na odročenie pojednávania len ak je súdu, a to už spravidla pred rozhodnutím o žiadosti o odročenie pojednávania, preukázané vyjadrením ošetrujúceho lekára, že účastník konania nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť sa pojednávania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania, znalecký posudok, premlčanie trestného stíhania, dovolanie generálneho prokurátora SR, vyžiadanie znaleckého posudku, trestný čin ochrany živočíchov a rastlín, ohrozenie chráneného živočíšneho druhu
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací konštatuje: Odhliadnuc od toho, že trestné stíhanie sa vždy zastavuje pre skutok (nie pre trestný čin), postup pri aplikácii ustanovenia o premlčaní trestného stíhania ako dôvodu zastavenia trestného stíhania je správny. Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožňuje s analyzýzou inštitútu „premlčania trestného stíhania“ v ohraničenej časovej rovine súvisiacej aj so stimuláciou aktívneho prístupu orgánov činných v trestnom konaní na efektívnom a v primeranej lehote ukončenom trestnom stíhaní. V týchto súvislostiach je potrebné hodnotiť (analy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: povinnosť príjemcu dávky vrátiť dávku alebo jej časť, neprávom vyplatená dávka , vyplatenie dávky vo vyššej sume ako patrila
Právna veta: Podľa § 236 ods. 1 písm. b) a c) zákona o sociálnom poistení príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila, alebo vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila. Z ustanovenia § 236 ods. 1a 3 zákona o sociálnom poistení vyplýva pre oprávneného alebo iného príjemcu dávky povinnosť písomne ohlásiť príslušnému orgánu soc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákonná lehota na podanie odvolania, uplynutie lehoty na podanie opravného prostriedku, zvýšenie dôchodku, podanie odvolania
Právna veta: Podľa § 201 OSP účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Odvolanie sa podáva do pätnástich dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje (§ 204 ods. 1 OSP). Zmeškanú zákonnú lehotu na odvolanie nie je možné odpustiť.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: prevzatie zadržanej osoby, konanie o európskom zatýkacom rozkaze, sťažnosť vyžiadanej osoby, trestný čin daňového podvodu, nákup kovového šrotu na základe falšovanej dokumentácie, predbežná väzba podľa EZR, vydávacia väzba EZR
Právna veta: "Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná sťažnosť, odkladný účinok má len sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení osoby z väzby, ak súčasne bola podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho\ zatýkacieho rozkazu s prekladom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť súdov, dištančný delikt, trestný čin , príslušnosť niekoľkých súdov
Právna veta: Pokiaľ ide o miestnu príslušnosť, táto je prvotne určená miestom spáchania trestného činu. Týmto miestom je miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok tohto činu. Pre posúdenie miestnej príslušnosti je v predmetnej veci rozhodujúcou skutočnosťou, že trestná činnosť charakteru dištančného deliktu bola spáchaná v obvode oboch sporiacich sa okresných súdov. Tým je daná miestna príslušnosť oboch súdov, takže v zmysle § 20 Tr. por. konanie vykonáva ten súd, na ktorom podal prokurátor obžalobu.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: Odňatie a prikázanie veci inému súdu, objektívnosť a nestrannosť súdneho konania, prečin nebezpečného vyhrážania, trestné stíhanie, námietka zaujatosti proti všetkým sudcom, nezákonnosť v rozhodovaní okresného súdu, odňatie a prikázanie veci, dôvody dovolania
Právna veta: "Inštitút odňatia a prikázania veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por., ktorý znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (článok 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) je výnimočným opatrením, a preto ho možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Dôležitým dôvodom (mimo iné) je podľa ustálenej súdnej praxe aj vylúčenie všetkých sudcov príslušného súdu z vykonávania úkonov trestného konania...Ak by\ v štádiu odvolacieho konania konal a rozhodoval iný sudca či senát, než je pre konkrétne rozhodovanie určený rozvrhom práce, bol by to d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: pôsobnosť úradu nad verejným zdravotným poistením, správca konkurznej podstaty, zdravotná poisťovňa, majetok štátu v práve správcu
Právna veta: Správca konkurznej podstaty úpadcu, ktorým je zdravotná poisťovňa, nemôže byť účastníkom správneho konania o návrhu na vydanie platobného výmeru vo veciach pohľadávok na poistnom, lebo ide o majetok štátu, a nie o majetok úpadcu.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zákonný nárok, orgán verejnej správy , uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok, dávka
Právna veta: I. Zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplýva, že výživné nemožno plniť dobrovoľne bez súdneho rozhodnutia a že prijatie dobrovoľne poskytnutého výživného nie je uplatnením zákonného nároku.

II. Žiadosť o dávku v hmotnej núdzi preto nemožno zamietnuť len na základe skutočnosti, že žiadateľ o dávku nepredložil orgánu verejnej správy také doklady, ktorých predloženie zákon výslovne neukladá.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmeškanie lehoty podľa OSP, zákonné lehoty, ospravedlniteľný dôvod zmeškania lehoty
Právna veta: I. Občiansky súdny poriadok neustanovuje, aké dôvody je možné považovať za ospravedlniteľné, aby bolo možno odpustiť zmeškanú lehotu, pričom posúdenie tejto ospravedlniteľnosti patrí konajúcemu súdu.

II. Je len na úvahe súdu, akým spôsobom vyhodnotí účastníkmi uvádzané skutočnosti, pričom táto
úvaha musí rešpektovať zákonné limity a byť náležite odôvodnená.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oznámenie zaujatosti sudcu, sťažnosť prokurátora, pro foro interno, spolupáchateľstvo k prečinu podplácania, prepustenie obvinených zo zadržania na slobodu, žiadosť sudcu o vylúčenie z vykonávania úkonov trestného konania, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: "Subjektívny názor sudcu o jeho zaujatosti nie je takou skutočnosťou, ktorá by sama osebe zakladala rozhodnutie o vylúčení sudcu z prejednávania v jemu pridelenej veci v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. Náhodné a ojedinelé stretnutia sudcu s osobou, ktorá je neskôr obvinená tiež nemôže preukazovať pomer zákonného sudcu k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k procesným stranám alebo k inému orgánu činnému v tomto konaní. Aby sa tak stalo, museli by byť zistené ďalšie relevantné skutočnosti preukazujúce takýto pomer, čo doposiaľ nebolo\ preukázané. Podľa názor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania, deň podania návrhu na prvostupňovom súde, rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšujúcom trojnásobok minimálnej mzdy a v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej mzdy, príslušenstvo pohľadávky ako predmet dovolacieho konania, objektívna neprípustnosť dovolania v tzv. badateľných sporoch
Právna veta:

 

Podľa § 238 ods. 5 O.s.p. dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšujúcom trojnásobok minimálnej mzdy a v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej mzdy, pričom na príslušenstvo sa neprihliada. Ak je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky, dovolanie nie je prípustné, ak výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa prvej vety. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: osobitný režim zdanenia podľa zákona o DPH, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare, uplatňovanie dane z pridanej hodnoty, bežný režim zdanenia podľa zákona o DPH, kombinácia režimov zdanenia pri DPH, osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, súhrnný výkaz
Právna veta: Tzv. intrakomunitárne obchody s tovarom sú založené na tom, že tovarový obchod medzi osobami identifikovanými pre DPH v rôznych členských štátoch EÚ prebieha tak, že na strane dodávateľa dochádza k intrakomunitárnemu dodaniu tovaru, ktoré je oslobodené od dane a na strane odberateľa dochádza k intrakomunitárnemu nadobudnutiu tovaru, ktoré je zdaňované. V systéme uplatňovania dane v členských štátoch EÚ platí základný princíp výberu dane z pridanej hodnoty členským štátom určenia, pričom tento princíp zdaňovania tovaru v štáte určenia sa uplatňuje pri splnení určitých podmienok a znamená zdanen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, dovolacia námietka, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vlastnícke právo k bytu, zabezpečenie pohľadávky veriteľa, zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, absolútna neplatnosť zmluvy
Právna veta: "Dôvodom, ktorý zakladá prípustnosť dovolania podľa ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p. je taký nesprávny (procesné ustanovenia porušujúci) postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým sa účastníkovi odníme možnosť pred ním konať a v konaní uplatňovať (realizovať) procesné práva priznané mu za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Z obsahu dovolania žalovaných je zrejmé, že prípustnosť dovolania podľa § 237\ písm. f/ O.s.p. vyvodzujú z toho, že odvolací súd nepostupoval podľa § 213 ods. 2 O.s.p., keď žalovaných nevyzval, aby sa vyjadrili k „inej aplikácii ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: opodstatnenosť ďalšieho trvania väzby, zákonná lehota, dôvodnosť podozrenia, kľúčový svedok, nevyhnutnosť doby trvanie väzby, trvanie väzby
Právna veta: V zmysle ustálenej súdnej praxe pre opodstatnenosť ďalšieho trvania väzby v neskoršom štádiu konania už nestačí počiatočná dôvodnosť podozrenia voči obvineným, ale vyžaduje sa jej vyšší stupeň. Toto potom platí o to viac v prípade, ak obvinenie stíhaných osôb je založené v zásade na výpovedi jedného kľúčového svedka, resp. len na dôkazoch nepriamych. Pokiaľ ide o nevyhnutnosť doby trvania väzby, ktorú je potrebné posudzovať v každej veci individuálne s prihliadnutím na všetky osobitosti prípadu, tak túto nemožno stotožňovať so zákonnými lehotami stanovenými v § 76 Tr. por. Základný princíp, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zneužitie dominantného postavenia, generálna klauzula, hospodárska súťaž, skutková podstata
Právna veta: I. Konštrukcia generálnej klauzuly, ako je zakotvená v zákone číslo 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 2) vo vzťahu k jednotlivým demonštratívne vymenovaným skutkovým podstatám je nevyhnutná, pretože v súťažnom práve nikdy nemožno normatívne zakotviť úplný výpočet spôsobov, ktorými možno zneužiť moc na trhu na ujmu ostatných účastníkov trhu. II. Význam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, porušenie práva na obhajobu, základné zásady trestného konania
Právna veta: Vychádzajúc z konštantnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (R 7/2011) za porušenie práva na obhajobu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. nemožno považovať obsah a rozsah vlastnej úvahy orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov pri plnení povinnosti podľa § 2 ods. 10 Tr. por., resp. uplatnení oprávnenia podľa § 2 ods. 11 Tr. por. Ak by záver orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu urobený v zmysle § 2 ods. 12 Tr. por. o tom, že určitú skutkovú okolnosť považuje za dokázanú, a že ju nebude overovať ďalšími dôkazmi zakladal opo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: časová pôsobnosť, škoda, zákon účinný v čase spáchania trestného činu, spôsobenie škody veľkého rozsahu, podvod
Právna veta: Podľa § 16 ods. 1 Tr. zák. č. 140/1961 Zb., trestnosť činu sa posudzuje podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný, podľa neskoršieho zákona sa posudzuje len vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Podľa § 89 ods. 13 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. účinného v čase spáchania skutku škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok najnižšej mesačnej mzdy. V dobe činu minimálna mesačná mzda podľa vládneho nariadenia č. 366/1997 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 1998 bola stanovená vo výške 3 000 Sk. K nariadeniam vlády Slovenskej republiky upravujúce výšku minimálnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu, spôsobenie škody, prečin subvenčného podvodu, vylákanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok na bývanie, nepravdivé údaje, neoprávnené poberanie časti príspevku na bývanie, súčinnosť strán pri dokazovaní, základné zásady trestného konania
Právna veta: Podľa § 2 ods. 18 Tr. por. dokazovanie v súdnom konaní riadi súd. Do tohto riadenia patrí aj rozhodovanie o návrhu strán na doplnenie dokazovania. Odmietnutie vykonať dôkaz nie je možné stotožniť s porušením práva na obhajobu. Ide o zákonom predpokladaný postup súdu uvedený napr. v ustanovení § 272 ods. 3 Tr. por. alebo § 274 ods. 1 Tr. por.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: predmet zákona a základné zásady, osobitná výlučná miestna príslušnosť , príslušnosť na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie, konkurzné konanie, určovací návrh
Právna veta: Rozhodnutie o tom, či došlo počas konkurzného konania k zmene účastníka konkurzného konania zo zmluvy alebo zo zákona alebo k ustanoveniu nového správcu konkurznej podstaty na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov, prináleží konkurznému súdu, pričom rozhodnutia, opatrenia alebo postupy konkurzného súdu v priebehu konkurzného konania nie je možné nahrádzať v inom súdnom konaní určovacím návrhom podľa ust. § 80 písm. c) O. s. p. resp. iným návrhom uplatneným podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy, nesprávny úradný postup Okresného súdu, nedostatok návrhu na začatie konania, súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti, vecné oslobodenie od súdneho poplatku, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Ak konanie prebehlo napriek nedostatku návrhu na jeho začatie, hoci ten bol potrebný, zakladá táto skutočnosť zmätočnosť celého konania a dovolací dôvod podľa § 237 písm. e/ O.s.p. Od návrhu (žaloby) ako podmienky konania treba odlišovať vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania. Vznesenie takejto námietky nie je podmienkou konania, ale procesným právom účastníka konania. So vznesením námietky zaujatosti zákon priamo ani nepriamo nespája účinok začatia konania. Prípadné nesprávne posúdenie prejavu vôle účastníka konania v tom smere, či chcel alebo nechcel vzniesť námietku zaujatosti, sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opravné uznesenie, nejasný prejav vôle, vykonateľnosť rozsudku, návrh žalobcu na opravu uznesenia, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Podľa § 164 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“), súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť. Najvyšší súd Slovenskej republiky zároveň uvádza, že žalobcovi nebráni, pokiaľ sa mieni na súde domáhať iného, svoj návrh na začatie konania so súhlasom súdu meniť (§ 95 ods. 1 O.s.p.), resp. novým návrhom sa domáh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci, občianske súdne konanie
Právna veta: Proti uzneseniu súdu o pripustení vstupu ďalšieho účastníka do konania na strane žalovaného je odvolanie zásadne prípustné. Môže ho podať žalobca, ktorý takýto návrh (na vstup) nepodal, resp. ktorý so vstupom do konania nesúhlasil, pokiaľ súd vstup účastníka pripustil. Pôvodný žalovaný, ani ten, koho vstup na strane žalovaného bol pripustený, však právo podať odvolanie nemajú (R 28/2000). Závery súdnej praxe v tomto smere treba považovať za ustálené (por. aj Vlastimil Handl – Jozef Rubeš a kol. : Občanský soudní řád – komentář, I. diel, Nakladateľstvo Panorama Praha, rok 1985, str. 413). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: Zákon o rodine, zvýšenie výživného, neprípustnosť dovolania, dlžné výživné, nedôvodná námietka žalovaného, vyživovacia povinnosť k plnoletej dcére
Právna veta: "Občiansky súdny poriadok upravuje prípustnosť dovolania proti rozsudku odvolacieho súdu v ustanoveniach § 237 a § 238. Prípustnosť dovolania podľa § 238 O.s.p. v predmetnej veci neprichádzala do úvahy. Uvedené ustanovenie v odsekoch 1 až 3 pripúšťa dovolanie proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu a za určitých podmienok aj proti potvrdzujúcemu rozsudku. V zmysle odseku 4 tohto ustanovenia však dovolanie nie je prípustné vo veciach upravených Zákonom o rodine, ibaže ide o rozsudok o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností\ alebo o pozastavení ich výkonu, o priznaní rodič ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, dovolanie proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu, zásada diformity (rozdielnosti), deklarovanie práv a povinností v právnych vzťahoch účastníkov, zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu
Právna veta:

Prípustnosť dovolania proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu je založená na zásade diformity (rozdielnosti). O rozdielnosť rozhodnutí ide vtedy, keď súdy posúdili okolnosti významné pre meritórne rozhodnutie veci odlišne. To znamená, že ide o rozdielne konštituovanie alebo deklarovanie práv a povinností v právnych vzťahoch účastníkov. Pre posúdenie, či ide o zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu nie je preto rozhodujúce to, ako odvolací súd sformuloval výrok svojho rozsudku, (či ho formálne označil ako zmeňuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: notárska zápisnica ako spôsobilý exekučný titul, oprávnenie súdu posúdiť, či exekučný titul nie je v rozpore so zákonom, exekučné konanie
Právna veta:

Súdy danom prípade v exekučnom konaní nepreskúmavali vecnú správnosť predmetnej notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Skúmali či bol exekučný titul - notárska zápisnica vydaný v súlade so zákonom, realizovali len svoje oprávnenie vyplývajúce zo zákona a to z ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, t. j. oprávnenie posúdiť, či tento exekučný titul nie je v rozpore so zákonom. Vydaním poverenia na vykonanie exekúcie táto povinnosť pre exekučný súd nezaniká, naopak aj počas exekučného konania (po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie) je povinný skúmať či exekučný titul bol vydan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na odôvodnenie rozhodnutia, určenie, že neexistuje právny vzťah medzi sporovými stranami založený zmluvou, sadzba tarifnej odmeny advokáta, porušenie základného práva účastníka na spravodlivý proces, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Štruktúra práva na odôvodnenie je rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O. s. p., podľa ktorého v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Citovaná norma sa v rovnakej miere uplatňuje aj v odv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uznanie a výkon tuzemských a cudzích rozhodcovských rozhodnutí , dôvody na podanie žaloby, pasívna vecná legitimácia, zrušenie tuzemského rozhodcovského rozsudku, per analogiam
Právna veta: Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní vo svojej siedmej časti v § 40 ods. 1 uvádza dôvody, pre ktoré môže účastník rozhodcovského konania žalobou, podanou na príslušnom súde, sa domáhať zrušenia tuzemského rozhodcovského rozsudku. Tieto dôvody v zmysle ust. § 40 ods. 1 zák. č. 244/2002 Z. z. zakladajú právo účastníka rozhodcovského konania na podanie žaloby na zrušenie rozhodcovského rozsudku. Zákon č. 244/2002 Z. z. v § 1 vymedzuje predmet úpravy a rozsah jeho pôsobnosti tak, že tento zákon upravuje a) rozhodovanie majetkových sporov, vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obcho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, vylúčenie sudcu, námietka zaujatosti všetkých sudcov príslušného súdu, možný priateľský vzťah s poškodeným
Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci v zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) a je výnimočným opatrením. Možno ho uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Za dôležitý dôvod v zmysle citovaného zákonného ustanovenia podľa ustálenej súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých konkrétnych skutočností, ktoré pre svoju závažnosť môžu opodstatňovať vznik pochybností o nezaujatosti sudcov príslušného súdu, znamenajúci v konečnom dôsledku vylúčenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, neplatnosť právnych úkonov, dovolanie odporcu proti uzneseniu Krajského súdu, príslušnosť v civilnom sporovom konaní
Právna veta: V občianskom súdnom konaní krajský súd môže rozhodovať nielen ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.), ale aj ako súd prvého stupňa (napr. § 9 ods. 2 O.s.p.) a tiež ako súd nadriadený (§ 16 ods. 1 O.s.p.). Rozhodnutie krajského súdu o tom, že sudca okresného súdu je alebo nie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, je rozhodnutím vydaným mimo inštančného postupu, kedy krajský súd nerozhoduje ako súd odvolací; proti rozhodnutiu krajského súdu nie sú v tomto prípade Občianskym súdnym poriadkom pripustené opravné prostriedky, preto ani neexistuje funkčne príslušný súd, ktorý by mohol o tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, rozhodcovská doložka, rozhodcovský rozsudok, agresívne obchodné praktiky žalovaných, výzvy za účelom vymoženia dlhu, príprava pojednávania, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Ustanovenie § 114 ods. 2 O.s.p. ukladá súdu v rámci prípravy pojednávania povinnosť doručiť odporcovi (žalovanému) do vlastných rúk návrh na začatie konania (žalobu) spolu s rovnopisom a prílohami návrhu. Ak je však predmetom návrhu nariadenie predbežného opatrenia, povinnosť doručiť ostatným účastníkom (aj) prílohy návrhu zákon neukladá (§ 75 ods. 8 druhá veta O.s.p.). Rovnako nie je povinnosťou súdu doručovať účastníkom konania vyjadrenia k odvolaniu; zákon výslovne takúto povinnosť súdu neukladá. Podľa právneho názoru dovolacieho súdu vyjadrenie účastníka konania k odvolaniu druhého účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, hmotnoprávne posúdenie skutku, mimoriadny opravný prostriedok, dovolanie generálneho prokurátora, trest odňatia slobody, násilie, zločin zabitia, slové potýčky pod vplyvom alkoholu, DNA ako dôkazový materiál, dôvody dovolania
Právna veta: Podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Čo sa týka uplatneného dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., tak z jeho znenia ako aj z inštitútu dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku je zrejmé, že trestné konanie je v zásade dvojinštančné. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd rozhodujúci o dovolaní je potom viazaný zisteným skutkovým s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka, samostatné dielčie nároky vyplývajúce zo zodpovednostného vzťahu, miera úspechu a neúspechu účastníkov, náhrada trov konania
Právna veta:

V prípade, ak súd prejednáva nárok na náhradu škody, ktorá je vymedzená jednotlivými zložkami práva na náhradu škody, tieto jednotlivé zložky na náhradu škody sa prejavujú ako samostatné dielčie nároky vyplývajúce z určitého zodpovednostného vzťahu. Existencia týchto dielčich nárokov je od seba nezávislá; jednotlivý dielči nárok môže vzniknúť bez toho, aby súčasne vznikli aj ďalšie nároky. Jednotlivé dielče nároky na náhradu škody sú podľa hmotného práva úplne samostatné, nakoľko predpoklady ich vzniku sú odlišné a t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: vymoženie pohľadávky a trov exekúcie, mimoriadne dovolanie, aplikácia práva, zavinenie za zastavenie exekúcie, právo na úhradu účelne vynaložených trov exekúcie, strata účinnosti exekučného titulu v priebehu konania
Právna veta: Mimoriadne dovolanie ako dovolací dôvod uvádza, že napadnuté uznesenia súdov nižšieho stupňa o trovách exekúcie spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 243f ods. 1 písm. c/ O. s. p.). Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis, alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale inter ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásah do osobnej slobody osoby, zaisťovací inštitút, účel trestného konania, odsúdenie osoby, započítavanie odsúdenia do uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody, väzba, zásada primeranosti a zdržanlivosti, výkon trestu zákazu činnosti, pozastavenie výkonu trestu zákazu činnosti , trest zákazu činnosti
Právna veta:

Väzbu však v žiadnom prípade nemožno chápať ako trest. Táto slúži ako zaisťovací inštitút, aby bol dosiahnutý účel trestného konania. Hoci sa väzba po následnom odsúdení dotyčnej osoby započítava do uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody, čo vyplýva z povahy inštitútu a závažnosti zásahu do osobnej slobody takejto osoby, s ohľadom na zásadu primeranosti a zdržanlivosti (§ 2 ods. 2 Tr. por.), nemožno počas jej výkonu prerušiť počítanie doby trestu zákazu činnosti. Tento názor najvyššieho súdu je podporený aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zadržaná osoba, konanie o európskom zatýkacom rozkaze, sťažnosť vyžiadanej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, predbežná väzba podľa EZR, vydávacia väzba EZR
Právna veta: Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná sťažnosť, odkladný účinok má len sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení osoby z väzby, ak súčasne bola podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru, začiatok plynutia premlčacej lehoty, premlčacia doba na uplatnenie nároku na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru, neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, splatnosť náhrady mzdy
Právna veta:

 

Premlčacia doba na uplatnenie nároku na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru nezačína plynúť od právoplatnosti rozsudku o určení neplatnosti rozväzovacieho prejavu, ale od splatnosti každej jednotlivej náhrady mzdy za príslušný mesiac, za ktorý sa požaduje (porovnaj tiež uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1 Cdo 180/2009). Správne, zákonu zodpovedajúce sú úvahy odvolacieho súdu, že pre začiatok plynutia premlčacej lehoty práva na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru, je rozhodujúci okamih, kedy nastáva splat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: krajina obvyklého pobytu, opatrovnícke právo k maloletým deťom, neoprávnené premiestnenie alebo zadržiavanie, prekážka začatej veci, návrh otca na nariadenie návratu maloletej do krajiny obvyklého pobytu, zamietnutý návrh otca, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: "Podľa čl. 2 ods. 11 Nariadenia pojem „neoprávnené premiestnenie alebo zadržiavanie“ znamená premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa ak : a) je porušením opatrovníckeho práva nadobudnutého rozsudkom, zo zákona alebo dohodou, ktorá má právne účinky podľa práva členského štátu, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt bezprostredne pred premiestnením alebo zadržaním a b) za predpokladu, že v čase premiestnenia alebo zadržania sa toto opatrovnícke\ právo aj vykonávalo, buď spoločne alebo samostatne, alebo by sa bolo takto vykonávalo, ak by nedošlo k premiestneniu alebo zadržaniu. Opatrovnícke právo sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úteková väzba, obmedzenie osobnej slobody, konkrétna skutočnosť, sťažnosť obvineného, vydanie príkazu na zatknutie, obmedzená osobná sloboda obvineného, dôvody väzby
Právna veta: "Podľa zistenia najvyššieho súdu uvedený väzobný dôvod, pre ktorý bola obmedzená osobná sloboda obvineného jeho vzatím do väzby, sa opiera o celkom konkrétne skutočnosti vyžadované zákonom, pričom z nich vyplýva reálna obava z následkov predpokladaných v ustanovení upravujúcom dôvody útekovej väzby. Výklad pojmu „konkrétna skutočnosť“ je vecou súdu, ktorý na základe skutkových okolností a dôkaznej situácie v konkrétnej trestnej veci posúdi, či vzatie obvineného do väzby je opatrením nevyhnutným na dosiahnutie účelu trestného konania a či tento účel nemožno\ dosiahnuť inak. V posudzovanej veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada kontradiktórnosti konania, lehoty podľa daňového poriadku, spotrebná daň z liehu, preskúmanie rozhodnutia colného riaditeľstva, rozhodnutie colného orgánu
Právna veta: Z princípu kontradiktórnosti konania však vyplýva, že samotný účastník konania musí mať možnosť posúdiť, či a do akej miery je písomné vyjadrenie jeho odporcu právne významné, či obsahuje také skutkové a právne dôvody, na ktoré je potrebné z jeho strany reagovať alebo inak je vhodné sa k nemu vyjadriť; nezáleží pritom, aký je jeho skutočný účinok na súdne rozhodnutie (napr. vec K. S. proti Fínsku, rozsudok ESĽP z 31. mája 2001; vec F. R. proti Švajčiarsku, rozsudok ESĽP z 28. júna 2001). Inak povedané požiadavka „kontradiktórnosti konania" sa v judikatúre ESĽP chápe čisto formálne. Z jej hľadi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zachovanie vlastnického práva posledného vlastníka pred zápisom práva štátu, pomoc oprávneným osobám pri vydávaní nehnuteľností , prevzatie nehnuteľností štátom bez právneho dôvodu, vydanie nehnutelnosti
Právna veta: Pokiaľ zákonodarca vytvoril v § 6 ods. 1 písm. p) zákona o pôde samostatný reštitučný dôvod spočívajúci v tom, že oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku prevzatia nehnuteľností bez právneho dôvodu, zmyslom tohto ustanovenia bolo uľahčiť oprávneným osobám dosiahnutie ich zápisu ako vlastníkov v katastri nehnuteľností v (nepochybne častých) prípadoch, keď štát, zneužijúc svoje postavenie v dobe neslobody a nedbajúc na platné právo, pripustil zmenu zápisu vlastníckeho práva v evidencii nehnuteľností bez splnenia základných požiadavi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov, zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie, majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, majetkový prospech získaný plnením z neplatného právneho úkonu, inštitút bezdôvodného obohatenia, zodpovednosť objektívneho charakteru
Právna veta: 1. Bezdôvodné obohatenie je v Občianskom zákonníku konštruované ako záväzkový právny vzťah medzi tým, kto sa na úkor iného obohatil, a tým, na úkor koho došlo k bezdôvodnému obohateniu. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov (§ 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať (§ 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka) tomu, na úkor koho ho získal (§ 456 Občianskeho zákonn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 13 ústavy SR, vydávanie všeobecne záväzných nariadení v medziach zákona , uplatňovanie základných práv a slobôd prostredníctvom relevantného článku ústavy , medze uplatňovania základných práv a slobôd
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na to, že ochranu základných práv a slobôd upravených v druhej hlave ústavy je v zásade možné uplatniť priamo na základe relevantného článku ústavy, ktorý predmetné základné právo alebo slobodu zakotvuje. Z povahy niektorých základných práv vyplýva, že domáhať sa týchto práv možno len v medziach zákona, ktorý upraví podrobnosti a podmienky uplatnenia tohto základného práva (čl. 51 ods. 1, čl. 46 ods. 4 ústavy a pod.). Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom (čl. 13 ods. 2 ústavy). Z uvedeného vyplýva, že neprijatie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: odklad exekúcie, zohľadňovanie sociálnej situácie dlžníka v exekučnom konaní, úkony na zabezpečenie majetku povinného bez jeho speňažovania , miernejšie následky z odloženia výkonu záložného práva na nehnuteľnostiach
Právna veta: 1) Zohľadnenie sociálnej situácie dlžníka (povinného) je možné a prípustné aj v exekučnom konaní vykonávanom súdnym exekútorom, a to v podobe tzv. odkladu exekúcie, počas ktorého možno vykonávať len úkony, ktorými sa zabezpečuje majetok povinného, nie však úkony na jeho speňažovanie. Ústavný súd nevidí dôvod, prečo by sa v procese dobrovoľnej dražby, ktorá ako celok navyše neprebieha pod preventívnou súdnou kontrolou, mali uplatňovať prísnejšie podmienky ingerencie súdu. Navyše, v prerokúvanej veci podľa názoru ústavného súdu sú následky, ktoré hrozia sťažovateľke dočasným odložením výkonu zál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: účastníci, spojenie vecí, nemožnosť úpravy výkonu rodičovských práv, výživné pred a po nadubudnutí plnoletosti, podanie návrhu na výživné plnoletým dieťaťom, vyživovacia povinnsť k plnoletému dieťaťu, spojenie konania o rozvod a úpravu manželov k maloletým deťom
Právna veta: 1) Ústavný súd uvádza, že ustanovenie § 113 ods. 1 upravuje obligatórne spojenie konania o rozvod manželstva s konaním o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode. Nadobudnutím plnoletosti dieťaťa (voči ktorému smeruje vyživovacia povinnosť v takomto konaní) nadobúda toto dieťa v zmysle § 20 OSP procesnú spôsobilosť, teda spôsobilosť ako účastník konania pred súdom samostatne konať, a tiež právo disponovať predmetom konania. Všeobecný súd v takejto situácii v rámci konania o rozvode a úprave práv a povinností voči maloletému dieťaťu nemôže upravovať výkon rod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: Objasňovanie skutočností v dedičskom konaní, podmienka objasnenia spornej skutočnosti, dedičské konanie je konaním nesporovým, vyšetrenie podmienok dedičského práva , menej pravdepodobné dedičské právo, sporná skutková otázka § 175 ods.2 OSP, povinnosť súdu odkázať účastníka dedičského konania na uplatnenie práv žalobou , konanie o dedičstve
Právna veta: 1) Keďže dedičské konanie je konaním nesporovým, a preto súdu v dedičskom konaní neprináleží objasňovať skutočnosti, ktoré sú medzi účastníkmi sporné. V prípade, ak vyšetrenie podmienok dedičského práva závisí od objasnenia spornej skutočnosti, súd v súlade s § 175k ods. 2 OSP odkáže uznesením toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby svoje právo uplatnil žalobou...................2) Ústavný súd konštatuje, že posúdenie platnosti závetu z hľadiska jeho formálnych náležitostí nie je možné považovať za spornú skutkovú otázku v zmysle § 175k ods. 2 OSP v namieta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: Rekapitulácia skutkových zistení, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia, vylúčenie ľubovôle náležitým odôvodnením rozhodnutia, povinnosť súdu prihliadať na všetko čo vyšlo počas konania najavo, vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov, III. ÚS 36/2010, III. ÚS 117/2012, podstatné okolnosti pre ustálenie skutkového stavu prerokovávanej veci, skutkové závery krajského súdu vykazujú známky arbitrárnosti., rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Presvedčivé a správne vyhodnotenie dôkazov, ako aj náležité odôvodnenie rozhodnutia zabezpečujú vylúčenie ľubovôle súdu pri rozhodovaní. Súd je tiež povinný starostlivo prihliadať na všetko, čo vyšlo počas konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci. Z odôvodnenia súdneho rozhodnutia (§ 157 ods. 2 OSP) musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej (m. m. III. ÚS 36/2010, III. ÚS 117/2012). Ústavný súd dospel k záveru, že z preskúmavaného rozsudku krajského súdu nemožno zistiť vzťah medzi jednotliv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krádež, úteková väzba, rozpor výkladu s princípom spravodlivosti, výklad právnej normy, znaky svojvôle rozhodnutia
Právna veta: Pojem svojvôle možno interpretovať na prípady, keď všeobecný súd urobí taký výklad použitej právnej normy, ktorý je v extrémnom rozpore s princípom spravodlivosti alebo ho urobí v inom než v zákonom ustanovenom a právnom myslení či konsenzuálne akceptovanom význame alebo bez bližších nerozpoznateľných kritérií. Označené porušenie niektorej z noriem jednoduchého práva v dôsledku svojvôle alebo v dôsledku interpretácie, ktorá je v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti, mohlo byť spôsobilé zasiahnuť do označených základných práv sťažovateľa.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, oprávnenosť Ústavného súdu preskúmavať a posudzovať právne názory všeobecnéo súdu, všeobecný súd nemusí rozhodovať v súlade so skutkovým a právnym názorom účastníkov , neospravedlniteľné a neudržateľné závery všeobecného súdu, Nedostatočnosť a neodôvodnenosť
Právna veta: "Ústavný súd zastáva názor, že nie je zásadne oprávnený preskúmavať a posudzovať právne názory všeobecného súdu, ktoré ho pri výklade a uplatňovaní zákonov viedli k rozhodnutiu. Skutkové a právne závery všeobecného súdu by mohli byť predmetom kontroly zo strany ústavného súdu vtedy, ak by vyvodené závery všeobecného súdu boli zjavne neodôvodnené alebo arbitrárne, a tak z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné, a zároveň by mali za následok porušenie základného práva alebo slobody (obdobne napr. I. ÚS 13/00, III. ÚS 151/05, III. ÚS 344/06). Predmetné rozhodnutie krajského sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: poriadkové opatrenie, znalecká činnosť, ustanovenie iného spôsobilého znalca , pracovná zaťaženosť práceneschopnosť znalca, neprimeraný časový odstup od uloženia povinnosti, Vypracovanie znaleckého posudku v primeranej lehote, poučenie znalca o jeho postavení a povinnostiach v konaní , prieťahy orgánov poskytujúcich znalecké posudky
Právna veta: Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) predovšetkým štát zodpovedá za prieťahy spôsobené jeho orgánmi, a to tak orgánmi, ktoré konanie vedú, ako aj orgánmi, ktoré poskytujú znalecký posudok alebo poskytujú inú činnosť pri dokazovaní (napr. Allenet de Ribemont v. Francúzsko, séria A, č. 308, alebo Martins Moreira v. Portugalsko, séria A, č. 143). V intenciách zmienenej judikatúry ESĽP ústavný súd kvalifikuje ako neefektívny postup okresného súdu jeho činnosť v štádiách konania týkajúcich sa v prvom prípade obstarania znaleckého posudku, v druhom prípade obstarania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznik novej vyživovacej povinnosti, zníženie výživného, zvýšenie výživného, uspokojovanie všetkých potrieb osoby, výživné pre deti, zabezpečenie všetkých životných potrieb dieťaťa, zmena v možnostiach povinného plniť vyživovaciu povinnosť, majetkové pomery povinného, reálne možnosti rodičov poskytovať výživné, úmernosť životnej miery dieťaťa, úspešná výchova dieťaťa, vývoj životných nákladov, úprava výživného, Výchova a zastupovanie maloletého, rodičia ktorého nemôžu vykonávať svoje práva a povinnosti
Právna veta:

Výživným sa rozumie uspokojovanie všetkých potrieb osoby, ktorej má byť poskytované. Výživou dieťaťa je mienené zabezpečenie všetkých životných potrieb pre jeho všestranný rozvoj po stránke fyzickej a duševnej. Výživné pre deti slúži nielen k uspokojovaniu ich výživy v užšom zmysle, k uspokojovaniu všetkých odôvodnených hmotných potrieb (šatstvo, obuv, bývanie a strava), ale aj ďalších potrieb dôležitých k úspešnej výchove dieťaťa (vzdelávanie, príprava na budúce povolanie, kultúrne, športové a rekreačné potreby). Ich miera je rôzna podľa okol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vypratanie nehnuteľnosti, lex specialis derogat legi generali, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zmeškanie lehoty na uplatnenie reštitučného nároku, žaloba o vydanie veci, nepremlčateľnosť vlastníckeho práva, ochrana vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, podmienky na uplatnenie reštitučného nároku, domáhanie sa vydania veci, právna istota budúcich nadobúdateľov majetku, právo na ochranu vlastníckeho práva
Právna veta:

Po uplynutí reštitučných lehôt už nie je možné uplatniť si všeobecnou vlastníckou žalobou určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Reštitučné predpisy majú povahu lex specialis vo vzťahu k Občianskemu zákonníku, ktorý predstavuje lex generalis. Ak oprávnená osoba zmeškala lehotu na uplatnenie reštitučného nároku, nemôže sa brániť žalobou o vydanie veci (vypratanie nehnuteľnosti), resp. určenie vlastníckeho práva podľa § 126 Občianskeho zákonníka s odvolaním sa na nepremlčateľnosť vlastníckeho práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na začatie konania, naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, určenie vlastníckeho práva, určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, preventívny charakter určovacej žaloby, eliminácia stavu ohrozenia, hmotnoprávna legitimácia účastníkov, vecná legitimácia účastníkov, vlastník zapísaný v katastri nehnuteľností, zmena zápisu v katastri nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva preukazuje vlastnícke právo, nerozlučné procesné spoločenstvo, účinnosť rozsudku voči tretím osobám
Právna veta:

Návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) OSP].

Určovacia žaloba v zmysle citovaného ustanovenia má preventívny charakter a má miesto jednak tam, kde pomocou nej možno eliminovať stav ohrozenia, práva, či neistoty v právnom vzťahu, ak zodpovedajúcej náprave nemožno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Prevedenie na inú funkciu a preloţenie na inú funkciu, odvolanie z funkcie, všeobecným poukazom na „dôležitý záujem štátu, svojvoľné rozhodovanie
Právna veta: Rozhodnutie ministra dopravy o odvolaní z funkcie zástupcu riaditeľa odboru Železničnej polície Bratislava predstavuje autoritatívne rozhodnutie, ktoré vydáva ako orgán s mocenskou autoritou v oblasti verejnej správy, pričom takéto rozhodnutie nemôže byť odôvodnené len všeobecným poukazom na „dôležitý záujem štátu“ bez toho, aby bol tento konkretizovaný. V opačnom prípade možno rozhodnutie ministra dopravy považovať za prejav svojvôle, ktorá je v podmienkach materiálneho právneho štátu z ústavného hľadiska neakceptovateľná a neudržateľná. Na tom nič nemení ani skutočnosť, že zákon č. 73/1998 Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, sťažnosť nie je prípustná, podanie v lehote ustanovenej §53 ods.3 zákona o Ústavnom súde, podmienky prijatia sťažnosti
Právna veta: Doručenie oznámenia o spôsobe vybavenia sťažnosti na prieťahy v konaní adresovanej predsedovi súdu nie je spôsobilé vyvolať začatie plynutia lehoty na podanie sťažnosti ústavnému súdu v konaní podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd poukazuje predovšetkým na skutočnosť, že jednou zo základných podmienok prijatia sťažnosti na ďalšie konanie je jej podanie v lehote ustanovenej v § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde. Táto lehota je dvojmesačná a začína plynúť od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu, pričom pri opatrení alebo inom z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp rovnosti zbraní, oprava chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti, mimoriadne dovolanie, vyčerpania celého predmetu konania
Právna veta: Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že princíp rovnosti zbraní, ako jeden z prvkov širšej koncepcie spravodlivého konania vyžaduje, aby každému účastníkovi bola daná primeraná možnosť predniesť svoj prípad za podmienok, ktoré ju neumiestnia do zjavnej nevýhody voči jej protistrane. Okrem tejto požiadavky zahŕňa koncepcia spravodlivého konania právo na kontradiktórne konanie, podľa ktorého účastníci musia mať možnosť nielen byť oboznámení s dôkazmi potrebnými na to, aby ich návrh bol úspešný, ale taktiež musia mať vedomosť o všetkých predložených dôkazoch a stanoviskách a vyj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: pozbavenea osobnej slobody, zaistenie cudzinca, periodická kontrola dôvodnosti zaistenia, právo zaistenej osoby na preskúmanie dôvodnosti zaistenia, povinnosť správneho orgánu vydať rozhodnutie so všetkými náležitosťami, právo zaisteného na preskúmanie rozhodnutia v rámci správneho súdnictva, zaistenie
Právna veta: Je teda nielen povinnosťou všeobecných súdov periodicky kontrolovať dôvodnosť zaistenia, ale túto povinnosť má aj príslušný správny orgán. Ústavne, resp. dohovoru konformný výklad by preto mal byť taký, že zaistená osoba má právo požiadať správny orgán o preskúmanie dôvodnosti ďalšieho trvania zaistenia, pričom tento je povinný o takejto žiadosti vydať rozhodnutie so všetkými obsahovými a formálnymi náležitosťami vrátane poučenia o opravnom prostriedku. Zaistená osoba môže potom následne podať návrh na preskúmanie takéhoto rozhodnutia v rámci správneho súdnictva postupom podľa piatej časti dru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: nemajetkova ujma verejnému činiteľovi, neprimeraná náhrada nemajetkovej ujmy, uloženie povinnosti dodatočne sa ospravedlniť, zasiahnutie do osobných práv uverejnením článku, priznanie náhrady nemajetkovej ujmy závisí vo veľkej miere na úvahe rozhodujúceho súdu, vznik a závažnosť nemajetkovej ujmy, rozhodovanie v porovnateľných veciach rovnako, vzťah priamej úmernosti medzi závažnosťou ujmy a výškou priznanej náhrady, ochrana osobnosti
Právna veta: Uloženie povinnosti dodatočne sa ospravedlniť za uverejnenie niektorých častí predmetného článku a zaplatiť osobe, do ktorej osobnostných práv malo byť nimi zasiahnuté, náhradu nemajetkovej ujmy, je nepochybne obmedzením práv sťažovateľky na slobodu prejavu a na slobodné rozširovanie informácií. Je zrejmé, že priznanie náhrady nemajetkovej ujmy závisí vo veľkej miere na úvahe rozhodujúceho súdu, táto úvaha však neznamená priestor na svojvôľu či arbitrárnosť. Príslušný súd musí uskutočniť dokazovanie a následne na základe z neho vyplývajúcich skutkových zistení posúdiť, či táto ujma vznikla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vydávacia väzba, dôvody väzby, charakter vydávacej väzby v extradičnom konaní , konečná fáza extradičného konania , neuplatnenie väzobných dôvodov pri vydávacej väzbe
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že ústava a listina medzi väzbou v rámci vnútroštátne vedeného trestného stíhania a väzbou v extradičnom konaní nerozlišuje. Inštitút vydávacej väzby v konaní o vydanie na trestné stíhanie má však iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy vo štvrtej hlave prvej časti Trestného poriadku. Aj keď sa u vydávacej väzby neuplatnia väzobné dôvody podľa § 71 Trestného poriadku, všeobecné súdy musia priebežne dôsledne skúmať, či je zotrvanie osoby vo vydávacej väzbe potrebné na naplnenie účelu extradičného konania, a to s ohľadom na v ústave zakotvenú imanentnú požiadavku pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o väzbe, hlavné pojednávanie, neverejné zasadnutie, právo obvineného na vypočutie, náhrada verejného zasadnutia, postup predvolávania a upovedomenia strán, lehota na doručenie upovedomenia, výsluch obvineného aj bez prítomnosti obhajcu, určenie termínu výsluchu
Právna veta:

Samosudca pri rozhodovaní o väzbe postupuje podľa § 72 ods. 2 Trestného poriadku aj vtedy, ak nerozhoduje na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí. Z toho teda vyplýva, že zákonodarca považuje postup upravený v ustanovení § 72 ods. 2 Trestného poriadku v podstate za neverejné zasadnutie (samozrejme s tou výhradou, že samosudca ani sudca pre prípravné konanie formálne nevykonávajú neverejné „zasadnutie“), ktoré má byť vďaka prítomnosti strán a právu obvineného na vypočutie rovnocennou náhradou verejného zasadnutia, nie však za verejné za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: Rozhodnutie ministra , Dôležitý záujem štátu, „dôležitý záujem služby“, oprávnenosť odstraňovať nedostatky zákonnej právnej úpravy, III. ÚS 274/07 z 11. októbra 2007 , rozhodnutie ministra dopravy o odvolaní sťažovateľa z funkcie zástupcu riaditeľa odboru Železničnej polície , formulácia vzťahov medzi jednotlivými právnymi normami, ústavná konformita výkladu (čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, neakceptovateľný prejav svojvôle , dôležitý záujem služby ako podmienka na odvolanie nadriadeného , rozhodnutia ministra dopravy nie je právne významné, čl. 152 ods. 4 ústavy
Právna veta: 1) Ústavný súd už v rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 274/07 z 11. októbra 2007 uviedol, že „orgány aplikujúce správne právo a spomedzi nich osobitne sudcovia pri rozhodovaní v správnom súdnictve sú oprávnení nedostatky zákonnej právnej úpravy svojím výkladom odstraňovať. Takéto odstraňovanie však nemožno považovať za legislatívnu činnosť, ktorá by narúšala ústavný princíp trojdelenia štátnej moci. Sudca pri interpretácii normy správneho práva nesmie tvoriť, ale môže odhaľovať a formulovať vzťahy medzi jednotlivými právnymi normami vychádzajúc z účelu a zmyslu právnej úpravy. Jedinou požiadavkou, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hypotetické otázky navrhovateľa, metodické usmernenie úradu, dohľad Úradu nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, rozhodovanie o námietkach uchádzačov, práva alebo právom chránené dotknuté postupom kontrolovaného, poskytovanie právnych služieb, riešenie hypotetických otázok, poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, kontrola postupu zadávania zákaziek, Pôsobnosť úradu pre verejné obstarávanie
Právna veta:

Úradu v zmysle tohto zákonného ustanovenia neprislúcha odpovedať na hypotetické otázky navrhovateľa. Zákonodarca § 112 písm. a/ až s/ zákona o verejnom obstarávaní ustanovil všeobecnú pôsobnosť Úradu, zatiaľ; čo v ustanovení § 137 zákona o verejnom obstarávaní je vymedzený výkon dohľadu Úradu nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7, pričom Úrad pri výkone dohľadu rozhoduje o námietkach uchádzačov, záujemcov, účastníkov alebo osôb, ktoré sa domnievajúc že ich práva alebo právom chránené záujmy bo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: Nezákonnosť dôkazu, Nepoužiteľnosť odpočúvaného rozhovoru, I. ÚS 274/05, III. ÚS 80/08, III. ÚS 180/2010, odpočúvanie telefónu ako dôkaz v trestnom konaní, osoba, ktorej rozhovor bol odpočúvaný, namietanie nezákonnosti odpočúvania, nepoužiteľnosť odpočúvaného rozhovoru ako dôkazu, ochrana zo strany trestného súdu, namietanie zákonnosti odpočúvania v priebehu trestného konania, informačno-technické prostriedky
Právna veta: 1) Ústavný súd v obdobných prípadoch (I. ÚS 274/05, III. ÚS 80/08, III. ÚS 180/2010) vyslovil, že na základe súhlasu či príkazu odpočúvaný telefonický rozhovor sa môže stať dôkazným prostriedkom v trestnom konaní. Dotknutá osoba, ktorej rozhovor bol takto odpočúvaný, môže v trestnom konaní pred súdom namietať nezákonnosť odpočúvania a z toho vyplývajúcu nepoužiteľnosť odpočúvaného rozhovoru ako dôkazu. Môže však tak urobiť len pri súčasnom splnení dvoch podmienok: trestná vec musí dospieť do štádia súdneho konania a dotknutá osoba musí byť stranou v trestnom konaní či už ako obžalovaná, alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: kontradiktórnosti konania , vyhovenie sťažnosti, Porušenie princípu, dokazovanie, ktoré bolo na správnom orgáne vykonané viacerými smermi a spôsobmi, právna významnosť písomného vyjadrenia odporcu, skutočný účinok na súdne rozhodnutie , formálnosť kontradiktórnosti konania v judikatúre ESĽP, nezáležanie na skutočnom obsahu informácie alebo argumentu predložených súdu, I. ÚS 230/03, II. ÚS 249/2012, nezaujatie stanoviska k námietke sťažovateľa v otázke „rovností zbraní“, čl. 17 ods. 2 ústavy, čl. 17 ods. 5 Ústavy SR, čl. 50 ods. 3 Ústava SR
Právna veta: "Hoci v odôvodnení rozsudku najvyšší súd výslovne neodkazuje na dôvody, na ktoré poukazuje žalovaný vo svojom vyjadrení k odvolaniu sťažovateľa, a odkazuje skôr na „dokazovanie, ktoré bolo na správnom orgáne vykonané viacerými smermi a spôsobmi“ (vyhodnotenie skutkového stavu správnym orgánom i krajským súdom považuje najvyšší súd za správne), predsa vyjadrenie žalovaného tvorí pomerne veľkú časť odôvodnenia jeho rozsudku bez toho, aby bola súčasne známa aj reakcia sťažovateľa na toto vyjadrenie. Vo vyjadrení k sťažnosti sťažovateľa najvyšší súd nezaujal stanovisko k námietke sťažovateľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kompetenčný konflikt, negatívny kompetenčný konflikt, spor o príslušnosť, konkurzné konanie, neodôvodnené alebo nedostatočne odôvodnené rozhodnutie
Právna veta: Ústavný súd doteraz stabilne judikoval – pozri I. ÚS 207/07, II. ÚS 116/07 či III. ÚS 228/06 alebo IV. ÚS 136/08 – že v podstate o vadu konania, ktorá by mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia, nejde, pokiaľ možno dôvodiť, že by výrok rozhodnutia bol rovnaký aj za situácie, keby ku vade konania vôbec nedošlo. Preto ani neodôvodnené rozhodnutie nadriadeného súdu o negatívnom kompetenčnom konflikte súdov prvého stupňa v otázke miestnej príslušnosti nemôže u rozumného účastníka vzbudzovať žiadnu významnú právnu otázku, ktorá by zostala neriešená, a o to viac ani ústavnoprávnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zabezpečenie záväzku, rozsah ručenia spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, prevzatie záväzku, zodpovednosť spoločníka za záväzky obchodnej spoločnosti, miera podnikateľského rizika, nesplatený vklad spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, súkromný majetok spoločníka, poskytnutie zábezpeky obchodnému partnerovi, spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna veta:

Ústavný súd sa stotožňuje so záverom krajského súdu, že ustanovenie § 106 Obchodného zákonníka, ktoré okrem iného limituje aj rozsah ručenia spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločníka nechráni pred vlastným nerozumným alebo nerozvážnym konaním, ktorým ako fyzická osoba vlastným právnym úkonom prevezme na seba ďalší záväzok a stret jeho zodpovednosti ako spoločníka za záväzky obchodnej spoločnosti a jeho zodpovednosti ako fyzickej osoby, ktorá prevzala na seba zabezpečenie záväzkov obchodnej spoločnosti ručením, spôsobí, že on sám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie konkurzu, odmena správcu konkurznej podstaty, dlžník fyzická osoba nepodnikateľ, záväzky z podnikateľskej činnosti, paušálna odmena správcu
Právna veta: aj keď súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom, vysporiadavané záväzky vznikli dlžníkovi z podnikateľskej činnosti. Cieľom úpravy odmeny správcu je, aby bol správca odmenený proporcionálne podľa námahy, ktorú je potrebné v konkurznom konaní vynaložiť. Pritom je zrejmé, že v prípade fyzickej osoby podnikateľa musí správca vynaložiť väčšie úsilie spočívajúce vo veľkom množstve spracovaných prihlášok. V zmysle vyššie citovaných ustanovení vyhlášky č. 665/2005 Z. z. nie je ponechané na úvahe súdu, v akom rozsahu prizná odmenu správcovi. Súd je viazaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: slabšia zmluvná strana, rozhodcovská doložka, zmluvná podmienka, zmluvná podmienka dojednaná v neprospech spotrebiteľa, štandardná spotrebiteľská zmluva, nerovný vzťah zmluvných strán, nevyvážený vzťah zmluvných strán, absolútne neplatná zmluvná podmienka, výkon práv v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta:

Ak je zmluvná podmienka v hrubom nepomere v neprospech spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v právnom vzťahu zo štandardnej spotrebiteľskej zmluvy, ktorý vzťah teória a prax navyše označujú za fakticky nerovný, nevyvážený, nemali by byť žiadne pochybnosti o tom, že takáto zmluvná podmienka sa prieči dobrým mravom. Zároveň týmto vzniká základ pre docielenie skutočnej rovnosti, pretože na absolútne neplatnú zmluvnú podmienku súd prihliadne aj bez návrhu a rovnako aj bez návrhu súd exekúciu zastaví o plnenie z takto neprijateľnej zmluvnej pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Právo na vznesenie obvinenia, rozhodnutie v trestnom konaní, porušenie základného práva alebo slobody , základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, trestné stíhanie inej osoby, podané trestné oznámenie, podanie obžaloby na súde prokurátorom, poškodený trestným činom, oznamovateľ trestného činu, konanie kvalifikované ako trestný čin, dôvod na začatie trestného stíhania, namietané porušenie zákonnosti, vznesenie obvinenia, podanie trestného oznámenia
Právna veta:

Ústavný súd už v mnohých svojich rozhodnutiach uviedol, že právo na vznesenie obvinenia a trestné stíhanie inej osoby na základe podaného trestného oznámenia alebo na podanie obžaloby na súde prokurátorom nie je súčasťou základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy (napr. II. ÚS 42/00, II. ÚS 238/02, III. ÚS 198/03). Oznamovateľ, ktorý tvrdí, že je poškodený trestným činom, nemá ústavou zaručené základné právo, aby na podklade jeho trestného oznámenia bolo určité konanie kvalifikované ako trestný čin a vznesené obv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, určovanie hodnoty drogy metodikou používanou KEÚ PZ, trestnosť činu, škoda
Právna veta: V tomto rozsudku najvyšší súd vyhodnotil ako nesprávne určovanie hodnoty drogy metodikou používanou KEÚ PZ v prípade trestného činu podľa § 172 Trestného zákona (pre ktorý bola obžalovaná sťažovateľka, pozn.). Metodika používaná KEÚ PZ má opodstatnenie v prípade posudzovania trestnosti trestného činu podľa § 171 Trestného zákona, keď sa vychádza z pojmu „obvyklá jednorazová dávka“. Avšak v prípade posudzovania trestnosti trestného činu podľa § 172 Trestného zákona je nutné postupovať pri stanovení rozsahu trestného činu v zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona a vychádzať z „... minimálnej výšky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: mzdové dojednanie, celková mzda, právo na spravodlivé odmeňovanie, základná zložka mzdy, dosiahnutý výkon práce, spôsob určenia mzdy, odpracovaný čas, dohoda o mzde, stupeň náročnosti pracovného miesta, minimálne mzdové nároky
Právna veta:

Sťažovateľ sa mylne domnieva, že: «aj keby v Mzdovom dojednaní nebola dojednaná „celková mzda“... boli by porušené jeho základné práva na spravodlivé odmeňovanie, pretože vzhľadom na charakter vykonávanej práce sťažovateľom ako vodiča ťažkých motorových vozidiel ..., základnou zložkou mzdy môže byť iba dosiahnutý výkon». Spôsob určenia mzdy či už podľa odpracovaného času alebo podľa dosiahnutého výkonu je výlučne na slobode zmluvných strán a charakter vykonávanej práce sťažovateľa ako vodiča ťažkých motorových vozidiel žiadnym spôsobom túto zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: škoda na majetku, trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, osoby poverené spravovaním majetku, zmenšenie hodnoty spravovaného majetku, povinnosť určená v spoločenskej zmluve o založení spoločnosti, konanie v rozpore s povinnosťou, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, porušovanie predpisov o nakladanís kontrolovaným tovarom a technológiami
Právna veta:

Trestného činu porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 255 Tr. zák. účinného do 31. 12. 2005 sa dopustí kto inému spôsobí škodu nie nepatrnú tým, že poruší zákonom alebo na základe zákona ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok... teda z uvedeného vyplýva, že podstatou toho trestného činu je konanie - porušenie povinnosti opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, ktorú povinnosť majú osoby poverené spravovaním takéhoto majetku, pričom táto povinnosť im ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výrok sudcu prednesený na pojednávaní, nezákonný postup sudcu, námietky zaujatosti, námietka zaujatosti zákonného sudcu zo subjektívneho pohľadu, priebeh konania
Právna veta:

Zákonný sudca totiž nie je pred vyhlásením rozhodnutia vo veci samej oprávnený vysloviť svoj právny názor na meritum veci, a to ani nepriamo (s určitou výnimkou vyplývajúcou z ustanovenia § 100 ods. 1 tretej vety Občianskeho súdneho poriadku). Tvrdený opačný postup zákonného sudcu je preto nezákonný, čo zároveň znamená, že takýto postup možno uplatniť v námietke zaujatosti. Vo svojej podstate ide v tomto prípade o námietku zaujatosti zákonného sudcu zo subjektívneho pohľadu, keďže námietka vychádza zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: súd počas reštrukturalizácie dohliada nad činnosťou dlžníka, správcu a veriteľských orgánov, reštrukturalizačné konanie, konkurzné konanie, súdna ochrana účastníkov
Právna veta: Ak vo veci konajúci všeobecný súd subsumuje porušenie všeobecných administratívnych povinností ustanovených určitým konkrétnym zákonom (v posudzovanej veci ide o porušenie povinnosti správcu podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) pod porušenie povinností ustanovených iným zákonom (v posudzovanej veci ide taktiež o porušenie povinností správcu ustanovených zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), musí to ústavne akceptovateľným spôsobom o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podnet na konanie pred Ústavným súdom, právoplatné rozhodnutie, napadnuté právoplatné rozhodnutie, uplatnenie práv v súdnom konaní
Právna veta: V rámci konania o sťažnosti zásadne preskúmava len právoplatné rozhodnutia, a to v tom zmysle, že musí ísť o rozhodnutia, ktorými sa konanie právoplatne skončilo (IV. ÚS 195/2010). Aj keď je napadnuté uznesenie krajského súdu z formálneho hľadiska právoplatným rozhodnutím, nejde však o rozhodnutie, ktorým by konanie skončilo, ale rozhodnutie, ktorým bol rozsudok okresného súdu zrušený a vec bola vrátená na ďalšie konanie. Konanie o návrhu na vypratanie nehnuteľnosti a o vydanie bezdôvodného obohatenia voči sťažovateľke ako žalovanej sa tak napadnutým rozhodnutím ešte meritórne neskončilo. Sťaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučné konanie, trovy exekúcie, povinnosť oprávneného na náhradu trov exekúcie, rozšírenia povinnosti oprávneného na náhradu trov exekúcie aj voči povinnej
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že neprichádza do úvahy taký extenzívny výklad ustanovenia § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, podľa ktorého by bolo možné rozšíriť povinnosť oprávneného na náhradu trov exekúcie aj voči povinnej, ak citované ustanovenie ukladá povinnosť oprávnenému hradiť trovy konania len súdnemu exekútorovi.“. Krajský súd ďalej v odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že „použitie ustanovení OSP o trovách konania neprichádza v exekučnom konaní do úvahy, pretože Exekučný poriadok sám odlišne upravuje otázku trov exekúcie. Zo žiadneho z ustanovení Exekučného poriadku nemožno vyvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odvolanie, zmluva o dielo, preskúmanie rozhodnutia ústavného súdu, opravný prostriedok voči rozhodnutiu Ústavného súdu SR
Právna veta: Podľa čl. 133 ústavy proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok. Podľa § 24 písm. c) zákona o ústavnom súde návrh nie je prípustný, ak sa ním navrhovateľ domáha preskúmania rozhodnutia ústavného súdu. S prihliadnutím na účel predloženej sťažnosti treba ju pokladať za opravný prostriedok, prostredníctvom ktorého sťažovateľ napáda konkrétne rozhodnutie ústavného súdu. Ústava výslovne vylučuje akýkoľvek opravný prostriedok (riadny alebo mimoriadny), čiže nielen odvolanie, ale napr. aj návrh na obnovu konania, pomocou ktorého by sa dalo uchádzať o preskúmanie rozhodnutia ús ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, konanie pred ústavným súdom, právo na spravodlivé súdne konanie, vyhovenie sťažnosti podanej ústavnému súdu, konanie nespravodlivé ako celok, porušenie ústavou garantovaného práva, nesprávny výkal ustanovenia zákona
Právna veta: V tejto súvislosti ústavný súd poukazuje predovšetkým na svoju stabilizovanú judikatúru, podľa ktorej posudzuje spravodlivosť procesu ako celku, preto k vyhoveniu sťažnosti dochádza zásadne iba v prípadoch, ak dospeje k názoru, že namietané a relevantné pochybenia zo strany príslušného orgánu verejnej moci umožňujú prijatie záveru, že konanie ako celok bolo nespravodlivé a vzhľadom na to aj jeho výsledok môže vyznievať ako nespravodlivý. Ústavný súd preto nepristupuje k vyhoveniu sťažnosti v prípadoch, keď zo strany orgánov verejnej moci síce k určitému pochybeniu došlo, avšak jeho intenzita a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: Neúnosná dĺžka, nečinnosť všeobecného súdu, bezpodielove vlastníctvo manželov, nečinnosť okresného súdu v trvaní šiestich rokov , I. ÚS 41/02, povinnosť súdu organizovať procesný postup, odstránenie právnej neistoty čo najskôr, adekvátne a účelné využitie procesných prostriedkov, prehľad procesných úkonov súdu v namietanom konaní,, vznik prieťahov v konaní, poriadkové opatrenia
Právna veta: Uvedená nečinnosť okresného súdu v trvaní šiestich rokov nie je ospravedlniteľná, pretože súd nevykonával vo veci úkony, ktoré mali smerovať k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovatelia v predmetnej veci počas súdneho konania nachádzali, čo je základným účelom práva zaručeného v citovanom článku ústavy (pozri napr. I. ÚS 41/02). Všeobecný súd vzhľadom na jeho povinnosť organizovať procesný postup v súdnom konaní tak, aby sa čo najskôr odstránil ten stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa naň osoba obrátila so žiadosťou o rozhodnutie, zodpovedá za adekvátne a účelné využitie proce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nazeranie do spisov, poškodený v trestnom konaní, namietanie porušenia základných práv v trestnom konaní, príčinná súvislosť medzi škodou a trestným činom, trestné konanie po vznesení obvinenia
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu sú uvedené právne názory ESĽP k výkladu čl. 6 dohovoru v plnom rozsahu uplatniteľné aj na interpretáciu základného práva na inú právnu ochranu garantovaného predovšetkým prostredníctvom čl. 46 ods. 1 ústavy. Za týchto okolností výklad § 69 ods. 1 Trestného poriadku obsiahnutý v namietanom prípise vyšetrovateľa inšpekčnej služby, podľa ktorého v konkrétnych okolnostiach posudzovaného prípadu sťažovateľ nie je osobou, ktorá disponuje právami vyplývajúcimi z § 69 ods. 1 Trestného poriadku, s ktorým sa v namietaných prípisoch stotožnili aj vo veci konajúce orgány prokur ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, uplatnený nárok na zaplatenie sumy, reštitučný nárok podľa antidiskriminačného zákona, satisfakčný nárok podľa antidiskriminačného záko, priznané primerané zadosťučinenie, nedostačujúce zadosťučinenie v peniazoch, zvýšenie peňažného zadosťučinenia, spoplatnenie nároku podľa sadzobníka súdnych poplatkov
Právna veta:

Uplatnený nárok na zaplatenie sumy nemožno považovať za reštitučný ani satisfakčný nárok podľa antidiskriminačného zákona, pretože tieto môžu mať len nepeňažnú povahu. Podľa krajského súdu totiž „z ust. § 9 ods. 3 vety prvej tohto zákona vyplýva, že priznané primerané zadosťučinenie nemusí byť dostačujúce, v ktorom prípade priznáva možnosť domáhať sa aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Situácia, kedy by malo byť primerané zadosťučinenie v peniazoch nedostačujúce, nemôže podľa názoru odvolacieho súdu nastať, keď v takomto prípade plne pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tarifná hodnota veci, základná sadzba tarifnej odmeny
Právna veta: Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku. Podľa § 11 ods. 1 vyhlášky základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak a) nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, b) klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: registrácia skupiny, registračná povinnosť, Spoločný systém dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Na jednotné uplatnenie smernice o DPH je osobitné dôležité, aby sa pojem „zdaniteľná osoba“, ktorý je definovaný v jej hlave III, vykladal jednotne a autonómne. V tomto rámci treba uplatniť takýto výklad článku 11 smernice o DPH napriek tomu, že režim, ktorý stanovuje, má pre členské štáty nepovinnú povahu, aby sa zabránilo rozdielnemu uplatňovaní tohto režimu medzi členskými štátmi pri jeho vykonávaní. Zo znenia článku 11 prvého odseku smernice o DPH v tejto súvislosti vyplýva, že tento článok umožňuje každému členskému štátu považovať za jednu zdaniteľnú osobu viaceré osoby, pokiaľ sú usade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: prestávky na dojčenie, postavenie zamestnanca
Právna veta: Podľa Súdneho dvora skutočnosť, že podľa vnútroštátnej právnej úpravy dotknutú prestávku s názvom „prestávka na dojčenie“ si môže vziať rovnako tak otec v závislom pracovnom pomere, ako aj matka v závislom pracovnom pomere, vedie k záveru, že kŕmenie a čas starostlivosti o dieťa môže zabezpečiť rovnako dobre otec aj matka. V dôsledku uvedeného túto právnu úpravu nemožno chápať ako ochranu biologického stavu ženy v dôsledku jej tehotenstva alebo ochranu osobitných vzťahov medzi matkou a jej dieťaťom podľa článku 2 ods. 3 smernice 76/207. Vnútroštátna právna úprava totiž oddelila poskytnutie pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: účtovný záznam, účtovná závierka, povinnosti likvidátora v rámci vykonávania likvidácie, vydanie účtovných dokladov
Právna veta: Podľa § 4 ods. 5 a ods. 6 vety prvej zákona o účtovníctve účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo ako sústavu účtovných záznamov podľa § 31 ods. 2. Účtovným záznamom sa rozumie údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia. Každú informáciu týkajúcu sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia je účtovná jednotka povinná zaznamenávať len účtovnými záznamami. Účtovnými záznamami sú najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtový rozvrh, účtovná závierka a výročná správa. Z citova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, podmienky účasti vo verejnej súťaži, doplnenie predložených dokladov , splnenie podmienky účasti vo verejnej súťaži, nedôvodné obmedzovanie verejnej súťaže, určenie lehoty na doplnenie dokladov, vylúčenie uchádzača z verejnej súťaže, zásady verejného obstarávania
Právna veta: Medzi ustanovenia včleňujúce zásadu proporcionality do zákona o verejnom obstarávaní patrí aj jeho § 33 ods. 4, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Takýto postup verejného obstarávateľa má zabrániť vylúčeniu uchádzačov, ktorí súťažné podmienky objektívne spĺňajú napriek tomu, že nimi predloženú ponuku považoval verejný obstarávateľ za takú, z ktorej nemožno posúdiť platnosť predlože ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zmluvné strany môžu namietať predpojatosť rozhodcu, postup podávania námietok, písomné oznámenie dôvodov námietky
Právna veta: V zmysle § 9 zák. č. 244/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov ak sa zmluvné strany nedohodnú o postupe podávania námietok voči rozhodcovi, zmluvná strana, ktorá chce podať námietku voči rozhodcovi, zašle do 15 dní odo dňa keď sa dozvedela o okolnostiach podľa ods. 1 alebo o nesplnení podmienok podľa § 6 ods. 1 písomné oznámenie dôvodov námietky k vybranej osobe. Ak vybraná osoba nebola určená podľa § 6 ods. 3 zašle písomné oznámenie súdu. Ak sa rozhodca, voči ktorému bola námietka vznesená funkcie nevzdá, alebo ak druhá zmluvná strana nebude s námietkou súhlasiť, o námietke rozhodne na žiad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: kolízne normy, subjektívne práva jednotlivca, kolízne ustanovenia vnútroštátneho práva , komunitárne právo, právomoc podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
Právna veta: Pod právomocou rozumieme sumár oprávnení a povinností rozhodovacieho charakteru orgánov ochrany práva uplatňovaných pri ochrane porušených alebo ohrozených subjektívnych práv jednotlivcov, fyzických alebo právnických osôb. Ak určitá vec nespadá do právomoci súdu, ide o neodstrániteľnú vadu konania nevyhnutne vedúcu k uzneseniu o zastavení konania. Právomoc justičných orgánov v sporoch s cudzím medzinárodným prvkom môžeme definovať ako oprávnenie (a zároveň povinnosť) prejednať a rozhodnúť spor s cudzím medzinárodným prvkom pod svojou jurisdikciou, teda podľa vlastných procesných predpisov. Mus ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dohoda rodičov o výkone rodičovských práv a povin­ností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, dočasná úprava právnych pomerov, priebeh konania, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Nedostatok dohody rodičov o podmienkach výkonu ktoréhokoľvek z práv a povinností, týkajúcich sa maloletého dieťaťa, je sám osebe dôvodom pre úpravu príslušnej otázky súdom a to v prípade potreby i bez vyčkávania na čas vydania konečného rozhodnutia vo veci, ktoré môže byť často i zámerne niektorým z rodičov odďaľované. Podstata problému v danej veci bola v tom, ktorý z rodičov má až do rozhodnutia vo veci samej (tu je treba uviesť, že doposiaľ nebol v tomto smere podaný návrh na začatie konania a ani nebolo začaté konanie ex offo, keď návrh na rozvod manželstva v tomto smere bude upravovať prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odklad vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, hrozba závažnej ujmy okamžitým výkonom rozhodnutia, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: Podľa § 250c ods. 1 O.s.p. žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Odklad vykonateľnosti rozhodnutia sa vzťahuje na rozhodovanie správnych orgánov oboch stupňov vydaných v inštančnom postupe. Podľa názoru súdu v danom prípade žalobca splnil zákonom stanovenú požiadavku, keď vo svojej žalobe uviedol skutočnosti, z ktorých vyplýva hrozba ujmy okamžitým výkonom r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spätovzatie návrhu, návrh na začatie konania, pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Právna veta: Konanie o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony možno v zmysle ust. § 81 ods. 1 O.s.p. začať aj bez návrhu, preto späťvzatie návrhu na začatie konania neznamená, že uvedené konanie musí súd zastaviť, ak dospeje k záveru, že pre
pokračovanie v konaní sú dané dôvody.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právoplatnosť rozhodnutia, otcovstvo určené rozhodnutím súdu, tretia do­mnienka, prekážka rozhodnutej veci, neodstrániteľná prekážka konania, rozsudok súdu v sporovom konaní, skúmanie podmienok konania
Právna veta: Pod právoplatnosťou rozhodnutia je potrebné rozumieť takú vlastnosť rozhodnutia, ktorá spôsobuje jeho záväznosť a zásadnú nezmeniteľnosť. Záväznosť a nezmeniteľnosť rozhodnutia spôsobujú tzv. prekážku právoplatne rozhodnutej veci (impedimemtum rei iudicatae), to znamená, že o tej istej veci, o ktorej sa už raz právoplatne rozhodlo, nemožno rozhodovať opäť. Ide o procesné vyjadrenie ústavnoprávnej zásady ne bis in idem, teda nikdy nie dvakrát o tej istej veci. V uvedenom zmysle je výrok právoplatného rozsudku záväzný pre účastníkov konania a pre všetky orgány. Takzvané statusové veci (rozhodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: obštrukcie účastníkov konania, neospravedlnená neprítomnosť účastníka, náhrada trov konania, pojednávanie
Právna veta: V ustanovení § 147a O.s.p. je zakotvený sankčný mechanizmus, ktorého účelom je minimalizovať obštrukcie účastníkov konania a ich právnych zástupcov v súdnom konaní. Ak súd pojednávanie odročí z dôvodu na strane účastníka, má druhý účastník vystupujúci v konaní ako protistrana, ktorý sa dostavil na pojednávanie, právo požadovať od účastníka paušalizovanú sumu 15 Eur. Rovnako má toto právo aj účastník, ktorý sa dostavil na pojednávanie, ktoré bolo odročené z dôvodu neospravedlnenej neprítomnosti druhého účastníka. Žiadosť o odročenie pojednávania pritom musí spĺňať všetky náležitosti v zmysle us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, probačný dohľad, resocializačná prognóza odsúdeného, rozhodnutie nadriadeného orgánu
Právna veta: Skutočnosť, že odsúdený vykonáva tri pomerne krátkodobé tresty odňatia slobody, ktoré mu boli uložené za prečiny, samy o sebe nemôžu spochybňovať resocializačnú prognózu odsúdeného, pretože za predchádzajúcu trestnú činnosť je práve vo výkone trestov odňatia slobody a až jeho správanie sa vo výkone trestu spolu s ďalšími skutočnosťami môžu byť podkladom pre to, či odsúdený spĺňa zákonné podmienky na podmienečné prepustenie, a či je uňho dôvodný predpoklad, že v skúšobnej dobe povedie riadny život a nebude sa dopúšťať ďalšej trestnej činnosti. Práve z uvedených dôvodov krajský súd odsúdeného po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opatrovníctvo, vedľajší účastník konania, zástupcovia účastníkov na základe rozhodnutia súdu, ustanovenie opatrovníka , opatrovnícke konanie
Právna veta: Ustanovenie § 29 ods. 2 OSP upravuje výkon opatrovníctva pre osoby,
ktorých pobyt sa nepodarilo zistiť, pričom opatrovník musí zaručovať záujem účastníka, aby v dôsledku
ustanovenia či neustanovenia neutrpel účastník ujmu na svojich právach. V žiadnom prípade
postavenie opatrovníka nie je možné subsumovať pod zákonnú úpravu týkajúcu sa vedľajšieho
účastníka, ktorý v konaní podporuje záujmy účastníka, na strane ktorého vystupuje a v prípade
združenia na ochranu spotrebiteľa aktívne háji práva spotrebiteľa, pričom súdom ustanovený opatrovník
nemusí mať právnické vzdelanie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: objektívna zodpovednosť za škodu, škoda spôsobená prevádzkou dopravného prostriedku, objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa dopravného prostriedku, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov
Právna veta: Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, ktorá je upravená v ustanoveniach § 427 až 431 OZ je osobitným druhom občiansko-právnej zodpovednosti za škodu, ktorá spočíva na princípe objektívnej zodpovednosti. Na vznik tejto zodpovednosti sa teda nevyžaduje zavinené konanie. Ustanovenie § 427 ods. 1 OZ upravuje zodpovednosť fyzických a právnických osôb vykonávajúcich dopravu, ktoré zodpovedajú za škodu objektívne. Rovnako v zmysle § 427 ods. 2 OZ zodpovedá aj iný prevádzkovateľ motorového vozidla. Spolu s prevádzkovateľom motorového vozidla zodpovedá ten, kto porušil svo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Inštitút predbežného opatrenia, osvedčenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, predbežné opatrenie podla O.s.p, pojednávanie
Právna veta: Predbežné opatrenie predstavuje procesný zabezpečovací prostriedok dočasného a provizórneho charakteru, ktorého účelom je zabezpečiť podmienky na poskytnutie reálnej, účinnej a efektívnej súdnej ochrany účastníkom konania, najmä z hľadiska zaručenia nerušeného rozhodovania vo veci samej, avšak za predpokladu aspoň osvedčenia nároku. Keďže vlastníctvo navrhovateľa k relevantným nehnuteľnostiam nie je osvedčené, nemožno konštatovať ani osvedčenie hmotnoprávneho nároku na zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu súdom a preto tomuto uplatňovanému nároku v danom štádiu nemožno poskytnúť pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: účel manželstva, obnoviteľnosť spolužitia manželov, vzťahy medzi manželmi
Právna veta: Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok, ustanovených týmto zákonom (§ 1 ods. 1 Zák. o rodine); pričom účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí (ods. 2 rovnakého ustanovenia). S prihliadnutím k úprave tvoriacej obsah zhora citovaného ustanovenia je potom zjavné, že ak už uzavretie manželstva je prejavom dobrovoľného a slobodného rozhodnutia neskorších manželov, a to s vedomím utvorenia takto rodiny vyznačujúcej sa jednak atribút ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo účastníka vec prejednať verejne a v jeho prítomnosti, určenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu, možnosť súdu prejednať vec v neprítomnosti účastníka, procesné práva účastníka, nedostatočné zistenie skutkového stavu, priebeh konania
Právna veta: Podľa § 101 ods. 2 O.s.p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie, ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka, prihliadne pritom na obsah spisu a doposiaľ vykonané dôkazy. Postupom súdu podľa citovaného zákonného ustanovenia je potrebné rozumieť taký procesný postup súdu, ktorým by účastníkovi bolo znemožnené zúčastniť sa na súdnom konaní alebo realizovať svoje procesné práva, ktoré mu Občiansky súdny poriadok pre ten-ktorý úsek súdneho konania priznáva. O naplne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účelnosť úkonov na ochranu záujmov účastníka, nárok na náhradu trov konania, trovy konania vynaložené na účelnú ochranu práva, náhrada trov konania
Právna veta: Čo sa týka odmeny za úkony 3./, 4./, 5./, odvolací súd zastal názor, že by vykonanie týchto bolo potrebné na ochranu záujmov účastníka a že by tieto úkony sledovali aj účel konania. Účelnosť je vlastnosť procesu spočívajúca v sledovaní cieľa. Účelnosť spravidla nachádza svoju opodstatnenosť vtedy, ak vychádza zo zákonných dôvodov a neprekračuje ich medze. Je preto potrebné rozlišovať medzi právom účastníka konania (fyzickej, právnickej osoby, štátneho orgánu) na právnu pomoc a nárokom na náhradu trov konania za poskytnutú právnu pomoc. Trovy konania potrebné na účelné vymoženie alebo ochranu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, individuálne dojednané zmluvné ustanovenia, práva a povinnosti zmluvných strán, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Podľa ust. § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná podmienka"). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané. Podľa § 53 ods. 2 Občianskeho zákonníka za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými mal spotrebite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priznanie nároku na náhradu trov konania súdom, dôvody hodné osobitného zreteľa pre nepriznanie trov, náhrada trov konania, pomery účastníkov konania
Právna veta: Strohá aplikácia ustanovení o náhrade trov konania, teda aj o náhrade trov konania štátu (§ 148 O.s.p.), by mohla v konkrétnych prípadoch viesť k nežiaducej tvrdosti. Aplikácia tohto ustanovenia má dopad na toho účastníka, ktorý by mal inak nárok na náhradu trov konania. Ak sú podmienky pre použitie tohto ustanovenia, súd vysloví, že sa mu náhrada trov nepriznáva, a to celkom, prípadne aká časť a v tom prípade zostávajúcu časť náhrady trov prisúdi. Vo všeobecnosti možno povedať, že vždy treba zvažovať okolnosti konkrétneho prípadu, a to nielen na strane toho, v koho prospech má byť toto ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, záväzkové vzťahy, konkludentné uzavretie zmluvy, vznik záväzkového vzťahu, spôsob určenia predmetu záväzku, veci a práva, splnenie dlhu
Právna veta: Bezdôvodné obohatenie je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu. Ide o také plnenie, kde od začiatku nebol právny dôvod na plnenie. To znamená, že sa plnilo, hoci chýbala právna skutočnosť, najmä zmluva, na základe ktorej sa spravidla plní. Takýto prípad môže nastať vtedy, keď sa účastníci napríklad domnievajú, že uzavreli zmluvu, hoci ju neuzavreli, alebo niekto plnil omylom niekomu inému, s ktorým nebol v zmluvnom vzťahu. V takomto prípade však treba preskúmať, či nedošlo ku konkludentnému uzavretiu zmluvy, ak druhý účastník plnenie akceptoval a poskytol protiplnenie. Takýto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na podanie dovolania, zachovanie lehoty na podanie odvolania, lehoty v sporovom konaní
Právna veta: Plynutie lehoty na podanie odvolania začína odo dňa nasledujúceho po doručení predmetného rozhodnutia. Lehota na podanie odvolania uplynie 15. dňom od doručenia rozhodnutia. Vzhľadom k vyššie uvedenému odvolacia lehota začala plynúť doručením napadnutého rozsudku a posledným dňom na včasné podanie odvolania bol deň 14. 11. 2012. Ustanovenie § 57 ods. 3 OSP upravuje, že lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (napr. pošta, elektronický prenos). Ak bolo teda podanie dané na odoslanie dňa 13. 12. 2012, urobil ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na obnovu konania, schválený zmier, neprípustnosť obnovy konania, napadnuteľnosť uznesenia o schválení zmieru, dôvody prípustnosti obnovy konania
Právna veta: Krajský súd považuje za potrebné poukázať, že podľa § 231 ods. 1 O.s.p. návrhom na obnovu konania možno napadnúť uznesenie, ktorým bol schválený zmier, ak možno dôvody obnovy vzťahovať i na predpoklady za ktorých sa zmier schvaľoval, to platí obdobne aj pre platobný rozkaz. Napadnúť možno len uznesenie, ktorým sa zmier schválil, nie však také uznesenie, ktorým sa zmier neschválil. Okrem podmienok obnovy podľa § 228 O.s.p. musí byť splnená ďalšia podmienka, a to možnosť dôvody obnovy vzťahovať i na predpoklady za ktorých sa zmier schválil. Účelom návrhu na obnovu tu bude zmena uznesenia, ktorým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: prejudiciálna otázka, konanie o prejudiciálnej otázke pred Súdnym dvorom EÚ, povinnosť predkladania prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru, výklad a aplikácia úniového práva, prekážky postupu konania
Právna veta: Nie je dôvod mať pochybnosti o tom, že vnútroštátny súd vo všeobecnosti (za predpokladu, že postupuje zákonným spôsobom) je spôsobilý uskutočniť výklad právnej normy sám, na základe už existujúcej konštantnej judikatúry Súdneho dvora EÚ, bez potreby predložiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru EÚ, keď toto jeho posúdenie a zhodnotenie neexistencie potreby zahájiť prejudiciálne konanie je plne v súlade s doktrínou acte éclaire ako aj s doktrínou acte clairé, ktoré stanovujú výnimky z povinnosti predkladania predbežných otázok Súdnemu dvoru EÚ. Doktrína acte éclaire (konanie objasnené alebo kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie veci, nesprávna aplikácia právnych predpisov, nesprávna interpelácia
Právna veta: Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo, ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval, alebo, ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie odvolania, procesná legitimácia na podanie odvolania, podanie odvolania vedľajším účastníkom, podanie odvolania
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že na podanie odvolania sú procesne legitimovaní najmä účastníci konania. Účastníci konania odvolanie v danej právnej veci nepodali. Odporkyňa nesplnomocnila vedľajšieho účastníka na podanie odvolania. Vychádzajúc z dikcie ustanovenia § 93 ods. 4 OSP v spojení s ustanovením § 201 OSP je oprávnený na podanie odvolania aj vedľajší účastník, avšak len za predpokladu že, ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom (napr. v prípadoch poistenia, kedy vedľajší účastník hradí priznané plnenie za účastníka, na ktorého s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia, právna pomoc poskytovaná medzi justičnými orgánmi, vyhlásenie cudzieho rozhodnutia za vykonateľné, konanie o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nostrifikačné konanie, uznanie a výkon rozhodnutí podľa zmluvy medi SR a ČR o právnej pomoci
Právna veta: Problematika uznania a výkonu rozhodnutia je upravená v dvojstrannej Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach. I keď uznanie rozhodnutia, príp. jeho vyhlásenie za vykonateľné je v právomoci súdu Slovenskej republiky, tak osvedčenie, ktoré je podľa nariadenia k návrhu potrebné pripojiť, vydáva súd alebo iný príslušný orgán štátu, v ktorom bol rozsudok vydaný, t.j. v danom prípade súd Českej republiky. Vychádzajúc zo znenia uvedených ustanovení odvolací súd má za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalé obchodné praktiky, obnova konania, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve
Právna veta: „Podľa ustálenej judikatúry, v prípade neexistencie právnej úpravy Spoločenstva pre príslušnú oblasť je vecou vnútroštátneho právneho poriadku každého členského štátu stanoviť procesné podmienky, ktoré majú zabezpečiť ochranu práv, ktoré jednotlivcom vyplývajú z práva Spoločenstva podľa zásady procesnej autonómie členských štátov pod podmienkou, že takéto pravidlá nie sú menej priaznivé ako pravidlá upravujúce obdobné situácie vnútroštátnej povahy (zásada rovnocennosti), a že nespôsobujú faktickú nemožnosť alebo nadmerné sťaženie výkonu práv priznaných právnym poriadkom Spoločenstva (zás ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: iné vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve, zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne policajného zboru, kúpna zmluva na predaj motorového vozidla, odstúpenie od kúpnej zmluvy
Právna veta: Súd prvého stupňa dospel správne k skutkovému záveru, že medzi účastníkmi konania došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bolo osobné motorové vozidlo. Súd prvého stupňa tiež správne uzavrel, že v súvislosti s kúpnou zmluvou nedošlo k platnému uzavretiu vedľajšieho dojednania o výhrade vlastníctva podľa § 601 Občianskeho zákonníka, pretože takéto dojednanie musí byť uzavreté v písomnej forme. Z uvedeného vyplýva, že k prechodu vlastníckeho práva na žalovaného došlo odovzdaním motorového vozidla. Odvolací súd konštatuje, že zákon č. 315/96 Z.z. o premávke na pozemných komunikáci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, obsah výroku rozsudku pri spore zo spotrebiteľskej zmluvy, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Z ust. § 153 ods. 3 cit. ust. vyplýva, že súd môže o neprijateľnosti podmienky použitej v spotrebiteľskej zmluve rozhodnúť tak na návrh ako aj bez návrhu. Predpokladmi na to, aby súd takto rozhodol aj bez návrhu je, že musí ísť o sporové konanie, v ktorom právny dôvod žaloby skutkovo a právne spočíva na spotrebiteľskej zmluve, pričom žalobcom môže byť spotrebiteľ, dodávateľ alebo aj združenie, výsledkom dokazovania je to, že podmienka alebo podmienky v spotrebiteľskej zmluve sú neprijateľné. Ods. 4 cit. ust. súdu ukladá, aby v súlade s hmotnoprávnym ust. § 53a Občianskeho zákonníka uviedol vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: osoba zahraničná, právna subjektivita, zapísanie právnickej osoby do obchodného registra, podnikanie zahraničných osôb, oprávnenie zahraničnej osoby podnikať, organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby, zápis organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra,, organizačná zložka podniku
Právna veta: Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky, upravuje Obchodný zákonník. Zahraničná osoba, ktorou sa rozumie fyzická osoba s bydliskom, alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, sa čo do možnosti a rozsahu podnikania na území Slovenskej republiky, stavia zásadne na rovinu slovenským osobám. Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, sa rozumie podnikanie zahraničnej osoby pomocou, resp. prostredníctvom organizačnej zložky, umiestnenej na území Slovenskej republiky. Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky, vznik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: úkony právnej služby mimo sídla advokáta, hotové výdavky a náhrada za stratu času
Právna veta: Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky“), vyhláška upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom. Nárok advokáta na náhradu výdavkov súvisiacich s cestovným a na náhradu za stratu času vyplýva z ustanovenia § 15 a § 17 vyhlášky, pričom v § 17 sa uvádza, že advokátovi patrí náhrada za stratu času pri úkonoch právnej služ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, rozviazanie pracovného pomeru, náhrada mzdy, lex specialis
Právna veta: Ustanovenia § 77 - § 80 Zákonníka práce majú povahu lex specialis, v dôsledku čoho sa práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období, v ktorom sú ich vzťahy sporné v dôsledku rozviazania pracovného pomeru, neaplikujú všeobecné ustanovenia Zákonníka práce a iných pracovnoprávnych predpisov o prekážkach v práci. Táto špeciálna právna úprava vylučuje, aby pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru mohla byť - za dobu, počas ktorej boli vzťahy medzi účastníkmi v dôsledku rozviazania pracovného pomeru sporné a počas ktorej zamestnávateľ neumožnil zamestnancovi konať prácu, priznaná náhrad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ochrana záujmov rodiny, styk dieťaťa s príbuznými, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že vzájomná radosť rodiča a dieťaťa z blízkosti toho druhého je základným prvkom rodinného života. Táto zásada vyjadrená a chránená v článku 8 Európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa dá v tomto prípade, keďže maloletá je úplná sirota, aplikovať aj na vzájomný vzťah maloletej so starými rodičmi po obidvoch nebohých rodičoch. Z citovaného článku vyplýva tiež pozitívny záväzok Slovenskej republiky chrániť záujmy rodiny a prispievať aktívne k udržovaniu a obnovovaniu rodinnoprávnych väzieb. Vyhliadky na vytvorenie takýchto väzieb sa postupne zní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na zastavenie exekúcie, exekučné záložné právo k nehnuteľnosti, exekučné konanie
Právna veta: Pokiaľ z príslušných ustanovení Exekučného poriadku nevyplýva, že súd môže v exekučnom konaní určiť splátky na úhradu vymáhanej pohľadávky alebo že súd môže konať vo veci exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, nič nebráni tomu, aby súd takéto návrhy povinnej zamietol.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: jednotný výklad komunitárneho práva, konanie o predbežnej otázke, rozhodnutie Súdneho dvora o predbežnej otázke, prekážky postupu konania
Právna veta: Konanie o predbežnej otázke podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej aj „ZFEÚ“) má povahu osobitného nesporového a medzitímneho konania, v ktorom Súdny dvor Európskej únie má právomoc vydať rozhodnutie o výklade zakladajúcich zmlúv Únie, o platnosti a výklade aktov inštitúcii, orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie, výklade štatútov orgánov zriadených aktom Rady ES. Konanie o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom je inštitútom pôsobiacim v záujme integrácie a zachovania jednoty európskeho práva. Povinnosť vnútroštátneho súdneho orgánu požiadať Súdny dvor o vydanie rozhodnutia o predb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úhrada trov exekúcie, vyhlásenie konkurzu na majetok povinného , trovy exekúcie
Právna veta: Otázka, ktorý z účastníkov konania je povinný uhradiť súdnej exekútorke trovy exekúcie v prípade, že na majetok povinného bol po začatí exekúcie vyhlásený konkurz, nebola v Exekučnom poriadku v znení účinnom do 31.12.2011 výslovne riešená. V rozhodovacej praxi súdov prevládal názor, že súdnemu exekútorovi v tomto prípade náhrada trov exekúcie nepatrí, keďže oprávneného nie je možné zaviazať na úhradu trov exekúcie podľa § 203 Exekučného poriadku a vo vzťahu k povinnému vzhľadom na zastavenie exekučného konania ex lége, nie je možné určovať ďalšie povinnosti. Exekučný poriadok v súčasnom znení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov exekúcie oprávneným, zastavenie exekúcie zavinením oprávneného, trovy exekúcie
Právna veta: Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie. Nárok oprávneného a súdneho exekútora na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku je výslovne zakotvený v ustanovení § 200 ods. 1 vety druhej Exekučného poriadku. Tieto trovy exekúcie uhrádza zásadne povinný (§ 196 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku je výnimkou z tento zásady a jeho použitie prichádza do úvahy len vtedy, ak sú splnené zákonné predpoklady, to znamená, ak exekučné konanie bolo zastavené, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonateľnosť exekučného titulu, nulitným akt, rozhodnutie rozhodcovského súdu ako exekučný titul, exekučný titul
Právna veta: Oprávnenie rozhodcovského súdu konať a rozhodnúť spor medzi účastníkmi sa zakladá práve rozhodcovskou zmluvou (doložkou). Ak súd v exekučnom konaní skúma platnosť rozhodcovskej doložky, zaoberá sa tým, či exekučný titul vydal orgán na to oprávnený, rovnako ako by to skúmal v prípade iných exekučných titulov uvedených v § 41 Exekučného poriadku. Predpokladom na zákonné vedenie exekúcie je existencia vykonateľného rozhodnutia po materiálnej aj formálnej stránke. Súčasťou predpokladov na vykonateľnosť exekučného titulu je, že exekučný titul bol vydaný orgánom na vydanie takéhoto rozhodnutia prís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, právo na súdnu ochranu, spravodlivé konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: Obsah práva na spravodlivý súdny proces nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Obsahom tohto práva je i relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Ak je toto konanie v rozpore s procesnými zásadami, porušuje ústavnoprávne princípy (napr. II. ÚS 85/06). Zmyslom práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu a tomu zodpovedajúcu povinnosť súdu o veci konať. Ak osoba (právnická alebo fyzická) splní predpoklady ustanovené zákonom, súd jej musí umožniť stať sa účastníkom konania so všetkými p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania, nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu na začatie konania, zastavenie konania pre späťvzatie návrhu
Právna veta: Podľa § 96 ods. 3 OSP, nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je. V takomto prípade súd rozhodne o zastavení konania do 30 dní od späťvzatia návrhu. Ustanovenie § 96 OSP rešpektuje navrhovateľa ako dominus litis, ktorý tak môže ako účastník konania disponovať s predmetom konania nielen tým, že podá návrh na jeho začatie v zmysle ust. § 79 ods. 1 OSP, ale aj tým, že podaný návrh môže účinne vziať späť. V prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výkon rodičovských práv a povinností k dieťaťu, dohoda rodičov o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv, právo určiť miesto pobytu dieťaťa, neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa, rodičovské práva a povinnosti
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že podľa § 28 ods. 2 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine, rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Rodič, ktorému je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, obstaráva bežné záležitosti zvereného dieťaťa, ale v podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností je potrebná dohoda rodičov. Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, medzi ktoré patrí aj vysťahovanie maloletého dieťaťa do cudziny, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd (§ 35 Zákona o rodine). Nariadenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, návrh na nariadenie predbežného opatrenia, správa majetku bývalých manželov, predbežné opratrenie pri vyporiadaní BSM, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Predbežné opatrenie nie je konečným rozhodnutím a jeho účelom v posudzovanej veci má byť dočasná úprava pomerov účastníkov v priebehu konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva po zániku ich manželstva...Nie je vylúčené nariadenie predbežného opatrenia, ak navrhovateľka podala návrh na jeho vydanie preto, že sa cítila byť vo svojich právach k veciam v bezpodielovom spoluvlastníctve obmedzovaná, nakoľko rovnako i po zániku manželstva a po zániku bezpodielového spoluvlastníctva je možné použitie právneho prostriedku upraveného v ustanovení § 146 ods. 1 Občianskeho zákonníka (za použi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sprostredkovateľská zmluva, príkazná zmluva, sprostredkovateľ, uzatváranie poistných zmlúv
Právna veta: Sprostredkovateľská zmluva je podľa § 774 Občianskeho zákonníka zmluvou, ktorou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu príležitosť uzavrieť určitú zmluvu. Obsahom záväzku sprostredkovateľa je teda činnosť smerujúca k tomu, aby bola poskytnutá najmä príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou. Na základe sprostredkovateľskej zmluvy nie je sprostredkovateľ oprávnený robiť na účet záujemcu voči tretím osobám žiadne právne úkony svojím menom alebo menom záujemcu. Sprostredkovateľ je oprávnený za záujemcu konať alebo prijímať čokoľvek, len ak bol na to splnomocnený písomn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: akcia, práva a povinnosti akcionárov, majetkové práva, akciová spoločnosť, právo podieľať sa nariadení spoločnosti, účasť akcionára ako spoločníka v spoločnosti
Právna veta: Akcia je cenný papier, ktorý vyjadruje časť základného imania. Zároveň vyjadruje účasť akcionára ako spoločníka v spoločnosti, t.j. práva a povinnosti akcionára ako spoločníka. S vlastníctvom akcií je spojené právo podieľať sa nariadení spoločnosti (možnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, hlasovať na valnom zhromaždení, žiadať vysvetlenia a podávať návrhy), ako aj majetkové práva (právo podieľať sa na výsledku hospodárenia alebo podieľať sa na likvidačnom zostatku). Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o vyhlásenie za mŕtveho, dedičské konanie, právny záujem, návrh na začatie konania
Právna veta: Poukázali na znenie § 195 ods.1 O.s.p., pričom podľa ich názoru právny záujem na veci má každý, koho práva môžu byť ohrozené, v dôsledku čoho by sa stalo jeho právneho postavenie neistým. Uviedli, že odborná právna literatúra, ktorá podáva výklad k jednotlivým právnym predpisom uvádza okruh aktívne legitimovaných na podanie návrhu v konaní o vyhlásení za mŕtveho, príkladom s použitím slovných spojení „spravidla“ a „napr.“. Poukázali na to, že podľa českej judikatúry osobou na podanie návrhu je spravidla manžel, deti, rodičia, poprípade ten, kto tvrdí, že bude dedičom, pokiaľ súd osobu uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodcovská doložka, právna povaha rozhodcovskej zmluvy, rozhodcovská zmluva
Právna veta: Rozhodcovská zmluva je pojmovo procesným dojednaním, ktorej cieľom je založenie právomoci rozhodcu či Stáleho rozhodcovského súdu, a to namiesto alebo vedľa právomoci súdu všeobecného. Možno povedať, že rozhodcovská zmluva má zmiešanú povahu, pretože sa jednak uzatvára podľa procesného predpisu, a to zákona o rozhodcovskom konaní, ktorý stanovuje len niektoré pravidlá uzatvárania, pokiaľ ide o obsah a formu, avšak v ostatnom, najmä pokiaľ ide o náležitosti právnych úkonov a kontraktačného procesu, je nutné túto doložku podriadiť režimu hmotného práva. Rozhodcovská zmluva je teda uzatváraná po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subsidiarita ustanovení OSP pri exekučnom konaní, právna úprava exekučného konania, predpoklady výkonu rozhodnutia
Právna veta: Vzťah Občianskeho súdneho poriadku a Exekučného poriadku je vymedzený v § 251 ods. 4 OSP, podľa ktorého sa na exekučné konanie podľa Exekučného poriadku použijú ustanovenia predchádzajúcich častí Občianskeho súdneho poriadku, ak Exekučný poriadok neustanovuje inak. Subsidiárne používanie prvej až štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku v exekučnom konaní znamená, že v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku sa ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku použijú len na riešenie otázok, ktoré nie sú upravené v Exekučnom poriadku vôbec alebo nie sú upravené vyčerpávajúco, to všetko však len za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania pre zavinenie účastníka, úhrada trov pri zastavení konania, náhrada trov konania
Právna veta: Náhrada trov konania v prípade, že niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené, sa riadi ustanovením § 146 ods. 2 O.s.p.. Podľa prvej vety tohto ustanovenia účastník, ktorý zavinil, že konanie muselo byť zastavené, je povinný hradiť jeho trovy. Rozhodovanie o trovách konania v súvislosti so zastavením konania je tak založené na vyriešení otázky, ktorý z účastníkov zavinil jeho zastavenie. Zavinenie zastavenia sa posudzuje výlučne z procesného hľadiska, t.j. podľa procesného výsledku. Zavinenie zastavenia konania môže spočívať napr. v tom, že bol podaný návrh na začatie konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účel exekučného konania, zastavenie exekúcie ex offo, ochrana práv povinného pri nútenom výkone rozhdonutia, zastavenie exekúcie
Právna veta: Účelom exekučného konania je nútená realizácia vykonaná zásahom do absolútnych majetkových práv povinného, ktorá sa uskutočňuje za podmienok a predpokladov, vymedzených procesnými predpismi s cieľom uspokojiť pohľadávku oprávneného. Na druhej strane je nevyhnutné, aby exekučné právo zabezpečovalo ochranu povinného i práva tretích osôb pred nadmernými a neopodstatnenými zásahmi vykonávanými prostriedkami núteného výkonu rozhodnutia a práve ust. § 57, § 58 Exekučného poriadku umožňuje súdu kedykoľvek za konania skúmať, či tu neexistujú dôvody pre zastavenie exekúcie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Inštitút predbežného opatrenia, nariadenie predbežného opatrenia, podmienky nariadenia predbežného opatrenia
Právna veta: Základnou podmienkou predbežného opatrenia je existencia zákonného dôvodu vedúceho k jeho nariadeniu. Podľa zákona je to taký stav právnych vzťahov medzi účastníkmi, ktorý vyžaduje dočasnú a rýchlu súdnu úpravu alebo existencia nároku, ktorého realizácia aj prostredníctvom výkonu súdneho rozhodnutia je ohrozená. Zároveň sa musia ponúknuť dôkazné prostriedky na osvedčenie ohrozeného stavu vzťahov medzi účastníkmi alebo ohrozenia nároku, ako aj osvedčenie nároku žalobcu aspoň v základných skutočnostiach potrebných pre záver o pravdepodobnosti nároku ako aj záveru, či je predbežné opatrenie potre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subsidiárne použitie OSP v exekučnom konaní, prípustnosť vedľajšieho účastníctva, vedľajší účastník v exekučnom konaní, účastníci
Právna veta: Exekučný poriadok neobsahuje osobitnú úpravu vedľajšieho účastníctva, preto je nevyhnutné subsidiárne použiť § 93 ods. 2 v spojení s § 251 ods. 4 O.s.p. Podľa § 93 ods. 2, 3 O.s.p. ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh. S účinnosťou od 15.10.2008 bola do O.s.p. zavedená nová skupina subj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: konanie o určenie otcovstva, vedľajší účastník, ochrana práv dieťaťa, konanie vo veciach starostlivosti o maloletých, usporiadanie pomerov súdom v záujme dieťaťa
Právna veta: V zmysle súčasnej právnej úpravy prichádza do úvahy ,,pomoc“ subjektov slúžiacich na ochranu práv dieťaťa napríklad v konaní o určenie alebo zapretie otcovstva, kedy napríklad pri zapretí vystupuje maloleté dieťa štandardne v pozícii odporcu, v ktorého záujme nie je stratiť otca a zároveň platiteľa výživného, občianske združenie ako napríklad Rada pre práva dieťaťa môže v takomto prípade do konania vstúpiť ako vedľajší účastník a hájiť tak záujem dieťaťa ako slabšej strany sporu. V nesporovom konaní však tento aspekt pomoci nie je účelný, nakoľko samotný súd je povolaný robiť všetky úkony v zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, plnoletosť dieťaťa, vyživovacia povinnosť rodičov, schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť, trvanie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
Právna veta: Zákon o rodine vymedzuje v ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine trvanie zákonnej vyživovacej povinnosti rodičov k deťom časom, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Podľa citovanej právnej úpravy nemá pre trvanie vyživovacej povinnosti žiadny význam tá skutočnosť, že dieťa nadobudlo plnoletosť. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom však trvá po dobu, ktorá v jednotlivých prípadoch sa odlišuje, a ktorá je potrebná na to, aby dieťa podľa svojich schopností a nadania mohlo získať vedomosti a znalosti, potrebné na náležité vyzbrojenie sa pre začlenenie sa do takej pracovnej činnosti, v ktorej sa môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: doklady vzťahujúce sa na tovar, povinnosti predávajúceho, doklady potrebné na prevzatie užívania tovaru, určenie dokladov potrebných na prevzatie a užívanie tovaru
Právna veta: Obchodný zákonník v rámci § 417 upravuje doklady vzťahujúce sa na tovar pri kúpnej zmluve. V závislosti od tohto ustanovenia platí, že predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré je potrebné na prevzatie užívania tovaru, ako aj ďalšie doklady ustanovené v zmluve, napr. náložný list, skladištný list a pod.

Určenie dokladov potrebných na prevzatie a užívanie tovaru, ktoré predávajúci odovzdáva kupujúcemu má dispozitívny charakter a zmluvné strany môžu toto ustanovenie vylúčiť alebo určiť okruh týchto dokladov odlišne.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: evidencia uchádzačov o zamestnanie, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, náležité zistenie skutkového stavu
Právna veta: Súd zdôrazňuje, že bez podrobného a bezprostredného vypočutia žiadateľa o dávku v nezamestnanosti nie je možné určiť tzv. centrum záujmov dotknutej osoby podľa čl. 11 Nariadenia č. 987/2009 a pokiaľ žalovaný v tomto smere vyvodil skutkové a právne závery, tieto nie sú založené na riadne zistenom skutkovom stave veci. Otázku rodinných väzieb nie je možné posúdiť na základe formalizovaného tlačiva, ktorého vyplnenie len požadovaných údajov môže byť bez uvedenia súvislostí aj na ujmu žiadateľa. Podľa názoru súdu na základe doterajšieho dokazovania nemožno sa teda bez akýchkoľvek pochybnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť o udelenie poverenia, náležitosti návrhu na vykonanie exekúcie, udelenie poverenia na výkon exekúcie, exekučný titul
Právna veta: Po podaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 Ex. por. súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. Okrem iného skúma, či návrh na vykonanie exekúcie má všetky náležitosti, či je k návrhu pripojený exekučný titul opatrený potvrdením o vykonateľnosti, či je exekučný titul materiálne vykonateľný, či sú oprávnený a povinná osobami uvedenými v exekučnom titule a či sú splnené všeobecné podmienky konania podľa § 103 O.s.p. V štádiu, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zrušenie konkurzu na úpadcu pre nedostatok majetku, správca konkurznej podstaty, nakladanie s majetkom úpadcu
Právna veta: V zmysle § 44 ods.1 písm. a/ zák. č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní v platnom znení súd uznesením zruší konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania, ak zistí, že tu nie sú predpoklady pre konkurz. V zmysle § 44 ods.1 písm. d/ zák. č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní v platnom znení súd uznesením zruší konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu, pričom neprihliada na veci a pohľadávky vylúčené z podstaty a podľa ods. 4 citovaného ustanovenia, súd zbaví správcu funkcie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: majetok nepodliehajúci konkurzu, zábezpeka na daň, štátny podnik v konkurze, privatizačný projekt
Právna veta: Úpadcom je štátny podnik, ktorý má spravovať majetok štátu, teda spravuje majetok, ktorý nevlastní. Podnik hospodári s vecami a majetkovými právami zverenými mu pri jeho založení a ďalej s vecami a majetkovými právami nadobudnutými v priebehu jeho podnikania. Veci s ktorými podnik hospodári, sú v štátnom vlastníctve. Majetok sa môže podniku odňať iba v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom. Takýto majetok je vylúčený z konkurzu (podľa § 72 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkurzu nepodlieha maje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: obdobie dôchodkového poistenia je obdobie, obdobie výkonu trestu odňatia slobody, osobný list dôchodkového poistenia
Právna veta: Podľa § 60 ods.1 zákona o sociálnom poistení obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia okrem období uvedených v § 140 bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie podľa tohto zákona, a ak tento zákon neustanovuje inak. Navrhovateľ namietal na pojednávaní, že mu pri výpočte invalidného dôchodku neboli započítané všetky obdobia dôchodkového poistenia, najmä v období výkonu trestu odňatia slobody, počas ktorého bol zamestnaný. Uviedol výkon trestu odňatia slobody v rokoch 1976 - 1981 a v rokoch 19 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie, uplatniť právo na súde
Právna veta: V zmysle ust. § 112 Občianskeho zákonníka, ak veriteľ v premlčacej dobe uplatní právo na súde, alebo u iného príslušného
orgánu a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že premlčacia doba neplynie iba v prípade, ak sa v premlčacej dobe uplatní právo na súde alebo u iného príslušného orgánu.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady daňového konania, základné právo na rovnosť účastníkov konania, účastníci daňového konania
Právna veta: Podľa ustanovenia § 3 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní daňové subjekty majú pri správe
daní rovnaké práva a povinnosti. Rovnosť účastníkov v konaní neznamená iba rovné postavenie, t. j.
možnosť využitia všetkých práv účastníkmi konania vtom istom konaní. Táto ústavná zásada vo svojej
podstate znamená, že vo všetkých vecne rovnakých prípadoch sa bude k účastníkom konania
pristupovať rovnako.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, nepripustenie vstupu vedľajšieho účastníka do konania, združenie na ochranu spotrebiteľa, ochrana spotrebiteľov
Právna veta: Vedľajší účastník je v tomto prípade združenie založené za účelom ochrany spotrebiteľa. Výkonom ochrany spotrebiteľských práv združenie napĺňa svoje vlastné poslanie, za účelom ktorej bolo založené. Zámerom zákonodarcu pre zvýhodnenie takejto skupiny občianskych združení pred ostatným bolo umožnenie, aby mohli vzhľadom na ich odbornú pripravenosť bez potreby právneho zastúpenia, zastupovať spotrebiteľa a chrániť ich práva a záujmy v konaní. Z hlavnej úlohy a cieľu spotrebiteľského združenia vyplýva, že dané združenie by malo disponovať takým personálnym substátom, ktorý je schopný poskytnúť pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: výkon daňovej exekúcie, bránenie výkonu exekúcie , daňová exekúcia vylúčená zo súdneho prieskumu
Právna veta: Nemožno odhliadnuť ani od postavenia, ktoré má povinný v exekúcii vedenej podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „exekučný poriadok“), ktorý má možnosť sa proti výkonu exekúcie vedenej rovnako na podklade právoplatných a vykonateľných exekučných titulov (§ 41 a nasl. exekučného poriadku) brániť priamo prostredníctvom súdu, ako nestranného a nezávislého orgánu štátnej moci. Pokiaľ by súdu zotrvali na tom, že daňová exekučná výzva je v zmysle § 248 písm. a/ O.s.p. vylúčená zo súdneho pries ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Konanie o určenie neúčinnosti právneho úkonu, neúčinnosť darovacej zmluvy, uspokojenie pohľadávky, ochrana práv veriteľa, odporovateľné právne úkony
Právna veta: Pokiaľ sa navrhovateľ tak, ako tomu je v danom prípade, svojím žalobným návrhom v súlade s § 42a ods. 2 Občianskeho zákonníka domáha svojej ochrany ako veriteľa pred právnym úkonom svojho dlžníka, ktorým sa zbavil svojho majetku za tým účelom, aby sa z neho nemohol uspokojiť jeho veriteľ, je zmyslom takéhoto návrhu dosiahnuť rozhodnutie súdu o určení, že je voči nemu neúčinný dlžníkom urobený právny úkon. Dlžníkove právne úkony sú v zmysle § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka právne neúčinné, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sťaženie spoločenského uplatnenia, odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia
Právna veta: Podľa § 2 ods.1 vyhl.č.32/65 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia odškodnenie za bolesť sa poskytuje za bolesti spôsobené poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Odškodnenie za bolesť musí byť primerané povahe poškodenia na zdraví a priebehu liečenia. Podľa § 6 ods.1 vyhl. pri odškodňovaní sťaženia spoločenského uplatnenia sa vychádza zo základného počtu bodov, ktorým bolo toto sťaženie ohodnotené v lekárskom posudku. Odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia je náhradou tzv. nemateriálnej škody a má slúžiť na to, aby si postihnutý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: domová prehliadka, príkaz na domovú prehliadku, realizácia príkazu na domovú prehliadku
Právna veta: Skutočnosťou je, že príslušné zákonné ustanovenie § 100 odsek 2 Trestného poriadku predpokladá v prípade vydania príkazu na domovú prehliadku jej vykonanie bez meškania. Súčasne však zákon bližšie neupravuje v akej konkrétnej dobe má byť domová prehliadka vykonaná. Je to zrejmé aj z pragmatického dôvodu, keďže nie je možné dopredu predvídať aké konkrétne okolnosti nastanú a tieto môžu vykonanie samotnej domovej prehliadky skomplikovať, resp. spôsobiť, že k jej vykonaniu dôjde aj v neskoršom termíne. Nepochybne je to spôsobené aj tým, že na realizáciu tejto (domovej prehliadky) je potrebné, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Inštitút predbežného opatrenia, zásah do vlastníckych práv účastníkov konania, zásada primeranosti zásahu, vlastnícke právo, právo vlastniť majetok
Právna veta: Účinky predbežného opatrenia nesmú neprimerane zasahovať do právnych vzťahov účastníkov. Je tu zásada primeranosti zásahu, kde takéto predbežné opatrenie nemá nad mieru primeranú veci obťažovať účastníka, proti ktorému smeruje. Aj keď je teda nesporné, že predbežným opatrením možno zasiahnuť do vlastníckeho práva účastníka konania, je to však možné len v nevyhnutnej miere a v takom rozsahu, aby toto obmedzenie nebolo v rozpore s ustanovením § 123 Občianskeho zákonníka, ako aj článku 20 ods. 1 Ústavy SR a čl. 11 Listiny základných práv a slobôd.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosti príkazcu, rekonštrukcia bytu, obstaranie výmeny okien a dverí pre príkazcu, náhrada nákladov vynaložených pri vykonávaní príkazu
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy príkazca má povinnosť nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu. Túto povinnosť má príkazca bez ohľadu na to, či bola dohodnutá určitá odmena za vykonanie príkazu alebo nie. Príkazná zmluva nemusí byť zo zákona odplatná, pretože odmena sa poskytne len vtedy, keď bola dohodnutá alebo keď je obvyklá. Kým odmena predstavuje odplatu za vykonanie príkazu, vynaložené náklady sú náklady potrebné na vykonanie príkazu. § 728 OZ ukladá príkazcovi nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady, vynaložené pri vykonávaní príkazu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zastavenie správneho konania, dôvod zastavenia konania, procesné rozhodnutie, správna úvaha
Právna veta: Zastavenie konania je jednou z foriem, ktorou sa správne konanie uzatvára konečným spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v Správnom poriadku alebo v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Pri zastavení konania je správne konanie skončené skôr, než sa dospeje k meritórnemu rozhodnutiu vo veci samej. Keďže dôvody na zastavenie konania sú vymedzené taxatívne, ak sú splnené zákonné podmienky, správny orgán nemá inú možnosť. Voľná úvaha je v podstate vylúčená. Súčasná platná právna úprava zastavenia konania je koncepčne novým riešením a pokrýva všetky p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde, sféra dispozície, objektívne oboznámiť
Právna veta: Podľa § 45 ods. 1 Obč. zák. prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde. Prejav vôle dôjde neprítomnej osobe vtedy, keď sa ocitne vo sfére jej dispozície, teda dôjde do takej sféry, v rámci ktorej možno rozumne očakávať, že sa adresát s obsahom danej písomnosti môže objektívne oboznámiť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bytový dom, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome
Právna veta: Zmluva o prevode vlastníctva bytu v dome je pomenovaným typom právneho úkonu, pre vznik ktorého zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov okrem všeobecných náležitostí ustanovuje v § 5 ods. 1 písm. a) - h) i osobitné náležitosti, ktoré tento právny úkon musí mať. Vlastníctvo bytu v dome preto nemožno nadobudnúť na základe právneho úkonu, ktorý síce obsahuje podstatné náležitosti niektorej zo zmlúv o prevode nehnuteľností, (ktorej podstatnými náležitosťami sú predmet a cena), ale neobsahuje osobitné náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu v dome podľa § 5 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústna zmluva o dielo, riadne zhotovenie diela, stavebné dielo, stavba ústredného kúrenia, splatnosť ceny za dielo, skončené dielo
Právna veta: Podľa § 633 ods. 1 Občianskeho zákonníka zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme. Podľa § 634 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Na základe absencie dohody účastníkov zmluvy o diele o dobe splatnosti ceny diela je s poukazom na citované ustanovenie § 634 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka potrebné vychádzať z právneho záveru, že doba splatnosti ceny za dielo vyplýva priamo zo zákona, teda že cena s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správca bytového domu, fond údržby a opráv bytového domu, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, povinnosti správcu, zmluva o výkone správy domu
Právna veta: Z ust. § 6 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 8 ods. 3 vyplýva, že správou domu je okrem iného i zabezpečovanie prevádzky, údržby, opráv a udržiavanie spoločných častí domu či jeho zariadení a samozrejme i zabezpečovanie iných činností, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku. Za tým účelom sú vlastníci jednotlivých bytov či nebytových priestorov v dome povinní poukazovať správcovi v súlade so zmluvou o výkone správy preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv (§ 10 ods. l zákona č. 183/1993 Z.z.). Súd prvého stupňa však správne poukáza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: darovacia zmluva, darovanie , plnenie záväzku, bezplatné prenechanie daru obdarovanému
Právna veta: Z ust. § 628 ods. 1 Obč. zákonníka vyplýva, že darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva obdarovanému. Ďalej z ust. § 630 Obč. zákonníka vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. I keď predmetnou darovacou zmluvou, na základe ktorej odporca nadobudol do svojho vlastníctva nehnuteľnosti, zároveň tento prevzal aj záväzok starať sa o navrhovateľa v starobe, navrhovateľ nedôvodne namieta, že odporca dostal predmetné nehnuteľnosti v hodnote XXX.XXX,- Sk za to, že sa o neho bude starať. Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, nedbalostné konania, nedbanlivosť konania prevádzateľa dopravného prostriedku, premávka na pozemných komunikáciách
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe za nedbanlivosť prevádzateľa podľa § 430 ods.1 druhá veta O. z. sa považuje porušenie len takej povinnosti, ktorá je uložená všeobecne záväzným právnym predpisom. V čase, keď syn žalovanej použil jej vozidlo bol účinný zák.č.315/96 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý však v žiadnom ust. neukladal vlastníkovi, resp. držiteľovi vozidla povinnosť vyslovene zakázať inej osobe (teda ani svojmu rodinnému príslušníkovi), aby nepoužil jeho vozidlo, ani povinnosť odložiť kľúče od vozidla na neprístupné miesto, preto záver, ku ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: konkurzné konanie, zrušenie konkurzu na úpadcu pre nedostatok majetku, konkurzna podstata, správca konkurznej podstaty
Právna veta: O zrušení konkurzu pre nedostatok majetku súd rozhodne kedykoľvek počas konkurzu, keď sa dozvie, že majetok konkurznej podstaty nepostačuje na úhradu pohľadávok proti podstate. Súd pri posúdení tejto skutočnosti vychádza z hodnoty majetku, ktorá tvorí konkurznú podstatu a ktorá patrí úpadcovi. Pohľadávky proti podstate sú predovšetkým pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a týkajú sa správy a speňaženia majetku úpadcu. Súd bude o zrušení rozhodovať spravidla na návrh správcu, ktorý zistí stav majetku a má možnosť posúdiť, či tento majetok bude postačovať na úhradu pohľadávok proti po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik predbežného opatrenia, práva a povinnosti účastníkov po zamýšľané obdobie, dôvody zrušenia predbežného opatrenia
Právna veta: Podľa § 77 ods. 2 OSP predbežné opatrenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené. Predbežné opatrenie môže zaniknúť z taxatívne vymedzených dôvodov stanovených v § 77 ods. 1 písm. a) až d) OSP alebo ho môže zrušiť súd, ktorý ho nariadil. O zrušení predbežného opatrenia sa rozhoduje len na návrh, výnimku sú konania, kde bolo vydané predbežné oparenie aj bez návrhu. Uznesenie o nariadení predbežného opatrenia je vykonateľné bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Jeho účinky predbiehajú právoplatnosť a preto ak vzniknú dôvody na zrušenie predbežného opatrenia, možno ho zrušiť bez ohľadu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: konkurzné konanie, zastavenie konkurzného konania, posúdenie hodnoty majetku dlžníka, zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka fyzickej osoby nemá hodnotu ani 1.659,70 eur. Podľa odseku 3 hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podmienky náhradnej starostlivosti, náhradná starostlivosť o maloleté dieťa, náhradná starostlivosť
Právna veta: V prvom rade je potrebné poukázať na to, že maloleté dieťa má oboch rodičov, a len ak ani jeden z týchto rodičov nie je schopný o maloleté dieťa sa starať, len v takomto prípade je možné zvažovať starostlivosť o maloleté dieťa inou osobou. V zmysle § 44 ods. 1 Zákona o rodine, náhradnou starostlivosťou je viacero osobitne usporiadaných, na seba nadväzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich dočasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremená, právo vyplývajúce z vecného bremena, veci a práva
Právna veta: Vecné bremená obmedzujú vlastnícke právo vlastníka k veci v prospech iného subjektu. Toto obmedzenie sa môže vzťahovať len na nehnuteľnosť (§ 119 ods. 2). Na základe tohto právneho vzťahu vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká povinnosť v prospech oprávneného subjektu niečo strpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Vecné bremená, ktoré sú spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (pôsobia in rem) slúžia na účelnejšie a prospešnejšie využívanie nehnuteľnosti patriacej vlastnícky oprávnenému (právo cesty, prechodu, právo odberu vody zo studne a iné). Vecné bremená, v ktorých oprávnenia slúžia u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena výšky výživného na maloleté dieťa, rozsah výživného rodičov, zárobkové možnosti rodičov, podstatná zmena pomerov oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného musí súd posúdiť komplexne všetky zmeny v pomeroch účastníkov, ku ktorým došlo od predchádzajúcej úpravy a musí taktiež prihliadnuť na vývoj životných nákladov za celé obdobie, ktoré uplynulo od vydania posledného rozhodnutia o výživnom, tzv. valorizačnú klauzulu zakotvenú v ustanovení § 78 ods. 3 Zákona o rodine. Pre určenie výšky výživného pre dieťa sú rozhodujúce reálne zárobkové možnosti, schopnosti a majetkové pomery každého z rodičov, ktoré sú dané nielen ich subjektívnymi vlastnosťami, ale aj okolnosťami objektívneho charakteru. Naviac, súd prihliada i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nariadenie ústavnej starostlivosti súdom, náhradná osobná starostlivosť, vážne ohrozenie výchovy maloletého dieťaťa, nariadenie ústavnej starostlivosti
Právna veta: Pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd povinný vždy skúmať či maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Súd môže nariadiť ústavnú výchovu len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave, alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Ústavná výchova resp. starostlivosť je najzávažnejším výchovným opat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, univerzálne poštové služby, náhrada trov konania
Právna veta: Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby. Podľa ustanovenia § 28 citovaného zákona, oslobodené od dane sú univerzálne poštové služby. Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou. Ustanovenie § 196 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrady pri výkone práce v zahraničí, ďalšie zložky mzdy, výška výživného, náhrada cestovných výdavkov
Právna veta: Odlučné ako náhrada cestovných výdavkov, ktoré patria zamestnancovi s miestom výkonu práce v zahraničí, patrí zamestnancovi vo výške upravenej v zákone číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (§ 19 zákona). Tieto náhrady cestovných výdavkov, ktoré patria zamestnancovi pri plnení pracovných úloh a ktoré sú mu vyplácané v súlade s § 145 Zákonníka práce, sa nezahrňujú do čistého príjmu povinného rodiča za účelom určenia, či zmeny výšky výživného podľa zásad uvedených v ustanoveniach § 62 a § 75 ods. 1 Zákona o rodine (Rc 55/1992). Prihliadať k takto získanej mzdovej zložke je možné len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: splnomocnenie na zastupovanie, zastúpenie viacerími splnomocnenými osobami, právo na súdnu ochranu účastníka, zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva
Právna veta: Ak § 24 O.s.p. z dôvodu zabezpečenia čím najdôslednejšej garancie práva na súdnu ochranu, umožňuje účastníkovi zastúpenie viacerými splnomocnenými zástupcami ak ide o zastúpenie podľa § 25 O.s.p., je bez významu akou „osobou“ vykonávajúcou advokáciu je účastník zastúpený, teda či právnickou alebo fyzickou, lebo podstatou je výkon advokácie v súlade s ustanoveniami zákona o advokácii (§ 1 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 15 ods. 1 prvá veta zákona o advokácii) pri ktorom je garantované ústavné právo účastníka na právnu pomoc. V prospech takéhoto názoru svedčí i to, že nemožno robiť rozdiel medzi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, všestranný vývoj dieťaťa, fyzická a duševná vyspelosť
Právna veta: Výživné pre maloleté deti slúži nielen k uspokojovaniu ich výživy v užšom zmysle, k uspokojovaniu všetkých odôvodnených hmotných potrieb (šatstvo, obuv, bývanie a strava), ale aj ďalších potrieb dôležitých k úspešnej výchove dieťaťa (vzdelávanie, príprava na budúce povolanie, kultúrne, športové a rekreačné potreby). Ich miera je rôzna podľa okolností konkrétneho prípadu, predovšetkým je odstupňovaná podľa veku dieťaťa (fyzickej a duševnej vyspelosti), jeho zdravotného stavu, schopností, náklonností a spôsobu prípravy na budúce povolanie a celkové uplatnenie v spoločenskom živote. Odôvodnené po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: počítanie lehôt v sociálnom poistení, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, lehota je zachovaná ak
Právna veta: Podľa § 29 ods. 1 zákona na počítanie lehôt v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis (O.s.p.), ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 29 ods. 2 zákona, ak posledný deň lehoty ustanovenej v konaní vo veciach sociálneho poistenia podľa tretej časti pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, je posledný deň lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na príslušnom orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie, alebo ak sa podanie odovzdá na prepravu poštou, alebo sa odošle elektronickou poštou.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predkladanie spisu nadriadenému súdu, úkony účastníkov
Právna veta: V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O.s.p. (t. j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísané - každý rovnopis vlastnou rukou, pri právnických osobách opatrený podpisom osoby oprávnenej konať za subjekt, ako aj odtlačkom pečiatky a datované), tiež uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: výkon daňovej exekúcie, daňové exekučné konanie, súpis hnuteľných vecí, zásah do vlastníckeho práva, zákaz nakladania s majetkom
Právna veta: Vzhľadom na všeobecný príklon k stále sa zužujúcemu výkladu § 248 O.s.p. je nutné tento názor prehodnotiť a prihliadnuť na hybridnú povahu daňovej exekučnej výzvy. Daňová exekučná výzva opúšťa charakter procesného rozhodnutia, a to vzhľadom na jej následky v hmotnoprávnej rovine. Teda, nielenže zakladá určitý vzťah medzi povinným a správcom dane, ale fakticky mení aj rozsah práv povinného k určitým zložkám jeho majetku, jeho vlastníctva. Daňovou exekučnou výzvou sa totiž, bez ohľadu na reakciu povinného subjektu ukladá tiež zákaz nakladania s majetkom, na ktorý chce správca dane uplatniť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: náhradná osobná starostlivosť, príbuzný maloletého dieťaťa, záujem maloletého dieťaťa, obmedzenie rodičovských práv a povinností vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, t. j. do osobnej starostlivosti inej osoby, než rodiča. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti súd uprednostní predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa, ak spĺňa ustanovené predpoklady. Podľa článku 3 Dohovoru o právach dieťaťa, záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, či už ju budú uskutočňovať verejné alebo súkromné zariadenia sociálnej starostlivosti, súdy, správne alebo záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nárok advokáta na náhradu za stratu času, úkon právnej služby mimo sídla advokáta, použitie vlastného motorového vozidla advokátom, hotové výdavky a náhrada za stratu času
Právna veta: Nárok advokáta na náhradu výdavkov súvisiacich s cestovným a na náhradu za stratu času vyplýva z § 15 a § 17 vyhlášky. Osobitný charakter výkonu funkcie advokáta odôvodňuje použitie vlastného cestného motorového vozidla na cestu za úkonom právnej služby do miesta, ktoré nie je totožné so sídlom jeho advokátskej kancelárie, a preto pôjde, bez ohľadu na vzdialenosť, vždy o účelne vynaložené cestovné náklady, na náhradu ktorých má advokát nárok. Táto zásada bude platiť aj pri cestách v jednom meste, ak sa cestné motorové vozidlo použije z okresu do okresu. Je na mieste rozlíšenie medzi pojmami „m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie konkurzu na majetok povinného , výťažok speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu , dôsledky vyhlásenia konkurzu, exekučné konanie
Právna veta: Podľa § 36 ods. 5 Ex.por., ak osobitný zákon neustanovuje inak, exekučné konanie nemožno prerušiť, nemožno odpustiť zmeškanie lehôt a po skončení exekučného konania nemožno podať návrh na obnovu exekučného konania. Podľa citovaného ustanovenia začatie konkurzného konania má, okrem iného, aj za následok, že na majetok, patriaci dlžníkovi, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú. To sú aj účinky začatia reštrukturalizačného konania podľa § 114 zákona č. 7/2005 Z.z. Z toho vyplýva, že na súdnu exek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, právna úprava spotrebiteľskej zmluvy, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Spotrebiteľské právo patrí k najviac sa rozvíjajúcim oblastiam práva, ktorého základnou funkciou je ochrana spotrebiteľa, ako tzv. slabšej strany. Problematika ochrany spotrebiteľa je inštitút, ktorý treba vnímať komplexne a ktorý sa dotýka viacerých typov zmlúv. Podľa § 52 ods. 1 Obč. zákonníka je spotrebiteľskou zmluvou každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, bez odkazu na Obch. zákonník. Spotrebiteľskú zmluvu do Obč. zákonníka zaviedla jeho novela zákonom č. 150/2004 Z.z. Bola tak implementovaná smernica Rady č. 93/13/EHS o neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Spotrebiteľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podanie odvolania v neprospech obžalovaného, právo poškodeného na podanie odvolania, oprávnené osoby podľa trestného poriadku
Právna veta: Podľa § 308 ods. 1 Tr.por. môže rozsudok odvolaním napadnúť v neprospech obžalovaného prokurátor, a len čo do povinnosti na náhradu škody má toto právo aj poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: Inštitút predbežného opatrenia, výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, splatnosť výživného
Právna veta: Predbežné opatrenie je procesný inštitút slúžiaci na okamžitú, avšak dočasnú úpravu pomerov účastníkov do rozhodnutia vo veci samej. V konaní starostlivosti o maloleté deti je preto nariadenie predbežného opatrenia namieste najmä, ak výživa dieťaťa je vážne ohrozená (§ 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p.), a ak si vyžaduje záujem dieťaťa jeho odovzdanie do starostlivosti druhého rodiča, alebo do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti (§ 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p.). Starostlivosť treba opäť chápať ako procesný nástroj, pričom jeho úprava potvrdzuje provizórnosť ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odstraňovanie stavieb, stavba, právo vlastniť majetok, zásada superficio solo non cedit, zriadenie stavby na cudzom pozemku, príkaz na odstránenie stavby
Právna veta: V zmysle § 91 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný poriadok“), pokiaľ sú závadným stavom stavby bezprostredne ohrozené životy osôb a ak stavbu nemožno zachovať, môže stavebný úrad výnimočne vydať ústny príkaz na odstránenie stavby a zabezpečiť odstránenie stavby bez prerokovania s vlastníkmi stavby. Stavebný úrad najneskoršie do 3 dní písomne oznámi rozhodnutie vlastníkovi stavby a dôvody, pre ktoré bol príkaz vydaný, a rozhodne o úhrade nákladov na odstránenie stavby. Pôsobnosť stavebného úradu v zmysl ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: branná povinnosť, mimoriadna vojenská služba, dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti, odopretie výkonu mimoriadnej služby, alternatívna služba
Právna veta: Branná povinnosť je stále (ako jedna z mála vo vzťahu k fyzickým osobám) ustanovená v Ústave Slovenskej republiky a podrobne ju upravuje zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: alternatívna služba, branná povinnosť, mimoriadna vojenská služba, dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti, odopretie výkonu mimoriadnej služby
Právna veta: Vznik a určenie osôb povinných podrobiť sa brannej povinnosti, možnosť odoprieť výkon mimoriadnej služby a činnosti vykonávané v rámci alternatívnej služby.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, oprávnenie pri objasňovaní priestupkov, odmietnutie podrobiť sa dychovej skúške
Právna veta: Prostredníctvom zákona č. 313/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), bolo s účinnosťou od 01.11.2011 výrazne obmenené doterajšie ustanovenie § 289 Trestného zákona.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo svedka odoprieť výpoveď, dokazovanie v trestnom konaní, výpoveď svedka z prípravného konania, vypočutie svedka na hlavnom pojednávaní
Právna veta: Výsluch svedka je jedným z kľúčových dôkazných prostriedkov, ktorý môže orgán činný v trestnom konaní v rámci prípravného konania a súd v rámci konania súdneho vykonať, aby tak mohol byť naplnený hlavný predmet trestného konania deklarovaný v § 1 Trestného poriadku. V súlade s ust. § 119 ods. 1 Trestného poriadku musí byť každý dôkazný prostriedok získaný podľa zákona a zároveň striktne podľa zákona aj vykonaný. Napriek zákonným limitom, ktoré upravujú tento procesný úkon a rozvíjajúcej sa judikatúre reflektujúcej na dané prípady je možné konštatovať, že naďalej sa pri predmetnom inštitúte vys ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, marenie výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, marenie výkonu úradného rozhodnutia, neplnenie predbežného opatrenia, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Oznamovanie prípadov o porušení rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, sa v súčasnosti vyskytuje v problematike priestupkov. „Neplnenie rozhodnutia alebo súdom schválenej dohody, v praxi najčastejšie vo forme bránenia oprávnenému rodičovi v stretávaniu sa s maloletým dieťaťom zo strany povinného rodiča, môže za istých podmienok napĺňať skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu rozhodnutia,“ vysvetľuje riaditeľka odboru priestupkov Sekcie verejnej správy MV SR Jana Vallová.
MENU