Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 05:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, Zavinené porušenie povinnosti sudcu, vylučenie sudcu, pochybnosti o nezaujatosti sudcu, teória zdania, odvolací disciplinárny senát
Právna veta: Niet pochýb o tom, že sudca sa má objektívne javiť v očiach strán, že je nestranný a zároveň musí byť vylúčená akákoľvek vonkajšia oprávnená pochybnosť o jeho nestrannosti. Na druhej strane vo vzťahu k prezentovanej teórii zdania je potrebné uviesť, že pochybnosť o nestrannosti súdu, resp. sudcu nemôže vyplývať len zo všeobecných úvah a domnienok bez existencie relevantnej a adekvátnej konkrétnej skutočnosti, ktorá by nestrannosť sudcu spochybňovala. V tejto súvislosti odvolací disciplinárny senát podotýka, že odvolateľ neuviedol žiadnu relevantnú konkrétnu skutočnosť, ktorá by spochybňovala n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žalovaný správny orgán podľa § 250 ods. 4 OSP, správny orgán
Právna veta: Hoci § 250 ods. 4 OSP kogentne definuje žalovaného v konaní o žalobe podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ako správny orgán, ktorý rozhodol v poslednom stupni, nie je povinnosťou súdu zisťovať namiesto žalobcu, ktorý správny orgán má byť žalovaný. Platí to pre prípady, kedy žalobca označí ako žalovaného správny orgán, ktorý sa žiadnym spôsobom nezúčastnil na konaní, v ktorom bolo napadnuté rozhodnutie vydané.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov súdneho konania, určovacia žaloba, ustanovenia o tarifnej odmene
Právna veta: Ak je predmetom konania žaloba o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok podľa ust. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, pre účely určenia výšky súdneho poplatku i pre účely určenia výšky náhrady trov konania ide o konanie, ktorého predmet nemožno oceniť peniazmi.

Pri výpočte výšky náhrady trov konania, ktoré pozostávajú z náhrady trov právneho zastúpenia, je potrebné aplikovať ustanovenie § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: trovy exekúcie, procesné zavinenie na zastavení exekúcie, zastavenie exekúcie ex offo, trovy zastavenej exekúcie, návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, strata účinnosti exekučného titulu, uplynutie prekluzívnej lehoty exekúcie, určenej na jeho vykonanie, náhrada trov exekúcie
Právna veta: Súd môže uložiť oprávnenému povinnosť nahradiť nevyhnutné trovy exekúcie v zmysle § 203 ods. 1 a ods. 2 Exekučného poriadku len v prípade, ak dôjde k zastaveniu exekúcie jeho zavinením, alebo ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Predmetné zákonné ustanovenie upravuje výnimku zo zásady zakotvenej v ustanovení § 197 Exekučného poriadku...Dovolací súd sa stotožňuje s názorom generálneho prokurátora, podľa ktorého, pokiaľ oprávnená podala včas návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia, resp. na vykonanie exekúcie, neprichádza do úvahy jej procesné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste, podmienky dovolania, strata možnosti podať dovolanie, súhlas so schválením dohody o vine a treste, námietka neprimeranosti uloženého trestu, ochranné protitoxikomanické liečenie, zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, riadny opravný prostriedok
Právna veta: Z ustanovení § 369 ods. 2 a § 372 ods. 1 Tr. por. vyplýva, že obvinený môže podať dovolanie len proti rozhodnutiu súdu druhého stupňa, ktorým bola vec právoplatne skončená. Obvinený sa tým, že zákonom predpísaným spôsobom prejavil súhlas so schválením dohody o vine a treste okrem iného vzdal aj oprávnenia podať proti rozsudku súdu prvého stupňa riadny opravný prostriedok (§ 334 ods. 4 Tr. por.), v dôsledku čoho stratil aj možnosť podať proti takémuto rozhodnutiu dovolanie.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: rozhodnutie o odvolaní, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, zameškanie lehoty, vady žaloby, nárok za sťaženie spoločenského uplatnenia, zákonná lehota na podanie žaloby, nárok na úrazový príplatok, právoplatné rozhodnutie v správnom konaní, neúčinné podanie práva
Právna veta: Predpokladom preskúmania rozhodnutia žalovanej v súdnom konaní podľa V. časti druhej hlavy OSP je splnenie požiadavky, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť. Odvolací súd k tomu poznamenáva, že správne konanie v prejednávanej veci týkajúce sa nároku na úrazový príplatok je konaním dvojinštančným a dňom doručenia rozhodnutia odvolacieho správneho orgánu poslednému účastníkovi sa stáva rozhodnutie právoplatným. V dôsledku tejto skutočnosti sa proti nemu nemožno odvolať (§ 218 ods. 4 zákona o sociálnom poisten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výsluhové dôchodky policajtov a vojakov, výsluhové dávky
Právna veta:

Podľa § 68 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení účinnom do 31. decembra 2010 výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka u policajtov v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: rozhodnutie o trovách konania, posúdenie úspechu žalobcu v konaní ako čiastočný úspech, odvolanie žalobcu, nesprávne právne posúdenie úspechu v konaní, žiadosť žalobcu o sprístupnenie kópie úradného záznamu Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií o incidente poslanca NR SR, fiktívne rozhodnutie žalovaného správneho orgánu, nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov, nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov, základné pravidlá logického, jasného vyjadrovania
Právna veta: Súd prvého stupňa v odôvodnení rozhodnutia týkajúceho sa náhrady trov konania náležite nevyhodnotil, z akých dôvodov považoval úspech žalobcu v preskúmavacom konaní za čiastočný a súčasne pre posúdenie úspešnosti žalobcu jasným a zrozumiteľným spôsobom nevyhodnotil námietky žalobcu uvedené v žalobe. Senát odvolacieho súdu dáva do pozornosti, že Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre konštatuje, že súd by mal vo svojej argumentácii obsiahnutej v odôvodnení svojho rozhodnutia dbať aj na jeho celkovú presvedčivosť, teda na to, aby premisy zvolené v rozhodnutí, ako aj závery, ku kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: dôvody dovolania, zásada zodpovednosti za zavinenie, dovolanie obvineného, nesprávne právne posúdenie skutku, prečin ublíženia na zdraví, psychika páchateľa, objektívne znaky trestného činu, popis skutku
Právna veta: Namietané nesprávne skutkové zistenia, alebo nesúhlas s tým ako súd hodnotil vykonané dôkazy, nemôžu zakladať dovolací dôvod uvedený v ustanovení § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku. Motív páchateľa a subjektívna stránka trestného činu sú znaky, ktoré sa síce týkajú psychiky páchateľa, ale prejavujú sa navonok v spáchanom skutku a dokazujú sa rovnako ako objektívne znaky trestného činu. Namietanie ich nezistenia, alebo nesprávneho či neúplného zistenia v dôsledku nevykonania dokazovania (obvinený sa v dovolaní za účelom zistenia skutkového stavu veci domáhal vykonania previerky výpovede s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: Oznamovacia povinnosť, dlžné poistné, poistné na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení, nesplnenie oznamovacej povinnosti, prihlásenie a odhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby, námietka premlčania, právo predpísať poistné
Právna veta: Podľa § 18 zákona č. 274/1994 Z. z. sa oznamovacou povinnosťou rozumie prihlásenie a odhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej je samostatne zárobkovo činná osoba zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení povinná splniť v zákonom stanovenej lehote...Pokiaľ si v čase splatnosti dlžného poistného žalobkyňa ako SZČO už oznamovaciu povinnosť splnila, i keď si ju mala splniť skôr, právo predpísať poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie sa premlčí v lehote 10 rokov odo dňa jeho splatnosti. Ak v dôsledku tejto skutočnosti správne orgány predpísali dl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: príplatok za velenie, výplata služobného príjmu, zníženie výsluhového dôchodku, služobný príjem za nevyčerpanú dovolenku profesionálneho vojaka, výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, výpočet vymeriavacieho základu pre určenie výšky výsluhového dôchodku, výpočet výsluhového dôchodku profesionálneho vojaka, nevyčerpaná dovolenka, služobný príjem
Právna veta: Odvolací súd v tejto spornej veci dospel k inému právnemu názoru ako žalovaný a tiež ako súd prvého stupňa, ktorý si osvojil právny názor žalovaného. Z § 55 ods. 2 prvej vety zákona č. 380/1997 Z.z. vyplýva, že pokiaľ profesionálny vojak nevyčerpá v celom rozsahu riadnu dovolenku, patrí mu služobný príjem za nevyčerpanú pomernú časť riadnej dovolenky vo výške zodpovedajúcej počtu dní nevyčerpanej riadnej dovolenky. Z dôvodu skončenia výkonu služobného pomeru žalobkyne však riadna dovolenka v rozsahu deväť dní vyčerpaná nebola, preto podľa názoru odvolacieho súdu nemožno uvedených deväť dní zap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poriadková pokuta v trestnom konaní, sťažnosti obžalovaného, obhajcu a svedka voči uzneseniu o udelení poriadkovej pokuty, dostatočné ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní, neúčasť na pojednávaní z dôvodu práceneschopnosti, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ospravedlnenie neučasti, poriadkova pokuta
Právna veta: Poriadková pokuta predstavuje tradičný spôsob postihu tých osôb, ktoré neuposlúchnu výzvu alebo vydaný príkaz a je jedným z prostriedkov vynútenia splnenia určitej povinnosti podľa Trestného poriadku. Ak je obžalovaný, jeho obhajca alebo svedok riadne a včas upovedomený o hlavnom pojednávaní, je potrebné takéto upovedomenie považovať za príkaz podľa Trestného poriadku, aby sa na hlavné pojednávanie dostavil tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 66 ods. 1 zák. č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Trestný poriadok). Dostatočným ospravedlnením podľa § 66 ods. 1 zák. č. 141/1961 Zb. v znení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, dôvody odňatia a prikázania veci
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len „prísediaci“), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. V zmysle ustálenej súdnej praxe treba pritom pomerom k prejednávanej veci rozumieť najmä skutočnosť, že orgán u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: právomoc, spor o určenie úmrtia zamestnanca v dôsledku pracovného úrazu, poistné na úrazové poistenie, porušenie viacerých bezpečnostných predpisov zamestnávateľa, inšpektorát práce, neuznanie úrazu zamestnanca ako pracovného úrazu, nepriznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom, preskúmanie rozhodnutí žalovanej o úrazových dávkach, Sociálna poisťovňa, poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, úmrtie zamestnanca následkom pracovného úrazu
Právna veta: Sociálna poisťovňa nie je oprávnená rozhodovať o tom, či úraz je úrazom pracovným, resp. či k úmrtiu zamestnanca došlo v dôsledku pracovného úrazu. Spor o určenie, či k úmrtiu zamestnanca došlo následkom pracovného úrazu, je sporom pracovno-právnym, o ktorom rozhodujú v súdy v civilnom súdnom konaní, uvedenom v § 7 ods.1 O.s.p. a upravenom v prvej až štvrtej časti O.s.p. Na také konanie je príslušný v prvom stupni okresný súd. Na základe úrazového poistenia Sociálna poisťovňa teda rozhoduje o priznaní úrazových dávok len v prípadoch preukázania poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: lekársky nález, zdravotné postihnutie, práceneschopnosť, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť , invalidný dôchodok, posudky posudkových lekárov
Právna veta: Podľa § 71 ods. 3 prvej vety zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby...Posudky posudkových lekárov preto dostatočne nezodpovedali na otázku vzniku navrhovateľkinej invalidity a jej rozsahu. Ich posudky by bolo možné považovať za presvedčivé a dostatočné len vtedy, ak by nevzbudzovali pochybnosti o komplexnom zhodnotení zdravotného stavu žiadateľky o dávku, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: priemerný osobný mzdový bod, percento zvýšenia dôchodkovej dávky, dôchodkové poistenie, výpočet dôchodku, dôchodkový vek, starobný dôchodok, zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Podľa § 65 ods. 1, 2 a 4 písm. d) zákona o sociálnom poistení nárok na starobný dôchodok vzniká získaním 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutím dôchodkového veku. Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 66 ods. 1 zákona o sociálnom poistení suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: trvanie väzby, väzobný dôvod, nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR, prípravné konanie, právo kedykoľvek žiadať o prepustenie
Právna veta: Podľa § 79 ods. 3 Tr. por. má obvinený právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej žiadosti nevyhovie, predloží ju bez meškania so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie, o čom upovedomí obvineného a jeho obhajcu. O takej žiadosti sa musí bez meškania rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obvinený, ak v nej neuvedie iné dôvody opakovať až po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť. Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal predložený spisov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osoba podozrivá zo spáchania priestupku alebo trestného činu, právo nevypovedať, zákaz donútenia k priznaniu, právo neprispieť žiadnym aktívnym spôsobom k svojmu obvineniu, právo nebyť nútený obviniť sám seba, povinnosť na vydanie veci, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta:

Je v rozpore so zákonom, ak príslušník vyzýva osobu, ktorá sa mu len zdá z nejakého subjektívneho dôvodu čudná (podozrivá), nepácha trestnú činnosť, vyložiť veci, ktoré by mohli pochádzať z trestnej činnosti. Uvedené je podstatné aj preto, že zákaz donútenia k priznaniu zahŕňa nielen právo nevypovedať, ale aj právo neprispieť žiadnym aktívnym spôsobom, či už priamo alebo nepriamo, k svojmu obvineniu. V tejto súvislosti možno poukázať na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý judikoval, že ani verejný záu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, dôvody pre odňatie veci, pochybnosti o nezaujatosti sudcov, zločin vydierania, odňatie veci súdu, prikázanie inému súdu, námietka zaujatosti proti všetkým sudcom
Právna veta: Podľa existujúcej súdnej praxe, námietka zaujatosti vznesená procesnou stranou proti všetkým sudcom konkrétneho súdu sa považuje za návrh na delegáciu v zmysle ustanovenia § 23 Tr. por. Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Pre zmenu príslušnosti súdu určenej zákonom, a teda pre rozhodnutie o odňatí veci a jej prikázaní inému súdu toho istého druhu a stupňa musia existovať závažné „dôležité dôvody“.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: nárok na zníženie dôchodkového veku, podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok, nárok na starobný dôchodok, pracovné kategórie, dôchodkový vek, starobný dôchodok, účely zníženia dôchodkového veku, doba v zamestnaní
Právna veta: Získaná doba v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a v zamestnaní zaradenom do II. pracovnej kategórie sa na účely zníženia dôchodkového veku pre nárok na starobný dôchodok nemôže sčítať.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, rozhodnutie o vzatí zadržanej (vyžiadanej) osoby do predbežnej väzby, rámcové vymedzenie dôvodu, podmieňujúceho vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, fakultatívna väzba, účel predbežnej väzby, predbežná väzba
Právna veta: I. Rozhodnutie o vzatí zadržanej (vyžiadanej) osoby do predbežnej väzby je v zmysle § 15 ods. 1, ods. 2 zákona o EZR v znení zákona č. 344/2012 Z.z. účinného od 1. decembra 2012 rozhodnutím fakultatívnym, ktoré okrem splnenia formálnych podmienok vyžaduje aj zistenie existencie takých okolností (materiálna podmienka), z ktorých vyplýva obava zo zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze v prípade, ak by sa toto viedlo voči vyžiadanej osobe na slobode. II. Okolnosťami odôvodňujúcimi hrozbu zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze sú vecou individuálneho posúdenia zo str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: interný normatívny akt, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, uložený záväzný pokyn, štátny orgán, čl. 2 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: Stanovisko Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR je interným normatívnym aktom orgánu verejnej správy, ktorý nemôže založiť vznik právnej povinnosti pre sociálne odkázanú osobu. Obsah stanoviska nebol publikovaný v Zbierke zákonov a nezakladá preto sociálne odkázanej osobe práva ani povinnosti a jeho dodržanie od nej nemožno vynucovať a vyvodzovať z jej konania protiprávnosť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť platiť trovy konania, zásada úspechu v konaní, povinnosť hradiť trovy konania, účelné uplatňovanie alebo bránenie práva, zásada zodpovednosti za výsledok, miera úspechu vo vec, právo súdu priznať plnú náhradu trov konania účastníkovi aj napriek tomu, že mal vo veci úspech len čiastočný
Právna veta: Od povinnosti platiť trovy konania (§ 140 O.s.p.) treba odlíšiť povinnosť hradiť trovy konania. Podstata povinnosti hradiť trovy konania spočíva v tom, že súd zaviaže jedného účastníka konania nahradiť druhému účastníkovi buď celkom, alebo sčasti trovy konania, ktoré v priebehu konania tento druhý účastník už zaplatil. Pritom povinnosť nahradiť trovy konania zahŕňa iba tie, ktoré boli potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ako to správne uvádza aj generálny prokurátor v mimoriadnom dovolaní, pri rozhodovaní o náhrade trov konania vychádza súd zo zásady zodpovednosti za výs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, prípustnosť dovolania podľa § 236 OSP, nesprávna aplikácia právnych predpisov, viazanosť nižších súdov právnym názorom dovolacieho súdu, omyl súdu, vydanie nehnuteľnosti, dovolací dôvod žalovanej
Právna veta: Na dovolací dôvod žalovanej, spočívajúci v nesprávnom právnom posúdení veci súdmi nižších stupňov, dovolací súd nemohol prihliadať, pretože uvedené skutočnosti by mohli byť len odôvodnením dovolania v prípade, ak by dovolanie bolo prípustné, a nie dôvodom jeho prípustnosti podľa § 236 a nasl. O.s.p. Právnym posúdením veci je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vted ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť orgánov verejnej moci oznámiť úradu elektronickú adresu elektronickej podateľne, elektronická potvrdenka, overenie a nasledujúce prijatie elektronického dokumentu, pokusy o doručenie, elektronický podpis
Právna veta:

Orgány verejnej moci sú povinné oznámiť úradu elektronickú adresu elektronickej podateľne, na ktorej prijímajú podania vo forme c alebo elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Zoznam elektronických adries zverejňuje úrad na svojej internetovej stránke (§ 29 ods. 1 zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise). Ihneď po prijatí priradí elektronickému dokumentu časový údaj zodpovedajúci objektívnemu času prijatia dokumentu; t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na tlmočníka a prekladateľa, sťažnosť vyžiadanej osoby, trestný čin obchodovania s ľuďmi
Právna veta: Právo na tlmočníka a prekladateľa patrí medzi základné práva osôb uvedených v § 2 ods. 20 Tr. por., garantované Ústavou Slovenskej republiky. Ak si takáto osoba zvolí jazyk, na ktorý nie je v zozname tlmočníkov zapísaný žiadny tlmočník alebo prekladateľ alebo vec neznesie odklad a zapísaný tlmočník a prekladateľ nie je dostupný, priberie orgán činný v trestnom konaní alebo súd tlmočníka alebo prekladateľa na úradný jazyk štátu, ktorému táto osoba rozumie (§ 28 ods. 2, ods. 3 Tr. por.). Ak má orgán činný v trestnom konaní alebo súd dostatočne preukázané, že takým jazykom je slovenský jazyk, pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: Všeobecné ustanovenia o výkone trestu odňatia slobody, príslušnosť vo vykonávacom konaní, nesprávne poučenie o neprípustnosti sťažnosti, odňatie práva na podanie sťažnosti, príslušnosť súdov vo vykonávacom konaní vo vzťahu k výkonu trestu odňatia slobody, predloženie spisu Najvyššiemu súdu SR na rozhodnutie sporu o príslušnosť, žiadosť o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, započítanie výkonu trestu odňatia slobody, zločin úverového podvodu, spor o príslušnosť podľa § 22 ods. 1 Tr. por., súhrnný trest odňatia slobody, osoby aktuálne vo výkone trestu, rozhodnutie o podmienečnom prepustení
Právna veta: Príslušnosť súdov vo vykonávacom konaní vo vzťahu k výkonu trestu odňatia slobody upravujú dve ustanovenia. Všeobecným je ustanovenie § 406 ods. 2 Tr. por. – rozhodnutia súvisiace s výkonom trestov a ochranných opatrení robí, ak nie je ďalej ustanovené inak, súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Špeciálnym ustanovením k nemu je § 407 ods. 2 Tr. por. – u osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, robí rozhodnutie súvisiace s výkonom tohto trestu súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva. Ide tu o osobitnú úpravu miestnej príslušnosti. I keď sa vzťahuje na osoby, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci dedičského konania, pozostalý manžel, zánik manželstva smrť jedného z manželov, vyporiadanie BSM, dedičstvo, Dedičské konanie, poručiteľ, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je právny vzťah, ktorý je nerozlučne spätý s existenciou manželstva. Zánikom manželstva, smrťou jedného z manželov alebo jeho vyhlásením za mŕtveho zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Súčasťou konania o dedičstve je aj proces vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva medzi poručiteľom a jeho pozostalým manželom. Predpokladom vyporiadania v dedičskom konaní je jednak existencia majetku, ktorý tvoril bezpodielové spoluvlastníctvo poručiteľa a pozostalého manžela, a jednak skutočnosť, že počas ži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, rozpor s princípmi spravodlivosti, intenzita zásahu, porušenie práva na súdnu ochranu, vada nedostatku dôvodov rozhodnutia, odôvodnenie súdneho rozhodnutia, pravidlá formálnej a právnej logiky, ústavou garantované práva
Právna veta: Požiadavka riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia vyplýva nielen z potreby účastníkov mať možnosť dozvedieť sa o dôvodoch a príčinách, pre ktoré súd rozhodol určitým spôsobom, ale aj z prípadnej potreby skutkovo a právne argumentovať proti vydanému rozhodnutiu súdu v rámci využitia riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Vada nedostatku dôvodov rozhodnutia sama osebe nemusí vždy disponovať potrebnou intenzitou smerujúcou k porušeniu ústavných práv účastníkov. Túto skutočnosť je potrebné posudzovať vždy individuálne pre konkrétny prípad a so zreteľom na charakter konania. Takú intenzi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: účastníci, zmätočnosť konania, aktívna a pasívna legitimácia účastníka konania, právna subjektivita, prípustnosť dovolania, procesná spôsobilosť, vplyv na prípustnosť dovolania, otázka aktívnej legitimácie účastníkov
Právna veta: Dovolací súd vo všeobecnosti poukazuje na to, že otázka aktívnej legitimácie účastníkov konania (žalobcu) nemá žiaden vplyv na prípustnosť dovolania podľa § 237 O.s.p. Ak súd nesprávne posúdi túto otázku, nejde o vadu konania, ktorá by spôsobovala tzv. zmätočnosť konania. Nedostatok hmotnoprávnej legitimácie (vecnej aktívnej alebo pasívnej legitimácie) môže mať iba vecný dopad na výsledok sporu v podobe vydania meritórneho rozhodnutia, ktorým sa žaloba zamieta. Od aktívnej alebo pasívnej legitimácie účastníka konania treba odlišovať spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 O.s.p.) a procesnú s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 Tr. por., obrazovozvukový záznam, voľný preklad nahrávky z cudzieho jazyka, nezákonne získaný dôkaz, zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi spolupáchateľstvom
Právna veta: Ak je postupom podľa § 115 Tr. por. zaznamenaná komunikácia v cudzom jazyku, podmienkou použitia záznamu telekomunikačnej prevádzky v zmysle § 115 ods. 6 Tr. por. ako (pôvodného) dôkazu je jeho doslovný prepis v cudzom jazyku, preložený do slovenského jazyka, ak to vyhotovený záznam umožňuje a pretlmočenie celého obsahu alebo príslušnej časti obsahu záznamu preloženého do slovenského jazyka (§ 28 Tr. por. per analogiam) a jeho prepis do textovej podoby.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: vyžadovanie súhlasného stanoviska ostatných účastníkov konania v rámci delegácie veci z dôvodu vhodnosti, návrh žalovanej na prikázanie veci inému súdu z dôvodu zmeny sídla spoločnosti, dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, delegácia veci z dôvodu vhodnosti, nárast trov konania, zmena sídla spoločnosti , stanovisko ostatných účastníkov konania
Právna veta: Podstatný význam v rámci inštitútu delegácie veci z dôvodu vhodnosti má i stanovisko ostatných účastníkov konania. Odôvodňovanie navrhovanej delegácie veci tým, že došlo (po podaní žaloby na súd - poznámka dovolacieho súdu) k j nevykazuje charakter takej výnimočnosti aby bolo možné návrhu vyhovieť, pričom tiež je potrebné zohľadniť nesúhlasné vyjadrenie žalobcu a skutočnosť, že v prípade vyhovenia návrhu na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti by práve na strane žalobcu mohlo dôjsť k ťažkostiam (napr. k nárastu trov konania) spojenými s účasťou v konaní na tomto súde, čo by mohlo viesť k jeho ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, existencia inej vady konania ako relevantný dovolací dôvod, zmätočnosť rozhodnutia, možnosť vylúčenia účastníka konania z jeho procesných práv, úkony predsedu senátu alebo samosudcupo oznámení výsledkov prípravy pojednávania
Právna veta:

Podľa dovolacieho súdu, totiž aj prípadné porušenie tohto zákonného ustanovenia nespôsobuje existenciu vady v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. Ak totiž predseda senátu (samosudca) toto zákonné ustanovenie nedodrží, nemá to žiaden priamy dosah na možnosť vylúčenia účastníka konania z jeho procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva. Porušenie citovaného ustanovenia teda žiadnym spôsobom nediskvalifikuje účastníka napr. v práve zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, v práve na záver pojednávania zhrnúť svoje návrhy a pod. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie na odvolacom súde podľa OSP, závada v nájomnom byte, nájomcovia bytu, nestanovenie primeranej lehoty na odstránenie závady, oprava prasknutej priečky, márne uplynutie lehoty na odstránenie závad, náhrada vynaložených nákladov, primeraná lehota na odstránenie závady
Právna veta: Ak teda nebolo dané žalovanému takéto upozornenie, nemohla ani márne uplynúť lehota na odstránenie závad z jeho strany,
až po uplynutí ktorej môžu nájomcovia svojpomocne závadu odstrániť a následne uplatňovať náhradu vynaložených nákladov.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 1 ústavy SR, vylúčenie sudcov, pochybnosti o nezaujatosti sudcu, vylúčenie sudcu, návrh na prikázanie veci inému súdu, nesprávne posúdenie prejavu vôle účastníka
Právna veta: Vznesenie námietky zaujatosti nie je podmienkou konania, ale procesným právom účastníka konania. So vznesením námietky zaujatosti zákon priamo ani nepriamo nespája účinok začatia konania. Prípadné nesprávne posúdenie prejavu vôle účastníka konania v tom smere, či chcel alebo nechcel vzniesť námietku zaujatosti, sa nijako nedotýka vady vyplývajúcej z uvedeného ustanovenia, ktorého účelom je možnosť odstrániť v dovolacom konaní zmätočnosť konania, v ktorom sa rozhodlo o právach a povinnostiach účastníkov bez toho, aby konanie vôbec začalo. I keď ustanovenie § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, návrh odsúdeného na povolenie obnovy konania, trestný čin vydierania spáchaný v spolupáchateľstve, zaujatosť sudcov, dôvody odňatia a prikázania veci, delegácia veci, Odňatie a prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Dôležité dôvody na tzv. delegáciu nie sú v zákone ustanovené. Existencia tzv. dôležitého dôvodu pri rozhodovaní o prikázaní a odňatí veci zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležitými dôvodmi treba rozumieť také dôvody, ktoré v konkrétnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania. Pri posudzovaní, či v konkrétnej trestnej veci existujú dôlež ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: čl. 55 ods. 2 ústavy, súťaž výrobkov a služieb medzi súťažiteľmi, ochrana hospodárskej súťaže, právo ochrany hospodárskej súťaže, Európsky súdny dvor, dominantné postavenie na trhu, poskytovanie sublicencií na ochrannú známku, relevantný trh, ovplyvnenie štruktúry trhu, spôsoby správania podniku, zneužitie dominantného postavenia
Právna veta: Európsky súdny dvor vo svojej rozhodovacej činnosti vymedzil zneužitie dominantného postavenia ako ,,objektívny pojem, ktorý vystihuje spôsoby správania podniku v dominantnom postavení, ktorých podstatou je ovplyvnenie štruktúry trhu, na ktorom je na základe prítomnosti dominantného podniku stupeň súťaže oslabený, a ktorých cieľom je vytvorenie prekážok rozvoja súťaže na tomto trhu za použitia prostriedkov, ktoré sa líšia od tých, ktoré riadia normálnu súťaž výrobkov a služieb medzi súťažiteľmi“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že koncepcia zneužitia dominantného postavenia sa neobmedzu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť opravných prostriedkov, opravný prostriedok v správnom súdnictve, použitie mimoriadnych opravných prostriedkov, zákonnosť rozhodnutí vydaných v rámci administratívneho postupu, konanie súdu o opravnom prostriedku, správne súdnictvo
Právna veta:

Právna úprava správneho súdnictva je obsiahnutá v piatej časti O. s. p. a k ostatným častiam O. s. p. má povahu lex specialis, kde ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti O. s. p. sa v zmysle § 246c ods. 1 vety prvej O. s. p. použijú primerane. § 246c ods. 1 veta druhá O. s. p. zároveň upravuje prípustnosť opravných prostriedkov (či už riadnych alebo mimoriadnych) v jednotlivých typoch konaní vo veciach správneho súdnictva, pričom opravný prostriedok v správnom súdnictve je prípustný len vtedy, ak je to ustanovené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dohoda obmedzujúca súťaž, riziko neistoty budúceho správania sa konkurenta na trhu, stupeň neurčitosti o budúcom správaní konkurentov, budúci postup konkurentov na trhu, Obmedzovanie hospodárskej súťaže, skresľovanie konkurenčných podmienok, dohoda podnikateľov o vypovedaní a znovu neuzatvorení zmlúv o bežných účtoch, relevantný trh, združenie podnikateľov, zníženie rozsahu konkurenčnej aktivity, obmedzenie voľnosti konania podnikateľa, obmedzovanie súťaže
Právna veta: 1. Podľa § 3 ods. 1 zák. č. 136/2001 Z. z. obmedzovanie súťaže je každé obmedzenie voľnosti konania podnikateľa na relevantnom trhu, najmä vylučovanie existujúcich alebo možných súťažných aktivít, skutočné alebo možné zníženie rozsahu konkurenčnej aktivity alebo skresľovanie konkurenčných podmienok. Podľa § 4 ods. 1, dohoda a zosúladený postup podnikateľov, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže (ďalej len ,,dohoda obmedzujúca súťaž“), sú zakázané, ak tento zákon neustanovuje inak. 2. Výmena informácií, ktorá sa týka budú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: návrh na vykonanie exekúcie, výkon rozhodnutia v správnom konaní, lehota na nariadenie výkonu, nečinnosť správneho orgánu, exekučný príkaz
Právna veta: Výkon rozhodnutia v správnom konaní nenastupuje automaticky, ale na jeho začatie zákon vyžaduje buď návrh účastníka alebo podnet správneho orgánu, že po začatí konania je správny orgán povinný skúmať rovnako ako exekútor, či sa návrh podáva na príslušnom orgáne, či má všetky zákonom požadované náležitosti, je povinný oznámiť účastníkovi konania, ktorého sa výkon týka, začatie výkonu rozhodnutia. Okrem toho skúma, splnenie podmienok pre možný odklad výkonu rozhodnutia, pre upustenie od výkonu rozhodnutia, prípadne pre jeho prerušenie. Aj v tomto prípade výkon rozhodnutia prebieha prostre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, spáchanie trestného činu na viacerých osobách, osobitný kvalifikačný pojem, objekt a predmet útoku trestného činu, kedy je trestný čin spáchaný na osobe, závažnejší spôsob konania
Právna veta:

V ustanovení § 138 Tr. zák. je upravený osobitný kvalifikačný pojem, konkrétne spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, pričom podľa § 138 písm. j/ Tr. zák. sa za závažnejší spôsob konania rozumie spáchanie trestného činu na viacerých osobách. Viacerými osobami sa na účely Trestného zákona rozumejú najmenej tri osoby (§ 127 ods. 12 Tr. zák.) Základnou otázkou pre posúdenie aplikácie ustanovenia § 138 písm. j/ Tr. zák. teda je, kedy je trestný čin spáchaný na osobe. Rozhodujúcim je posúdenie nielen objek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy za vykonanú prácu, námietka nesprávneho právneho posúdenia pri priznaní úrokov z omeškania, absolútna neplatnosť pracovnej zmlluvy pre rozpor s dobrými mravmi, zamedzenie prístupu zamestnanca na pracovisko, nečinnosť zamestnanca, prekážky na strane zamestnávateľa, znemožnenie vykonávať prácu, vznik nového konkludentného prácovného pomeru medzi účastníkmi konania, skončenie pracovného pomeru medzi účastníkmi konania, Priemerný mesačný zárobok, právo na odmenu za vykonanú prácu
Právna veta: Zahladenie odsúdenia spojené so zákonnou fikciou neodsúdenia, znamená, okrem iných dôsledkov spojených s bezúhonnosťou určitej osoby, že vo výpise z registra trestov sa jej zahladené odsúdenie už neuvádza. V oblasti trestno-právnej zanikajú nepriaznivé následky spojené s odsúdením páchateľa. Treba vychádzať z toho, že neexistuje odsúdenie, ktoré by bolo dôvodom priťažujúcej okolnosti, alebo recidívy trestnej činnosti. Zahladením odsúdenia s fikciou neodsúdenia môže taká osoba preukazovať stav svojej bezúhonnosti. Nie je už povinná pri rôznych príležitostiach, napr. pri prijímaní do zamestnania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepodanie návrhu na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, dôvod dovolania, integrálnu súčasť jednotného občianskeho súdneho konania
Právna veta:

V občianskom súdnom konaní súd spravidla rozhoduje o viacerých parciálnych otázkach významných pre konanie (o povinnosti poplatníka zaplatiť súdny poplatok, námietke zaujatosti, ustanovení zástupcu, uložení poriadkovej pokuty, trovách konania, svedočnom a pod.). O týchto otázkach ale nerozhoduje v nejakom samostatnom (súbežne prebiehajúcom) konaní, ktoré by začínalo osobitným návrhom. Rozhodovanie o týchto otázkach predstavuje integrálnu súčasť jednotného občianskeho súdneho konania, v ktorom je podaný jediný návrh n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon rozhodnutia podľa Správneho poriadku, upovedomenie o začatí exekúcie, lehota na podanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, výkon rozhodnutia správnymi orgánmi, exekúcia podľa Exekučného poriadku, lehota súdu na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta:

Termín „výkon rozhodnutia možno nariadiť“ sa dostal do znenia § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 novelizáciou tohto predpisu vykonanou zákonom č. 527/2003 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 2004. Použitie tohto termínu bolo v tomto čase v súlade s vtedy platnými a účinnými ustanoveniami Občianskeho súdneho o výkone rozhodnutia a aj v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o výkone rozhodnutia správnymi orgánmi, pričom oprávnený si mohol vybrať, či podá návrh na súdny výkon rozhodnutia, alebo návrh na vykonanie exekúcie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosť na náhradu trov trestného konania, námietka neprimeranosti odmeny advokáta, povinnosť nahradiť štátu odmenu a hotové výdavky uhradené obhajcovi, advokát ex offo, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, sťažnosť odsúdeného
Právna veta: Podľa § 558 ods. 1 Tr. por. o povinnosti na náhradu trov poškodeného a ich sume, ako aj o povinnosti na náhradu trov spojených s výkonom väzby a o povinnosti na náhradu odmeny a hotových výdavkov, ktoré boli uhradené štátom ustanovenému obhajcovi a ustanovenému zástupcovi z radov advokátov podľa § 47 ods. 6, rozhodne po právoplatnosti\ rozsudku predseda senátu súdu prvého stupňa alebo ním poverený súdny úradník. Podľa § 558 ods. 2 Tr. por. pred rozhodnutím o povinnosti na náhradu trov trestného konania podľa § 555 ods. 1 písm. c/ treba zistiť, či nie sú splnené podmienky na bezplatnú obhajobu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: podnikateľ – súťažiteľ dotknutý kartelovou dohodou iných podnikateľov, príslušné oprávnenie na podnikanie, devízová licencia, porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, okruh osôb ako účastníkov hospodárskej súťaže, povolenie podľa devízového zákona, vylúčenie nelegálne pôsobiaceho podnikateľa z účasti na trhu, pravidlo de minimis, ťažké kartely , definícia trhu, cieľ alebo efekt obmedzenia súťaže
Právna veta:

V tejto veci je pre jej právne posúdenie rozhodujúca otázka, či ide o právne významnú skutočnosť, ak podnikateľ – súťažiteľ dotknutý kartelovou dohodou iných podnikateľov pôsobí na relevantnom trhu v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, keď vykonáva činnosť, na ktorú nemá príslušné oprávnenie – t.j. v tomto prípade vydanú potrebnú devízovú licenciu. Na strane jednej aj osoby, ktoré majú zakázané podnikať alebo ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie (napríklad nemajú potrebnú licenciu Národnej banky Sloven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenia v sporovom konaní, kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam, nezákonné užívanie pôdy, dlhodobý prenájom nehnuteľností bez možnosti výpovede, pokus žalovaného zaťažiť nehnuteľnosti ťarchou, podmienky na nariadenie predbežného opatrenia po začatí konania, návrh na nariadenie predbežného opatrenia po začatí konania, správca konkurznej podstaty ako účastník konania, list vlastníctva, ohrozený výkon súdneho rozhodnutia
Právna veta: Podmienky na nariadenie predbežného opatrenia po začatí konania sú v zásade totožné s podmienkami, ktoré zákon stanovil pre nariadenie predbežného opatrenia pred začatím konania /§ 74 až 77 O. s. p./. Pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia dokazovanie neprebieha, je však potrebné osvedčiť, teda preukázať opodstatnenosť predbežného opatrenia. Vyplýva to z podstatného znaku predbežného opatrenia, z jeho provizórnosti, dočasnosti, potreby procesnej ochrany, či úpravy pomerov účastníkov konania, s cieľom umožniť ničím nerušené judikovanie vo veci samej. Takéto dočasné rozhodnutie môže n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie dovolania, dovolanie odporcu z dôvodu odňatia možnosti konať pred súdom, vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti, prevod nehnuteľností, dovolacie konanie - povinné právne zastúpenie dovolateľa, zastupovanie v dovolacom konaní, dovolateľ zastúpený advokátom
Právna veta: Podľa § 241 ods. 1 O.s.p. musí byť dovolateľ zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Uvedené ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa; dovolací súd je pritom povinný skúmať\ (preverovať), či táto podmienka je splnená. V danom prípade dovolatelia napriek opakovaným výzvam súdu a poučeniam\ nezaložili do spisu plnú moc udelenú advokátovi na ich zastupovanie v dovolacom konaní, ani (právne účinným spôsobom) nepožiadali o ustanovenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výklad niektorých pojmov, odvolací disciplinárny senát, zápisnica o ústnom pojednávaní, pojem prokurátor
Právna veta: „Disciplinárny senát nepripúšťa súbežné zastúpenie navrhovateľa dvomi osobami“. Na tomto mieste odvolací disciplinárny senát poznamenáva, že zápisnica o ústnom pojednávaní neobsahuje zápisnicu o hlasovaní napriek tomu, že ústne pojednávanie bolo prerušené za účelom porady senátu a v tomto prípade po porade senátu nebolo vyhlásené len jednoduché uznesenie, na ktorom sa senát uzniesol jednohlasne a ktorému by predchádzala porada len v pojednávacej miestnosti bez prerušenia pojednávania (§ 54 ods. 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušnosť v civilnom sporovom konaní, súdy I. stupňa, Krajský súd
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 O. s. p. na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy. Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa a/ v sporoch o vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere, než patrila, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení, b/ v sporoch medzi príslušným orgánom nemocenského poistenia a zamestnávateľom o náhradu škody vzniknutej nesprávnym postupom pri vykonávaní nemocenského poistenia, c/ v sporoch týkajúcich sa cudzieho štátu alebo osôb požívajúcich diplomatické imunity a výsady, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie nadriadeného orgánu, lehota a miesto na podanie, zákonná lehota na podanie sťažnosti, pokračovací trestný čin neodvedenia dane a poistného, povinnosť nahradiť štátu odmenu a hotové výdavky uhradené obhajcovi, sťažnosť odsúdeného, podanie opravného prostriedku
Právna veta: Podľa § 187 ods. 1 veta prvá Tr. por. sťažnosť sa podáva orgánu, proti ktorého uzneseniu smeruje, a to do troch dní od oznámenia uznesenia...Ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba zmešká z dôležitých dôvodov lehotu na podanie opravného prostriedku, povolí jej orgán, ktorému patrí rozhodovať o opravnom prostriedku, navrátenie lehoty. O navrátenie lehoty môže oprávnená osoba požiadať do troch dní od odpadnutia prekážky. Ak nebol opravný prostriedok ešte podaný, je potrebné ho so žiadosťou spojiť. Ak ide o odvolanie proti rozsudku, možno odvolanie odôvodniť ešte v lehote ôsmi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trovy trestného konania, ktoré znáša štát, povinnosť na náhradu trov trestného konania, rozhodovanie o povinnosti na náhradu trov trestného konania a o ich výške, ustanovený advokát, trestný čin neodvedenia dane a poistného, námietka neprimeranosti odmeny advokáta, povinnosť nahradiť štátu odmenu a hotové výdavky uhradené obhajcovi, sťažnosť odsúdeného, potrebné znížiť základnú sadzbu
Právna veta: Súd rozhodujúci o nároku obhajcu na odmenu a náhradu (§ 553 ods. 2, ods. 5 Tr. por.) preskúmava iba správnosť účtovania jednotlivých položiek, nie úroveň ním poskytnutých právnych služieb. Ak je teda táto vyúčtovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi, je potrebné ju v danej výške aj priznať. V prípade, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb, je potrebné znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny o 20%...Až do času rozhodovania o náhrade trov konania podľa § 558 ods. 1 Tr. por.) môže odsúdený preukázať oprávnenosť nároku na bezplatnú obhajobu, resp. obhajobu za zn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obava z pokračovania páchania trestnej činnosti, výpoveď svedka - spochybnená, dôvody väzby, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny, sťažnosť obvineného
Právna veta: V danej veci dôvodnosť podozrenia, že aj obvinený sa mal podieľať na skutkoch uvedených vo vznesenom obvinení, trvá naďalej aj v súčasnom štádiu trestného stíhania, rovnako ako aj dôvody väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a/ a písm. c/ Tr. por. Na tomto mieste je žiaduce zdôrazniť zároveň tiež tú skutočnosť, že v tomto štádiu trestného stíhania súdy nerozhodujú o vine obvineného, a preto nie je ani nevyhnutné, aby táto bola z doposiaľ zadovážených dôkazov jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností preukázaná. Stačí dôvodnosť podozrenia, že obvinený mal spáchať trestnú činnosť v rozsahu, v akom je aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výnimka z významnej ústavnej zásady, nesprávny úradný postup Okresného súdu, nutná delegácia, vylúčený sudca, vylúčenie sudcov, námietka zaujatosti sudcov, náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy
Právna veta: Prikázanie veci v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 O.s.p. prichádza do úvahy len vtedy, ak súd nemôže vo veci konať, lebo jeho sudcovia sú vylúčení. Za takýchto okolností musí byť vec prikázaná inému súdu. Nutná delegácia v zmysle citovaného zákonného ustanovenia je teda „viazaná“ na ustanovenie § 14 ods. 1 O.s.p., z ktorého vyplývajú skutočnosti zakladajúce dôvod, pre ktorý je sudca vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci. Takáto námietka (a s ňou spojená nutná delegácia) nemôže byť predmetom samostatného súdneho konania, ale takého konania, ktoré sa vo veci už začalo na návrh (ako sa to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, skončenie dokazovania, absencia poučenia účastníkov prvostupňovým súdom, spôsobenie škody protiprávnym zavineným konaním, dovolanie žalovanej, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu uvedeným postupom odvolacieho súdu bola žalovanej odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f) O.s.p. Správnemu postupu odvolacieho súdu by totiž zodpovedalo, keby bol (pri absencii poučenia prvostupňovým súdom podľa § 120 ods. 4 O.s.p.) doplnil dokazovanie vykonaním predloženého listinného dôkazu, a to buď na odvolacom pojednávaní, alebo prostredníctvom súdu prvého stupňa s vytvorením možnosti účastníkov sa k nemu vyjadriť, alebo aby v odôvodnení svojho rozsudku uviedol dôvody, pre ktoré nie je potrebné tento dôkaz vykonať.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odvolanie súhlasu odsúdeného s výkonom trestu v Slovenskej republike, prekážka uznania cudzieho rozhodnutia, účinky uznania cudzieho rozhodnutia, možnosť vykonať uznané cudzie rozhodnutie
Právna veta:

Pokiaľ odsúdený odvolal svoj súhlas s výkonom trestu v Slovenskej republike, treba poukázať na ustanovenie § 516 ods. 2 Tr. por., ktoré v takom prípade nebráni možnosti uznania cudzieho rozhodnutia. V zmysle tohto ustanovenia, ak dôvodom na konanie o uznanie je postup podľa druhého a tretieho dielu tretej hlavy piatej časti Tr. por., nie je prekážkou uznania cudzieho rozhodnutia, ak kedykoľvek počas konania odsúdený odvolá svoj súhlas s odovzdaním, ak sa jeho súhlas vyžaduje, alebo ak zanikne niektorá z iných podmien ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu, funkčná príslušnosť, procesné podmienky konania
Právna veta: "I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také podmienky týkajúce sa súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku\ (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania patria tie, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto podmienkou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, z úpravy ktorej vyplýva, ktorý súd je príslušný kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, súd - nezákonné zloženie, zásada v pochybnostiach v prospech obvineného, námietka nepravdivých tvrdení poškodeného, zločin lúpeže spolupáchateľstvom, vzatie do väzby z dôvodu § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por., dovolanie obvinených - súd rozhodol v nezákonnom zložení, naplnenie dovolacieho dôvodu
Právna veta: V posudzovanom prípade rozhodol vo veci napadnutej dovolaním, súd v nezákonnom zložení, t.j. samosudcom, hoci\ zákon zveruje takýto prípad na rozhodnutie senátu. Prvostupňový rozsudok vyniesol samosudca ako nezákonný sudca, čím došlo k naplneniu dovolacieho dôvodu v zmysle § 371 ods. 1 písm. b/ Tr. por. v znení účinnom do 31. augusta 2011. Týmto faktom sa ostatné dovolacie dôvody uvedené v dovolaní obvinených stávajú bezpredmetnými, pretože sa vzťahujú k rozhodnutiu nezákonného sudcu...So zreteľom na článok 48 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Zmluva o budúcej zmluve, Zmluva o zriadení vecného bremena, existencia dlhu, majetkové pomery dlžníka, zmluva o postúpení pohľadávky, nariadenie predbežného opatrenia, znižovanie majetku
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že samotná existencia dlhu sama o sebe nemôže byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Takýmto dôvodom môžu byť len skutočnosti, ktoré opodstatňujú obavu, že by prípadný výkon rozhodnutia mohol byť zmarený. U dlžníka to môže byť znižovanie majetku, ktorý je možné postihnúť pri výkone rozhodnutia alebo konanie, ktoré inak podstatnou mierou negatívne ovplyvňuje jeho majetkové pomery. V konaní však zo strany navrhovateľa neboli preukázané základné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia, keď navrhovateľ neosvedčil ohrozenie budúceho výkonu rozhodnutia.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup, zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom vykonávaným v rámci rozhodovacej činnosti, nesprávny úradný postup súvisiaci s rozhodovacou činnosťou , existencia škody, príčinná súvislosť medzi škodou a nesprávnym úradným postupom
Právna veta:

Pre zodpovednosť z dôvodu nesprávneho úradného postupu je rozhodujúce, že úkony tzv. úradného postupu samy o sebe k vydaniu rozhodnutia nevedú a ak je rozhodnutie vydané, bezprostredne sa to v jeho obsahu neodrazí. Nesprávnym úradným postupom nie je porušenie pravidiel predpísaných právnymi normami pre postup štátneho orgánu pri jeho činnosti, lebo ide spravidla o postup, ktorý s rozhodovacou činnosťou súvisí. Nie je vylúčená zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom vykonávaným v rámci r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výkon právnických povolaní, princíp nulovej tolerancie trestných činov
Právna veta: Je potrebné totiž zohľadniť aj to, že taktiež iné právnické povolania (advokácia, notárstvo a pod.) vychádzajú z princípu určitej nulovej tolerancie týkajúcej sa páchateľov trestných činov.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: rozvrh, pohľadávka proti podstate, správca konkurznej podstaty
Právna veta: Veriteľ s pohľadávkou proti podstate je v priebehu konkurzného konania oprávnený domáhať sa voči správcovi konkurznej podstaty jej zaplatenia žalobou o splnenie povinnosti podanou podľa ust. § 80 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku. Ustanovenie § 31 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov neupravuje formu, v akej si veriteľ má uplatniť pohľadávku proti podstate u správcu, preto veriteľ tak môže urobiť aj faktúrou, ak z jej obsahu vyplýva, v akej výške a z akého právneho dôvodu si pohľadávku proti podstate uplatňuje. V prípade úspechu veriteľa s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu o trovách exekúcie v súvislosti so zastavením exekúcie vyhlásením konkurzu na majetok povinného, neprípustnosť odvolania proti uzneseniam v exekučnom konaní, neprípustnosť odvolania proti uzneseniu v exekučnom konaní, neprípustnosť odvolania proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok
Právna veta:

Odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona (§ 202 ods. 2 O.s.p.). Citované ustanovenie § 202 ods. 2 O.s.p. stanovuje zásadu, podľa ktorej proti uzneseniam vydaným v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku odvolanie nie je prípustné, pokiaľ nie je výslovne ustanovené, že odvolanie prípustné je. Rozhodovanie súdu o trovách exekúcie v súvislos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rovnaké postavenie účastníkov v konaní, postavenie účastníka v správnom konaní, nezákonné rozhodnutie, účastníci správneho konania
Právna veta: „Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je (nielen) ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať, alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, ale aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa nepreukáže opak. Tomu, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím priamo dotknutý vo svojom právnom postavení, musí sa postavenie účastníka konania priznať a za účastníka konania ho treba považovať až ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 1 ústavy SR, odňatie a prikázanie veci, účel výlučenia sudcov, probačný dohľad, povinnosť obžalovaného zaplatiť zameškané výživné, nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, námietka zaujatosti sudcov, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, prečin zanedbania povinnej výživy, Odňatie a prikázanie veci inému súdu, prelomenie ústavnej zásady
Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (článok 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) je výnimočným opatrením, a preto ho možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Dôležitým dôvodom podľa § 23 ods. 1 Tr. por.\ je podľa ustálenej súdnej praxe aj prípad vylúčenia všetkých sudcov príslušného súdu z vykonávania úkonov trestného konania. Za dôležitý dôvod v zmysle citovaného zákonného ustanovenia podľa ustálenej súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých konk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zahladenie odsúdenia, prípustnosť a účinok §368, zákonná fikcia neodsúdenia obvineného, prečin neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu, alebo nebytového priestoru, bezúhonnosť osoby, existencia odsúdenia páchateľa ako predpoklad na podanie dovolania, znemožnenie manželke prístupu do domu, bránenie v užívaní domu, neumožnenie manželke ako bezpodielovej spoluvlastníčke presťahovať sa do domu, náhradný trest odňatia slobody, dovolanie obvineného, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, recidíva trestnej činnosti, výpis z registra trestov, prekážka odsúdenia páchateľa, fikcia neodsúdenia
Právna veta: Zahladenie odsúdenia spojené so zákonnou fikciou neodsúdenia, znamená, okrem iných dôsledkov spojených s bezúhonnosťou určitej osoby, že vo výpise z registra trestov sa jej zahladené odsúdenie už neuvádza. V oblasti trestno-právnej zanikajú nepriaznivé následky spojené s odsúdením páchateľa. Treba vychádzať z toho, že neexistuje odsúdenie, ktoré by bolo dôvodom priťažujúcej okolnosti, alebo recidívy trestnej činnosti. Zahladením odsúdenia s fikciou neodsúdenia môže taká osoba preukazovať stav svojej bezúhonnosti. Nie je už povinná pri rôznych príležitostiach, napr. pri prijímaní do zamestnania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priebeh konania, porušenie zmluvnej povinnosti, omeškanie žalovanej s platením peňažnej sumy, právo na verejné prerokovanie veci v prítomnosti účastníka konania, kolízia dvoch pojednávaní toho istého účastníka, dovolanie žalobkyne, odňatie možnosti konať pred súdom, Zmluva o sprostredkovaní
Právna veta: Nemožno prehliadnuť, že dôležitý dôvod (§ 101 ods. 2 O.s.p.) brániaci účastníkovi konania zúčastniť sa pojednávania sa musí vyznačovať znakom nepredvídateľnosti, závažnosti a ospravedlniteľnosti. Podľa názoru dovolacieho súdu v danom prípade dôvod uvádzaný dovolateľkou tieto znaky nespĺňa. Napokon ani údajná kolízia pojednávaní na strane dovolateľkou zvoleného zástupcu, nie sú relevantné z dôvodu, že kolízia dvoch pojednávaní toho istého účastníka v tom istom termíne na rozdielnych súdoch, o ktorej právny zástupca vedel v dostatočnom časovom predstihu, nie je akceptovateľným predpokladom uzna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, rozhodcovská doložka , spory s dodávateľom, neplatné zmluvné dojednanie
Právna veta: Rozhodcovská doložka, ktorá v danom prípade núti spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní, vykazuje znaky neprijateľnej zmluvnej podmienky v zmysle § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka a neplatného zmluvného dojednania; takou doložkou nemohla byť založená právomoc rozhodcovského súdu vydať označený rozhodcovský rozsudok. Na tomto základe dovolací súd konštatuje, že súdy nižších stupňov predmetný rozhodcovský rozsudok správne nepovažovali za vykonateľný exekučný titul.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, použitie strelnej zbrani pri lúpeži banky, zločin lúpeže, krajná núdza, protiprávna činnosť
Právna veta: Pre možnosť posudzovania podmienok a okolnosti vylučujúcich protiprávnosť činu (v tomto prípade krajnej núdze) v dovolacom konaní, by zistený skutok musel obsahovať skutkové okolnosti svedčiace na možnosť konania obvineného v krajskej núdzi.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: hodnovernosť a záväznosť údajov katastra, povolenie vkladu do katastra nehnuteľností, exekučný poriadok, materiálna publicita
Právna veta: Najvyšší súd predovšetkým s poukazom na ustanovenie § 168 ods. 4 Exekučného poriadku zdôrazňuje, že zákonodarca pravidla a postup zapísania zriadenia exekučného záložného práva na nehnuteľnosť do katastra nehnuteľností zveril osobitnému predpisu, tzn. v prejednávanej veci ide o zák. č. 162/1995 Z.z., čím sa uprednostňuje právny režim katastrálneho zákona a nie Exekučného poriadku. Je síce pravdou, že prostredníctvom ustanovenia § 4 ods. 3 a § 5 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z. zákonodarca priznáva vkladovým zápisom právotvorné účinky a naopak prostredníctvom § 5 ods. 2 priznáva záznamovým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odmena súdneho exekútora, náhrada hotových výdavkov exekútora, odmena exekútora, dovolanie súdneho exekútora, odňatie možnosti konať pred súdom, Daň z pridanej hodnoty, exekučná vec, exekútor platiteľom dane
Právna veta: Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). V danom prípade bolo možné exekútorovi priznať DPH iba z odmeny, a nie aj z hotových výdavkov tak, ako si ho uplatňoval. Ani samotná skutočnosť, že v konečnom dôsledku môže nastať stav, keď nebudú uspokojené všetky nároky exekútora pri výkone exekúcie, nemusí viesť k protiústavným dôsledkom. Toto riziko, ktoré exekútor nesie, je odôvodnené a do značnej miery kompenzované jeho v podstate monopolným postavením pri výkone exekúcie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úmysel požiadať o azyl, readmisná dohoda, zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov
Právna veta: V prípade, keď je v dobe rozhodovania správneho orgánu o zaistení cudzinca zrejmé, že sa jedná o cudzinca, ktorý na územie Slovenskej republiky vstúpil v úmysle požiadať o azyl a je teda nepravdepodobné, že účel zaistenia, v danom prípade vrátenie na základe readmisnej dohody bude realizovateľné práve pre prekážku azylového konania, ktoré právoplatne neskončilo, nebude možné zbavenie, či obmedzenie osobnej slobody považovať za súladné sústavným poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky v oblasti ochrany základných práv a podľa súčasného právneho stavu ani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora, POSTAVENIE GENERÁLNEHO PROKURÁTORA, VZNIK A ZÁNIK VÝKONU JEHO FUNKCIE, delegovanie právomocí prvým námestníkom generálneho prokurátora, osobné rozhodnutie generálneho prokurátora o jeho zastupovaní, delegovanie právomocí na iného prokurátora, rozsah zastupovania určený generálnym prokurátorom, prvý námestník generálneho prokurátora., § 16 § 9 ods. 1 zákona o prokuratúre , delegovanie právomocí generálneho prokurátora, zastúpenie generálneho prokurátora
Právna veta: 1) V situáciách špecifikovaných v § 9 ods. 1 zákona o prokuratúre funkciu generálneho prokurátora v plnom rozsahu jeho práv a povinností vykonáva prvý námestník generálneho prokurátora. Inak prvý námestník generálneho prokurátora zastupuje generálneho prokurátora v rozsahu, ktorý určí generálny prokurátor. Paragraf 16 zákona o prokuratúre taxatívne odkazuje na ustanovenia zákona o prokuratúre, kedy je neprípustné, aby generálny prokurátor delegoval svoju právomoc na iného prokurátora, a kedy sa vyžaduje, aby rozhodol osobne. Rozhodovanie o návrhoch oprávnených osôb na zrušenie právoplatných ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zmena účastníka konkurzného konania, vstup do konkurzného konania, konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, pristúpenie alebo vstup do konkurzného konania, právo podať odvolanie proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu, spätné preskúmanie splnenia materiálnych podmienok na vyhlásenie konkurzu, uplatnenie pohľadávky prihláškou, uznesenie o zastavení konkurzného konania, osvedčenie svojej platobnej schopnosti, účastník konkurzného konania, materiálne podmienky na vyhlásenie konkurzu, účel štádia konania po začatí konkurzného konania, ktoré nezačalo na návrh dlžníka
Právna veta: Účelom štádia konania po začatí konkurzného konania, ktoré nezačalo na návrh dlžníka, je zistenie, či sú splnené (osvedčené) materiálne podmienky na vyhlásenie konkurzu. Účastníkom v tomto štádiu konkurzného konania je dlžník a veriteľ, ak je navrhovateľom, veriteľ, ktorý sa stal účastníkom na základe pristúpenia do konania (§ 24 ods. 2 zákona o konkurze), alebo veriteľ na základe rozhodnutia súdu o jeho vstupe do konania (§ 25 ods. 1 zákona o konkurze). V závislosti od toho, či dlžník osvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási konkurz na majetok dlžníka alebo zastaví konkurzné konanie [§ 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právny prostriedok nápravy, dovolanie proti rozsudku krajského súdu, vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov, súčasné rozhodovanie všeobecným súdom aj ústavným súdom, porušenie základných práv alebo slobôd, rozhodnutie o podaní oprávnenou osobou
Právna veta:

Zo zistení ústavného súdu vyplýva, že proti namietanému rozsudku krajského súdu podal sťažovateľ 18. januára 2013 dovolanie. Spolu s podaním dovolania sťažovateľ požiadal prostredníctvom právnej zástupkyne o oslobodenie od súdneho poplatku za dovolanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako dovolací súd do dňa predbežného prerokovania sťažnosti o dovolaní nerozhodol.

V súvislosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: POTVRDENIE DEDIČSTVA A VYPORIADANIE DEDIČOV, odmietnutie dedičstva, nevysvetlenie diskrepancie relevantným spôsobom, rôzne akceptované identické dôvody odvolania , zrušenie prvostupňového rozhodnutia v dedičskej veci, právne relevantné zdôvodnenie rozdielnosti postupu, rozdielny právny názor v analogických dedičských konaniach
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že rozdielnosťou svojich faktických a právnych záverov v oboch analogických dedičských konaniach právne relevantným zdôvodnením rozdielnosti svojho postupu a jeho vysvetlením sa krajský súd primeraným spôsobom nezaoberal. Na uvedenom závere nič nemení ani skutočnosť, že v predchádzajúcej dedičskej veci (19.1) v ktorej krajský súd zrušil prvostupňové rozhodnutie, nešlo o konečné rozhodnutie vo veci samej. Dôležitá bola totiž okolnosť, že v podstate identické dôvody odvolania (opravného prostriedku) sťažovateľa v jednom prípade boli krajským súdom akceptované (sťažovateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, trvanie väzby, spáchanie trestného činu, započítať väzbu
Právna veta: Nezaujatie žiadneho stanoviska k námietkam, podľa ktorých je ustanovenie § 71 ods. 2 písm. e) Trestného poriadku v rozpore s čl. 5 ods. 1 písm. c) dohovoru a podľa ktorých do doby trvania väzby bolo treba započítať aj väzbu vykonanú v rámci osobitne vedených trestných stíhaní, znamená zjavnú neodôvodnenosť uznesenia najvyššieho súdu. Na uvedenom zásadnom závere nič nemení skutočnosť, že najvyšší súd v konaní vedenom ústavným súdom prostredníctvom predsedu senátu doplnil chýbajúcu argumentáciu. Takýmto spôsobom nie je možné nedostatok odôvodnenia uznesenia najvyššieho súdu zhojiť, pretože k nem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, prinútenie povinného k plneniu uloženej povinnosti, opakovaná pokuta 200eur , bezvýsledná výzva § 273 ods. 1 OSP , § 272 ods. 5 OSP , zastavenie prídavku a príplatku na dieťa povinnému, zastavenie výplaty rodičovského príspevku povinnému , orgán sociálnej kurately, orgán sociálnoprávnej ochrany detí
Právna veta: "1) Podľa § 272 ods. 5 OSP súd je oprávnený pred nariadením výkonu rozhodnutia požiadať príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne príslušný orgán obce o poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a o poskytnutie súčinnosti pri preverení týchto dôvodov. Ak výzva súdu podľa § 272 ods. 3 OSP zostane bezvýsledná, potom je súd oprávnený podľa § 273 ods. 1 OSP uložiť povinnému, ktorý neplní dobrovoľne rozhodnutie, pokutu vo výške 200 €. Pokutu možno uložiť aj opakovane........................2) Ďalšia možnosť súdu ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: nekonanie súdu, neefektívna činnosť súdu, rýchle odstránenie právnej neistoty účastníka súdneho konania, právoplatné rozhodnutie veci, preťaženosť súdov, dôvera spoločnosti, materiálne zabezpečenie, rozhodovanie sporov
Právna veta:

K zbytočným prieťahom v súdnom konaní môže teda dôjsť nielen samotným nekonaním príslušného súdu (sudcu), ale tiež takou jeho neefektívnou (nesústredenou) činnosťou, ktorá nesmeruje k rýchlemu odstráneniu právnej neistoty účastníka súdneho konania, čiže k právoplatnému rozhodnutiu veci, ale aj z objektívnych dôvodov, napr. preťaženosťou súdov a pod.

Takýto pomalý postup súdu totiž ohrozuje dôve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie súdneho exekútora ex offo, skutočnosti odôvodňujúce zaujatosť exekútora, nezaujatosť súdneho exekútora, vylúčenie súdneho exekútora z vykonávania exekúcie
Právna veta: Ústavný súd dáva do pozornosti, že z § 30 ods. 3 Exekučného poriadku priamo vyplýva povinnosť súdneho exekútora oznámiť súdu skutočnosti, pre ktoré sa cíti byť zaujatý a pre ktoré je vylúčený z vykonávania exekúcie, pričom táto jeho povinnosť vzniká v okamihu, ako sa o takýchto okolnostiach dozvedel alebo mohol dozvedieť. Podľa zistení ústavného súdu v súvislosti s inými exekučnými konaniami súdny exekútor (JUDr. R. K.) v iných exekučných konaniach vykonávaných v prospech sťažovateľky ako oprávnenej z exekúcie sám oznamoval skutočnosti, pre ktoré „by potenciálne mohol byť vylúčený z vykonávani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: exekučný titul, pokračovanie v exekúcii o vymoženie trov súdneho exekútora, splnenie exekučného rozhodnutia pred doručením upovedomenia, námietky proti exekúcii a námietky proti trovám exekúcie, vydanie poverenia súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie, spôsob určenia výšky trov exekútora , ústavne nesúladný postup súdneho exekútora, uloženie exekučného titulu pred doručením upovedomenia o začatí exekúcie, Upustenie od vykonania exekúcie, Nesúladný postup súdneho exekútora
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že v danom prípade vo vzťahu k namietanému ústavne nesúladného postupu súdneho exekútora (pokiaľ ide o upustenie od vykonania exekúcie, ak sťažovateľ splnil to, čo mu ukladá exekučný titul pred doručením upovedomenia o začatí exekúcie, pokračovanie v exekúcii o vymoženie trov súdneho exekútora, spôsob určenia výšky trov exekútora pri splnení povinnosti vyplývajúcich z exekučného titulu po začatí exekúcii a po vydaní poverenia súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie, avšak pred doručením upovedomenia o začatí exekúcie sťažovateľovi) sťažovateľ podal námietky proti e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, vyjadrenia sudcu v rámci jeho predchádzajúceho pôsobenia, I. ÚS 352/2010, negatívne hodnotenie osobnostných alebo odborných kvalít , vyvolanie odôvodnených pochybností osoby, Predchádzajúce pôsobenie sudcu vo verejnej funkcii poslanca národnej rady
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu obsah vyjadrení vyslovených sudcom v rámci jeho prechádzajúceho pôsobenia vo verejnej funkcii poslanca národnej rady smerujúci proti konkrétnej osobe, resp. negatívne hodnotenie osobnostných alebo odborných kvalít tejto osoby, ktorá sa následne stane účastníkom konania, v ktorom má o jej právach a právom chránených záujmoch rozhodovať uvedený sudca, môže mať za následok vyvolanie odôvodnených pochybností tejto osoby ako účastníka týkajúcich sa nestrannosti tohto sudcu voči nemu pri rozhodovaní v jeho veci (I. ÚS 352/2010).
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: postup orgánu verejnej správy pri vybavovaní petície , obsah petície, výkon zákonodarnej právomoci národnej rady, zásada slobodného výkonu poslaneckého mandátu, právo predkladať návrh zákona, právo hlasovať o návrhu zákona, spôsob vybavenia petície, povinnosť zaoberať sa petíciou, povinnosť zaujať stanovisko k petícii, politický charakter zodpovednosti poslanca
Právna veta:

Posúdenie otázky, či postup orgánu verejnej správy pri vybavovaní petície obstojí z hľadiska čl. 27 ods. 1 ústavy, sa odvíja od obsahu a povahy jeho právomoci, k výkonu ktorej sa vzťahuje obsah tejto petície. Výkon zákonodarnej právomoci národnej rady významným spôsobom ovplyvňuje zásada slobodného výkonu poslaneckého mandátu, ktorá je vyjadrená v čl. 73 ods. 2 ústavy. Podľa tohto ustanovenia vykonávajú poslanci svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Táto úst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: regresná náhrada, podstatná zmena posúdenia príslušnosti , postúpenie postúpenej veci inému súdu , miestna nepríslušnosť nevytknutá obžalovaným, zistenie trestného činu v zažalovanom skutku, právna kvalifikácia skutku odôvodňujúca postúpenie veci príslušnému súdu, vykonanie a vyhodnotenie všetkých zabezpečených dôkazov, iná právna kvalifikácia skutku, Špecializovaný súd konajúci v trestnej veci
Právna veta: 1) V prípade, ak špecializovaný súd konajúci v trestnej veci sťažovateľa dospeje po vykonaní a vyhodnotení všetkých zabezpečených dôkazov k záveru o inej právnej kvalifikácii skutku, ktorá by odôvodňovala postúpenie veci príslušnému súdu, bude môcť trestnú vec sťažovateľa postúpiť príslušnému súdu za splnenia zákonných predpokladov vyplývajúcich z ustanovenia § 222 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého ak zistí súd v zažalovanom skutku trestný čin, na ktorého prerokovanie je príslušný, postúpi vec príslušnému súdu. Je však povinný rozhodnúť vec sám, ak ide iba o miestnu nepríslušnosť a obža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: späťvzatie žaloby, náhrada trov konania, trovy konania druhého účastníka, späťvzatie žaloby z dôvodov žalobcu, dobrovoľná dražba bytu žalovaného, správanie sa žalovaných vplývajúce na späťvzatie žaloby, splatná pohľadávka žalobcu, absencia zavinenia na zastavenie konania, uspokojenie pohľadávky z výťažku dobrovoľnej dražby
Právna veta: Z obsahu spisu nepochybne vyplýva, že žaloba bola síce podaná dôvodne, pretože v čase jej podania žalobca disponoval splatnou pohľadávkou voči žalovaným, avšak k späťvzatiu žaloby nedošlo pre správanie sa žalovaných. Žalovaní totiž dobrovoľne nárok žalobcu po podaní žaloby neuspokojili a z obsahu spisu nie je preukázané ani iné ich správanie, ktoré by malo vplyv na rozhodnutie žalobcu zobrať žalobu späť. K späťvzatiu žaloby došlo potom, čo žalobou uplatnená pohľadávka žalobcu bola uspokojená z výťažku dobrovoľnej dražby bytu žalovaných, ktorá sa uskutočnila dňa 30. 11. 2007. K späťvzatiu žalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: skončenie pracovného pomeru, predchádzajúce písomné upozornenie, platná výpoveď doručená sťažovateľke, ochrana pred svojvoľným prepúšťaním zo zamestnania, príčinná súvislosť medzi rozsudkami všeobecných súdov a porušením práv zaručených v čl. 36 ústavy, diskriminácia v zamestnaní, zavinenie z nedbanlivosti, intenzita porušenia pracovnej disciplíny, konaním zamestnanca spôsobená škoda zamestnávateľovi, dôvod na skončenie pracovného pomeru, povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu, základné povinnosti zamestnancov
Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnanca vyplývajúcim z pracovného pomeru a spočíva v plnení povinností stanovených právnymi predpismi, pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou alebo pokynom nadriadeného zamestnanca. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny právne postihnuteľné ako dôvod na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí byť toto porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca zavinené aspoň z nedbanlivosti a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce pre účely skončenia pracovného pomeru rozlišuje medzi men ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody vrátane nemajetkovej ujmy, nezákonné rozhodnutie Sociálnej poisťovne, neuspokojenie nároku na náhradu škody, uspokojenie časti nároku na náhradu škody, poskytnutie ochrany všeobecným súdom
Právna veta:

Z ustanovení zákona č. 514/2003 Z. z. vyplýva, že sťažovateľ sa môže domáhať nároku na náhradu škody vrátane nemajetkovej ujmy, a to tak z dôvodu nezákonného rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ako aj z dôvodu nesprávneho úradného postupu (nečinnosť, zbytočné prieťahy). Ak príslušný orgán (v tomto prípade Sociálna poisťovňa) neuspokojí nárok na náhradu škody alebo uspokojí iba jeho časť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti alebo ak príslušný orgán písomne oznámi poškodenému, že neuspokojí jeho nárok na náhradu škody, môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku alebo jeho neuspoko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov v trestnom konaní, dokazovanie v trestnom konaní, pravdivosť dôkazu , vierohodnosť dôkazu, hodnotiť dôkazy vo vzájomnej súvislosti, hodnotenie dôkazov samostatne, vyhodnocovanie dôkazov, vyhovené návrhu na vykonanie dôkazu, zamietnutý návrh na vykonanie dôkazu, povinnosť orgánu činnému v trestnom konaní, návrh na vykonanie dôkazu
Právna veta:

Pri aplikácii pravidiel formálnej logiky nie je možné, aby návrhu na vykonanie dôkazu zodpovedala automatická povinnosť orgánu činnému v trestnom konaní, resp. súdu vyhovieť takémuto návrhu. Je logické, že pokiaľ sa orgán činný v trestnom konaní, resp. súd, návrhom na vykonanie dôkazu zaoberá, návrhu na jednej strane môže byť vyhovené, no na druhej strane môže byť takýto návrh aj zamietnutý. Pre správne posúdenie rozhodnutia o návrhu na vykonanie dôkazu musí byť preto kľúčová okolnosť, ktorá sa má dokazovaním preukázať, ako aj jej význam pre c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, právo na spravodlivý proces, pojem „zbytočné prieťahy“, ustanovené lehoty na vykonanie jednotlivých úkonov, nedodržanie lehoty, postup štátneho orgánu, významné prieťahy, všeobecný súd viazaný zákonom ustanovenými lehotami
Právna veta:

Pojem „zbytočné prieťahy“ obsiahnutý v čl. 48 ods. 2 ústavy je pojem autonómny, ktorý nemožno vykladať a aplikovať len s ohľadom na v zákone ustanovené lehoty na vykonanie jednotlivých úkonov súdu alebo iného štátneho orgánu. Pri posudzovaní otázky, či došlo, alebo nedošlo k porušeniu základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd na takéto lehoty síce prihliada, ale ich nedodržanie automaticky nehodnotí ako porušenie uvedeného základného práva, pretože aj v týchto prípadoch sú roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právneho úkonu, prednostné uspokojenie jedného veriteľa pred inými veriteľmi dlžníka, nezmenšenie majetku dlžníka svojimi vlastnými právnymi úkonmi, uhradenie existujúceho záväzku, ktorému veriteľ neodporoval, záväzok spochybnený veriteľom, zníženie majetku, dispozícia s pohľadávkou na zaplatenie kúpnej ceny, vplyv na posúdenie ekvivalentnosti odporovaného právneho úkonu, transformácia majetku, ukrátenie veriteľa
Právna veta:

Ústavný súd dodáva, že odporovateľnosť právneho úkonu nie je inštitútom, ktorý má zabezpečiť prednostné uspokojenie jedného veriteľa pred inými veriteľmi dlžníka. Naopak, má zabezpečiť, aby dlžník svojimi vlastnými právnymi úkonmi nezmenšil svoj majetok, ktorý je určený nielen súhrnom aktív, ale aj pasív. Krajský súd v tomto prípade vychádzal z toho, že úkonom dlžníka došlo iba k uhradeniu existujúceho záväzku, ktorému veriteľ neodporoval a ktorý tak nebol veriteľom spochybnený spôsobom na to určeným. Samotným úkonom, kúpnou zmluvou uzatvoreno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: rozhodnutie o väzbe, náležitosti odôvodnenia uznesenia o väzbe, opis konkrétnych skutočností ktorých existencia odôvodňuje existenciu niektorého väzobného dôvodu, predpoklad rizika dokonania trestného činu, predpoklad rizika dokonania pripravovaného alebo vyhrážky trestným činom, relatívne samostatné dôvody preventívnej väzby, vzťah medzi trestnou činnosťou spáchanou obvineným pred jeho vzatím do väzby a trestnou činnosťou ktorej riziko pri ponechaní obvineného na slobode hrozí, pokračujúca trestná činnosť, právo obvineného sedieť počas rozhodovania o väzbe vedľa obhajcu, oboznámenie a vypočutie obvineného až po vyhlásení rozsudku, dôvody väzby, čl. 17 ods. 5 Ústavy SR
Právna veta: 1. Náležitosti odôvodnenia uznesenia o väzbe upravuje ustanovenie § 72 ods. 2 druhej vety Trestného poriadku, podľa ktorého sa uznesenie o vzatí do väzby musí odôvodniť aj skutkovými okolnosťami, o ktoré sa výrok opiera, čo znamená opísanie konania, skutočností alebo okolností, z ktorých súd, resp. sudca pre prípravné konanie dospel k záveru, že je daný niektorý z väzobných dôvodov. V súlade s už citovanou judikatúrou ESĽP k čl. 5 ods. 3 dohovoru je pritom nevyhnutné, aby tento opis nebol všeobecný alebo abstraktný, ale aby šlo o konkrétne konania, skutočnosti či okolnosti v určitom čase s urč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: delegácia právomoci generálneho prokurátora na iného prokurátora, funkciu generálneho prokurátora, zastupovanie generálneho prokurátora, osobné rozhodnutie generálneho prokurátora, prvý námestník generálneho prokurátora., zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, rozsah všetkých práv a povinností generálneho prokurátora
Právna veta:

Funkciu generálneho prokurátora v plnom rozsahu jeho práv a povinností vykonáva prvý námestník generálneho prokurátora. Inak prvý námestník generálneho prokurátora zastupuje generálneho prokurátora v rozsahu, ktorý určí generálny prokurátor. Paragraf 16 zákona o prokuratúre taxatívne odkazuje na ustanovenia zákona o prokuratúre, kedy je neprípustné, aby generálny prokurátor delegoval svoju právomoc na iného prokurátora, a kedy sa vyžaduje, aby rozhodol osobne. Rozhodovanie o návrhoch oprávnených osôb na zrušenie právoplatných rozhodnutí v príp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: rešpektovanie vôle obvineného mlčať, povinnosť vysielateľa zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, oprávnenie Rady žiadať záznamy vysielania od vysielateľov, orgán verejnej moci, Právo neprispievať k vlastnému obvineniu
Právna veta: Právo neprispievať k vlastnému obvineniu najmä predpokladá, že obžaloba v trestnej veci sa snaží preukázať vinu bez toho, aby sa uchyľovala k dôkazom získaným prostredníctvom donútenia alebo nátlaku bez ohľadu na vôľu obvineného. V tomto zmysle je toto právo úzko spojené s prezumpciou neviny podľa čl. 6 ods. 2 dohovoru. Právo neprispievať k vlastnému obvineniu sa v prvom rade týka rešpektovania vôle obvineného mlčať. Tak ako sa všeobecne chápe v právnych poriadkoch zmluvných strán dohovoru a inde, nezahrňuje toto právo použitie tých vecí v trestnom konaní, ktoré je možné získať od obvineného p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vyhlásením konkurzu sa začína konkurz, dlžník sa stáva úpadcom, vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky iné konania, v prerušených konaniach možno pokračovať len na návrh správcu, zverejnenie uznesenia o vyhlásení konkurzu, lehoty počas prerušenia konaní neplynú
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v rozhodujúcom období (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. V zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: majetkové pomery dlžníka, právo na prístup k súdu, rozhodovanie súdu o návrhu odporcu, oslobodená žalovaná strana, zaťaženie žalobcu povinnosťou uhradiť vysokú sumu, sankcia v podobe zastavenia konania, prekážka pre zastavenie konania
Právna veta:

Právna úprava reflektuje vôľu zákonodarcu zachovávať zásady spravodlivého súdneho konania aj v prípade rozhodovania súdu o návrhu odporcu podaného podľa ust. § 141a OSP. Bolo by totižto porušením zásady rovnosti účastníkov konania, ak by súd legálne mohol na návrh vecne oslobodenej žalovanej strany, ktorá má evidentný záujem na tom, aby konanie pred súdom neprebiehalo, disproporcionálne zaťažiť žalobcu povinnosťou uhradiť bez existencie racionálneho dôvodu vysokú finančnú sumu a previazať splnenie tejto povinnosti s udelením sankcie v podobe zastavenia konania. Obiter dictum ak by žalova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obsah nedoručených telegramov, vydanie zásielok vyšetrovateľovi, zásielka od obvineného, tajomstvo prepravovaných správ v súvislosti s trestným stíhaním, správy súkromného, ako aj verejného charakteru, zaručené tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením, ochrana listového tajomstva, ochrana osobných údajov, tajomstvo dopravovaných správ, listové tajomstvo
Právna veta:

Podľa čl. 22 ods. 1 a 2 ústavy listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú. Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.

Ochrana sa vzťahuje na správy súkromného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: služobné povinnosti policajta, písomné potvrdenie vydaného príkazu, povinnosť poslúchnuť príkaz nadriadeného, útvarová psychologička, ústny príkaz na vykonanie psychotestov, psychologické vyšetrenie na zistenie zdravotnej a duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby,, úlohy uložené príkazmi a pokynmi nadriadených, povinnosť policajta podrobiť sa psychotestom, disciplinárne previnenie, disciplinárne opatrenie
Právna veta:

Povinnosťou policajta je okrem iného plniť aj úlohy uložené príkazmi a pokynmi nadriadených, s ktorými bol riadne oboznámený. Z platnej zákonnej úpravy zároveň vyplýva, že policajt je povinný podrobiť sa aj psychologickému vyšetreniu na zistenie zdravotnej a duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby. Žalobca dostal od svojho nadriadeného ústny príkaz na vykonanie psychotestov, pričom v tomto príkaze bol presne špecifikovaný deň a hodina, kedy sa má dostaviť za útvarovou psychologičkou. Žalobca mal zo zákona povinnosť uposlúchnuť príkaz nad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: princíp subsidiarity, prerušenie konania na návrh účastníka konania, prerušenie konania so súhlasom účastníka konania, právo na to, aby sa jeho vec prerokovala bez zbytočných prieťahov, posúdenie vhodnosti a účelnosti zvoleného procesného postupu súdu, kontrolovaný postup všeobecných súdov ústavným súdom
Právna veta:

V súlade so svojou doterajšou judikatúrou ústavný súd zastáva názor, že prerušenie konania na návrh účastníka konania je procesný postup, ktorý je zákonom dovolený a je potrebné ho posudzovať podľa situácie, ktorá existovala v čase, keď sa realizoval. K jej posúdeniu majú zásadne lepšie predpoklady všeobecné súdy než ústavný súd, prihliadajúc pritom na princíp subsidiarity, ktorým sa riadi jeho vzťah k všeobecným súdom a ktorému viac zodpovedá, aby ústavný súd, ak je to nevyhnutné, sám neposudzoval vhodnosť a účelnosť zvoleného procesného post ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: princíp subsidiarity, Ochrana ústavnosti, domáhanie sa ochrany svojich práv pred iným súdom, právomoc ústavného súdu na konanie, úloha všetkých orgánov verejnej moci, výklad a aplikácia zákonov, medzinárodná zmluva, ultima ratio inštitucionálny mechanizmus, popieranie princípu subsidiarity, princíp minimalizácie zásahov ústavného súdu do právomoci všeobecných súdov
Právna veta:

Princíp subsidiarity zakotvený v čl. 127 ods. 1 ústavy znamená, že ústavný súd môže konať o namietanom porušení práv toho-ktorého sťažovateľa a vecne sa zaoberať iba tými sťažnosťami, ak sa sťažovateľ nemôže v súčasnosti a nebude môcť ani v budúcnosti domáhať ochrany svojich práv pred iným súdom prostredníctvom iných právnych prostriedkov, ktoré mu zákon na to poskytuje. Namietané porušenie niektorého zo základných práv alebo slobôd teda nezakladá automaticky aj právomoc ústavného súdu na konanie o nich.

Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, zabezpečenie prípadného budúceho výkonu rozhodnutia, predaj nehnuteľností, úprava pomerov účastníkov, žalobca ako vlastník nehnuteľností, žalovaný ako vlastník nehnuteľností, ohrozené právo žalobcu, nový vlastník nehnuteľnosti, sukcesor, vstup do práv a povinností doterajšieho vlastníka, zmena vlastníka nehnuteľnosti počas konania, právne postavenie žalobcu, nadobudnutie svojich práv vlastníka k predmetným nehnuteľnostiam
Právna veta:

Predmetom konania je... určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, preto navrhované PO nemá plniť funkciu zabezpečenia prípadného budúceho výkonu rozhodnutia, ale má dočasne upraviť pomery účastníkov do času, kým sa právoplatne rozhodne o tom, že žalobca a nie žalovaný je vlastníkom predmetných nehnuteľností. So zreteľom na uvedenú skutočnosť odvolací súd urobil záver, že právo žalobcu nemôže byť ohrozené ani v prípade, ak by žalovaný počas konania predal nehnuteľnosti, ku ktorým žiada určiť svoje vlastnícke právo, lebo má právne prostriedk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úkon právnej služby, tarifná hodnota veci, všeobecne záväzné nariadenie obce, navrátenie vlastníctva nehnuteľnosti, ochrana vlastníctva, zmiernenie následkov majetkových a iných krívd, tarifná odmena advokáta za zastupovanie, kompenzácia spôsobenej ujmy
Právna veta:

Predmetom konania bola žaloba, ktorou sa žalobca podľa zák. č. 161/2005 Z. z. domáhal navrátenie vlastníctva k sporom dotknutým nehnuteľnostiam. Zmyslom tohto zákona bolo aspoň čiastočne zmierniť následky minulých majetkových a iných krívd spáchaných na majetku cirkvi a náboženských spoločností a poskytnúť im rovnakú ochranu vlastníctva ako tak učinili ostatné reštitučné zákony fyzickým osobám a aspoň čiastočne iní kompenzovať spôsobenú ujmu. Tým bola daná i špeciálna povaha tohto zákona, a preto nároky na základe neho uplatňované v súdnom kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: návrh na začatie konania na ústavnom súde, odstránenie nedostatku náležitostí sťažnosti, splnomocnenie udelené samému sebe, rozsah splnomocniteľa na zastupovanie, zastupovanie pred ústavným súdom, splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa advokátom, dôvod na odmietnutie sťažnosti
Právna veta:

Podľa § 20 ods. 2 zákona o ústavnom súde sa k návrhu na začatie konania musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa advokátom, ak tento zákon neustanovuje inak. V splnomocnení sa musí výslovne uviesť, že sa udeľuje na zastupovanie pred ústavným súdom. Ústavný súd v zhode so svojou skoršou judikatúrou považuje za potrebné zdôrazniť, že zmyslom inštitútu splnomocnenia je, že sa udeľuje inej osobe v rozsahu vymedzenom splnomocniteľom, pričom splnomocniteľ uvedeným úkonom dáva tretím osobám najavo, v akom rozsahu ho splnomocnená osoba ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť štátu za prieťahy v konaní, nečinnosť a neefektívna činnosť okresného súdu, primerané finančné zadosťučinenie, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Enormná zaťaženosť všeobecných súdov hraničiaca s ich schopnosťou zabezpečiť v relevantnom čase (obvyklý) riadny chod orgánov verejnej moci môže predstavovať okolnosť hodnú osobitného zreteľa pri rozhodovaní o priznaní primeraného finančného zadosťučinenia. SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľka žiadala súdneho exekútora o vykonanie exekúcií a ten následne požiadal okresný súd o udelenie poverení na vykonanie exekúcií. Bolo zákonnou povinnosťou okresného súdu o tom rozhodnúť, ale súd dosial nerozhodol. Tým došlo k porušeniu práv sťažovateľky a to: práva vlastniť majetok, práva na súdnu ochranu a prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: čas povoľovania vkladu, zmluvné záložné právo, záložná zmluva uzavretá neplatným právnym úkonom, povolenie záložného práva podľa záložnej zmluvy, zaťažené vlastnícke právo, deň udelenia príklepu na dražbe, výkon exekučného záložného práva predajom nehnuteľností, deklaratórny účinok zápisu do katastra nehnuteľností,, rozhodnutie súdneho exekútora, prechod vlastníctva, exekučné záložné právo
Právna veta:

Keďže exekučné záložné právo vzniká už rozhodnutím súdneho exekútora a do katastra nehnuteľností sa zapisuje len záznamom s deklaratórnym účinkom, pri výkone exekučného záložného práva predajom nehnuteľností dochádza k prechodu vlastníctva dňom udelenia príklepu na dražbe, resp. dňom jeho schválenia súdom, ktorá právotvorná skutočnosť o zmene vlastníctva sa opätovne do katastra nehnuteľností zapisuje len záznamom. Pri výkone exekučného záložného práva prednostného záložného veriteľa vydražiteľ nehnuteľnosti na dražbe nadobúda tieto do vlastníc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: privatizácia bytového fondu, interpretácia ustanovení zákona o vlastníctve bytov, klasické i moderné výkladové metódy, účel zákona, viazanosť súdu doslovným znením zákona, história vzniku zákona, povinnosť súdu nachádzať právo, vyhľadávanie výslovných pokynov v zákonnom texte, interpretácia abstraktných noriem, normy nejasné, normy legislatívne nepresné
Právna veta:

Interpretácia uvedených ustanovení zákona o vlastníctve bytov vyžaduje použitie klasických i moderných výkladových metód. To znamená predovšetkým ich výklad vo vzájomných súvislostiach prihliadajúc na ich účel, ako aj účel zákona ako celku, ktorým bola a stále je privatizácia bytového fondu, dotýkajúca sa tisícok občanov. Ďalej je podľa najvyššieho súdu potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že tento proces (privatizácia bytového fondu) nebol ani po viacerých zmenách zákona časovo ohraničený, a teda uzavretý. V neposlednom rade najvyšší súd doplnil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie pred súdom, trestné konanie, prípravné konanie, rozhodovanie o väzbe, právo na pomoc tlmočníka, absolútnosť práva na tlmočníka, preklad písomných dôkazov, preklad dôkazného materiálu, jazyk ktorému obvinený rozumie, zabezpečenie spravodlivého súdneho procesu, obvinený, ktorý nerozumie používanému jazyku, bezplatné služby tlmočníka, obhajca obvineného, ovládanie jazyka, v ktorom sa konanie vedie
Právna veta:

Právo na pomoc tlmočníka nie je absolútne a neznamená, že všetky písomné dôkazy, resp. celý dôkazný materiál alebo oficiálne dokumenty majú byť preložené do jazyka, ktorému obvinený rozumie. Obsah a rozsah tohto práva je limitovaný požiadavkou na zabezpečenie spravodlivého súdneho procesu (I. ÚS 257/2010). Právo na pomoc tlmočníka podľa čl. 6 ods. 3 písm. e) dohovoru sa nevzťahuje len na konanie pred súdom, ale na celé trestné konanie, t. j. aj na prípravné konanie a na rozhodovanie o väzbe. Toto ustanovenie znamená, že obvinený, ktorý nerozum ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osvedčenie odsúdeného v skúšobnej dobe , rešpektovanie právnych predpisov, rešpektovanie morálnych pravidiel, riadny život odsúdeného počas skúšobnej doby, vykonanie uloženého trestu, uložený trest, cieľ podmienečného odsúdenia, spáchanie úmyselného trestného činu, správanie odsúdeného počas celej skúšobnej doby, podmienečne odsúdený, výkon trestu odňatia slobody, neosvedčenie sa odsúdeného v skúšobnej dobe
Právna veta:

Nadriadený súd zdôrazňuje, že pri posudzovaní otázky, či sa podmienečne odsúdený osvedčil, možno hodnotiť len tie okolnosti, ktoré nastali v skúšobnej dobe. Pritom však treba skúmať správanie odsúdeného počas celej skúšobnej doby. V súlade s konštantnou judikatúrou všeobecných súdov, v zmysle ktorej ak podmienečne odsúdený závažným spôsobom poruší právne normy, okrem iného i tým, že spácha úmyselný trestný čin, svedčí to spravidla o tom, že sa neosvedčil, že podmienečné odsúdenie nesplnilo svoj cieľ a že podmienečne uložený trest treba vykonať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: vykonávajúci členský štát, na základe európskeho zatykača , trestný čin spáchaný pred vydaním na základe európskeho zatykača, rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV, ochranné opatrenia spojené s odňatím slobody za trestný čin, súhlas s trestným stíhaním, odsúdením alebo odňatím osobnej slobody osoby na účely výkonu trestu odňatia slobody, Európsky zatykač, európsky zatýkací rozkaz
Právna veta: 1) Článok 27 ods. 4 a článok 28 ods. 3 písm. c) rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, v znení zmenenom a doplnenom rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členské štáty prijali opravný prostriedok, ktorým sa preruší výkon rozhodnutia súdneho orgánu, v lehote tridsiatich dní od prijatia žiadosti, s cieľom buď udeliť súhlas s trestným stíhaním, odsúdením alebo odňatím osobnej slobody osoby na účely výkonu trestu odňatia slobody aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: ochrana fyzickej osoby pri spracovaní osobných údajov, smernica Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 , povinnosť zamestnávateľa sprístupniť záznamy, bezpečnosť spracovaných osobných údajov, výkon úloh dohľadu v oblasti pracovných podmienok, spracovanie osobných údajov a voľný pohyb týchto údajov, Pojem osobné údaje
Právna veta: 1. Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že záznamy o pracovnom čase, akými sú dotknuté záznamy vo veci samej, ktoré obsahujú údaje o čase, kedy jednotliví pracovníci začínajú a končia pracovnú zmenu, ako aj údaje o prestávkach alebo čase, ktorý nie je do pracovného času zahrnutý, spadajú pod pojem „osobné údaje“ v zmysle tohto ustanovenia 2. Článok 6 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 písm. c) a e) smernice 95/46 sa majú vykladať v tom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: preukázanie neplatnosti podmienok, Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 , posúdenie existencie zmluvy bez nekalej podmienky, Preskúmanie nekalej podmienky ex offo, vopred pripravený formulára, spor o platnosti podmienok, Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: 1. Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že ak vnútroštátny súd druhého stupňa, ktorý rozhoduje spor o platnosti podmienok uvedených v zmluve uzatvorenej medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľom na základe vopred pripraveného formulára uvedeným predajcom alebo dodávateľom, má podľa svojich vnútroštátnych procesných predpisov právomoc preskúmať všetky dôvody neplatnosti jasne vyplývajúce zo skutočností predložených na prvom stupni a prípadne na základe zistených skutočností rekvalifikovať právny základ, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: nekalá povaha zmlunej pokuty, žaloba podaná predajcom alebo dodávateľom, regulačné ustanovenie nútroštátneho práva, Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 , právomoc zrušiť ustanovenie v rozpore s verejným poriadkom alebo kogentným zákonným ustanovením, prenajímateľ konajúci v rámci podnikateľskej činnosti, zmluva o prenájme bytového priestoru, Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: 1. Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že s výhradou ustanovení, ktoré odrážajú záväzné zákonné alebo regulačné ustanovenia vnútroštátneho práva, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu, sa smernica vzťahuje na zmluvu o prenájme bytového priestoru uzatvorenú medzi prenajímateľom konajúcim v rámci podnikateľskej činnosti a nájomníkom konajúcim s cieľom, nevzťahujúcim sa k jeho obchodom, podnikaniu alebo povolaniu. 2. Smernica 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že: – ak má vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti azylu, posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny , Článok 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 , Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov, humanitárna doložka, štát zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov sa má vykladať v tom zmysle, že členskému štátu, ktorý na základe kritérií uvedených v kapitole III tohto nariadenia nie je považovaný za zodpovedný členský štát, umožňuje skúmať žiadosť o azyl, hoci neexistuje žiadna okolnosť, ktorá by odôvodňovala použitie humanitárnej doložky uvedenej v článku 15 uvedeného nariadenia. Táto možnosť nie je podmien ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: Článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 , zaistenie azylanta z tretej krajiny po podaní žiadosti o azyl, uplatniteľnosť na žiadateľov o azyl, cieľ oddialiť alebo zmariť výkon rozhodnutia, žiadosť o medzinárodnú ochranu, žiadateľ o azyl, priznávanie a odnímanie postavenia utečenca, Spoločné normy a postupy pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, v spojení s jej odôvodnením 9 sa má vykladať v tom zmysle, že táto smernica sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o medzinárodnú ochranu v zmysle smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca, a to v období od podania uvede ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: zásada ekvivalencie a efektivity, investičný podnik, vydanie prostredníctvom distribučných kanálov, swapová zmluva na účely zabezpečenia pred rizikom zmeny úrokových sadzieb, vhodnosť alebo primeranosť poskytovanej služby, investičná služba
Právna veta: 1. Článok 19 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS sa má vykladať v tom zmysle, že po prvé investičná služba je ponúkaná ako súčasť finančného produktu iba v prípade, pokiaľ je jeho nedeliteľnou súčasťou v okamihu, keď sa uvedený finančný produkt ponúka klientovi, a po druhé ustanovenia právnych predpisov Únie a spoločné európske normy, na ktoré sa toto ustanovenie odvoláva, musia umožňo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: prevodca poskytujúci služby s povinnou DPH, Článok 5 ods. 8 a/alebo článok 6 ods. 5 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája , prevod aktív súvisiaci s riadiacou činnosťou, Pojem prevod všetkých aktív alebo ich časti, služby podliehajúce dani z pridanej hodnoty, spoločný systém dane z pridanej hodnoty
Právna veta: 1) Článok 5 ods. 8 a/alebo článok 6 ods. 5 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, sa má vykladať v tom zmysle, že prevod 30 % podielov spoločnosti, ktorej prevodca poskytuje služby podliehajúce dani z pridanej hodnoty, nie je prevodom všetkých aktív, resp. služieb alebo ich časti v zmysle týchto ustanovení, a to bez ohľadu na skutočnosť, že ostatní podielnici prakticky v rovnakom čase prevedú zostávajúce podiely tejto spoločnosti na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: Článok 22 ods. 1 až 3 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 , podanie žiadosti o vrátenie spotrebnej dane pred odoslaním tovaru, Žiadosť o vrátenie spotrebnej dane, daňový voľný obehu, systém, držba, preprava a kontrola tovarov podliehajúcich spotrebným daniam, režim vrátenia dane, požiadavka na refundáciu
Právna veta: 1) Článok 22 ods. 1 až 3 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992, sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, že výrobky, ktoré podliehajú spotrebnej dani a sú uvedené do daňového voľného obehu v členskom štáte, v ktorom bola zaplatená spotrebná daň, sú prepravené do iného členského štátu, v ktorom podliehajú spotrebnej dani a v ktorom táto daň aj bola zaplatená, žiadosť o vrátenie spotrebnej dane zaplatenej v odosielajúcom členskom š ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 4/2013
Kľúčové slová: článok 107 ods. 1 ZFEÚ , povinné príspevky podnikateľov v poľnohospodárstve, dobrovoľné príspevky organizácie, verejná kontrola, peňažné prostriedky patriace do majetku štátu, peňažné prostriedky orgánov verejnej moci na podporu podnikov, medziodborová dohoda, Medziodborové organizácie
Právna veta: 1) Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že rozhodnutie vnútroštátneho orgánu rozširujúce uplatňovanie dohody, ako je medziodborová dohoda, o ktorú ide vo veci samej, ktorá zavádza príspevok v rámci medziodborovej organizácie uznanej vnútroštátnym orgánom a robí ho tým povinným, aby umožnila vykonávanie činností komunikácie, propagácie, vonkajších vzťahov, zabezpečenia kvality, výskumu a obrany záujmov dotknutého odvetvia, na všetkých podnikateľov určitého odvetvia poľnohospodárstva nepredstavuje prvok štátnej pomoci. 2) Súdny dvor uviedol, že článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa vzťahuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: lehota na neskoršie zaplatenie faktúry, článok 66 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 , transportné služby, Deň prijatia platby, Predchádzajúce vyhotovenie faktúry, dostatočná motivácia zabezpečujúca bezodkladnú platbu za poskytnutie služby, protiplnenie za vykonanú službu, dopravné a špedičné služby, spoločný systém dani z pridanej hodnoty
Právna veta: 1) Článok 66 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2008/117/ES zo 16. decembra 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že daň z pridanej hodnoty za dopravné a špedičné služby sa stane splatnou ku dňu prijatia celej platby alebo jej časti, avšak najneskôr 30 dní odo dňa poskytnutia týchto služieb, aj keď bola faktúra vyhotovená skôr a stanovuje lehotu na neskoršie zaplatenie. 2) Treba tiež uviesť, že Súdny dvor v uvedenom rozsudku dodal, že „ak táto možnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, financovanie spornej pomoci, prenesenie DPH na tretiu osobu, nárok na vrátenie daní, hospodárske zaťaženie, Zásada vrátenia daní
Právna veta: 1) Zásada vrátenia daní vybratých v členskom štáte v rozpore s pravidlami práva Únie sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby tento štát odmietol vrátiť časť dane z pridanej hodnoty, ktorej odpočtu bolo zabránené vnútroštátnym opatrením, ktoré je v rozpore s právom Únie, z dôvodu, že táto časť dane bola dotovaná formou pomoci schválenej zdaniteľnej osobe a financovaná tak Európskou úniou, ako aj uvedeným štátom, pod podmienkou, že hospodárske zaťaženie súvisiace so zamietnutím odpočtu dane z pridanej hodnoty bolo úplne neutralizované, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu. 2) Na úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, článok 5 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 , cezhraničná účasť viacerých osôb na tom istom protiprávnom konaní, hospodárnosť organizácie konania, Možnosť založiť právomoc miesta podľa miesta konania inej osoby zodpovednej, uznávanie a výkon rozsudkov, nárok na náhradu škody
Právna veta: 1) Článok 5 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že na základe miesta skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody pripísateľnej jednej z osôb považovaných za zodpovedné za škodu, ktorá nie je účastníkom sporu, neumožňuje založiť súdnu právomoc voči inej osobe považovanej za zodpovednú za túto škodu, ktorá nekonala v obvode súdu rozhodujúceho o žalobe. 2) Podľa ustálenej judikatúry platí, že pravidlo právomoci uvedené v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: dve miesta zvyčajného bydliska v dvoch rôznych štátoch EÚ, poberanie dôchodku v inom členskom štáte EÚ, vrátenie neoprávnene vyplateného dôchodku, Článok 10 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 , zamedzenie súbehu dávok, pozostalostný dôchodok, oprávnenie retroaktívne odňať nárok na starobný dôchodok, miesta zvyčajného bydliska, systém sociálneho zabezpečenia, Dávky v starobe
Právna veta: Článok 10 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, naposledy zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008 zo 17. júna 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že na účely uplatnenia uvedeného nariadenia nemôže mať osoba súčasne dve miesta zvyčajného bydliska na území dvoch rôznych členských štátov. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 5/2013
Kľúčové slová: zrušenie registrácie, smernica Rady 2006/112/ES čl.18 písm. c, spoločný systém dane z pridanej hodnoty, určenie základu dane, zostatková hodnota tovaru, Trhová hodnota tovaru, zdaniteľná ekonomická činnosť, Výmaz zdaniteľnej osoby zo zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty
Právna veta: 1) Článok 18 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje aj na ukončenie zdaniteľnej ekonomickej činnosti vyplývajúce z výmazu zdaniteľnej osoby zo zoznamu platiteľov DPH. 2) Článok 74 smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že v prípade ukončenia zdaniteľnej ekonomickej činnosti je základom dane transakcie trhová hodnota tovaru existujúceho ku dňu tohto ukončenia okrem prípadu, že by táto hodnota v praxi zodpovedala zostatkovej hodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: verejné zákazky na práce, maximálne ceny verejnoprávnej inštitúcii, všeobecný hospodársky záujmu, znevýhodnené kategórie miestneho obyvateľstva, osoby s nízkym príjmom, Regionálna právna úprava pôdy a nehnuteľností, podmienka existencie dostatočnej väzby, sociálna povinnosť
Právna veta: 1. Vnútroštátna právna úprava, akú stanovuje kniha 5 dekrétu Flámskeho regiónu z 27. marca 2009 o politike v oblasti pôdy a nehnuteľností, ktorá podriaďuje prevod nehnuteľností nachádzajúcich sa v určitých obciach určených Vlaamse Regering podmienke, aby provinčná hodnotiaca komisia preverila existenciu „dostatočnej väzby“ medzi nadobúdateľom alebo prípadným nájomcom a týmito obcami, je v rozpore s článkami 21 ZFEÚ, 45 ZFEÚ, 49 ZFEÚ, 56 ZFEÚ a 63 ZFEÚ, ako aj s článkami 22 a 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: faktúra, vrátenie dane z pridanej hodnoty, vrátenie DPH, neúplné faktúry, dôkazy o pravosti fakturovaných transakcií, daň z obratu, zásada daňovej neutrality, spoločný systém dane z pridanej hodnoty
Právna veta: 1. Ustanovenia šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 94/5/ES zo 14. februára 1994, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ako je tá, o ktorú ide vo veci samej, podľa ktorej zdaniteľným osobám, ktoré sú príjemcami služieb a ktoré sú držiteľmi neúplných faktúr, možno nepriznať nárok na odpočet DPH, hoci boli tieto faktúry doplnené po prijatí takéhoto rozhodnutia pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: právo na trvalý pobyt rodinných príslušníkov občanov tretieho štátu, smernica 2004/38/ES, štúdium v hostiteľskom členskom štáte , Právo na trvalý pobyt rodinných príslušníkov občana Únie, odvodené právo na pobyt, Plnoleté dieťa pokračujúce v štúdiu, právo na prístup k vzdelaniu
Právna veta: 1. Rodič dieťaťa, ktoré dosiahlo plnoletosť a ktoré vykonáva svoje právo na prístup k vzdelaniu na základe článku 12 nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, zmeneného a doplneného smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004, môže naďalej pokračovať v požívaní odvodeného práva na pobyt podľa tohto istého článku, ak je jeho prítomnosť a starostlivosť naďalej pre dieťa potrebná z dôvodu pokračovania v štúdiu alebo ukončenia štúdia, pričom posúdenie všetkých okolností danej veci prislúcha vnútroštátneho súdu. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: narušenie potrebného účinku občianstva Únie, vlastné práva príslušníkov tretích krajín, práva odvodené z výkonu slobody pohybu občana Únie, Právo na pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, právo na voľný pohyb
Právna veta: 1) Článok 20 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát odmietol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udeliť povolenie na pobyt na svojom území, ak má tento štátny príslušník záujem bývať so svojím rodinným príslušníkom, občanom Európskej únie s bydliskom v tomto členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, ktorý ako občan Únie nikdy neuplatnil svoje právo na voľný pohyb, ak takéto odopretie nezbavuje dotknutého občana Únie účinného požívania podstaty práv, ktoré mu priznáva postavenie občana Únie. 2) Prípadné práva priznané štátnym príslušníkom tretích krajín us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vznik novej vyživovacej povinnosti, okolnosti odôvodňujúce zmenu výživného, zmena dohody o výživnom, subjektívna, objektívna zmena pomerov, zmena výšky výživného na maloleté dieťa, zmena rozhodnutia o výživnom
Právna veta: Podľa ust. § 78 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Hmotno-právnou podmienkou toho, aby súd mohol o veci opakovane rozhodnúť, je zmena pomerov. Zákon o rodine ani nevyžaduje tak ako Občiansky súdny poriadok, aby išlo o podstatnú zmenu. V zmysle judikatúry je potrebné prihliadať ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného. Avšak len vtedy môžu byť dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia rozsudku. Zmena pomerov môže by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zavinenie poškodeného, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, liberačné dôvody, prevádzateľ, objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa dopravného prostriedku, okolnosti majúce pôvod v prevádzke, solidárna zodpovednosť za škodu, liberácia, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, objektívna zodpovednosť za škodu
Právna veta: Objektívna zodpovednosť prevádzateľa za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku nie je bezvýnimočná. Prevádzateľ sa môže zodpovednosti zbaviť, ak je tu niektorý z liberačných dôvodov uvedený v zákone. Preukázaním liberačného dôvodu sa prevádzateľ zodpovednosti za škodu zbaví a poškodený musí znášať škodu zo svojho. Prvý liberačný dôvod možno vyvodiť výkladom a contrario z prvej vety § 428 Občianskeho zákonníka. Podľa neho sa prevádzateľ môže svojej zodpovednosti zbaviť, ak preukáže, že škoda nebola spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Druhým liberačným dôvodom je, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zmena pomerov, majetkové pomery detí a rodičov, vyživova­cia povinnosť, odôvodnené potreby oprávneného, určenie výživného, zvýšenie výživného, zásada úmernosti životnej miery dieťaťa k životnej miere rodičov, vyživovacia povinnosť
Právna veta: V konaní o zvýšenie výživného je potrebné porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce súdne rozhodnutie o výživnom s pomermi v čase rozhodovania o návrhu na zmenu výživného. Aj pri rozhodovaní o výživnom v dôsledku zmeny pomerov sa použijú zásady, ktoré sú rozhodujúce pre určenie výživného. V danom prípade ide o § 62 ods. 1, 2, 4, 5 a § 75 ods. 1 Zákona o rodine, z ktorých okrem iného vyplýva, že pri rozhodovaní o rozsahu výživného je potrebné vychádzať z toho, aká peňažná suma je potrebná na úhradu odôvodnených potrieb dieťaťa, pričom medzi tieto potreby patria výživa vo vlastnom zmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súkromné práva vlastníka, obsah vlastníckeho práva, vlastnícke právo
Právna veta: Podľa § 123 Občianskeho zákonníka vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že právo vlastnícke je všeobecným priamym právnym panstvom nad vecou, lebo dáva vlastníkovi moc, aby všeobecne podľa svojej vôle s vecou nakladal; je právom absolútnym, pôsobiacim voči všetkým (erga omnes), a zodpovedá mu povinnosť všetkých ostatných nerušiť vlastníka vo výkone jeho práva k veci. Predmet svojho vlastníctva je vlastník oprávnený držať (ius possidendi), užívať, požívať jeho plody a úžit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: kolízia záujmov medzi rodičmi a deťmi, zastupovanie maloletého dieťaťa, konanie o úprave výkonu rodičovských práv, ochrana práv maloletých v konaní
Právna veta: Podľa § 31 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník“). Maloleté deti ako účastníci konania v predmetnom konaní, vzhľadom na predmet veci (úprava rodičovských práv a povinnosti k maloletým deťom) musia byť riadne a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hotové výdavky a náhrada za stratu času, priznanie náhrady za stratu času, odmena za poskytovanie právnych služieb, formalistické rozhodnutie o trovách konania, cesta do miesta poskytovania úkonov právneho zastúpenia, trovy právneho zastúpenia
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu neobstojí námietka žalobkyne, týkajúca sa nesprávnej aplikácie § 17 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení neskorších predpisov, keď jej súd nepriznal náhradu trov právneho zastúpenia titulom náhrady za stratu času jej právneho zástupcu pri jeho cestách do miesta poskytovania úkonov právnej služby na súde. Rozlišovanie mestských obvodov v súvislosti s priznávaním náhrady za stratu času je nepoužiteľné kritérium, pretože pri uliciach na hranici jednotlivých obvodov môže byť vzdialenosť medzi adresou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, nájom pozemku na poľnohospodárske účely, poľnohospodársky a lesný nájom, zvýšená ochrana nájomcov, minimálna doba nájmu, nájomná zmluva uzavretá na neurčitý čas, lesná pôda, výpovedná lehota, vypovedanie nájomnej zmluvy, zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely, neplatnosť nájomnej zmluvy
Právna veta: V § 6 prvej časti zákona č. 504/2003 Z. z. je uvedené, že zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dohodnuté na neurčitý čas možno vypovedať k 1. novembru. Výpovedná lehota je jeden rok, ak sa nedohodne inak. Podľa § 12 ods. 2 druhej časti cit. zák. ak ide o zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku dohodnutú na neurčitý čas, možno ju vypovedať len písomne, výpovedná lehota sa nesmie skončiť pred uplynutím času nájmu podľa § 8, ak sa nedohodne inak. (najmenej 5 rokov). Vo štvrtej časti zákona, týkajúcej sa nájmu lesného pozemku na hospodárenie v lesoch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: splatnosť výživného, nariadenie odovzdania dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, rozhodovanie o predbežných opatreniach, striedavá osobná starostlivosť, výlučná osobná starostlivosť, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov, ochrana práv dieťaťa, Inštitút predbežného opatrenia
Právna veta: V súvislosti s rozhodovaním o predbežných opatreniach v konaní starostlivosti o maloleté deti treba uviesť, že zmyslom právnej úpravy formou predbežného opatrenia v uvedených konaniach je ochrana práv detí v prípade konkrétneho ohrozenia, kedy možno nariadiť odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča alebo inej osoby, alebo do striedavej starostlivosti (§ 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p.), prípadne určiť výživné v nevyhnutnej miere, ak je výživa dieťaťa vážne ohrozená (§ 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p.). Ďalej treba uviesť, že inštitút predbežného opatrenia v uvedených konaniach má slúžiť k ochrane pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dojednanie zmluvnej pokuty, leasingová zmluva, zmluvná pokuta, porušenie zmluvnej povinnosti
Právna veta: Z ust. § 544 ods. 1, 2 Obč. zák. vyplýva, že ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia. Z vykonaného dokazovania je zrejmé, že žalovaný ako leasingový nájomca porušil povinnosť vyplývajúcu mu z čl. 4 bod 4.1.,2., lebo splátky splatné dňa 25.07.2006 až 25.10.2006 žalobcovi nezaplatil, v dôsledku čoho žalobca p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dedenie, zastavenie konania pre nemajetnosť odporcu, rozhodnutie o prejednaní dedičstva, právne nástupníctvo po poručiteľovi, zodpovednosť za poručiteľove dlhy, dedičská vec po poručiteľke
Právna veta: V danom prípade odporkyňa zomrela počas odvolacieho konania, pričom z rozhodnutia o prejednaní dedičstva vyplýva, že konanie bolo zastavené pre nemajetnosť odporkyne - poručiteľky, a preto nemožno v konaní pokračovať ani s jej právnymi nástupcami lebo títo sa nestali zákonnými dedičmi nakoľko neprevzali právo alebo povinnosť. Jedným z predpokladov prechodu majetku na dedičov je totiž existencia dedičstva po poručiteľovi. Títo preto nemôžu zodpovedať za poručiteľove dlhy do výšky nadobudnutého majetku. Z toho dôvodu neprichádzalo v danej veci do úvahy právne nástupníctvo po poručiteľke v zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka litispendencie, subjektívne práva vyplývajúce z právneho predpisu, určovacia žaloba ako prekážka litispedencie pre žalobu na plnenie, žaloba na plnenie, vypratanie nehnuteľnosti, určovacia žaloba
Právna veta: Podľa právnej teórie určovacia žaloba (kladná i záporná) nie je prekážkou litispendencie pre žalobu na plnenie, hoci v oboch prípadoch ide o rovnaké subjektívne právo. To znamená, že ak by konanie o určovacej žalobe začalo skôr, ako konanie o vypratanie, určovacia žaloba by nebola prekážkou litispendencie pre neskôr podanú žalobu o plnenie (o vypratanie). Na druhej strane, konanie o žalobe na plnenie, v danom prípade konanie o vypratanie, zakladá prekážku litispendencie pre určovaciu žalobu (kladnú či zápornú), pokiaľ ide o rovnaké subjektívne právo, nakoľko v rámci neho sa rieši prejudiciálna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: majetkové pomery účastníka, ťaživá sociálna situácia účastníka, nepriznanie náhrady trov konania, náhrada trov konania, dôvody hodné osobitného zreteľa
Právna veta: Ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť (§ 150 ods. 1 O.s.p.). Podľa názoru odvolacieho súdu je v súdenej veci pri rozhodovaní o náhrade trov konania namieste aplikácia ust. § 150 ods. 1 O.s.p.. Z výslovného znenia ust. § 150 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že ide o ustanovenie výnimočné, ktoré má súdu umo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, povinnosť uhradiť trovy konania, procesné zavinenie účastníka na zastavení konania, povinnosť nahradiť trovy konania odporcovi, späťvzatie návrhu pre správanie odporcu, zastavenie konania pre zavinenie účastníka
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 O.s.p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. V danom prípade sa dôvodnosť podania žaloby posudzuje procesne. Nerozhoduje, aký by bol výsledok konania, ak by nedošlo k späťvzatiu žaloby, ale to, či žalovaný (odporca) splní to, čoho sa žalobca (navrhovateľ) domáha, a len preto vezme žalobu späť. Zavinenie je možno posudzovať len z procesného hľadiska, nie podľa hmotného práva, lebo potom by šlo o posudzo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: doručovanie , prezumpcia správnostii verejnej listiny, prezumpcia, doručenka ako verejná listina, doručenka, verejná listina
Právna veta: Je potrebné v danom prípade uviesť, že doručenka má povahu verejnej listiny, z ktorej povahy teda vyplýva, že verejná listina potvrdzuje, že skutočnosti uvedené vo verejnej listine oprávneným orgánom, ktorý listinu vydal, sú platné až do doby, kým nie je preukázaný opak ako i pravdivosť toho, čo je v listine osvedčené alebo potvrdené.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch, výkon rodičovských práv a povinností k dieťaťu, úprava styku rodiča s dieťaťom súdom, dohoda rodičov o úprave styku s maloletým dieťaťom, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú
Právna veta: Pri úprave rodičovských práv a povinností rodičov maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, je podľa § 36 ods. 1 Zákona o rodine potrebné primerane aplikovať i ust. § 25 Zákona o rodine o úprave styku s maloletým dieťaťom. V tejto súvislosti prichádzajú do úvahy len dve možnosti (alternatívy). Prvou alternatívou je prípad, ak sa rodičia maloletého dieťaťa o úprave styku dohodnú a v takomto prípade sa obsah tejto dohody stane súčasťou rozhodnutia o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu (§ 25 ods. 1 Zákona o rodine). Ak k tejto prvej alternatíve nedôjde, prichádza do úv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: závažnejšia zmena pomerov, zmena rozhodnutia o výživnom, rozsah výživného, zásada úmernosti životnej miery dieťaťa k životnej miere rodičov, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, odôvodnené potreby oprávneného, určenie výživného, určenie rozsahu vyživovacej povinnosti súdom
Právna veta: Pri rozhodovaní v určení rozsahu výživného vychádza súd zo všeobecných hľadísk, t.j. odôvodnených potrieb oprávneného (navrhovateľa); rozsah ktorých je rôzny na vek, zdravotný stav, spôsob prípravy na budúce povolanie, kultúrny a spoločenský život a podobne; ako aj reálnych schopností a možností povinného (odporcu) plniť si svoju vyživovaciu povinnosť. Medzi odôvodnenými potrebami oprávneného a reálnymi schopnosťami a možnosťami povinného platí zásada priamej úmernosti, čo je v súlade so zásadou, že dieťa môže resp. má právo žiť na takej úrovni na akej žijú jeho rodičia. To znamená, že čím je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: prijatie návrhu, skutkový omyl, neplatnosť zmluvy, omyl vyvolaný úmyselne, vplyv omylu na platnosť právneho úkonu, Neplatný právny úkon
Právna veta: K námietke neplatnosti zmluvy podľa § 49a prvá a druhá veta zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení (OZ), odvolací súd udáva: Podľa cit. ust. zák. právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca a osoba, ktorej bol úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. O omyle v zmysle citovaného ustanovenia ide vtedy, ak konajúci mal nesprávnu alebo nedostatočnú predstavu o právnom úkone, ktorý urobil. Môže sa týkať obsahu právneho úkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rodičovské práva a povinnosti, žiadosť o zmenu priezviska maloletých detí, potreby a záujmy maloletého dieťaťa, udelenie súhlasu na zmenu priezviska maloletého dieťaťa, zmena priezviska maloletého
Právna veta: Úlohou súdu starostlivosti o maloleté deti aj v prípade rozhodovania o návrhu niektorého z rodičov pre udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska je prvoradou a dôležitou skutočnosťou zistenie súdu, či udelenie takéhoto súhlasu bude v záujme maloletého dieťaťa. Znamená to predovšetkým či to bude prospievať zdravému vývoju dieťaťa, aký je vzťah medzi biologickým rodičom a dieťaťom, či si tento rodič voči dieťaťu plní svoje rodičovské povinnosti a pod. K nahradeniu súhlasu rodičia s podaním žiadosti o zmenu priezviska sa musí pristupovať vždy citlivo a súd musí zvažovať všetky okol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: základné pravidlá konania podľa správneho poriadku, neodôvodnenosť rozhodnutia, rozhodnutie správneho orgánu, správny orgán, právne posúdenie veci
Právna veta: Právne posúdenie veci znamená, že správny orgán subsumuje zistený skutkový stav pod príslušné ustanovenie hmotnoprávneho predpisu. Medzi právnym posúdením a skutkovými zisteniami musí byť logický vzťah. Právne posúdenie veci musí obsahovať konkrétny odkaz na príslušný právny predpis, z ktorého správny orgán vo výrokovej časti rozhodnutia vychádzal a z ktorého vyvodzuje svoje právne posúdenie. Nestačí len citácia príslušného ustanovenia, ale je žiadúce, aby sa vyložil aj obsah právnej normy, aby účastníci pochopili vzťah medzi skutkovým zistením a právnym posúdením. Nepreskúmateľnosť „z nedosta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, prevádzateľ, škody spôsobené okolnosťami majúcimi pôvod v prevádzke, liberácia, zbavenie sa zodpovednosti, zodpovednosť za škodu
Právna veta: Podľa ust. § 428 Občianskeho zákonníka, svojej zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať.. Podľa ust. 428 prvá veta Občianskeho zákonníka vyplýva, že liberácia nie je možná, ak škoda bola spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Ani v tomto prípade zákon nedefinuje, ktoré okolnosti možno považovať za tie, ktoré majú pôvod v prevádzke. Krajský súd však opätovne poukazuje na znenie ust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: lehoty v daňovom konaní, zmeškanie lehoty, zákonné podmienky pre odpustenie zmeškania lehoty, predĺženie lehoty
Právna veta: Ustanovenie § 29 ods.1 zákona č. 563/2009 Z.z. stanovuje zákonné podmienky, ktoré musia byť kumulatívne splnené pre to, aby správca dane odpustil zmeškanie lehoty: existencia dôležitého dôvodu, pre ktorý daňový subjekt zmeškal lehotu, a preto žiada o odpustenie zmeškanej lehoty, podanie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty do 30 dní odo dňa odpadnutia dôvodov zmeškania pôvodnej lehoty, vykonanie zmeškaného úkonu v už uvedenej 30-dňovej lehote. Rozhodnutie správcu dane o nevyhovení žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty je potrebné považovať za zákonné, ak správca dane v rozhodnutí ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vlastná zmenka , všeobecné predpisy podľa zákona zmenkového a šekového, premlčanie podľa zákona zmenkového a šekového, zachovanie lehoty, vystaviteľ zmenky, zmenkové nároky, premlčanie vlastnej zmenky, zmenka
Právna veta: Podľa ust. § 77 ods.1 zák.č. 191/1950 zmenkového a šekového platí pre premlčanie vlastnej zmenky ust. § 70 a § 71 cit. zák., podľa ktorých sa zmenkové nároky proti príjemcovi zmenky cudzej a rovnako aj zmenky vlastnej premlčia v lehote 3 rokov odo dňa splatnosti zmenky. Ust. čl. I § 77 ods.1 Zákona zmenkového a šekového výslovne rozširuje úpravu premlčania zmenky cudzej aj na zmenku vlastnú, pričom vystaviteľ zmenky vlastnej je pritom rovnako, ako príjemca zmenky cudzej, priamym dlžníkom zo zmenky a podľa § 78 ods.1 cit. zák. je zaviazaný rovnako, ako priamy dlžník zo zmenky cudzej. Premlčacia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva, nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vecné práva k nehnuteľnosti, zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vklad do katatstra, vlastnícke právo k nehnuteľnosti
Právna veta: V prípade, ak je predmetom zmluvy prevod vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k nehnuteľnosti, vlastnícke právo (iné vecné právo) k prevádzanej nehnuteľnosti sa nenadobúda účinnosťou zmluvy. Samotnou zmluvou totiž vlastnícke právo alebo iné vecné právo nevzniká, ale nadobúdateľovi vzniká záväzkový nárok požadovať od prevodcu predovšetkým prevedenie vlastníckeho práva k veci. Vlastnícke právo, či iné vecné právo k nehnuteľnosti, vznikne až vkladom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu (§ 133 ods. 2 OZ).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, náhrada trov exekúcie, splnenie povinnosti uloženej exekučným titulom, uspokojenie vymáhanej pohľadávky po začatí konania, vrátenie poverenia exekútorom, upustenie od vykonania exekúcie, dobrovoľné splnenie povinnosti
Právna veta: Nemožno vylúčiť, že povinný kedykoľvek po podaní návrhu a pred aj po vydaní exekučného príkazu dobrovoľne splní to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, vrátane náhrady trov exekúcie ku dňu dobrovoľného splnenia. V takom prípade exekútor upustí od vykonania exekúcie podľa § 46 ods. 3 Exekučného poriadku. Vonkajším prejavom upustenia od vykonania exekúcie je vrátenie poverenia s poukazom na dobrovoľné splnenie exekvovanej povinnosti. Upustiť od vykonania exekúcie podľa § 46 ods. 3 Exekučného poriadku možno len vtedy, ak pohľadávka oprávneného bola uspokojená až po začatí konania, nie pred poda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výzva na odstránenie vád podania, kvalifikovaný zástupca, zastavenie konania pred správnym súdom, podmienky povinného zastúpenia, povinné zastupovanie advokátom
Právna veta: Podľa § 250a veta prvá OSP, žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia žalobcu v správnom súdnictve je možné odstrániť tým, že žalobca predloží súdu doklad o tom, že má právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná, alebo ak takéto vzdelanie nemá, dodatočne si zvolí kvalifikovaného zástupcu a k žalobe pripojí jemu udelené plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu s príslušným poučením o následkoch tejto nečinnosti, s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, pasívne správanie účastníka, zneužitie procesných oprávnení, neplnenie procesných povinností, právomoc ústavného súdu rozhodovať o sťažnostiach, hrubé sťažovanie postupu konania
Právna veta: V súvislosti s marením uplatnenia základného práva iného účastníka je nutné poznamenať, že všeobecný súd nerozhoduje o ochrane základného práva účastníka (táto právomoc patrí Ústavnému súdu podľa čl. 127 ústavy), ale len o tom, že iný účastník, subjekt konania alebo tretia osoba marí jeho uplatnenie. Marením treba rozumieť úkony alebo opomenutia, či inú nečinnosť, ktoré zasahujú do niektorého základného práva procesného charakteru prostredníctvom neplnenia procesných povinností uložených zákonom alebo súdnym rozhodnutím, hoci procedurálneho charakteru, alebo aj zneužívaním (nadužívaním) proces ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: povolenie odkladu exekúcie, Platnosť právnych úkonov, odklad exekúcie, návrh na zastavenie exekúcie, Exekúcia a výkon rozhodnutí
Právna veta: Ustanovenie § 56 ods. 2 EP poskytuje možnosť odložiť uskutočnenie exekúcie, ak sú splnené podmienky uvedené v tomto ustanovení. Odvolací súd vzhľadom na dôvody uvádzané povinnou v návrhu na zastavenie exekúcie týkajúce sa platnosti právnych úkonov v nej obsiahnutých považoval za dôvodné povolenie odkladu exekúcie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, hodnota pohľadávky a trovy konania, zníženie náhrady trov právneho zastúpenia, trovy právneho zastúpenia
Právna veta: Z ust. § 150 ods. 2 O.s.p. nevyplýva záver o tom, že postup podľa uvedeného ustanovenia je možný iba v prípade, ak trovy konania predstavujú "minimálne dvojnásobne" vyššiu sumu ako samotná pohľadávka. Takýto záver nevyplýva ani z dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu. V nej sa uvádza iba ako príklad, že aplikácia je prípustná najmä v drobných sporoch, v ktorých konaniach trovy konania predstavujú niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka, čím sa nemyslí násobok uplatnenej pohľadávky. Vychádzajúc z toho, že cieľom súdneho konania v predmetnej veci je vymoženie pohľadávky s čo najnižším ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť správneho orgánu, účastníci správneho konania, právni nástupcovia, zákonný zástupca, zásada hospodárnosti konania, nezákonnosť rozhodnutia, doručovanie rozhodnutia
Právna veta: Zo správneho spisu vyplýva, že v priebehu správneho konania zomreli viacerí účastníci správneho konania, pričom však nebolo zo strany správneho orgánu prihliadnuté na to, že smrťou stratili spôsobilosť konať pred správnym orgánom. Bolo potrebné napadnuté rozhodnutie doručovať právnym nástupcom zomrelých účastníkov správneho konania. Táto vada sa čiastočne zhojila následným doručením napadnutého rozhodnutia žalovaným, pretože Krajský súd v Žiline vrátil spisový materiál žalovanému z dôvodu doručenia rozhodnutia právnym nástupcom po zomrelých účastníkoch konania. Správny orgán konal so zom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zábezpeka, záložný veriteľ, neplatnosť záložnej zmluvy, zábezpeka vo forme zlatého prsteňa s diamantom, uzavretie zmluvy o pôžičke, prepadný záloh
Právna veta: V zmysle § 555 Občianskeho zákonníka možno zábezpeku splniť najmä zriadením záložného práva. Záložné právo k hnuteľnej veci môže vzniknúť jej odovzdaní záložnému veriteľovi (§ 151e ods. 5 Občianskeho zákonníka). Takýmto odovzdaním zálohy záložnému veriteľovi vzniká ručný záloh. V jeho prípade sa nevyžaduje zápis do Registra záložných práv. V prípade, že záložný dlžník nesplní svoj záväzok riadne a včas, je záložný veriteľ oprávnený sám sa uspokojiť zo zálohu v súlade s § 151j ods. 2 Občianskeho zákonníka. Výkon záložného práva priamo záložným veriteľom sa uskutočňuje predajom (speňažením) zálo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prípustnosť prevzatia alebo držania v ústave zdravotnej starostlivosti, prevzatie chorého bez jeho súhlasu do ústavnej starostlivosti, súhlas so vzatím do ústavnej starostlivosti, ústavná starostlivosť
Právna veta: Dané konanie má úzku súvislosť s hmotnoprávnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 576/2004 Z.z. v platnom znení, ktorá okrem iného určuje, kedy je možné fyzickú osobu bez jej písomného súhlasu prevziať do ústavnej starostlivosti. Celá úprava detenčného konania stojí na povinnosti ústavu do 24 hodín oznámiť súdu buď prevzatie chorého bez jeho súhlasu alebo zadržanie chorého, ktorý síce pôvodne súhlasil s ústavnou starostlivosťou, avšak v jej priebehu súhlas s ústavnou starostlivosťou odvolal. Zmyslom uvedenej právnej úpravy je kontrola a zabránenie možného zneužitia pri prevzatí a držaní v ústave ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vstup vedľajšieho účastníka do konania, prípustnosť vedľajšieho účastníctva, vedľajšie účastníctvo, vedľajší účastník konania
Právna veta: O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh. Ustanovenie § 93 ods. 3 O. s. p. je potrebné si vykladať tak, že ak sa niekto chce zúčastniť konania ako vedľajší účastník na strane navrhovateľa alebo odporcu, môže vstúpiť do konania z vlastného podnetu tým, že doručí súdu oznámenie o vstupe do konania a o tom, či sa môže vedľajší účastník zúčastňovať konania, rozhodne súd len na námietku účastníka. Ak žiaden z účastníkov nenamieta vstup vedľajšieho účastníka do konania, súd žiadne rozhodnutie o tom, či sa môže vedľajší účastník zúčastňovať alebo nie konania nevydáva, ale s ní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: osobný podiel na výchove dieťaťa, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov
Právna veta: Rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže túto funkciu rodiča vykonávať len v rámci upraveného styku s dieťaťom. Účelom úpravy styku je teda umožniť tomu rodičovi, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej
starostlivosti, podieľať sa na výchove dieťaťa a zabezpečiť dieťaťu osobný kontakt s oboma rodičmi.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: nakladanie s majetkom úpadcu, potvrdenie núteného vyrovnania, rozvrhové uznesenie, odmena a náhrada výdavkov správcu konkurznej podstaty, zrušenie konkurzného konania
Právna veta: V zmysle § 44 ods.1 písm. b/ zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKV) súd zruší konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania po splnení rozvrhového uznesenia. Podľa ods. 4 citovaného ustanovenia, v uznesení o zrušení konkurzu zbaví súd správcu funkcie a rozhodne o jeho odmene a náhrade výdavkov, ak o nich ešte nerozhodol.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: majetkové pomery účastníka, pomery účastníka, bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva, oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Pri rozhodovaní o žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov musí súd dôsledne dbať na preukázanie kumulatívnych podmienok, ktoré vyžaduje zákon a to pomery účastníka že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Tieto podmienky nemusia byť splnené súčasne a stačí, ak je splnená iba jedna z nich. Zákon nevysvetľuje bližšie obsah pojmu „pomery účastníka“, ale je nepochybné, že musí ísť o pomery majetkové, ktoré majú základ v okolnostiach nie dočasnej či prechodnej povahy, teda poplatník celkom alebo sčasti nemôže splniť poplatkovú povinnosť, alebo jej splnenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu rozvedeného manžela, vyživovacia povinnosť medzi manželmi
Právna veta: V danom prípade navrhovateľka sa svojím návrhom domáhala uloženia povinnosti odporcovi prispievať na jej výživu ako rozvedenej manželke mesačne výživným v sume 150 eur odo dňa podania návrhu. Podľa § 72 ods. 3 prvá veta Zákona o rodine, príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhradník exekútora , súpis stavu exekučných spisov, činnosť exekútorského úradu, finančné vyúčtovanie exekučných spisov
Právna veta: V prípade zániku výkonu funkcie exekútora podľa § 16 ods. 1 písm. a) a b) náhradník exekútora v súčinnosti s prezídiom komory (§ 214) vykoná do 30 dní po zániku výkonu funkcie exekútora súpis stavu exekučných spisov podľa registra vedeného na exekútorskom úrade. Náhradník exekútora vykoná finančné vyúčtovanie spisov ku dňu zániku výkonu funkcie exekútora na základe dokladov, ktoré sú súčasťou exekučného spisu. To však neznamená, že pri súpise a vyúčtovaní nie je potrebné prihliadnuť na zistené skutočnosti, ktoré nevyplývajú zo spisov. Môže totiž ísť o nedôslednosť činnosti exekútorského úradu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: náležitosti prihlášky, predpísané tlačivo, na prihlášku sa v konkurze neprihliada, samostatná prihláška, pohľadávku eviduje v účtovníctve
Právna veta: Ust. § 29 ods. 1 ZKR upravuje základné náležitosti prihlášky, ktoré musí spĺňať každá prihláška podaná v konkurze, pričom samotná prihláška sa musí podať na predpísanom tlačive, ktorého vzor ustanovuje vykonávací predpis vydaný ministerstvom Slovenskej republiky v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia v § 204 písm. g) ZKR, pričom v prípade, ak sa prihláška nepodá na predpísanom tlačive, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Pokiaľ teda v zmysle § 29 ods. 1 ZKR pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška na predpísanom tlačive v zmysle § 204 písm. g) ZKR, ktoré predpísané tl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť výpovede z pracovného pomeru, rozhodnutie o organizačnej zmene, oprávnenie na faktický úkon
Právna veta: Ten kto je oprávnený robiť v mene zamestnávateľa právne úkony, je tiež v mene zamestnávateľa oprávnený tzv. faktickým úkonom a takéto jeho konanie v tomto smere zamestnávateľa zaväzuje. Pretože právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch robí v mene právnickej osoby predovšetkým jej štatutárny orgán, prináležalo i v preskúmavanej veci riaditeľovi žalovaného oprávnenie rozhodnúť o organizačnej zmene, ktorá sa stala podkladom výpovede danej žalobkyni. Samotná skutočnosť, že riaditeľ žalovaného vykonal organizačnú zmenu bez predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa, nemá na platnosť výpovede žiadny vply ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady správy daní, dokazovanie v daňovom konaní
Právna veta: Na záver súd udáva, že dôvodom neuznania odpočítania dane bolo nesplnenie dôkaznej povinnosti zo strany žalobcu, na ktorom je dôkazné bremeno v daňovom konaní. Dôkazné bremeno v daňovom konaní je postavené na zásade, že každý daňový subjekt tam má povinnosť daň priznať, teda má nielen bremeno tvrdenia, ale má tiež povinnosť toto svoje tvrdenie doložiť, to znamená dôkazné bremeno a práve túto povinnosť žalobca napriek opakovaným písomným výzvam správcu dane žiadnym spôsobom nevyužil a nereagoval ani doposiaľ. Totiž za unesenie dôkazného bremena nie je možné považovať predloženie dokladu f ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daň z pridanej hodnoty pri exekučnej činnosti, poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku, univerzálne poštové služby, oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, základ dane pri dodaní služby
Právna veta: Daňovú sústavu v SR tvoria dane zakotvené v jednotlivých hmotnoprávnych predpisoch, ktoré upravujú predmet konkrétnej dane, zdaniteľné osoby, vznik daňovej povinnosti, sadzby dane a ďalšie otázky rozhodujúce pre výber daní. Výkon exekučnej činnosti ako dodanie služby podlieha dani z pridanej hodnoty ako dodanie služby (§ 2 ods. 1 písm. b/, § 9 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.). Pre určenie základu dane pri dodaní tejto služby je rozhodujúca právna úprava v ustanovení § 22 ods. 1,2 písm. b/ zákona o dani z pridanej hodnoty. V zmysle tohto ustanovenia preto základ dane nepredstavuje iba odmena e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, dôkazy potrebné na preukázanie určitej skutočnosti, Požiadavka na orgány činné v trestnom konaní , objasnenie skutkového stavu veci, zásada v pochybnostiach v prospech obvineného, zásada in dubio pro reo
Právna veta: Podľa § 2 ods. 10 Tr. poriadku orgány činné v trestnom konaní potupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Súd musí rozhodovať tak, aby bolo jednoznačne konanie páchateľa preukázané, čo v tomto prípade nenastalo. Čo sa týka dôkaznej situácie odvolací súd pri preskúmaní všetkých dôkazov vykonaných súdom prvého stupňa dospel k záveru, že v danej veci stoja proti sebe dve rozdielne tvrdenia obžalovanej a poškodenej a svedkov, teda dve skupiny dôkazov, ktoré sú podstatne odlišné. Poukazom na zásadu in dubio pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, podanie odvolania, konkurzné konanie, účastník konkurzného konania, odvolanie voči uzneseniu o zastavení konkurzného konania, zastavenie konkurzného konania
Právna veta: Podľa § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Podľa § 20 ods. 3 ZKR proti uzneseniu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka. Z uvedeného je bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že zákon nepriznáva právo podať odvolanie navrhovateľovi, ktorý nie je veriteľom, a nepriznáva ho ani dlžníkovi, i keď je navrhovateľom.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, porušenie povinnosti žalovaným, zanedbanie zdravotnej starostlivosti, príčinná súvislosť medzi konaním žalovaných a spôsobeným následkom
Právna veta: V danom prípade otázku príčinného vzťahu medzi konaním obžalovaného a následkom mal krajský súd za preukázanú. Nie je v danom prípade rozhodujúce, aby porušenie dôležitej povinnosti bolo vyjadrené a konkrétne popísané právnou normou, lebo nie je ani možné, aby právna norma v takýchto prípadoch vedela popísať všetky prípady, aké teoreticky môžu nastať. Zanedbanie zvýšenej zdravotnej starostlivosti o pacienta v tomto prípade predstavuje jednoznačne porušenie dôležitej povinnosti zo strany obžalovaného.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, dôkazná povinnosť, sťažnosť voči orgánom verejnej správy, postup orgánov verejnej správy, náprava a korigovanie pochybenia, orgán verejnej moci, prostriedok ochrany voči orgánom verejnej správy, účinný prostriedok nápravy., nečinnosť orgánu verejnej správy
Právna veta: Efektívnym a základným prostriedkom ochrany každej právnickej a fyzickej osoby vo veci konania (nekonania) orgánu verejnej správy, ktorým je aj žalovaný, je postup podľa zákona o sťažnostiach. Pri inom výklade by sa poprel zmysel tejto normy a pri výklade „neefektívnosti sťažnosti ako takej“ by zákon o sťažnostiach súd musel vyhodnotiť ako neefektívny a neúčelný ako celok, ktorý spoločnosti neprináša žiadny prospech. Pričom je všeobecne známe (§ 121 O.s.p.), že po podaní sťažnosti orgány verejnej správy postupujú v mnohých prípadoch rýchlejšie, hospodárnejšie, efektívnejšie a aj „napravujú“ ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dieťa má právo byť vypočuté, názor maloletého dieťaťa, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Podľa § 43 ods. 1 Zákona o rodine maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti. Podľa čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa, prijatého dňa 20. 11. 1989 v New Yorku a ratifikovaného vtedajšou ČSFR dňa 30. 09. 1990, záujem dieťaťa musí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nespolupráca uchádzača o zamestnanie s úradom, vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
Právna veta: Podľa § 36 ods. 2 písm. d) zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia nespolupráce s úradom. Podľa ods. 5 písm. e) cit. zák. ustanovenia za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa ods. 2 písm. d) sa okrem iného považuje aj nepreukázanie splnenia povinností podľa § 34 ods. 5 a podľa písm. e) cit. zák. ustanovenia nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 5 a 7.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: postupník, postupca, príslušenstvo pohľadávky, cesia, pozri postúpenie pohľadávky, bezplatné postúpenie pohľadávky, postúpenie pohľadávky
Právna veta: Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. Postúpenie pohľadávky (cesia) spočíva v tom, že na základe zmluvy uzavretej medzi doterajším veriteľom (postupcom) a treťou osobou (postupníkom), postúpi pôvodný veriteľ svoju pohľadávku proti dlžníkovi novému veriteľovi a to buď na odplatu alebo bezodplatne. Postupník sa stane novým veriteľom. Zákon výslovne vyžaduje písomnú formu zmluvy. Pohľadávku možno postúpiť odplatne alebo bezplatne, pričom bezplatné postúpenie pohľad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súdny dvor EÚ , všeobecné právne zásady, princíp vhodnosti, princíp proporcionality, zásah do práv nad nevyhnutnú mieru
Právna veta: Princíp proporcionality je normatívne zakotvený v článku 52 ods.2 Charty základných práv v EÚ a predstavuje jednu zo všeobecných právnych zásad, ktoré sú základom právneho poriadku EÚ. Je rešpektovaná v rozhodovacej praxi súdneho dvora EÚ ako aj Ústavného súdu SR. Ten v náleze č. PL ÚS 3/00 poskytol výklad tejto zásady: „Tento princíp predovšetkým znamená primeraný vzťah medzi cieľom (účelom) sledovaným štátom a použitými prostriedkami. V týchto súvislostiach cieľ (účel) sledovaný štátom smie byť sledovaný; prostriedky, ktoré štát použije, smú byť použité; použitie prostriedkov na dosiahnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik poistenia zodpovednosti, splnenie dlhu, plnenie zmluvných podmienok, nezaplatenie splátky poistného
Právna veta: Poistná zmluva je synalagmatickou zmluvou a zánik poistnej zmluvy pre nezaplatenie poistného je logickým vyústením situácie, ak si poistník neplní svoju základnú povinnosť platiť poistné v súlade s uzavretou poistnou zmluvou. Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z. z. poistenie zodpovednosti zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. Zákon č. 381/2001 Z. z. nerieši osobitne prípad zániku poistenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnomocenstvo, zánik plnomocenstva, zastúpenie advokátom, vzťahy medzi advokátom a účastníkom konania
Právna veta: : Práceneschopnosť právneho zástupcu nebráni jeho schopnosti preberať poštové zásielky. Ani skutočnosť, že právna zástupkyňa navrhovateľa bola v čase prevzatia napadnutého rozsudku vyčiarknutá zo zoznamu advokátov, nemá vo vzťahu k riadnemu doručeniu rozsudku zástupcovi účastníka žiadnu relevanciu. Poukázal na § 28 ods. 3 O.s.p. s tým, že toto ustanovenie analogicky platí, aj pokiaľ ide o vyčiarknutie advokáta zo zoznamu advokátov, keďže dochádza de facto k zániku plnomocenstva na zastupovanie v súdnom konaní, resp. k ukončeniu zastupovania účastníka advokátom. Súd nemá žiadnu povinnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dočasná úprava pomerov účastníkov, Európsky súd pre ľudské práva, byt definicia, nezaopatrené dieťa, ochrana obydlia, vlastnícke právo k nehnuteľnosti, vlastnícke právo
Právna veta: Odvolací súd nespochybňuje vlastnícke právo žalovaného, avšak konanie žalovaného znižuje kvalitu bývania zo strany žalobkyne a jej nezaopatrených detí, o ktoré sa stará. Predmetný byt predstavuje obydlie žalobkyne a jej nezaopatrených detí, pričom jeho strata by mohla vážne ohroziť zdravie predovšetkým nezaopatrených detí. Ochrane obydlia sa vo svojej judikatúre venuje aj Európsky súd pre ľudské práva a hierarchia hodnôt v zmysle život, zdravie, obydlie a tak majetok je zrejmá. Odvolací súd zo skutočností vyplývajúcich zo spisu a predložených žalobkyňou mal dostatočným spôsobom osvedčenú nalie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nenavrátenie pozemkov, spoluvlastnícky podiel, nárok na náhradu za pozemky, náhradný pozemok, pozemky vo vlastníctve státu
Právna veta: Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom, oprávneným osobám sa bezodplatne prevedú do vlastníctva pozemky vo vlastníctve štátu v primeranej výmere a bonite, v akej boli ich pôvodné pozemky. Ak oprávnená osoba s náhradným pozemok trikrát nesúhlasí, poskytne sa jej náhrada v peniazoch. Náhradný pozemok sa prevedie na oprávnenú osobu, ak jej bol rozhodnutím priznaný nárok na náhradu za pozemky alebo za spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ak výška takého nároku predstavuje výmeru nad 400 m2, a ak nárok v peniazoch je väčší ako 166,- EUR. Ak oprávnená osoba nespĺňa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: nakladanie s majetkom úpadcu, potvrdenie núteného vyrovnania, rozvrhové uznesenie, odmena a náhrada výdavkov správcu konkurznej podstaty, zrušenie konkurzného konania, konkurzný správca
Právna veta: V zmysle § 44 ods.1 písm. b/ zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKV) súd zruší konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania po splnení rozvrhového uznesenia. Podľa ods. 4 citovaného ustanovenia, v uznesení o zrušení konkurzu zbaví súd správcu funkcie a rozhodne o jeho odmene a náhrade výdavkov, ak o nich ešte nerozhodol.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: súpis majetku podstát, zaradenie veci do konkurznej podstaty, speňaženie majetku patriaceho do podstaty, súpis konkurznej podstaty, predmet konkurzu, činnosť správcu konkurznej podstaty, podklad pre speňaženie podstaty
Právna veta: V zmysle zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (v súčasnosti zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii) základným podkladom pre speňaženie podstaty je súpis konkurznej podstaty, ktorý vykonáva správca konkurznej podstaty. Predmetom konkurzu sú veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok. V súpise musí byť zachytený celý rozsah konkurznej podstaty a správca do súpisu podstaty zahrnie aj všetky pochybné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti
Právna veta: S takýmto názorom žalovaného sa nemožno stotožniť, pretože i pri zisťovaní bydliska žalobcu podľa čl. 11 ods.1 vykonávacieho nariadenia je potrebné určiť „centrum jeho záujmov“, čo nie je možné bez podrobného vypočutia žalobcu k jeho situácii, vrátane jeho rodinných väzieb a bývania v mieste zamestnania. Prítomnosť žalobcu na území Veľkej Británie v čase výkonu jeho zamestnania v tejto krajine podľa názoru súdu nebolo možné považovať za stabilnú bez toho, aby žalovaný okrem iného skúmal i jeho reálne bydlisko, resp. podmienky bývania v tom čase. Žalobca vo „Vyhlásení žiadateľa na účely p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy, neplatné skončenie pracovného pomeru, naliehavý právny záujem, určovacia žaloba
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 80 písm. c/ O.s.p. je návrh na určenie, či tu právny vzťah resp. právo je, alebo nie je prípustný len vtedy, ak je na tomto určení naliehavý právny záujem v tom, že spornosť vzťahu účastníkov rieši práve podaný návrh. Za dovolený a procesne prípustný možno preto návrh na určenie označiť len vtedy, ak sa ním vytvára právny základ odstraňujúci spornosť vzťahu účastníkov a predchádza sa ním návrhu na plnenie, alebo ďalšiemu návrhu na určenie, sledujúceho v podstate ten istý cieľ, ako skorší určovací návrh. Pretože o skôr uplatnenom nároku o zaplatenie náhrady mzdy z titulu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o odvolaní, výlučné vlastníctvo jedného z manželov, trvanie manželstva, nadobudnutie veci počas neho, veci získané darom, veci slúžiace osobnej potrebe jedného z manželov, bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Právna veta: Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva nie sú veci, „ktoré pre svoju povahu slúžia na osobnú potrebu alebo výkon povolania len jedného z manželov“. Vecami slúžiacimi osobnej potrebe len jedného z manželov sú napr. osobné šatstvo, kozmetické prípravky, zdravotnícke potreby. Tieto veci patria do výlučného vlastníctva toho z manželov, ktorého osobným potrebám slúžili a slúžia bez ohľadu na to, ako boli tieto veci nadobudnuté a akú majú hodnotu. Do bezpodielového vlastníctva manželov nepatria aj veci získané darom jedným z manželov. Nie je dôležité, kto bol darcom darovaných vecí. Môže ísť aj o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba, premlčacia doba pri náhrade škody, vedomosť poškodeného o škodcovi, Nárok poškodeného na plnenie voči škodcovi, subjektívna premlčacia doba, zodpovednosť za škodu
Právna veta: Pri posudzovaní otázky, kedy sa poškodený dozvedel o tom, kto za škodu zodpovedá, je potrebné vychádzať z preukázanej vedomosti poškodeného. O tom, kto za škodu zodpovedá, sa poškodený dozvie vtedy, ak obdrží informáciu, na základe ktorej si môže urobiť úsudok o osobe konkrétneho škodcu, teda ako náhle získa vedomosť o takých okolnostiach, ktoré sú rozhodné pre určenie zodpovedného subjektu. Pritom stačí, aby skutkové okolnosti, ktorými poškodený disponuje, boli spôsobilé urobiť záver o tom, kto zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikla. Rozhodujúcim teda je, kedy sa poškodený o skutkových okolnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, postmortálna ochrana osobnosti, nemajetková ujma, poskytnutie primeraného zadosťučinenia, právo na ochranu osobnosti , právo na súkromie
Právna veta: Protiprávnym zásahom tretej osoby do práva na súkromie, resp. práva na rodinný život môže byť ďalšiemu účastníkovi vzťahu spôsobená taká ujma, ktorá mu čiastočne alebo úplne bráni naplno napĺňať jeho citové potreby, t.j. nemajetková ujma postihujúca inú ako majetkovú sféru osobnosti, sféru osobnostnú, ku ktorej nepochybne patrí aj citová (emocionálna) ujma. Ak dôjde k smrti jedného z členov rodinného vzťahu, pozostalá osoba môže utrpieť citovú ujmu vo forme šoku, smútku zo straty blízkej osoby. Zásah do emocionálnej sféry fyzickej osoby spôsobený protiprávnym konaním tretej osoby, následkom k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: cezhraničné konkurzy, exekvatúr, právne účinky rozhodnutia, cudzí exekučný titul, vyhlásenie cudzieho rozhodnutia za vykonateľné, nostrifikačné štádium priznania účinkov , uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia
Právna veta: Predpokladom na vykonanie cudzieho exekučného titulu je jeho uznanie. Uznaním cudzieho rozhodnutia rozumieme priznanie právnych účinkov tohto rozhodnutia na území SR. Priznanie účinkov cudziemu rozhodnutiu, ktoré obsahuje vykonateľnú povinnosť, má dve štádiá. Prvým je nostrifikačné štádium, t.j. rozhodnutie o uznaní cudzieho rozhodnutia alebo vyhlásenie cudzieho rozhodnutia za vykonateľné (tzv. exekvatúr). Druhým štádiom je vlastný výkon takéhoto nostrifikovaného rozhodnutia. Nostrifikačné konanie sa riadi normami medzinárodného práva súkromného, ktoré sa nachádzajú v právnych normách Európske ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský charakter zmluvy, spotrebiteľská zmluva, nekalé obchodné praktiky, nerovnováha práv a povinností účastníkov spotrebiteľskej zmluvy, spotrebiteľské právne vzťahy
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje ešte jednu okolnosť, a to, že právny vzťah, ktorý existuje medzi žalobcom a
žalovanou, je vzťahom zo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý je potrebné aplikovať ustanovenia, ktoré
upravujú právne vzťahy spotrebiteľského charakteru. Tieto ustanovenia je treba aplikovať aj na právne
úkony, ktoré bezprostredne nadväzujú na spotrebiteľskú zmluvu, a teda aj na právny úkon uznania
dlhu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenia o nájme bytu, nejednoznačná úprava dĺžky nájmu, neplatnosť nájomnej zmluvy, zmluva o nájme bytu, konkludentné uzavretie zmluvy, nájom bytu
Právna veta: Z ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcich nájom bytu vyplýva, že zmluva o nájme bytu nemusí byť uzatvorená písomne. V danom prípade podľa názoru súdu došlo k uzatvoreniu zmluvy o nájme bytu medzi účastníkmi konkludentne, ich konaním. Právne úkony vyjadrené inak ako slovami, t.j. konkludentne, pričom prejav vôle nesmie vzbudzovať pochybnosť o tom, akú vôľu chcel subjekt prejaviť, musí byť vyložený podľa toho, čo spôsob ich vyjadrovania obvykle znamená. Pritom je potrebné prihliadnuť ako ku skutočnej vôli toho, kto právny úkon uskutočnil, tak na druhej strane k ochrane dobrej viery a rozum ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, odporovacia žaloba, darovacia zmluva ako odporovateľný právny úkon, prekluzívna lehota, ukrátenie veriteľa
Právna veta: Z hľadiska ust. § 42a Obč. zák. sú významné len právne úkony dlžníka ukracujúce uspokojenie pohľadávky jeho veriteľa a len takýmto právnym úkonom môže veriteľ s úspechom odporovať. Samotným uzavretím darovacej zmluvy pritom ešte nedochádza k ukráteniu uspokojenia pohľadávky veriteľa zo strany dlžníka (účastníka zmluvy) aj keby dlžník uzatváral zmluvu s týmto zámerom. Darovacia zmluva ako zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti predstavuje len tzv. nadobúdací titul, z ktorého síce účastníkom zmluvy vznikajú práva a povinnosti, ale k prevodu vlastníckeho práva dochádza až vkladom vlastnícke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: otáčanie a cúvanie, všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky, povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov, zvislé dopravné značenie C25
Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona o priestupkoch priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až j), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Podľa § 22 ods. 2 písm. e) zákona o priestupkoch za priestupok podľa odseku 1 písm. k) možno uložiť pokutu do 100 eur. Podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o cestnej premávke účastník cestnej premávky je ďalej povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o cest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavné právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods.2 ÚSR , náhrada trov vedľajšieho účastníka konania, právo na náhradu trov konania, náhrada trov právneho zastúpenia
Právna veta: Vedľajší účastník má, rovnako ako každý hlavný účastník, právo na právnu pomoc pred súdmi, čo je základné ústavné právo podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. V rámci civilného súdneho konania sa toto právo realizuje aj možnosťou zabezpečiť si kvalifikované právne zastúpenie splnomocneným právnym zástupcom - advokátom, a potom má právo aj na náhradu trov konania. Vedľajšiemu účastníkovi môže byť priznaná náhrada trov konania, teda aj náhrada trov právneho zastúpenia v prípade, ak právo na náhradu trov konania vznikne tomu účastníkovi, na strane ktorého v konaní vystupoval.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: delegovanie miestnej príslušnosti, miestna príslušnosť správcu dane, námietka zaujatosti
Právna veta: Ústavný súd SR vo vyššie uvedenom uznesení citoval právny názor Najvyššieho súdu SR obsiahnutý v preskúmavanom rozsudku sp.zn. 5Sžo/101/2010 z 26.10.2010: V doterajšom konaní nebol vykonaný dôkaz o priamej námietke zaujatosti zamestnancov správcu dane - Daňového úradu Košice V., podanej žalobcom, ako to vyžaduje § 24 zákona o správe daní a poplatkov. Preto v ďalšom konaní treba dôkladne objasniť, či sťažovateľ podal v daňovom konaní týkajúcom sa daní a zdaňovacích období, ktoré daňovou kontrolou mali byť kontrolované, námietky zaujatosti podľa zákona o správe daní a poplatkov, a to v čas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno na strane daňového subjektu, daňová kontrola, prepojené osoby
Právna veta: Správca dane je v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. oprávnený vykonávať daňovú kontrolu na preverenie uplatňovania ustanovení zákona o DPH a toto oprávnenie správcu dane nemôže byť obmedzené ani skutočnosťou, že sú vykonávané daňové kontroly u iných samostatných daňových subjektov, prepojených prostredníctvom osoby S. I.. Každý daňový subjekt pri výkone svojej podnikateľskej činnosti si musí byť vedomý možnosti výkonu daňových kontrol na jednotlivých druhoch daní a je na jeho uvážení, ako personálne obsadí svoju spoločnosť, aby bola schopná plniť aj povinnosti pri výkone daňových kontrol. P ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, oprávnenie súdov členských štátov na vydanie predbežného opatrenia, nepríslušný súd, právomoc súdov Slovenskej republiky, Inštitút predbežného opatrenia
Právna veta: Ustanovenia Nariadenia Brusel II bis umožňujú súdom členského štátu, ktoré nemajú právomoc rozhodovať vo veci samej, prijať predbežné opatrenia, vrátane ochranných opatrení, s ohľadom na osoby alebo majetok v tomto štáte. Pri výklade článku 20 nariadenia vychádzal odvolací súd z ustálenej judikatúry ESD, predovšetkým z rozsudku vydaného vo veci „Detiček“ C-403/09 z 23. decembra 2009. Článok 20 ods. 1 nariadenia stanovuje, že súdy členského štátu, kde sa nachádza dieťa, sú oprávnené za určitých podmienok prijať predbežné alebo ochranné opatrenia stanovené zákonom tohto štátu, napriek tomu, že u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úhrnný trest a spoločný trest, individuálna a generálna prevencia, uloženie tresti nad polovicu upravenej trestnej sadzby, nepodmienečný trest odňatia slobody, primeranosť trestu
Právna veta: Je nutné konštatovať, že s ohľadom na výšku spôsobenej škody viac ako osemročný trest odňatia slobody je trestom vysokým, avšak vzhľadom na to, že naozaj išlo zo strany obžalovaného o rozsiahlu trestnú činnosť, páchanú po dlhú dobu, teda s ohľadom na veľké množstvo poškodených osôb, a to spravidla osôb v núdzi hľadajúcich si zamestnanie je trestom primeraným a na ochranu spoločnosti a nápravu obžalovaného a na vyjadrenie morálneho odsúdenia páchateľa spoločnosťou trestom potrebným, a to bez ohľadu na upravenú dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby pre najprísnejšie trestný zbiehajúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: upustenie od potrestania, primeranosť trestu, individuálna a generálna prevencia, zásada proporcionality, nepodmienečný trest odňatia slobody
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry, či už Najvyššieho súdu SR alebo Ústavného súdu SR, pri ukladaní trestu, jeho druhu, výšky a výmery, je potrebné skúmať a následne zohľadniť dopad uloženého trestu do sféry základných práv obžalovaného, hlavne s ohľadom na jeho primeranosť vo vzťahu k dobe, po ktorú trestné konanie trvalo, v zásahu do osobnej slobody obvineného a záujem spoločnosti na potrestaní páchateľa. V zmysle ustálenej súdnej praxe, ak ide o ukladanie nepodmienečného trestu odňatia slobody, je potrebné skúmať, či zásah do osobnej slobody odsúdeného v súvislosti s dĺžkou konania možno hodnotiť a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: uzavretie manželstva maloletým, telesná a duševná vyspelosť snúbencov, citový vzťah medzi snúbencami
Právna veta: V zmysle ust. § 11 Zákona o rodine povolenie uzavretia manželstva maloletému je len výnimočným rozhodnutím, ktorý prichádza do úvahy z dôležitých dôvodov. V zmysle rozhodovania súdov (napr.R/30/1976) platí, že snúbenci musia svojou telesnou a duševnou vyspelosťou, svojim doterajším životom, povahovými vlastnosťami a pomerom k práci dávať záruku, že ich manželstvo bude plniť svoje spoločenské poslanie. V praxi dochádza k zamietnutiu návrhu v tých prípadoch, v ktorých sa ako dôvod uvádza len citový vzťah medzi snúbencami alebo v ktorých sa návrhom sleduje snaha po hmotnom zabezpečení snúbenky a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: správa dane pre zákon o dani z pridanej hodnoty, žiadosť o registráciu pre daň
Právna veta: Zo zákona o DPH ani z Daňového poriadku, na ktorého primerané použitie zákon o DPH odkazuje (§ 84 zákona o DPH), nevyplýva, že by bol správca dane povinný vydať vo veci registrácie právnych nástupcov bez likvidácie zaniknutého platiteľa DPH formálne rozhodnutie. Uvedené právne predpisy nestanovujú osobitný procesný postup, v ktorom by bol správca dane povinný vybaviť žiadosti navrhovateľov o registráciu, s výnimkou stanovenia lehoty 7 dní pre vykonanie registrácie, vydanie osvedčenia a pridelenie identifikačného čísla pre DPH, plynúcej odo dňa doručenia oznámenia o právnom nástupníctve po pla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súdne preskúmanie rozhodnutia a postupu orgánov verejnej správy, správne súdnictvo, povinné zastupovanie advokátom
Právna veta: Podľa ustanovenia § 250a O.s.p., žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve, náhrada trov konania, povinnosť nahradiť trovy konania žalovanému, späťvzatie žaloby žalobcom, zastavenie konania pre späťvzatie návrhu, zastavenie konania pre zavinenie účastníka, náhrada trov konania v správnom súdnictve
Právna veta: Vo vzťahu k náhrade trov konania súd konštatuje, že aj v správnom súdnictve možno aplikovať zodpovednosť za procesné zavinenie na zastavení konania v zmysle ustanovenia § 146 ods. 2 druhá veta OSP v spojení s § 246c ods. 1 OSP. Ak žalobca vezme žalobu späť a nejedná sa o prípad podľa § 146 ods. 2 druhá veta OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP z procesného hľadiska platí, že zavinil zastavenie konania a preto je povinný nahradiť žalovanému trovy konania, pričom v správnom súdnictve to osobitne platí s poukazom na § 250h ods. 2 OSP. Pokiaľ teda dôjde k zastaveniu konania v dôsledku späťv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch, objektívny záujem maloletého dieťaťa, zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, Inštitút predbežného opatrenia
Právna veta: V prípade, ak sa predbežné opatrenie týka dočasnej úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu (čo je i v tomto prípade), je potrebné starostlivo zvážiť, či dočasná ochrana subjektívneho práva rodiča nie je v rozpore s objektívnym záujmom maloletého dieťaťa, ktorý musí byť pri rozhodovaní dominantný. Podľa § 36 ods. 1 ZR rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, ochrana vývoja maloletého dieťaťa, odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, Inštitút predbežného opatrenia, dôvody predbežného opatrenia
Právna veta: Zákon v záujme ochrany zdravia a priaznivého vývoja maloletého dieťaťa v prípade, ak je tento vážne ohrozený, umožňuje súdu urýchlený zásah a to formou predbežných opatrení. Podľa § 76 ods. 1 písm. b) O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov, alebo do starostlivosti toho, koho označí súd.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: primerané zadosťučinenie, nemajetková ujma v peniazoch, spôsob a rozsah náhrady, konanie o náhradu škody, odpredaj podielu k nehnuteľnostiam, naturálna reštitúcia
Právna veta: Podľa § 442 ods. 3 Obč. zák škoda sa uhrádza v peniazoch. Ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu. Takáto naturálna reštitúcia je prípustná len vtedy, ak sú súčasne splnené obidve zákonom stanovené podmienky, t. j. že o to výslovne požiada poškodený v podanej žalobe, ako aj za podmienky, že uvedenie do pôvodného stavu je fyzicky možné a je aj účelné. Podmienky možnosti a účelnosti naturálnej reštitúcie zákon bližšie neurčuje. Obchodný zákonník v tejto súvislosti hovorí na miesto účelnosti o obvyklosti (§ 378 Obchodného zákonníka). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nebol predčasný starobný dôchodok vyplácaný nepretržite , poberal predčasný starobný dôchodok nepretržite, nárok na prepočet starobného dôchodku
Právna veta: Z vykonaných dôkazov nepochybne vyplýva, že navrhovateľ poberal predčasný starobný dôchodok nepretržite odo dňa vzniku nároku naň až do dovŕšenia dôchodkového veku, jeho výplata nebola nikdy prerušená, čo ani nenamietal, preto mu nárok na prepočet starobného dôchodku v zmysle § 69a zákona č.461/2003 Z. z. nevznikol. Uvedené by prichádzalo do úvahy len za splnenia predpokladu, žeby mu predčasný starobný dôchodok v uvedenom období nebol vyplácaný nepretržite (§ 293cr ods. 1 zákona o sociálnom poistení). Predčasný starobný dôchodok navrhovateľa je zo zákona od 29. 12. 2012 jeho starobným dôchodk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Spotrebiteľské zmluvy, neplatnosť rozhodcovskej doložky, rozhodcovská doložka ako neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, Absolútna neplatnosť , neprijateľná zmluvná podmienka, neprijateľná rozhodcovská doložka
Právna veta: Odvolací súd k uvádza, že Občiansky zákonník síce až od 01. 01. 2008 v ust. § 53 ods. 4 písm. r) za neprijateľné označil aj dojednanie vyžadujúce v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní, avšak táto okolnosť nie je dôvodom na iné vyhodnotenie takejto neprijateľnej podmienky u zmlúv uzatvorených pred 31. 12. 2007. Občiansky zákonník účinný do 31. 12. 2007 len demonštratívne menoval niektoré neprijateľné podmienky, a teda charakter neprijateľných podmienok mohli mať i iné podmienky spôsobujúce značnú nerovnováhu v prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy dôkazu, zrejme bezúspešné uplatňovanie práva, oslobodenie od súdnych poplatkov, primeraný preddavok na trovy znaleckého dokazovania, procesné trovy konania
Právna veta: Trovy dôkazu sú súčasťou trov konania. Medzi najčastejšie trovy dôkazu patria aj znalečné - náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času a odmena znalca za vypracovanie znaleckého posudku. Pred tým, ako dôjde k vykonaniu dôkazného prostriedku, môže súd uložiť účastníkovi, aby zložil preddavok na trovy dôkazu. Takúto povinnosť nemôže uložiť účastníkovi iba vtedy, ak by bol účastník rozhodnutím súdu oslobodený od povinnosti platiť súdny poplatok alebo ak súd dospeje k záveru, že u účastníka sú inak splnené podmienky na takéto oslobodenie, aj keď o ňom ešte súd nerozhodol. Znamená to, že skô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti
Právna veta: Ako vyplýva z vyššie citovaných ustanovení základného nariadenia EÚ, pravidiel, ktoré EÚ prijala za účelom koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia založených na zásade rovnakého zaobchádzania s osobami, na ktoré sa nariadenie vzťahuje, tieto umožňujú žiadateľovi o dávku v nezamestnanosti, ktorý nemá bydlisko v štáte zamestnania a nie je cezhraničným pracovníkom, aby uplatnil nárok buď v členskom štáte, kde vykonával pracovnú činnosť alebo v členskom štáte, kde má bydlisko v závislosti od toho, či sa vráti do členského štátu bydliska alebo nie. Pre prenesenie povinnosti z členského š ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, primeranosť predbežného opatrenia, dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia, právo na podnikanie, zásah do vlastníckeho práva, Inštitút predbežného opatrenia
Právna veta: Zásah do práv účastníka predbežného opatrenia musí byť primeraný osvedčeniu porušenia práv navrhovateľa predbežného opatrenia a odvolací súd nepovažuje absolútny zásah do vlastníckych práv žalovaného k jeho nehnuteľnému majetku za kvalitatívne primeraný a prijateľný. Naviac absolútnym zákazom nakladania s nehnuteľným majetkom, teda aj zákazom jeho užívania samotnému odporcovi, je rozsah nariadeného predbežného opatrenia zjavne neprimeraný akémukoľvek porušeniu práva žalobcu a súčasne porušuje právo žalovaného na podnikanie. Zásah súdu do práva odporcu ako podnikateľa v oblasti stavebníctva, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: bezprostredne hroziaca ujma, ohrozený výkon súdneho rozhodnutia, dôvody predbežného opatrenia, Inštitút predbežného opatrenia
Právna veta: Odvolací súd poukazuje, že pokiaľ ide o predbežné opatrenie pre obavu, že by výkon súdneho rozhodnutia (exekúcia) bol ohrozený, aj keď rozhodnutie zatiaľ nebolo vydané, ale prebieha konanie, v ktorom by mohlo byť vydané, tak v takom prípade ide o celkom výnimočné opatrenie, ktoré musí byť odôvodnené mimoriadnymi okolnosťami prípadu, takže o to viac musia byť dané alebo aspoň osvedčené skutočnosti, ktoré odôvodňujú obavu, že by výkon rozhodnutia (exekúcia) bol ohrozený a kumulatívne, že žalobca má pohľadávku, alebo iný nárok a že mu tento nárok bude priznaný súdnym rozhodnutím. Ide teda o poži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, nárok na náhradu trov konania, trovy účelne vynaložené na uplatňovanie alebo bránenie práva, náhrada trov konania, zastavenie konania pre zavinenie účastníka, zastavenie konania pre späťvzatie návrhu
Právna veta: Z ustanovenia § 146 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že ak súd zastavuje konanie z dôvodu späťvzatia návrhu, zaoberá sa pri rozhodovaní o náhrade trov konania najskôr otázkou, či niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zavinenie sa pritom posudzuje výlučne z procesného hľadiska, teda podľa procesného výsledku. Tam, kde zastavenie konania bolo účastníkom zavinené, súd prizná druhej strane náhradu trov konania, ktoré v konaní účelne vynaložil na uplatňovanie, alebo bránenie svojho práva. Pri späťvzatí žaloby platí, že žalobca nezavinil zastavenie konania, ak vzal späť návrh, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nepriamy úmysel, subjektívna stránka spáchaného trestného činu, obzvlášť závažný zločin vraždy, neprekazenie trestného činu, zavinenie podľa Trestného zákona
Právna veta: Vo všeobecnej rovine je potrebné povedať, že záver o zavinení páchateľa musí byť preukázaný výsledkami dokazovania a musí z nich logicky vyplývať. Záver o tom, či ide o zavinenie v zmysle Trestného zákona a v akej forme, je záverom právnym. Tento právny záver o subjektívnych znakoch trestného činu sa však musí zakladať na skutkových zisteniach súdu vyplývajúcich z vykonaného dokazovania a rovnako ako záver o objektívnych znakoch trestného činu. Zavinenie podľa Trestného zákona je vnútorný psychický vzťah páchateľa k podstatným zložkám trestného činu. Zavinenie sa vzťahuje na porušenie al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dočasné pridelenie zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi, agentúra dočasného zamestnávania, pracovný pomer na určitú dobu
Právna veta: Ak Zákonník práce vo svojej prvej časti neustanovuje inak, vzťahuje sa na tieto vzťahy Občiansky zákonník. Zákonník práce neobsahuje právnu úpravu plynutia času, preto je potrebné na časové ohraničenie doby trvania dočasného pridelenia aplikovať všeobecné ustanovenia občianskeho práva hmotného o určovaní času a jeho plynutí. Vychádzajúc z ustanovení Zákonníka práce a nadväznej aplikácie ustanovení občianskeho práva plynutie času možno vymedziť nielen konkrétnym dátumom, ale aj určitou udalosťou. Zmluva na dobu určitú sa môže vymedziť podľa kalendárneho dňa alebo mesiaca, keď sa jej uplynutie v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právomoc v rodinných veciach, štát obvyklého pobytu, európske právo, posudzovanie obvyklého pobytu, obvyklý pobyt dieťaťa, právomoc súdov SR na rozhodnutie v danej veci
Právna veta: Právomoc súdu členského štátu podľa článku 8 odseku 1 sa určí podľa kritérií, ktoré tu boli v čase začatia konania na súde. Smerodajným pojmom pre určenie právomoci súdu je „obvyklý pobyt“ dieťaťa, pričom však tento pojem v predmetnom medzinárodnom právnom dokumente definovaný nie je. Jeho definíciu je tak potrebné určiť v každom jednotlivom prípade na základe konkrétnych okolností skutkového stavu. Obsah tohto pojmu je však nevyhnutné vykladať v súlade s cieľmi a účelom nariadenia tak, aby sa účelovo formulovanými tvrdeniami účastníkov neobchádzali kritériá obsiahnuté v predmetnom dohovore. N ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odborná činnosť, znalecká činnosť, procesná nepoužiteľnosť dôkazu, Nezákonnosť dôkazu, Právo na obhajobu v trestnom konaní, znalecký posudok
Právna veta: Podľa § 142 odsek 1 Trestného poriadku, ak pre zložitosť objasňovanej skutočnosti nie je postup podľa § 141 postačujúci, priberie orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom predseda senátu znalca na podanie znaleckého posudku...Neoznámenie uznesenia obvinenému, resp. jeho obhajcovi, ako osobám oprávneným v zmysle § 186 odsek 1 Trestného poriadku účinného do 1.1.2006 podať proti rozhodnutiu (uzneseniu) o pribratí znalca sťažnosť, je porušením ústavného práva na obhajobu obvineného, aj práva na spravodlivý proces vrátane dvojinštančnosti trestného konania. Z vyššie uvedeného potom vyplý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.