Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: materiálna nevykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, Rozhodcovský rozsudok, nedostatok právomoci rozhodcovského súdu, neplatná rozhodcovská doložka, exekučný titul v rozpore so zákonom, nulitný právny akt
Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie, či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť rozhodcovského rozsudku v zmysle jeho nezáväznosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie nehnuteľnosti, zánik predbežného opatrenia, zrušenie nariadeného predbežného opatrenia , vecná príslušnosť súdov, príslušnosť na rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Na rozhodnutie o návrhu účastníka, aby bolo v zmysle § 77 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku zrušené predbežné opatrenie nariadené okresným súdom, je vecne príslušný okresný súd aj vtedy, keď sa takýto návrh podá až v čase rozhodovania krajského súdu o odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu vo veci samej.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: povinnosti nahradiť trovy konania, Neprípustnosť odvolania, odvolanie obidvoch účatníkov proti uzneseniu Krajského súdu, zastavenie konania o návrhu na preskúmanie rozhodnutia, rozdielne rozhodnutia odporkyne, rôzne diagnózy, rozhodnutie súdu vo veci samej, rozhodnutie o trovách konania
Právna veta: Podľa § 151 ods. 1 až 3 OSP o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. V dôsledku skutočnosti, že odvolanie vo veci samej nie je prípustné, nemôže byť prípustné ani v časti, týkajúcej sa náhrady trov konania, a to bez ohľadu na skutočnosť, že súd prvého stupňa účastníkov o práve podať odvolanie nesprávne právne poučil.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: rozhodujúca príčina dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, osobná účast poistenca alebo poškodeného, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť , invalidný dôchodok, posudkoví lekári sociálneho poistenia, lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia
Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (§ 71 ods. 6, 7 zákona o sociálnom poistení). Podľa § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia (ďalej len \"p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia o dôchodku, zákonný nárok na dávku dôchodkového poistenia, nárok na invalidný dôchodok, posudkoví lekári sociálneho poistenia, zdravotné postihnutia, zdravotné obmedzenia, rozsudok súdu v sporovom konaní, správne súdnictvo
Právna veta: Súd pri preskúmavaní rozhodnutia orgánu sociálneho poistenia rozhoduje o zákonnom nároku na dávku dôchodkového poistenia na základe skutkového stavu veci (§ 153 ods. 1 v spojení s § 246c OSP). Ak v priebehu konania o preskúmanie rozhodnutia o dôchodku orgán sociálneho poistenia vydal ďalšie rozhodnutie týkajúce sa nároku na niektorú z dôchodkových dávok, je povinnosťou súdu posúdiť aj jeho zákonnosť, pokiaľ z neho nie je zrejmé, že sa stalo už len samo predmetom konania a nahradilo v plnom rozsahu predtým vydané rozhodnutie. O takomto novom rozhodnutí treba rozhodnúť popri predošlom a pokiaľ h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: prevod poistného kmeňa, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotná poisťovňa v konkurze, odplatný prevod, zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ohrozená schopnosť plniť záväzky, poistný kmeň majetkovou hodnotou, majetok podliehajúci konkurzu, platobná schopnosť zdravotnej poistovne
Právna veta: I. Poistný kmeň nemôže byť majetkom zdravotnej poisťovne, arovnako ním nemôže byť ani odplata za prípadný odplatný prevod poistného kmeňa, lebo vykonávanie zdravotného poistenia je činnosťou vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami anie svlastným majetkom zdravotných poisťovní. II. Zdôvodu, že poistný kmeň ako ani odplata za prevod poistného kmeňa nie sú majetkom zdravotnej poisťovne patriacim do konkurznej podstaty ako majetok úpadcu, správca konkurznej podstaty nie je účastníkom konania o prevode poistného kmeňa auvedené konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: sexuálne zneužívanie mladistvého, zločin sexuálneho zneužívania, existencia dôvodov na odňatie veci, záujmy mladistvého, preskúmanie obžaloby, rozhodnutie pri predbežnom prejednaní obžaloby
Právna veta: V prvom rade považuje najvyšší súd za potrebné uviesť, že v zmysle platnej judikatúry, ak súd po postúpení veci dospeje k názoru, že nie je príslušným na konanie, uznesením vysloví svoju nepríslušnosť s použitím analógie podľa § 241 ods. 1 písm. a/, resp. § 244 ods. 1 písm. a/ a vec predloží najbližšie spoločne nadriadenému súdu na rozhodnutie\ sporu o príslušnosť. Podľa § 341 Tr. por. ak to vyžaduje prospech mladistvého, môže príslušný súd postúpiť vec súdu, v ktorého obvode má mladistvý trvalý pobyt, alebo súdu, na ktorom z iných dôvodov je vykonanie trestného konania so zreteľom na záujmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: rozhodnutie o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora, ochrana práv spotrebiteľa, poverenie na vykonanie exekúcie, princíp vigilantibus iura sripta sunt, exekučný titul
Právna veta: Dovolací súd uviedol, že princíp „vigilantibus iura sripta sunt“ („práva patria bdelým“) v spotrebiteľských veciach v konkrétnych súvislostiach (teda v závislosti od konkrétnych okolností) ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je ochrana práv spotrebiteľa. To znamená, že aj keď účastník rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy a v prípade zisteného nedostatku v tomto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: úrazová renta, výsluhový dôchodok, pokles pracovnej schopnosti, nepriznanie nároku na úrazovú rentu, podmienky nároku na úrazovú rentu
Právna veta: Podľa § 88 ods. 1 a 3 zákona o sociálnom poistení poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo činnosť osoby uvedenej v § 17 ods. 2 (ďalej len „pokles pracovnej schopnosti\") a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na účely odseku 1 v súvislosti s plnením pracovných úloh uvedených v § 8 ods. 4 alebo s činnosťami uvedenými v § 17 ods. 2, alebo v priamej súvislosti s plnením prac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, nedostatok právomoci rozhodcovského súdu, domáhanie sa zrušenia rozhodcovského rozsudku pre neplatnosť rozhodcovskej zmluvy , skúmanie (nedostatku) právomoci rozhodcovského súdu (rozhodcu, resp. rozhodcov) rozhodnúť spor, zásada práva patria bdelým
Právna veta:

Exekučný poriadok označuje za exekučný titul nielen vykonateľné rozhodnutie súdu, ale napr. aj vykonateľné rozhodnutia orgánov verejnej správy, rozhodcovských súdov a iných orgánov. V prípade, ak exekučným titulom má byť rozhodnutie orgánu verejnej správy, ktorý nemal právomoc na jeho vydanie, považuje právna teória i súdna prax takéto rozhodnutie za zdanlivé, ničotné (nulitné - paakt), teda z právneho hľadiska za neexistujúce a nikoho nezaväzujúce. Obdobné dôsledky treba priznať aj rozhodnutiu iného orgánu, ak tento ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: neurčenie lehoty na rozhodnutie, povinnosť na plnenie, vykonateľnosť rozsudku, rozhodnutie správneho orgánu, rozsudok súdu v sporovom konaní, správne súdnictvo
Právna veta: Občiansky súdny poriadok neukladá súdu, aby vo výroku rozsudku, v ktorom zrušuje rozhodnutie správneho orgánu a vec mu vracia na ďalšie konanie určil lehotu, do ktorej je správny orgán povinný o veci opäť rozhodnúť. Možno však poukázať na znenie § 161 ods. 2 OSP (v spojení s § 246c OSP), podľa ktorého ak nie je v rozsudku uložená povinnosť na plnenie, je rozsudok vykonateľný, len čo nadobudol právoplatnosť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok návrhu na začatie konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, rozhodovanie o viacerých parciálnych otázkach významných pre konanie, integrálna súčasť jednotného občianskeho súdneho konania, začatie konania, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: 1. Nedostatok návrhu na začatie takého konania, ktoré podľa zákona môže začať len na návrh, je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania; ak súd zistí, že sa pred ním vedie konanie bez toho, aby bol podaný návrh na začatie konania, hoci bol taký návrh potrebný, prebiehajúce konanie v ktoromkoľvek štádiu zastaví. Skutočnosť, že občianske súdne konanie v niektorej veci prebehlo bez toho, aby bol podaný návrh, výlučne ktorým mohlo toto konanie začať, zakladá procesnú vadu uvedenú v § 237 písm. e/ O.s.p. 2. V občianskom súdnom konaní, ktoré začalo podaním žaloby (§ 79 veta prvá O.s.p.), s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: zvýšená opatrnosť voči cyklistom, ohrozené kategórie osôb, znalecký posudok znalca z odboru zdravotníctvo, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá každého druhu, spoluzavinenie poškodenej, dopravná nehoda s následkom ublíženia na zdraví, povinnosti vodiča
Právna veta: Podľa § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám. Účelom tohto ustanovenia je zvýšiť pozornosť vodičov pri ohrozených kategóriách osôb, medzi ktoré jednoznačne patria deti vzhľadom k tomu, že u detí je, s ohľadom na stupeň ich vývinu, vyššia pravdepodobnosť, že si neuvedomia nebezpečenstvo vyplývajúce z účasti na cestnej premávke a urobia niečo neočakávané. V tomto smere majú teda vodiči povinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: povinnosť zaplatiť trovy konania, náhrada trov konania
Právna veta: Podľa § 148 OSP štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa proti tomuto účastníkovi zníži o rozsah, ktorý mu súd priznal. Štát má právo na náhradu trov konania len proti tomu účastníkovi konania, ktorého by podľa výsledku konania postihovala povinnosť na náhradu trov konania voči druhému účastníkovi. Uložiť povinnosť nahradiť takéto trovy možno len tomu účastníkovi, u ktorého nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov a len v tom prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: postih prechovávateľa omamnej alebo psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora, nedovolená výroba omamných a sychotropných látok, trestný čin formou spolupáchateľstva, dôvody dovolania, spolupáchateľ
Právna veta: Trestnoprávny postih prechovávateľa omamnej alebo psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora podľa § 172 ods. 1 Tr. zák., v prípade spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, prichádza do úvahy tak u páchateľa, ktorý si nechal niektorú z uvedených látok prechovávať, ako aj u toho, kto také prechovávanie realizoval (prechovávanie pre seba alebo pre iného). Samotná vedomosť osoby odlišnej od tej, ktorá takú látku zadovážila, o jej ukrytí na mieste obom\ dostupnom, nestačí na trestnú zodpovednosť tej osoby, ktorá uvedenú látku nezadovážila a ani s ňou nebola oprávnená disponovať. Dovolaciemu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: záväzný výrok rozsudku , napadnutý rozsudok pre nepreskúmateľnosť, invalidný dôchodok, zamietnutie žiadosti o invalidný dôchodok, nepredloženie kompletného administratívneho spisu do vyhlásenia rozsudku
Právna veta: Výrok rozsudku je pre posúdenie prípustnosti odvolania záväzný. Zo spisov vyplýva, že súd prvého stupňa zrušil napadnutý rozsudok pre nepreskúmateľnosť a preto, že v konaní správneho orgánu bola zistená taká vada, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Takéto rozhodnutie napadnúť odvolaním nemožno.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: nesprávne poučenie, zvýšenie invalidného dôchodku, odmietnutie návrhu navrhovateľa, návrh podaný oneskorene, lehota na podanie opravného prostriedku, rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov
Právna veta: Konanie sa začína na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu. Podľa § 250m ods. 2 OSP návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia. Podľa § 250p OSP ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: oprávnenie používať pred orgánmi činnými v trestnom konaní materinský jazyk, právo na tlmočníka, základné zásady trestného konania, Čl. 47 ods. 4 Ústavy SR
Právna veta: Podľa § 2 ods. 20 Tr. por. ak obvinený, jeho zákonný zástupca, poškodený, zúčastnená osoba alebo svedok vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, má právo na tlmočníka a prekladateľa. Podľa § 28 ods. 1 Tr. por. ak je potrebné pretlmočiť obsah výpovede alebo ak osoba uvedená v § 2 ods. 20 vyhlási, že nerozumie jazyku, v ktorom sa konanie vedie, alebo nehovorí týmto jazykom, priberie sa tlmočník opatrením. Tlmočníkom môže byť výnimočne aj zapisovateľ. Právo dotknutej osoby používať v trestnom konaní jazyk, ktorému rozumie, je jednou zo základných zásad Trestného poriadku. Rovnaké pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o odňatí veci , zmena príslušnosti súdu, návrh na delegáciu, mimoriadne opravné prostriedky, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa existujúcej súdnej praxe, námietka zaujatosti vznesená procesnou stranou proti všetkým sudcom konkrétneho súdu, v danom prípade proti sudcom Krajského súdu, sa považuje za návrh na delegáciu v zmysle ustanovenia § 23 Trestného poriadku...Pre zmenu príslušnosti súdu určenej zákonom, a teda pre rozhodnutie o odňatí veci a jej prikázaní inému súdu toho istého druhu a stupňa musia existovať závažné „dôležité dôvody“. Dôležitým dôvodom odňatia a prikázania veci nemôže byť skutočnosť, že obžalovaný sa nestotožní s vecným rozhodnutím súdu. Na nápravu prípadných pochybení v rozhodovacej činnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: námietka zaujatosti vznesená procesnou stranou, návrh na delegáciu v zmysle ustanovenia § 23 Tr. por, nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, zaujatosť všetkých sudcov príslušného súdu., odňatie a prikázanie veci, čl. 48 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe námietka zaujatosti vznesená procesnou stranou proti všetkým sudcom konkrétneho súdu sa považuje za návrh na delegáciu v zmysle ustanovenia § 23 Tr. por...Pri úvahe, či v konkrétnej prejednávanej trestnej veci sú dané dôležité dôvody pre delegáciu, nie je možné vychádzať len z jedného určitého hľadiska či okolnosti, ale je treba zvažovať všetky do úvahy prichádzajúce okolnosti prípadu vo vzájomnej súvislosti. Význam, resp. dôležitosť dôvodu na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 ods. 1 Ústav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: posudzovanie zdravotného stavu, rozhodujúce zdravotné postihnutie, invalidný dôchodok
Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že posudková činnosť je zverená posudkovým lekárom sociálneho poistenia, ktorí posudzujú zdravotný stav poistenca najmä zo zdravotnej dokumentácie, ktorá je im predložená. Úlohou súdov je zistiť, či ich posudky sú logické a či presvedčivo objasňujú záver o rozhodujúcom zdravotnom postihnutí, ktorý je podkladom pre určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: nesplnenie podmienky včasnosti podania odvolania, nepríslušný okresný súd, súd odmietne odvolanie, zamietnutie žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok, nesplnenie podmienky potrebnej doby poistenia, včasnosť podania odvolania
Právna veta: Podľa § 218 ods. 1 písm. a) OSP odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene. Ako oneskorené nemožno odmietnuť odvolanie, ktoré bolo v lehote podané na odvolacom súde alebo do zápisnice na nepríslušnom okresnom súde (§ 218 ods. 2 OSP). Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že na včasnosť podania odvolania nestačí, aby\
bolo podané v zákonnej 15 dňovej odvolacej lehote, ale musí byť v lehote aj podané na príslušnom súde, ktorý rozhodnutie vydal.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadny opravný prostriedok, výkon náhradného trestu odňatia slobody, obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, prijatie peňažnej záruky, prepustenie obvineného z väzby na slobodu, zákaz vycestovať do zahraničia, dôvody dovolania
Právna veta: Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok, má v trestnom procese výnimočné postavenie a bolo by nelogické jeho osobitný štatút narúšať aj možnosťou napadnúť parciálne rozhodnutia, ktorých zákonnosť a dôvodnosť (aplikácia) je posudzovaná napokon v celkovom kontexte pri rozhodovaní in meritum. Výnimku predstavuje ustanovenie § 371 ods. 2 Tr. por., v zmysle ktorého, minister spravodlivosti podá dovolanie okrem dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 aj vtedy,\ ak napadnutým rozhodnutím bolo porušené ustanovenie Trestného poriadku alebo osobitného predpisu o väzbe, Trestného zákona alebo Trestného p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: nárok na dôchodok za výsluhu rokov, zamestnanie vo zvýhodnenej pracovnej kategórii, zákon o sociálnom zabezpečení, zvýhodnená pracovná kategória, Podmienky nároku na dôchodok za výsluhu rokov
Právna veta: I. Dobou zamestnania na účely vzniku nároku na dôchodok za výsluhu rokov podľa § 40 ods. 1 písm. a)a písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení") nie je doba vykonávania činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby. II. Pojem „zamestnanie“ pre hodnotenie účasti na dôchodkovom zabezpečení nie je zhodný spojmom „výkon zvýhodneného zamestnania“ pre vznik nároku na dôchodok za výsluhu rokov, kde pojem „vykonávanie zvýhodneného zamestnania“ znamená účasť na dôchodkovom zabezpečení zamestnanca (§ 6 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, súbeh nárokov, priznanie invalidného dôchodku, nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004
Právna veta: Podľa § 263a ods. 5 zákona o sociálnom poistení ak poistenec uvedený v odsekoch 1 a 2 má nárok na invalidný dôchodok, alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2003 a súčasne má nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 1. januára 2004, vypláca sa invalidný dôchodok, ktorý je vyšší alebo najvyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa invalidný dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: porušenie ličebného režimu, nepriznanie nároku na výplatu nemocenského, práva a povinnosti poistencov a príjemcov dávok, poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského
Právna veta: Podľa § 227 ods. 2 písm. e/ a f/ zákona o sociálnom poistení, poistenec a poberateľ dávky sú povinní dodržiavať liečebný režim určený lekárom počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti a zdržovať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského....Samotná skutočnosť, že žalobkyňa sa nezdržiavala na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského, kedy vykonala cestu autom za účelom vykonania pre ňu dôležitej činnosti, ako je účel povolených vychádzok, ktoré majú slúžiť na zlepšenie kvality liečby, čo znamená nedodržanie liečebného režimu, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, výcvik na používanie pomôcky
Právna veta: Podmienkou pre priznanie peňažného príspevku na kúpu pomôcky (vodiaceho psa so špeciálnym výcvikom) je absolvovanie výcviku používania pomôcky u osoby odborne spôsobilej na takýto výcvik v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dávka dôchodkového zabezpečenia, podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok
Právna veta: Výšku predčasného starobného dôchodku nemožno porovnávať sinou dávkou podľa predpisov účinných do 31.decembra 2003, lebo nárok na predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 neexistoval.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, starobný dôchodok
Právna veta: Dôchodcovi, ktorý sa stane invalidným podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov po vzniku nároku na starobný dôchodok, nárok na invalidný dôchodok nevznikne.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, zvyčajné bydlisko
Právna veta: Bydlisko v jednom členskom štáte nemusí v zmysle čl. 65 ods. 5 písm. a) Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia bezpodmienečne vylučovať iné zvyčajné bydlisko v inom štáte.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, náhrada trov konania
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 OSP ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Predovšetkým treba uviesť, že aj rozhodnutie o trovách konania musí byť riadne odôvodnené, musí byť presvedčivé a musí mu predchádzať dostatočné zisťovanie skutkového stavu, na ktorý bude možné bez akýchkoľvek pochybností aplikovať príslušné ustanovenia procesného predpisu upravujúce náhradu trov konania.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: uznanie cudzozemského rozhodnutia, súhlas odsúdenej osoby, rozsah pôsobnosti zákon č. 549/2011
Právna veta: Súhlas odsúdenej osoby sa nevyžaduje, ak sa rozsudok spolu s osvedčením postupuje členskému štátu, ktorého štátnu príslušnosť má odsúdená osoba a v ktorom žije.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: späťvzatie odvolania
Právna veta: Podľa § 207 ods. 2 O.s.p., dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Podľa § 207 ods. 3 O.s.p. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: oneskorenosť odvolania, nemožnosť preskúmania tohto rozhodnutia, nesprávne zamietnutie, podanie dovolania
Právna veta: Dovolací súd je toho názoru, že uznesenie odvolacieho súdu o odmietnutí odvolania pre jeho oneskorenosť je svojou povahou výlučne procesným rozhodnutím a odvolací súd v takýchto prípadoch nemôže (nesmie) podané odvolanie vecne prejednať, t. j. ani sa zaoberať odvolacími námietkami účastníka...So zreteľom na nemožnosť preskúmania tohto rozhodnutia v predmetnom odvolacom konaní nie je možné, aby sa takýmto skúmaním akokoľvek zaoberal dovolací súd. Už len nad rámec dovolací súd uvádza, že v zmysle platnej judikatúry nesprávne zamietnutie návrhu na odpustenie zmeškania lehoty z dôvodu, že súd neuz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neexistencia právneho nároku na poskytnutie štátnej pomoci, právo na štátnu pomoc, výsledky hodnotiacej komisie , individualizovanie predmetného nároku, zásadu istoty právnych vzťahov a zachovanie stability už legálne a dobromyseľne nadobudnutých práv“
Právna veta: Pokiaľ generálny prokurátor uvádza, že ustanovenia § 18 ods. 1 a 2 zákona o štátnej pomoci súdy v napadnutých rozhodnutiach použili správne, nesprávne ich však interpretovali, s takýmto názorom sa dovolací súd nestotožňuje, pričom poukazuje na svoje stanovisko prezentované už v uznesení z 29. júna 2011 sp. zn. 4 Cdo 77/2010, v odôvodnení ktorého, o.i. uviedol, že „je pravdou, že právo na štátnu pomoc nie je od počiatku, teda v štádiu podávania návrhov a posudzovania hodnotiacou komisiou, vybavené nárokom. Až výsledky hodnotiacej komisie a rozhodnutie žalovanej, ako poskytovateľa pomoci, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: nesprávne posúdenie prejavu vôle účastníka konania, možnosť odstrániť v dovolacom konaní zmätočnosť konania, vznesenie námietky zaujatosti, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: V konaní o dvojstranných právnych vzťahoch medzi žalobcom a žalovaným (t.j. v spornom konaní) sa návrh označuje ako „žaloba“. Bez návrhu môže súd začať konanie iba v prípadoch, v ktorých to ustanovuje zákon. Nedostatok návrhu na začatie konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Pokiaľ súd zistí tento nedostatok v priebehu konania, konanie zastaví. Ak konanie prebehlo napriek nedostatku návrhu na jeho začatie, hoci ten bol potrebný, zakladá táto skutočnosť zmätočnosť celého konania a dovolací dôvod podľa § 237 písm. e/ O.s.p. Od návrhu (žaloby) ako podmienky konania treba odliš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: prikázanie veci, zabezpečenie hospodárnosti súdneho konania, dôkladnejšie posúdenie veci, náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, riziko vzniku prieťahov v konaní, úvaha súdu o vhodnosti delegácie, príslušnosť v civilnom sporovom konaní
Právna veta: K prikázaniu veci (či už na návrh účastníkov konania alebo z iniciatívy súdu - ako je to v danej veci) je na mieste pristúpiť v tých výnimočných prípadoch, v ktorých by prejednanie veci iným, než (doposiaľ) príslušným súdom znamenalo z komplexného pohľadu hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie posúdenie veci. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie zahŕňa komplexné posúdenie charakteru konania, stanoviska účastníkov konania na oboch procesných stranách, ale aj dopadu prípadného prikázania veci. Pri tom všetkom treba mať na zreteli aj výnimočnosť inštitútu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: spôsobilosť byť exekučným titulom, vigilantibus iura scripta sunt, neustráženie si svojho práva, márne uplynutie prekluzívnej lehoty, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, blok na pokutu nezaplatenú na mieste, vymáhanie pohľadávky oprávneného, spoločné ustanovenia §71
Právna veta: Pokiaľ oprávnený najneskôr do troch rokov od uplynutia lehoty určenej v správnom rozhodnutí na splnenie uloženej povinnosti podá návrh na jeho nútený výkon vykonaním exekúcie, zachováva si toto rozhodnutie spôsobilosť byť exekučným titulom. Takáto interpretácia zodpovedá aj klasickej právnej zásade „vigilantibus iura scripta sunt“ („práva patria bdelým“ alebo „nech si každý stráži svoje práva“ alebo „zákony sú písané pre bdelých“). Ak totiž oprávnený má niesť zodpovednosť za neustráženie si svojho práva, potom musí byť ustráženie tohto práva závislé od jeho vôle po celú dobu danú mu zákonom k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vzniesť námietku zaujatosti, procesné právo účastníka konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, vada konania, začatie konania na návrh, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: V súvislosti s vadou konania vyplývajúcou z § 237 písm. e/ O.s.p. dovolací súd považuje za potrebné uviesť, že toto ustanovenie musí byť interpretované v súvislosti s ustanovením § 79 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého sa konanie zásadne začína na návrh. V konaní o dvojstranných právnych vzťahoch medzi žalobcom a žalovaným (t.j. v spornom konaní) sa návrh označuje ako „žaloba“. Bez návrhu môže súd začať konanie iba v prípadoch, v ktorých to ustanovuje zákon. Nedostatok návrhu na začatie konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Pokiaľ súd zistí tento nedostatok v priebehu konania, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ohroziť verejný záujem, stavebný úrad, územnoplánovacia dokumentácia, zmena v užívaní stavby
Právna veta: Posúdenie účelu využitia stavby pre verejné stravovanie malého rozsahu je rozhodujúcou skutočnosťou prípustnosti zmeny užívania stavby podľa územného plánu a je súčasne rozhodujúcou skutočnosťou, či a akým spôsobom zmena účelu užívania rodinného domu je spôsobilá ohroziť zdravie (aj psychické ) vlastníkov susediacej stavby, užívanej nimi ako rodinný dom.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priame rokovacie konanie, verejný obstarávateľ, verejné obstarávanie , Úrad pre verejné obstarávanie
Právna veta: Inštitút priameho rokovacieho konania v oblasti vereného obstarávania svojím procesným postupom zvyšuje predovšetkým transparentnosť zadávacieho procesu ako celku zo strany verejného obstarávateľa, a preto je potrebné ho chápať ako výnimočný inštitút vo vzťahu k iným postupom aplikujúcim sa vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preukázanie existencie zákonných dôvodov na aplikáciu tohto výnimočného inštitútu spočíva na verejnom obstarávateľovi, ktorý sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: chyby postupu pri výsluchu svedkov, výsluch svedka podľa § 261 Trestného poriadku, prečin výtržníctva
Právna veta: Ak svedok pri výsluchu na hlavnom pojednávaní uvedie, že si už presne nepamätá okolnosti, o ktorých má vypovedať, je potrebné ho vyzvať, aby napriek tomu najprv uviedol súvislý popis dotknutých skutočností (§§ 261 ods. 3, 132 ods. 1 Trestného poriadku). Až potom môže byť na odstránenie rozporov oproti skoršej výpovedi svedka použitý postup
predložením zápisnice o tejto výpovedi podľa § 264 Trestného poriadku.

Dodržanie takého postupu musí zabezpečiť predseda senátu (§ 253 ods. 1 Trestného poriadku) aj v prípade, že výsluch svedka vykonáva strana (§ 261 ods. 3 Trestného poriadku).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zločin sexuálneho zneužívania, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, dôvody dovolania
Právna veta: Posudzujúc obvineným uvádzaný dovolací dôvod je zrejmé, že argumenty obvineného stoja mimo uplatneného dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., pretože v tomto prípade môže byť dovolacím dôvodom len skutočnosť, že rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku, alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia, pričom však správnosť a úplnosť zisteného skutku dovolací súd nemôže skúmať a meniť. V rámci takto vymedzeného dovolacieho dôvodu je možné účinne namietať právne vady, ale nie je možné účinne namietať vady skutkové, t.j. nie je prípust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: povinnosť súdu preskúmať, či dôvody ochranného liečenia trvajú, intenzívny zásah do osobnej slobody jednotlivca, liečenie ústavnou formou, liečenie ambulantnou formou, ochranné liečenie
Právna veta: Pri oboch formách ochranného liečenia, t. j. jeho ambulantnej aj ústavnej forme o prepustení obvineného z neho, príp. jeho skončení vždy rozhoduje súd v obvode ktorého sa liečenie vykonáva. Ustanovenie § 448 ods. 2 nad to upravuje len povinnosť tohto súdu minimálne raz do roka, a to pri liečení ústavnou formou /ide totiž o intenzívny zásah do osobnej slobody jednotlivca/ preskúmať, či dôvody ochranného liečenia trvajú. Pri liečení ambulantnou formou zákon minimálnu dobu preskúmania preto nestanovuje. Uvedená zákonná úprava však v žiadnom prípade neodôvodňuje úvahy, ktoré\ by spochybňovali to, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nepodmienečný trest odňatia slobody, obmedzenie osobnej slobody, oprávnenie na zaistenie osoby, zadržanie obvineného policajtom, zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, započítanie väzby a trestu podľa Trestného poriadku, započítanie väzby a trestu
Právna veta: Dobu obmedzenia osobnej slobody zaistením podľa § 19 ods. 4 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov alebo zadržaním podľa § 85 alebo § 86 Tr. por., ku ktorému došlo v bezprostrednej súvislosti s trestným činom, za ktorý bol neskôr páchateľovi uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, treba podľa § 45 ods. 1 Tr. zák., postupom podľa § 414 Tr. por. započítať do uloženého trestu aj v prípade, že zaistený alebo zadržaný obvinený nebol vzatý do väzby.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Pomer sudcu k účastníkom konania, vylúčenie sudcov
Právna veta: Pomer sudcu k účastníkom konania alebo ich zástupcom môže byť založený príbuzenským alebo jemu podobným vzťahom, ktorému možno postaviť na roveň aj vzťah priateľský alebo zjavne nepriateľský. Nestrannosť sudcu zabezpečovaná ustanoveniami § 14 a nasl. O. s. p. má aspekt subjektívny (ide o nedostatok vzťahu sudcu k prejednávanej veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom) a objektívny (neexistencia okolností, ktoré by mohli viesť k pochybnostiam o tom, že sudca nemá taký subjektívny vzťah k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom). Pre nestrannosť sudcu teda nestačí, že subjektívne nepociťuje k v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: Pôsobnosť zákona, spory v obchodnoprávnych veciach
Právna veta: Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení účinnom do 31. 12. 2011 neupravuje vecnú pôsobnosť zákona na vnútroštátne spory v obchodnoprávnych veciach, tento zákon sa preto nevzťahuje na vnútroštátne spory v obchodnoprávnych veciach neskončené do 31. decembra 2011.

Vo vnútroštátnych sporoch v obchodnoprávnych veciach neskončených do 31.decembra 2011, v ktorých súd ustanovil na základe rozhodnutia účastníkovi za zástupcu advokáta, rozhodne o odmene a hotových výdavkoch tohto advokáta súd.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ochrana spotrebiteľa, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, rozhodcovská doložka v úverovej zmluve
Právna veta: Rozhodcovská zmluva uzavretá so spotrebiteľom, ak má byť právom akceptovateľná ako prejav zmluvnej autonómie, musí byť výsledkom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Slobodná vôľa vyžaduje informácie o možnosti voľby medzi viacerými riešeniami a informácie o tom, čo tá ktorá voľba konkrétne znamená. Oprávnený sa svojej zodpovednosti za uzavretie neprijateľnej rozhodcovskej doložky nemohol zbaviť ani poukazom na princíp „ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje) uplatnením jeho dôsledkov v neprospech povinného. Kým rešpektovanie tohto princípu v spotrebiteľských p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľná podmienka v zmluve o úvere, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva, rozhodcovská doložka ako neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí C-40/08 vo veci Asturcom Telecomunicaciones SL. v. Christina Rodríguez Nogueira vyslovil, že nerovný stav medzi spotrebiteľom a dodávateľom môže byť kompenzovaný iba pozitívnym zásahom, vonkajším vo vzťahu k samotným účastníkom zmluvy, ako aj to, že vnútroštátny súd má aj bez návrhu posudzovať nekalú povahu zmluvnej podmienky. Smernica sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o návrhu na výkon právoplatného rozhodcovského rozsudku, ktorý bol vydaný bez účasti spotrebiteľa, musí hneď, ako sa oboznámi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepodanie návrhu na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, vznik povinnosti poplatníka zaplatiť súdny poplatok, začatie konania na návrh, vznik dvojstranného procesno-právneho vzťahu, osobitný finančno-právny (poplatkový) vzťah medzi poplatníkom a štátom
Právna veta: Pokiaľ je s návrhom na začatie konania (žalobou), výlučne ktorý má na mysli ustanovenie § 237 písm. e/ O.s.p., spojený vznik dvojstranného procesno-právneho vzťahu medzi žalobcom a žalovaným, podaním námietky zaujatosti takýto procesno-právny vzťah (medzi žalobcom a žalovaným) nevzniká. O to viac nemožno o založení vzťahu takejto povahy hovoriť v prípade osobitného finančno-právneho (poplatkového) vzťahu medzi poplatníkom a štátom, v ktorom úlohou súdu nie je prerokovať určitú vec žalobcu a žalovaného, ale posúdiť, či nastala skutočnosť, s ktorou je zo zákona (ex lege) spojený vznik pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: podmienky pre prikázanie veci inému súdu, súhlasné vyjadrenie žalobcu, zabezpečenie hospodárnosti, čl. 48 ods. 1 ústavy SR, príslušnosť v civilnom sporovom konaní
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenske republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti\ občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odvolanie v zákonnej lehote, odvolanie podané oneskorene, zamietnutie odvolania odsúdeného, lehota a miesto podania § 309, rozhodnutie odvolacieho súdu
Právna veta: Podľa § 309 ods. 1 Tr. por. odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu treba rozsudok doručiť. Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku. Podľa § 316 ods. 1 Tr. por. odvolací súd zamietne odvolanie, ak bolo podané oneskorene, osobou neoprávnenou alebo osobou, ktorá sa odvolania výslovne vzdala alebo znovu podala odvolanie, ktoré v tej istej veci už predtým výslovne vzala späť alebo bolo podané proti výroku, proti ktorému nie je p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručený rozsudok, prekážka rei iudicatae, zastavenie konania , rozsudok súdu v sporovom konaní, právoplatné rozhodnutá vec
Právna veta: Doručený rozsudok, ktorý už nemožno napadnúť odvolaním, je právoplatný (§ 159 ods. 1 O.s.p.). Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova (§ 159 ods. 3 O.s.p.). Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: peňažné plnenie, ťvylúčenie preskúmania niektorých rozsudkov v dovolacom konaní, nárok na deliteľné plnenie, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Z hľadiska legislatívno-technického bol v § 238 O.s.p. zvolený taký spôsob vyjadrenia prípustnosti dovolania proti rozsudku odvolacieho súdu, so zreteľom na ktorý je zrejmé, že ustanovenie § 238 ods. 5 O.s.p. je osobitným ustanovením (v zmysle jeho aplikačnej prednosti a významovej rozhodnosti) vo vzťahu k ustanoveniami § 238 ods. 1 až 3 O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej republiky tento vzájomný vzťah uvedených ustanovení zákona už vyjadril vo viacerých rozhodnutiach (viď napríklad rozhodnutie z 26. januára 2006 sp. zn. 3 Cdo 234/2005, z 18. apríla 2006 sp. zn. 3 Cdo 62/2006, z 25. mája 20 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnenia colníka na území SR, odhalenie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu , zistenie totožnosti osoby, ktorá tovar colnému dohľadu odňala alebo sa na tomto odňatí zúčastnila, vykonanie opatrení podľa colných predpisov alebo daňových predpisov
Právna veta:

Podľa § 26 zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve colník na území Slovenskej republiky je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený spôsobom ustanoveným podľa osobitných predpisov dávať pokyny na zastavenie osoby a dopravného prostriedku, vykonávať colnú kontrolu batožiny, dopravného prostriedku, jeho nákladu, prepravných a sprievodných listín a kontrolu z hľadiska dodržiavania daňových predpisov; na tento účel je oprávnený použiť vhodné technické prostriedky vrátane technických zariadení na zisťovanie látok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: možnosť vykonania verejného zasadnutia, odročenie verejného zasadnutia, dovolací dôvod, porušenie práv na obhajobu, dôvody dovolania
Právna veta: V posudzovanej veci obvinený M. L. o možnosti vykonania verejného zasadnutia v jeho neprítomnosti bol poučený, napriek tomu o odročenie verejného zasadnutia písomne nepožiadal, preto súd rozhodol v jeho neprítomnosti. Krajský súd postupoval v súlade so zákonom. Preto najvyšší súd konštatoval, že nie je naplnený dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. d/ Tr. por. Podľa § 371 ods. 4 Tr. por. prvá veta, dôvody podľa odseku 1 písm. a/ až písm. g/ nemožno použiť, ak táto okolnosť bola tomu, kto podáva dovolanie, známa už v pôvodnom konaní a nenamietal ju najneskôr v konaní pred odvolacím súdom, to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Právo na určitú kvalitu súdneho konania, ktorej súčasťou je aj právo účastníka na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia, je jedným z aspektov práva na spravodlivý proces. Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj z rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky totiž vyplýva, že tak základné právo podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy, ako aj právo podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru v sebe zahŕňajú aj právo na rovnosť zbraní, kontradiktórnosť konania a odôvodnenie rozhodnutia (II. ÚS 383/06); právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: odňanie možnosti konať pred súdom, zabezpečenie procesných práv, garantované právo na súdnu ochranu, odňatie možnosti konať pred súdom, doručovanie
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom v zmysle ust. § 237 písm. f/ O.s.p. je potrebné vo všeobecnosti rozumieť taký procesný postup súdu, ktorý znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv a právom chránených záujmov, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom na zabezpečenie svojich procesných práv a oprávnených záujmov. Vady, zakladajúce zmätočnosť súdneho konania, ktoré zavinil súd svojim procesným postupom v rozpore so zákonom, spravidla účastníkovi konania odnímajú, pretože mu bránia v realizácii tých procesných práv, ktoré Občiansky súdny poriadok priznáva na účelné uplatnenia aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dvojinštančné konanie, zásada posudzovania správnosti a úplnosti zistenia skutkového stavu, zistenie skutkového stavu, dôvody dovolania
Právna veta: Podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Čo sa týka uplatneného dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., tak z jeho znenia ako aj z inštitútu dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku je zrejmé, že trestné konanie je v zásade dvojinštančné. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd rozhodujúci o dovolaní je potom viazaný zisteným skutkovým s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uznanie cudzieho rozhodnutia slovenským súdom, konanie sui generis, možnosť priznať trestnému rozsudku cudzieho štátu účinky na území Slovenskej republiky, uznávacie konanie, exequatur, vydanie vlastného rozhodnutia
Právna veta:

Uznávacie konanie je konaním sui generis má nostrifikačný charakter. Nejde o konanie vo veci samej, ale posudzuje sa, či trestnému rozsudku cudzieho štátu možno priznať účinky na území Slovenskej republiky. Uznanie cudzieho rozhodnutia prebieha formou exequatur, teda vydania vlastného rozhodnutia, ktorým sa preberá obsah cudzieho rozhodnutia. Uznávacie konanie je konaním návrhovým a je konaním neverejným a písomným. Súd v konaní z úradnej povinnosti skúma iba objektívne skutočnosti.Právo konať vo veci samej si zachov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zastupovanie podľa správneho poriadku, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, správny orgán , práva spotrebiteľa, osoba splnomocnenca
Právna veta: I. Ak splnomocniteľovi - úverovému dlžníkovi je odňatá možnosť určiť a vybrať si osobu splnomocnenca a osoba splnomocnenca viackrát vystupuje v úverových obchodoch spoločnosti, ktorá poskytla úver, táto skutočnosť sama osebe musí nutne vyvolávať pochybnosti u konajúceho katastrálneho orgánu o tom, či výkon práv a povinností splnomocnenca pri uzavretí záložnej zmluvy je skutočne v medziach riadneho zastupovania záujmov úverového dlžníka. II. Ak preskúmavané rozhodnutie správneho orgánu súvisí s otázkou práv spotrebiteľa, správny súd pri rozhodovaní o opravnom prostriedku podľa tretej hlavy p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zástupcom je ten, notárska zápisnica, exekučny titul, konanie in fraudem legis, zástupca je oprávnený konať v mene zastúpeného, v priamom rozpore so zákonom, záujmy zástupcu boli v rozpore so záujmami zastúpenej
Právna veta: Súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice (majúci procesnú povahu) je najdôležitejšou náležitosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu – až tento prejav vôle povinnej osoby robí z notárskej zápisnice verejnú listinu, ktorá je spôsobilá na nútený výkon povinností uvedenej v jej obsahu. Tento súhlas udeľuje buď ten, kto je osobne prítomný pri spísaní notárskej zápisnice, alebo ten, kto je ako zástupca oprávnený konať v mene zastúpeného. Ak niekto ako zástupca koná pri spisovaní notárskej zápisnice za povinnú osobu napriek tomu, že nie je oprávnený za ňu konať, nemožno „sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňať právo na súdnu ochranu, odstránenie vád podania, predmet konania, skúmanie podmienok konania
Právna veta: I. Presné vymedzenie si predmetu konania a odstránenie vád podania je povinnosťou súdu, na ktorý podanie došlo, ešte predtým, ako vo veci vysloví svoju nepríslušnosť (miestnu či vecnú) a z tohto dôvodu vec postúpi inému súdu.

II. Súd, ktorému bola vec postúpená, je tiež povinný skúmať podmienky konania (§ 103 OSP) a v prípade nejasností, ak ich bez väčších odstraňovaní vád nemôže posúdiť sám, predložiť vec na rozhodnutie nadriadenému súdu a nie bez ďalšieho zastaviť konanie. Inak by postupom súdu účastníkovi mohlo byť odňaté právo na súdnu ochranu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: opodstatnenosť ďalšieho trvania väzby, dôvodnosť ďalšieho väzobného stíhania, oslabenie väzobného dôvodu, dôvody väzby
Právna veta: Súd je povinný v každom jednom štádiu konania dôsledne skúmať opodstatnenosť ďalšieho trvania väzby a v tej súvislosti i existenciu jednotlivých konkrétnych skutočností. V prípade, že sa tieto nezmenili oproti predchádzajúcemu väzobného rozhodnutiu vydanému v predmetnej veci, nič nebráni poukazu na takto už skôr zistené skutočnosti.\ Čo sa týka posudzovaného prípadu, tak tu je dôvodnosť ďalšieho väzobného stíhania obžalovaného M. V. rovnako tak podložená skutočnosťami už predtým viackrát konštatovanými zo strany príslušných súdov. Okrem charakteru stíhanej trestnej činnosti, jej rozsahu, záva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Výpovede svedkov, úvahy špecializovaného trestného súdu, vierohodnosť svedkov, rozpory v jednotlivých výpovediach obžalovaného a svedkov, priestupky proti majetku, rozhodnutie odvolacieho súdu
Právna veta: K odvolacím námietkam obžalovaného treba podotknúť, že nejde o nové, doposiaľ neuvádzané jeho obranné tvrdenia, ale už v priebehu konania opakované námietky, s ktorými sa v súlade so stavom veci a zákonom vysporiadal už súd prvého stupňa vo svojom podrobnom a výstižnom odôvodnení. Špecializovaný trestný súd rozviedol, v čom spočívali rozpory v jednotlivých výpovediach obžalovaného a svedkov a akým spôsobom ich súd odstraňoval a jednotlivé výpovede a ostatné vykonané dôkazy vyhodnotil. Preto aj odvolací súd považuje úvahy špecializovaného trestného súdu za správne a presvedčivé. Výpovede svedko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ojedinelá nečinnosť po preradení veci do Cb registra, plynulý postup okresného súdu, zistený prieťah nemusí byť porušením zkladného práva na prerokovanie bez prieťahov, II. ÚS 57/01, I. ÚS 48/03, III. ÚS 59/05, pojem "zbytočné prieťahy" vykladaný a aplikovaný materiálne, významnosť prieťahov v súdnom konaní I. ÚS 63/00, trvanie konania viac ako 17 mesiacov, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: Zo zistení vyplýva, že v namietanom konaní okresného súdu došlo k obdobiu ojedinelej nečinnosti, a to po preradení veci do Cb registra v trvaní viac ako 17 mesiacov. Inak okresný súd v namietanom konaní postupoval v zásade plynulo, aj keď jeho činnosť mohla byť efektívnejšia. Ústavný súd v súvislosti so svojím zistením poukázal na svoju judikatúru, z ktorej vyplýva, že nie každý zistený prieťah v súdnom konaní má nevyhnutne za následok porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy (napr. II. ÚS 57/01, I. ÚS 48/03, III. ÚS 59/05). Pojem „zby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obžalovaný, prokurátor zastupujúci štát, otázka viny a trestu, trestné obvinenie, právo uplatniť nárok na náhradu škody, procesná strana v adhéznom konaní, škoda spôsobená trestným činom, poškodený v trestnom konaní, garantované základné práva, oslobodený zo skutku, trestné konanie, náhrada škody v adhéznom konaní
Právna veta:

V rámci základného trestno-procesného vzťahu existujúceho vo fáze súdneho konania je jednou zo strán obžalovaný so svojím právom na spravodlivé preskúmanie a rozhodnutie o oprávnenosti jeho trestného obvinenia a druhou stranou tohto vzťahu, ktorá uplatňuje trestné obvinenie, je prokurátor zastupujúci štát. V uvedenom základnom trestno-procesnom vzťahu, v ktorom sa rozhoduje o otázke viny a trestu, má síce poškodený právo aktívne vystupovať pri zisťovaní skutkového stavu veci, nemá však postavenie stran ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: premlčacia doba podľa § 397 ObZ, akciová spoločnosť, omeškanie dlžníka, právo na úrok z omeškania, zákonom ustanovený postup súdov
Právna veta: Kritériom na rozhodovanie ústavného súdu musí byť najmä to, či namietaný postup (resp. namietané nedostatky rozhodnutia) všeobecného súdu v posudzovanom prípade dosahujú takú intenzitu, ktorá už naznačuje, že nimi došlo k neprípustnému zásahu do ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou garantovaných základných práv alebo slobôd, t. j. musí ísť o zistenie, že v danom prípade zjavne došlo k takému zásahu do právom chránenej sféry sťažovateľa, ktorý preukázateľne predstavuje neprípustné obmedzenie, resp. odopretie jeho základných práv alebo slobôd (m. m. II. ÚS 193/06, II. ÚS 210/06, IV ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: určenie manželského výživného, výživné, právo na spravodlivé súdne konanie, procesné úkony účastníka konania
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na tú skutočnosť, že súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé súdne konanie nie je to, aby účastník konania bol v akomkoľvek konaní pred všeobecným súdom úspešný, z čoho vyplýva, že všeobecný súd nemusí rozhodovať v súlade so skutkovým a právnym názorom účastníka vrátane jeho dôvodov a námietok. Procesný postoj účastníka konania zásadne nemôže implikovať povinnosť všeobecného súdu akceptovať všetky jeho návrhy, procesné úkony a rozhodovať podľa nich. Všeobecný súd je však povinný na všetky tieto procesné úkony primeraným, zrozumiteľným a ústavne akceptovateľným spô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: pohľadávka proti podstate, námietka zabezpečeného veriteľa, správa konkurznej podstaty, pohľadávka konkrétnej položky majetku
Právna veta: Pokiaľ ide námietku zabezpečeného veriteľa, že pohľadávky proti podstate za dodávku elektrickej energie, vody a stočného by nemali byť priradené k oddelenej podstate správca uvádza, že tieto pohľadávky proti podstate vznikli komplexne v súvislosti so správou celej konkurznej podstaty, t. j. ide o pohľadávky proti podstate, pri ktorých nie je možné určiť v súvislosti s ktorou konkrétnou položkou majetku vznikli, preto tieto pohľadávky v súlade s vyššie citovaným zákonným ustanovením § 87 ods. 5 tretia veta ZKR sú rozpočítané na celú konkurznú podstatu podľa súpisovej hodnoty konkurznej podstaty ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Neuvedenie náležitostí pripustenia dovolacej otázky, absencia náležitostí, zjavná neodôvodnenosť rozhodnutia súdu, prípustnosť dovolania §238 ods.3 OSP, vyslovenie prípustnosti dovolania krajským súdom, povinnosť Najvyššieho súdu uviesť dôvody nepripustenia dovolania, povinnosť dovolacieho súdu uvádzať konkrétne okolnosti nepripustenia dovolania, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP
Právna veta: Sťažovateľka tvrdila, že ňou podané dovolanie je prípustné podľa § 238 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, keďže prípustnosť dovolania vyslovil krajský súd. Najvyšší súd však bol toho názoru, že vyslovenie prípustnosti dovolania nespĺňalo náležitosti pripustenia dovolacej otázky. Za takéhoto stavu bolo povinnosťou najvyššieho súdu konkrétne uviesť, absencia akých náležitostí mala podľa jeho názoru za následok neprípustnosť dovolania v tomto prípade. Z pohľadu ústavného súdu možno konštatovať, že neuvedenie žiadneho konkrétneho argumentu, pre ktorý pripustenie dovolania vo výrokovej časti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na odmenu za vykonanú prácu, právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, princíp právneho štátu, čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, právo vlastniť majetok, princíp rovnosti, čl. 1 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: Obsahom čl. 36 písm. a) ústavy je v prvom rade záruka poskytovania minimálneho, subsidiárneho štandardu odmeňovania v pracovnoprávnych vzťahoch a v súlade so zmyslom ústavného zakotvenia sociálnych práv nemá vyjadrovať právo na optimálnu od menu za vykonanú prácu. Verejný záujem na mzdách sestier môže byť príliš zaťažujúci vo vzťahu k majetku poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Verejný záujem na zvýšenie platov sestier je vykúpený neprimeranou a náhlou záťažou do majetku neštátnych poskytovateľov, čo znamená, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: väzba, rozhodnutie o väzbe, rozhodnutie o žiadosti o prepustenie z väzby, neodkladnosť a urýchlené rozhodovanie, požiadavka neodkladnosti a urýchlenia rozhodovania o žiadosti o prepustenie z väzby
Právna veta: Nielen ústavný súd, ale aj štrasburské orgány ochrany práv zdôrazňujú, že rýchlosť preskúmavania a rozhodovania o žiadostiach o prepustenie z väzby je nevyhnutné posudzovať a vykladať v závislosti od podmienok a okolností každej konkrétnej veci (Sanchez-Reisse c. Švajčiarsko z 21. októbra 1986). Vo svojej judikatúre už ústavný súd vyslovil, že požiadavke neodkladnosti rozhodovania o žiadosti o prepustenie z väzby nezodpovedá lehota počítaná na mesiace, ale na týždne. Tejto požiadavke preto spravidla nemôže zodpovedať lehota konania presahujúca na jednom stupni súdu dobu jedného mesiaca a ani n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, právo obvineného na rozhodnutie v trestnom konaní v primeranej lehote, zákonom predvídaný spôsob vedúci k právnej istote IV. ÚS 221/04, IV. ÚS 86/08, I. ÚS 44/99, IV. ÚS 68/02 I. ÚS 70/98, II. ÚS 813/00 , naolnenie práva na ochranu právoplatným rozhodnutím súdu, integrálna súčasť práva na spravodlivý proces, zásadná odlišnosť práv, II. ÚS 55/98, I. ÚS 132/03 , právo na prejednanie veci v primeranej lehote, základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, právna a faktická zložitosť veci
Právna veta: Ústavný súd si pri výklade „práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov“ garantovaného v čl. 48 ods. 2 ústavy osvojil judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) k čl. 6 ods. 1 dohovoru, pokiaľ ide o „právo na prejednanie veci v primeranej lehote“, preto v obsahu týchto práv nemožno vidieť zásadnú odlišnosť (napr. II. ÚS 55/98, I. ÚS 132/03). Podľa judikatúry ESĽP má obvinený právo na to, aby o jeho trestnom obvinení bolo rozhodnuté v primeranej lehote. Toto právo je integrálnou súčasťou práva na spravodlivý proces. Podmieňuje priamo spravodlivý charakter konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Neprimeraný výklad zásady iura novit curia , žaloba o náhradu škody , inter alia , správne zhodnotenie veci Ústavným súdom, extenzívny spôsob výkladu , výklad hmotnoprávnych ustanovení vnútený žalobcovi, súvisná procesná situácia, výzva na zaplatenie súdneho poplatku , poučovacia povinnosť súdu o hmotnom práve, odstránenie vád podania brániace prerokovaniu, rovnaké postavenie účastníkov v prebiehajúcom súdnom konaní, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: Ústavný súd si je vedomý správnosti v súdnej teórii a praxi zaužívanej zásady „iura novit curia“, podľa ktorej je to súd, ktorý je povolaný na to, aby právo interpretoval, a preto musí pri svojom rozhodovaní vždy vec právne zhodnotiť sám. Uvedenú zásadu však nie je možné extenzívnym spôsobom vykladať tak, že súd v jej duchu môže naoktrojovať (vnútiť) žalobcovi aj proti jeho výslovnej vôli jeho výklad hmotnoprávnych ustanovení, podľa ktorých samotnú vec posúdi a tomuto prístupu aj podriadi súvisiacu procesnú situáciu, napr. že vyzve žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku, ktorý by sa inak (podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: rozhodnutie o nariadení údržby stavby, oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení , přiznání diskreční pravomoci vnitrostátním orgánům, amnestie, akcie nabývací cena, ustanovený tomu, koho pobyt nie je známy, sobášna sieň, miesto uzavretia manželstva, , znepřístupnění nemovitosti, uzavírka pozemní komunikace
Právna veta:
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náklady řízení prodeje, konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, dostatečné zjištění skutkového stavu, priestor na úvahu pri skúmaní splnenia podmienok hypotézy, dispozície alebo sankcie, nakažlivá lidská nemoc, zavlečení a rozšíření, fond, sociální, právno-aplikačná činnosť, čiastočné oslobodenie od súdnych poplatkov, vydobytí vymahatelné pohledávky, právo na spravodlivý proces
Právna veta: Je vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov.
Kľúčové slová: porušení rozpočtové kázně , náklady řízení prodeje, úlohy národného výboru, konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, vydobytí vymahatelné pohledávky, vydání motorového vozidla
Právna veta: Je vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov. Zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy-dohody o plnomocenstve podľa § 23 občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov (§ 22 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: porušení rozpočtové kázně , povinnosť podať Oznámenie verejného funkcionára podľa čl. 7 Ústavného zákona, , konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, náklady řízení prodeje, úlohy národného výboru, vydobytí vymahatelné pohledávky
Právna veta: Nie každé nepredloženie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru, ktoré by mohlo byť v rozpore s právom Európskej únie, musí mať automaticky za následok porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: přezkum rozhodnutí o uložení odvodu, negatívny kompetenčný konflikt, přezkum platebního výměru, notár, správa majetku fyzických a právnic­kých osôb, otcovstvo manžela matky, umelé oplodnenie
Právna veta: Podľa § 24 zákona č. 38/1993 Z. z. návrh nie je prípustný, ak ústavný súd v tej istej veci koná,
Kľúčové slová: přezkum rozhodnutí o uložení odvodu, okamžité skončenie pracovného pomeru, platobné miesto vyživovacej povinnosti, na­riadenie ústavnej starostlivosti, notár, správa majetku fyzických a právnic­kých osôb, otcovstvo manžela matky, umelé oplodnenie, odvod za porušení rozpočtové kázně, haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
Právna veta: Ak ústavný súd zistí, že sťažnosť sa týka toho istého sťažovateľa a tej istej veci, odmietne ju ako neprípustnú už po jej predbežnom prerokovaní.
Kľúčové slová: podmínka bydliště na vnitrostátním území občanům Evropské unie, , spoločné vykonávanie podnikateľskej činnosti, konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, psychické násilie, dostatečné zjištění skutkového stavu, druh peněz k placení směnky, Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě
Právna veta: Absencia porušenia ústavnoprocesných princípov vylučuje založenie sekundárnej zodpovednosti všeobecných súdov za porušenie základných práv sťažovateľa hmotnoprávneho charakteru.
Kľúčové slová: indosament zástavní, odpovědnostní nárok, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
Právna veta: Vzhľadom na to, že sťažnosť nespĺňa zákonom predpísané náležitosti, v kontexte toho, že sťažovateľka je zastúpená kvalifikovaným právnym zástupcom, a s ohľadom na to, že ústavný súd už v typovo zhodných veciach sťažovateľky vo svojich rozhodnutiach poukázal aj na už identifikované nedostatky jej sťažností, ústavný súd túto sťažnosť odmietol podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde z dôvodu nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí.
Kľúčové slová: indosament zástavní, odpovědnostní nárok
Právna veta: Advokát je povinný pri výkone advokácie dôsledne využívať všetky právne prostriedky, a takto chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta. Tieto povinnosti advokáta vylučujú, aby ústavný súd nahradzoval úkony právnej služby, ktoré je povinný vykonať advokát tak, aby také úkony boli objektívne spôsobilé vyvolať nielen začatie konania, ale aj prijatie sťažnosti na ďalšie konanie, ak sú na to splnené zákonom ustanovené predpoklady.
Kľúčové slová: odpovědnostní nárok, indosament zástavní, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
Právna veta: Nedostatky zákonom predpísaných náležitostí vyplývajúce z podania sťažovateľa nie je Ústavný súd povinný odstraňovať z úradnej povinnosti. Na taký postup slúži inštitút povinného právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom a publikovaná judikatúra, z ktorej jednoznačne vyplýva, ako ústavný súd posudzuje nedostatok zákonom predpísaných náležitostí podaní účastníkov konania
Kľúčové slová: odpovědnostní nárok, hotové výdaje, budúce úžitky, predaj veci na objednávku
Právna veta: Vzhľadom na to, že sťažnosti nespĺňajú zákonom predpísané náležitosti, v kontexte toho, že sťažovateľ je zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom, a s ohľadom na to, že má vedomosť o potrebe splnenia zákonom predpísaných náležitostí, ústavný súd tieto sťažnosti odmietol podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde z dôvodu nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí.
Kľúčové slová: nezaznamenávanie alebo nesprávne zaznamenávanie odberu elektriny, skutková podstata neoprávneného odberu
Právna veta: Právomoc ústavného súdu v konaní o sťažnostiach ... je založená na princípe subsidiarity. Zmyslom a účelom tejto zásady je to, že ochrana ústavnosti nie je a ani podľa povahy veci nemôže byť výlučne úlohou ústavného súdu, ale úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im zverených kompetencií. Ústavný súd predstavuje v tejto súvislosti ultima ratio inštitucionálny mechanizmus, ktorý nasleduje až v prípade nefunkčnosti všetkých ostatných orgánov verejnej moci, ktoré sa na ochrane ústavnosti podieľajú. Opačný záver by znamenal popieranie princípu subsidiarity právomoci ústavného súdu podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: Zákon o Matici slovenskej, osoba fyzická, druh a spôsob neoprávneného odberu
Právna veta: Podľa § 20 ods. 2 prvej vety zákona o ústavnom súde k návrhu na začatie konania sa musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom, ak tento zákon neustanovuje inak.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: okolností hodne osobitného zreteľa , nepriznanie náhrady trov konania celkom, nepriznanie náhrady trov konania sčasti, priestor na voľnú úvahu súdu, osobné, zárobkové, majetkové a iné pomery účastníkov, procesný postoj účastníkov, súdne uplatnenie nárokov, medze sudcovskej úvahy, výnimka zo všeobecného procesného princípu zodpovednosti za výsledok konania, nepriznanie náhrad trov konania
Právna veta:

Ustanovenie § 150 OSP umožňuje súdu, aby v rámci svojho uváženia v medziach tohto zákonného ustanovenia celkom alebo sčasti nepriznal náhradu trov konania alebo plnú náhradu trov konania tomu účastníkovi, ktorému inak patrí ich náhrada. Dôvodom na použitie uvedeného ustanovenia môžu byť len okolnosti hodné osobitného zreteľa, ktoré zákon (Občiansky súdny poriadok) neuvádza ani exemplifikatívne, čo však neznamená, že tým vytvára priestor na voľnú úvahu súdu. Pri skúmaní, či existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, treba prihliadnuť na osobné, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pochybnosť o nezaujatosti, rokovaní súdnej rady, nerovnosť postavenia kandidátov, voľba podpredsedu najvyššieho súdu, návrh kandidátov na vymenovanie sudcov
Právna veta: Z ustálenej rozhodovacej činnosti ústavného súdu (napr. III. ÚS 403/09) vyplýva, že „.. ústavný súd rozlišuje dva okruhy kompetencie súdnej rady z hľadiska povahy jej rozhodovania. Prvý okruh kompetencie predstavuje rozhodovacia činnosť súdnej rady smerujúca k právnej skutočnosti verejného práva vo forme rozhodnutia adresovaného príslušnému ústavnému orgánu. V týchto prípadoch nejde o individuálny právny akt, ktorého povaha by bola obdobná povahe správneho aktu alebo súdneho aktu (t. j. výsledku činnosti príslušného správneho prípadne súdneho orgánu, ktorým sa zakladajú, menia alebo rušia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: viazanosť Ústavného súdu návrhom na začatie konania, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, rozhodnutie o väzbe, preventívna väzba
Právna veta: Podľa § 20 ods. 3 zákona o ústavnom súde je ústavný súd viazaný návrhom na začatie konania okrem prípadov výslovne uvedených v tomto zákone. Viazanosť ústavného súdu návrhom na začatie konania sa prejavuje predovšetkým vo viazanosti petitom návrhu na začatie konania, teda tou časťou sťažnosti (v konaní podľa čl. 127 ústavy), v ktorej sťažovateľ špecifikuje, akého rozhodnutia sa od ústavného súdu domáha (§ 20 ods. 1 zákona o ústavnom súde), čím zároveň vymedzí predmet konania pred ústavným súdom z hľadiska požiadavky na poskytnutie ústavnej ochrany. Vzhľadom na uvedené môže ústavný súd rozhodnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: konkurzné konanie, rozdielnosť konkurzného konania od štandardného občianskoprávneho konania, plynutie zákonných lehôt, postup pri speňažovaní majetku úpadcu, počet subjektov a uplatnenie pohľadávok úpadcu, konkurzné konanie spôsobujúce vznik ďalšík súdnych konaní, časová a fyzická náročnosť konkurzného konania, uspokojenie pohľadávok veriteľov z majetku dlžníka, posudzovanie prieťahov v konkurznom konaní, dodržanie základného práva v konkurznom konaní bez zbytočných prieťahov, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: Ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že konkurzné konanie nie je možné považovať za štandardné občianskoprávne konanie, a to z hľadiska odlišného plynutia zákonných lehôt, počtu subjektov uplatňujúcich svoje pohľadávky, postupu pri speňažovaní majetku úpadcu a uplatňovaní pohľadávok úpadcu. Mnohokrát priebeh konkurzného konania vyvoláva vznik ďalších súdnych konaní, čo má vplyv na samotnú dĺžku trvania konkurzného konania. Konkurzné konanie je z pohľadu právnej úpravy časovo a fakticky náročný proces, ktorého účelom je uspokojenie pohľadávok veriteľov z majetku dlžníka, úpadcu, ktorý podli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: I. ÚS 34/98, I. ÚS 16/99, I. ÚS 21/99, II. ÚS 98/2013, porušenie základného práva na prerokovanie bez prieťahov, prejednanie veci v primeranej lehote, príležiosť všeobecného súdu odstrániť protiprávny stav , preukázanie sťažovateľa o využití označených právnych prostriedkov, štátna správa súdov, dôvody hodné osobitného zreteľa § 53 ods. 2 zákona o Ústavnom súde, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: Ústavný súd už viackrát rozhodol (m. m. I. ÚS 34/98, I. ÚS 16/99, I. ÚS 21/99, II. ÚS 98/2013), že účelom práva účastníka konania pred všeobecným súdom podať sťažnosť na prieťahy v konaní je poskytnutie príležitosti tomuto súdu, aby sám odstránil protiprávny stav zapríčinený porušením základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Ústavný súd preto o sťažnosti, ktorou je namietané porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, koná iba za predpokladu, ak sťažovateľ preukáže, že využil označené právne prostriedky podľa zákona o štátnej správe súdov v spojení so zákonom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom, garancia vylúčenia sudcu z prejednávania, rozhodovanie sudcu namietaného pre zaujatosť, mimoriadne a opravné prostriedky podľa OSP, povinnosť súdu prerokovať každý návrh oprávnenej osoby , rozhodnutie o vylúčení sudcu pre zaujatosť vo veci, vylúčenie sudcov, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom podľa čl. 46 ods. l ústavy je v Občianskom súdnom poriadku garantované prostredníctvom vylúčenia sudcu z jej ďalšieho prejednávania a rozhodnutia pre zaujatosť (§ 14 až § 16 OSP). Okolnosť, že o veci napriek tomu rozhoduje sudca, ktorý mal byť podľa subjektívneho názoru účastníka konania z ďalšej účasti na jej prejednávaní a rozhodovaní vylúčený, je dôvodom na uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Obsahom základného práva na súdnu a inú právnu oc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, neprípustnosť žaloby, využiť dostupné prostriedky nápravy, právo na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie, posudzovať podanie podľa obsahu, nadriadený správny orgán
Právna veta: Ak všeobecný súd založí svoje rozhodnutie o neprípustnosti žaloby v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy na dôvodoch, že účastník nevyužil dostupné prostriedky nápravy, ktoré podľa judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva sú neefektívne a ktoré z tohto dôvodu nie je povinný využiť pred podaním žaloby podľa § 250t ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, potom takéto rozhodnutie všeobecného súdu treba považovať za arbitrárne, a tým aj porušujúce základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie. Arbitrárnosť názoru krajského súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prednostné a urýchlené rozhodovanie o väzbe, právo obvineného iniciovať preskúmanie zákonnosti jeho väzby, väzba, pozbavenie osobnej slobody , preskúmanie zákonnosti väzby, žiadosť o prepustenie z väzby, procesno právne garancie, súdna kontrola vúzby, trestné obvinenie
Právna veta: Súdne preskúmanie zákonnosti pozbavenia osobnej slobody kladie nároky (okrem iného) na rýchlosť tohto preskúmania. Rovnako to platí aj v prípade osobitného typu väzobného konania, predmetom ktorého je preskúmanie žiadosti o prepustenie z väzby. Rozhodovacia činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva jednoznačne vymedzila záver, že záruky čl. 6 dohovoru sa v „trestných“ veciach týkajú len konaní, v ktorých sa rozhoduje o „oprávnenosti“ obvinenia („bien-fondé“), a nevzťahujú sa na mnohé konania súvisiace s trestným stíhaním, ktorých predmetom nie je rozhodovanie o oprávnenosti obvinenia, t. j. roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obnova konania, mimoriadny opravný prostriedok, zamietnutie návrhu na povolenie obnovy konania, účel obnovy konania, dôkazy vykonané v pôvodnom konaní, , revízia pôvodného trestného stíhania, spochybňovanie hodnotenia dôkazov,, nedostatky v skutkových zisteniach právoplatných rozhodnutí
Právna veta:

Účelom obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku je odstrániť nedostatky v skutkových zisteniach právoplatných rozhodnutí všeobecných súdov, pokiaľ dodatočne vyšli najavo nové skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli súdu skôr známe a nemohli sa ani brať do úvahy. Účelom obnovy konania nie je revízia pôvodného trestného stíhania ani verifikovanie pôvodne vykonaných dôkazov či spochybňovanie spôsobu ich hodnotenia. Tieto sú totiž nezvratné, nemožno ich meniť ani inak korigovať a dôkazy už vykonané v pôvodnom konaní už nemožno opakovať. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: darovacia zmluva, zákonom predpísaná forma, právo na sudnu ochranu, odovzdanie a prevzatie veci pri darovaní
Právna veta: Interpretácia § 628 ods. 2 Občianskeho zákonníka všeobecným súdom, ktorá spochybňuje potrebu predpísanej formy darovacej zmluvy v situácii, ak darca predmet darovania nemá vo svojej moci a daruje ho v mieste odlišnom od miesta, kde sa predmet nachádza, je ústavne nekonformná, pretože jednoznačné znenie tohto normatívneho textu vylučuje takú interpretáciu, ktorou by malo dôjsť k popretiu jeho účelu a zmyslu. Rozhodnutie všeobecného súdu s takýmito znakmi arbitrárnosti preto porušuje základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie účastníka konania. Podľa predmetného ustan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: legálno-definičné znaky spotrebiteľa, ochrana spotrebiteľa občianskym združením, ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľ, združenie na ochranu spotrebiteľov, exekučné konanie spotrebiteľského právneho vzťahu, kompetentný orgán verejnej moci
Právna veta: V exekučnom konaní dochádza k nútenému vymoženiu povinnosti z právneho vzťahu, ktorého obsah už je právoplatne a vykonateľne judikovaný. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou súdneho rozhodnutia o obsahu spotrebiteľského právneho vzťahu nadobúda tento právny vzťah v perspektíve núteného výkonu novú kvalitu. Fyzická osoba, ktorej bola v nachádzacom konaní uložená hmotno-právna povinnosť nerozlučne spätá s pozíciou spotrebiteľa, sa na základe právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia v spojení s právnou skutočnosťou spočívajúcou v dobrovoľnom nesplnení uloženej povinnosti a s právnou skuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové výdavky daňového subjektu, dobromyseľnosť platiteľa dane, daňový subjekt , nesplnenie zákonných podmienok daňového subjektu, zodpovednosť osoby za vady dokladu, vierohodnosť, úplnosť a správnosť povinných evidencii
Právna veta: Zákonodarca v právnych normách §§ 19 a nasl. zákona č. 595/2003 Z. z. ustanovuje zákonné podmienky daňového výdavku daňového subjektu. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť (keďže to zákon neustanovuje) ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani za dobromyseľnosti platiteľa. Zákonodarca požaduje, aby daňový subjekt preukázal všetky skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na sudnu ochranu, sloboda prejavu a právo na informácie, právo na ochranu osobnosti , základné práva a slobody, privilegované postavenie z aspektu ochrany slobody prejavu patriace novinárom a masmédiám, osoba verejne činná
Právna veta: V rámci konaní o ochranu osobnosti je z hľadiska namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky žiaduce sa zaoberať tiež otázkou, či vo veci konajúce súdy svojím postupom vytvorili sťažovateľovi ústavne akceptovateľný priestor na preukázanie pravdivosti tvrdení obsiahnutých v inkriminovaných článkoch. SKUTKOVÝ STAV: Podstatou sporu, ku ktorému sa v sťažovateľkinej veci ústavný súd musí vyjadriť, je konflikt medzi ústavou garantovanou slobodou prejavu a základným právom vyhľadávať a rozširovať informácie sťažovateľky (čl. 26 ústavy) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prechod výkonu súdnictva, odovzdávajúci súd, nadobúdajúci súd, nezaevidovanie návrhu do príslušného registra, zbytočné prieťahy v konaní, neskončené konanie, neústredná činnosť súdu, úplná nečinnosť súdu, zodpovednosť za dĺžku konania
Právna veta:

Pri prechode výkonu súdnictva z odovzdávajúceho súdu (v danom prípade Okresného súdu Bratislava III) na nadobúdajúci súd (v danom prípade Okresný súd Pezinok) podľa zákona č. 511/2007 Z. z. sa takýto prechod uskutočňuje so všetkými ústavnoprávnymi dôsledkami vrátane plnej zodpovednosti za zbytočné prieťahy v konaní aj za obdobie predchádzajúce tomuto prechodu (napr. II. ÚS 260/08, II. ÚS 45/09). V danom prípade však so zreteľom na konkrétne okolnosti prípadu, ale aj z hľadiska materiálneho chápania ochrany ústavnosti a ústavného princípu všeob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kvalitatívne naplnenie materiálnej podmienky, ochranná funkcia trestného práva, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, prepustený po uplynutí ustanovenej doby bez zreteľa na účel trestu, riziko recidívy odsúdeného, podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ
Právna veta: Súd musí pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení odsúdeného starostlivo hodnotiť kvalitatívne naplnenie materiálnej podmienky v podobe očakávania, že odsúdený v budúcnosti povedie riadny život, aby súd aj pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody naplnil ochrannú funkciu trestného práva. Podmienečné prepustenie má opodstatnenie len vtedy, keď všetky okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že pre spoločnosť nie je reálne riziko recidívy odsúdeného, ak bude žiť na slobode. Zmysel podmienečného prepustenia nie je v tom, aby za dobré správanie bol odsúdený automa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: exekučné konanie, vydražiteľ, exekučným súdom poverený súdny exekútor, výkon súdneho rozhodnutia predajom nehnuteľných vecí, dražba, vlastníci vedení v katastri nehnuteľností, právo spochybňujúce právo vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľností, schválený príklep súdnym exekútorom, vlastník vydraženej nehnuteľnosti, okamih udelenia príklepu, dražba pri exekúcií predajom nehnuteľnosti
Právna veta: Právny názor, aké je postavenie vlastníka veci (odlišného od osoby povinného v exekúcii) voči osobe, ktorá túto vec nadobudla do vlastníctva dobromyseľne udelením a následným súdnym schválením príklepu udeleného v exekúcii, ak predmetná vec nebola vo vlastníctve povinného z exekúcie, ústavný súd vyslovil v náleze sp. zn. II. ÚS 289/08 z 5. novembra 2008. Podľa uvedeného nálezu v prípade, ak exekučné konanie prebehne v súlade s účinnou právnou úpravou, t. j. ak exekučný súd, ako aj exekučným súdom poverený súdny exekútor pri nútenom výkone súdneho alebo iného rozhodnutia predajom (dražbou) nehn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: miestna príslušnosť, opravné prostriedky, nariadenie predbežného opatrenia, porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, nezákonný súdca
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu možnosti meritórne sa zaoberať v odvolacom konaní námietkou miestnej príslušnosti uplatnenou sťažovateľkou v odvolaní bránilo ustanovenie § 221 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zruší rozhodnutie, len ak zastavuje konanie. Toto ustanovenie teda vylučuje možnosť, aby odvolací súd zrušil uznesenie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia z dôvodu, aby vec mohla byť postúpená miestne príslušnému súdu prvého stupňa. Vzhľadom na dosiaľ uvedené treb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: neprimeraná dĺžka väzby pre trestnú činnosť, rôznorodá trestná činnosť vo viacerých trestných veciach, súbežne a následne vedené trestné veci, celková lehota väzby, oprávnenosť držať obvineného vo väzbe pre každý z trestných činov, vzatie do väzby na maximálnu dobu § 76 ods. 6 Trestného poriadku, uplynutie lehoty väzby , dôvody prepustenia z väzby, strávenie zvyšku života vo väzbe , trvanie väzby
Právna veta: Sťažovateľ je, resp. bol trestne stíhaný pre rôznorodú trestnú činnosť, a to vo viacerých trestných konaniach. Táto skutočnosť má za následok, že sťažovateľ je vo väzbe hoci ako obvinený vo viacerých súbežne či následne vedených trestných veciach už vyše desať rokov. Ustanovenie § 76 ods. 6 Trestného poriadku upravujúce celkovú lehotu väzby nemožno vykladať tak, že orgány činné v trestnom konaní a následne všeobecné súdy sú oprávnené držať obvineného vo väzbe pre každý z trestných činov, z ktorých je obvinený, samostatne či izolovane, a to po maximálnu dobu. Takýto prístup by mohol mať za násl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatá možnosť konať pred súdom, odňatie možnosti konať ako dôvod dovolania, právna istota, neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa, miestna nepríslušnosť, miesto obvyklého pobytu dieťaťa, zachovanie právomoci súdov
Právna veta: Za protiústavné, resp. ústavne neakceptovateľné možno označiť aj rozhodnutie všeobecného súdu, následkom ktorého sa sťažovateľ nachádza v situácii, v ktorej v dôsledku dvoch navzájom si kolidujúcich rozhodnutí všeobecných súdov je vážne narušená jeho právna istota súvisiaca s existenciou súdu, ktorý by bol oprávnený rozhodnúť vo veci rodičovských práv a povinností k maloletému, resp. vo veci ním podaného návrhu. Otec podal návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti o maloletého na Okresný súd Pezinok (rozvádzal manželstvo). Tento súd to postúpil z dôvodu miestnej nepríslušnosti Okres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prejednanie veci v prmeranej lehote, priznanie finančného zadosťučinenia, Cieľ finančného zadosťučinenia, rozhodnutie o odvolaní
Právna veta: Fakultatívna právomoc ústavného súdu priznať primerané finančné zadosťučinenie podľa čl. 127 ods. 3 ústavy v žiadnom rozsahu a nijakým spôsobom nemodifikuje ani nerozširuje účel ochrany, ktorú ústavný súd poskytuje v konaní o namietanom porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. V súvislosti s uvedeným považuje ústavný súd za dôležité zdôrazniť, že jeho právomoc priznať primerané finančné zadosťučinenie podľa čl. 127 ods. 3 ústavy sťažovateľovi, ktorého sťažnosti vyhovie v merite veci, nie je samostatným nárokom sťažovateľa na akési odškodnenie za prípadné prieťahy v konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. l písm. e/ zákona č. 385/2000 Z. z., začatie disciplinárneho konania, zastavenie disciplinárneho konania proti sudcovi za závažné disciplinárne previnenie, späťvzatie disciplinárneho návrhu
Právna veta: Z citovaných ustanovení zákona o sudcoch vyplýva, že zákon rozlišuje dva momenty, kedy navrhovateľ využijúc dispozičné oprávnenie vyplývajúce mu z § 120 ods. 7 tohto zákona môže až do chvíle, kým sa disciplinárny senát neodoberie na záverečnú poradu, vziať svoj disciplinárny návrh späť. V prvom prípade, ak tak urobí pred ústnym pojednávaním, disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie podľa § 124 písm. a) zákona o sudcoch alebo v druhom prípade, ak k späťvzatiu dôjde počas ústneho pojednávania, kedy disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie podľa § 129 ods. 6 zákona o sudcoch. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalé obchodné praktiky, konanie o prejudiciálnej otázke, výklad práva EU
Právna veta: K sťažovateľkou namietanému konaniu o prejudiciálnej otázke ústavný súd poukazuje na to, že účelom a podstatou konania o prejudiciálnej otázke je podľa stabilizovanej judikatúry Súdneho dvora spolupráca vnútroštátneho súdu so Súdnym dvorom pri výklade práva Európskej únie (ďalej aj „EÚ“). Konanie podľa čl. 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“) je založené na deľbe úloh medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom. Je vecou len vnútroštátneho súdu, pred ktorým začal spor a ktorý nesie zodpovednosť za súdne rozhodnutie, posúdiť so zreteľom na konkrétne okolnosti v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia, občianskoprávne konanie, porušenie základného práva alebo slobody účastníka súdneho konania, ochrana prostredníctvom účinného právneho prostriedku nápravy, nenapraviteľné porušenie práva, neodstrániteľné porušenie práva, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta:

Zo stabilnej rozhodovacej praxe vyplýva, že „rozhodnutím o uložení predbežného opatrenia vydaným v občianskoprávnom konaní môže súd porušiť základné právo alebo slobodu účastníka súdneho konania. Takéto porušenie by sa mohlo stať predmetom konania podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy... len vtedy, ak by účastníkovi súdneho konania nebolo možné poskytnúť ochranu prostredníctvom účinného právneho prostriedku nápravy dostupného pred všeobecnými súdmi. Predpokladom záveru o porušení základných práv a slobôd je však také porušenie, ktoré nie je napraviteľné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prítomnosť obvineného pri rozhodovaní o väzbe, doručenie stanoviska prokurátora k žiadosti o prepustenie z väzby, prezumpcia v prospech prepustenia na slobodu, pokračujúce zadržanie alebo väzba, okolnosti svedčiace v prospech a proti existencii dôvodov verejného záujmu, pretrvávanie dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu, rozhodovanie o predĺžení väzby, pojem zákonnosť zbavenia osobnej slobody, osoba pozbavená osobnej slobody, typy prostriedkov nahrádzajúcich väzbu, existencia rizika nemateriálnej alebo materiálnej ujmy pre obvineného, sprostredkované obmedzujúce pôsobenie na obvineného, hrozba uvalenia väzby v prípade nerešpektovania príslušných obmedzovaní, nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka, uloženie určitých obmedzení práv obvineného a zabezpečenie dohľadu nad ich dodržiavaním zo strany štátu, druh preventívneho opatrenia, návrh na nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka, rozdiely medzi nahradením väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka a inými prostriedkami, probačný a mediačný úradník, peňažná záruka, primerané povinnosti a obmedzenia
Právna veta: 1. Práve kontradiktórnosť konania umožňuje obvinenému, aby si návrh prokurátora vypočul priamo pri rozhodovaní sudcu pre prípravné konanie a vyjadril sa k nemu ústne (porov. v tomto smere už citované rozhodnutie III. ÚS 108/06). Rovnako podľa názoru ústavného súdu prítomnosť obvineného pri rozhodovaní o väzbe umožňuje v určitej, hoci obmedzenej miere nápravu niektorých procesných nedostatkov v postupe súdu (sudcu pre prípravné konanie) v skorších štádiách tohto konania. V tomto zmysle ústavný súd už v citovanom náleze sp. zn. I. ÚS 2/05 uznal, že nedostatok konania na prvostupňovom súde spočív ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: vyhotovenie rozmnoženiny diela, obmedzenia majetkových práv, primeraná kompenzácia, rozmnožovanie prostredníctvom tlačiarne a osobného počítača, rozmnoženina iného predmetu ochrany, systém primeranej kompenzácie, prenos nákladov na zákazníkov, obmedzenia majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa
Právna veta: 2. V rámci výnimky alebo obmedzenia stanoveného v článku 5 ods. 2 alebo 3 smernice 2001/29 nemá prípadný akt, ktorým nositeľ práv výslovne alebo konkludentne súhlasil s rozmnožovaním svojho chráneného diela alebo iného predmetu ochrany, vplyv na primeranú kompenzáciu, ktorá je obligatórne alebo fakultatívne stanovená v súlade s relevantným ustanovením tejto smernice. 3. Možnosť použiť technologické opatrenia uvedené v článku 6 smernice 2001/29 nemôže viesť k neuplatneniu podmienky poskytnutia primeranej kompenzácie stanovenej v článku 5 ods. 2 písm. b) tejto smernice. 4. Pojem „rozmnožovanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: konanie o nútenom predaji, konkurzné konanie, ekonomická, profesijná činnosť uvedeného dlžníka, Spôsobilosť dlžníka zaplatiť daňovým úradom daň, reštriktívny výklad, prenesenie daňovej povinnosti, riziko daňového úniku, vyhlásenie za platobne neschopného, likvidačné konanie, spoločný systém dane z pridanej hodnoty
Právna veta: 1) Článok 199 ods. 1 písm. g) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že pod pojem konanie o nútenom predaji spadá každý predaj nehnuteľného majetku uskutočneného dlžníkom uznaným súdom nielen v rámci konania týkajúceho sa likvidácie jeho majetku, ale aj v rámci konkurzného konania, ktoré prebieha pred takýmto likvidačným konaním, ak sa takýto predaj uskutoční s cieľom uspokojiť veriteľov alebo obnoviť ekonomickú či profesijnú činnosť uvedeného dlžníka. 2)Článok 199 ods.1 písm. g) smernice 2006/112 je zaiste výnimk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: Európske konanie o platobnom rozkaze, Odpor proti európskemu platobnému rozkazu, zúčastnenie sa konania, namietanie nedostatku právomoci súdu, dôvody odporu, nariadenie (ES) č.1896/2006, nariadenie (ES) č.44/2001, súdna právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov
Právna veta: 1) Článok 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, v spojení s článkom 17 tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že odpor podaný proti európskemu platobnému rozkazu, v ktorom nie je namietaný nedostatok právomoci súdu členského štátu pôvodu, nemožno považovať za zúčastnenie sa konania v zmysle článku 24 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach a že v tejto súvislosti nie je relevantná okolnosť, že žalova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond, kontrolné obdobie, zásada právnej istoty, systém pomoci vytvorený záručnou sekciou, Povinnosť strpieť kontrolu, kontrolovaný subjekt , právoplatné spochybnenie zákonnosti kontroly, právna istota kontrolovaných subjektov vo vzťahu k verejným orgánom, funkcia premlčacej lehoty
Právna veta: 1) Článok 2 ods. 4 prvý pododsek nariadenia Rady (EHS) č. 4045/89 z 21. decembra 1989 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), vykonávaných členskými štátmi, a o zrušení smernice 77/435/EHS, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 3094/94 z 12. decembra 1994, treba vykladať v tom zmysle, že správny orgán môže podľa potreby pokračovať v kontrolných úkonoch oznámených počas kontrolného obdobia od 1. júla jedného roka do 30. júna nasledujúceho roka aj po skončení tohto obdobia, a to be ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: verejná zákazka, zmluva uzavretá odplatne, náhrada nákladov vynaložených na poskytnutie služby, spolupráca medzi verejnými subjektmi, služba vo verejnom záujme, smernica 2004/18/ES, obmedzenie odplaty na náhradu nákladov, dodávka tovaru a verejné zákazky na služby, spoločné plnenie služby , upratovanie verejných budov
Právna veta: 1) v súlade s článkom 1 ods. 2 smernice 2004/18 verejnú zákazku predstavuje odplatná zmluva uzavretá písomne medzi hospodárskym subjektom a verejným obstarávateľom, ktorej predmetom je poskytnutie služieb uvedených v prílohe II A tejto smernice.V tejto súvislosti po prvé nie je rozhodujúce, že uvedený hospodársky subjekt je sám verejným obstarávateľom, ani to, že hlavným cieľom dotknutého subjektu nie je dosiahnutie zisku, že nemá organizačnú štruktúru podniku a nemá stabilné pôsobenie na trhu. 2) zmluvu treba považovať za zmluvu uzavretú „odplatne“ v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) smernice ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: systém sociálneho zabezpečenia, Právo občanov Únie a rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov, Priznanie rodinných dávok, závislé osoby od štátneho príslušníka, spoločné bývanie občana tretieho štátu a občana štátu EÚ, dieťa občana tretieho štátu a občana štátu EÚ, nariadenie (EHS) č.1408/71
Právna veta: 1) Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 2006, sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ sa štátna príslušníčka tretieho štátu alebo jej dcéra nachádzajú v tejto situácii: – táto štátna príslušníčka tretieho štátu získala za menej ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: zdaniteľná osoba, spoločný systém dane z pridanej hodnoty, Príležitostné poskytovanie služieb, ekonomická činnosť, smernica 2006/112/ES, príležitostná ekonomická činnosť
Právna veta: 1) Článok 9 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že fyzická osoba, ktorá je už platiteľom DPH v súvislosti so svojimi činnosťami nezávislého súdneho exekútora, sa má považovať za „zdaniteľnú osobu“ v súvislosti s akoukoľvek inou ekonomickou činnosti vykonávanou príležitostne za podmienky, že táto činnosť predstavuje činnosť v zmysle článku 9 ods. 1 druhého pododseku smernice o DPH. 2) Podľa článku 9 ods. 1 prvého pododseku smernice o DPH, „‚zdaniteľná osoba‘ je každá osoba, ktorá nezávisle a na akomkoľv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond, kontrolované obdobie, právo brániť sa kontrolám, systém pomoci vytvorený záručnou sekciou, správnosť kontrolovaných operácií, Povinnosti kontrolovaného subjektu, Dotácie v poľnohospodárstve
Právna veta: 1)Článok 2 ods. 4 druhý pododsek nariadenia Rady (EHS) č. 4045/89 z 21. decembra 1989 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), vykonávaných členskými štátmi, a o zrušení smernice 77/435/EHS, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 3094/94 z 12. decembra 1994, treba vykladať v tom zmysle, že ak sa členský štát rozhodne rozšíriť kontrolované obdobie, uvedené obdobie nemusí nutne skončiť v priebehu predchádzajúceho kontrolného obdobia, ale môže skončiť aj po tomto období. Uvedené ustan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: hospodárska súťaž, zásada efektivity, právo na náhradu škody, žaloby o náhradu škody proti účastníkom kartelu, osoby poškodené kartelom, sprístupnenie dokumentov, právo na ochranu profesijného alebo obchodného tajomstva, právo na ochranu osobných údajov
Právna veta: 1) Právo Únie, najmä zásada efektivity, bráni ustanoveniu vnútroštátneho práva, podľa ktorého sprístupnenie dokumentov, ktoré sú súčasťou spisu vzťahujúceho sa na vnútroštátne konanie týkajúce sa uplatňovania článku 101 ZFEÚ, vrátane dokumentov poskytnutých v rámci programu zhovievavosti, tretím osobám, ktoré neboli účastníkmi tohto konania a zamýšľajú podanie žalôb o náhradu škody proti účastníkom kartelu, je podmienené výlučne súhlasom všetkých účastníkov uvedeného konania, pričom vnútroštátne súdy nemajú nijakú možnosť pristúpiť k zváženiu dotknutých záujmov. 2) je nevyhnutné, aby vnútrošt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: žiadosť o azyl, najlepší záujem dieťaťa, maloletá osoba bez sprievodu, zodpovedný členský štát, zraniteľná kategória osôb, nariadenie (ES) č.343/2003, žiadosť o azyl podaná v dvoch členských štátoch EÚ, štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl
Právna veta: 1) Článok 6 druhý odsek nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúci kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov sa má vykladať v tom zmysle, že za takých okolností, akými sú okolnosti konania vo veci samej, keď maloletá osoba bez sprievodu, ktorá nemá žiadneho rodinného príslušníka oprávnene sa zdržiavajúceho na území členského štátu, podala žiadosti o azyl vo viacerých členských štátoch, sa za „zodpovedný členský štát“ označuje členský štát, v ktorom sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: antidumpingové clo, Ochrana pred dumpingovými dovozmi, antidumpingové opatrenia, dovoz spojovacích materiálov, nariadenie Rady (ES) č.1225/200 čl.14 ods. 5, dovoz materiálu zo železa z Číny, deklarovaný pôvod materiálu
Právna veta: 1) Článok 14 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, na ktorý odkazuje článok 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 966/2010 z 27. októbra 2010, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dovozom určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie, ktoré majú alebo nemajú deklarova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, prístup k súdnym a prípadne administratívnym konaniam, konanie o opravnom prostriedku, Povinnosť informovať občana o dôvodoch rozhodnutia, obmedzenie poskytnutia informácií týkajúcich sa bezpečnosti štátu, voľný pohyb občanov štátov EÚ smernica 2004/38/ES
Právna veta: 1) Článok 30 ods. 2 a článok 31 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že vyžadujú, aby príslušný vnútroštátny súd v prípade, ak príslušný vnútroštátny orgán dotknutej osobe nesprístupní presné a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správny delikt, správne konanie, priestupkové konanie, prenesený výkon štátnej správy, výkon preneseného výkonu štátnej správy obcou, správne trestanie, individuálny správny akt, preskúmateľnosť rozhodnutí správnych orgánov súdom, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: Nakoľko správne trestanie je preneseným výkonom štátnej správy, preto má v konaní o správnom delikte obec (mesto) postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy a o odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje príslušný správny orgán. Správne trestanie nie je pôvodnou kompetenciou samosprávy, ale je nevyhnutné ju odvodzovať od pôvodných kompetencií štátu. Rozhodnutie obce / mesta, mestskej časti/ o správnom delikte a o uložení sankcie zaň je potrebné považovať za individuálny správny akt vydaný v správnom konaní, ktorým sa zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej alebo pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: začiatok plynutia premlčacej lehoty, zmluva o dielo, kúpna zmluva, uplatnená pohľadávka žalobcu, premlčaná uplatnená pohľadávka žalobcu, zaplatenie ceny diela, fakturácia, povinnosť platiť viazané na fakturáciu, faktúra daňový doklad, listinný dôkaz, objednávka, protokol o prevzatí a odovzdaní vozidla, dohoda o čase zaplatenia ceny diela
Právna veta: Súd prvého stupňa dospel k záveru, že uplatnená pohľadávka žalobcu je premlčaná, pretože pre začiatok plynutia premlčacej lehoty na zaplatenie ceny diela nie je rozhodujúca fakturácia, pretože Obchodný zákonník neobsahuje žiadne ustanovenie o fakturácii, a preto povinnosť platiť nie je viazaná na fakturáciu ani pri zmluve o dielo ani pri kúpnej zmluve ani pri iných typoch zmlúv upravených v Obchodnom zákonníku. Faktúra je iba daňovým dokladom. V prejednávanej veci, z predloženého listinného dôkazu - objednávky žalovaného a protokolu o prevzatí a odovzdaní vozidla vyplýva, že dohoda o čase zapl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: kritériá pri určení výživného, rozsah výživného, zmena pomerov, zvýšenie výživného, právo dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov, plnenie vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, určenie výživného, podstatná zmena pomerov oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že zmenou pomerov v zmysle ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena tých okolností na jednej alebo druhej strane, t.j. oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom, pričom musí ísť o zmenu trvalú, nielen prechodnú a musí ísť o zásadnú zmenu v tých okolnostiach, z ktorých vychádzalo predchádzajúce rozhodnutie o výživnom. V konaní o zvýšenie výživného je preto potrebné porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce súdne rozhodnutie o výživnom s pomermi existujúcimi v čase rozhodovania súdu o návrhu na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody hodné osobitného zreteľa, nepriznanie náhrady trov konania, majetkové a sociálne pomery účastníka, náhrada trov konania, nepriznanie náhrad trov konania
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ustálenú judikatúru a súdnu prax pri použití ust. § 150 ods. 1 O.s.p., keď pri skúmaní existencie podmienok hodných osobitného zreteľa treba prihliadať v prvom rade k majetkovým, sociálnym, osobným a ďalším pomerom všetkých účastníkov konania a je potrebné vziať do úvahy nielen pomery toho, kto by mal trovy konania zaplatiť, v danej veci navrhovateľa, ale treba zohľadniť aj dopad takéhoto rozhodnutia najmä na majetkovú sféru oprávneného účastníka, v danej veci odporkyne. Významným z hľadiska aplikácie tohto zákonného ustanovenia sú tiež okolnosti, ktoré viedli k uplat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena pomerov, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, vyživovacia povinnosť k deťom, vznik novej vyživovacej povinnosti, príprava na budúce povolania a výživné, zmena výšky výživného, podstatná zmena pomerov, závažnejšia zmena pomerov, zmena rozhodnutia o výživnom
Právna veta: Hmotno-právnou podmienkou toho, aby súd mohol o veci opakovane rozhodnúť, je zmena pomerov. Zákon o rodine ani nevyžaduje tak ako Občiansky súdny poriadok, aby išlo o podstatnú zmenu. V zmysle judikatúry je potrebné prihliadať ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného. Avšak len vtedy môžu byť dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia rozsudku. Zmena pomerov môže byť odôvodnená buď subjektívne - okolnosťami na strane povinného, resp. okolnosťami na strane oprávneného, al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti výkazu nedoplatkov, vykonanie výkazu nedoplatkov, výkaz zostavený na základe vykonateľného rozhodnutia, suma, dátum splatnosti, zaplatenie nedoplatku bez vydania osobitného rozhodnutia, rozpis dlžných položiek, rozpis nedoplatkov, rub výzvy, povinnosť zaslať výzvu
Právna veta:

Náležitosti výkazu nedoplatkov neupravuje citovaný zákon, pričom v zmysle citovaného zákona sa na

toto konanie nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Napokon aj zákon o správnom konaní v § 71 ods. 2 len vymedzuje, že výkaz nedoplatkov možno vykonať, ak bol zostavený na základe vykonateľného rozhodnutia alebo na základe povinnosti dlžníka ustanovenej právnym predpisom zaplatiť bez vydania osobitného rozhodnutia. Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Inštitút predbežného opatrenia, bezprostredne hroziaca ujma, primeranosť predbežného opatrenia, dočasná úprava právnych pomerov, návrh na vydanie predbežného opatrenia, rozhodnutie o predbežnom opatrení, dôkazné bremeno pri návrhu na vydanie predbežného opatrenia, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Pre rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení je rozhodujúci stav v čase vydania rozhodnutia súdu prvého stupňa. Stavom v čase rozhodovania je skutkový a právny stav veci, v ktorej sa má rozhodovať o návrhu na predbežné opatrenie. Skutkový a právny stav veci sa posudzuje podľa náležitostí návrhu vyžadovaných v § 75 ods. 2 O.s.p., preto sa súd vyrovná len s tými okolnosťami, ktoré vyplývajú z návrhu a z použiteľného, spravidla hmotného práva. Toto pravidlo súvisí aj s tým, že účastníci nemusia byť vypočutí, súd nie je povinný vykonávať ani iné dokazovanie. Aby súd mohol vyhovieť návrhu na vydanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: konkurzné konanie, konkurzný správca, zrušenie konkurzu na úpadcu pre nedostatok majetku, konkurzná podstata, nakladanie s majetkom úpadcu
Právna veta: V zmysle § 44 ods. 1 písm. d) zák. č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní v platnom znení, súd uznesením zruší konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu, pričom neprihliada na veci a pohľadávky vylúčené z podstaty, a podľa ods. 4 citovaného ustanovenia, súd zbaví správcu funkcie. O odmene a výdavkoch správcu konkurznej podstaty úpadcu súd rozhodol v uznesení o schválení konečnej správy. Na základe uvedených skutočností, súd v zmysle ust. § 44 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZKV a ods. 4 cit. ustanovenia zruš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kúpna zmluva, naliehavý právny záujem, právni predchodcovia navrhovateľa, vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, vylúčené vydržanie u nescudziteľných vecí nachádzajúcich sa v socialistickom vlastníctve, vlastníctvo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb, vydržacia doba, určenie vlastníctva nehnuteľností, sporná nehnuteľnosť, neplatné darovanie, užívanie nehnuteľnosti pred druhou svetovou vojnou, dôvodné považovanie sa za vlastníka nehnuteľnosti
Právna veta:

Vzhľadom na vyššie uvedené, pokiaľ právni predchodcovia navrhovateľa by boli preukázali, že nehnuteľnosť začali užívať ako svoju pred druhou svetovou vojnou ne základe kúpnej zmluvy, vydržacia doba v ich prospech by bola uplynula najneskoršie ku dňu 31. 12. 1960. Ak vydržacia doba uplynula u právnych predchodcov navrhovateľa, navrhovateľ by nemal naliehavý právny záujem na určení, že je vlastníkom predmetných nehnuteľností a správne mal žalovať o určenie, že sporná nehnuteľnosť patrí do dedičstva po jeho právnych pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: zákon o azyle, žiadateľ o azyl, azylové konanie, vrátenie cudzinca do krajiny pôvodu, readmisná dohoda, zákon o pobyte cudzincov, zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov
Právna veta: Navrhovateľ je počas konania o udelenie azylu oprávnený sa zdržiavať na území Slovenskej republiky /§ 22 ods. 1 z.č. 480/2002 Z.z., o azyle, v znení nesk. predpisov/. Právna domnienka, že „existuje riziko úteku“, musí byť dostatočne preukázaná, vzhľadom na konkrétne okolnosti, ktoré uvedeného cudzinca by viedli k úteku. Podľa ust. § 88 ods. 12 zákona o pobyte cudzincov policajný útvar nie je oprávnený zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a/, b/ a e/, ktorý bezodkladne po neoprávnenom prekročení vonkajšej hranice požiada o udelenie azylu na území Slovenskej republiky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, sporové konanie
Právna veta: Sporové konanie v rámci občianskeho súdneho konania je ovládané prejednávacou zásadou, v zmysle ktorej majú účastníci konania povinnosť tvrdenia, ktorá sa vzťahuje vždy na konkrétnu skutočnosť, ktorú účastník konania uvádza. Účastníci konania majú podľa zákona tiež povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení (dôkazná povinnosť). Povinnosť tvrdenia a aj dôkaznú povinnosť má tak žalobca, ako aj žalovaný, čomu zodpovedá dôkazné bremeno ako procesný inštitút v sporovom konaní, ktorý spočíva v zodpovednosti účastníka konania za to, že v konaní budú ním tvrdené rozhodné skutočnosti aj pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, podanie zjavne bezdôvodného návrhu, ujma účastníka, priznanie náhrady trov konania , náhrada trov pri návrhu na obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, osvedčenie duševnej poruchy, predbežné opatrenie podla O.s.p, druhy trov konania
Právna veta: Nahradiť ujmu vzniklú právnym zastúpením advokátom je možné len za splnenia podmienok uvedených v § 191 ods. 2 O.s.p. Podľa tohto ustanovenia ten, kto podal zjavne bezdôvodný návrh na pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, je povinný nahradiť ujmy, ktoré vyšetrovanému, jeho zástupcovi a štátu konaním vznikli. Na rozdiel od náhrady ujmy pri zániku alebo zrušení predbežného opatrenia o tejto náhrade sa nerozhoduje na základe samostatného návrhu (§ 77 ods. 3 O.s.p.). Ujmou je treba rozumieť všetky náhrady vyjadriteľné v peniazoch, ktoré v konaní vznikli skôr uvedených subjektom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: Právo na prejednanie veci , prejednanie veci v neprítomnosti účastníka, žiadosť o odročenie pojednávania, právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov, právo vyjadriť sa ku všetkým vykonaným dôkazom, právo byť prítomný na prejednaní veci, doručenie predvolania na pojednávanie, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, pojednávanie, rozsudok súdu v sporovom konaní, rozhodnutie o odvolaní
Právna veta: Podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR má každý občan právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonaným dôkazom. Občiansky súdny poriadok ústavou zaručené právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon neustanovuje inak, nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie a predvolať naň účastníkov konania (§ 115 ods. 1 O.s.p.) tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Ak súd nariadi pojednávanie, môže vec pejednať v ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správny orgán, nečinnosť orgánu verejnej správy, reštitučný nárok, preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, prieťahy v konaní, nečinnosť, pojem, preskúmanie zákonnosti postupu správneho orgánu, všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve
Právna veta: Súdy v správnom súdnictve s poukazom na ust. § 244 ods. 1 až 3 OSP preskúmavajú aj postup orgánov verejnej správy, pričom postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť. Za nečinnosť treba považovať pasivitu správneho orgánu vo veciach, v ktorých bolo začaté konanie, hoci niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán vo veci konal a rozhodol. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o správne konanie začaté na základe návrhu účastníka (uplatnenie dispozičnej zásady), alebo konanie začaté z podnetu správneho orgánu (uplatnenie zásady oficiality). Táto nečinnosť sa pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: konanie o rozvode, konanie o rozvod manželstva a o úprave pomerov k maloletým deťom na čas po rozvode, rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov, dohoda rodičov o výške výživného, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, spojenie vecí, rozvod manželstva
Právna veta: Odvolací súd má za to, že spojenie konania o rozvod manželstva s úpravou práv a povinností manželov k maloletým deťom znamená, že ak súd manželstvo rozvedie, je povinný v rozsudku, ktorým manželstvo rozvádza súčasne rozhodnúť aj o úprave práv a povinností manželov k maloletým deťom. Hlavným cieľom obligatórneho vykonania úpravy práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode v spojenom konaní v zmysle ust. § 113 ods. 1 O.s.p. je zaistenie náležitej ochrany záujmu maloletého dieťaťa rodičov, ktorých manželstvo sa rozvádza. Podľa § 24 ods. 1 Zákona o rodine v rozhodnutí, ktorým sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: Inštitút predbežného opatrenia, podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, naliehavosť potreby predbežnej úpravy, osvedčenie nároku, návrh na nariadenie predbežného opatrenia, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Osvedčenie nároku, ako podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia je potrebné posudzovať vždy do zreteľom na nárok uplatnený vo veci samej. Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občiansko-súdnom konaní, slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy. Právo táto naliehavosť je príčinou, že súd môže o nariadení predbežného opatrenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: trestanie za správne delikty, trestný postih za trestné činy, záruky poskytované obvinenému z trestného činu, trestné delikty, opatrenia trestnej povahy, postih za správanie v rozpore s uplatniteľnými pravidlami, subjekt, voči ktorému je vyvodzovaná administratívnoprávna zodpovednosť, správne sankcie
Právna veta:

Trestanie za správne delikty (priestupky a iné správne delikty fyzických osôb - podnikateľov a správne

delikty právnických osôb) musí v zmysle čl. 154c Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) a čl. 6

Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd publikovaného pod č. 209/1992

Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na rozhodnutie o prejudiciálnej otázke na návrh účastníka konania, prenesený obsah úniových právnych noriem, zahájenie konania o predbežnej otázke, výklad komunitárneho práva, zabezpečenie jednotného výkladu komunitárneho práva
Právna veta:

Zo žiadneho ustanovenia OSP nevyplýva, že všeobecný súd môže prerušiť konanie a predložiť Súdnemu dvoru návrh na rozhodnutie o prejudiciálnej otázke o výklade právneho aktu Európskej únie len na návrh účastníka konania, avšak predpokladom takéhoto procesného postupu nie je len samotná skutočnosť, že sa v konkrétnej veci aplikujú ustanovenia zákona platného v SR, do ktorého bol prenesený obsah úniových právnych noriem. Predpokladom povinnosti zahájiť konanie o predbežnej otázke týkajúcej sa výkladu komunitárneho práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dražobník, späťvzatie návrhu na začatie konania, návrh voči nesprávnemu pasívne nelegitimovanému subjektu, rozvrh výťažku dražby, odlišný právny proces, vzájomné vzťahy záložných veriteľov, rôzne poradie priority záložných práv, kolízia záložných práv, priznanie náhrady trov konania , rozhodovanie o trovách konania s prihliadnutím na úspech,, návrh podaný dôvodne, uspokojovanie pohľadávok záložných veriteľov
Právna veta:

Navrhovateľ podal svoj návrh voči nesprávnemu pasívne nelegitimovanému subjektu, dražobníkovi s tým, že tento má povinnosť realizovať určitý „rozvrh výťažku dražby“ obdobne ako exekútor v rámci exekučného konania, pričom však ide o diametrálne odlišný právny proces. Poukázal na Občiansky zákonník, najmä na ust. § 151ma, tieto ustanovenia riešia vzájomné vzťahy záložných veriteľov v rôznom poradí priority záložných práv, ich vzájomné práva, povinnosti, prípadne kolíziu záložných práv a upravuje predmetné vzťahy iba me ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena rozhodnutia o výživnom, zmena pomerov, vyživovacia povinnosť, podmienka zmeny súdneho rozhodnutia o výživnom, posudzovanie zmeny pomerov súdom
Právna veta: Hmotnoprávna podmienka zmeny súdneho rozhodnutia o výživnom je upravená v ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine. Podľa tohto ustanovenia dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Aby súd teda mohol vo veci výživného rozhodnúť inak, nevyhnutnou podmienkou je zmena pomerov. V zmysle judikatúry je potrebné prihliadnuť ku všetkým skutočnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného, avšak len vtedy môžu byť dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ústav na výkon trestu so stredným stupňom stráženia, závažnosť trestného činu, miera narušenia páchateľa, výkon trestu minimálneho stupňa stráženia, výkon trestu za úmyselný prečin, trest odňatia slobody na doživotie, páchateľ obzvlášť závažného zločinu, trest odňatia slobody prevyšujúci pätnásť rokov, lepšie zaručená náprava páchateľa
Právna veta:

Prvostupňový súd zaradil obžalovaného z dôvodu, že bol v posledných desiatich rokov vo výkone trestu v zmysle ust. § 48 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Podľa § 48 ods. 4 Tr. zákona, súd môže zaradiť páchateľa aj do ústavu na výkon trestu iného stupňa stráženia, než do ktorého má byť podľa odseku 2 zaradený, ak má so zreteľom na závažnosť trestného činu a mieru narušenia páchateľa za to, že v ústave na výkon trestu iného stupňa stráženia bude jeho náprava lepšie zaruče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia, úmyselné bezdôvodné obohatenie, právo majetkové, subjektívna doba, objektívna doba, premlčanie práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia, kombinovaná premlčacia doba, získanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta:

Podľa § 107 ods. 1 OZ, právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky

odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Podľa ods. 2 cit. ust. najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo. Právo na vydanie bezdôvodného obohaten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: bezprostredne hroziaca ujma, Inštitút predbežného opatrenia, nariadenie predbežného opatrenia, dočasná úprava pomerov účastníkov, opodstatnenosť nariadenia predbežného opatrenia, osvedčenie nebezpečenstva bezprostrednej ujmy
Právna veta: Odvolací súd v prvom rade poukazuje na povahu predbežného opatrenia, ktoré je len dočasným opatrením, ktoré neprejudikuje výsledok konania pred súdom vo veci samej. Pred jeho nariadením musia byť splnené podmienky vyžadované zákonom. Je potrebné odlíšiť povahu predbežného opatrenia od definitívnej úpravy pomerov medzi účastníkmi. Obzvlášť v konaniach týkajúcich sa starostlivosti súdu o maloleté deti je potrebné starostlivo posúdiť, či sú splnené resp. osvedčené podmienky stanovené zákonom pre nariadenie predbežného opatrenia. Je teda nevyhnutné, aby bolo osvedčené, že existuje nebezpečenstvo b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: druh a výmera trestu, zavinenie obžalovaného, poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, pomery obžalovaného, trest je právnym následkom trestného činu, zásada proporcionálnosti trestu, spáchaný prečin, morálne odsúdenie páchateľa, výchovné pôsobenie trestu na ostatných členov spoločnosti, zabránenie v trestnej činnosti
Právna veta:

Pri úvahách, aký druh a výmera trestu by spravodlivo zohľadňovali konanie obžalovaného, jeho zavinenie, následok, pohnútku, osobu, pomery a možnosti jeho nápravy a v neposlednom rade aj poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, je potrebné vychádzať zo zásady, že trest je právnym následkom trestného činu a teda musí byť úmerný k spáchanému prečinu (zásada proporcionálnosti trestu). Trest je jedným z prostriedkov na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Tým je určená aj jeho funkcia v tých smeroch, v ktorých má pôsobiť zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody, individuálna a generálna prevencia, výmera a druh trestu, poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, určovanie druhu trestu, účel trestu, zásady ukladania trestov
Právna veta: Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery musí súd prihliadnuť na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti, na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia, nariadenie predbežného opatrenia, Inštitút predbežného opatrenia, vykonateľnosť rozhodnutia, vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, zmena vlastníctva k nehnuteľnej veci, obava z ohrozenia výkonu rozhodnutia, zabezpečenie vykonateľnosti súdneho rozhodnutia, založenie nehnuteľnosti
Právna veta: V tomto prípade (u predbežných opatrení slúžiacich zamedzeniu obavy z ohrozenia výkonu rozhodnutia) zabezpečením reálnej vykonateľnosti súdneho rozhodnutia treba rozumieť opatrenia spôsobilé odvrátiť stav, pri ktorom by v dôsledku možného počínania z rozhodnutia povinnej osoby (ďalej tiež „povinný“), mohlo dôjsť buď k úplnému vylúčeniu možnosti osoby z rozhodnutia oprávnenej (ďalej tiež „oprávnený“) úspešne sa domôcť núteného splnenia uloženej povinnosti, alebo prinajmenšom k podstatnému sťaženiu prístupu oprávneného k uplatneniu takejto možnosti (oboje za predpokladu, že navzdory existencii v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhradník exekútora , plnenie vymáhané v exekúcii, nárok oprávneného z exekučného titulu, plnenie patriace súdnemu exekútorovi, odmena náhrady za výkon exekučnej činnosti, záujem oprávneného, účastník exekučného konania, uspokojenie uplatneného nároku, osobitný bankový účet exekútora, uspokojenie v plnej výške
Právna veta:

Plnenie vymáhané v exekúcii ako nárok oprávneného z exekučného titulu je potrebné oddeliť od plnenia patriaceho súdnemu exekútorovi ako odmena náhrady za výkon exekučnej činnosti. Záujmom oprávneného ako účastníka exekučného konania je pritom uspokojenie ním uplatneného nároku. Ak tento nie je uspokojený plne vo výške, na ktorú má z exekučného titulu právo, vzniká na strane oprávneného ujma na jeho majetku. Táto ujma však môže vzniknúť až po právoplatnom skončení exekučného konania, kedy je možné konštatovať vznik te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Dedičské konanie, dedičská vec po poručiteľovi, dlhy poručiteľa ako dedičstvo, dedičstvo po poručiteľovi, zodpovednosť za dlhy poručiteľa, ochrana dedičov, prechod dlhov
Právna veta: V zmysle § 470 Občianskeho zákonníka platí dôležitá zásada na ochranu dedičov, podľa ktorej dedenie by malo byť na prospech dediča a nie na jeho ťarchu, aby sa dedič dedením nedostal do horšej majetkovej situácie, než akú mal pred dedením a aby bol chránený pred negatívnym dopadom dedenia. Preto zákonodarca zakotvil zásadu, že dedič zodpovedá iba za dlhy ktorých výška nepresahuje výšku ceny nadobudnutého dedičstva. V zmysle § 470 ods. l Občianskeho zákonníka zodpovednosť má iba ten dedič, ktorý skutočne dedičstvo nadobudol. Kto dedí a v akej hodnote (aká je čistá hodnota dedičstva nadobudnutéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejav vôle klienta, písomná forma zmluvy o spotrebiteľskom úvere, podpísanie úverovej zmluvy, platne uzatvorený iný zmluvný vzťah, zmluva o revolvingovom úvere, náležitosti platného zmluvného vzťahu, akceptant návrhu na uzatvorenie zmluvy, prejav súhlasu s obsahom návrhu na uzatvorenie zmluvy, konkludentnosť uzatvorenia ďalšej zmluvy, kogentné ustanovenia osobitnej právnej normy
Právna veta:

Prejav vôle klienta - spotrebiteľa - a to podpísaním Úverovej zmluvy č. XXXXXXXXXX zo dňa 29.03.2007, nie je možné súčasne považovať aj za platne uzatvorený iný zmluvný vzťah, (konkrétne zmluvy o revolvingovom úvere), ktorý by bolo možné považovať za dostatočne individualizovaný, konkretizovaný a mal všetky náležitosti platného zmluvného vzťahu. Zmluvu vo všeobecnosti možno uzatvoriť platne aj konkludentne tým, že akceptant návrhu na uzatvorenie zmluvy v zmysle návrhu fakticky plní, čím konkludentne prejavuje súhlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: domnienka venovania, domnienka, že vlastník kedysi cestu venoval verejnému užívaniu, zriadenie účelovej komunikácie, súkromné práva vlastníka, obmedzené súkromné práva vlastníka, inštitút obecného užívania pozemnej komunikácie, zriadenie komunikácie na pozemku proti vôli jeho vlastníka, vôľa prejavená konkludentne, obecné užívanie komunikácie, cesty užívané verejne od nepamäti
Právna veta:

Odvolací súd považuje za potrebné zároveň dodať, že v prípade zriadenia účelovej komunikácie, sú súkromné práva vlastníka obmedzené verejnoprávnym inštitútom obecného užívania pozemnej komunikácie. Účelovú komunikáciu nie je možné zriadiť na pozemku proti vôli jeho vlastníka, stačí však, ak je táto vôľa prejavená konkludentne. Ak je účelová komunikácia zriadená v súlade s vôľou vlastníka, nemôže je vlastník jednostranným vyhlásením zamedziť jej obecnému užívaniu. K takej regulácii nie sú oprávnení ani právni nástupco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: doplnková ochrana, zákon o azyle, návrat do krajiny pôvodu, reálna hrozba vážneho bezprávia, nastúpenie na vojenskú službu, neudelenie doplnkovej ochrany, opätovné posúdenie žiadosti o poskytnutie doplnkovej ochrany
Právna veta:

Podľa § 13a zákona o azyle ministerstvo poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ktorému neudelilo azyl, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by v prípade návratu do krajiny pôvodu bol vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia. Nastúpením na vojenskú službu ako vzhľadom na turecko - sýrsky vojnový konflikt je tu reálna možnosť vážneho bezprávia v prípade návratu do krajiny pôvodu a preto podľa názoru súdu bolo potrebné rozhodnutie odporcu časti výroku o neudelení doplnkovej ochrany zrušiť a vrátiť odporcovi na nové ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: skončenie pracovného pomeru, neplatné skončenie pracovného pomeru, rodičovská dovolenka, výpovedné dôvody zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca, návrat do práce po skončení rodičovskej dovolenky, zaradenie na pôvodnú prácu, uplatnenie neplatnosti výpovede na súde, uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde, zabezpečenie zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti, v starobe a zamestnávanie po návrate do práce, materská dovolenka a rodičovská dovolenka, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
Právna veta: Podľa § 157 ods. 2 Zákonníka práce, ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu. Podľa § 77 Zákonníka práce, ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, výchovné prostredie pre dieťa, objasnenie osobných a povahových vlastností rodičov, vzťah rodičov k rodine, deťom a starostlivosti o ne, hospodárske a bytové pomery, vzťah rodičov k osobám, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti, vplyv na výchovu a výživu maloletého, zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, dočasná úprava právneho pomeru súdnym rozhodnutím, faktické možností venovať sa deťom
Právna veta:

Povinnosťou súdu je, aby zistil vždy spoľahlivý podklad k všestrannému objasneniu skutočností, ktoré charakterizujú osoby rodičov a prostredia, v ktorom rodičia žijú. Ide najmä o objasnenie osobných a povahových vlastností rodičov, ich zdravotného stavu (telesného i duševného), ich vzťah k rodine, deťom a starostlivosti o ne, ich životných podmienok (povaha zamestnania, hospodárskych a bytových pomerov, faktických možností venovať sa deťom), ich spoločenského uplatnenia, ich postoja k práci, ich vzťah k osobám, s kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: moderačné právo súdu, dôvody hodné osobitného zreteľa, výnimočné okolnosti, komplexné pomery účastníka konania, náhrada trov konania, nepriznanie náhrad trov konania
Právna veta: V ustanovení § 150 ods. 1 prvej vety O.s.p. je fixované moderačné právo súdu zmierniť dôsledky právnych noriem upravujúcich postup súdu pri posudzovaní a rozhodovaní o náhrade trov konania. Zákonná úprava aplikácie moderačného ustanovenia podľa citovaného ustanovenia predpokladá, že musí ísť o dôvody hodné osobitného zreteľa a musí ísť o výnimočné okolnosti. Za dôvody hodné osobitného zreteľa sa považujú určité druhy konania alebo určitá procesná situácia, ide teda o dôvod daný charakterom konania alebo charakterom procesnej situácie. Za dôvody hodné osobitného zreteľa sa tiež považujú sociál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: riziká podstupované v súvislosti s výkonom profesie, riziko neuhradenia odmeny za vykonanú prácu, výhody súvisiace s profesiou, profesijný monopol na obhajovanie v súdnom konaní, riziko exekútora kompenzované monopolným postavením pri výkone exekúcií, návrh na zápis do zoznamu exekútorov, súhlas s vykonávaním činnosti exekútora, zaplatenie trov exekúcie, uspokojenie svojich zákonných nárokov
Právna veta:

Súd prihliadol aj na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Van der Mussele proti Belgicku zo dňa 23.11.1983, v ktorom bolo zdôraznené, že riziká podstupované v súvislosti s výkonom určitej profesie (v danej veci išlo o profesiu advokáta), kam spadá i riziko neuhradenia odmeny za vykonanú prácu, sú vyvažované výhodami súvisiacimi s touto profesiou (profesijný monopol na obhajovanie v súdnom konaní). Tieto závery možno aplikovať i na činnosť a postavenie exekútora ako činnosti vykonávanej v rámci slobodného povolan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdne poplatky, oslobodenie od súdnych poplatkov, pomery účastníka, majetkové a sociálne pomery účastníka, bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva, právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, predpoklady oslobodenia os súdnych poplatkov, čiastočné a úplné oslobodenie os súdnych poplatkov
Právna veta: Jedným z druhov trov konania, ktoré musí znášať účastník, sú aj súdne poplatky. Zákonodarca v ustanovení § 138 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Taktiež je pot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: odstupné, priemerný zárobok, vyplatenie odstupného, konkurenčná doložka, primerané peňažné vyrovnanie za konkurenčnú doložku, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
Právna veta: Nároky uplatnené v žalobe skutkovo vymedzila žalobkyňa tak, že si uplatňuje peňažné nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ktoré vyčíslila ako určitý násobok priemerného zárobku. Pod pojmom „priemerný zárobok“ na pracovnoprávne účely podľa § 134 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce sa rozumie priemerný hrubý zárobok zamestnanca. Zákonník práce odstupné v §-e 76 vymedzuje určitým násobkom hrubého zárobku rovnakým spôsobom ako násobok hrubého zárobku bolo medzi účastníkmi dohodnuté aj primerané peňažné vyrovnanie za konkurenčnú doložku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správca konkurznej podstaty, podklad pre speňaženie podstaty, súpis konkurznej podstaty, predmet konkurzu, zachytený celý rozsah konkurznej podstaty, povinnosť skúmať existenciu vlastníckeho práva úpadcu k zapisovaným veciam, poznámka o nárokoch uplatnených inými osobami, dôvody spochybňujúce zaradenie veci do podstaty, lehota na podanie vylučovacej žaloby, speňaženie majetku patriaceho do podstaty, vyradenie veci z podstaty
Právna veta:

V zmysle zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (v súčasnosti zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii) základným podkladom pre speňaženie podstaty je súpis konkurznej podstaty, ktorý vykonáva správca konkurznej podstaty. Predmetom konkurzu sú veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok. V súpise musí byť zachytený celý rozsa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy, úroky z omeškania, charakter ekvivalentu mzdy, práca podľa pracovnej zmluvy, mzda s charakterom satisfakcie voči zamestnancovi, sankcia voči zamestnávateľovi, okamžité zrušenie pracovného pomeru, neplatné rozviazanie pracovného pomeru, trvanie na ďalšom zamestnávaní, nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku, mzda vo výške priemerného zárobku za dobu výpovednej doby
Právna veta:

V súvislosti s právnym záverom vyplývajúcim z judikatúry (R 90/70), podľa ktorého náhrada mzdy podľa § 61 ods. 2 Zákonníka práce nemá charakter ekvivalentu mzdy, ktorú si zamestnanec nemohol zarobiť preto, že mu zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu, na ktorú sa zaviazal podľa pracovnej zmluvy a ktorú bol aj schopný a ochotný vykonávať, ale má charakter satisfakcie voči zamestnancovi a súčasne sankcie voči zamestnávateľovi, ktorý bezdôvodne okamžite zrušil pracovný pomer so zamestnancom, dovolací súd poznamenáva, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecná legitimácia, aktívna vecná legitimácia, sporové konanie, posúdenie návrhov na vykonanie dokazovania, dopad nedostatku vecnej legitimácie na výsledok sporového konania, viazanosť súdu návrhmi na vykonanie dokazovania, nedostatok aktívnej vecnej legitimácie, priebeh konania, dôkazná povinnosť
Právna veta: Nedostatok vecnej legitimácie navrhovateľa na podanie návrhu má vecný dopad na výsledok sporu v podobe vydania meritórneho rozhodnutia, ktorým súd návrh zamietol, keďže nedostatok aktívnej legitimácie znamená, že účastník nie je nositeľom uplatneného práva alebo povinnosti, o ktorých sa v konkrétnom konaní jedná. V sporovom konaní platí dispozičná a prejednacia zásada. Účastníci (na oboch procesných stranách) sú v ňom povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti a označia dôkazné prostriedky (viď § 101 ods. 1 O. s. p.). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: smernica Rady 93/13/EHS, nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva, ochrana spotrebiteľa, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, predbežne formulovaná zmluva, formulácia zmluvných podmienok, výklad zmluvných podmienok v prospech spotrebiteľa, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Zákonom č. 150/2004 Z. z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník, bola prebratá smernica Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (ďalej len „smernica“). Túto smernicu je nevyhnutné využívať ako interpretačné pravidlo k ustanoveniam právneho poriadku, upravujúcich režim spotrebiteľských zmlúv. Právomoc súdu stanoviť z úradnej povinnosti, či je podmienka nečestná, znamená vytvoriť vhodné prostriedky na ochranu spotrebiteľa voči neprijateľným zmluvným podmienkam. Smernicu je potrebné aplikovať tiež vtedy, keď bola zmluva spísaná vopred a povinný (a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za správny delikt, problematika správneho trestania, priestupky fyzických osôb, správne trestanie právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, ukladanie sankcií právnickým osobám za porušenie právnych predpisov, pojmové znaky správneho deliktu, definovaný správny delikt, metódy právneho výkladu, doslovné znenie právnych predpisov, zmysel právnej normy, doslovný gramatický výklad
Právna veta:

Problematika správneho trestania je veľmi zložitá, lebo subsumuje jednak priestupky fyzických osôb, ktoré sú upravené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ale aj rozsiahlu oblasť správneho trestania právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, ktorých základom administratívnej zodpovednosti je zodpovednosť za správny delikt.

Právny poriadok Slovenskej republiky v súčasnej dobe obsahuje vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana práv a oprávnených záujmov, správne konanie, zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu, súdne preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy
Právna veta: V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byť priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 3 O.s.p.). Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní. Ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím či postupom orgánu verejnej sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: susedské práva, zásah do vlastníckeho práva, predchádzanie hroziacim škodám, odvrátenie hroziacej škody, prístup k pozemku, sťažený prístup k pozemku
Právna veta: Ustanovenie § 417 ods. 2 OZ je prostriedkom poskytnutia ochrany ohrozenému proti hroziacemu rušivému zásahu proti škode, a to škode vážnej, ktorá ešte len hrozí. Predpokladom aplikácie tohto ustanovenia nie je vznik škody, ako majetkovej ujmy a nie je ani nutné, aby hrozilo nebezpečenstvo bezprostredného vzniku škody, stačí, že sa zatiaľ jedná len o ohrozenie. Pokiaľ sa skutočne jedná o ohrozenie vážne, v ktorého dôsledku vznikne škoda v budúcnosti, je treba posúdiť, či vykonanie požadovaných konkrétnych opatrení je z hľadiska § 417 ods. 2 OZ vhodným a primeraným k odvráteniu hroziacej škody. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, úhrady spojené so spoločným vlastníctvom bytu , predpoklady bezdôvodného obohatenia, platby spojené s užívaním bytu
Právna veta: V prejednávanej veci navrhovateľ uplatnil nárok na vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia, ktoré u odporkyne malo vzniknúť tým, že uhrádzal platby spojené s užívaním bytu, ktorý nadobudli počas trvania manželstva, výlučne sám. Právny vzťah z bezdôvodného obohatenia je osobitný druh občianskoprávneho záväzkového vzťahu, k vzniku ktorého je potrebná existencia určitých predpokladov a/ vznik bezdôvodného obohatenia (majetkového prospechu) vyjadriteľného v peniazoch na strane určitej osoby (obohateného), b/ vznik majetkovej ujmy vyjadriteľnej v peniazoch, ktorá postihuje inú určitú osobu (postih ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznik záväzkového vzťahu, použitie prostriedku mestskej hromadnej dopravy, prepravný poriadok mestskej hromadnej dopravy, zmluva o preprave osôb, mestská hromadná doprava, pojmové znaky zmluvy o preprave osôb
Právna veta: Podľa § 760 Obč. zák. zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok, právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas. Citované ustanovenie nepriamo vymedzuje pojem zmluva o preprave osôb tým, že ustanovuje základné práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy. Podľa tohto ustanovenia zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok, právo, aby ho dopravca prepravil na miesto určenia riadne a včas. Z tohto ustanovenia vyplývajú aj pojmové znaky zmluvy o preprave osôb. Ide o zmluvu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: prekluzívna lehota, zánik práva, doručovanie písomností podľa daňového poriadku, subjektívna lehota, objektívna lehota, okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom, lehota jeden mesiac, nedodržaná lehota zamestnancom, mzda dohodnutá v pracovnej zmluve, nevyplatenie mzdy, neplatné okamžité skončenie pracovného pomeru, následky neplatného skončenia pracovného pomeru, ukončenie pracovného pomeru dohodou
Právna veta:

Úlohou súdu však bolo potrebné skúmať, či sú splnené lehoty na základe ktorých môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom. V tejto súvislosti poukázal na ust. 69 ods. 3 Zákonníka práce, v zmysle ktorého môže skončiť zamestnanec okamžite pracovný pomer so zamestnávateľom iba v lehote jedného mesiaca, od kedy sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Ide o prekluzívnu lehotu, v prípade jej zmeškania dochádza k zániku

Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena výšky výživného, zmena pomerov, zvýšenie výživného na maloletého, Rozhodovanie o výživnom, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, odôvodnené potreby oprávneného, určenie výživného, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, určenie výživného, závažnejšia zmena pomerov, zmena rozhodnutia o výživnom
Právna veta: Súd pri rozhodovaní o zmene výživného musí nielen celistvo zhodnotiť zmeny v pomeroch účastníkov, ale taktiež prihliadnuť aj na vývoj životných nákladov za obdobie, ktoré uplynulo od vydania posledného rozhodnutia o výživnom, tzv. valorizačnú klauzulu zakotvenú v ust. § 78 ods. 3 Zákona o rodine. Rovnako tak musí vychádzať zo všeobecného ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého sa pri rozhodovaní o výživnom prihliada na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Odôvodnené potreby dieťaťa závisia predovšetkým od jeho veku, zdravotného stavu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o preprave v mestskej hromadnej doprave, konkludentné konanie spočívajúce na strane cestujúceho, nástup do dopravného prostriedku, pristúpenie na rozsah poskytovanej služby, pristúpenie na vedľajšie dojednania zmluvy, prepravný poriadok mestskej hromadnej dopravy, platný cestovný lístok, nezaplatenie riadne a včas cestovného, cena poskytovanej služby, použitie prostriedku mestskej hromadnej dopravy
Právna veta:

Právne vzťahy účastníkov konania sa riadia ustanovením § 760 Obč. zák. Zmluva o preprave v mestskej hromadnej doprave bola uzavretá konkludentným konaním spočívajúcim na strane cestujúceho v nástupe do dopravného prostriedku. Zvláštnosť tejto zmluvy ako zmluvy neformálnej spočíva v tom, že tým, že cestujúci nastúpi do dopravného prostriedku konkludentne pristupuje na celý rozsah poskytovanej služby, mlčky pristupuje aj na ďalšie všeobecne známe vedľajšie dojednania zmluvy upravené v zákone č. 168/1996 Zb. o cestnej d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: úrazová renta, choroba z povolania, nárok na úrazový príplatok, pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, predčasný starobný dôchodok, pokles pracovnej schopnosti, poškodený, podmienky nároku na úrazovú rentu
Právna veta: Podľa § 83 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákona“) poškodený na účely poskytovania úrazových dávok je zamestnanec, ak utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania. V prípade navrhovateľa je nepochybné, že u neho bola zistená choroba z dlhodobého nadmerného zaťaženia. Podľa § 88 ods. 1 zákona, ktorý ustanovuje podmienky nároku na úrazovú rentu, poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac, ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca (zákonodarca uvádza legislat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada iura novit curia, adresovaný jednostranný právny úkon, okamih doručenia povinnej strane, zánik zmluvy, zánik práv a povinností oboch zmluvných strán, zánik záväzku dohodou, podmienky odstúpenia od zmluvy
Právna veta:

Napriek tomu odvolací súd z hľadiska právneho posúdenia veci pri zásade iura novit curia považuje za

potrebné uviesť, že odstúpenie od zmluvy je adresovaný jednostranný právny úkon jednej zo zmluvných strán, ktorý je účinný okamihom jeho doručenia povinnej strane. Jeho dôsledkom je zánik zmluvy, a teda spravidla aj zánik práv a povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy. Dôvody rozhodnutia súdu prvého stupňa p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účel trestu, individuálna a generálna prevencia, nepodmienečný trest odňatia slobody, trestanie recidívy, špeciálna recidíva, zásady ukladania trestov
Právna veta: Majúc na zreteli zásady pre ukladanie trestu, ako aj účel trestu vyplývajúci z ust. § 34 ods. 1 Tr. zák., ktorým je ochrana spoločnosti pred obžalovaným spočívajúca v tom, že sa mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorenie podmienok na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a okolnosť, aby uložený trest súčasne iných odradil od páchania trestných činov a zároveň vyjadroval morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou, zohľadňujúc zjavne nepriaznivú prognózu nápravy obžalovaného prameniacu najmä zo skutočnosti, že sa opakovane dopúšťal trestnej činnosti rovnakého charakteru, ted ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úhrnný a súhrnný trest odňatia slobody, spôsob výkonu trestu odňatia slobody, preradenie odsúdeného do iného ústavu na výkon trestu odnňatia slobody, podmienky zmeny spôsobu výkonu trestu odňatia slobody, stupeň stráženia, zmena spôsobu výkonu trestu
Právna veta: Podmienky zmeny spôsobu výkonu trestu odňatia slobody sú ustanovené v § 9 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody. V zmysle § 9 odsek 3 zákona č. 475/2005 Z. z. ak odsúdený porušuje opakovane alebo závažným spôsobom ústavný poriadok, je podozrivý zo spáchania trestného činu počas výkonu trestu, z jeho prípravy alebo pokusu, môže mu súd zmeniť spôsob výkonu trestu preradením do ústavu s vyšším stupňom stráženia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalá obchodná praktika, vyňatie rozhodcovskej doložky z režimu súdnej kontroly, osobitné vyjednanie spotrebiteľa, formálne odklepnutie exekúcie, osobitne vyjednávaný rozhodca, zákaz dojednávať v typových zmluvách, slabšia zmluvná strana, ochranný režim zákazu neprijateľných zmluvných podmienok, podmienky, ktoré spôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa,, doložka formulovaná v rámci štandardnej formulárovej zmluvy
Právna veta:

Spotrebiteľ, ak si želá niečo z určitých dôvodov, minimálne sa predpokladá, že vie, prečo chce niečo individuálne vyjednať. Skutočnosť, že doložka je formulovaná v rámci štandardnej formulárovej zmluvy, neodôvodňuje záver, že oprávnený preukázal osobitné vyjednanie. Naopak, ide o sofistikované docielenie stavu, ktorý má formálne indikovať vyňatie rozhodcovskej doložky z režimu

súdnej kontroly, čo odvolací súd hodnotí ako ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc súdu, nulitným akt, rozhodnutie orgánu verejnej správy, nulitné rozhodnutie orgánu verejnej správy, ničotné rozhodnutie, nedostatok právomoci súdu, paakt, nedostatok právomoci orgánu na rozhodnutie, právomoc súdov v občianskom súdnom konaní
Právna veta: V prípade, že orgán verejnej správy alebo súd rozhodne o veci, ktorá nepatrí do jeho právomoci, tak ide o tzv. ničotný akt (ak tak rozhodne orgán verejnej správy, ide o správny ničotný akt - paakt; ak tak rozhodne súd, ide o súdny ničotný akt - paakt). Súdna prax a právna veda sa zjednotili v tom, že nedostatok právomoci je tak závažným nedostatkom, že na takéto rozhodnutie musia orgány verejnej moci hľadieť z úradnej povinnosti tak, ako keby vôbec nebolo vydané. Uvedené platí bez ohľadu, či je na ňom formálne vyznačená právoplatnosť, resp. či uplynula lehota na podanie riadnych, resp. mimoria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, úprava styku otca s maloletými deťmi, zánik manželstva smrť jedného z manželov, úprava styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami po smrti jedného z rodičov, zánik manželstva smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zákaz styku s dieťaťom, úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Z ust. § 36 ods. 2 Zákona o rodine vyplýva, že ak manželstvo, z ktorého pochádzajú maloleté deti zaniklo smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžaduje pomery v rodine, môže súd na návrh upraviť styk maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela, alebo manžela, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho. Podľa § 25 ods. 3 Zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže. Z pozitívneho záväzku štátu na poli ústavnej garancie a ochrany rodičovstva a r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: počítač infikovaný počítačovým vírusom, webstránka VÚB, citlivé autentifikačné údaje, neprimerané zabezpečenie počítača, prihlasovacie údaje do Internet bankingu, straty súvisiace s neautorizovanými platobnými operáciami, povinnosti používateľa platobných služieb, oznámenie bezpečnostných prvkov, neoprávnené transakcie platobnou kartou, zablokovanie kreditnej karty
Právna veta:

Pri šetrení súd zistil, že počítač, z ktorého sa do Internet bankingu žalobca prihlasoval, bol infikovaný počítačovým vírusom, ktorý sa do počítača mohol dostať viacerými spôsobmi, nie však cez webstránku VÚB. Pri infikovaní počítača sa vírus v počítači aktivoval a následne v internetovom prehliadači generoval stránku snažiacu sa napodobniť dizajn stránok internetového bankovníctva VÚB. Účelom tejto podvodnej stránky bolo ľsťou vylákať citlivé autentifikačné údaje a následne ich poslať neznámemu páchateľovi. Neprimer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť skončenia pracovného pomeru, zamestnanec, zamestnávateľ, okamžité zrušenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru dohodou, spory o ďalšie nároky z pracovného pomeru, výpoveď z pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v lehote 2 mesiacov, lehota 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, otázka platnosti skončenia pracovného pomeru, zisťovanie naliehavého právneho záujmu
Právna veta:

Z ust. § 77 Zákonníka práce, ktorého aplikácie sa dovoláva v podanom odvolaní odporca, vyplýva, že zamestnanec, ako aj zamestnávateľ môže uplatniť neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou, najneskôr v lehote 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Zo súdnej praxe jednoznačne vyplýva, že v následných sporoch o ďalšie nároky z pracovného pomeru súd nie je oprávnený preskúmavať otázku platnosti skončenia pracovného pomeru. V prípade, po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dar, darovacia zmluva, vrátenie daru, darca, hrubé porušovanie dobrých mravov, právo darcu domáhať sa vrátenia daru, hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným, správanie darcu k obdarovanému
Právna veta: V zmysle § 630 OZ darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Z platnej právnej úpravy vyplýva, že je potrebné rozlišovať medzi porušením právnej povinnosti (povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy, zo zákona alebo z inej právnej skutočnosti) a správaním hrubo porušujúcim dobré mravy, pod ktorými možno rozumieť pravidlá morálneho charakteru, všeobecne platné v spoločnosti, v ktorej sa uplatňuje a presadzuje vzájomná slušnosť, ohľaduplnosť a vzájomné rešpektovanie. Pri posudzovaní, či určité správanie sa obdarova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dohoda rodičov o výške výživného, dohoda účastníkov konania o urovnaní sporu, predpoklady schválenia zmieru, dohoda o výške výživného, zmierovacie konanie
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že v danom prípade už nejde o konanie ohľadom maloletého dieťaťa, kde v zmysle § 24 a nasl. je možné schváliť dohodu o výške výživného, avšak treba zdôrazniť, že v danom prípade ide o dohodu medzi rodičmi. Vzhľadom na to, že navrhovateľka je plnoletá, nie je zrejmé z jej návrhu, akú dohodu žiadala schváliť, pričom zároveň žiadala vydať rozsudok, pričom v danom prípade dané dve skutočnosti si navzájom odporujú. Zo samej podstaty právnej úpravy vyplýva, že účelom a zmyslom tohto inštitútu (súdneho zmieru) je osobitná forma dohody medzi účastníkmi konania o vyriešení, uro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôležitosť dôvodu na odročenie pojednávania, kolízia pojednávaní, odročenie pojednávania, kolízia pojednávaní právneho zástupcu účastníka konania, opodstatnenosť dôvodu na odročenie pojednávania
Právna veta: Kolízia dvoch pojednávaní toho istého účastníka v tom istom termíne na rozdielnych súdoch nie je akceptovateľným predpokladom uznania existencie dôležitého dôvodu na odročenie riadne a včas vytýčeného pojednávania. Posúdenie opodstatnenosti dôležitého dôvodu (§ 119 ods. 2 O. s. p.) v každom konkrétnom prípade patrí výlučne do právomoci konajúceho súdu. V zmysle judikátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejneného pod R 41/2002, dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania pred súdom môže byť aj kolízia s iným pojednávaním právneho zástupcu účastníka konania, ak od účastníka nemožno spra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväzkové vzťahy zmluvné, objednávateľ diela, objednávka, dvojstranné právne úkony, ústne uzavretie zmluvy, preukázanie vôle účastníkmi konania, zrozumiteľnosť zmluvných dojednaní, zmluvy podľa O.z.
Právna veta: Predpokladom riadneho zmluvného vzťahu je predovšetkým vyjasnenie si základných náležitostí tej ktorej typovej zmluvy a predovšetkým aj predmetu konania. V tomto smere ústna dohoda pri uzatváraní zmluvy o dielo predstavuje riziko ohľadom preukázania vôle účastníkov konania. Pokiaľ aj priamo nedošlo k uzatvoreniu zmluvy formou písomného vyhotovenia, štandardný postup by bola spísaná objednávka s navrhovateľom, ktorá by obsahovala rozsah požadovanej služby, kde by bolo zrejmé, že objednávka označuje osobu, od ktorej danú službu požaduje a následne, pokiaľ by na základe dohody tento subjekt plnil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, záväzkové vzťahy zmluvné, podstatné náležitosti zmluvy o pôžičke, reálne kontrakty
Právna veta: Podľa § 657 Občianskeho zákonníka, zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Podstatnými náležitosťami zmluvy o pôžičke je dohoda o prenechaní veci (reálnom odovzdaní), druhovom určení veci, povinnosti vrátiť vec rovnakého druhu v určení času vrátenia. Zmluva o pôžičke predstavuje tzv. reálny kontrakt, je k jej uzavretiu nutné, aby veriteľ odovzdal predmet pôžičky dlžníkovi; pritom k odovzdaniu predmetu pôžičky spočívajúcej v peňažnom plnení môže dôjsť napr. fyzickým odovzd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: žiadosť o zmenu priezviska maloletých detí, rodičovské práva a povinnosti, výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, súhlas rodiča s podaním žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa, právo určiť priezvisko dieťaťa
Právna veta: Právo určiť priezvisko dieťaťa patrí rodičom v rámci ich rodičovských práv podľa ust. § 28 a nasl. zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o rodine"). Ak sa rodičia maloletého dieťaťa na výkone tohto práva nedohodnú a keďže ide o podstatnú vec súvisiacu s výkonom ich rodičovských práv, sú splnené podmienky, aby takúto medzi nimi spornú vec posúdili a rozhodol príslušný súd v konaní vo veci starostlivosti o maloletých. V prípade zmeny priezviska takéto rozhodnutie súdu vyžaduje i osobitná právna úprava, a to ust. § 11 ods. 3 p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dar, darovacia zmluva, vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným, právo domáhať sa vrátenia daru, závadné správanie obdarovaného, nevhodné správanie obdarovaného
Právna veta: Podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny, tak že tým hrubo porušuje dobré mravy. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmom iných, a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 OZ). Občiansky a ani iný právny predpis nedefinuje pojem dobré mravy. Napriek tomu je nimi možné rozumieť súhrn spoločenských, kultúrnych a mravných noriem, ktoré v historickom vývoji osvedčujú istú nemennosť, vystihujú podstatné historické tenden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splnomocnenec, konanie za splnomocniteľa, rozsah splnocnencovho oprávnenia, právna domnienka, nevyvrátiteľná, prekročenie oprávnenia splnomocnencom, právne účinky konania splnomocnenca, súhlas splnomocniteľa s prekročením oprávnení splnomocnenca, ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie, zastúpenie na základe plnomocenstva
Právna veta: Podľa ust. § 32 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa v medziach oprávnenia zastupovať, vzniknú tým práva a povinnosti priamo splnomocniteľovi. Pokyny dané splnomocnencovi, ktoré nevyplývajú z plnomocenstva, nemajú vplyv na právne účinky konania, iba že by boli známe osobám, voči ktorým splnomocnenec konal. Podľa ust. § 33 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce z plnomocenstva, je splnomocniteľ viazaný, len pokiaľ toto prekročenie chválil. Ak však splnomocniteľ neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nadbytočnosť zamestnanca, výpovedné dôvody zamestnávateľa, obligatórne predpoklady výpovedného dôvodu, zrušenie pracovného miesta, výpoveď daná zamestnávateľom
Právna veta: Na základe výsledkov vykonaného dokazovania v danom prípade bolo nesporne preukázané, že boli splnené všetky obligatórne predpoklady použitia výpovedného dôvodu zo strany odporcu podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a to jednak preukázaná existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť navrhovateľa a príčinná súvislosť medzi touto organizačnou zmenou a nadbytočnosťou navrhovateľa. Zákon umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet svojich zamestnancov a ich kvalifikačné zloženie tak, aby zamestnával len taký počet zamestnancov a v takom kvalifikačnom zložení, ktoré zodpovedá jeho potrebám. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: náležite zistený skutkový stav, kolízny opatrovník, podklad pre rozhodnutie, kolízny opatrovník maloletého dieťaťa, správa kolízneho opatrovníka ako dôkazný prostriedok, právo rodičov vyjadriť sa k správe kolízneho opatrovníka, zastupovanie maloletého dieťaťa
Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že špecializovaný orgán štátnej správy, ktorý na základe rozhodnutia súdu bol ustanovený za kolízneho opatrovníka mal. U. podľa § 31 ods. 1 Zákona o rodine, zastupuje maloleté dieťa v predmetnom konaní, podáva správy o prejednávanej veci a výsledku šetrenia výchovných pomerov na základe žiadosti procesného súdu. Správa kolízneho opatrovníka je jedným z dôkazných prostriedkov slúžiacim súdu na zistenie potrebného skutkového stavu, ako podkladu pred súdne rozhodnutie o uplatnenom nároku, pričom rodičia majú právo vyjadriť sa k správe vypracovanej ustanoveným kolíznym op ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrážky zo mzdy, zmluva o spotrebiteľskom úvere, nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov, neprijateľná zmluvná podmienka, hrubá nerovnováha v právach a povinnostiach medzi dodávateľom a spotrebiteľom, Preskúmanie nekalej podmienky ex offo, súdna kontrola zmluvných podmienok, zrážky zo mzdy a poradie zrážok
Právna veta: Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje obísť dôležitý prvok unijného práva, a to ex offo súdnu kontrolu zmluvných podmienok, či nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa (neprijateľné zmluvné podmienky). Spotrebiteľovi je nevyhnutné poskytnúť ochranu, najmä ak existuje nebezpečenstvo, že sa v euronekonformnom procese zrážok zo mzdy, na základe dohody o zrážkach zo mzdy, zabezpečuje a umožňuje uhradiť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok bez súdnej kontroly, na ktorú skutočnosť musí brať súd ohľad. Na zdôraznenie správnosti tohto záveru odvol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastupovanie maloletého dieťaťa, správa majetku maloletého dieťaťa, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, výkon rodičovských práv a povinností, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov, starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu, styk rodiča s dieťaťom, úprava styku rodiča s dieťaťom súdom, dohoda rodičov o styku s maloletým, vzdialenosť medzi bydliskom dieťaťa a rodiča, osobný podiel na výchove dieťaťa, vzájomný vzťah rodičov, rodinné pomery
Právna veta:

 

Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu, všestranný vývoj mal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o určenie otcovstva, práva a povinnosti k maloletému, výchova a výživa maloletého
Právna veta: Z ust. § 113 ods. 2 O.s.p. vyplýva povinné spojenie konania o určenie otcovstva súdnym rozhodnutím s
konaním o výchove a výžive maloletého dieťaťa. Z toho, že odporca musí byť o určenie svojho
otcovstva k dieťaťu žalovaný, plynie, že svoje povinnosti k maloletému dieťaťu neplní dobrovoľne a že
musia byť jeho práva a povinnosti k maloletému dieťaťu upravené podľa Zákona o rodine.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postupník, zmena vlastníctva prenajatej veci, nájomné za prenajaté hnuteľné veci, zmluva o prevode majetku a majetkových práv, námietkA neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky
Právna veta: V ust. § 680 ods. 2 Obč. zák. je vyjadrená občianskoprávna zásada, že zmenou vlastníctva prenajatej veci sa neruší nájomný pomer k tejto veci. Zákon hovorí všeobecne len o zmene vlastníctva k prenajatej veci. Nezáleží teda na tom, akým právnym spôsobom došlo k zmene vlastníctva, či prevodom na základe zmluvy, či prechodom na základe dedenia alebo iným spôsobom. Nový vlastník prenajatej veci sa stane v dôsledku zmeny vlastníctva zo zákona prenajímateľom, vstupuje teda do práv doterajšieho prenajímateľa ex lege. Tento prechod práva z pôvodného prenajímateľa na nového prenajímateľa má svoj vplyv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové exekučné konanie, rozhodnutie správcu dane, exekučný titul, vymáhanie daňového nedoplatku
Právna veta: Najvyšší súd uviedol, že daňové exekučné konanie je vykonávacím konaním, v ktorom sa vymáha daňový nedoplatok, resp. iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím v daňovom konaní. Rozhodnutiami preskúmateľnými podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. sú rozhodnutia vydané v daňovom konaní, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov. Jednotlivé úkony správcu dane v štádiu daňového exekučného konania v zásade nie je možné kvalifikovať ako rozhodnutia v zmysle § 244 ods. 3 O.s.p., pretože tieto úkony smerujú k vykonaniu právoplatného exekučného titulu, ktorý zakladá povinno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová exekučná výzva, exekučný titul, princíp subsidiarity, obmedzený rozsah prieskumu daňovej exekučnej výzvy
Právna veta: Ako vyplýva z právneho názoru vysloveného v uznesení najvyššieho súdu daňová exekučná výzva podlieha iba v obmedzenom rozsahu súdnemu prieskumu zákonnosti, a preto jej zákonnosť možno preskúmať iba v rozsahu dôvodov uvedených v ust. § 76 ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 511/1992 Zb., pričom musí ísť o také okolnosti, ktoré nastali po nadobudnutí právoplatnosti exekučného titulu, pretože opačný výklad by podľa názoru najvyššieho súdu viedol k duplicitnej možnosti súdneho prieskumu zákonnosti exekučného titulu i v štádiu exekučného konania, čo by bolo v rozpore s princípom subsidiarity, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať, rozhodcovský súd, exekučný titul , rozhodcovský rozsudok, platná rozhodcovská zmluva
Právna veta: Ak spor vyvolá dodávateľ podaním žaloby na rozhodcovskom súde, druhý účastník sa takto začatému rozhodcovskému konaniu musel podrobiť. Podanie žaloby na rozhodcovskom súde má totiž rovnaké účinky ako keby bola žaloba podaná na súde, pričom po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na súde, čo je zrejmé z § 19 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Bez pochýb možno konštatovať, že obmedzenie možnosti v tomto konaní povinného brániť si svoje práva pred nezávislým súdom, spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v jeho nepr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obydlie je nedotknuteľné
Právna veta: Podľa Ústavy SR je obydlie nedotknuteľné. Ústavou garantovaná nedotknuteľnosť obydlia v tomto prípade znamená, že pokiaľ sa motorové vozidlo nachádzalo v obydlí, nebolo povinnosťou žalobkyne motorové vozidlo uzamykať, resp. mohlo toto vozidlo byť ponechané aj otvorené a mohli v ňom byť uložené aj doklady od vozidla a iné veci, pretože sa nachádzalo v obydlí, u ktorého je garantovaná Ústavou SR jeho nedotknuteľnosť a nikto doň nemôže vstúpiť bez súhlasu toho kto v ňom býva. Z tohto ponímania pojmu obydlie je irelevantné, či by sa v čase krádeže vozidlo nachádzalo v dome alebo na priľahlom pozem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada prezumpcie neviny, v pochybnostiach v prospech obžalovaného, skutočnosť svedčiacu v prospech obvineného, tvrdenia obvineného, nepravdivé tvrdenia obvineného, záver o možnosti skutkového riešenia, priaznivejšia možnosť pre obžalovaného, záver o vine obvineného
Právna veta:

Dôkazy, na ktoré poukazoval v odvolaní prokurátor, umožňujú vyvodzovať len podozrenie, že žalovaný skutok sa mohol stať spôsobom uvedeným v obžalobnom návrhu a že ho obžalovaný mohol spáchať, ale zároveň, najmä keď vykonané dôkazy pripúšťajú záver aj o druhej možnosti skutkového riešenia, ktorá je pre obžalovaného priaznivejšia a keď nevylučujú jeho obhajobu, že nekonal spôsobom uvedeným v obžalobnom návrhu, nepostačujú na jednoznačný a nepochybný záver o jeho vine. Zo zásady prezumpcie neviny uvedenej v § 2 ods. 4 T ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výchovné opatrenia, predpoklad uloženia výchovných opatrení, závažnejšie narušenie správania sa detí či rodičov
Právna veta: Podľa ustanovenia § 37 ods. 2 Zákona o rodine, aj je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto výchovných opatrení: a) vhodným spôsobom napomenie maloleté dieťa, jeho rodičov a iné fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú alebo narušujú jeho riadnu výchovu, b) určí nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad; dohľad vykonáva najmä za súčinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy, neštátnych subjektov a zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené, c) uloží maloletému dieťaťu obmedzenie v rozsahu potrebnom na predchádzanie a zabraňovanie šk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vykonateľnosť rozhodnutia, povinnosť zložiť zábezpeku na daň
Právna veta: Správny orgán určil žalobcovi zábezpeku na daň z pridanej hodnoty. Žalobca v žalobe požiadal súd o odloženie vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia žalovaného. Žalobca svoju žiadosť o odklad vykonateľnosti odôvodnil tým, že okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozí žalobcovi závažná ujma a je neúčelné, aby predtým, ako súd v tejto veci rozhodne, bola na strane žalobcu povinnosť zložiť zábezpeku na daň, resp. poskytnúť bankovú záruku. Podľa § 250c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neusta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zapretie otcovstva manželom matky, uplynutie lehoty na zapretie otcovstva, záujem maloletého dieťaťa, moment, keď sa právny otec dozvie o skutočnostiach spochybňujúcich jeho otcovstvo
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné poukázať v tejto súvislosti i na judikatúru Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva (ďalej ESĽP), z ktorej zásadne vyplýva, že po uplynutí zákonných lehôt na zapretie otcovstva prevažujú záujmy mal. dieťaťa na udržaní vytvorených rodinných väzieb nad záujmami otca na zosúladení právnej situácie s biologickou realitou. ESĽP podľa tohto pravidla postupuje predovšetkým v prípadoch, ak sa preukáže, že sťažovateľmi neboli využité právne prostriedky zapretia otcovstva v zákonnej lehote zo subjektívnych dôvodov. ESĽP pri aplikácii článku 8 Dohovoru o ochrane ľudsk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: akciová spoločnosť, akcie vydané akciovou spoločnosťou, menovitá hodnota akcií, zakladatelia akciovej spoločnosti, zahraničná osoba, zakladateľská zmluva, stanovy akciovej spoločnosti, sukcesívne založenie akciovej spoločnosti
Právna veta: Diplomová práca sa zaoberá analýzou sukcesívneho založenia akciovej spoločnosti a priblížením úkonov spojených s týmto spôsobom založenia. Obsahom práce je aj definícia cenných papierov vydávaných akciovou spoločnosťou, charakteristika práv a povinností vyplývajúcich z upísania akcií spolu so zápisom vzniknutej spoločnosti do obchodného registra.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie osoby z funkcie bez uvedenia dôvodov, právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, ochrana proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a ochrana proti diskriminácii v zamestnaní, ustanovenie do funkcie, vymenovanie do funkcie a odvolanie z funkcie, dôkazné bremeno , zákaz diskriminácie
Právna veta: Osobitné úpravy umožňujúce odvolania osoby z funkcie bez uvedenia dôvodov a zákaz diskriminácie. Dôkazné bremeno orgánu verejnej moci pri odvolaní osoby z funkcie bez uvedenia dôvodov.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: činnosť zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, zákaz konkurencie v pracovnoprávnych vzťahoch, výkon inej zárobkovej činnosti, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konkurenčná doložka
Právna veta: Určenie podstaty konkurenčnej doložky pre zákaz konkurencie v pracovných vzťahoch a nároky zamestnávateľa po porušení konkurenčnej doložky.
MENU