Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: povinnosť vypratania bytu, zabezpečenie bytovej náhrady, rozhodnutia presťahovaním, vypratanie bytu
Právna veta: Nevyhnutnou podmienkou pre konštatovanie formálnej vykonateľnosti rozhodnutia ukladajúceho povinnosť vypratania bytu po zabezpečení bytovej náhrady (§ 160 ods. 3 O.s.p) je preukázanie zabezpečenia bytovej náhrady, t.j. reálna existencia takejto náhrady (právna aj faktická) v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie, resp. aspoň v priebehu exekučného konania. Záver o nevyhnutnosti preukázania zabezpečenia bytovej náhrady v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie, resp. aspoň v ďalšom priebehu exekučného konania, vyplýva predovšetkým z doslovného gramatického výkladu ustanovenia § 185 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nariadenie výkonu rozhodnutia, Exekúcia a výkon rozhodnutí, výkon rozhodnutia v správnom konaní
Právna veta: Exekučný poriadok nepozná „nariadenie výkonu rozhodnutia“, je potrebné interpretáciou dať odpoveď na otázku, s akou skutočnosťou má byť spájané zachovanie trojročnej lehoty, v ktorej má byť nariadený výkon správneho rozhodnutia, ak jeho splnenie má byť vynútené exekúciou podľa Exekučného poriadku. Pri riešení tejto otázky treba vychádzať z účelu ustanovenia § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. a z príkazu vyplývajúceho z článku 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: určovacia žaloba, reštitučný predpis, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, Dedičské konanie, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, neplatná kúpna zmluva, reštitúcia majetku
Právna veta: K stretu špeciálnej reštitučnej právnej úpravy a všeobecnej právnej úpravy sa Najvyšší súd Slovenskej republiky vyjadril už v rozhodnutí sp.zn. 4 Cdo 130/2007 (inak vychádzajúcom zo stanoviska pléna Ústavného súdu Českej republiky sp.zn. PL. ÚS 21/05 k tejto otázke), a tiež v rozhodnutí sp.zn. 6 Cdo 71/2011. V týchto rozhodnutiach svoj právny záver o nemožnosti domáhať sa ochrany vlastníckeho práva podľa všeobecných predpisov, a to ani formou určenia vlastníckeho práva, podmienil možnosťou domáhať sa ochrany postupom podľa reštitučného predpisu ako špeciálneho, teda danosťou reštitučného nárok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: štátna kontrola, nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potraviny, prevádzkovateľ, veterinárne požiadavky
Právna veta: Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov stanovuje príslušným prevádzkovateľom všeobecnú povinnosť, ktorej podstatou je, aby sa potraviny, ktoré nevyhovujú požiadavkám na akosť, vôbec nedostali na trh, t. j. vôbec vylúčiť možnosť zo strany spotrebiteľov nakúpiť takéto nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potraviny. Viazať túto povinnosť až na zistenie kontrolných orgánov by celkom stratilo svoj zmysel, pretože do prípadnej štátnej kontroly a jej záverov by takéto nevyhovujúce potraviny boli stále na trhu a je úlohou a povinnosťou prevádzkovateľa takéhoto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zahladenie odsúdenia mlasistvého, register trestov, zahladenie odsúdenia podľa Trestného poriadku, zahladenie odsúdenia podľa § 121 Tr. zák.
Právna veta: Rozhodovanie súdu o zahladení odsúdenia je podmienené žiadosťou odsúdeného, osôb, ktoré by mohli v prospech odsúdeného podať odvolanie alebo návrhom záujmového združenia občanov (§ 469 Tr. por.). Tým, je jednoznačne dané, že súd nerozhoduje z úradnej povinnosti (ex officio). Ak odsúdený túto možnosť nevyužije, jeho odsúdenie je v registri trestov naďalej vykazované so všetkými s tým spojenými právnymi (i morálnymi) dôsledkami. Výnimkou z uvedeného je zahladenie odsúdenia mladistvého, ktorému bol uložený trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, dňom výkonu tohto trestu zo zákona (§ 121 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: ustanovenie zástupcu, advokát, Centrum právnej pomoci, oslobodenie od súdnych poplatkov, podanie dovolania
Právna veta: Procesným predpokladom pre ustanovenie zástupcu z radov advokátov v zmysle tohto ustanovenia sú a/ žiadosť účastníka konania, b/ splnenie predpokladov pre oslobodenie od súdnych poplatkov, c/ danosť takej potreby ochrany záujmov účastníka konania, ktorá je v priamej súvislosti s predmetom konania. Pokiaľ má byť účastníkovi zástupca ustanovený, musia byť uvedené predpoklady splnené kumulatívne.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: dôvod vhodnosti, výnimka zo zásady, kritéria príslušnosti, mimoriadny charakter, výnimka z ústavne garantovanej zásady, dodatočné prejednanie dedičstva, návrh dedičky na prikázanie veci, príslušnosť v civilnom sporovom konaní, čl. 48 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: Podľa § 12 ods. 2, ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p.) možno vec prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Vzhľadom na charakter delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejedná a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, musí mať aj dôvod delegácie vždy výnimočný (mimoriadny) charakter, pretože takýto postup je súčasne výnimkou z ústavne garantovanej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Preto aplikácia ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy len z dôvodo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sudca vylúčený z prejednávania, relevantný vzťah k veci, nutná delegácia, náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, prikázanie veci inému súdu, námietka zaujatosti sudcov, vylúčenie sudcov
Právna veta: Prikázanie veci v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 O.s.p. prichádza do úvahy len vtedy, ak súd nemôže vo veci konať, lebo jeho sudcovia sú vylúčení. Za takýchto okolností musí byť vec prikázaná inému súdu. Nutná delegácia v zmysle citovaného zákonného ustanovenia je teda „viazaná“ na ustanovenie § 14 ods. 1 O.s.p., z ktorého vyplývajú skutočnosti zakladajúce dôvod, pre ktorý je sudca vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci. Takáto námietka (a s ňou spojená nutná delegácia) nemôže byť predmetom samostatného súdneho konania, ale takého konania, ktoré sa vo veci už začalo na návrh (ako sa to s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predvolávanie účastníkov konania, Verejné vyhlásenie rozsudku, nahradenie súhlasu členskej schôdze, členstvo v poľovníckej spoločnosti, rozsudok súdu v sporovom konaní, konanie na odvolacom súde podľa OSP
Právna veta: Z ustanovenia § 156 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že vo veciach, v ktorých odvolací súd rozhoduje vo veci samej rozsudkom bez nariadenia ústneho pojednávania (§ 214 O.s.p.), nemá súd povinnosť adresne predvolávať účastníkov konania na verejné vyhlásenie rozsudku; povinnosťou súdu je len všeobecne neadresne oznámiť miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku na svojej úradnej tabuli.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy, námietka zaujatosti sudcov, vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci, vyrubenie súdneho poplatku za námietku zaujatosti, nedostatok návrhu na začatie konania, vylúčenie sudcov, čl. 48 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti, nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l O.s.p. predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné podmienky konania, návrh na prejudiciálne zodpovedanie otázok, funkčná príslušnosť súdu, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, zamietnutie návrhu na prerušenie konania, skúmanie podmienok konania
Právna veta: Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Občiansky súdny poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako i na strane účastníkov konania), ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (prvá hlava, prvá časť). Procesné podmienky obsahovo vyjadrujú predpoklady rozhodovania vo veci samej a súd ich skúma ex offo, preto ak súd po ich preskúmaní dôjde k záveru, že v konaní ide o taký ich nedos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Trovy konania
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o trovách konania , združenie na ochranu spotrebiteľov, trovy konania, dovolanie vedľajšieho účastníka, spotrebiteľ
Právna veta: Postup odvolacieho súdu podľa § 213 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku neprichádza do úvahy pri rozhodovaní o trovách konania.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, oslobodenie, individuálne osobné oslobodenie, osobné pomery účastníka, poplatková povinnosť
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 138 upravuje možnosť individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov (niekedy nazývaného aj oslobodením na návrh účastníka, alebo individuálneho osobného oslobodenia). Pri rozhodovaní súdu o žiadosti účastníka o oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O.s.p. ide druhovo o úplne odlišné\ oslobodenie (než je vecné oslobodenie konania od súdnych poplatkov podľa zákona o súdnych poplatkoch), pri ktorom súd skúma osobné pomery účastníka, resp. charakter uplatňovaného práva, a na základe týchto (individuálnych) okolností, môže svojím rozhodnutím ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci konania o dedičstvo, odvolanie v sporovom konaní, potencionálny dediči
Právna veta: Výpočet prípadov, v ktorých poručiteľov veriteľ je účastníkom konania o dedičstve, je v § 175b O.s.p. taxatívny. V tomto ustanovení ide o dve skupiny veriteľov (podľa toho, či veriteľ je jediným účastníkom konania o dedičstve, alebo či je ním popri dedičovi). Do prvej skupiny patrí ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb a súd mu vydal poručiteľov majetok nepatrnej hodnoty (§ 175h ods. 2 O.s.p.). Do druhej skupiny, v ktorej veriteľ poručiteľa vystupuje v podstate ako „protivník“ dediča (dedičov), sa zaraďuje veriteľ, ktorý: a/ sa s dedičom (dedičmi) dohodol na prenechaní predlženého de ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: posledný deň lehoty, uloženie povinnosti uverejniť tlačovú opravu nepravdivých a pravdu skresľujúcich údajov, zmeškanie lehoty na podanie odvolania, dovolanie žalobcu, odňatie možnosti konať pred súdom, podanie dovolania
Právna veta: Podľa § 240 ods. 1 veta prvá O.s.p. účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Podľa § 240 ods. 2 O.s.p. zmeškanie lehoty uvedenej v odseku 1 nemožno odpustiť, lehota je však zachovaná, ak sa dovolanie podá v lehote na odvolacom alebo dovolacom súde. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak konie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kvalifikovaný zástupca, plnomcenstvo, povinné právne zastúpenie dovolateľa v dovolacom konaní, zamietnutie návrhu navrhovateľa na zaplatenie istiny, náhrada škody vzniknutej pri poistnej udalosti, podanie dovolania, zástupcovia účastníkov na základe rozhodnutia súdu
Právna veta: Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Za splnenia podmienok uvedených v § 30 O.s.p. súd na žiadosť dovolateľa o ustanovenie advokáta ho odkáže na Centrum právnej pomoci, ktorý o jeho žiadosti rozhodne. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zasta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spravodlivý proces, princípy riadneho a spravodlivého procesu, právo na spravodlivý proces, náhrada nemajetkovej ujmy , zásah spočívajúci vo vyjadrení žalobcu, námietka nedostatočného odôvodenia úvah súdu
Právna veta: Právo na spravodlivý proces je naplnené tým, že všeobecné súdy zistia skutkový stav a po výklade a použití relevantných právnych noriem rozhodnú tak, že ich skutkové a právne závery nie sú svojvoľné, neudržateľné a nie sú prijaté v zrejmom omyle konajúcich súdov, ktoré by popreli zmysel a podstatu práva na spravodlivý proces. Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre opakovane zdôraznil, že nezávislosť rozhodovania všeobecných súdov sa má uskutočňovať v ústavnom a zákonnom procesnoprávnom a hmotnoprávnom rámci. Procesnoprávny rámec predstavujú predovšetkým princípy riadneho a sprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, rozhodnutie zásadného právneho významu, zánik nadobúdacieho titulu vlastníckeho práva
Právna veta: Z ustanovenia § 238 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že odvolaciemu súdu je zverené oprávnenie výrokom rozsudku založiť prípustnosť dovolania v prípade, že toto rozhodnutie je zásadného právneho významu. Táto možnosť však neznamená, že by odvolací súd bol oprávnený vysloviť prípustnosť dovolania úplne ľubovoľne, zákon jeho úvahu v tomto smere ohraničuje rámcom posúdenia zásadnosti rozhodnutia po právnej stránke. Procesná možnosť odvolacieho súdu založiť prípustnosť dovolania nesmie ani v tomto prípade viesť k prenášaniu ťažiska rozhodovania odvolacieho súdu na súd dovolací. Z prieskumnej povahy dovolaci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: predĺženie lehoty trvania väzby, existencia dôvodov väzby, sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny, zločin vydierania, trvanie väzby
Právna veta: Každé predĺženie lehoty trvania väzby je samostatným úkonom, ktorý automaticky nenadväzuje na predchádzajúce rozhodnutie o predĺžení tejto lehoty. Pri každom takomto rozhodovaní sa totiž osobitne skúma existencia dôvodov väzby v danej situácii a dôvody na predĺženie jej trvania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody, výrok dovolanie zruší , dĺžka väzby, rozhodnutie o väzbe, trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom, väzba obvineného, Ústav na výkon väzby
Právna veta: Podľa § 380 ods. 2 Tr. por., ak sa vykonáva na obvinenom trest odňatia slobody uložený mu pôvodným rozsudkom a dovolací súd na dovolanie výrok o tomto treste zruší, rozhodne súčasne o väzbe. Dĺžka trvania väzby obvineného sa podľa § 380 ods. 3 Tr. por. posudzuje samostatne a nezávisle od väzby v pôvodnom konaní.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: trestné stíhanie vo väzbe, doba vo väzbe, započítanie doby vo väzbe, sťažnosť odsúdeného, trest odňatia slobody, uložený trest, započítanie väzby a trestu
Právna veta: Podľa § 45 ods. 1 Tr. zák. ak sa viedlo proti páchateľovi trestné stíhanie vo väzbe a dôjde v tomto konaní k jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba strávená vo väzbe do uloženého trestu, prípadne do úhrnného trestu alebo súhrnného trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Rovnako sa postupuje, ak súd upustí od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu. V zmysle platnej judikatúry započítanie doby strávenej vo väzbe do uloženého trestu podľa § 45 ods. 1 Tr. zák. prichádza do úvahy len vtedy, keď bol páchateľ vo väzbe v tom konaní, v ktorom došlo k jeho odsúdeniu a ul ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Proces dokazovania, zásada voľného hodnotenia, obzvlášť závažný zločin vraždy, afekt zlosti, úmysel usmrtiť, námietka zisteného skutkového stavu, základné zásady trestného konania
Právna veta: Proces dokazovania (a to nielen z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých, vo veci vykonaných dôkazov, dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v ustanovení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Európsky súd pre ľudské práva, právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku , zrušenie právoplatného rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia, trest odňatia slobody, snaha odsúdeného dovolať sa obnovy konania, námietky odsúdeného, informačná povinnosť §20
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že námietky odsúdeného, že požiadal o obnovu konania a podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva nemajú vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku Krajinského súdu vo Viedni a Vrchného krajinského súdu vo Viedni. Právoplatnosť charakterizuje nezmeniteľnosť rozhodnutia, ktorá vyjadruje definitívne skončenie konkrétneho prípadu, výnimočne, v presne stanovených prípadoch a postupoch, sa pripúšťa zrušenie právoplatného rozsudku, najmä konaním o dovolaní, obnovou konania. Rozhodnutie je záväzné, t.z., že vec, ktorá je predmetom rozhodnutia, je vyriešená definitív ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: štruktúrované dohody, uzavretie obojstranne výhodnej dohody, vzdanie sa práva na prerokovanie pred súdom, dohoda o vine a treste, protialkoholické liečenie ústavnou formou, neosvedčenie sa obvinenej v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, dôvody dovolania
Právna veta: Dohoda o vine a treste je osobitným druhom konania, ktorý je upravený v siedmej hlave Trestného poriadku. Význam konania o dohode o vine a treste spočíva najmä v tom, že správne vedené a štruktúrované dohody sú prospešné tak pre obvineného, ako aj pre spoločnosť. Podstata tohto inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstranne výhodnej dohody medzi prokurátorom a obvineným o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom táto dohoda následne podlieha schváleniu súdu. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie veci pred nezávislým a nestranným súdom na hlavnom pojednávaní a tres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: obava z úkonu alebo skrývania sa, Verejný záujem, vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, sťažnosť vyžiadanej osoby, európsky zatýkací rozkaz, trestný čin ťažkej lúpeže, dôvody väzby
Právna veta: Pre vzatie do predbežnej väzby v konaní o vydanie do cudziny nie je potrebné odôvodniť obavu z úkonu alebo skrývania sa, ako tomu je v prípade väzobného dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. a/ Tr. por. Verejný záujem prevažujúci nad rešpektovaním osobnej slobody jednotlivca spočíva v potrebe zabezpečenia prítomnosti zadržanej osoby na území Slovenskej republiky dovtedy, kým štát, ktorý má záujem na jej vydanie, nepredloží žiadosť o jej vydanie. Výsledkom rozhodovania predsedu senátu krajského súdu môže byť vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby alebo jej prepustenie na slobodu, najmä s prihliad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp ochrany práv spotrebiteľa, exekučná vec, neprijateľná rozhodcovská doložka, úverová zmluva, nekalá podmienka, exekučný titul
Právna veta: Skúmaním platnosti rozhodcovskej doložky (dohodnutej v spotrebiteľskej veci, t.j. vo veci vyplývajúcej zo spotrebiteľského právneho vzťahu, ktorým je právny vzťah založený právnou skutočnosťou - spotrebiteľskou zmluvou) súdy v exekučnom konaní nepreskúmavali vecnú správnosť rozhodcovského rozsudku, ale len realizovali svoje oprávnenie vyplývajúce zo zákona, a to z ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, t.j. oprávnenie posúdiť, či tento exekučný titul nie je v rozpore so zákonom a v danom prípade aj s ustanovením § 45 ods. 1 a 2 zákona o rozhodcovskom konaní. V tejto súvislosti treba uvie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepripustenie vstupu vedľajšieho účastníka do konania, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, spotrebiteľská zmluva, rozhodcovská doložka, návrh na prerušenie súdneho konania, prekážky postupu konania
Právna veta: Ustanovenie § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. ukladá súdu povinnosť prerušiť konanie len vtedy, ak dospel k záveru (rozhodol), že požiada Súdny dvor o rozhodnutie o predbežnej otázke, lebo je potrebné podať výklad komunitárneho práva, ktorý je rozhodujúci pre riešenie danej veci. Vnútroštátny súd nie je povinný vyhovieť každému návrhu účastníka konania na prerušenie konania a postúpenie návrhu Súdnemu dvoru na vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke. Túto povinnosť nemá ani vtedy, keď prípadne v určitej veci aplikuje ustanovenie zákona platného v Slovenskej republike, do ktorého bol prenesený obsah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie in fraudem legis, záujmy nebankového subjektu, Exekučný titul - notárska zápisnica, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, splnomocnenec a splnomocniteľ, neplatné splnomocnenie, exekučné konanie, úkony účastníkov
Právna veta: Právna teória aj prax označuje za konanie in fraudem legis konanie subjektu, ktorý formálne postupuje podľa práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok právnou normou zakázaný alebo nepredvídaný a nežiaduci. Úkon takto urobený nie je v priamom rozpore so zákonom, ale svojimi účinkami a najmä cieľom zákon obchádza. Dovolací súd za konanie in fraudem legis považuje aj konanie, v rámci ktorého určitý nebankový subjekt robí rôzne dvojstranné právne úkony (zmluvy o úvere, záložné zmluvy, dohody o zastúpení a pod.) tak, že má vopred vytypovaného „zástupcu“ druhej zmluvnej strany, následné úkony kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Priestupok
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zavinenie podľa ZP, pojem priestupku, nevedomá nedbanlivosť, dopravné značenie
Právna veta: Pri priestupku je podľa už citovaných ustanovení dôležité nielen to, či ide o konanie, ktoré je za priestupok výslovne označené v Zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ale musí ísť o konanie, ktorého sa obvinený z priestupku dopustil prinajmenšom z nevedomej nedbanlivosti a musí sa ním porušovať alebo ohrozovať záujem spoločnosti.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: konanie pre obzvlášť závažný zločin, vyvodenie záveru o prieťahoch, žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, princíp rovnosti zbraní, odmietnutie obžaloby, obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, pominutie dôvodu kolúznej väzby, trvanie väzby, rozhodnutie pri predbežnom prejednaní obžaloby
Právna veta: Odmietnutím obžaloby a vrátením veci prokurátorovi (§ 244 ods. 1 písm. h/ Tr. por.), plynie nová základná sedemmesačná lehota väzby v rámci lehoty uvedenej v § 76 ods. 7 Tr. por. (v konkrétnom prípade podľa § 76 ods. 7 písm. c/ Tr. por. na prípravné konanie pripadá lehota najviac dvadsaťpäť mesiacov, keďže proti obvinenému je vedené konanie pre obzvlášť závažný zločin) odo dňa, keď bol spis doručený prokurátorovi (§ 76 ods. 10 Tr. por.). Samotné ustanovenie § 76 ods. 10 Tr. por. počíta so situáciou, kedy po odmietnutí obžaloby a vrátení veci prokurátorovi plynie zo zákona nová základná sedemme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: individuálny právno-aplikačný akt, notárska zápisnica, prekážka rei iudicatae, poverenie na vykonanie exekúcie, neplatné splnomocnenie na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, konanie v mene splnomocniteľa, exekučné konanie
Právna veta: Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu, je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať. Z uvedených dôvodov udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nezakl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, rozhodcovská doložka, spotrebiteľská zmluva, zamietnutie návrhu oprávnenej na prerušenie konania, neprijateľná podmienka zmluvy, žiadosť exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný titul, vykonávanie dôkazov
Právna veta: Po podaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súd preskúmava žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. Pri tom medziiným skúma, či návrh na vykonanie exekúcie má všetky náležitosti, či je k návrhu pripojený exekučný titul opatrený potvrdením (doložkou) o vykonateľnosti, či je exekučný titul materiálne vykonateľný, či sú oprávnený a povinný osobami uvedenými v exekučnom titule a či sú splnené všeobecné podmienky konania v zmysle § 103 O.s.p. Exekučný súd v štádiu skúmania, či žiadosť o udelenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz, spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov, trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, obstarávateľská zmluva, nepravdivé tvrdenie, faktúra na úhradu, vylákanie príspevku zo štátneho rozpočtu, subvenčný podvod, poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev
Právna veta: Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1 Tr. zák. spácha, kto použije, alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Z tohto ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: existencia prekážky, rovnaké skutkové tvrdenia, rozhodcovská doložka, prekážka rozsúdenej veci, neplatnosť rozhodcovskej doložky, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, určenie neplatnosti časti nájomnej zmluvy
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Ten istý predmet konania je daný vtedy, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, z ktorých bol uplatnený (t.j. ak vyplýva z rovnakého s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: existencia a platnosť rozhodcovskej zmluvy, ochrana práv spotrebiteľa, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, spotrebiteľská zmluva, neplatnosť rozhodcovského rozsudku, materiálne nevykonateľný exekučný titul, exekučný titul
Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie, či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy, má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť (nezáväznosť) rozhodcovského rozsudku. Takúto interpretáciu ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyžaduje účel právnej úpravy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znalecký posudok, listinný dôkaz, výsluch znalca, hodnotenie dôkazov, zadováženie znaleckého posudku účastníkom konania, dôkazné prostriedky
Právna veta: Ak je súdu v konaní predložený posudok, ktorý síce vypracovala osoba zapísaná v zozname znalcov, avšak jeho vypracovanie nenariadil súd (napr. posudok bol vypracovaný na základe požiadania účastníka konania, prípadne v trestnom konaní ), skutočne nejde o znalecký posudok v zmysle § 127 O.s.p. Aj takýmto „posudkom“ možno však vykonať dôkaz, ale iba ako listinou (viď R 22/1979, R 31/1993). Rozdielnosť sa prejaví najmä v hodnotení tohto dôkazu. Pokiaľ súd napriek tomu v procese vyhodnocovania výsledkov vykonaného dokazovania prizná stupeň preukázanosti zistení zodpovedajúcich inak zistenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, prekluzívna lehota, obsah práva na súdnu ochranu, neúčinnosť exekučného titulu, pokuta za priestupok
Právna veta: Odňatím možnosti konať sa rozumie taký chybný procesný postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia tých jeho procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Predmetnému dôvodu dovolania sú vlastné tri pojmové znaky : 1/ odňatie možnosti konať pred súdom, 2/ to, že k odňatiu možnosti konať došlo v dôsledku postupu súdu, 3/ možnosť konať pred súdom sa odňala účastníkovi konania. Vzhľadom k tej skutočnosti, že zákon bližšie v žiadnom zo svojich ustanovení pojem odňatie možnosti konať pred súdom nešpecifikuje, pod odňa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ponechanie obvineného na slobode, prepustenie na slobodu, peňažná záruka, sťažnosť obvineného, nahradenie väzby, neprijatie písomného sľubu obvineného, dôvody dovolania
Právna veta: Podľa § 81 ods. 1 Tr. por. ak je daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a/ alebo písm. c/, môže súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie rozhodnúť o ponechaní obvineného na slobode alebo o jeho prepustení na slobodu aj vtedy, ak obvinený zložil peňažnú záruku a súd alebo sudca pre prípravné konanie ju prijme. Ak je obvinený stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, je daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 2 písm. a/ až písm. c/ alebo písm. e/, alebo obvinený bol vzatý do väzby podľa odseku 4 alebo podľa § 80 ods. 3, možno peňažnú záruku prijať, len ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu, zločin lúpeže, zistenie priťažujúcej okolnosti, nevzatie obvinenéhodo väzby, prípravné konanie vykonané bez obhajcu, obvinený stíhaný na slobode
Právna veta: Podľa ustálenej praxe dovolacieho súdu vo vzťahu k výkladu dovolacích dôvodov uvedených v ustanovení § 371 ods. 1 písm. c/, písm. g/ Tr. por. je potrebné uviesť nasledovné. Zásadným porušením práva na obhajobu (§ 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.) je stav, keď obvinený po určitú časť trestného konania nemal obhajcu napriek tomu, že ho mal mať, a orgány činné v trestnom konaní v tomto čase skutočne vykonávali úkony trestného konania, ktoré smerovali k vydaniu meritórneho rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté dovolaním. Dovolací dôvod podľa § 371 písm. g/ Tr. por. možno uplatniť len v prípade, ak dôjde k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: týranie blízkej osoby a zverenej osoby, trestnoprávny postih, obavy z uskutočnenia vyhrážok, psychické utrpenie, zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, opakované páchanie rovnakého trestného činu, trest odňatia slobody
Právna veta: Pre posúdenie, či páchateľ naplnil znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 2 písm. c/ Tr. zák. je rozhodujúce, aby aspoň prvý čiastkový útok aktuálne posudzovaného pokračovacieho trestného činu bol spáchaný v období dvadsiatich štyroch mesiacov plynúcom od odsúdenia alebo prepustenia, resp. podmienečného prepustenia páchateľa z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za taký čin. Ide teda o trestnoprávnu recidívu a nie o o viacčinný rovnorodý súbeh, ktorá je časovo viazaná na začatie páchania alebo spáchanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedostatok následku, príčinná súvislosť, skutková podstata trestného činu, sťažnosť odsúdeného, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, trestný čin podvodu formou pokusu, trestný čin
Právna veta: Skutková podstata trestného činu obsahuje objekt a následok, ktorý útokom páchateľa na chránený spoločenský vzťah vznikne. Pokus trestného činu, na rozdiel od dokonaného trestného činu, je charakterizovaný predovšetkým nedostatkom následku, ktorý je obligatórnym znakom skutkovej podstaty trestného činu. Pokus vyvoláva len nebezpečie rôznej intenzity, že následok môže byť spôsobený. Z uvedeného teda plynie, že u pokusu trestného činu /§ 8 ods. Tr. zák./ sa nikdy nerozvinula príčinná súvislosť medzi konaním páchateľa a následkom jeho konania - ako aj v tomto prípade
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Prekážka rozsúdenej veci, rozhodcovský rozsudok, spotrebiteľská zmluva, nekalá podmienka, exekučné konanie, absencia bdelosti spotrebiteľa pri dojednaní rozhodcovskej doložky
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia vedie v každom štádiu konania k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého premetu konania a tých istých osôb. Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní, a to ani vtedy, ak exekučný súd skúma, či exekučný titul vydaný vo forme ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: zákon o cestnej premávke , všeobecne záväzný právny predpis, trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel, súbežné porušenie pravidiel cestnej premávky, dopravná nehoda s následkom smrti, neprispôsobenie rýchlosti situácii v cestnej premávke, povinnosti vodiča, osobitné ustanovenia o chodcoch
Právna veta: Dovolací súd v tejto súvislosti odkazuje v podrobnostiach o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a umiestňovanie na ceste na všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra. Týmto predpisom je vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Z.z., účinná od 1. februára 2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príloha 1 tejto vyhlášky, II. Diel - význam dopravných značiek, prvá časť - zvislé dopravné značky, článok 1 - výstražné značky pod bodom (17) význam značky A15 - Deti spočíva v tom, že u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin šírenia poplašnej správy, poplašná a objektívne nepravdivá správa, nevyhnutnosťou prijať príslušné opatrenia, ktoré s poplašnou správou súvisia, šírenie poplašnej správy
Právna veta:


Skutková podstata prečinu šírenia poplašnej správy podľa § 361 ods. 1, 2 Tr. zákona považuje za takúto správu nielen to, že správa musí byť poplašná /umiestnenie bomby/, ale aj objektívne nepravdivá. Nebezpečenstvo je potom vyvolané nie samotným šírením tejto správy, ale nevyhnutnosťou prijať príslušné opatrenia, ktoré s takouto správou súvisia, v konkrétnom prípade evakuácia budovy súdu a pod. n: justify;">
 

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sudca v prvom stupni, vylúčenie sudcov z rozhodovania, dovolanie proti obnove konania, právo obvineného na spravodlivý proces, príslušnosť súdu na rozhodnutie o obnove konania
Právna veta: Podľa § 397 ods. 2 Tr. por. o návrhu na povolenie obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozhodnutím súdu, rozhoduje iný samosudca alebo iný senát súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že z rozhodovania o návrhu na povolenie obnovy konania sú vylúčení sudcovia, ktorí v pôvodnom konaní rozhodovali na súde prvého stupňa. Zmyslom tohto ustanovenia je zabezpečenie nestrannosti a nezaujatosti sudcov pri rozhodovaní o povolení obnovy konania v súlade s právom obvineného na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru s cieľom, aby v konaní o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lekársky uznaná práceneschopnosť, pravidlá pre odročenie pojednávania, zdravotný stav účastníka, vyjadrenie ošetrujúceho lekára, odročenie pojednávania
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu upravené v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uplatnenie základných zásad trestného konania, dodržanie zásady ústnosti, objektívne a spravodlivé rozhodnutie súdu, dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, trestný čin porušovania domovej slobody, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia náležité zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprostrednosti, čo najrýchlejšie prejednanie veci, výchovné pôsobenie trestného konania na obvineného i na ostatných občanov a zabezpečia najmä dôveru občanov v nestranné, objektívne a spravodlivé rozhodnutie súdu v prípadoch, kedy sú vylúčení všetci sudcovia príslušného súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, skutková veta, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, práceneschopnosť, trest odňatia slobody, spsôsobenie ľahkých zranení, dôvody dovolania
Právna veta: Dovolací súd v súvislosti s uplatneným dôvodom dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. konštatuje, že tento dovolací dôvod sa týka nesprávnej aplikácie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu na zistený skutkový stav. Z dikcie, ktorá je obsahom dôvodu „pod písmenom i“ vyplýva, že dovolací súd je zisteným skutkovým stavom viazaný, ale len za predpokladu, že tkzv. skutková veta obsiahnutá vo výrokovej časti rozsudku obsahuje vyjadrenia všetkých skutkových okolností, ktoré vyžaduje použitá právna kvalifikácia skutku. Poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť, osobitný predpis, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, nečinnosť orgánu verejnej správy, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Právna veta: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom\
ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný, môže sa domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť. Návrh nie je prípustný, ak navrhovateľ nevyčerpal prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: odvolanie e-mailovou poštou, poučenie o lehote na podanie odvolania, zákonná lehota na podanie odvolania, invalidný dôchodok, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár sociálneho poistenia, podanie odvolania
Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 v spojení s § 246c OSP odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa odseku 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo, ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia (§ 204 ods. 2 OSP). Pre včasnosť podania opravného prostriedku nestačí, aby bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nepreskúmateľnosť rozhodnutia, procesná vada konania, relevantný dovolací dôvod, zrušenie pracovného miesta, určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a náhradu mzdy, organizačná zmena
Právna veta: Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia za dôsledok a vonkajší prejav tzv. inej procesnej vady konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p. (porovnaj rozsudok najvyššieho súdu z 28. augusta 1997 sp. zn. 2 Cdo 5/1997, uverejnený v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky ako judikát R 111/1998). Takáto procesná vada je síce relevantným dovolacím dôvodom (ak mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci), sama osebe ale prípustnosť dovolania nezakladá. Dovolací súd len pre úplnosť dodáva, že kritériom pre posúden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednanie dovolania, nedostatok funkčnej príslušnosti súdu, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, dovolanie povinnej proti uzneseniu, skúmanie podmienok konania, funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu
Právna veta: Keďže dovolanie môže byť podané len proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, Občiansky súdny poriadok ani neupravuje funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prejednanie dovolania smerujúceho proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa. Nedostatok funkčnej príslušnosti súdu na prejednanie veci patriacej do právomoci súdov je neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, ktorý musí mať za následok zastavenie konania (§ 104 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 243c O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: individuálne dojednaná rozhodcovská doložka, spotrebiteľská zmluva , rozsudok rozhodcovského súdu, exekučný titul v rozpore so zákonom
Právna veta: Pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený, a zároveň povinný riešiť otázku, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe platne uzavretej rozhodcovskej zmluvy (rozhodcovskej doložky). Len platná rozhodcovská doložka môže totiž založiť právomoc na konanie rozhodcovského súdu v rozhodcovskom konaní. Skúmaním platnosti rozhodcovskej doložky obsiahnutej v spotrebiteľskej zmluve súdy v danom konaní nepreskúmavali vecnú správnosť rozhodcovského rozsudku, ale len realizovali oprávnenie vyplývajúce zo zákona (§ 44 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: individuálne postavenie banky, spotrebiteľský spor s klientom, rozhodcovský súd, príslušnosť rozhodcovského súdu, spory z platobného styku, riešenie sporov z platobného styku
Právna veta: Ustanovenie § 67 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z.z. má podstatne konkrétnejšiu povahu, zohľadňujúcu individuálne postavenie banky a okolnosti prípadu, v ktorom dodávateľom je banka a v jej spotrebiteľskom spore s klientom ide o plnenie z bankového obchodu. Podľa tohto ustanovenia sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné spoločne alebo prostredníctvom svojho záujmového združenia zriadiť stály rozhodcovský súd podľa osobitného zákona so sídlom v Bratislave; štatútom tohto stáleho rozhodcovského súdu sa môžu zriadiť aj jeho pobočky. Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z.z. stály rozhodcovský súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučné konanie, poverenie na vykonanie exekúcie, rozhodnutie vo veci samej, individuálny právno-aplikačný akt, priame právne účinky, exekučný titul a prekážka res iudicata
Právna veta: Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je ale rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu, je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať. Udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nezakladá preto prekáž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lex specialis derogat legi generali, zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu, Neprípustnosť dovolania, dtiahnutie vozidla odťahovacou službou navrhovateľa, náklady na odtiahnutie vozidla, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP
Právna veta: Ustanovenie § 238 ods. 5 O.s.p. je [špeciálnym (v zmysle konkrétnejším)] ustanovením, ktorého aplikácia má v zmysle právneho princípu „lex specialis derogat legi generali“ prednosť pred (všeobecnejšími) ustanoveniami § 238 ods. 1 až 3 O.s.p. V nadväznosti na to treba konštatovať, že ak výška peňažného plnenia, o ktorom rozhodoval odvolací súd, neprekročila v určitej veci násobky minimálnej mzdy uvedené v § 238 ods. 5 O.s.p., je dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu neprípustné, i keď smeruje proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu (§ 238 ods. 1 O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prieskumná činnosť exekučného súdu, exekučný súd, platnosť rozhodcovskej doložky, nevykonateľnosť rozhodnutia
Právna veta: Skúmaním platnosti rozhodcovskej doložky súdy v exekučnom konaní nepreskúmavali vecnú správnosť označeného rozhodcovského rozsudku, ale len realizovali svoje oprávnenie vyplývajúce z § 44 ods. 2 Exekučného poriadku a § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z.z. Takéto oprávnenie má exekučný súd aj keď spotrebiteľ nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy postupom podľa zákona č. 244/2002 Z.z. Ak exekučný súd zistí, že rozhodnutie pripojené k návrhu na vykonanie exekúcie nie je vykonateľné, je aj v prípade rozhodcovského rozsudku oprávnený konštatovať jeho nevykonat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvod vhodnosti, výnimka z práva účastníka, Dôvody delegácie, určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, prenesenie miestnej príslušnosti súdu, návrh na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania, čl. 48 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na sudnu ochranu, zásah do súkromia, neprípustnosť dôkazu
Právna veta: Nevyslovenie jednoznačného právneho názoru všeobecného súdu k otázke vzájomného vzťahu dvoch právnych predpisov z hľadiska aplikovateľnosti jedného z nich na danú vec, ktorý je relevantný pre jeho rozhodnutie, je takým nedostatkom, ktorý zakladá porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd skúmal v prvom rade námietku sťažovateľa o neprípustnosti použitia obrazovo-zvukového záznamu v správnom konaní, teda námietku, že použitím tohto dôkazu získaného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: určenie otcovstva mimomanželského dieťaťa , právo na súkromie sociálnej identity, fyzická a psychická integrita osoby, aspekt individuálnej fyzickej a sociálnej identity, právo nadviazať vzťahy s ľuďmi, rešpektovanie súkromného života, Niemietz v Nemecko, rozsudok zo 16. decembra 1992, séria A, č. 251-B, s. 33 — 34, § 29, biologický otec dieťaťa narodeného mimo manželstva, čl. 48 ods. 2 ústavy SR, čl. 8 ESĽP
Právna veta: Súkromný život podľa názoru ESĽP zahŕňa fyzickú a psychickú integritu osoby a niekedy môže zahŕňať aspekty individuálnej fyzickej a sociálnej identity. Rešpektovanie „súkromného života“ musí zahŕňať do určitej miery aj právo nadviazať vzťahy s inými ľuďmi (m. m. pozri aj Niemietz v Nemecko, rozsudok zo 16. decembra 1992, séria A, č. 251-B, s. 33 — 34, § 29). Z už uvedeného preto vyplýva, že «nie je dôvod, prečo by z pojmu „súkromný život“ bolo treba vylúčiť určenie právneho vzťahu medzi dieťaťom narodeným mimo manželstva a jeho biologickým otcom. Skutkový stav veci preto patrí do rozsahu pôsob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, spôsoby dobrovoľného výkonu rozhodnutia, úprava styku rodičov s maloletými deťmi, priamy spôsob výkonu rozhodnutia o výchove maloletých det
Právna veta: Predmetom konania je výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí podľa § 272 OSP a nasl., a to realizácia práva sťažovateľa na styk s jeho maloletými deťmi. Vzhľadom na povahu vymáhanej povinnosti, resp. na povahu práva, ktorého realizácia sa nútene vykonáva, zákon nestanovuje konkrétne a výlučné spôsoby výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí (porovnaj § 272 ods. 2 OSP). Zákon ustanovuje len niektoré právne nástroje, ktoré majú viesť k dobrovoľnému plneniu rozhodnutia, prípadne k podrobeniu sa rozhodnutiu, napr. písomná výzva, upozornenie a nariadenie pojednávania (§ 272 ods. 3 OSP), ukl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podnet na podanie mimoriadneho dovolania, plynutie lehoty podľa § 53 ods. 3 zákona o Ústavnom súde , opakovaný podnet na podanie mimoriadneho dovolania, účinný a dostupný právny prostriedok nápravy, povinnosť vyčerpať všetky právne prostriedky, priamo dostupné účinné právne prostriedky, podnet na podanie mimoriadneho dovolania generálnemu prokurátorovi SR § 243e až § 243j OSP, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: S citovaným názorom sťažovateľa na plynutie lehoty podľa § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde sa ústavný súd nemôže stotožniť a v tejto súvislosti poukazuje na svoju ustálenú judikatúru, ktorej súčasťou je aj právny názor, podľa ktorého podnet na podanie mimoriadneho dovolania generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky (§ 243e až § 243j Občianskeho súdneho poriadku) ani prípadný opakovaný podnet nemožno z hľadiska čl. 127 ods. 1 ústavy považovať za účinný a dostupný právny prostriedok nápravy, ktorý je predpokladom (podmienkou) podania sťažnosti ústavnému súdu podľa tohto článku ústavy, a pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, právna istota, právo na sudnu ochranu, právo na spravodlivé súdne konanie, princíp stability súdneho rozhodnutia, kontradiktórnosť konania
Právna veta: Princíp stability súdneho rozhodnutia vyjadrený jeho právoplatnosťou vyplýva z princípu právnej istoty ako jedného zo základných princípov právneho štátu. Postupom, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil rozsudok krajského súdu na základe mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora Slovenskej republiky len z dôvodu, pre ktorý mohol sám účastník konania podať dovolanie, sa Najvyšší súd Slovenskej republiky odchýlil od ústavne súladného výkladu aplikovaného zákonného ustanovenia o mimoriadnom dovolaní (§ 243e ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku), následkom čoho došlo k porušeniu zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová povinnosť, daňové konanie, právo na spravodlivé súdne konanie čl.6 ods. 1 Dohovoru, ochrana daňového práva, ukladanie daňových sankcií, požadovanie platenia daní od povinných subjektov, daňové právo, Dohovor o ochrane ľudských práv
Právna veta: Daňové právo je jedným zo základných odvetví verejného práva, pričom dane sú prejavom autonómnej právomoci štátu, jeho oprávnenia požadovať od povinných subjektov ich platenie s cieľom získať zdroje na svoju existenciu a plnenie svojich úloh a funkcií. Aj preto rozhodovanie o daňových právach nemožno subsumovať pod rozhodovanie o občianskych právach a záväzkoch. Daňové otázky v niektorých prípadoch možno, vychádzajúc zo znenia dohovoru, podradiť pod pojem trestné obvinenie, kde je daná aplikovateľnosť dohovoru, to však len vtedy, ak ide o ukladanie daňových sankcií (napríklad pokút alebo v min ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Právo vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, rozhodcovský rozsudok, exekučny titul, vydanie poverenia § 44 ods. 2 Exekučný poriadok, žiadosť o vydanie poverenia, revidovanie skutkového stavu na ťarchu oprávneného, možnosť vyjadrenia k vykonaným dôkazom, legitímne očakávanie opätovného otvárania už otvorených otázok, návrh dôkazov na vyvrátenie skutkových zistení exekučného súdu, dôkazy na podporu skutkového stavu v exekučnom titule, exekučný titul
Právna veta: Ak exekučný súd pri rozhodovaní o vydaní poverenia podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vykonáva iné dôkazy než tie, ktoré sú výslovne uvedené v citovanom ustanovení (exekučný titul, návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o vydanie poverenia), ako aj v prípadoch, keď exekučný stav (či už po vykonaní takýchto dôkazov, alebo bez toho) na ťarchu oprávneného reviduje skutkový stav, na ktorom je založený exekučný titul, je povinný dať oprávnenému možnosť sa k takto vykonaným dôkazom a takto novo vytvorenej procesnej situácii vyjadriť. To platí bez ohľadu na to, či sa k nim oprávnený mal šancu vyjad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: neodôvodnenosť rozhodnutia, Nevypočutie maloletého, nemožnosť vyjadriť sa k veci, ohľad na vek a rozumovú vyspelosť, nezistenie názoru maloletého, prihliadnutie na názor maloletého, neudržateľnosť rozsudku krajského súdu, čl. 3 ods. 1 a čl. 12 ods. 1 a 2 Dohovoru o právach dieťaťa, prítomnosť na prerokovaní veci, schopnosť vyjadriť svoj názor, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: V súvislosti s poslednou námietkou, podľa ktorej sťažovateľka 2 a sťažovateľ 3 nedostali možnosť vyjadriť sa k veci, považuje ústavný súd za rozhodujúce, že touto otázkou sa krajský súd nijako explicitne vo svojom rozsudku nezaoberal. Neriešil teda, či sťažovateľka 2 a sťažovateľ 3 boli s ohľadom na ich vek a rozumovú vyspelosť schopní vyjadriť samostatne svoj názor, ale ani to, či vôbec a v kladnom prípade z akých zdrojov ich názory zisťoval. Už vonkoncom z rozsudku nevyplýva, či a akým spôsobom prihliadol na ich prípadné názory. Vychádzajúc z uvedeného treba konštatovať, že vo vzťahu k u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Nezaujatie stanoviska súdu k námietke, Zákon o rodine, zjavná neodôvodnenosť rozsudku, námietka určenia výživného § 63 ods.1 zákon o rodine, konkrétne odôvodnenie návrhu postupu vo veci, neúplne a nekompletné uvedenie príjmov odporcu, podstatne vyššie reálne príjmy odporcu, rozhodujúci význam pri určení výživného pre maloleté dieťa, ustálenie vyššieho mesačného príjmu odporcu, zjavná nedôveryhodnosť rozsudku krajského súdu, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu je potrebné predovšetkým konštatovať, že sťažovateľka prostredníctvom svojej právnej zástupkyne na pojednávaní okresného súdu konanom 13. marca 2012 výslovne navrhla, aby sa vo veci postupovalo podľa § 63 zákona o rodine, pričom túto požiadavku aj konkrétne odôvodnila. Napokon z hľadiska ustálenia skutkového stavu treba považovať za významné konštatovania rozsudku okresného súdu, podľa ktorých odporcom preukazované príjmy sú neúplné, nekompletné a nezodpovedajú jeho skutočným príjmom a že ním preukázané príjmy nie sú reálne, pretože by mali byť podstatne vyššie. Ús ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Pripustenie zmeny žaloby , súdna ochrana žalovaného, rozhodovanie o pripustení zmeny žaloby, predpoklad práva na súdnu ochranu, uplatnenie práva žalovaným, žaloba v súvislosti s rozhodovaním o prípustnosti zmeny žaloby, následky zmenenej žaloby, právo sťažovateľa navrhovať dôkazy § 120 ods.1 OSP, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, čl. 48 ods. 2 ústavy SR, dôkazná povinnosť
Právna veta: Vzhľadom na uvedené dôvody podľa názoru ústavného súdu žalovanému nesvedčí žiadne právo, ktoré by v súvislosti s rozhodovaním o pripustení zmeny žaloby uplatňoval a o ktorom by mal súd rozhodovať. Už z doslovného znenia čl. 46 ods. 1 ústavy je však zrejmé, že predpokladom práva na súdnu ochranu je existencia práva, ktoré by mohol žalovaný uplatniť a o ktorom by súd mal rozhodnúť. Ak ale žalovaný v súvislosti s rozhodovaním o prípustnosti zmeny žaloby nemá (procesné) právo, ktoré by mohol uplatňovať, ani uznesenie súdu, ktorým pripustil alebo nepripustil zmenu žaloby, nemôže zasahovať do jeho z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: jednoznačný nesúhlas odporcu, prípustný moment na podanie návrhu na určenie výšky výživného , predčasne podaný návrh na určenie výšky výživného, nemožnosť dohody bývalých manželov o výške výživného , § 72 ods. 2 Zákon o rodine, forma dohody bývalých manželov o výživnom, výzva na určenie príspevku návrhom na začatie konania, určenie výživného súdom na návrh jedného z bývalých manželov, príspevok na výživu rozvedeného manžela
Právna veta: V ďalšej namietanej skutočnosti, že navrhovateľka podala návrh predčasne, odvolací súd uvádza, že s týmto názorom sa nestotožňuje. Odvolací súd má za to, že zo znenia ust. § 72 ods. 2 Zákona o rodine vyplýva, že ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Zákon tu však nepredpisuje žiadnu formu dohody, s nesplnením si tejto povinnosti nespája žiadne následky, takže môže byť uvedený úkon urobený aj ústne a tiež nie je uvedené, že musí byť pred podaním návrhu. Zákon totiž uvádza, že ak sa nedohodnú určí príspevok súd, neuvádza, že ak sa nedoho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: opakovaný podnet ako právny prostriedok nápravy, vybavovanie podnetov a súčinnosť pri plnení úloh prokuratúry, opakovaný podnet vybavený prokurátorom, poskytnutie ochrany sťažovateľovi v trestných veciach, konanie prd podaním obžaloby, dohľad prokurátora nad dodržaním zákonnosti
Právna veta: Podľa právneho názoru ústavného súdu podnet v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 zákona o prokuratúre, ako aj opakovaný podnet podľa § 34 zákona o prokuratúre poskytuje sťažovateľovi účinnú ochranu jeho práv a právom chránených záujmov, najmä v trestných veciach v štádiu konania pred podaním obžaloby, v rámci ktorých disponuje prokurátor značnými opraveniami na zaistenie dohľadu na zachovávaním zákonnosti (IV. ÚS 158/03, IV. ÚS 80/03, I. ÚS 186/05, II. ÚS 94/06). Podnet aj opakovaný podnet zakladajú povinnosť prokurátora aj nariadeného prokurátora sa nimi zaoberať, vybaviť ho a spôsob vybavenia oz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: správa lesného majetku vo vlastníctve štátu, úkony účastníkov vo veci samej, konanie v mene vlastníka nehnuteľnosti, konanie správcu nehnuteľnosti vo svojom mene , oprávnenie previesť vlastnícke právo na inú osobu, generálne poverenie oprávnenia nakladania s vlastníckym právom, správca vlastníctva patriaceho tretej osobe, vlastnícke práva správcu nehnuteľnosti, vlastnícke práva vlastníka nehnuteľnosti, priamy účastník konania o určenie vlastníckeho práva, správca nehnutelnosti, vlastník nehnuteľnosti
Právna veta: Pri rozhodovaní o určenie vlastníctva musí ako účastník v súdnom konaní vystupovať priamo osoba, ktorej doteraz vlastníctvo svedčí, alebo ktorá sa dožaduje určenia, že je vlastníkom nehnuteľnosti. Priamym účastníkom konania nemôže byť iba správca vlastníctva, ktoré prináleží tretej osobe. A to ani v prípade, keby mal generálne oprávnenie nakladať s vlastníckym právom (majetkom vlastníka) vrátane jeho scudzenia. Bolo by to v rozpore okrem iného aj s ústavným článkom 20. Správca s oprávnením, ktoré mu bolo dané vlastníkom, zahrňujúcim aj právo previesť vlastníctvo na inú osobu nemôže v súdnom sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dobývací priestor, výhradné ložisko, určenie dobývacieho priestoru, trojročná lehota rozhodnutia správneho rozhodnutia, neprerušenie dobývania
Právna veta: Najvyšší súd podľa názoru ústavného súdu ústavne akceptovateľným spôsobom vyložil a aplikoval vo svojom rozsudku § 27 ods. 12 banského zákona, ktorý bol zavedený zákonom č. 558/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. (ďalej len „novela banského zákona“), účinným od 1. januára 2002 o povinnosti do 3 rokov od určenia dobývacieho priestoru alebo jeho prevodu začať výhradne ložisko dobývať alebo dobývanie neprerušiť na čas dlhší ako 3 roky a vo svojom rozhodnutí uzavrel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: dôvody dovolania, čl. 152 ods. 4 ústavy, pripustenie dovolania podľa Trestného konania, zásadné porušenie práva na obhajobu, zakotvenie dovolania v systéme mimoriadnych opravných prostriedkov, dôvody dovolania a ich použiteľnosť, reštriktrívny výklad ustanovení Trestného poriadku, dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku , zjavne formalistický postup dovolacieho súdu, porušenie práva na súdnu ochranu obmedzujúcim výkladom ustanovenia
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného, ústavný súd zastáva názor, že dovolací súd postupoval zjavne formalisticky pri formulovaní svojho záveru, že vo veci sťažovateľky dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku nemožno použiť. Podľa názoru ústavného súdu najvyšší súd uplatnil vo veci reštriktívny výklad príslušných ustanovení Trestného poriadku týkajúcich sa dôvodov dovolania a ich použiteľnosti, a nenaplnil tak svoju ústavnú povinnosť poskytnúť sťažovateľke požadovanú súdnu ochranu. Ak je totiž dovolanie zakotvené v systéme mimoriadnych opravných prostriedkov v Trestnom poriadku, je úst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: náhrada trov konania, nepriznanie náhrady trov konania, slobodná vôľa žalobcu v uplatnení svojich práv, uplatnenie žaloby všetkými súrodencami, neprizn anie náhrady trov konania, zmena rozhodnutia okresného súdu § 220 OSP, priznanie náhrady trov konania podľa § 146 ods. 2 OSP, uznanie a uspokojenie nároku sťažovateľa, späťvzatý návrh pre správanie odporcu, zastavenie konania z procesného hľadiska, kľúčové zistenie zavinenia zastavenia konania, Spoločný nárok súrodencov
Právna veta: Pri zastavení konania je potom na vyriešenie otázky náhrady trov konania kľúčové zistenie, či niektorý z účastníkov konania (a pokiaľ áno, ktorý z nich) z procesného hľadiska zastavenie konania zavinil, resp. či návrh bol vzatý späť pre správanie odporcu, ako to bolo aj v danej veci, keď žalovaný po podaní žaloby uznal nárok sťažovateľa a uspokojil ho. To znamená, že § 146 ods. 1 písm. c) OSP, podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené, možno aplikovať len v prípade, ak neexistujú dôvody (resp. výnimky) na priznanie náhr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť obnovy, rozhodnutie nepriamo súvisiace s rozhodnutím o právach a záväzkoch, I. ÚS 5/02, A. B. v. Slovenská republika, rozsudok zo 4. marca 2003 , mimoriadne opravné prostriedky čl.6 ods.1 Dohovor, výkon dokazovania § 122 ods. 1 OSP, preukázanie tvrdení navrhnutými dôkazmi, § 228 ods. 1 písm. b) OSP, možnosť vykonania dôkazov, nemožnosť vykonať dôkazy v pôvodnom konaní, obnova konania § 228 ods. 1 OSP, prekážky objektívneho charakteru, Neporušenie práva na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: O možnosť vykonať dôkazy, ktoré sa nemohli vykonať v pôvodnom konaní [§ 228 ods. 1 písm. b) OSP], ide vtedy, keď účastník v pôvodnom konaní síce označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, avšak ním navrhnuté dôkazy nemohol súd vykonať z dôvodu prekážok objektívneho charakteru. Ustanovenie § 228 ods. 1 písm. b) OSP sa vzťahuje na prípady, v ktorých účastník konania tieto dôkazy voči súdu v pôvodnom konaní použil (dôkazy označil a navrhol ich vykonanie), nemohli byť ale súdom (ktorý vykonáva dokazovanie – pozri § 122 ods. 1 OSP) vykonané preto, lebo tomu bránila nejaká objektívna prekážka. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nočná práca, zásada rovnosti, obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, konkurenčná doložka, právo na prácu, zdravotnícky pracovníci, zmluvný princíp, čl. 12 ods. 2 Ústavy SR
Právna veta: Na posúdenie rešpektovania zásady rovnosti má nezanedbateľný význam zistenie, že zákonodarca vnáša prvok diferenciácie do relatívne homogénnej skupiny adresátov práva práve cez kvalitu uplatňovania funkcie typickej (významovo najdôležitejšej) pre právne normy určené uvedenej skupine subjektov práva. Ústavná neakceptovateľnosť napadnutej právnej úpravy sa premieta v jej rozpore s myšlienkou právneho štátu práve cez prizmu neodôvodneného rozdielneho zaobchádzania s dvoma skupinami zdravotníckych pracovníkov (čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 12 ods. 1 Ús ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, spochybnenie nezaujatosti sudcu Ústavného súdu, rozhodnutie o vylúčení sudcu, námietka vo veci zaujatosti sudcu, negatívne vymedzené okolnosti, prezentované dôvody účastníka konania, postup sudcu v konaní , § 14 ods.3 OSP, námietka vo veci zaujatisti sudcu, Dôvod na vylúčenie sudcu , Predpojatosť sudcu ústavného súdu
Právna veta: Pri posúdení námietky sťažovateľa, vo veci zaujatosti sudcu, treba vychádzať aj z právnej úpravy obsiahnutej v ustanovení § 14 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku („Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach“), podľa ktorej účastníkmi konania prezentované dôvody, o ktoré opiera spochybnenie nezaujatosti označených sudcov ústavného súdu, jednoznačne spadajú do rámca negatívne vymedzených okolností, na ktoré konajúci súd pri rozhodovaní o vylúčení sudcu neprihliada.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: náhrada trov konania, rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. M Cdo 14/99, osobitné okolnosti konkrétneho prípadu, prihliadanie na osobné majetkové zárobkové pomery účastníka konania, okolnosti na strane účastníka, priznanie náhrady konania sčasti, dôvody hodné osobitného zreteľa, naplnenie všetkých predpokladov na priznanie náhrady trov konania, nepriznanie náhrady trov z dôvodu okolností hodných osobitného zreteľa, náhrada trov konania, okolností hodne osobitného zreteľa
Právna veta: Pokiaľ ide o možnosti použitia § 150 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ktorý umožňuje vo výnimočných prípadoch úspešnému účastníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa nepriznať náhradu trov konania, ústavný súd dodáva, že prax všeobecných súdov je jednotná v názore, že aplikácia tohto ustanovenia prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania, avšak súd dospeje k záveru, že sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Musí však ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, vlastníci bytov, spoluvlastníctvo k spoločným častiam domu, spoluvlastníci bytov, právo vlastniť majetok
Právna veta: K potenciálnemu zásahu do spoluvlastníctva prehlasovaných vlastníkov bytov a nebytových priestorov k spoločným častiam domu môže síce dôjsť na základe zákona (zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ), ale nie (priamym) mocenským zásahom štátu vykonaným na to zákonom určeným (splnomocneným) orgánom štátnej správy (príp. iným orgánom výkonnej moci), a už vonkoncom nie prostredníctvom individuálneho správneho aktu, príp. iného rozhodnutia výkonnej moci, ale v dôsledku právnych účinkov zmluvy uzatvorenej na základe zákona o vlastníctve bytov a nebytovýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na tlmočníka , návrh na ustanovenie tlmočníka, jazykový hendikep, garancia spravodlivého procesu
Právna veta: U obvineného, ktorý síce formálne uplatní návrh na ustanovenie tlmočníka, avšak počas konania vypovedá a komunikuje v primeranom rozsahu a obsah jeho vyjadrení nesignalizuje žiaden reálny jazykový hendikep, absencia tlmočníka nemá negatívny dopad na garancie spravodlivého procesu, a teda vylučuje možnosť porušenia jeho základného práva na tlmočníka zaručeného čl. 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. V úvode výsluchu sťažovateľ vyhlásil, že porozumel poučeniu, súvisle vypovedal a vyjadril sa, že „iné k veci uviesť nechce“, po vyjadrení prokurátora a svojho obhajcu v závere výsluchu uviedol, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane, dodanie tovaru
Právna veta: 1. Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že v kontexte uplatnenia práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty pojem „dodanie tovaru“ v zmysle tejto smernice a dôkaz o tom, že sa toto dodanie skutočne uskutočnilo, nezávisia od spôsobu nadobudnutia vlastníckeho práva k dotknutým tovarom. V súlade s vnútroštátnymi pravidlami týkajúcimi sa vykonávania dôkazov vnútroštátnemu súdu prislúcha vykonať celkové posúdenie všetkých skutočností a skutkových okolností sporu, ktorý rozhoduje, aby určil, či sa dodanie tovaru, o k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: vyhotovenie rozmnoženiny diela, obmedzenia majetkových práv, poplatok za rozmnoženinu na súkromné použitie, nosič ktorý môže slúžiť na vyhotovovanie rozmnoženín, primeraná kompenzácia, komerčné účely, za odplatu, obmedzenia majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa
Právna veta: 1. Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, ktorá bez rozdielu uplatňuje poplatok za rozmnoženinu na súkromné použitie pri prvom uvedení nosiča, ktorý môže slúžiť na vyhotovovanie rozmnoženín, do obehu na jeho území na komerčné účely a za odplatu, pričom zároveň stanovuje právo na vrátenie zaplatených poplatkov v prípade, že konečné použitie týchto nosičov nepatrí medzi prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť súdov, Preskúmanie zákonnosti, rozhodnutia správnych orgánov, preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Podľa § 246a ods. 1 OSP, miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, amnestia prezidenta SR, spáchanie trestného činu v skúšobnej dobe, zánik trestnosti , rozhodnutie o použití amnestie
Právna veta: Pôvodné podmienečné odsúdenie obžalovaného spadá pod rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii čím zanikol dôvod konštatácie, že trestnej činnosti sa dopustil v čase podmienečného odsúdenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia, nariadenie predbežného opatrenia, dočasná úprava pomerov účastníkov, neosvedčenie potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, Inštitút predbežného opatrenia
Právna veta: Súd môže nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov. Matka maloletého, ktorá navrhla nariadiť predbežné opatrenie, osvedčila potrebnosť dočasnej úpravy pomerov účastníkov. Účelom predbežného opatrenia je rýchla a dočasná úprava práv účastníkov súdneho konania. Pred jeho nariadením sa nevykonáva ani dokazovanie, ale je potrebné, aby základné predpoklady, tak, ako vyplývajú z ustanovení § 74 až § 77 O.s.p., boli osvedčené. Súd považoval za osvedčenú potrebu dočasnej úpravy vzťahov rodičov k maloletému, medzi ktorými nedošlo ku dohode.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neskoro podané odvolanie, Lehota na podanie odvolania, riadne opravné prostriedky, zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti, zamietnutie návrhu na zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti rodičov, lehota na podanie odvolania
Právna veta: Pre splnenie podmienky včasnosti podania odvolania je potrebné, aby odvolanie bolo podané v lehote stanovenej zákonom. Lehota na podanie odvolania je 15-dňová a jej plynutie sa počíta od doručenia rozhodnutia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada reformatio in peius, účinky odvolania, viazanosť rozsahom a dôvodmi odvolania, konanie na odvolacom súde
Právna veta: Navrhovateľ nepodal v časti splátok zročného výživného odvolanie, odvolanie podala len odporkyňa. Odvolací súd v takom prípade nemôže rozhodnúť v neprospech odvolateľa a určiť splátky zročného výživného vo vyššej sume - zákaz reformatio in peius, t.j. zákaz zmeny k horšiemu. Právom účastníka konania je i právo, aby okrem výnimiek stanovených zákonom, sa rozhodnutím o ním podanom odvolaní nezhoršilo jeho právne postavenie. Z ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. možno vyvodiť veľmi významný účinok odvolania, ktorým je zákaz zmeny k horšiemu (zákaz reformatio in peius). V zmysle tohto ustanovenia je s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: určovanie druhu trestu, druh a výmera trestu, zásady ukladania trestov
Právna veta: Podľa § 34 odsek 4 Trestného zákona pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Súd pri ukladaní trestu obžalovanému sa dôsledne riadil vyššie uvedenými ustanoveniami a trest, ktorý obžalovanému uložil, zohľadňuje všetky vyššie uvedené kritériá.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, výchova maloletého dieťaťa, odovzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, rozhodnutie o výchove maloletého dieťaťa
Právna veta: Predbežným opatrením podľa § 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p. súd aj z úradnej povinnosti môže odovzdať dieťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti toho, koho označí súd. Výchova maloletého dieťaťa je inštitútom rodinného práva, ktorý je upravený v Zákone o rodine. Starostlivosť, ktorá môže byť obsahom predbežného opatrenia, je inštitútom procesného práva. Jeho úprava obsahuje provizórnosť ako pojmový znak predbežných opatrení. Preto odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov, alebo toho, koho označí súd, je v skutočnosti faktické opatrenie, ktoré zásadne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prípustnosť prevzatia alebo držania v ústave zdravotnej starostlivosti, dôvody prevzatia osoby do ústavnej starostlivosti, prepustenie z ústavnej starostlivosti, konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti
Právna veta: Súd dospel k záveru, že zdravotný stav umiestneného si v čase prijatia do ústavu zdravotníckej starostlivosti vyžadoval jeho hospitalizáciu a preto rozhodol tak, že jeho prevzatie do ústavu zdravotníckej starostlivosti bolo v súlade so zákonom. Zároveň poukázal na ust. § 191c ods. 3 O.s.p. podľa ktorého ústav môže umiestneného prepustiť, aj keď súd vyslovil, že k prevzatiu došlo v súlade so zákonnými dôvodmi.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skúšobná doba, podmienečné prepustenie, podmienky podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, doručovanie do vlastných rúk
Právna veta: Podľa § 66 ods. 1 Tr. zák., súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vecná príslušnosť súdov, nariadenie ústavnej starostlivosti súdom, platenie výživného, právomoc súdov v občianskom súdnom konaní, náhradná starostlivosť
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že súd rozhodol na základe právomoci, a to § 7 Občianskeho súdneho poriadku, z ktorého vyplýva, že súdy majú právomoc rozhodovať a konať v rodinných veciach. S prihliadnutím na ust. § 54 ods. 2, 5, § 81 ods. 1, 2, § 62 ods. 1, 3 Zákona o rodine nariadil ústavnú starostlivosť a rodičov zaviazal na platenie výživného.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber elektrickej energie, oslobodenie spod obžaloby, subjektívna stránka spáchaného trestného činu, neoprávnený zásah do určeného meradla, práva a povinnosti odberateľa elektriny
Právna veta: Podľa zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, neoprávneným odberom elektriny je aj odber s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nezaznamenáva odber elektriny. Za neoprávnený zásah do určeného meradla na odber elektriny je potrebné považovať každý zásah inou osobou ako prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, čo upravuje ustanovenie § 35 ods. 2 zákona o energetike. Ak teda poškodená strana ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy nevykonala žiadny zásah do určeného meradla (elektromeru) od jeho správneho napojenia, zistené nap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: neplnenie vyživovacej povinnosti, plnenie vyživovacej povinnosti, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, určenie výšky výživného k maloletému dieťaťu, neprimerané majetkové riziká povinného pri výživnom, určenie výšky výživného na základe potencionálneho príjmu , určenie výživného
Právna veta: Zákon o rodine kladie dôraz na zodpovedné správanie sa rodičov vo vzťahu k plneniu si ich vyživovacej povinnosti k deťom. Toto je zdôraznené aj v druhej vete ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorej „na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie". V konaní bolo zistené, že otec sám požiadal o skončenie pracovného pomeru, v ktorom dosahoval priemerný mesačný čistý príjem v sume ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: princíp objektívnej zodpovednosti, dôkazné bremeno, okolnosti vylučujúce zodpovenosť za porušenie záväzku, porušenie povinnosti zo záväzku, zbavenie sa zodpovednosti za škodu, náhrada škody podľa Obchodného zákonníka
Právna veta: Podľa § 373 Obchodného zákonníka, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Odvolací súd po oboznámení sa s reakciami účastníkov konania na zmenu právnej kvalifikácie a na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa práve s poukazom na ustanovenie § 373 Obchodného zákonníka konštatuje, že v obchodných vzťahoch, sa uplatňuje princíp objektívnej zodpovednosti a je na žalovanom ako strane, ktorá porušila povinnosť zo záväzkového vzť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odklad vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, hrozba závažnej ujmy okamžitým výkonom rozhodnutia, súdne preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy, žaloba proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: Podľa § 250c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len ako „O.s.p.“) žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Ak predseda senátu nevyhovie žiadosti, upovedomí o tom účastníka.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uzavretie zmieru , účel trestného konania, ultima ratio inštitucionálny mechanizmus, výchovné pôsobenie trestného konania, zmier v trestnom konaní, zmier
Právna veta: V duchu zámeru zákonodarcu je potrebné pri podobných trestných činov, kde páchatelia nie sú závadové osoby, dať stranám v konaní využiť svoje právo k dispozícii v konaní a dať im možnosť, či medzi sebou uzavrú zmier. Je účelom trestného konania v takýchto prípadoch, aby ustúpila represia štátu prejavujúca sa riešením vecí pred súdom na hlavnom pojednávaní a ukladaním trestov pred vzájomnou a slobodnou dohodou stranami. Vyriešením veci inak ako represívnym zásahom medzi páchateľom a poškodeným, je vzhľadom na výchovný účel takéhoto riešenia ďaleko efektívnejšie, ako ukladanie trestu páchateľovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada úspechu vo veci, sporové konanie, zásada zavinenia, nepriznanie náhrady trov konania celkom alebo sčasti, právo na náhradu všetkých trov konania, náhrada trov konania
Právna veta: Všeobecne pre náhradu trov konania v sporovom konaní platí zásada úspechu vo veci, ktorá je doplnená zásadou zavinenia. Zásada úspechu vo veci znamená, že účastník, ktorý mal v sporovom konaní plný úspech, má právo na náhradu všetkých trov konania. Posúdenie účelnosti pritom bude závislé od konkrétnych okolností tej - ktorej veci. Podstatou zásady zavinenia je sankčná náhrada nákladov konania, ktoré by v riadnom priebehu nevznikli, uložená rozhodnutím súdu tomu, kto ich vznik zavinil alebo sa mu prihodila náhoda, ktorá ich vyvolala. Aj v prípade, ak sú naplnené všetky predpoklady na priznanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienky podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, konanie o sťažnosti, nedôvodná sťažnosť odsúdeného, rozhodnutie nadriadeného orgánu
Právna veta: Podľa § 193 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku, nadriadený orgán zamietne sťažnosť, ak nie je dôvodná. Keďže nadriadený súd nezistil žiadne dôvody na zrušenie sťažnosťou odsúdeného napadnutého uznesenia súdu prvého stupňa a na iné rozhodnutie v prejednávanej veci v jeho prospech, sťažnosť odsúdeného podľa § 193 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku ako nedôvodnú zamietol.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestanie recidívy, opätovné spáchanie zločinu, poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti
Právna veta: Zákonodarca upravil problematiku trestania pri opätovnom spáchaní zločinu v ustanovení § 38 ods. 5 zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších mien a doplnení, účinnom od 01. 01. 2006 z dôvodu, že tento zákon nedefinuje pojem recidíva a recidivista tak, ako to upravoval Trestný zákon č. 140/1961 Zb. účinný do 31. 12.2005. Ustanovenie § 38 ods. 5 Tr. zák. č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení však predstavuje postup súdu pri postihu recidívy, keďže pod pojmom opätovne sa rozumie spáchanie zločinu po tom, čo bol páchateľ právoplatne odsúdený za iný zločin (definovaný v ustanovení § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: stavebné konanie, vlastnícke právo k nehnuteľnosti, námietky v stavebnom konaní, vlastnícke a užívacie právo k pozemku
Právna veta: Je nepochybné, že v konaniach podľa Stavebného zákona sa môžu vyskytnúť námietky, ktoré svojou povahou sú občianskoprávne a o ktorých môže rozhodovať len súd. Takéto námietky sa môžu týkať vlastníckych a užívacích práv k pozemkom a stavbám. Aj v takomto prípade však stavebný úrad má povinnosť dosiahnuť dohodu medzi účastníkmi. Až vtedy, keď nie je úspešný, môže odkázať účastníkov na konanie pred súdom. Povinnosťou stavebného úradu je dôsledne vyhodnotiť charakter námietok, či ide skutočne o občianskoprávne námietky, alebo námietky územnotechnického, prípadne stavebnotechnického charakteru, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, princíp objektívnej zodpovednosti, zodpovednosť za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, príčinná súvislosť medzi osobitnou povahou prevádzky a spôsobenou škodou, zdroj zvýšeného nebezpečenstva, opatrenia technického charakteru, vzniknutá škoda na motorovom vozidle, odôvodnená objektívna zodpovednosť, poškodenie čelného skla, činnosť a pohyb dopravného prostriedku
Právna veta:

Na základe uvedených skutkových zistení okresný súd aplikoval na svoje zistenia ustanovenia § 427 až 431 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú osobitný druh občianskoprávnej zodpovednosti za škodu, ktorá spočíva na princípe objektívnej zodpovednosti. Zodpovednosť za škodu podľa § 427 spočíva v tom, že ide o zodpovednosť za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku. Medzi osobitnou povahou prevádzky a medzi spôsobenou škodou musí byť príčinná súvislosť. Osobitná povaha prevádzky dopravného pros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena výšky výživného, zmena potrieb detí ako dôvod pre zvýšenie výživného, podstatná zmena pomerov, zvýšenie výživného, nástup dieťaťa do základnej školy ako podstatná zmena pomerov, závažnejšia zmena pomerov, zmena rozhodnutia o výživnom, zmena predchádzajúcej úpravy o výživnom
Právna veta: S poukazom na správnosť skutkových záverov okresného súdu považuje odvolací súd za potrebné zdôrazniť, že podľa jeho právneho názoru zvýšenie výživného zo strany otca rozsudkom okresného súdu v danom prípade zodpovedá rozsahu preukázaných zmien pomerov na strane účastníkov tohto konania. Hoci od predchádzajúcej úpravy výživného neuplynul taký dlhý čas, ktorý by vzhľadom na nárast nákladov na dieťa v súvislosti s nárastom veku dieťaťa vo veku maloletých vo všeobecnosti sám osebe predstavoval na strane dieťaťa takú podstatnú zmenu pomerov, odôvodňujúcu zvýšenie výživného, nástup maloletého do zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo bezplatného doživotného bývania, právo užívania predmetu daru, predaj nehnuteľnosti po dosiahnutí plnoletosti obdarovaných pod sankciou neplatnosti takého úkonu, právo udelenia súhlasu s predajom nehnuteľnosti, podpis zákonných zástupcov maloletých, rozpor záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom, zastupovanie detí rodičmi pri uzavieraní darovacej zmluvy
Právna veta:

Z darovacej zmluvy zistil, že jej predmetom bolo jednak darovanie nehnuteľností, ako aj zriadenie vecného bremena v prospech matky maloletých (a zároveň aj v prospech starých rodičov), spočívajúceho v práve bezplatného doživotného bývania a užívania predmetu daru a v práve udelenia súhlasu s predajom vyššie uvedenej nehnuteľnosti po dosiahnutí plnoletosti obdarovaných pod sankciou neplatnosti takého úkonu. Za maloleté deti túto podpísali za mal. M. jeho matka a za mal. H.

Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, úprava styku otca s maloletými deťmi, nariadenie predbežného opatrenia, dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia, naliehavá potreba dočasnej úpravy vzťahu, bezprostredne hroziaca ujma, kolízny opatrovník maloletých detí
Právna veta: Iba domnienka, že bol porušený zákon, neodôvodňuje nariadenie predbežného opatrenia. Súd pri poskytovaní ochrany predbežným opatrením môže rozhodnúť o úprave styku rodiča s maloletým dieťaťom. Pri nariadení predbežného opatrenia musí byť osvedčená potrebnosť dočasnej úpravy. Odvolací súd má za to, že predbežné opatrenie svojou povahou predstavuje dočasnú úpravu pomerov účastníkov (nie s konečnou platnosťou), a to len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na poskytnutie ochrany ohrozeným vzťahom alebo nárokom účastníkov, ktoré si v dôsledku bezprostredne hroziacej ujmy a naliehavosti situácie vyžad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, rozhodovanie o nariadení predbežného opatrenia, viazanosť návrhom účastníka, rozsah navrhovaných obmedzení, zdržanie sa disponovania s vecami, narušenie hospodárskych funkcií účastníka, zásah do vlastníckeho práva, obmedzenie vlastníckeho práva v nevyhnutnej miere, zásah do práva podnikať, zásah do práva uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, zásah do práv nad nevyhnutnú mieru
Právna veta:

Pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia je súd viazaný návrhom účastníka, pričom by však mal starostlivo zvážiť najmä rozsah navrhovaných obmedzení. Povinnosť zdržať sa disponovania s vecami alebo právami uloží vždy len takým spôsobom, aby neprimerane nenarušil hospodárske funkcie účastníka, voči ktorému predbežné opatrenie smeruje. Nariadenie predbežného opatrenia je spravidla spojené so zásahom do vlastníckeho práva, pričom podľa článku 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky je možné vlastnícke právo obmedziť iba v nevyhnutnej miere. Nariadenie predbežného opatrenia môže byť a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: druh a výmera trestu, vyhlásenie obžalovaného o vine, vyhlásenie obžalovaného podľa § 257 Trestného poriadku, mimoriadne zníženie trestu, poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, uloženie trestu pod dolnú hranicu zákonnej sadzby
Právna veta: Pri rozhodovaní o výmere trestu odňatia slobody vzhľadom na vyhlásenie obžalovaného o vine na hlavnom pojednávaní, prichádza podľa názoru odvolacieho súdu do úvahy aplikácia ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu. Uvedená okolnosť podľa názoru odvolacieho súdu má vplyv pri rozhodovaní o treste v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 a § 39 ods. 3 Tr. zák. Obžalovaný tým, že pred súdom vydal vyhlásenie o vine, podstatne uľahčil súdu dokazovanie jeho trestnej činnosti a podľa názoru odvolacieho súdu, tak ako bol už vyslovený vo viacerých rozhodnutiach, je ho možné postaviť na úr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, priznanie invalidity, priznanie invalidného dôchodku, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, žiadosť o invalidný dôchodok, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa § 71 ods. 8, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť nad hornú hranicu miery poklesu podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobonepriaznivého zdravotného stavu, najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu súdom, zníženie trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby, vyhlásenie o vine, dohoda prokurátora s obžalovaným na treste, plné uznanie viny zo spáchania skutku
Právna veta:

Odvolací súd zastáva jednoznačné stanovisko, že použitie ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu súdom je adekvátne použitiu ustanovenia § 39 ods. 2 písm. d) Tr. zák., podľa ktorého súd môže znížiť trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu. Obžalovaný, ktorý vydá na hlavnom pojednávaní vyhlásenie o vine, si podľa názoru odvolacieho súdu týmto spôsobom jednoznačne vytvorí podmienky pre postup súdu obdobný ustanoveniu § 232 o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: pestún, osvojenie maloletého dieťaťa, predosvojiteľská starostlivosť, princíp právnej istoty, právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, návrh na osvojenie maloletého dieťaťa, zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti
Právna veta: Nakoľko zákonodarca predosvojiteľskú starostlivosť povýšil na hmotnoprávnu podmienku, bez naplnenia ktorej súd nemôže vyhovieť návrhu na osvojenie, s prihliadnutím k rozhodnutiu súdu o zamietnutí návrhu navrhovateľov na zverenie maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti odvolací súd nemôže vyvodiť iný záver ako súd prvého stupňa, t. j. že v danom prípade nie sú splnené zákonné podmienky na osvojenie maloletého. V záujme zachovania princípu právnej istoty v zmysle článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva účastníka súdneho konania na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Sl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov, prejednacia zásada, povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy, skutočnosti medzi účastníkmi sporné, priaznivé právne dôsledky, dokazovanie potrebné na zistenie skutkového stavu, konanie o povolení uzavrieť manželstvo, konanie o určenie a zapretie otcovstva, konanie o osvojiteľnosti, konanie o osvojenie, konanie vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev, hodnotenie dôkazov v rozpore s pravidlami logického myslenia
Právna veta:

Pre občianske súdne konanie platí prejednacia zásada, v dôsledku ktorej povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy je vecou účastníkov konania. Dokazujú sa skutočnosti, ktoré zostávajú medzi účastníkmi sporné. Podľa § 132 O.s.p. dôkazy súd hodnotí podľa svoje úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom starostlivosti prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci konania. Každý z účastníkov preukazuje tie skutočnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny poplatok za námietku zaujatosti, oslobodenie od súdnych poplatkov, súdne poplatky, povinnosť zaplatiť súdny poplatok, oslobodenie od poplatku
Právna veta: Z pohľadu Ústavného súdu spôsob argumentácie navrhovateľa v podanom návrhu je vznesenou námietkou zaujatosti a za takúto námietku je daná povinnosť zaplatiť súdny poplatok. K tvrdeniu, že konanie je vecne oslobodené od súdnych poplatkov, a preto sa vzťahuje aj na súdny poplatok za vznesené námietky zaujatosti podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov postačí dodať: Ústavný súd vo svojom rozhodnutí II. ÚS 124/2011-13 uviedol: „Od povinnosti zaplatiť poplatok za vznesenie námietky zaujatosti podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov možno oslobodiť účastníka iba postupom podľa ust. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin krádeže vlámaním v jednočinnom súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody, právne posudzovanie konania páchateľa, úmysel prisvojiť si cudziu vec, vec nachádzajúca sa v obydlí iného, vniknutie do obydlia prekonaním uzamknutia, prekonanie inej zabezpečovacej prekážky, úmysel páchateľa, zmocnenie sa cudzej veci, násilie, narušenie domovej slobody iného
Právna veta:

S právnou kvalifikáciou konania obžalovaného podľa § 194 ods. 1,2 písm. a) Tr. zák. sa nestotožňuje a má zato, že pri právnom posudzovaní konania páchateľa, ktorý v úmysle prisvojiť si cudziu vec nachádzajúcu sa v obydlí iného do tohto obydlia vnikne prekonaním uzamknutia, alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky, treba vychádzať z úmyslu páchateľa, ktorý v tomto prípade smeruje k zmocneniu sa cudzej veci a za tým účelom prekonáva zabezpečovaciu prekážku, čo má prvotný význam pri vyhodnotení subjektívnej stránky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: všeobecné náležitosti žaloby, osobitné náležitosti žaloby, postup orgánov verejnej správy, žalobný petit, napadnutie rozhodnutia orgánu verejnej správy, nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej správy, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: Podľa § 249 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p.) žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí. Podľa ustanovenia § 247 ods. 1 O.s.p. treba považovať za osobitnú náležitosť žaloby aj konkrétne tvrdenie žalobcu, že bol ukrátený na svojich právach nezákonným rozhodnutím správn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného o vine, vyhlásenie obžalovaného podľa § 257 Trestného poriadku, viazanosť súdu výhlásením obžalovaného o vine, dokazovanie o vine na hlavnom pojednávaní, zmena právnej kvalifikácie skutku súdom, vyhlásenie obžalovaného
Právna veta: Krajský súd zisťuje, že v prípade obžalovaného, tento na hlavnom pojednávaní urobil vyhlásenie a na všetky zákonom stanovené otázky odpovedal kladne. Súd uznesením podľa § 257 ods. 7 Tr. por. prijal toto vyhlásenie o vine obžalovaného. Krajský súd pritom konštatuje, že obžalovaný vykonal toto vyhlásenie vo vzťahu k podanej obžalobe, teda ku kvalifikovanej skutkovej podstate. Po prijatí vyhlásenia už je prvostupňový súd viazaný prijatím takéhoto vyhlásenia. Pokiaľ prvostupňový súd nemienil uznať túto právnu kvalifikáciu, nemusel prijať toto vyhlásenie a mohol vykonať dokazovanie ohľadne kvalifi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: individuálna a generálna prevencia, určovanie druhu trestu, druh a výmera trestu, možnosť nápravy páchateľa, trestanie mladistvých páchateľov, podmienečný odklad výkonu trestu, zásady ukladania trestov
Právna veta: Podľa ust. § 34 ods. 1 Tr. zák., trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Podľa ods. 4 citovaného ustanovenia pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Krajský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena priezviska, zásah do práv rodičov, zásah do práv detí, žiadosť o zmenu priezviska maloletých detí, nezhoda na výkone rodičovských práv a povinností, súhlas súdu k podaniu žiadosti jednému z rodičov, záujem o deti, neplnenie si pravidelnej vyživovacej povinnosti, nekomunikácia rodiča s dieťaťom
Právna veta:

Súd vec právne posúdil podľa ustanovenia § 35 Zákona o rodine a zvýraznil, že zmena priezviska je vážnym zásahom nielen do práv rodičov, ale i do práv detí. V prípade, že sa rodičia nedohodli na podaní žiadosti o zmenu priezviska maloletých detí príslušnému správnemu orgánu, došlo tak medzi nimi k podstatnej nezhode na výkone ich rodičovských práv a povinností. V zmysle zákona a ustanovenia, súd dá súhlas k podaniu takejto žiadosti jednému z rodičov len vtedy, ak sú pre to závažné dôvody. Tak je tomu napríklad vtedy, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výška výživného k maloletému, právo dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, vyživovacia povinnosť, výživné na maloleté dieťa, faktory ovplyvňujúce výšku výživného, všestranný vývoj maloletého dieťaťa, určenie výživného
Právna veta: Pri určení výšky výživného konkrétna výška je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Odôvodnené potreby dieťaťa sú bezprostredne ovplyvňované schopnosťami a možnosťami rodičov. Ak sú reálne možnosti a schopnosti rodičov obmedzené, sú odôvodnenými len bežné potreby dieťaťa, ktoré nepresahujú obvyklú základnú mieru všetkých potrieb, nevyh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť dať sa právne zastúpiť, postoj odporkyne v konaní, vyrovnanie nároku, neuhradenie istiny odporkyňou, znášanie trov konania, finančné prostriedky na kúpu bytu, vyriešená bytová situácia, majetkové pomery odporkyne , povinnosť nahradiť trovy konania
Právna veta:

Pokiaľ navrhovateľ v konaní, využil možnosť dať sa právne zastúpiť a v súvislosti s týmto, mu vznikli trovy konania, nemožno bez ďalšieho aplikovať na ich náhradu, ust. § 150 O.s.p. a neprihliadnuť na to, aký bol postoj odporkyne v tomto konaní. V konečnom dôsledku, tieto trovy v konaní vzniknúť nemuseli, pretože preukázateľne pred podaním návrhu, ju navrhovateľ k dobrovoľnému vyrovnaniu

svojho nároku vyzval a v konečnom dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie súdu o zastavení trestného stíhania, fakultatívne zastavenie trestného stíhania, posudzovanie podmienok pre zastavenie trestného stíhania súdom, zásady ukladania trestov, prečin, krádež, zastavenie trestného stíhania
Právna veta: Krajský súd poukazuje na rozhodnutie NS ČR - R 36/1970-I, podľa ktorého pri rozhodovaní o zastavení trestného stíhania z dôvodu ust. § 215 ods. 2 písm. a) Tr. por. je súd povinný vychádzať nielen z porovnávania trestných sadzieb za jednotlivé trestné činy ale aj z porovnávania trestov, ktoré by boli podľa kritérií uvedených v § 34 ods. 1, 4 Tr. zák. za jednotlivé trestné činy uložené. Až vyriešenie predbežnej otázky aké tresty by boli uložené za porovnateľné trestné činy, môže súd urobiť záver, či trest ku ktorému stíhanie môže viesť je celkom bez významu vedľa trestov, ktorý obvineného pre in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: platenie výživného, ochrana práv dieťaťa, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Podľa § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby platil výživné v nevyhnutnej miere. Inštitút predbežného opatrenia v konaní starostlivosti o maloleté dieťa má slúžiť k ochrane práv dieťaťa v situáciách, keď sú práva dieťaťa zjavne ohrozené, do doby, keď o výchove a výžive dieťaťa, ktoré sú inštitútom hmotného práva, nebude rozhodnuté podľa príslušných ustanovení Zákona o rodine vo veci samej. Predbežné opatrenie podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. možno nariadiť a zaistiť tak len nároky dovtedy právoplatne nepriznané a len v nevyhnutnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preventívna povinnosť predchádzať hroziacim škodám, postavenie prevádzkovateľa dráh, odborná spôsobilosť zamestnancov na výkon práce na dráhe, psychická spôsobilosť zamestnancov na výkon práce na dráhe, zdravotná spôsobilosť zamestnancov na výkon práce na dráhe, mimoriadna lekárska prehliadka, psychologické vyšetrenie zamestnanca zmeny zdravotného stavu zamestnanca, šikanózny výkon práva, verifikovateľné objektívne skutočnosti, uloženie pokuty bezpečnostným orgánom
Právna veta:

Odporcu okrem všeobecnej preventívnej povinnosti predchádzať hroziacim škodám v zmysle § 415 O.z. z titulu jeho postavenia ako prevádzkovateľa dráh zaťažuje aj povinnosť ustanovená osobitným predpisom (zák. č. 513/2009 Z.z.) zabezpečiť, aby jednotlivé činnosti prevádzkovania dráhy vykonávali len zamestnanci, ktorí spĺňajú požiadavky nielen odbornej, ale aj zdravotnej a psychickej spôsobilosti na výkon práce na dráhe, porušenie ktorej zákon klasifikuje ako iný správny delikt prevádzkovateľa dráhy. Za týmto účelom tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenia vo veciach starostlivosti o maloleté deti, Inštitút predbežného opatrenia, dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia, ochrana práv detí, odvzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, ohrozenie práv dieťaťa, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: V súvislosti s rozhodovaním o predbežných opatreniach v konaní starostlivosti o maloleté deti treba uviesť, že zmyslom právnej úpravy formou predbežného opatrenia v uvedených konaniach je ochrana práv detí v prípade konkrétneho ohrozenia, kedy možno nariadiť odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča alebo inej osoby, prípadne do striedavej starostlivosti oboch rodičov ( § 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p. ), prípadne určiť výživné v nevyhnutnej miere, ak je výživa dieťaťa vážne ohrozená ( § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. ). Ďalej treba uviesť, že inštitút predbežného opatrenia v uvedených konaniach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevod vlastníckeho práva, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, návrh na nariadenie predbežného opatrenia, byty a nebytové priestory, úmyselné zbavovanie sa majetku dlžníkom, výkon podnikateľskej činnosti, predbežné opatrenia
Právna veta: Nariadenie navrhovaného predbežného opatrenia nie je možné už len z dôvodu, že pokiaľ odporca podniká v realitnej oblasti (predaj a kúpa nehnuteľností), nariadením navrhovaného predbežného opatrenia by mu súd v podstate znemožnil výkon jeho podnikateľskej činnosti. Naskytá sa tiež otázka, akým iným spôsobom si má odporca zabezpečiť peňažné prostriedky na úhradu dlhov, ak nie predajom nehnuteľností - bytov a nebytových priestorov v jeho vlastníctve, teda výkonom podnikateľskej činnosti, ku ktorej je oprávnený. Ak by aj predal všetky byty a nebytové priestory v predmetnom bytovom dome iným subje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena výšky výživného na maloleté dieťa, zmena výšky výživného, zmena rozhodnutia o výživnom, podstatná zmena pomerov, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, zmena potrieb detí ako dôvod pre zvýšenie výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, určenie výživného
Právna veta: Za dôvody majúce za následok zmeny rozhodnutia o výživnom v zmysle § 78 ods. 1 Zák. o rodine treba považovať zmenu pomerov, či už na strane rodičov alebo maloletých detí, musí ísť pritom o podstatnú zmenu pomerov. Úlohou súdov pri rozhodovaní o zmene výživného je preto zistiť, či a v akom smere došlo k zmene pomerov od posledného rozhodnutia o výživnom, a v prípade kladného zistenia túto zmenu premietnuť do výšky výživného. Pokiaľ ide o výšku výživného, vychádzajúc z ust. § 62 ods. 1, 2, 4, 5, § 75 ods. 1 Zák. o rodine, súd pri určovaní výživného berie zreteľ na odôvodnené potreby maloletých d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie premlčaného dlhu, nekalá praktika, uznanie záväzku, prehlásenie o vedomosti a premlčaní dlhu, dohoda o splátkovom kalendári, uznanie záväzku robené na predtlači, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, podpísanie formulára uznania dlhu, dopad uznania premlčaného záväzku, nevedomosť o uznaní premlčaného záväzku, vymáhanie dlhov s viacročným premlčaním
Právna veta:

Okresný súd poukázal na nekalú praktiku, ak samotné uznanie záväzku je v inom odseku ako prehlásenie o vedomosti a premlčaní dlhu. Samotné uznanie dlhu je spojené s dohodou o splátkovom kalendári, a tak je pochybnosť o tom, či žalované mali vedomosť o tom, ak podpisujú dohodu o splátkovom kalendári, že následný odsek obsahuje prehlásenie, že uznávajú premlčaný dlh. Uznanie záväzku bolo robené na predtlači dodanej žalobcom označenej ako listina Dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, pričom je v rozp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprava chýb v rozsudku, zrejmé nesprávnosti rozsudku, odloženie vykonateľnosti rozhodnutia, opravné uznesenie, opravné uznesenie zrejmých nesprávností, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Podľa § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: nezaplatenie súdneho poplatku v lehote určenej súdom, zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, následky nezaplatenia súdneho poplatku, následky nezaplatenia poplatku
Právna veta: Podľa prvej a druhej vety § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Vzhľadom na to, že navrhovateľ nezaplatil súdny poplatok ani po lehote určenej výzvou súdu, ktorá mu bola poskytnutá, súd r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o plnej moci, nejasný prejav vôle, podstatné náležitosti právneho úkonu, zmluva o prevode nehnuteľnosti, právne úkony podľa O.z.
Právna veta: Súd v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že je potrebné odlišovať dohodu o plnej moci ako dvojstranný právny úkon uzatvorený medzi splnomocniteľom a splnomocnencom a plnú moc resp. plnomocenstvo, čo je jednostranný prejav vôle adresovaný tretím osobám, ktorým splnomocniteľ voči nim osvedčuje existenciu a rozsah splnomocnencovho oprávnenia za neho konať. Tretie osoby, pokiaľ neboli prítomné pri uzatváraní dohody o plnej moci medzi splnomocniteľom a splnomocnencom, sa môžu dozvedieť o rozsahu splnomocnencovho oprávnenia konať za splnomocniteľa iba z obsahu plnomocenstva. Pokiaľ žalovaná m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výška výživného, dôvody pre zmenu výšky výživného, zásady pre určenie výživného, rozhodovanie o výživnom, podstatná zmena pomerov oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu
Právna veta: Z ustanovenia § 78 ods. 1 zákona o rodine vyplýva zásada, že úprava výživného sa deje vždy podľa stavu, ktorý tu je v dobe, kedy je rozhodnutie vydané. Môže prísť k zmene potrieb oprávneného, najmä v súvislosti s pribúdajúcim vekom (fyzickým vyspievaním, počínajúcou školskou dochádzkou, ďalšími formami prípravy na budúce povolanie), ale môže nastať aj zmena v možnostiach povinného plniť vyživovaciu povinnosť v dovtedajšom rozsahu, napr. v dôsledku vzrastu alebo poklesu jeho príjmu, poprípade v dôsledku zúženia alebo rozšírenia okruhu osôb, ku ktorým má rodič vyživovaciu povinnosť. Musí ísť o z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov, sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj malole­tého dieťaťa, vzájomný vzťah rodičov, rodinné pomery, osobný podiel na výchove dieťaťa, dohoda rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností, úprava rodičovských práv a povinností súdom ex offo, úprava styku s dieťaťom, rodičovské práva a povinnosti
Právna veta: Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu, všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku maloletého. Do úpravy výkonu rodičovských práv a povinností patrí aj úprava styku s dieťaťom. Ak sa rodičia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Zmluva o budúcej zmluve, záväzkové vzťahy zmluvné, porušenie záväzku zo zmluvy o budúcej zmluvy, zmluva o búdúcej kúpnej zmluve, prijatie návrhu
Právna veta: Podľa rozsudku NS SR, sp.zn. 1 Obdo V 23/2007, ak účastník zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy prevedie vec, ktorej budúci prevod je obsahom tejto zmluvy, platnou zmluvou na tretiu osobu, práva a povinnosti zo zmluvy o budúcej zmluve zaniknú pre nemožnosť plnenia a medzi účastníkmi o budúcej zmluve vznikne zodpovednostný vzťah. Pretože porušenie povinnosti zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy má právne dôsledky len pre účastníkov tejto zmluvy, nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť prevodu veci na tretiu osobu. Okolnosť porušenia záväzku zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, podmienky nariadenia predbežného opatrenia, Inštitút predbežného opatrenia, zákaz nakladať s nehnuteľnosťami, ohrozenie nároku ako podmienka nariadenia predbežného opatrenia, predbežná ochrana
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe sa pri predbežných opatreniach, ak chce navrhovateľ dosiahnuť zakázať nakladať odporcovi s nehnuteľnosťami vyžaduje, aby navrhovateľ aspoň osvedčil, že jeho nárok je ohrozený. Ohrozenie nároku musí byť konkrétne, spočívajúce v konaní odporcu, v tomto prípade takom konaní odporcov, z ktorého bude vyplývať, že s nehnuteľnosťami mienia nakladať a takýmto spôsobom ohrozujú právo navrhovateľky na budúci výkon rozhodnutia, o ktoré ide vo veci samej. Súdna prax vyžaduje i naplnenie podmienky, že predbežným opatrením sa nesmie vytvoriť nenávratný, nenapraviteľný stav v pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, náhrada trov právneho zastúpenia vedľajšiemu účastníkovi konania, trovy vedľajšieho účastníka, združenie na ochranu spotrebiteľa ako vedľajší účastník, zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva
Právna veta: Pokiaľ ide o trovy vedľajšieho účastníka vo vzťahu k nim súd uvádza, že podľa ust. § 93 ods. 2 O. s. p. ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcu zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. S účinnosťou od 15. 10. 2008 zákon zaviedol novú skupinu subjektov, ktoré môžu vystupovať ako vedľajší účastníci v konaniach. Medzi nich patria aj právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je ochrana spotrebiteľa. Občiansky súdny poriadok v ust. § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: aktívna legitimácia na podanie návrhu, aktívna vecná legitimácia, nedostatok vecnej legitimácie, návrh na začatie konania
Právna veta: Treba uviesť, že vecná legitimácia ako taká je stav, vyplývajúci z hmotného práva a je daná vtedy, ak jeden účastník je subjektom práva a druhý na opačnej strane subjektom povinnosti. O aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa ide vtedy, ak mu patrí nárok, ktorý žalobou uplatňuje a pasívnu, ak odporca má skutočne povinnosť, ktorej splnenia sa na ňom navrhovateľ domáha. Nedostatok vecnej legitimácie znamená, že navrhovateľ nie je nositeľom hmotnoprávneho oprávnenia a odporca nositeľom hmotnoprávnej povinnosti.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatné skončenie pracovného pomeru, návrh na nariadenie predbežného opatrenia, náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, nárok na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
Právna veta: V prejednávanej veci sa žalobou vo veci samej navrhovateľka voči odporcovi domáha náhrady mzdy s príslušenstvom z údajne neplatného skončenia pracovného pomeru. Základným a rozhodujúcim predpokladom vzniku nároku na náhradu mzdy v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je však neplatnosť tohto skončenia pracovného pomeru. Aj keď navrhovateľka so skončením pracovného pomeru okamžitým skončením nesúhlasila a neplatnosť skončenia pracovného pomeru uplatnila žalobou na súde, uvedené konanie nie je doteraz právoplatne skončené. Bez kladného rozhodnutia o neplatn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť súdu, prenesenie miestnej príslušnosti súdu, spor o príslušnosť, perpetuatio fori, určenie miestnej príslušnosti súdu, prenesenie príslušnosti súdu v záujme maloletého dieťaťa, zásada trvania založenej príslušnosti súdu, starostlivosť súdu o maloletých
Právna veta: Podľa ust. § 177 ods. 2 O.s.p., ak sa zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť, môže príslušný súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak je to v záujme maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd. Citované ust. § 177 ods. 2 O.s.p. predstavuje prelom do zásady trvania založenej súdnej príslušnosti zakotvenej v ust. § 11 ods. 1 O.s.p. (zásada perpetuatio fori), podľa ktorej je príslušnosť súdu určená podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a takto založená príslušnosť trvá až do jeho skončenia. V priebehu konania môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Inštitút predbežného opatrenia, návrh na vydanie predbežného opatrenia, bezprostredne hroziaca ujma, náležitosti návrhu na vydanie predbežného opatrenia, potreba dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Podľa § 75 ods. 2 veta prvá O.s.p., zák.č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 O.s.p. obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností, odôvodňujúcich nariadenie PO, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy alebo potreby dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa v záujme maloletého dieťaťa; ... Z návrhu musí byť zrejmé čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákaz sebaobviňovania, ekonomické trestné činy, objasňovanie majetkovej trestnej činnosti, svedecká výpoveď, výsluch obžalovaného
Právna veta: Stručný príspevok ponúka úvod do problematiky zákazu sebaobviňovania v spojitosti s objasňovaním majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákaz sebaobviňovania, ekonomické trestné činy, hospodársky trestný čin, výpoveď podozrivých osôb, výsluch obžalovaného, listinný dôkaz
Právna veta: Nútenie podozrivej osoby k predloženiu listín a výpovedi pod hrozbou trestu alebo preberanie výpovedí z iných konaní v rozpore s prá­vom nep­ris­pie­vať k vlas­tné­mu ob­vi­ne­niu a prá­vom ml­čať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke, odblokovanie bankového účtu, odklad exekúcie, príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, úkon exekútora smerujúci k odblokovaniu bankového účtu, upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, zastavenie exekúcie
Právna veta: Vydanie príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke a následné zablokovanie prostriedkov na bankovom účte povinného. Dôvody pre vydanie príkazu na odblokovanie účtu a lehoty pre ich vydanie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícka žaloba, ochrana vlastníckeho práva, zapieracia žaloba, žaloba na vydanie veci
Právna veta: Nielen náš právny poriadok, ale aj veľa iných právnych poriadkov radí medzi základné ľudské práva aj vlastnícke právo, ktoré je vôbec základným prvkom realizácie ľudského bytia. O jeho význame sa možno presvedčiť aj samotným zakotvením potreby ochrany tohto práva na viacerých miestach právnej úpravy počnúc medzinárodnými právnymi aktmi ako sú Všeobecná deklarácia ľudských práv, či Listina základných práv a slobôd alebo Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd. Početnosť nielen medzinárodnej, ale i zákonnej úpravy ochrany inštitútu vlastníckeho práva dokumentuje aj viacero zákonov z rô ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU