Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 05:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: vypratanie bytu, rozhodnutia presťahovaním, zabezpečenie bytovej náhrady, povinnosť vypratania bytu
Právna veta: Nevyhnutnou podmienkou pre konštatovanie formálnej vykonateľnosti rozhodnutia ukladajúceho povinnosť vypratania bytu po zabezpečení bytovej náhrady (§ 160 ods. 3 O.s.p) je preukázanie zabezpečenia bytovej náhrady, t.j. reálna existencia takejto náhrady (právna aj faktická) v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie, resp. aspoň v priebehu exekučného konania. Záver o nevyhnutnosti preukázania zabezpečenia bytovej náhrady v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie, resp. aspoň v ďalšom priebehu exekučného konania, vyplýva predovšetkým z doslovného gramatického výkladu ustanovenia § 185 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nariadenie výkonu rozhodnutia, Exekúcia a výkon rozhodnutí, výkon rozhodnutia v správnom konaní
Právna veta: Exekučný poriadok nepozná „nariadenie výkonu rozhodnutia“, je potrebné interpretáciou dať odpoveď na otázku, s akou skutočnosťou má byť spájané zachovanie trojročnej lehoty, v ktorej má byť nariadený výkon správneho rozhodnutia, ak jeho splnenie má byť vynútené exekúciou podľa Exekučného poriadku. Pri riešení tejto otázky treba vychádzať z účelu ustanovenia § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. a z príkazu vyplývajúceho z článku 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: reštitúcia majetku, neplatná kúpna zmluva, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, Dedičské konanie, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, reštitučný predpis, určovacia žaloba
Právna veta: K stretu špeciálnej reštitučnej právnej úpravy a všeobecnej právnej úpravy sa Najvyšší súd Slovenskej republiky vyjadril už v rozhodnutí sp.zn. 4 Cdo 130/2007 (inak vychádzajúcom zo stanoviska pléna Ústavného súdu Českej republiky sp.zn. PL. ÚS 21/05 k tejto otázke), a tiež v rozhodnutí sp.zn. 6 Cdo 71/2011. V týchto rozhodnutiach svoj právny záver o nemožnosti domáhať sa ochrany vlastníckeho práva podľa všeobecných predpisov, a to ani formou určenia vlastníckeho práva, podmienil možnosťou domáhať sa ochrany postupom podľa reštitučného predpisu ako špeciálneho, teda danosťou reštitučného nárok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: veterinárne požiadavky, prevádzkovateľ, nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potraviny, štátna kontrola
Právna veta: Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov stanovuje príslušným prevádzkovateľom všeobecnú povinnosť, ktorej podstatou je, aby sa potraviny, ktoré nevyhovujú požiadavkám na akosť, vôbec nedostali na trh, t. j. vôbec vylúčiť možnosť zo strany spotrebiteľov nakúpiť takéto nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potraviny. Viazať túto povinnosť až na zistenie kontrolných orgánov by celkom stratilo svoj zmysel, pretože do prípadnej štátnej kontroly a jej záverov by takéto nevyhovujúce potraviny boli stále na trhu a je úlohou a povinnosťou prevádzkovateľa takéhoto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zahladenie odsúdenia podľa § 121 Tr. zák., zahladenie odsúdenia podľa Trestného poriadku, register trestov, zahladenie odsúdenia mlasistvého
Právna veta: Rozhodovanie súdu o zahladení odsúdenia je podmienené žiadosťou odsúdeného, osôb, ktoré by mohli v prospech odsúdeného podať odvolanie alebo návrhom záujmového združenia občanov (§ 469 Tr. por.). Tým, je jednoznačne dané, že súd nerozhoduje z úradnej povinnosti (ex officio). Ak odsúdený túto možnosť nevyužije, jeho odsúdenie je v registri trestov naďalej vykazované so všetkými s tým spojenými právnymi (i morálnymi) dôsledkami. Výnimkou z uvedeného je zahladenie odsúdenia mladistvého, ktorému bol uložený trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, dňom výkonu tohto trestu zo zákona (§ 121 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: podanie dovolania, oslobodenie od súdnych poplatkov, Centrum právnej pomoci, advokát, ustanovenie zástupcu
Právna veta: Procesným predpokladom pre ustanovenie zástupcu z radov advokátov v zmysle tohto ustanovenia sú a/ žiadosť účastníka konania, b/ splnenie predpokladov pre oslobodenie od súdnych poplatkov, c/ danosť takej potreby ochrany záujmov účastníka konania, ktorá je v priamej súvislosti s predmetom konania. Pokiaľ má byť účastníkovi zástupca ustanovený, musia byť uvedené predpoklady splnené kumulatívne.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 1 ústavy SR, príslušnosť v civilnom sporovom konaní, návrh dedičky na prikázanie veci, dodatočné prejednanie dedičstva, výnimka z ústavne garantovanej zásady, mimoriadny charakter, kritéria príslušnosti, výnimka zo zásady, dôvod vhodnosti
Právna veta: Podľa § 12 ods. 2, ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p.) možno vec prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Vzhľadom na charakter delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejedná a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, musí mať aj dôvod delegácie vždy výnimočný (mimoriadny) charakter, pretože takýto postup je súčasne výnimkou z ústavne garantovanej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Preto aplikácia ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy len z dôvodo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, námietka zaujatosti sudcov, prikázanie veci inému súdu, náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, nutná delegácia, relevantný vzťah k veci, sudca vylúčený z prejednávania
Právna veta: Prikázanie veci v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 O.s.p. prichádza do úvahy len vtedy, ak súd nemôže vo veci konať, lebo jeho sudcovia sú vylúčení. Za takýchto okolností musí byť vec prikázaná inému súdu. Nutná delegácia v zmysle citovaného zákonného ustanovenia je teda „viazaná“ na ustanovenie § 14 ods. 1 O.s.p., z ktorého vyplývajú skutočnosti zakladajúce dôvod, pre ktorý je sudca vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci. Takáto námietka (a s ňou spojená nutná delegácia) nemôže byť predmetom samostatného súdneho konania, ale takého konania, ktoré sa vo veci už začalo na návrh (ako sa to s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie na odvolacom súde podľa OSP, rozsudok súdu v sporovom konaní, členstvo v poľovníckej spoločnosti, nahradenie súhlasu členskej schôdze, Verejné vyhlásenie rozsudku, predvolávanie účastníkov konania
Právna veta: Z ustanovenia § 156 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že vo veciach, v ktorých odvolací súd rozhoduje vo veci samej rozsudkom bez nariadenia ústneho pojednávania (§ 214 O.s.p.), nemá súd povinnosť adresne predvolávať účastníkov konania na verejné vyhlásenie rozsudku; povinnosťou súdu je len všeobecne neadresne oznámiť miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku na svojej úradnej tabuli.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 1 ústavy SR, vylúčenie sudcov, nedostatok návrhu na začatie konania, vyrubenie súdneho poplatku za námietku zaujatosti, vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci, námietka zaujatosti sudcov, náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti, nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l O.s.p. predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skúmanie podmienok konania, zamietnutie návrhu na prerušenie konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, funkčná príslušnosť súdu, návrh na prejudiciálne zodpovedanie otázok, procesné podmienky konania
Právna veta: Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Občiansky súdny poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako i na strane účastníkov konania), ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (prvá hlava, prvá časť). Procesné podmienky obsahovo vyjadrujú predpoklady rozhodovania vo veci samej a súd ich skúma ex offo, preto ak súd po ich preskúmaní dôjde k záveru, že v konaní ide o taký ich nedos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľ, dovolanie vedľajšieho účastníka, trovy konania, združenie na ochranu spotrebiteľov, rozhodnutie o trovách konania
Právna veta: Postup odvolacieho súdu podľa § 213 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku neprichádza do úvahy pri rozhodovaní o trovách konania.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: poplatková povinnosť, osobné pomery účastníka, individuálne osobné oslobodenie, oslobodenie, oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 138 upravuje možnosť individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov (niekedy nazývaného aj oslobodením na návrh účastníka, alebo individuálneho osobného oslobodenia). Pri rozhodovaní súdu o žiadosti účastníka o oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O.s.p. ide druhovo o úplne odlišné\ oslobodenie (než je vecné oslobodenie konania od súdnych poplatkov podľa zákona o súdnych poplatkoch), pri ktorom súd skúma osobné pomery účastníka, resp. charakter uplatňovaného práva, a na základe týchto (individuálnych) okolností, môže svojím rozhodnutím ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci konania o dedičstvo, odvolanie v sporovom konaní, potencionálny dediči
Právna veta: Výpočet prípadov, v ktorých poručiteľov veriteľ je účastníkom konania o dedičstve, je v § 175b O.s.p. taxatívny. V tomto ustanovení ide o dve skupiny veriteľov (podľa toho, či veriteľ je jediným účastníkom konania o dedičstve, alebo či je ním popri dedičovi). Do prvej skupiny patrí ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb a súd mu vydal poručiteľov majetok nepatrnej hodnoty (§ 175h ods. 2 O.s.p.). Do druhej skupiny, v ktorej veriteľ poručiteľa vystupuje v podstate ako „protivník“ dediča (dedičov), sa zaraďuje veriteľ, ktorý: a/ sa s dedičom (dedičmi) dohodol na prenechaní predlženého de ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie dovolania, dovolanie žalobcu, odňatie možnosti konať pred súdom, zmeškanie lehoty na podanie odvolania, uloženie povinnosti uverejniť tlačovú opravu nepravdivých a pravdu skresľujúcich údajov, posledný deň lehoty
Právna veta: Podľa § 240 ods. 1 veta prvá O.s.p. účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Podľa § 240 ods. 2 O.s.p. zmeškanie lehoty uvedenej v odseku 1 nemožno odpustiť, lehota je však zachovaná, ak sa dovolanie podá v lehote na odvolacom alebo dovolacom súde. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak konie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zástupcovia účastníkov na základe rozhodnutia súdu, podanie dovolania, náhrada škody vzniknutej pri poistnej udalosti, zamietnutie návrhu navrhovateľa na zaplatenie istiny, povinné právne zastúpenie dovolateľa v dovolacom konaní, plnomcenstvo, kvalifikovaný zástupca
Právna veta: Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Za splnenia podmienok uvedených v § 30 O.s.p. súd na žiadosť dovolateľa o ustanovenie advokáta ho odkáže na Centrum právnej pomoci, ktorý o jeho žiadosti rozhodne. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zasta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka nedostatočného odôvodenia úvah súdu, zásah spočívajúci vo vyjadrení žalobcu, náhrada nemajetkovej ujmy , právo na spravodlivý proces, princípy riadneho a spravodlivého procesu, spravodlivý proces
Právna veta: Právo na spravodlivý proces je naplnené tým, že všeobecné súdy zistia skutkový stav a po výklade a použití relevantných právnych noriem rozhodnú tak, že ich skutkové a právne závery nie sú svojvoľné, neudržateľné a nie sú prijaté v zrejmom omyle konajúcich súdov, ktoré by popreli zmysel a podstatu práva na spravodlivý proces. Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre opakovane zdôraznil, že nezávislosť rozhodovania všeobecných súdov sa má uskutočňovať v ústavnom a zákonnom procesnoprávnom a hmotnoprávnom rámci. Procesnoprávny rámec predstavujú predovšetkým princípy riadneho a sprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik nadobúdacieho titulu vlastníckeho práva, rozhodnutie zásadného právneho významu, vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Právna veta: Z ustanovenia § 238 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že odvolaciemu súdu je zverené oprávnenie výrokom rozsudku založiť prípustnosť dovolania v prípade, že toto rozhodnutie je zásadného právneho významu. Táto možnosť však neznamená, že by odvolací súd bol oprávnený vysloviť prípustnosť dovolania úplne ľubovoľne, zákon jeho úvahu v tomto smere ohraničuje rámcom posúdenia zásadnosti rozhodnutia po právnej stránke. Procesná možnosť odvolacieho súdu založiť prípustnosť dovolania nesmie ani v tomto prípade viesť k prenášaniu ťažiska rozhodovania odvolacieho súdu na súd dovolací. Z prieskumnej povahy dovolaci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: trvanie väzby, zločin vydierania, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny, sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR, existencia dôvodov väzby, predĺženie lehoty trvania väzby
Právna veta: Každé predĺženie lehoty trvania väzby je samostatným úkonom, ktorý automaticky nenadväzuje na predchádzajúce rozhodnutie o predĺžení tejto lehoty. Pri každom takomto rozhodovaní sa totiž osobitne skúma existencia dôvodov väzby v danej situácii a dôvody na predĺženie jej trvania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Ústav na výkon väzby, väzba obvineného, trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom, rozhodnutie o väzbe, dĺžka väzby, výrok dovolanie zruší , trest odňatia slobody
Právna veta: Podľa § 380 ods. 2 Tr. por., ak sa vykonáva na obvinenom trest odňatia slobody uložený mu pôvodným rozsudkom a dovolací súd na dovolanie výrok o tomto treste zruší, rozhodne súčasne o väzbe. Dĺžka trvania väzby obvineného sa podľa § 380 ods. 3 Tr. por. posudzuje samostatne a nezávisle od väzby v pôvodnom konaní.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: započítanie väzby a trestu, uložený trest, trest odňatia slobody, sťažnosť odsúdeného, započítanie doby vo väzbe, doba vo väzbe, trestné stíhanie vo väzbe
Právna veta: Podľa § 45 ods. 1 Tr. zák. ak sa viedlo proti páchateľovi trestné stíhanie vo väzbe a dôjde v tomto konaní k jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba strávená vo väzbe do uloženého trestu, prípadne do úhrnného trestu alebo súhrnného trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Rovnako sa postupuje, ak súd upustí od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu. V zmysle platnej judikatúry započítanie doby strávenej vo väzbe do uloženého trestu podľa § 45 ods. 1 Tr. zák. prichádza do úvahy len vtedy, keď bol páchateľ vo väzbe v tom konaní, v ktorom došlo k jeho odsúdeniu a ul ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, námietka zisteného skutkového stavu, úmysel usmrtiť, afekt zlosti, obzvlášť závažný zločin vraždy, zásada voľného hodnotenia, Proces dokazovania
Právna veta: Proces dokazovania (a to nielen z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých, vo veci vykonaných dôkazov, dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v ustanovení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: informačná povinnosť §20, námietky odsúdeného, snaha odsúdeného dovolať sa obnovy konania, trest odňatia slobody, uznanie cudzieho rozhodnutia, zrušenie právoplatného rozsudku, právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku , Európsky súd pre ľudské práva
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že námietky odsúdeného, že požiadal o obnovu konania a podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva nemajú vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku Krajinského súdu vo Viedni a Vrchného krajinského súdu vo Viedni. Právoplatnosť charakterizuje nezmeniteľnosť rozhodnutia, ktorá vyjadruje definitívne skončenie konkrétneho prípadu, výnimočne, v presne stanovených prípadoch a postupoch, sa pripúšťa zrušenie právoplatného rozsudku, najmä konaním o dovolaní, obnovou konania. Rozhodnutie je záväzné, t.z., že vec, ktorá je predmetom rozhodnutia, je vyriešená definitív ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: dôvody dovolania, neosvedčenie sa obvinenej v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, protialkoholické liečenie ústavnou formou, dohoda o vine a treste, vzdanie sa práva na prerokovanie pred súdom, uzavretie obojstranne výhodnej dohody, štruktúrované dohody
Právna veta: Dohoda o vine a treste je osobitným druhom konania, ktorý je upravený v siedmej hlave Trestného poriadku. Význam konania o dohode o vine a treste spočíva najmä v tom, že správne vedené a štruktúrované dohody sú prospešné tak pre obvineného, ako aj pre spoločnosť. Podstata tohto inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstranne výhodnej dohody medzi prokurátorom a obvineným o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom táto dohoda následne podlieha schváleniu súdu. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie veci pred nezávislým a nestranným súdom na hlavnom pojednávaní a tres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: dôvody väzby, trestný čin ťažkej lúpeže, európsky zatýkací rozkaz, sťažnosť vyžiadanej osoby, vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, Verejný záujem, obava z úkonu alebo skrývania sa
Právna veta: Pre vzatie do predbežnej väzby v konaní o vydanie do cudziny nie je potrebné odôvodniť obavu z úkonu alebo skrývania sa, ako tomu je v prípade väzobného dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. a/ Tr. por. Verejný záujem prevažujúci nad rešpektovaním osobnej slobody jednotlivca spočíva v potrebe zabezpečenia prítomnosti zadržanej osoby na území Slovenskej republiky dovtedy, kým štát, ktorý má záujem na jej vydanie, nepredloží žiadosť o jej vydanie. Výsledkom rozhodovania predsedu senátu krajského súdu môže byť vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby alebo jej prepustenie na slobodu, najmä s prihliad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, nekalá podmienka, úverová zmluva, neprijateľná rozhodcovská doložka, exekučná vec, princíp ochrany práv spotrebiteľa
Právna veta: Skúmaním platnosti rozhodcovskej doložky (dohodnutej v spotrebiteľskej veci, t.j. vo veci vyplývajúcej zo spotrebiteľského právneho vzťahu, ktorým je právny vzťah založený právnou skutočnosťou - spotrebiteľskou zmluvou) súdy v exekučnom konaní nepreskúmavali vecnú správnosť rozhodcovského rozsudku, ale len realizovali svoje oprávnenie vyplývajúce zo zákona, a to z ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, t.j. oprávnenie posúdiť, či tento exekučný titul nie je v rozpore so zákonom a v danom prípade aj s ustanovením § 45 ods. 1 a 2 zákona o rozhodcovskom konaní. V tejto súvislosti treba uvie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážky postupu konania, návrh na prerušenie súdneho konania, rozhodcovská doložka, spotrebiteľská zmluva, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, nepripustenie vstupu vedľajšieho účastníka do konania
Právna veta: Ustanovenie § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. ukladá súdu povinnosť prerušiť konanie len vtedy, ak dospel k záveru (rozhodol), že požiada Súdny dvor o rozhodnutie o predbežnej otázke, lebo je potrebné podať výklad komunitárneho práva, ktorý je rozhodujúci pre riešenie danej veci. Vnútroštátny súd nie je povinný vyhovieť každému návrhu účastníka konania na prerušenie konania a postúpenie návrhu Súdnemu dvoru na vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke. Túto povinnosť nemá ani vtedy, keď prípadne v určitej veci aplikuje ustanovenie zákona platného v Slovenskej republike, do ktorého bol prenesený obsah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úkony účastníkov, exekučné konanie, neplatné splnomocnenie, splnomocnenec a splnomocniteľ, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, Exekučný titul - notárska zápisnica, záujmy nebankového subjektu, konanie in fraudem legis
Právna veta: Právna teória aj prax označuje za konanie in fraudem legis konanie subjektu, ktorý formálne postupuje podľa práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok právnou normou zakázaný alebo nepredvídaný a nežiaduci. Úkon takto urobený nie je v priamom rozpore so zákonom, ale svojimi účinkami a najmä cieľom zákon obchádza. Dovolací súd za konanie in fraudem legis považuje aj konanie, v rámci ktorého určitý nebankový subjekt robí rôzne dvojstranné právne úkony (zmluvy o úvere, záložné zmluvy, dohody o zastúpení a pod.) tak, že má vopred vytypovaného „zástupcu“ druhej zmluvnej strany, následné úkony kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Merito: Priestupok
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dopravné značenie, nevedomá nedbanlivosť, pojem priestupku, zavinenie podľa ZP
Právna veta: Pri priestupku je podľa už citovaných ustanovení dôležité nielen to, či ide o konanie, ktoré je za priestupok výslovne označené v Zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ale musí ísť o konanie, ktorého sa obvinený z priestupku dopustil prinajmenšom z nevedomej nedbanlivosti a musí sa ním porušovať alebo ohrozovať záujem spoločnosti.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie pri predbežnom prejednaní obžaloby, trvanie väzby, pominutie dôvodu kolúznej väzby, obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, odmietnutie obžaloby, princíp rovnosti zbraní, žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, vyvodenie záveru o prieťahoch, konanie pre obzvlášť závažný zločin
Právna veta: Odmietnutím obžaloby a vrátením veci prokurátorovi (§ 244 ods. 1 písm. h/ Tr. por.), plynie nová základná sedemmesačná lehota väzby v rámci lehoty uvedenej v § 76 ods. 7 Tr. por. (v konkrétnom prípade podľa § 76 ods. 7 písm. c/ Tr. por. na prípravné konanie pripadá lehota najviac dvadsaťpäť mesiacov, keďže proti obvinenému je vedené konanie pre obzvlášť závažný zločin) odo dňa, keď bol spis doručený prokurátorovi (§ 76 ods. 10 Tr. por.). Samotné ustanovenie § 76 ods. 10 Tr. por. počíta so situáciou, kedy po odmietnutí obžaloby a vrátení veci prokurátorovi plynie zo zákona nová základná sedemme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučné konanie, konanie v mene splnomocniteľa, neplatné splnomocnenie na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, poverenie na vykonanie exekúcie, prekážka rei iudicatae, notárska zápisnica, individuálny právno-aplikačný akt
Právna veta: Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu, je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať. Z uvedených dôvodov udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nezakl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonávanie dôkazov, exekučný titul, žiadosť exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, neprijateľná podmienka zmluvy, zamietnutie návrhu oprávnenej na prerušenie konania, spotrebiteľská zmluva, rozhodcovská doložka, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok
Právna veta: Po podaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súd preskúmava žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. Pri tom medziiným skúma, či návrh na vykonanie exekúcie má všetky náležitosti, či je k návrhu pripojený exekučný titul opatrený potvrdením (doložkou) o vykonateľnosti, či je exekučný titul materiálne vykonateľný, či sú oprávnený a povinný osobami uvedenými v exekučnom titule a či sú splnené všeobecné podmienky konania v zmysle § 103 O.s.p. Exekučný súd v štádiu skúmania, či žiadosť o udelenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev, subvenčný podvod, vylákanie príspevku zo štátneho rozpočtu, faktúra na úhradu, nepravdivé tvrdenie, obstarávateľská zmluva, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin subvenčného podvodu, spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov, falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz
Právna veta: Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1 Tr. zák. spácha, kto použije, alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Z tohto ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti časti nájomnej zmluvy, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, neplatnosť rozhodcovskej doložky, prekážka rozsúdenej veci, rozhodcovská doložka, rovnaké skutkové tvrdenia, existencia prekážky
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Ten istý predmet konania je daný vtedy, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, z ktorých bol uplatnený (t.j. ak vyplýva z rovnakého s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: exekučný titul, materiálne nevykonateľný exekučný titul, neplatnosť rozhodcovského rozsudku, spotrebiteľská zmluva, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, ochrana práv spotrebiteľa, existencia a platnosť rozhodcovskej zmluvy
Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie, či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy, má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť (nezáväznosť) rozhodcovského rozsudku. Takúto interpretáciu ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyžaduje účel právnej úpravy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné prostriedky, zadováženie znaleckého posudku účastníkom konania, hodnotenie dôkazov, výsluch znalca, listinný dôkaz, znalecký posudok
Právna veta: Ak je súdu v konaní predložený posudok, ktorý síce vypracovala osoba zapísaná v zozname znalcov, avšak jeho vypracovanie nenariadil súd (napr. posudok bol vypracovaný na základe požiadania účastníka konania, prípadne v trestnom konaní ), skutočne nejde o znalecký posudok v zmysle § 127 O.s.p. Aj takýmto „posudkom“ možno však vykonať dôkaz, ale iba ako listinou (viď R 22/1979, R 31/1993). Rozdielnosť sa prejaví najmä v hodnotení tohto dôkazu. Pokiaľ súd napriek tomu v procese vyhodnocovania výsledkov vykonaného dokazovania prizná stupeň preukázanosti zistení zodpovedajúcich inak zistenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pokuta za priestupok, neúčinnosť exekučného titulu, obsah práva na súdnu ochranu, prekluzívna lehota, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Odňatím možnosti konať sa rozumie taký chybný procesný postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia tých jeho procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Predmetnému dôvodu dovolania sú vlastné tri pojmové znaky : 1/ odňatie možnosti konať pred súdom, 2/ to, že k odňatiu možnosti konať došlo v dôsledku postupu súdu, 3/ možnosť konať pred súdom sa odňala účastníkovi konania. Vzhľadom k tej skutočnosti, že zákon bližšie v žiadnom zo svojich ustanovení pojem odňatie možnosti konať pred súdom nešpecifikuje, pod odňa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, neprijatie písomného sľubu obvineného, nahradenie väzby, sťažnosť obvineného, peňažná záruka, prepustenie na slobodu, ponechanie obvineného na slobode
Právna veta: Podľa § 81 ods. 1 Tr. por. ak je daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a/ alebo písm. c/, môže súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie rozhodnúť o ponechaní obvineného na slobode alebo o jeho prepustení na slobodu aj vtedy, ak obvinený zložil peňažnú záruku a súd alebo sudca pre prípravné konanie ju prijme. Ak je obvinený stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, je daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 2 písm. a/ až písm. c/ alebo písm. e/, alebo obvinený bol vzatý do väzby podľa odseku 4 alebo podľa § 80 ods. 3, možno peňažnú záruku prijať, len ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: obvinený stíhaný na slobode, prípravné konanie vykonané bez obhajcu, nevzatie obvinenéhodo väzby, zistenie priťažujúcej okolnosti, zločin lúpeže, porušenie práva na obhajobu
Právna veta: Podľa ustálenej praxe dovolacieho súdu vo vzťahu k výkladu dovolacích dôvodov uvedených v ustanovení § 371 ods. 1 písm. c/, písm. g/ Tr. por. je potrebné uviesť nasledovné. Zásadným porušením práva na obhajobu (§ 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.) je stav, keď obvinený po určitú časť trestného konania nemal obhajcu napriek tomu, že ho mal mať, a orgány činné v trestnom konaní v tomto čase skutočne vykonávali úkony trestného konania, ktoré smerovali k vydaniu meritórneho rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté dovolaním. Dovolací dôvod podľa § 371 písm. g/ Tr. por. možno uplatniť len v prípade, ak dôjde k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody, opakované páchanie rovnakého trestného činu, zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, psychické utrpenie, obavy z uskutočnenia vyhrážok, trestnoprávny postih, týranie blízkej osoby a zverenej osoby
Právna veta: Pre posúdenie, či páchateľ naplnil znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 2 písm. c/ Tr. zák. je rozhodujúce, aby aspoň prvý čiastkový útok aktuálne posudzovaného pokračovacieho trestného činu bol spáchaný v období dvadsiatich štyroch mesiacov plynúcom od odsúdenia alebo prepustenia, resp. podmienečného prepustenia páchateľa z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za taký čin. Ide teda o trestnoprávnu recidívu a nie o o viacčinný rovnorodý súbeh, ktorá je časovo viazaná na začatie páchania alebo spáchanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin, trestný čin podvodu formou pokusu, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, sťažnosť odsúdeného, skutková podstata trestného činu, príčinná súvislosť, nedostatok následku
Právna veta: Skutková podstata trestného činu obsahuje objekt a následok, ktorý útokom páchateľa na chránený spoločenský vzťah vznikne. Pokus trestného činu, na rozdiel od dokonaného trestného činu, je charakterizovaný predovšetkým nedostatkom následku, ktorý je obligatórnym znakom skutkovej podstaty trestného činu. Pokus vyvoláva len nebezpečie rôznej intenzity, že následok môže byť spôsobený. Z uvedeného teda plynie, že u pokusu trestného činu /§ 8 ods. Tr. zák./ sa nikdy nerozvinula príčinná súvislosť medzi konaním páchateľa a následkom jeho konania - ako aj v tomto prípade
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absencia bdelosti spotrebiteľa pri dojednaní rozhodcovskej doložky, exekučné konanie, nekalá podmienka, spotrebiteľská zmluva, rozhodcovský rozsudok, Prekážka rozsúdenej veci
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia vedie v každom štádiu konania k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého premetu konania a tých istých osôb. Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní, a to ani vtedy, ak exekučný súd skúma, či exekučný titul vydaný vo forme ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: osobitné ustanovenia o chodcoch, povinnosti vodiča, neprispôsobenie rýchlosti situácii v cestnej premávke, dopravná nehoda s následkom smrti, súbežné porušenie pravidiel cestnej premávky, trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel, všeobecne záväzný právny predpis, zákon o cestnej premávke
Právna veta: Dovolací súd v tejto súvislosti odkazuje v podrobnostiach o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a umiestňovanie na ceste na všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra. Týmto predpisom je vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Z.z., účinná od 1. februára 2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príloha 1 tejto vyhlášky, II. Diel - význam dopravných značiek, prvá časť - zvislé dopravné značky, článok 1 - výstražné značky pod bodom (17) význam značky A15 - Deti spočíva v tom, že u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin šírenia poplašnej správy, poplašná a objektívne nepravdivá správa, nevyhnutnosťou prijať príslušné opatrenia, ktoré s poplašnou správou súvisia, šírenie poplašnej správy
Právna veta:


Skutková podstata prečinu šírenia poplašnej správy podľa § 361 ods. 1, 2 Tr. zákona považuje za takúto správu nielen to, že správa musí byť poplašná /umiestnenie bomby/, ale aj objektívne nepravdivá. Nebezpečenstvo je potom vyvolané nie samotným šírením tejto správy, ale nevyhnutnosťou prijať príslušné opatrenia, ktoré s takouto správou súvisia, v konkrétnom prípade evakuácia budovy súdu a pod. n: justify;">
 

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príslušnosť súdu na rozhodnutie o obnove konania, právo obvineného na spravodlivý proces, dovolanie proti obnove konania, vylúčenie sudcov z rozhodovania, sudca v prvom stupni
Právna veta: Podľa § 397 ods. 2 Tr. por. o návrhu na povolenie obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozhodnutím súdu, rozhoduje iný samosudca alebo iný senát súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že z rozhodovania o návrhu na povolenie obnovy konania sú vylúčení sudcovia, ktorí v pôvodnom konaní rozhodovali na súde prvého stupňa. Zmyslom tohto ustanovenia je zabezpečenie nestrannosti a nezaujatosti sudcov pri rozhodovaní o povolení obnovy konania v súlade s právom obvineného na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru s cieľom, aby v konaní o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, vyjadrenie ošetrujúceho lekára, zdravotný stav účastníka, pravidlá pre odročenie pojednávania, lekársky uznaná práceneschopnosť
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu upravené v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, trestný čin porušovania domovej slobody, dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, objektívne a spravodlivé rozhodnutie súdu, dodržanie zásady ústnosti, uplatnenie základných zásad trestného konania
Právna veta: Za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia náležité zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprostrednosti, čo najrýchlejšie prejednanie veci, výchovné pôsobenie trestného konania na obvineného i na ostatných občanov a zabezpečia najmä dôveru občanov v nestranné, objektívne a spravodlivé rozhodnutie súdu v prípadoch, kedy sú vylúčení všetci sudcovia príslušného súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, spsôsobenie ľahkých zranení, trest odňatia slobody, práceneschopnosť, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, skutková veta, zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu
Právna veta: Dovolací súd v súvislosti s uplatneným dôvodom dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. konštatuje, že tento dovolací dôvod sa týka nesprávnej aplikácie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu na zistený skutkový stav. Z dikcie, ktorá je obsahom dôvodu „pod písmenom i“ vyplýva, že dovolací súd je zisteným skutkovým stavom viazaný, ale len za predpokladu, že tkzv. skutková veta obsiahnutá vo výrokovej časti rozsudku obsahuje vyjadrenia všetkých skutkových okolností, ktoré vyžaduje použitá právna kvalifikácia skutku. Poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, nečinnosť orgánu verejnej správy, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, osobitný predpis, povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť
Právna veta: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom\
ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný, môže sa domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť. Návrh nie je prípustný, ak navrhovateľ nevyčerpal prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: podanie odvolania, posudkový lekár sociálneho poistenia, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, invalidný dôchodok, zákonná lehota na podanie odvolania, poučenie o lehote na podanie odvolania, odvolanie e-mailovou poštou
Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 v spojení s § 246c OSP odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa odseku 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo, ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia (§ 204 ods. 2 OSP). Pre včasnosť podania opravného prostriedku nestačí, aby bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: organizačná zmena, určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a náhradu mzdy, zrušenie pracovného miesta, relevantný dovolací dôvod, procesná vada konania, nepreskúmateľnosť rozhodnutia
Právna veta: Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia za dôsledok a vonkajší prejav tzv. inej procesnej vady konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p. (porovnaj rozsudok najvyššieho súdu z 28. augusta 1997 sp. zn. 2 Cdo 5/1997, uverejnený v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky ako judikát R 111/1998). Takáto procesná vada je síce relevantným dovolacím dôvodom (ak mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci), sama osebe ale prípustnosť dovolania nezakladá. Dovolací súd len pre úplnosť dodáva, že kritériom pre posúden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu, skúmanie podmienok konania, dovolanie povinnej proti uzneseniu, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, nedostatok funkčnej príslušnosti súdu, prejednanie dovolania
Právna veta: Keďže dovolanie môže byť podané len proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, Občiansky súdny poriadok ani neupravuje funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prejednanie dovolania smerujúceho proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa. Nedostatok funkčnej príslušnosti súdu na prejednanie veci patriacej do právomoci súdov je neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, ktorý musí mať za následok zastavenie konania (§ 104 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 243c O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul v rozpore so zákonom, rozsudok rozhodcovského súdu, spotrebiteľská zmluva , individuálne dojednaná rozhodcovská doložka
Právna veta: Pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený, a zároveň povinný riešiť otázku, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe platne uzavretej rozhodcovskej zmluvy (rozhodcovskej doložky). Len platná rozhodcovská doložka môže totiž založiť právomoc na konanie rozhodcovského súdu v rozhodcovskom konaní. Skúmaním platnosti rozhodcovskej doložky obsiahnutej v spotrebiteľskej zmluve súdy v danom konaní nepreskúmavali vecnú správnosť rozhodcovského rozsudku, ale len realizovali oprávnenie vyplývajúce zo zákona (§ 44 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: riešenie sporov z platobného styku, spory z platobného styku, príslušnosť rozhodcovského súdu, rozhodcovský súd, spotrebiteľský spor s klientom, individuálne postavenie banky
Právna veta: Ustanovenie § 67 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z.z. má podstatne konkrétnejšiu povahu, zohľadňujúcu individuálne postavenie banky a okolnosti prípadu, v ktorom dodávateľom je banka a v jej spotrebiteľskom spore s klientom ide o plnenie z bankového obchodu. Podľa tohto ustanovenia sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné spoločne alebo prostredníctvom svojho záujmového združenia zriadiť stály rozhodcovský súd podľa osobitného zákona so sídlom v Bratislave; štatútom tohto stáleho rozhodcovského súdu sa môžu zriadiť aj jeho pobočky. Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z.z. stály rozhodcovský súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul a prekážka res iudicata, priame právne účinky, individuálny právno-aplikačný akt, rozhodnutie vo veci samej, poverenie na vykonanie exekúcie, exekučné konanie
Právna veta: Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je ale rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu, je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať. Udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nezakladá preto prekáž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, náklady na odtiahnutie vozidla, dtiahnutie vozidla odťahovacou službou navrhovateľa, Neprípustnosť dovolania, zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu, lex specialis derogat legi generali
Právna veta: Ustanovenie § 238 ods. 5 O.s.p. je [špeciálnym (v zmysle konkrétnejším)] ustanovením, ktorého aplikácia má v zmysle právneho princípu „lex specialis derogat legi generali“ prednosť pred (všeobecnejšími) ustanoveniami § 238 ods. 1 až 3 O.s.p. V nadväznosti na to treba konštatovať, že ak výška peňažného plnenia, o ktorom rozhodoval odvolací súd, neprekročila v určitej veci násobky minimálnej mzdy uvedené v § 238 ods. 5 O.s.p., je dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu neprípustné, i keď smeruje proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu (§ 238 ods. 1 O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nevykonateľnosť rozhodnutia, platnosť rozhodcovskej doložky, exekučný súd, prieskumná činnosť exekučného súdu
Právna veta: Skúmaním platnosti rozhodcovskej doložky súdy v exekučnom konaní nepreskúmavali vecnú správnosť označeného rozhodcovského rozsudku, ale len realizovali svoje oprávnenie vyplývajúce z § 44 ods. 2 Exekučného poriadku a § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z.z. Takéto oprávnenie má exekučný súd aj keď spotrebiteľ nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy postupom podľa zákona č. 244/2002 Z.z. Ak exekučný súd zistí, že rozhodnutie pripojené k návrhu na vykonanie exekúcie nie je vykonateľné, je aj v prípade rozhodcovského rozsudku oprávnený konštatovať jeho nevykonat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 1 ústavy SR, zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania, návrh na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, prenesenie miestnej príslušnosti súdu, určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, Dôvody delegácie, výnimka z práva účastníka, dôvod vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dôkazu, zásah do súkromia, právo na sudnu ochranu
Právna veta: Nevyslovenie jednoznačného právneho názoru všeobecného súdu k otázke vzájomného vzťahu dvoch právnych predpisov z hľadiska aplikovateľnosti jedného z nich na danú vec, ktorý je relevantný pre jeho rozhodnutie, je takým nedostatkom, ktorý zakladá porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd skúmal v prvom rade námietku sťažovateľa o neprípustnosti použitia obrazovo-zvukového záznamu v správnom konaní, teda námietku, že použitím tohto dôkazu získaného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: čl. 8 ESĽP, čl. 48 ods. 2 ústavy SR, biologický otec dieťaťa narodeného mimo manželstva, Niemietz v Nemecko, rozsudok zo 16. decembra 1992, séria A, č. 251-B, s. 33 — 34, § 29, rešpektovanie súkromného života, právo nadviazať vzťahy s ľuďmi, aspekt individuálnej fyzickej a sociálnej identity, fyzická a psychická integrita osoby, právo na súkromie sociálnej identity, určenie otcovstva mimomanželského dieťaťa
Právna veta: Súkromný život podľa názoru ESĽP zahŕňa fyzickú a psychickú integritu osoby a niekedy môže zahŕňať aspekty individuálnej fyzickej a sociálnej identity. Rešpektovanie „súkromného života“ musí zahŕňať do určitej miery aj právo nadviazať vzťahy s inými ľuďmi (m. m. pozri aj Niemietz v Nemecko, rozsudok zo 16. decembra 1992, séria A, č. 251-B, s. 33 — 34, § 29). Z už uvedeného preto vyplýva, že «nie je dôvod, prečo by z pojmu „súkromný život“ bolo treba vylúčiť určenie právneho vzťahu medzi dieťaťom narodeným mimo manželstva a jeho biologickým otcom. Skutkový stav veci preto patrí do rozsahu pôsob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, spôsoby dobrovoľného výkonu rozhodnutia, úprava styku rodičov s maloletými deťmi, priamy spôsob výkonu rozhodnutia o výchove maloletých det
Právna veta: Predmetom konania je výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí podľa § 272 OSP a nasl., a to realizácia práva sťažovateľa na styk s jeho maloletými deťmi. Vzhľadom na povahu vymáhanej povinnosti, resp. na povahu práva, ktorého realizácia sa nútene vykonáva, zákon nestanovuje konkrétne a výlučné spôsoby výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí (porovnaj § 272 ods. 2 OSP). Zákon ustanovuje len niektoré právne nástroje, ktoré majú viesť k dobrovoľnému plneniu rozhodnutia, prípadne k podrobeniu sa rozhodnutiu, napr. písomná výzva, upozornenie a nariadenie pojednávania (§ 272 ods. 3 OSP), ukl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, podnet na podanie mimoriadneho dovolania generálnemu prokurátorovi SR § 243e až § 243j OSP, priamo dostupné účinné právne prostriedky, povinnosť vyčerpať všetky právne prostriedky, účinný a dostupný právny prostriedok nápravy, opakovaný podnet na podanie mimoriadneho dovolania, plynutie lehoty podľa § 53 ods. 3 zákona o Ústavnom súde , podnet na podanie mimoriadneho dovolania
Právna veta: S citovaným názorom sťažovateľa na plynutie lehoty podľa § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde sa ústavný súd nemôže stotožniť a v tejto súvislosti poukazuje na svoju ustálenú judikatúru, ktorej súčasťou je aj právny názor, podľa ktorého podnet na podanie mimoriadneho dovolania generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky (§ 243e až § 243j Občianskeho súdneho poriadku) ani prípadný opakovaný podnet nemožno z hľadiska čl. 127 ods. 1 ústavy považovať za účinný a dostupný právny prostriedok nápravy, ktorý je predpokladom (podmienkou) podania sťažnosti ústavnému súdu podľa tohto článku ústavy, a pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kontradiktórnosť konania, princíp stability súdneho rozhodnutia, právo na spravodlivé súdne konanie, právo na sudnu ochranu, právna istota, mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom
Právna veta: Princíp stability súdneho rozhodnutia vyjadrený jeho právoplatnosťou vyplýva z princípu právnej istoty ako jedného zo základných princípov právneho štátu. Postupom, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil rozsudok krajského súdu na základe mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora Slovenskej republiky len z dôvodu, pre ktorý mohol sám účastník konania podať dovolanie, sa Najvyšší súd Slovenskej republiky odchýlil od ústavne súladného výkladu aplikovaného zákonného ustanovenia o mimoriadnom dovolaní (§ 243e ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku), následkom čoho došlo k porušeniu zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: Dohovor o ochrane ľudských práv , daňové právo, požadovanie platenia daní od povinných subjektov, ukladanie daňových sankcií, ochrana daňového práva, právo na spravodlivé súdne konanie čl.6 ods. 1 Dohovoru, daňové konanie, daňová povinnosť
Právna veta: Daňové právo je jedným zo základných odvetví verejného práva, pričom dane sú prejavom autonómnej právomoci štátu, jeho oprávnenia požadovať od povinných subjektov ich platenie s cieľom získať zdroje na svoju existenciu a plnenie svojich úloh a funkcií. Aj preto rozhodovanie o daňových právach nemožno subsumovať pod rozhodovanie o občianskych právach a záväzkoch. Daňové otázky v niektorých prípadoch možno, vychádzajúc zo znenia dohovoru, podradiť pod pojem trestné obvinenie, kde je daná aplikovateľnosť dohovoru, to však len vtedy, ak ide o ukladanie daňových sankcií (napríklad pokút alebo v min ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: exekučný titul, dôkazy na podporu skutkového stavu v exekučnom titule, návrh dôkazov na vyvrátenie skutkových zistení exekučného súdu, legitímne očakávanie opätovného otvárania už otvorených otázok, možnosť vyjadrenia k vykonaným dôkazom, revidovanie skutkového stavu na ťarchu oprávneného, žiadosť o vydanie poverenia, vydanie poverenia § 44 ods. 2 Exekučný poriadok, exekučny titul, rozhodcovský rozsudok, Právo vyjadriť sa k vykonaným dôkazom
Právna veta: Ak exekučný súd pri rozhodovaní o vydaní poverenia podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vykonáva iné dôkazy než tie, ktoré sú výslovne uvedené v citovanom ustanovení (exekučný titul, návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o vydanie poverenia), ako aj v prípadoch, keď exekučný stav (či už po vykonaní takýchto dôkazov, alebo bez toho) na ťarchu oprávneného reviduje skutkový stav, na ktorom je založený exekučný titul, je povinný dať oprávnenému možnosť sa k takto vykonaným dôkazom a takto novo vytvorenej procesnej situácii vyjadriť. To platí bez ohľadu na to, či sa k nim oprávnený mal šancu vyjad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, schopnosť vyjadriť svoj názor, prítomnosť na prerokovaní veci, čl. 3 ods. 1 a čl. 12 ods. 1 a 2 Dohovoru o právach dieťaťa, neudržateľnosť rozsudku krajského súdu, prihliadnutie na názor maloletého, nezistenie názoru maloletého, ohľad na vek a rozumovú vyspelosť, nemožnosť vyjadriť sa k veci, Nevypočutie maloletého, neodôvodnenosť rozhodnutia
Právna veta: V súvislosti s poslednou námietkou, podľa ktorej sťažovateľka 2 a sťažovateľ 3 nedostali možnosť vyjadriť sa k veci, považuje ústavný súd za rozhodujúce, že touto otázkou sa krajský súd nijako explicitne vo svojom rozsudku nezaoberal. Neriešil teda, či sťažovateľka 2 a sťažovateľ 3 boli s ohľadom na ich vek a rozumovú vyspelosť schopní vyjadriť samostatne svoj názor, ale ani to, či vôbec a v kladnom prípade z akých zdrojov ich názory zisťoval. Už vonkoncom z rozsudku nevyplýva, či a akým spôsobom prihliadol na ich prípadné názory. Vychádzajúc z uvedeného treba konštatovať, že vo vzťahu k u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zjavná nedôveryhodnosť rozsudku krajského súdu, ustálenie vyššieho mesačného príjmu odporcu, rozhodujúci význam pri určení výživného pre maloleté dieťa, podstatne vyššie reálne príjmy odporcu, neúplne a nekompletné uvedenie príjmov odporcu, konkrétne odôvodnenie návrhu postupu vo veci, námietka určenia výživného § 63 ods.1 zákon o rodine, zjavná neodôvodnenosť rozsudku, Zákon o rodine, Nezaujatie stanoviska súdu k námietke
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu je potrebné predovšetkým konštatovať, že sťažovateľka prostredníctvom svojej právnej zástupkyne na pojednávaní okresného súdu konanom 13. marca 2012 výslovne navrhla, aby sa vo veci postupovalo podľa § 63 zákona o rodine, pričom túto požiadavku aj konkrétne odôvodnila. Napokon z hľadiska ustálenia skutkového stavu treba považovať za významné konštatovania rozsudku okresného súdu, podľa ktorých odporcom preukazované príjmy sú neúplné, nekompletné a nezodpovedajú jeho skutočným príjmom a že ním preukázané príjmy nie sú reálne, pretože by mali byť podstatne vyššie. Ús ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, čl. 48 ods. 2 ústavy SR, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, právo sťažovateľa navrhovať dôkazy § 120 ods.1 OSP, následky zmenenej žaloby, žaloba v súvislosti s rozhodovaním o prípustnosti zmeny žaloby, uplatnenie práva žalovaným, predpoklad práva na súdnu ochranu, rozhodovanie o pripustení zmeny žaloby, súdna ochrana žalovaného, Pripustenie zmeny žaloby
Právna veta: Vzhľadom na uvedené dôvody podľa názoru ústavného súdu žalovanému nesvedčí žiadne právo, ktoré by v súvislosti s rozhodovaním o pripustení zmeny žaloby uplatňoval a o ktorom by mal súd rozhodovať. Už z doslovného znenia čl. 46 ods. 1 ústavy je však zrejmé, že predpokladom práva na súdnu ochranu je existencia práva, ktoré by mohol žalovaný uplatniť a o ktorom by súd mal rozhodnúť. Ak ale žalovaný v súvislosti s rozhodovaním o prípustnosti zmeny žaloby nemá (procesné) právo, ktoré by mohol uplatňovať, ani uznesenie súdu, ktorým pripustil alebo nepripustil zmenu žaloby, nemôže zasahovať do jeho z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: príspevok na výživu rozvedeného manžela, určenie výživného súdom na návrh jedného z bývalých manželov, výzva na určenie príspevku návrhom na začatie konania, forma dohody bývalých manželov o výživnom, § 72 ods. 2 Zákon o rodine, nemožnosť dohody bývalých manželov o výške výživného , predčasne podaný návrh na určenie výšky výživného, prípustný moment na podanie návrhu na určenie výšky výživného , jednoznačný nesúhlas odporcu
Právna veta: V ďalšej namietanej skutočnosti, že navrhovateľka podala návrh predčasne, odvolací súd uvádza, že s týmto názorom sa nestotožňuje. Odvolací súd má za to, že zo znenia ust. § 72 ods. 2 Zákona o rodine vyplýva, že ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Zákon tu však nepredpisuje žiadnu formu dohody, s nesplnením si tejto povinnosti nespája žiadne následky, takže môže byť uvedený úkon urobený aj ústne a tiež nie je uvedené, že musí byť pred podaním návrhu. Zákon totiž uvádza, že ak sa nedohodnú určí príspevok súd, neuvádza, že ak sa nedoho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dohľad prokurátora nad dodržaním zákonnosti, konanie prd podaním obžaloby, poskytnutie ochrany sťažovateľovi v trestných veciach, opakovaný podnet vybavený prokurátorom, vybavovanie podnetov a súčinnosť pri plnení úloh prokuratúry, opakovaný podnet ako právny prostriedok nápravy
Právna veta: Podľa právneho názoru ústavného súdu podnet v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 zákona o prokuratúre, ako aj opakovaný podnet podľa § 34 zákona o prokuratúre poskytuje sťažovateľovi účinnú ochranu jeho práv a právom chránených záujmov, najmä v trestných veciach v štádiu konania pred podaním obžaloby, v rámci ktorých disponuje prokurátor značnými opraveniami na zaistenie dohľadu na zachovávaním zákonnosti (IV. ÚS 158/03, IV. ÚS 80/03, I. ÚS 186/05, II. ÚS 94/06). Podnet aj opakovaný podnet zakladajú povinnosť prokurátora aj nariadeného prokurátora sa nimi zaoberať, vybaviť ho a spôsob vybavenia oz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: vlastník nehnuteľnosti, správca nehnutelnosti, priamy účastník konania o určenie vlastníckeho práva, vlastnícke práva vlastníka nehnuteľnosti, vlastnícke práva správcu nehnuteľnosti, správca vlastníctva patriaceho tretej osobe, generálne poverenie oprávnenia nakladania s vlastníckym právom, oprávnenie previesť vlastnícke právo na inú osobu, konanie správcu nehnuteľnosti vo svojom mene , konanie v mene vlastníka nehnuteľnosti, úkony účastníkov vo veci samej, správa lesného majetku vo vlastníctve štátu
Právna veta: Pri rozhodovaní o určenie vlastníctva musí ako účastník v súdnom konaní vystupovať priamo osoba, ktorej doteraz vlastníctvo svedčí, alebo ktorá sa dožaduje určenia, že je vlastníkom nehnuteľnosti. Priamym účastníkom konania nemôže byť iba správca vlastníctva, ktoré prináleží tretej osobe. A to ani v prípade, keby mal generálne oprávnenie nakladať s vlastníckym právom (majetkom vlastníka) vrátane jeho scudzenia. Bolo by to v rozpore okrem iného aj s ústavným článkom 20. Správca s oprávnením, ktoré mu bolo dané vlastníkom, zahrňujúcim aj právo previesť vlastníctvo na inú osobu nemôže v súdnom sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neprerušenie dobývania , trojročná lehota rozhodnutia správneho rozhodnutia, určenie dobývacieho priestoru, výhradné ložisko, dobývací priestor
Právna veta: Najvyšší súd podľa názoru ústavného súdu ústavne akceptovateľným spôsobom vyložil a aplikoval vo svojom rozsudku § 27 ods. 12 banského zákona, ktorý bol zavedený zákonom č. 558/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. (ďalej len „novela banského zákona“), účinným od 1. januára 2002 o povinnosti do 3 rokov od určenia dobývacieho priestoru alebo jeho prevodu začať výhradne ložisko dobývať alebo dobývanie neprerušiť na čas dlhší ako 3 roky a vo svojom rozhodnutí uzavrel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: porušenie práva na súdnu ochranu obmedzujúcim výkladom ustanovenia, zjavne formalistický postup dovolacieho súdu, dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku , reštriktrívny výklad ustanovení Trestného poriadku, dôvody dovolania a ich použiteľnosť, zakotvenie dovolania v systéme mimoriadnych opravných prostriedkov, zásadné porušenie práva na obhajobu, pripustenie dovolania podľa Trestného konania, čl. 152 ods. 4 ústavy, dôvody dovolania
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného, ústavný súd zastáva názor, že dovolací súd postupoval zjavne formalisticky pri formulovaní svojho záveru, že vo veci sťažovateľky dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku nemožno použiť. Podľa názoru ústavného súdu najvyšší súd uplatnil vo veci reštriktívny výklad príslušných ustanovení Trestného poriadku týkajúcich sa dôvodov dovolania a ich použiteľnosti, a nenaplnil tak svoju ústavnú povinnosť poskytnúť sťažovateľke požadovanú súdnu ochranu. Ak je totiž dovolanie zakotvené v systéme mimoriadnych opravných prostriedkov v Trestnom poriadku, je úst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: Spoločný nárok súrodencov , kľúčové zistenie zavinenia zastavenia konania, zastavenie konania z procesného hľadiska, späťvzatý návrh pre správanie odporcu, uznanie a uspokojenie nároku sťažovateľa, priznanie náhrady trov konania podľa § 146 ods. 2 OSP, zmena rozhodnutia okresného súdu § 220 OSP, neprizn anie náhrady trov konania, uplatnenie žaloby všetkými súrodencami, slobodná vôľa žalobcu v uplatnení svojich práv, nepriznanie náhrady trov konania, náhrada trov konania
Právna veta: Pri zastavení konania je potom na vyriešenie otázky náhrady trov konania kľúčové zistenie, či niektorý z účastníkov konania (a pokiaľ áno, ktorý z nich) z procesného hľadiska zastavenie konania zavinil, resp. či návrh bol vzatý späť pre správanie odporcu, ako to bolo aj v danej veci, keď žalovaný po podaní žaloby uznal nárok sťažovateľa a uspokojil ho. To znamená, že § 146 ods. 1 písm. c) OSP, podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené, možno aplikovať len v prípade, ak neexistujú dôvody (resp. výnimky) na priznanie náhr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Neporušenie práva na spravodlivé súdne konanie , prekážky objektívneho charakteru, obnova konania § 228 ods. 1 OSP, nemožnosť vykonať dôkazy v pôvodnom konaní, možnosť vykonania dôkazov, § 228 ods. 1 písm. b) OSP, preukázanie tvrdení navrhnutými dôkazmi, výkon dokazovania § 122 ods. 1 OSP, mimoriadne opravné prostriedky čl.6 ods.1 Dohovor, I. ÚS 5/02, A. B. v. Slovenská republika, rozsudok zo 4. marca 2003 , rozhodnutie nepriamo súvisiace s rozhodnutím o právach a záväzkoch, prípustnosť obnovy
Právna veta: O možnosť vykonať dôkazy, ktoré sa nemohli vykonať v pôvodnom konaní [§ 228 ods. 1 písm. b) OSP], ide vtedy, keď účastník v pôvodnom konaní síce označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, avšak ním navrhnuté dôkazy nemohol súd vykonať z dôvodu prekážok objektívneho charakteru. Ustanovenie § 228 ods. 1 písm. b) OSP sa vzťahuje na prípady, v ktorých účastník konania tieto dôkazy voči súdu v pôvodnom konaní použil (dôkazy označil a navrhol ich vykonanie), nemohli byť ale súdom (ktorý vykonáva dokazovanie – pozri § 122 ods. 1 OSP) vykonané preto, lebo tomu bránila nejaká objektívna prekážka. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, zmluvný princíp, zdravotnícky pracovníci, právo na prácu, konkurenčná doložka, obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, zásada rovnosti, nočná práca
Právna veta: Na posúdenie rešpektovania zásady rovnosti má nezanedbateľný význam zistenie, že zákonodarca vnáša prvok diferenciácie do relatívne homogénnej skupiny adresátov práva práve cez kvalitu uplatňovania funkcie typickej (významovo najdôležitejšej) pre právne normy určené uvedenej skupine subjektov práva. Ústavná neakceptovateľnosť napadnutej právnej úpravy sa premieta v jej rozpore s myšlienkou právneho štátu práve cez prizmu neodôvodneného rozdielneho zaobchádzania s dvoma skupinami zdravotníckych pracovníkov (čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 12 ods. 1 Ús ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Predpojatosť sudcu ústavného súdu, Dôvod na vylúčenie sudcu , námietka vo veci zaujatisti sudcu, § 14 ods.3 OSP, postup sudcu v konaní , prezentované dôvody účastníka konania, negatívne vymedzené okolnosti, námietka vo veci zaujatosti sudcu, rozhodnutie o vylúčení sudcu, spochybnenie nezaujatosti sudcu Ústavného súdu, vylúčenie sudcov
Právna veta: Pri posúdení námietky sťažovateľa, vo veci zaujatosti sudcu, treba vychádzať aj z právnej úpravy obsiahnutej v ustanovení § 14 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku („Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach“), podľa ktorej účastníkmi konania prezentované dôvody, o ktoré opiera spochybnenie nezaujatosti označených sudcov ústavného súdu, jednoznačne spadajú do rámca negatívne vymedzených okolností, na ktoré konajúci súd pri rozhodovaní o vylúčení sudcu neprihliada.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2013
Kľúčové slová: okolností hodne osobitného zreteľa , náhrada trov konania, nepriznanie náhrady trov z dôvodu okolností hodných osobitného zreteľa, naplnenie všetkých predpokladov na priznanie náhrady trov konania, dôvody hodné osobitného zreteľa, priznanie náhrady konania sčasti, okolnosti na strane účastníka, prihliadanie na osobné majetkové zárobkové pomery účastníka konania, osobitné okolnosti konkrétneho prípadu, rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. M Cdo 14/99, náhrada trov konania
Právna veta: Pokiaľ ide o možnosti použitia § 150 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ktorý umožňuje vo výnimočných prípadoch úspešnému účastníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa nepriznať náhradu trov konania, ústavný súd dodáva, že prax všeobecných súdov je jednotná v názore, že aplikácia tohto ustanovenia prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania, avšak súd dospeje k záveru, že sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Musí však ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, spoluvlastníci bytov, spoluvlastníctvo k spoločným častiam domu, vlastníci bytov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
Právna veta: K potenciálnemu zásahu do spoluvlastníctva prehlasovaných vlastníkov bytov a nebytových priestorov k spoločným častiam domu môže síce dôjsť na základe zákona (zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ), ale nie (priamym) mocenským zásahom štátu vykonaným na to zákonom určeným (splnomocneným) orgánom štátnej správy (príp. iným orgánom výkonnej moci), a už vonkoncom nie prostredníctvom individuálneho správneho aktu, príp. iného rozhodnutia výkonnej moci, ale v dôsledku právnych účinkov zmluvy uzatvorenej na základe zákona o vlastníctve bytov a nebytovýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: garancia spravodlivého procesu, jazykový hendikep, návrh na ustanovenie tlmočníka, právo na tlmočníka
Právna veta: U obvineného, ktorý síce formálne uplatní návrh na ustanovenie tlmočníka, avšak počas konania vypovedá a komunikuje v primeranom rozsahu a obsah jeho vyjadrení nesignalizuje žiaden reálny jazykový hendikep, absencia tlmočníka nemá negatívny dopad na garancie spravodlivého procesu, a teda vylučuje možnosť porušenia jeho základného práva na tlmočníka zaručeného čl. 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. V úvode výsluchu sťažovateľ vyhlásil, že porozumel poučeniu, súvisle vypovedal a vyjadril sa, že „iné k veci uviesť nechce“, po vyjadrení prokurátora a svojho obhajcu v závere výsluchu uviedol, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane, dodanie tovaru
Právna veta: 1. Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že v kontexte uplatnenia práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty pojem „dodanie tovaru“ v zmysle tejto smernice a dôkaz o tom, že sa toto dodanie skutočne uskutočnilo, nezávisia od spôsobu nadobudnutia vlastníckeho práva k dotknutým tovarom. V súlade s vnútroštátnymi pravidlami týkajúcimi sa vykonávania dôkazov vnútroštátnemu súdu prislúcha vykonať celkové posúdenie všetkých skutočností a skutkových okolností sporu, ktorý rozhoduje, aby určil, či sa dodanie tovaru, o k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: vyhotovenie rozmnoženiny diela, obmedzenia majetkových práv, poplatok za rozmnoženinu na súkromné použitie, nosič ktorý môže slúžiť na vyhotovovanie rozmnoženín, primeraná kompenzácia, komerčné účely, za odplatu, obmedzenia majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa
Právna veta: 1. Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, ktorá bez rozdielu uplatňuje poplatok za rozmnoženinu na súkromné použitie pri prvom uvedení nosiča, ktorý môže slúžiť na vyhotovovanie rozmnoženín, do obehu na jeho území na komerčné účely a za odplatu, pričom zároveň stanovuje právo na vrátenie zaplatených poplatkov v prípade, že konečné použitie týchto nosičov nepatrí medzi prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, rozhodnutia správnych orgánov, Preskúmanie zákonnosti, miestna príslušnosť súdov
Právna veta: Podľa § 246a ods. 1 OSP, miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o použití amnestie, zánik trestnosti , spáchanie trestného činu v skúšobnej dobe, amnestia prezidenta SR, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie
Právna veta: Pôvodné podmienečné odsúdenie obžalovaného spadá pod rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii čím zanikol dôvod konštatácie, že trestnej činnosti sa dopustil v čase podmienečného odsúdenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Inštitút predbežného opatrenia, neosvedčenie potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, dočasná úprava pomerov účastníkov, nariadenie predbežného opatrenia, návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Súd môže nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov. Matka maloletého, ktorá navrhla nariadiť predbežné opatrenie, osvedčila potrebnosť dočasnej úpravy pomerov účastníkov. Účelom predbežného opatrenia je rýchla a dočasná úprava práv účastníkov súdneho konania. Pred jeho nariadením sa nevykonáva ani dokazovanie, ale je potrebné, aby základné predpoklady, tak, ako vyplývajú z ustanovení § 74 až § 77 O.s.p., boli osvedčené. Súd považoval za osvedčenú potrebu dočasnej úpravy vzťahov rodičov k maloletému, medzi ktorými nedošlo ku dohode.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na podanie odvolania, zamietnutie návrhu na zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti rodičov, zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti, riadne opravné prostriedky, Lehota na podanie odvolania, neskoro podané odvolanie
Právna veta: Pre splnenie podmienky včasnosti podania odvolania je potrebné, aby odvolanie bolo podané v lehote stanovenej zákonom. Lehota na podanie odvolania je 15-dňová a jej plynutie sa počíta od doručenia rozhodnutia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie na odvolacom súde, viazanosť rozsahom a dôvodmi odvolania, účinky odvolania, zásada reformatio in peius
Právna veta: Navrhovateľ nepodal v časti splátok zročného výživného odvolanie, odvolanie podala len odporkyňa. Odvolací súd v takom prípade nemôže rozhodnúť v neprospech odvolateľa a určiť splátky zročného výživného vo vyššej sume - zákaz reformatio in peius, t.j. zákaz zmeny k horšiemu. Právom účastníka konania je i právo, aby okrem výnimiek stanovených zákonom, sa rozhodnutím o ním podanom odvolaní nezhoršilo jeho právne postavenie. Z ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. možno vyvodiť veľmi významný účinok odvolania, ktorým je zákaz zmeny k horšiemu (zákaz reformatio in peius). V zmysle tohto ustanovenia je s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, druh a výmera trestu, určovanie druhu trestu
Právna veta: Podľa § 34 odsek 4 Trestného zákona pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Súd pri ukladaní trestu obžalovanému sa dôsledne riadil vyššie uvedenými ustanoveniami a trest, ktorý obžalovanému uložil, zohľadňuje všetky vyššie uvedené kritériá.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o výchove maloletého dieťaťa, odovzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, výchova maloletého dieťaťa, nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Predbežným opatrením podľa § 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p. súd aj z úradnej povinnosti môže odovzdať dieťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti toho, koho označí súd. Výchova maloletého dieťaťa je inštitútom rodinného práva, ktorý je upravený v Zákone o rodine. Starostlivosť, ktorá môže byť obsahom predbežného opatrenia, je inštitútom procesného práva. Jeho úprava obsahuje provizórnosť ako pojmový znak predbežných opatrení. Preto odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov, alebo toho, koho označí súd, je v skutočnosti faktické opatrenie, ktoré zásadne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti, prepustenie z ústavnej starostlivosti, dôvody prevzatia osoby do ústavnej starostlivosti, prípustnosť prevzatia alebo držania v ústave zdravotnej starostlivosti
Právna veta: Súd dospel k záveru, že zdravotný stav umiestneného si v čase prijatia do ústavu zdravotníckej starostlivosti vyžadoval jeho hospitalizáciu a preto rozhodol tak, že jeho prevzatie do ústavu zdravotníckej starostlivosti bolo v súlade so zákonom. Zároveň poukázal na ust. § 191c ods. 3 O.s.p. podľa ktorého ústav môže umiestneného prepustiť, aj keď súd vyslovil, že k prevzatiu došlo v súlade so zákonnými dôvodmi.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: doručovanie do vlastných rúk, podmienky podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, skúšobná doba, podmienečné prepustenie
Právna veta: Podľa § 66 ods. 1 Tr. zák., súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: náhradná starostlivosť, právomoc súdov v občianskom súdnom konaní, platenie výživného, nariadenie ústavnej starostlivosti súdom, vecná príslušnosť súdov
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že súd rozhodol na základe právomoci, a to § 7 Občianskeho súdneho poriadku, z ktorého vyplýva, že súdy majú právomoc rozhodovať a konať v rodinných veciach. S prihliadnutím na ust. § 54 ods. 2, 5, § 81 ods. 1, 2, § 62 ods. 1, 3 Zákona o rodine nariadil ústavnú starostlivosť a rodičov zaviazal na platenie výživného.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti odberateľa elektriny, neoprávnený zásah do určeného meradla, subjektívna stránka spáchaného trestného činu, oslobodenie spod obžaloby, neoprávnený odber elektrickej energie
Právna veta: Podľa zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, neoprávneným odberom elektriny je aj odber s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nezaznamenáva odber elektriny. Za neoprávnený zásah do určeného meradla na odber elektriny je potrebné považovať každý zásah inou osobou ako prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, čo upravuje ustanovenie § 35 ods. 2 zákona o energetike. Ak teda poškodená strana ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy nevykonala žiadny zásah do určeného meradla (elektromeru) od jeho správneho napojenia, zistené nap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, určenie výšky výživného na základe potencionálneho príjmu , neprimerané majetkové riziká povinného pri výživnom, určenie výšky výživného k maloletému dieťaťu, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, plnenie vyživovacej povinnosti, neplnenie vyživovacej povinnosti
Právna veta: Zákon o rodine kladie dôraz na zodpovedné správanie sa rodičov vo vzťahu k plneniu si ich vyživovacej povinnosti k deťom. Toto je zdôraznené aj v druhej vete ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorej „na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie". V konaní bolo zistené, že otec sám požiadal o skončenie pracovného pomeru, v ktorom dosahoval priemerný mesačný čistý príjem v sume ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: náhrada škody podľa Obchodného zákonníka, zbavenie sa zodpovednosti za škodu, porušenie povinnosti zo záväzku, okolnosti vylučujúce zodpovenosť za porušenie záväzku, dôkazné bremeno, princíp objektívnej zodpovednosti
Právna veta: Podľa § 373 Obchodného zákonníka, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Odvolací súd po oboznámení sa s reakciami účastníkov konania na zmenu právnej kvalifikácie a na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa práve s poukazom na ustanovenie § 373 Obchodného zákonníka konštatuje, že v obchodných vzťahoch, sa uplatňuje princíp objektívnej zodpovednosti a je na žalovanom ako strane, ktorá porušila povinnosť zo záväzkového vzť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, žaloba proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy, súdne preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy, hrozba závažnej ujmy okamžitým výkonom rozhodnutia, odklad vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Podľa § 250c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len ako „O.s.p.“) žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Ak predseda senátu nevyhovie žiadosti, upovedomí o tom účastníka.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zmier, zmier v trestnom konaní, výchovné pôsobenie trestného konania, ultima ratio inštitucionálny mechanizmus, účel trestného konania, uzavretie zmieru
Právna veta: V duchu zámeru zákonodarcu je potrebné pri podobných trestných činov, kde páchatelia nie sú závadové osoby, dať stranám v konaní využiť svoje právo k dispozícii v konaní a dať im možnosť, či medzi sebou uzavrú zmier. Je účelom trestného konania v takýchto prípadoch, aby ustúpila represia štátu prejavujúca sa riešením vecí pred súdom na hlavnom pojednávaní a ukladaním trestov pred vzájomnou a slobodnou dohodou stranami. Vyriešením veci inak ako represívnym zásahom medzi páchateľom a poškodeným, je vzhľadom na výchovný účel takéhoto riešenia ďaleko efektívnejšie, ako ukladanie trestu páchateľovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, právo na náhradu všetkých trov konania, nepriznanie náhrady trov konania celkom alebo sčasti, zásada zavinenia, sporové konanie, zásada úspechu vo veci
Právna veta: Všeobecne pre náhradu trov konania v sporovom konaní platí zásada úspechu vo veci, ktorá je doplnená zásadou zavinenia. Zásada úspechu vo veci znamená, že účastník, ktorý mal v sporovom konaní plný úspech, má právo na náhradu všetkých trov konania. Posúdenie účelnosti pritom bude závislé od konkrétnych okolností tej - ktorej veci. Podstatou zásady zavinenia je sankčná náhrada nákladov konania, ktoré by v riadnom priebehu nevznikli, uložená rozhodnutím súdu tomu, kto ich vznik zavinil alebo sa mu prihodila náhoda, ktorá ich vyvolala. Aj v prípade, ak sú naplnené všetky predpoklady na priznanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie nadriadeného orgánu, nedôvodná sťažnosť odsúdeného, konanie o sťažnosti, podmienky podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody
Právna veta: Podľa § 193 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku, nadriadený orgán zamietne sťažnosť, ak nie je dôvodná. Keďže nadriadený súd nezistil žiadne dôvody na zrušenie sťažnosťou odsúdeného napadnutého uznesenia súdu prvého stupňa a na iné rozhodnutie v prejednávanej veci v jeho prospech, sťažnosť odsúdeného podľa § 193 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku ako nedôvodnú zamietol.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti, opätovné spáchanie zločinu, trestanie recidívy
Právna veta: Zákonodarca upravil problematiku trestania pri opätovnom spáchaní zločinu v ustanovení § 38 ods. 5 zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších mien a doplnení, účinnom od 01. 01. 2006 z dôvodu, že tento zákon nedefinuje pojem recidíva a recidivista tak, ako to upravoval Trestný zákon č. 140/1961 Zb. účinný do 31. 12.2005. Ustanovenie § 38 ods. 5 Tr. zák. č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení však predstavuje postup súdu pri postihu recidívy, keďže pod pojmom opätovne sa rozumie spáchanie zločinu po tom, čo bol páchateľ právoplatne odsúdený za iný zločin (definovaný v ustanovení § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícke a užívacie právo k pozemku, námietky v stavebnom konaní, vlastnícke právo k nehnuteľnosti, stavebné konanie
Právna veta: Je nepochybné, že v konaniach podľa Stavebného zákona sa môžu vyskytnúť námietky, ktoré svojou povahou sú občianskoprávne a o ktorých môže rozhodovať len súd. Takéto námietky sa môžu týkať vlastníckych a užívacích práv k pozemkom a stavbám. Aj v takomto prípade však stavebný úrad má povinnosť dosiahnuť dohodu medzi účastníkmi. Až vtedy, keď nie je úspešný, môže odkázať účastníkov na konanie pred súdom. Povinnosťou stavebného úradu je dôsledne vyhodnotiť charakter námietok, či ide skutočne o občianskoprávne námietky, alebo námietky územnotechnického, prípadne stavebnotechnického charakteru, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, princíp objektívnej zodpovednosti, zodpovednosť za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, príčinná súvislosť medzi osobitnou povahou prevádzky a spôsobenou škodou, zdroj zvýšeného nebezpečenstva, opatrenia technického charakteru, vzniknutá škoda na motorovom vozidle, odôvodnená objektívna zodpovednosť, poškodenie čelného skla, činnosť a pohyb dopravného prostriedku
Právna veta:

Na základe uvedených skutkových zistení okresný súd aplikoval na svoje zistenia ustanovenia § 427 až 431 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú osobitný druh občianskoprávnej zodpovednosti za škodu, ktorá spočíva na princípe objektívnej zodpovednosti. Zodpovednosť za škodu podľa § 427 spočíva v tom, že ide o zodpovednosť za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku. Medzi osobitnou povahou prevádzky a medzi spôsobenou škodou musí byť príčinná súvislosť. Osobitná povaha prevádzky dopravného pros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena predchádzajúcej úpravy o výživnom, závažnejšia zmena pomerov, zmena rozhodnutia o výživnom, nástup dieťaťa do základnej školy ako podstatná zmena pomerov, zvýšenie výživného, podstatná zmena pomerov, zmena potrieb detí ako dôvod pre zvýšenie výživného, zmena výšky výživného
Právna veta: S poukazom na správnosť skutkových záverov okresného súdu považuje odvolací súd za potrebné zdôrazniť, že podľa jeho právneho názoru zvýšenie výživného zo strany otca rozsudkom okresného súdu v danom prípade zodpovedá rozsahu preukázaných zmien pomerov na strane účastníkov tohto konania. Hoci od predchádzajúcej úpravy výživného neuplynul taký dlhý čas, ktorý by vzhľadom na nárast nákladov na dieťa v súvislosti s nárastom veku dieťaťa vo veku maloletých vo všeobecnosti sám osebe predstavoval na strane dieťaťa takú podstatnú zmenu pomerov, odôvodňujúcu zvýšenie výživného, nástup maloletého do zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo bezplatného doživotného bývania, právo užívania predmetu daru, predaj nehnuteľnosti po dosiahnutí plnoletosti obdarovaných pod sankciou neplatnosti takého úkonu, právo udelenia súhlasu s predajom nehnuteľnosti, podpis zákonných zástupcov maloletých, rozpor záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom, zastupovanie detí rodičmi pri uzavieraní darovacej zmluvy
Právna veta:

Z darovacej zmluvy zistil, že jej predmetom bolo jednak darovanie nehnuteľností, ako aj zriadenie vecného bremena v prospech matky maloletých (a zároveň aj v prospech starých rodičov), spočívajúceho v práve bezplatného doživotného bývania a užívania predmetu daru a v práve udelenia súhlasu s predajom vyššie uvedenej nehnuteľnosti po dosiahnutí plnoletosti obdarovaných pod sankciou neplatnosti takého úkonu. Za maloleté deti túto podpísali za mal. M. jeho matka a za mal. H.

Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kolízny opatrovník maloletých detí, bezprostredne hroziaca ujma, naliehavá potreba dočasnej úpravy vzťahu, dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia, nariadenie predbežného opatrenia, úprava styku otca s maloletými deťmi, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Iba domnienka, že bol porušený zákon, neodôvodňuje nariadenie predbežného opatrenia. Súd pri poskytovaní ochrany predbežným opatrením môže rozhodnúť o úprave styku rodiča s maloletým dieťaťom. Pri nariadení predbežného opatrenia musí byť osvedčená potrebnosť dočasnej úpravy. Odvolací súd má za to, že predbežné opatrenie svojou povahou predstavuje dočasnú úpravu pomerov účastníkov (nie s konečnou platnosťou), a to len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na poskytnutie ochrany ohrozeným vzťahom alebo nárokom účastníkov, ktoré si v dôsledku bezprostredne hroziacej ujmy a naliehavosti situácie vyžad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, rozhodovanie o nariadení predbežného opatrenia, viazanosť návrhom účastníka, rozsah navrhovaných obmedzení, zdržanie sa disponovania s vecami, narušenie hospodárskych funkcií účastníka, zásah do vlastníckeho práva, obmedzenie vlastníckeho práva v nevyhnutnej miere, zásah do práva podnikať, zásah do práva uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, zásah do práv nad nevyhnutnú mieru
Právna veta:

Pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia je súd viazaný návrhom účastníka, pričom by však mal starostlivo zvážiť najmä rozsah navrhovaných obmedzení. Povinnosť zdržať sa disponovania s vecami alebo právami uloží vždy len takým spôsobom, aby neprimerane nenarušil hospodárske funkcie účastníka, voči ktorému predbežné opatrenie smeruje. Nariadenie predbežného opatrenia je spravidla spojené so zásahom do vlastníckeho práva, pričom podľa článku 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky je možné vlastnícke právo obmedziť iba v nevyhnutnej miere. Nariadenie predbežného opatrenia môže byť a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uloženie trestu pod dolnú hranicu zákonnej sadzby, poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, mimoriadne zníženie trestu, vyhlásenie obžalovaného podľa § 257 Trestného poriadku, vyhlásenie obžalovaného o vine, druh a výmera trestu
Právna veta: Pri rozhodovaní o výmere trestu odňatia slobody vzhľadom na vyhlásenie obžalovaného o vine na hlavnom pojednávaní, prichádza podľa názoru odvolacieho súdu do úvahy aplikácia ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu. Uvedená okolnosť podľa názoru odvolacieho súdu má vplyv pri rozhodovaní o treste v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 a § 39 ods. 3 Tr. zák. Obžalovaný tým, že pred súdom vydal vyhlásenie o vine, podstatne uľahčil súdu dokazovanie jeho trestnej činnosti a podľa názoru odvolacieho súdu, tak ako bol už vyslovený vo viacerých rozhodnutiach, je ho možné postaviť na úr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, žiadosť o invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, priznanie invalidného dôchodku, priznanie invalidity, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa § 71 ods. 8, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť nad hornú hranicu miery poklesu podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobonepriaznivého zdravotného stavu, najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu súdom, zníženie trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby, vyhlásenie o vine, dohoda prokurátora s obžalovaným na treste, plné uznanie viny zo spáchania skutku
Právna veta:

Odvolací súd zastáva jednoznačné stanovisko, že použitie ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu súdom je adekvátne použitiu ustanovenia § 39 ods. 2 písm. d) Tr. zák., podľa ktorého súd môže znížiť trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu. Obžalovaný, ktorý vydá na hlavnom pojednávaní vyhlásenie o vine, si podľa názoru odvolacieho súdu týmto spôsobom jednoznačne vytvorí podmienky pre postup súdu obdobný ustanoveniu § 232 o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti, návrh na osvojenie maloletého dieťaťa, právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, princíp právnej istoty, predosvojiteľská starostlivosť, pestún, osvojenie maloletého dieťaťa
Právna veta: Nakoľko zákonodarca predosvojiteľskú starostlivosť povýšil na hmotnoprávnu podmienku, bez naplnenia ktorej súd nemôže vyhovieť návrhu na osvojenie, s prihliadnutím k rozhodnutiu súdu o zamietnutí návrhu navrhovateľov na zverenie maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti odvolací súd nemôže vyvodiť iný záver ako súd prvého stupňa, t. j. že v danom prípade nie sú splnené zákonné podmienky na osvojenie maloletého. V záujme zachovania princípu právnej istoty v zmysle článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva účastníka súdneho konania na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Sl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov, prejednacia zásada, povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy, skutočnosti medzi účastníkmi sporné, priaznivé právne dôsledky, dokazovanie potrebné na zistenie skutkového stavu, konanie o povolení uzavrieť manželstvo, konanie o určenie a zapretie otcovstva, konanie o osvojiteľnosti, konanie o osvojenie, konanie vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev, hodnotenie dôkazov v rozpore s pravidlami logického myslenia
Právna veta:

Pre občianske súdne konanie platí prejednacia zásada, v dôsledku ktorej povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy je vecou účastníkov konania. Dokazujú sa skutočnosti, ktoré zostávajú medzi účastníkmi sporné. Podľa § 132 O.s.p. dôkazy súd hodnotí podľa svoje úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom starostlivosti prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci konania. Každý z účastníkov preukazuje tie skutočnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od poplatku, povinnosť zaplatiť súdny poplatok, súdne poplatky, oslobodenie od súdnych poplatkov, súdny poplatok za námietku zaujatosti
Právna veta: Z pohľadu Ústavného súdu spôsob argumentácie navrhovateľa v podanom návrhu je vznesenou námietkou zaujatosti a za takúto námietku je daná povinnosť zaplatiť súdny poplatok. K tvrdeniu, že konanie je vecne oslobodené od súdnych poplatkov, a preto sa vzťahuje aj na súdny poplatok za vznesené námietky zaujatosti podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov postačí dodať: Ústavný súd vo svojom rozhodnutí II. ÚS 124/2011-13 uviedol: „Od povinnosti zaplatiť poplatok za vznesenie námietky zaujatosti podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov možno oslobodiť účastníka iba postupom podľa ust. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin krádeže vlámaním v jednočinnom súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody, právne posudzovanie konania páchateľa, úmysel prisvojiť si cudziu vec, vec nachádzajúca sa v obydlí iného, vniknutie do obydlia prekonaním uzamknutia, prekonanie inej zabezpečovacej prekážky, úmysel páchateľa, zmocnenie sa cudzej veci, násilie, narušenie domovej slobody iného
Právna veta:

S právnou kvalifikáciou konania obžalovaného podľa § 194 ods. 1,2 písm. a) Tr. zák. sa nestotožňuje a má zato, že pri právnom posudzovaní konania páchateľa, ktorý v úmysle prisvojiť si cudziu vec nachádzajúcu sa v obydlí iného do tohto obydlia vnikne prekonaním uzamknutia, alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky, treba vychádzať z úmyslu páchateľa, ktorý v tomto prípade smeruje k zmocneniu sa cudzej veci a za tým účelom prekonáva zabezpečovaciu prekážku, čo má prvotný význam pri vyhodnotení subjektívnej stránky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej správy, napadnutie rozhodnutia orgánu verejnej správy, žalobný petit, postup orgánov verejnej správy, osobitné náležitosti žaloby, všeobecné náležitosti žaloby
Právna veta: Podľa § 249 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p.) žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí. Podľa ustanovenia § 247 ods. 1 O.s.p. treba považovať za osobitnú náležitosť žaloby aj konkrétne tvrdenie žalobcu, že bol ukrátený na svojich právach nezákonným rozhodnutím správn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného, zmena právnej kvalifikácie skutku súdom, dokazovanie o vine na hlavnom pojednávaní, viazanosť súdu výhlásením obžalovaného o vine, vyhlásenie obžalovaného podľa § 257 Trestného poriadku, vyhlásenie obžalovaného o vine
Právna veta: Krajský súd zisťuje, že v prípade obžalovaného, tento na hlavnom pojednávaní urobil vyhlásenie a na všetky zákonom stanovené otázky odpovedal kladne. Súd uznesením podľa § 257 ods. 7 Tr. por. prijal toto vyhlásenie o vine obžalovaného. Krajský súd pritom konštatuje, že obžalovaný vykonal toto vyhlásenie vo vzťahu k podanej obžalobe, teda ku kvalifikovanej skutkovej podstate. Po prijatí vyhlásenia už je prvostupňový súd viazaný prijatím takéhoto vyhlásenia. Pokiaľ prvostupňový súd nemienil uznať túto právnu kvalifikáciu, nemusel prijať toto vyhlásenie a mohol vykonať dokazovanie ohľadne kvalifi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, podmienečný odklad výkonu trestu, trestanie mladistvých páchateľov, možnosť nápravy páchateľa, druh a výmera trestu, určovanie druhu trestu, individuálna a generálna prevencia
Právna veta: Podľa ust. § 34 ods. 1 Tr. zák., trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Podľa ods. 4 citovaného ustanovenia pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Krajský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena priezviska, zásah do práv rodičov, zásah do práv detí, žiadosť o zmenu priezviska maloletých detí, nezhoda na výkone rodičovských práv a povinností, súhlas súdu k podaniu žiadosti jednému z rodičov, záujem o deti, neplnenie si pravidelnej vyživovacej povinnosti, nekomunikácia rodiča s dieťaťom
Právna veta:

Súd vec právne posúdil podľa ustanovenia § 35 Zákona o rodine a zvýraznil, že zmena priezviska je vážnym zásahom nielen do práv rodičov, ale i do práv detí. V prípade, že sa rodičia nedohodli na podaní žiadosti o zmenu priezviska maloletých detí príslušnému správnemu orgánu, došlo tak medzi nimi k podstatnej nezhode na výkone ich rodičovských práv a povinností. V zmysle zákona a ustanovenia, súd dá súhlas k podaniu takejto žiadosti jednému z rodičov len vtedy, ak sú pre to závažné dôvody. Tak je tomu napríklad vtedy, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, všestranný vývoj maloletého dieťaťa, faktory ovplyvňujúce výšku výživného, výživné na maloleté dieťa, vyživovacia povinnosť, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, právo dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov, výška výživného k maloletému
Právna veta: Pri určení výšky výživného konkrétna výška je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Odôvodnené potreby dieťaťa sú bezprostredne ovplyvňované schopnosťami a možnosťami rodičov. Ak sú reálne možnosti a schopnosti rodičov obmedzené, sú odôvodnenými len bežné potreby dieťaťa, ktoré nepresahujú obvyklú základnú mieru všetkých potrieb, nevyh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy konania, možnosť dať sa právne zastúpiť, postoj odporkyne v konaní, vyrovnanie nároku, neuhradenie istiny odporkyňou, znášanie trov konania, finančné prostriedky na kúpu bytu, vyriešená bytová situácia, majetkové pomery odporkyne
Právna veta:

Pokiaľ navrhovateľ v konaní, využil možnosť dať sa právne zastúpiť a v súvislosti s týmto, mu vznikli trovy konania, nemožno bez ďalšieho aplikovať na ich náhradu, ust. § 150 O.s.p. a neprihliadnuť na to, aký bol postoj odporkyne v tomto konaní. V konečnom dôsledku, tieto trovy v konaní vzniknúť nemuseli, pretože preukázateľne pred podaním návrhu, ju navrhovateľ k dobrovoľnému vyrovnaniu

svojho nároku vyzval a v konečnom dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania, krádež, prečin, zásady ukladania trestov, posudzovanie podmienok pre zastavenie trestného stíhania súdom, fakultatívne zastavenie trestného stíhania, rozhodnutie súdu o zastavení trestného stíhania
Právna veta: Krajský súd poukazuje na rozhodnutie NS ČR - R 36/1970-I, podľa ktorého pri rozhodovaní o zastavení trestného stíhania z dôvodu ust. § 215 ods. 2 písm. a) Tr. por. je súd povinný vychádzať nielen z porovnávania trestných sadzieb za jednotlivé trestné činy ale aj z porovnávania trestov, ktoré by boli podľa kritérií uvedených v § 34 ods. 1, 4 Tr. zák. za jednotlivé trestné činy uložené. Až vyriešenie predbežnej otázky aké tresty by boli uložené za porovnateľné trestné činy, môže súd urobiť záver, či trest ku ktorému stíhanie môže viesť je celkom bez významu vedľa trestov, ktorý obvineného pre in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, ochrana práv dieťaťa, platenie výživného
Právna veta: Podľa § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby platil výživné v nevyhnutnej miere. Inštitút predbežného opatrenia v konaní starostlivosti o maloleté dieťa má slúžiť k ochrane práv dieťaťa v situáciách, keď sú práva dieťaťa zjavne ohrozené, do doby, keď o výchove a výžive dieťaťa, ktoré sú inštitútom hmotného práva, nebude rozhodnuté podľa príslušných ustanovení Zákona o rodine vo veci samej. Predbežné opatrenie podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. možno nariadiť a zaistiť tak len nároky dovtedy právoplatne nepriznané a len v nevyhnutnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preventívna povinnosť predchádzať hroziacim škodám, postavenie prevádzkovateľa dráh, odborná spôsobilosť zamestnancov na výkon práce na dráhe, psychická spôsobilosť zamestnancov na výkon práce na dráhe, zdravotná spôsobilosť zamestnancov na výkon práce na dráhe, mimoriadna lekárska prehliadka, psychologické vyšetrenie zamestnanca zmeny zdravotného stavu zamestnanca, šikanózny výkon práva, verifikovateľné objektívne skutočnosti, uloženie pokuty bezpečnostným orgánom
Právna veta:

Odporcu okrem všeobecnej preventívnej povinnosti predchádzať hroziacim škodám v zmysle § 415 O.z. z titulu jeho postavenia ako prevádzkovateľa dráh zaťažuje aj povinnosť ustanovená osobitným predpisom (zák. č. 513/2009 Z.z.) zabezpečiť, aby jednotlivé činnosti prevádzkovania dráhy vykonávali len zamestnanci, ktorí spĺňajú požiadavky nielen odbornej, ale aj zdravotnej a psychickej spôsobilosti na výkon práce na dráhe, porušenie ktorej zákon klasifikuje ako iný správny delikt prevádzkovateľa dráhy. Za týmto účelom tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, ohrozenie práv dieťaťa, odvzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, ochrana práv detí, dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia, Inštitút predbežného opatrenia, predbežné opatrenia vo veciach starostlivosti o maloleté deti
Právna veta: V súvislosti s rozhodovaním o predbežných opatreniach v konaní starostlivosti o maloleté deti treba uviesť, že zmyslom právnej úpravy formou predbežného opatrenia v uvedených konaniach je ochrana práv detí v prípade konkrétneho ohrozenia, kedy možno nariadiť odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča alebo inej osoby, prípadne do striedavej starostlivosti oboch rodičov ( § 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p. ), prípadne určiť výživné v nevyhnutnej miere, ak je výživa dieťaťa vážne ohrozená ( § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. ). Ďalej treba uviesť, že inštitút predbežného opatrenia v uvedených konaniach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenia, výkon podnikateľskej činnosti, úmyselné zbavovanie sa majetku dlžníkom, byty a nebytové priestory, návrh na nariadenie predbežného opatrenia, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, prevod vlastníckeho práva
Právna veta: Nariadenie navrhovaného predbežného opatrenia nie je možné už len z dôvodu, že pokiaľ odporca podniká v realitnej oblasti (predaj a kúpa nehnuteľností), nariadením navrhovaného predbežného opatrenia by mu súd v podstate znemožnil výkon jeho podnikateľskej činnosti. Naskytá sa tiež otázka, akým iným spôsobom si má odporca zabezpečiť peňažné prostriedky na úhradu dlhov, ak nie predajom nehnuteľností - bytov a nebytových priestorov v jeho vlastníctve, teda výkonom podnikateľskej činnosti, ku ktorej je oprávnený. Ak by aj predal všetky byty a nebytové priestory v predmetnom bytovom dome iným subje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zmena potrieb detí ako dôvod pre zvýšenie výživného, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, podstatná zmena pomerov, zmena rozhodnutia o výživnom, zmena výšky výživného, zmena výšky výživného na maloleté dieťa
Právna veta: Za dôvody majúce za následok zmeny rozhodnutia o výživnom v zmysle § 78 ods. 1 Zák. o rodine treba považovať zmenu pomerov, či už na strane rodičov alebo maloletých detí, musí ísť pritom o podstatnú zmenu pomerov. Úlohou súdov pri rozhodovaní o zmene výživného je preto zistiť, či a v akom smere došlo k zmene pomerov od posledného rozhodnutia o výživnom, a v prípade kladného zistenia túto zmenu premietnuť do výšky výživného. Pokiaľ ide o výšku výživného, vychádzajúc z ust. § 62 ods. 1, 2, 4, 5, § 75 ods. 1 Zák. o rodine, súd pri určovaní výživného berie zreteľ na odôvodnené potreby maloletých d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie premlčaného dlhu, nekalá praktika, uznanie záväzku, prehlásenie o vedomosti a premlčaní dlhu, dohoda o splátkovom kalendári, uznanie záväzku robené na predtlači, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, podpísanie formulára uznania dlhu, dopad uznania premlčaného záväzku, nevedomosť o uznaní premlčaného záväzku, vymáhanie dlhov s viacročným premlčaním
Právna veta:

Okresný súd poukázal na nekalú praktiku, ak samotné uznanie záväzku je v inom odseku ako prehlásenie o vedomosti a premlčaní dlhu. Samotné uznanie dlhu je spojené s dohodou o splátkovom kalendári, a tak je pochybnosť o tom, či žalované mali vedomosť o tom, ak podpisujú dohodu o splátkovom kalendári, že následný odsek obsahuje prehlásenie, že uznávajú premlčaný dlh. Uznanie záväzku bolo robené na predtlači dodanej žalobcom označenej ako listina Dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, pričom je v rozp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, opravné uznesenie zrejmých nesprávností, opravné uznesenie, odloženie vykonateľnosti rozhodnutia, zrejmé nesprávnosti rozsudku, oprava chýb v rozsudku
Právna veta: Podľa § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: následky nezaplatenia poplatku, následky nezaplatenia súdneho poplatku, zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, nezaplatenie súdneho poplatku v lehote určenej súdom
Právna veta: Podľa prvej a druhej vety § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Vzhľadom na to, že navrhovateľ nezaplatil súdny poplatok ani po lehote určenej výzvou súdu, ktorá mu bola poskytnutá, súd r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právne úkony podľa O.z., zmluva o prevode nehnuteľnosti, podstatné náležitosti právneho úkonu, nejasný prejav vôle, dohoda o plnej moci
Právna veta: Súd v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že je potrebné odlišovať dohodu o plnej moci ako dvojstranný právny úkon uzatvorený medzi splnomocniteľom a splnomocnencom a plnú moc resp. plnomocenstvo, čo je jednostranný prejav vôle adresovaný tretím osobám, ktorým splnomocniteľ voči nim osvedčuje existenciu a rozsah splnomocnencovho oprávnenia za neho konať. Tretie osoby, pokiaľ neboli prítomné pri uzatváraní dohody o plnej moci medzi splnomocniteľom a splnomocnencom, sa môžu dozvedieť o rozsahu splnomocnencovho oprávnenia konať za splnomocniteľa iba z obsahu plnomocenstva. Pokiaľ žalovaná m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podstatná zmena pomerov oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu, rozhodovanie o výživnom, zásady pre určenie výživného, dôvody pre zmenu výšky výživného, výška výživného
Právna veta: Z ustanovenia § 78 ods. 1 zákona o rodine vyplýva zásada, že úprava výživného sa deje vždy podľa stavu, ktorý tu je v dobe, kedy je rozhodnutie vydané. Môže prísť k zmene potrieb oprávneného, najmä v súvislosti s pribúdajúcim vekom (fyzickým vyspievaním, počínajúcou školskou dochádzkou, ďalšími formami prípravy na budúce povolanie), ale môže nastať aj zmena v možnostiach povinného plniť vyživovaciu povinnosť v dovtedajšom rozsahu, napr. v dôsledku vzrastu alebo poklesu jeho príjmu, poprípade v dôsledku zúženia alebo rozšírenia okruhu osôb, ku ktorým má rodič vyživovaciu povinnosť. Musí ísť o z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rodičovské práva a povinnosti, úprava styku s dieťaťom, úprava rodičovských práv a povinností súdom ex offo, dohoda rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností, osobný podiel na výchove dieťaťa, vzájomný vzťah rodičov, rodinné pomery, sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj malole­tého dieťaťa, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov, rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu
Právna veta: Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu, všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku maloletého. Do úpravy výkonu rodičovských práv a povinností patrí aj úprava styku s dieťaťom. Ak sa rodičia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prijatie návrhu, zmluva o búdúcej kúpnej zmluve, porušenie záväzku zo zmluvy o budúcej zmluvy, záväzkové vzťahy zmluvné, Zmluva o budúcej zmluve
Právna veta: Podľa rozsudku NS SR, sp.zn. 1 Obdo V 23/2007, ak účastník zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy prevedie vec, ktorej budúci prevod je obsahom tejto zmluvy, platnou zmluvou na tretiu osobu, práva a povinnosti zo zmluvy o budúcej zmluve zaniknú pre nemožnosť plnenia a medzi účastníkmi o budúcej zmluve vznikne zodpovednostný vzťah. Pretože porušenie povinnosti zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy má právne dôsledky len pre účastníkov tejto zmluvy, nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť prevodu veci na tretiu osobu. Okolnosť porušenia záväzku zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežná ochrana , ohrozenie nároku ako podmienka nariadenia predbežného opatrenia, zákaz nakladať s nehnuteľnosťami, Inštitút predbežného opatrenia, podmienky nariadenia predbežného opatrenia, nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe sa pri predbežných opatreniach, ak chce navrhovateľ dosiahnuť zakázať nakladať odporcovi s nehnuteľnosťami vyžaduje, aby navrhovateľ aspoň osvedčil, že jeho nárok je ohrozený. Ohrozenie nároku musí byť konkrétne, spočívajúce v konaní odporcu, v tomto prípade takom konaní odporcov, z ktorého bude vyplývať, že s nehnuteľnosťami mienia nakladať a takýmto spôsobom ohrozujú právo navrhovateľky na budúci výkon rozhodnutia, o ktoré ide vo veci samej. Súdna prax vyžaduje i naplnenie podmienky, že predbežným opatrením sa nesmie vytvoriť nenávratný, nenapraviteľný stav v pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva, združenie na ochranu spotrebiteľa ako vedľajší účastník, trovy vedľajšieho účastníka, náhrada trov právneho zastúpenia vedľajšiemu účastníkovi konania, vedľajší účastník konania
Právna veta: Pokiaľ ide o trovy vedľajšieho účastníka vo vzťahu k nim súd uvádza, že podľa ust. § 93 ods. 2 O. s. p. ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcu zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. S účinnosťou od 15. 10. 2008 zákon zaviedol novú skupinu subjektov, ktoré môžu vystupovať ako vedľajší účastníci v konaniach. Medzi nich patria aj právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je ochrana spotrebiteľa. Občiansky súdny poriadok v ust. § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na začatie konania, nedostatok vecnej legitimácie, aktívna vecná legitimácia, aktívna legitimácia na podanie návrhu
Právna veta: Treba uviesť, že vecná legitimácia ako taká je stav, vyplývajúci z hmotného práva a je daná vtedy, ak jeden účastník je subjektom práva a druhý na opačnej strane subjektom povinnosti. O aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa ide vtedy, ak mu patrí nárok, ktorý žalobou uplatňuje a pasívnu, ak odporca má skutočne povinnosť, ktorej splnenia sa na ňom navrhovateľ domáha. Nedostatok vecnej legitimácie znamená, že navrhovateľ nie je nositeľom hmotnoprávneho oprávnenia a odporca nositeľom hmotnoprávnej povinnosti.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, návrh na nariadenie predbežného opatrenia, neplatné skončenie pracovného pomeru
Právna veta: V prejednávanej veci sa žalobou vo veci samej navrhovateľka voči odporcovi domáha náhrady mzdy s príslušenstvom z údajne neplatného skončenia pracovného pomeru. Základným a rozhodujúcim predpokladom vzniku nároku na náhradu mzdy v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je však neplatnosť tohto skončenia pracovného pomeru. Aj keď navrhovateľka so skončením pracovného pomeru okamžitým skončením nesúhlasila a neplatnosť skončenia pracovného pomeru uplatnila žalobou na súde, uvedené konanie nie je doteraz právoplatne skončené. Bez kladného rozhodnutia o neplatn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: starostlivosť súdu o maloletých, zásada trvania založenej príslušnosti súdu, prenesenie príslušnosti súdu v záujme maloletého dieťaťa, určenie miestnej príslušnosti súdu, perpetuatio fori, spor o príslušnosť, prenesenie miestnej príslušnosti súdu, miestna príslušnosť súdu
Právna veta: Podľa ust. § 177 ods. 2 O.s.p., ak sa zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť, môže príslušný súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak je to v záujme maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd. Citované ust. § 177 ods. 2 O.s.p. predstavuje prelom do zásady trvania založenej súdnej príslušnosti zakotvenej v ust. § 11 ods. 1 O.s.p. (zásada perpetuatio fori), podľa ktorej je príslušnosť súdu určená podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a takto založená príslušnosť trvá až do jeho skončenia. V priebehu konania môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, potreba dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa, náležitosti návrhu na vydanie predbežného opatrenia, bezprostredne hroziaca ujma, návrh na vydanie predbežného opatrenia, Inštitút predbežného opatrenia
Právna veta: Podľa § 75 ods. 2 veta prvá O.s.p., zák.č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 O.s.p. obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností, odôvodňujúcich nariadenie PO, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy alebo potreby dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa v záujme maloletého dieťaťa; ... Z návrhu musí byť zrejmé čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.