Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096673
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: možnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť odsúdenému, dočasná nespôsobilosť nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody, žiadosť o odklad výkonu trestu
Právna veta: Podľa § 409 ods. 1 Tr. por. ak odsúdený pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody ochorie na takú vážnu chorobu, že dočasne nie je spôsobilý nastúpiť výkon trestu, pretože je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, zašle súdu žiadosť o odklad výkonu trestu spolu s lekárskou správou o svojom zdravotnom stave nie staršou ako 30 dní; v žiadosti je povinný uviesť aj adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ak žiadosť neobsahuje uvedené náležitosti, predseda senátu vyzve odsúdeného, aby žiadosť doplnil v lehote 10 dní; inak sa o žiadosti nekoná, o čom predseda s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nerešpektovania ústavného princípu dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania, znemožnenie realizácie procesných práv účastníka, dvojinštančnosť občianskeho súdneho konania
Právna veta: Znemožnenie realizácie procesných práv účastníka v takomto prípade je prakticky dôsledkom nerešpektovania ústavného princípu dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania odvolacím súdom, lebo účastníkovi konania odopiera možnosť prieskumu správnosti nových, poprípade z pohľadu súdu prvého stupňa dosiaľ neriešených (z hľadiska právneho posúdenia veci odvolacím súdom však rozhodujúcich) skutkových zistení. Požiadavke dôsledného rešpektovania ústavného princípu dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania odvolací súd mohol učiniť zadosť iba kasačným rozhodnutím.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: stav procesnej ujmy v osobe určitého účastníka konania, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, subjektívna prípustnosť dovolania, prípustnosť dovolania
Právna veta: Subjektívna prípustnosť dovolania reflektuje stav procesnej ujmy v osobe určitého účastníka konania, ktorý sa prejavuje v porovnaní najpriaznivejšieho výsledku, ktorý odvolací súd pre účastníka mohol založiť svojím rozhodnutím, a výsledku, ktorý svojím rozhodnutím skutočne založil. Z povahy dovolania ako opravného prostriedku plynie, že oprávnenie ho podať (tzv. subjektívna prípustnosť) má účastník, v neprospech ktorého toto porovnanie vyznieva a ak je spôsobená ujma na základe dovolania odstrániteľná tým, že dovolací súd napadnuté rozhodnutie zruší. Proti rozhodnutiu súdu, ktorým súd rozhodol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny zmier, rozpor s právnymi predpismi, zrušenie uznesenia o schválení súdneho zmierU, schvaľovanie zmieru
Právna veta: Ak to povaha vecí pripúšťa, môžu účastníci skončiť konanie súdnym zmierom. Súd rozhodne o tom, či zmier schvaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore s právnymi predpismi. Schválený zmier má účinky právoplatného rozsudku. Rozsudkom však môže súd zrušiť uznesenie o schválení zmieru, ak je zmier podľa hmotného práva neplatný. Návrh možno podať do troch rokov od právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok potvrdzujúci rozsudok súdu prvého stupňa, rozsudok, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu , potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky, napadnutie zmeňujúceho rozsudku, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP
Právna veta: V danom prípade vo veci samej odvolací súd rozhodol rozsudkom. V zmysle ustanovení § 238 O.s.p. platí, že ak dovolanie smeruje proti rozhodnutiu vydanému v tejto procesnej forme, je prípustné, ak je ním napadnutý zmeňujúci rozsudok (§ 238 ods. 1 O.s.p.) alebo rozsudok, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci (§ 238 ods. 2 O.s.p.), alebo rozsudok potvrdzujúci rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd v jeho výroku vyslovil, že je dovolanie prípustné, pretože po právnej stránke ide o rozhodnutie zásadného významu, alebo ide o potvrdenie r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: základná lehota väzby v prípravnom konaní, účel trestného konania, predĺženie lehoty trvania väzby obvineného
Právna veta: Podľa § 76 ods. 2 Trestného poriadku základná lehota väzby v prípravnom konaní je sedem mesiacov, prokurátor je povinný prepustiť obvineného na slobodu najneskôr v posledný deň tejto lehoty, ak nepodá najmenej dvadsať pracovných dní pred jej uplynutím obžalobu, návrh na schválenie dohody o vine a treste alebo sudcovi pre prípravné konanie návrh na predĺženie tejto lehoty. Podľa druhej a tretej vety § 76 ods. 3 Trestného poriadku predĺžiť lehotu väzby možno len vtedy, ak návrh podľa ods. 2 bol podaný včas a ak nebolo možné pre obtiažnosť veci alebo z iných závažných dôvodov trestné stíhanie sko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: totožnosť osôb, rovnaké alebo rozdielne procesné postavenie,, rovnaký predmet konania, procesné podmienky, prekážka právoplatne rozhodnutej veci
Právna veta: Prekážka právoplatne rozhodnutej veci svojou povahou patrí k procesným podmienkam a jej zistenie v každom štádiu konania vedie k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Ten istý predmet konania je daný vtedy, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, z ktorých bol uplatnený (t. j. ak vyplýva z rovna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dvojstranné právne vzťahy medzi žalobcom a žalovaným, nedostatok návrhu na začatie konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, nepodanie návrhu na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný
Právna veta: V konaní o dvojstranných právnych vzťahoch medzi žalobcom a žalovaným (t.j. v spornom konaní) sa návrh označuje ako „žaloba“. Bez návrhu môže súd začať konanie iba v prípadoch, v ktorých to ustanovuje zákon. Nedostatok návrhu na začatie konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Pokiaľ súd zistí tento nedostatok v priebehu konania, konanie zastaví. Ak konanie prebehlo napriek nedostatku návrhu na jeho začatie, hoci ten bol potrebný, zakladá táto skutočnosť zmätočnosť celého konania a dovolací dôvod podľa § 237 písm. e/ O.s.p.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: účel obhájenia a ochrany práv a právom chránených záujmov účastníka konania, znemožnenie realizácie procesných práv, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorý znemožnil účastníkovi konania realizáciu procesných práv, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých v dôsledku nesprávneho postupu súdu bol vylúčený.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo súdu vykonať aj účastníkmi konania neoznačené a nenavrhnuté dôkazy, možnosť vykonať aj iné, než účastníkmi konania nenavrhované dôkazy, formálny návrh účastníka na vykonanie dôkazu, povinnosť účastníkov konania označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení
Právna veta: Zákon v ustanovení § 120 ods. 1 veta tretia O.s.p. vychádza z toho, že súd nie je pri vykonávaní dôkazov odkázaný len na formálny návrh účastníka na vykonanie dôkazu, ale pripúšťa možnosť vykonať aj iné, než účastníkmi konania nenavrhované dôkazy. Ich vykonanie však podmieňuje ich výnimočnosťou, ako aj ich nevyhnutnosťou pre rozhodnutie vo veci. Ide teda o také dôkazy, ktoré vyplynú z doterajšieho priebehu konania bez toho, aby zákon ukladal súdu povinnosť takéto dôkazy vyhľadávať. Pritom právo súdu vykonať aj účastníkmi konania neoznačené a nenavrhnuté dôkazy zostáva len v polohe možnosti a n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dokazovanie, povinnosť tvrdenia a označovania (predkladania) dôkazov, dôkazmi overený skutkový stav, vykonávanie jednotlivých dôkazných prostriedkov súdom a ich následnom hodnotení, rozhodnutie súdu o tom, ktoré z označených dôkazov vykoná
Právna veta: Dokazovanie je procesný postup súdu upravený Občianskym súdnym poriadkom, ktorý je založený na vykonávaní jednotlivých dôkazných prostriedkov súdom a ich následnom hodnotení. Jeho význam spočíva v získavaní dôležitých poznatkov, na základe ktorých súd ustaľuje skutkový stav v prejednávanej veci, z ktorého potom vychádza a aplikuje naň konkrétnu právnu normu, teda rozhoduje. Zistenie skutkového stavu, ktoré objektívne zodpovedá skutočnému stavu veci, je jednou z najdôležitejších činností súdu v rámci občianskeho súdneho konania, pretože je základným predpokladom pre rozhodnutie súdu vôbec. Dôka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: chýbajúca funkčná príslušnosť, práva a povinnosti súdu ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie, cieľ občianskeho súdneho konania, procesné podmienky konania
Právna veta: I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také podmienky týkajúce sa súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku\ (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania patria tie, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto podmienkou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, z úpravy ktorej vyplýva, ktorý súd je príslušný kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: spôsobilým predmetom odvolacieho konania, odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov, funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu
Právna veta: Podľa § 10 ods. 2 O.s.p. o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Citované zákonné ustanovenia upravujú funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tak, že tento súd je príslušný rozhodovať o odvolaniach vtedy, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa. Spôsobilým predmetom odvolacieho konania sú teda len rozhodnutia súdu prvého stupňa.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatky za užívanie verejného priestranstva, cintorín ako verejné priestranstvo, poplatok za hrobové miesta, daň za užívanie verejného priestranstva
Právna veta: Poplatok za hrobové miesta možno považovať za poplatok za užívanie verejného priestranstva v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch (ďalej len „ZMP“). Nakoľko je možné cintorín považovať za verejné priestranstvo tak, ako je definované v ustanovení § 2 ods. 3 ZMP, poplatky za hrobové miesta treba posudzovať ako poplatky za užívanie verejného priestranstva podľa ustanovenia § 2 ods. 1 ZMP, ktoré uvádza druhy miestnych poplatkov za užívanie verejného priestranstva len príkladmo (demonštratívne) a nie taxatívne. S týmto názorom korešponduje aj ustanovenie § 18 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: nedodržanie zákonom stanoveného postupu pri doručení zásielky určenej do vlastných rúk, neúčinnosť doručenia zásielky, doručovanie písomností do vlastných rúk
Právna veta: Podľa § 47 ods. 1 O.s.p., do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon, a iné písomnosti, ak to nariadi súd. Nedodržanie zákonom stanoveného postupu pri doručení zásielky určenej do vlastných rúk má za následok neúčinnosť doručenia zásielky
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť dovolateľa zvoliť si kvalifikovaného zástupcu, nedostatok podmienky povinného zastúpenia, povinnosť dovolateľa byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o určení neplatnosti kúpnej zmluvy, kúpna zmluva, žaloba o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, vlastnícke právo , prevod nehnuteľností
Právna veta: Rozhodnutím o určení neplatnosti kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod nehnuteľností sa obnovuje vlastnícke právo pôvodného vlastníka k týmto nehnuteľnostiam. Preto sa vyžaduje, aby kúpna zmluva bola označená i svojim predmetom. Určením, že neplatná je kúpna zmluva označená nielen dátumom uzavretia, ale i svojim predmetom a evidenciou na príslušnej správe katastra sa nič nemení na predmete konania, ani právnom postavení žalovaného
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: Prípustnosť dovolania, procesná vada konania, relevantný dovolací dôvod, nesprávne právne posúdenie veci
Právna veta: Právne posúdenie veci súdmi nižších stupňov je relevantným dovolacím dôvodom len za predpokladu, že dovolanie je procesne prípustné, pričom v praxi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je zhodne zastávaný názor, že nesprávne právne posúdenie veci nezakladá procesnú vadu konania v zmysle § 237 O.s.p., pretože súd právnym posúdením veci neodníma účastníkovi konania možnosť uplatnenia jeho procesných práv (por. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Cdo 112/2001 uverejnené v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 43/2003 a uznesenie Na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: Princíp tzv. „predbežného právneho posúdenia veci“, plnenie osobitného druhu tzv. mandukčnej (poučovacej) povinnosti opravného súdu, zabránenie vydávaniu tzv. prekvapivých rozhodnutí, rozhodujúce ustanovenie pre rozhodnutie veci, ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité, právo na spravodlivý proces, vyjadrenie účastníkov konania k ustanoveniu právneho predpisu
Právna veta: Podľa § 213 ods. 2 O.s.p., ak je odvolací súd toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie veci rozhodujúce, vyzve účastníkov konania, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili. Podľa uvedeného ustanovenia musia byť súčasne splnené dve podmienky, a to 1/ musí ísť o ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a 2/ toto ustanovenie musí byť pre rozhodnutie veci rozhodujúce. Ak sú súčasne splnené obe podmienky, je odvolací súd povinný vyzvať účastníkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hospodárnosť konania, fakultatívne spojenie vecí na spoločné konanie, možnosť odporcu vzájomným návrhom za konania uplatniť svoje práva proti navrhovateľovi
Právna veta: Vzájomný návrh uplatnený v konaní v zmysle § 97 O.s.p. je jedným inštitútom Občianskeho súdneho poriadku a fakultatívne spojenie vecí v zmysle § 112 ods. 1 O.s.p. druhým inštitútom. Pri aplikácii inštitútu vzájomného návrhu tieto nároky stoja vždy proti sebe, nakoľko sa jedná o nárok žalobcu uplatnený žalobou proti žalovanému a o nárok žalovaného uplatnený vzájomným návrhom proti žalobcovi, pričom však pri aplikácii inštitútu spojenia veci tak nemusí byť, keďže súd môže spojiť dva alebo aj viac nárokov žalobcu uplatnených proti žalovanému na súde samostatnými žalobami do jedného konania, ak je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásady správneho konania, správny orgán , správne konanie
Právna veta: I. Ukladanie pokút za správne delikty sa uskutočňuje v rámci diskrečnej právomoci správneho orgánu, zákonom stanoveného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom upravených limitoch, hraniciach, uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie, pričom použitie správnej úvahy musí byť v súlade so zásadami logického uvažovania a rozhodnutie, ktoré je výsledkom tohto procesu musí byť aj náležite zdôvodnené. II. Využitie jednotlivých procesných inštitútov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno pripísať na ťarchu účastník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rokovanie orgánov politickej strany, sloboda prejavu a právo na informácie, vysielanie politickej reklamy a umiestňovanie volebných plagátov
Právna veta: Na základe zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je vysielanie programov s politickým obsahom v čase volebnej kampane obmedzené. Preto uloženie pokuty za vysielanie priameho prenosu z rokovania orgánov politickej strany, nemožno považovať za porušenie práva na šírenie informácií a tomu zodpovedajúcemu právu občanov na informácie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predmet dotácie, prijímateľ dotácie, porušenie finančnej disciplíny
Právna veta: Ak sa príjemca dotácií zaviazal, že predmet dotácie bude využívaný na účel, na ktorý mu bola poskytnutá, predmet dotácie nemôže využívať na iný účel.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: určenie druhu sankcie a jej výmery, správny orgán , súbeh viacerých deliktov, správne trestanie
Právna veta: I. Ustanovenie § 12 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upravujúce postup pri ukladaní sankcií za viac priestupkov stanovuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný.

II. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najzávažnejší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov v zmysle absorpčnej zásady.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu , nedostatok procesnej podmienky konania, návrh na nariadenie predbežného opatrenia na miestne nepríslušný súd, osobitná výlučná miestna príslušnosť , predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Ak navrhovateľ podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 74 anasl. Občianskeho súdneho poriadku na miestne nepríslušný súd, pričom miestna príslušnosť nevyplýva z § 88 O. s. p. a ani navrhovateľ nevystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ, po vznesení námietky nedostatku miestnej príslušnosti odporcom v odvolaní podanom proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia, musí odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. g/ a ods. 3 O. s. p. toto napadnuté uznesenie zrušiť a konanie o nariadení predbežného opatrenia podľa § 104 ods. 1 O. s. p. zastaviť pre neodstrániteľný nedos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: nestranné a nezaujaté rozhodovanie, subjektívny názor účastníka konania, výnimka z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi, pochybnosť o nezaujatosti sudcov, vyrubenie súdneho poplatku za námietku zaujatosti, vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci
Právna veta: I keď ustanovenie § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti, nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozhodnúť v súlade so záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: odmietnutie odvolania, znemožnenie realizácie procesných práv, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Pod odňatím možnosti pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.) treba rozumieť taký závadný procesný postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia jeho procesných práv, priznaných mu v občianskom súdnom konaní za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Za takýto postup, odnímajúci účastníkovi konania možnosť pred súdom konať a zakladajúci prípustnosť dovolania podľa uvedeného ustanovenia, treba považovať aj odmietnutie odvolania podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p. v prípade, že podmienky pre takéto rozhodnutie neboli splnené.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť dovolateľa byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ sám zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo, respektíve požiada o ustanovenie zástupcu, ak spĺňa predpoklady pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výkon rozhodnutia vydaného v správnom konaní uskutočňovaný podľa Exekučného poriadku, vydanie rozhodnutia, a to vo forme uznesenia, okamih nariadenia výkonu rozhodnutia (exekúcie) , výkon rozhodnutia v zmysle Správneho poriadku
Právna veta: Pojem „nariadenie výkonu rozhodnutia“ Exekučný poriadok nepozná. Tento pojem, ktorý upravoval Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 261, sa však aj v konaní podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku vždy spájal s vydaním rozhodnutia, a to vo forme uznesenia. Rovnako tomu musí byť aj v prípade podľa Exekučného poriadku. Napokon, slovo „nariadiť“ podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1987 znamená, „dať príkaz“. V prípade, ak sa výkon rozhodnutia vydaného v správnom konaní uskutočňuje podľa Exekučného poriadku, treba pri výklade ustanovenia § 71 ods. 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: gramatický výklad slov „hoci sa v mieste doručenia zdržuje“, doručenka vrátená súdu , záver súdu o účinnom náhradnom doručení, podmienka náhradného doručenia, doručovanie v občianskom súdnom konaní
Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany a ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdom ustanovenej lehote. Doručenka vrátená súdu osvedčuje súdu vykonanie doručenia a čas doručenia, kým nie je preukázaný opak. Pokiaľ doručenka neobsahuje údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska, zrušujúce uznesenie odvolacieho súdu, prípustnosť dovolania proti uzneseniu
Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uzneseni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonateľné rozhodnutie súdu, zavŕšenie vzniku exekučného titulu, formálna stránka vykonateľnosti notárskej zápisnice, súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice
Právna veta: V prípade notárskej zápisnice formálna stránka jej vykonateľnosti spočíva v dodržaní formy notárskej zápisnice upravenej v § 47 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Materiálna stránka je predpísaná v ustanovení § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, podľa ktorého nevyhnutnou náležitosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu je (o. i.) súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou. Práve tento súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice (majúci procesnú povahu) je najdôležitejšou náležitosťou notárskej zápisnice ako ex ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: rozpor rozhodcovského rozsudku so zákonom, oprávnenosť a povinnosť exekučného súdu skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy, princíp „vigilantibus iura sripta sunt“, spochybnenie existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy, ochrana práv spotrebiteľa
Právna veta: Princíp „vigilantibus iura sripta sunt“ v spotrebiteľských veciach v konkrétnych súvislostiach (teda v závislosti od konkrétnych okolností) ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je ochrana práv spotrebiteľa. To znamená, že aj keď účastník rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy a v prípade zisteného nedostatku v tomto smere konštatovať rozpor rozhodcovského rozsudku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: nedostatok právomoci na vydanie rozhodnutia, rozhodnutie orgánu verejnej správy ako exekučný titul, exekučný titul, nulitné rozhodnutie orgánu verejnej správy, zdanlivé rozhodnutie
Právna veta: V prípade, ak exekučným titulom má byť rozhodnutie orgánu verejnej správy, ktorý nemal právomoc na jeho vydanie, považuje právna teória i súdna prax takéto rozhodnutie za zdanlivé, ničotné (nulitné - paakt), teda z právneho hľadiska za neexistujúce a nikoho nezaväzujúce. Obdobné dôsledky treba priznať aj rozhodnutiu iného orgánu, ak tento orgán nemal právomoc ho vydať, pokiaľ to právna úprava nevylučuje.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právna zásada vigilantibus iura scripta sunt, exekučný príkaz, výkon rozhodnutia v správnom konaní, návrh na výkon rozhodnutia
Právna veta: „Nariadením výkonu rozhodnutia“, v prípade núteného výkonu správneho rozhodnutia v exekúcii podľa Exekučného poriadku, treba rozumieť začatie exekučného konania, ktoré v zmysle § 36 ods. 1 tohto predpisu začína podaním návrhu na vykonanie exekúcie. To znamená, že pokiaľ oprávnený najneskôr do troch rokov od uplynutia lehoty určenej v správnom rozhodnutí na splnenie uloženej povinnosti podá návrh na jeho nútený výkon vykonaním exekúcie, zachováva si toto rozhodnutie spôsobilosť byť exekučným titulom. Takáto interpretácia zodpovedá aj klasickej právnej zásade „vigilantibus iura scripta sunt“ („p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: rozhodovanie odvolacieho súdu vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska , zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu , prípustnosť dovolania proti uzneseniu
Právna veta: V prejednávanej veci smeruje dovolanie proti uzneseniu. Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, vecné bremeno v darovacej zmluve - právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti, podpísanie kúpnej zmluvy za predávajúcu splnomocnenou zástupkyňou, vklad do katastra nehnuteľnosti, zamietnutie mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora, určenie neplatnosti právnych úkonov, darovacia zmluva, kúpna zmluva
Právna veta: Podľa § 41 Občianskeho zákonníka ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Právny úkon môže byť neplatný celý alebo sčasti tam, kde sa dôvod neplatnosti vzťahuje na celý právny úkon (dôvod neplatnosti sa týka jeho podstatnej zložky), je právny úkon neplatný v celom rozsahu. Tam však, kde sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, pričom ide o vadu právneho úkonu, ktorú je možno o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úteková väzba, dôvody väzby, väzobné stíhanie
Právna veta: Väzobné stíhanie obvineného, s ohľadom na zásadu primeranosti a zdržanlivosti (§ 2 ods. 2 Trestného poriadku) predstavuje prostriedok „ultima ratio“. V danom prípade je však jeho využitie odôvodnené. Tieto dôvody vyplývajú, ako bolo už vyššie zmienené, zo skutočnosti, že v predmetnej veci doposiaľ zabezpečené dôkazy nasvedčujú, že obvinený mal spáchať skutky kladené mu za vinu. Je nesporné, že v danom prípade existencia dôvodov väzby uvedených v ustanovení § 71 ods. 1 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Tr. por. je daná. Úteková väzba vyplýva zo skutočnosti, že obvinený sa náhle prestal zdržiavať v m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: odmietnutie odvolania, odstránenie vád odvolania, obsahové náležitosti odvolania, obmedzenie práva odvolateľa meniť, modifikovať a dopĺňať dôvody odvolania, uplynutie odvolacej lehoty
Právna veta: Rozsah a dôvody odvolania môže odvolateľ meniť, modifikovať a dopĺňať. Využitie tohto práva odvolateľom je v zmysle § 205 ods. 3 O.s.p. obmedzené do uplynutia odvolacej lehoty. Rozsah a dôvody odvolania možno rozšíriť len za predpokladu, že odvolanie spĺňa obsahové náležitosti, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 205 ods. 1 a ods. 2 O.s.p. Nemožno totiž rozširovať niečo, čo vôbec nie je v odvolaní uvedené. Lehota, do ktorej môže odvolateľ rozširovať dôvody odvolania, sa teda vzťahuje len na také odvolanie, ktoré má všetky zákonom požadované náležitosti. Nedopadá na povinnosť súdu dbať o odstráne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť dovolacieho súdu skúmať (preverovať), či je podmienka splnen, osobitná podmienka dovolacieho konania, povinnosť dovolateľa byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom
Právna veta: V zmysle § 241 ods. 1 O.s.p. musí byť dovolateľ v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Uvedené ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa; dovolací súd je pritom povinný skúmať (preverovať), či táto podmienka je splnená.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kladné rozhodnutie o väzbe obvineného, formálne podmienky väzby, materiálne podmienky väzby
Právna veta: Trestný poriadok upravuje formálne a materiálne podmienky väzby. Materiálne podmienky väzby tvoria: a) skutkové okolnosti vzatia do väzby a to, či doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, či existujú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a b) existencia niektorého z dôvodov väzby, ak z konania obvineného alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava pre tzv. útekovú, kolúznu alebo preventívnu väzbu (§ 71 ods. 1 Tr. por.). Materiálne podmienky na rozhodnutie o väzbe musia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základný predpoklad započítania, okamžik stretnutia pohľadávok, nemožnosť započítania pohľadávok, premlčaná pohľadávka, spôsobilé pohľadávky na započítanie v zmysle OBZ, všeobecná úprava započítania
Právna veta: Občiansky zákonník v ustanovení § 580 a § 581 má všeobecnú úpravu započítania. Podľa ustanovenia § 358 Obchodného zákonníka na započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde. Započítaniu však nebráni, ak je pohľadávka premlčaná, ale premlčanie nastalo až po dobe, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie. Z citovaného ustanovenia § 358 Obchodného zákonníka, ako aj z všeobecnej úpravy započítania, obsiahnutej v § 580 Občianskeho zákonníka vyplýva, že musí ísť o pohľadávky spôsobilé na započítanie, teda predovšetkým započítanie nie je prípustné voči pohľadávkam, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: riadne odôvodnenie rozhodnutia, špecifická odpoveď na argument, povinnosť súdu uviesť presvedčivé a dostatočné dôvody, potreba transparentnosti služby spravodlivosti
Právna veta: Právo (účastníka) a povinnosť (súdu) na náležité odôvodnenie súdneho rozhodnutia vyplýva z potreby transparentnosti služby spravodlivosti, ktorá je esenciálnou náležitosťou každého jurisdikčného aktu (rozhodnutia). Citované zákonné ustanovenie sa totiž chápe aj z hľadiska práv účastníka na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorého imanentnou súčasťou je aj právo na súdne konanie, spĺňajúce garancie spravodlivosti a toto ustanovenie treba vykladať a uplatňovať aj s ohľadom na príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, porovnaj napr. rozsudok vo veci Gar ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesúhlas so vstupom tretej osoby ako vedľajšieho účastníka konania, relevantnou formou vykonaný prejav vôle hlavných účastníkov konania, konanie o prípustnosti vedľajšieho účastníctva, vedľajší účastník konania
Právna veta: Prípustnosťou vedľajšieho účastníctva v konaní sa súd zaoberá až po tom, čo niektorý z hlavných účastníkov namietne neprípustnosť takého postupu. Z uvedeného vyplýva, že konanie o prípustnosti vedľajšieho účastníctva začína na návrh. Za návrh je v zásade potrebné považovať relevantnou formou vykonaný prejav vôle hlavných účastníkov konania alebo niektorého z nich, ktorým je vyjadrený nesúhlas so vstupom tretej osoby ako vedľajšieho účastníka konania.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: predpoklad skončenia pracovného pomeru dohodou použitím fikcie, určenie neplatnosti rozhodnutím súdu, predpoklad vzniku nároku zamestnanca na náhradu mzdy, nevyvrátiteľná domnienka, kedy platí, že sa pracovný pomer skončí dohodou, neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
Právna veta: Základným a rozhodujúcim predpokladom vzniku nároku zamestnanca na náhradu mzdy v súvislosti so skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je neplatnosť tohto skončenia pracovného pomeru, ktorá neplatnosť musí byť určená rozhodnutím súdu. Právna úprava pri týchto nárokoch je rozdielna podľa toho, či zamestnanec trvá alebo netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával. Ustanovenie § 79 ods. 3 Zák. práce upravuje skončenie pracovného pomeru v dôsledku zákonom ustanovenej nevyvrátiteľnej domnienky, kedy platí, že sa pracovný pomer skončí dohodou. Predpokladom skončenia pracovnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: jednorazová mzda, denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok, vymeriavací základ
Právna veta: Jednorazová mzda za dlhoročnú prácu nemusí byť so zreteľom na všetky okolnosti a podmienky jej výplaty považovaná za plnenie poskytnuté v súvislosti so skončením pracovného pomeru podľa § 138 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a môže byť plnením, ktoré sa nezahŕňa do vymeriavacieho základu zisteného podľa § 84 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obchodnoprávne vzťahy, zákonné znaky trestného činu, trestnoprávna zodpovednosť, subsidiarita Občianského zákonníka
Právna veta: Ak páchateľ svojim konaním naplní zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní a súdu vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť postupom podľa Trestného poriadku. Pravidlo „ultima ratio“ možno uplatniť jedine prostredníctvom materiálneho korektívu v rozsahu § 10 ods. 2 Tr. zák., teda v zmysle platnej a účinnej zákonnej úpravy, len pri prečinoch.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na tlmočníka a prekladateľa, preklad písomností, rozsah a obsah písomností
Právna veta: I. Orgán činný v trestnom konaní alebo súd priberie podľa § 28 ods. 3 Tr. por. prekladateľa, ak je to potrebné na preloženie písomnosti. Vo vzťahu k prekladu zo slovenského jazyka do jazyka, ktorému obvinený rozumie, posudzuje príslušný orgán potrebu prekladu najmä vzhľadom na rozsah a obsah písomností, ktorých znenie bolo obvinenému pretlmočené tak, aby bola zachovaná dostatočná možnosť uplatnenia jeho obhajobných práv (§ 28 ods. 1, 2, § 34 Tr. por.). II. Dostatočnosť uplatnenia obhajobných práv (§ 34 Tr. por.) predpokladá ich uplatnenie v primeranej miere a zahŕňa aj preklad základných do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: princíp nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, význam, resp. dôležitosť dôvodu na zmenu miestnej príslušnosti súdu , najbližšie spoločne nadriadený súd obom súdom, odňatie a prikázanie veci inému súdu toho istého druhu a stupňa v trestnom konaní
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Najvyšší súd Slovenskej republiky v súvislosti s uvedeným konštatuje, že význam, resp. dôležitosť dôvodu na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zaistenie majetku , zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku
Právna veta: Vo výroku uznesenia o zaistení majetku obvineného v zmysle § 425 ods. 1 Tr. por. treba s poukazom na primerané aplikovanie § 50 ods. 2 Tr. por. presne konkretizovať a opísať jednotlivé časti majetku obvineného, na ktoré sa zaistenie vzťahuje a vysloviť zákaz pre obvineného, či inú oprávnenú osobu, nakladať s takto zaisteným majetkom a majetkovými právami.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podaná obžaloba, zásada primeranosti a zdržanlivosti, obmedzenie osobnej slobody, dôvody väzby
Právna veta: I. Nie je v rozpore so zákonom, ak je obmedzená osobná sloboda obvineného na poklade konkrétneho zákonného titulu, napr. v zmysle § 120 ods. 3, ods. 4, § 380 ods. 2 alebo § 408 ods. 1 Tr. por., bez toho, aby bol obvinený predtým de facto prepustený na slobodu, a to či už z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby. II. Oprávnenie súdu v štádiu súdneho konania po podaní obžaloby iniciatívne, bez návrhu prokurátora, konať a rozhodnúť o vzatí obžalovaného do väzby, vyplýva z jeho zákonného postavenia, v zmysle ktorého je súd po podaní obžaloby na základe § 2 ods. 6 Tr. por., § 238 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekučného konania, neprípustnosť exekúcie, exekučný titul, notárska zápisnica ako exekučný titul
Právna veta: Pokiaľ notárska zápisnica nie je vykonateľný exekučný titul, je exekúcia neprípustná, čo je dôvod na zastavenie exekučného konania
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na podanie odvolania, zachovanie lehoty na podanie odvolania, automatické vygenerovanie potvrdenky elektronickou podateľňou, zaručený elektronický podpis, podanie elektronickými prostriedkami, okamih doručenia
Právna veta: Pre zachovanie lehoty na podanie odvolania nie je rozhodujúci okamih odoslania e-mailu, ale okamih doručenia e-mailovej správy súdu - i keď sa tak stalo po úradných hodinách súdu. V prípade podania urobeného elektronickými prostriedkami podpísaného zaručeným elektronickým podpisom elektronická podateľňa automaticky vygeneruje potvrdenku s presným časom prijatia podania a túto elektronicky odošle odosielateľovi (porovnaj uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 147/2013 a sp. zn. 2 Sži 3/2012). Zaručený elektronický podpis má rovnaké dôsledky ako podpis na prvopise a podani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: nemožnosť zastupovať tým, koho záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpeného, najdôležitejšia náležitosť notárskej zápisnice ako exekučného titulu, exekučný titul, súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice
Právna veta: Najdôležitejšou náležitosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu je súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Ak niekto ako zástupca vysloví za povinnú osobu takýto súhlas napriek tomu, že nie je oprávnený za ňu konať, nejde o súhlas povinnej osoby. Zastupovať iného nemôže ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka) - o taký prípad ide tiež vtedy, keď určitý nebankový subjekt má vopred vytypovaného „zástupcu“ druhej zmluvnej strany, následné úkony ktorého sledujú nie záujmy ním zastupovanej zmluvnej strany, ale záujmy ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podstatný obsah „záverečnej reči“, názor účastníka na vykonané dokazovanie z hľadiska jeho úplnosti, zákonnosti a hodnotenia jednotlivých dôkazov, procesná povinnosť súdu vyzvať účastníkov na zhrnutie ich návrhov a na vyjadrenie sa k dokazovaniu, procesné oprávnenie účastníka na záverečné zhrnutie a vyjadrenie
Právna veta: V zmysle § 118 ods. 4 veta prvá O.s.p. ak sa pojednávanie neodročuje, pred jeho skončením súd vyzve účastníkov, aby zhrnuli svoje návrhy a vyjadrili sa k dokazovaniu i k právnej stránke veci. Z tohto ustanovenia vyplýva jednak procesná povinnosť súdu vyzvať účastníkov na zhrnutie ich návrhov a na vyjadrenie sa k dokazovaniu i právnej stránke veci, jednak tomu zodpovedajúce procesné oprávnenie účastníka na „záverečnú reč“. V nej môže účastník zhrnúť svoje návrhy, vyjadriť svoj názor na vykonané dokazovanie z hľadiska jeho úplnosti, zákonnosti a hodnotenia jednotlivých dôkazov. Vyjadriť sa môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nevykonanie určitého dôkazu súdom, viazanosť súdu návrhmi účastníkov konania na vykonanie dokazovania, odňatie možnosti konať pred súdom, posúdenie návrhu na vykonanie dokazovania a rozhodnutie, ktoré z dôkazov budú v rámci dokazovania vykonané
Právna veta: Súd v občianskom súdnom konaní nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy. Posúdenie návrhu na vykonanie dokazovania a rozhodnutie, ktoré z nich budú v rámci dokazovania vykonané, je vždy vecou súdu (viď § 120 ods. 1 O.s.p.), a nie účastníkov konania. Nevykonanie určitého dôkazu môže mať za následok len neúplnosť skutkových zistení (vedúcu prípadne k vydaniu nesprávneho rozhodnutia), nie však procesnú vadu v zmysle § 237 O.s.p. (viď R 37/1993). Zo samej skutočnosti, že súd v priebehu konania nevykonal všetky ním navrhované dôkaz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osoba konktrétneho dovolateľa, vecný aspekt opravného prostriedku, doručovanie v občianskom súdnom konaní, objektívna prípustnosť dovolania, subjektívna stránka prípustnosti dovolania
Právna veta: V danom prípade je potrebné uviesť, že prípustnosť dovolania má vo všeobecnosti stránku objektívnu a subjektívnu. Objektívna stránka sa nevzťahuje na osobu konkrétneho dovolateľa a zohľadňuje (len) vecný aspekt tohto opravného prostriedku - či smeruje proti rozhodnutiu vykazujúcemu zákonné znaky rozhodnutia, proti ktorému je odvolanie prípustné (objektívna prípustnosť odvolania) je vymedzená ustanoveniami § 236 až § 239 O.s.p. Subjektívna stránka prípustnosti odvolania sa naopak viaže na osobu konkrétneho dovolateľa a zohľadňuje osobný aspekt toho, kto podáva odvolanie, t.j. či je u neho daný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôkaz, dokazovanie v trestnom konaní, etapy dokazovania
Právna veta: Dokazovanie prebieha v štyroch etapách, začína vyhľadávaním dôkazov, nesleduje etapa zabezpečenia dôkazov, potom ich vykonávania a na záver etapa hodnotenia dôkazov. Za dôkaz pritom môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa Trestného poriadku alebo podľa osobitného zákona.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účel inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti, výnimka z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu , delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, základné zásady spravodlivého súdneho procesu, riadne odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho procesu, vyplýva z ustálenej judikatúry ESĽP. Judikatúra tohto súdu nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303- A, s.12, § 29, Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-B, Georgiadis c. Grécko z 29. máj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznik procesnoprávneho vzťahu, námietka protiprávnosti konania , procesnoprávne nástupnictvo , zmena účastníka konania, singulárna sukcesia
Právna veta: Keďže singulárna sukcesia nevyvoláva automaticky aj procesnoprávne nástupníctvo, konajúci súd musel zmenu uznesením pripustiť. Predpokladom pripustenia zmeny na základe singulárnej sukcesie v danom prípade bol súhlas postupcu ako účastníka konania (na strane navrhovateľa) podľa § 92 ods. 1 OSP. Pripustením zmeny účastníkov konania na strane navrhovateľa však nedošlo ku vzniku nového procesnoprávneho vzťahu, ale k procesnoprávnemu nástupníctvu do už existujúceho procesnoprávneho vzťahu. Uvedená skutočnosť má podľa názoru ústavného súdu zásadný význam pre vymedzenie obdobia, ktoré podlieha posúd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM, vyporiadanie BSM súdom, vyporiadanie bezpodielového spolu­vlastníctva manželov v konaní o de­dičstve, zánik manželstva smrťou, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konaní o dedičstve
Právna veta: Smrťou jedného z manželov manželstvo zaniká a zánikom tohto manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo (§ 148 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Občiansky zákonník vychádza z predpokladu, že sa pri zániku BSM vykoná jeho vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 (§ 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ako možné riešenie uvádza buď dohodu alebo rozhodnutie súdu na návrh jedného z manželov. V prípade zániku manželstva smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho, platí úprava v ust. § 1751 O. s. p., podľa ktorej sa toto vyporiadanie vykoná v rámci konania o dedičstve a to buď dohodo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: zmena konkrétnych okolností posudzovanej veci, rozdielne hodnotenie právnej povahy skutku, čiastkový skutok, samostatný skutok, pokračovací trestný čin
Právna veta: Ústavný súd nemá dôvod spochybňovať tvrdenie krajského súdu formulované v jeho vyjadrení, že posúdenie otázky, či ide o samostatný skutok alebo o čiastkový skutok v rámci pokračovacieho trestného činu, sa môže legitímne javiť rozdielne v rôznych štádiách trestného konania v závislosti na stupni, resp. miere objasnenia rozhodujúcich okolností. V zásade je teda možné, aby sa v prípravnom konaní určitý skutok hodnotil ako samostatný skutok a po úplnom vyšetrení veci a podaní obžaloby už ako skutok, ktorý je súčasťou pokračovacieho trestného činu. Takéto rozdielne hodnotenie právnej povahy skutku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vyhlásením konkurzu sa začína konkurz, vstup do konkurzného konania, uplatnenie pohľadávky v konkurznom konaní, pohľadávka veriteľa pre účely konkurzného konania, konkurzné konanie, podanie prihlášky, účastník konkurzného konania , začatie konkurzného konania
Právna veta: V konkurznom konaní si veritelia osobitným spôsobom vymáhajú pohľadávky. Podľa § 28 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinného od 1. januára 2012 pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Tak ako v iných konaniach aj v konkurznom konaní si veriteľ musí uplatniť svoje právo, ak chce, aby jeho pohľadávka bola uspokojená. Ak podal návrh na vyhlásenie konkurzu veriteľ, tak sa stáva účastníkom konania doručením návrhu na súd. Tento záver platí napriek tomu, že samotné konkurzné konanie sa podľa zákona začína až zverejnením uznesenia o začat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: Zmena zákonného sudcu senátu bez splnenia zákonných predpokladov na vykonanie takejto zmeny nezodpovedá ústavnej zásade neodňateľnosti zákonného sudcu, zmena zákonného sudcu senátu bez splnenia zákonných predpokladov na vykonanie takejto zmeny , senát zložený zo zákonných sudcov , základné právo na zákonného sudcu, zásada neodňateľnosti zákonného sudcu
Právna veta: Za senát zložený zo zákonných sudcov možno považovať len senát zložený zo sudcov príslušného súdu, ktorí tvorili tento senát v čase pridelenia veci. Ústavnej zásade neodňateľnosti zákonného sudcu, ktorá vyplýva zo základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy (a čl. 38 ods. 1 listiny), nezodpovedá prípad, ak zákonný sudca senátu, ktorému bola vec pridelená na prerokovanie a rozhodnutie, bol zmenený bez splnenia zákonných predpokladov na vykonanie takejto zmeny neskoršie vydaným rozvrhom práce ako riadiacim aktom predsedu súdu (prípadne jeho zmenami a doplneniami). K zmene v zl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: vykonanie projektu pozemkových úprav, rozhodnutie o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav , hmotnoprávne oprávnenia vlastníkov, vznik vlastníckeho práva k náhradným pozemkom vlastníkov
Právna veta: Na základe uvedeného možno podľa ústavného súdu konštatovať, že rozhodnutie o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav má vplyv na konštituovanie hmotnoprávnych oprávnení vlastníkov, resp. na vznik vlastníckeho práva k náhradným pozemkom vlastníkov, preto ide o rozhodnutie, ktoré svojím obsahom zasahuje do sféry subjektívnych práv sťažovateľov, a preto bolo povinnosťou všeobecných súdov zúčastnených na rozhodovaní v predmetnej veci preskúmať ho v medziach ich právomoci.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: zriadenie vecného bremena, vecné bremeno k nehnuteľnosti, majetkové právo osoby, ktorá je povinným subjektom z vecného bremena, vznik vecného bremena ,,in rem", finančná náhrada za vznik vecného bremena, zmena vlastníctva pozemku
Právna veta: Finančná náhrada za zriadenie vecného bremena je nepochybne majetkovým právom osoby, ktorá je povinným subjektom z vecného bremena. Predmetné vecné bremeno vzniká „in rem“ vzťahuje sa na každého vlastníka zaťaženého pozemku bez ohľadu na spôsob zmeny vlastníctva. Nemožno teda jeho vznik posudzovať samostatne u každého nového vlastníka zaťaženého pozemku. Finančná náhrada za vznik vecného bremena je nepochybne jednorazová a teda nemá charakter opakovaného plnenia. Je nelogické, aby pri každej zmene vlastníka mal nový majiteľ zaťaženého pozemku nový nárok na finančnú náhradu za už vzniknuté vecn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: možnosť správneho orgánu protestu prokurátora vyhovieť, nevyhovieť, alebo vyhovieť iba čiastočne, inštitút protestu prokurátora ako mimoriadny opravný prostriedok, právny vzťah medzi správnym orgánom a prokurátorom, náprava nezákonných rozhodnutí, zákonné právo účastníka konania podať proti rozhodnutiu o proteste prokurátora riadny opravný prostriedok
Právna veta: Inštitút protestu prokurátora ako mimoriadny opravný prostriedok slúži predovšetkým na nápravu nezákonných rozhodnutí – na odstraňovanie nesúladu medzi ustanoveniami zákona a určitým rozhodnutím. Podaním protestu prokurátora vzniká právny vzťah medzi správnym orgánom a prokurátorom. Základným obsahom tohto vzťahu je právo prokurátora žiadať vybavenie protestu (zrušiť právoplatné rozhodnutie, alebo ho nahradiť novým, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a povinnosť správneho orgánu rozhodnúť o proteste prokurátora). Treba zdôrazniť, že od podania pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsah vydania bezdôvodného obohatenia, spoločné užívanie nehnuteľností, nevyporiadané BSM, vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie nehnuteľnosti, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, bezdôvodné obohatenie podľa § 458 OZ, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, Bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Predpokladom vzniku zodpovednosti z bezdôvodného obohatenia v zmysle tohto zákonného ustanovenia je na jednej strane existencia právnej povinnosti (zákonnej alebo zmluvnej) na plnenie u toho, za koho sa plnilo a na druhej strane neexistencia takejto povinnosti u toho, kto v skutočnosti plnil. Konštatoval, že za obohateného treba považovať toho, za koho sa plnilo, nie toho, komu sa plnenie poskytlo. Ide napríklad aj o prípad platenia úhrad a nákladov za užívanie domu iba jedným z rozvedených manželov, hoci dom užívajú aj po rozvode spoločne obaja bývalí manželia, ako je tomu v predmetnej veci. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Názov: Stanovisko generálneho advokáta Wathelet prednesené 23 augusta 2013., M. G. a N. R. proti Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Raad van State - Holandsko.
Vízová, azylová, prisťahovalecká politika a iné politiky, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb - Prisťahovalecká politika - Nelegálne prisťahovalectvo a neoprávnený pobyt - Repatriácia neoprávnene sa zdržiavajúcich osôb - Smernica 2008/115/ES - Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín - Konanie o odsune - Zaistenie - Predĺženie zaistenia - Článok 15 ods. 2 a 6 - Právo na obhajobu - Právo byť vypočutý - Porušenie - Dôsledky.
Vec C-383/13 PPU.
... 12. Podľa § 59 ods. 1 prvej vety a písm. a) zákona o cudzincoch z roku 2000 (Vreemdelingenwa 2000, ďalej ...

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, nepriznanie náhrad trov konania, spotrebiteľské veci, zastúpenie advokátom
Právna veta: Výrok o trovách konania účastníkov odôvodnil v zmysle § 142 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej ako „OSP“) a úspešnému žalovanému nepriznal náhradu trov konania, nakoľko mu žiadne nevznikli ani si žiadne neuplatnil. Vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného nepriznal právo na náhradu trov konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 150 OSP. V tejto časti dôvodil tým, že išlo o spotrebiteľskú vec. Vo všeobecnosti sú žalobcovia pravidelne v takýchto veciach zastúpení právnym zástupcom a často sa pritom v týchto veciach domáhajú nárokov v rozpore s platnými právnymi predpismi u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, plnenie vyživovacej povinnosti, zásada potencionality príjmov povinnej osoby, určenie výšky výživného na základe potencionálneho príjmu , majetkové pomery povinného, určovanie výšky výživného, vyživovacia povinnosť
Právna veta: Výživné nie je možné určovať mechanickým výpočtom. Na strane povinných osôb, rodičov dieťaťa, súd zisťuje ich reálne príjmy, celkové majetkové pomery, nevyhnutné životné náklady a prihliada na ich ďalšie zákonné vyživovacie povinnosti. Ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine rozširuje východiská pre určovanie rozsahu vyživovacej povinnosti o zisťovanie tzv. potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity aj v prípade, že povinný berie na seba neprimerané majetkové riziká, ktoré zahrňujú aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie príjmu, resp. priamo vyvoláv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitý dohľad, konanie o náhradu škody, zbavenie sa zodpovednosti za škodu, exkulpácia, nepreukázaná zodpovednosť žalovaných za škodu, náhodná udalosť, maloletý žalobca, obarenie vriacou vodou, popáleniny tretieho stupňa
Právna veta: V ustanovení § 422 ods. 1, 2 OZ je upravený osobitný prípad zodpovednosti, keď zodpovednostné následky konania určitých osôb môžu postihnúť aj iné osoby, ktoré sa na protiprávnom úkone priamo (fyzicky) nepodieľali, avšak majú povinnosť dohliadať nad ich konaním. Založením zodpovednosti dozorujúcich osôb podľa § 422 OZ sa sledujú dva ciele. Prvým je stimulovať dozorujúce osoby pod hrozbou zodpovednosti na dôsledné plnenie si svojich povinností vo vzťahu k maloletým alebo k osobám postihnutým duševnou poruchou (cieľ prevenčný), a druhým je zabezpečiť svojim postavením, aby sa poškodeným dostal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podmienky nariadenia striedavej osobnej staorstlivosti, právo podieľať sa na výchove dieťaťa, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť rodičov
Právna veta: Obaja rodičia majú rovnaké rodičovské práva a povinnosti, ktoré im vznikli zo zákona narodením dieťaťa a preto obaja majú aj rovnaké právo podieľať sa na výchove dieťaťa, pokiaľ na ich strane neexistuje okolnosť, ktorá ich zo starostlivosti o dieťa vylučuje v tom smere, že ohrozuje stabilitu výchovného prostredia, prípadne je v priamom rozpore so záujmom dieťaťa. Z ust. § 24 ods. 2 Zákona o rodine vyplýva, že hmotnoprávnymi podmienkami pre nariadenie striedavej starostlivosti, ktoré musia byť splnené kumulatívne sú, že obidvaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať, obidvaja majú o osobnú star ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde, uloženie zásielky na pošte, oboznámiť sa s adresovaným právnym úkonom
Právna veta: Podľa ust. § 45, ods. 1 Občianskeho zákonníka prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde. Súdna prax aj právna teória akceptujú za účinné doručenie prejavu vôle z hľadiska plynutia hmotnoprávnych lehôt, resp. vzniku hmotných práv a povinností vyplývajúcich z dôjdenia takéhoto prejavu vôle, keď prejav vôle dôjde do „sféry dispozície adresáta“. Týmto treba rozumieť konkrétnu objektívnu možnosť neprítomnej osoby oboznámiť sa s adresovaným právnym úkonom. Ak teda žalobkyni bolo poštovým doručovateľom oznámené riadne uloženie zásielky na pošte, mala objektívnu možnosť od to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastretý iný právny úkon, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Zmluva o úvere uzavretá medzi oprávneným a povinným je teda zmluvou o spotrebiteľskom úvere, aj keď ju účastníci konania takto nenazvali a v písomnej zmluve ju označili iba ako „Zmluva o úvere“, pretože podľa § 41a Občianskeho zákonníka, ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Predmetná zmluva spĺňa všetky náležitosti spotrebiteľskej zmluvy podľa § 52 Občianskeho zákonníka a zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa § 1 a 2 zákona č. 258/2001 Z. z., preto ju súd prvého stupňa správne posudzoval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, vyváženosť viny a trestu, závažnosť činu, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, trest odňatia slobody
Právna veta: Trestná sadzba odňatia slobody v kvalifikovanej skutkovej podstate trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 2 Tr. zák. je výrazne progresívna, keď dolná hranica trestu odňatia slobody 10 rokov je v základnej skutkovej podstate tohto trestného činu podľa § 172 ods. 1 Tr. zák. hranicou hornou. Progresivita trestných sadzieb nemá priamy súvis s mimoriadnym znížením trestu alebo s konaním o dohode o vine a treste, ale sa odvíja od závažnosti činu, čo je kategória vlastná každému trestnému činu. Ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: hmotnoprávna podmienka pre rozvod manželstva, nemožnosť plnenia účelu manželstva, podmienky pre rozvod manželstva, obnovenie manželského spolužitia, konanie o rozvode
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej „ZoR“) súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. V citovanom ustanovení § 23 ZoR uvádza všeobecnú hmotnoprávnu podmienku rozvodu manželstva, ktorou je existencia vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi spôsobujúca nemožnosť plnenia účelu manželstva a zároveň neexistencia ďalšej perspektívy obnovenia manželského spolužitia.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: z uspokojenia v konkurze sú vylúčené , trovy účastníkov konania, konkurzné konanie, právo na náhradu trov konania, možnosť uplatnenia si práva na náhradu trov konania v prebiehajúcom konkurznom konaní
Právna veta: Na uvedenú námietku navrhovateľa a teda, že v danom prípade mal súd prvého stupňa postupovať výlučne podľa ust. § 100 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. a nie podľa ust. § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., odvolací súd uvádza, že vychádzajúc z ustanovenia § 100 ods. 2 písm. a) zákona o konkurze a reštrukturalizácií vyplýva, že z uspokojenia v konkurze sú vylúčené trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli účasťou v konkurzom konaní a v konaniach súvisiacich s týmto konaním, ak tento zákon neustanovuje inak. Vychádzajúc z uvedeného ustanovenia odvolací súd uvádza, že súd prvého stupňa správne pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ochrana práv alebo právom chránených záujmov
Právna veta: Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti. Podľa § 3 ods. 1 zákona sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Predpokladom podania návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy teda v zmysle O.s.p. je, aby navrhovateľka vyčerpala prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečný odklad výkonu trestuodňatia slobody s probačným dohľadom, podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, probačný dohľad, podmienečný odklad výkonu trestu
Právna veta: Podľa § 51 odsek 1 Trestného zákona súd môže za podmienok uvedených uvedených v § 49 odsek 1 Trestného zákona podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho 3 roky, ak páchateľovi zároveň uloží probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe. Vzhľadom na tieto zásady a kritériá krajský súd je toho názoru, že hrozba výkonom trestu odňatia slobody môže byť dostačujúcou u páchateľov, u ktorých je spáchanie trestného činu iba ojedinelým vybočením z inak riadneho spôsobu života, teda u osôb, ktoré i bez pomoci zvonku a bez sústavnej kontroly s vysokou mierou pravdepodobnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo z vád diela, oznamovacia povinnosť o zistenej vade, zhotoviteľ diela, nároky z vád diela, zmluva o dielo
Právna veta: S nesplnením oznamovacej povinnosti zákon v ust. § 562 ods. 2 Obchodného zákonníka priamo nespája zánik práva objednávateľa diela na nároky z vád diela. Zhotoviteľ diela však môže v súdnom konaní namietnuť nesplnenie oznamovacej povinnosti o zistenej vade. Na základe tejto námietky zhotoviteľa diela, súd nemôže priznať právo z vád diela. Toto však nebráni zhotoviteľovi diela vady bezplatne odstrániť, avšak na základe dobrovoľného rozhodnutia zhotoviteľa diela.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoluvlastnícky podiel, užívanie veci nad rozsah spoluvlastníckeho podielu, spoluvlastníctvo k spoločnej veci, náhrada za zneužívanie spoločnej veci, podielové spoluvlastníctvo
Právna veta: Nárok spoluvlastníka na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu vyplýva z § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Jeho nevyhnutným predpokladom je užívanie tejto veci druhým spoluvlastníkom nad rozsah jeho spoluvlastníckeho podielu. Neužívanie veci v rozsahu spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníkom musí byť dôsledkom jej užívania druhým spoluvlastníkom nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu. Len v takom prípade sa spoluvlastník, užívajúci spoločnú vec nad rozsah spoluvlastníckeho podielu, podieľa na prisvojovaní si úžitkovej hodnoty veci vo väčšej mier ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, odôvodnené potreby oprávneného, určenie výživného, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, určenie výšky výživného k maloletému dieťaťu, vyživovacia povinnosť
Právna veta: Základnými kritériami na určenie rozsahu vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom sú predovšetkým schopnosti, možnosti a majetkové pomery oboch rodičov. Odôvodnené potreby dieťaťa môžu byť rôzne podľa okolností jednotlivého prípadu, závislé sú predovšetkým od veku a zdravotného stavu dieťaťa, od jeho fyzickej a duševnej vyspelosti, od spôsobu trávenia voľného času a podobne. Odôvodnené potreby dieťaťa sú však bezprostredne ovplyvňované reálnymi schopnosťami, možnosťami a majetkovými pomermi rodičov. Schopnosti a možnosti rodičov súd zohľadňuje podľa všetkých relevantných hľadísk, najmä z hľad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom bytu, premlčacia lehota
Právna veta: Pri nájomnom vzťahu všetky nároky sú uplatňované vo vzťahu k premlčacej lehote podľa § 100 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka a podľa § 101 Občianskeho zákonníka, kde je stanovená všeobecná premlčacia doba 3-ročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, notárska zápisnica ako exekučný titul, náležitosti notárskej zápisnice
Právna veta: Ustanovenie § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku), aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému), čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou. Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník uznal svoj dlh voči veriteľovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obstaranie vyplatenia cestovného šeku, cestovný šek, cenné papiere
Právna veta: Podľa § 720 Obch. zákonníka (ObZ) cestovný šek je cenný papier, ktorý oprávňuje osobu v ňom uvedenú na prijatie sumy v ňom určenej pri jeho predložení na výplatu, a to podľa podmienok určených vystaviteľom šeku. Podľa § 721 Obch. zákonníka osoba, ktorá cestovný šek vydala, je povinná cestovný šek vyplatiť alebo obstarať jeho vyplatenie.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: vyradenie uchádzača z evidencie o zamestnanie, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, evidencia uchádzačov o zamestnanie, nespolupráca uchádzača o zamestnanie s úradom, uchádzač o zamestnanie
Právna veta: Z teleologického výkladu totiž jednoznačne vyplýva, že účelom zákona je vytvorenie podmienok občanom pre využívanie aktívnych opatrení na podporu zamestnania a aktivačnej činnosti uchádzačov pri hľadaní zamestnania. Dlhodobým cieľom tejto právnej úpravy je umožniť čo najväčšiemu počtu občanov zamestnať sa na trhu práce, či už svojou aktívnou činnosťou alebo aktivačnými opatreniami vykonávanými úradmi práce. Zmyslom a účelom právnej úpravy teda nie je evidovať takých občanov, u ktorých nie sú základné predpoklady na aktívne si hľadanie zamestnania, ani ktorých nie je možné ich zaradiť do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: forma zmluvy, zmluva o ubytovaní, záväzkové vzťahy zmluvné, záväzkové vzťahy
Právna veta: Obchodnoprávny vzťah medzi účastníkmi sa zachováva napriek tomu, že účastníci uzavreli zmluvu o ubytovaní podľa § 754 Občianskeho zákonníka. Takáto zmluva môže byť platne uzavretá aj v ústnej forme. Za ubytovanie a služby s ním spojené je objednávateľ povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu v lehotách stanovených v ubytovacích poriadkoch. Aby sa ubytovacie poriadky stali súčasťou zmluvy o ubytovaní a stali sa záväzné pre obe zmluvné strany, je treba, aby bol s nimi ubytovaný pri uzatváraní zmluvy oboznámený. Pokiaľ táto požiadavka splnená nebola, zaväzujú ubytovacie poriadky len pracovníkov ubytov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné obchodné podmienky , dojednanie zmluvnej pokuty, zabezpečenie záväzkov, zmluvná pokuta
Právna veta: Z ust. § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka nepochybne vyplýva, že zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo spôsob jej určenia. Dojednanie o zmluvnej pokute podľa ust. § 544 Občianskeho zákonníka musí byť teda v písomnej forme, pritom odkaz na všeobecno-obchodné podmienky a sadzobník nemôže nahrádzať písomne dojednanie, lebo všeobecné obchodné podmienky majú bližšie len objasniť dojednané zmluvné podmienky. Týmto nie je nahradené písomne dojednanie o zmluvnej pokute.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, osvedčenie o ohrození práva účastníka konania, bezprostredne hroziaca ujma, dočasná úprava pomerov účastníkov, ochranná známka, Inštitút predbežného opatrenia
Právna veta: Účelom predbežného opatrenia je rýchla, ale len dočasná úprava právnych pomerov účastníkov. Podmienkou pre jeho vydanie je aspoň osvedčenie, že bez okamžitej, i keď len dočasnej úpravy pomerov účastníkov, by bolo právo účastníka ohrozené. Z uvedeného charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia vo veci a pri ich zisťovaní nemusí byť dodržaný formálny postup stanovený na dokazovanie. Je však nutné, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti potrebné pre záver o pravdepodobnosti náro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, súhlas hlavného účastníka s vystupovaním vedľajšieho účastníka, procesná pomoc hlavnému účastníkovi konania, právo vyjadriť svoj nesúhlas so vstupom do konania
Právna veta: Z ust. § 93 O.s.p. nemožno žiadnym spôsobom vyvodiť, že by vedľajší účastník mohol v konaní vystupovať napriek nesúhlasu „ním podporovaného“ účastníka. To, že niekto chce v konaní pred súdom podporovať hlavného účastníka konania v procesnom postavení vedľajšieho účastníka, automaticky neznamená, že ním poskytovaná procesná pomoc je hlavnému účastníkovi vítaná, že mu vyhovuje a že s ňou musí za každých okolností súhlasiť. To v plnej miere platí aj vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi, na ktorého sa vzťahuje § 93 ods. 2 O.s.p.. Účel procesnej pomoci v sporovom konaní, ktorú má vedľajší účastník p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť odvolať sa proti blokovému konaniu, riadne a mimoriadne opravné prostriedky, priestupkové konanie, spoľahlivé zistenie skutkového stavu, blokové konanie, odvolanie
Právna veta: Blokové konanie je tzv. zjednodušeným a zrýchleným konaním o priestupku, kedy oprávnený orgán dospeje k záveru, že skutok bol spoľahlivo zistený, pričom obvinený z priestupku vyjadril ochotu pokutu zaplatiť. Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania. Predmetné je potrebné si v praxi vykladať tak, že po potvrdení súhlasu s uložením pokuty v blokovom konaní vlastnoručným podpisom páchateľa na bloku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípady osobitnej zodpovednosti, zodpovednosť za škodu pri prevzatej veci, prípady osobitnej zodpovednosti za škodu, kogentné normy, zodpovednosť za škodu
Právna veta: Ten, koho stíha zodpovednosť, musí mať vec vo svojej faktickej moci, musí byť jej detentorom. Z hľadiska zodpovednosti škodcu nie je rozhodné, z akej udalosti bola škoda spôsobená. Musí však ísť o skutočnosť, ktorá nastala od prevzatia veci do času, než si ju druhá zmluvná strana prevezme a ktorá vyvolala poškodenie, stratu, či zničenie veci. Z hľadiska zodpovednosti za škodu podľa § 421 Občianskeho zákonníka nie je dôležité ako ku škode došlo. Ustanovenie § 421 Občianskeho zákonníka má povahu kogentnej právnej normy, a preto nemôže byť vylúčená ani obmedzená jednostranným právnym úkonom ani d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie a podmienečné upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov, náprava odsúdeného, podmienky podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody
Právna veta: Podľa § 66 ods. 1 Tr. zák., môže súd odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojim správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Podľa ods. 2 cit. ustanovenia, pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest vykonáva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na zaplatenie cestovného, práva z prepravy, premlčacia doba
Právna veta: Podľa § 108 Občianskeho zákonníka práva z prepravy sa premlčujú za jeden rok s výnimkou práv na náhradu škody pri preprave osôb. Nárok na zaplatenie úhrady nemôže vzniknúť samostatne a oddelene (aj keď môže byť samostatne a oddelene uplatnený na súde) len na základe zákona č. 56/2012 Z. z., ale len spolu s nárokom na zaplatenie cestovného a oba nároky tak vznikajú len a výlučne zo zmluvy o preprave osôb v MHD, resp. z jej porušenia, a to súčasne; u oboch nárokov preto začína rovnako plynúť aj premlčacia doba ustanovená v § 108 Občianskeho zákonníka.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právnické osoby podľa O.z., ochrana osobnosti, difamačná povaha skutkového tvrdenia, právo na ochranu pred neoprávneným zásahom do dobrej povesti právnickej osoby, objektívna zodpovednosť, občianskoprávna zodpovenosť, morálna satisfakcia, náhrada nemajetkovej ujmy
Právna veta: Zodpovednosť za neoprávnené zásahy do názvu a do dobrej povesti právnických osôb je osobitným druhom občianskoprávnej zodpovednosti, ktorá je konštruovaná ako prísne objektívna zodpovednosť, t.j. zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie subjektu zásahu. Do práva na ochranu pred neoprávneným zásahom do dobrej povesti právnickej osoby podľa § 19b ods. 3 Občianskeho zákonníka možno zasiahnuť (podobne ako do osobnostných práv fyzických osôb podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka) jednak skutkovými tvrdeniami, ale tiež aj neprimeranými hodnotiacimi úsudkami. Ide spravidla o nepravdivé skutkové tvrden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, preskúmateľnosť rozhodnutia riadnymi opravnými prostriedkami, materiálna právoplatnosť , odkladný účinok, právoplatnosť rozhodnutia
Právna veta: Formálna právoplatnosť vykonávaného rozhodnutia vyjadruje, že rozhodnutie už nie je preskúmateľné riadnymi opravnými prostriedkami, teda že žiadne opravné prostriedky už nemajú odkladný účinok. Materiálna právoplatnosť rozhodnutia vyjadruje, že medzi účastníkmi, na ktorých sa právoplatnosť vzťahuje, sa nastoľuje kvalitatívne nový právny vzťah v podobe judikovaného nároku, o ktorom nemožno znova konať a ktorý je záväzný medzi účastníkmi a voči všetkým orgánom. Formálna právoplatnosť sa považuje za bezvýnimočnú, čo znamená, že rozhodnutie buď je alebo nie je napadnuteľné opravnými prostriedkami. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nečinnosť orgánu štátu, procesné vady konania, príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nesprávnym úradným postupom, Nesprávny úradný postup , majetková ujma, zodpovednosť štátu za škodu, zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom
Právna veta: Predpokladom pre vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z. je existencia škody ako majetkovej ujmy, nesprávny úradný postup orgánu štátu a príčinná súvislosť medzi škodou a nesprávnym úradným postupom. V prípade nesprávneho úradného postupu môže ísť o akúkoľvek činnosť spojenú s výkonom právomoci štátneho orgánu, ak pri tomto výkone alebo v súvislosti s ním dôjde k porušeniu pravidiel stanovených právnymi normami pre jeho konanie alebo k porušeniu poriadku, ktorý vyplýva z povahy, funkcie alebo cieľov tejto činnosti. P ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: viazanosť zmluvnej pokuty na porušenie konkrétnej povinnosti, neplatnosť dojednanej zmluvnej pokuty, dojednanie zmluvnej pokuty, zmluvná pokuta, ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: V danej veci ide o spotrebiteľskú zmluvu a súd má povinnosť skúmať, či navrhovateľ nepožaduje od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku. Dohoda o zmluvnej pokute musí spĺňať náležitosti vyžadované u každého právneho úkonu a musí byť určitá a zrozumiteľná, inak je neplatná. Podľa názoru súdu by zmluvná pokuta mala byť viazaná iba na porušenie konkrétnej povinnosti bez ďalšieho jej podmieňovania. Právny úkon urobený v písomnej forme možno vykladať iba na základe toho, čo obsahuje a výkladom právny úkon nemožno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dvojstranné právne úkony, neplatnosť právneho úkonu, absolútna neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: V prípade absolútnej neplatnosti právneho úkonu platí, že takýto právny úkon je neplatný od začiatku, t.j. hľadí sa naň, ako keby vôbec nebol vykonaný.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: ak ústredie opravnému prostriedku v celom rozsahu nevyhovie, vyhovieť opravnému prostriedku v celom rozsahu, vyhovieť opravnému prostriedku len čiastočne
Právna veta: Rozhodovanie o opravnom prostriedku upravuje ustanovuje § 219 zákona. Podľa ods. 3 tohto ustanovenia ak ústredie opravnému prostriedku v celom rozsahu nevyhovie, predloží opravný prostriedok spolu so svojim vyjadrením a spisovým materiálnom súdu najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia opravného prostriedku. Z uvedeného je zrejmé, že môže o opravnom prostriedku rozhodnúť aj odporkyňa, ale len v prípade ak vyhovie opravnému prostriedku v celom rozsahu. Situácia, ktorá bola riešená v súdnom konaní zjavne takouto nie je, pretože odporkyňa vydala síce nové rozhodnutie, avšak nepriznala navrhovateľov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: európsky platobný rozkaz, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, zrýchlenie súdneho konania, zníženie nákladov na cezhraničné spory
Právna veta: Úprava § 174a O.s.p. o európskom platobnom rozkaze je reakciou na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Toto nariadenie platí pre členské štáty Európskej únie. Na európsky platobný rozkaz sa primerane použijú ustanovenia o platobnom rozkaze, ak nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, neustanovuje inak, teda prioritu má právna úprava obsiahnutá v nariadení, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, schopnosť sa samostatne živiť, trvanie vyživovacej povinnosti, povinnosť tvrdenia, konanie o vyživovacej povinnosti
Právna veta: V danej veci ide o sporové konanie, kde účastníci konania majú tzv. povinnosť tvrdenia, t.j. tvrdiť skutkové okolnosti, z ktorých účastník odvodzuje svoje právo alebo povinnosť protistrany, ako aj povinnosť dôkaznú, označiť dôkazy, ktorými chce účastník konania preukázať pravdivosť ním tvrdených skutočností. Okruh skutočností, ktoré je potrebné v konaní tvrdiť a preukázať, je daný predmetom konania. V danom prípade rozhodujúcou právnou otázkou bola otázka trvania vyživovacej povinnosti navrhovateľky voči odporcovi, ktorej posúdenie bolo závislé od skutočnosti, či odporca nadobudol schopnosť sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: usmrtenie, nedbanlivostný trestný čin, trestný čin usmrtenia, zásada v pochybnostiach v prospech obvineného, in dubio pre reo
Právna veta: Prečinu podľa § 149 ods. 1 Tr.zák. sa dopustí ten, kto z nedbanlivosti spôsobí inému smrť. Obžalovaná nielenže nevedela, že môže nastať smrť maloletého pacienta, ktorého ošetrovala, toto ani nemohla vedieť (§ 16 Tr.zák.), a to práve s poukazom na rozdielne názory o ochorení maloletého, ktoré viedlo k jeho smrti. Za nepredvídateľný následok v podobe smrti (v pochybnostiach v prospech obžalovanej) nemôže niesť lekár zodpovednosť, ak inak poskytol nebohému pacientovi lekársku starostlivosť zodpovedajúcu ním zistenému ochoreniu, pretože medzi konaním lekára a smrťou pacienta v tomto prípade nie je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poriadkové opatrenie, efektívnosť konania, nerušený chod konania
Právna veta: Poriadková pokuta je jedným z prostriedkov poriadkových opatrení, ktoré zákon umožňuje použiť súdu na riadny a nerušený chod konania. Pri ukladaní poriadkovej pokuty je súd v rámci voľnej úvahy povinný diferencovať stupeň a závažnosť previnenia osoby, ktorej sa poriadková pokuta ukladá, a to so zreteľom na požadovaný účel vo forme efektívnosti a hospodárnosti konania. V súvislosti s ukladaním poriadkových pokút zo strany súdu podľa § 53 O.s.p. je potrebné uviesť, že predpokladom na použitie ust. § 53 O.s.p. je, že dôvod pre uloženie poriadkovej pokuty je potrebné dostatočne zistiť a uznese ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: udržiavanie rodičovského vzťahu, právo podieľať sa na výchove dieťaťa, úprava styku s dieťaťom, vyživovacia povinnosť, určenie výživného, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov
Právna veta: V danej veci súd po splnení zákonných podmienok v zmysle ust. § 26 Zákona o rodine rozhodol o zmene zverenia maloletého do starostlivosti otca a v zmysle § 62 ods. 1 až 5 Zákona o rodine a § 75 ods. 1 Zákona o rodine určil matke vyživovaciu povinnosť. Zároveň konštatoval, že styk rodiča s maloletým dieťaťom je špeciálnou zložkou rodičovských práv a povinností, ktoré patria bez rozdielu každému rodičovi s výnimkou prípadov v zákone uvedených. Hlavným účelom styku rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, s maloletým dieťaťom je zabezpečenie spoluúčasti tohto rodiča na vých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, odkladný účinok žaloby proti rozhodnutiu správneho orgánu, rozhodnutie správneho orgánu, hrozba závažnej ujmy okamžitým výkonom rozhodnutia, odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 250c ods. 1 O.s.p. žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, dôvod na zníženie výživného, vyživovacia povinnosť, zníženie výživného
Právna veta: Skutočnosť, že otec maloletej je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, sama o sebe nemôže zakladať dôvod na zníženie výživného, bez preukázania faktickej snahy povinného rodiča nájsť si prácu, a to prípadne aj mimo svoj odbor a mimo miesta svojho trvalého bydliska.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci správneho konania, zastavenie správneho konania, procesné rozhodnutie
Právna veta: Podľa názoru súdu o oznámení žalobcu 1/ bolo potrebné vydať rozhodnutie, avšak vzhľadom na okolnosti daného prípadu nie rozhodnutie vecné, t.j. či sa žalobcovi 1/ priznáva alebo nepriznáva postavenie účastníka konania, ale rozhodnutie o zastavení konania o účastníctve, vzhľadom na dôvody vyššie uvedené. Keďže sa nejedná o prípad, kedy by mohlo dôjsť k neformálnemu zastaveniu konania, ktoré sa vyznačuje iba v spise (§ 30 ods. 1 písm. b/ a c/ Správneho poriadku), v dôsledku zániku licencie, o odňatí ktorej začal ex offo správny orgán konanie, mal správny orgán v prvom rade zastaviť predmet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: náležitosti prihlášky, pripojenie súhrnného prehľadu k prihláške do konkurzného konania, prihláška viacerých pohľadávok do konkurzu, prihlásenie pohľadávky do konkurzného konania, konkurzné konanie
Právna veta: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii obsahuje v ustanovení § 29 ods.4 ZoKR zákonnú povinnosť veriteľa, ktorý si do konkurzu prihlasuje viac pohľadávok, podať spolu s prihláškami súhrnný prehľad, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. spolu s vysvetlivkami. Vyplnenie a predloženie súhrnného prehľadu spolu s viacerými prihláškami pohľadávok veriteľa je povinnou všeobecnou náležitosťou týchto viacerých prihlášok. Citované ustanovenie taxatívne vymedzuje dôvody, pre ktoré sa z dôvodu vád súhrnného prehľadu na prihlášky viacerýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: splnomocnenie na zastupovanie v daňovom konaní, procesné plnomocenstvo, odstrániteľný nedostatok podmienky konania
Právna veta: Nedostatok procesného plnomocenstva je odstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby príslušný konajúci orgán tento nedostatok odstránil. Nevyzvanie účastníka na odstránenie vád plnomocenstva a následné odmietnutie odvolania je odňatím práva na konanie v zmysle čl. 46 Ústavy SR. V zmysle platnej judikatúry (R 12/1985, ZSP 32/2005) ak ten, kto vystupoval ako zástupca účastníka bez predloženia plnej moci, dodatočne v lehote určenej súdom alebo správnym orgánom predloží plnú moc, je tým uvedený nedostatok zhojený a sú schválené aj tie úkony, ktoré boli z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie , oznámenie výsledku hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov, hlasovanie spôsobom v dome obvyklým, hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, byty a nebytové priestory
Právna veta: Pokiaľ ide o výklad pojmu „spôsob v dome obvyklý“, zákonodarca v tomto prípade ponechal spoločenstvu určitú voľnosť z dôvodu, aby vzhľadom na špecifické okolnosti toho ktorého spoločenstva si mohol sám upraviť daný spôsob doručenia, ktorý môže byť v tom ktorom bytovom dome, ale aj spoločenstve rozdielny. Zákon tak umožňuje jednotlivé špecifiká upraviť aj napríklad v stanovách družstva, avšak nie je to nutnosť. Súd zo všeobecnej praxe môže konštatovať rôzne spôsoby oznamovania rozhodujúcich skutočností, a to aj podľa závažnosti, ktorým býva oznámenie na úradnej nástenke, oznámenie na vchodových ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie odvolania, odvolacie dôvody, nesprávna aplikácia a výklad právnej normy, nesprávne právne posúdenie veci
Právna veta: Za nesprávne právne posúdenie a teda za dôvod na odvolanie podľa § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. sa podľa súdnej praxe považuje mylná aplikácia a výklad právnej normy na zistený skutkový stav alebo použitie právnej normy, ktorú na skutkový stav vôbec nemožno použiť.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď, výška náhrady mzdy, náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, neplatné skončenie pracovného pomeru
Právna veta: Z ust. § 61 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že náhrada za neplatne zrušený pracovný pomer patrí zamestnancom za obdobie od momentu oznámenia zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával s tým, že táto náhrada patrí zamestnancovi vo výške priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil navrhovateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, náhrada za zníženie dôstojnosti fyzickej osoby, ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy, náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch
Právna veta: Predmetom rozhodovania odvolacieho súdu vzhľadom na podané odvolanie, je otázka náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorej sa navrhovateľka voči odporkyni domáha. Ust. § 13 ods. 3 Občianskeho zákonníka výšku revultárnej náhrady určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Zadosťučinenie v peniazoch podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka plní predovšetkým satisfakčnú funkciu, aj keď úlohu preventívneho významu zákonu zodpovedajúceho a spravodlivého zadosťučinenia nemožno vylučovať. Vlastný zásah je potrebné hodnotiť vždy objektívn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: forma a spôsob uzavretia zmluvy o preprave osôb, práva a povinnosti účastníkov zmluvy o preprave osôb, prepravný poriadok mestskej hromadnej dopravy, zmluva o preprave osôb
Právna veta: Podľa § 760 Občianskeho zákonníka zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok, právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas. Citované ustanovenie nepriamo vymedzuje pojem zmluva o preprave osôb tým, že ustanovuje základné práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy. Podľa tohto ustanovenia zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok, právo, aby ho dopravca prepravil na miesto určenia riadne a včas. Z tohto ustanovenia vyplývajú aj pojmové znaky zmluvy o preprave osôb. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právne úkony podľa O.z., existencia dobromyseľnosti, dobromyseľné nadobudnutie vlastníckeho práva, vydržanie vlastníckeho práva
Právna veta: Základným predpokladom dobromyseľnosti je presvedčenie nadobúdateľa, teda dobrá viera, že nekoná bezprávne, keď si prisvojuje určitú vec. Teda ide o vnútorné presvedčenie subjektu, ktoré samo o sebe nemôže byť predmetom dokazovania. O dobromyseľnosti možno usudzovať iba z okolností, z ktorých sa tento psychický stav navonok prejavuje. Základným rozlišujúcim kritériom je, či držiteľ veci pri normálnej opatrnosti, ktorú možno so zreteľom na okolnosti daného prípadu rozhodne od neho požadovať, mohol alebo nemohol mať pochybnosti o tom, že mu vec, ktorú fakticky ovláda, patrí. Okolnosti, z ktorých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: informovanie o výkone subsidiárnej trestnej právomoci, prednosť uplatňovania zodpovednosti podľa netrestnej úpravy, subsidiárne pôsobenie trestného práva, princíp ultima ratio
Právna veta: Princíp ultima ratio spočíva v povinnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní dať prednosť uplatňovaniu zodpovednosti podľa netrestnej právnej normy pred postihom páchateľa pomocou noriem trestného práva. Princíp ultima ratio plní tiež funkciu subsidiárnu, ktorá spočíva vtom, že trestnoprávne normy majú byť používané len pokiaľ použitie iných prostriedkov právneho poriadku neprichádza do úvahy alebo ich využitie je zjavne neúčelné.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Zmluvou o spotrebiteľskom úvere sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom. Náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere upravuje ustanovenie § 4 ods. 1, 2 Zákona o spotrebiteľských úveroch. Pod sankciou neplatnosti stanovuje požiadavku písomnej formy a okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať náležitosti vypočítané odsekom 1, 2 citovaného ustanovenia Zákona o spotrebiteľských úveroch. Musí teda zahŕňať sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom, trovy konania, zastavenie konania, zásada úspechu v konaní
Právna veta: Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade. Vzhľadom k späťvzatiu návrhu navrhovateľkou na preskúmanie napadnutého rozhodnutia súd s poukazom na ustanovenie § 250d ods. 3 a § 250h ods. 2 O.s.p. konanie zastavil. Pokiaľ ide o trovy konania, osobitná časť O.s.p. o správnom súdnictve neobsahuje špeciálne ustanovenia o trovách konania v prípade zastavenia konania z dôvodu späťvzatia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kumulatívna intercesia, solidárny záväzok pri pristúpení k záväzku, pristúpenie k záväzku
Právna veta: Podľa § 533 Obč. zákonníka kto bez súhlasu dlžníka dohodne písomne s veriteľom, že splní za dlžníka jeho peňažný záväzok, stáva sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a obaja dlžníci sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia upravujúceho inštitút pristúpenia k záväzku predpokladom vzniku takejto formy zabezpečenia záväzku je uzavretie dohody medzi veriteľom a pristupujúcim dlžníkom. Táto dohoda musí mať písomnú formu a jej obsahom je záväzok tretej osoby splniť za dlžníka jeho peňažný dlh veriteľovi. Pôvodný dlžník nie je účastníkom tejto dohody, preto sa súh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenie záväzkov, porušenie zmluvnej povinnosti, zmluvná pokuta
Právna veta: Zmluvná pokuta je sankcia zmluvnej povahy, na zaplatenie ktorej vzniká nárok v prípade porušenia zmluvnej povinnosti určenej zmluvnými stranami.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rodičovské práva a povinnosti, neoprávnené premiestnenie maloletých detí, súhlas rodičov s vysťahovaním maloletého dieťaťa do zahraničia, výkon opatrovníckych práv, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, opatrovnícke právo k maloletým deťom, opatrovníctvo, štát obvyklého pobytu, neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa
Právna veta: V rámci výkonu opatrovníckych práv vysťahovanie maloletých detí do inej krajiny treba považovať za podstatnú vec súvisiacu s výkonom opatrovníckych práv čo znamená, že súhlas na vysťahovanie maloletých detí na územie iného štátu musia dať obaja rodičia. V prejednávanej veci matka takýto súhlas zo strany otca nepredložila, a pokiaľ matka súhlas od otca nemala, došlo k neoprávnenému premiestneniu detí na územie Slovenskej republiky. Premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa sa považuje za neoprávnené, ak v dobe premiestnenia, alebo zadržania bolo toto právo skutočne vykonávané spoločne alebo samosta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu rozvedeného manžela, doba priznania príspevku na rozvedenú manželku, určenie príspevku na rozvedenú manželku, neschopnosť samostatne sa živiť, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu rozvedenej manželky
Právna veta: Predmetom konania v danej veci bolo určenie príspevku na rozvedenú manželku. Podľa § 72 ods. 1 Zákona o rodine rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Podľa § 72 ods. 3 Zákona o rodine príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie, zodpovednosť právnickej osoby za škodu, zodpovednosť za škodu na zdraví, zodpovednosť za škodu
Právna veta: Za protiprávne spôsobenú škodu zodpovedá právnická osoba v prípade, ak škoda bola spôsobená tými, ktorí plnili úlohy právnickej osoby, ak ku škode došlo v rámci plnenia jej úloh. Úlohy právnickej osoby vyplývajú zo zamerania a druhu činnosti právnickej osoby, určených spravidla vnútornými pravidlami spoločnosti. Okolnosť, či škoda bola spôsobená pri činnosti právnickej, prípadne fyzickej osoby, závisí vždy od okolností, konkrétneho prípadu. Zásadne je potrebné vychádzať z toho, že do rámca činnosti právnickej alebo fyzickej osoby ako zamestnávateľa patrí činnosť jeho zamestnanca, ktorá je výko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť veriteľa za nesprávnosť prihlášky, právne úkony podľa O.z., náležitosti prihlášky veriteľa do konkurzu, prihláška pohľadávky veriteľa ako právny úkon, prihlásenie pohľadávky do konkurzného konania, konkurzné konanie
Právna veta: Prihláška pohľadávky veriteľa do konkurzu nie je právnym úkonom podľa § 34 Obč. zák. Pri porovnávaní a skúmaní údajov uvedených v prihláške platí výlučne zákonná úprava podľa zákona č. 7/2005 Z.z. Použitie výkladových pravidiel právnych úkonov a vôle subjektov, najmä podľa § 35 Obč. zák., neprichádza pri porovnávaní a skúmaní údajov uvedených veriteľom v prihláške do úvahy. Za správnosť údajov v prihláške, vrátane preukázania správnosti týchto údajov pripojením listín, zodpovedá podľa § 30 ods.1 ZoKR výlučne veriteľ. Zákon č. 7/2005 Z.z. a vyhláška č. 665/2005 Z.z. upravujú náležitosti prihláš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu, striedavá osobná starostlivosť, bezprostredne hroziaca ujma, osvedčenie o ohrození práva účastníka konania, dočasná úprava pomerov účastníkov, dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia, Inštitút predbežného opatrenia
Právna veta: Predbežné opatrenie je zabezpečovacím civilno-procesným prostriedkom. Nie je konečným rozhodnutím a jeho účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov. Podmienkou pre jeho nariadenie je osvedčenie, že bez okamžitej, aj keď len dočasnej úpravy právnych pomerov, by bolo právo účastníka ohrozené. Nariadením predbežného opatrenia sa nenadobúdajú práva, o ktorých bude rozhodnuté až rozhodnutím vo veci samej. Z uvedeného charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia, a pri zisťovaní nemusí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: súpis majetku podstát, vyradenie veci z konkurznej podstaty, dôvody spochybňujúce zaradenie veci do konkurznej podstaty, zaradenie veci do súpisu konkurznej podstaty, rozsah konkurznej podstaty, speňaženie majetku patriaceho do konkurznej podstaty, byty a nebytové priestory, predmet konkurzu, správca konkurznej podstaty, speňaženie majetku úpadcu, súpis konkurznej podstaty, konkurzné konanie
Právna veta: V zmysle zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (v súčasnosti zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii) základným podkladom pre speňaženie podstaty je súpis konkurznej podstaty, ktorý vykonáva správca konkurznej podstaty. Predmetom konkurzu sú veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok. V súpise musí byť zachytený celý rozsah konkurznej podstaty a správca do súpisu podstaty zahrnie aj všetky pochybné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: predmet súdnych poplatkov, poplatky za úkony súdov, poplatky za konanie súdov, sadzobník súdnych poplatkov
Právna veta: Zákon o súdnych poplatkoch v § 1 definuje, čo je predmetom súdnych poplatkov, pričom sú to poplatky buď za jednotlivé úkony súdov alebo za konanie súdov a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry, ktoré sú uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov. Zákon presne definuje, že pod pojem súdny poplatok možno včleniť - jednak poplatky za úkony a poplatky za konanie súdov. V obidvoch prípadoch však ide o súdne poplatky (citované ustanovenie už ďalej nepracuje s pojmom súdne poplatky, ale poukazuje na to, že bude uvádzať pojem „poplatky“). Taktiež v usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti z kúpnej zmluvy, záväzkové vzťahy zmluvné, kúpna zmluva
Právna veta: Podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, musí odberateľ za tovar, ktorý prevzal a odpredal zaplatiť dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia, hrozba závažnej ujmy okamžitým výkonom rozhodnutia, odloženie vykonateľnosti rozhodnutia, trestanie za správne delikty
Právna veta: Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Vzhľadom na obsah žalobného návrhu, značnú výšku pokuty a predložený výpis z obchodného registra, súd dospel k záveru, že žiadosť žalobcu o odklad vykonateľnosti je dôvodná.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vznik a zánik dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti, sociálne poistenie, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dôchodkové poistenie
Právna veta: Podľa § 23 zákona o sociálnom poistení dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe a dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti vzniká nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti odo dňa prihlásenia sa na tieto poistenia, najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z týchto poistení, najskôr odo dňa podania odhlášky. Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe zaniká nemocenské poistenie tejto osoby v dňoch priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: priebeh konania, ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine, povinnosť súdu prihliadnuť na názor maloletého dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť, Dohovor o právach dieťaťa, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, právo dieťaťa vyjadrovať samostatne svoj názor
Právna veta: Pri rozhodovaní o úprave styku s maloletým dieťaťom, vždy treba brať do úvahy vek dieťaťa, jeho zdravotný stav, ako aj treba vychádzať z toho, že účelom styku je zaistiť v čo najväčšej miere vytváranie a udržanie rodičovského vzťahu a upevňovanie citového puta k obom rodičom, aby dieťa, pokiaľ možno v minimálnej miere pociťovalo výchovu v neúplnej rodine. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, článku 12 ods. 2, v zmysle § 100 ods. 3 O.s.p., ako aj § 43 ods. 3 Zákona o rodine, povinnosťou súdu je pri úprave práv a povinností rodičov k maloletým deťom prihliadať aj na názor maloletého dieťaťa, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie podľa zákona o sociálnom poistení, zníženie invalidného dôchodku, spoľahlivé zistenie skutkového stavu, rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, posudzovanie opodstatnenosti zníženia invalidného dôchodku, Sociálna poisťovňa
Právna veta: Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje dôkladne všetky rozhodujúce skutočnosti bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo v neprospech účastníka konania. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz osobitne a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti. Podľa § 209 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení Rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa vydáva písomne, ak tento zákon neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vymedzenie prieskumnej činnosti odvolacieho súdu, nevyhnutné náležitosti odvolania, uplatnenie odvolacieho dôvodu, náležitosti odvolania
Právna veta: Ak odvolateľ podáva odvolanie, nestačí len samotné poukázanie na označenie (alebo text) toho ktorého zákonného ustanovenia. Nevyhnutnou náležitosťou odvolania je vymedzenie, ktorý právny záver a z akých dôvodov nepovažuje odvolateľ za správny. Pokiaľ v odvolaní chýba táto (osobitná) náležitosť, nie je vymedzený obsah prieskumnej činnosti odvolacieho súdu a rozhodnutie prvostupňového súdu napadnuté odvolaním nemožno preskúmať z hľadiska opodstatnenosti takto „uplatneného“ odvolacieho dôvodu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážky postupu konania, právnické osoby podľa O.z., zastavenie konania ex offo, právna subjektivita právnických osôb, civilnoprocesná subjektivita, zánik právnickej osoby dňom výmazu, právna subjektivita
Právna veta: Pokiaľ ide o právnické osoby, podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného registra môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti tohto zápisu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Tieto právnické osoby zanikajú dňom výmazu z obchodného registra. Z výpisu z obchodného registra je zrejmé, že žalobca bol z Obchodného registra vymazaný, teda nemá v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona civilno-procesnú subjektivitu, ktorú stratil v priebehu konania. Splnenie podmienky tejto subjektivity si súd všíma aj bez náv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: navrátenie vlastníctva k pozemkom, navrátenie vlastníckeho práva k pôvodnému pozemku, vlastnícke právo k pozemkom, lesný pôdny fond, poľnohospodársky pôdny fond, reštitučný nárok, reštitúcia, vlastnícke právo k nehnuteľnosti
Právna veta: V preskúmavanej právnej veci ide o konanie podľa zákona č. 503/2003 Z. z., ktorý ako ďalšia z reštitučných právnych noriem stanovuje právne podmienky pre navrátenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - pozemkom, ktoré neboli vydané podľa osobitného predpisu (zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov). V súlade s ustanovením § 1 zákona č. 503/2003 Z. z. zákon predpokladá prinavrátenie vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria, alebo lesný pôdny fond. V ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prijatie návrhu, občianskoprávne vzťahy, uzavretie zmluvy písomnou formou, nejasný prejav vôle, zmluva o prevode nehnuteľnosti, písomná forma zmluvy, absolútna neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: Základným pojmovým prvkom právneho úkonu je prejav vôle smerujúci k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností. Bez prejavu vôle niet právneho úkonu, právny úkon neexistuje, podľa zákona je neexistujúci právny úkon absolútne neplatný. Podľa ust. ods. 1 a 2 § 46 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení písomnú formu musia mať zmluvy o prevodoch nehnuteľností, ako aj iné zmluvy, pre ktoré to vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov. Pre uzavretie zmluvy písomnou formou stačí, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľností, musia byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, oznámenie o zamietnutí odvolania, súdne preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy, rozhodnutie správneho orgánu
Právna veta: Súdna prax ustálila, že rozhodnutím správneho orgánu je každé rozhodnutie, ktorým sa zakladajú, menia, rušia alebo ktorým môžu byť priamo dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb. Za spôsobilý predmet súdneho prieskumu sa považujú aj listy s charakterom rozhodnutia, vydané príslušným orgánom verejnej správy. V danom prípade oznámenie o zamietnutí odvolania bez ohľadu na jeho formu, treba považovať za procesný úkon správneho orgánu, ktorého obsah má autoritatívny vzťah k jeho adresátovi - žalobcovi, a že správy orgán v tomto prípade vystupuje v úlohe vykonávateľa štátnej moci, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dôvody administratívneho vyhostenia a zákazu vstupu, právo na slobodu a osobnú bezpečnosť, eoprávnený pobyt na území SR, administratívne vyhostenie, neoprávnené zdržiavanie sa na území SR, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zákon o pobyte cudzincov
Právna veta: Podľa § 82 ods. 1 písm. h/ zákona o pobyte cudzincov policajný orgán môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky. Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f/ zákona o pobyte cudzincov je neoprávneným pobytom zdržiavanie sa cudzinca na území Slovenskej republiky v rozpore so zákonom, osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou. Súčasne konajúci súd konštatuje, že odporca pri svojom postupe a rozhodnutí akceptoval ustanovenia čl. 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa ktorého každý má právo na slobodu a os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: začatie konania podľa O.s.p., zamietnutie návrhu na začatie konania, nedostatok vecnej legitimácie, vecná legitimácia, pasívna vecná legitimácia
Právna veta: Vecnou legitimáciou sa rozumie stav vyplývajúci z hmotného práva, v rámci ktorého je jeden z účastníkov nositeľom oprávnenia (je aktívne legitimovaný) a druhý účastník je nositeľom právnej povinnosti (pasívne legitimovaný). Nedostatok vecnej legitimácie či už aktívnej alebo pasívnej, vedie vždy k zamietnutiu návrhu na začatie konania meritórnym rozhodnutím. Vecnou pasívnou legitimáciou sa rozumie stav vyplývajúci z hmotného práva, podľa ktorého účastník je subjektom povinností, ktoré sú predmetom konania.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.