Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 05:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, ponuková povinnosť zamestnávateľa, bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno, voľné pracovné miesto, obsadenosť pracovných miest, preukázanie reálnej neexistencie obsadenosti pracovného miesta
Právna veta: Z ustanovenia § 63 ods. 2 Zákonníka práce vyplýva, že splnenie ponukovej povinnosti musí zásadne tvrdiť a preukázať zamestnávateľ. To znamená, že zamestnávateľ musí tvrdiť a dokázať, že zamestnancovi pred daním výpovede ponúkol inú pre neho vhodnú prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce. Ak však zamestnávateľ uvádza, že v čase výpovede nemal možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, lebo nemal v mieste výkonu práce žiadne voľné pracovné miesto, je pre posúdenie otázky splnenia jeho ponukovej povinnosti určujúce zistenie, či v rozhodnom čase v mieste výkonu práce boli pracovné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, účel inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti, výnimka zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu, výnimka z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: výkon rozhodnutia a exekúcia, príklep pred vyhlásením konkurzu, exekučné konanie, vyhlásenie konkurzu
Právna veta: Ak pri exekúcii predajom nehnuteľnosti bol udelený príklep pred vyhlásením konkurzu, potom dôvodom rozhodnutia o neschválení príklepu nemôže byť len skutočnosť, že došlo k vyhláseniu konkurzu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť záložného veriteľa pri predaji zálohu postupovať s náležitou starostlivosťou, záložné právo, zodpovednosť za škodu , trhová cena, predmet zálohu
Právna veta: Porušenie povinnosti záložným veriteľom podľa § 151m ods. 8 Občianskeho zákonníka postupovať pri predaji zálohu s náležitou starostlivosťou tak, aby záloh predal za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja zálohu, nemá za následok neplatnosť zmluvy o predaji zálohu podľa § 39 Občianskeho zákonníka, môže však – ak sú splnené ostatné predpoklady – viesť k zodpovednosti za škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: oneskorené podanie rozkladu, Banková rada NBS, rozhodnutie o rozklade, lehota na podanie rozkladu, na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní
Právna veta: Ak bol rozklad podaný oneskorene, druhostupňový správny orgán nemôže preskúmavať zákonnosť rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu, teda neposudzuje samotné uloženie pokuty a jej výšku a nemôže sa ňou zaoberať ani správny súd.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: samostatne zárobkovo činné osoby, povinné dôchodkové poistenie, vymeriavací základ
Právna veta: Pre vznik účasti samostatne zárobkovo činnej osoby na povinnom dôchodkovom poistení je rozhodujúce dosiahnutie takého príjmu, ktorý je v jednom kalendárnom roku vyšší ako vymeriavací základ podľa § 138 ods. 9zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nižší príjem v kalendárnom roku má za následok zánik poistenia od 1. júla nasledujúceho kalendárneho roku bez ohľadu na podanie odhlášky z poistenia.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: ochrana práv a právom chránených záujmov účastníka konania, znemožnenie realizácie procesných práv účastníka, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. sa rozumie taký závadný postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie tých procesných práv účastníka konania, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. O procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. ide vtedy, ak súd v priebehu konania neumožnil účastníkovi vykonať práva priznané mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Uvedená vada konania je dôsledkom porušenia práva účastníka súdneho konania na spravodlivý súdny proces.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: odôvodnenie súdneho rozhodnutia v odvolacom konaní, právo na spravodlivé súdne konanie, riadne odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. Ruiz Torija c/a Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A), komisie (napr. stanovisko vo veci E.R.T. c/a Španielsko z roku 1993, sťažnosť č. 18390/91) a Ústavného súdu Slovenskej republiky (Nález z 12. mája 2004 sp. zn. I. ÚS 226/03) treba za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie považoval aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Požiadavky na riadne odôvodnenie rozsudku súdu vo vnútroštátnych podmienkach Slovenskej republiky ustanovuje § 157 ods. 2 O.s.p, podľa ktorého v odôvodnení rozsudku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: verejne činné osoby, verejná scéna, súkromný život, verejné záležitosti, neoprávnený zásah do osobnostných práv verejne činnej osoby, smrť manželky a syna žalobcu, predpoklady pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ochrana osobnosti , ochrana osobnosti všeobecne
Právna veta: Pokiaľ bol neoprávnený zásah do osobnostných práv fyzickej osoby (§ 11 a násl. Občianskeho zákonníka) spôsobený niekým, kto bol použitý právnickou osobou na realizáciu činnosti tejto právnickej osoby, považuje sa takýto zásah za zásah spôsobený priamo právnickou osobou. Pre posúdenie, či išlo o takúto činnosť je určujúca existencia miestneho, časového a vecného vzťahu k plneniu danej činnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: rozhodnutie o odvolaní, nesprávne odmietnutie odvolania, znemožnenie realizácie procesných práv účastníka
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok dáva (napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy a pod.). Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Takýmto rozhodnutím je napr. uznesenie, ktorým odvolací súd nesprávne odmietne odvolanie ako oneskorene podané (porovnaj rozhodnutie uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov SR pod č. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výnimky zo zásady neprípustnosti dovolania vo veciach upravených zákonom o rodine, určenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu, neprípustnosť dovolania vo veciach upravených zákonom o rodine
Právna veta: V ustanovení § 238 ods. 4 Občiansky súdny poriadok zakotvuje zásadu, podľa ktorej dovolanie nie je prípustné vo veciach upravených zákonom o rodine, pričom výnimku z tejto zásady predstavujú rozsudky o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností, o pozastavení ich výkonu, o priznaní rodičovských práv a povinností maloletému rodičovi dieťaťa, o určení rodičovstva, o zapretí rodičovstva a o osvojení, ktorú je však možné aplikovať len za predpokladu, že by dovolanie bolo prípustné podľa ustanovení § 238 ods. 1 až 3 O.s.p. V preskúmavanej veci ide o určenie vyživovacej povinnosti rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: účel procesného inštitútu delegácie veci z dôvodu vhodnosti, úvaha súdu o vhodnosti delegácie, výnimka zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu, výnimka z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu , prikázanie veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom procesného inštitútu delegácie veci z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu, nemožnosť podať dovolanie v prípade, ak ide o uznesenie o poriadkovej pokute
Právna veta: Ustanovenie § 239 ods. 3 O.s.p. výslovne vylučuje možnosť podať dovolanie v prípade, ak ide o uznesenie o poriadkovej pokute, bez ohľadu na spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu. Prípustnosť dovolania preto podľa tohto ustanovenia neprichádza do úvahy.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: správnosť skutkových a právnych záverov, odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní , riadne odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho i Ústavného súdu SR nemusí odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní. Ďalej poznamenáva, že pri posudzovaní riadneho odôvodnenia rozhodnutí súdov v základnom konaní sa nezaoberá správnosťou skutkových a právnych záverov v nich obsiahnutých, pretože správnosť dovola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: zamietnutie žaloby pre nedostatok pasívnej vecnej legitimácie žalovanej, neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti žalobcu v rámci úradného konania, nepeňažné zadosťučinenie, právo na náhradu škody , náhrada nemajetkovej ujmy , právo na ochranu osobnosti
Právna veta: Platná právna úprava dôsledne rozlišuje medzi právom na ochranu osobnosti upraveným v § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka a právom na náhradu škody. Medzi týmito dvomi inštitútmi je pojmová a obsahová odlišnosť. Právo na ochranu osobnosti predstavuje nemajetkové právo rýdzo osobnej povahy, ktoré je úzko späté s osobnosťou človeka a jej prejavmi. Na rozdiel od toho, právo na náhradu škody je právo majetkovej povahy, ktoré môže patriť tak fyzickej ako aj právnickej osobe a nemá absolútnu, ale len relatívnu povahu. Zásadný rozdiel je aj medzi nahradením nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhradou ško ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úradné rozhodnutie, neoprávnený zásah do osobnostných práv, ochrana osobnosti
Právna veta: Právne závery úradného rozhodnutia nemožno považovať za exces, v dôsledku ktorého by úradné rozhodnutie zasahovalo do osobnosti fyzickej osoby.

So zreteľom na individuálne okolnosti veci nemožno – len s poukazom na to, že ide o úradné rozhodnutie – vylúčiť úspešnosť žaloby, ktorou sa v občianskom súdnom konaní domáha ochrany osobnosti fyzická osoba, ktorá bola v odôvodnení úradného rozhodnutia opísaná takým spôsobom, ktorý prekročil prípustné medze dané povahou a účelom konania vedeného týmto úradom a nadobudol znaky neoprávneného zásahu do osobnostných práv.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie
Právna veta: Zachovanie nárokov zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa týka len tých druhov dôchodkov, ktoré boli upravené v zákonnej úprave platnej pred 1. januárom 2004.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky v sociálnom poistení, sociálna poisťovňa, zhoršenie postavenia dlžníka
Právna veta: I. Postúpiť pohľadávku na poistnom poistenca podľa § 149 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov môže sociálna poisťovňa len vtedy, ak by postúpením takejto pohľadávky nedošlo k zhoršeniu postavenia dlžníka.

II. Môže sa tak stať len vtedy, ak by pohľadávka bola postúpená tretej osobe, ktorá vykonáva sociálne poistenie, a ktorá túto skutočnosť zohľadní po zaplatení pohľadávky dlžníka v jeho dôchodkových nárokoch minimálne v rozsahu tak, ako to po zaplatení dlžného poistného mohla urobiť samotná Sociálna poisťovňa.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zrušenie spoločnosti bez právneho nástupcu, pracovnoprávny vzťah, zánik spoločnosti
Právna veta: Ak došlo k zrušeniu spoločnosti bez právneho nástupcu (§ 68 ods. 3 písm. c/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a k prechodu práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov na inú osobu nedošlo, zanikli všetky pracovnoprávne vzťahy medzi ňou a jej zamestnancami, ktoré trvali v čase právoplatnosti rozhodnutia o jej zrušení, od okamihu, kedy im zrušená spoločnosť ako zamestnávateľ prestala prideľovať prácu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosť odsúdeného uviesť adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť, nespôsobilosť nastúpenia na výkon trestu , žiadosť o odklad výkonu trestu
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 409 ods. 1 Tr. por. ak odsúdený pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody ochorie na takú vážnu chorobu, že dočasne nie je spôsobilý nastúpiť výkon trestu, pretože je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, zašle súdu žiadosť o odklad výkonu trestu spolu s lekárskou správou o svojom zdravotnom stave nie staršou ako 30 dní; v žiadosti je povinný uviesť aj adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ak žiadosť neobsahuje uvedené náležitosti, predseda senátu vyzve odsúdeného, aby žiadosť doplnil v lehote 10 dní; inak sa o žiadosti nekoná, o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie podané ministrom spravodlivosti
Právna veta: Podľa § 371 ods. 2 Tr. por. minister spravodlivosti podá dovolanie, okrem dôvodov uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak napadnutým rozhodnutím bolo porušené ustanovenie Trestného poriadku alebo osobitného predpisu o väzbe, Trestného zákona alebo Trestného poriadku o podmienečnom prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody, o výkone trestu, ktorého výkon bol podmienečne odložený, o výkone zvyšku trestu po podmienečnom prepustení alebo o výkone náhradného trestu odňatia slobody, ktorý bol uložený popri peňažnom treste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprávnenie zaistiť príslušníka tretej krajiny, medzinárodná ochrana, policajný útvar
Právna veta: I. Ak zaistený cudzinec požiada o medzinárodnú ochranu, spravidla to bude mať za následok ukončenie zaistenia podľa čl. 15 návratovej smernice č. 2008/115, ako konštatoval Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí zo dňa 30. mája 2013 a policajný útvar bude povinný cudzinca bez zbytočného odkladu zo zaistenia prepustiť; dôvody pre pôvodné zaistenie cudzinca tak automaticky pominú. II. Ak však policajný útvar dospeje k záveru, že žiadosť cudzinca o medzinárodnú ochranu je účelová (podaná iba za účelom pozdržať, či dokonca zmariť výkon rozhodnutia o vyhostení cudzinca), môže znova rozhodnúť podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: znemožnenie realizácie procesných práv účastníka, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorým znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých v dôsledku nesprávneho postupu súdu bol vylúčený.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neúmerné predĺženie trestného konania, nečinnosť sudcu, spôsobenie prieťahov v konaní, právo každého nato, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom
Právna veta: Existenciu kvalifikačného znaku „spôsobenia prieťahov v konaní“ zakladá skutočnosť, že sudca svojou nečinnosťou neúmerne predĺžil trestné konanie. Uvedenú dĺžku nečinnosti súdu nemožno za zistených okolností hodnotiť inak ako spôsobenie prieťahov v súdnom konaní, pretože tým objektívne dochádza k vytváraniu stavu právnej neistoty strán v trestnom konaní a porušovaniu ich práv garantovaných jednak článkom 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (v zmysle ktorého má každý právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov) ako aj článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: neúčinnosť právneho úkonu voči konkurzným veriteľom, odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní
Právna veta: V konkurznom konaní sa môže odporovateľnosti domáhať okrem správcu ktorýkoľvek veriteľ a právne účinky sa vzťahujú na všetkých konkurzných veriteľov, na rozdiel od odporovateľnosti podľa Občianskeho zákonníka. V zmysle § 16 ods. 4 ZKV je právny úkon, ktorému konkurzný veriteľ alebo správca s úspechom odporoval, voči konkurzným veriteľom právne neúčinný; a všetko, o čo sa odporovateľným právnym úkonom majetok dlžníka ukrátil, musí sa vrátiť do podstaty, a ak to nie je možné, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: nemožnosť napraviť absolútnu neplatnosť právneho úkonu dodatočným schválením, absolútna neplatnosť právneho úkonu, neplatnosť právneho úkonu ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom
Právna veta: Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona a pôsobí voči každému. Na absolútnu neplatnosť prihliada súd aj bez návrhu (ex offo). Absolútna neplatnosť sa nemôže napraviť dodatočným schválením. Keďže dohoda o zastúpení povinnej advokátom je v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná, neplatný je aj právny úkon, ktorým tento advokát za povinnú udelil súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie (aj uznesenie) odvolacieho súdu, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Podľa § 237 O.s.p. je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu (aj uzneseniu) odvolacieho súdu, ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, c/ účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, f/ účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, g/ rozhodoval vylúčený sudca ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, neplatná rozhodcovská doložka, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, formulárové zmluvy, princíp autonómie vôle subjektov
Právna veta: Súd prvého stupňa po preskúmaní rozhodcovského rozsudku, úverovej zmluvy a Všeobecných podmienok poskytnutia úveru dospel k záveru, že dojednanie rozhodcovskej doložky tak, ako je tomu v predmetnej zmluve, ktorú súd posúdil ako spotrebiteľskú zmluvu, je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi normami upravujúcimi režim spotrebiteľských zmlúv. Vychádzal z toho, že úverová zmluva je spotrebiteľskou zmluvou a na vec treba aplikovať právnu úpravu danú ustanoveniami Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách. Rozhodcovskú doložku si povinná osobitne nevyjednala a nemala na výber vzhľadom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: vylúčenie možnosti výkladu pochybnosti v neprospech obvineného, škoda ako jeden zo zákonných znakov trestného činu podvodu, trestný čin podvodu v zmysle TZ
Právna veta: Jedným zo zákonných znakov trestného činu podvodu podľa § 221 Tr. zák. je aj škoda, pri aplikácii druhého odseku väčšia škoda. Avšak akceptácia určenia výšky škody na základe predpokladu - domnienky vyznievajúcej absolútne v neprospech obvinených je právne neprijateľná, nielen vzhľadom na možnosť jej vyvratiteľnosti ale i v trestnom práve vylúčenej možnosti výkladu pochybnosti v neprospech obvineného.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: pochybnosti trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov, skutkové zistenia, náležité zistenie skutkového stavu, zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného)
Právna veta: Použitie zásady \"in dubio pro reo\" (v pochybnostiach v prospech obvineného), ktorá vyplýva z ustanovenia § 2 ods. 4 Tr. por., prichádza do úvahy len vtedy, ak pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaní o dokazovanej skutočnosti, trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov, ktoré môžu reálne prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu, a to v rozsahu nevyhnutnom na objektívne, stavu veci a zákonu zodpovedajúce spravodlivé rozhodnutie. Táto zásada sa týka iba skutkových zistení. Nakoľko dovolací súd skutkové zistenia nemôže skúmať, aplikácia tejto zásady v dovolaní nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, asperačná zásada, úhrnný trest a spoločný trest, odmietnutie dovolania obvineného , neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty
Právna veta: Súd prijal vyhlásenie obvineného o vine podľa § 257 ods. 6 Tr. por. a vykonal dokazovanie len v rozsahu čo do uloženia trestu. Obvinený však v čase vyhlásenia o vine nemal vedomosť o tom, aký trest je možné mu uložiť za skutky označené v obžalobe, najmä nebol poučený o tom, že u neho prichádza do úvahy uloženie trestu pri použití zostrujúcej zásady. Práve presvedčenie súdu, že obvinený spáchal skutok závažnejším spôsobom konania spôsobilo, že mu bol ukladaný trest odňatia slobody postupom podľa § 41 ods. 2 a ods. 3 Tr. zák. V tejto súvislosti obvinený poukazoval na nález Ústavného súdu S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: hodnotenie obsahu dôkazov, rozsah dokazovania, vydanie meritórneho rozhodnutia, orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, zásada voľného hodnotenia dôkazov
Právna veta: Proces dokazovania (a to nielen z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých, vo veci vykonaných dôkazov, dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v ustanovení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: štatutárny orgán, právnická osoba, nedostatok procesnej spôsobilosti u právnickej osoby
Právna veta: Podľa ustanovenia § 21 ods. 3 O. s. p., za právnickú osobu nemôže konať ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami právnickej osoby. U právnických osôb spôsobilosť byť účastníkom konania a procesná spôsobilosť vznikajú a zanikajú zároveň. Právnické osoby pred súdom môžu konať len prostredníctvom fyzických osôb. Nedostatok procesnej spôsobilosti u právnickej osoby môže nastať, iba ak tu nie je žiadna osoba, ktorá by mohla za ňu konať pred súdom, napr. ide o takú situáciu, keď právnická osoba nemá v rozpore so zákonom ustanovený štatutárny orgán, alebo je sporné, kto je týmto štatutárnym orgánom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úrok z omeškania podľa Colného zákona, premlčanie podľa colného zákona, colný dlh, vedľajší administratívny právny vzťah
Právna veta: I. Povinnosť platiť úroky z omeškania, vyplývajúca z vedľajšieho (akcesorického) administratívneho právneho vzťahu, nemôže trvať dlhšie, než trvá hlavný záväzok, pretože uplynutím premlčacej doby sa právo premlčí ako celok.

II. Ak dôjde k premlčaniu colného dlhu, nemôže sa potom takýto právny následok uplynutia času nevzťahovať i na úroky z omeškania, ak povinný subjekt vzniesol námietku premlčania vo vzťahu k úrokom z omeškania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákonná zmena účastníka konania, priznanie náhrady trov konania , úkon právnej služby, zmena účastníctva
Právna veta: V súlade s predpismi procesného práva správny súd vo veci koná ex offo s právnym nástupcom zaniknutého subjektu. Neexistuje preto zákonný dôvod na priznanie náhrady trov konania (odvolacieho konania) za taký úkon právnej služby, ktorým je v danom prípade návrh účastníka konania na zmenu účastníka konania v zmysle § 92 ods. 2 O.s.p.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, rozhodcovská doložka v úverovej zmluve, nerovnováha práv a povinností účastníkov spotrebiteľskej zmluvy, možnosť exekučného súdu zastaviť exekúciu napriek právoplatnému rozhodcovskému rozsudku
Právna veta: Aj podľa zhodného názoru odvolacieho súdu zakladá rozhodcovská doložka obsiahnutá v predmetnej úverovej (svojou povahou spotrebiteľskej) zmluve značnú nerovnováhu práv a povinností účastníkov v neprospech spotrebiteľa, ktorý bol okolnosťami donútený pristúpiť k zmluvnému dojednaniu bez toho, aby mohol ovplyvniť jeho obsah. Dôsledky uzavretia rozhodcovskej doložky pritom podstatným spôsobom zužujú možnosti spotrebiteľa pri ochrane jeho práv v prípade sporu s dodávateľom. Uvedená rozhodcovská doložka je neplatná, preto nemohla založiť právomoc rozhodcovského súdu na vydanie označeného roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: oznámenie svojej zaujatosti, vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, pochybnosť o nezaujatosti v trestnom konaní
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len \"prísediaci\"), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Podľa § 32 ods. 1 Tr. por. ak z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 oznámi svoju zaujatosť sudca alebo prísediaci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: objektívna nestrannosť sudcu, vzťah ku konkrétnemu prípadu, prezumpcia nestrannosti, judikatúra ESĽP
Právna veta: Subjektívna stránka nestrannosti sudcu sa týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu a k účastníkom konania, prípadne k ich zástupcom. Významné z tohto hľadiska je, čo si sudca myslel pro foro interno. Pri subjektívnej nestrannosti sa vychádza z prezumpcie nestrannosti, až kým nie je preukázaný opak. Na preukázanie nedostatku subjektívnej nestrannosti vyžaduje judikatúra ESĽP dôkaz o skutočnej zaujatosti (pozri napr. Hauschildt proti Dánsku). Rozhodujúce nie je však (subjektívne) stanovisko sudcu, ale existencia objektívnych skutočností, so zreteľom na ktoré môžu vznikať poch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednať a rozhodnúť vec, vyrúbenie súdneho poplatku, vada konania, nesprávny úradný postup súdu, dôvody pre vylúčenie sudcov
Právna veta: Žalobkyňa namieta, že pri vyrubovaní súdneho poplatku podľa položky č. 17a Sadzobníka, rozhodoval vylúčený sudca (§ 237 písm. g/ O.s.p.). Tak, ako dôvodom na vylúčenie sudcu (§ 14 ods. 1 O.s.p.) nie je sama skutočnosť, že má prejednať a rozhodnúť vec, v ktorej žalovaným je súd, na ktorom tento sudca vykonáva súdnictvo, nie je týmto dôvodom ani to, že sudca vykonáva súdnictvo na súde, ktorý údajne (podľa tvrdenia žalobkyne) svojím nesprávnym úradným postupom v inej právnej veci založil zodpovednosť žalovanej za majetkovú a nemajetkovú ujmu v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. Na tomto závere zotrv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, zastavenie dovolacieho konania, osobitná podmienka dovolacieho konania, povinnosť dovolateľa byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa. Ak táto podmienka zostane nesplnená, dovolací súd konanie zastaví. Účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, súd odkáže na Centrum právnej pomoci. O tejto možnosti súd účastníka poučí (§ 30 O.s.p.).
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: splnenie bremena tvrdenia na strane zamestnanca, existencia obsadenosti pracovných miest, otázka splnenia ponukovej povinnosti zamestnávateľa, ponuková povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi
Právna veta: Z hľadiska povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti pri dokazovaní splnenia ponukovej povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 63 ods. 2 Zákonníka práce platí, že splnenie ponukovej povinnosti musí zásadne tvrdiť a preukázať zamestnávateľ. To znamená, že zamestnávateľ musí tvrdiť a dokázať, že zamestnancovi pred daním výpovede ponúkol inú pre neho vhodnú prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce. Ak však zamestnávateľ uvádza, že v čase výpovede nemal možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, lebo nemal v mieste výkonu práce žiadne voľné pracovné miesto, je pre posúdenie otázky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, nesprávna aplikácia právnych predpisov, nesprávne právne posúdenie veci
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácií práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce použil správny právny predpis, ale ho nesprávne interpretoval, alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. Nesprávne právne posúdenie veci je relevantný dovolací dôvod, ktorý by v prípade opodstatnenosti mal za následok vecnú nesprávnosť napadnutého rozhodnutia; samo osebe ale prípustnosť dovolania nezakladá (nemá základ vo vadách konania podľa § 237 O.s.p. a nespôsobuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: postup súdu, ktorý sa z určitého procesného dôvodu odmietne zaoberať meritom veci, znemožnenie realizácie procesných práv účastníka, procesne nesprávny postup súdu, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Pod odňatím možnosti pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. treba rozumieť procesne nesprávny postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožňuje realizácia jeho procesných práv, priznaných mu v občianskom súdnom konaní za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Judikatúra za prípad odňatia možnosti pred súdom označuje aj postup súdu, ktorý sa z určitého procesného dôvodu odmietne zaoberať meritom veci (odmietne podanie alebo konanie zastaví alebo odvolací súd odmietne odvolanie), hoci procesné predpoklady pre taký postup nie sú dané (viď R 23/1994).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: nesúhlas druhého účastníka, zastavenie konania , pripustenie späťvzatia návrhu, späťvzatie odvolania
Právna veta: Ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví (§ 208 O.s.p.). Z ustanovenia § 208 vyplýva, že odporca nemusí svoj nesúhlas so späťvzatím návrhu odôvodňovať a už vôbec v ňom nemusí uvádzať „vážne dôvody“ svojho nesúhlasu s úkonom, ktorým navrhovateľ vzal svoj návrh späť. Ak odporca vyslovil svoj (čo aj bližšie neodôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky veriteľom po začatí súdneho konania proti dlžníkovi, postupník ako veriteľ, nedostatok aktívnej vecnej legitimácie, zmena v osobe veriteľa, postúpenie pohľadávky
Právna veta: Uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky je právnou skutočnosťou, ktorá má za následok zmenu v osobe veriteľa, pôvodný veriteľ (postupca) stráca postúpenú pohľadávku s príslušenstvom a všetkými právami s ňou spojenými a nie je už ďalej oprávnený pohľadávku vymáhať a prijímať od dlžníka plnenie. Postúpením pohľadávky sa veriteľom stane postupník. Ak veriteľ postúpil pohľadávku po začatí súdneho konania proti dlžníkovi, stráca aktívnu vecnú legitimáciu v spore. Nedostatok aktívnej vecnej legitimácie znamená, že ten, kto tvrdí svoje hmotnoprávne oprávnenie, v skutočnosti toto oprávnenie nemá.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: uplatnenie základných zásad trestného konania, účel trestného konania, dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, odňatie a prikázanie veci inému súdu toho istého druhu a stupňa v trestnom konaní
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V zmysle citovaného ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré umožnia celkovo lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie účelu trestného konania iným súdom ako súdom miestne príslušným. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: výkon práv poškodených, sťažená komunikácia orgánovv trestnom konaní s poškodenými, veľké množstvo poškodených, objasnenie základných skutočností v trestnom konaní
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že v posudzovanej trestnej veci je špecifikum v pomerne veľkom množstve poškodených osôb, ktoré nebývajú v určitom lokálnom sústredení, ale na celom území štátu, aj v zahraničí, resp. na nezistenom mieste, čo veľmi sťažuje komunikáciu orgánov činných v trestnom konaní s nimi. Úlohou týchto orgánov pritom je sústredenie sa na objasnenie základných skutočností vyplývajúcich z ustanovenia § 119 ods. 1 Tr. por. Výkon práv jednotlivých poškodených (vzhľadom na ich počet a bydliská) by mohol závažným spôsobom ohroziť účel a rýchly priebeh trestného stíhania a jeho účelu, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: uznesenie súdu o odmietnutí odvolania, znemožnená realizácia procesných prá účastníka, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok dáva (napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy a pod.). Takýmto procesným právom účastníka je i to, aby rozhodnutie súdu prvého stupňa, s ktorým nesúhlasí, bolo na základe jeho odvolania preskúmané odvolacím súdom. K odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Takýmto rozhodnutím môže byť aj uznesenie o odmietnutí odvolani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: prelomenie materiálnej právoplatnosti rozhodcovského rozsudku, plnenie z neprijateľných podmienok, objektívne nemožné plnenie, možnosť exekučného súdu zastaviť exekúciu napriek právoplatnému rozhodcovskému rozsudku
Právna veta: Možnosť prelomenia materiálnej právoplatnosti rozhodcovského rozsudku je riešená v ustanovení § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. Zákonodarca jednoznačne uzákonil možnosť pre exekučný súd zastaviť exekúciu napriek právoplatnému rozhodcovskému rozsudku, ak má nedostatky uvedené v § 46 písm. a/, b/, alebo ak rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Uvedené ustanovenie je podľa súdnej praxe plne aplikovateľné aj na naplnenie čl. 6 Smernice umožňuje zastaviť exekúciu aj pokiaľ ide o plnenie z n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priebeh konania, povinnosť vyplývajúca z hmotného práva, úmyselné zmenšenie majetku, dočasná úprava pomerov účastníkov
Právna veta: Podľa § 102 ods. 1 O. s. p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz. Aj keď citované ustanovenie nezahŕňa možnosť nariadiť predbežné opatrenie z dôvodu, že by výkon rozhodnutia by bol ohrozený, súdna judikatúra dospela k záveru, že po začatí konania je aj táto možnosť prípustná a dočasnú úpravu pomerov medzi účastníkmi je potrebné vyložiť tak, že je podeň možno zahrnúť aj dočasné obmedzenie di ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: priebeh konania, ospravedlniteľné zmeškanie lehoty, sudcovská lehota, lehoty v občianskom súdnom konaní, zmeškanie lehoty podľa OSP
Právna veta: K neprítomnosti právneho zástupcu a jeho žiadosti o dodatočné ospravedlnenie sa neprítomnosti na pojednávaní uviedol, že odpustenie zmeškania lehoty v zmysle § 58 ods. 1 O.s.p. prichádza do úvahy len pri zákonnej lehote a nie pri tzv. sudcovskej lehote. Nariadenie termínu pojednávania nie je však lehotou, a zmeškanie ospravedlnenia na pojednávaní nie je preto možné zhojiť postupom podľa § 58 O.s.p. Lehotou sa v občianskom súdnom konaní chápe konkrétny časový úsek stanovený občianskym právom procesným na vykonanie konkrétneho procesného úkonu účastníkom, prípadne iným subjektom zúčastneným v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: osobitosti predbežného opatrenia oproti štandardnému civilnému konaniu, osvedčenie, požiadavka úplnosti skutkových zistení, nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Konanie o nariadenie predbežného opatrenia vykazuje oproti štandardnému civilnému konaniu určité osobitosti. Jednou z nich je, že pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má mať súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia. Pred nariadením predbežného opatrenia nemusí byť nárok dokázaný, musí však byť aspoň osvedčený. Osvedčenie (na rozdiel od dokazovania) znamená, že súd pomocou ponúknutých dôkazných prostriedkov zisťuje najvýznamnejšie skutočnosti (teda nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: právna možnosť v podobe uplatnenia príslušných procesných prostriedkov (nástrojov), druhá definícia účastníctva v exekučnom konaní, účastníctvo v exekučnom konaní
Právna veta: Účastníctvo v exekučnom konaní je z pohľadu procesnej teórie vymedzené tzv. druhou definíciou účastníctva v civilnom konaní tak, že účastníkmi exekučného konania sú tí, ktorých za účastníkov konania označuje zákon. V exekučnom konaní je to predovšetkým ustanovenie § 37 ods. 1 Exekučného poriadku, ktoré vymedzuje jeho účastníkov. Vychádza pritom z toho, že účastníkom má byť taký okruh subjektov, ktorých sa konanie priamo dotýka. Z uvedeného hľadiska zákon za účastníkov exekučného konania označuje vždy oprávneného a povinného. Exekučné konanie sa svojou povahou často dotýka práv väčšieho okruhu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: novela Občianského súdneho poriadku, neprípustnosť odvolania proti uzneseniu, ktorým sa rozhodlo o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania
Právna veta: Novelou Občianskeho súdneho poriadku vykonanou zákonom č. 388/2011 Z.z. bol do tohto kódexu vložený § 141a upravujúci podmienky, za ktorých súd na návrh odporcu uloží navrhovateľovi povinnosť zložiť preddavok na trovy konania. Zároveň bolo do § 202 ods. 3 vložené nové písmeno q/, podľa ktorého odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu, ktorým sa rozhodlo o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania podľa § 141a. Vzhľadom na jednoznačné znenie ustanovenia § 202 ods. 3 písm. q/ O.s.p. odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa o uložení povinnosti žalobkyni zložiť preddavok na trovy konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: vlastnosti, ktoré vymedzujú práva a povinnosti súdu ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie, procesné podmienky konania, cieľ občianskeho súdneho konania
Právna veta: I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také vlastnosti súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania paria také jeho vlastnosti, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: rozpor rozhodcovského rozsudku so zákonom, oprávnenosť a povinnosť exekučného súdu skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy, ochrana spotrebiteľa, princíp vigilantibus iura sripta sunt, spochybnenie existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy
Právna veta: Princíp „vigilantibus iura sripta sunt“ („práva patria bdelým“) v spotrebiteľských veciach v konkrétnych súvislostiach (teda v závislosti od konkrétnych okolností) ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je ochrana práv spotrebiteľa. To znamená, že aj keď účastník rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní, je exekučný súd oprávnený\ a zároveň povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy a v prípade zisteného nedostatku v tomto smere konštatovať rozp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: viazanosť dovolacieho súdu dôvodmi dovolania, porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, nemožnosť použiť dôvody dovolania v trestnom konaní
Právna veta: Podľa § 385 ods. 1 Tr. por. dovolací súd je viazaný dôvodmi dovolania, ktoré sú v ňom uvedené. Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. možno uplatniť, ak v konaní bolo zásadným spôsobom porušené právo obvineného na obhajobu. Podľa § 371 ods. 4 dôvody podľa odseku 1 písm. a/ až písm. g/ Tr. por. nemožno použiť, ak táto okolnosť bola tomu, kto podáva dovolanie, známa už v pôvodnom konaní a nenamietal ju najneskôr v konaní pred odvolacím súdom; to neplatí, ak dovolanie podáva minister spravodlivosti. Podnet podľa odseku 3 nemožno použiť na podanie dovolania, ak ho podala osoba uvedená ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: poškodenie prejednávanou trestnou činnosťou a pomerom k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, vylúčenie z vykonávania úkonov trestného konania, pochybnosť o nezaujatosti v trestnom konaní
Právna veta: Podľa § 30 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca, prísediaci, vyšší súdny úradník, probačný a mediačný úradník, prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, k ich obhajcom, zákonným zástupcom a splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Podľa ustálenej súdnej praxe sa pomerom k prejednávanej veci rozumie, že uvedený orgán alebo jemu blízka osoba, boli poškodení prejednávanou trestnou činnosťou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: zrušenie rozhodnutia podaním odvolania a opätovné rozhodnutie sudcu, neprípustnosť odvolania proti súdnemu úradníkovi alebo justičnému čakateľovi, odvolanie proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa
Právna veta: V zmysle § 374 ods. 4 O.s.p. proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202), rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne\
rozhodne sudca.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: účel právneho inštitútu predvežného opatrenia, miera osvedčenia, dočasný charakter predbežného opatrenia, požiadavka úplnosti skutkových zistení, požiadavka rýchlosti, nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení a to z dôvodu, že nariadenie predbežného opatrenia má dočasný (predbežný) charakter. Pre nariadenie predbežného opatrenia je postačujúce, pokiaľ sú okolnosti, z ktorých sa vyvodzuje opodstatnenosť návrhu na toto dočasné opatrenie, aspoň osvedčené. Miera osvedčenia sa riadi danou situáciou, najmä naliehavosťou jej riešenia. Preukázanie alebo aspoň osvedčenie skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia posudzuje len podľa obsahu návrhu a k nemu pripojených, prípadne dod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: možnosť odstránenia nedostatku podmienky povinného právneho zastúpenia dovolateľa, zastavenie konania , povinnosť dovolateľa byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom
Právna veta: Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: premena trestu povinnej práce na trest odňatia slobody, neplnenie povinností uložených rozhodnutím súdu, riadny život v čase výkonu trestu povinnej práce
Právna veta: Podľa § 8 ods. 1, ods. 2 zák. č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce, ak odsúdený nevedie riadny život v čase výkonu trestu povinnej práce, nedodržiava obmedzenia alebo neplní povinnosti, ktoré mu boli uložené rozhodnutím súdu, alebo zavinene nevykonáva práce v určenom rozsahu, probačný a mediačný úradník podá návrh na premenu trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku na trest odňatia slobody. O premene trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku na trest odňatia slobody rozhodne predseda senátu na návrh probačného a mediačného úradníka alebo aj bez takého návrhu na verejnom zasadnutí.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: uvedenie veci do predošlého stavu, nemožnosť určiť výšku škody alebo ujmy, účelne vynaložené náklady na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci , cena, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva, určenie výšky škody v trestnom konaní
Právna veta: Podľa § 126 ods. 1 Tr. zák. pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva. Ak výšku škody nemožno takto zistiť, vychádza sa z účelne vynaložených nákladov na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci alebo na uvedenie veci do predošlého stavu. Podľa § 126 ods. 3 Tr. zák. ak nemožno určiť výšku škody alebo ujmy ani jedným zo spôsobov podľa odsekov 1 a 2 alebo ak sú vážne pochybnosti o správnosti výšky škody alebo takto určenej ujmy, určí sa jej výška na podklade odborného vyjadrenia alebo potvrdenia právnickej osoby, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: účastník pre určitý úsek konania, registrový súd, odňatie možnosti konať pred súdom, konanie o zrušenie spoločnosti, spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným
Právna veta: I. V konaní o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným bez likvidácie, začatom registrovým súdom bez návrhu sa koná aj o právach a povinnostiach jej spoločníkov, ktorých treba považovať za účastníkov konania podľa ustanovenia § 94 odseku 1, prvej vety Občianskeho súdneho poriadku.

II. Pokiaľ registrový súd v konaní o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným bez likvidácie nekonal aj s jej spoločníkmi, svojim procesným postupom im odňal možnosť konať pred súdom podľa ustanovenia § 237 písm. f/ O. s. p. (v znení platnom a účinnom do 31. 12. 2014).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšujúceho v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej mzdy , neprípustnosť dovolania
Právna veta: Z ustanovenia § 238 ods. 5 O. s. p. je zrejmé, že dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšujúceho trojnásobok minimálnej mzdy a v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej mzdy pričom na príslušenstvo sa neprihliada. V danom prípade ide o obchodný vzťah a jednoznačné je, že predmetom sporu je peňažné plnenie, neprevyšujúce desaťnásobok minimálnej mzdy.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na predloženie znaleckého posudku, nečinnosť súdneho znalca , vyhotovenie znaleckého posudku, znalecké dokazovanie, oneskorenie s predložením znaleckého posudku, vrub všeobecného súdu, ktorý zodpovedá za nečinnosť ním ustanoveného súdneho znalca
Právna veta: 1) Podľa zistenia ústavného súdu možno na ťarchu okresného súdu pripočítať obdobie od 24. novembra 2009, keď okresný súd zaslal ustanovenému znalcovi spisový materiál pre potreby vypracovania znaleckého posudku, ktorý mal byť spracovaný za 40 dní, do 18. októbra 2010, keď bol predmetný znalecký posudok doručený okresnému súdu, pričom v tomto období okresný súd znalca s predložením znaleckého posudku vôbec neurgoval, resp. nezisťoval stav jeho spracovania. Vzhľadom na uvedené sa tak oproti pôvodne stanovenému času na spracovanie znaleckého posudku znalec oneskoril s jeho predložením o viac ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nedostatok právomoci Krajského súdu, odmietnutie sťažnosti pre jej zjavnú neopodstatnenosť, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: 1) Konanie o odvolaní žalovaného bolo skončené prijatím zrušujúceho uznesenia krajského súdu z 30. januára 2013 a vrátením veci prvostupňovému súdu na ďalšie konanie (20. februára 2013). Sťažnosť sťažovateľa namietajúca porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy napadnutým rozhodnutím krajského súdu bola ústavnému súdu doručená 10. mája 2013 (na poštovú prepravu podaná 6. mája 2013), teda až po vydaní označeného rozhodnutia krajského súdu a vrátení veci okresnému súdu na nové konanie. V čase podania sťažnosti už krajský súd nedispono ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, závažné procesné pochybenia všeobecných súdov
Právna veta: 1) Podľa platnej právnej úpravy konania pred všeobecnými súdmi, postupov a judikatúry všeobecného súdnictva sú ich závažné procesné pochybenia (vrátane porušenia základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy) dôvodom na podanie odvolania (§ 201 a nasl. OSP), ako aj na podanie dovolania [§ 237 písm. g) OSP (pozri napr. IV. ÚS 26/04, IV. ÚS 201/04)]. Pokiaľ podľa názoru sťažovateľky krajský súd na jej námietky neprihliadal a napadnutými rozhodnutiami rozhodol zjavne neodôvodnene, potom v ďalšom konaní pred všeobecnými súdmi môže postupovať už uvedeným spôsobom. V tomto prípade v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obchodný pomer, ukončenie pracovného pomeru, pracovný pomer , právo vlastniť majetok, právo nadobudnúť vec do vlastníctva, dostatočne určité právo na získanie majetku, pomer sťažovateľa k poisťovni
Právna veta: Ustanovenie čl. 20 ods. 1 ústavy zaručuje okrem iného právo vlastniť majetok. Ústavný súd už vo svojej skoršej judikatúre (I. ÚS 59/94, I. ÚS 43/97) uviedol, že porušenie tohto práva predpokladá existujúce vlastnícke právo sťažovateľa a jeho obsahom nie je právo „na vlastníctvo“, teda právo nadobudnúť vec do vlastníctva (napr. I. ÚS 128/95). V následnej judikatúre ústavný súd podľa vzoru judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva k čl. 1 Dodatkového protokolu k dohovoru rozšíril ochranu poskytovanú ustanovením čl. 20 ods. 1 ústavy aj na pohľadávky, pokiaľ predstavujú „legitímne očakávanie“, t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, povinnosť vyčerpať všetky opravné prostriedky, nevyužitie všetkých opravných prostriedkov, dopad na všetkých účastníkov konania, viacero účastníkov jedného podania, podanie dovolania iba jedným účastníkom konania
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu samotná skutočnosť, že v dôsledku podania odvolania iba jedným spomedzi viacerých do úvahy prichádzajúcich účastníkov konania musí byť napadnuté rozhodnutie preskúmané v rámci odvolacieho konania v celom rozsahu (s dopadom na všetkých účastníkov konania, teda aj na tých, ktorí možnosť podať odvolanie nevyužili), neznamená, že by z pohľadu ustanovenia § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde mohla byť splnená podmienka vyčerpania opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon na ochranu základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zmena zápisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností v prospech sťažovateľky, existencia naliehavého právneho záujmu na určovacej žalobe, žaloba o určenie vlastníckeho práva
Právna veta: 1) Pokiaľ sa sťažovateľka domáha určenia, že pani V. nie je vlastníčkou či spoluvlastníčkou parc. č. 1954/2 vo výmere 11 667 m2 (zároveň v priebehu konania tvrdí, že ona sama je jej vlastníčkou), prípadné vyhovenie žalobe v tejto časti by nemohlo mať za následok zápis vlastníckeho práva sťažovateľky k tejto parcele, a teda zlepšenie právneho postavenia sťažovateľky. Navyše, takýto negatívny určujúci výrok by nevylučoval možnosť, že vlastníkom parcely je niekto tretí. Ďalším argumentom je aj skutočnosť, že dnes existujúca parc. č. 1954/2 nemá výmeru 11 667 m2 (ale len 350 m2), a preto požadovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada špeciality, vydávanie obvinených osôb z cudzieho štátu, ochrana osôb pred neočakávanými zásahmi orgánov verejnej moci, ochrana pred objasnením či zistením protiprávnej činnosti a spravodlivým trestom
Právna veta: 1) Hlavným zmyslom zásady špeciality pri vydávaní obvinených osôb z cudzieho štátu je ochrana týchto osôb pred neočakávanými zásahmi orgánov verejnej moci. Neočakávanými nie v tom zmysle, aby osoba, ktorá sa dopustila protiprávneho konania pred vydaním z cudzieho štátu, bola absolútne chránená pred objasnením či zistením protiprávnej činnosti a spravodlivým trestom. Preto neočakávané zásahy zo strany orgánov verejnej moci v tomto zmysle treba vnímať ako také, ktoré by osobu obvinenú z trestnej činnosti a za daných okolností chránenú jurisdikciou cudzieho štátu svojvoľne a nezákonne zbavili tej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť sťažovateľky vydať žalobcovi kúpnu cenu za predaj jeho spoluvlastníckeho podielu, hodnovernosť a záväznosť údajov katastra, udelenie plnej moci, spoluvlastnícky podiel
Právna veta: 1) Napokon, pokiaľ ide o povinnosť sťažovateľky vydať žalobcovi kúpnu cenu za predaj jeho spoluvlastníckeho podielu, ktorej vydanie sťažovateľka podmieňuje preukázaním jeho vlastníckeho práva k tomuto scudzenému podielu, o ktorom vlastníctve má sťažovateľka pochybnosti, ústavný súd zhodne so závermi krajského súdu konštatuje, že táto skutočnosť je právne irelevantná, pretože v čase udelenia plnej moci sťažovateľke žalobcom na predaj dotknutého spoluvlastníckeho podielu, ako aj v čase uzavretia kúpnej zmluvy bol žalobca vo verejnom registri, t. j. v katastri nehnuteľností riadne evidovaný ako v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť odvolania proti uzneseniu o povinnosti zložiť preddavok, odňatie možnosti konať ako dôvod dovolania, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, zastavenie konania pre nezaplatený preddavok na trovy
Právna veta: 1) Na rozdiel od uznesenia o povinnosti zložiť preddavok v zmysle § 141a ods. 1 poslednej vety OSP proti uzneseniu o zastavení konania je prípustné odvolanie a vo vzťahu voči prípadnému nepriaznivému potvrdzujúcemu rozhodnutiu odvolacieho súdu prichádza do úvahy aj podanie dovolania, a to s prihliadnutím na dôvod uvedený § 237 písm. f) OSP. V rámci odvolacieho konania, ako aj v rámci dovolacieho konania proti prípadnému potvrdzujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu o zastavení konania bude mať sťažovateľka možnosť uplatňovať všetky tie zásadné námietky, ktoré sú obsahom sťažnosti podanej ústavnému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: blízka (krátka) časová súvislosť medzi jednotlivými porušeniami, pokračovanie v porušovaní zákonom ustanovenej povinnosti, použitie analógie podľa Trestného zákona, sankcia podľa zákona o vysielaní a rentramisii, administratívne trestanie
Právna veta: 1) Pri administratívnom trestaní je na použitie analógie podľa Trestného zákona nutné skúmať to, či sa vysielateľ v minulosti dopustil rovnakého porušenia povinnosti uloženej mu zákonom o vysielaní a retransmisii [v danom prípade podľa § 33 ods. 4 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii, pozn.], pričom na prijatie záveru, že pokračuje v porušovaní zákonom ustanovenej povinnosti, sa vyžaduje, aby medzi jednotlivými porušeniami bola blízka (krátka) časová súvislosť; spravidla pôjde o niekoľko dní, týždňov, resp. mesiacov.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: princíp spravodlivosti („fairness“), fundamentálne požiadavky spravodlivého konania, preskúmanie zákonnosti pozbavenia osobnej slobody súdom, právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: 1) Súdne preskúmanie zákonnosti pozbavenia osobnej slobody kladie nároky (okrem iného) na kvalitu preskúmania. Väzobné konanie týkajúce sa rozhodovania o osobnej slobode obvinenej osoby musí spĺňať niektoré fundamentálne požiadavky spravodlivého konania podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Jednou z nich je aj právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia. Jeho obsahom je právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré preskúmateľným spôsobom jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pravidlá ustanovenia miestnej príslušnosti súdu, sudca určený v súlade s rozvrhom práce vecne a miestne príslušného súdu, určenie zákonného sudcu, vecne, miestne a funkčne príslušný súd na prerokovanie veci, právo na zákonného sudcu
Právna veta: 1) Ústava základné právo na zákonného sudcu upravuje v čl. 48 ods. 1, podľa ktorého nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, príslušnosť súdu ustanoví zákon. Zákonom, na ktorý sa v citovanom článku ústavy odkazuje, je Občiansky súdny poriadok. Občiansky súdny poriadok ustanovuje, ktorý súd je vecne, miestne a funkčne príslušný na prerokovanie veci, čo je prvým predpokladom na určenie zákonného sudcu, keďže označené základné právo sa výslovne spája s osobou sudcu, nie so súdom. Postavenie zákonného sudcu ako osoby, ktorá má o veci rozhodnúť, je späté so sústavou súdov, ktorú upravuje zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie ústavného súdu proti rozhodnutiu výboru, posúdenie riadneho a včasného splnenia povinností verejným funkcionárom, zamedzenie rozporu záujmov, úloha výboru vo veciach ochrany verejného záujmu
Právna veta: 1) úlohou výboru v konaní pred ním vedenom podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu je výlučne posúdenie riadneho a včasného splnenia povinností uložených ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu alebo iným osobitným zákonom dotknutým verejným funkcionárom. Tomu zodpovedá aj koncept prieskumnej právomoci ústavného súdu, keďže podľa § 73b ods. 3 zákona o ústavnom súde ak senát ústavného súdu zistí, že konanie verejného funkcionára je v rozpore s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, rozhodnutie orgánu svojím uznesením potvrdí. V opačn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vláda Slovenskej republiky je vrcholným orgánom výkonnej moci, neexistencia opravného prostriedku proti uzneseniu vlády, vláda ako vrcholný orgán výkonnej moci
Právna veta: 1) Aj napriek absencii akýchkoľvek procesných pravidiel vzťahujúcich sa na postup vlády pri vydávaní jej uznesení, ako aj náležitosti takéhoto rozhodnutia, z postavenia vlády v sústave štátnych orgánov ako vrcholného orgánu verejnej moci (čl. 108 ústavy) vyplýva, že vo vzťahu k uzneseniu vlády nemožno uvažovať o existencii takého opravného prostriedku dostupného sťažovateľovi, ktorý by mohol viesť k odloženiu účinnosti napadnutého uznesenia. Hoci teda niet procesných pravidiel, ktoré by upravovali podmienky a časový moment nadobudnutia právoplatnosti uznesenia vlády, vo vzťahu k charakteru roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nesúhlas s posúdením návrhu na výživné, rozhodnutie o výživnom všeobecným súdom, výživné na rozvedenú manželku, zjavná neodôvodnenosť alebo arbitrárnosť rozhodnutia
Právna veta: 1) Priznanie či nepriznanie výživného na rozvedenú manželku po rozvode prislúcha iba všeobecnému súdu, ktorý je pri rozhodovaní viazaný zákonom o rodine, a skutočnosť, že sa sťažovateľka s jeho právnym názorom nestotožňuje, resp. nesúhlasí s posúdením skutkového stavu, nemôže sama osebe viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti tohto názoru a nezakladá ani oprávnenie ústavného súdu nahradiť ich právny názor svojím vlastným (m. m. II. ÚS 134/09, I. ÚS 417/08). Všeobecné súdy sa dostatočne zaoberali odvolacími námietkami sťažovateľky (príjmové a majetkové pomery odporcu, schop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nečinnosť a neefektívna činnosť okresného súdu, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že okresný súd v doterajšom priebehu napadnutého konania ani po viac ako osem a pol roku od jeho začatia a vznesenia obžaloby nerozhodol vo veci samej, pričom bol nečinný v čase od decembra 2004 do apríla 2008 (viac ako tri roky). Štyri hlavné pojednávania, ktoré nariadil v období od 22. apríla 2010 do 29. mája 2013, boli neefektívne, pretože boli nedostatočne pripravené a zo zápisníc o ich priebehu vyplýva, že vo vzťahu k vedenému trestnému konaniu dosiaľ nepriniesli nijaké zásadné výsledky. Okresný súd toleroval absenciu predvolaných osôb na nariadených hlavných po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na osobnú slobodu, ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti, uplatnenie revíznej právomoci, existencia zákonného dôvodu na vzatie do väzby, spochybnenie existencie nevyhnutných podmienok zákonného pozbavenia osobnej slobody, preskúmanie zákonnosti väzby
Právna veta: 1) Ústavný súd v prípadoch namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu uvádza, že musí uplatniť určitú revíznu právomoc, avšak bez toho, aby sám hodnotil skutočnosti, ktoré viedli všeobecný súd k tomu, že uprednostnil určité rozhodnutie pred iným. Jeho úlohou ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) je preskúmať zlučiteľnosť opatrenia, ktorým je jednotlivec pozbavený slobody, s ústavou alebo príslušnou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách, nie však konať ako všeobecný súd tretej alebo štvrtej inštancie; takéto konanie by bolo po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zrušenie napadaného výroku o trovách konania, nesprávne rozhodnutie o náhrade trov konania, právo na súdnu ochranu
Právna veta: 1) Ústavný súd nespochybňuje, že za určitých okolností možno k záveru o porušení základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru dospieť aj v súvislosti s námietkami sťažovateľky smerujúcimi proti právoplatnému rozhodnutiu všeobecného súdu o náhrade trov súdneho konania. Vo všeobecnosti však platí, že nesprávne rozhodnutie o náhrade trov konania nemožno spravidla samo osebe kvalifikovať ako také pochybenie všeobecného súdu, ktoré by svojou intenzitou zakladalo možnosť vyslovenia porušenia základných práv a slobôd bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie základných práv a slobôd, ochrana osobnosti, sťažnosť v mene inej osoby, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) Sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 ústavy môže oprávnená osoba teda namietať len porušenie svojich základných práv a slobôd. Sťažnosť v mene inej osoby možno podať vtedy, keď zákon výslovne ustanovuje, že tretia osoba je oprávnená uplatňovať cudzie práva (práva inej osoby), napr. by mohlo ísť o sťažnosť súvisiacu s aplikáciou § 15 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať práva na ochranu jej osobnosti manželovi a deťom, a ak ich niet, jej rodičom................2) V danej veci podal sťažnosť otec, ktorý namieta porušenie práv svojho plnoletého syna (t. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vzťah rodičov k rodine, deťom a starostlivosti o ne, dočasné nahradenie vzťahov medzi rodičom a dieťaťom, rodičovské práva a povinnosti , náhradná osobná starostlivosť
Právna veta: Zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, t. j. náhradná osobná starostlivosť je jednou z foriem náhradnej starostlivosti. V predmetnej veci bolo relevantné skúmať a zohľadniť obsah tohto inštitútu a tiež jeho vzťah k rodičovským právam a povinnostiam. Obsah náhradnej osobnej starostlivosti – teda konkrétny rozsah práv a povinností fyzickej osoby vo vzťahu k maloletému dieťaťu, ktoré bolo zverené do jej osobnej starostlivosti – by mal byť v zásade určený v rozhodnutí súdu (§ 45 ods. 3 zákona o rodine). V prípade náhradnej osobnej starostlivosti vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: preloženie písomností a vyhlásení v konaní, spravodlivý súdny proces, právo na obhajobu, právo na tlmočníka
Právna veta: 1) Ústavný súd zastáva názor, že obvinenému by mali byť do jazyka, ktorému rozumie, preložené tie písomnosti a vyhlásenia v konaní, ktorým je potrebné, aby porozumel na účely ďalšej plnej realizácie jeho práv obhajoby v konaní, resp. na účely dosiahnutia spravodlivého súdneho procesu......................2)Netlmočenie výsluchu spoluobvineného do jazyka, ktorému sťažovateľ rozumie, samo osebe v okolnostiach daného prípadu nezakladá podľa názoru ústavného súdu dôvod na vyslovenie porušenia základného práva sťažovateľa na obhajobu podľa čl. 50 ods. 3 ústavy.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: aplikácia právnej normy zo strany súdu, ktorá zásadne popiera jej účel a význam, zjavná neodôvodnenosť alebo arbitrárnosť súdneho rozhodnutia, rozpor s princípmi spravodlivosti, porušenie základných práv a slobôd
Právna veta: 1) Skutkové a právne závery súdu môžu byť predmetom kontroly zo strany ústavného súdu vtedy, ak by vyvodené závery boli zjavne neodôvodnené alebo arbitrárne, a tak z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné, a zároveň by mali za následok porušenie základného práva alebo slobody (m. m. I. ÚS 13/00, I. ÚS 139/02, III. ÚS 180/02, III. ÚS 271/05, III. ÚS 153/07). O zjavnú neodôvodnenosť alebo arbitrárnosť súdneho rozhodnutia ide spravidla vtedy, ak ústavný súd zistí takú interpretáciu a aplikáciu právnej normy zo strany súdu, ktorá zásadne popiera jej účel a význam, alebo ak dôvody, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné zásady civilného procesu, porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, pojem zbytočné prieťahy, lehota na rozhodnutie súdu o námietkách proti exekúcii
Právna veta: 1) Pokiaľ sťažovateľka svoje námietky, ktorými odôvodňovala porušenie označených práv, opiera výlučne o skutočnosť, že v danej veci nebola dodržaná lehota ustanovená v § 50 ods. 2 Exekučného poriadku, podľa ktorého o námietkach proti exekúcii rozhodne súd najneskôr do 60 dní od ich doručenia, ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje na svoju predchádzajúcu judikatúru, podľa ktorej pojem „zbytočné prieťahy“ obsiahnutý v čl. 48 ods. 2 ústavy je pojem autonómny, ktorý nemožno vykladať a aplikovať len s ohľadom na v zákone ustanovené lehoty na vykonanie toho-ktorého úkonu súdu alebo iného štátneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na uzavretie zmluvy , Zmluva o budúcej zmluve , predmet plnenia určený všeobecným spôsobom, náležitosti zmluvy o budúcej zmluve, zmluva o budúcej zmluve
Právna veta: Občiansky zákonník ako aj Obchodný zákonník obsahujú úpravu inštitútu zmluvy o budúcej zmluve a tieto úpravy sú v mnohom odlišné, avšak spoločné pre obe právne úpravy je to, že vyžadujú pre platné uzavretie takéhoto typu zmluvy zhodu vôle zmluvných strán vyjadrenú v písomnej forme o uzavretí zmluve o budúcej zmluve a taktiež dojednanie doby, dokedy zmluvné strany budúcu zmluvu uzatvoria. Ak by tieto požiadavky neboli naplnené, nemožno hovoriť o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve. Ďalšiu podstatnú požiadavku upravuje Obchodný zákonník a Občiansky zákonník rozdielne. Kým Obchodný zákonník vyžaduje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo, právo na súdnu ochranu, rímsko-právna koncepcia obsahu vlastníckeho práva (ius possidendi, ius utendi et fruendi, ius dispondendi), porušovateľ porušovateľ základných práv a slobôd hmotného charakteru, žaloba na vydanie nehnuteľnosti
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o vlastnícke právo, jeho obsah nie je predmetom ústavnej úpravy, ale upravuje ho na základe ústavného zmocnenia zákon (m. m. PL. ÚS 38/95, I. ÚS 97/09). Týmto zákonom je Občiansky zákonník, ktorý obsah vlastníckeho práva vymedzuje tak, že vlastník veci je predmet svojho vlastníctva oprávnený držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním, čo vychádza z rímsko-právnej koncepcie obsahu vlastníckeho práva (ius possidendi, ius utendi et fruendi, ius dispondendi). Novovytváranou judikatúrou sa postupne stáva taká prax ústavného súdu, podľa ktorej všeobecný súd môže byť po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, arbitrárnosť (svojvôla) pri výklade a aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom, ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti, plné využitie práva na obhajobu, povinná obhajoba v trestnom konaní
Právna veta: 1) Ústavný súd predovšetkým zdôrazňuje, že obhajobu osôb, ktoré sú vo väzbe, považuje zákon za osobitne významnú. Dáva to najavo aj tým, že v týchto prípadoch je obhajoba povinná [§ 37 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku]. Povinnú obhajobu možno realizovať jednak vlastnou voľbou obhajcu zo strany obvineného (ktorá má prednosť), ako aj ustanovením obhajcu zo strany všeobecného súdu (ktoré prichádza do úvahy potom, ako si obvinený obhajcu sám nezvolí). Nemôžu byť pochybnosti v tom smere, že v oboch týchto prípadoch musí byť obvinenému nachádzajúcemu sa vo väzbe zabezpečené plné využitie práva na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania pre nezaplatenie preddavku na trovy konania, prípustnosť odvolania proti uzneseniu o zastavení konania, odňatie možnosti konať ako dôvod dovolania, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania
Právna veta: 1) Na rozdiel od uznesenia o povinnosti zložiť preddavok v zmysle § 141a ods. 1 poslednej vety OSP proti uzneseniu o zastavení konania je prípustné odvolanie a proti prípadnému nepriaznivému potvrdzujúcemu rozhodnutiu odvolacieho súdu prichádza do úvahy aj podanie dovolania, a to s prihliadnutím na dôvod uvedený § 237 písm. f) OSP. Tak v rámci odvolacieho konania, ako aj v rámci dovolacieho konania proti prípadnému uzneseniu okresného súdu o zastavení konania bude mať sťažovateľka možnosť uplatňovať všetky tie zásadné námietky, ktoré sú obsahom sťažnosti podanej ústavnému súdu. Všeobecné súdy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, princíp zavinenia na vzniku trov občianskeho súdneho konania, obsah dohody medzi advokátom a klientom o výške odmeny advokáta, vznik povinnosti na separátnu náhradu trov konania, zavinenie v procesnoprávnom zmysle, nemožnosť priznať náhradu trov konania
Právna veta: Účelnosť vynaloženia hotových výdavkov advokátom je predpokladom ich priznania ako súčasti náhrady trov konania v občianskom súdnom konaní klientovi advokáta (§ 142 ods. 1 OSP). Princíp zavinenia na vzniku trov občianskeho súdneho konania sa premieta do rozhodovania o náhrade trov konania iba v prípadoch stanovených Občianskym súdnym poriadkom (§ 147, § 147a OSP), avšak ku vzniku povinnosti na separátnu náhradu trov konania nemôže dôjsť v prípade, ak povinný účastník konania nenaplní predpoklady stanovené v príslušnom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, ktorými nie sú prípady riadnej rea ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fakultatívne, alebo zákonné spojenie dvoch alebo viacerých vecí na spoločné prerokovanie , konkrétny výpočet stanovených odmien vo vzťahu k jednotlivým druhom súdneho konania, sťažnosť ústavnému súdu namietajúca výšku tarifnej odmeny advokáta, základná sadzba tarifnej odmeny
Právna veta: 1) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) upravuje problematiku náhrad a odmien advokátov z viacerých hľadísk. Ustanovenie § 9 uvádzajúce jej druhú hlavu (Tarifná odmena) v odseku 1 ustanovuje, že základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Konkrétny výpočet takto stanovených odmien vyhláška upravuje vo vzťahu k jednot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: započítanie väzby a trestu, nezapočítanie väzby do výkonu trestu, ústavná sťažnosť ako ústavný prostriedok ochrany základných práv a slobôd, zjavne neopodstatnená sťažnosť , odmietnutie sťažnosti pre neopodstatnenosť
Právna veta: Podľa § 45 ods. 1 Tr. zák. ak sa viedlo proti páchateľovi trestné stíhanie vo väzbe a dôjde v tomto konaní k jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba strávená vo väzbe do uloženého trestu, prípadne do úhrnného trestu alebo súhrnného trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Rovnako sa postupuje, ak súd upustí od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu. V zmysle platnej judikatúry započítanie doby strávenej vo väzbe do uloženého trestu podľa § 45 ods. 1 Tr. zák. prichádza do úvahy len vtedy, keď bol páchateľ vo väzbe v tom konaní, v ktorom došlo k jeho odsúdeniu a u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: väzba obvineného, nevyhnutná doba väzby, Maximálna dĺžka väzobného stíhania, trvanie väzby, výrazný zásah do osobnej slobody, skúmanie postupov všeobecných súdov rozhodujúcich o väzbe
Právna veta: 1) Väzba je výrazným zásahom do osobnej slobody obvineného a musí trvať len nevyhnutnú dobu. Maximálna dĺžka väzobného stíhania je zákonom ustanovená, ale skutočnosti, ktoré ju ovplyvňujú, závisia od zistení, ktoré tu boli pri vzatí obvineného do väzby a dosiaľ nepominuli, a okolností, ktoré vyplynú z priebehu trestného konania....................2) Ústavný súd konštatuje, že pri skúmaní postupov všeobecných súdov rozhodujúcich o väzbe nie je jeho úlohou, aby posudzoval smer vedenia vyšetrovania alebo aby sa zaoberal vhodnosťou a opodstatnenosťou získavaných dôkazov, ktoré podľa názoru orgánov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú klientovi, objektívna zodpovednosť za škodu, práva a povinnosti advokáta, zodpovednosť advokáta za škodu
Právna veta: stanovenia zákona o advokácii upravujúce práva a povinnosti advokáta, vrátane jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú klientovi (§ 13 až § 21 zákona o advokácii), predstavujú osobitnú právnu normu (lex specialis) vo vzťahu k tým ustanoveniam Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, ktoré stanovujú práva a povinnosti mandatára resp. príkazníka. Všeobecne treba uviesť, že zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s výkonom advokácie v zmysle § 21 zákona o advokácii je tzv. objektívnou zodpovednosťou, teda zodpovednosťou bez ohľadu na zavinenie a nie je teda dôležité, či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie základných práv a slobôd, rozhodovanie o trovách konania, právo na súdnu ochranu, spor o náhradu nákladov konania
Právna veta: 1) Vo všeobecnosti platí, že spor o náhradu nákladov konania nedosahuje spravidla sám osebe intenzitu predstavujúcu možnosť porušenia základných práv a slobôd, akokoľvek sa môže účastníka konania citeľne dotknúť. Ústavný súd pri posudzovaní problematiky nákladov konania, t. j. problematiky vo vzťahu k predmetu konania pred všeobecnými súdmi vedľajšej, postupuje nanajvýš zdržanlivo a ku zrušeniu napadaného výroku o nákladoch konania sa uchyľuje iba výnimočne, napr. keď zistí, že došlo k porušeniu práva na súdnu ochranu (spravodlivý proces) extrémnym spôsobom alebo že bolo zasiahnuté aj iné zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pôsobnosť prokurátora v trestnom konaní, vydávanie služobných predpisov, príkazov a pokynov generálnym prokurátorom, pôsobnosť prokurátora, úlohy generálneho prokurátor
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na obsah § 10 zákona o prokuratúre, podľa ktorého generálny prokurátor vydáva na plnenie úloh služobné predpisy, príkazy a pokyny, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a ostatných zamestnancov, a tiež na ustanovenie § 16 zákona o prokuratúre, podľa ktorého generálny prokurátor môže (okrem pôsobnosti vymedzenej v § 11 a § 12 a § 13 ods. 1 zákona o prokuratúre) poveriť iných prokurátorov, aby konali v jeho mene. Podľa § 17 zákona o prokuratúre prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v trestnom konaní v rozsahu ustanovenom osobitnými záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: určovanie hodnoty drogy, určovanie hodnoty drogy metodikou používanou KEÚ PZ, posudzovanie trestnosti trestného činu, obvyklá jednorazová dávka, stanovenie rozsahu trestného činu, omamná látka, psychotropná látka, prekurzor, čierny trh, prax koncových konzumentov návykových látok
Právna veta:

V tomto rozsudku najvyšší súd vyhodnotil ako nesprávne určovanie hodnoty drogy metodikou používanou KEÚ PZ v prípade trestného činu podľa § 172 Trestného zákona (pre ktorý bola obžalovaná sťažovateľka, pozn.). Metodika používaná KEÚ PZ má opodstatnenie v prípade posudzovania trestnosti trestného činu podľa § 171 Trestného zákona, keď sa vychádza z pojmu „obvyklá jednorazová dávka“. Avšak v prípade posudzovania trestnosti trestného činu podľa § 172 Trestného zákona je nutné postupovať pri stanovení rozsahu trestného č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu , predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu, porušenie právnej povinnosti, všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ
Právna veta: V ustanovení § 420 Občianskeho zákonníka je upravená všeobecná zodpovednosť za spôsobenú škodu, ktorá vychádza zo zásady zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti, táto zodpovednosť je zodpovednosťou za zavinený právny úkon. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti možno uplatniť, ak sú splnené nasledovné predpoklady zodpovednosti za škodu, 1) porušenie povinnosti (existencia protiprávneho úkonu), 2) vznik škody ako majetkovej ujmy, 3) existencia príčinnej súvislosti medzi protiprávnym úkonom škodcu a vzniknutou škodou, 4) zavinenie toho, kto škodu svoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: protiústavnosť a nespravodlivosť konania, procesný postup priečiaci sa zákonu, ochrana ústavnosti konania pred všeobecnými súdmi, úloha ústavného súdu
Právna veta: 1) Ústavný súd ešte dodáva, že nie je jeho úlohou perfekcionisticky „prerábať“ konanie pred všeobecnými súdmi, a to aj keby k nimi urobeným dielčím procesným úkonom mal výhrady. Úlohou ústavného súdu je ochraňovať ústavnosť (nie „obyčajnú“ zákonnosť) konania pred všeobecnými súdmi. Preto je povinnosťou ústavného súdu rozlišovať medzi prípadmi, kedy procesný postup priečiaci sa zákonu zároveň vyústi do protiústavnosti a nespravodlivosti konania ako celku, a prípady, kedy určitý procesný postup – hoci by ho aj bolo možné osamotene (inkontextuálne) hodnotiť, a to výlučne z formálneho pohľadu ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu, poskytnutie príležitosti brániť sa proti obvineniu zo spáchania trestného činu, obsah a účel priznaného zákonného a ústavného práva
Právna veta: 1) Každé základné právo a sloboda sa ústavou priznáva len v rozsahu účelu daného práva alebo slobody (II. ÚS 81/99). Účelom práva na obhajobu je poskytnutie príležitosti brániť sa proti obvineniu zo spáchania trestného činu a tiež sa brániť proti tvrdeniam o skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia v trestnom konaní v neprospech účastníka trestného konania. Obsahu a účelu priznaného zákonného a ústavného práva musí korešpondovať možnosť jeho reálneho naplnenia a uplatnenia tými subjektmi, ktorým bolo priznané (I. ÚS 17/99).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8
Kľúčové slová: stotožnenie sa generálneho prokurátora so skutočnosťami uvedenými v podnete, mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o námietku sťažovateľa, že „generálny prokurátor vedome neuviedol všetky evidentné a preukázateľné porušenia zákonnosti, ale obmedzil sa len na nesprávne uvedenie mena advokáta...“, ústavný súd naostatok uvádza, že je výlučne na zvážení generálneho prokurátora, s ktorými skutočnosťami uvedenými v podnete sa stotožní a argumentačne ich pojme do mimoriadneho dovolania, keďže z ustanovenia § 243e a nasl. OSP možno tiež vyvodiť, že ide o mimoriadny opravný prostriedok, ktorého využitie patrí iba generálnemu prokurátorovi, a nie účastníkovi konania.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu, právo na prerokovanie veci nezávislým z nestranným súdom, zákonná povinnosť sudcov, antidiskriminačná žaloba, rozhodovať vo veci vlastnej, objektívna nezaujatosť
Právna veta: 1. Ústavný súd nepodporuje orgány štátu ako sťažovateľov (II. ÚS 80/09, rozhodnutie uvedené pod č. 91/2009 v Zbierke nálezov a uznesení ústavného súdu). Popieral by tak svoje poslanie, zmysel ochrancu slobodnej sféry jednotlivcov. Takéto prípady sú a musia ostať raritné (III. ÚS 105/2011) a absolútne vylúčené musia byť vo veciach trestných, v priestore represie štátu. 2. Požiadavka nestrannosti či nezaujatosti sudcu sa dotýka samej podstaty spravodlivosti a jej vnímania. Nestrannosť znamená absenciu zaujatosti či predsudku, znamená, že sudca nemá žiaden osobný záujem na výsledku konania, re ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť ako ústavný prostriedok ochrany základných práv a slobôd, ústavná sťažnosť , mimoriadny opravný prostriedok, lehota na podanie ústavnej sťažnosti, podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania) a súbežne podanej ústavnej sťažnosti, prípustnosť ústavnej sťažnosti
Právna veta: 1) Ústavný súd preto zaujal názor (podobne I. ÚS 169/09, I. ÚS 289/09, II. ÚS 196/2010), že v prípade podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania) a súbežne podanej ústavnej sťažnosti je táto sťažnosť považovaná za prípustnú až po rozhodnutí o dovolaní. Pritom lehota na podanie ústavnej sťažnosti bude považovaná za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu (porovnaj k tomu aj rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 8. novembra 2007 vo veci Soffer proti Českej republike, sťažnosť č. 31419/04, alebo rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 12. novembra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, dočasnosť predbežného opatrenia, právo na súdnu ochranu, predpoklad pre záver o porušení základných práv a slobôd, zabezpečovací inštitút civilného procesu, dočasná úprava určitého okruhu vzťahov
Právna veta: 1) Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov civilného procesu, ktorého zabezpečovacia funkcia má za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli pred začatím konania alebo v jeho priebehu nastať. Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi subjektmi. Nariadením predbežného opatrenia nezískava jeden z účastníkov práva, o ktorých sa má rozhodnúť až v budúcnosti, ale sa ním len dočasne upravuje určitý okruh vzťahov. Podľa názoru ústavného súdu rozhodovanie o návrhu na predbežné opatren ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príprava pojednávania, priebeh konania, rýchla a účinná ochrana práv, povinnosť súdu postupovať v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania
Právna veta: 1) Prvoradou povinnosťou súdu a sudcu je organizovať procesný postup v súdnom konaní tak, aby sa čo najskôr odstránil stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa osoba obrátila na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie. Takáto povinnosť je konkretizovaná jednak v § 6 OSP, ktorý súdom prikazuje, aby v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania postupovali tak, aby ochrana ich práv bola rýchla a účinná, jednak v § 100 OSP, podľa ktorého akonáhle sa konanie začalo, postupuje v ňom súd bez ďalších návrhov tak, aby bola vec čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, a napokon v § 114 ods. 1 OSP, podľa ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: potreba vykonať znalecké dokazovanie, znalecké dokazovanie , Vykonanie analýzy DNA , primeraný preddavok na trovy znaleckého dokazovania, osobitná prax spojenú s charakterom znaleckého dokazovania, zaplatenie preddavku znalcovi potrebného na obstaranie materiálu používaného pri analýze
Právna veta: 1) Podľa dotknutej právnej úpravy má konajúci súd, ak to je možné, vybrať od účastníkov konania vždy primeraný preddavok na trovy znaleckého dokazovania. Keďže v posudzovanej veci sťažovateľov ide o osobitnú prax spojenú s charakterom znaleckého dokazovania, kde vykonanie analýzy DNA je podmienené zaplatením preddavku znalcovi potrebného na obstaranie materiálu používaného pri analýze, je úlohou konajúceho súdu maximálne efektívne zorganizovať svoj postup a pružne vyriešiť predbežnú otázku úhrady predmetného preddavku.................2) Ústavný súd sa domnieva, že sa v tomto smere okresný sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky, náhrada trov konania, základ pre výpočet náhrady za úkon právnej služby
Právna veta: 1) Ústavný súd podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) priznal sťažovateľovi náhradu trov konania. Základom pre výpočet náhrady za úkon právnej služby je v danom prípade priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky v prvom polroku 2012 v sume 781 €. Ústavný súd priznal sťažovateľovi (§ 36 ods. 2 zákona o ústavnom súde) náhradu trov konania za dva úkony právnej služby vykonané v roku 2013 (príprava a prevzatie vec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: kvalita rozhodovania súdu o námietke zaujatosti sudcu, vylúčenie alebo nevylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, zabezpečenie rozhodovania sporovej veci nestranným súdom, čiastkový procesný postup všeobecného súdu, námietka zaujatosti sudcu
Právna veta: 1) Predmet konania o uplatnenej námietke zaujatosti konajúceho sudcu nemožno stotožňovať s predmetom konania, v ktorom dotknutý sudca koná a rozhoduje. Konanie o uplatnenej námietke zaujatosti končí rozhodnutím, ktorým konkrétny sudca je, alebo nie je vylúčený z prerokúvania a rozhodovania určitej veci. Toto rozhodnutie však nie je rozhodnutím o otázke tvoriacej predmet sporového konania, v ktorom namietaný sudca konal...............................2) Konanie o uplatnenej námietke zaujatosti sudcu preto predstavuje čiastkový procesný postup všeobecného súdu smerujúci k rozhodnutiu slúžiacemu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: svojvôľa pri výklade a aplikácii zákonného predpisu súdom, nemožnosť súdu odchýliť sa od povinným rodičom preukazovaných skutočností, skúmanie pomerov povinného rodiča, výživné rodičov k deťom
Právna veta: 1) Rozhodovanie o výživnom a najmä skúmanie pomerov povinného rodiča nie je vždy mechanické a súdu umožňuje odchýliť sa od povinným rodičom preukazovaných skutočností, prípadne tieto nezohľadniť. ..........................2) O svojvôli pri výklade a aplikácii zákonného predpisu súdom by bolo možné uvažovať len v prípade, ak by sa tento natoľko odchýlil od znenia príslušných ustanovení, že by zásadne poprel ich účel a význam.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť najvyššieho súdu zmeniť dovolaním napadnuté rozhodnutie, nariadenie pojednávania dovolacím súdom, dostatočný skutkový podklad, odstraňovanie novovytvoreného stavu právnej neistoty okamžitým nastolením právnej istoty novej
Právna veta: 1) Ustanovenie § 243b ods. 2 (v spojení s § 243i ods. 2) OSP ukladá najvyššiemu súdu povinnosť zmeniť dovolaním napadnuté rozhodnutie, ak má najvyšší súd na takéto rozhodnutie vytvorený dostatočný skutkový podklad. Je zrejmé, že zmena právoplatného rozhodnutia na rozdiel od jeho zrušenia síce do raz vytvoreného stavu právnej istoty zasahuje, zároveň však novovytvorený stav právnej neistoty odstraňuje okamžitým nastolením právnej istoty novej. Prekvapivým momentom vyplývajúcim z takého spôsobu rozhodovania možno podľa názoru ústavného súdu efektívne čeliť nariadením pojednávania pred dovolacím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, konanie pred ústavným súdom, účel ústavnej sťažnosti, konanie pred správnym súdom, ochrana slobodnej sféry súkromných osôb, správne súdnictvo
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu konanie pred správnym súdom súvisí s postavením sťažovateľa ako nositeľa moci, aj keď pred súdom túto moc vrchnostensky nevykonáva, a preto aj procesné práva sú prepojené s jeho mocenským postavením, a ich porušenie nemôže byť teda namietané cez ústavnú sťažnosť. Súdna ochrana zvlášť v správnom súdnictve súvisí taktiež s ochranou slobodnej sféry súkromných osôb, a to špecificky pred výkonnou mocou. Sťažovateľ sa snaží zvrátiť pre neho nepriaznivé rozhodnutie, čím by mohol poškodiť súkromnú osobu – navrhovateľa v správnom súdnictve. Už správny súd je ochranou pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie základného práva a slobody, trvalý zásah do majetkovej a sociálnej situácie povinného, ochrana povinného pred účinkami výkonu exekúcie, odklad exekúcie pri očakávanom zastavení
Právna veta: 1) Účelom úpravy odkladu exekúcie pri očakávanom zastavení podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku je zabezpečenie ochrany povinného pred účinkami výkonu exekúcie (odňatie a predaj majetku), ktoré by v prípade zastavenia exekúcie nebolo dosť dobre možné zvrátiť a ktoré by pre povinného mohli znamenať trvalý zásah do jeho majetkovej a sociálnej situácie. Posúdenie existencie dôvodov odkladu je v prvom rade úlohou exekučného súdu, ktorému ju zveruje zákon. Priestor zásahu ústavného súdu sa obmedzuje v zásade len na prípady, keď je rozhodnutie exekučného súdu arbitrárne, a teda z ústavného hľadiska ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: možnosť generálneho prokurátora rozhodnúť o tom, či podá, alebo nepodá mimoriadne dovolanie, neexistencia právneho nároku na podanie mimoriadneho dovolania, vyhovenie podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb , mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom
Právna veta: 1) Podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu na vyhovenie podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb na podanie mimoriadneho dovolania neexistuje právny nárok, t. j. osobe, ktorá takýto podnet podala, nevzniká právo na jeho prijatie, resp. akceptovanie, a preto generálny prokurátor nemá povinnosť takémuto podnetu vyhovieť. Je na úvahe generálneho prokurátora rozhodnúť o tom, či podá, alebo nepodá mimoriadne dovolanie. Ústavný súd pre úplnosť uvádza, že v okolnostiach prípadu sťažovateľky bolo písomné oznámenie krajskej prokuratúry o vybavení jej podnetu na podanie mimoriadneho dovolani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obmedzené zákonom, ústavne konformné rozhodnutie, uloženie zákazu vycestovania do zahraničia, nariadenie dohľadu nad osobou sťažovateľa, sloboda pohybu a pobytu
Právna veta: Ústavný súd nezistil, že by rozhodnutie súdu druhého stupňa sp. zn. 3 Tos 6/2013 z 27. marca 2013 mohlo akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do základného práva sťažovateľa na osobnú slobodu, a preto nariadenie dohľadu nad osobou sťažovateľa probačným a mediačným úradníkom, ako aj uloženie mu zákazu vycestovania do zahraničia a povinnosti hlásiť sa probačnému a mediačnému úradníkovi je potrebné považovať za ústavne konformné rozhodnutie. A keďže toto rozhodnutie nemožno považovať vo veci sťažovateľa za nelegitímne, nemohlo dôjsť ani k zásahu do základného práva na slobodu pohybu a pobytu (čl. 23 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsoby rozhodnutia odvolacieho súdu, opätovné rozhodnutie o odvolaní proti rozsudku okresného súdu, dostatočne konkrétne a detailné výhrady, povinnosť odvolacieho súdu brať na zreteľ existujúcu podobu odôvodnenia prvostupňového rozsudku
Právna veta: 1) Pri opätovnom rozhodovaní o odvolaniach proti rozsudku okresného súdu vo veci samej za podmienky, že nedôjde k zmene jeho postoja k dôvodnosti odvolacích námietok, bude úlohou krajského súdu formulovať dostatočne konkrétne a detailné výhrady ku kvalite odôvodnenia prvostupňového meritórneho rozhodnutia, a to v otázke posúdenia dôvodnosti sťažovateľom uplatneného nároku v časti týkajúcej sa ušlého zisku spočívajúceho v strate na zárobku, ako aj v časti týkajúcej sa nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným stíhaním sťažovateľa. Krajský súd bude pritom povinný brať dôsledne na zreteľ existujúcu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: návrh na nariadenie predbežného opatrenia, predbežné opatrenie podla O.s.p, právo na súdnu ochranu, zrušenie nariadeného predbežného opatrenia, porušenie základých práv a slobôd
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu rozhodovanie o návrhu na predbežné opatrenie, resp. o návrhu na zrušenie nariadeného predbežného opatrenia možno považovať za súčasť základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Predpokladom na záver o porušení základných práv a slobôd je však také porušenie, ktoré nie je napraviteľné alebo odstrániteľné činnosťou všeobecného súdu pred začatím konania alebo v konaní o veci samej (§ 74 a nasl. OSP; obdobne I. ÚS 46/00).
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenie limitujúce zásahy štátu vo vzťahu k nositeľom základných práv a slobôd, porušenie konkrétneho základného práva alebo slobody, rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb
Právna veta: 1) Ústavný súd uvádza, že článok 12 ods. 1 ústavy neobsahuje garanciu konkrétneho základného práva a slobody, ale je akýmsi základným či všeobecným ustanovením limitujúcim zásahy štátu vo vzťahu k nositeľom základných práv a slobôd. V nadväznosti na uvedené treba konštatovať, že v prípade sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje vždy o porušení konkrétneho základného práva alebo slobody zakotveného v druhej hlave ústavy, prípadne práva zaručeného medzinárodnými zmluvami o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Porušenie iného článku ústavy možno teda podaním individuálne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: oneskorenosť podania ústavnej sťažnosti, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, základná a neodstrániteľná prekážka konania, spôsobilosť naplniť účel ochrany, ktorú ústavný súd poskytuje, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Ústavný súd poznamenáva, že oneskorenosť podania sťažnosti je základnou a neodstrániteľnou prekážkou konania, a ústavný súd už nepovažoval za dôvodné v rámci predbežného prerokovania sťažnosti skúmať existenciu ďalších možných dôvodov brániacich prijatiu sťažnosti na ďalšie konanie vyplývajúcich z ustanovenia § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde (napr. pre zjavnú neopodstatnenosť), čo sa týka namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy postupom okresného súdu, pretože sťažnosť bola podaná ústavnému súdu dávno po právoplatnom skončení konania na okresnom súde, t. j. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: rozsudok posúdený iným štátom , výkon rozsudku v občianskej alebo obchodnej veci, nariadenie Rady (ES) č.44/2001 čl.34 bod 4, vecné preskúmanie rozsudku, zásada vzájomnej dôvery, konflikt medzi dvomi rozsudkami, nezlučiteľné rozsudky, Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov
Právna veta: 1) Článok 34 bod 4 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatní na nezlučiteľné rozsudky vydané súdmi toho istého členského štátu. 2) Osoba podliehajúca súdnej právomoci nemôže na účely spochybnenia výsledku uvedených opravných prostriedkov využiť dôvody nevykonateľnosti rozsudkov vydaných v inom členskom štáte. 3) Výklad článku 34 bodu 4 tohto nariadenia, podľa ktorého sa toto ustanovenie týka tiež konfliktu medzi dvomi rozsudkami pochádzajúcimi z toho istého č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: cestovná kancelária, osobitná uprava pre cestovné kancelárie, suma DPH nezodpovedajúca skutočne účtovanej, maloobchodná cestovná kancelária , základ dane, možnosť stanovenia daňového základu prirážky pre cestovnú kanceláriu, Predaj cestovných služieb verejnosti, spoločný systém dane z pridanej hodnoty
Právna veta: 1) Španielske kráľovstvo si tým, že: – vylúčilo z osobitnej úpravy pre cestovné kancelárie predaj cestovných služieb verejnosti zo strany maloobchodných cestovných kancelárií vystupujúcich vo vlastnom mene, pričom išlo o cestovné služby organizované veľkoobchodnými cestovnými kanceláriami, – povolilo cestovným kanceláriám za určitých okolností uvádzať na faktúre celkovú sumu dane z pridanej hodnoty, ktorá nezodpovedá dani skutočne účtovanej zákazníkovi, a povolilo zákazníkovi v prípade, ak je platiteľom dane, odpočítať túto celkovú sumu od splatnej dane z pridanej hodnoty, a – povolilo cest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: rôzne enviromentálne aspekty , vlastnosti rôznych druhov biomasy, drevný odpad, Vnútorný trh s elektrickou energiou, zásada rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, Podpora kogenerácie
Právna veta: 1) Článok 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že jeho rozsah pôsobnosti nie je obmedzený len na tie kogeneračné zariadenia, ktoré majú vlastnosti zariadení vysoko účinnej kogenerácie v zmysle tejto smernice. 2) Pri súčasnom stave práva Únie zásada rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ktorá je zakotvená najmä v článkoch 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie, nebráni členským štát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra , prevzatie zariadeného bytu, poskytovanie služieb vyjadriteľné v peniazoch, protihodnota vyjadrená v naturáliách, priama súvislosť medzi dodaním tovarov, poskytnutím služieb a protihodnotou, poskytovanie služieb za protihodnotu, Poskytovanie služieb spočívajúcich v oprave a v zariadení bytu, spoločný systém dane z pridanej hodnoty
Právna veta: 1) Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že poskytovanie služieb spočívajúcich v oprave a v zariadení bytu sa má považovať za poskytovanie služieb za protihodnotu, pokiaľ sa na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom tohto bytu poskytovateľ uvedených služieb na jednej strane zaviaže, že tieto služby poskytne na svoje náklady, a na druhej strane získa právo užívať uvedený byt na účely svojej hospodárskej činnosti počas trvania tejto zmluvy bez toho, aby bol povinný platiť nájomné, zatiaľ čo v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: údaje pobočiek v členskom štáte spravované právom iného štátu, článok 49 ZFEÚ, 54 ZFEÚ, akt spôsobujúci ujmu, poskytnutie možnosti vyjadriť sa k nesplneniu povinnosti, zverejňovanie účtovných dokladov, Zásady účinnej súdnej ochrany a rešpektovania práva na obhajobu
Právna veta: 1) S výhradou overení, ktoré má uskutočniť vnútroštátny súd, sa články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ, zásady účinnej súdnej ochrany a rešpektovania práva na obhajobu, ako aj článok 12 jedenástej smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu, musia vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, podľa ktorej sa v prípade prekročenia lehoty deviatich mesiacov stanovene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: odstupňovanie príspevkov na základe veku, riziko smrti, nespôsobilosti a vážnej choroby, Zamestnanecký dôchodkový systém, Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, Zásada zákazu diskriminácie
Právna veta: 1) Zásada zákazu diskriminácie na základe veku, ktorá je zakotvená v článku 21 Charty základných práv Európskej únie a konkretizovaná smernicou Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a konkrétnejšie článok 2 a článok 6 ods. 1 tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia zamestnaneckému dôchodkovému systému, v rámci ktorého zamestnávateľ vypláca ako súčasť odmeny vekovo odstupňované príspevky do dôchodkového systému, pokiaľ rozdielne zaobchádzanie na základe veku, ktoré z toho vyplýva, je primerané a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: medzinárodná železničná preprava, Rada (ES) 1371/2007 čl.30 ods..1, Nariadenie náhrady ceny prepravného dokladu, podmienky náhrady ceny prepravného dokladu, náhrada ceny cestovného dokladu, Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave
Právna veta: 1. Článok 30 ods. 1 prvý pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny orgán zodpovedný za vykonávanie tohto nariadenia nie je oprávnený v prípade neexistencie takého ustanovenia vo vnútroštátnom práve záväzne nariadiť železničnému podniku, ktorého podmienky náhrady ceny prepravného dokladu nie sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 17 tohto nariadenia, konkrétny obsah týchto podmienok.. 2. Článok 17 nariadenia č. 1371/2007 treba vykladať v t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: minimálna vzdialenosť medzi očnými optikami, počet obyvateľov na jednu očnú optiku, vydanie povolenia na otvorenie očnej optiky, článok 49 ZFEÚ , Ochrana verejné zdravia, Obmedzenia na vydávanie povolení na zriadenie nových predajní očnej optiky
Právna veta: Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej regionálnej právnej úprave, aká je vo veci samej, ktorá ukladá obmedzenia na vydávanie povolení na zriadenie nových predajní očnej optiky, keď stanovuje, že: – v každej geografickej oblasti sa v zásade môže zriadiť jedna predajňa očnej optiky na 8 000 obyvateľov a – každá nová predajňa očnej optiky musí v zásade dodržiavať minimálnu vzdialenosť 300 metrov od už existujúcich predajní, pokiaľ príslušné orgány náležite – a síce na základe transparentných a objektívnych kritérií – využívajú oprávnenia, ktoré im predmetná právna úprava ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: vhodné náhradné pracovné miesto, plat za disponibilitu, dôchodkové dávky, Dávky v invalidite, starobný dôchodok, Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní
Právna veta: 1) Článok 6 ods. 2 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatní len na dôchodkové dávky a dávky v invalidite, ktoré patria do zamestnaneckého systému sociálneho zabezpečenia. 2) Článok 2 a článok 6 ods. 1 smernice 2000/78 sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, na základe ktorej štátni zamestnanci, ktorí dosiahli vek umožňujúci im poberať starobný dôchodok, nemôžu z tohto jediného dôvodu poberať plat za disponibilitu, ktorý je určený št ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: dodatkový protokol Európskej dohody o pridružení, turecký štátny občan ako príjemca služby v členskom štáte EÚ, pasívne slobodné poskytovanie služieb, zavedenie nového reštriktívneho opatrenia, Európska dohoda o pridružení, klauzula „standstill“ , slobodné poskytovanie služieb
Právna veta: 1) Pojem „[slobodné poskytovanie služieb]“ uvedený v článku 41 ods. 1 dodatkového protokolu, podpísaného 23. novembra 1970 v Bruseli a v mene Spoločenstva uzavretého, schváleného a potvrdeného nariadením Rady (EHS) č. 2760/72 z 19. decembra 1972, sa má vykladať v tom zmysle, že nezahŕňa slobodu pre tureckých štátnych príslušníkov, príjemcov služieb, navštíviť členský štát na účely prijímania služieb v tomto štáte. 2) Výklad pojmu slobodné poskytovanie služieb v zmysle ustanovení dohody o pridružení a jej dodatkového protokolu na jednej strane, ako aj v zmysle Zmluvy na druhej strane závisí ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: vydanie registračného potvrdenia, automatické vylúčenie ekonomicky nečinných občanov iných členských štátov, osobitné nepríspevkové dávky, pobyt dlhší ako tri mesiace, zásada proporcionality, ekonomicky nečinný štátny príslušník, kompenzačný príspevok, záťaž pre systém sociálnej pomoci, Podmienka dostatočných zdrojov, Poberateľ starobného dôchodku, Právo na pobyt
Právna veta: 1) Právo Únie, tak ako vyplýva najmä z článku 7 ods. 1 písm. b), článku 8 ods. 4 a článku 24 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá aj počas obdobia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna , dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom, bremeno výdavkov na starostlivosť o deti, pokrytie rodinných výdavkov, rodinná dávka, náhrada za rodičovskú dovolenku, systém sociálneho zabezpečenia
Právna veta: 1) Článok 1 písm. u) bod i) a článok 4 ods. 1 písm. h) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998, sa musia vykladať v tom zmysle, že náhrada za rodičovskú dovolenku, akú zriadila luxemburská právna úprava, predstavuje rodinnú dávku v zmysle tohto nariadenia. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: zmenšenie konkurznej podstaty o pohľadávky dlžníka v úpadku, prenesenie majetku konkurznej podstaty , nariadenie (ES) č.1346/2000, kontrola správcu konkurznej podstaty, Splnenie záväzku v prospech dlžníka, platba poukázaná veriteľovi dlžníka, konkurzna podstata, konkurzné konanie
Právna veta: 1) Článok 24 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že do pôsobnosti tohto ustanovenia nepatrí platba poukázaná veriteľovi dlžníka, ktorá bola uskutočnená na príkaz tohto dlžníka, voči ktorému sa začalo konkurzné konanie. 2) Článok 24 ods. 1 okrem toho stanovuje, že záväzok, ktorý bol splnený v prospech dlžníka v úpadku, sa mal splniť v prospech správcu konkurznej podstaty. Z tohto spresnenia jednoznačne vyplýva, že tento článok sa týka pohľadávok dlžníka v úpadku, ktoré sa po začatí konkurzného konania stali pohľadávkami prot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: integrácia cudzích štátnych príslušníkov, návrat občana tretieho štátu ako trestná sankcia , smernica 2008/115/ES, rozhodnutie o vyhostení , vážna hrozba pre verejný poriadok, porušenie zákazu vstupu, Dĺžka zákazu vstupu, Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín
Právna veta: 1. Článok 11 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je § 11 ods. 1 zákona o pobyte, zárobkovej činnosti a integrácii cudzích štátnych príslušníkov na spolkovom území (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), ktorá obmedzenie dĺžky zákazu vstupu podriaďuje tomu, aby dotknutý š ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: podpora poľnohospodárskeho priemyslu, nárok na dodatočnú platbu, primeraná životná úroveň, záruka stabilnej úrovne príjmu, zachovanie vidieckych oblastí, zabezpečenie stabilnej úrovne príjmu pre výrobcov
Právna veta: 1) Preskúmanie článku 69 nariadenia č. 1782/2003 vo vzťahu k článku 32 ES neodhalilo nijakú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na jeho platnosť. O porušení cieľov zabezpečenia stabilnej úrovne príjmu pre výrobcov a zachovania vidieckych oblastí. 2) Vnútroštátny súd sa pýta, či článok 69 nariadenia č. 1782/2003 porušuje „ciele zabezpečenia stabilnej úrovne príjmu pre výrobcov“ a „zachovania vidieckych oblastí“, keďže jeho uplatňovanie by mohlo mať za následok, že poľnohospodári nebudú mať záruku stabilnej úrovne príjmu a rozhodnú sa nepokračovať v pestovaní tabaku. Pokiaľ ide o zabezpečenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: povaha a hlavný znak produktu, zákaz klamlivých praktík, praktika platne považovaná za nekalú, smernica 2005/29/ES, nekalá praktika spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu, klamlivé a agresívne praktiky, rozpor s požiadavkami odbornej starostlivosti , Nekalé obchodné praktiky
Právna veta: 1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že ak obchodná praktika spĺňa všetky kritériá uvedené v článku 6 ods. 1 tejto smernice na to, aby bola kvalifikovaná ako klamlivá praktika voči spotrebiteľovi, nemá sa overovať, či taká praktik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: sloboda usadiť sa , Rada (ES) č.1137/2008, doklad o špecializovanej odbornej príprave lekára alebo zubára, povolanie zubného lekára, Spoločná odborná príprava, dokladu o odbornej príprave lekára, základná lekárska odborná príprava, cyklus špecializovanej odbornej prípravy, Uznávanie odborných kvalifikácií
Právna veta: 1. a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát vytvoril cyklus špecializovanej odbornej prípravy tak v oblasti medicíny, ako aj v oblasti zubného lekárstva, ktorej názov nezodpovedá špecializovaným odborným prípravám uvedeným, pokiaľ ide o tento členský štát, v prílohe V tejto smernice. Takáto špecializovaná odborná príprava môže byť prístupná iba osobám, ktoré ukončili zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: materská dovolenka čepaná otcom dieťaťa, biologický otec a adoptívny otec, matka nepoistená vo verejnom systéme sociálneho zabezpečenia, tehotné zamestnankyne a zamestnankyne kráto po pôrode, verejný systém sociálneho zabezpečenia, Zásada rovnosti zaobchádzania s mužmi a ženami, právo na materskú dovolenku
Právna veta: 1) Smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a smernicu Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky, treba vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: 2012, Komisia/Strack (T‑268/11 , smernica 2003/88/ES, Služobný poriadok úradníkov EÚ, nárok na prenos dovolenky, zásada sociálneho práva Únie, organizácia pracovného času, Narušenie jednoty a vnútorného súladu práva Únie, nárok na platenú dovolenku
Právna veta: 1) 1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (odvolacia komora) z 8. novembra 2012, Komisia/Strack (T‑268/11 P), narúša jednotu a vnútorný súlad práva Únie v rozsahu, v akom Všeobecný súd Európskej únie ako odvolací súd podal v rozpore s nárokom na platenú dovolenku za kalendárny rok ako zásadou sociálneho práva Únie, taktiež vyslovene zakotvenou v článku 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie a najmä stanovenou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, ako ho vykladá judikatúra Súdneho dvora Európskej ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: výlučné právo ochranných známok, základná funkcia ochrannej známky, súhlas so zápisom už zapísaných ochranných známok, zdieľanie ochrannej známky, smernica 89/104/EHS, používanie rovnakého označenia bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, vlastné funkcie ochrannej známky, obmedzenia výlučného práva, Ochranné známky
Právna veta: 1) Článok 5 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, bráni tomu, aby majiteľ ochranných známok, ktorý v rámci ich zdieľania s treťou osobou súhlasil, aby táto tretia osoba používala na niektoré tovary patriace do tried, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané, označenia rovnaké, ako sú jeho ochranné známky, a ktorý s tým už súhlasí, bol pripravený o akúkoľvek možnosť odvolať sa na svoje výlučné právo z uvedených ochranných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: Článok 17 ods. 2 a 5 a článok 19 ods. 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája , nezohľadnenie obratu, pobočky so sídlom v iných členských štátoch alebo tretích štátoch, pomerné odpočítanie dane, odpočítanie dane zaplatenej na vstupe, obrat dosiahnutý pobočkami spoločnosti, obrat dosiahnutý pobočkami, Výpočet odpočítateľnej pomernej časti, určenie odpočítateľnej pomernej časti dane z pridanej hodnoty, spoločný systém dane z pridanej hodnoty
Právna veta: 1. Článok 17 ods. 2 a 5 a článok 19 ods. 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa majú vykladať v tom zmysle, že spoločnosť, ktorej ústredie sa nachádza v jednom členskom štáte, nemôže na určenie odpočítateľnej pomernej časti DPH, ktorá sa na ňu uplatňuje, zohľadniť obrat dosiahnutý jej pobočkami so sídlom v iných členských štátoch. 2. Článok 17 ods. 3 písm. a) a c) a článok 19 ods. 1 šiestej smernice 77/388 sa majú vykladať v tom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: realizácia kontrolných postupov a krížového plnenia , zneužívajúce konanie, pomoc na zakladanie a rozvoj mikropodnikov, nariadenie (EÚ) č.65/2011, Spoločná poľnohospodárska politika, investičný projekt, umelo vytvorené podmienky, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Podpora rozvoja vidieka
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 8 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka, sa má vykladať v tom zmysle, že podmienky jeho uplatňovania vyžadujú existenciu objektívnej a subjektívnej okolnosti. Podľa prvej z týchto okolností vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby posúdil objektívne okolnosti prejednávanej veci, ktoré umožňujú dospieť k záveru, že cieľ sledovaný systémom podpory z Európskeho poľnohospodárskeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: členstvo v profesijnej organizácii alebo v profesijnom orgáne, automatická dočasná registrácia, Poskytovateľ služby, pravidlá výkonu povolania, zakaz reklamy v rozpore s profesijnou etikou, úradný cenník lekárskych výkonov, poskytovanie lekárskych služieb
Právna veta: 1. Článok 5 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií sa má vykladať v tom zmysle, že do jeho vecnej pôsobnosti nepatria také vnútroštátne pravidlá, ktoré sa nachádzajú jednak v § 12 ods. 1 lekárskeho etického kódexu spolkovej krajiny Hesensko, podľa ktorého odmeny musia byť primerané a na ich výpočet sa má uplatniť úradný cenník lekárskych výkonov, pokiaľ zákonné ustanovenia nestanovujú niečo iné, a jednak v § 27 ods. 3 tohto kódexu, ktorý lekárom zakazuje akúkoľvek reklamu v rozpore s profesijnou etikou. 2) Je však úlohou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: náhrada škody spôsobená zločineckou skupinou, daňový únik spáchaný treťou osobou, nariadenie (ES) č.44/2001, podvod na dani z pridanej hodnoty, spory medzi orgánom verejnej moci a osobou súkromného práva, Náhrada škody z dôvodu spoluúčasti na daňovom úniku, Pojem občianske a obchodné veci, Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov
Právna veta: 1) Pojem „občianske a obchodné veci“ v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že zahŕňa žalobu, ktorou orgán verejnej moci jedného členského štátu požaduje od fyzických a právnických osôb s bydliskom alebo sídlom v inom členskom štáte náhradu škody spôsobenej zločineckou skupinou, ktorej cieľom bolo dopustiť sa podvodu s daňou z pridanej hodnoty splatnou v prvom členskom štáte. 2) Vo vzťahoch medzi členskými štátmi nariadenie č. 44/2001 v súčasnosti n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: orgán vykonávajúci dohľad, financovanie príspevkami vybranými od členov lekárskej komory, zákaz činnosti s cieľom dosiahnutia zisku, nepriame financovanie, určovanie výšky príspevkov, verejnoprávna profesijná komora, postupy zadávania verejných zákaziek
Právna veta: 1) Článok 1 ods. 9 druhý pododsek písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa má vykladať v tom zmysle, že taká inštitúcia, akou je verejnoprávna profesijná komora, nespĺňa ani kritérium, podľa ktorého je z väčšej časti financovaná orgánmi verejnej moci, ak je táto inštitúcia z väčšej časti financovaná príspevkami, ktoré vyberá od svojich členov, ktorých výšku ju zákon oprávňuje určiť a vyberať, v prípade, že tento zákon neurčuje ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: článok 3 ods. 1 písm. c) smernice Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 , rozdielny vek mužov a žien pri vzniku nároku na starobný dôchodok, uplynutie obdobia po pristúpení, veková hranica na vznik nároku na starobný dôchodok, všeobecná politika prepúšťania zo zamestnania, pojem prepustenie, Pracovná zmluva uzatvorená pred pristúpením členského štátu, zásada rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 1 písm. c) smernice Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava vo veci samej, skladajúca sa zo služobného poriadku tvoriaceho súčasť pracovnej zmluvy uzatvorenej pred pristúpením predmetného členského štátu k Európskej únii, ktorá stanovuje, že pracovný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: zmluva s užšou väzbou s iným členským štátom, miesto obvyklého vykonávania práce, subsidiárny hraničný ukazovateľ, užšia väzba pracovnej zmluvy, Rímsky dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, ochrana slabšej zmluvnej strany
Právna veta: 1) Článok 6 ods. 2 Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, otvoreného na podpis v Ríme 19. júna 1980, sa má vykladať v tom zmysle, že aj v prípade, ak zamestnanec vykonáva v rámci plnenia pracovnej zmluvy prácu obvykle, dlhodobo a nepretržite v tom istom štáte, môže vnútroštátny súd na základe poslednej časti vety tohto ustanovenia odmietnuť uplatnenie právneho poriadku štátu, v ktorom sa obvykle vykonáva práca, ak zo všetkých okolností vyplýva, že uvedená zmluva má užšiu väzbu s iným štátom. 2) Na účely určenia rozhodného práva sa musí hraničný ukazovateľ, podľa ktorého sa predmetná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: zákaz hazardných hier, povolenie na hazardné hry , fyzická kontrola zástupcov podniku , cezhraničná činnosť v odvetví hier, minimálna vzdialenosť medzi zariadeniami, zásada rovnosti zaobchádzania a zásada efektivity, Požiadavka policajného povolenia a koncesie, činnosti spojené s hazardnými hrami, zásada právnej istoty
Právna veta: 1. Články 43 ES a 49 ES sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej musia spoločnosti, ktoré chcú vykonávať činnosti spojené s hazardnými hrami, získať okrem koncesie udelenej štátom na tento účel aj policajné povolenie, pričom vydanie takého povolenia sa obmedzuje predovšetkým na žiadateľov, ktorí už sú držiteľmi koncesie. 2. Články 43 ES a 49 ES, ako aj zásada rovnosti zaobchádzania a zásada efektivity sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby členský štát, ktorý v rozpore s právom Únie vylúčil jeden druh prevádzkovateľov z udeľovania konce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: návrat občanov tretích štátov, zrušenie zaistenia, Prisťahovalecká politika, predĺženie zaistenia, neoprávnenie zdržiavanie sa na území členského štátu, právo na obhajobu, právo byť vypočutý
Právna veta: 1) Právo Únie, najmä článok 15 ods. 2 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že ak sa v správnom konaní rozhodlo o predĺžení zaistenia, pričom bolo porušené právo byť vypočutý, vnútroštátny súd poverený posúdením zákonnosti tohto rozhodnutia by mal rozhodnúť o zrušení zaistenia len vtedy, ak usúdi, že vzhľadom na všetky skutkové a právne okolnosti každého jednotlivého prípadu toto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, platenie výživného z dávky v hmotnej núdzi, minimálne výživné v rodinnom práve, povinnosť prispievať na výživu maloletého dieťaťa
Právna veta: Pretože podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. účinného od 1. apríla 2005 každý rodič bez ohľadu na svoje skutočné schopnosti a možnosti je povinný prispievať na maloleté dieťa alebo nezaopatrené plnoleté dieťa 30 % zo sumy aktuálneho životného minima, to znamená, že minimálne výživné je povinný platiť aj rodič, ktorý nemá žiaden príjem, prípadne je poberateľom len dávky v hmotnej núdzi.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zásah do výkonu rodičovských práv, rovnocenné striedanie oboch rodičov na výchove a starostlivosti o dieťa, zákaz styku rodiča s dieťaťom, konflikty medzi rodičmi
Právna veta: Konajúci súd rozhodol v súlade s právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, o rovnocennom striedaní oboch rodičov na výchove a starostlivosti o maloleté deti v pomere 50/50 a odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na psychologické štúdie dokazujúce, že uprednostňovanie role matky pred rolou otca nie je v záujme detí, pretože tieto obidve role sú nezastupiteľné. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na konštantnú judikatúru, z ktorej vyplýva, že konflikty medzi rodičmi a obava toho, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti zo sty ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, vyživovacia povinnosť k deťom, určenie výživného, zmena pomerov, zmena rozhodnutia o výživnom
Právna veta: Predpokladom zmeny rozhodnutia o výživnom podľa ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine je výrazná zmena pomerov tých okolností na strane oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom, pričom musí ísť o zmenu trvalú nielen prechodnú a musí sa jednať o zásadnú zmenu v tých okolnostiach, z ktorých vychádzalo prechádzajúce rozhodnutie súdu o výživnom. Z tohto dôvodu je preto potrebné porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce rozhodnutie súdu o výživnom s pomermi existujúcimi v čase rozhodovania súdu o návrhu na zmenu výživného. Pri rozhodovaní o zme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka zapísania veci do konkurznej podstaty, vlastnícke právo úpadcu k zapisovaným veciam, speňaženie majetku úpadcu, vylučovacia žaloba, konkurzné konanie, súpis konkurznej podstaty, správca konkurznej podstaty
Právna veta: Správca konkurznej podstaty úpadcu zaradí do súpisu každú vec, o ktorej je presvedčený, že patrí alebo môže patriť do podstaty. Nemá pritom povinnosť skúmať existenciu vlastníckeho práva úpadcu k zapisovaným veciam a vec do súpisu zaradí aj v prípade, ak má pochybnosti, či skutočne do podstaty patrí. Vtedy ju ale zapíše do podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo o iných dôvodoch, ktoré jej zaradenie do súpisu spochybňujú. Konkurzný súd posúdi dôvody spochybňujúce zaradenie veci do podstaty a buď vec z podstaty vyradí, alebo osobe, ktorá spochybňuje zaradenie veci do pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predchádzanie hroziacim škodám, všeobecná zodpovednosť, náhrada účelne vynaložených nákladov na odvrátenie škody, odvrátenie hroziacej škody, zodpovednosť za škodu
Právna veta: Za škodu podľa § 419 Obč. zák. zodpovedá ten, kto zavinil vznik hrozby škody. Tento subjekt je tiež povinný nahradiť účelne vynaložené náklady tomu, kto odvracal hroziacu škodu. O odvrátenie hroziacej škody v zmysle § 419 Obč. zák. ide iba v prípade, ak škoda síce hrozila, ale v dôsledku jej odvrátenia reálne nevznikla. Ak totiž škoda vznikne, postupuje sa podľa § 420 a nasl. Obč. zák.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zákázanie styku rodiča s maloletým dieťaťom, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, výkon rodičovských práv a povinností, obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom, právo podieľať sa na výchove dieťaťa, právo styku s dieťaťom
Právna veta: Právo stretávania sa s dieťaťom (právo styku) zaručuje oprávnenej osobe právo vidieť dieťa, právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania, právo výlučne výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť a právo na náhradu za čas strávenia, ktorý sa nerealizoval z dôvodov, ktoré nespočívali v osobe oprávneného. Zásahy do riadnej realizácie týchto čiastkových oprávnení sú obmedzením styku, ku ktorému je možné pristúpiť len za podmienok daných ust. § 25 ods. 3 Zákona o rodine. Výnimkou zo všetkých pravidiel o povinnosti dbať na pravidelný kontakt rodiča s dieťať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vzťahy medzi manželmi, určenie výživného, vyživovacia povinnosť, dobré mravy, priznanie výživného, neplnenie vyživovacej povinnosti, schopnosti, možnosti a majetkové pomery, určenie výživného, osobné práva a povinnosti manželov, vyživovacia povinnosť medzi manželmi
Právna veta: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi je súčasťou ich vzájomného vzťahu, v dôsledku čoho je nevyhnutné na túto vzájomnú povinnosť aplikovať princípy, ktorým je charakterizované manželstvo a ktoré sú výslovne uvedené v Zákone o rodine. Ide najmä o ust. § 18 Zákona o rodine, ktoré určuje, že obidvaja manželia majú rovnaké práva a povinnosti a sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. Z ust. § 19 Zákona o rodine ďalej vyplýva, že o uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podmienky určenia rozsahu výživného, princíp potencionality príjmov, vyživovacia povinnosť, určenie výživného
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktorý zaradil majetkové pomery povinného medzi všeobecné podmienky určenia rozsahu vyživovacej povinnosti a rozšíril východiská na zisťovanie takzvanej potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity aj v prípade, že povinný berie na seba neprimerané majetkové riziká, ktoré zahŕňajú aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie príjmu, resp. priamo vyvoláva stratu a tým možnosť poskytovania určeného výživného. Ak sa tvrdený príjem javí ako nepravdivý, je povinnosťou súdu prihliadnuť na celkové majetko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neznesiteľné spolužitie v byte, psychické alebo fyzické násilie ako dôvod na obmedzenie užívacieho práva k bytu, ochrana týraných osôb v bytoch, obmedzenie užívacieho práva, spoločný nájom bytu manželmi
Právna veta: Podľa § 705a Občianskeho zákonníka, ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi ako spoločnému užívateľovi bytu alebo k blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov obmedziť užívacie právo druhého z nich alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť. Uvedené ustanovenie slúži na ochranu týraných osôb v bytoch. Hlavným cieľom tejto zákonnej úpravy je to, aby z bytu bolo možné vysťahovať osobu, ktorá p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania a výživné, majetkové pomery povinného, určovanie výšky výživného, vyživovacia povinnosť, plnenie vyživovacej povinnosti, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča
Právna veta: Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu, rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Z uvedeného ustanovenia zároveň nevyplýva, že vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu musí mať špekulatívny charakter za účelom pokusu uniknúť vyživovacej povinnosti. Uvedené ustanovenie je potrebné vztiahnuť aj na prípady, ak sa povinný bez vážneho dôvodu vzdá výhodného zamestnania poskytujúceho m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: postup pri registrácii, rozhodnutie správcu dane, podmienky registrácie daňových subjektov
Právna veta: Ustanovenie § 67 Daňového poriadku upravuje postup pri registrácii daňových subjektov, ktorým táto povinnosť vyplýva z hmotnoprávnych predpisov (zák. č. 222/2004 Z.z.). Z ust. § 67 ods. 4 Daňového poriadku vyplýva pre správcu dane (žalovaného) oprávnenie preveriť údaje uvedené v žiadosti o registráciu a jej prílohách. Ustanovenie § 67 ods. 6 Daňového poriadku umožňuje (resp. ukladá žalovanému) vydať rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o registráciu len v prípade, ak má žalovaný pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vklad, povolenie vkladu, rozhodovanie správy katastra o vklade, prevod nehnuteľností
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov, správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ochrana práv dieťaťa, dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom, výkon rodičovských práv a povinností, úprava styku s dieťaťom
Právna veta: Pokiaľ ide o maloleté dieťa a jeho úpravu stretávania s jedným rodičom, tak pre túto úpravu je rozhodujúci jeho vek, vývinové možnosti a potreby, zdravotný stav, citové väzby, záľuby, a to, v akej miere a akým spôsobom oprávnený rodič doteraz zabezpečoval osobnú starostlivosť oň. Odsek 1 § 36 Zákona o rodine reaguje na skutočnosť, že aj keď rodičia dieťaťa spolu nežijú, sú schopní dohodnúť sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich z rodičovských práv a povinností kedykoľvek, teda aj pred rozhodnutím súdu, aj v priebehu samotného konania, môžu rodičia uzavrieť takúto dohodu, ktorá podlieha s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: druhy trov konania, náhrada trov konania, vedľajší účastník konania, zastúpenie advokátom, dispozičné úkony
Právna veta: V zmysle § 137 O.s.p. sa za trovy konania okrem iného považujú aj odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát. Právo nechať sa zastupovať advokátom v súdnom spore priznáva súdna prax aj fyzickým osobám s právnickým vzdelaním, ba aj advokátom (v palmárnych sporoch). Druhy trov konania sú v ustanovení § 137 O.s.p. vymenované len príkladmo. Môžu to teda byť aj iné trovy vzniklé pri účelnom uplatňovaní, alebo bránení práva na súde. Vedľajší účastník má rovnaké práva a povinnosti, ako majú účastníci konania. Výnimku tvoria len tzv. dispozičné úkony, a to či už disponujúce s konaním (napr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť, právo dieťaťa na starostlivosť zo strany rodičov, právo rodiča na kontakt s dieťaťom, realizácia rodičovských práv a povinností, rodičovské práva a povinnosti, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Právo na styk rodiča s maloletým dieťaťom je špeciálnou zložkou rodičovských práv a povinností, ktoré vychádza z čl. 41 ods. 4 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Ide o obojstranné právo. Jeho obsahom je tak právo rodiča na kontakt s dieťaťom, ako aj právo dieťaťa na starostlivosť zo strany jeho rodiča. Rodič, ktorý nemá maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, resp. s ním nežije v spoločnej domácnosti, je v prevažnej miere vylúčený zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o preprave osôb, zmluva o preprave nákladu, cestovanie bez platného cestovného lístka, práva z prepravy
Právna veta: Občiansky zákonník upravuje prepravné zmluvy (zmluvy o preprave osôb a zmluvy o preprave nákladu) v § 760 až § 773 Obč. zák. Úprava prepravných zmlúv v Občianskom zákonníku je veľmi stručná a obsahuje iba základné pravidlá, ktoré platia pri prepravných zmluvách. Vzhľadom na väčšie množstvo spôsobov dopravy, ktoré si vyžadujú špecifické úpravy, nebolo možné všetky otázky týkajúce sa právnej úpravy upraviť v Občianskom zákonníku podrobnejšie. Podrobnejšiu úpravu osobnej a nákladnej prepravy určujú osobitné predpisy, najmä prepravné poriadky a tarify § 772 prvá veta Obč. zák.). Právne vzťahy účas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenie splatnej peňažnej pohľadávky, vecné právo k cudzej veci, zádržné právo ako núdzový zabezpečovací inštitút, retenčné právo, zabezpečenie pohľadávky, zádržné právo
Právna veta: Predpoklady platnej právnej úpravy zádržného práva sú obsiahnuté predovšetkým v ustanovení § 151s ods. 1 Občianskeho zákonníka, z ktorého vyplýva, že kto je povinný vydať hnuteľnú vec, môže ju zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči tomu, komu je inak povinný vec vydať. Nemožno však zadržiavať vec svojvoľne, alebo ľstivo odňatú. Zádržné (retenčné) právo možno považovať za núdzový zabezpečovaní inštitút, ktorý vzniká faktickým zadržaním vecí, teda na základe jednostranného právneho úkonu veriteľa. Je vecným právom cudzej veci na zabezpečenie záväzku dlžníka, čím však môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva, zmluvné poverenie podnikateľského subjektu na odťahovanie vozidiel, konanie v rozpore s dobrými mravmi, odtiahnutie motorového vozidla správcom cesty
Právna veta: Odvolací súd má za to, že odstránenie vozidla nie je súkromnoprávnym aktom, pri ktorom by prichádzalo do úvahy zastúpenie podnikateľským subjektom, alebo zmluvné poverenie, v zmysle ktorého by bol podnikateľský subjekt oprávnený pôsobiť v oblasti verejnoprávnych vzťahov.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: základné povinnosti vedúcich zamestnancov, základné povinnosti zamestnanca, preukazovanie závažného porušenia pracovnej disciplíny zamestnávateľom, závažné porušenie pracovnej disciplíny, výpovedné dôvody zamestnávateľa, okamžité skončenie pracovného pomeru
Právna veta: Na okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce sa vyžaduje, aby išlo o zavinené konanie zo strany zamestnanca, a to aj z nedbanlivosti, a musí dosahovať intenzitu porušenia pracovných povinností závažným spôsobom. Dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je teda závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ musí závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom preukázať. Preukazovanie závažného porušenia pracovnej disciplíny nemožno viazať len na § 81 a § 82 Zákonníka práce, v ktorých sú všeobecne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť advokáta za škodu, zmluva o poskytovaní právnej pomoci, postup advokáta pri zastupovaní klienta, pochybenie pri výkone advokácie a vznik škody, podmienky zodpovednosti advokáta za škodu, objektívna zodpovednosť za škodu
Právna veta: Úprava zodpovednosti advokáta za škodu je bez zreteľa na zavinenie (objektívna zodpovednosť) založená na súčasnom splnení predpokladov, ktorými sú 1/ pochybenie pri výkone advokácie, 2/ vznik škody a 3/ príčinná súvislosť medzi nimi. Porušenie právnej povinnosti pri výkone advokácie spočíva v existencii takého úkonu, ktorý je v rozpore s objektívnym právom. Medzi základné povinnosti advokáta nepochybne patrí, že sa pri výkone advokácie riadi pokynmi a príkazmi klienta a súčasne je povinný postupovať v medziach ústavy, zákonov a ich vykonávacích predpisov. Advokát je povinný svedomito chrániť p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vymedzenie základných pojmov podľa zákona č.437/2004 Z. z., služobný úraz, dávka úrazového zabezpečenia, dávka nemocenského zabezpečenia, náhrada za bolesť, bolestné
Právna veta: Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov (§ 2 ods. 1 Zákona číslo 437/2004 Zbierky v znení noviel). Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo (§ 3 ods. 1 uvedeného zákona), a to na základne lekárskeho posudku, podľa bodového hodnotenia uvedených v prílohe, k tomuto zákonu (§ 3 ods. 3 uvedeného zákona). Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, má právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá mu vznikla výplatou dávky nemocenského zabezpečenia a dávky úrazového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Spotrebiteľské zmluvy, úprava spotrebiteľských zmlúv, formulárové zmluvy, spotrebiteľské právo, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Účelom zavedenia úpravy spotrebiteľských zmlúv s účinnosťou od 01.04.2004 bola harmonizácia Slovenského zmluvného práva s komunitárnou úpravou ochrany spotrebiteľa. Zmyslom nielen národnej, ale nadnárodnej úpravy spotrebiteľského práva je dosiahnuť vyrovnanie faktického nerovného postavenia spotrebiteľa s profesionálnym dodávateľom s ohľadom na okolnosti, pri ktorých dochádza k uzatváraniu zmlúv ohľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho a jeho lepšiu znalosť práva a jednoduchšiu dostupnosť právnych služieb a vzhľadom na možnosť zo strany podnikateľa určovať zmluvné podmienky jedn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, ukracovať pohľadávku veriteľa, právne neúčinné, relatívna neúčinnosť
Právna veta: Je nesporné, že právny inštitút odporovateľnosti slúži na zabezpečenie občianskoprávnej ochrany veriteľa pred takými právnymi úkonmi jeho dlžníka, ktorými sa tento zbavuje majetku za tým účelom, aby sa z neho nemohol uspokojiť jeho veriteľ. Za odporovateľné právne úkony sa považujú tie, ktoré ukracujú pohľadávku veriteľa (in frauden creditoris). Ide o právne úkony, ktorými dlžník zmenšuje svoj majetok do tej miery, že sa tým ukracuje uspokojenie veriteľovej vymáhateľnej pohľadávky. Pokiaľ by teda dlžníkovým právnym úkonom síce došlo k zmenšeniu jeho majetku, ale jeho zostávajúci majetok by nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: lehota na zapretie otcovstva, možnosť zaprieť otcovstvo, určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov
Právna veta: Podľa § 93 ods. 1 Zákona o rodine, muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do 3 rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím 3 rokov od narodenia dieťaťa. Možno polemizovať o tom, ktoré právo je silnejšie, či právo dieťaťa na to, aby malo zapísaného otca v rodnom liste, resp. právo otca na slobodné rozhodnutie o tom, či zotrvá v tomto právnom vzťahu s maloletým dieťaťom. V danom prípade sa však odvolací súd domnieva, že rozhodujúci je ten moment, že navrhovateľ sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, neúmerné zvýhodnenie dlžníka, osobné a majetkové pomery účastníkov, omeškanie s plnením splátky, plnenie v splátkach
Právna veta: Podľa § 160 ods. 1 druhá veta O. s. p., súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonávať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. Pri úvahe o určení lehoty na splnenie povinnosti podľa § 160 O. s. p. alebo určení, že peňažné plnenie sa môže splácať v splátkach, je potrebné vychádzať z konkrétnych okolností prípadu a osobných a majetkových pomerov účastníkov a posúdiť, či určenie zaplatenia dlžnej sumy v mesačných splátkach v určitej výške nepredstavuje s ohľadom na výšku dlžnej sumy, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nahradenie prejavu vôle, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, právo spätnej kúpy, právo spätnej kúpy podľa § 608 OZ, právo spätnej kúpy podľa § 609 OZ, zmluvná voľnosť
Právna veta: V zmysle zmluvnej autonómie môžu si účastníci občiansko-právnych vzťahov ich obsah usporiadať odlišne aj od úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku, pokiaľ to výslovne zákon nezakazuje alebo z povahy príslušného zákonného ustanovenia nevyplýva, že sa od neho nemožno odchýliť. Preto sa odvolací súd domnieva, že vzhľadom na ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa práva spätnej kúpy nič nebráni zmluvným stranám dohodnúť si právo spätnej kúpy aj k nehnuteľnostiam. V tomto smere odvolacie námietky žalovaného neobstoja, keďže účelovo ust. § 607 Občianskeho zákonníka vykladá výlučne na právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, všeobecná zodpovednosť, činnosť vykonávaná na základe iného zmluvného vzťahu než pracovnoprávneho, škoda spôsobená právnickou alebo fyzickou osobou, škoda spôsobená pri činnosti tými, ktorých na činnosť použili, osoby použité na činnosť
Právna veta: Zákonné ustanovenia § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka vymedzuje pojem osôb použitých, za ktoré v prípade vzniku škody nesie zodpovednosť právnická, či fyzická osoba. Ide o osoby, ktoré sú s právnickými, príp. fyzickými osobami napr. podnikateľmi v takom právnom vzťahu, ktorý nedovoľuje brať ich na zodpovednosť napriek tomu, že spôsobili škodu (napr. pracovnoprávny vzťah). Môže ísť teda o činnosť pracovníkov alebo členov právnickej alebo fyzickej osoby, o činnosť osôb, ktoré vykonávajú činnosť pre právnickú či fyzickú osobu, na základe iného zmluvného vzťahu než pracovnoprávneho. Konajúca oso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Spotrebiteľské zmluvy, prijatie návrhu, úprava podmienok odstúpenia od zmluvy, absolútne obchody, Platnosť právnych úkonov, spotrebiteľská zmluva, záväzkové vzťahy zmluvné
Právna veta: Ustanovenie zmluvy o úvere, podľa ktorého má spotrebiteľ plniť zmluvné povinnosti aj napriek odstúpeniu od zmluvy, je upravené pre žalovaného výhodnejšie práve v § 48 Občianskeho zákonníka. V súvislosti s posudzovaním úveru ako absolútneho obchodu je však potrebné prihliadnuť na to, že prednosť majú osobitné ustanovenia právneho poriadku, ktoré sú súčasťou špeciálnej právnej úpravy v oblasti spotrebiteľského práva, vrátane ustanovení § 52 - § 54 Občianskeho zákonníka. Za spotrebiteľskú zmluvu sa považuje každá zmluva, bez ohľadu na právnu formu, ak ju uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Na po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedziť užívacie právo druhého manžela, fyzické násilie, psychické násilie, násilné správanie manželov, občianskoprávna sankcia, neznesiteľnosť spolužitia
Právna veta: Účelom úpravy podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je obmedzenie násilného správania manželov pri nezhodách o právach a povinnostiach, vyplývajúcich z ich bezpodielového spoluvlastníctva, pričom obmedzenie, resp. vylúčenie užívacieho práva prichádza do úvahy len vtedy, ak vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnej domácnosti dochádza k fyzickému alebo psychickému násiliu, resp. k hrozbe takýmto násilím. Násilie nemusí vykazovať znaky trestného činu, postačí, ak pôjde o priestupok proti občianskemu spolužitiu. Predpokladom pre použitie vyššie uvedenej občianskoprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: rozhodnutie správcu dane, daňové exekučné konanie, exekučný titul
Právna veta: Ak bolo rozhodnutie, proti ktorému daňový subjekt môže podať odvolanie (do 15 dní odo dňa doručenia), riadne a včas doručené, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia orgánu, ktorý o odvolaní rozhodol. Rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať riadne opravné prostriedky alebo ak ich podanie nemá odkladný účinok a ak zároveň uplynula lehota plnenia. Ak podanie odvolania nemá odkladný účinok, rozhodnutie sa stáva vykonateľným aj napriek tomu, že bol riadne a včas podaný opravný prostriedok. V takomto prípade vykonateľnosť nastáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, výživné pre maloleté dieťa, určovanie výživného, nemožnosť priznať výživné, rozpor s dobrý­mi mravmi
Právna veta: Podľa § 75 ods. 2 Zákona o rodine výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi, to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že bez ohľadu na naplnenie zákonných kritérií pre určenie vyživovacej povinnosti, súd nemôže priznať výživné v prípade zisteného rozporu s dobrými mravmi. Pojem dobré mravy je neurčitým právnym pojmom, jeho obsah nevyplýva z pozitívneho práva. Okrem práva existujú aj iné systémy noriem, ktorým z nich takouto úpravou právo poskytuje ochranu tým, že im prepožičiava sankcie charakteristické pre systém práva. Nejde o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobrá viera nadobúdateľa nehnuteľnosti, nadobúdací titul, dobrá viera bona fides, prevod nehnuteľností, určenie vlastníckeho práva, vlastnícke právo k nehnuteľnosti, vlastnícke právo
Právna veta: Vo všeobecnosti možno za vlastníka považovať osobu, v prospech vlastníctva ktorej svedčí nadobúdacie konanie (modus) a zodpovedajúci právny titul (titulus), napríklad zmluva. Pokiaľ titulus preukazuje právo inej osoby než modus, je potrebné určiť, kto je vlastníkom. Za vlastníka je v takom prípade považovaný ten, v prospech práva ktorého svedčí nadobúdací titul. Neplatný právny úkon však nemá právne následky, aké má platný právny úkon; na jeho základe preto nedochádza k prevodu nehnuteľnosti a aj keď v prípade neplatného právneho úkonu o prevode nehnuteľnosti „prevedených“ ďalej na iných nadob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: veci a práva, povinnosť dlžníka zaplatiť úroky z omeškania, dopad premlčania hlavného záväzkového vzťahu na vedľajší záväzok, premlčanie záväzkového vzťahu, záväzkové vzťahy, omeškanie dlžníka, príslušenstvo pohľadávky
Právna veta: Úroky z omeškania sú príslušenstvom pohľadávky (§ 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka). Povinnosť dlžníka zaplatiť úroky z omeškania je jedným z právnych následkov omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku. V dôsledku omeškania dlžníka nevzniká medzi účastníkmi nový (vedľajší) záväzkový právny vzťah. Vedľa povinnosti splniť záväzok hlavný je dlžník povinný splniť tiež záväzok vedľajší (akcesorický). Povinnosť platiť úroky z omeškania nemôže trvať dlhšie ako trvá hlavný záväzok. Splnením dlhu alebo jeho zánikom z iného dôvodu končí aj povinnosť platiť úroky z omeškania. Ak dôjde k premlčaniu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zmeny v prospech maloletého dieťaťa, zmena pomerov, právo dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa
Právna veta: Tvorbu úspor dieťaťa podľa ust. § 63 ods. 3 Zákona o rodine možno považovať za odôvodnené potreby maloletého dieťaťa. Tvorba úspor dieťaťa, ak sú na to splnené zákonné predpoklady, zodpovedá právu dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov (§ 62 ods. 2 druhá veta Zákona o rodine). Ak dôjde k zmene pomerov na strane maloletého dieťaťa od posledného rozhodnutia vo veci, je potrebné povinného (v tomto prípade otca) zaviazať aj na tvorbu úspor, lebo takéto úspory, či už za účelom budúceho štúdia alebo možnosti využitia iným spôsobom sú jednoznačne v prospech maloletého dieťaťa. Nejde o spotreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úžera, právne úkony podľa O.z., konkludentný prejav vôle, ústne uzavretie nájomnej zmluvy, nedostatok písomnej formy zmluvy, forma nájomnej zmluvy, byty a nebytové priestory, ústne uzavretie zmluvy, záväzkové vzťahy zmluvné, záväzkové vzťahy, konkludentný právny úkon, určitý a zrozumiteľný prejav vôle
Právna veta: Prejav vôle možno urobiť zásadne akýmkoľvek spôsobom, ktorý vôľu konajúceho robí poznateľnou pre iné osoby. Právny úkon možno urobiť aj konkludentne (nevýslovne, faktickým správaním) za predpokladu, že tento spôsob prejavu nevzbudzuje pochybnosti o tom akú vôľu chcel subjekt prejaviť (§ 35 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Nedostatok písomnej formy nájomnej zmluvy pritom nemá za následok jej neplatnosť (§ 686 ods. 1 a § 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka); nájomná zmluva môže vzniknúť aj ústne prípadne i mlčky. V takom prípade ale prejavy vôle smerujúce k uzavretiu zmluvy musia byť urobené spôsobom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, vyživovacia povinnosť, nemožnosť priznať výživné, rozpor s dobrý­mi mravmi, vzájomná vyživovacia povinnosť manželov, príspevok na výživu rozvedeného manžela, druhy vyživovacích povinností
Právna veta: Manželské výživné, teda výživné, ktoré sú si manželia povinní navzájom platiť a poskytovať v prípade takej potreby počas trvania manželstva, má iný charakter ako príspevok na výživu rozvedeného manžela. Manželia totiž majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť, predpokladá sa, že ide o blízke osoby, ktoré sa majú vzájomne podporovať a vytvárať zdravé rodinné prostredie, a preto je priznanie manželského výživného počas trvania manželstva žiaduce, ak je preukázané, že druhý z manželov nemá dostatočný príjem na svoju výživu. Pokiaľ však ide o príspevok na výživu rozvedeného manžela, ide o príspevok, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady, náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, ušlý zisk, sťaženie spoločenského uplatnenia, spôsobenie škody na zdraví, nárok na náhradu ušlej mzdy počas obdobia nezamestnanosti, náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti
Právna veta: Podľa § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Aj skutočná škoda aj ušlý zisk je majetkovou ujmou, ktorá postihla poškodeného v dôsledku vzniku zodpovednosti za škodu, ktorú niekto iný spôsobil poškodenému. Následky tejto majetkovej ujmy možno spravidla odstrániť peňažným plnením. V prípade ujmy na zdraví do kategórie skutočnej škody patria aj náklady vynaložené na liečenie (§ 449) buď poškodeným samým, alebo niekým iným (napr. zdravotnou poisťovňou), nárok na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: zabezpečenie výživy maloletých detí, podmienky pre priznanie výživného na maloleté dieťa, vyživovacia povinnosť, dôvody hodné osobitného zreteľa, výživné pre maloleté dieťa
Právna veta: Ust. § 77 ods. 1 druhá veta Zákona o rodine uvádza, že výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie po dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Cieľom doplnenia zákonnej úpravy čo do dôvodov hodných osobitného zreteľa ako podmienky na priznanie výživného bolo zdôrazniť výnimočnosť priznania výživného pre maloleté dieťa spätne po začatí konania a zamedziť tak možným špekuláciám a zneužívaniu tejto možnosti. Zákon ukladá rodičom na svoje deti nielen prispievať, ale ich aj živiť. Tejto povinnosti sa nemožno zbaviť ani napr. paušálnym pouk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: primeraná výživa, pojem, neschopnosť rozvedeného manžela samostatne sa živiť, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rozvedeného manžela, príspevok na výživu, príspevok na výživu rozvedeného manžela
Právna veta: Zákon o rodine ako základnú hmotnoprávnu podmienku vzniku, existencie a trvania nároku na príspevok na výživu rozvedeného manžela ustanovuje potrebu rozvedeného manžela, ktorá je charakterizovaná tým, že rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť. Uvedené treba chápať tak, že sám, z vlastných zdrojov, si nedokáže uspokojovať svoje životné potreby. Táto neschopnosť môže vyplývať ako zo subjektívnych, tak i z objektívnych skutočností na strane oprávneného. V každom prípade však musí byť spoľahlivo preukázaná. V rámci dokazovania na strane oprávneného musí súd skúmať jeho možnosti, schopnosti a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, trvalo narušené vzťahy medzi manželmi, podmienky zrušenia manželstva rozvodom, konanie o rozvode, manželstvo, pojem
Právna veta: Podľa čl. 1 základných zásad Zák. o rodine manželstvo je zväzok muža a ženy, spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni, napomáha jeho dobru, preto podľa § 22 Zák. o rodine k zrušeniu manželstva možno pristúpiť iba v odôvodnených prípadoch. Podmienky zrušenia manželstva rozvodom upravuje ust. § 23 Zák. o rodine, podľa ktorého súd môže na návrh jedného z manželov manželstvo rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželstva nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Pri skúmaní, či vzťahy medzi manž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nárokovateľnosť príspevku na výživu rozvedeného manžela, dohoda o dobrovoľnom príspevku na rozvedeného manžela, dobré mravy, priznanie výživného, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rozvedeného manžela, príspevok na výživu, vzájomná vyživovacia povinnosť manželov, príspevok na výživu rozvedeného manžela
Právna veta: Povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela, na rozdiel napríklad od vyživovacej povinnosti rodičov alebo vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi, nevzniká priamo zo zákona, ale len na základe dohody rozvedených manželov alebo rozhodnutia súdu. Súd preto za predpokladu, ak nedôjde medzi bývalými manželmi k dohode o dobrovoľnom príspevku na výživu rozvedeného manžela a odkázaný bývalý manžel sa obráti na súd s návrhom na jeho určenie (resp. zrušenie už priznaného nároku na príspevok), je povinný mať v konaní preukázané naplnenie hmotnoprávnych podmienok pre oprávnenosť nároku na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci zmluvného vzťahu, práva a povinnosti zo záväzkových vzťahov, sprostredkovateľská zmluva, záväzkové vzťahy zmluvné
Právna veta: Sprostredkovateľská zmluva upravuje práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu a nemôže zaväzovať tretí subjekt, ktorý nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu...Bez právneho vzťahu medzi účastníkmi konania, či písomného, ústneho alebo konkludentne uzatvoreného nevznikajú účastníkom práva ani povinnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, neunesenie dôkazného bremena, prejednacia zásada, povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy, dôkazná povinnosť účastníkov, dôkazné bremeno
Právna veta: Predpokladom dôkaznej povinnosti je tvrdenie skutočnosti účastníkom, tzv. bremeno tvrdenia. Medzi povinnosťou tvrdenia a dôkaznou povinnosťou je úzka vzájomná väzba. Ak účastník nesplní svoju povinnosť tvrdiť skutočnosti rozhodné z hľadiska hypotézy právnej normy, potom spravidla ani nemôže splniť dôkaznú povinnosť. Nesplnenie povinnosti tvrdenia, teda neunesenie dôkazného bremena tvrdenia má za následok, že skutočnosť, ktorú účastník vôbec netvrdil a ktorá nevyšla inak v konaní najavo, spravidla nebude ani predmetom dokazovania. Ak ide o skutočnosť rozhodnú podľa hmotného práva, potom neunese ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku s maloletým dieťaťom súdom, dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, rodičovské práva a povinnosti, úprava styku s dieťaťom
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 25 ods. 1,2 Zákona o rodine, podľa ktorého rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa ods. 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť. Podľa § 28 ods. 2 Zákona o rodine, rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní ch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie na základe plnomocenstva, udelenie plnej moci, náležitosti plnomocenstva, forma plnomocenstva, rozsah splnomocnencovho oprávnenia, konanie za splnomocniteľa, dohoda o plnomocenstve
Právna veta: Dohoda o plnomocenstve je dvojstranným právnym úkonom, na ktorý sa tiež vzťahujú požiadavky platnosti právneho úkonu. Podľa § 31 ods. 1 OZ, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Forma plnomocenstva všeobecne nie je ustanovená. Obligatórne sa však vyžaduje písomná forma vtedy, keď sa právny úkon v mene splnomocniteľa robí v písomnej forme. Pre písomnú formu plnomocenstva sa niekedy vyžadujú aj ďalšie osobitné náležitosti spočívajúce v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účinná ľútosť, zánik trestnosti a trestu, zánik trestnosti
Právna veta: Ustanovenie § 86 písm. a) Tr. zák. jednoznačne upravuje, že trestnosť trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. zaniká vtedy, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnomocenstvo zanikne, zastúpenie na základe plnomocenstva, trvanie plnomocenstva po smrti splnomocniteľa, smrť splnomocniteľa, smrť splnomocnenca
Právna veta: Podľa § 33b ods. 1 Občianskeho zákonníka, plnomocenstvo zanikne: a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené, b) ak ho splnomocniteľ odvolal, c) ak ho vypovedal splnomocnenec, d) ak splnomocnenec zomrie. Podľa § 33b ods. 2 prvá veta O.s.p., plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné. Z vyššie uvedeného vyplýva, že jedným z dôvodov zániku plnomocenstva je aj smrť splnomocniteľa (mandatum morte dissolvitur). Na to, aby plnomocenstvo v prípade smrti splnomocniteľa nezaniklo, musí byť z jeho obsahu zrejmé, že trvá aj po jeho smrti. Súd zároveň uvádza, že smrťo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o výživnom, vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania a výživné, vyživovacia povinnosť, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, určenie výživného, zmena rozhodnutia o výživnom
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Pri určení vyživovacej povinnosti prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (§ 75 ods. 1). V tejto veci je potrebné poukázať na to, že ak dôjde k zmene na strane otca v tom, že prestane vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť ako živnostník a ďalej svoju obchodnú činnosť preorientuje tak, že bude spoločníkom a konateľom obchodnej spoločnosti, v ktorej sa v konečnom dôsledku zamestnal, neznamená to automaticky vzdanie sa le ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok, povolenie obnovy konania, príslušný správny orgán
Právna veta: Podľa názoru súdu v konaní o povolení obnovy konania príslušný správny orgán neskúma, či v daňovom konaní vydané rozhodnutie je v súlade so zákonom alebo či rozhodnutiu predchádzalo úplné zistenie skutkového stavu veci ale skúma len to, či sú splnené podmienky stanovené v zákone pre obnovenie (povolenie obnovy) konania. Tiež platí, že inštitút obnovy správneho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom pre účely, ak nové skutočnosti a dôkazy privodia (môžu privodiť) skutkovú zmenu v konaní. Ak došlo k zmene právneho posúdenia veci, táto skutočnosť nie je dôvod na zmenu správneho rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, trvanie vyživovacej povinnosti, odôvodnenosť potrieb dieťaťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Odvolací súd akcentuje zákonnú vyživovaciu povinnosť rodičov v zmysle § 62 ods. 1 zákona o rodine, ktorá trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť a kedy nastane takýto faktický stav závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa a vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery atď. Uvedenú zákonnú vyživovaciu povinnosť nemôže nahradiť, resp. zastúpiť ani prípadný nárok navrhovateľa na dávku v hmotnej núdzi. Samotná skutočnosť, že dieťa nadobudlo pracovnoprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odňatie maloletého dieťaťa z osobnej starostlivosti rodičov, podmienky uloženia výchovného opatrenia, nariadenie ústavnej starostlivosti súdom, vážne ohrozenie výchovy maloletého dieťaťa, nariadenie ústavnej starostlivosti, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, súd, uloženie výchovných opatrení, výchovné opatrenia
Právna veta: Kým odsek 2 § 37 Zákona o rodine uvádza miernejšie výchovné opatrenia nižšej intenzity, pri intenzívnejších poruchách súd musí adekvátne tomu rozhodnúť aj o prísnejších a efektívnejších výchovných opatreniach, ktoré sú uvedené v odseku 3. Podmienkou na uloženie výchovného opatrenia podľa odseku 3 je neefektívnosť predchádzajúcich výchovných opatrení uložených podľa odseku 2 a kumulatívne záujem maloletého dieťaťa. Ak sa po zhodnotení účinnosti uloženého výchovného opatrenia po uplynutí obdobia, ktoré súd alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uviedol v rozhodnutí o výcho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účinná ľútosť, zánik trestnosti a trestu, zánik trestnosti
Právna veta: Podľa § 86 písm. a/ Tr.zák. trestnosť trestného činu zanikla aj vtedy, ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr.zák., ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, výška dávky garančného poistenia, pracovnoprávny vzťah, doručenie návrhu na vyhlásenie konkurzu
Právna veta: Podľa § 12 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. Nárok na dávku garančného poistenia v zmysle § 103 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. je možné uplatniť najviac v rozsahu a za obdobie 3 mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa (ak pracovnoprávny vzťah skončil pred vznikom platobnej neschopnosti alebo pracovnoprávny vzťah neskončil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: závažnejší spôsob konania, dlhši čas ako osobitný kvalifikačný pojem v Trestnom zákone, trváce trestné činy, závažnejši spôsob konania podľa Trestného zákona, spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania
Právna veta: Podľa § 138 písm.b/ Tr.zák. dlhším časom sa rozumie časový úsek, ktorého dĺžka je ovplyvnená „intenzitou“ trestného činu, to znamená závažnosťou trestného činu z hľadiska výšky zákonom ustanovenej trestnej sadzby. Všeobecne pre všetky prípady nemožno vymedziť, aký čas sa považuje za dlhší. V prípade, ak pôjde o trestný čin s vyššou trestnou sadzbou, bude „dlhší čas“ kratší ako pri trestnom čine s nižšou trestnou sadzbou. Podstatné je, že nejde o jednorazovú trestnú činnosť alebo trestnú činnosť krátkeho trvania. Páchanie trestných činov po dlhší čas prichádza do úvahy najmä pri trestných činoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: konanie starostlivosti o maloletých, práva a oprávnené záujmy maloletého dieťaťa, výkon rodičovských práv a povinností, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, dohoda rodičov o úprave styku s maloletým dieťaťom, úprava styku s dieťaťom, úprava styku s maloletým dieťaťom súdom
Právna veta: Rodičia by mali byť schopní sa o výkone svojich rodičovských práv a povinností dohodnúť. Dohodu rodičov zákon vždy uprednostňuje. Pokiaľ sa však rodičia nevedia dohodnúť, rozhodne o tom súd. V oboch prípadoch, či sa jedná o rodičovskú dohodu alebo súdne rozhodnutie, sa vždy musia chrániť najmä práva a oprávnené záujmy maloletého dieťaťa so zreteľom na jeho právne postavenie upravené v ústave, v medzinárodných zmluvách (najmä Dohovor o právach dieťaťa) a ostatných zákonoch (najmä Zákon o rodine). Záujem maloletého je vodiacim a dominantným kritériom celého konania starostlivosti o maloletých a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastník má právo na ochranu, žaloba proti zásahom do vlastníckeho práva, žaloba na vydanie veci, vlastnícka žaloba, prostriedky ochrany vlastníckeho práva, naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, ochrana vlastníckeho práva, vlastnícke právo
Právna veta: Podľa § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. Za základné prostriedky ochrany, ktorú poskytuje právny poriadok vlastníkovi, sa podľa súdnej praxe aj teórie považujú vlastnícke žaloby, ktoré vyplývajú z citovaného zákonného ustanovenia. Orgánom, ktorý o týchto žalobách rozhoduje, je súd v občianskom súdnom konaní. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že ide predovšetkým o dve vlastnícke žaloby na plnenie (§ 80 písm. b/ O.s.p.), ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, zmena účastníkov, účastníci exekučného konania, exekučné konanie, prevod alebo prechod práv z exekučného titulu, prevod alebo prechod povinností z exekučného titulu
Právna veta: Ustanovenie § 37 ods. 4 Exekučného poriadku stanovuje, že ak k prevodu alebo prechodu práv alebo povinností z exekučného titulu dôjde po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie, pokračuje súdny exekútor vo vykonávaní exekúcie na základe pôvodného poverenia, ku ktorému priloží originál alebo osvedčenú fotokópiu listiny preukazujúcej prevod alebo prechod práv a povinností. Ods. 4 je však potrebné vykladať v súvislosti s doplneným ods. 5, podľa ktorého, ak súd zmenu účastníkov konania nepripustí, pokračuje exekútor v konaní s pôvodnými účastníkmi. Z toho acontrario možno vyvodiť, že ak súd zmenu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenie tlmočníka na posunkovú reč súdom, právo nepočujúcich osôb na tlmočníka, tlmočenie do posunkovej reči, právo na tlmočníka
Právna veta: Podľa ust. § 5 zák. č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb, nepočujúce osoby majú právo na tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami. Z citovaného ustanovenia nevyplývala povinnosť súdu zabezpečenia tlmočníka na posunkovú reč pre žalobkyňu ako nepočujúcu. Z tohto citovaného ustanovenia vyplýva, že takto postihnuté osoby majú právo na tlmočníka posunkovej reči v styku so štátnymi org ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, zodpovednosť za škodu, prevádzkovateľ dopravného prostriedku, škoda spôsobená prevádzkou dopravných prostriedkov, objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa dopravného prostriedku, objektívna zodpovednosť za škodu
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 427 ods. 1 Občianskeho zákonníka a z neho vyplývajúcu zodpovednosť založenú na princípe zodpovednosti objektívnej, teda bez zreteľa na zavinenie. Takáto právna úprava pôsobí predovšetkým preventívne, lebo podnecuje k riadnej údržbe dopravných prostriedkov, k dôslednejšiemu dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky a poškodeným umožňuje účinnú ochranu. Riziko, ktoré plynie zo špecifického zdroja zvýšeného nebezpečenstva súvisiace s prevádzkou dopravných prostriedkov nesie totiž ten, komu táto prevádzka slúži, t. j. prevádzateľ. Napriek tomu, že pojem „prevádzateľ“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sociálne práva poistenca, rozhodnutie o odňatí invalidného dôchodku, náležite zistený skutkový stav, invalidný dôchodok
Právna veta: Rozhodnutie o odňatí invalidného dôchodku je rozhodnutím, ktorým sa významnou mierou zasahuje do nadobudnutých sociálnych práv poistenca. Rozhodnutie o odňatí invalidného dôchodku musí byť preto založené na takých podkladoch, ktoré sú postačujúce pre presné a úplné zistenie skutočného stavu veci. Podľa názoru súdu zdravotný stav navrhovateľa musí byť preverený a posúdený tak, aby bez akýchkoľvek pochybností mohol byť vyslovený záver, že navrhovateľ už nespĺňa medicínske podmienky pre priznanie plnej invalidity.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena priezviska maloletého dieťaťa, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, súhlas rodiča s podaním žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa
Právna veta: Významnou z hľadiska posúdenia opodstatnenosti udelenia súhlasu matke, k zmene priezviska dieťaťa je skutočnosť, že maloleté dieťa nenesie meno otca, ale od narodenia nesie rodné priezvisko matky, v dôsledku ktorej matkou navrhovanej zmeny, nemôže ani pochopiteľne dôjsť, k narušeniu kontinuity medzi biologickým otcom a maloletým dieťaťom, s ktorou otázkou, by bolo potrebné sa zaoberať v prípade, keby dieťa od narodenia, malo priezvisko otca, s týmto by bolo v pravidelnom kontakte, a z hľadiska týchto skutočností, by aj mohlo dôjsť k možnému odlišnému posúdeniu súdom, z hľadiska záujmu dieťaťa, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, príspevok rodiča na výživu maloletého dieťaťa, možnosti a schopnosti povinného rodiča pri výživnom, úprava výživného, podstatná zmena pomerov
Právna veta: Nová úprava vyživovacej povinnosti povinného rodiča je opodstatnená len za predpokladu, ak má súd preukázané, že pomery povinného i oprávneného sa zmenili do takej miery, že predchádzajúce rozhodnutie o výživnom už nezodpovedá schopnostiam a možnostiam povinného rodiča a odôvodneným potrebám detí. Ak však od poslednej úpravy vyživovacej povinnosti rodičov voči maloletým deťom uplynula dlhšia doba, už táto skutočnosť je sama osebe relevantným dôvodom opodstatňujúcim novú úpravu výšky príspevku povinného rodiča na výživu maloletého dieťaťa, pretože vývoj životných nákladov, ako aj miera odôvodne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody, trest odňatia slobody na doživotie, prečin krádeže, prečin výtržníctva, trestný čin lúpeže, generálna prevencia trestu
Právna veta: V nadväznosti na výrok o vine, ktorým krajský súd uznal obžalovaného G. G. vinným zo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zákona s poukazom na § 47 ods. 2 Tr. zák. usúdil, že je potrebné trest ukladať podľa zásady „trikrát a dosť“ a trestná sadzba je trest odňatia slobody na doživotie alebo na 25 rokov. V zmysle zásady „trikrát a dosť“ sa uplatňuje obligatórne ukladanie trestu odňatia slobody na doživotie pri súčasnom splnení zákonom ustanovených podmienok. Tieto podmienky spočívajú predovšetkým v tom, že súd odsudzuje páchateľa za niektorý z trestných činov taxatívne uvádzaných v ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podklad rozhodnutia, rozhodovanie sociálnej poisťovne o invalidnom dôchodku, posudzovanie invalidity, náležite zistený skutkový stav, Sociálna poisťovňa, priznanie invalidného dôchodku
Právna veta: Podľa ust. § 195 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na ten účel obstará potrebné podklady na rozhodnutie. Podľa odseku 2 citovaného ustanovenia podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe organizačnej zložke Sociálnej poisťovne z jej činnosti. Podľa odseku 3 citovaného ustanovenia organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: možnosť vypočuť maloleté dieťa, Dohovor o právach dieťaťa, zohľadňovanie názoru maloletého dieťaťa, právo dieťaťa vyjadrovať samostatne svoj názor, ochrana záujmov maloletého dieťaťa
Právna veta: Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti. Podobne podľa článku 12 bod 1, 2 Dohovoru o právach dieťaťa štáty viazané Dohovorom zabezpečujú dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nekalé obchodné praktiky, postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, formulárové zmluvy, ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Pri právnej úprave spotrebiteľských zmlúv sa vychádza zo zásady ochrany spotrebiteľa a neprípustnosti zneužívania monopolného postavenia dodávateľa. Postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany vyplýva zo skutočnosti, že nemá možnosť individuálne ovplyvniť obsah zmluvy vopred pripravenej dodávateľom. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov upravuje nekalé obchodné praktiky, ktoré v ust.§ 7 ods. 2 písm. a/ definuje, že obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti. Dohodu o uzavretí splátkového kalendár ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: určenie sumy predčasného starobného dôchodku, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, určenie predčasného starobného dôchodku, predčasný starobný dôchodok, sociálne poistenie
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení, suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5% za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody na doživotie, trest odňatia slobody, ďalší trest, individuálna a generálna prevencia
Právna veta: Podľa § 46 Tr. zák., trest odňatia slobody možno uložiť ako trest na určitú dobu, najviac na 25 rokov, alebo ako trest odňatia slobody na doživotie. Medzi týmito dvomi medzníkmi žiadna iná alternatíva nie je v zákone upravená. Pritom podľa § 43 Tr. zák., ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal predtým, než bol trest uložený skorším rozsudkom vykonaný a ukladá mu trest rovnakého druhu, nesmie tento trest spolu s doteraz nevykonanou časťou trestu uloženého skorším rozsudkom prevyšovať najvyššiu výmeru dovolenú týmto zákonom pre tento druh trestu. Ak je jedným z týchto trestov tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností, úprava styku dieťaťa s príbuznými, výkon rodičovských práv a povinností, styk dieťaťa s príbuznými, ochrana záujmov maloletého dieťaťa
Právna veta: Súčasná moderná právna úprava plne rešpektuje záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko a akceptuje, že dieťa si môže vytvárať citové väzby aj ku svojich starým rodičom alebo iným príbuzným a tieto osoby môžu pomáhať pri jeho výchove už odmalička, čo by malo v prvom rade viesť k duševnému a citovému rozvoju dieťaťa. Súd pri takejto úprave styku musí prihliadať na vek, zdravotný stav a pod. tak maloletého dieťaťa ako aj príbuzných. Odvolací súd poukazuje na ust. § 26 Zákona o rodine, podľa ktorého, ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odklad a zastavenie exekúcie pri exekúcií zrážkami zo mzdy, predpoklady zastavenia exekúcie, dobrovoľné plnenie povinnosti, zastavenie exekúcie na návrh povinného
Právna veta: Dôvodom zastavenia exekúcie podľa § 80 Exekučného poriadku je predovšetkým správanie sa povinného a predpoklad dobro-voľného plnenia rozhodnutím stanovenej povinnosti. Ide o jediný prípad, v ktorom zákon umožňuje povinnému na jeho návrh dosiahnuť zastavenie výkonu aj vtedy, keď pohľadávka nie je zaplatená a naďalej existuje podklad pre súdny výkon rozhodnutia. Predpokladom pre aplikovanie tohto ustanovenia je skutočnosť, že exekúcia je vedená už len pre bežné výživné a nedoplatky za minulú dobu boli v plnom rozsahu uhradené.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, uchádzač o zamestnanie
Právna veta: Podľa § 34 ods. 13 písm. h) Zákona o službách zamestnanosti do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 2. Z administratívneho spisu vyplýva, že žalobkyňa podľa registra finančných agentov a finančných poradcov bola dňa 26.09.2008 zapísaná ako viazaný finančný agent Národnej banky Slovenska a zápis bol zrušený dňa 28.07.2011. Z obsahu administratívneho spisu nevyplýva, že by oprávnenie žalobkyne ako viazaného finančného agenta vykonávať finančné sprostredkovanie zaniklo dňom skončenia platnosti zmluvy, ktorý by predchádzal dňu zrušenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: valorizačná klauzula pri rozhodnutí o zmene výživného, možnosti plnenia vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť, zmena rozhodnutia o výživnom, podstatná zmena pomerov
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Zákonné ustanovenie § 78 ods. 1 Zákona o rodine vyjadruje zásadu, že k zmene dohôd a súdnych rozhodnutí o výživnom môže dôjsť len na základe zmeny pomerov, zistenej porovnaním okolností dôležitých pre určenie výživného tak v čase skoršieho súdneho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodovania súdu. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je len závažná zmena pomerov, ktorou sa rozumie len zmena tých okolností na strane oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: skončenie služobného pomeru prepustením, ukončenie služobného pomeru služobným úradom, žiadosť o prepustenie zo služobného pomeru, skončenie služobného pomeru profesionálneho vojaka, výkon štátnej služby profesionálnych vojakov, štátna služba
Právna veta: Podľa § 70 ods. 2 písm. a) zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl služobný pomer profesionálneho vojaka možno skončiť prepustením, ak a) požiadal o skončenie služobného pomeru pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 písm. i) až k). Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl dočasná štátna služba, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, trvá do a) uplynutia doby výsluhy v hodnosti, b) uplynutia maximálnej doby služby alebo c) dosiahnutia 55 rokov veku profesionálneho vojaka. Zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva, omeškanie dlžníka podľa O.z., práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o pôžičke, vlastnícke právo k predmetu pôžičky, vlastnícke právo k požičanej veci, forma zmluvy o pôžičke, reálne zmluvy, vznik záväzkového vzťahu, konkludentné uzavretie zmluvy
Právna veta: Podstatnými náležitosťami zmluvy o pôžičke je dohoda o prenechaní veci /reálnom odovzdaní/, o druhovom určení veci, o povinnosti vrátiť vec rovnakého druhu a o určení času vrátenia. Zmluva o pôžičke je neformálnou zmluvou, ale reálnou zmluvou, ktorá vyžaduje odovzdanie predmetu pôžičky /peňazí/ veriteľom dlžníkovi a to bezhotovostným spôsobom na účet dlžníka alebo odovzdanie krátkou cestou. Z ustanovenia § 657 OZ vyplýva, že pre uzavretie zmluvy o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Zmluva o pôžičke je teda zmluva, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zdravotné postihnutie, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (§71 ods. 6 a 7 zsp). Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Spotrebiteľské zmluvy, neplatnosť vyhlásenia spotrebiteľa o predĺžení premčacej doby v prospech dodávateľa, nemožnosť vzdať sa zákonných práv spotrebiteľom, zmluvné dojednania spotrebiteľských zmlúv, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd len príkladmo poukazuje na ustálenú judikatúru Českej republiky (použiteľnú aj na prejedávaný prípad pre stále pretrvávajúcu blízkosť právnej úpravy), keď Ústavný súd ČR v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 1845/11 uviedol, že zmluvné dojednania spotrebiteľských zmlúv sa nemôžu odchýliť od tohto zákona (Občanského zákoníka - pozn. odvolacieho súdu) v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nesmie vzdať práv, ktoré mu zákon poskytuje, alebo si inak zhoršiť svoje postavenie. To znamená, že postavenie spotrebiteľa nemôže byť zhoršené, a to ani s jeho súhlasom, naopak odchýlk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poskytnutie doplnkovej ochrany, žiadosť cudzinca o poskytnutie doplnkovej ochrany, objektívne hrozby spojené s návratom cudzinca do krajiny pôvodu, doplnková ochrana žiadateľom o azyl, možnosť legálneho pobytu na území SR, neudelnie azylu, azylové konanie
Právna veta: Zmyslom a účelom doplnkovej ochrany je poskytnúť subsidiárnu ochranu a možnosť legálneho pobytu na území SR tým žiadateľom o medzinárodnú ochranu, ktorým nebol udelený azyl, ale u ktorých by bolo (z dôvodov taxatívne uvedených v zákone) neúnosné, neprimerané či inak nežiaduce požadovať ich vycestovanie. Hoci sa aplikácia inštitútu doplnkovej ochrany viaže k objektívnym hrozbám po prípadnom návrate žiadateľa do krajiny pôvodu, teda čiastočne k iným skutočnostiam nastávajúcim v odlišnom čase než v prípade aplikácie inštitútu azylu, sú pri rozhodovaní o poskytnutí či neposkytnutí doplnkovej ochra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: opatrovnícke konanie, konanie o spôsobilosti na právne úkony, rozsah opatrovníckych práv a povinností, rozsah práv opatrovníka, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, ustanovenie opatrovníka, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Právna veta: Podľa § 189a ods. 1 OSP v rozhodnutí o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony súd určí opatrovníka podľa § 192 tomu, kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená. Podľa ods. 2 súd zabezpečí uloženie rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony v Notárskom centrálnom registri listín podľa osobitného predpisu. Podľa § 192 ods. 1 OSP súd je povinný postarať sa o to, aby bol ustanovený opatrovník osobám, ktoré ho podľa zákona musia mať. Podľa § 192 ods. 2 OSP v uznesení, ktorým súd ustanovuje opatrov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia, preddavky na daň a platenie dane, príjmy zo závislej činnosti, práva a povinnosti daňových subjektov , vyrubenie pokuty za nepredloženie hlásenia, sankcionovanie daňového subjektu, nepodanie hlásenia alebo prehľadu v zákonnej lehote , sankcionovanie v oblasti daňového práva
Právna veta: Je nesporné, že daňový subjekt bol povinný v zmysle § 39 ods. 9 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z.z. predkladať správcovi dane prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a to v lehote podľa § 49 ods. 2 tohto zákona, čo obdobne platí aj pre hlásenia. Daňový subjekt si svoje povinnosti nesplnil v zákonnej lehote...Ustanovenie § 35 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. treba podľa názoru súdu vykladať tak, že ukladá správcovi dane povinnosť vyrubiť pokutu za nepredloženie hlásenia alebo prehľadu podľa osobitného predpisu a výšku pokuty zvyšuje v prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie získané plnením z právneho dôvodu ktorý odpadol, zmluva o výkone správy, námietky žalovaného ohľadom jeho pasívnej legitimácie
Právna veta: Z ustanovenia § 451 ods. 1 O. z. vyplýva všeobecná povinnosť z bezdôvodného obohatenia, teda povinnosť každého predmet bezdôvodného obohatenia vydať. Slovným spojením „kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí“ je zároveň určená aj pasívna legitimácia tej-ktorej osoby a to tak, že povinnosť tu stíha toho, kto plnenie prijal a nie je dôvod, aby si ho ponechal. Na druhej strane oprávnenie konkrétnej osoby predmet bezdôvodného obohatenia žiadať (aktívnu legitimáciu) treba vyvodiť z § 456 O. z., keď touto „oprávnenou“ osobou je buď „ten, na úkor koho sa predmet bezdôvodného obohatenia získal“ alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dohoda o styku s dieťaťom ako súčasť rozsudku o rozvode, dohoda rodičov o úprave styku s maloletým dieťaťom, spôsob úpravy styku s maloletým dieťaťom pri rozvode, konanie o rozvode, dohoda rodičov o výkone rodičovských práv a povin­ností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: K právnej stránke veci pri rozhodovaní o styku platí, že (v súvislosti s rozvodom manželstva rodičov maloletého dieťaťa) má prednosť dohoda rodičov o styku uzavretá ešte pred rozhodnutím o rozvode s odkladacou podmienkou vydania rozhodnutia, ktorým sa manželstvo rozvádza (ktorá sa pri jej uzavretí stáva súčasťou tzv. rozvodového rozsudku bez toho, aby ju súd musel osobitným spôsobom aprobovať, tu por. § 25 ods. 1 Zák. o rodine) a nedostatok takejto dohody je zásadne dôvodom autoritatívneho rozhodnutia súdu o príslušnej otázke s jedinou výnimkou predstavovanou prípadom, v ktorom sú rodičia scho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov, administratívne vyhostenie, lehota zaistenia, zaistenie štátneho príslušníka inej krajiny, predĺženie lehoty zaistenia, oprávnenie policajta zaistit cudzinca za účelom vyhostenia, zákon o pobyte cudzincov
Právna veta: Podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b/ zákona o pobyte cudzincov policajt je oprávnený zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny na účel výkonu administratívneho vyhostenia alebo výkonu trestu vyhostenia. Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac však na šesť mesiacov (prvá veta ustanovenia § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov). Policajný útvar môže rozhodnúť o predĺžení lehoty zaistenia najviac o 12 mesiacov, ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom, potrebným na výkon jeho administratívneho vyhostenia, sa tento výkon predĺži z dôvodu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: uplatnenie odporovacieho práva, odporovacia žaloba, prihlásenie pohľadávky do konkurzného konania, odporovateľný právny úkon , konkurzné konanie
Právna veta: Z ust. § 62 ods. 2 ZoKR vyplýva, že odporovacie právo sa musí uplatniť proti všetkým právnym predchodcom až ku predchodcovi, ktorý nadobudol právo priamo od dlžníka. Odporovať možno zásadne právnym úkonom len v rozsahu primeranom riadne prihláseným pohľadávkam veriteľov, a nie v rozsahu podstatne prevyšujúcom súhrn týchto pohľadávok.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, nepreskúmateľné rozhodnutia, generálna klauzula s negatívnou enumeráciou v správnom súdnictve
Právna veta: Podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupu správnych orgánov. V správnom súdnictve je právo na prístup k súdu garantované Ústavou SR vymedzené princípom generálnej klauzuly s negatívnou enumeráciou, z ktorého vyplýva, že súdy v zásade preskúmavajú všetky rozhodnutia orgánov verejnej správy okrem tých, ktoré zákon výslovne zo súdneho prieskumu taxatívnym výpočtom obsiahnutým v ustanovení § 248 O.s.p. (a/, b/, c/, d/) vylučuje. Uvedené ustanovenie je súčasne dôležitou interpretačnou pomôckou, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.