Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, ponuková povinnosť zamestnávateľa, bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno, voľné pracovné miesto, obsadenosť pracovných miest, preukázanie reálnej neexistencie obsadenosti pracovného miesta
Právna veta: Z ustanovenia § 63 ods. 2 Zákonníka práce vyplýva, že splnenie ponukovej povinnosti musí zásadne tvrdiť a preukázať zamestnávateľ. To znamená, že zamestnávateľ musí tvrdiť a dokázať, že zamestnancovi pred daním výpovede ponúkol inú pre neho vhodnú prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce. Ak však zamestnávateľ uvádza, že v čase výpovede nemal možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, lebo nemal v mieste výkonu práce žiadne voľné pracovné miesto, je pre posúdenie otázky splnenia jeho ponukovej povinnosti určujúce zistenie, či v rozhodnom čase v mieste výkonu práce boli pracovné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: výnimka z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu , výnimka zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu, účel inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie konkurzu, exekučné konanie, príklep pred vyhlásením konkurzu, výkon rozhodnutia a exekúcia
Právna veta: Ak pri exekúcii predajom nehnuteľnosti bol udelený príklep pred vyhlásením konkurzu, potom dôvodom rozhodnutia o neschválení príklepu nemôže byť len skutočnosť, že došlo k vyhláseniu konkurzu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predmet zálohu, trhová cena, zodpovednosť za škodu , záložné právo, povinnosť záložného veriteľa pri predaji zálohu postupovať s náležitou starostlivosťou
Právna veta: Porušenie povinnosti záložným veriteľom podľa § 151m ods. 8 Občianskeho zákonníka postupovať pri predaji zálohu s náležitou starostlivosťou tak, aby záloh predal za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja zálohu, nemá za následok neplatnosť zmluvy o predaji zálohu podľa § 39 Občianskeho zákonníka, môže však – ak sú splnené ostatné predpoklady – viesť k zodpovednosti za škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, lehota na podanie rozkladu, rozhodnutie o rozklade, Banková rada NBS, oneskorené podanie rozkladu
Právna veta: Ak bol rozklad podaný oneskorene, druhostupňový správny orgán nemôže preskúmavať zákonnosť rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu, teda neposudzuje samotné uloženie pokuty a jej výšku a nemôže sa ňou zaoberať ani správny súd.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vymeriavací základ, povinné dôchodkové poistenie, samostatne zárobkovo činné osoby
Právna veta: Pre vznik účasti samostatne zárobkovo činnej osoby na povinnom dôchodkovom poistení je rozhodujúce dosiahnutie takého príjmu, ktorý je v jednom kalendárnom roku vyšší ako vymeriavací základ podľa § 138 ods. 9zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nižší príjem v kalendárnom roku má za následok zánik poistenia od 1. júla nasledujúceho kalendárneho roku bez ohľadu na podanie odhlášky z poistenia.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, znemožnenie realizácie procesných práv účastníka, ochrana práv a právom chránených záujmov účastníka konania
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. sa rozumie taký závadný postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie tých procesných práv účastníka konania, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. O procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. ide vtedy, ak súd v priebehu konania neumožnil účastníkovi vykonať práva priznané mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Uvedená vada konania je dôsledkom porušenia práva účastníka súdneho konania na spravodlivý súdny proces.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: riadne odôvodnenie rozhodnutia, právo na spravodlivé súdne konanie, odôvodnenie súdneho rozhodnutia v odvolacom konaní
Právna veta: Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. Ruiz Torija c/a Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A), komisie (napr. stanovisko vo veci E.R.T. c/a Španielsko z roku 1993, sťažnosť č. 18390/91) a Ústavného súdu Slovenskej republiky (Nález z 12. mája 2004 sp. zn. I. ÚS 226/03) treba za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie považoval aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Požiadavky na riadne odôvodnenie rozsudku súdu vo vnútroštátnych podmienkach Slovenskej republiky ustanovuje § 157 ods. 2 O.s.p, podľa ktorého v odôvodnení rozsudku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: ochrana osobnosti všeobecne, ochrana osobnosti , predpoklady pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, smrť manželky a syna žalobcu, neoprávnený zásah do osobnostných práv verejne činnej osoby, verejné záležitosti, súkromný život, verejná scéna, verejne činné osoby
Právna veta: Pokiaľ bol neoprávnený zásah do osobnostných práv fyzickej osoby (§ 11 a násl. Občianskeho zákonníka) spôsobený niekým, kto bol použitý právnickou osobou na realizáciu činnosti tejto právnickej osoby, považuje sa takýto zásah za zásah spôsobený priamo právnickou osobou. Pre posúdenie, či išlo o takúto činnosť je určujúca existencia miestneho, časového a vecného vzťahu k plneniu danej činnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: znemožnenie realizácie procesných práv účastníka, nesprávne odmietnutie odvolania, rozhodnutie o odvolaní
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok dáva (napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy a pod.). Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Takýmto rozhodnutím je napr. uznesenie, ktorým odvolací súd nesprávne odmietne odvolanie ako oneskorene podané (porovnaj rozhodnutie uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov SR pod č. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania vo veciach upravených zákonom o rodine, určenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu, výnimky zo zásady neprípustnosti dovolania vo veciach upravených zákonom o rodine
Právna veta: V ustanovení § 238 ods. 4 Občiansky súdny poriadok zakotvuje zásadu, podľa ktorej dovolanie nie je prípustné vo veciach upravených zákonom o rodine, pričom výnimku z tejto zásady predstavujú rozsudky o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností, o pozastavení ich výkonu, o priznaní rodičovských práv a povinností maloletému rodičovi dieťaťa, o určení rodičovstva, o zapretí rodičovstva a o osvojení, ktorú je však možné aplikovať len za predpokladu, že by dovolanie bolo prípustné podľa ustanovení § 238 ods. 1 až 3 O.s.p. V preskúmavanej veci ide o určenie vyživovacej povinnosti rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, výnimka z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu , výnimka zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu, úvaha súdu o vhodnosti delegácie, účel procesného inštitútu delegácie veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom procesného inštitútu delegácie veci z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť podať dovolanie v prípade, ak ide o uznesenie o poriadkovej pokute, spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu
Právna veta: Ustanovenie § 239 ods. 3 O.s.p. výslovne vylučuje možnosť podať dovolanie v prípade, ak ide o uznesenie o poriadkovej pokute, bez ohľadu na spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu. Prípustnosť dovolania preto podľa tohto ustanovenia neprichádza do úvahy.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: riadne odôvodnenie rozhodnutia, odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní , správnosť skutkových a právnych záverov
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho i Ústavného súdu SR nemusí odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní. Ďalej poznamenáva, že pri posudzovaní riadneho odôvodnenia rozhodnutí súdov v základnom konaní sa nezaoberá správnosťou skutkových a právnych záverov v nich obsiahnutých, pretože správnosť dovola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti , náhrada nemajetkovej ujmy , právo na náhradu škody , nepeňažné zadosťučinenie, neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti žalobcu v rámci úradného konania, zamietnutie žaloby pre nedostatok pasívnej vecnej legitimácie žalovanej
Právna veta: Platná právna úprava dôsledne rozlišuje medzi právom na ochranu osobnosti upraveným v § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka a právom na náhradu škody. Medzi týmito dvomi inštitútmi je pojmová a obsahová odlišnosť. Právo na ochranu osobnosti predstavuje nemajetkové právo rýdzo osobnej povahy, ktoré je úzko späté s osobnosťou človeka a jej prejavmi. Na rozdiel od toho, právo na náhradu škody je právo majetkovej povahy, ktoré môže patriť tak fyzickej ako aj právnickej osobe a nemá absolútnu, ale len relatívnu povahu. Zásadný rozdiel je aj medzi nahradením nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhradou ško ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, neoprávnený zásah do osobnostných práv, úradné rozhodnutie
Právna veta: Právne závery úradného rozhodnutia nemožno považovať za exces, v dôsledku ktorého by úradné rozhodnutie zasahovalo do osobnosti fyzickej osoby.

So zreteľom na individuálne okolnosti veci nemožno – len s poukazom na to, že ide o úradné rozhodnutie – vylúčiť úspešnosť žaloby, ktorou sa v občianskom súdnom konaní domáha ochrany osobnosti fyzická osoba, ktorá bola v odôvodnení úradného rozhodnutia opísaná takým spôsobom, ktorý prekročil prípustné medze dané povahou a účelom konania vedeného týmto úradom a nadobudol znaky neoprávneného zásahu do osobnostných práv.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie
Právna veta: Zachovanie nárokov zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa týka len tých druhov dôchodkov, ktoré boli upravené v zákonnej úprave platnej pred 1. januárom 2004.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zhoršenie postavenia dlžníka, sociálna poisťovňa, postúpenie pohľadávky v sociálnom poistení
Právna veta: I. Postúpiť pohľadávku na poistnom poistenca podľa § 149 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov môže sociálna poisťovňa len vtedy, ak by postúpením takejto pohľadávky nedošlo k zhoršeniu postavenia dlžníka.

II. Môže sa tak stať len vtedy, ak by pohľadávka bola postúpená tretej osobe, ktorá vykonáva sociálne poistenie, a ktorá túto skutočnosť zohľadní po zaplatení pohľadávky dlžníka v jeho dôchodkových nárokoch minimálne v rozsahu tak, ako to po zaplatení dlžného poistného mohla urobiť samotná Sociálna poisťovňa.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zánik spoločnosti, pracovnoprávny vzťah, zrušenie spoločnosti bez právneho nástupcu
Právna veta: Ak došlo k zrušeniu spoločnosti bez právneho nástupcu (§ 68 ods. 3 písm. c/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a k prechodu práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov na inú osobu nedošlo, zanikli všetky pracovnoprávne vzťahy medzi ňou a jej zamestnancami, ktoré trvali v čase právoplatnosti rozhodnutia o jej zrušení, od okamihu, kedy im zrušená spoločnosť ako zamestnávateľ prestala prideľovať prácu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: žiadosť o odklad výkonu trestu, nespôsobilosť nastúpenia na výkon trestu , povinnosť odsúdeného uviesť adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 409 ods. 1 Tr. por. ak odsúdený pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody ochorie na takú vážnu chorobu, že dočasne nie je spôsobilý nastúpiť výkon trestu, pretože je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, zašle súdu žiadosť o odklad výkonu trestu spolu s lekárskou správou o svojom zdravotnom stave nie staršou ako 30 dní; v žiadosti je povinný uviesť aj adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ak žiadosť neobsahuje uvedené náležitosti, predseda senátu vyzve odsúdeného, aby žiadosť doplnil v lehote 10 dní; inak sa o žiadosti nekoná, o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie podané ministrom spravodlivosti
Právna veta: Podľa § 371 ods. 2 Tr. por. minister spravodlivosti podá dovolanie, okrem dôvodov uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak napadnutým rozhodnutím bolo porušené ustanovenie Trestného poriadku alebo osobitného predpisu o väzbe, Trestného zákona alebo Trestného poriadku o podmienečnom prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody, o výkone trestu, ktorého výkon bol podmienečne odložený, o výkone zvyšku trestu po podmienečnom prepustení alebo o výkone náhradného trestu odňatia slobody, ktorý bol uložený popri peňažnom treste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: policajný útvar, medzinárodná ochrana, oprávnenie zaistiť príslušníka tretej krajiny
Právna veta: I. Ak zaistený cudzinec požiada o medzinárodnú ochranu, spravidla to bude mať za následok ukončenie zaistenia podľa čl. 15 návratovej smernice č. 2008/115, ako konštatoval Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí zo dňa 30. mája 2013 a policajný útvar bude povinný cudzinca bez zbytočného odkladu zo zaistenia prepustiť; dôvody pre pôvodné zaistenie cudzinca tak automaticky pominú. II. Ak však policajný útvar dospeje k záveru, že žiadosť cudzinca o medzinárodnú ochranu je účelová (podaná iba za účelom pozdržať, či dokonca zmariť výkon rozhodnutia o vyhostení cudzinca), môže znova rozhodnúť podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, znemožnenie realizácie procesných práv účastníka
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorým znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých v dôsledku nesprávneho postupu súdu bol vylúčený.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo každého nato, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti , spôsobenie prieťahov v konaní, nečinnosť sudcu, neúmerné predĺženie trestného konania
Právna veta: Existenciu kvalifikačného znaku „spôsobenia prieťahov v konaní“ zakladá skutočnosť, že sudca svojou nečinnosťou neúmerne predĺžil trestné konanie. Uvedenú dĺžku nečinnosti súdu nemožno za zistených okolností hodnotiť inak ako spôsobenie prieťahov v súdnom konaní, pretože tým objektívne dochádza k vytváraniu stavu právnej neistoty strán v trestnom konaní a porušovaniu ich práv garantovaných jednak článkom 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (v zmysle ktorého má každý právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov) ako aj článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní, neúčinnosť právneho úkonu voči konkurzným veriteľom
Právna veta: V konkurznom konaní sa môže odporovateľnosti domáhať okrem správcu ktorýkoľvek veriteľ a právne účinky sa vzťahujú na všetkých konkurzných veriteľov, na rozdiel od odporovateľnosti podľa Občianskeho zákonníka. V zmysle § 16 ods. 4 ZKV je právny úkon, ktorému konkurzný veriteľ alebo správca s úspechom odporoval, voči konkurzným veriteľom právne neúčinný; a všetko, o čo sa odporovateľným právnym úkonom majetok dlžníka ukrátil, musí sa vrátiť do podstaty, a ak to nie je možné, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom, absolútna neplatnosť právneho úkonu, nemožnosť napraviť absolútnu neplatnosť právneho úkonu dodatočným schválením
Právna veta: Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona a pôsobí voči každému. Na absolútnu neplatnosť prihliada súd aj bez návrhu (ex offo). Absolútna neplatnosť sa nemôže napraviť dodatočným schválením. Keďže dohoda o zastúpení povinnej advokátom je v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná, neplatný je aj právny úkon, ktorým tento advokát za povinnú udelil súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, rozhodnutie (aj uznesenie) odvolacieho súdu
Právna veta: Podľa § 237 O.s.p. je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu (aj uzneseniu) odvolacieho súdu, ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, c/ účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, f/ účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, g/ rozhodoval vylúčený sudca ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, neplatná rozhodcovská doložka, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, formulárové zmluvy, princíp autonómie vôle subjektov
Právna veta: Súd prvého stupňa po preskúmaní rozhodcovského rozsudku, úverovej zmluvy a Všeobecných podmienok poskytnutia úveru dospel k záveru, že dojednanie rozhodcovskej doložky tak, ako je tomu v predmetnej zmluve, ktorú súd posúdil ako spotrebiteľskú zmluvu, je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi normami upravujúcimi režim spotrebiteľských zmlúv. Vychádzal z toho, že úverová zmluva je spotrebiteľskou zmluvou a na vec treba aplikovať právnu úpravu danú ustanoveniami Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách. Rozhodcovskú doložku si povinná osobitne nevyjednala a nemala na výber vzhľadom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: trestný čin podvodu v zmysle TZ, škoda ako jeden zo zákonných znakov trestného činu podvodu, vylúčenie možnosti výkladu pochybnosti v neprospech obvineného
Právna veta: Jedným zo zákonných znakov trestného činu podvodu podľa § 221 Tr. zák. je aj škoda, pri aplikácii druhého odseku väčšia škoda. Avšak akceptácia určenia výšky škody na základe predpokladu - domnienky vyznievajúcej absolútne v neprospech obvinených je právne neprijateľná, nielen vzhľadom na možnosť jej vyvratiteľnosti ale i v trestnom práve vylúčenej možnosti výkladu pochybnosti v neprospech obvineného.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného), náležité zistenie skutkového stavu, skutkové zistenia, pochybnosti trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov
Právna veta: Použitie zásady \"in dubio pro reo\" (v pochybnostiach v prospech obvineného), ktorá vyplýva z ustanovenia § 2 ods. 4 Tr. por., prichádza do úvahy len vtedy, ak pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaní o dokazovanej skutočnosti, trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov, ktoré môžu reálne prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu, a to v rozsahu nevyhnutnom na objektívne, stavu veci a zákonu zodpovedajúce spravodlivé rozhodnutie. Táto zásada sa týka iba skutkových zistení. Nakoľko dovolací súd skutkové zistenia nemôže skúmať, aplikácia tejto zásady v dovolaní nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, asperačná zásada, úhrnný trest a spoločný trest, odmietnutie dovolania obvineného , neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty
Právna veta: Súd prijal vyhlásenie obvineného o vine podľa § 257 ods. 6 Tr. por. a vykonal dokazovanie len v rozsahu čo do uloženia trestu. Obvinený však v čase vyhlásenia o vine nemal vedomosť o tom, aký trest je možné mu uložiť za skutky označené v obžalobe, najmä nebol poučený o tom, že u neho prichádza do úvahy uloženie trestu pri použití zostrujúcej zásady. Práve presvedčenie súdu, že obvinený spáchal skutok závažnejším spôsobom konania spôsobilo, že mu bol ukladaný trest odňatia slobody postupom podľa § 41 ods. 2 a ods. 3 Tr. zák. V tejto súvislosti obvinený poukazoval na nález Ústavného súdu S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, vydanie meritórneho rozhodnutia, rozsah dokazovania, hodnotenie obsahu dôkazov
Právna veta: Proces dokazovania (a to nielen z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých, vo veci vykonaných dôkazov, dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v ustanovení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: nedostatok procesnej spôsobilosti u právnickej osoby, právnická osoba, štatutárny orgán
Právna veta: Podľa ustanovenia § 21 ods. 3 O. s. p., za právnickú osobu nemôže konať ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami právnickej osoby. U právnických osôb spôsobilosť byť účastníkom konania a procesná spôsobilosť vznikajú a zanikajú zároveň. Právnické osoby pred súdom môžu konať len prostredníctvom fyzických osôb. Nedostatok procesnej spôsobilosti u právnickej osoby môže nastať, iba ak tu nie je žiadna osoba, ktorá by mohla za ňu konať pred súdom, napr. ide o takú situáciu, keď právnická osoba nemá v rozpore so zákonom ustanovený štatutárny orgán, alebo je sporné, kto je týmto štatutárnym orgánom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vedľajší administratívny právny vzťah, colný dlh, premlčanie podľa colného zákona, úrok z omeškania podľa Colného zákona
Právna veta: I. Povinnosť platiť úroky z omeškania, vyplývajúca z vedľajšieho (akcesorického) administratívneho právneho vzťahu, nemôže trvať dlhšie, než trvá hlavný záväzok, pretože uplynutím premlčacej doby sa právo premlčí ako celok.

II. Ak dôjde k premlčaniu colného dlhu, nemôže sa potom takýto právny následok uplynutia času nevzťahovať i na úroky z omeškania, ak povinný subjekt vzniesol námietku premlčania vo vzťahu k úrokom z omeškania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zmena účastníctva, úkon právnej služby, priznanie náhrady trov konania , zákonná zmena účastníka konania
Právna veta: V súlade s predpismi procesného práva správny súd vo veci koná ex offo s právnym nástupcom zaniknutého subjektu. Neexistuje preto zákonný dôvod na priznanie náhrady trov konania (odvolacieho konania) za taký úkon právnej služby, ktorým je v danom prípade návrh účastníka konania na zmenu účastníka konania v zmysle § 92 ods. 2 O.s.p.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, rozhodcovská doložka v úverovej zmluve, nerovnováha práv a povinností účastníkov spotrebiteľskej zmluvy, možnosť exekučného súdu zastaviť exekúciu napriek právoplatnému rozhodcovskému rozsudku
Právna veta: Aj podľa zhodného názoru odvolacieho súdu zakladá rozhodcovská doložka obsiahnutá v predmetnej úverovej (svojou povahou spotrebiteľskej) zmluve značnú nerovnováhu práv a povinností účastníkov v neprospech spotrebiteľa, ktorý bol okolnosťami donútený pristúpiť k zmluvnému dojednaniu bez toho, aby mohol ovplyvniť jeho obsah. Dôsledky uzavretia rozhodcovskej doložky pritom podstatným spôsobom zužujú možnosti spotrebiteľa pri ochrane jeho práv v prípade sporu s dodávateľom. Uvedená rozhodcovská doložka je neplatná, preto nemohla založiť právomoc rozhodcovského súdu na vydanie označeného roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: pochybnosť o nezaujatosti v trestnom konaní, vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, oznámenie svojej zaujatosti
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len \"prísediaci\"), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Podľa § 32 ods. 1 Tr. por. ak z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 oznámi svoju zaujatosť sudca alebo prísediaci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zvyšovanie dôchodkových dávok, prepočítanie dôchodku, vyplácanie dôchodkov, doba poistenia, započítanie doby poistenia, zvýšený starobný dôchodok
Právna veta: Pri prepočte invalidných, starobných a pozostalostných dávok podľa Zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení, zverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 53/2002 Z.z.,
v znení Dohody, zverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 211/2009 Z. z., patria k základnej výške dôchodku,
prepočítanej podľa čl. 23 ods. 3 a ods. 5 Zmluvy v znení účinnom od 1. júla 2009, zvýšenia podľa § 82
zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v takej výške, ako keby bol
dôchodok priznaný a vyplácaný v prepočítanej výške už odo dňa jeho priznania.
Kľúčové slová: objektívna nestrannosť sudcu, vzťah ku konkrétnemu prípadu, prezumpcia nestrannosti, judikatúra ESĽP
Právna veta: Subjektívna stránka nestrannosti sudcu sa týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu a k účastníkom konania, prípadne k ich zástupcom. Významné z tohto hľadiska je, čo si sudca myslel pro foro interno. Pri subjektívnej nestrannosti sa vychádza z prezumpcie nestrannosti, až kým nie je preukázaný opak. Na preukázanie nedostatku subjektívnej nestrannosti vyžaduje judikatúra ESĽP dôkaz o skutočnej zaujatosti (pozri napr. Hauschildt proti Dánsku). Rozhodujúce nie je však (subjektívne) stanovisko sudcu, ale existencia objektívnych skutočností, so zreteľom na ktoré môžu vznikať poch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody pre vylúčenie sudcov, nesprávny úradný postup súdu, vada konania, vyrúbenie súdneho poplatku, prejednať a rozhodnúť vec
Právna veta: Žalobkyňa namieta, že pri vyrubovaní súdneho poplatku podľa položky č. 17a Sadzobníka, rozhodoval vylúčený sudca (§ 237 písm. g/ O.s.p.). Tak, ako dôvodom na vylúčenie sudcu (§ 14 ods. 1 O.s.p.) nie je sama skutočnosť, že má prejednať a rozhodnúť vec, v ktorej žalovaným je súd, na ktorom tento sudca vykonáva súdnictvo, nie je týmto dôvodom ani to, že sudca vykonáva súdnictvo na súde, ktorý údajne (podľa tvrdenia žalobkyne) svojím nesprávnym úradným postupom v inej právnej veci založil zodpovednosť žalovanej za majetkovú a nemajetkovú ujmu v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. Na tomto závere zotrv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: povinnosť dovolateľa byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, osobitná podmienka dovolacieho konania, zastavenie dovolacieho konania, oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa. Ak táto podmienka zostane nesplnená, dovolací súd konanie zastaví. Účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, súd odkáže na Centrum právnej pomoci. O tejto možnosti súd účastníka poučí (§ 30 O.s.p.).
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 2/2014
Kľúčové slová: ponuková povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi, otázka splnenia ponukovej povinnosti zamestnávateľa, existencia obsadenosti pracovných miest, splnenie bremena tvrdenia na strane zamestnanca
Právna veta: Z hľadiska povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti pri dokazovaní splnenia ponukovej povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 63 ods. 2 Zákonníka práce platí, že splnenie ponukovej povinnosti musí zásadne tvrdiť a preukázať zamestnávateľ. To znamená, že zamestnávateľ musí tvrdiť a dokázať, že zamestnancovi pred daním výpovede ponúkol inú pre neho vhodnú prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce. Ak však zamestnávateľ uvádza, že v čase výpovede nemal možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, lebo nemal v mieste výkonu práce žiadne voľné pracovné miesto, je pre posúdenie otázky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie veci, nesprávna aplikácia právnych predpisov, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácií práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce použil správny právny predpis, ale ho nesprávne interpretoval, alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. Nesprávne právne posúdenie veci je relevantný dovolací dôvod, ktorý by v prípade opodstatnenosti mal za následok vecnú nesprávnosť napadnutého rozhodnutia; samo osebe ale prípustnosť dovolania nezakladá (nemá základ vo vadách konania podľa § 237 O.s.p. a nespôsobuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, procesne nesprávny postup súdu, znemožnenie realizácie procesných práv účastníka, postup súdu, ktorý sa z určitého procesného dôvodu odmietne zaoberať meritom veci
Právna veta: Pod odňatím možnosti pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. treba rozumieť procesne nesprávny postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožňuje realizácia jeho procesných práv, priznaných mu v občianskom súdnom konaní za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Judikatúra za prípad odňatia možnosti pred súdom označuje aj postup súdu, ktorý sa z určitého procesného dôvodu odmietne zaoberať meritom veci (odmietne podanie alebo konanie zastaví alebo odvolací súd odmietne odvolanie), hoci procesné predpoklady pre taký postup nie sú dané (viď R 23/1994).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: späťvzatie odvolania, pripustenie späťvzatia návrhu, zastavenie konania , nesúhlas druhého účastníka
Právna veta: Ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví (§ 208 O.s.p.). Z ustanovenia § 208 vyplýva, že odporca nemusí svoj nesúhlas so späťvzatím návrhu odôvodňovať a už vôbec v ňom nemusí uvádzať „vážne dôvody“ svojho nesúhlasu s úkonom, ktorým navrhovateľ vzal svoj návrh späť. Ak odporca vyslovil svoj (čo aj bližšie neodôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, zmena v osobe veriteľa, nedostatok aktívnej vecnej legitimácie, postupník ako veriteľ, postúpenie pohľadávky veriteľom po začatí súdneho konania proti dlžníkovi
Právna veta: Uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky je právnou skutočnosťou, ktorá má za následok zmenu v osobe veriteľa, pôvodný veriteľ (postupca) stráca postúpenú pohľadávku s príslušenstvom a všetkými právami s ňou spojenými a nie je už ďalej oprávnený pohľadávku vymáhať a prijímať od dlžníka plnenie. Postúpením pohľadávky sa veriteľom stane postupník. Ak veriteľ postúpil pohľadávku po začatí súdneho konania proti dlžníkovi, stráca aktívnu vecnú legitimáciu v spore. Nedostatok aktívnej vecnej legitimácie znamená, že ten, kto tvrdí svoje hmotnoprávne oprávnenie, v skutočnosti toto oprávnenie nemá.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci inému súdu toho istého druhu a stupňa v trestnom konaní, dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, účel trestného konania, uplatnenie základných zásad trestného konania
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V zmysle citovaného ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré umožnia celkovo lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie účelu trestného konania iným súdom ako súdom miestne príslušným. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2014
Kľúčové slová: objasnenie základných skutočností v trestnom konaní, veľké množstvo poškodených, sťažená komunikácia orgánovv trestnom konaní s poškodenými, výkon práv poškodených
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že v posudzovanej trestnej veci je špecifikum v pomerne veľkom množstve poškodených osôb, ktoré nebývajú v určitom lokálnom sústredení, ale na celom území štátu, aj v zahraničí, resp. na nezistenom mieste, čo veľmi sťažuje komunikáciu orgánov činných v trestnom konaní s nimi. Úlohou týchto orgánov pritom je sústredenie sa na objasnenie základných skutočností vyplývajúcich z ustanovenia § 119 ods. 1 Tr. por. Výkon práv jednotlivých poškodených (vzhľadom na ich počet a bydliská) by mohol závažným spôsobom ohroziť účel a rýchly priebeh trestného stíhania a jeho účelu, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, znemožnená realizácia procesných prá účastníka, uznesenie súdu o odmietnutí odvolania
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok dáva (napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy a pod.). Takýmto procesným právom účastníka je i to, aby rozhodnutie súdu prvého stupňa, s ktorým nesúhlasí, bolo na základe jeho odvolania preskúmané odvolacím súdom. K odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Takýmto rozhodnutím môže byť aj uznesenie o odmietnutí odvolani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: možnosť exekučného súdu zastaviť exekúciu napriek právoplatnému rozhodcovskému rozsudku, objektívne nemožné plnenie, plnenie z neprijateľných podmienok, prelomenie materiálnej právoplatnosti rozhodcovského rozsudku
Právna veta: Možnosť prelomenia materiálnej právoplatnosti rozhodcovského rozsudku je riešená v ustanovení § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. Zákonodarca jednoznačne uzákonil možnosť pre exekučný súd zastaviť exekúciu napriek právoplatnému rozhodcovskému rozsudku, ak má nedostatky uvedené v § 46 písm. a/, b/, alebo ak rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Uvedené ustanovenie je podľa súdnej praxe plne aplikovateľné aj na naplnenie čl. 6 Smernice umožňuje zastaviť exekúciu aj pokiaľ ide o plnenie z n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dočasná úprava pomerov účastníkov, úmyselné zmenšenie majetku, povinnosť vyplývajúca z hmotného práva, priebeh konania
Právna veta: Podľa § 102 ods. 1 O. s. p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz. Aj keď citované ustanovenie nezahŕňa možnosť nariadiť predbežné opatrenie z dôvodu, že by výkon rozhodnutia by bol ohrozený, súdna judikatúra dospela k záveru, že po začatí konania je aj táto možnosť prípustná a dočasnú úpravu pomerov medzi účastníkmi je potrebné vyložiť tak, že je podeň možno zahrnúť aj dočasné obmedzenie di ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: zmeškanie lehoty podľa OSP, lehoty v občianskom súdnom konaní, sudcovská lehota, ospravedlniteľné zmeškanie lehoty, priebeh konania
Právna veta: K neprítomnosti právneho zástupcu a jeho žiadosti o dodatočné ospravedlnenie sa neprítomnosti na pojednávaní uviedol, že odpustenie zmeškania lehoty v zmysle § 58 ods. 1 O.s.p. prichádza do úvahy len pri zákonnej lehote a nie pri tzv. sudcovskej lehote. Nariadenie termínu pojednávania nie je však lehotou, a zmeškanie ospravedlnenia na pojednávaní nie je preto možné zhojiť postupom podľa § 58 O.s.p. Lehotou sa v občianskom súdnom konaní chápe konkrétny časový úsek stanovený občianskym právom procesným na vykonanie konkrétneho procesného úkonu účastníkom, prípadne iným subjektom zúčastneným v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, požiadavka úplnosti skutkových zistení, osvedčenie, osobitosti predbežného opatrenia oproti štandardnému civilnému konaniu
Právna veta: Konanie o nariadenie predbežného opatrenia vykazuje oproti štandardnému civilnému konaniu určité osobitosti. Jednou z nich je, že pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má mať súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia. Pred nariadením predbežného opatrenia nemusí byť nárok dokázaný, musí však byť aspoň osvedčený. Osvedčenie (na rozdiel od dokazovania) znamená, že súd pomocou ponúknutých dôkazných prostriedkov zisťuje najvýznamnejšie skutočnosti (teda nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: účastníctvo v exekučnom konaní, druhá definícia účastníctva v exekučnom konaní, právna možnosť v podobe uplatnenia príslušných procesných prostriedkov (nástrojov)
Právna veta: Účastníctvo v exekučnom konaní je z pohľadu procesnej teórie vymedzené tzv. druhou definíciou účastníctva v civilnom konaní tak, že účastníkmi exekučného konania sú tí, ktorých za účastníkov konania označuje zákon. V exekučnom konaní je to predovšetkým ustanovenie § 37 ods. 1 Exekučného poriadku, ktoré vymedzuje jeho účastníkov. Vychádza pritom z toho, že účastníkom má byť taký okruh subjektov, ktorých sa konanie priamo dotýka. Z uvedeného hľadiska zákon za účastníkov exekučného konania označuje vždy oprávneného a povinného. Exekučné konanie sa svojou povahou často dotýka práv väčšieho okruhu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, neprípustnosť odvolania proti uzneseniu, ktorým sa rozhodlo o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania, novela Občianského súdneho poriadku
Právna veta: Novelou Občianskeho súdneho poriadku vykonanou zákonom č. 388/2011 Z.z. bol do tohto kódexu vložený § 141a upravujúci podmienky, za ktorých súd na návrh odporcu uloží navrhovateľovi povinnosť zložiť preddavok na trovy konania. Zároveň bolo do § 202 ods. 3 vložené nové písmeno q/, podľa ktorého odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu, ktorým sa rozhodlo o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania podľa § 141a. Vzhľadom na jednoznačné znenie ustanovenia § 202 ods. 3 písm. q/ O.s.p. odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa o uložení povinnosti žalobkyni zložiť preddavok na trovy konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: cieľ občianskeho súdneho konania, procesné podmienky konania, vlastnosti, ktoré vymedzujú práva a povinnosti súdu ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie
Právna veta: I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také vlastnosti súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania paria také jeho vlastnosti, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: spochybnenie existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy, princíp vigilantibus iura sripta sunt, ochrana spotrebiteľa, oprávnenosť a povinnosť exekučného súdu skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy, rozpor rozhodcovského rozsudku so zákonom
Právna veta: Princíp „vigilantibus iura sripta sunt“ („práva patria bdelým“) v spotrebiteľských veciach v konkrétnych súvislostiach (teda v závislosti od konkrétnych okolností) ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je ochrana práv spotrebiteľa. To znamená, že aj keď účastník rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní, je exekučný súd oprávnený\ a zároveň povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy a v prípade zisteného nedostatku v tomto smere konštatovať rozp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: nemožnosť použiť dôvody dovolania v trestnom konaní, porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, viazanosť dovolacieho súdu dôvodmi dovolania
Právna veta: Podľa § 385 ods. 1 Tr. por. dovolací súd je viazaný dôvodmi dovolania, ktoré sú v ňom uvedené. Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. možno uplatniť, ak v konaní bolo zásadným spôsobom porušené právo obvineného na obhajobu. Podľa § 371 ods. 4 dôvody podľa odseku 1 písm. a/ až písm. g/ Tr. por. nemožno použiť, ak táto okolnosť bola tomu, kto podáva dovolanie, známa už v pôvodnom konaní a nenamietal ju najneskôr v konaní pred odvolacím súdom; to neplatí, ak dovolanie podáva minister spravodlivosti. Podnet podľa odseku 3 nemožno použiť na podanie dovolania, ak ho podala osoba uvedená ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: pochybnosť o nezaujatosti v trestnom konaní, vylúčenie z vykonávania úkonov trestného konania, poškodenie prejednávanou trestnou činnosťou a pomerom k osobám, ktorých sa úkon priamo týka
Právna veta: Podľa § 30 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca, prísediaci, vyšší súdny úradník, probačný a mediačný úradník, prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, k ich obhajcom, zákonným zástupcom a splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Podľa ustálenej súdnej praxe sa pomerom k prejednávanej veci rozumie, že uvedený orgán alebo jemu blízka osoba, boli poškodení prejednávanou trestnou činnosťou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: odvolanie proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, neprípustnosť odvolania proti súdnemu úradníkovi alebo justičnému čakateľovi, zrušenie rozhodnutia podaním odvolania a opätovné rozhodnutie sudcu
Právna veta: V zmysle § 374 ods. 4 O.s.p. proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202), rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne\
rozhodne sudca.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, požiadavka rýchlosti, požiadavka úplnosti skutkových zistení, dočasný charakter predbežného opatrenia, miera osvedčenia, účel právneho inštitútu predvežného opatrenia
Právna veta: Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení a to z dôvodu, že nariadenie predbežného opatrenia má dočasný (predbežný) charakter. Pre nariadenie predbežného opatrenia je postačujúce, pokiaľ sú okolnosti, z ktorých sa vyvodzuje opodstatnenosť návrhu na toto dočasné opatrenie, aspoň osvedčené. Miera osvedčenia sa riadi danou situáciou, najmä naliehavosťou jej riešenia. Preukázanie alebo aspoň osvedčenie skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia posudzuje len podľa obsahu návrhu a k nemu pripojených, prípadne dod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: povinnosť dovolateľa byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, zastavenie konania , možnosť odstránenia nedostatku podmienky povinného právneho zastúpenia dovolateľa
Právna veta: Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: riadny život v čase výkonu trestu povinnej práce, neplnenie povinností uložených rozhodnutím súdu, premena trestu povinnej práce na trest odňatia slobody
Právna veta: Podľa § 8 ods. 1, ods. 2 zák. č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce, ak odsúdený nevedie riadny život v čase výkonu trestu povinnej práce, nedodržiava obmedzenia alebo neplní povinnosti, ktoré mu boli uložené rozhodnutím súdu, alebo zavinene nevykonáva práce v určenom rozsahu, probačný a mediačný úradník podá návrh na premenu trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku na trest odňatia slobody. O premene trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku na trest odňatia slobody rozhodne predseda senátu na návrh probačného a mediačného úradníka alebo aj bez takého návrhu na verejnom zasadnutí.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: určenie výšky škody v trestnom konaní, cena, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva, účelne vynaložené náklady na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci , nemožnosť určiť výšku škody alebo ujmy, uvedenie veci do predošlého stavu
Právna veta: Podľa § 126 ods. 1 Tr. zák. pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva. Ak výšku škody nemožno takto zistiť, vychádza sa z účelne vynaložených nákladov na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci alebo na uvedenie veci do predošlého stavu. Podľa § 126 ods. 3 Tr. zák. ak nemožno určiť výšku škody alebo ujmy ani jedným zo spôsobov podľa odsekov 1 a 2 alebo ak sú vážne pochybnosti o správnosti výšky škody alebo takto určenej ujmy, určí sa jej výška na podklade odborného vyjadrenia alebo potvrdenia právnickej osoby, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným, konanie o zrušenie spoločnosti, odňatie možnosti konať pred súdom, registrový súd, účastník pre určitý úsek konania
Právna veta: I. V konaní o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným bez likvidácie, začatom registrovým súdom bez návrhu sa koná aj o právach a povinnostiach jej spoločníkov, ktorých treba považovať za účastníkov konania podľa ustanovenia § 94 odseku 1, prvej vety Občianskeho súdneho poriadku.

II. Pokiaľ registrový súd v konaní o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným bez likvidácie nekonal aj s jej spoločníkmi, svojim procesným postupom im odňal možnosť konať pred súdom podľa ustanovenia § 237 písm. f/ O. s. p. (v znení platnom a účinnom do 31. 12. 2014).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania, právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšujúceho v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej mzdy
Právna veta: Z ustanovenia § 238 ods. 5 O. s. p. je zrejmé, že dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšujúceho trojnásobok minimálnej mzdy a v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej mzdy pričom na príslušenstvo sa neprihliada. V danom prípade ide o obchodný vzťah a jednoznačné je, že predmetom sporu je peňažné plnenie, neprevyšujúce desaťnásobok minimálnej mzdy.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrub všeobecného súdu, ktorý zodpovedá za nečinnosť ním ustanoveného súdneho znalca, oneskorenie s predložením znaleckého posudku, znalecké dokazovanie, vyhotovenie znaleckého posudku, nečinnosť súdneho znalca , lehota na predloženie znaleckého posudku
Právna veta: 1) Podľa zistenia ústavného súdu možno na ťarchu okresného súdu pripočítať obdobie od 24. novembra 2009, keď okresný súd zaslal ustanovenému znalcovi spisový materiál pre potreby vypracovania znaleckého posudku, ktorý mal byť spracovaný za 40 dní, do 18. októbra 2010, keď bol predmetný znalecký posudok doručený okresnému súdu, pričom v tomto období okresný súd znalca s predložením znaleckého posudku vôbec neurgoval, resp. nezisťoval stav jeho spracovania. Vzhľadom na uvedené sa tak oproti pôvodne stanovenému času na spracovanie znaleckého posudku znalec oneskoril s jeho predložením o viac ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, odmietnutie sťažnosti pre jej zjavnú neopodstatnenosť, nedostatok právomoci Krajského súdu
Právna veta: 1) Konanie o odvolaní žalovaného bolo skončené prijatím zrušujúceho uznesenia krajského súdu z 30. januára 2013 a vrátením veci prvostupňovému súdu na ďalšie konanie (20. februára 2013). Sťažnosť sťažovateľa namietajúca porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy napadnutým rozhodnutím krajského súdu bola ústavnému súdu doručená 10. mája 2013 (na poštovú prepravu podaná 6. mája 2013), teda až po vydaní označeného rozhodnutia krajského súdu a vrátení veci okresnému súdu na nové konanie. V čase podania sťažnosti už krajský súd nedispono ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: závažné procesné pochybenia všeobecných súdov, prípustnosť dovolania
Právna veta: 1) Podľa platnej právnej úpravy konania pred všeobecnými súdmi, postupov a judikatúry všeobecného súdnictva sú ich závažné procesné pochybenia (vrátane porušenia základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy) dôvodom na podanie odvolania (§ 201 a nasl. OSP), ako aj na podanie dovolania [§ 237 písm. g) OSP (pozri napr. IV. ÚS 26/04, IV. ÚS 201/04)]. Pokiaľ podľa názoru sťažovateľky krajský súd na jej námietky neprihliadal a napadnutými rozhodnutiami rozhodol zjavne neodôvodnene, potom v ďalšom konaní pred všeobecnými súdmi môže postupovať už uvedeným spôsobom. V tomto prípade v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pomer sťažovateľa k poisťovni, dostatočne určité právo na získanie majetku, právo nadobudnúť vec do vlastníctva, právo vlastniť majetok, pracovný pomer , ukončenie pracovného pomeru, obchodný pomer
Právna veta: Ustanovenie čl. 20 ods. 1 ústavy zaručuje okrem iného právo vlastniť majetok. Ústavný súd už vo svojej skoršej judikatúre (I. ÚS 59/94, I. ÚS 43/97) uviedol, že porušenie tohto práva predpokladá existujúce vlastnícke právo sťažovateľa a jeho obsahom nie je právo „na vlastníctvo“, teda právo nadobudnúť vec do vlastníctva (napr. I. ÚS 128/95). V následnej judikatúre ústavný súd podľa vzoru judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva k čl. 1 Dodatkového protokolu k dohovoru rozšíril ochranu poskytovanú ustanovením čl. 20 ods. 1 ústavy aj na pohľadávky, pokiaľ predstavujú „legitímne očakávanie“, t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podanie dovolania iba jedným účastníkom konania, viacero účastníkov jedného podania, dopad na všetkých účastníkov konania, nevyužitie všetkých opravných prostriedkov, povinnosť vyčerpať všetky opravné prostriedky, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu samotná skutočnosť, že v dôsledku podania odvolania iba jedným spomedzi viacerých do úvahy prichádzajúcich účastníkov konania musí byť napadnuté rozhodnutie preskúmané v rámci odvolacieho konania v celom rozsahu (s dopadom na všetkých účastníkov konania, teda aj na tých, ktorí možnosť podať odvolanie nevyužili), neznamená, že by z pohľadu ustanovenia § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde mohla byť splnená podmienka vyčerpania opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon na ochranu základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: žaloba o určenie vlastníckeho práva, existencia naliehavého právneho záujmu na určovacej žalobe, zmena zápisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností v prospech sťažovateľky
Právna veta: 1) Pokiaľ sa sťažovateľka domáha určenia, že pani V. nie je vlastníčkou či spoluvlastníčkou parc. č. 1954/2 vo výmere 11 667 m2 (zároveň v priebehu konania tvrdí, že ona sama je jej vlastníčkou), prípadné vyhovenie žalobe v tejto časti by nemohlo mať za následok zápis vlastníckeho práva sťažovateľky k tejto parcele, a teda zlepšenie právneho postavenia sťažovateľky. Navyše, takýto negatívny určujúci výrok by nevylučoval možnosť, že vlastníkom parcely je niekto tretí. Ďalším argumentom je aj skutočnosť, že dnes existujúca parc. č. 1954/2 nemá výmeru 11 667 m2 (ale len 350 m2), a preto požadovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ochrana pred objasnením či zistením protiprávnej činnosti a spravodlivým trestom, ochrana osôb pred neočakávanými zásahmi orgánov verejnej moci, vydávanie obvinených osôb z cudzieho štátu, zásada špeciality
Právna veta: 1) Hlavným zmyslom zásady špeciality pri vydávaní obvinených osôb z cudzieho štátu je ochrana týchto osôb pred neočakávanými zásahmi orgánov verejnej moci. Neočakávanými nie v tom zmysle, aby osoba, ktorá sa dopustila protiprávneho konania pred vydaním z cudzieho štátu, bola absolútne chránená pred objasnením či zistením protiprávnej činnosti a spravodlivým trestom. Preto neočakávané zásahy zo strany orgánov verejnej moci v tomto zmysle treba vnímať ako také, ktoré by osobu obvinenú z trestnej činnosti a za daných okolností chránenú jurisdikciou cudzieho štátu svojvoľne a nezákonne zbavili tej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoluvlastnícky podiel, udelenie plnej moci, hodnovernosť a záväznosť údajov katastra, povinnosť sťažovateľky vydať žalobcovi kúpnu cenu za predaj jeho spoluvlastníckeho podielu
Právna veta: 1) Napokon, pokiaľ ide o povinnosť sťažovateľky vydať žalobcovi kúpnu cenu za predaj jeho spoluvlastníckeho podielu, ktorej vydanie sťažovateľka podmieňuje preukázaním jeho vlastníckeho práva k tomuto scudzenému podielu, o ktorom vlastníctve má sťažovateľka pochybnosti, ústavný súd zhodne so závermi krajského súdu konštatuje, že táto skutočnosť je právne irelevantná, pretože v čase udelenia plnej moci sťažovateľke žalobcom na predaj dotknutého spoluvlastníckeho podielu, ako aj v čase uzavretia kúpnej zmluvy bol žalobca vo verejnom registri, t. j. v katastri nehnuteľností riadne evidovaný ako v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania pre nezaplatený preddavok na trovy, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, odňatie možnosti konať ako dôvod dovolania, neprípustnosť odvolania proti uzneseniu o povinnosti zložiť preddavok
Právna veta: 1) Na rozdiel od uznesenia o povinnosti zložiť preddavok v zmysle § 141a ods. 1 poslednej vety OSP proti uzneseniu o zastavení konania je prípustné odvolanie a vo vzťahu voči prípadnému nepriaznivému potvrdzujúcemu rozhodnutiu odvolacieho súdu prichádza do úvahy aj podanie dovolania, a to s prihliadnutím na dôvod uvedený § 237 písm. f) OSP. V rámci odvolacieho konania, ako aj v rámci dovolacieho konania proti prípadnému potvrdzujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu o zastavení konania bude mať sťažovateľka možnosť uplatňovať všetky tie zásadné námietky, ktoré sú obsahom sťažnosti podanej ústavnému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: administratívne trestanie, sankcia podľa zákona o vysielaní a rentramisii, použitie analógie podľa Trestného zákona, pokračovanie v porušovaní zákonom ustanovenej povinnosti, blízka (krátka) časová súvislosť medzi jednotlivými porušeniami
Právna veta: 1) Pri administratívnom trestaní je na použitie analógie podľa Trestného zákona nutné skúmať to, či sa vysielateľ v minulosti dopustil rovnakého porušenia povinnosti uloženej mu zákonom o vysielaní a retransmisii [v danom prípade podľa § 33 ods. 4 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii, pozn.], pričom na prijatie záveru, že pokračuje v porušovaní zákonom ustanovenej povinnosti, sa vyžaduje, aby medzi jednotlivými porušeniami bola blízka (krátka) časová súvislosť; spravidla pôjde o niekoľko dní, týždňov, resp. mesiacov.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti pozbavenia osobnej slobody súdom, fundamentálne požiadavky spravodlivého konania, princíp spravodlivosti („fairness“)
Právna veta: 1) Súdne preskúmanie zákonnosti pozbavenia osobnej slobody kladie nároky (okrem iného) na kvalitu preskúmania. Väzobné konanie týkajúce sa rozhodovania o osobnej slobode obvinenej osoby musí spĺňať niektoré fundamentálne požiadavky spravodlivého konania podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Jednou z nich je aj právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia. Jeho obsahom je právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré preskúmateľným spôsobom jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu, vecne, miestne a funkčne príslušný súd na prerokovanie veci, určenie zákonného sudcu, sudca určený v súlade s rozvrhom práce vecne a miestne príslušného súdu, pravidlá ustanovenia miestnej príslušnosti súdu
Právna veta: 1) Ústava základné právo na zákonného sudcu upravuje v čl. 48 ods. 1, podľa ktorého nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, príslušnosť súdu ustanoví zákon. Zákonom, na ktorý sa v citovanom článku ústavy odkazuje, je Občiansky súdny poriadok. Občiansky súdny poriadok ustanovuje, ktorý súd je vecne, miestne a funkčne príslušný na prerokovanie veci, čo je prvým predpokladom na určenie zákonného sudcu, keďže označené základné právo sa výslovne spája s osobou sudcu, nie so súdom. Postavenie zákonného sudcu ako osoby, ktorá má o veci rozhodnúť, je späté so sústavou súdov, ktorú upravuje zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: úloha výboru vo veciach ochrany verejného záujmu, zamedzenie rozporu záujmov, posúdenie riadneho a včasného splnenia povinností verejným funkcionárom, rozhodovanie ústavného súdu proti rozhodnutiu výboru
Právna veta: 1) úlohou výboru v konaní pred ním vedenom podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu je výlučne posúdenie riadneho a včasného splnenia povinností uložených ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu alebo iným osobitným zákonom dotknutým verejným funkcionárom. Tomu zodpovedá aj koncept prieskumnej právomoci ústavného súdu, keďže podľa § 73b ods. 3 zákona o ústavnom súde ak senát ústavného súdu zistí, že konanie verejného funkcionára je v rozpore s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, rozhodnutie orgánu svojím uznesením potvrdí. V opačn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vláda ako vrcholný orgán výkonnej moci, neexistencia opravného prostriedku proti uzneseniu vlády, vláda Slovenskej republiky je vrcholným orgánom výkonnej moci
Právna veta: 1) Aj napriek absencii akýchkoľvek procesných pravidiel vzťahujúcich sa na postup vlády pri vydávaní jej uznesení, ako aj náležitosti takéhoto rozhodnutia, z postavenia vlády v sústave štátnych orgánov ako vrcholného orgánu verejnej moci (čl. 108 ústavy) vyplýva, že vo vzťahu k uzneseniu vlády nemožno uvažovať o existencii takého opravného prostriedku dostupného sťažovateľovi, ktorý by mohol viesť k odloženiu účinnosti napadnutého uznesenia. Hoci teda niet procesných pravidiel, ktoré by upravovali podmienky a časový moment nadobudnutia právoplatnosti uznesenia vlády, vo vzťahu k charakteru roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zjavná neodôvodnenosť alebo arbitrárnosť rozhodnutia, výživné na rozvedenú manželku, rozhodnutie o výživnom všeobecným súdom, nesúhlas s posúdením návrhu na výživné
Právna veta: 1) Priznanie či nepriznanie výživného na rozvedenú manželku po rozvode prislúcha iba všeobecnému súdu, ktorý je pri rozhodovaní viazaný zákonom o rodine, a skutočnosť, že sa sťažovateľka s jeho právnym názorom nestotožňuje, resp. nesúhlasí s posúdením skutkového stavu, nemôže sama osebe viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti tohto názoru a nezakladá ani oprávnenie ústavného súdu nahradiť ich právny názor svojím vlastným (m. m. II. ÚS 134/09, I. ÚS 417/08). Všeobecné súdy sa dostatočne zaoberali odvolacími námietkami sťažovateľky (príjmové a majetkové pomery odporcu, schop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, nečinnosť a neefektívna činnosť okresného súdu
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že okresný súd v doterajšom priebehu napadnutého konania ani po viac ako osem a pol roku od jeho začatia a vznesenia obžaloby nerozhodol vo veci samej, pričom bol nečinný v čase od decembra 2004 do apríla 2008 (viac ako tri roky). Štyri hlavné pojednávania, ktoré nariadil v období od 22. apríla 2010 do 29. mája 2013, boli neefektívne, pretože boli nedostatočne pripravené a zo zápisníc o ich priebehu vyplýva, že vo vzťahu k vedenému trestnému konaniu dosiaľ nepriniesli nijaké zásadné výsledky. Okresný súd toleroval absenciu predvolaných osôb na nariadených hlavných po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti väzby, spochybnenie existencie nevyhnutných podmienok zákonného pozbavenia osobnej slobody, existencia zákonného dôvodu na vzatie do väzby, uplatnenie revíznej právomoci, ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti, právo na osobnú slobodu
Právna veta: 1) Ústavný súd v prípadoch namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu uvádza, že musí uplatniť určitú revíznu právomoc, avšak bez toho, aby sám hodnotil skutočnosti, ktoré viedli všeobecný súd k tomu, že uprednostnil určité rozhodnutie pred iným. Jeho úlohou ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) je preskúmať zlučiteľnosť opatrenia, ktorým je jednotlivec pozbavený slobody, s ústavou alebo príslušnou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách, nie však konať ako všeobecný súd tretej alebo štvrtej inštancie; takéto konanie by bolo po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, nesprávne rozhodnutie o náhrade trov konania, zrušenie napadaného výroku o trovách konania
Právna veta: 1) Ústavný súd nespochybňuje, že za určitých okolností možno k záveru o porušení základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru dospieť aj v súvislosti s námietkami sťažovateľky smerujúcimi proti právoplatnému rozhodnutiu všeobecného súdu o náhrade trov súdneho konania. Vo všeobecnosti však platí, že nesprávne rozhodnutie o náhrade trov konania nemožno spravidla samo osebe kvalifikovať ako také pochybenie všeobecného súdu, ktoré by svojou intenzitou zakladalo možnosť vyslovenia porušenia základných práv a slobôd bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, sťažnosť v mene inej osoby, ochrana osobnosti, porušenie základných práv a slobôd
Právna veta: 1) Sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 ústavy môže oprávnená osoba teda namietať len porušenie svojich základných práv a slobôd. Sťažnosť v mene inej osoby možno podať vtedy, keď zákon výslovne ustanovuje, že tretia osoba je oprávnená uplatňovať cudzie práva (práva inej osoby), napr. by mohlo ísť o sťažnosť súvisiacu s aplikáciou § 15 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať práva na ochranu jej osobnosti manželovi a deťom, a ak ich niet, jej rodičom................2) V danej veci podal sťažnosť otec, ktorý namieta porušenie práv svojho plnoletého syna (t. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: náhradná osobná starostlivosť, rodičovské práva a povinnosti , dočasné nahradenie vzťahov medzi rodičom a dieťaťom, vzťah rodičov k rodine, deťom a starostlivosti o ne
Právna veta: Zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, t. j. náhradná osobná starostlivosť je jednou z foriem náhradnej starostlivosti. V predmetnej veci bolo relevantné skúmať a zohľadniť obsah tohto inštitútu a tiež jeho vzťah k rodičovským právam a povinnostiam. Obsah náhradnej osobnej starostlivosti – teda konkrétny rozsah práv a povinností fyzickej osoby vo vzťahu k maloletému dieťaťu, ktoré bolo zverené do jej osobnej starostlivosti – by mal byť v zásade určený v rozhodnutí súdu (§ 45 ods. 3 zákona o rodine). V prípade náhradnej osobnej starostlivosti vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: právo na tlmočníka , právo na obhajobu, spravodlivý súdny proces, preloženie písomností a vyhlásení v konaní
Právna veta: 1) Ústavný súd zastáva názor, že obvinenému by mali byť do jazyka, ktorému rozumie, preložené tie písomnosti a vyhlásenia v konaní, ktorým je potrebné, aby porozumel na účely ďalšej plnej realizácie jeho práv obhajoby v konaní, resp. na účely dosiahnutia spravodlivého súdneho procesu......................2)Netlmočenie výsluchu spoluobvineného do jazyka, ktorému sťažovateľ rozumie, samo osebe v okolnostiach daného prípadu nezakladá podľa názoru ústavného súdu dôvod na vyslovenie porušenia základného práva sťažovateľa na obhajobu podľa čl. 50 ods. 3 ústavy.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie základných práv a slobôd, rozpor s princípmi spravodlivosti, zjavná neodôvodnenosť alebo arbitrárnosť súdneho rozhodnutia, aplikácia právnej normy zo strany súdu, ktorá zásadne popiera jej účel a význam
Právna veta: 1) Skutkové a právne závery súdu môžu byť predmetom kontroly zo strany ústavného súdu vtedy, ak by vyvodené závery boli zjavne neodôvodnené alebo arbitrárne, a tak z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné, a zároveň by mali za následok porušenie základného práva alebo slobody (m. m. I. ÚS 13/00, I. ÚS 139/02, III. ÚS 180/02, III. ÚS 271/05, III. ÚS 153/07). O zjavnú neodôvodnenosť alebo arbitrárnosť súdneho rozhodnutia ide spravidla vtedy, ak ústavný súd zistí takú interpretáciu a aplikáciu právnej normy zo strany súdu, ktorá zásadne popiera jej účel a význam, alebo ak dôvody, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: lehota na rozhodnutie súdu o námietkách proti exekúcii , pojem zbytočné prieťahy, porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, základné zásady civilného procesu
Právna veta: 1) Pokiaľ sťažovateľka svoje námietky, ktorými odôvodňovala porušenie označených práv, opiera výlučne o skutočnosť, že v danej veci nebola dodržaná lehota ustanovená v § 50 ods. 2 Exekučného poriadku, podľa ktorého o námietkach proti exekúcii rozhodne súd najneskôr do 60 dní od ich doručenia, ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje na svoju predchádzajúcu judikatúru, podľa ktorej pojem „zbytočné prieťahy“ obsiahnutý v čl. 48 ods. 2 ústavy je pojem autonómny, ktorý nemožno vykladať a aplikovať len s ohľadom na v zákone ustanovené lehoty na vykonanie toho-ktorého úkonu súdu alebo iného štátneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o budúcej zmluve, náležitosti zmluvy o budúcej zmluve, predmet plnenia určený všeobecným spôsobom, Zmluva o budúcej zmluve , lehota na uzavretie zmluvy
Právna veta: Občiansky zákonník ako aj Obchodný zákonník obsahujú úpravu inštitútu zmluvy o budúcej zmluve a tieto úpravy sú v mnohom odlišné, avšak spoločné pre obe právne úpravy je to, že vyžadujú pre platné uzavretie takéhoto typu zmluvy zhodu vôle zmluvných strán vyjadrenú v písomnej forme o uzavretí zmluve o budúcej zmluve a taktiež dojednanie doby, dokedy zmluvné strany budúcu zmluvu uzatvoria. Ak by tieto požiadavky neboli naplnené, nemožno hovoriť o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve. Ďalšiu podstatnú požiadavku upravuje Obchodný zákonník a Občiansky zákonník rozdielne. Kým Obchodný zákonník vyžaduje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba na vydanie nehnuteľnosti, porušovateľ porušovateľ základných práv a slobôd hmotného charakteru, rímsko-právna koncepcia obsahu vlastníckeho práva (ius possidendi, ius utendi et fruendi, ius dispondendi), právo na súdnu ochranu, vlastnícke právo
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o vlastnícke právo, jeho obsah nie je predmetom ústavnej úpravy, ale upravuje ho na základe ústavného zmocnenia zákon (m. m. PL. ÚS 38/95, I. ÚS 97/09). Týmto zákonom je Občiansky zákonník, ktorý obsah vlastníckeho práva vymedzuje tak, že vlastník veci je predmet svojho vlastníctva oprávnený držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním, čo vychádza z rímsko-právnej koncepcie obsahu vlastníckeho práva (ius possidendi, ius utendi et fruendi, ius dispondendi). Novovytváranou judikatúrou sa postupne stáva taká prax ústavného súdu, podľa ktorej všeobecný súd môže byť po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinná obhajoba v trestnom konaní, plné využitie práva na obhajobu, ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti, arbitrárnosť (svojvôla) pri výklade a aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Ústavný súd predovšetkým zdôrazňuje, že obhajobu osôb, ktoré sú vo väzbe, považuje zákon za osobitne významnú. Dáva to najavo aj tým, že v týchto prípadoch je obhajoba povinná [§ 37 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku]. Povinnú obhajobu možno realizovať jednak vlastnou voľbou obhajcu zo strany obvineného (ktorá má prednosť), ako aj ustanovením obhajcu zo strany všeobecného súdu (ktoré prichádza do úvahy potom, ako si obvinený obhajcu sám nezvolí). Nemôžu byť pochybnosti v tom smere, že v oboch týchto prípadoch musí byť obvinenému nachádzajúcemu sa vo väzbe zabezpečené plné využitie práva na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, odňatie možnosti konať ako dôvod dovolania, prípustnosť odvolania proti uzneseniu o zastavení konania, zastavenie konania pre nezaplatenie preddavku na trovy konania
Právna veta: 1) Na rozdiel od uznesenia o povinnosti zložiť preddavok v zmysle § 141a ods. 1 poslednej vety OSP proti uzneseniu o zastavení konania je prípustné odvolanie a proti prípadnému nepriaznivému potvrdzujúcemu rozhodnutiu odvolacieho súdu prichádza do úvahy aj podanie dovolania, a to s prihliadnutím na dôvod uvedený § 237 písm. f) OSP. Tak v rámci odvolacieho konania, ako aj v rámci dovolacieho konania proti prípadnému uzneseniu okresného súdu o zastavení konania bude mať sťažovateľka možnosť uplatňovať všetky tie zásadné námietky, ktoré sú obsahom sťažnosti podanej ústavnému súdu. Všeobecné súdy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť priznať náhradu trov konania, zavinenie v procesnoprávnom zmysle, vznik povinnosti na separátnu náhradu trov konania, obsah dohody medzi advokátom a klientom o výške odmeny advokáta, princíp zavinenia na vzniku trov občianskeho súdneho konania, náhrada trov konania
Právna veta: Účelnosť vynaloženia hotových výdavkov advokátom je predpokladom ich priznania ako súčasti náhrady trov konania v občianskom súdnom konaní klientovi advokáta (§ 142 ods. 1 OSP). Princíp zavinenia na vzniku trov občianskeho súdneho konania sa premieta do rozhodovania o náhrade trov konania iba v prípadoch stanovených Občianskym súdnym poriadkom (§ 147, § 147a OSP), avšak ku vzniku povinnosti na separátnu náhradu trov konania nemôže dôjsť v prípade, ak povinný účastník konania nenaplní predpoklady stanovené v príslušnom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, ktorými nie sú prípady riadnej rea ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základná sadzba tarifnej odmeny, sťažnosť ústavnému súdu namietajúca výšku tarifnej odmeny advokáta, konkrétny výpočet stanovených odmien vo vzťahu k jednotlivým druhom súdneho konania, fakultatívne, alebo zákonné spojenie dvoch alebo viacerých vecí na spoločné prerokovanie
Právna veta: 1) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) upravuje problematiku náhrad a odmien advokátov z viacerých hľadísk. Ustanovenie § 9 uvádzajúce jej druhú hlavu (Tarifná odmena) v odseku 1 ustanovuje, že základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Konkrétny výpočet takto stanovených odmien vyhláška upravuje vo vzťahu k jednot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: započítanie väzby a trestu, nezapočítanie väzby do výkonu trestu, ústavná sťažnosť ako ústavný prostriedok ochrany základných práv a slobôd, zjavne neopodstatnená sťažnosť , odmietnutie sťažnosti pre neopodstatnenosť
Právna veta: Podľa § 45 ods. 1 Tr. zák. ak sa viedlo proti páchateľovi trestné stíhanie vo väzbe a dôjde v tomto konaní k jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba strávená vo väzbe do uloženého trestu, prípadne do úhrnného trestu alebo súhrnného trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Rovnako sa postupuje, ak súd upustí od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu. V zmysle platnej judikatúry započítanie doby strávenej vo väzbe do uloženého trestu podľa § 45 ods. 1 Tr. zák. prichádza do úvahy len vtedy, keď bol páchateľ vo väzbe v tom konaní, v ktorom došlo k jeho odsúdeniu a u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skúmanie postupov všeobecných súdov rozhodujúcich o väzbe, výrazný zásah do osobnej slobody, trvanie väzby, Maximálna dĺžka väzobného stíhania, nevyhnutná doba väzby, väzba obvineného
Právna veta: 1) Väzba je výrazným zásahom do osobnej slobody obvineného a musí trvať len nevyhnutnú dobu. Maximálna dĺžka väzobného stíhania je zákonom ustanovená, ale skutočnosti, ktoré ju ovplyvňujú, závisia od zistení, ktoré tu boli pri vzatí obvineného do väzby a dosiaľ nepominuli, a okolností, ktoré vyplynú z priebehu trestného konania....................2) Ústavný súd konštatuje, že pri skúmaní postupov všeobecných súdov rozhodujúcich o väzbe nie je jeho úlohou, aby posudzoval smer vedenia vyšetrovania alebo aby sa zaoberal vhodnosťou a opodstatnenosťou získavaných dôkazov, ktoré podľa názoru orgánov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť advokáta za škodu, práva a povinnosti advokáta, objektívna zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za škodu spôsobenú klientovi
Právna veta: stanovenia zákona o advokácii upravujúce práva a povinnosti advokáta, vrátane jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú klientovi (§ 13 až § 21 zákona o advokácii), predstavujú osobitnú právnu normu (lex specialis) vo vzťahu k tým ustanoveniam Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, ktoré stanovujú práva a povinnosti mandatára resp. príkazníka. Všeobecne treba uviesť, že zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s výkonom advokácie v zmysle § 21 zákona o advokácii je tzv. objektívnou zodpovednosťou, teda zodpovednosťou bez ohľadu na zavinenie a nie je teda dôležité, či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: spor o náhradu nákladov konania , právo na súdnu ochranu, rozhodovanie o trovách konania, porušenie základných práv a slobôd
Právna veta: 1) Vo všeobecnosti platí, že spor o náhradu nákladov konania nedosahuje spravidla sám osebe intenzitu predstavujúcu možnosť porušenia základných práv a slobôd, akokoľvek sa môže účastníka konania citeľne dotknúť. Ústavný súd pri posudzovaní problematiky nákladov konania, t. j. problematiky vo vzťahu k predmetu konania pred všeobecnými súdmi vedľajšej, postupuje nanajvýš zdržanlivo a ku zrušeniu napadaného výroku o nákladoch konania sa uchyľuje iba výnimočne, napr. keď zistí, že došlo k porušeniu práva na súdnu ochranu (spravodlivý proces) extrémnym spôsobom alebo že bolo zasiahnuté aj iné zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: úlohy generálneho prokurátor, pôsobnosť prokurátora, vydávanie služobných predpisov, príkazov a pokynov generálnym prokurátorom, pôsobnosť prokurátora v trestnom konaní
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na obsah § 10 zákona o prokuratúre, podľa ktorého generálny prokurátor vydáva na plnenie úloh služobné predpisy, príkazy a pokyny, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a ostatných zamestnancov, a tiež na ustanovenie § 16 zákona o prokuratúre, podľa ktorého generálny prokurátor môže (okrem pôsobnosti vymedzenej v § 11 a § 12 a § 13 ods. 1 zákona o prokuratúre) poveriť iných prokurátorov, aby konali v jeho mene. Podľa § 17 zákona o prokuratúre prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v trestnom konaní v rozsahu ustanovenom osobitnými záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, určenie rozsahu trestného činu, určovanie hodnoty drogy, určovanie hodnoty drogy metodikou používanou KEÚ PZ, škoda
Právna veta: V tomto rozsudku najvyšší súd vyhodnotil ako nesprávne určovanie hodnoty drogy metodikou používanou KEÚ PZ v prípade trestného činu podľa § 172 Trestného zákona (pre ktorý bola obžalovaná sťažovateľka, pozn.). Metodika používaná KEÚ PZ má opodstatnenie v prípade posudzovania trestnosti trestného činu podľa § 171 Trestného zákona, keď sa vychádza z pojmu „obvyklá jednorazová dávka“. Avšak v prípade posudzovania trestnosti trestného činu podľa § 172 Trestného zákona je nutné postupovať pri stanovení rozsahu trestného činu v zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona a vychádzať z „... minimálnej výšky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, porušenie právnej povinnosti, predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu, zodpovednosť za škodu
Právna veta: V ustanovení § 420 Občianskeho zákonníka je upravená všeobecná zodpovednosť za spôsobenú škodu, ktorá vychádza zo zásady zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti, táto zodpovednosť je zodpovednosťou za zavinený právny úkon. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti možno uplatniť, ak sú splnené nasledovné predpoklady zodpovednosti za škodu, 1) porušenie povinnosti (existencia protiprávneho úkonu), 2) vznik škody ako majetkovej ujmy, 3) existencia príčinnej súvislosti medzi protiprávnym úkonom škodcu a vzniknutou škodou, 4) zavinenie toho, kto škodu svoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: úloha ústavného súdu, ochrana ústavnosti konania pred všeobecnými súdmi, procesný postup priečiaci sa zákonu, protiústavnosť a nespravodlivosť konania
Právna veta: 1) Ústavný súd ešte dodáva, že nie je jeho úlohou perfekcionisticky „prerábať“ konanie pred všeobecnými súdmi, a to aj keby k nimi urobeným dielčím procesným úkonom mal výhrady. Úlohou ústavného súdu je ochraňovať ústavnosť (nie „obyčajnú“ zákonnosť) konania pred všeobecnými súdmi. Preto je povinnosťou ústavného súdu rozlišovať medzi prípadmi, kedy procesný postup priečiaci sa zákonu zároveň vyústi do protiústavnosti a nespravodlivosti konania ako celku, a prípady, kedy určitý procesný postup – hoci by ho aj bolo možné osamotene (inkontextuálne) hodnotiť, a to výlučne z formálneho pohľadu ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obsah a účel priznaného zákonného a ústavného práva, poskytnutie príležitosti brániť sa proti obvineniu zo spáchania trestného činu, právo na obhajobu
Právna veta: 1) Každé základné právo a sloboda sa ústavou priznáva len v rozsahu účelu daného práva alebo slobody (II. ÚS 81/99). Účelom práva na obhajobu je poskytnutie príležitosti brániť sa proti obvineniu zo spáchania trestného činu a tiež sa brániť proti tvrdeniam o skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia v trestnom konaní v neprospech účastníka trestného konania. Obsahu a účelu priznaného zákonného a ústavného práva musí korešpondovať možnosť jeho reálneho naplnenia a uplatnenia tými subjektmi, ktorým bolo priznané (I. ÚS 17/99).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, stotožnenie sa generálneho prokurátora so skutočnosťami uvedenými v podnete
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o námietku sťažovateľa, že „generálny prokurátor vedome neuviedol všetky evidentné a preukázateľné porušenia zákonnosti, ale obmedzil sa len na nesprávne uvedenie mena advokáta...“, ústavný súd naostatok uvádza, že je výlučne na zvážení generálneho prokurátora, s ktorými skutočnosťami uvedenými v podnete sa stotožní a argumentačne ich pojme do mimoriadneho dovolania, keďže z ustanovenia § 243e a nasl. OSP možno tiež vyvodiť, že ide o mimoriadny opravný prostriedok, ktorého využitie patrí iba generálnemu prokurátorovi, a nie účastníkovi konania.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: objektívna nezaujatosť, rozhodovať vo veci vlastnej, antidiskriminačná žaloba, zákonná povinnosť sudcov, právo na prerokovanie veci nezávislým z nestranným súdom, právo na zákonného sudcu
Právna veta: 1. Ústavný súd nepodporuje orgány štátu ako sťažovateľov (II. ÚS 80/09, rozhodnutie uvedené pod č. 91/2009 v Zbierke nálezov a uznesení ústavného súdu). Popieral by tak svoje poslanie, zmysel ochrancu slobodnej sféry jednotlivcov. Takéto prípady sú a musia ostať raritné (III. ÚS 105/2011) a absolútne vylúčené musia byť vo veciach trestných, v priestore represie štátu. 2. Požiadavka nestrannosti či nezaujatosti sudcu sa dotýka samej podstaty spravodlivosti a jej vnímania. Nestrannosť znamená absenciu zaujatosti či predsudku, znamená, že sudca nemá žiaden osobný záujem na výsledku konania, re ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prípustnosť ústavnej sťažnosti, podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania) a súbežne podanej ústavnej sťažnosti, lehota na podanie ústavnej sťažnosti, mimoriadny opravný prostriedok, ústavná sťažnosť , ústavná sťažnosť ako ústavný prostriedok ochrany základných práv a slobôd
Právna veta: 1) Ústavný súd preto zaujal názor (podobne I. ÚS 169/09, I. ÚS 289/09, II. ÚS 196/2010), že v prípade podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania) a súbežne podanej ústavnej sťažnosti je táto sťažnosť považovaná za prípustnú až po rozhodnutí o dovolaní. Pritom lehota na podanie ústavnej sťažnosti bude považovaná za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu (porovnaj k tomu aj rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 8. novembra 2007 vo veci Soffer proti Českej republike, sťažnosť č. 31419/04, alebo rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 12. novembra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dočasná úprava určitého okruhu vzťahov, zabezpečovací inštitút civilného procesu, predpoklad pre záver o porušení základných práv a slobôd, právo na súdnu ochranu, dočasnosť predbežného opatrenia, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: 1) Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov civilného procesu, ktorého zabezpečovacia funkcia má za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli pred začatím konania alebo v jeho priebehu nastať. Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi subjektmi. Nariadením predbežného opatrenia nezískava jeden z účastníkov práva, o ktorých sa má rozhodnúť až v budúcnosti, ale sa ním len dočasne upravuje určitý okruh vzťahov. Podľa názoru ústavného súdu rozhodovanie o návrhu na predbežné opatren ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu postupovať v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania, rýchla a účinná ochrana práv, priebeh konania, príprava pojednávania
Právna veta: 1) Prvoradou povinnosťou súdu a sudcu je organizovať procesný postup v súdnom konaní tak, aby sa čo najskôr odstránil stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa osoba obrátila na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie. Takáto povinnosť je konkretizovaná jednak v § 6 OSP, ktorý súdom prikazuje, aby v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania postupovali tak, aby ochrana ich práv bola rýchla a účinná, jednak v § 100 OSP, podľa ktorého akonáhle sa konanie začalo, postupuje v ňom súd bez ďalších návrhov tak, aby bola vec čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, a napokon v § 114 ods. 1 OSP, podľa ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: zaplatenie preddavku znalcovi potrebného na obstaranie materiálu používaného pri analýze, osobitná prax spojenú s charakterom znaleckého dokazovania, primeraný preddavok na trovy znaleckého dokazovania, Vykonanie analýzy DNA , znalecké dokazovanie , potreba vykonať znalecké dokazovanie
Právna veta: 1) Podľa dotknutej právnej úpravy má konajúci súd, ak to je možné, vybrať od účastníkov konania vždy primeraný preddavok na trovy znaleckého dokazovania. Keďže v posudzovanej veci sťažovateľov ide o osobitnú prax spojenú s charakterom znaleckého dokazovania, kde vykonanie analýzy DNA je podmienené zaplatením preddavku znalcovi potrebného na obstaranie materiálu používaného pri analýze, je úlohou konajúceho súdu maximálne efektívne zorganizovať svoj postup a pružne vyriešiť predbežnú otázku úhrady predmetného preddavku.................2) Ústavný súd sa domnieva, že sa v tomto smere okresný sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základ pre výpočet náhrady za úkon právnej služby, náhrada trov konania, priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky
Právna veta: 1) Ústavný súd podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) priznal sťažovateľovi náhradu trov konania. Základom pre výpočet náhrady za úkon právnej služby je v danom prípade priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky v prvom polroku 2012 v sume 781 €. Ústavný súd priznal sťažovateľovi (§ 36 ods. 2 zákona o ústavnom súde) náhradu trov konania za dva úkony právnej služby vykonané v roku 2013 (príprava a prevzatie vec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti sudcu, čiastkový procesný postup všeobecného súdu, zabezpečenie rozhodovania sporovej veci nestranným súdom, vylúčenie alebo nevylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, kvalita rozhodovania súdu o námietke zaujatosti sudcu
Právna veta: 1) Predmet konania o uplatnenej námietke zaujatosti konajúceho sudcu nemožno stotožňovať s predmetom konania, v ktorom dotknutý sudca koná a rozhoduje. Konanie o uplatnenej námietke zaujatosti končí rozhodnutím, ktorým konkrétny sudca je, alebo nie je vylúčený z prerokúvania a rozhodovania určitej veci. Toto rozhodnutie však nie je rozhodnutím o otázke tvoriacej predmet sporového konania, v ktorom namietaný sudca konal...............................2) Konanie o uplatnenej námietke zaujatosti sudcu preto predstavuje čiastkový procesný postup všeobecného súdu smerujúci k rozhodnutiu slúžiacemu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: výživné rodičov k deťom, skúmanie pomerov povinného rodiča, nemožnosť súdu odchýliť sa od povinným rodičom preukazovaných skutočností, svojvôľa pri výklade a aplikácii zákonného predpisu súdom
Právna veta: 1) Rozhodovanie o výživnom a najmä skúmanie pomerov povinného rodiča nie je vždy mechanické a súdu umožňuje odchýliť sa od povinným rodičom preukazovaných skutočností, prípadne tieto nezohľadniť. ..........................2) O svojvôli pri výklade a aplikácii zákonného predpisu súdom by bolo možné uvažovať len v prípade, ak by sa tento natoľko odchýlil od znenia príslušných ustanovení, že by zásadne poprel ich účel a význam.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstraňovanie novovytvoreného stavu právnej neistoty okamžitým nastolením právnej istoty novej, dostatočný skutkový podklad, nariadenie pojednávania dovolacím súdom, povinnosť najvyššieho súdu zmeniť dovolaním napadnuté rozhodnutie
Právna veta: 1) Ustanovenie § 243b ods. 2 (v spojení s § 243i ods. 2) OSP ukladá najvyššiemu súdu povinnosť zmeniť dovolaním napadnuté rozhodnutie, ak má najvyšší súd na takéto rozhodnutie vytvorený dostatočný skutkový podklad. Je zrejmé, že zmena právoplatného rozhodnutia na rozdiel od jeho zrušenia síce do raz vytvoreného stavu právnej istoty zasahuje, zároveň však novovytvorený stav právnej neistoty odstraňuje okamžitým nastolením právnej istoty novej. Prekvapivým momentom vyplývajúcim z takého spôsobu rozhodovania možno podľa názoru ústavného súdu efektívne čeliť nariadením pojednávania pred dovolacím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: správne súdnictvo, ochrana slobodnej sféry súkromných osôb, konanie pred správnym súdom, účel ústavnej sťažnosti, konanie pred ústavným súdom, ústavný súd slovenskej republiky
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu konanie pred správnym súdom súvisí s postavením sťažovateľa ako nositeľa moci, aj keď pred súdom túto moc vrchnostensky nevykonáva, a preto aj procesné práva sú prepojené s jeho mocenským postavením, a ich porušenie nemôže byť teda namietané cez ústavnú sťažnosť. Súdna ochrana zvlášť v správnom súdnictve súvisí taktiež s ochranou slobodnej sféry súkromných osôb, a to špecificky pred výkonnou mocou. Sťažovateľ sa snaží zvrátiť pre neho nepriaznivé rozhodnutie, čím by mohol poškodiť súkromnú osobu – navrhovateľa v správnom súdnictve. Už správny súd je ochranou pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odklad exekúcie pri očakávanom zastavení, ochrana povinného pred účinkami výkonu exekúcie, trvalý zásah do majetkovej a sociálnej situácie povinného, porušenie základného práva a slobody
Právna veta: 1) Účelom úpravy odkladu exekúcie pri očakávanom zastavení podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku je zabezpečenie ochrany povinného pred účinkami výkonu exekúcie (odňatie a predaj majetku), ktoré by v prípade zastavenia exekúcie nebolo dosť dobre možné zvrátiť a ktoré by pre povinného mohli znamenať trvalý zásah do jeho majetkovej a sociálnej situácie. Posúdenie existencie dôvodov odkladu je v prvom rade úlohou exekučného súdu, ktorému ju zveruje zákon. Priestor zásahu ústavného súdu sa obmedzuje v zásade len na prípady, keď je rozhodnutie exekučného súdu arbitrárne, a teda z ústavného hľadiska ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, vyhovenie podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb , neexistencia právneho nároku na podanie mimoriadneho dovolania, možnosť generálneho prokurátora rozhodnúť o tom, či podá, alebo nepodá mimoriadne dovolanie
Právna veta: 1) Podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu na vyhovenie podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb na podanie mimoriadneho dovolania neexistuje právny nárok, t. j. osobe, ktorá takýto podnet podala, nevzniká právo na jeho prijatie, resp. akceptovanie, a preto generálny prokurátor nemá povinnosť takémuto podnetu vyhovieť. Je na úvahe generálneho prokurátora rozhodnúť o tom, či podá, alebo nepodá mimoriadne dovolanie. Ústavný súd pre úplnosť uvádza, že v okolnostiach prípadu sťažovateľky bolo písomné oznámenie krajskej prokuratúry o vybavení jej podnetu na podanie mimoriadneho dovolani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sloboda pohybu a pobytu, nariadenie dohľadu nad osobou sťažovateľa, uloženie zákazu vycestovania do zahraničia, ústavne konformné rozhodnutie, obmedzené zákonom
Právna veta: Ústavný súd nezistil, že by rozhodnutie súdu druhého stupňa sp. zn. 3 Tos 6/2013 z 27. marca 2013 mohlo akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do základného práva sťažovateľa na osobnú slobodu, a preto nariadenie dohľadu nad osobou sťažovateľa probačným a mediačným úradníkom, ako aj uloženie mu zákazu vycestovania do zahraničia a povinnosti hlásiť sa probačnému a mediačnému úradníkovi je potrebné považovať za ústavne konformné rozhodnutie. A keďže toto rozhodnutie nemožno považovať vo veci sťažovateľa za nelegitímne, nemohlo dôjsť ani k zásahu do základného práva na slobodu pohybu a pobytu (čl. 23 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť odvolacieho súdu brať na zreteľ existujúcu podobu odôvodnenia prvostupňového rozsudku, dostatočne konkrétne a detailné výhrady, opätovné rozhodnutie o odvolaní proti rozsudku okresného súdu, spôsoby rozhodnutia odvolacieho súdu
Právna veta: 1) Pri opätovnom rozhodovaní o odvolaniach proti rozsudku okresného súdu vo veci samej za podmienky, že nedôjde k zmene jeho postoja k dôvodnosti odvolacích námietok, bude úlohou krajského súdu formulovať dostatočne konkrétne a detailné výhrady ku kvalite odôvodnenia prvostupňového meritórneho rozhodnutia, a to v otázke posúdenia dôvodnosti sťažovateľom uplatneného nároku v časti týkajúcej sa ušlého zisku spočívajúceho v strate na zárobku, ako aj v časti týkajúcej sa nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným stíhaním sťažovateľa. Krajský súd bude pritom povinný brať dôsledne na zreteľ existujúcu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: porušenie základých práv a slobôd, zrušenie nariadeného predbežného opatrenia, právo na súdnu ochranu, predbežné opatrenie podla O.s.p, návrh na nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu rozhodovanie o návrhu na predbežné opatrenie, resp. o návrhu na zrušenie nariadeného predbežného opatrenia možno považovať za súčasť základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Predpokladom na záver o porušení základných práv a slobôd je však také porušenie, ktoré nie je napraviteľné alebo odstrániteľné činnosťou všeobecného súdu pred začatím konania alebo v konaní o veci samej (§ 74 a nasl. OSP; obdobne I. ÚS 46/00).
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenie limitujúce zásahy štátu vo vzťahu k nositeľom základných práv a slobôd, rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, porušenie konkrétneho základného práva alebo slobody
Právna veta: 1) Ústavný súd uvádza, že článok 12 ods. 1 ústavy neobsahuje garanciu konkrétneho základného práva a slobody, ale je akýmsi základným či všeobecným ustanovením limitujúcim zásahy štátu vo vzťahu k nositeľom základných práv a slobôd. V nadväznosti na uvedené treba konštatovať, že v prípade sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje vždy o porušení konkrétneho základného práva alebo slobody zakotveného v druhej hlave ústavy, prípadne práva zaručeného medzinárodnými zmluvami o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Porušenie iného článku ústavy možno teda podaním individuálne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, spôsobilosť naplniť účel ochrany, ktorú ústavný súd poskytuje, základná a neodstrániteľná prekážka konania, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, oneskorenosť podania ústavnej sťažnosti
Právna veta: 1) Ústavný súd poznamenáva, že oneskorenosť podania sťažnosti je základnou a neodstrániteľnou prekážkou konania, a ústavný súd už nepovažoval za dôvodné v rámci predbežného prerokovania sťažnosti skúmať existenciu ďalších možných dôvodov brániacich prijatiu sťažnosti na ďalšie konanie vyplývajúcich z ustanovenia § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde (napr. pre zjavnú neopodstatnenosť), čo sa týka namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy postupom okresného súdu, pretože sťažnosť bola podaná ústavnému súdu dávno po právoplatnom skončení konania na okresnom súde, t. j. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov, nezlučiteľné rozsudky, konflikt medzi dvomi rozsudkami, zásada vzájomnej dôvery, vecné preskúmanie rozsudku, nariadenie Rady (ES) č.44/2001 čl.34 bod 4, výkon rozsudku v občianskej alebo obchodnej veci, rozsudok posúdený iným štátom
Právna veta: 1) Článok 34 bod 4 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatní na nezlučiteľné rozsudky vydané súdmi toho istého členského štátu. 2) Osoba podliehajúca súdnej právomoci nemôže na účely spochybnenia výsledku uvedených opravných prostriedkov využiť dôvody nevykonateľnosti rozsudkov vydaných v inom členskom štáte. 3) Výklad článku 34 bodu 4 tohto nariadenia, podľa ktorého sa toto ustanovenie týka tiež konfliktu medzi dvomi rozsudkami pochádzajúcimi z toho istého č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: spoločný systém dane z pridanej hodnoty, Predaj cestovných služieb verejnosti, možnosť stanovenia daňového základu prirážky pre cestovnú kanceláriu, základ dane, maloobchodná cestovná kancelária , suma DPH nezodpovedajúca skutočne účtovanej, osobitná uprava pre cestovné kancelárie, cestovná kancelária
Právna veta: 1) Španielske kráľovstvo si tým, že: – vylúčilo z osobitnej úpravy pre cestovné kancelárie predaj cestovných služieb verejnosti zo strany maloobchodných cestovných kancelárií vystupujúcich vo vlastnom mene, pričom išlo o cestovné služby organizované veľkoobchodnými cestovnými kanceláriami, – povolilo cestovným kanceláriám za určitých okolností uvádzať na faktúre celkovú sumu dane z pridanej hodnoty, ktorá nezodpovedá dani skutočne účtovanej zákazníkovi, a povolilo zákazníkovi v prípade, ak je platiteľom dane, odpočítať túto celkovú sumu od splatnej dane z pridanej hodnoty, a – povolilo cest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Podpora kogenerácie, zásada rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, Vnútorný trh s elektrickou energiou, drevný odpad, vlastnosti rôznych druhov biomasy, rôzne enviromentálne aspekty
Právna veta: 1) Článok 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že jeho rozsah pôsobnosti nie je obmedzený len na tie kogeneračné zariadenia, ktoré majú vlastnosti zariadení vysoko účinnej kogenerácie v zmysle tejto smernice. 2) Pri súčasnom stave práva Únie zásada rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ktorá je zakotvená najmä v článkoch 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie, nebráni členským štát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: spoločný systém dane z pridanej hodnoty, Poskytovanie služieb spočívajúcich v oprave a v zariadení bytu, poskytovanie služieb za protihodnotu, priama súvislosť medzi dodaním tovarov, poskytnutím služieb a protihodnotou, protihodnota vyjadrená v naturáliách, poskytovanie služieb vyjadriteľné v peniazoch, prevzatie zariadeného bytu, Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra
Právna veta: 1) Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že poskytovanie služieb spočívajúcich v oprave a v zariadení bytu sa má považovať za poskytovanie služieb za protihodnotu, pokiaľ sa na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom tohto bytu poskytovateľ uvedených služieb na jednej strane zaviaže, že tieto služby poskytne na svoje náklady, a na druhej strane získa právo užívať uvedený byt na účely svojej hospodárskej činnosti počas trvania tejto zmluvy bez toho, aby bol povinný platiť nájomné, zatiaľ čo v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Zásady účinnej súdnej ochrany a rešpektovania práva na obhajobu, zverejňovanie účtovných dokladov, poskytnutie možnosti vyjadriť sa k nesplneniu povinnosti, akt spôsobujúci ujmu, článok 49 ZFEÚ, 54 ZFEÚ, údaje pobočiek v členskom štáte spravované právom iného štátu
Právna veta: 1) S výhradou overení, ktoré má uskutočniť vnútroštátny súd, sa články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ, zásady účinnej súdnej ochrany a rešpektovania práva na obhajobu, ako aj článok 12 jedenástej smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu, musia vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, podľa ktorej sa v prípade prekročenia lehoty deviatich mesiacov stanovene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Zásada zákazu diskriminácie, Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, Zamestnanecký dôchodkový systém, riziko smrti, nespôsobilosti a vážnej choroby, odstupňovanie príspevkov na základe veku
Právna veta: 1) Zásada zákazu diskriminácie na základe veku, ktorá je zakotvená v článku 21 Charty základných práv Európskej únie a konkretizovaná smernicou Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a konkrétnejšie článok 2 a článok 6 ods. 1 tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia zamestnaneckému dôchodkovému systému, v rámci ktorého zamestnávateľ vypláca ako súčasť odmeny vekovo odstupňované príspevky do dôchodkového systému, pokiaľ rozdielne zaobchádzanie na základe veku, ktoré z toho vyplýva, je primerané a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave, náhrada ceny cestovného dokladu, podmienky náhrady ceny prepravného dokladu, Nariadenie náhrady ceny prepravného dokladu, Rada (ES) 1371/2007 čl.30 ods..1, medzinárodná železničná preprava
Právna veta: 1. Článok 30 ods. 1 prvý pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny orgán zodpovedný za vykonávanie tohto nariadenia nie je oprávnený v prípade neexistencie takého ustanovenia vo vnútroštátnom práve záväzne nariadiť železničnému podniku, ktorého podmienky náhrady ceny prepravného dokladu nie sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 17 tohto nariadenia, konkrétny obsah týchto podmienok.. 2. Článok 17 nariadenia č. 1371/2007 treba vykladať v t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Obmedzenia na vydávanie povolení na zriadenie nových predajní očnej optiky, Ochrana verejné zdravia, článok 49 ZFEÚ , vydanie povolenia na otvorenie očnej optiky, počet obyvateľov na jednu očnú optiku, minimálna vzdialenosť medzi očnými optikami
Právna veta: Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej regionálnej právnej úprave, aká je vo veci samej, ktorá ukladá obmedzenia na vydávanie povolení na zriadenie nových predajní očnej optiky, keď stanovuje, že: – v každej geografickej oblasti sa v zásade môže zriadiť jedna predajňa očnej optiky na 8 000 obyvateľov a – každá nová predajňa očnej optiky musí v zásade dodržiavať minimálnu vzdialenosť 300 metrov od už existujúcich predajní, pokiaľ príslušné orgány náležite – a síce na základe transparentných a objektívnych kritérií – využívajú oprávnenia, ktoré im predmetná právna úprava ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, starobný dôchodok, Dávky v invalidite, dôchodkové dávky, plat za disponibilitu, vhodné náhradné pracovné miesto
Právna veta: 1) Článok 6 ods. 2 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatní len na dôchodkové dávky a dávky v invalidite, ktoré patria do zamestnaneckého systému sociálneho zabezpečenia. 2) Článok 2 a článok 6 ods. 1 smernice 2000/78 sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, na základe ktorej štátni zamestnanci, ktorí dosiahli vek umožňujúci im poberať starobný dôchodok, nemôžu z tohto jediného dôvodu poberať plat za disponibilitu, ktorý je určený št ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: slobodné poskytovanie služieb, klauzula „standstill“ , Európska dohoda o pridružení, zavedenie nového reštriktívneho opatrenia, pasívne slobodné poskytovanie služieb, turecký štátny občan ako príjemca služby v členskom štáte EÚ, dodatkový protokol Európskej dohody o pridružení
Právna veta: 1) Pojem „[slobodné poskytovanie služieb]“ uvedený v článku 41 ods. 1 dodatkového protokolu, podpísaného 23. novembra 1970 v Bruseli a v mene Spoločenstva uzavretého, schváleného a potvrdeného nariadením Rady (EHS) č. 2760/72 z 19. decembra 1972, sa má vykladať v tom zmysle, že nezahŕňa slobodu pre tureckých štátnych príslušníkov, príjemcov služieb, navštíviť členský štát na účely prijímania služieb v tomto štáte. 2) Výklad pojmu slobodné poskytovanie služieb v zmysle ustanovení dohody o pridružení a jej dodatkového protokolu na jednej strane, ako aj v zmysle Zmluvy na druhej strane závisí ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: Právo na pobyt, Poberateľ starobného dôchodku, Podmienka dostatočných zdrojov, záťaž pre systém sociálnej pomoci, kompenzačný príspevok, ekonomicky nečinný štátny príslušník, zásada proporcionality, pobyt dlhší ako tri mesiace, osobitné nepríspevkové dávky, automatické vylúčenie ekonomicky nečinných občanov iných členských štátov, vydanie registračného potvrdenia
Právna veta: 1) Právo Únie, tak ako vyplýva najmä z článku 7 ods. 1 písm. b), článku 8 ods. 4 a článku 24 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá aj počas obdobia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: systém sociálneho zabezpečenia, náhrada za rodičovskú dovolenku, rodinná dávka, pokrytie rodinných výdavkov, bremeno výdavkov na starostlivosť o deti, dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom, nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna
Právna veta: 1) Článok 1 písm. u) bod i) a článok 4 ods. 1 písm. h) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998, sa musia vykladať v tom zmysle, že náhrada za rodičovskú dovolenku, akú zriadila luxemburská právna úprava, predstavuje rodinnú dávku v zmysle tohto nariadenia. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: konkurzné konanie, konkurzna podstata, platba poukázaná veriteľovi dlžníka, Splnenie záväzku v prospech dlžníka, kontrola správcu konkurznej podstaty, nariadenie (ES) č.1346/2000, prenesenie majetku konkurznej podstaty , zmenšenie konkurznej podstaty o pohľadávky dlžníka v úpadku
Právna veta: 1) Článok 24 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že do pôsobnosti tohto ustanovenia nepatrí platba poukázaná veriteľovi dlžníka, ktorá bola uskutočnená na príkaz tohto dlžníka, voči ktorému sa začalo konkurzné konanie. 2) Článok 24 ods. 1 okrem toho stanovuje, že záväzok, ktorý bol splnený v prospech dlžníka v úpadku, sa mal splniť v prospech správcu konkurznej podstaty. Z tohto spresnenia jednoznačne vyplýva, že tento článok sa týka pohľadávok dlžníka v úpadku, ktoré sa po začatí konkurzného konania stali pohľadávkami prot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, Dĺžka zákazu vstupu, porušenie zákazu vstupu, vážna hrozba pre verejný poriadok, rozhodnutie o vyhostení , smernica 2008/115/ES, návrat občana tretieho štátu ako trestná sankcia , integrácia cudzích štátnych príslušníkov
Právna veta: 1. Článok 11 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je § 11 ods. 1 zákona o pobyte, zárobkovej činnosti a integrácii cudzích štátnych príslušníkov na spolkovom území (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), ktorá obmedzenie dĺžky zákazu vstupu podriaďuje tomu, aby dotknutý š ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: zabezpečenie stabilnej úrovne príjmu pre výrobcov, zachovanie vidieckych oblastí, záruka stabilnej úrovne príjmu, primeraná životná úroveň, nárok na dodatočnú platbu, podpora poľnohospodárskeho priemyslu
Právna veta: 1) Preskúmanie článku 69 nariadenia č. 1782/2003 vo vzťahu k článku 32 ES neodhalilo nijakú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na jeho platnosť. O porušení cieľov zabezpečenia stabilnej úrovne príjmu pre výrobcov a zachovania vidieckych oblastí. 2) Vnútroštátny súd sa pýta, či článok 69 nariadenia č. 1782/2003 porušuje „ciele zabezpečenia stabilnej úrovne príjmu pre výrobcov“ a „zachovania vidieckych oblastí“, keďže jeho uplatňovanie by mohlo mať za následok, že poľnohospodári nebudú mať záruku stabilnej úrovne príjmu a rozhodnú sa nepokračovať v pestovaní tabaku. Pokiaľ ide o zabezpečenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: Nekalé obchodné praktiky, rozpor s požiadavkami odbornej starostlivosti , klamlivé a agresívne praktiky, nekalá praktika spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu, smernica 2005/29/ES, praktika platne považovaná za nekalú, zákaz klamlivých praktík, povaha a hlavný znak produktu
Právna veta: 1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že ak obchodná praktika spĺňa všetky kritériá uvedené v článku 6 ods. 1 tejto smernice na to, aby bola kvalifikovaná ako klamlivá praktika voči spotrebiteľovi, nemá sa overovať, či taká praktik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: Uznávanie odborných kvalifikácií, cyklus špecializovanej odbornej prípravy, základná lekárska odborná príprava, dokladu o odbornej príprave lekára, Spoločná odborná príprava, povolanie zubného lekára, doklad o špecializovanej odbornej príprave lekára alebo zubára, Rada (ES) č.1137/2008, sloboda usadiť sa
Právna veta: 1. a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát vytvoril cyklus špecializovanej odbornej prípravy tak v oblasti medicíny, ako aj v oblasti zubného lekárstva, ktorej názov nezodpovedá špecializovaným odborným prípravám uvedeným, pokiaľ ide o tento členský štát, v prílohe V tejto smernice. Takáto špecializovaná odborná príprava môže byť prístupná iba osobám, ktoré ukončili zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: právo na materskú dovolenku, Zásada rovnosti zaobchádzania s mužmi a ženami, verejný systém sociálneho zabezpečenia, tehotné zamestnankyne a zamestnankyne kráto po pôrode, matka nepoistená vo verejnom systéme sociálneho zabezpečenia, biologický otec a adoptívny otec, materská dovolenka čepaná otcom dieťaťa
Právna veta: 1) Smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a smernicu Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky, treba vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: nárok na platenú dovolenku, Narušenie jednoty a vnútorného súladu práva Únie, organizácia pracovného času, zásada sociálneho práva Únie, nárok na prenos dovolenky, Služobný poriadok úradníkov EÚ, smernica 2003/88/ES, 2012, Komisia/Strack (T‑268/11
Právna veta: 1) 1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (odvolacia komora) z 8. novembra 2012, Komisia/Strack (T‑268/11 P), narúša jednotu a vnútorný súlad práva Únie v rozsahu, v akom Všeobecný súd Európskej únie ako odvolací súd podal v rozpore s nárokom na platenú dovolenku za kalendárny rok ako zásadou sociálneho práva Únie, taktiež vyslovene zakotvenou v článku 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie a najmä stanovenou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, ako ho vykladá judikatúra Súdneho dvora Európskej ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: Ochranné známky, obmedzenia výlučného práva, vlastné funkcie ochrannej známky, používanie rovnakého označenia bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, smernica 89/104/EHS, zdieľanie ochrannej známky, súhlas so zápisom už zapísaných ochranných známok, základná funkcia ochrannej známky, výlučné právo ochranných známok
Právna veta: 1) Článok 5 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, bráni tomu, aby majiteľ ochranných známok, ktorý v rámci ich zdieľania s treťou osobou súhlasil, aby táto tretia osoba používala na niektoré tovary patriace do tried, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané, označenia rovnaké, ako sú jeho ochranné známky, a ktorý s tým už súhlasí, bol pripravený o akúkoľvek možnosť odvolať sa na svoje výlučné právo z uvedených ochranných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: spoločný systém dane z pridanej hodnoty, určenie odpočítateľnej pomernej časti dane z pridanej hodnoty, Výpočet odpočítateľnej pomernej časti, obrat dosiahnutý pobočkami, obrat dosiahnutý pobočkami spoločnosti, odpočítanie dane zaplatenej na vstupe, pomerné odpočítanie dane, pobočky so sídlom v iných členských štátoch alebo tretích štátoch, nezohľadnenie obratu, Článok 17 ods. 2 a 5 a článok 19 ods. 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája
Právna veta: 1. Článok 17 ods. 2 a 5 a článok 19 ods. 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa majú vykladať v tom zmysle, že spoločnosť, ktorej ústredie sa nachádza v jednom členskom štáte, nemôže na určenie odpočítateľnej pomernej časti DPH, ktorá sa na ňu uplatňuje, zohľadniť obrat dosiahnutý jej pobočkami so sídlom v iných členských štátoch. 2. Článok 17 ods. 3 písm. a) a c) a článok 19 ods. 1 šiestej smernice 77/388 sa majú vykladať v tom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: Podpora rozvoja vidieka, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, umelo vytvorené podmienky, investičný projekt, Spoločná poľnohospodárska politika, nariadenie (EÚ) č.65/2011, pomoc na zakladanie a rozvoj mikropodnikov, zneužívajúce konanie, realizácia kontrolných postupov a krížového plnenia
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 8 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka, sa má vykladať v tom zmysle, že podmienky jeho uplatňovania vyžadujú existenciu objektívnej a subjektívnej okolnosti. Podľa prvej z týchto okolností vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby posúdil objektívne okolnosti prejednávanej veci, ktoré umožňujú dospieť k záveru, že cieľ sledovaný systémom podpory z Európskeho poľnohospodárskeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: poskytovanie lekárskych služieb, úradný cenník lekárskych výkonov, zakaz reklamy v rozpore s profesijnou etikou, pravidlá výkonu povolania, Poskytovateľ služby, automatická dočasná registrácia, členstvo v profesijnej organizácii alebo v profesijnom orgáne
Právna veta: 1. Článok 5 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií sa má vykladať v tom zmysle, že do jeho vecnej pôsobnosti nepatria také vnútroštátne pravidlá, ktoré sa nachádzajú jednak v § 12 ods. 1 lekárskeho etického kódexu spolkovej krajiny Hesensko, podľa ktorého odmeny musia byť primerané a na ich výpočet sa má uplatniť úradný cenník lekárskych výkonov, pokiaľ zákonné ustanovenia nestanovujú niečo iné, a jednak v § 27 ods. 3 tohto kódexu, ktorý lekárom zakazuje akúkoľvek reklamu v rozpore s profesijnou etikou. 2) Je však úlohou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov , Pojem občianske a obchodné veci, Náhrada škody z dôvodu spoluúčasti na daňovom úniku, spory medzi orgánom verejnej moci a osobou súkromného práva, podvod na dani z pridanej hodnoty, nariadenie (ES) č.44/2001, daňový únik spáchaný treťou osobou, náhrada škody spôsobená zločineckou skupinou
Právna veta: 1) Pojem „občianske a obchodné veci“ v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že zahŕňa žalobu, ktorou orgán verejnej moci jedného členského štátu požaduje od fyzických a právnických osôb s bydliskom alebo sídlom v inom členskom štáte náhradu škody spôsobenej zločineckou skupinou, ktorej cieľom bolo dopustiť sa podvodu s daňou z pridanej hodnoty splatnou v prvom členskom štáte. 2) Vo vzťahoch medzi členskými štátmi nariadenie č. 44/2001 v súčasnosti n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: postupy zadávania verejných zákaziek, verejnoprávna profesijná komora, určovanie výšky príspevkov, nepriame financovanie, zákaz činnosti s cieľom dosiahnutia zisku, financovanie príspevkami vybranými od členov lekárskej komory, orgán vykonávajúci dohľad
Právna veta: 1) Článok 1 ods. 9 druhý pododsek písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa má vykladať v tom zmysle, že taká inštitúcia, akou je verejnoprávna profesijná komora, nespĺňa ani kritérium, podľa ktorého je z väčšej časti financovaná orgánmi verejnej moci, ak je táto inštitúcia z väčšej časti financovaná príspevkami, ktoré vyberá od svojich členov, ktorých výšku ju zákon oprávňuje určiť a vyberať, v prípade, že tento zákon neurčuje ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: zásada rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, Pracovná zmluva uzatvorená pred pristúpením členského štátu, pojem prepustenie, všeobecná politika prepúšťania zo zamestnania, veková hranica na vznik nároku na starobný dôchodok, uplynutie obdobia po pristúpení, rozdielny vek mužov a žien pri vzniku nároku na starobný dôchodok, článok 3 ods. 1 písm. c) smernice Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 1 písm. c) smernice Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava vo veci samej, skladajúca sa zo služobného poriadku tvoriaceho súčasť pracovnej zmluvy uzatvorenej pred pristúpením predmetného členského štátu k Európskej únii, ktorá stanovuje, že pracovný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: ochrana slabšej zmluvnej strany, Rímsky dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, užšia väzba pracovnej zmluvy, subsidiárny hraničný ukazovateľ, miesto obvyklého vykonávania práce, zmluva s užšou väzbou s iným členským štátom
Právna veta: 1) Článok 6 ods. 2 Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, otvoreného na podpis v Ríme 19. júna 1980, sa má vykladať v tom zmysle, že aj v prípade, ak zamestnanec vykonáva v rámci plnenia pracovnej zmluvy prácu obvykle, dlhodobo a nepretržite v tom istom štáte, môže vnútroštátny súd na základe poslednej časti vety tohto ustanovenia odmietnuť uplatnenie právneho poriadku štátu, v ktorom sa obvykle vykonáva práca, ak zo všetkých okolností vyplýva, že uvedená zmluva má užšiu väzbu s iným štátom. 2) Na účely určenia rozhodného práva sa musí hraničný ukazovateľ, podľa ktorého sa predmetná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: zásada právnej istoty, činnosti spojené s hazardnými hrami, Požiadavka policajného povolenia a koncesie, zásada rovnosti zaobchádzania a zásada efektivity, minimálna vzdialenosť medzi zariadeniami, cezhraničná činnosť v odvetví hier, fyzická kontrola zástupcov podniku , povolenie na hazardné hry , zákaz hazardných hier
Právna veta: 1. Články 43 ES a 49 ES sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej musia spoločnosti, ktoré chcú vykonávať činnosti spojené s hazardnými hrami, získať okrem koncesie udelenej štátom na tento účel aj policajné povolenie, pričom vydanie takého povolenia sa obmedzuje predovšetkým na žiadateľov, ktorí už sú držiteľmi koncesie. 2. Články 43 ES a 49 ES, ako aj zásada rovnosti zaobchádzania a zásada efektivity sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby členský štát, ktorý v rozpore s právom Únie vylúčil jeden druh prevádzkovateľov z udeľovania konce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Kľúčové slová: právo byť vypočutý, právo na obhajobu, neoprávnenie zdržiavanie sa na území členského štátu, predĺženie zaistenia, Prisťahovalecká politika, zrušenie zaistenia, návrat občanov tretích štátov
Právna veta: 1) Právo Únie, najmä článok 15 ods. 2 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že ak sa v správnom konaní rozhodlo o predĺžení zaistenia, pričom bolo porušené právo byť vypočutý, vnútroštátny súd poverený posúdením zákonnosti tohto rozhodnutia by mal rozhodnúť o zrušení zaistenia len vtedy, ak usúdi, že vzhľadom na všetky skutkové a právne okolnosti každého jednotlivého prípadu toto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: povinnosť prispievať na výživu maloletého dieťaťa, minimálne výživné v rodinnom práve, platenie výživného z dávky v hmotnej núdzi, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Pretože podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. účinného od 1. apríla 2005 každý rodič bez ohľadu na svoje skutočné schopnosti a možnosti je povinný prispievať na maloleté dieťa alebo nezaopatrené plnoleté dieťa 30 % zo sumy aktuálneho životného minima, to znamená, že minimálne výživné je povinný platiť aj rodič, ktorý nemá žiaden príjem, prípadne je poberateľom len dávky v hmotnej núdzi.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zásah do výkonu rodičovských práv, rovnocenné striedanie oboch rodičov na výchove a starostlivosti o dieťa, zákaz styku rodiča s dieťaťom, konflikty medzi rodičmi
Právna veta: Konajúci súd rozhodol v súlade s právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, o rovnocennom striedaní oboch rodičov na výchove a starostlivosti o maloleté deti v pomere 50/50 a odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na psychologické štúdie dokazujúce, že uprednostňovanie role matky pred rolou otca nie je v záujme detí, pretože tieto obidve role sú nezastupiteľné. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na konštantnú judikatúru, z ktorej vyplýva, že konflikty medzi rodičmi a obava toho, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti zo sty ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena rozhodnutia o výživnom, zmena pomerov, určenie výživného, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, vyživovacia povinnosť k deťom, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Predpokladom zmeny rozhodnutia o výživnom podľa ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine je výrazná zmena pomerov tých okolností na strane oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom, pričom musí ísť o zmenu trvalú nielen prechodnú a musí sa jednať o zásadnú zmenu v tých okolnostiach, z ktorých vychádzalo prechádzajúce rozhodnutie súdu o výživnom. Z tohto dôvodu je preto potrebné porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce rozhodnutie súdu o výživnom s pomermi existujúcimi v čase rozhodovania súdu o návrhu na zmenu výživného. Pri rozhodovaní o zme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správca konkurznej podstaty, súpis konkurznej podstaty, konkurzné konanie, vylučovacia žaloba, speňaženie majetku úpadcu, vlastnícke právo úpadcu k zapisovaným veciam, námietka zapísania veci do konkurznej podstaty
Právna veta: Správca konkurznej podstaty úpadcu zaradí do súpisu každú vec, o ktorej je presvedčený, že patrí alebo môže patriť do podstaty. Nemá pritom povinnosť skúmať existenciu vlastníckeho práva úpadcu k zapisovaným veciam a vec do súpisu zaradí aj v prípade, ak má pochybnosti, či skutočne do podstaty patrí. Vtedy ju ale zapíše do podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo o iných dôvodoch, ktoré jej zaradenie do súpisu spochybňujú. Konkurzný súd posúdi dôvody spochybňujúce zaradenie veci do podstaty a buď vec z podstaty vyradí, alebo osobe, ktorá spochybňuje zaradenie veci do pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, odvrátenie hroziacej škody, náhrada účelne vynaložených nákladov na odvrátenie škody, všeobecná zodpovednosť, predchádzanie hroziacim škodám
Právna veta: Za škodu podľa § 419 Obč. zák. zodpovedá ten, kto zavinil vznik hrozby škody. Tento subjekt je tiež povinný nahradiť účelne vynaložené náklady tomu, kto odvracal hroziacu škodu. O odvrátenie hroziacej škody v zmysle § 419 Obč. zák. ide iba v prípade, ak škoda síce hrozila, ale v dôsledku jej odvrátenia reálne nevznikla. Ak totiž škoda vznikne, postupuje sa podľa § 420 a nasl. Obč. zák.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo styku s dieťaťom, právo podieľať sa na výchove dieťaťa, obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom, výkon rodičovských práv a povinností, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, zákázanie styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Právo stretávania sa s dieťaťom (právo styku) zaručuje oprávnenej osobe právo vidieť dieťa, právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania, právo výlučne výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť a právo na náhradu za čas strávenia, ktorý sa nerealizoval z dôvodov, ktoré nespočívali v osobe oprávneného. Zásahy do riadnej realizácie týchto čiastkových oprávnení sú obmedzením styku, ku ktorému je možné pristúpiť len za podmienok daných ust. § 25 ods. 3 Zákona o rodine. Výnimkou zo všetkých pravidiel o povinnosti dbať na pravidelný kontakt rodiča s dieťať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť medzi manželmi, osobné práva a povinnosti manželov, schopnosti, možnosti a majetkové pomery, určenie výživného, neplnenie vyživovacej povinnosti, dobré mravy, priznanie výživného, vyživovacia povinnosť, určenie výživného, vzťahy medzi manželmi
Právna veta: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi je súčasťou ich vzájomného vzťahu, v dôsledku čoho je nevyhnutné na túto vzájomnú povinnosť aplikovať princípy, ktorým je charakterizované manželstvo a ktoré sú výslovne uvedené v Zákone o rodine. Ide najmä o ust. § 18 Zákona o rodine, ktoré určuje, že obidvaja manželia majú rovnaké práva a povinnosti a sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. Z ust. § 19 Zákona o rodine ďalej vyplýva, že o uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, vyživovacia povinnosť, princíp potencionality príjmov, podmienky určenia rozsahu výživného
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktorý zaradil majetkové pomery povinného medzi všeobecné podmienky určenia rozsahu vyživovacej povinnosti a rozšíril východiská na zisťovanie takzvanej potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity aj v prípade, že povinný berie na seba neprimerané majetkové riziká, ktoré zahŕňajú aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie príjmu, resp. priamo vyvoláva stratu a tým možnosť poskytovania určeného výživného. Ak sa tvrdený príjem javí ako nepravdivý, je povinnosťou súdu prihliadnuť na celkové majetko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločný nájom bytu manželmi, obmedzenie užívacieho práva, ochrana týraných osôb v bytoch, psychické alebo fyzické násilie ako dôvod na obmedzenie užívacieho práva k bytu, neznesiteľné spolužitie v byte
Právna veta: Podľa § 705a Občianskeho zákonníka, ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi ako spoločnému užívateľovi bytu alebo k blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov obmedziť užívacie právo druhého z nich alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť. Uvedené ustanovenie slúži na ochranu týraných osôb v bytoch. Hlavným cieľom tejto zákonnej úpravy je to, aby z bytu bolo možné vysťahovať osobu, ktorá p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, plnenie vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť, majetkové pomery povinného, určovanie výšky výživného, vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania a výživné, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu, rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Z uvedeného ustanovenia zároveň nevyplýva, že vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu musí mať špekulatívny charakter za účelom pokusu uniknúť vyživovacej povinnosti. Uvedené ustanovenie je potrebné vztiahnuť aj na prípady, ak sa povinný bez vážneho dôvodu vzdá výhodného zamestnania poskytujúceho m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: postup pri registrácii, rozhodnutie správcu dane, podmienky registrácie daňových subjektov
Právna veta: Ustanovenie § 67 Daňového poriadku upravuje postup pri registrácii daňových subjektov, ktorým táto povinnosť vyplýva z hmotnoprávnych predpisov (zák. č. 222/2004 Z.z.). Z ust. § 67 ods. 4 Daňového poriadku vyplýva pre správcu dane (žalovaného) oprávnenie preveriť údaje uvedené v žiadosti o registráciu a jej prílohách. Ustanovenie § 67 ods. 6 Daňového poriadku umožňuje (resp. ukladá žalovanému) vydať rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o registráciu len v prípade, ak má žalovaný pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prevod nehnuteľností, rozhodovanie správy katastra o vklade, povolenie vkladu, vklad
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov, správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku s dieťaťom, výkon rodičovských práv a povinností, dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom, ochrana práv dieťaťa
Právna veta: Pokiaľ ide o maloleté dieťa a jeho úpravu stretávania s jedným rodičom, tak pre túto úpravu je rozhodujúci jeho vek, vývinové možnosti a potreby, zdravotný stav, citové väzby, záľuby, a to, v akej miere a akým spôsobom oprávnený rodič doteraz zabezpečoval osobnú starostlivosť oň. Odsek 1 § 36 Zákona o rodine reaguje na skutočnosť, že aj keď rodičia dieťaťa spolu nežijú, sú schopní dohodnúť sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich z rodičovských práv a povinností kedykoľvek, teda aj pred rozhodnutím súdu, aj v priebehu samotného konania, môžu rodičia uzavrieť takúto dohodu, ktorá podlieha s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: druhy trov konania, náhrada trov konania, vedľajší účastník konania, zastúpenie advokátom, dispozičné úkony
Právna veta: V zmysle § 137 O.s.p. sa za trovy konania okrem iného považujú aj odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát. Právo nechať sa zastupovať advokátom v súdnom spore priznáva súdna prax aj fyzickým osobám s právnickým vzdelaním, ba aj advokátom (v palmárnych sporoch). Druhy trov konania sú v ustanovení § 137 O.s.p. vymenované len príkladmo. Môžu to teda byť aj iné trovy vzniklé pri účelnom uplatňovaní, alebo bránení práva na súde. Vedľajší účastník má rovnaké práva a povinnosti, ako majú účastníci konania. Výnimku tvoria len tzv. dispozičné úkony, a to či už disponujúce s konaním (napr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, rodičovské práva a povinnosti, realizácia rodičovských práv a povinností, právo rodiča na kontakt s dieťaťom, právo dieťaťa na starostlivosť zo strany rodičov, právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť
Právna veta: Právo na styk rodiča s maloletým dieťaťom je špeciálnou zložkou rodičovských práv a povinností, ktoré vychádza z čl. 41 ods. 4 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Ide o obojstranné právo. Jeho obsahom je tak právo rodiča na kontakt s dieťaťom, ako aj právo dieťaťa na starostlivosť zo strany jeho rodiča. Rodič, ktorý nemá maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, resp. s ním nežije v spoločnej domácnosti, je v prevažnej miere vylúčený zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o preprave osôb, zmluva o preprave nákladu, cestovanie bez platného cestovného lístka, práva z prepravy
Právna veta: Občiansky zákonník upravuje prepravné zmluvy (zmluvy o preprave osôb a zmluvy o preprave nákladu) v § 760 až § 773 Obč. zák. Úprava prepravných zmlúv v Občianskom zákonníku je veľmi stručná a obsahuje iba základné pravidlá, ktoré platia pri prepravných zmluvách. Vzhľadom na väčšie množstvo spôsobov dopravy, ktoré si vyžadujú špecifické úpravy, nebolo možné všetky otázky týkajúce sa právnej úpravy upraviť v Občianskom zákonníku podrobnejšie. Podrobnejšiu úpravu osobnej a nákladnej prepravy určujú osobitné predpisy, najmä prepravné poriadky a tarify § 772 prvá veta Obč. zák.). Právne vzťahy účas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zádržné právo, zabezpečenie pohľadávky, retenčné právo, zádržné právo ako núdzový zabezpečovací inštitút, vecné právo k cudzej veci, zabezpečenie splatnej peňažnej pohľadávky
Právna veta: Predpoklady platnej právnej úpravy zádržného práva sú obsiahnuté predovšetkým v ustanovení § 151s ods. 1 Občianskeho zákonníka, z ktorého vyplýva, že kto je povinný vydať hnuteľnú vec, môže ju zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči tomu, komu je inak povinný vec vydať. Nemožno však zadržiavať vec svojvoľne, alebo ľstivo odňatú. Zádržné (retenčné) právo možno považovať za núdzový zabezpečovaní inštitút, ktorý vzniká faktickým zadržaním vecí, teda na základe jednostranného právneho úkonu veriteľa. Je vecným právom cudzej veci na zabezpečenie záväzku dlžníka, čím však môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odtiahnutie motorového vozidla správcom cesty, konanie v rozpore s dobrými mravmi, zmluvné poverenie podnikateľského subjektu na odťahovanie vozidiel, zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva
Právna veta: Odvolací súd má za to, že odstránenie vozidla nie je súkromnoprávnym aktom, pri ktorom by prichádzalo do úvahy zastúpenie podnikateľským subjektom, alebo zmluvné poverenie, v zmysle ktorého by bol podnikateľský subjekt oprávnený pôsobiť v oblasti verejnoprávnych vzťahov.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru, výpovedné dôvody zamestnávateľa, závažné porušenie pracovnej disciplíny, preukazovanie závažného porušenia pracovnej disciplíny zamestnávateľom, základné povinnosti zamestnanca, základné povinnosti vedúcich zamestnancov
Právna veta: Na okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce sa vyžaduje, aby išlo o zavinené konanie zo strany zamestnanca, a to aj z nedbanlivosti, a musí dosahovať intenzitu porušenia pracovných povinností závažným spôsobom. Dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je teda závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ musí závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom preukázať. Preukazovanie závažného porušenia pracovnej disciplíny nemožno viazať len na § 81 a § 82 Zákonníka práce, v ktorých sú všeobecne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: objektívna zodpovednosť za škodu, podmienky zodpovednosti advokáta za škodu, pochybenie pri výkone advokácie a vznik škody, postup advokáta pri zastupovaní klienta, zmluva o poskytovaní právnej pomoci, zodpovednosť advokáta za škodu
Právna veta: Úprava zodpovednosti advokáta za škodu je bez zreteľa na zavinenie (objektívna zodpovednosť) založená na súčasnom splnení predpokladov, ktorými sú 1/ pochybenie pri výkone advokácie, 2/ vznik škody a 3/ príčinná súvislosť medzi nimi. Porušenie právnej povinnosti pri výkone advokácie spočíva v existencii takého úkonu, ktorý je v rozpore s objektívnym právom. Medzi základné povinnosti advokáta nepochybne patrí, že sa pri výkone advokácie riadi pokynmi a príkazmi klienta a súčasne je povinný postupovať v medziach ústavy, zákonov a ich vykonávacích predpisov. Advokát je povinný svedomito chrániť p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bolestné, náhrada za bolesť, dávka nemocenského zabezpečenia, dávka úrazového zabezpečenia, služobný úraz, vymedzenie základných pojmov podľa zákona č.437/2004 Z. z.
Právna veta: Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov (§ 2 ods. 1 Zákona číslo 437/2004 Zbierky v znení noviel). Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo (§ 3 ods. 1 uvedeného zákona), a to na základne lekárskeho posudku, podľa bodového hodnotenia uvedených v prílohe, k tomuto zákonu (§ 3 ods. 3 uvedeného zákona). Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, má právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá mu vznikla výplatou dávky nemocenského zabezpečenia a dávky úrazového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľské právo, formulárové zmluvy, úprava spotrebiteľských zmlúv, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Účelom zavedenia úpravy spotrebiteľských zmlúv s účinnosťou od 01.04.2004 bola harmonizácia Slovenského zmluvného práva s komunitárnou úpravou ochrany spotrebiteľa. Zmyslom nielen národnej, ale nadnárodnej úpravy spotrebiteľského práva je dosiahnuť vyrovnanie faktického nerovného postavenia spotrebiteľa s profesionálnym dodávateľom s ohľadom na okolnosti, pri ktorých dochádza k uzatváraniu zmlúv ohľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho a jeho lepšiu znalosť práva a jednoduchšiu dostupnosť právnych služieb a vzhľadom na možnosť zo strany podnikateľa určovať zmluvné podmienky jedn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, ukracovať pohľadávku veriteľa, právne neúčinné, relatívna neúčinnosť
Právna veta: Je nesporné, že právny inštitút odporovateľnosti slúži na zabezpečenie občianskoprávnej ochrany veriteľa pred takými právnymi úkonmi jeho dlžníka, ktorými sa tento zbavuje majetku za tým účelom, aby sa z neho nemohol uspokojiť jeho veriteľ. Za odporovateľné právne úkony sa považujú tie, ktoré ukracujú pohľadávku veriteľa (in frauden creditoris). Ide o právne úkony, ktorými dlžník zmenšuje svoj majetok do tej miery, že sa tým ukracuje uspokojenie veriteľovej vymáhateľnej pohľadávky. Pokiaľ by teda dlžníkovým právnym úkonom síce došlo k zmenšeniu jeho majetku, ale jeho zostávajúci majetok by nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, možnosť zaprieť otcovstvo, lehota na zapretie otcovstva
Právna veta: Podľa § 93 ods. 1 Zákona o rodine, muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do 3 rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím 3 rokov od narodenia dieťaťa. Možno polemizovať o tom, ktoré právo je silnejšie, či právo dieťaťa na to, aby malo zapísaného otca v rodnom liste, resp. právo otca na slobodné rozhodnutie o tom, či zotrvá v tomto právnom vzťahu s maloletým dieťaťom. V danom prípade sa však odvolací súd domnieva, že rozhodujúci je ten moment, že navrhovateľ sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, omeškanie s plnením splátky, osobné a majetkové pomery účastníkov, neúmerné zvýhodnenie dlžníka, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Podľa § 160 ods. 1 druhá veta O. s. p., súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonávať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. Pri úvahe o určení lehoty na splnenie povinnosti podľa § 160 O. s. p. alebo určení, že peňažné plnenie sa môže splácať v splátkach, je potrebné vychádzať z konkrétnych okolností prípadu a osobných a majetkových pomerov účastníkov a posúdiť, či určenie zaplatenia dlžnej sumy v mesačných splátkach v určitej výške nepredstavuje s ohľadom na výšku dlžnej sumy, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nahradenie prejavu vôle, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, právo spätnej kúpy, právo spätnej kúpy podľa § 608 OZ, právo spätnej kúpy podľa § 609 OZ, zmluvná voľnosť
Právna veta: V zmysle zmluvnej autonómie môžu si účastníci občiansko-právnych vzťahov ich obsah usporiadať odlišne aj od úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku, pokiaľ to výslovne zákon nezakazuje alebo z povahy príslušného zákonného ustanovenia nevyplýva, že sa od neho nemožno odchýliť. Preto sa odvolací súd domnieva, že vzhľadom na ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa práva spätnej kúpy nič nebráni zmluvným stranám dohodnúť si právo spätnej kúpy aj k nehnuteľnostiam. V tomto smere odvolacie námietky žalovaného neobstoja, keďže účelovo ust. § 607 Občianskeho zákonníka vykladá výlučne na právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, všeobecná zodpovednosť, činnosť vykonávaná na základe iného zmluvného vzťahu než pracovnoprávneho, škoda spôsobená právnickou alebo fyzickou osobou, škoda spôsobená pri činnosti tými, ktorých na činnosť použili, osoby použité na činnosť
Právna veta: Zákonné ustanovenia § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka vymedzuje pojem osôb použitých, za ktoré v prípade vzniku škody nesie zodpovednosť právnická, či fyzická osoba. Ide o osoby, ktoré sú s právnickými, príp. fyzickými osobami napr. podnikateľmi v takom právnom vzťahu, ktorý nedovoľuje brať ich na zodpovednosť napriek tomu, že spôsobili škodu (napr. pracovnoprávny vzťah). Môže ísť teda o činnosť pracovníkov alebo členov právnickej alebo fyzickej osoby, o činnosť osôb, ktoré vykonávajú činnosť pre právnickú či fyzickú osobu, na základe iného zmluvného vzťahu než pracovnoprávneho. Konajúca oso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväzkové vzťahy zmluvné, spotrebiteľská zmluva, Platnosť právnych úkonov, absolútne obchody, úprava podmienok odstúpenia od zmluvy, prijatie návrhu, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Ustanovenie zmluvy o úvere, podľa ktorého má spotrebiteľ plniť zmluvné povinnosti aj napriek odstúpeniu od zmluvy, je upravené pre žalovaného výhodnejšie práve v § 48 Občianskeho zákonníka. V súvislosti s posudzovaním úveru ako absolútneho obchodu je však potrebné prihliadnuť na to, že prednosť majú osobitné ustanovenia právneho poriadku, ktoré sú súčasťou špeciálnej právnej úpravy v oblasti spotrebiteľského práva, vrátane ustanovení § 52 - § 54 Občianskeho zákonníka. Za spotrebiteľskú zmluvu sa považuje každá zmluva, bez ohľadu na právnu formu, ak ju uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Na po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedziť užívacie právo druhého manžela, fyzické násilie, psychické násilie, násilné správanie manželov, občianskoprávna sankcia, neznesiteľnosť spolužitia
Právna veta: Účelom úpravy podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je obmedzenie násilného správania manželov pri nezhodách o právach a povinnostiach, vyplývajúcich z ich bezpodielového spoluvlastníctva, pričom obmedzenie, resp. vylúčenie užívacieho práva prichádza do úvahy len vtedy, ak vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnej domácnosti dochádza k fyzickému alebo psychickému násiliu, resp. k hrozbe takýmto násilím. Násilie nemusí vykazovať znaky trestného činu, postačí, ak pôjde o priestupok proti občianskemu spolužitiu. Predpokladom pre použitie vyššie uvedenej občianskoprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: rozhodnutie správcu dane, daňové exekučné konanie, exekučný titul
Právna veta: Ak bolo rozhodnutie, proti ktorému daňový subjekt môže podať odvolanie (do 15 dní odo dňa doručenia), riadne a včas doručené, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia orgánu, ktorý o odvolaní rozhodol. Rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať riadne opravné prostriedky alebo ak ich podanie nemá odkladný účinok a ak zároveň uplynula lehota plnenia. Ak podanie odvolania nemá odkladný účinok, rozhodnutie sa stáva vykonateľným aj napriek tomu, že bol riadne a včas podaný opravný prostriedok. V takomto prípade vykonateľnosť nastáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nemožnosť priznať výživné, rozpor s dobrý­mi mravmi, určovanie výživného, výživné pre maloleté dieťa, určenie výživného
Právna veta: Podľa § 75 ods. 2 Zákona o rodine výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi, to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že bez ohľadu na naplnenie zákonných kritérií pre určenie vyživovacej povinnosti, súd nemôže priznať výživné v prípade zisteného rozporu s dobrými mravmi. Pojem dobré mravy je neurčitým právnym pojmom, jeho obsah nevyplýva z pozitívneho práva. Okrem práva existujú aj iné systémy noriem, ktorým z nich takouto úpravou právo poskytuje ochranu tým, že im prepožičiava sankcie charakteristické pre systém práva. Nejde o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo, vlastnícke právo k nehnuteľnosti, určenie vlastníckeho práva, prevod nehnuteľností, dobrá viera bona fides, nadobúdací titul, dobrá viera nadobúdateľa nehnuteľnosti
Právna veta: Vo všeobecnosti možno za vlastníka považovať osobu, v prospech vlastníctva ktorej svedčí nadobúdacie konanie (modus) a zodpovedajúci právny titul (titulus), napríklad zmluva. Pokiaľ titulus preukazuje právo inej osoby než modus, je potrebné určiť, kto je vlastníkom. Za vlastníka je v takom prípade považovaný ten, v prospech práva ktorého svedčí nadobúdací titul. Neplatný právny úkon však nemá právne následky, aké má platný právny úkon; na jeho základe preto nedochádza k prevodu nehnuteľnosti a aj keď v prípade neplatného právneho úkonu o prevode nehnuteľnosti „prevedených“ ďalej na iných nadob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušenstvo pohľadávky, omeškanie dlžníka, záväzkové vzťahy, premlčanie záväzkového vzťahu, dopad premlčania hlavného záväzkového vzťahu na vedľajší záväzok, povinnosť dlžníka zaplatiť úroky z omeškania, veci a práva
Právna veta: Úroky z omeškania sú príslušenstvom pohľadávky (§ 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka). Povinnosť dlžníka zaplatiť úroky z omeškania je jedným z právnych následkov omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku. V dôsledku omeškania dlžníka nevzniká medzi účastníkmi nový (vedľajší) záväzkový právny vzťah. Vedľa povinnosti splniť záväzok hlavný je dlžník povinný splniť tiež záväzok vedľajší (akcesorický). Povinnosť platiť úroky z omeškania nemôže trvať dlhšie ako trvá hlavný záväzok. Splnením dlhu alebo jeho zánikom z iného dôvodu končí aj povinnosť platiť úroky z omeškania. Ak dôjde k premlčaniu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, právo dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov, zmena pomerov, zmeny v prospech maloletého dieťaťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Tvorbu úspor dieťaťa podľa ust. § 63 ods. 3 Zákona o rodine možno považovať za odôvodnené potreby maloletého dieťaťa. Tvorba úspor dieťaťa, ak sú na to splnené zákonné predpoklady, zodpovedá právu dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov (§ 62 ods. 2 druhá veta Zákona o rodine). Ak dôjde k zmene pomerov na strane maloletého dieťaťa od posledného rozhodnutia vo veci, je potrebné povinného (v tomto prípade otca) zaviazať aj na tvorbu úspor, lebo takéto úspory, či už za účelom budúceho štúdia alebo možnosti využitia iným spôsobom sú jednoznačne v prospech maloletého dieťaťa. Nejde o spotreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určitý a zrozumiteľný prejav vôle, konkludentný právny úkon, záväzkové vzťahy, záväzkové vzťahy zmluvné, ústne uzavretie zmluvy, byty a nebytové priestory, forma nájomnej zmluvy, nedostatok písomnej formy zmluvy, ústne uzavretie nájomnej zmluvy, konkludentný prejav vôle, právne úkony podľa O.z., úžera
Právna veta: Prejav vôle možno urobiť zásadne akýmkoľvek spôsobom, ktorý vôľu konajúceho robí poznateľnou pre iné osoby. Právny úkon možno urobiť aj konkludentne (nevýslovne, faktickým správaním) za predpokladu, že tento spôsob prejavu nevzbudzuje pochybnosti o tom akú vôľu chcel subjekt prejaviť (§ 35 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Nedostatok písomnej formy nájomnej zmluvy pritom nemá za následok jej neplatnosť (§ 686 ods. 1 a § 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka); nájomná zmluva môže vzniknúť aj ústne prípadne i mlčky. V takom prípade ale prejavy vôle smerujúce k uzavretiu zmluvy musia byť urobené spôsobom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: druhy vyživovacích povinností, príspevok na výživu rozvedeného manžela, vzájomná vyživovacia povinnosť manželov, nemožnosť priznať výživné, rozpor s dobrý­mi mravmi, vyživovacia povinnosť, určenie výživného
Právna veta: Manželské výživné, teda výživné, ktoré sú si manželia povinní navzájom platiť a poskytovať v prípade takej potreby počas trvania manželstva, má iný charakter ako príspevok na výživu rozvedeného manžela. Manželia totiž majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť, predpokladá sa, že ide o blízke osoby, ktoré sa majú vzájomne podporovať a vytvárať zdravé rodinné prostredie, a preto je priznanie manželského výživného počas trvania manželstva žiaduce, ak je preukázané, že druhý z manželov nemá dostatočný príjem na svoju výživu. Pokiaľ však ide o príspevok na výživu rozvedeného manžela, ide o príspevok, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady, náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, ušlý zisk, sťaženie spoločenského uplatnenia, spôsobenie škody na zdraví, nárok na náhradu ušlej mzdy počas obdobia nezamestnanosti, náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti
Právna veta: Podľa § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Aj skutočná škoda aj ušlý zisk je majetkovou ujmou, ktorá postihla poškodeného v dôsledku vzniku zodpovednosti za škodu, ktorú niekto iný spôsobil poškodenému. Následky tejto majetkovej ujmy možno spravidla odstrániť peňažným plnením. V prípade ujmy na zdraví do kategórie skutočnej škody patria aj náklady vynaložené na liečenie (§ 449) buď poškodeným samým, alebo niekým iným (napr. zdravotnou poisťovňou), nárok na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: výživné pre maloleté dieťa, dôvody hodné osobitného zreteľa, vyživovacia povinnosť, podmienky pre priznanie výživného na maloleté dieťa, zabezpečenie výživy maloletých detí
Právna veta: Ust. § 77 ods. 1 druhá veta Zákona o rodine uvádza, že výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie po dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Cieľom doplnenia zákonnej úpravy čo do dôvodov hodných osobitného zreteľa ako podmienky na priznanie výživného bolo zdôrazniť výnimočnosť priznania výživného pre maloleté dieťa spätne po začatí konania a zamedziť tak možným špekuláciám a zneužívaniu tejto možnosti. Zákon ukladá rodičom na svoje deti nielen prispievať, ale ich aj živiť. Tejto povinnosti sa nemožno zbaviť ani napr. paušálnym pouk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu rozvedeného manžela, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rozvedeného manžela, príspevok na výživu, neschopnosť rozvedeného manžela samostatne sa živiť, primeraná výživa, pojem
Právna veta: Zákon o rodine ako základnú hmotnoprávnu podmienku vzniku, existencie a trvania nároku na príspevok na výživu rozvedeného manžela ustanovuje potrebu rozvedeného manžela, ktorá je charakterizovaná tým, že rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť. Uvedené treba chápať tak, že sám, z vlastných zdrojov, si nedokáže uspokojovať svoje životné potreby. Táto neschopnosť môže vyplývať ako zo subjektívnych, tak i z objektívnych skutočností na strane oprávneného. V každom prípade však musí byť spoľahlivo preukázaná. V rámci dokazovania na strane oprávneného musí súd skúmať jeho možnosti, schopnosti a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: manželstvo, pojem, konanie o rozvode, podmienky zrušenia manželstva rozvodom, trvalo narušené vzťahy medzi manželmi, rozvod manželstva
Právna veta: Podľa čl. 1 základných zásad Zák. o rodine manželstvo je zväzok muža a ženy, spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni, napomáha jeho dobru, preto podľa § 22 Zák. o rodine k zrušeniu manželstva možno pristúpiť iba v odôvodnených prípadoch. Podmienky zrušenia manželstva rozvodom upravuje ust. § 23 Zák. o rodine, podľa ktorého súd môže na návrh jedného z manželov manželstvo rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželstva nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Pri skúmaní, či vzťahy medzi manž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu rozvedeného manžela, vzájomná vyživovacia povinnosť manželov, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rozvedeného manžela, príspevok na výživu, dobré mravy, priznanie výživného, dohoda o dobrovoľnom príspevku na rozvedeného manžela, nárokovateľnosť príspevku na výživu rozvedeného manžela
Právna veta: Povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela, na rozdiel napríklad od vyživovacej povinnosti rodičov alebo vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi, nevzniká priamo zo zákona, ale len na základe dohody rozvedených manželov alebo rozhodnutia súdu. Súd preto za predpokladu, ak nedôjde medzi bývalými manželmi k dohode o dobrovoľnom príspevku na výživu rozvedeného manžela a odkázaný bývalý manžel sa obráti na súd s návrhom na jeho určenie (resp. zrušenie už priznaného nároku na príspevok), je povinný mať v konaní preukázané naplnenie hmotnoprávnych podmienok pre oprávnenosť nároku na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväzkové vzťahy zmluvné, sprostredkovateľská zmluva, práva a povinnosti zo záväzkových vzťahov, účastníci zmluvného vzťahu
Právna veta: Sprostredkovateľská zmluva upravuje práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu a nemôže zaväzovať tretí subjekt, ktorý nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu...Bez právneho vzťahu medzi účastníkmi konania, či písomného, ústneho alebo konkludentne uzatvoreného nevznikajú účastníkom práva ani povinnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, dôkazná povinnosť účastníkov, povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy, prejednacia zásada, neunesenie dôkazného bremena, dôkazná povinnosť
Právna veta: Predpokladom dôkaznej povinnosti je tvrdenie skutočnosti účastníkom, tzv. bremeno tvrdenia. Medzi povinnosťou tvrdenia a dôkaznou povinnosťou je úzka vzájomná väzba. Ak účastník nesplní svoju povinnosť tvrdiť skutočnosti rozhodné z hľadiska hypotézy právnej normy, potom spravidla ani nemôže splniť dôkaznú povinnosť. Nesplnenie povinnosti tvrdenia, teda neunesenie dôkazného bremena tvrdenia má za následok, že skutočnosť, ktorú účastník vôbec netvrdil a ktorá nevyšla inak v konaní najavo, spravidla nebude ani predmetom dokazovania. Ak ide o skutočnosť rozhodnú podľa hmotného práva, potom neunese ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku s dieťaťom, rodičovské práva a povinnosti, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom, úprava styku s maloletým dieťaťom súdom
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 25 ods. 1,2 Zákona o rodine, podľa ktorého rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa ods. 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť. Podľa § 28 ods. 2 Zákona o rodine, rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní ch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o plnomocenstve, konanie za splnomocniteľa, rozsah splnomocnencovho oprávnenia, forma plnomocenstva, náležitosti plnomocenstva, udelenie plnej moci, zastúpenie na základe plnomocenstva
Právna veta: Dohoda o plnomocenstve je dvojstranným právnym úkonom, na ktorý sa tiež vzťahujú požiadavky platnosti právneho úkonu. Podľa § 31 ods. 1 OZ, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Forma plnomocenstva všeobecne nie je ustanovená. Obligatórne sa však vyžaduje písomná forma vtedy, keď sa právny úkon v mene splnomocniteľa robí v písomnej forme. Pre písomnú formu plnomocenstva sa niekedy vyžadujú aj ďalšie osobitné náležitosti spočívajúce v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zánik trestnosti , zánik trestnosti a trestu, účinná ľútosť
Právna veta: Ustanovenie § 86 písm. a) Tr. zák. jednoznačne upravuje, že trestnosť trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. zaniká vtedy, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: smrť splnomocnenca, smrť splnomocniteľa, trvanie plnomocenstva po smrti splnomocniteľa, zastúpenie na základe plnomocenstva, plnomocenstvo zanikne
Právna veta: Podľa § 33b ods. 1 Občianskeho zákonníka, plnomocenstvo zanikne: a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené, b) ak ho splnomocniteľ odvolal, c) ak ho vypovedal splnomocnenec, d) ak splnomocnenec zomrie. Podľa § 33b ods. 2 prvá veta O.s.p., plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné. Z vyššie uvedeného vyplýva, že jedným z dôvodov zániku plnomocenstva je aj smrť splnomocniteľa (mandatum morte dissolvitur). Na to, aby plnomocenstvo v prípade smrti splnomocniteľa nezaniklo, musí byť z jeho obsahu zrejmé, že trvá aj po jeho smrti. Súd zároveň uvádza, že smrťo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena rozhodnutia o výživnom, určenie výživného, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, vyživovacia povinnosť, vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania a výživné, rozhodnutie o výživnom
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Pri určení vyživovacej povinnosti prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (§ 75 ods. 1). V tejto veci je potrebné poukázať na to, že ak dôjde k zmene na strane otca v tom, že prestane vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť ako živnostník a ďalej svoju obchodnú činnosť preorientuje tak, že bude spoločníkom a konateľom obchodnej spoločnosti, v ktorej sa v konečnom dôsledku zamestnal, neznamená to automaticky vzdanie sa le ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok, povolenie obnovy konania, príslušný správny orgán
Právna veta: Podľa názoru súdu v konaní o povolení obnovy konania príslušný správny orgán neskúma, či v daňovom konaní vydané rozhodnutie je v súlade so zákonom alebo či rozhodnutiu predchádzalo úplné zistenie skutkového stavu veci ale skúma len to, či sú splnené podmienky stanovené v zákone pre obnovenie (povolenie obnovy) konania. Tiež platí, že inštitút obnovy správneho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom pre účely, ak nové skutočnosti a dôkazy privodia (môžu privodiť) skutkovú zmenu v konaní. Ak došlo k zmene právneho posúdenia veci, táto skutočnosť nie je dôvod na zmenu správneho rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odôvodnenosť potrieb dieťaťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, trvanie vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Odvolací súd akcentuje zákonnú vyživovaciu povinnosť rodičov v zmysle § 62 ods. 1 zákona o rodine, ktorá trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť a kedy nastane takýto faktický stav závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa a vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery atď. Uvedenú zákonnú vyživovaciu povinnosť nemôže nahradiť, resp. zastúpiť ani prípadný nárok navrhovateľa na dávku v hmotnej núdzi. Samotná skutočnosť, že dieťa nadobudlo pracovnoprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výchovné opatrenia, súd, uloženie výchovných opatrení, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, vážne ohrozenie výchovy maloletého dieťaťa, nariadenie ústavnej starostlivosti, nariadenie ústavnej starostlivosti súdom, podmienky uloženia výchovného opatrenia, odňatie maloletého dieťaťa z osobnej starostlivosti rodičov
Právna veta: Kým odsek 2 § 37 Zákona o rodine uvádza miernejšie výchovné opatrenia nižšej intenzity, pri intenzívnejších poruchách súd musí adekvátne tomu rozhodnúť aj o prísnejších a efektívnejších výchovných opatreniach, ktoré sú uvedené v odseku 3. Podmienkou na uloženie výchovného opatrenia podľa odseku 3 je neefektívnosť predchádzajúcich výchovných opatrení uložených podľa odseku 2 a kumulatívne záujem maloletého dieťaťa. Ak sa po zhodnotení účinnosti uloženého výchovného opatrenia po uplynutí obdobia, ktoré súd alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uviedol v rozhodnutí o výcho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zánik trestnosti , zánik trestnosti a trestu, účinná ľútosť
Právna veta: Podľa § 86 písm. a/ Tr.zák. trestnosť trestného činu zanikla aj vtedy, ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr.zák., ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, výška dávky garančného poistenia, pracovnoprávny vzťah, doručenie návrhu na vyhlásenie konkurzu
Právna veta: Podľa § 12 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. Nárok na dávku garančného poistenia v zmysle § 103 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. je možné uplatniť najviac v rozsahu a za obdobie 3 mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa (ak pracovnoprávny vzťah skončil pred vznikom platobnej neschopnosti alebo pracovnoprávny vzťah neskončil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, závažnejši spôsob konania podľa Trestného zákona, trváce trestné činy, dlhši čas ako osobitný kvalifikačný pojem v Trestnom zákone, závažnejší spôsob konania
Právna veta: Podľa § 138 písm.b/ Tr.zák. dlhším časom sa rozumie časový úsek, ktorého dĺžka je ovplyvnená „intenzitou“ trestného činu, to znamená závažnosťou trestného činu z hľadiska výšky zákonom ustanovenej trestnej sadzby. Všeobecne pre všetky prípady nemožno vymedziť, aký čas sa považuje za dlhší. V prípade, ak pôjde o trestný čin s vyššou trestnou sadzbou, bude „dlhší čas“ kratší ako pri trestnom čine s nižšou trestnou sadzbou. Podstatné je, že nejde o jednorazovú trestnú činnosť alebo trestnú činnosť krátkeho trvania. Páchanie trestných činov po dlhší čas prichádza do úvahy najmä pri trestných činoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku s maloletým dieťaťom súdom, úprava styku s dieťaťom, dohoda rodičov o úprave styku s maloletým dieťaťom, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, výkon rodičovských práv a povinností, práva a oprávnené záujmy maloletého dieťaťa, konanie starostlivosti o maloletých
Právna veta: Rodičia by mali byť schopní sa o výkone svojich rodičovských práv a povinností dohodnúť. Dohodu rodičov zákon vždy uprednostňuje. Pokiaľ sa však rodičia nevedia dohodnúť, rozhodne o tom súd. V oboch prípadoch, či sa jedná o rodičovskú dohodu alebo súdne rozhodnutie, sa vždy musia chrániť najmä práva a oprávnené záujmy maloletého dieťaťa so zreteľom na jeho právne postavenie upravené v ústave, v medzinárodných zmluvách (najmä Dohovor o právach dieťaťa) a ostatných zákonoch (najmä Zákon o rodine). Záujem maloletého je vodiacim a dominantným kritériom celého konania starostlivosti o maloletých a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo, ochrana vlastníckeho práva, určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, prostriedky ochrany vlastníckeho práva, vlastnícka žaloba, žaloba na vydanie veci, žaloba proti zásahom do vlastníckeho práva, vlastník má právo na ochranu
Právna veta: Podľa § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. Za základné prostriedky ochrany, ktorú poskytuje právny poriadok vlastníkovi, sa podľa súdnej praxe aj teórie považujú vlastnícke žaloby, ktoré vyplývajú z citovaného zákonného ustanovenia. Orgánom, ktorý o týchto žalobách rozhoduje, je súd v občianskom súdnom konaní. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že ide predovšetkým o dve vlastnícke žaloby na plnenie (§ 80 písm. b/ O.s.p.), ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, zmena účastníkov, účastníci exekučného konania, exekučné konanie, prevod alebo prechod práv z exekučného titulu, prevod alebo prechod povinností z exekučného titulu
Právna veta: Ustanovenie § 37 ods. 4 Exekučného poriadku stanovuje, že ak k prevodu alebo prechodu práv alebo povinností z exekučného titulu dôjde po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie, pokračuje súdny exekútor vo vykonávaní exekúcie na základe pôvodného poverenia, ku ktorému priloží originál alebo osvedčenú fotokópiu listiny preukazujúcej prevod alebo prechod práv a povinností. Ods. 4 je však potrebné vykladať v súvislosti s doplneným ods. 5, podľa ktorého, ak súd zmenu účastníkov konania nepripustí, pokračuje exekútor v konaní s pôvodnými účastníkmi. Z toho acontrario možno vyvodiť, že ak súd zmenu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na tlmočníka, tlmočenie do posunkovej reči, právo nepočujúcich osôb na tlmočníka, zabezpečenie tlmočníka na posunkovú reč súdom
Právna veta: Podľa ust. § 5 zák. č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb, nepočujúce osoby majú právo na tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami. Z citovaného ustanovenia nevyplývala povinnosť súdu zabezpečenia tlmočníka na posunkovú reč pre žalobkyňu ako nepočujúcu. Z tohto citovaného ustanovenia vyplýva, že takto postihnuté osoby majú právo na tlmočníka posunkovej reči v styku so štátnymi org ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: objektívna zodpovednosť za škodu, objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa dopravného prostriedku, škoda spôsobená prevádzkou dopravných prostriedkov, prevádzkovateľ dopravného prostriedku, zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 427 ods. 1 Občianskeho zákonníka a z neho vyplývajúcu zodpovednosť založenú na princípe zodpovednosti objektívnej, teda bez zreteľa na zavinenie. Takáto právna úprava pôsobí predovšetkým preventívne, lebo podnecuje k riadnej údržbe dopravných prostriedkov, k dôslednejšiemu dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky a poškodeným umožňuje účinnú ochranu. Riziko, ktoré plynie zo špecifického zdroja zvýšeného nebezpečenstva súvisiace s prevádzkou dopravných prostriedkov nesie totiž ten, komu táto prevádzka slúži, t. j. prevádzateľ. Napriek tomu, že pojem „prevádzateľ“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: invalidný dôchodok, náležite zistený skutkový stav, rozhodnutie o odňatí invalidného dôchodku, sociálne práva poistenca
Právna veta: Rozhodnutie o odňatí invalidného dôchodku je rozhodnutím, ktorým sa významnou mierou zasahuje do nadobudnutých sociálnych práv poistenca. Rozhodnutie o odňatí invalidného dôchodku musí byť preto založené na takých podkladoch, ktoré sú postačujúce pre presné a úplné zistenie skutočného stavu veci. Podľa názoru súdu zdravotný stav navrhovateľa musí byť preverený a posúdený tak, aby bez akýchkoľvek pochybností mohol byť vyslovený záver, že navrhovateľ už nespĺňa medicínske podmienky pre priznanie plnej invalidity.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: súhlas rodiča s podaním žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ochrana záujmov maloletého dieťaťa, zmena priezviska maloletého dieťaťa
Právna veta: Významnou z hľadiska posúdenia opodstatnenosti udelenia súhlasu matke, k zmene priezviska dieťaťa je skutočnosť, že maloleté dieťa nenesie meno otca, ale od narodenia nesie rodné priezvisko matky, v dôsledku ktorej matkou navrhovanej zmeny, nemôže ani pochopiteľne dôjsť, k narušeniu kontinuity medzi biologickým otcom a maloletým dieťaťom, s ktorou otázkou, by bolo potrebné sa zaoberať v prípade, keby dieťa od narodenia, malo priezvisko otca, s týmto by bolo v pravidelnom kontakte, a z hľadiska týchto skutočností, by aj mohlo dôjsť k možnému odlišnému posúdeniu súdom, z hľadiska záujmu dieťaťa, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podstatná zmena pomerov, úprava výživného, možnosti a schopnosti povinného rodiča pri výživnom, príspevok rodiča na výživu maloletého dieťaťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Nová úprava vyživovacej povinnosti povinného rodiča je opodstatnená len za predpokladu, ak má súd preukázané, že pomery povinného i oprávneného sa zmenili do takej miery, že predchádzajúce rozhodnutie o výživnom už nezodpovedá schopnostiam a možnostiam povinného rodiča a odôvodneným potrebám detí. Ak však od poslednej úpravy vyživovacej povinnosti rodičov voči maloletým deťom uplynula dlhšia doba, už táto skutočnosť je sama osebe relevantným dôvodom opodstatňujúcim novú úpravu výšky príspevku povinného rodiča na výživu maloletého dieťaťa, pretože vývoj životných nákladov, ako aj miera odôvodne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody, trest odňatia slobody na doživotie, prečin krádeže, prečin výtržníctva, trestný čin lúpeže, generálna prevencia trestu
Právna veta: V nadväznosti na výrok o vine, ktorým krajský súd uznal obžalovaného G. G. vinným zo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zákona s poukazom na § 47 ods. 2 Tr. zák. usúdil, že je potrebné trest ukladať podľa zásady „trikrát a dosť“ a trestná sadzba je trest odňatia slobody na doživotie alebo na 25 rokov. V zmysle zásady „trikrát a dosť“ sa uplatňuje obligatórne ukladanie trestu odňatia slobody na doživotie pri súčasnom splnení zákonom ustanovených podmienok. Tieto podmienky spočívajú predovšetkým v tom, že súd odsudzuje páchateľa za niektorý z trestných činov taxatívne uvádzaných v ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priznanie invalidného dôchodku, Sociálna poisťovňa, náležite zistený skutkový stav, posudzovanie invalidity, rozhodovanie sociálnej poisťovne o invalidnom dôchodku, podklad rozhodnutia
Právna veta: Podľa ust. § 195 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na ten účel obstará potrebné podklady na rozhodnutie. Podľa odseku 2 citovaného ustanovenia podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe organizačnej zložke Sociálnej poisťovne z jej činnosti. Podľa odseku 3 citovaného ustanovenia organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: ochrana záujmov maloletého dieťaťa, právo dieťaťa vyjadrovať samostatne svoj názor, zohľadňovanie názoru maloletého dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa, možnosť vypočuť maloleté dieťa
Právna veta: Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti. Podobne podľa článku 12 bod 1, 2 Dohovoru o právach dieťaťa štáty viazané Dohovorom zabezpečujú dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spotrebiteľské zmluvy, ochrana spotrebiteľa, formulárové zmluvy, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany, nekalé obchodné praktiky
Právna veta: Pri právnej úprave spotrebiteľských zmlúv sa vychádza zo zásady ochrany spotrebiteľa a neprípustnosti zneužívania monopolného postavenia dodávateľa. Postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany vyplýva zo skutočnosti, že nemá možnosť individuálne ovplyvniť obsah zmluvy vopred pripravenej dodávateľom. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov upravuje nekalé obchodné praktiky, ktoré v ust.§ 7 ods. 2 písm. a/ definuje, že obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti. Dohodu o uzavretí splátkového kalendár ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sociálne poistenie, predčasný starobný dôchodok, určenie predčasného starobného dôchodku, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, určenie sumy predčasného starobného dôchodku
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení, suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5% za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: individuálna a generálna prevencia, ďalší trest, trest odňatia slobody, trest odňatia slobody na doživotie
Právna veta: Podľa § 46 Tr. zák., trest odňatia slobody možno uložiť ako trest na určitú dobu, najviac na 25 rokov, alebo ako trest odňatia slobody na doživotie. Medzi týmito dvomi medzníkmi žiadna iná alternatíva nie je v zákone upravená. Pritom podľa § 43 Tr. zák., ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal predtým, než bol trest uložený skorším rozsudkom vykonaný a ukladá mu trest rovnakého druhu, nesmie tento trest spolu s doteraz nevykonanou časťou trestu uloženého skorším rozsudkom prevyšovať najvyššiu výmeru dovolenú týmto zákonom pre tento druh trestu. Ak je jedným z týchto trestov tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ochrana záujmov maloletého dieťaťa, styk dieťaťa s príbuznými, výkon rodičovských práv a povinností, úprava styku dieťaťa s príbuznými, zmena rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností
Právna veta: Súčasná moderná právna úprava plne rešpektuje záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko a akceptuje, že dieťa si môže vytvárať citové väzby aj ku svojich starým rodičom alebo iným príbuzným a tieto osoby môžu pomáhať pri jeho výchove už odmalička, čo by malo v prvom rade viesť k duševnému a citovému rozvoju dieťaťa. Súd pri takejto úprave styku musí prihliadať na vek, zdravotný stav a pod. tak maloletého dieťaťa ako aj príbuzných. Odvolací súd poukazuje na ust. § 26 Zákona o rodine, podľa ktorého, ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odklad a zastavenie exekúcie pri exekúcií zrážkami zo mzdy, predpoklady zastavenia exekúcie, dobrovoľné plnenie povinnosti, zastavenie exekúcie na návrh povinného
Právna veta: Dôvodom zastavenia exekúcie podľa § 80 Exekučného poriadku je predovšetkým správanie sa povinného a predpoklad dobro-voľného plnenia rozhodnutím stanovenej povinnosti. Ide o jediný prípad, v ktorom zákon umožňuje povinnému na jeho návrh dosiahnuť zastavenie výkonu aj vtedy, keď pohľadávka nie je zaplatená a naďalej existuje podklad pre súdny výkon rozhodnutia. Predpokladom pre aplikovanie tohto ustanovenia je skutočnosť, že exekúcia je vedená už len pre bežné výživné a nedoplatky za minulú dobu boli v plnom rozsahu uhradené.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, uchádzač o zamestnanie
Právna veta: Podľa § 34 ods. 13 písm. h) Zákona o službách zamestnanosti do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 2. Z administratívneho spisu vyplýva, že žalobkyňa podľa registra finančných agentov a finančných poradcov bola dňa 26.09.2008 zapísaná ako viazaný finančný agent Národnej banky Slovenska a zápis bol zrušený dňa 28.07.2011. Z obsahu administratívneho spisu nevyplýva, že by oprávnenie žalobkyne ako viazaného finančného agenta vykonávať finančné sprostredkovanie zaniklo dňom skončenia platnosti zmluvy, ktorý by predchádzal dňu zrušenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podstatná zmena pomerov, zmena rozhodnutia o výživnom, vyživovacia povinnosť, možnosti plnenia vyživovacej povinnosti, valorizačná klauzula pri rozhodnutí o zmene výživného
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Zákonné ustanovenie § 78 ods. 1 Zákona o rodine vyjadruje zásadu, že k zmene dohôd a súdnych rozhodnutí o výživnom môže dôjsť len na základe zmeny pomerov, zistenej porovnaním okolností dôležitých pre určenie výživného tak v čase skoršieho súdneho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodovania súdu. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je len závažná zmena pomerov, ktorou sa rozumie len zmena tých okolností na strane oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: štátna služba, výkon štátnej služby profesionálnych vojakov, skončenie služobného pomeru profesionálneho vojaka, žiadosť o prepustenie zo služobného pomeru, ukončenie služobného pomeru služobným úradom, skončenie služobného pomeru prepustením
Právna veta: Podľa § 70 ods. 2 písm. a) zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl služobný pomer profesionálneho vojaka možno skončiť prepustením, ak a) požiadal o skončenie služobného pomeru pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 písm. i) až k). Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl dočasná štátna služba, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, trvá do a) uplynutia doby výsluhy v hodnosti, b) uplynutia maximálnej doby služby alebo c) dosiahnutia 55 rokov veku profesionálneho vojaka. Zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konkludentné uzavretie zmluvy, vznik záväzkového vzťahu, reálne zmluvy, forma zmluvy o pôžičke, vlastnícke právo k požičanej veci, vlastnícke právo k predmetu pôžičky, práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o pôžičke, omeškanie dlžníka podľa O.z., nadobúdanie vlastníctva
Právna veta: Podstatnými náležitosťami zmluvy o pôžičke je dohoda o prenechaní veci /reálnom odovzdaní/, o druhovom určení veci, o povinnosti vrátiť vec rovnakého druhu a o určení času vrátenia. Zmluva o pôžičke je neformálnou zmluvou, ale reálnou zmluvou, ktorá vyžaduje odovzdanie predmetu pôžičky /peňazí/ veriteľom dlžníkovi a to bezhotovostným spôsobom na účet dlžníka alebo odovzdanie krátkou cestou. Z ustanovenia § 657 OZ vyplýva, že pre uzavretie zmluvy o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Zmluva o pôžičke je teda zmluva, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, zdravotné postihnutie, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (§71 ods. 6 a 7 zsp). Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, zmluvné dojednania spotrebiteľských zmlúv, nemožnosť vzdať sa zákonných práv spotrebiteľom, neplatnosť vyhlásenia spotrebiteľa o predĺžení premčacej doby v prospech dodávateľa, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd len príkladmo poukazuje na ustálenú judikatúru Českej republiky (použiteľnú aj na prejedávaný prípad pre stále pretrvávajúcu blízkosť právnej úpravy), keď Ústavný súd ČR v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 1845/11 uviedol, že zmluvné dojednania spotrebiteľských zmlúv sa nemôžu odchýliť od tohto zákona (Občanského zákoníka - pozn. odvolacieho súdu) v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nesmie vzdať práv, ktoré mu zákon poskytuje, alebo si inak zhoršiť svoje postavenie. To znamená, že postavenie spotrebiteľa nemôže byť zhoršené, a to ani s jeho súhlasom, naopak odchýlk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: azylové konanie, neudelnie azylu, možnosť legálneho pobytu na území SR, doplnková ochrana žiadateľom o azyl, objektívne hrozby spojené s návratom cudzinca do krajiny pôvodu, žiadosť cudzinca o poskytnutie doplnkovej ochrany, poskytnutie doplnkovej ochrany
Právna veta: Zmyslom a účelom doplnkovej ochrany je poskytnúť subsidiárnu ochranu a možnosť legálneho pobytu na území SR tým žiadateľom o medzinárodnú ochranu, ktorým nebol udelený azyl, ale u ktorých by bolo (z dôvodov taxatívne uvedených v zákone) neúnosné, neprimerané či inak nežiaduce požadovať ich vycestovanie. Hoci sa aplikácia inštitútu doplnkovej ochrany viaže k objektívnym hrozbám po prípadnom návrate žiadateľa do krajiny pôvodu, teda čiastočne k iným skutočnostiam nastávajúcim v odlišnom čase než v prípade aplikácie inštitútu azylu, sú pri rozhodovaní o poskytnutí či neposkytnutí doplnkovej ochra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, ustanovenie opatrovníka, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, rozsah práv opatrovníka, rozsah opatrovníckych práv a povinností, konanie o spôsobilosti na právne úkony, opatrovnícke konanie
Právna veta: Podľa § 189a ods. 1 OSP v rozhodnutí o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony súd určí opatrovníka podľa § 192 tomu, kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená. Podľa ods. 2 súd zabezpečí uloženie rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony v Notárskom centrálnom registri listín podľa osobitného predpisu. Podľa § 192 ods. 1 OSP súd je povinný postarať sa o to, aby bol ustanovený opatrovník osobám, ktoré ho podľa zákona musia mať. Podľa § 192 ods. 2 OSP v uznesení, ktorým súd ustanovuje opatrov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia, preddavky na daň a platenie dane, príjmy zo závislej činnosti, práva a povinnosti daňových subjektov , vyrubenie pokuty za nepredloženie hlásenia, sankcionovanie daňového subjektu, nepodanie hlásenia alebo prehľadu v zákonnej lehote , sankcionovanie v oblasti daňového práva
Právna veta: Je nesporné, že daňový subjekt bol povinný v zmysle § 39 ods. 9 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z.z. predkladať správcovi dane prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a to v lehote podľa § 49 ods. 2 tohto zákona, čo obdobne platí aj pre hlásenia. Daňový subjekt si svoje povinnosti nesplnil v zákonnej lehote...Ustanovenie § 35 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. treba podľa názoru súdu vykladať tak, že ukladá správcovi dane povinnosť vyrubiť pokutu za nepredloženie hlásenia alebo prehľadu podľa osobitného predpisu a výšku pokuty zvyšuje v prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie získané plnením z právneho dôvodu ktorý odpadol, zmluva o výkone správy, námietky žalovaného ohľadom jeho pasívnej legitimácie
Právna veta: Z ustanovenia § 451 ods. 1 O. z. vyplýva všeobecná povinnosť z bezdôvodného obohatenia, teda povinnosť každého predmet bezdôvodného obohatenia vydať. Slovným spojením „kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí“ je zároveň určená aj pasívna legitimácia tej-ktorej osoby a to tak, že povinnosť tu stíha toho, kto plnenie prijal a nie je dôvod, aby si ho ponechal. Na druhej strane oprávnenie konkrétnej osoby predmet bezdôvodného obohatenia žiadať (aktívnu legitimáciu) treba vyvodiť z § 456 O. z., keď touto „oprávnenou“ osobou je buď „ten, na úkor koho sa predmet bezdôvodného obohatenia získal“ alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, dohoda rodičov o výkone rodičovských práv a povin­ností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, konanie o rozvode, spôsob úpravy styku s maloletým dieťaťom pri rozvode, dohoda rodičov o úprave styku s maloletým dieťaťom, dohoda o styku s dieťaťom ako súčasť rozsudku o rozvode
Právna veta: K právnej stránke veci pri rozhodovaní o styku platí, že (v súvislosti s rozvodom manželstva rodičov maloletého dieťaťa) má prednosť dohoda rodičov o styku uzavretá ešte pred rozhodnutím o rozvode s odkladacou podmienkou vydania rozhodnutia, ktorým sa manželstvo rozvádza (ktorá sa pri jej uzavretí stáva súčasťou tzv. rozvodového rozsudku bez toho, aby ju súd musel osobitným spôsobom aprobovať, tu por. § 25 ods. 1 Zák. o rodine) a nedostatok takejto dohody je zásadne dôvodom autoritatívneho rozhodnutia súdu o príslušnej otázke s jedinou výnimkou predstavovanou prípadom, v ktorom sú rodičia scho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákon o pobyte cudzincov, oprávnenie policajta zaistit cudzinca za účelom vyhostenia, predĺženie lehoty zaistenia, zaistenie štátneho príslušníka inej krajiny, lehota zaistenia, administratívne vyhostenie, zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov
Právna veta: Podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b/ zákona o pobyte cudzincov policajt je oprávnený zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny na účel výkonu administratívneho vyhostenia alebo výkonu trestu vyhostenia. Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac však na šesť mesiacov (prvá veta ustanovenia § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov). Policajný útvar môže rozhodnúť o predĺžení lehoty zaistenia najviac o 12 mesiacov, ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom, potrebným na výkon jeho administratívneho vyhostenia, sa tento výkon predĺži z dôvodu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: konkurzné konanie, odporovateľný právny úkon , prihlásenie pohľadávky do konkurzného konania, odporovacia žaloba, uplatnenie odporovacieho práva
Právna veta: Z ust. § 62 ods. 2 ZoKR vyplýva, že odporovacie právo sa musí uplatniť proti všetkým právnym predchodcom až ku predchodcovi, ktorý nadobudol právo priamo od dlžníka. Odporovať možno zásadne právnym úkonom len v rozsahu primeranom riadne prihláseným pohľadávkam veriteľov, a nie v rozsahu podstatne prevyšujúcom súhrn týchto pohľadávok.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, nepreskúmateľné rozhodnutia, generálna klauzula s negatívnou enumeráciou v správnom súdnictve
Právna veta: Podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupu správnych orgánov. V správnom súdnictve je právo na prístup k súdu garantované Ústavou SR vymedzené princípom generálnej klauzuly s negatívnou enumeráciou, z ktorého vyplýva, že súdy v zásade preskúmavajú všetky rozhodnutia orgánov verejnej správy okrem tých, ktoré zákon výslovne zo súdneho prieskumu taxatívnym výpočtom obsiahnutým v ustanovení § 248 O.s.p. (a/, b/, c/, d/) vylučuje. Uvedené ustanovenie je súčasne dôležitou interpretačnou pomôckou, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: materiálny korektív prečinu, prečin, trestná zodpovednosť mladistvých, závažnosť trestného činu
Právna veta: Tento príspevok pojednáva o nedostatočnej aplikácii materiálneho korektívu v praxi, ktorý je nevyhnutným kvalifikačným kritériom pri prečinoch.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme, terorizmus v medzinárodnom práve, teror
Právna veta: Príspevok sa zaoberá vývojom medzinárodného terorizmu v kontexte medzinárodného práva a problémom jeho definície v medzinárodných zmluvných dokumentoch. Poukazuje na rôzne prístupy doktrinálnych definícií medzinárodného terorizmu a podáva jeho charakteristiku podľa charakteristických znakov (protiprávnosť, násilie, medzinárodný prvok, strach, publicita).
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o predaji podniku, podnik a obchodné imanie, záložné právo, absolútne obchody, prevod obchodných podielov
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami právnej úpravy zmluvy o predaji podniku v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky v spojení s právnou úpravou platnou v Českej republike a súdnymi rozhodnutiami a názormi právnych teoretikov týkajúcimi sa danej problematiky. Osobitnú pozornosť venuje špecifickým otázkam súvisiacim so zmluvou o predaji podniku, a to konkrétne náležitostiam zmluvy o predaji podniku, ochrane veriteľov predávajúceho vo vzťahu k podniku, prechodu práv z duševného vlastníctva, pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s predajom podniku, obchodnému menu podniku v súvi ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: akcia, akcia ako cenný papier, emisný kurz upísaných akcií, náležitosti akcie
Právna veta: V príspevku sa autorka zaoberá s akciou ako cenným papierom. Príspevok je z obsahového hľadiska možné členiť na dve časti. Kým v prvej časti autorka sa stručne venuje pojmu cenné papiere, v druhej časti sa zameriava na akciu ako cenný papier.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: prechod funkcie zmenky, zmenka, zabezpečovacia zmenka, zabezpečovací inštitút, zmenečné ručenie
Právna veta: Zmenkové právo patrí medzi mimoriadne komplikované právne odvetvia súkromného práva. Jeho komplikovanosť ešte vzrástla v dôsledku čoraz častejšieho využívania zmenky ako zabezpečovacieho inštitútu, a to v dôsledku skutočnosti, že zákon zmenkový a šekový, t.j. základný zákon zmenkového práva v Slovenskej republike, je konštruovaný najmä na aplikáciu platobnej funkcie zmenky. Uvedené skutočnosti zapríčiňujú vznik možnosti obchádzať zákon práve prostredníctvom využitia zmenky ako zabezpečovacieho inštitútu.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: podnik a obchodné imanie, podnikateľ podľa osobitného predpisu, súťažné právo
Právna veta: Príspevok je venovaný vymedzeniu pojmov podnikateľ podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podnik na účely súťažného práva Európskej únie.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nadobúdateľ franchisingu, ochrana práv duševného vlastníctva, poskytovateľ franchisingu, obmedzenie hospodárskej súťaže, ochrana duševného vlastníctva, vertikálne dohody
Právna veta: Autor sa v tomto článku venuje otázkam obmedzení hospodárskej súťaže vo franchisingových zmluvách z pohľadu európskeho súťažného práva. V historickom priereze európskych nariadení upravujúcich blokové výnimky pre dojednania nachádzajúcich sa vo franchisingových zmluvách z aplikácie čl. 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EU (predtým čl. 85 ods. 1 Zmluvy o Európskom Spoločenstve)autor uvádza základné postuláty posudzovania protisúťažných dojednaní vo franchisingových zmluvách, ktoré sú rozvinuté až k súčasných trendom súťažného práva uvedených v nariadení Komisie č. 330/2010 o uplatňovaní článku 101 ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vertikálne dohody, obmedzenie hospodárskej súťaže, hospodárska súťaž, vplyv na trhovú cenu
Právna veta: Predmetom príspevku je charakteristika vertikálnych dohôd v práve Európskej únie, najmä procesov ich posudzovania. Autorka sa zameriava na kritiku Komisie, nesúlad jej konania s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a príliš formalistický prístup k posudzovaniu škodlivých vplyvov vertikálnych dohôd. Poukazuje na vzájomný vzťah článkov 101 ods. 1 a ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a charakter a aplikáciu nariadenia o skupinovej výnimke. Autorka ďalej upozorňuje na aktuálny trend v súťažnom práve, a to vykonávanie dôslednej ekonomickej analýzy dopadov obmedzení obsiahnutých vo vertiká ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: prokúra, zastúpenie v konaní, zastupovanie podnikateľa, zmluvné zastúpenie
Právna veta: Predkladaný príspevok sa zaoberá rozdielnym prístupom súdnej praxe vo vzťahu k otázke subsidiárnej aplikácie ustanovení o zmluvnom zastúpení podľa občianskeho zákonníka na konanie prokuristu. V príspevku autor hľadá odpoveď na otázku, či do rozsahu prokuristovho oprávnenia spadá per se i oprávnenie splnomocniť ďalšiu osobu na úkon spojený s prevádzkou podniku podnikateľa. Autor v príspevku konfrontuje závery Najvyšších súdov Slovenskej republiky a Českej republiky, upozorňuje na interpretačné úskalia komentovaných rozhodnutí a v pozadí nastoľuje otázku hraníc súdneho výkladu práva.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: formy podnikania, živnostenské podnikanie, podnikanie domácich subjektov, právo obchodných spoločností
Právna veta: Príspevok sa venuje popisu problematiky základných foriem podnikania podľa čínskeho právneho poriadku. Po analýze ústavnoprávnych aspektoch podnikania sa autorka zameriava na všeobecnú analýzu domácich foriem podnikania. Jadro príspevku obsahuje rozbor právnych foriem podnikania z pohľadu zahraničného investora.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: výkon práv minoritného akcionára, akciová spoločnosť, práva a povinnosti akcionárov, účasť akcionára v akciovej spoločnosti, menšinový akcionár, poctivý obchodný styk
Právna veta: Článok predstavuje charakteristiku postavenia minoritného akcionára v akciovej spoločnosti a zároveň s tým spojeného výkonu jeho práv. V rámci procesu písania som sa snažil čerpať z viacerých zdrojov, či už domácich alebo zahraničných. Samozrejme významným zdrojom pre mňa bolo najmä slovenské zákonodárstvo. Taktiež som narazil na niekoľko odborných článkov, ktoré sa zaoberali konkrétnymi otázkami mojej témy. Dôležité boli pre mňa aj praktické prípady, a to pre lepšiu ilustráciu konkrétnych aspektov v súvislosti s výkonom práv menšinového akcionára. Nakoľko môj príspevok je zameraný na výkon pr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: konanie podnikateľa, konanie v mene právnickej osoby, štatutárny orgán, zákonné zastúpenie podnikateľa
Právna veta: Článok sa venuje konaniu podnikateľa so zameraním sa na konanie podnikateľa - právnickej osoby, nakoľko v obchodných vzťahoch predstavuje problematika konania práve týchto podnikateľov značné praktické problémy. Autor rozoberá konanie podnikateľa, ktorý pri realizácii svojho podnikateľského zámeru vstupuje do právnych vzťahov. Cieľom článku bola analýza všeobecných ustanovení zameraná na priame a nepriame konanie podnikateľa, ktorá vyúsťuje k špecifickým ustanoveniam a ich aplikácii v praxi vrátane analýzy príslušnej judikatúry.Autor sa ďalej venujekonaniu osôb vykonávajúcich pôsobnosť štatutá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: daňový únik, daňový podvod, zmena systému DPH, výber daní
Právna veta: Problematika daňových podvodov a únikov sa najčastejšie spája s krajinami označovanými ako daňové raje, ktoré nespolupracujú s bankami, daňovými, justičnými orgánmi iných štátov, čím zabraňujú účinnej výmene informácií, ktorej absencia je živnou pôdou pre uskutočňovanie daňových podvodov a únikov. Uvedené nebezpečenstvo si uvedomuje aj Európske Únia, ktorá kvôli týmto skutočnostiam ročne prichádza o miliardy EUR, a ktorá prijímaním rozličných opatrení a relevantných právnych dokumentov sa snaží bojovať proti tomuto nielen európskemu, ale aj celosvetovému problému.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: daňový preplatok, daňový nedoplatok, vrátenie daňového preplatku, platenie dane, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, nadmerný odpočet, vyberanie daňových nedoplatkov
Právna veta: V súčasnosti viac ako daňové preplatky rezonuje v spoločnosti oblasť vyberania daňových nedoplatkov. Aj keď na prvý pohľad sú daňové preplatky jednoduchou témou, bližším zameraním sa často zistí, že to tak nie je. Svedčia o tom aj časté súdne spory. Príspevok vo svojom priereze vymedzuje daňový preplatok a jeho použitie, lehoty na vrátenie daňového preplatku, vrátenie nadmerného odpočtu a spotrebnej dane a v neposlednom rade aj úrok z omeškania. Autorka sa v texte zaoberá aj otázkami, či je možné stotožňovať pojmy daňový preplatok a bezdôvodné obohatenie a či nárok na vrátenie preplatku vyluču ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: colná únia, harmonizácia daní, colné poplatky, voľný pohyb tovaru, colné predpisy
Právna veta: Harmonizácia daní v rámci Európskej únie je stále diskutovanou témou. Predkladaný príspevok predstavuje stručný priebeh jednotlivých krokov integrácie Európy so zameraním na daňové právo. Zameriava sa na úpravu daní v primárnom práve Európskej únie, na rozsah harmonizácie, na rôzne druhy harmonizácie. Príspevok je zameraný najmä na priame dane, úpravu ich možnej harmonizácie ako aj vplyv judikatúry Európskeho súdneho dvora.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: elektronické peniaze, emisie peňažných prostriedkov, poskytovanie platobných služieb, platobné služby
Právna veta: Príspevok sa zaoberá legislatívnym rámcom úpravy platobných služieb. Obsah je orientovaný na nové inštitúcie v bankovom a finančnom práve ako platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí. Transpozícia daných inštitúcii, ako aj celý legislatívny zámer vychádza z európskych smerníc, ktoré majú za cieľ zjednotiť platobné služby a ich realizáciu v európskom hospodárskom priestore. Legálna úprava má reflektovať praktické požiadavky trhu v rámci EÚ ako aj prepojenie trhu s mimoeurópskym prostredím. Celkový význam predmetu úprav napomáha k slobode pohybu kapitálu ako aj efektívnejším finanč ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: bankové povolenie, banková licencia, podnikanie úverových inštitúcií, finančná úverová inštitúcia
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou bankové povolenia z pohľadu úpravy jednotného bankového povolenia v práve Európskej únie, v rámci čoho zbežne načrtáva postupný vývoj právnej úpravy EU a následne sa venuje otázke novo prijatej právnej úpravy na tejto úrovni. V nadväznosti na danú problematiku sa venuje otázke zmien, ktoré prináša novela zákona o bankách v rámci právnej úpravy Slovenskej republiky, ako aj charakteru týchto zmien v širšom kontexte problematiky bankovej únie.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: zamedzenie dvojitého zdanenia, hospodárska kríza, verejný dlh, dvojité zdanenie
Právna veta: V príspevku sa autor zaoberá problematikou medzinárodného právneho dvojitého zdanenia. Predmetom skúmania sú právne aspekty jeho vzniku a základné princípy zdanenia. Autor poukazuje na spôsoby riešenia dvojitého zdanenia na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni. Problematika je skúmaná najmä z hľadiska prínosu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré štáty medzi sebou uzatvárajú na podklade Vzorovej zmluvy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V tomto smere autor uvádza výhody daňových zmlúv pri riešení daného problému na medzinárodnej úrovni.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: informačná spoločnosť, informatizácia verejnej správy, správne súdnictvo, e-government
Právna veta: Autorka v predkladanom článku rozoberá problematiku E-governmentu v podmienkach Slovenskej republiky. V úvode článku sa autorka zameriava na objasnenie fenoménu dnešnej doby, ktorým je informatizácia spoločnosti s poukazom na jednu z jej oblastí, ktorou je E-government. V ďalšej časti príspevku vysvetľuje autorka úlohu E-governmentu v informačnej spoločnosti a približuje výhody a taktiež riziká tohto inštitútu. V nasledovnom bode článku poskytuje pohľad na historický kontext budovania E-governmentu tak na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni Slovenskej republiky. V tejto súvislosti opisuje ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pojem a druhy zdravotného poistenia, zdravotná poisťovňa, verejné zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, všeobecnosti o obchodných spoločnostiach
Právna veta: V súčasnej dobe je verejne výrazne pertraktovaná problematika zdravotných poisťovní. V roku 2008 bola Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) prejednávaná problematika možnosti tvorby zisku zdravotnými poisťovňami, pričom tento spor medzi Slovenskou republikou a zdravotnými poisťovňami ešte nie je ukončený kvôli podanému odvolaniu voči rozhodnutiu Ústavného súdu. Ďalším nezrealizovaným a plánovaným zámerom je vytvorenie jednej štátnej zdravotnej poisťovne, bez možnosti pôsobenia súkromných zdravotných poisťovní. Jedná sa o zložitý zámer a problematiku, ktorej riešenie je ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: financovanie územnej samosprávy, vlastné príjmy územnej samosprávy, daňová konkurencia, finančné zdroje územnej samosprávy, príjmy rozpočtu obce
Právna veta: Problematika miestnych financií je predmetom regulácie viacerých dokumentov charakteru soft-law. Medzi najvýznamnejšie je možné zaradiť odporúčania Výboru ministrov Rady Európy. V predloženom príspevku sú analyzované vybrané odporúčania zaoberajúce sa najmä príjmovou stránkou rozpočtov jednotiek územnej samosprávy. Následne je analyzovaný právny stav v Slovenskej republike a posudzovaná miera konkgruencie domácej legislatívy s požiadavkami odporúčaní. Vo výsledku je možné konštatovať, že miera zhody je pomerne veľká, a to tak v oblasti garancie vlastných príjmov samospráv, ako aj pri nastavení ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: princíp právnej istoty, kolaudačné konanie, atrakcia, vzťah k správnemu poriadku
Právna veta: Článok sa venuje teoretickému vymedzeniu pojmov devolúcia a atrakcia, ktoré sú upravené v Stavebnom zákone a v Správnom poriadku, pričom ich vzájomne komparuje a následne na to aplikuje na praktický prípad kolaudačného konania, keď krajský stavebný úrad atrahoval na seba právomoc rozhodnúť v kolaudačnom konaní, pričom zmenil procesné rozhodnutie o prerušení konania stavebného úradu na meritórne kolaudačné rozhodnutie. V závere sa ponúka, podľa autora, možná správna aplikácia týchto inštitútov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: trovy správneho konania, trovy konania, náklady správneho konania, používanie posunkovej reči, znalečné a tlmočné
Právna veta: Tento príspevok je venovaný právnej úprave trov správneho konania a možnosti ich náhrady v rámci správneho súdnictva, ako aj návrhu riešenia nedostatkov predmetnej právnej úpravy.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: elektronizácia verejnej správy, zaručený elektronický podpis, výkon verejnej moci elektronicky
Právna veta: Témou príspevku je elektronizácia verejnej správy v Slovenskej republike, hlavne spracovanie jej aktuálneho stavu. Autor spracúva nielen právnu úpravu de lege lata, ale aj aktuálny návrh zákona, ktorý sa nachádza v legislatívnom procese. Porovnáva právnu úpravu a stav elektronizácie v Českej republike a prináša aj krátky pohľad na eGovernment v Estónsku. V príspevku pomenúva najväčšie nedostatky elektronizácie verejnej správy a navrhuje možné riešenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: systém rímskych kontraktov, právny úkon, písomné zmluvy, vznik zmluvy a jej účinnosť
Právna veta: Článok sa zaoberá siedmimi vybranými príčinami zmien rímskych kontraktov, ktoré nastali vo vývoji rímskeho práva. Článok si nekladie za úlohu vyčerpávajúco hodnotiť materiálne pramene práva, je len akousi úvahou nad rôznymi faktormi ovplyvňujúcimi tvorbu a aplikáciu práva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada superficio solo non cedit, nadobúdanie vlastníctva, absolútne panstvo nad vecou, povrch ustupuje pôde
Právna veta: Konferenčný príspevok sa zameriava na jednu z najprirodzenejších zásad rímskeho práva nazývanú ako superficies solo cedit. Pozornosť je venovaná pôvodu a uplatňovaniu zásady v rímskom práve, jej prejavu naprieč slovenským právnymi dejinami a v súčasnej právnej realite, ktorá je poznačená absenciou superficiálnej zásady. V súvislosti s rekodifikačnými tendenciami súkromného práva na Slovensku pojednáva príspevok o potenciálnom znovuzavedení superficies solo cedit do nášho právneho poriadku a načrtá úvahy de lege ferenda. Cieľom príspevku je poukázať na výhody a nevýhody superficiálnej zásady, z ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: arizácia, neoprávnené zásahy do vlastníckeho práva, nútená arizácia, prevzatie židovského majetku
Právna veta: Príspevok sumarizuje predovšetkým prvé dve etapy arizačného procesu a s tým súvisiace zákonodarstvo na území vtedajšieho Slovenského štátu. Autorka analyzuje jednotlivé protižidovské vládne opatrenia zamerané proti vlastníckemu právu Židov. Pozornosť venuje predovšetkým arizácii ich podnikového, domového a poľnohospodárskeho majetku. Osobitne sa zaoberá likvidáciou židovských podnikov ako jednému z prostriedkov pri vyraďovaní židovských občanov z hospodárskeho života.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: demokracia, občianstvo únie, právo na rovnaké zaobchádzanie, rovnosť pred zákonom
Právna veta: Príspevok je zameraný na prostredie Európskej únie v spojitosti s demokraciou, ako politicko-spoločenským zriadením, ktorým sa EÚ vyznačuje. Občianska spoločnosť a jej účasť na správe veci verejných v priestore Európskej únie je vymedzená v prvej časti príspevku. Následne sa príspevok venuje inštitútom priamej demokracie v EÚ. Koncepcia Európskej únie a jej analýza je nasledujúcou časťou, ktorá je vymedzená v predmetnom príspevku. Autor sa zameriava predovšetkým na obdobie po Lisabonskej zmluve, ktoré malo priniesť upevnenie princípov demokracie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: platnosť a záväznosť právnej normy, všeobecná právna norma, záväznosť právnych noriem, záväznosť súdnych rozhodnutí, precedens ako prameň práva, záväznosť právoplatného rozsudku
Právna veta: Pramene práva sú stavebným kameňom všetkých svetových právnych systémov. Konkrétny prameň ako je napr. právny predpis je tvorený menšími časťami- právnymi normami. Poznať právo je možné len prostredníctvom právnych noriem, v ktorých sa právny poriadok štátu zobrazuje. Právo komunikuje s adresátmi prostredníctvom právnych noriem. Platnosť a záväznosť sú najdôležitejšími znakmi právnych noriem spolu s právnym monizmom a ich vynutiteľnosťou prostredníctvom štátnej moci. Ak chceme ich porušenie sankcionovať musia byť tieto pravidlá platné a záväzné. Nebudeme preto overovať platnosť a záväznosť pra ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na život, základné práva a slobody, zaručenie práv bez ohľadu na národný alebo sociálny pôvod, ochrana života
Právna veta: Každá ľudská bytosť má ústavou zaručené právo na ochranu života. Štát má právo a povinnosť vykonávať všetky potrebné opatrenia na svoju obranu a zachovanie svojej bezpečnosti, vrátane svojej zvrchovanosti, územnej celistvosti, nedotknuteľnosti svojich hraníc a svojho štátneho režimu. Príspevok sa zaoberá otázkou, koho právo na zachovanie svojej existencie dostane prednosť v prípade, ak dôjde k ich vzájomnému stretu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: štátne notárstvo, zoštátnenie notárstva, notárska činnosť, pôsobnosť štátneho notárstva
Právna veta: Príspevok sa zaoberá otázkou právnej úpravy činnosti štátneho notárstva v rokoch 1952 - 1964. Sleduje predovšetkým spôsob vymedzenia činnosti štátneho notárstva vzhľadom na ukončenie procesu zoštátnenia notárstva, ktorého výsledkom bolo štátne notárstvo - z inštitucionálneho hľadiska štátny úrad. Predmetom príspevku je normatívne vyjadrenie činnosti štátnych notárstiev s ohľadom na začlenenie notárstva do systému štátnych orgánov. Otázka činnosti štátneho notárstva je skúmaná z hľadiska úloh štátneho notárstva, vymedzenia jeho pôsobnosti a výsledkov notárskej činnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pôsobnosť prokuratúry, prokuratúra, štátne zastupiteľstvo
Právna veta: Článok sa zaoberá orgánmi žaloby a zastúpenia štátu na Slovensku v rokoch 1526 až 1848. Jeho predmetom je sledovanie hlavne inštitútov, ktoré boli predchodcami neskôr založeného štátneho zastupiteľstva, ktoré sa v 20. Storočí transformovalo na prokuratúru. V skúmanom období dochádza postupne k vzniku viacerých inštitútov, ktoré plnia vyšetrovaciu a obžalovaciu funkciu na krajinskej ako aj regionálnej a miestnej úrovni. V ich vzniku sa odráža vedomie spoločnosti o stúpajúcej úlohe štátu v takej závažnej oblasti ako je spravodlivosť. Súkromná žaloba v Uhorsku nie je eliminovaná, ale verejná žalo ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna kontinuita, osobné užívanie bytov slúžiacich na trvalé ubytovanie pracovníkov organizácie, rekodifikácia občianskeho zákonníka, možnosť započítať oprávnenú držbu právnych predchodcov
Právna veta: Vývoj každého právneho poriadku, ako aj subjektívnych práv, je v čase, priestore, forme a obsahu úzko spojený s problematikou právnej kontinuity, recepcie, reštaurácie, reštitúcie, retroaktivity a rehabilitácie, a pomocne s pojmami rušenia práva (derogácie, abrogácie), rekodifikácie, reform(ul)ácie a renovácie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: voľba prezidenta, zvolenie prezidenta
Právna veta: Príspevok približuje voľby prezidenta Slovenskej republiky a prezidenta Českej republiky s dôrazom na základné rozdiely slovenskej a českej volebnej právnej úpravy. Po všeobecnom vymedzení pojmu volieb z pohľadu slovenských a českých právnych teoretikov, autorka stručne popisuje platnú slovenskú právnu úpravu s uvedením základných nedostatkov, ktoré by v rámci úvah de lege ferenda bolo potrebné zmeniť (názor autora). Českú právnu úpravu volieb prezidenta príspevok približuje vo svetle aktuálnych zmien v roku 2012.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pozemková reforna, konfiškácia majetku, vyvlastnenie, vznik samostatného československa
Právna veta: Cieľom príspevku je priniesť bližší pohľad na československú pozemkovú reformu z rokov 1919 až 1935. Úvodná analýza je venovaná dôvodom realizácie pozemkovej reformy. Následne sa naša pozornosť sústreďuje na objasnenie zákonodarcovho zámeru upraviť zmenu vlastníckych vzťahov k pôde kompromisným použitím dvoch právnych inštitútov umožňujúcich zásahy štátu do vlastníckeho práva - konfiškácie a vyvlastnenia. V záverečnej sumarizácii dôsledkov pozemkovej reformy je potom osobitná pozornosť venovaná javu právnej diskontinuity a riešeniu medzinárodných sporov s cudzími štátnymi príslušníkmi, ktorí b ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: zákonné obmedzenia základných práv a slobôd, princípy právneho štátu, suverenita občanov, rovnosť pred zákonom
Právna veta: V predkladanom príspevku sa zaoberám obmedzovaním základných práv a slobôd a ukladaním povinností orgánmi verejnej moci, a to najmä v kontexte článku 13 ústavy. Od historického vývoja a vymedzenia pojmu právny štát príspevok vymenúva jednotlivé princípy právneho štátu. Spomedzi nich sa zaoberám princípom univerzality a prirodzenoprávnosti ľudských práv. V nadväznosti na tento princíp sledujem možnosti obmedzenia základných práv a slobôd, a to najmä z dôvodu verejného záujmu. Ďalej v príspevku porovnávam uvedené obmedzenie základných práv a slobôd s ukladaním povinností orgánmi verejnej správy. ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vznik samostatného československa, ústavná listina, zákonné obmedzenia základných práv a slobôd, novovzniknutý štát
Právna veta: Predkladanýčlánok je venovaný Ústavnej listine československej republiky z roku 1920. Konkrétne sa však zameriava na v nej obsiahnutú úpravu mimoriadnej zákonodarnej činnosti, najmä pokiaľ ide o vzťah tohto druhu zákonodarnej činnosti k ľudským právam, ktorých ochranu Ústavná listina deklarovala. V tomto smere ide v článku predovšetkým o popis tých skutočnosti týkajúcich sa právnej úpravy mimoriadnej zákonodarnej činnosti, ktoré v rokoch 1920 až 1939 postupne viedli, hoci v kritickej situácii, ale k likvidácii demokracie v Československu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zlepšenie podmienok pre obchodovanie, poľnohospodársky nevyužité plochy, pramene práva, držba
Právna veta: Príspevok sa zaoberá statickou a dynamickou analýzou možností neslobodného obyvateľstva dosiahnuť právnu emancipáciu vo feudálnom Anglicku prostredníctvom iniciovania súdneho konania o vlastnej slobode. Prvá časť príspevku sa venuje materiálnym prameňom práva, prevažne vplyvu nárastu populácie a následných ekonomických zmien vo vrchnostenskom hospodárení na panstvách. Druhá časť príspevku sa zaoberá analýzou formálnych prameňov práva, prevažne súkromných kodifikácií v podobe právnych kníh a súdnych záznamov, ktoré poukazujú na meniacu sa aplikačnú prax súdov v sledovanom období.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kanonické právo, práva štátu, práva cirkvi, cirkvi a náboženské spoločnosti
Právna veta: Príspevok sa zaoberá koexistenciou dvoch právnych poriadkov, práva štátneho a práva kánonického a snaží sa preukázať potrebu vedomosti o odlišnom charaktere kánonického práva. Poukazuje na špecifické rysy tohto práva, hlavne na tie, ktoré sú odlišné od práva štátu, a ktoré sú podstatné pre ich prípadnú aplikáciu subjektom, ktorý nie je súčasťou cirkevnej hierarchie, napríklad všeobecným súdom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom, konateľ v zmysle § 133 ObZ, zodpovednosť konateľa, konateľ spoločnosti ako jej štatutárny orgán, konatelia
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou historického vývoja právnej úpravy štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Osobitne sa zameriava na komparáciu platnej právnej úpravy so zákonom č. 58/1906 o spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktorý platil na území Slovenskej republiky od roku 1920 do roku 1950, po ktorom došlo na pomerne dlhé obdobie k vypusteniu právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným z právneho poriadku Slovenskej republiky.
Meritum: AMNESTIE 2013
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: udelenie milosti, rozhodnutie o amnestií, udelenie amnestie
Právna veta: Cieľom príspevku je priblížiť amnestie udelené na začiatku roka 2013 pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky. Autorka analyzuje predmetné rozhodnutia o amnestii a snaží sa nájsť kľúčové momenty skúmaných amnestií, ich spoločné a rozdielne znaky.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: deľba moci, tvorba práva, legislatívny proces, ústavné súdnictvo, rozhodovacia činnosť ústavného súdu, Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky
Právna veta: Príspevok sa venuje problematike deľby moci a jej súčasných modifikácií vo vzťahu k procedúre tvorby práva. Pritom sa poukazuje na možnú hrozbu ovládnutia tohto procesu politickými a súdnymi elitami. Autor následne aplikuje teóriu poistiek ústavného systému spolu s teóriu veto hráčov na aktuálne slovenské pomery tak, aby poukázal na trhliny a nedostatky tejto štruktúry. Ako na možné riešenie, potrebné na dosiahnutie balansu v tvorbe práva v podmienkach Slovenskej republiky, sa v závere poukazuje na alternatívu zavedenia druhej komory parlamentu.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: reštitučný nárok, zmiernenie majetkových krívd, reštitúcia majetku, vydanie nehnuteľností, ochrana vlastníckeho práva
Právna veta: Základnou tézou príspevku je skúmanie otázky, či nárok reštituentov je subsumovateľný pod pojem „majetok“ tak, ako je tento pojem chápaný v zmysle rozhodnutí štrasburských orgánov ochrany práva, resp., či sa reštituenti môžu domáhať ochrany svojho reštitučného nároku titulom ochrany práva vlastniť majetok.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na ochranu zdravia, ochrana cudzincov, bezplatná zdravotná starostlivosť, čl. 51 ods. 1 Ústavy SR, právo na zdravotnú starostlivosť
Právna veta: Príspevok sa zaoberá analýzou čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý vyjadruje pozitívny záväzok štátu ochraňovať zdravie svojich občanov. Zároveň rieši otázku bezplatnosti zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na príslušnú judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky. V neposlednom rade poukazuje na problémy s vymožiteľnosťou základného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zamýšľa sa nad prípadnými možnosťami novelizácie čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ochrana životného prostredia, právo na priaznivé životné prostredie, zachovanie základných práv a slobôd, kultúrne dedičstvo, ochrana vlastníctva, právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia
Právna veta: Autorka sa v príspevku venuje téme ochrany životného prostredia v Ústave Slovenskej republiky, pričom poukazuje na jej problematické aspekty. Pri ústavnoprávnej analýze tohto práva vychádza z judikatúry Ústavného súdu SR, ktorá je v tejto oblasti pomerne skromná.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nezávislý a nestranný postup súdu, právo na súdnu ochranu, sudcovská etika, skorumpované súdnictvo
Právna veta: V tomto príspevku sa zameriavam na sudcovskú etiku, a jej vnímanie spoločnosťou. Vo vedomí Slovenskej spoločnosti rezonuje názor, ktorý by sa dal označiť ako zlý a s negatívnym výhľadom. Slovenská spoločnosť vníma sudcov ako chronických porušovateľov zákona. Ale je to skutočne tak, alebo je to iba hlas neúspešných strán na konania súde? Alebo je to tiež dôsledok snahy určitých skupín získavať určitých sudcov na svoju stranu a všetko zakrývať rúškom zákonnosti? Toto vnímanie morálnosti sudcov a dôveryhodnosti súdov je často ovplyvňované aj snahami médií o získavanie senzácií, preto často použív ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zákonné obmedzenia základných práv a slobôd, zmena právneho poriadku, vydanie nového zákona, legalita štátnej moci
Právna veta: Ako každý systém, i systém normotvorby potrebuje spätnú väzbu, ktorej absencia vždy vedie k zrúteniu systému - deformácii právneho poriadku. K absencii spätnej väzby normotvorby dochádzalo na úrovni exekutívy z dôvodu monokratického politického (mocenského) riadenia normotvorby. Existencia legislatívnych komisií, ako subjektu u ktorého absentuje priama podriadenosť pod ministra resp. vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, má potenciál vytvoriť nevyhnutnú spätnú väzbu pre podzákonnú normotvorbu.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zamestnanosť, služby zamestnanosti, modrá karta, vhodné pracovné podmienky, vzdelávanie a príprava pre trh práce
Právna veta: Autor príspevku sa zaoberá vplyvom pracovnoprávnej legislatívy na zamestnanosť v Slovenskej republike. Autor sa v ňom zaoberá zmenami v právnom predpise, ktorý upravuje služby zamestnanosti poskytované štátom. Analyzuje tieto zmeny porovnaním platnej právnej úpravy s navrhovanou. Definuje základné pojmy, subjekty, či vybrané inštitúty služieb zamestnanosti. Venuje sa na jednej strane zmenám v právnej úprave poskytovaných služieb, či zmenám v kompetenciách orgánov, ktoré tieto služby poskytujú. Stručne sa dotkol aj problematiky poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení a trhu práce, na ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: sociálne zabezpečenie, ochrana práv migrujúcich osôb, migrácia osôb, sociálne zabezpečenie zamestnancov, sociálna ochrana, právo sociálneho zabezpečenia, práva a povinnosti poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia
Právna veta: Príspevok je zameraný na poskytnutie stručného prehľadu o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Európskej únie a uplatňovaní koordinačných pravidiel v prípade inštitútu ochrannej lehoty. Článok analyzuje vybraný problém uplatňovania národných právnych predpisov sociálneho zabezpečenia vo svetle koordinačných pravidiel Európskej únie.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní, doručovanie písomností zamestnávateľa zamestnancovi, hodnotenie práce zamestnancov, posudok o pracovnej činnosti, referencie
Právna veta: Príspevok sa vo všeobecnosti zaoberá predzmluvnými vzťahmi účastníkov pracovného pomeru, pričom sa detailnejšie zameriava na judikatúru všeobecných súdov týkajúcu sa vydávania a obsahu pracovných posudkov ako štandardných personálnych dokumentov. Zároveň sa snaží v systéme pracovného práva lokalizovať pozíciu referencií, ktoré sa v súčasnosti často považujú za identické s pracovnými posudkami.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zastúpenie v pracovnoprávnych vzťahoch, zástupcovia zamestnancov, zamestnanec, právna subjektivita zamestnanca, pracovná zmluva, služobná zmluva, právo na uzatvorenie pracovnej zmluvy
Právna veta: Pracovné právo vo svojej časti zahŕňajúcej súkromnoprávne prvky, v sebe elementárne nesie otázku o možnosti použitia inštitútu zastúpenia v pracovnoprávnej oblasti. Vzťah Občianskeho zákonníka ako právneho predpisu lex generealis ku Zákonníku práce ako právneho predpisu lex specialis, umožňuje použitie niektorých občianskoprávnych inštitútov, okrem iného, aj inštitútu „zastúpenia“. V príspevku sa zaoberáme pracovnoprávnou subjektivitou subjektov pracovných vzťahov individuálneho pracovného práva, predovšetkým u fyzických osôb, a na ňu nadväzujúcim použitím ustanovení zastúpenia podľa Občianske ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výkon verejnej služby, závislá práca, pracovný pomer, druh štátnej služby, výkon práce verejných zamestnancov
Právna veta: Autor sa v článku snaží poukázať na spoločné pracovnoprávne znaky vybraných druhov verejnej služby s cieľom konštatovať existenciu hypertrofie v právnej úprave verejnej služby.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základné zásady súkromného práva, sloboda v súkromnom práve, zásady spravodlivosti , občianskoprávne vzťahy
Právna veta: Zásady, ktorým sa venuje v súčasnosti zvýšená pozornosť, tvoria vo všeobecnosti dôležitý základný kameň celej oblasti (aj) súkromného práva. Predmetom tohto príspevku je ich systematizácia vychádzajúc primárne z ich hodnotovej orientácie, resp. vnútorných vzťahov nadradenosti a podradenosti. Cieľom bolo vytvoriť ucelenú sústavu, v rámci ktorej pozornosť bola upriamená predovšetkým na vzťahy axiologicko - derivatívne. Na základe stanovenia dvoch hodnotových pilierov (sloboda, spravodlivosť) boli vytvorené horizontálne vetvy, ktoré boli následne spojené s vertikálnym rozmerom založeným na báze o ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, zákaz bezdôvodného obohatenia, inštitút bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Predkladaný článok je zameraný na problematiku inštitútu bezdôvodného obohatenia a jeho smerovania v európskom kontexte. Cieľom je ponúknuť pohľad na rôzne, predovšetkým komparatívne, aspekty skúmaného inštitútu a zodpovedať na otázku, kam smeruje tento súkromnoprávny inštitút v európskych horizontoch, pre dosiahnutie ktorého je príspevok rozdelený na dve nosné časti. Prvá z nich je venovaná historickému a komparatívnemu kontextu bezdôvodného obohatenia. Priestor je tak venovaný nielen rímskemu právu, ale aj najvplyvnejším európskym právnym poriadkom a ich úprave bezdôvodného obohatenia, menov ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemajetková ujma, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, ochrana osobnosti, ujma na majetku, spôsobenie ujmy inému
Právna veta: Autor sa vo svojom článku zameriava na vymedzenie pojmu nemajetková ujma pri ochrane osobnosti, pretože každý človek pociťuje ujmu na svojej osobe iným spôsobom ako iná osoba a je ťažko popísať stratu osobu, spôsobenie ujmy na dôstojnosti alebo stratu radosti z dovolenky.Venuje pozornosť aj historickému vývoju v SR, kde všeobecný občiansky zákonník z roku 1811 upravoval náhradu škody v prípade zásahu do cti fyzickej osoby, 'ďalej to bol Občiansky zákonník č. 141/1950 Zb., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb a novela č. 50/1991 Zb účinná od 01.01.1992, kde došlo k prispôsobeniu tohto ustanovenia L ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, vznik nemajetkovej ujmy na osobnosti fyzickej osoby, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, právo na náhradu materiálnej škody
Právna veta: Ochranu osobnosti fyzickej osoby upravuje v rovine občianskoprávnej predovšetkým zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v ustanoveniach § 11 a § 16. Ustanovenie § 11 Občianskeho zákonníka má funkciu tzv. generálnej klauzuly a vymedzuje predmet tejto ochrany. Osobnosť človeka je vo všeobecnosti nehmotným statkom, kde nehmotnými statkami sú aj jednotlivé stránky tejto osobnosti, pričom sa na tieto nehmotné statky upínajú a ich právnu ochranu zabezpečujú tzv. osobnostné práva. Jedným z hlavných cieľov tohto príspevku by malo byť porovnanie rozhodovacej činno ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rodičovské práva a povinnosti, právo na starostlivosť a výchovu detí, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, právo na rešpektovanie rodinného života, personálne exekúcie, výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí
Právna veta: Starostlivosť a výchova o maloleté dieťa predpokladá zabezpečenie nielen materiálnych, ale i nemateriálnych podmienok, ktoré vo svojom súhrne umožňujú rozvinúť osobnosť maloletého dieťaťa. Potreba zainteresovať oboch rodičov v procese socializácie maloletého dieťaťa je nepopierateľná, a to i v prípade, ak vykonateľného rozhodnutie súdu upravujúce styk rodiča s maloletým dieťaťom nie je dobrovoľne rešpektované. Autorka sa vo svojom príspevku venuje problematike núteného výkonu rozhodnutia súdu o styku rodiča s maloletým dieťaťa s poukazom na judikatúru súdov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pozemkové spoločenstvo, založenie a vznik spoločenstva, členovia pozemkového spoločenstva, zriadenie stavby na cudzom pozemku, príjmy z prenájmu spoločnej veci
Právna veta: Tento príspevok rozoberá niektoré súdne rozhodnutia týkajúce sa pozemkových spoločenstiev. Ide najmä o konania o určenie a ochranu vlastníckeho práva, konania o určenie neplatnosti zmlúv, uplatňovanie nárokov z porušenia predkupného práva. Článok tiež približuje, ako súdy vykladajú základné pojmy zákona č. 181/1995 Z. z., ktorými sú spoločná nehnuteľnosť, nedeliteľnosť spoločnej nehnuteľnosti a zákaz drobenia spoluvlastníckych podielov pod zákonom stanovenú výmeru.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu , obchodné záväzkové vzťahy, zodpovednosť za škodu, vznik zodpovednosti škody, vznik škody
Právna veta: Autorka sa v príspevku zaoberá príčinnou súvislosťou ako jedným z predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu. Predmetom príspevku je definícia a vymedzenie pojmu kauzálneho nexu z hľadiska vedy a judikatúry. Autorka sa v príspevku zaoberá právnymi názormi na inštitút kauzality a ich vývojom v rámci teórií, ktoré sú aktuálne presadzované v rozhodnutiach súdov v Slovenskej a Českej republike spoločne v kontexte s aktuálnymi európskymi trendmi. Súčasťou je aj náčrt právnej úpravy kauzality v soft law Európskej únie.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zákaz obmedzovania obchodu, ekonomická sloboda jednotlivca, sloboda obchodu, slobodné povolanie, konfiškácia majetku
Právna veta: Článok sa zaoberá zlomovými míľnikmi, ktoré postavili základy súťažného práva v Európe, konkrétne počiatky v antike, nadviazanie na antické tradície v stredoveku, renesančnú legislatívu na prahu novoveku, ako aj pohľad na teoretickú základňu.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo výkupu, ochrana menšinových akcionárov, povinná ponuka na prevzatie, väčšinový akcionár
Právna veta: Právo výkupu je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky od 1.1.2007. Do dnešného dňa však Národná banka Slovenska, ako príslušný orgán, udelila súhlas na uplatnenie práva výkupu iba 4 navrhovateľom, čo naznačuje nefunkčnosť tohto inštitútu alebo nezáujem o jeho využívanie zo strany väčšinových akcionárov. Cieľom tohto príspevku je zamyslieť sa nad tým, prečo je tomu tak. Príspevok stručne popisuje genézu právnej úpravy práva výkupu, poukazuje na obsahovú zložku tohto práva a stručne načrtáva proces jeho uplatnenia väčšinovým akcionárom. Kľúčovou časťou príspevku je zamyslenie sa nad mo ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: konanie v mene právnickej osoby, spoločnosť s ručením obmedzeným, konanie podnikateľa, konatelia, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, spoločné konanie v spoločnosti
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou prejavu vôle spoločnosťou s ručením obmedzeným. Osobitne sa venuje otázkam súvisiacim s možnosťami spoločného konania viacerých osôb v mene spoločnosti alebo ich obmedzenia, ktoré sa prejavujú najmä pri posudzovaní účinnosti resp. platnosti takýchto úkonov vo vzťahu k tretím osobám.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: náhrada škody, zodpovednosť za škodu , vznik zodpovednosti škody, nepredvídateľnosť škody
Právna veta: Príspevok poukazuje na komplikovanosť problematiky náhrady škody, ktorá sa prejavuje aj tým, že právna úprava zodpovednosti za škodu relevantná pre subjekty obchodného práva nie je komplexne upravená v Obchodnom zákonníku, ale vo viacerých právnych predpisoch. Problematickou oblasťou je aj zisťovanie naplnenia predpokladov zodpovednosti za škodu v konkrétnych prípadoch. Zaujímavým je práve predpoklad (ne)predvídateľnosti škody, ktorý nie je vždy automaticky zaradzovaný medzi typické predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu - porušenie povinnosti, vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenia o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch, vady diela, odovzdanie vadného diela, zmluva o dielo, riadne splnenie záväzku, nároky z vád diela
Právna veta: Článok pojednáva o občianskoprávnej a obchodnoprávnej úprave jednotlivých nárokoch objednávateľa zo zmluvy o dielo v prípade, ak zhotoviteľ plnil vadne. Autor v tejto súvislosti poukazuje na práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa. Dodanie vadného diela má často za následok vznik škody. Článok preto poukazuje aj na možnosť objednávateľa domáhať sa náhrady škody vo vzťahu k vadnému dielu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: systém žalôb, deliktuálne konanie, spáchanie deliktu, spáchanie trestného činu, krádež
Právna veta: Rímsky štát si musel, podobne asi ako každá vtedajšia civilizácia, vytvoriť určitý systém prostredníctvom, ktorého by vedel regulovať deliktuálne a vôbec akékoľvek protiprávne správanie sa členov jeho spoločnosti, ktorým určitým spôsobom zasahovali alebo obmedzovali subjektívne práva rímskych občanov. Týmito nástrojmi boli tresty vymáhane prostredníctvom žalôb - actiones. Konkrétne pri obmedzení vlastníctva formou krádeže mal oprávnený podľa ustanovení rímskeho práva viacero možností ako dosiahnuť nápravy tohto stavu. Cieľom príspevku bude preto bližšie oboznámenie sa so žalobami uplatňujúcimi ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu, povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania, povolenie na zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín
Právna veta: Návrh novely zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle vypracovalo ministerstvo vnútra na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Návrh dňa 18. septembra 2013 prerokuje vláda. Cieľom navrhovanej novely je najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany a smernice Európskeho parlamentu a Rady ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obnova konania vo veci disciplinárneho konania, súhlas na vzatie do väzby sudcu, prerokovanie veci pred nestranným súdom, disciplinárne konanie zák. č. 385/2000
Právna veta: Rozsudkom z 20. novembra 2012 Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) rozhodol o sťažnosti (č. 58688/11) Štefana Harabina, v ktorej okrem iného tvrdil, že jeho právo na prerokovanie veci pred nestranným súdom bolo vo veci disciplinárneho konania podľa čl. 136 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 74e ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) a podľa § 120 ods. 2 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o s ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: mandátna zmluva, pracovný pomer konateľa voči spoločnosti s ručením obmedzeným, vzťah konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným k spoločnosti, zmluva o výkone funkcie konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným, predmet dane z príjmu, výber preddavku na daň
Právna veta: Mandátna zmluva a zmluva o výkone funkcie konateľa ako spôsoby vytvorenia vzťahu konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným k samotnej spoločnosti. Určenie práv a povinností konateľa, forma a náležitosti týchto zmlúv.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie dedičstva, konanie o dedičstve, odkaz a dedičská zmluva, dedičské náhradníctvo, dedenie zo závetu, odmietnutie dedičstva, popretie dedičstva, závet
Právna veta: Charakteristika a vysvetlenie pripravovaných inštitútov v dedičskom práve, ich využitie a práva a povinnosti s nimi spojené.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť voči konateľom , konatelia, porušenie daňových povinností, povinnosti konateľov spoločnosti
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá identifikáciou vybraných aplikačných problémov, ktoré sú spojené s uplatňovaním zodpovednosti voči konateľom s.r.o. Osobitne je pozornosť sústredená na posudzovanie splnenia povinnosti konateľa vo vzťahu k zabezpečeniu riadneho vedenia účtovníctva.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právnické osoby podľa O.z., trestná zodpovednosť právnickej osoby, základy trestnej zodpovednosti, trestanie právnických osôb, účel trestu právnických osôb
Právna veta: Tento článok sa snaží nájsť odpoveď na to, odkiaľ pramení potreba zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb a pokúša sa dať odpoveď na otázku, či je alebo nie je trestná zodpovednosť právnických osôb potrebná.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: univerzálna sukcesia, verejná obchodná spoločnosť, trestná zodpovednosť právnickej osoby, obchádzanie trestnej zodpovednosti
Právna veta: Príspevok sa zaoberá podstatou a problematickými otázkami spojenými s právnym nástupníctvom pri trestnej zodpovednosti právnických osôb. Dôraz kladie na vyvarovanie sa situáciám, kedy by sa právnická osoba s nekriminálnym pozadím stala v dôsledku právneho nástupníctva trestne zodpovednou.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zhabanie peňažnej čiastky, trestná zodpovednosť právnickej osoby, nepravá trestná zodpovednosť
Právna veta: Príspevok formuluje základ oslobodzujúcich dôvodov pre priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb vo svetle pripravovanej zákonnej úpravy na Slovensku, tak aby boli v praxi aj vykonateľné a právnické osoby neboli „objektívne trestne zodpovedné“ tak ako je to v zmysle súčasnej úpravy. Súčasne príspevok rieši potrebu uzakoniť tieto dôvody aj s presahom na zásadu práva na spravodlivý proces a rovnosti strán.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, úplatok, podplácanie, sankcie voči právnickým osobám
Právna veta: Článok reaguje na správu o Českej republike z tretej fázy hodnotenia Pracovnej skupiny OECD pre úplatkárstvo, ktorá hodnotí implementáciu a uplatňovanie Dohovoru o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a súvisiacich nástrojov v Českej republike a vydáva odporúčania pre túto oblasť. Poukazuje na zmeny v legislatívnom a inštitucionálnom rámci Českej republiky a tiež pokrok dosiahnutý v Českej republike od druhej fázy hodnotenia a najmä na uplatňovanie legislatívy.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, uloženie sankcií právnickým osobám, trestná zodpovednosť právnických osôb v iných krajinách
Právna veta: Trestná zodpovednosť právnických osôb pramení z angloamerického právneho systému. Pri preberaní jednotlivých trestnoprávnych prvkov z tohto systému do kontinentálneho právneho systému prišiel rad aj na trestnú zodpovednosť právnických osôb. Táto skutočnosť sa odzrkadlila vo viacerých európskych štátoch v rámci Európskej únie i mimo nej. Obsah článku je zameraný na otázku trestnej zodpovednosti právnických osôb v krajinách susediacich so Slovenskou republikou.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestné stíhanie právnických osôb, trestná zodpovednosť právnickej osoby, sankcionovanie právnických osôb, začatie trestného stíhania proti právnickej osobe
Právna veta: Trestné konanie proti právnickým osobám v prípade nového osobitného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, na príprave ktorého sa autori článku osobne podieľajú, bude vychádzať dôsledne z ustanovení platného trestného poriadku, ktoré majú vo vzťahu k osobitostiam trestného stíhania právnických osôb subsidiárnu povahu. Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú z tej skutočnosti, že právnické osoby ako subjekty práva sa odlišujú od fyzických osôb. To však neznamená, že trestne obvinené právnické osoby nemajú svoje procesné práva, ktoré sa musia rovnať procesným právam ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kontrola exekučnej činnosti, efektívnosť exekútora s nakladaním finančných prostriedkov, disciplinárna zodpovednosť exekútora, činnosť súdneho exekútora, výberové konanie na funkciu súdneho exekútora
Právna veta: Predložená novela zákona je prvým systémovým opatrením dlhodobo zanedbávanej oblasti exekučného práva. Podceňovanie tejto oblasti práva, osobitne v predchádzajúcom volebnom období, vyústilo do neudržateľnej situácie vo vzťahu k vymáhateľnosti práva a ochrane spotrebiteľa.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: parlamentná forma vlády, spoluzodpovednosť vlády, ústavné právo prezidenta, ústavný systém Slovenskej republiky
Právna veta: Jednou zo zmien ktoré priniesla druhá novela Ústavy Slovenskej republiky, uskutočnená ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z., bolo aj zakotvenie inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu, inštitútu dovtedy pre ústavný systém Slovenskej republiky neznámeho. Zakotvenie predmetného inštitútu, typického pre postavenie hlavy štátu v klasickej parlamentnej forme vlády, však zostalo niekde na pol ceste. Cieľom príspevku je preto poukázať na skutočnosť, že súčasná úprava inštitútu kontrasignácie pôsobí v ústavnom systéme Slovenskej republiky nesystematicky. Príspevok súčasne načrtáva aj možné východiská z ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: záložné právo, záložné právo na obchodný podiel, obchodný podiel, prevod obchodného podielu
Právna veta: Hospodárska kríza prudko zasiahla nie len ekonomiku, ale aj podnikateľov. Dôsledkom bolo, že podnikatelia neboli schopní splniť svoje obchodno-záväzkové záväzky. Niektorí z nich sa dostali do finančných problémov a boli nútení zobrať si úver. Príspevok sa zaoberá zriadením záložného práva na obchodný podiel ako spôsobu zabezpečovania záväzkových vzťahov.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva, registrácia licenčnej zmluvy, licenčná zmluva
Právna veta: Licenčná zmluva je vo všeobecnosti považovaná za zmluvu, na základe ktorej jedna zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane súhlas na používanie určitého predmetu práva duševného vlastníctva. Licenčná zmluva je upravená nielen v zákone č. 513/19991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ObchZ), ale jej úpravu možno nájsť aj v iných právnych predpisoch. Právna úprava licenčnej zmluvy je obsiahnutá aj v zákone č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon, ktorý upravuje licenčnú zmluvu použiteľnú vo veciach autorského práva a práv príbuzných autorskému právu. Uvedenú právnu úpravu však nemožno použiť na obla ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: systém DPH, oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, pravidlá systému DPH, revidovanie systému DPH
Právna veta: Systém DPH uplatňovaný v Európskej únii v súčasnosti čelí viacerým problémom, ktorých riešenie sa javí ako nevyhnutné pre ďalšie bezproblémové fungovanie vnútorného trhu. Jedná sa na jednej strane o problémy administratívnej záťaže na strane podnikateľov ako aj daňových správ a nákladov, ktoré musia vynakladať podnikatelia na zabezpečenie zosúladenia svojej cezhraničnej ekonomickej činnosti s rôznymi pravidlami zavedenými členskými štátmi (compliance costs), ktorých stanovenie sekundárne právo EÚ napriek výraznej harmonizácii členským štátom povoľuje. Oveľa vážnejší problém však v súčasnosti p ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: stav v čase vyhlásenie, vyhlásenie rozsudku , dôkazná povinnosť, podanie odvolania
Právna veta: Predmetom článku je poukázať na možný aplikačný problém, ktorý nastal v dôsledku novelizácií niektorých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku bez ich zosúladenia s ostatnými súvisiacimi ustanoveniami. Tak môže nastať situácia, že účastník zistí novú skutočnosť alebo dôkaz v čase medzi vydaním uznesenia o skončení dokazovania a vyhlásením rozsudku. Autorka si kladie otázku, či môžu byť tieto nové skutočnosti a dôkazy dôvodom odvolania, ak je podľa platnej právnej úpravy pre rozsudok rozhodujúci stav až v čase jeho vyhlásenia. Uvedomuje si, že doslovný gramatický výklad by bol v neprospech úča ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilosť byť účastníkom konania, procesná spôsobilosť , názor maloletého dieťaťa, práva a povinnosti maloletých, maloletý v procese dokazovania
Právna veta: Ochrana najvyššieho záujmu maloletých v právnych vzťahoch sa premieta nie len do hmotnoprávnej úpravy, ale má svoju reflexiu aj v procesnoprávnej úprave priebehu civilného súdneho konania. Cieľom príspevku je poukázať na rozdielne právne následky vyplývajúce z modifikovaného procesného postavenia maloletého a to ako účastníka civilného súdneho konania, alebo ako subjektu zúčastneného výlučne v procese dokazovania v konaní pred súdom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo stavby, stavba, zásada superficio solo non cedit, vlastník pozemku, vlastník pozemku pod stavbou
Právna veta: Príspevok sa zameriava na inštitút práva stavby a jeho znovuzavedenie do právneho poriadku Slovenskej republiky v rámci rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Okrem stručnej definície predmetného inštitútu sa príspevok bude zaoberať problematikou zavedenia a úpravy inštitútu práva stavby do praxe prostredníctvom zmluvy. Konkrétne sa sústreďuje na prípady, kedy pred resp. v čase znovuzavedenia inštitútu práva stavby do nášho právneho poriadku pozemok a stavba boli vo vlastníctve rôznych osôb. Príspevok by mal načrtnúť možné spôsoby, akými by mohlo dôjsť k efektívnemu a čo najmenej obtiažnemu zave ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, preskúmavanie individuálnych správnych aktov územnej samosprávy, vzťah štátu a obce, prenesený výkon štátnej správy
Právna veta: V článku sa autorka venuje problematike preskúmavania individuálnych správnych aktov územnej samosprávy, konkrétne neprávoplatných rozhodnutí obcí v sankčných veciach. V prvej časti predstavuje východiská súvisiace s postavením územnej samosprávy v štáte, rozbor platnej právnej úpravy rozhodovania obcí v sankčných veciach a pravidiel ústavne konformného výkladu. Druhá časť rozoberá rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov pri preskúmavaní neprávoplatných rozhodnutí obce v sankčných veciach. Tretia časť sa zaoberá vplyvom rozhodovacej činnosti súdov na právnu prax z pohľadu efektivity.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: elektronizácia verejnej správy, zaručený elektronický podpis, informačný systém verejnej správy, výkon verejnej moci elektronicky
Právna veta: Príspevok sa zaoberá elektronizáciou verejnej správy, ktorá môže byť jedným z nástrojov, ako možno zabezpečiť efektívnejší výkon verejnej správy. Aktuálny stav elektronizácie verejnej správy v Slovenskej republike však nie je uspokojivý a mnohé výhody elektronizácie verejnej správy nie je možné využiť. Jej pozitívny prínos je možné využiť nielen zo strany občanov, ktorí prichádzajú do kontaktu s verejnou správou, ale aj orgánmi verejnej správy. Zároveň môže slúžiť ako nástroj kontroly vo verejnej správe, keďže jednotlivé činnosti vykonané prostredníctvom informačných technológií sú ťažšie mani ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povolenie vkladu, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, konanie o povolenie vkladu, zápis do katastra
Právna veta: Príspevok sa zaoberá analýzou prieskumu rozhodnutí v oblasti katastra nehnuteľností, konkrétne rozhodnutí o povolení a zamietnutí vkladu. Analyzuje prípustné opravné prostriedky a komparuje ich so zahraničnou právnou úpravou. Zároveň uvádza perspektívy vývoja na tomto úseku.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu, najvyšší kontrolný úrad, samospráva obce, príjmy rozpočtu obce, kontrolná pôsobnosť k miestnym daniam
Právna veta: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislým kontrolným orgánom, ktorého kontrolná činnosť je zameraná aj na obce, vyššie územné celky, právnické osoby nimi zriadené a právnické osoby s majetkovou účasťou obcí či vyšších územných celkov. Príspevok sa zaoberá otázkami súvisiacimi s výkonom kontrolnej pôsobnosti NKÚ v oblasti územnej samosprávy. Osobitná pozornosť je venovaná kontrolnej činnosti súvisiacej s výkonom samostatnej pôsobnosti obce..
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: informačná spoločnosť, elektronické podanie, podanie urobené elektronickými prostriedkami, elektronický podpis, elektronické podanie a elektronický úradný dokument
Právna veta: Autorka sa v predkladanom článku zaoberá problematikou elektronických podaní na súdy v podmienkach Slovenskej republiky. V úvode článku sa autorka zameriava na objasnenie fenoménu dnešnej doby, ktorým je informatizácia spoločnosti ovplyvňujúca aj oblasť súdnictva. V nasledujúcich častiach vysvetľuje autorka proces podávania žalôb a ďalších podaní prostredníctvom elektronickej formy, a to v zmysle Občianskeho súdneho poriadku a následne podľa Zákona o e-Governmente. V záverečnej časti článku autorka sumarizuje výhody a nevýhody uskutočňovania elektronických podaní.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: hospodárska efektívnosť, nečinnosť správneho orgánu, ukladanie sankcii v oblasti verejnej správy, rozhodovanie o priestupkoch, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: Správne konania, predmetom ktorých je správne trestanie, úzko súvisia s hospodárskou efektívnosťou verejnej správy. záujem Na jednej strane predstavujú samotné sankcie hospodársky efekt. Na strane druhej, sankcia ako nepriaznivý následok za spáchanie správneho deliktu, napomáha predchádzať ich páchaniu. Aj takto nepriamo, bez donútenia, chránený verejný záujem má značný hospodársky efekt. Existuje viacero predpokladov pre ukladanie efektívnych a vymožiteľných sankcií. Pre ich naplnenie nachádzame v praxi niekoľko prekážok a niektoré z nich už naznačila aj kontrola verejnej správy zo strany súd ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: verejná správa, výkon verejnej správy, preniesť výkon časti svojich práv, územná samospráva
Právna veta: Autorka analyzuje právny inštitút inkompatibility z hľadiska jeho základnej funkcie, a to zabránenie kumulovania moci (štátnej, verejnej) v jedných "rukách". Poukazuje na to, že pokiaľ pri najvyšších ústavných funkciách je inštitút inkompatibility všeobecne akceptovaný, v oblasti verejnej správy sú často pochybnosti o vhodnosti uplatňovania inkompatibility. Argumentuje za uplatňovanie inštitútu inkompatibility aj vo verejnej správe.
MENU