Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 05:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účelné vymáhanie nároku, zastavenie exekúcie , náhrada trov exekúcie, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti
Právna veta: Ustanovenia § 196 a § 197 Exekučného poriadku upravujú zásadu, že odmenu patriacu súdnemu exekútorovi za výkon exekučnej činnosti, náhradu jeho hotových výdavkov a náhradu za stratu času uhrádza povinný. Len výnimočne, ak dôjde k zastaveniu exekúcie, môže súd uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie. Súd však zváži, ktoré trovy potreboval oprávnený na účelné vymáhanie nároku a či mohol pri náležitej opatrnosti predvídať dôvod zastavenia exekúcie (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku vo svojom texte teda umožňuje súdu pri zastavení exekúcie prelo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spochybnenie existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy, ochrana spotrebiteľa, oprávnenie exekučného súdu v každom štádiu exekučného konania skúmať existenciu exekučného titulu, spor zo spotrebiteľského právneho vzťahu, možnosť účastníka rozhodcovského konania namietať nedostatok právomoci rozhodcovského súdu
Právna veta: ...z ustanovení § 57 a 58 Exekučného poriadku, t.j. oprávnenie v každom štádiu exekučného konania (teda aj v prebiehajúcej exekúcii) skúmať existenciu exekučného titulu. Takéto oprávnenie má exekučný súd aj keď účastník rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní. V prípade zisteného nedostatku v tomto smere je exekučný súd oprávnený konštatovať rozpor rozhodcovského rozsudku so zákonom znamenajúci materiálnu nevykonateľnosť tohto exekučného titulu. Takýmto postu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota pre vyčíslenie trov konania, uskutočnenie procesného úkonu, odpustenie zmeškania lehoty, zákonná lehota, sudcovská lehota
Právna veta: Podľa § 55 O. s. p. ak tento zákon neustanovuje lehotu na urobenie úkonu, určí ju, ak je to potrebné, predseda senátu, samosudca alebo nimi poverený zamestnanec súdu. Lehotu, ktorú určil, môže predseda senátu alebo samosudca tiež predĺžiť. Pod pojmom lehota je treba rozumieť časové ohraničenie, v ktorom je treba urobiť určitý procesný úkon, a pre prípad, že takýto úkon je urobený spája s ním právne dôsledky predpokladané zákonom, ktoré sú iné, ako právne dôsledky v prípade, ak takýto úkon nebolo urobený v danom časovom ohraničení. V závislosti od subjektu určenia lehoty Občiansky súdny p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: informácia o výsledku rozhodovacej činnosti , nezávislosť a nestrannosť súdneho konania, obmedzenie prístupu k rozhodnutiam súdov, obmedzenie sprístupnenia informácie
Právna veta: Cieľom zákonného obmedzenia práva na informácie o činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, zamýšľaným zákonodarcom v § 11 ods. 1 písm. d/ zákona o slobode informácií, je ochrana pred neprimeraným zasahovaním do vlastnej rozhodovacej činnosti súdu (resp. orgánov činných v trestnom konaní), a tým aj verejný záujem na nestrannom a nezávislom súdnictve (čl. 124 a čl. 141 ústavy), ktorý cieľ je potrebné považovať za legitímny s ohľadom na ústavne ustanovený obsah dotknutého základného práva. Z hľadiska posúdenia vhodnosti tohto obmedzenia, teda či obmedzením prístupu k rozhodnutiam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: správne určenie dane, dobromyseľnosť platiteľa dane, nárok na odpočítanie dane
Právna veta: Účelom daňového konania je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Zákon o správe daní a poplatkov hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Zákon o správe daní a poplatkov preto zakotvuje oprávnenia daňových orgánov, aby mohli zisťovať, či daňové subjekty si splnili svoje povinnosti stanovené príslušnými hmotnoprávnymi predpismi. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, zákon o správe daní a poplatkov obsahuje osobitnú úpravu zisťovania preverovania základu dane alebo iných skutočnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo z vkladu na vkladnej knižke, potvrdenie prijatia vkladu vkladnou knižkou, pohľadávka vo výške vkladu voči peňažnému ústavu , vkladový vzťah
Právna veta: K vkladu na vkladnej knižke je potrebné uviesť, že záväzkovo právny vzťah medzi vkladateľom a peňažným ústavom (tzv. vkladový vzťah) vzniká v zmysle § 778 Občianskeho zákonníka na základe (reálnej) zmluvy o vklade, a to zložením vkladu v peňažnom ústave a jeho prijatím peňažným ústavom. Vkladom sa pritom rozumejú peňažné prostriedky odovzdané vkladateľom peňažnému ústavu. Zložením vkladateľom a prevzatím peňažným ústavom tieto peňažné prostriedky opúšťajú majetkovú sféru vkladateľa a stávajú sa majetkom (vlastníctvom) peňažného ústavu, pričom vkladateľovi vzniká „len“ pohľadávka vo výš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie vstupnej dane od dane, ktorú je platiteľ dane povinný platiť z tovarov a služieb, rozsah odpočítanej dane , použitie nakupovaných tovarov a služieb na ďalšiu ekonomickú činnosť
Právna veta: Z citovaného ustanovenia ustanovenie § 49 ods. 2 zákona o DPH nesporne vyplýva, že podmienkou odpočítania vstupnej dane od dane, ktorú je platiteľ dane povinný platiť z tovarov a služieb, je použitie obstaraných tovarov t služieb na účely svojho podnikania, ako platil dane, pričom rozsah odpočítanej dane závisí od toho, na aké podnikateľské aktivity platiteľ dane obstaraný tovar alebo službu použije. To znamená, že odpočítanie dane je založené na vecnom priraďovaní dane na vstupe k výstupom (zdaniteľným transakciám) platiteľa, a to podľa toho, na aký účel je tovar alebo služba prijatá. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodnutia vo veci samej, rozhodovacia činnosť súdu, obmedzenie sprístupnenia informácie
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d/ zákona o slobode informácií, povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy (ktorými sú napríklad Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok či zákon č. 38/1993 Zb. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov). Rozhodovaco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedzenie procesnej legitimácie, účastníci konania v správnom súdnictve, aktívne legitimovaná osoba na podanie žaloby na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Účastníkmi konania v správnom súdnictve sú zásadne žalobca a žalovaný; okrem toho účastníci konania v správnom súdnictve sú vždy vymedzený zákonom. Aktívne legitimovanou osobou na podanie žaloby na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí že bola ukrátená na svojich právach rozhodnutím správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia. Žiaden subjekt nie je aktívne legitimovaný na podanie takej žaloby v prospech inej osoby. Aj z ustanovenia § 250 ods. 2 prvá veta OSP vyplýva obmedzenie procesnej legitimácie len na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie z pomeru príslušníka policajného zboru, úvaha správneho orgánu, porušenie prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom
Právna veta: V zákone č. 73/1998 Z. z., o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície zákonodarca v ustanovení § 192 ods. 1 písm. e/ explicitne nedefinuje, čo pokladá za „porušenie prísahy“ alebo „porušenie služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom“. Z týchto dôvodov uvedené ustanovenie je možné považovať za právnu normu s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, ktorá patrí k právnym normám, ktorých hypotéza nie je určená priamo právnym predpisom, a ktoré tak prenechali správnemu org ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oboznamovanie sa s obsahom listín, formálna a materiálna vykonateľnosť exekučného titulu, súlad exekučného titulu so zákonom, prekážka rozsúdenej veci (res iudicata), vydanie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: 1) Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb...Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá námietku právoplatne rozhodnutej veci. Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zástupca povinnej osoby pri spisovaní notárskej zápisnice, materiálna stránka vykonateľnosti notárskej zápisnice, súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice , formálna stránka vykonateľnosti notárskej zápisnice, notárska zápisnica ako exekučný titul
Právna veta: V zmysle § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Notárska zápisnica, ktorá nemá uvedené náležitosti, nie je spôsobilá byť podkladom pre nútený výkon rozhodnutia (exekúciu). Aj podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky je z ústavného hľadiska akceptovateľný právny záver vychádzajúci z toho, že ak neexistuje notárska zápisnica, ktorá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predbežná väzba podľa EZR, námietka neprítomnosti tlmočníka pri zadržaní v Taliansku, trestný čin účasti na trestnom zoskupení organizovanej alebo ozbrojenej lúpeži, obava zo zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, vzatie do predbežnej väzby, zamietnutie sťažnosti vyžiadanej osoby
Právna veta: Podľa § 15 ods. 1 zákona o EZR účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, pokiaľ orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vznik pochybností o nezaujatosti sudcov príslušného súd, existencia dôležitých dôvodov, inštitút odňatia a prikázania veci
Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (článok 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) je výnimočným opatrením, a preto ho možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Dôležitým dôvodom podľa § 23 ods. 1 Tr. por. je podľa ustálenej súdnej praxe aj prípad vylúčenia všetkých sudcov príslušného súdu z vykonávania úkonov trestného konania. Za dôležitý dôvod v zmysle citovaného zákonného ustanovenia podľa ustálenej súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: trvalé následky poškodenia zdravia, zodpovednosť za škodu na zdraví , možnosť súdu zvýšiť náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: V súvislosti so správnou interpretáciou ustanovenia § 7 ods. 3 vyhlášky považuje za potrebné poznamenať, že v zmysle čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou. Moderným ústavným nepísaným pravidlom je princíp proporcionality (primeranosti) patriaci medzi všeobecné zásady právne, ktoré síce nie sú v právnych predpisoch výslovne obsiahnuté, no v európskej právnej kultúre sa bezo zvyšku uplatňujú. V prípade zodpovednosti za škodu na zdraví uplatnenie tohto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: pozemky prenajaté obcami, cena za službu, dočasné parkovanie vozidla, vznik daňovej povinnosti za osobitné užívanie verejného priestranstva, predmet dane za užívanie verejného priestranstva
Právna veta: Spravidla pri dočasnom parkovaní vozidla daňovník a správca dane nemajú príležitosť sa stretnúť a tak nie je vytvorený priestor na začatie daňového konania. Ako prax ukázala, ustanovenia platného zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spoločnosti (fyzické osoby, právnické osoby) a nie obec, čo je v rozpore so zákonom a takúto platbu nemožno potom ani zaradiť do systému daní. Preto by sa malo „parkovné" za dočasné parkovanie vozidla ponechať v kategórii ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi v súčasnosti realizuje. V záujme zamedzenia dvojakému zdanen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezaujaté a spravodlivé rozhodnutie sudcu, právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom , subjektívne a objektívne hľadisko nestrannosti sudcu, rozhodnutie o vylúčení sudcu
Právna veta: Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom je v občianskom súdnom konaní garantované prostredníctvom inštitútu vylúčenia sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia pre nezaujatosť. Obsahom tohto práva je aj povinnosť súdu prejednať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia veci a rozhodnúť o ňom. Nestrannosť je potrebné skúmať jednak zo subjektívneho hľadiska nestrannosti, t. j. treba zistiť osobné presvedčenie zákonného sudcu a jednak z objektívneho hľadiska nestrannosti posúdením, či sú poskytnuté dostatočné záruky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: podrobné účtovníctvo zdaniteľnej osoby, podvod vo vzťahu k DPH, uskutočnenie zdaniteľných plnení, uplatnenie práva na odpočítanie DPH
Právna veta: Každá zdaniteľná osoba je povinná viesť dostatočne podrobné účtovníctvo s cieľom umožniť uplatnenie DPH a jej kontrolu daňovým orgánom. Určenie opatrení, ktoré možno požadovať od zdaniteľnej osoby uplatňujúcej si nárok na odpočet DPH na zabezpečenie, aby jej plnenia neboli poznačené podvodom zo strany predchádzajúceho subjektu, závisí predovšetkým od okolnosti uvedeného prípadu vo veci samej... Zákon o DPH stanovuje striktné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie DPH. Pre odpočet DPH je podmienkou, aby uskutočnenie zdaniteľného plnenia, ktoré je deklarované účtovným dokladom, fakt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok
Právna veta: Nárok na invalidný dôchodok je podľa § 70 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. podmienený (okrem iného) invaliditou poistenca, teda tým, že poistenec pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (§ 71 ods. 1 zákona). Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: platobná nedisciplinovanosť účastníka, uznesenie na zaplatenie súdneho poplatku, výzva na zaplatenie súdneho poplatku
Právna veta: Výzvu na zaplatenie súdneho poplatku (§ 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch) súd poplatníkovi zasiela v prípade nezaplatenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania; následkom nezaplatenia súdneho poplatku je zastavenie konania. Účelom výzvy nie je uloženie povinnosti zaplatiť súdny poplatok, ale upozornenie na jej nesplnenie. Sama povinnosť vyplýva zo zákona a je podmienkou pre pokračovanie súdu v konaní. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku teda nie je rozhodnutím, neukladá sa ňou povinnosť účastníkovi konania, a nevzťahujú sa na ňu požiadavky kladené na obsahové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zisťovanie a posudzovanie konania policajta, konanie vo veciach služobného pomeru, prepustenie policajta zo služobného pomeru
Právna veta: ...personálne konanie o prepustení policajta
zo služobného pomeru nemožno umelo spájať so samostatným trestným, resp. priestupkovým
konaním. Žalovaný pri zisťovaní a posudzovaní konania policajta nie je viazaný žiadnym procesným
úkonom, či už orgánov činných v trestnom konaní alebo správnych orgánov objasňujúcich a
prejednávajúcich priestupky. Rozhodnutie ministra o prepustení zo služobného pomeru nie je zároveň
rozhodnutím o vine príslušníka PZ z hľadiska jeho prípadnej trestnej či priestupkovej zodpovednosti...
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: územné konanie o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, platnosť územného rozhodnutia, vyvlastňovacie konanie
Právna veta: Konanie o vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva je samostatným návrhovým konaním (§ 112 ods. 2 stavebného zákona), predmetom ktorého je skúmanie podmienok podmieňujúcich vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva v intenciách §§ 108 a nasl. za účelom preukázania, že vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva je v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania a ten sa dokazuje územným rozhodnutím, ktoré musí byť platné. Platnosť územného rozhodnutia je zákonnou podmienkou pre vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva, na ktorú stavebný úrad v konaní o vyvlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo osobného užívania pozemku , vydržanie pozemku, možnosť započítať oprávnenú držbu právnych predchodcov, dobromyseľnosť držiteľa pozemku, oprávnená držba ako predpoklad vydržania
Právna veta: ...ak držiteľ pozemku tento užíval pred 1. januárom 1992 domnievajúc sa, že mu patrí právo osobného užívania pozemku a ak užíval tento pozemok od 1. januára 1992 domnievajúc sa, že je vlastníkom pozemku (transformácia práva ex lege), potom sa držba pozemku pred 1. januárom 1992 započíta do doby potrebnej na vydržanie. To z dôvodu, že držba pozemku pred 1. januárom 1992 napĺňa pojem „oprávnená držba“ definovaný v citovanom § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka, lebo držiteľ pozemku má za to, že mu „právo patrí“. ...Ak je totiž držba pozemku podľa tohto ustanovenia oprávnená, nemožno ju cha ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: povinnosť daňového subjektu preukázať všetky skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, podmienky pre uznanie výdavkov, daňové výdavky daňového subjektu
Právna veta: Zákonodarca v právnych normách §§ 19 a nasl. zákona č. 595/2003 Z. z. ustanovuje zákonné podmienky daňového výdavku daňového subjektu. Zákonodarca požaduje, aby daňový subjekt preukázal všetky skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť... základným kritériom pre uznanie výdavkov v zmysle uvedených zákonných ustanovení sú tri podmienky, ktoré musia byť splnené súčasne. a to podmienka vecnosti (výdavky musia byť vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: fyzická preprava tovaru do iného členského štátu, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, intrakomunitárna dodávka tovaru
Právna veta: ...za intrakomunitárnu dodávku v rámci ES sa považuje len taká, ktorá je spojená s prepravou. Vychádzajúc zo zákonnej úpravy ustanovenej v právnej norme § 43 zákona o DPH predpokladom oslobodenia od dane je, aby nadobúdateľ a dodávateľ boli podnikateľmi a vlastníctvo tovaru bolo prevedené na nadobúdateľa a tovar bol skutočne fyzicky premiestený do iného členského štátu. Dodávateľ, ktorý dodá tovar do iného členského štátu, môže na dodanie tovaru uplatniť oslobodenie od dane, teda len v tom prípade, ak sú splnené základné podmienky pre oslobodenie dodania a to, že tovar je fyzický preprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zmierňujúce prvky pre znalosť slovenského práva cudzincom , delikt spáchaný cudzincom, riadne priestupkové konanie, právo na tlmočníka , domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov , blokové konanie
Právna veta: Je nepochybné, že uloženie pokuty v blokovom konaní je individuálnym správnym aktom vydaným príslušným správnym orgánom, ktorým dochádza k zásahu do práv a povinností dotknutého priestupcu. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že jednou z podmienok prípustnosti vydania rozhodnutia v blokovom konaní podľa § 84 ods. 1 zákona je skutočnosť, že priestupca je ochotný pokutu zaplatiť. Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť kumulatívne splnená je, že priestupok bol spoľahlivo zistený. V prípade, ak by priestupca nepovažoval priestupok za spoľahlivo zistený, prípadne by z iného dôvodu nebol och ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: oprávnenie na vykonávanie advokácie, konkrétna forma výkonu advokácie, advokát ako fyzická osoba , samostatne zárobkovo činná osoba v zmysle zákona o sociálnom poistení
Právna veta: § 5 písm. c) zákona o sociálnom poistení vymedzuje pojem SZČO na účely tohto zákona a upravuje tak aj postavenie advokáta, ktorý má oprávnenie na vykonávanie advokátskej činnosti. Vymedzenie SZČO podľa § 5 písm. c) zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31.decembra 2010, je odvodené od samotného oprávnenia vykonávať advokáciu ako takú. Nositeľom tohto oprávnenia nemôže byť právnická osoba, môže ním byť výlučne advokát ako fyzická osoba - len on je zapísaný v zozname advokátov, hoci zákon mu následne umožňuje, aby právne služby poskytoval napríklad aj prostredníctvom spoločnosti s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: účasť advokáta v spoločnosti s ručením obmedzeným, povinne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba, oprávnenie na vykonávanie advokácie, samostatne zárobkovo činná osoba v zmysle zákona o sociálnom poistení
Právna veta: Ustanovenie § 5 písm. c) zákona o sociálnom poistení vymedzuje pojem SZČO na účely tohto zákona a upravuje tak aj postavenie advokáta, ktorý má oprávnenie na vykonávanie advokátskej činnosti. Ustanovenie § 15 zákona o advokácii upravuje špecifické podmienky, za ktorých advokáti môžu vykonávať advokáciu ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným. Vymedzenie SZČO podľa § 5 písm. c) zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. decembra 2010 je odvodené od samotného oprávnenia vykonávať advokáciu. Nositeľom tohto oprávnenia je advokát ako fyzická osoba.... Oprávnenie na vykonávan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: uplatnenie práva na odpočítanie dane, reálne plnenie
Právna veta: 1. Reálne plnenie samo osebe nezakladá právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

2. Pri uplatnení práva na odpočítanie dane je platiteľ úspešný, keď splní zákonné podmienky uvedené v § 51 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad, verejný záujem, individuálny záujem
Právna veta: Individuálny záujem v prípade nepovolenej stavby nieje možné povýšiť nad záujem verejný a súlad individuálneho záujmu stavebníka postavením nepovolenej stavby s verejným záujmom musí v konaní preukázať stavebník.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: rakúsky Trestný zákonník, ťažké ublíženie s následkom smrti, zločin úmyselného ťažkého ublíženia na zdraví, trest odňatia slobody, nesúhlas odsúdeného s výkonom trestu v SR, uznanie cudzozemského rozhodnutia
Právna veta: V tejto súvislosti najvyšší súd poukazuje na článok 6 bod 2 písm. a/ Rámcového rozhodnutia, podľa ktorého sa súhlas odsúdenej osoby nevyžaduje, ak sa rozsudok spolu s osvedčením postupuje členskému štátu, ktorého štátnu príslušnosť má odsúdená osoba a v ktorom žije.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, judikáty najvyššieho súdu, dôležité dôvody delegácie veci, splnené zákonné podmienky na odňatie a prikázanie veci, miestna príslušnosť Okresného súdu, obžaloba pre úmyselný prečin podvodu, návrh samosudcu okresného súdu na odňatie a prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Medzi dôležité dôvody tzv. delegácie však treba zahrnúť aj prípady, v ktorých sa v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie základné zásady trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná, a to najmä spravodlivé prejednanie veci v primeranej lehote, náležité zistenie skutkového stavu veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti. Dôležitým dôvodom podľa § 23 ods. 1 je o. i. aj skutočnosť, že väčšina svedkov, ktorých treba v súdnom konaní vypočuť, má bydlisko v obvode iného vzdialeného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: podmienky dovolania, nesplnené zákonné podmienky pre meritórne rozhodnutie, úmysel zmocniť sa cudzej veci, zločin lúpeže formou spolupáchateľstva, dovolanie obvineného, právoplatnosť rozhodnutia, nepodmienečný trest odňatia slobody, spôsobenie škody, zločin marenia spravodlivosti
Právna veta: Z ustanovenia § 372 Tr. por. o podmienkach dovolania okrem iného vyplýva, že oprávnené osoby teda i obvinený vyjmúc ministra spravodlivosti Slovenskej republiky môže podať dovolanie len vtedy, ak využili svoje zákonné právo, podať riadny opravný prostriedok a o ňom bolo rozhodnuté. V prejednávanej veci obvinený ani iné oprávnené osoby odvolanie proti rozsudku okresného súdu nepodali, preto sa stal právoplatným na súde prvého stupňa. Za toho stavu, keď obvinený nesplnil jednu z formálnych podmienok dovolania uvedenú v § 372 Tr. por., dovolací súd na neverejnom zasadnutí podľa § 382 písm. d/ Tr. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: predbežná väzba podľa EZR, krádež pretekárskych bicyklov, nedovolené obohacovanie sa z trestnej činnosti, organizovanie ozbrojenej lúpeže, sťažnosť vyžiadanej osoby, vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, účel predbežnej väzby, konanie o európskom zatýkacom rozkaze
Právna veta: Podľa § 15 ods. 1 zák. o EZR účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: dôvody dovolania, námietka nepoužitia zásady „in dubio pro reo“ , nesúhlas obvinených s hodnotením dôkazov, námietka nesprávne ustáleného skutku, dovolanie obvinených, fyzické napadnutie poškodeného, prečin ublíženia na zdraví spolupáchateľstvom
Právna veta: Nesúhlas oboch obvinených s hodnotením dôkazov oboma nižšími súdmi v dovolaním napadnutých rozhodnutiach nenapĺňa dovolací dôvod podľa už uvedeného § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., pretože dovolanie je určené na nápravu právnych chýb rozhodnutia vo veci samej, pokiaľ tieto chyby spočívajú v právnom posúdení skutku alebo iných skutočností podľa noriem trestného práva hmotného. Hodnotenie dôkazov pritom upravujú normy trestného práva procesného. Uvedené konštatovanie sa vzťahuje aj k namietanému nepoužitiu zásady „in dubio pro reo“. V tejto súvislosti považuje dovolací súd za potrebné uviesť, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania , dôvody svedčiace pre odňatie veci príslušnému súdu , zákonná zmena príslušnosti súdu
Právna veta: Pre zákonnú zmenu príslušnosti súdu, t.j. pre výrok, ktorým sa mu konkrétna vec odníma a prikazuje sa inému súdu toho istého druhu a stupňa, musia byť splnené tak závažné „dôležité dôvody“, ktoré sú porovnateľné s významom ústavného princípu neodňateľnosti veci zákonnému sudcovi. Aj keď ich zákon bližšie nedefinuje, ide predovšetkým o okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutkového stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa i na ostatných občanov a čo najrýchlejšie prejednanie veci. Medzi dôvody svedčiace pre odňatie veci príslušnému súdu patrí tiež požiadavka zabezp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: udržanie dôvodnosti trestného stíhania, priebežne vykonávané dokazovanie , rozhodovanie o väzbe, materiálne podmienky väzby
Právna veta: Trestný poriadok upravuje formálne a materiálne podmienky väzby. Materiálne podmienky väzby tvoria : a/ skutkové okolnosti vzatia do väzby a to, či doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, či existujú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a b/ existencia niektorého z dôvodov väzby, ak z konania obvineného alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava pre tzv. útekovú, kolúznu alebo preventívnu väzbu (§ 71 ods. 1 Tr. por.). Materiálne podmienky na rozhodnutie o vä ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: požiadanie Súdneho dvora o rozhodnutie o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy, potreba výkladu práva Únie, zabezpečenie jednotného výkladu komunitárneho práva, predbežná otázka ako dôvod na prerušenie konania, odňatie možnosti konať ako dôvod dovolania
Právna veta: Uvedené ustanovenie ukladá súdu povinnosť prerušiť konanie len v prípade, ak rozhodol, že požiada Súdny dvor o rozhodnutie o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy (čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len ZFEÚ). Je preto nepochybné, že uvedený postup súdu je viazaný na výsledok procesu tvorenia jeho „vlastného právneho názoru“ na prejednávanú vec, teda len vtedy, ak dospeje k názoru svedčiacemu o potrebe výkladu práva EÚ, a že výklad takej otázky je rozhodujúci pre riešenie danej veci. Preto ak súd takúto potrebu nezistí a konanie v zmysle § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. nepr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o odvolaní, rozsudok nssr, odmietnutie dovolania ako neprípustné, zlý zdravotný stav žalobcu, mimoriadne nepriaznivé osobné a majetkové pomery žalobcu, neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti, možnosť vypracovania skráteného odôvodnenia rozhodnutia, právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia, dovolanie žalobcu, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Ustanovením § 219 ods. 2 O.s.p. je odvolaciemu súdu daná možnosť vypracovania tzv. skráteného odôvodnenia rozhodnutia. Možnosť vypracovania takéhoto odôvodnenia je podmienená tým, že odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožní s dôvodmi rozhodnutia súdu prvého stupňa, a to po skutkovej, ako aj právnej stránke; ak sa odvolací súd čo i len čiastočne nestotožní s týmito závermi, neprichádza do úvahy vypracovanie skráteného odôvodnenia. Môže síce doplniť dôvody uvedené v rozhodnutí súdu prvého stupňa, toto doplnenie však nemôže byť v rozpore so závermi súdu prvého stupňa, môže ho iba dopĺňať v tom zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: organizovaná trestná činnosť, zaistené rastliny konope, Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
Právna veta: Rozsah činu pri trestnom čine podľa § 172 Tr. zák. nie je závislý na postavení páchateľa ako výrobcu, predajcu, alebo na jeho zaradení v reťazci predaja omamnej látky alebo psychotropnej látky (ďalej len droga). Kvantifikácia rozsahu činu zodpovedá hodnote drogy pri predaji koncovým užívateľom (konzumentom). V tomto zmysle nemožno zohľadniť nižšiu cenu pri prvotnom zadovážení drogy od jej výrobcu sprostredkovateľským medzičlánkom oproti jej nárastu až po cenové maximum pri finálnej dodávke konzumentovi. Rozsah činu určený vyššie uvedeným spôsobom sa vzťahuje na všetky formy aktívnej a pasív ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o uznaní priestupcu vinným a o uložení sankcie, dodatočné doplnenie dôvodov rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Nedostatok v odôvodnení správneho rozhodnutia nemožno odstrániť dodatočným doplnením dôvodov či spresnením skutku kladeného za vinu žalobcovi zo strany správnych orgánov (dodatočné poukazovanie na príslušné ustanovenia zákona č. 725/2004 Z. z.). Pokiaľ má mať rozhodnutie o uznaní priestupcu vinným a o uložení sankcie nielen represívny ale aj nápravný charakter, musí byť z neho bez akýchkoľvek pochybností jasné a zrejmé, akým spôsobom, konaním či nekonaním priestupku k priestupku došlo a konkrétne čím bola naplnená skutková podstata priestupku... Dôvody správneho orgánu musia byť účastník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absencia zákonnej alebo faktickej prekážky v konaní a rozhodovaní správneho orgán, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, nečinnosť správneho orgánu
Právna veta: Nečinnosť správneho orgánu ako nezákonný jav nastáva vtedy, keď správny orgán vo veci nekoná (je pasívny), hoci podľa zákona je povinný konať. To znamená, že v zmysle § 250t ods. 1 O.s.p. možno nečinnosť správneho orgánu považovať za nezákonnú a protiprávnu len v takých prípadoch, keď obsahom príslušnej právnej normy je povinnosť správneho orgán konať. Nečinnosťou orgánu verejnej správy sa teda rozumie jeho pasivita vo veciach napriek absencii zákonnej alebo faktickej prekážky v konaní a rozhodovaní správneho orgánu. Takéto nekonanie však musí byť v rozpore s konkrétnym zákonným ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: štátna správa na úseku poľovníctva , komorový systém poľovníctva, kárne konanie poľovníckeho združenia, orgány záujmovej samosprávy, Slovenský poľovnícky zväz
Právna veta: „...V súvislosti s uvedeným je nutné poukázať na teóriu správneho práva (napríklad Hendrych, D. a kol.: Správni právo, Obecná část, 6. vydaní, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 105 a nasl.), podľa ktorej medzi subjekty verejnej správy sa zaraďujú aj verejnoprávne korporácie, ktoré teória člení na územné, osobné a reálne korporácie. Najmä osobné korporácie spájajú členstvo v nej s oprávnením na výkon regulovaných povolaní alebo iných verejnoprávnych oprávnení, čo je jednotlivcovi stojacemu mimo uvedený rámec korporácie odopreté. Uvedené členstvo potom odborná literatúra označuje ako nútené č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základ prejednávanej veci, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, medzitýmny rozsudok
Právna veta: Výrokom medzitýmneho rozsudku (§ 152 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) súd určuje, že základ žalobou uplatneného nároku je daný; v prípade opačného záveru súd žalobu zamietne.

V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemožno rozhodnúť medzitýmnym rozsudkom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ak sú uzavreté viaceré spotrebiteľské zmluvy, rozsudok nssr, súbeh spotrebiteľských zmlúv, zmluva o zabezpečení úveru za účelom refinancovania kúpy motorového vozidla, zánik kúpnej zmluvy, peňažná pokuta, zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ochrana spotrebiteľa, zmluva o spotrebiteľskom úvere, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na ust. § 52a ods. 1 OZ, z ktorého vyplýva, že o súbeh spotrebiteľských zmlúv ide v tom prípade, ak sú uzavreté viaceré spotrebiteľské zmluvy pri tom istom rokovaní alebo sú zahrnuté do jednej listiny, posudzuje sa každá z týchto zmlúv osobitne, pričom podľa ods. 2 cit. § 52a OZ, ak však z povahy zmlúv alebo stranám známeho účelu zmlúv uvedených v odseku 1 pri ich uzatváraní zrejme vyplýva, že tieto zmluvy sú od seba vzájomne závislé, vznik každej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom než splne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutia o správnych deliktoch, formálne perfektný výrok, dopad na práva a povinnosti účastníkov konania, náležitosti výroku správneho rozhodnutia
Právna veta: Náležitosti výroku rozhodnutia sú uvedené v § 47 ods. 2 Správneho poriadku. Výroková časť správneho rozhodnutia je schopná mať dopad na práva a povinnosti účastníkov konania a iba ona môže nadobudnúť právnu moc. Formálne perfektný výrok je nezastupiteľnou časťou rozhodnutia. Len z výroku je možné zistiť či a aká povinnosť bola uložená, iba z výroku je možné usúdiť existenciu prekážky veci rozhodnutej, vylúčenie prekážky litispendencie, dvojakého postihu pre totožný skutok. Je dôležitý pre určenie rozsahu dokazovania, ako aj na zabezpečenie riadneho práva na obhajobu a pod. Z ustálenej ju ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákonnosť a správnosť rozhodnutia správneho orgánu, návrhy účastníkov konania na vykonanie dôkazov, zásada materiálnej pravdy, zásada spoľahlivého zistenia skutočného stavu správnym orgánom
Právna veta: Z citovaných zákonných ustanovení nesporne vyplýva, že povinnosťou správneho orgánu je zistiť všetky právne rozhodné skutočnosti bez ohľadu na to, v čí prospech svedčia. Z povinnosti správneho orgánu zistiť úplný stav veci tiež vyplýva, že správny orgán nie je viazaný návrhmi účastníkov konania na vykonanie dôkazov. Stav veci sa musí zistiť súčasne presne, čo znamená, že musí čo najviac zodpovedať reálnej skutočnosti. Zistenie úplného a presného stavu vecí je základným predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia správneho orgánu. Dôkazy, ktoré sú základom správneho rozhodnutia musia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: pochybenie vyšetrovateľa, nezákonne vykonaná rekognícia, námietka vykonania dôkazov z prípravného konania, dovolanie obvineného prostredníctvom obhajcu, zločin porušovania domovej slobody, rekognícia, úhrnný trest odňatia slobody, spôsobená škoda na odcudzených veciach, zločin lúpeže, nesplnenie podmienok dovolania
Právna veta: Rekognícia je dôkaz neopakovateľný, teda prípadné pochybenie vyšetrovateľa napraviť nie je možné. V posudzovanej veci neboli splnené podmienky dovolania.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: zmena zákonnej trestnej sadzby, podmienky obnovy konania, dôvodná sťažnosť odsúdeného, násilné obzvlášť závažné úmyselné trestné činy s následkom smrti človeka, zamietnutie návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania, obzvlášť nebezpečný recidivista
Právna veta: V prípade nastalého, ústavným súdom konštatovaného nesúladu právnych predpisov, je konkrétne vyjadreným dôvodom obnovy konania práve zmena trestnej sadzby (podstatné zníženie jej dolnej hranice). Tento dôvod je právne založený vyhlásením nálezu ústavného súdu a nie je potrebné skúmať jeho splnenie. V nadväznosti na potenciálnu zmenu rozhodnutia, popísaná zmena sadzby vždy môže vyvolať zmenu rozhodnutia o treste. Trest je totiž primárne určovaný zákonom (zákonnou trestnou sadzbou), a až sekundárne aplikačnou úvahou súdu o primeranosti výšky uloženého trestu, avšak len v rámci sadzby ustanovenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, spôsobenie zlomeniny nosovej kosti, trestný čin ublíženia na zdraví spolupáchateľstvom, odmietnutie dovolania, právo na obhajobu, dovolanie obvineného, porušenie práva na obhajobu, fyzické napadnutie poškodeného, liečenie spojené s práceneschopnosťou, oslobodenie spod obžaloby
Právna veta: Dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam súdu, ktorým sa má zabezpečiť náprava procesných a hmotnoprávnych chýb taxatívne uvedených ako dovolacie dôvody v ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ až písm. n/ Trestného poriadku. Dovolací súd nie je možné chápať ako tretiu inštanciu v sústave súdov, zameranú na preskúmavanie všetkých rozhodnutí súdu druhého stupňa. Mimoriadny opravný prostriedok - dovolanie neslúži k revízii skutkových zistení urobených súdmi prvého a druhého stupňa. Ťažisko dokazovania je na súde prvého stupňa a jeho skutkové závery môže doplniť, aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: závažnejší spôsob konania, vydieranie, sexuálne zneužívanie, zásada jednočinného súbehu trestných činov, prelínanie skutkových podstát, sexuálne zneužívanie maloletej, námietka nesprávneho právneho posúdenia zisteného skutku, zamietnuté odvolanie obvineného proti rozsudku okresného súdu, ústavné sexuologické ochranné liečenie, zločin sexuálneho zneužívania
Právna veta: Základným zmyslom jednočinného súbehu trestných činov je čo najobjektívnejšie vystihnúť povahu a stupeň nebezpečnosti konania páchateľa, čo bude najistejšie posúdené vtedy, ak bude právne kvalifikovaný podľa všetkých zákonných ustanovení, ktoré prichádzajú do úvahy. Zásada jednočinného súbehu trestných činov by sa nemohla aplikovať len v prípade, ak by išlo o tzv. zdanlivý súbeh, teda ak by delikty (o ktoré ide) boli navzájom v pomere špeciality či subsidiarity, resp. ak by išlo o ich faktickú konzumpciu alebo o pokračovací, trváci či hromadný trestný čin. V posudzovanej veci pri zločine sexuá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zvolený obhajca, právo zvoliť si obhajcu, priznanie sa vraha, právo na obhajobu, sťažnosť odsúdeného, odmietnutie návrhu na povolenie obnovy konania, trestný čin vraždy spolupáchateľstvom
Právna veta: Obvinený má predovšetkým právo zvoliť si obhajcu. Na to sa mu určí primeraná lehota, ak si obhajcu nezvolí hneď, alebo vyhlási, že si obhajcu nechce zvoliť. Ak si v tejto lehote obvinený nezvolí obhajcu a nezvolí mu ho ani iná oprávnená osoba uvedená v § 39 ods. 2 Tr. por., musí mu byť obhajca bez meškania ustanovený.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo požiadať o odročenie pojednávania, záujem hospodárnosti a rýchlosti konania, možnosť súdu prejednať vec v neprítomnosti účastníka
Právna veta: Citované ustanovenie § 101 ods. 2 veta druhá O.s.p. umožňuje súdu, aby v záujme hospodárnosti a rýchlosti konania prejednal vec na pojednávaní v neprítomnosti účastníka za predpokladu, že účastník bol na pojednávanie riadne predvolaný, na pojednávanie sa nedostavil, a ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o jeho odročenie. Splnenie predpokladov pre možnosť prejednať vec v neprítomnosti účastníka musí súd skúmať veľmi dôsledne, pretože jeho nesprávny postup v tomto smere môže mať za následok porušenie základného práva účastníka vyplývajúceho z čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, a to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zmena trestnej sadzby ako dôvod obnovy konania, opätovné rozhodovanie o treste, nové skutočnosti alebo dôkazy, dôvod obnovy konania určený zmenou právneho stavu, podmienky obnovy konania, ktoré sa týkajú skutku alebo osoby páchateľa
Právna veta: Ustanovenie § 394 ods. 1 Trestného poriadku upravuje podmienky obnovy konania, ktoré sa týkajú skutku alebo osoby páchateľa (ako skutočnosti alebo dôkazy), nie právneho stavu (zákonných podkladov posudzovania trestnosti činu a ukladania trestu). Oproti tomu v ustanovení § 41b ods. 1 zák. č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov o konaní pred ústavným súdom je vymedzený dôvod obnovy konania, určený zmenou právneho stavu (právnej normy) na podklade nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd).Vo vzťahu k ustanoveniu § 394 ods. 1 Trestného poriadku ide o osobitnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznik dvojstranného procesno-právneho vzťahu medzi žalobcom a žalovaným, námietka zaujatosti sudcu, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, nepodanie návrhu na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný
Právna veta: V zmysle § 79 ods. 1 veta prvá O.s.p., konanie začína na návrh. Toto ustanovenie určuje moment, ktorým vznikajú Občianskym súdnym poriadkom upravené procesné práva a povinnosti súdu a účastníkov konania. Nedostatok návrhu na začatie takého konania, ktoré podľa zákona môže začať len na návrh, je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Ak súd zistí, že sa pred ním vedie konanie bez toho, aby bol podaný návrh na začatie konania, hoci bol taký návrh potrebný, prebiehajúce konanie v ktoromkoľvek štádiu zastaví. Skutočnosť, že občianske súdne konanie v niektorej veci prebehlo bez toho, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutia, proti ktorým nie je prípustné odvolanie, sťažnosť alebo dovolanie, otázka týkajúca sa práva Spoločenstva, povinnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke
Právna veta: Povinnosť predkladať prejudiciálne otázky Súdnemu dvoru Európskej únie sa vzťahuje na vnútroštátne súdy, proti rozhodnutiu ktorých nie je v konkrétnom prípade prípustné odvolanie, sťažnosť alebo dovolanie umožňujúce preskúmanie rozhodnutia v právnych otázkach súvisiacich s aplikáciou práva Európskej únie...Túto povinnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke nemožno vykladať absolútne, t.j. že vnútroštátny súdny orgán má vždy a za akýchkoľvek okolností povinnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke v zmysle čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. K otázke p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osvedčenie rozhodujúcich skutočností okolnosťami vyplývajúcimi zo spisu, oboznamovanie s obsahom listín, formálna a materiálna vykonateľnosť exekučného titulu, preskúmavanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súdom
Právna veta: Po podaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súd preskúmava žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. Pri tom medziiným skúma, či je exekučný titul formálne a materiálne vykonateľný. Exekučný súd v tomto štádiu (§ 44 ods. 2 Exekučného poriadku) vychádza z tvrdení oprávneného v návrhu na vykonanie exekúcie a z exekučného titulu, nevykonáva dokazovanie (ako procesnú činnosť súdu osobitne upravenú v ustanoveniach § 122 až § 124 O.s.p.) – postačujúce je totiž, ak sú rozhodujúce skutočnosti d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: exekučný titul, NSSR, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech povinného, konanie pred rozhodcovským súdom, skúmanie platnosti rozhodcovskej doložky, neprijateľná rozhodcovská doložka, ochrana spotrebiteľa, rozhodcovská doložka v spotrebiteľskej zmluve
Právna veta: Pokiaľ oprávnená v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený, a zároveň povinný riešiť otázku, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej (resp. platnej) rozhodcovskej zmluvy (rozhodcovskej doložky). Skúmaním platnosti rozhodcovskej doložky (dohodnutej v spotrebiteľskej veci, t. j. vo veci vyplývajúcej zo spotrebiteľského právneho vzťahu, ktorým je právny vzťah založený právnou skutočnosťou - spotrebiteľskou zmluvou) súdy v exekučnom konaní nepreskúmavali vecnú správnosť rozhodcovského rozsudku, ale len realizovali ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: trvanie väzby, JASPI, dôvody preventívnej väzby, návrh prokurátora na predĺženie lehoty trvania väzby u obvineného, žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR
Právna veta: Podľa druhej a tretej vety § 76 ods. 3 Tr. por. predĺžiť lehotu väzby možno len vtedy, ak návrh bol podaný včas a ak nebolo možné pre obtiažnosť veci alebo z iných závažných dôvodov trestné stíhanie skončiť a prepustením obvineného na slobodu hrozí, že bude zmarené alebo podstatne sťažené dosiahnutie účelu trestného konania. Predĺženie lehoty väzby môže trvať až sedem mesiacov, lehota väzby v prípravnom konaní však nesmie presiahnuť dĺžku podľa odseku 7 (v danom prípade 19 mesiacov). V zmysle § 79 ods. 3 Tr. por. má obvinený právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obsah a dosah vyjadrenia účastníka na výsledok konania, nedoručenie vyjadrenia účastníka konania druhému účastníkovi konania , zásada kontradiktórnosti v občianskom súdnom konaní, odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod
Právna veta: Je pravdou, že Ústavný súd Slovenskej republiky vo viacerých prípadoch dospel k záveru, že nedoručenie vyjadrenia účastníka konania druhému účastníkovi konania vytvára stav nerovnosti účastníkov v konaní pred súdom, čo je v rozpore s princípom kontradiktórnosti konania a rovnosti zbraní ako súčasti práva na spravodlivý proces (I. ÚS 2/05, I. ÚS 100/04, I. ÚS 335/06), a možno ho kvalifikovať ako odňatie možnosti konať súdom (I. ÚS 156/07). Zároveň ale Ústavný súd Slovenskej republiky pripustil, že v niektorej veci môže byť absencia stanoviska k vyjadreniu k opravnému prostriedku druhého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, miestna príslušnosť, zlá sociálna situácia obžalovaného, žiadosť o prerušenie trestného konania z dôvodu uhradenia časti dlhu na výživnom, zákonná vyživovacia povinnosť, miestna príslušnosť súdu, trestný rozkaz, neodňatie trestnej veci, návrh obvineného na odňatie a prikázanie veci, prečin zanedbania povinnej výživy
Právna veta: Napriek tomu, že Trestný poriadok v ustanovení § 17 ods. 1 z hľadiska miestnej príslušnosti primárne ustanovuje, že konanie vykonáva súd, v obvode ktorého bol trestný čin spáchaný, pričom miestom spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. je tak miesto, kde mal páchateľ pobyt v čase neplnenia vyživovacej povinnosti, ako aj miesto, kde mala pobyt oprávnená osoba, u ktorej bola zničená alebo ohrozená úroveň výživy, môže nastať situácia, že na prejednanie a rozhodnutie veci je vhodnejší iný súd, než je príslušný podľa ustanovení upravujúcich príslušnosť súdov. Dôsled ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, odročenie pojednávania pre ospravedlnenie obžalovaného zo zdravotných dôvodov, návrh samosudcu na odňatie a prikázanie veci, spoločné konanie, dôležité dôvody delegácie veci, prečin podvodu
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Trestného poriadku, z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený...Je preto možné zhrnúť, že aj v prípade podania dvoch, alebo viac obžalôb na toho istého obvineného na rôznych súdoch (a teda stretu dvoch inštitútov trestného konania spoločného konania a jeho primeranej dĺžky) bude splnená podmienka spoločného konania podľa § 18 ods. 1 Tr. por. a teda aj dôležitý dôvod na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por., kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: potvrdenie alebo zmena záväzného stanoviska, stanovisko k odvolaniu od dotknutého orgánu, riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu, prerušenie konania, záväzné stanovisko
Právna veta: Dotknuté orgány v konaní podávajú záväzné stanoviská, ktoré zákon č. 50/1976 Zb. definuje ako stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi. Takéto stanovisko dotknutého orgánu teda nie je možné považovať za samostatné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. alebo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok), proti ktorému by bol prípustný riadny opravný prostriedok. Zákon č. 50/1976 Zb. v ustanovení § 140b ods. 6 však pripúšťa, že ak od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preukázanie materiálnej existencie zdaniteľného plnenia , prenos dôkaznej povinnosti z daňového subjektu na správcu dane, odpočítanie dane platiteľom, dôkazné bremeno daňového subjektu, preverovanie skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane
Právna veta: „Daňový subjekt vyčerpal vlastné dôkazné bremeno, ak disponuje existenciou materiálneho plnenia, má tomu zodpovedajúcu faktúru a prílohy s podrobným položkovitým opisom druhu a ceny dodaných služieb a tovarov od určitého dodávateľa“. „Na preukázanie opaku v dôsledku skutočností, ktoré nastali u platiteľovho dodávateľa a jeho subdodávateľov znáša dôkazné bremeno i dôkaznú núdzu správca dane“... Uskutočňovanie zdaniteľných plnení je ekonomická činnosť plne pod kontrolou daňového subjektu. Vzhľadom na to daňový subjekt ako platiteľ dane má možnosť si obstarať dostatočný počet dôkazov, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ukrátenie účastníka na právach, osobitná forma autoremedúry, dozor na dodržiavaním zákonov, možnosť prokurátora podať žalobu proti rozhodnutiu, ktorým nebolo vyhovené protestu, možnosť prokurátora podať protest
Právna veta: Prokurátorovi je v súlade so všeobecným dispozičným princípom v občianskom súdnom konaní ponechaná možnosť podať žalobu. Nejde o právnu povinnosť takéhoto postupu, ktorá sa spája s princípom oficiality. Systematicky toto ustanovenie je v súlade a nadväzuje na ust. § 22 ods. 1, 3 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva, že protestom disponuje prokurátor. Je oprávnený ho podať i vziať späť. Protest prokurátora je právnym prostriedkom prokurátora, ktorým prokurátor vykonáva dozor na dodržiavaním zákonov (§ 21 ods. 2 zák. č. 153/2001 Z.z.). Ide o v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: analógia trestného práva so správnym trestaním, pluralita myšlienok a informácií , vytvorenie objektívneho priestoru pre pluralitu názorov, oprávnenie Rady žiadať záznamy vysielania od vysielateľov, upozornenie ako sankcia za porušenie povinnosti vysielateľa, povinnosť vysielateľa zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov
Právna veta: Účelom ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z. je vytvorenie objektívneho priestoru pre pluralitu názorov o otázkach, ktoré sú predmetom verejného záujmu a zároveň zamedzenie zneužitia vysielacieho času v spravodajských a politicko-publicistických programoch na prezentovanie jednostranne zameraných informácií. Je zrejmé, že mediálna prezentácia názorov len jednej názorovej skupiny je v demokratickej spoločnosti nežiaducim javom, čo vyplýva aj z rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. Ten vo svojej judikatúre vyslovil názor, že médiá zohrávajú podstatnú úl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, záverečné reči, právo na navrhovanie dôkazov
Právna veta: Dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. vyžaduje, aby bolo zásadným spôsobom porušené právo na obhajobu. Nie je ním len všeobecné právo obvineného zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní a súdom (§ 34 Tr. por.), ale aj právo na navrhovanie dôkazov priamo obvineným alebo prostredníctvom obhajcu (§ 34 ods. 1, § 44 ods. 2 Tr. por.). Ak uplatnenie práva na obhajobu spočíva aj v navrhovaní dôkazov, zodpovedá mu povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu zaoberať sa každým dôkazným návrhom a najneskôr pred meritórnym rozhodnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, zamietnutie návrhu obžalovaného, návrh obžalovaného na odňatie a prikázanie veci , dôležité dôvody delegácie veci, námietka zaujatosti proti všetkým sudcom súdu, úhrnný trest odňatia slobody, obžaloba prokurátora, prečin krádeže
Právna veta: Odňatie veci príslušnému súdu a jej prikázanie inému súdu toho istého stupňa je prípustné len za podmienok, že pre takýto procesný postup existujú dôležité dôvody. Za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia náležité zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprostrednosti, čo najrýchlejšie prerokovanie veci, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovaného i na os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenia konania pre späťvzatie žaloby, priznanie náhrady trov konania žalovanému, správanie odporcu, zodpovednosť za procesné zavinenie na zastavení konania, priznanie náhrady trov konania úspešnému žalobcovi, možnosť žalobcu až do rozhodnutia súdu vziať žalobu späť
Právna veta: Najvyšší súd v citovanom rozhodnutí konštatoval k ustanoveniu § 250h ods. 2 O.s.p. nasledovné : „Citované zákonné ustanovenie vo vete za bodkočiarkou upravuje výnimočné priznanie náhrady trov konania žalovanému pre prípad späťvzatia žaloby, a to trov, ktoré žalovaný vynaložil po tom, čo žalobca podal žalobu. Predpoklady uvedené v tomto ustanovení nemajú spoločné znaky s § 250k ods. 1 OSP, ktoré sa viažu na výsledok, resp. úspech v konaní a v zmysle ktorého nemožno náhradu trov konania priznať nikomu inému iba úspešnému žalobcovi. Rozhodnutie o náhrade trov konania žalovaného podľa § 250h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, ničím nepodložená domnienka obžalovaného, obzvlášť závažný zločin podvodu, dôležité dôvody delegácie veci, delegácia veci, návrh obžalovaného na odňatie a prikázanie veci, neodňatie trestnej veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Dôležitými dôvodmi treba predovšetkým rozumieť také dôvody, ktoré zaisťujú nestranné a zákonné prejednanie veci, náležité zistenie skutkového stavu bez dôvodných pochybností, ako aj uplatnenie všetkých do úvahy prichádzajúcich zásad trestného konania, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovaného i na ostatných občanov, pričom všetky okolnosti majú zabezpečiť najmä ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozporné záujmy zástupcu a zastúpeného, výsledok právnou normou zakázaný alebo nepredvídaný, konanie in fraudem legis
Právna veta: Právna teória aj prax označuje za konanie in fraudem legis konanie subjektu, ktorý formálne postupuje podľa práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok právnou normou zakázaný alebo nepredvídaný a nežiaduci. Úkon takto urobený nie je v priamom rozpore so zákonom, ale svojimi účinkami a najmä cieľom zákon obchádza. Dovolací súd za konanie in fraudem legis považuje aj konanie, v rámci ktorého určitý nebankový subjekt robí rôzne dvojstranné právne úkony (zmluvy o úvere, záložné zmluvy, dohody o zastúpení a pod.) tak, že má vopred vytypovaného „zástupcu“ druhej zmluvnej strany, následné úk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: exekučný titul, NSSR, nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke, právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia, neprijateľná zmluvná podmienka, spotrebiteľská zmluva, poverenie na vykonanie exekúcie, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok
Právna veta: Po podaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súd preskúmava žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. Pri tom medziiným skúma, či je exekučný titul formálne a materiálne vykonateľný. Exekučný súd v tomto štádiu (§ 44 ods. 2 Exekučného poriadku) vychádza z tvrdení oprávneného v návrhu na vykonanie exekúcie a z exekučného titulu, nevykonáva dokazovanie (ako procesnú činnosť súdu osobitne upravenú v ustanoveniach § 122 až § 124 O.s.p.) - postačujúce je totiž, ak sú rozhodujúce skutočnosti dostato ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: právne úkony podľa O.z., rozhodnutie o zastavení exekúcie, súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, slobodná voľba advokáta, udelenie súhlasu advokátom v mene povinného, absolútna neplatnosť právneho úkonu, neplatná dohoda o zastúpení, notárska zápisnica ako nevykonateľný exekučný titul
Právna veta: Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona a pôsobí voči každému. Na absolútnu neplatnosť prihliada súd aj bez návrhu (ex offo). Absolútna neplatnosť sa nemôže napraviť dodatočným schválením. Keďže dohoda o zastúpení povinného advokátom je v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná, neplatný je aj právny úkon, ktorým tento advokát za povinného udelil súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: JASPI, udelenie súhlasu advokátom v mene povinného, záujmy advokáta v rozpore so záujmami povinného, formálne a materiálne podmienky vykonateľnosti, absolútne neplatný právny úkon, notárska zápisnica ako exekučný titul, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie
Právna veta: Práve súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je najdôležitejšou náležitosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu - až tento prejav vôle povinnej osoby robí z notárskej zápisnice verejnú listinu, ktorá je spôsobilá na nútený výkon povinností uvedenej v jej obsahu. Uvedeným prejavom vôle povinnej osoby sa teda završuje vznik exekučného titulu. Inými slovami, výlučne v dôsledku tohto právneho úkonu povinnej osoby, ktorý je vzhľadom na svoj cieľ a účel procesnej povahy, sa z notárskej zápisnice stáva exekučný titul, ktorému zákon priznáva rovnaké právne účinky, aké prizn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: Tuzemský rozhodcovský rozsudok, NSSR, nekalá podmienka v spotrebiteľskej zmluve, ochrana spotrebiteľa, rozpor exekučného titulu so zákonom, neprijateľná rozhodcovská doložka, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok
Právna veta: Možnosť prelomenia materiálnej právoplatnosti rozhodcovského rozsudku je riešená v ustanovení § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. Zákonodarca jednoznačne uzákonil možnosť pre exekučný súd zastaviť exekúciu napriek právoplatnému rozhodcovskému rozsudku, ak má nedostatky uvedené v § 45 písm. a/, b/, alebo ak rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Uvedené ustanovenie je podľa súdnej praxe plne aplikovateľné aj na naplnenie čl. 6 Smernice umožňuje zastaviť exekúciu aj pokiaľ ide o plnenie z n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: fyzické osoby, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR na základe podnetu pozostalej manželky pôvodného navrhovateľa, úmrtie navrhovateľa, zamietnutý návrh, zrušenie napadnutého rozhodnutia
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania znamená spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti, ktoré zákon účastníkovi konania priznáva alebo ukladá. Jej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva. Hmotnoprávna spôsobilosť mať práva a povinnosti fyzických osôb vzniká narodením a zaniká smrťou fyzickej osoby, prípadne vyhlásením za mŕtveho.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu navrhovateľa, podanie dovolania, zamietnutie návrhu dedičky na povolanie obnovy konania, dedičská vec po poručiteľovi, dovolanie dedičky, návrh na obnovu konania
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. So zreteľom na jednoznačný, právne účinný dispozitívny úkon dovolateľky, ktorým vzala dovolanie späť, Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) konanie o jej dovolaní zastavil podľa § 243b ods. 5 O.s.p.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie exekučného titulu oprávneným orgánom, platne uzavretá rozhodcovská zmluva, ničotné rozhodnutie, ktoré nespĺňa podmienky materiálnej vykonateľnosti, splnenie zákonných predpokladov pre poverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie
Právna veta: Exekučný súd je teda už v štádiu posudzovania splnenia zákonných predpokladov pre poverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie bezpochyby oprávnený posúdiť, či oprávneným označený exekučný titul (ne) bol vydaný k tomu kompetentným orgánom (túto skutočnosť napokon nepopiera ani dovolateľka). Význam tohto oprávnenia je v tom, že ak exekučný titul vydal orgán, ktorý na to nemal právomoc, ide o rozhodnutie ničotné, nevyvolávajúce žiadne právne účinky. Takéto rozhodnutie nespĺňa predpoklad materiálnej vykonateľnosti (záväznosti) a na jeho základe nemožno preto viesť nútený výkon rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: exekučný titul, JASPI, prípustnosť rozhodcovskej zmluvy, nulitný rozhodcovský rozsudok, Exekučný súd, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, neprijateľná rozhodcovská doložka, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, rozhodcovské konanie
Právna veta: Osobitosť postavenia rozhodcovského súdu spočíva medzi iným v tom, že jeho právomoc vec prejednať a rozhodnúť sa odvodzuje od rozhodcovskej zmluvy. Predpokladom právomoci rozhodcovského súdu je teda platné uzavretie rozhodcovskej zmluvy medzi zmluvnými stranami, a to či už vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky. Ak teda právomoc rozhodcovského súdu je závislá od existencie platnej rozhodcovskej zmluvy a exekučný súd má povinnosť v zmysle § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, okrem iného, zisťovať rozpor exekučného titulu so zákonom, t. j. aj to, či bol vydaný orgánom s právomocou na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2014
Kľúčové slová: prekážky postupu konania, predbežné otázky týkajúce sa výkladu smernice Rady 93/13/EHS, zamietnutie návrhu oprávnenej na prerušenie konania v odvolacom konaní, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci, procesné podmienky, námietka odňatia možnosti konať pred súdom, odvolanie oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu
Právna veta: Rozhodnutie krajského súdu o zamietnutí návrhu oprávnenej na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. vydané po začatí odvolacieho konania nie je rozhodnutím krajského súdu ako súdu prvého stupňa, ale je rozhodnutím krajského súdu ako súdu odvolacieho. Uvedené potvrdzuje aj nadväzujúca právna úprava prípustnosti dovolania voči
takémuto rozhodnutiu podľa § 239 ods. 1 písm. b/, veta prvá O.s.p. Funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prejednanie podaného odvolania oprávnenej preto nie je daná.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: zastúpenie, záujmy advokáta v rozpore so záujmami zastúpenej, slobodná voľba advokáta, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, Exekučný titul - notárska zápisnica, konanie in fraudem legis
Právna veta: Zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému (§ 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka). V tomto prípade bola „slobodná voľba“ povinného pri „výbere“ advokáta zastupujúceho jeho záujmy vylúčená, lebo advokáta, ktorý bude zastupovať dlžníka (povinného) pri uznaní záväzku z úveru poskytnutého veriteľom oprávnenou), ako aj pri spísaní notárskej záp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: JASPI, ochrana spotrebiteľa, nekalá povaha zmluvnej podmienky, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, neprijateľná rozhodcovská doložka, spotrebiteľský úver, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že Súdny dvor EÚ v rozhodnutí C-40/08 vo veci Asturcom Telecomunicaciones SL. v. Christina Rodríguez Nogueira vyslovil, že nerovný stav medzi spotrebiteľom a dodávateľom môže byť kompenzovaný iba pozitívnym zásahom, vonkajším vo vzťahu k samotným účastníkom zmluvy, ako aj to, že vnútroštátny súd má aj bez návrhu posudzovať nekalú povahu zmluvnej podmienky. Podľa názoru zaujatého týmto súdnym dvorom sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o návrhu na výkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priznanie plnej náhrady trov konania, dôvody hodné osobitného zreteľa, čiastočný úspech vo veci, nepriznanie náhrady trov konania, zásada úspechu pri náhrade trov konania
Právna veta: V sporovom konaní (o ktoré ide aj v danom prípade) sa otázka náhrady trov konania spravuje predovšetkým podľa jeho výsledku, pričom sa uplatňuje zásada úspechu vo veci (§ 142 O.s.p.), v súlade s ktorou súd prizná náhradu trov konania tomu účastníkovi, ktorý bol v konaní procesne úspešný; len výnimočne môže súd v konaní procesne úspešnému účastníkovi nepriznať náhradu trov konania (§ 150 O.s.p.). Ustanovenie § 142 ods. 1 O.s.p. sa vzťahuje na prípady, v ktorých mal účastník plný úspech. Aplikácia § 142 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy vtedy, keď žiaden z účastníkov konania nemal plný úspe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: blízke osoby, vylúčenie sudcov, JASPI, posudzovanie nestrannosti sudcu, otázka nestrannosti sudcu, námietka zaujatosti voči predsedníčke senátu, návrh na vylúčenie sudkyne z prejednávania a rozhodovania veci, námietka miestnej nepríslušnosti, teória zdania, zvýšenie výživného
Právna veta: Posúdenie nestrannosti sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. necíti byť zaujatý, ale aj v objektívnej úvahe, či možno usudzovať, že by sudca zaujatý mohol byť. Rozhodujúcim prvkom v otázke rozhodovania o zaujatosti, resp. nezaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená. Treba rozhodnúť v každom jednotlivom prípade, či povaha a stupeň vzťahu sú také, že prezrádzajú nedostatok nestrannosti súdu (pozri Pullar proti Spojenému kráľovstvu), teda či je tu relevantná obava z nedostatku nezaujatosti. Relevantnou je len taká ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vecná správnosť rozhodnutia, opravné prostriedky v trestnom konaní, sťažnosť pre nečinnosť
Právna veta: V prieskumnom konaní podľa § 55 ods. 3 Tr. por. na základe sťažnosti pre nečinnosť súdu, nemôže nadriadený súd preskúmavať vecnú správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa ani jeho procesný postup s výnimkou tých procesných úkonov, ktoré sa týkajú rýchlosti konania.
Preskúmavanie otázok vecnej správnosti rozhodnutia a relevantných procesných úkonov a postupov môže obvinený dosiahnuť len podaním opravných prostriedkov proti rozhodnutiu súdu vo veci samej.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: príslušnosť na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie, funkčná príslušnosť súdov, sídla a obvody krajských súdov
Právna veta: Ustanovenie § 9 ods. 3 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov neupravuje príslušnosť súdov na rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v sporoch vyvolaných konkurzným konaním. Príslušnosť súdov na rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaniach vyvolaných konkurzným konaním sa posudzuje podľa všeobecnej právnej úpravy (ust. § 10 ods. 1 O. s. p. a ust. § 3 zákona č. 371/2004 Z. z.).

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: povinnosť navrhovateľa opísať skutkový rámec veci v návrhu na začatie konania, právo na spravodlivé súdne konanie, spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov konania, súdna ochrana, Náležité oddôvodnenie sťažnosti , Opísanie skutkového stavu v sťažnosti, Významné procesné dôsledky, Nedostatok odôvodnenia sťažnosti , Texte znenia sťažnosti, Súčasť jeho argumentácie sťažovateľa, Uvedenie petitu v sťažnosti, rozsudky USSR, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd tiež zdôrazňuje (napr. m. m. IV. ÚS 359/08, IV. ÚS 198/2012), že popri uvedení petitu je ďalšou povinnosťou sťažovateľa, aby svoju sťažnosť náležite odôvodnil, t. j. aby čo najpresnejšie opísal skutkový stav, z ktorého vyvodzuje svoj procesný nárok na ochranu poskytovanú ústavným súdom. Okrem opísania skutkových okolností musí odôvodnenie sťažnosti obsahovať najmä právne argumenty a právne posúdenie predloženého sporu. Nedostatok odôvodnenia sťažnosti vyvoláva významné procesné dôsledky. V súvislosti s odôvodnením sťažnosti ústavný súd poukazuje aj na svoj ustálený právny názor, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na tlmočníka a prekladateľa, právo používať v trestnom konaní jazyk, ktorému dotknutá osoba rozumie, Porušenie jeho práva na bezplatnú pomoc tlmočníka, Adekvátne pretlmočené rozhodnutia, Uplynutie lehoty na podanie opravného prostriedku , Čl. 47 ods. 4 Ústavy SR, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, zásada rovnakého zaobchádzania, základné práva a slobody
Právna veta: 1) Európsky súd pre ľudské práva interpretoval podmienky realizácie práva podľa čl. 6 ods. 3 písm. e) dohovoru v rozhodnutí K. c. Francúzsku (rozhodnutie o sťažnosti č. 10210/82), kde jasne uviedol, že toto právo neprislúcha obvinenému, ktorý dostatočne rozumie jazyku a hovorí jazykom, v ktorom sa konanie vedie, preto nepostačuje len formálne vyhlásenie obvineného smerujúce k požiadavke bezplatného ustanovenia tlmočníka, keďže dôkazné bremeno preukázať opodstatnenosť takejto požiadavky smeruje proti obvinenému s oprávnením kompetentného vnútroštátneho orgánu rozhodnúť o dôvodnosti prednesenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: trestné konanie, ústavná sťažnosť, trestný čin, Asperačná zásada, Retroaktivita v trestnom konaní, Splnené podmienky na povolenie obnovy konania, Horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody trestného činu, Úhrnný trest odňatia slobody, Trest v hornej polovici zvýšenej trestnej sadzby, Trest uložený skorším rozsudkom, rozsudky ústavného súdu, úhrnný trest a spoločný trest
Právna veta: 1) Pokiaľ sťažovateľ namieta, že mu bol uložený trest „použitím § 35 už neplatnej asperačnej zásady“, je potrebné poukázať na čl. 50 ods. 6 ústavy, ktorý upravuje retroaktivitu v trestnom konaní, a to výhradne vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Posúdenie, ktorá právna úprava týkajúca sa trestnosti činu a ukladania trestu bola pre sťažovateľa priaznivejšia, bolo úlohou všeobecných súdov v pôvodnom konaní (vedenom okresným súdom pod sp. zn. 2 T 9/10), pričom ich rozhodnutia boli vydané predtým, ako bol vyhlásený nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 106/2011 z 28. novembra 2012 (krajský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: znaky pokračovania v trestnom čine, blízka súvislosť v čase a predmete útoku, jednotlivé útoky páchateľa, znaky trestného činu, právo neobviňovať samého seba , pokračujúci trestný čin, trestný čin, Zavinenie, pokračovací správny delikt
Právna veta: 1) Rozhodujúcim znakom pokračovania v trestnom čine je, že jednotlivé útoky, z ktorých každý napĺňa znaky toho istého trestného činu, sú po subjektívnej stránke spojené jedným a tým istým zámerom páchateľa v tom význame, že už od počiatku zamýšľa aspoň v hrubých rysoch aj ďalšie útoky a že po objektívnej stránke sa jednotlivé útoky javia ako postupné realizovanie tohto jediného zámeru. Pokračovanie v trestnom čine pritom vyžaduje aj blízku súvislosť v čase a predmete útoku. Aj keď časovú súvislosť nemožno presne ohraničiť, spravidla pôjde o niekoľko dní, týždňov či mesiacov. Spomenutá časo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, spravodlivé súdne konanie, inštitút zrušenia právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní , zásah do stabilityprávoplatných rozhodnutí orgánov prípravného konania, konanie porušujúce zákon, kontrola zlučiteľnosti účinkov interpretácie a aplikácie s ústavou, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, porušenie základného práva alebo slobody účastníka súdneho konania, z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné vyvodené závery
Právna veta: 1) Právna úprava zakotvujúca inštitút zrušenia právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní ako jeden z mimoriadnych opravných prostriedkov predstavujúcich zásah do stability právoplatných rozhodnutí orgánov prípravného konania reguluje jeho aplikáciu stanovením jasných hraníc, keď jeho použitie podmieňuje existenciou iba takého podstatného pochybenia, ktoré predstavuje porušenie zákona. Podľa ustálenej praxe sa za porušenie zákona prijatým rozhodnutím považuje podstatný nesúlad medzi rozhodnutím a použitím všeobecne záväzného právneho predpisu a za konanie porušujúce zákon spravidla závažné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 46 ods. 4 ústavy SR, základné právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, požiadavka preukázania povinného právneho zastúpenia, povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať, oprávnenie každého domáhať sa náhrady škody spôsobenej v dôsledku nezákonného rozhodnutia, právo na náhradu škody spôsobene nesprávnym úradným postupom, čl. 46 ods. 3 Ústavy SR, čl. 51 ods. 1 Ústavy SR, škoda spôsobená rozhodnutím orgánu štátu , nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci
Právna veta: 1) Ústavný súd zdôrazňuje, že podľa čl. 51 ods. 1 ústavy domáhať sa práv uvedených v čl. 46 ústavy možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. Toto pravidlo sa teda vzťahuje aj na základné právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom zaručené v čl. 46 ods. 3 ústavy, ktoré možno považovať konajúcim súdom za rešpektované, ak tento postupoval v súlade s ustanoveniami zákona o zodpovednosti za škodu (napr. III. ÚS 322/08)......................2) Podstata základného práva na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, procesné nedostatky a ich náprava, možnosť konvalidovať procesné nedostatky, ústavná udržateľnosť napadnutého postupu, funkcia kasačného orgánu, povinní z exekúcie, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Pre ústavnú udržateľnosť napadnutého postupu a uznesenia postačuje, aby bola zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku (v posudzovanom prípade v konaní na oboch stupňoch). Presadzovanie názoru, že na každom jednom stupni súdnictva musí byť uvedená zásada dodržaná bez výnimky by podľa názoru ústavného súdu odvolaciemu súdu v zásade prisúdilo len funkciu akéhosi kasačného orgánu, bez reálnej možnosti konvalidovať prípadné procesné nedostatky vlastným postupom.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podmienky na uskutočnenie dovolacieho konania, čl. 46 ods. 4 ústavy SR, predbežné prerokovanie návrhu, otázka posúdenia podmienok na uskutočnenie dovolacieho konania, podrobnosti o realizácii základného práva na súdnu ochranu, vnútorná intencionalita právnych úvah sťažovateľa , právny názor najvyššieho súdu, čl. 46 ods. 2 Ústavy SR
Právna veta: 1) Samotná otázka posúdenia podmienok na uskutočnenie dovolacieho konania vrátane posúdenia otázky prípustnosti dovolania je podľa názoru ústavného súdu navyše vecou zákonnosti a jej vyriešenie v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, ktoré v zmysle čl. 46 ods. 4 ústavy majú ustanovovať podrobnosti o realizácii základného práva na súdnu ochranu, v konečnom dôsledku nemôže viesť k záveru o porušení označených práv sťažovateľa. Uvedené platí aj v prípade, keď sa vnútorná intencionalita právnych úvah sťažovateľa uberala iným smerom ako právny názor najvyššieho súdu, ktorý síce rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: spravodlivé súdne konanie, povinnosť účastníkov konania prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania, domáhanie sa rozhodnutia orgánu verejnej moci, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, čl. 48 ods. 2 ústavy SR, odstraňovanie právnej neistoty, porušovanie základného práva základného práva na konanie bez zbytočných prieťahov, zrušenie odvolaním napadnutého rozsudku, konanie poznačené zjavnou nečinnosťou súdu, vrátenie veci okresnému súdu
Právna veta: 1) Ústavný súd však pripomína, že prípadné zrušenie odvolaním napadnutého rozsudku a vrátenie veci okresnému súdu na ďalšie konanie by v súhrne s doterajším konaním okresného súdu mohlo založiť inú kvalitu posudzovania zbytočných prieťahov okresného súdu a prípadné neefektívne (nesústredené) konanie okresného súdu alebo konanie poznačené jeho zjavnou nečinnosťou by mohli byť v príčinnej súvislosti s porušovaním základného práva na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, čo by v danom prípade nemalo byť prekážkou prípustnosti opätovného k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: návrh na začatie konania, Neoprávnené zasahovanie do súkromného a rodinného života, Záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z práva Európskej únie, Vedľajší účastník konania, Posilnenie ochrany práv a oprávnených záujmov osôb, Právny záujem na výsledku konania, právo na ochranu osobnosti , neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, ochrana súkromia a osobných údajov, zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, právnické osoby podľa O.z., nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi
Právna veta: 1) Ústavný súd poznamenáva, že existenciu verejného záujmu možno vidieť práve v prípadoch, v ktorých by mohla byť ochrana práv a právom chránených záujmov účastníkov konania významná i pre iné subjekty, ktoré účastníkmi konania nie sú. Preto môže dôležitý verejný záujem spočívať aj vo vytvorení účinných právnych prostriedkov na vstup iných subjektov než účastníkov právneho vzťahu do konania tak, ako tieto vyplývajú z napadnutého ustanovenia, pokiaľ ich účasť v konaní sleduje posilnenie ochrany práv a oprávnených záujmov osôb, ktoré sú pri ochrane svojich práv v znevýhodnenom postavení. V tejt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: senát súdu, rozvrh práce, procesná neprípustnosť dovolania, zamietnutie odvolania v trestnom konaní, právo na zákonného sudcu, opätovné prejednanie veci, trestné konanie - odvolanie, zamietnutie odvolania v trestnom konaní, výrok rozsudku o vine
Právna veta: 1) Ak v trestnom konaní odvolací súd rozhodne tak, že výslovne zamietne odvolanie obvineného proti výroku rozsudku o vine, vo vzťahu k ostatným výrokom rozsudku však podľa § 320 a § 321 Trestného poriadku postupuje tak, že ich zruší a prikáže súdu prvého stupňa, aby vec opätovne prejednal, treba ustanovenia § 368 ods. 1 a 2 písm. a) a h) Trestného poriadku v znení účinnom od 1. septembra 2011 vykladať ústavokonformne tak, že proti takémuto výroku o (čiastočnom) zamietnutí odvolania je prípustné dovolanie.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, implicitná súčasť rozhodovania ústavného súdu, charakter ústavných princípov, možnosť vyslovenia porušenia základného práva, porušenie konkrétneho základného práva alebo slobody, právny výklad najmä príslušných ustanovení zákona o dani z príj, čl. 2 ods. 2 ústavy SR, čl. 1 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: 1) V súvislosti s namietaným porušením čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 ústavy ústavný súd zdôrazňuje, že čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 ústavy majú charakter ústavných princípov, a preto sú vždy implicitnou súčasťou rozhodovania ústavného súdu, t. j. aj jeho rozhodovania o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 ústavy (m. m. IV. ÚS 332/2012, IV. ÚS 119/07).
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, právo vlastniť majetok, absencia porušenia ústavnoprocesných princípov , založenie sekundárnej zodpovednosti všeobecných súdov , skutkové a právne závery v rozhodnutiach všeobecných súdov, výška trov exekúcie, čl. 20 ods. 1 ústavy SR, pohľadávka chránená ustanovením čl. 20 ods. 1 Ústava SR
Právna veta: 1) V súvislosti s namietaným porušením základného práva podľa čl. 20 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 1 ods. 1 dodatkového protokolu poukazuje ústavný súd na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej absencia porušenia ústavnoprocesných princípov vylučuje založenie sekundárnej zodpovednosti všeobecných súdov za porušenie základných práv a slobôd sťažovateľa hmotnoprávneho charakteru, medzi ktoré patrí aj vlastnícke právo (m. m. IV. ÚS 116/05). Ústavný súd v súlade so svojou skoršou judikatúrou (napr. II. ÚS 78/05) aj naďalej zastáva názor, že všeobecný súd zásadne nemôže byť sekundárnym porušovat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: legalita zásahu štátu, právny základ na vydanie príkazu, ústavne akceptovateľný zásah štátu, čl. 22 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, trestné konanie, ochrana osobných údajov, listové tajomstvo, Zásah do práva na súkromie
Právna veta: 1) Zásah do práva na súkromie je možný len vtedy, keď je to nevyhnutné, a vykonať ho možno len v duchu požiadaviek kladených na demokratickú spoločnosť. V tejto súvislosti už ústavný súd judikoval, že zásah do základného práva alebo slobody musí zodpovedať naliehavej spoločenskej potrebe a musí byť primeraný sledovanému legitímnemu cieľu a zároveň pri určovaní rozsahu obmedzenia je dôležité zohľadniť aj podstatu práva, ktoré sa má obmedziť (pozri I. ÚS 13/00). Z tohto pohľadu je podľa ústavného súdu ústavne akceptovateľný zásah, a to tak z hľadiska samotného odňatia počítačovej techniky, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 20 ods. 1 ústavy SR, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, konvalidácia postupu, uznesenie o nariadení predbežného opatrenia, zmluvný vzťah s treťou osobou, podstata skutkových okolností, právo vlastniť majetok, predbežné opatrenia v sporovom konaní
Právna veta: 1) Ak má byť pravdou, že pred doručením uznesenia o nariadení predbežného opatrenia došlo zo strany sťažovateľky k majetkovej dispozícii s dotknutou parcelou, potom mala sťažovateľka túto skutočnosť namietať v odvolacom konaní. Ústavnému súdu nie je známe, aký bol obsah odvolania sťažovateľky proti uzneseniu okresného súdu č. k. 12 C 232/2011-497 z 2. novembra 2011 v spojení s opravným uznesením č. k. 12 C 232/2011-525 zo 6. decembra 2012 o nariadení predbežného opatrenia, ale ani prípadná argumentácia krajského súdu v rámci uznesenia č. k. 19 Co 88/2012, 19 Co 89/2012-583 z 12. apríla 2012, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, úprava vzťahu práva na úroky z omeškania, úhrada peňažného záväzku, úprava vzťahu práva na náhradu škody spôsobenej omeškaním dlžníka, úroky z omeškania nepaušalizované náhradou škody, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, právo veriteľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dlžníka, úrok z omeškania
Právna veta: 1) Zmyslom a účelom citovaného ustanovenia je úprava vzťahu práva na úroky z omeškania a na náhradu škody spôsobenej omeškaním dlžníka s úhradou peňažného záväzku. Ustanovenie nestanovuje predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu pre takéto prípady (tá sa riadi všeobecnou úpravou), iba obmedzuje výšku náhrady škody spôsobenej omeškaním dlžníka s úhradou peňažného dlhu tým, že jej priznanie umožňuje iba vo výške prevyšujúcej úrok z omeškania (hoci úroky z omeškania nie sú paušalizovanou náhradou škody). Ústavne konformný výklad tohto ustanovenia nemôže presahovať dikciu tohto ustanovenia, a pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, potvrdzujúce rozhodnutie odvolacieho súdu , povinnosť zložiť preddavok, povinnosti nahradiť trovy konania, Obsah sťažnosti podanej ústavnému súdu, neverejné zasadnutie senátu bez prítomnosti navrhovateľa, čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Právna veta: 1) Na rozdiel od uznesenia o povinnosti zložiť preddavok v zmysle § 141a ods. 1 poslednej vety OSP proti uzneseniu o zastavení konania je prípustné odvolanie a proti prípadnému nepriaznivému potvrdzujúcemu rozhodnutiu odvolacieho súdu prichádza do úvahy aj podanie dovolania, a to s prihliadnutím na dôvod uvedený § 237 písm. f) OSP. Tak v rámci odvolacieho konania, ako aj v rámci dovolacieho konania proti prípadnému uzneseniu okresného súdu o zastavení konania budú mať sťažovateľky možnosť uplatňovať všetky tie zásadné námietky, ktoré sú obsahom sťažnosti podanej ústavnému súdu. Všeobecné súdy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zriadená záhradková osada, užívanie pozemkov v zriadených záhradkových osadách, Vyhláška č. 51/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti , čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, právo vlastniť majetok, pokojné užívanie vlastníctva, objektívne existujúce vlastnícke právo, pridelenie majetku od štátu
Právna veta: 1) K namietanému porušeniu základného práva a práva zaručeného v čl. 20 ods. 1 a 3 ústavy a čl. 1 dodatkového protokolu ústavný súd pripomína, že ich podstatou je ochrana vlastníckeho práva, resp. jeho pokojné užívanie. Podľa názoru ústavného súdu namietané porušenie čl. 20 ods. 1 ústavy môže byť úspešné iba v prípade už objektívne existujúceho vlastníckeho práva (vlastníctva), v dôsledku čoho napríklad spor, ktorým sa niekto dožaduje jeho priznania, nie je chránený ústavou (I. ÚS 43/97). Aj vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 33/95 ústavný súd výslovne potvrdil, že: „Ustanovenie čl. 20 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pohľadávky §148, vyplatenie dávok garančného poistenia, správca a veriteľský výbor, sociálna poisťovňa, zákon o konkurze a reštrukturalizácii , diskriminácia veriteľov, vznik spornej pohľadávky, čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl.20 ods.1 Ustavy Slovenskej republiky, úpadca ako právnická osoba
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu ani táto vlastná úvaha krajského súdu nijako nevybočuje z ústavných medzí výkladu označených zákonných ustanovení: Krajský súd v napadnutom rozsudku vychádzajúcom z označeného rozsudku okresného súdu zrozumiteľným a jasným spôsobom vysvetlil, z akého dôvodu nemôže byť sporná pohľadávka považovaná za podmienenú pohľadávku v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii ani za podmienenú budúcu pohľadávku v zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, keď uviedol, že sporná pohľadávka, ktorá inak vyplynula z verejného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zmarenie a neplatnosť dražby, platnosť dobrovoľnej dražby , nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby vydražiteľom, porušenie princípu právnej istoty, pravidlá výkladu zákona, racionálna argumentácia, nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom
Právna veta: 1) Platnosť dobrovoľnej dražby nemožno posudzovať ako predbežnú otázku v inom druhu konania (napr. v konaní o určenie vlastníckeho práva). Tento právny názor považoval aj ústavný súd vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach za ústavne akceptovateľný (napr. IV. ÚS 54/2013, III. ÚS 448/2010). V namietanom uznesení z 18. decembra 2012 najvyšší súd tento právny názor rešpektoval, keď konštatoval, že „otázkou platnosti dobrovoľnej dražby sa dovolací súd nezaoberal, nakoľko toto nie je možné riešiť v tomto konaní“. Možno čiastočne akceptovať námietku sťažovateľa v tom zmysle, že platná dobrovoľná d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nezávislosť súdu, nestrannosť súdu, sídlisko ako územný celok, verejnoprávna inštitúcia, predmetné vymedzenie dôležitého verejného záujmu, spory týkajúce sa územného celku, rozpor obsahového vymedzenia dôležitého verejného záujmu, konanie na odvolacom súde podľa OSP
Právna veta: Najvyšší súd pojem dôležitého verejného záujmu v zmysle § 214 OSP vymedzil napr. v uznesení sp. zn. 1 Cdo 8/2011 z 29. apríla 2011, v ktorom uviedol, že dôležitý verejný záujem „nie je daný iba tým, že v osobe účastníka (žalobkyne) ide [o] verejnoprávnu inštitúciu“. V uznesení sp. zn. 2 Cdo 133/2011 z 29. septembra 2011 napr. konštatoval: „Doposiaľ ESĽP nejudikoval, čo je dôležitý verejný záujem… Spravidla pôjde o veci týkajúce sa v rôznych súvislostiach väčšieho okruhu osôb, napr. spory týkajúce sa územného celku, sídliska a pod.“ V ďalšom uznesení sp. zn. 4 Obdo 17/2011 z 30. septembra 2011 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 124 ústavy, zákonné dôvody väzby, čl. 17 ods. 5 Ústavy SR, Ústavný súd SR, Výsluch sťažovateľa, Sťažovateľ trestne stíhaný za konanie, Doba vykonanej väzbya pravidelná kontrola dôvodov, Preskúmanie rozhodnutia o väzbe, Prieskumné súdne konanie , Znaky arbitrárnosti vyúsťujúce do porušenia niektorého zo základných práv a slobôd, Spochybnenia odôvodnenia väzobného rozhodnutia
Právna veta: 1) Ústavný súd v prípade namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu musí uplatniť určitú revíznu právomoc, avšak bez toho, aby sám hodnotil skutočnosti, ktoré viedli všeobecný súd k tomu, že uprednostnil určité rozhodnutie pred iným. Jeho úlohou ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) je preskúmať zlučiteľnosť opatrenia, ktorým je jednotlivec pozbavený slobody, s ústavou alebo príslušnou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách, nie však konať ako všeobecný súd tretej alebo štvrtej inštancie; takéto konanie by bolo porušením obmed ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, nestrannosť súdu, čl. 46 ods. 2 Ústavy SR, Výnimky zo zásady možnosti preskúmavania len meritórnych právoplatných rozhodnutí, Vyvlastnenie, Uplatnenie vecných dôvodov námietok, Namietanie oponovanej interpretácii právneho názoru najvyššieho súdu, Opravné konania
Právna veta: 1) Okolnosť, že v zmysle § 250j ods. 7 OSP je správny orgán viazaný právnym názorom súdu vysloveným v správnom súdnictve, neznamená, že sťažovatelia nemôžu v ďalšom štádiu namietať proti nimi oponovanej interpretácii právneho názoru najvyššieho súdu, a to aj na základe totožnej argumentácie, akú predložili v prerokovanej sťažnosti ústavnému súdu, s tým, že správne orgány a eventuálne následne aj všeobecné súdy budú musieť zvážiť relevanciu ich argumentácie a podľa svojho úsudku ju zohľadniť v rámci svojho rozhodovania (m. m. IV. ÚS 186/2012).................2) Ak ústavný súd v rámci svojej dot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Rodičovské práva, Zverenie maloletého do predadopčnej starostlivosti, Rodičovstvo a rodina, Starostlivosť o deti a ich výchova, Predadopčná starostlivosť, Súhlas maloletého rodiča na adopciu maloletého dieťaťa , čl. 41 ods. 4 Ústavy SR, čl. 41 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd v tejto súvislosti považuje za nevyhnutné zdôrazniť, že právo biologických rodičov maloletého musí byť favorizované a v rozhodovacej činnosti súdov sa na to musí byť braný zreteľ. Túto skutočnosť ústavodarca vyjadril v čl. 41 ods. 1 a 4 ústavy tak, že rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona; starostlivosť o deti a ich výchova sú právom rodičov. Rozhodnutie všeobecných súdov v prospech sťažovateľov a zverenie maloletého do ich predadopčnej starostlivosti by podľa názoru ústavného súdu predstavovalo neakceptovateľný odklon z uvedeného ústavného rámca, a to bez ohľadu na ich pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, Regulátor konfliktov judikatúry, Súdny systém, ktorý nie je založený na precedensoch ako prameňoch práva, Rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne podobných veciach, Rozhodnutie súdu s charakterom precedensu, Právne závery všeobecných súdu, Záväzok rozhodovať identicky, Protichodné právne závery vyslovené v analogických prípadoch, Princíp právnej istoty ani k dôvere v spravodlivé súdne konanie
Právna veta: 1) Z rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva Beian v. Rumunsko (č. 1) zo 6. decembra 2007 vyplýva, že rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne podobných veciach je prirodzenou súčasťou vnútroštátneho súdneho systému (v zásade každého súdneho systému, ktorý nie je založený na precedensoch ako prameňoch práva). K rozdielnej judikatúre prirodzene dochádza aj na úrovni najvyššej súdnej inštancie. Z hľadiska princípu právnej istoty je ale dôležité, aby najvyššia súdna inštancia pôsobila ako regulátor konfliktov judikatúry a aby uplatňovala mechanizmus, ktorý zjednotí rozdielne právne n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: občianske súdne konanie, prerušenie konania podľa OSP, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, procesné úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty , prekážka konania, právoplatné prerušenie konania, odstránenie stavu právnej neistoty účastníka konania, odpadnutie prekážky prerušeného konania postupom predvídaným v Občianskom súdnom poriadku
Právna veta: 1) Podľa konštantnej judikatúry ústavného súdu podstatou, účelom a cieľom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty účastníka konania (napr. I. ÚS 41/02). Tento účel spravidla nemožno dosiahnuť po právoplatnom prerušení konania, ku ktorému došlo v súlade so zákonom. Ústavný súd v tejto súvislosti v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (m. m. I. ÚS 162/03) konštatuje, že prerušenie konania podľa § 109 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ku ktorému došlo podľa zistenia ústavného súdu uznesením okresného súdu sp. zn. 10 C 46/2006 zo 7. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, právo obvineného na obhajobu, rozsudky USSR, USSR, Zákonnosť a ústavnosť postupu orgánov prípravného konania, Platná právna úprava trestného konania, Štádium trestného konania, Protiprávny postup vyšetrovateľa a prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry, Súd oprávnený konať a rozhodovať v trestnej veci sťažovateľa
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že platná právna úprava trestného konania umožňuje sťažovateľovi ako obvinenému a prípadne aj v ďalšom štádiu trestného konania (po prípadnom podaní obžaloby) ako obžalovanému v rámci uplatnenia práva na obhajobu právne účinným spôsobom namietať porušenie svojich základných práv a slobôd, ku ktorým malo podľa jeho názoru dôjsť v dôsledku protiprávneho postupu vyšetrovateľa a prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj generálnej prokuratúry v predmetnej trestnej veci................2) Tak ako súd prvého stupňa, ktorý bude (je) oprávnený konať a roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, princíp minimalizácie zásahov ústavného súdu , medzinárodná zmluva , dodržiavanie tých práv a základných slobôd, práva fyzických osôb, prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákonom, záruka práv v medzinárodnej zmluve
Právna veta: 1) Princíp subsidiarity zakotvený v čl. 127 ods. 1 ústavy znamená, že ústavný súd môže konať o namietanom porušení sťažovateľových práv a vecne sa zaoberať iba tými sťažnosťami, ak o ochrane týchto práv nerozhoduje iný súd. Zmyslom a účelom uvedeného princípu subsidiarity je to, že ochrana ústavnosti nie je a ani podľa povahy veci nemôže byť výlučne úlohou ústavného súdu, ale úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im zverených kompetencií. Všeobecné súdy, ktoré v občianskom súdnom konaní sú povinné vykladať a aplikovať príslušné zákony na konkrétny prípad v súlade s ústavou alebo kvalif ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: vybavovanie podnetov, rozsudky USSR, Preskúmanie postupu okresnej prokuratúry týkajúceho sa rozhodovania o sťažnosti podanej proti uzneseniu vyšetrovateľky, Iné opatrenia na odstránenie porušenia zákonov, Návrh na začatie konania pred súdom, Písomná alebo ústna žiadosť prokuratúre, Podnet, ktorý smeruje prokuratúre, Zákon o prokuratúre
Právna veta: 1) Podľa § 31 ods. 2 zákona o prokuratúre sa podnetom rozumie písomná alebo ústna žiadosť, návrh alebo iné podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktoré smeruje k tomu, aby prokurátor vykonal opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti, najmä aby podal návrh na začatie konania pred súdom alebo opravný prostriedok, aby vstúpil do už začatého konania alebo vykonal iné opatrenia na odstránenie porušenia zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktorých vykonanie je podľa zákona oprávnený............2) Sťažovateľ teda má možnosť domáhať sa preskúmania postupu okresnej pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prekážka cestnej premávky, zákon na ochranu jeho základných práv alebo slobôd , procesné rozhodnutie najvyššieho súdu o dovolaní, vyčerpanie opravných prostriedkov, Podanie dovolania a súbežne s ním aj podanie sťažnosti ústavnému súdu, dovolacie konanie
Právna veta: 1) Vzhľadom na skutočnosť, že v čase rozhodovania ústavného súdu nie je dovolacie konanie v predmetnej veci ešte skončené, bolo dôvodné sťažnosť proti rozsudku krajského súdu z 22. augusta 2013 odmietnuť pre jej predčasnosť, pretože o ochrane označených práv, ktorých porušenie sťažovateľ namieta, bude ešte rozhodovať najvyšší súd ako súd dovolací. Podanie dovolania a súbežne s ním aj podanie sťažnosti ústavnému súdu navodzuje situáciu, keď uvedený princíp subsidiarity síce vylučuje právomoc ústavného súdu, ale iba v čase do rozhodnutia najvyššieho súdu o dovolaní. Tejto situácii zodpovedá apli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, právna a faktická zložitosť veci, postup samotného súdu , č. 48 ods.2 Ústavy SR, správanie účastníka súdneho konania, kritériá posudzovania, zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: 1) Pri posudzovaní otázky, či v súdnom konaní došlo k zbytočným prieťahom v konaní, a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy (aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd), ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (III. ÚS 111/02, IV. ÚS 74/02, III. ÚS 142/03) zohľadňuje tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (1), správanie účastníka súdneho konania (2) a postup samotného súdu (3). V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) v rámci prvého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ochrana prírodných biotopov, základné právo na súdnu ochranu , zmena, zrušenie, predĺženie platnosti a strata platnosti rozhodnutia
Právna veta: Pre ústavno-súdny prieskum bolo v konkrétnej veci sťažovateľky z pohľadu označenej judikatúry rozhodujúcim posúdenie odôvodnenia napadnutého uznesenia najvyššieho súdu vo vzťahu k dôvodom uplatneným v mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora. Predtým sa však aj ústavný súd musel oboznámiť s prvotným rozhodnutím obvodného úradu, ktoré bolo vo veci sťažovateľky exekučným titulom. Výrokom tohto rozhodnutia obvodný úrad rozhodol tak, že sťažovateľke podľa § 12 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny vydal súhlas na zasahovanie do biotopu európskeho významu a v súlade s § 82 ods. 12 zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, ústavne relevantná súvislosť, celková dĺžka súdneho konania, kratšie obdobia nečinnosti všeobecného súdu, odstránenie protiprávneho stavu, zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: 1) Podľa stabilizovanej judikatúry ústavný súd na kratšie obdobia nečinnosti všeobecného súdu prihliada len vtedy, keď sa vyskytli opakovane a zároveň významným spôsobom ovplyvnili celkovú dĺžku súdneho konania (napr. I. ÚS 19/00). Ústavný súd konštatuje, že v napadnutom konaní síce došlo k prieťahom v konaní, no tieto nemali takú intenzitu a rozsah, žeby ich bolo možné po prijatí sťažnosti na ďalšie konanie kvalifikovať ako zbytočné prieťahy v konaní v zmysle čl. 48 ods. 2 ústavy, ako aj podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, a preto sťažnosť v tejto časti podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde odmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenia o úkonoch trestného konania, inštitút predbežného prerokovania návrhu, čl. 6 ods. 1 dohovoru, oprávnenosť trestného obvinenia, rozhodnutia o povolení obnovy konania, obnova konania, konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch
Právna veta: 1) Ústavnému súdu sa žiada pripomenúť, že rovnako z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) možno vyvodiť, že pod ochranu čl. 6 ods. 1 dohovoru nespadá konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch, za ktoré treba bezpochyby považovať aj obnovu konania (IV. ÚS 382/09, m. m. I. ÚS 5/02 A. B. v. Slovenská republika, rozsudok zo 4. marca 2003 a v ňom odkaz na ďalšiu judikatúru), pretože rozhodnutia o povolení obnovy konania alebo zamietnutí návrhu na povolenie obnovy konania priamo nesúvisia s rozhodnutím o právach a záväzkoch občianskoprávneho charakteru alebo o oprávneno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, nadriadené súdy, rozhodovanie uznesením, voľba spôsobu komunikovania medzi všeobecnými súdmi, formálnejší spôsob vybavenia veci, uznesenie alebo vrátenie prípisom, zákonom ustanovený postup súdov, postup sudcu v konaní , forma uznesenia
Právna veta: 1) Ústavný súd už v rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 74/07 uviedol, že podľa poznatkov zo súdnej praxe niektoré nadriadené súdy o vrátení veci rozhodujú uznesením. Takéto uznesenie sa však nezaoberá meritom (teda nerozhoduje sa ním o vylúčení, resp. nevylúčení vec prejednávajúceho sudcu), ale sa ním len konštatuje, že vec nemala byť predložená nadriadenému súdu, a preto sa vracia súdu prvého stupňa. Voľba spôsobu komunikovania medzi všeobecnými súdmi vo vzťahu k § 15a ods. 5 OSP je na všeobecných súdoch. Preto ak nadriadený súd dospeje k záveru, že námietka sa týka len okolností, ktoré spočívajú v po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: okamih smrti poručiteľa , zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa, ak poručiteľ nezanechal majetok, súd konanie zastaví, dedenie hmotného substrátu podniku, dedenie hmotného substrátu majetkových práv, nadobúdanie dedičstva, dedičstvo po poručiteľovi, vydržanie inou osobu, vznik vlastníctva , vec, ktorá bola v čase smrti poručiteľa v jeho vlastníctve, vec, ktorá patrí do dedičstva, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) V danom prípade sa konalo o žalobe, ktorou sa dedičia domáhali určenia, že určitá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. Ústavný súd preto zohľadnil aj právny názor, že zásadnou otázkou v konaní bolo posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci. Navrhované určenie sa tu vzťahuje na okamih smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto okamihu, nemôžu mať vplyv na rozhodnutie súdu. Po smrti poručiteľa totiž môžu vo všeobecnosti nastať právne skutočnosti, s ktorými právny poriadok spája vznik vlastníctva niekoho iného (napríklad vydržaním); v konaní, v ktorom sa zisťu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústne pojednávanie a písomné konanie, rozhodcovský poriadok, stály rozhodcovský súd, meritórne rozhodnutia rozhodcovského súdu, spravodlivé súdne konanie, verejnoprávny rozmer rozhodcovského konania, rozhodcovské konanie
Právna veta: 1) Ústavný súd už totiž judikoval, že rozhodcovské konanie nadobúda verejnoprávny rozmer až momentom meritórneho rozhodnutia rozhodcovského súdu – rozsudku, keď právny poriadok Slovenskej republiky rozhodcovskému rozsudku pripisuje vlastnosť vykonateľnosti a zároveň je aj exekučným titulom. Do tohto okamihu je toto konanie vo sfére rozhodcovského súdu a má charakter súkromnoprávneho vzťahu (III. ÚS 335/2010). Viaceré aspekty rozhodcovského konania sú upravené priamo v zákone o rozhodcovskom konaní, z ktorého súčasne vyplýva jeho konsenzuálny základ. Podľa § 26 ods. 2 zákona o rozhodcovskom kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, sporové štádium exekučného konania, udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, posudzovanie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný titul , oboznamovanie s obsahom listín, exekučný príkaz, vydanie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: 1) Vo vzťahu k námietke nenariadenia pojednávania pri posudzovaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie najvyšší súd formuloval názor, podľa ktorého vo fáze exekučného konania reglementovanom § 44 ods. 2 Exekučného poriadku „súd nevykonáva dokazovanie (ako procesnú činnosť súdu osobitne upravenú v ustanoveniach § 122 až § 124 O. s. p.) – postačujúce je totiž, ak sú rozhodujúce skutočnosti dostatočne osvedčené okolnosťami, vyplývajúcimi zo spisu, vrátane do neho založených listín. Vzhľadom na to sa oboznamovanie s obsahom listín, ktoré je zamerané na posúdenie sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o námietke zaujatosti, sporové konanie, stanovisko k vyjadreniu namietaného sudcu, jedinečnosť povahy konania o námietke zaujatosti, limitovaný charakter účastníctva v konaní o vylúčení sudcov, námietka zaujatosti
Právna veta: 1) Už vo veci sp. zn. III. ÚS 169/2013 naznačil ústavný súd limitovaný charakter účastníctva v konaní o vylúčení sudcov oproti konaniu vo veci samej, keď vychádzal zo záveru, že konanie o námietke zaujatosti nepredstavuje typické sporové konanie. Dokazuje to právna úprava obsiahnutá v § 14 – § 17 OSP. Predovšetkým z nej vyplýva, že konanie o námietke zaujatosti je jednoinštančné, námietka zaujatosti podaná jednou zo strán sporovej veci sa nepredkladá na zaujatie stanoviska či vyjadrenie druhej sporovej strane, o námietke zaujatosti rozhoduje nadriadený súd, teda nie inštančne vyšší súd, čo sve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obmedzenie slobody prejavu právnym predpisom s právnou silou zákona , rozsah novinárskej slobody , sloboda prejavu, podtata vyjadrených myšlienok a informácií, posúdenie zásahu do slobody prejavu, kriteriálny nástroj na posúdenie zásahu do slobody prejavu , zásahy do práva na slobodu prejavu
Právna veta: 1)Ústava v čl. 26 ods. 4 obmedzenie slobody prejavu viaže na splnenie dvoch podmienok – formálnej a materiálnej. Formálnou podmienkou je obmedzenie slobody prejavu právnym predpisom s právnou silou zákona a materiálnou podmienkou sú taxatívne uvedené opatrenia, ktoré však musia vykazovať znak nevyhnutnosti. Obdobne podľa čl. 10 ods. 2 dohovoru zásahy do práva na slobodu prejavu sú v súlade s týmto článkom, iba ak sú: (i) stanovené zákonom, (ii) nevyhnutné v demokratickej spoločnosti a (iii) v záujme taxatívne určených zvláštnych cieľov. Dohovor i ústava vyžadujú kumulatívne splnenie týchto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, Dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, Občiansky súdny poriadok, Neprípustnosť dovolania, Zastavenie konania o návrhu účastníka kvôli nezaplateniu súdneho poplatku, Existencia povinnosti zaplatiť súdny poplatok, Odňatie možnosti konať pred súdom , Uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že ustanovenie § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) pripúšťa dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak sa účastníkovi postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom. Z judikatúry všeobecných súdov (porov. napr. R 50/1997) v podobných veciach vyplýva, že za odňatie možnosti konať pred súdom sa považuje aj zastavenie konania o návrhu účastníka kvôli nezaplateniu súdneho poplatku, hoci povinnosť účastníka takýto súdny poplatok zaplatiť neexistuje. Taktiež z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Prieťahy v konaní, Namietané porušenie základného práva , Účel práva účastníka konania pred všeobecným súdom podať sťažnosť na prieťahy v konaní , Označené právne prostriedky podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch, Práva účastníka konania , USSR, čl. 48 ods. 2 ústavy SR, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Ústavný súd už viackrát rozhodol (m. m. I. ÚS 34/98, I. ÚS 16/99, I. ÚS 21/99, II. ÚS 98/2013), že účelom práva účastníka konania pred všeobecným súdom podať sťažnosť na prieťahy v konaní je poskytnutie príležitosti tomuto súdu, aby sám odstránil protiprávny stav zapríčinený porušením základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Ústavný súd preto o sťažnosti, ktorou je namietané porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, koná iba za predpokladu, ak sťažovateľ preukáže, že využil označené právne prostriedky podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: predĺženie lehoty trvania väzby obvineného, trvanie väzby, predĺženie lehoty väzby, právo na osobnú slobodu
Právna veta: V uvedenej súvislosti treba poukázať na ustanovenie § 76 ods. 3 Trestného poriadku, podľa ktorého súd alebo sudca pre prípravné konanie rozhodne o väzbe alebo o návrhu prokurátora na predĺženie lehoty väzby v prípravnom konaní tak, aby v prípade podania sťažnosti proti rozhodnutiu mohol byť spis predložený nadriadenému súdu najneskôr päť pracovných dní pred uplynutím lehoty, ktorá by bola lehotou väzby v prípravnom konaní alebo pred uplynutím lehoty väzby v prípravnom konaní; nadriadený súd rozhodne do uplynutia lehoty, ktorá by bola lehotou väzby v prípravnom konaní alebo lehoty, ktorá sa má ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: exekučný titul, podrobenie sa predchádzajúcemu vykonateľnému rozhodnutiu, záujem detí zisťovaný súdom, názor maloletých sťažovateľov, dohovor o právach dieťaťa, stretnutie otca s maloletými, nezávislosť a nestrannosť súdu, spravodlivý súdny proces, exekučný titul
Právna veta: 1) Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje aj na svoj názor vyslovený v uznesení č. k. I. ÚS 538/2012-19 zo 6. júna 2012, podľa ktorého názor maloletých sťažovateľov, v tomto prípade sťažovateľky 2 a sťažovateľa 3, a ich záujem mal primárne skúmať súd, ktorý rozhoduje o exekučnom titule, a nie súd, ktorý rozhoduje iba o výkone už vykonateľného rozhodnutia. Ak názor a záujem detí nebol súdom zisťovaný, je potrebné, aby tieto okolnosti namietala sťažovateľka 1 v konaní, v ktorom bol exekučný titul vydaný. Pokiaľ príslušný súd názor maloletých detí nezistí a neprihliadne na ich záujem, v takomto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: následky povolenia odkladu exekúcie, právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, postup súdneho exekútora, účel a zmysel inštitútu odkladu vykonateľnosti rozhodnutia, rozhodnutie o odklade exekúcie, odklad exekúcie, vlastnícke právo podľa § 123 OZ, obmedzenie vlastníckeho práva, zákaz zo zabezpečovacou funkciou, zákaz nakladania s majetkom sťažovateľa
Právna veta: 1) Ústavný súd súhlasí so sťažovateľom, pokiaľ tento konštatoval, že rozhodnutie o odklade exekúcie z dôvodu odkladu vykonateľnosti exekučného titulu je špecifickým prípadom v exekučnom konaní. Nemožno však iba z tejto okolnosti vyvodiť závery, ku ktorým dospieva sťažovateľ. Špecifickosť danej situácie vyžaduje aj pri posudzovaní následkov povolenia odkladu exekúcie zohľadniť účel a zmysel inštitútu odkladu vykonateľnosti rozhodnutia. Zákaz nakladania s majetkom sťažovateľa podliehajúcim exekúcii je síce obmedzením výkonu jeho vlastníckeho práva, avšak nemá povahu nevratnú, nevytvára situáciu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné právo na rovnosť účastníkov konania, účastníci konania, právo vyjadriť sa ku vykonávaným dôkazom, dostatočne právne zdôvodnené, procesný postup súdneho orgánu , procesné oprávnenie účastníka konania, mimoriadne dovolanie
Právna veta: 1) Ústavný súd zároveň uvádza, že v zmysle § 243i Občianskeho súdneho poriadku mimoriadne dovolanie doručí dovolací súd účastníkom na vyjadrenie. V zmysle tohto ustanovenia má účastník konania možnosť vyjadriť sa (zaujať stanovisko) k mimoriadnemu dovolaniu generálneho prokurátora. Vzhľadom na to, že ide o procesné oprávnenie účastníka konania, je vecou jeho úvahy, či túto možnosť využije alebo nie. V prípade, ak ju ale nevyužije, najvyšší súd nemá možnosť sa s jeho vyjadrením oboznámiť a následne naň reagovať v rozhodnutí. Ak preto účastník konania chcel, aby sa najvyšší súd pri mimoriadnom d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na tlmočníka , preklad všetkých dokumentov predkladaných na súde, vyšetrovací spis, tlmočenie priamo na súdnom konaní, právo na bezplatnú pomoc tlmočníka, simultánne tlmočenie na súde, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd poznamenáva, že právo na bezplatnú pomoc tlmočníka nevyžaduje písomný preklad všetkých dokumentov predkladaných na súde alebo tých, ktoré sa nachádzajú vo vyšetrovacom spise. V niektorých prípadoch však na požiadanie obvineného by mal byť takýto písomný preklad zabezpečený. Čo sa týka tlmočenia priamo na súdnom konaní, nie je nevyhnutné, aby bolo simultánne, ba ani doslovné. Stačí, aby bolo následné a syntetické. Dokonca nemusí byť písomne a doslovne preložený ani rozsudok súdu, ak bol dostatočne odôvodnený pri jeho ústnom výroku na súdnom pojednávaní (obdobne napr. I. ÚS 257/2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, podstata základného práva na súdnu ochranu, rešpektovanie procesných garancií spravodlivého súdneho konania, potreba nariadenia pojednávania, požiadavka verejného vyhlasovania rozsudku, medzinárodne záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 46 ods. 4 ústavy SR, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Podstata základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy spočíva v oprávnení každého domáhať sa ochrany svojich práv na súde. Tomuto oprávneniu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola právu, ktorého porušenie sa namieta, poskytnutá ochrana v medziach zákonov, ktoré tento článok ústavy o základnom práve na súdnu ochranu vykonáva (čl. 46 ods. 4 ústavy v spojení s čl. 51 ods. 1 ústavy). Táto povinnosť všeobecných súdov vzhľadom na ich postavenie ako primárnych ochrancov ústavnosti a vzhľadom na povinnosť Slovenskej republiky rešpektovať medzinár ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: rozhodnutia ESD, Medzinárodné humanitárne právo, Úroveň násilia na dotknutom území, Intenzita ozbrojených stretov, Ozbrojené sily štátu , Existencia vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu , Štatút utečenca, Osoby bez štátneho občianstva, Postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny
Právna veta: 1) Článok 15 písm. c) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, sa má vykladať v tom zmysle, že existenciu vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu treba na účely uplatnenia tohto ustanovenia pripustiť, pokiaľ ozbrojené sily štátu čelia jednej alebo viacerým ozbrojeným skupinám alebo pokiaľ sa stretnú proti sebe dve alebo viaceré ozbrojené skupiny, pričom nie je potrebné, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: judikatúra esd, Článok 63 ZFEÚ, Majetok vložený z komanditnej spoločnosti do základného imania, Odklad platby, Rozdelenie daňovej právomoci medzi členskými štátmi, Latentné kapitálové zisky, Cieľ zachovať rozdelenie daňovej právomoci medzi členskými štátmi
Právna veta: 1. Článok 63 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že cieľ zachovať rozdelenie daňovej právomoci medzi členskými štátmi môže odôvodňovať právnu úpravu členského štátu, ktorá vyžaduje oceniť majetok vložený z komanditnej spoločnosti do základného imania kapitálovej spoločnosti, ktorá má sídlo na území tohto členského štátu, jeho odhadovanou hodnotou, pričom zdaňuje latentné kapitálové zisky súvisiace s týmto majetkom a dosiahnuté na jeho území, a to pred ich skutočným dosiahnutím, ak uvedený členský štát skutočne nemôže vykonať svoju daňovú právomoc vo vzťahu k týmto latentným kapitálovým ziskom pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: ochrana autorského práva, technologické opatrenie, judikatúra esd, Smernica Rady 2001/29/ES, Nositeľ autorského práva, Technologické opatrenia, Pomerné náklady rôznych druhov technologických opatrení, Nosič obsahujúci chránené dielo, Účinné technologické opatrenia
Právna veta: 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „účinné technologické opatrenia“ v zmysle článku 6 ods. 3 tejto smernice môže zahŕňať technologické opatrenia, ktoré pozostávajú predovšetkým z toho, že rozpoznávacím zariadením sa nevybaví iba nosič obsahujúci chránené dielo, akým je videohra, s cieľom jeho ochrany proti konaniu, ktoré nie je povolené nositeľom autorského práva, ale aj prenosné zariadenia alebo konzoly, ktoré sú určené na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: judikatúra esd, Automobilové dopravné nehody, Osobitný režim odškodňovania nemajetkovej ujmy, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami, Záväzné kritériá na účely určenia nemajetkovej ujmy, Určenie sumy náhrady nemajetkovej ujmy
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti a článok 1 ods. 1 a 2 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: rozsudok Súdneho dvora, judikatúra európskeho súdneho dvora, Zníženie obsahu síry v niektorých kvapalných palivác, Dohovor o zabránení znečisťovania z lodí, Výletné plavby s medzipristátiami , Kritérium „pravidelných služieb“ , Zásada lojálnej spolupráce, Smernica 93/12/EHS
Právna veta: 1. Výletná loď, akou je loď dotknutá vo veci samej, patrí do pôsobnosti článku 4a ods. 4 smernice Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS, zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005, vzhľadom na kritérium „pravidelných služieb“ uvedené v článku 2 bode 3g tejto smernice pod podmienkou, že uskutočňuje výletné plavby s medzipristátiami alebo bez medzipristátí, ktoré končia v prístave odchodu alebo v inom prístave, pokiaľ sa tieto výletné plavby organizujú v určite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: rozsudok Súdneho dvora, judikatúra európskeho súdneho dvora, Závažný zásah do právneho postavenia, Spotrebiteľské zmluvy, Stav spôsobilý na bývanie, Povinnosti uložené spotrebiteľovi v zmluve, Dostatočne závažné narušenie právneho postavenia, Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že: – existencia „značnej nerovnováhy“ nevyhnutne nevyžaduje, aby výdavky, ktoré znáša spotrebiteľ na základe zmluvnej podmienky, mali na tohto spotrebiteľa značný ekonomický vplyv vzhľadom na hodnotu predmetnej transakcie, ale môže vyplývať už zo samotnej skutočnosti dostatočne závažného narušenia právneho postavenia, v ktorom sa tento spotrebiteľ ako zmluvná strana nachádza na základe platných vnútroštátnych predpisov, či už formou zúženia obsahu práv, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: rozsudky eslp, Zníženie ceny hlavného plnenia poskytnutého usporiadateľom zájazdov, Maloobchodní predajcovia, Zľavu z ceny prostredníctvom kupónov na zľavu, Výrobca výrobku, Konečný spotrebiteľ, Smernica Rady 77/388/EHS, Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, Jednotný základ dane, DPH, Cestovná agentúra
Právna veta: 1. Ustanovenia šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa musia vykladať v tom zmysle, že zásady definované Súdnym dvorom Európskej únie v rozsudku z 24. októbra 1996, Elida Gibbs (C‑317/94), týkajúce sa určenia základu dane na účely dane z pridanej hodnoty sa neuplatnia, keď cestovná agentúra konajúca ako sprostredkovateľka poskytne konečnému spotrebiteľovi z vlastného podnetu a na vlastné náklady zníženie ceny hlavného plnenia poskyt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: rozsudky eslp, Štátny príslušník tretej krajiny, Smernica Rady 2004/38/ES, Rodinní príslušníci občanov Únie, Obdobie strávené vo väzení v hostiteľskom členskom štáte, Podmienky získania trvalého pobytu, Nepretržitosť pobytu v členskom štáte, Právo na voľný pohyb a pobyt
Právna veta: 1. Článok 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS treba vykladať v tom zmysle, že obdobia, ktoré strávil vo väzení v hostiteľskom členskom štáte štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je rodinným príslušníkom občana Únie, ktorý mal počas uvedených období v tomto členskom štáte p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: rozhodnutia eslp, Výkonu trestu odňatia slobody , Prerušenie nepretržitosti pobytu, Pobyt v hostiteľskom členskom štáte, Smernica Rady 2004/38/ES, Nepretržitosť pobytu v členskom štáte, Podmienky získania trvalého pobytu, Právo na voľný pohyb a pobyt
Právna veta: 1. Článok 28 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že obdobie pobytu desiatich rokov uvedené v tomto ustanovení musí byť v zásade nepretržité a počíta sa spätne odo dňa prijatia rozhodnutia o vyhostení dotknutej osoby......................... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: rozsudok Súdneho dvora, Definícia „rodinného príslušníka“, Osobu, ktorá má reálnu šancu nájsť si prácu, Podmienka „závislosti“ rodinného príslušníka, Priamy potomok vo veku 21 alebo viac rokov, Smernica Rady 2004/38/ES
Právna veta: 1. Článok 2 bod 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje členskému štátu za okolností ako vo veci samej vyžadovať, aby priamy potomok vo veku 21 alebo viac rokov musel na to, aby sa mohol považovať za závislého, a teda aby sa na neho vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť súdu, právomoc súdu, príčinná udalosť , zodpovednosť výrobcu za chybný výrobok, proces výroby výrobkov, sporný výrobok
Právna veta: 1) Článok 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach treba vykladať v tom zmysle, že v prípade spochybnenia zodpovednosti výrobcu za chybný výrobok je miestom, kde došlo k príčinnej udalosti, ktorá zakladá nárok z mimozmluvnej zodpovednosti, miesto, kde bol sporný výrobok vyrobený.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: rozsudky európskeho súdneho dvora, Dodatočné označenie dovezených výrobkov z drahých kovov, Uvádzanie výrobkov na trh, Výrobky z drahých kovov dovezené z iného členského štátu, Článok 34 ZFEÚ, Označenie puncovou značkou
Právna veta: 1. Článok 34 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, podľa ktorej je na to, aby bolo možné na trh členského štátu uvádzať výrobky z drahých kovov dovezené z iného členského štátu, v ktorom je ich uvádzanie na trh povolené a ktoré boli označené puncovou značkou v súlade s právnou úpravou druhého členského štátu, nevyhnutné, aby ich v prípade, že údaje týkajúce sa rýdzosti týchto výrobkov uvedené v tejto puncovej značke nie sú v súlade s požiadavkami právnej úpravy prvého členského štátu, nezávislý kontrolný orgán pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 5/2014
Kľúčové slová: rozhodnutia eslp, judikatúra európskeho súdneho dvora, Dostatočne závažné porušenie práva Únie, Organizátor zájazdu alebo predajca, Efektívne zabezpečenie refundácie, Smernica Rady 90/314/EHS, Platobná neschopnosť organizátora zájazdu, Balík cestovných, dovolenkových a výletných služieb, Diskrečná právomoc štátu
Právna veta: 1. Článok 7 smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu predpisu, ktorého presné pravidlá neposkytujú spotrebiteľovi efektívne zabezpečenie refundácie všetkých finančných prostriedkov, ktoré zaplatil, a jeho repatriácie v prípade platobnej neschopnosti organizátora zájazdu. Je v právomoci vnútroštátneho súdu učiť, či k tomu došlo v prípade vnútroštátneho predpisu v konaní, o ktorom rozhoduje. 2. Článok 7 smernice 90/314 sa má vykladať v tom zmysle, že členský štát nemá diskrečnú právomoc u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: rozsudky európskeho súdneho dvora, podporované zmluvy, zmluva na zvyšovanie odbornej kvalifikácie, zmluva o profesijno‑vzdelávacom dohľade, zmluva na podporu zamestnávania, zriadenie orgánov zastupujúcich zamestnancov
Právna veta: Článok 3 ods. 1 smernice 2002/14 sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje také vnútroštátne ustanovenie, akým je článok L. 1111‑3 Zákonníka práce, ktoré z výpočtu počtu zamestnancov podniku, a to najmä na účely stanovenia zákonných prahových hodnôt na zriadenie orgánov zastupujúcich zamestnancov, vylučuje zamestnancov, s ktorými boli uzavreté podporované pracovné zmluvy. STRUČNÉ ZHRNUTIE SKUTKOVEJ PODSTATY: AMS je združenie upravené zákonom z 1. júla 1901 o spoločenských zmluvách. Toto združenie svojou činnosťou prispieva k implementácii prostriedkov sociálnej mediácie a predchádzaniu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: najpresnejšie vymedzenie dôvodov vydedenia, správanie sa potomka voči poručiteľovi v čase ktorý predchádzal vydedeniu, výslovné uvedenie dôvodov vydedenia, prejav vôle poručiteľa ktorým odníma dedičovi dedičské právo, neopomenuteľný dedič, vydedenie
Právna veta: Vydedenie v zmysle ust. § 469a OZ je prejavom vôle poručiteľa, ktorým odníma dedičovi dedičské právo, ktoré by mu inak podľa zákona patrilo; je sankciou, ktorá za splnenia zákonných podmienok postihuje potomka poručiteľa, ktorý je jeho neopomenuteľným dedičom. Nevyhnutnou obsahovou náležitosťou prejavu vôle poručiteľa vydediť potomka je výslovné uvedenie dôvodov vydedenia (§ 469a ods. 3 veta za bodkočiarkou OZ). Pre posúdenie platnosti úkonu vydedenia je rozhodujúci stav v dobe, kedy bol tento úkon urobený, čo znamená, že dôvodom pre vydedenie môže byť iba správanie sa potomka voči poruč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučné konanie, účastníci exekučného konania, vedľajšie účastníctvo v exekučnom konaní, cieľ exekučného konania
Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Účinky vzniku vedľajšieho účastníctva môžu ale nastať len v takom konaní, v ktorom sa môže naplniť jeho zmysel a účel, teda „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Takýmto konaním môže byť zásadne len sporové konanie. V exekučnom konaní je z povahy veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: rovnosť medzi právami a povinnosťami zmluvných strán, vnútroštátny súd povinný preskúmavať ex offo nekalý charakter zmluvnej podmienky, nerovný stav kompenzovaný pozitívnym zásahom vo vzťahu k účastníkom zmluvy, nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: V zmysle čl. 6 ods. 1 citovanej smernice nesmú byť nekalé podmienky pre spotrebiteľa záväzné. Európsky súdny dvor vo viacerých rozhodnutiach vyslovil, že článok 6 ods. 1 citovanej smernice je kogentné ustanovenie, ktoré smeruje k nahradeniu formálnej rovnováhy, ktorú zmluva nastoľuje medzi právami a povinnosťami zmluvných strán, skutočnou rovnováhou, ktorá medzi nimi môže znova zaviesť rovnosť. Súdny dvor tiež rozhodol, že tento nerovný stav môže byť kompenzovaný iba pozitívnym zásahom, vonkajším vo vzťahu k samotným účastníkom zmluvy. Na základe toho súdny dvor konštatoval, že vnútroštá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: podnájom, zmluva o nájme, rozhodnutia krajského súdu, neopodstatnená odvolacia námietka, neúčelne vynaložené trovy konania, zánik podnájmu nebytových priestorov, podnájomná zmluva, výpovedná lehota, Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Právna veta: Nemožno sa stotožniť s argumentáciou žalovaného, že medzi účastníkmi konania nedošlo k platne uzavretej zmluve o podnájme z dôvodu jej dojednania na dobu neurčitú teda, že zmluva je absolútne neplatná v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka pre jej rozpor s ust. § 6 ods. 1 zák. č. 116/1990 Zb.. Súdna prax už túto otázku zodpovedala tak, že zákon č. 116/1990 Zb. v § 6 ods. 1, pokiaľ ide o zmluvu o podnájme, neurčil žiadne jej náležitosti, a teda ani náležitosť, že zmluva musí byť uzavretá na dobu určitú s výslovným následkom jej neplatnosti, tak ako je to v prípade zmluvy o nájme podľa § 3 ods. 4 t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: trestný čin, rozhodnutia krajského súdu, splnomocnený zástupca poškodenej, tunelovanie spoločnosti, spoluzavinenie materskej spoločnosti na spôsobenom následku, kasačné rozhodnutie odvolacieho súdu, použitie finančných prostriedkov spoločnosti pre osobnú potrebu, odvolanie okresného prokurátora, princíp ultima ratio, spôsobenie škody, trestný čin sprenevery
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd zdôrazňuje, že podľa Trestného zákona účinného do 31.12.2005 nestačí na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti len zistenie, že obžalovaný naplnil formálne znaky skutkovej podstaty určitého trestného činu, ale na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti je nevyhnutné aj zistenie, že konanie obžalovaného vykazuje potrebný stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť, teda okrem formálnych znakov skutkovej podstaty trestného činu, musí byť naplnený aj tento materiálny znak každého trestného činu a ak tomu tak nie je, o trestný čin ísť nemôže. Podľa § 3 ods. 2 Tr. zák. účinné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, schopnosti možnosti a majetkové pomery obidvoch rodičov, prechodná zmena pomerov, osoba oprávnená na výživné, výživné sa určuje vždy podľa stavu ktorý existuje v čase vydania súdneho rozhodnutia, rozhodovanie o zmene rozsahu vyživovacej povinnosti
Právna veta: Pri rozhodovaní o navrhovanej zmene rozsahu vyživovacej povinnosti súd vychádza zo zásady, že výživné sa určuje vždy podľa stavu, ktorý existuje v čase vydania súdneho rozhodnutia. Plynutím času môže nastať zmena ako na strane osoby oprávnenej na výživné, tak i na strane osoby povinnej výživou a táto zmena môže mať za následok iný rozsah vyživovacej povinnosti. Úlohou súdu je dôsledne porovnať podstatné okolnosti, z ktorých vychádzal pri poslednej úprave výživného s okolnosťami, ktoré sú dané v čase novej úpravy. Zmeniť výživné je možné len v prípade, ak sa pomery zmenia závažnejším spôs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: práva a povinnosti z nájmu bytu, rozhodnutia krajského súdu, práva a povinnosti správcu a nájomcu bytu, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním, povinnosti člena družstva, návrh navrhovateľa na vykonanie opravy elektroinštalácie a zľavu z predpisu nájomného, prenajímateľ, družstevný byt
Právna veta: Podľa ods. § 687 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné úpravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržbou bytu upravuje osobitný predpis. Tretí ods. upravuje, že práva a povinnosti nájomcu - člena družstva, pokiaľ ide o vykonávanie drobných opráv v byte a pokiaľ ide o úhradu nákladov spojených s bežnou údržbou bytu, upravujú stanovy družstva. Citované ustanovenie upravuje povinnosť prenajímateľa, teda odporcu odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne uží ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody, prevýchova obžalovaného, uloženie alternatívneho trestu, uloženie povinnosti spočívajúcej v príkaze zamestnať sa, prečin krádeže formou spolupáchateľstva, probačný dohľad, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie
Právna veta: Trest odňatia slobody predstavuje univerzálny a zároveň najprísnejší druh trestu a preto zákon i predpokladá, že bude ukladaný len v tých prípadoch, keď miernejšími druhmi trestov nebude možné dosiahnuť splnenie účelu trestu alebo v prípadoch, keď pôjde o typovo najzávažnejšie zločiny a obzvlášť závažné zločiny a uloženie trestu odňatia slobody bude jediným spôsobom vyjadrenia závažnosti a škodlivosti spáchaného trestného činu. Preto aj v zmysle zásad nového Tr. zákona je tento trest chápaný ako „ultima ratio“, a to najmä v prípade menej závažných trestných činov. V súvislosti s hodnotením os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba, PRECHOD PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU NA FOND A JEHO POUŽITIE, Fond národného majetku, absencia predchádzajúceho písomného súhlasu, majetok štátneho podniku, privatizácia, úpadca ako právnická osoba, vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty
Právna veta: Podľa § 78 ods. 4 ZoKR ak súd rozhodne o vylúčení majetku zo súpisu, správca majetok zapísaný do súpisu bezodkladne zo súpisu vylúči. Trovy konania o vylúčení majetku zo súpisu sú podľa rozhodnutia súdu pohľadávkou proti dotknutej podstate. Podľa § 19a ods. 2 zák.č. 92/1991 Zb. do splatenia celej kúpnej ceny, jej príslušenstva a splnenia všetkých zmluvných záväzkov a povinností je prevod privatizovaného majetku alebo jeho časti nadobúdateľom na inú osobu alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti, alebo jeho založenie v prospech tretích osôb, možný len po predchádzajúcom písomnom súhlase fondu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: náhradná osobná starostlivosť, viackrát súdne trestaný otec maloletého, úmrtie matky maloletého, nezaopatrené neplnoleté dieťa, záujem maloletého dieťaťa, vyživovacia povinnosť otca k maloletému, zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti
Právna veta: V zmysle § 45 Zákona o rodine, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Osobou, ktorej možno maloleté dieťa takto zveriť, sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa (ods.1). Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: protiprávne konanie alebo opomenutie, protiprávnosť výsledkom činnosti ľudí, úkon v rozpore s objektívnym právom, porušenie právnej povinnosti
Právna veta: Porušenie právnej povinnosti spočíva v existencii takého úkonu, ktorý je v rozpore s
objektívnym právom. Táto protiprávnosť môže byť iba výsledkom činnosti ľudí. K porušeniu právnej
povinnosti môže dôjsť buď protiprávnym konaním alebo opomenutím toho, čo malo byť v súlade s
právom vykonané. Uskutočnený úkon je protiprávny vtedy, ak v súvislosti s ním došlo k porušeniu
právnej povinnosti, ktorá vyplýva, zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných noriem, ktoré
mal škodca zachovávať, ďalej zo zmlúv alebo iných právnych úkonov.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, určenie rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz, porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom, ľahkovážne konanie zamestnanca, závažný pracovný úraz, inšpektorát práce, čiastočné zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa
Právna veta: Podľa ustanovenia § 196 ods. 3, 4 a 5 Zákonníka práce, ak sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, za ktorú zodpovedá zamestnanec, podľa miery jeho zavinenia. V prípade uvedenom v odseku 2 písm. c) sa zamestnancovi uhradí aspoň jedna tretina škody. Pri posudzovaní, či zamestnanec porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [ odsek 1 písm. a) a odsek 2 písm. a)], alebo osobitné predpisy, nemožno sa dovolávať len všeobecných ustanovení, podľa ktorých si má každý počínať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a zdravie in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, neoprávnené používanie finančných prostriedkov vlastníkov domu, uznesenie zo schôdze vlastníkov, domáhanie sa zrušenia uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov, prehlasovaný vlastník bytu, zmluva o výkone správy, práva a povinnosti vlastníkov bytov
Právna veta: Medzi práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov patrí aj právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov (§ 14 ods. 1). Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze vlastníkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine, prejednacia zásada v sporovom konaní, určenie rozsahu vydania bezdôvodného obohatenia, náklady spojené s nájmom a s užívaním bytu uhrádzané navrhovateľom, zrušené právo spoločného nájmu navrhovateľa a odporkyne, neunesenie dôkazného bremena žalobcu, nesplnenie dôkaznej povinnosti, člen družstva
Právna veta: Pri posudzovaní miery, akou sa majú deti, ktoré žijú v domácnosti s rodičmi, podieľať na úhrade potrieb rodiny, teda aj nákladov na bývanie, je potrebné vychádzať zo schopností, možností a majetkových pomerov dieťaťa (aj dospelého) a nemožno ju posudzovať len aritmeticky, napr. podľa počtu členov domácnosti (§ 43 ods. 2 Zákona o rodine). KRÁTKE ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAVU Navrhovateľ, ako invalidný dôchodca podal žalobu najprv na svojho syna a potom aj na svoju bývalú manželku a dvoch synov o zaplatenie 1.694,15 eur s príslušenstvom, nakoľko aj po rozvode žili určitý čas všetci v spoločne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavná starostlivosť, právo stretávať sa so svojim dieťaťom a prostredníctvom práva styku, faktické obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností, ústavný režim do ktorého rodičia nemôžu zasahovať, odňatie dieťaťa z doterajšieho výchovného prostredia, nariadenie ústavnej starostlivosti dieťaťu
Právna veta: Nariadením ústavnej starostlivosti, sa dieťa odníma z doterajšieho výchovného prostredia a podrobuje sa ústavnému režimu, do ktorého rodičia nemôžu zasahovať. Ide teda o faktické obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností. Právnym následkom nariadenia ústavnej starostlivosti teda je, že rodičia sa nemôžu o svoje dieťa osobne, teda každodenne starať a túto starostlivosť zabezpečuje ústavné zariadenie. Rodičom však zásadne zostáva zachované právo stretávať sa so svojim dieťaťom a prostredníctvom práva styku, realizovať aj svoje výchovné pôsobenie. Toto právo sa však spravuje prevádzk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo dieťa vychovávať, udržiavanie rodičovského vzťahu a upevňovanie citových vzťahov, sústavné výchovné pôsobenie na maloleté dieťa, rodič ktorému maloleté dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, rozhodnutie o zverení maloletého dieťaťa jednému z rodičov do osobnej starostlivosti, rodičovské práva a povinnosti
Právna veta: Rozhodnutie o zverení maloletého dieťaťa jednému z rodičov do osobnej starostlivosti, zachováva všetky rodičovské práva a povinnosti aj tomu z rodičov, ktorému maloleté dieťa, nebolo zverené do osobnej starostlivosti. Tento rodič, aj keď je spravidla prevažne vylúčený z bezprostredného výkonu svojich rodičovských práv a povinností, najmä sústavného výchovného pôsobenia na maloleté dieťa, nie je pozbavený práva dieťa vychovávať. Je na ňom, aby využíval aspoň obmedzené možnosti na to, aby aj pri nedostatku príležitostí na sústavné výchovné pôsobenie, mal na výchovu dieťaťa vplyv. Jedným z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, predloženie nových lekárskych nálezov, zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok, posudkový lekár sociálneho poistenia, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, opätovné posúdenie zdravotného stavu
Právna veta: Podľa § 71 ods. 10, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: doby poistenia, systém sociálneho poistenia, rozhodnutie odporkyne je v rozpore so Zákonom o sociálnom poistení, príslušník ozbrojeného zboru, odchod do výslužby, priznaný výsluhový dôchodok, právo na dávky dôchodkového zabezpečenia, zamietnutie žiadosti o priznanie starobného dôchodkuu, hmotné zabezpečenie
Právna veta: Ako už uviedol Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí v obdobnej veci (9So/138/2011) z právnych úprav týkajúcich sa sociálneho poistenia alebo zabezpečenia osobitných skupín poistencov jednoznačne vyplýva, že všeobecný systém sociálneho poistenia a osobitný systém sociálneho poistenia (zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov) sú založené na základe hodnotenia dôb poistenia (zamestnania) pre dávky dôchodkového poistenia. Kým Zákon o sociálnom poistení upravuje nároky poistencov zo všeobecného systému sociálneho poistenia a jeho cieľom je zabezpečiť, aby doby poistenia boli poistencovi riadne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Bezdôvodné obohatenie, predstavenstvo akciovej spoločnosti, prevzatie peňazí z pokladne navrhovateľa, vyplatenie odmien hráčom futbalového klubu, predseda predstavenstva, majetkový prospech
Právna veta: Bezdôvodným obohatením podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie vzniká podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka tomu, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil. Pre vznik záväzkového právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia sa musí povinná osoba obohatiť = získať majetkový prospech.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť, nekvalitne vykonané práce, ústna zmluva o vybudovaní vodovodnej prípojky, nevyhotovenie vodovodnej prípojky podľa dohody, vzťah príčiny a následku
Právna veta: Pod skutočnou škodou treba rozumieť zmenšenie majetku poškodeného, resp. náklady potrebné na to, aby sa dosiahol predchádzajúci stav. Ďalším predpokladom je príčinná súvislosť, čo znamená to, že medzi protiprávnym úkonom a vzniknutou škodou, musí byť vzťah príčiny a následku. Vzťah medzi protiprávnym úkonom a vznikom škody musí byť bezprostredný a nie sprostredkovaný. Škoda v danom prípade nebola spôsobená priamo protiprávnym konaním odporcu, keďže prípadné nesprávne položenie vodovodnej prípojky nesmerovalo ku vzniku škody. K príčinnej súvislosti treba dodať, že v postupnom slede javov je kaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ústavná starostlivosť, preukázaná neúčelnosť iného výchovného opatrenia, nástup matky maloletého do výkonu trestu odňatia slobody, návrh otca maloletého na jeho zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti inej osoby, zverenie maloletého do starostlivosti Detského domova, nariadenie predbežného opatrenia, konanie o nariadení ústavnej starostlivosti
Právna veta: Zákon o rodine v § 54 ustanovuje, že súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak je výchova maloletého dieťaťa vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave, alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má prednosť pred ústavnou starostlivosťou. Pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd vždy povinný skúmať, či nemožno maloleté dieťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa §457, právny úkon, zmluvné podmienky, rozpor právneho úkonu s dobrými mravmi, odporca ako dlžník, zásada zmluvnej voľnosti, absolútne neplatný právny úkon, spotrebiteľský úver
Právna veta: Rozpor právneho úkonu s dobrými mravmi sa posudzuje v každom prípade individuálne, s prihliadnutím na konkrétne okolnosti konania účastníkov v príslušnom období a k ich vtedajšiemu postaveniu, pokiaľ samotná výška úrokov nemá skôr šikanózny, než motivačný charakter. Aj v danom prípade čiastka, ktorú má zaplatiť povinný subjekt, ak sa dostane do omeškania, zodpovedá úrokom trojnásobne vyšším, než priemerná výška obdobných spotrebiteľských úverov, je očividne za hranicou, ktorú možno považovať adekvátnu podstate a zmyslu inštitútu úrokov, s prihliadnutím na tú skutočnosť, že bola zároveň dohodnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru, úroky pri peňažnej pôžičke, neplatnosť zmluvnej podmienky, úverová zmluva, zmluvná voľnosť, peňažná pôžička
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ kogentné ustanovenie Občianskeho zákonníka zmluvnú voľnosť výslovne nezakazuje, alebo pokiaľ z jeho povahy nevyplýva, že sa od neho nie je možné odchýliť, nie sú účastníci obmedzení v tom, aby si na základe slobodného zmluvného rozhodovania vymedzili, aké povinnosti zmluvou prevezmú a aké práva si zmluvou založia. Súčasťou takéhoto dojednania môže byť aj dohoda o úrokoch a úrokoch z omeškania, ktoré môžu existovať vedľa seba. Z ustanovenia § 658 ods. 1 OZ, ktoré upravuje možnosť dohodnúť úroky, nevyplýva obmedzenie, na akú dobu možno úroky dohodnúť. Rozhodovaci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok, poberanie inlavidného dôchodku zo strany navrhovateľa, neúspešnosť navrhovateľa v spore, podmienky nároku na vdovecký dôchodok, pojednávanie v neprítomnosti navrhovateľa, odňatie vdoveckého dôchodku, spor o vdovecký dôchodok
Právna veta: Podľa § 48a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov má vdovec nárok na vdovecký dôchodok, ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, nedodržanie zmluvných povinností, povinnosť tvrdenia a označenia dôkazov, Telekomunikačné služby, bremeno tvrdenia, negatívna dôkazná teória, zmluva o pripojení, vedľajší účastník na strane odporkyne
Právna veta: Ak sa navrhovateľ (veriteľ) domáha v konaní zaplatenia zmluvnej pokuty, má povinnosť tvrdenia v tom, že s odporcom (dlžníkom) uzavrel zmluvu, že na jej základe poskytol odporcovi určité plnenie a že odporca za toto plnenie neposkytol riadne a včas dohodnutú náhradu (odplatu). Na povinnosť tvrdenia nadväzuje povinnosť označiť dôkazy preukazujúce tvrdené skutočnosti. Pokiaľ sú tieto skutočnosti preukázané, navrhovateľ uniesol tak bremeno tvrdenia, ako aj bremeno dôkazu. Odvolací súd opätovne zdôrazňuje, že dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: exekučný titul, podmienky pre priznanie nároku na náhradu škody, rozpor exekučného titulu so zákonom, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, spôsobenie ujmy nesprávnym úradným postupom Okresného súdu, náhrada škody a nemajetkovej ujmy
Právna veta: Lehota 15 dní je zákonodarcom stanovená pre exekučný súd len pre prípad nezistenia rozporu žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom. Len v tom prípade je povinnosťou exekučného súdu do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poveriť exekútora na vykonanie exekúcie. Pre prípad zistenia rozporu exekučného titulu so zákonom, a teda pre prípad zamietnutia žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zákonodarca lehotu neurčil. Nie je teda možné konštatovať, že v preskúmavanej veci došlo k nesprávnemu úr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o vylúčenie bytu z konkurznej podstaty úpadcu, vedľajší účastník na strane odporcu, štátny podnik v likvidácii, správca konkurznej podstaty, súpis konkurznej podstaty, zmluva o nájme bytu, vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Právna veta: V súpise musí byť zachytený celý rozsah konkurznej podstaty a správca do súpisu podstaty zahrnie aj všetky pochybné prípady spolu s poznámkou o dôvodoch pochybnosti. Správca konkurznej podstaty úpadcu zaradí do súpisu každú vec, o ktorej je presvedčený, že patrí alebo môže patriť do podstaty. Nemá pritom povinnosť skúmať existenciu vlastníckeho práva úpadcu k zapisovaným veciam a vec do súpisu zaradí aj v prípade, ak má pochybnosti, či skutočne do podstaty patrí. Vtedy ju ale zapíše do podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo o iných dôvodoch, ktoré jej zaradenie do súpi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výkon práce, porušenie pracovnej disciplíny, súhlas zástupcov zamestnancov, dohoda medzi zamestnávateľom a odborovým orgánom
Právna veta: Neospravedlneným zameškaním práce je neprítomnosť zamestnanca len vtedy, ak ju zamestnávateľ kvalifikoval ako neospravedlnenú a ak s jeho stanoviskom vyslovili súhlas zástupcovia zamestnancov, pričom uvedené platí nielen pre účely krátenia dovolenky, ale pre všetky prípady, kedy medzi účastníkmi pracovnoprávneho vzťahu je rozhodujúce, či neprítomnosť zamestnanca v práci je ospravedlneným alebo neospravedlneným zameškaním práce. Ak nedôjde v tomto smere k dohode medzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom, nemožno považovať neprítomnosť zamestnanca v práci za neospravedlnené zameškanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pojednávanie, zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, neúčasť na pojednávaní z vlastného rozhodnutia, návrh na vydanie platobného rozkazu, zmluva o poskytovaní domáceho servisu, úver poskytnutý za odmenu a úrok, navrhovateľ ako veriteľ, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov Občiansky súdny poriadok upravuje viacero prostriedkov ich uplatnenia. Väčšina práv a povinností účastníkov konania sa realizuje na pojednávaní. Účasť na pojednávaní je právom a zároveň aj povinnosťou účastníkov konania. Práve na pojednávaní sa oboznamuje návrh, prednáša sa obrana protistrany, navrhujú sa a vykonávajú dôkazy, poskytuje sa právo záverečnej reči a podobne. Pokiaľ sa riadne predvolaný účastník pojednávania z vlastného rozhodnutia nezúčastní bez toho, aby svoju neprítomnosť ospravedlnil z dôlež ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, kolízny opatrovník maloletého dieťaťa, dohoda rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností, vyživovacia povinnosť otca k maloletému dieťaťu, zverenie maloletej do osobnej starostlivosti matky
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že podľa § 25 ods. 1,2 Zákona o rodine, rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa ods. 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť. Citované zákonné ustanovenie dáva rodičom možnosť dohodnúť sa na úprave styku s maloletým dieťaťom. Úprava styku rodičov s di ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť, ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného, odvolanie opatrovníčky, nehnuteľnosti ako predmet kúpnej zmluvy, možnosť stretu záujmov opatrovníka pozbavenej so záujmami pozbavenej, zastúpenie opatrovníkom pri uzatváraní kúpnej zmluvy, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony
Právna veta: Podľa § 26 Občianskeho zákonníka, pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú za ne ich zákonní zástupcovia. Podľa § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník. Podľa § 30 Občianskeho zákonníka, ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo k stretnutiu záujmov tých, ktorých zastupuje ten istý zákonný zástupca, ustanoví súd osobitného zástupcu. Podľa § 193 O. s. p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, určenie výživného na maloleté dieťa, odvolanie otca maloletého, nesplnené podmienky na zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti, úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu, dohoda rodičov, rodičovský príspevok, vyživovacia povinnosť otca k maloletému, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky
Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že účinnosť rozhodnutia súdu o výške výživného a o úprave styku na čas do rozvodu manželstva zo zákona zanikne nadobudnutím právoplatnosti výroku rozsudku o rozvode manželstva rodičov a poukazuje na právo rodičov napriek existujúcemu rozhodnutiu súdu dohodnúť sa, pretože dohoda rodičov má vždy prednosť pred autoritatívnym rozhodnutím súdu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: Zmena mena a zmena priezviska, nepreukázanie dôvodov pre zmenu priezviska, odvolanie matky maloletého dieťaťa, schválená rodičovská dohoda, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, narodenie dieťaťa slobodnej matke, rozdielne priezvisko maloletého a matky, žiadosť o zmenu priezviska maloletého
Právna veta: Podanie návrhu na zmenu priezviska maloletého dieťaťa je podstatná vec, ktorá súvisí s výkonom rodičovských práv a povinností, o ktorej rozhoduje súd. Zmena priezviska znamená značný zásah nielen do práv rodičov, ale i do práv detí. Súd môže dať jednému z rodičov zvolenie k podaniu žiadosti o zmenu priezviska neplnoletého dieťaťa len vtedy, ak sú pre takéto opatrenie vážne dôvody. Za vážne dôvody podľa rozhodovacej praxe súdov treba považovať, ak si rodič, ktorý so zmenou priezviska nesúhlasí, neplní vyživovaciu povinnosť, nejaví o dieťa záujem, stratil k dieťaťu citový vzťah alebo je tu iný z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: odvolanie navrhovateľa, nezistenie existencie odvolacích dôvodov, námietka nesprávneho hodnotenia dôkazov, požičanie peňazí, výsluch svedkov - starostu obce a zamestnankyne obecného úradu, neunesenie dôkazného bremena, zmluva o pôžičke
Právna veta: Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu (§ 657 Občianskeho zákonníka). Pre uzavretie zmluvy o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá aj ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu. Táto zmluva je reálnou zmluvou, k jej uzavretiu zákon vyžaduje nielen sk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: vrátenie daru, zánik darovacieho vzťahu, nepreukázanie vyzvania žalovaného na vrátenie daru, darovanie podielu z nehnuteľnosti žalovanému, fyzické útoky žalovaného voči starej matke, žaloba o určenie povinnosti vydať žalobcovi spoluvlastnícky podiel, hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným, darovacia zmluva
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe (R 36/80, 33Odo/755/2001 rozsudok NS ČR) aj porušovanie dobrých mravov musí trvať pred výzvou alebo po výzve na vrátenie daru, avšak právo darcu podlieha premlčaniu vo všeobecnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, keď darca mohol právo uplatniť po prvý raz. So zreteľom na § 630 OZ súd prvého stupňa správne vec posúdil, lebo jednostranným právnym úkonom darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojim právaním k darcovi alebo k členom jeho rodiny sa rozumie porušovanie dobrých mravov značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie (rozsudo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obec ako stavebný úrad, vzťah stavebného zákona k správnemu poriadku, stavebný úrad, zmena územného rozhodnutia, rozhodnutie o ochrannom pásme Astronomického ústavu, zachovanie pozorovacích podmienok, dôvodná žaloba, porušená zásada rovnakého zaobchádzania, neposkytnutie súčinnosti v záujme odstránenia vád podania
Právna veta: Stavebný úrad môže povoliť, respektíve nepovoliť výnimku z rozhodnutia o chránenom území, ochrannom pásme a stavebnej uzávere v správnom konaní na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Výnimka zo zákazu alebo obmedzenia niektorých činností v území je zmenou rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme alebo o stavebnej uzávere. Je potrebné poukázať na § 41 ods. 2 Stavebného zákona, podľa ktorého výnimku možno povoliť len v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy. Správny poriadok v ust. § 19 ods. 3 v spojení s ust. § 140 Stavebného zákona upravuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup, zastavené exekučné konanie, odňatie možnosti konať pred súdom , zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci, náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Právna veta: Pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým sa účastníkovi konania odnímajú tie procesné práva, ktoré mu zákon priznáva. Vzhľadom na to, že zákon bližšie v žiadnom zo svojich ustanovení pojem odňatie možnosti konať pred súdom nešpecifikuje, vo všeobecnosti treba ním rozumieť postup súdu, ktorý znemožňuje účastníkovi konania realizáciu procesných práv a právom chránených záujmov, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom na zabezpečenie svojich práv a oprávnených záujmov. Postup súdu, ktorým sa účastníkovi konania odňala možnosť konať pred súdom, zakladá poruše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zastupovanie maloletého dieťaťa, dohoda o vyporiadaní dedičstva, Schválenie právneho úkonu urobeného v mene maloletého dieťaťa, osobitná opatrovníčka maloletej pre dedičské konanie, odvolanie otca maloletej, záujem maloletého dieťaťa, dedičská vec po poručiteľke
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že z hľadiska záujmu maloletého dieťaťa je v zásade vždy v jeho prospech, ak má nadobudnúť majetok. Pri posudzovaní konkrétneho prípadu je však potrebné brať do úvahy všetky okolnosti prípadu z hľadiska konkrétnych práv a povinností, spojených s nadobudnutím majetku a skúmať, či povinnosti s tým spojené neprevážia práva, plynúce z jeho nadobudnutia. V danom prípade sa odvolací súd stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že nadobudnutie nehnuteľného majetku v podiele 1/1, ktorý je súčasťou dedičstva po poručiteľke, je v záujme maloletej. Odvolací súd do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, neponúknutie inej vhodnej práce zamesnancovi, nesplnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa, zníženie stavu zamestnancov, určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou, nepreukázanie splnenia zákonných podmienok pre platnosť výpovede, neunesenie dôkazného bremena odporcu, nadbytočnosť zamestnanca
Právna veta: O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ ďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec, alebo v pôvodnom rozsahu. Uvedený stav môže byť daný vnútornými organizačnými zmenami alebo znížením celkového počtu zamestnancov. Zákon umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet svojich zamestnancov a ich kvalifikačné zloženie tak, aby zamestnával len taký počet zamestnancov a v takom kvalifikačnom zložení, ktoré zodpovedá jeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, ovplyvňovanie maloletých detí zo strany matky, zamietnutie návrhu matky na zákaz styku otca s maloletými deťmi, zmena styku otca s maloletými, záujem maloletého dieťaťa, znalecký posudok, zverenie detí do osobnej starostlivosti matky, úprava styku otca s maloletými deťmi
Právna veta: Pri rozhodovaní o návrhu na zmenu styku určenú predchádzajúcim právoplatným rozhodnutím súdu je potrebné mať na zreteli ust. § 159 ods. 3 O. s. p.. Občiansky súdny poriadok v označenom ustanovení určuje, že len čo sa vo veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova (prekážka res iudicatea - veci rozhodnutej). Zákon však počíta s prípadmi, keď nie je objektívne možné túto zásadu dodržať. Aby súd mohol vo veci úpravy styku rozhodnúť inak, nevyhnutnou podmienkou je zmena pomerov. Je preto potrebné prihliadnuť ku všetkým skutočnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu úpravy styku, pričom z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, oľutovanie spáchanej trestnej činnosti, splnené podmienky na mimoriadne zníženie trestu, zrušenie výroku o treste, vyhlásenie o vine, trest odňatia slobody, obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
Právna veta: Keďže podľa zákona ide o mimoriadne zníženie trestu, pre takýto postup musia byť zistené také okolnosti prípadu alebo pomery na strane páchateľa, ktoré sú mimoriadne, niečím výnimočné a nevyskytujú sa v iných obdobných prípadoch, a zároveň vzhľadom na ktoré by použitie trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej Trestným zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti by postačoval aj trest kratšieho trvania. Pod pojmom okolnosti prípadu sa rozumejú predovšetkým také skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť povahu, charakter a iné objektívne okolnosti spáchaného tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: prijatie návrhu, právne následky omylu, uvedenie do omylu, zmluva o prevode obchodných podielov, valné zhromaždenie spoločnosti - udelenie súhlasu na prevod obchodného podielu žalovaných, vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti, žalovaní ako spoločníci obchodnej spoločnosti
Právna veta: Vo všeobecnosti krajský súd uvádza, že právna podstata omylu spočíva v tom, že konajúci mal nesprávnu, resp. nedostatočnú predstavu o právnych účinkoch úkonu. Omyl vo vôli je právne významný (má za následok neplatnosť právneho úkonu) len vtedy, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá bola pre právny úkon rozhodujúca, resp. podstatná a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť v čase právneho úkonu. Omyl je pri právnom úkone rozhodujúci, resp. podstatný, ak sa týka právneho dôvodu alebo inej skutočnosti, ktorá bola pre u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, výchovná funkcia trestu, dychová skúška na alkohol, zásada proporcionálnosti trestu, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá každého druhu, alkohol v krvi, prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, úhrnný trest odňatia slobody
Právna veta: Treba uviesť, že trest je právnym následkom trestného činu, a teda musí byť úmerný k spáchanému trestnému činu (zásada proporcionálnosti trestu) a je jedným z prostriedkov na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Ochrana spoločnosti pred páchateľmi trestných činov vrátane ochrany práv a slobôd jednotlivých občanov robí z trestu prostriedok sebaobrany spoločnosti pred trestnými činmi. Trest má však okrem toho pôsobiť výchovne, a to nielen na páchateľa, ale aj na ostatných členov spoločnosti. Pritom generálna prevencia sa má uskutočňovať prostredníctvom individuálnej prevencie. Ak sa teda páchateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: agresívne žiarlivostné scény a vyhrážky, funkcie manželstva, majetnícke sklony odporcu, trvalý rozvrat vzťahov medzi manželmi, rozvod manželstva
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že súd pristupuje k rozvodu manželstva pri splnení určitých podmienok, ktorými je vážnosť narušenia manželských vzťahov, trvalosť rozvrátenia manželských vzťahov, nemožnosť si plniť svoj účel, teda vytvárať harmonické a trvalé životné spoločenstvo a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Manželstvo má napĺňať biologickú funkciu, spočívajúcej v tom, že manželstvo vytvára najvhodnejšie prostredie na zabezpečenie reprodukcie spoločnosti a na uspokojovanie citových a sexuálnych potrieb, má spĺňať výchovnú funkciu, spočívajúcej v založení rodiny a v ria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: spoločné ustanovenia Zákon o rodine, nepriznanie výživného, obavy odporkyne o svoj život, agresívne správanie navrhovateľa, nezamestnaný manžel, odporkyňa ako invalidná dôchodkyňa, určenie výživného pre manžela, nedôvodný návrh navrhovateľa, konanie v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta: Pojem dobré mravy je neurčitým právnym pojmom, jeho obsah nevyplýva z pozitívneho práva. Na prípady rozporu s dobrými mravmi súd prihliada z úradnej povinnosti, ich danosť sa zisťuje podľa konkrétnych okolností prípadu. Rozpory sú zjavné najmä v prípadoch výživného medzi manželmi, kedy sa prihliada na spôsobenie rozvratu, spoločensky akceptovateľné správania manželov navzájom a na zásady spolužitia manželov všeobecne formulované zákonom o rodine. Nie je v súvislosti s posudzovaním miery akceptovateľnosti určitého správania relevantné, či za takéto konanie bol navrhovateľ právoplatne odsúdený. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: držba, určenie vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku, nedobromyseľnosť užívania parcely, kúpne zmluvy uzatvorené formou notárskych zápisníc, oprávnená držba, vydržanie
Právna veta: Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec patrí, nemôže vychádzať len z posúdenia subjektívnych predstáv držiteľa. Dobromyseľnosť držiteľa musí byť posudzovaná aj z objektívneho hľadiska, t. j. či držiteľ pri zachovaní náležitej opatrnosti, ktorú možno s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu na každom subjekte požadovať, mal alebo mohol mať pochybnosti, že užíva nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo nenadobudol. Oprávne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: úhrnný trest a spoločný trest, odsúdený posudzovaný ako obzvlášť nebezpečný recidivista, stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť, obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, zamietnutie návrhu odsúdeného na obnovu konania, konanie o obnovu konania, recidíva trestnej činnosti, asperačná zásada, sťažnosť odsúdeného
Právna veta: Krajský súd dospel k záveru, že nález Ústavného súdu SR zo dňa 28.11.2012 sp. zn. PL. ÚS 106/2011 sa nedotkol ústavnosti ustanovenia § 41 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.12.2005. Aj keď spôsob výpočtu výmeru trestu pri obzvlášť nebezpečnom recidivistovi v zmysle ustanovenia § 42 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.12.2005 a podľa ustanovenia § 41ods. 2 Tr. zák. účinného od 1.1.2006 , teda podľa asperačnej zásady je obdobný, treba uviesť, že v Trestnom zákone prípustnosť analógie nie je možná. Naviac aj východiská pre ukladanie trestov páchateľom ako obzvlášť nebezpečným recidivistom a pri ukladaní t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: miestne komunikácie, prevýchova obžalovaného, miestna komunikácia, námietky vo vzťahu k neobjektívnemu zmeraniu alkoholu v dychu, námietka jazdenia po účelovej komunikácii a nie komunikácii miestnej, dychová skúška na zistenie množstva alkoholu v krvi, vedenie motocykla pod vplyvom alkoholu po miestnej komunikácii, výpoveď svedka - kontrolujúceho príslušníka polície, prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
Právna veta: Účelová komunikácia v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách slúži spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľností s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch. Miestnymi komunikáciami v zmysle § 4b ods. 1 citovaného zákona sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu rozvedeného manžela, splácanie dlhov zo strany odporcu, schopnosť navrhovateľky uspokojovať svoje životné potreby, navrhovateľka ako vlastníčka nehnuteľností, pracovný pomer odporcu na dobu určitú, majetkové pomery odporcu, návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky
Právna veta: Zákon o rodine ako základnú hmotnoprávnu podmienku vzniku, existencie a trvania nároku na príspevok na výživu rozvedeného manžela ustanovuje potrebu rozvedeného manžela, ktorá je charakterizovaná tým, že rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť. Uvedené treba chápať tak, že sám, z vlastných zdrojov, si nedokáže uspokojovať svoje životné potreby. Táto neschopnosť môže vyplývať ako zo subjektívnych, tak i z objektívnych skutočností na strane oprávneného. V každom prípade však musí byť spoľahlivo preukázaná.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pochybenie súdu pri ukladaní trestu, priznanie páchateľa ku skutku, oľutovanie spáchanej trestnej činnosti, pokračovanie v páchaní ďalšej trestnej činnosti, zločiny vydierania a lúpeže, trest odňatia slobody nepodmienečne, prečin úverového podvodu, mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody, opätovné spáchanie zločinu
Právna veta: Podľa názoru krajského súdu, pokiaľ sa týka ukladania trestu za skutok pod bodom 1) napadnutého rozsudku, môže byť účel trestu naplnený jeho podmienečným odkladom na dlhšiu skúšobnú dobu za súčasného pôsobenia probačného a mediačného úradníka spolu s uložením príslušných povinností a obmedzení. Osoba páchateľa, ktorý žije viac ako 7 rokov od spáchania skutku riadnym životom, takýto postup nevylučuje. Práve naopak, nepodmienečným trestom odňatia slobody by bola potlačená prevýchovná stránka uloženého trestu a tento by nadobudol výlučne charakter represie.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.