Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1044189
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62854
USSR: 34380
NSČR: 119582
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
16.10.2019 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správny orgán, správny orgán povinný umožniť realizovať procesné právo účastníka len čo o to požiada, získanie prehľadu o všetkých doterajších úkonoch správneho orgánu, právo účastníka konania na informácie týkajúce sa priebehu a výsledkov konania, oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia, nahliadnutie do administratívneho spisu
Právna veta: Jednou z možných foriem oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia (nie však v potrebnom rozsahu a v časovom okamihu pred rozhodnutím) je nahliadnutie do administratívneho spisu. V súvislosti s uvedeným procesným úkonom Najvyšší súd (rozsudok sp. zn. 4Sžo/10/2011 z 23. marca 2011) judikoval nasledujúci právny názor: „Cieľom tejto úpravy je posilniť právo účastníka konania na informácie týkajúce sa priebehu a výsledkov konania. Zmyslom využitia tohto procesného práva v priebehu správneho konania je predovšetkým prispieť k získaniu prehľadu o všetkých doterajších úkonoch správneho orgánu tak, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: blokové konanie, páchateľ ochotný priznať si svoje zavinenie, dôkazy prednášal kedykoľvek do začatia blokového konania, mimoriadna procesná zásada, koncentračná zásada v blokovom konaní
Právna veta: Je nepochybné, že ovládajúcou zásadou v blokovom konaní je koncentračná zásada. Koncentračná
zásada je mimoriadnou procesnou zásadou, ktorá účastníkovi zabraňuje, aby svoje návrhy, nové
tvrdenia, resp. dôkazy prednášal kedykoľvek po začatí blokového konania ale iba do jeho začatia.
Koncentračná zásada je logickým dôsledkom dohody o riadne zistenom skutkovom stave, a uvedená
riadnosť sa spája s presvedčením páchateľa, že pri uvedených skutočnostiach uznáva, že je
páchateľom takéhoto skutku, a že je ochotný priznať si svoje zavinenie.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové konanie, práva a oprávnené záujmy daňových subjektov, účastník konania sa proti určeniu dane správcom dane môže odvolať, princíp zákonnosti ukladania daní, zásada zákonnosti daňového konania, fiskálne záujmy štátu
Právna veta: Zásada zákonnosti daňového konania vyplýva z ústavného princípu zákonnosti ukladania daní, ktorý je vyjadrený v čl. 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Keďže daňové konanie, pre ktoré je zákonom ustanovené, že účastník konania sa proti určeniu dane správcom dane môže odvolať, končí až vydaním rozhodnutia odvolacieho daňového orgánu, je zásadou zákonnosti viazaný v konaní o odvolaní aj odvolací daňový orgán. Z dikcie ustanovenia upravujúceho zásadu zákonnosti teda vyplýva, že daňové orgány v daňovom konaní nemôžu chrániť len fiškálne záujmy štátu ako prioritné, ale sú súčasne povinné z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spor zo spotrebiteľského právneho vzťahu, ochrana práv spotrebiteľa, rozhodcovský rozsudok, vigilantibus iura scripta sunt, exekučný súd, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: V súvislosti s otázkou, či v exekučnom konaní zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní) vylučuje skúmanie (nedostatku) právomoci rozhodcovského súdu (rozhodcu, resp. rozhodcov) rozhodnúť spor, je potrebné rozlišovať, či rozhodcovské konanie sa týka sporu zo spotrebiteľského právneho vzťahu alebo z iného právneho vzťahu. Pokiaľ sa rozhodcovské konanie týka sporu z iného, než spotrebiteľského právneho vzťahu, ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní, ktoré umožňujú účastníkovi tohto konania, aby namietal nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poskytnutie finančných prostriedkov na účely združenia, zmluva o združení podnikateľov, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, právo súdu rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 214 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že na prejednanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej musí predseda senátu nariadiť pojednávanie, okrem iného aj vtedy, ak je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie. Či v konkrétnom prípade je nevyhnutné zopakovať alebo doplniť dokazovanie, je však vecou úvahy odvolacieho súdu a nie účastníkov konania. Ak odvolací súd dospeje k záveru, že súd prvého stupňa náležitým spôsobom zistil skutkový stav veci a preto nie je potrebné dokazovanie zopakovať alebo doplniť, nič mu nebráni (ak nejde o ostatné v zákone vymenované prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.,, rastliny rodu Cannabis, prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi
Právna veta: Zásada „právo na obhajobu“ vyjadruje požiadavku, aby v trestnom procese bola zaručená ochrana práv a záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, a je teda nevyhnutým prostriedkom úspešného výkonu súdnictva smerom k ochrane základných práv a slobôd. Jej legislatívne vyjadrenie a reálne zabezpečenie svedčí v podstate nielen o stupni demokracie v trestnom procese daného štátu, ale vo svojej podstate jej realizácia v čo najširšom meradle je nielen v záujme osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ale v záujme celej spoločnosti, pretože toto právo neplynie len z ochrany práv jednotli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: upustenie od potrestania páchateľa prečinu, mimoriadne pomery páchateľa, splnené podmienky na mimoriadne zníženie trestu, trestný čin krádeže spolupáchateľstvom
Právna veta: V zmysle dlhodobej aplikačnej praxe súdov mimoriadne pomery páchateľa, ktoré odôvodňujú mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby, môžu spočívať tiež v tom, že páchateľ sa stará o osoby, resp. osobu, ktorá je na ňom závislá svojou výživou a výchovou. U obžalovaného ide o zákonnú povinnosť, hoci zákon nevyžaduje, aby v týchto prípadoch išlo o povinnosť páchateľa trestného činu vyplývajúcu zo zákona. Môže ísť aj o povinnosť vyplývajúcu z morálnych zásad spoločnosti. V konkrétnom prípade je treba považovať za mimoriadne pomery obžalovaného aj starostlivosť čo i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zavinenie, vnútorný vzťah páchateľa k porušeniu alebo ohrozeniu záujmu, záver o zavinení, zásady dokazovania znaku trestného činu, priznanie obvineného, dokazovanie zavinenia
Právna veta: Podľa stabilizovanej judikatúry všeobecných súdov, možno úmysel tak ako iné formy zavinenia (motív, pohnútku) zistiť aj na podklade iných dôkazov, nielen z priznania obvineného. Pre dokazovanie zavinenia platia rovnaké zásady ako pre dokazovanie ktoréhokoľvek iného znaku trestného činu, zásadne je teda možné dokazovať skutočnosti významné pre záver o zavinení akýmikoľvek dôkaznými prostriedkami a priznanie obvineného nemožno preceňovať alebo naopak podceňovať ani v tejto súvislosti. Je dané len povahou týchto skutočností, t. j. tým, že ide o skutočnosti vnútorného života, ktoré iné osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie nehnuteľností, náhrada trov konania, trovy konania
Právna veta: Základom právnej úpravy náhrady trov konania je predovšetkým definícia toho, čo sú trovy konania, kto je povinný platiť trovy konania a kto a za akých okolností má povinnosť vzniknuté a zaplatené náklady konania nahradiť. Za trovy konania sa považujú výdavky, ktoré vznikajú účastníkom konania pri uskutočňovaní jednotlivých procesných úkonov počas konania a ktoré boli vynaložené v rámci konkrétneho súdneho konania, t.j. ktoré vznikli od momentu začatia konania do jeho skončenia, resp. ktoré vznikli aj pred začatím konania, ale ich vynaloženie bezprostredne súvisí s konaním. Za takýto úkon je mo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konkludentne uzatvorená zmluva, podnájom bytu
Právna veta: Sama skutočnosť, že nájomníčka bytu umožnila v byte bývať ďalšej osobe, neznamená, že medzi nimi došlo konkludentne k uzatvoreniu zmluvy o podnájme bytu (§ 719 Občianskeho zákonníka).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: námietka nedoručenia znaleckého posudku, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod
Právna veta: Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Takýmto procesným právom účastníka je napr. právo byť predvolaný na súdne pojednávanie, právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy, mať možnosť zoznámiť sa s procesne relevantnými návrhmi, resp. dôkazmi protistrany, vyjadriť sa k takýmto návrhom, resp. dôkazom, a pod. O naplnenie toht ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie veci ako dovolací dôvod, dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku, dôvody dovolania, zločin lúpeže
Právna veta: Nesúhlas obvineného s hodnotením dôkazov oboma nižšími súdmi nenapĺňa dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku; pretože dovolanie je určené na nápravu právnych chýb rozhodnutia vo veci samej, pokiaľ tieto chyby spočívajú v právnom posúdení skutku alebo iných skutočností podľa noriem trestného práva hmotného. Hodnotenie dôkazov pritom upravujú normy trestného práva procesného. Uvedené konštatovanie sa vzťahuje aj k namietanému nepoužitiu zásady „in dubio pro reo“. V tejto súvislosti považuje dovolací súd za potrebné uviesť, že jej použitie prichádza do úvahy len vtedy, keď ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: spáchanie trestného činu na viacerých osobách, príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, domová prehliadka, Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
Právna veta: Trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi je zaradený v I. hlave 3. diele osobitnej časti Trestného zákona medzi trestnými činmi ohrozujúcimi život alebo zdravie. Medzi týmito trestnými činmi sú zaradené tie trestné činy, pri ktorých je ohrozenie života alebo zdravia človeka jediným alebo primárnym objektom. Z hľadiska objektívnej stránky stačí samotné ohrozenie života alebo zdravia. Nemožno preto súhlasiť s názorom obhajcu, že uvedený trestný čin nie je možné spáchať na viacerých osobách, pretože predmetom útoku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: súbeh trestných činov, zamietnutie sťažnosti odsúdeného, trestný čin vraždy spolupáchateľstvom, súhrnný trest
Právna veta: S ohľadom na podmienky uloženia úhrnného trestu podľa § 35 ods. 1 Trestného zákona účinného do 1. januára 2006 sa súhrnný trest uloží všade tam, kde ide o súbeh trestných činov a kde by sa ináč uložil úhrnný trest, keby tu nebolo skoršieho odsudzujúceho rozsudku. Odsudzujúcim rozsudkom súdu prvého stupňa za iný trestný čin sa v ustanovení § 35 ods. 2 Trestného zákona rozumie prvý odsudzujúci rozsudok o inom trestnom čine, bez ohľadu na to, že v riadnom alebo mimoriadnom opravnom konaní bol tento rozsudok zrušený, pokiaľ sa toto opravné konanie skončilo právoplatným odsúdením páchateľa (viď R 4 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezákonný zásah orgánu verejnej správy, súdna pomoc poskytovaná subsidiárne, náprava jednotlivcom dotknutým nezákonným stavom v prípade nezákonných zásahov orgánov verejnej správy, pozbavenie slobody žiadateľov o azyl, režim pobytového tábora
Právna veta: „Navyše k svojim predchádzajúcim záverom o neprípustnosti návrhu musí Najvyšší súd vzhľadom na svoj hore uvedený záver, že režim pobytového tábora nie je možné vyhodnotiť ako pozbavenie slobody žiadateľov o azyl (popretie myšlienky o možnosti urýchlene poskytnutej súdnej ochrany), uviesť aj to, že v svojej rozhodovacej činnosti dlhodobo zdôrazňuje nezastupiteľnú úlohu sťažnosti podanú jednotlivcami podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, ktorá plní generálnu úlohu priamej nápravy jednotlivcom dotknutým nezákonným stavom v prípade nezákonných zásahov orgánov verejnej správy. Uvedená ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vyplatenie odplaty na obmedzenie vlastníckeho práva, zriaďovanie letísk a leteckých pozemných zariadení
Právna veta: Ak si prevádzkovateľ letiska nesplnil svoju povinnosť spočívajúcu vo vyplatení odplaty na obmedzenie vlastníckeho práva, táto skutočnosť nepredstavuje dôvod na zrušenie letiska.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť zmluvnej podmienky, spotrebiteľská zmluva , možnosť súdu vysloviť neprijateľnosť zmluvnej podmienky
Právna veta: Proti rozsudku odvolacieho súdu potvrdzujúcemu rozsudok, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4 Občianskeho súdneho poriadku (§238 ods. 3 O.s.p.) je dovolanie prípustné len vtedy, ak je vo výroku potvrdzovaného rozsudku súdu doslovne citované ustanovenie spotrebiteľskej zmluvy, ktoré súd považoval za neprijateľnú podmienku. Ak súd prvého stupňa považuje za neprijateľnú len časť niektorého ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, musí svoj záväzný záver o neplatnosti zmluvnej podmienky vyjadriť vo výrokovej časti rozsudku tak, aby ním cito ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, zamietnutie žiadosti obvineného o prepustenie na slobodu, príkaz na dodanie do výkonu trestu, trestný čin podvodu spolupáchateľstvom, odmietnutie dovolania ako neprípustné
Právna veta: Podľa § 368 ods. 1 Tr. por. dovolanie možno podať proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon, alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371 Tr. por. V zmysle novely Trestného poriadku č. 262/2011 Z. z., účinnej od 1. septembra 2011, sa rozhodnutím podľa § 368 ods. 1 Tr. por. rozumie: a./ rozsudok alebo trestný rozkaz, b./ uznesenie o postúpení veci okrem uznesenia o postúpení veci inému súdu, c./ uznesenie o zastavení trestného stíhania, d./ uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania, e./ u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prihlásenie nákladného vozidla do evidencie, zásady ukladania trestov, prečin podplácania, účel trestu
Právna veta: Všeobecne treba uviesť, že Trestný zákon vychádza zo zásady, že základným účelom a cieľom je ochrana spoločnosti pred trestnými činmi a ich páchateľmi. Zmysel existencie a prípadnej aplikácie noriem trestného práva je predovšetkým v tom, aby sa trestné činy buď vôbec nepáchali, alebo páchali v čo najmenšej miere. Ochrana spoločnosti pred páchateľmi trestných činov vrátane ochrany práv a slobôd jednotlivých občanov robí tak z trestu prostriedok sebaobrany spoločnosti pred trestnými činmi. Trest má však okrem toho pôsobiť výchovne, a to nielen na páchateľa, ale aj na ostatných členov spoločnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do výkonu práva poľovníctva, námietka nenaplnenia pojmových znakov skutkovej podstaty trestného činu, krvné vzorky zaistené v batožinovom priestore vozidla obvineného, ulovenie srnčej zveri bez povolenia, trestný čin pytliactva, pytliactvo
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - Rozhodnutie NS SR, sp. zn. 2 Tz 1/2003: Lovenie zveri alebo rýb v zmysle § 181d Tr. zák. je akákoľvek činnosť, ktorá smeruje ku skoleniu (zabitiu) alebo chytaniu zveri alebo rýb, pričom „škoda“ nie je kritériom skutkovej podstaty tohto trestného činu, ktorý možno spáchať aj bez toho, aby páchateľ skolil, resp. ulovil čo len jedno zviera alebo jednu rybu. V prípade skutočného ulovenia zveri alebo rýb však výška spôsobenej škody ovplyvní konkrétnu spoločenskú nebezpečnosť činu v zmysle všeobecných hľadísk - § 3 ods. 4, § 31 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: propagácia ale i samotný predaj tovaru či služby, reklamný oznam, nepriama ponuka tovaru alebo služby, telenákup, pojem reklama
Právna veta: Reklama je nepriamou ponukou tovaru alebo služby, pretože aj keď je jej cieľom rovnako, ako je cieľom
telenákupu, aby si televízny divák kúpil tovary, alebo služby, ktoré propaguje, tým, že ho presvedčí o
ich vlastnostiach, konečné štádium obchodu je akcesorické vo vzťahu k jej bezprostredným cieľom a
dochádza k nemu neskôr, keď sa spotrebiteľ obráti na príslušnú distribučnú sieť, aby uskutočnil nákup.
Telenákup ide totiž ďalej ako reklama, keďže sa neobmedzuje na reklamný oznam, ale zabezpečuje
nie len propagáciu ale i samotný predaj tovaru, či služby.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: konanie o ochranu dobrého mena, dôstojnosti a dobrej povesti, zastavenie dovolacieho konania, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, nedostatok podmienky konania, povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní
Právna veta: Ustanovenie § 241 ods. 1 druhej vety O.s.p. zakotvuje vzhľadom k zvýšenej odbornej náročnosti dovolacieho konania tzv. povinné zastúpenie dovolateľa profesijným advokátom, ktorého účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc, aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. a aby dovolací súd tak mohol rozhodnúť bez zbytočných prieťahov. Nedostatok zastúpenia dovolateľa kvalifikovaným zástupcom bráni dovolaciemu súdu o veci ďalej konať. Citované ustanovenie § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. je ustanovením kogent ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: nedôvodné sťažnostné námietky odsúdeného, ustanovenie náhradného obhajcu, odmena za prevzatie a prípravu obhajoby, náhradný obhajca, nárok obhajcu na odmenu, pokračovací trestný čin skrátenia dane a poistného
Právna veta: Priznanie odmeny a náhrady výdavkov náhradnému obhajcovi za účasť na úkonoch - hlavnom pojednávaní, ktorého sa zúčastnil aj zvolený obhajca, v dôsledku čoho náhradný obhajca nemohol vykonávať svoje práva a povinnosti, teda aktívne obhajovať klienta, vyplýva z ustanovenia § 553 ods. 2 Tr. por., ktorý nerozlišuje, či ide o obhajcu ustanoveného podľa § 40 ods. 1 Tr. por. alebo podľa § 42 ods. 1 Tr. por. Ustanovenie náhradného obhajcu vždy posudzuje podľa konkrétneho prípadu predseda senátu, ktorý je povinný v každom štádiu súdneho konania posudzovať, či pretrváva dôvodná obava zo zmarenia už nari ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: uznanie cudzozemského rozhodnutia, rozsudok súdu Rakúskej republiky, pokračovanie v trestnej činnosti, pokračovací trestný čin, pokus zločinu profesionálnej krádeže
Právna veta: Pokračovanie v trestnej činnosti je také konanie, pri ktorom jednotlivé čiastkové útoky napĺňajú rovnakú skutkovú podstatu trestného činu. Objektívna súvislosť je daná jednak časovou súvislosťou v páchaní čiastkových útokov (môže ísť o niekoľko dní alebo aj dlhšie obdobie), jednak rovnakým alebo podobným spôsobom páchania čiastkových útokov a napokon rovnakým predmetom útoku (môže ísť o rôzne predmety). Subjektívna súvislosť spočíva v uskutočňovaní rovnakého zámeru (tzv. jednotiaci zámer páchateľa). V prípade pokračovacieho deliktu sa všetky čiastkové útoky posudzujú ako jeden trestný čin, pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: prepis záznamu rozhovoru obvineného s jeho manželkou použitý ako dôkaz, obrazovo–zvukový záznam, pokus zločinu sexuálneho násilia, dokazovanie v trestnom konaní
Právna veta: Podľa § 119 ods. 2 Tr. por. za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. Súd prvého stupňa s ohľadom na skutkové zistenia vyvodil právny záver, že prepis obrazovo-zvukového záznamu možno použiť ako podklad pre rozhodovanie súdu. Z hľadiska hodnotenia zákonnosti vykonania tohto dôkazu v súdnom konaní treba pripomenúť, že utajené vyhotovovanie obrazových a zvukových záznamov technickými prostriedkami, vrátane dôkaznej použiteľnosti záznamu podlieha okrem úpravy Trestného poria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o predmete referenda, petícia občanov, úloha ústavného súdu, referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky
Právna veta: Podľa čl. 95 ods. 2 prvej vety ústavy prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda podať na ústavný súd návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Podľa čl. 125b ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o tom, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Podľa čl. 12 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine, rozhodnutie súdu o úprave výkonu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, náklady na odťah vozidla, výživné rodičov k deťom, spotrebné náklady dieťaťa, porovnanie životnej úrovne rodičov a dieťaťa, náklady na viac detí tých istých rodičov
Právna veta: Pri posudzovaní otázky, čo súd zahrnie do oprávnených nákladov na dieťa, sa najviac prejaví porovnanie životnej úrovne rodičov a dieťaťa. Položky, ktoré sa pravidelne mesačne opakujú (strava, mobilný telefón), ale aj tie, ktoré sa opakujú prevažnú väčšinu mesiacov v roku (družina, školné, stravné, poplatky za záujmovú činnosť a pod.) je nutné uviesť v konkrétnej výške aktuálne za mesiac, nepravidelné platby (kúpa športových potrieb, zdravotných pomôcok, škola v prírode, letné tábory), sa na jednotlivé mesiace rozpočítavajú tak, že celková úhrada každého nákladu sa vydelí 12 mesiacmi a k pravid ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vzájomný návrh, základné právo na súdnu ochranu
Právna veta: Podľa § 97 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku odporca môže za konania uplatniť svoje práva proti navrhovateľovi i vzájomným návrhom. Podľa § 98 Občianskeho súdneho poriadku vzájomným návrhom je i prejav odporcu, ktorým proti navrhovateľovi uplatňuje svoju pohľadávku na započítanie, ale len pokiaľ navrhuje, aby bolo prisúdené viac, než uplatnil navrhovatež. Inak súd posudzuje taký prejav len ako obranu proti návrhu. Treba predovšetkým konštatovať, že obe citované ustanovenia sú nielen súčasťou procesno-právnej normy (Občianskeho súdneho poriadku), ale nepochybne majú aj procesno-právny cha ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, právo vlastniť majetok čl.20 ods.1 Ústava SR, majetkové práva, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, plnenie bez právneho dôvodu , užívanie cudzieho pozemku bez nájomnej zmluvy
Právna veta: Plnenie bez právneho dôvodu je jednou zo skutkových podstát bezdôvodného obohatenia založenou na tom, že medzi zúčastnenými osobami chýba od počiatku právny vzťah, ktorý by zakladal právny nárok na predmetné plnenie, ktoré môže spočívať napríklad v tom, že bolo niečo dané alebo bolo v prospech niekoho konané. O obohatení možno hovoriť vtedy, ak v dôsledku takéhoto plnenia pripadla majetková hodnota tomu, komu bolo plnené, v dôsledku čoho v jeho majetku došlo buď k zvýšeniu aktív alebo k zníženiu pasív, prípadne sa jeho majetkový stav nezmenšil, hoci by sa tak za bežných okolností stalo. Príkl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvodnosť návrhu na začatie konania, vzatie návrhu späť pre správanie odporcu , rozhodovanie o trovách konania, povinnosť uhradiť trovy v dôsledku zavinenia zastavenia konania
Právna veta: Podľa prvej vety tohto ustanovenia účastník, ktorý zavinil, že konanie muselo byť zastavené, je povinný hradiť jeho trovy. Rozhodovanie o trovách konania v súvislosti so zastavením konania je tak založené na vyriešení otázky, ktorý z účastníkov zavinil jeho zastavenie. Zavinenie zastavenia sa posudzuje výlučne z procesného hľadiska, t. j. podľa procesného výsledku. Zavinenie zastavenia konania môže spočívať napr. v tom, že bol podaný návrh na začatie konania vo veci, v ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, alebo v ktorej prebieha iné konanie, alebo že bol podaný návrh na začatie konania proti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: stav rovnováhy protistrán, ústavné právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods.2 ÚSR , poskytnúť advokátovi potrebnú súčinnosť, rozhodovanie o náhrade trov konania, zásada úspechu pri náhrade trov konania, účelnosť nákladov vynaložených na právne zastúpenie , trovy konania vzniknuté zastupovaním advokátom v tzv. hromadných veciach
Právna veta: Pre všetky prípady rozhodovania súdu o náhrade trov konania platí zásada, podľa ktorej môže byť účastníkovi konania priznaná náhrada len tých trov, ktoré boli potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda nie všetky náklady majúce povahu trov konania). V prípade rozhodovania o náhrade trov konania pri plnom úspechu vo veci je táto zásada výslovne uvedená v § 142 ods. 1 O. s. p.. Pojem "účelnosť" použitý v tomto ustanovení treba chápať ako určitú poistku pred hradením nákladov nesúvisiacich s konaním, resp. pred nákladmi nadbytočnými, či nadmernými. Pri posudzovaní účelnosti náklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväznosť právoplatného rozsudku, povinnosť platiť trovy konania, lehota troch pracovných dní na vyčíslenie trov konania, odmena a náhrada hotových výdavkov, „vigilantibus iura scripta sunt“, t. j. bdelým patrí právo, ne/vedomosť účastníka konania o právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej
Právna veta: ...ustanovenie § 151 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, v zmysle ktorého pri vyhradení si rozhodnutia o trovách konania na čas po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej plynie lehota troch pracovných dní na vyčíslenie trov konania od právoplatnosti rozhodnutia. Účinná zákonná úprava pritom nerozlišuje, v dôsledku akej skutočnosti nadobudol rozsudok súdu prvého stupňa právoplatnosť, pričom týchto skutočností môže byť viac, napr. (i) potvrdzujúci rozsudok odvolacieho súdu, (ii) márne uplynutie lehoty na podanie odvolania či (iii) späťvzatie podaného odvolania. Okrem situácie uvedenej v bode ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náprava právoplatných správnych rozhodnutí, nové skutočnosti alebo dôkazy, obnova daňového konania, záväznosť a nezmeniteľnosť právoplatného rozhodnutia
Právna veta: Jednou zo záruk právnej stability vzťahov založených správnym rozhodnutím je záväznosť a nezmeniteľnosť právoplatného rozhodnutia. Zákon tu má na zreteli nielen takzvanú formálnu právoplatnosť, ale aj materiálnu právoplatnosť. Výnimku tvoria prípady označované ako mimoriadne prostriedky, medzi ktoré patrí aj obnova konania, ktorými sa dosahuje náprava právoplatných správnych rozhodnutí. Dôvodom pre takýto postup je existencia závažných skutočností, ktoré spochybňujú správnosť a spravodlivosť rozhodnutia. Spravidla pôjde o nedostatočné zistenie skutkového stavu alebo porušenie takých procesných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušenstvo veci, žaloba podľa § 249 OSP, možnosť oprávneného domáhať sa, aby mu banka zaplatila sumu, na ktorú by mal právo, keby banka postupovala správne, exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke, poddlžnícka žaloba, povinnosť poddĺžnika platiť priamo oprávnenému, istina s príslušenstvom
Právna veta: Dospel k záveru, že prikázaním pohľadávky, v rámci exekučného konania nedochádza z hľadiska hmotného práva k zmene v osobe veriteľa, keď povinnosť poddlžníka (odporcu) platiť priamo oprávnenému (navrhovateľovi) má svoj základ v procesnom práve a je výrazom núteného výkonu práva, ktorým sa zasahuje do hmotnoprávneho vzťahu povinného a poddlžníka. Pokiaľ poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, je oprávnený zákonom splnomocnený vlastným menom túto pohľadávku vymáhať. Takzvaná poddlžnícka žaloba, ktorú môže podať oprávnený, vychádza z procesnej aktívnej legitimácie oprávneného. O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Rozdiel medzi trestným činom usmrtenia a trestným činom zabitia, úmyselné spáchanie trestného činu, trestný čin zabitia, trestný čin usmrtenia, objektívna a subjektívna stránka
Právna veta: Pri oboch uvedených trestných činoch sa jedná o úmyselné trestné činy. Rozdiel medzi nimi spočíva v odlišnosti objektívnej a subjektívnej stránky. Pri základnej skutkovej podstate trestného činu vraždy úmysel páchateľa hoci aj nepriamy, musí smerovať k usmrteniu človeka. Vzťah páchateľa k následku musí byť riadne zistený a preukázaný výsledkami dokazovania, z ktorých musí logicky vyplynúť. Základná skutková podstata trestného činu zabitia postihuje úmyselné konanie, ktorým páchateľ konajúci v úmysle spôsobiť ťažkú umu na zdraví, spôsobí z nedbanlivosti ťažší následok vo forme smrti. Subjekt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: samostatný predmet občianskoprávneho vzťahu, hlavná vec, znehodnotenie veci, súčasť veci
Právna veta: "Súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa tým vec znehodnotila... Znehodnotenie veci môže spočívať tak v znížení jej hodnoty, ako aj v znížení jej funkčnosti, či v narušení jej hospodárskeho účelu" a pod. Obdobne pozri tiež komentár k § 120 Občianskeho zákonníka v ASPI a tiež právnu vetu uvedenú v rozhodnutí najvyššieho súdu sp. zn. 2 Sžo 14/2007 z 10. októbra 2007, podľa ktorej "Ak je súčasť veci samostatnou vecou, môže byť aj samostatným predmetom občianskoprávnych vzťahov, a to až do okamihu jej spojenia s hlavnou vecou. Po tomto spoje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti odborných záverov, prípustnosť znaleckého posudku, žiadosť o zvýšenie raz priznaného invalidného dôchodku , sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov, invalidný dôchodok podľa zákona 461/2003, lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia
Právna veta: Pritom v oblasti posudzovania nároku na dávky výsluhového zabezpečenia predstavuje lekársky posudok základný podklad rozhodnutia na lekárske zachytenie skutkového stavu... "Ďalej Najvyšší súd zdôrazňuje, že je nemysliteľné bez znalosti konkrétnej právnej oblasti (v prejednávanej veci ustanovení platných predpisov práva sociálneho zabezpečenia, a to nielen z pohľadu vnútroštátneho, ale aj medzinárodnoprávneho) vymedzovať skutkový stav. Z uvedeného vyplýva vzájomná (recipročná) previazanosť skutkového stavu a právnej subsumcie v tom duchu, že skutkový stav má minimálne tak významný vplyv na voľb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť, zodpovednosť za škodu podľa § 417 OZ, stret prevádzok, objektívna zodpovednosť, priamy a nepriamy stret, vyporiadanie medzi dvoma alebo viacerými prevádzateľmi, zodpovednosť za škodu spôsobenú stretom dvoch alebo viacerých prevádzok
Právna veta: Pod pojmom stret prevádzok treba rozumieť predovšetkým stretnutie prevádzok dvoch alebo viacerých prevádzateľov dopravných prostriedkov (napr. zrážka dvoch alebo viacerých dopravných prostriedkov); v takomto prípade ide o tzv. priamy stret. Stretom prevádzok však treba rozumieť aj tzv. nepriamy stret, pri ktorom síce nedochádza k zrážke dvoch alebo viacerých dopravných prostriedkov, ale prevádzkou jedného dopravného prostriedku sa nepriamo ovplyvní prevádzka druhého dopravného prostriedku, v dôsledku čoho dôjde k jeho poškodeniu (napr. zle nastavené svetlá na dopravnom prostriedku môžu spôsobi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť predložiť vec na rozhodnutie svojmu nadriadenému súdu, možnosť účastníka namietať postúpenie , všeobecná miestna príslušnosť súdu, osobitná výlučná miestna príslušnosť
Právna veta: Súd zásadne skúma iba osobitnú výlučnú miestnu príslušnosť podľa § 88. Výnimočne súd skúma miestnu príslušnosť podľa § 84 až 87 (všeobecná miestna príslušnosť a osobitná príslušnosť daná na výber), a to vtedy, ak navrhovateľ vystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ (nie odporca) alebo ak miestnu príslušnosť namieta odporca. Súd, ktorému bola vec postúpená, nie je postúpením veci viazaný. Bez toho, aby vydával osobitné rozhodnutie, má možnosť vec predložiť na rozhodnutie svojmu nadriadenému súdu. Súd, ktorému bola vec postúpená, je povinný predložiť vec nadriadenému súdu bez vydani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie veci, viazanosť právnym názorom dovolacieho súdu, nové skutočnosti alebo dôkazy, možnosť prvostupňového súdu prehodnotiť názor odvolacieho súdu, obnova konania , nesprávny právny názor súdov rozhodujúcich vo všetkých stupňoch
Právna veta: Obnova konania je mimoriadnym prostriedkom na dosiahnutie nápravy nesprávneho rozhodnutia a to iba v prípade, ak takémuto nesprávnemu rozhodnutiu dospeli súdy na základe dokazovania z vykonaného bez takých dôkazov alebo skutočností, ktoré súdu neboli v čase rozhodovania známe, pričom tieto dôkazy sú dôležité pre rozhodnutie o vine alebo treste. Prípadný nesprávny právny názor súdov rozhodujúcich vo všetkých stupňoch, alebo existencia iného právneho názoru iného súdu v inej veci, nie je takouto novou skutočnosťou, na základe, ktorej by bolo možné rozhodnúť o povolení obnovy konania. Na tomto mi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: existencia dôvodného podozrenia, listinné dôkazy, neposkytnutie listinných dôkazov o zmene miesta výkonu práce zamestnancov, predbežné opatrenie nevstupovať dočasne do domu alebo bytu, dôvodné podozrenie z násilia, preventívne riešenie problematiky násilia, starostlivé zváženie rozsahu navrhovaných obmedzení
Právna veta: Zo zákonnej úpravy predbežného opatrenia všeobecne vyplýva, že sa jedná o inštitút, ktorého základnou funkciou je dočasne upraviť pomery účastníkov, pričom nárok nemusí byť nepochybne preukázaný, musí však byť osvedčený. Miera osvedčenia sa riadi vždy konkrétnou situáciou. Zo zákonnej úpravy predbežného opatrenia je tiež zrejmé, že súd pri rozhodovaní o ňom nezisťuje všetky skutočnosti, ktoré by musel zisťovať v prípade konečného rozhodnutia vo veci samej. Súd sa obmedzí len na osvedčenie najzákladnejších skutočností preukazujúcich nutnosť dočasnej, pričom tieto musia byť takého charakteru, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: priznanie obžalovaného k trestnému činu a jeho oľutovanie, okolnosti prípadu, konanie o dohode o vine a treste, povinnosť súdu prihliadať na poľahčujúce okolnosti pri určovaní druhu trestu a jeho výmery, poľahčujúca okolnosť, pomery páchateľa, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Zo znenia citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že hoci neviaže jeho aplikáciu na "výnimočné" okolnosti prípadu, ani na "mimoriadne" pomery páchateľa, už z názvu ustanovenia § 39 Tr. zák. a jeho výkladu vyplýva, že ide o mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody a nie o pravidelný postup súdu. Z uvedeného dôvodu sa použitie ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák. nemôže odôvodniť len bežne sa vyskytujúcimi skutočnosťami, ale súd môže pristúpiť k mimoriadnemu zníženiu trestu len za existencie takých okolností alebo pomerov, ktoré sa u trestných činov a ich páchateľov bežne nevyskytujú a ktoré je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právny úkon, manipulácia so spismi a ich úschova, právo nazerať do súdneho spisu, odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny, právo obvineného na obhajobu, prevzatie a príprava obhajoby, riadny alebo náhradný obhajca
Právna veta: V zmysle bodu I. stanoviska Trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Tpj 90/2010, odmena za úkon právnej služby "prevzatie a príprava obhajoby vrátane prvej porady s klientom" v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. zahŕňa aj štúdium spisu ako neoddeliteľnú súčasť prípravy obhajoby. V uvedenom stanovisku je jasne formulované, že úkon právnej služby "prevzatie a príprava obhajoby vrátane prvej porady s klientom" v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. má zahŕňať aj štúdium spisu, ktoré výslovne označuje ako "neoddeliteľnú súčas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavou zaručené právo či sloboda, posudzovanie zákonnosti vydaných súdnych rozhodnutí, dodržiavanie základných práv a slobôd, výklad právnej normy a jej uplatnenie všeobecným súdom, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: Primárnou úlohou ústavného súdu v konaní o sťažnostiach podža čl. 127 ods. 1 ústavy totiž nie je podávať výklad príslušných právnych predpisov, ktoré všeobecný súd v posudzovanom konaní pred ním už interpretoval a aplikoval. Za výklad a aplikáciu zákonov, ako aj za dodržiavanie základných práv a slobôd je na prvom mieste zodpovedný všeobecný súd. Výklad právnej normy a jej uplatnenie všeobecným súdom musí byť v súlade s ústavou (čl. 144 ods. 1 a čl. 152 ods. 4) a ústavný súd iba posudzuje, či príslušný výklad právnej normy aplikovanej v konkrétnych okolnostiach prípadu [v danej veci najmä Záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: konateľ v zmysle § 133 ObZ, orgány spoločnosti, možnosť spoločníka uplatniť v mene spoločnosti nároky voči konateľovi alebo spoločníkovi, obchodné vedenie spoločnosti, inštitút žaloby spoločníka, možnosť presadenia práv a právom chránených záujmov spoločnosti, právo disponovať návrhom
Právna veta: Právne situácie popísané v sťažnosti upravuje v právnom poriadku Slovenskej republiky § 122 ods. 3 Obchodného zákonníka, podľa ktorého každý spoločník je oprávnený v mene spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné nároky, ktoré má spoločnosť voči konateľovi, alebo uplatniť nároky na splatenie vkladu proti spoločníkovi, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, prípadne nároky na vrátenie plnenia vyplateného spoločníkovi v rozpore so zákonom. To neplatí, ak spoločnosť už tieto nároky uplatňuje. Iná osoba ako spoločník, ktorý žalobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zamietnutie dovolania podľa § 392 ods. 1 Tr. por., povinnosť vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia, odmietnutie a zamietnutie dovolania, nesplnené dôvody dovolania, dôvody dovolania nie sú preukázané, potrebné preskúmať zákonnosť a odôvodnenosť výrokov napadnutého rozhodnutia, dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu nemožno stotožňovať dôvod odmietnutia dovolania podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku so zamietnutím dovolania podľa § 392 ods. 1 Trestného poriadku. K uvedenému záveru možno dospieť v prvom rade gramatickým výkladom predmetných ustanovení Trestného poriadku. Relevantná formulácia v § 382 písm. c) Trestného poriadku je "nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371". Podľa komentára k Trestnému poriadku (ASPI - Kolektív: Minárik, Š.) súd postupuje podľa tohto ustanovenia "ak podané dovolanie neobsahuje žiadny dôvod v zmysle § 371". Relevantná formulácia v § 392 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prioritný (prednostný) režim úhrady konkrétnej zložky odmeny správcu konkurznej podstaty, druhy odmeny správcu v prípade zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku, odmena správcu
Právna veta: Účelom konkurzu je dosiahnutie pre veriteľov čo najvyššej miery uspokojenia ich pohľadávok. Za výkon funkcie správcu má správca právo na odmenu, ako to vyplýva z § 43 ods. 1 a 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Zároveň zákon v § 43 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii upravuje aj pravidlá jej priznávania a v ustanovení § 204 písm. e) zákona o konkurze a reštrukturalizácii splnomocňuje ministerstvo spravodlivosti na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze. Na ten účel vydalo ministerstv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákaz diskriminácie, zákonom ustanovený priemer známok dosiahnutý počas štúdia , právo na vzdelanie, predpoklady prijatia na vzdelávanie na stredných školách
Právna veta: Podľa príslušnej časti všeobecného komentára stredoškolské vzdelanie zahŕňa prvky dostupnosti, prístupnosti, prijateľnosti a adaptability vo všetkých jeho formách a na všetkých úrovniach. Jeho úlohou je pripraviť študentov pre odborné a vyššie vzdelávacie štúdium, pričom citované ustanovenie medzinárodného paktu sa vzťahuje na stredoškolské vzdelanie v jeho rôznych formách, čím sa súčasne uznáva, že toto vzdelanie si vyžaduje flexibilné študijné plány a rôzne spôsoby jeho realizácie zodpovedajúce potrebám študentov v rôznych sociálnych a kultúrnych prostrediach. S prihliadnutím na citované u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: princípy obmedzenia osobnej slobody, právomoc na rozhodovanie vo väzobných veciach, najzávažnejší zásah do osobnej slobody a do práv obvineného, rozhodnutie o väzbe, väzba obvineného
Právna veta: Ústavný súd v zmysle svojej ustálenej judikatúry zdôrazňuje, že väzba je najzávažnejším zásahom do osobnej slobody a do práv obvineného. Keďže ide o najzávažnejší zásah, vyžaduje po celý čas súdnu kontrolu jej ústavnosti a zákonnosti (mutatis mutandis III. ÚS 26/01). Je výsostným právom, ale aj povinnosťou všeobecného súdu skúmať všetky okolnosti spôsobilé vyvrátiť alebo potvrdiť existenciu skutočného verejného záujmu odôvodňujúceho so zretežom na prezumpciu neviny výnimku z pravidla rešpektovania osobnej slobody a uviesť ich v rozhodnutiach o väzbe (Toth c. Rakúsko z 12. 12. 1991). Ústavný sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pochybnosť o nezaujatosti sudcov, povinnosť súdu prerokovať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu, vylúčenie sudcu z ďalšieho prejednávania pre zaujatosť, základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom
Právna veta: Z konštantnej judikatúry ústavného súdu vyplýva, že základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je v občianskom súdnom konaní garantované prostredníctvom vylúčenia sudcu z jej ďalšieho prejednávania pre zaujatosť v zmysle ustanovení § 14 až § 16 OSP. Obsahom základného práva na prerokovanie veci pred nestranným súdom nie je však povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb (t. j. samotného sudcu, ktorý podal takýto návrh podľa § 15 OSP, resp. účastníka súdneho konania, ktorý podal návrh podľa § 15a ods. 1 OSP) a vylúčiť nimi označeného sudcu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvod nemožnosti predvolania, predvedenia či zadržania obvineného, postup orgánov činných v trestnom konaní v čase od zatknutia osoby do jej odovzdania súdu , podmienky vydania európskeho zatýkacieho rozkazu, príkaz na zatknutie
Právna veta: 1) Ústavný súd poznamenáva, že Trestný poriadok v § 73 upravuje postup bezprostredne súvisiaci s rozhodovaním o väzbe zatknutej osoby alebo o jej prepustení na slobodu. Z ustanovenia § 73 ods. 4 a 5 Trestného poriadku celkom jednoznačne vyplýva povinnosť, aby bola zatknutá osoba do 24 hodín dodaná súdu, ktorý následne do 48 hodín od prevzatia osoby rozhodne. Trestný poriadok však v tomto ustanovení neupravuje explicitne postup orgánov činných v trestnom konaní v čase od zatknutia osoby do jej odovzdania súdu rozhodujúcemu o väzbe. Nie je preto možné vylúčiť, aby v tomto čase, pokiaľ takto nedô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: väzba, obava odôvodňujúca väzobné stíhanie, obmedzenie osobnej slobody v inej trestnej veci, výkon predchádzajúcej väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, prekážka väzby, návrh na vzatie obvineného do väzby
Právna veta: Ústavný súd zároveň poukazuje na to, že ani zákon, ani ústava a ani relevantná judikatúra ústavného súdu, či ESźP nestanovuje ako prekážku prípadnej väzby výkon bezprostredne predchádzajúcej väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody v iných trestných veciach. Rovnako prekážkou vzatia obvineného do väzby nie je ani skutočnosť, že sťažovateľ v minulosti vykonával väzbu vo veci, v ktorej bol spod obžaloby oslobodený. Aj keď nemožno vylúčiť, že predchádzajúce obmedzenie osobnej slobody v inej trestnej veci môže intenzitu obavy odôvodňujúcej väzobné stíhanie sťažovateľa ovplyvňovať, pri rozhodovaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť veriteľa sa rozhodnúť, či podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na reštrukturalizáciu, účinky začatia reštrukturalizačného konania, podnet na konanie pred Ústavným súdom, Spoločný záujem veriteľov, individuálne záujmy jednotlivých veriteľov, kolektívne uspokojenie veriteľov, zabránenie individuálnemu uplatňovaniu či výkonu práv jednotlivých veriteľov v prospech ich kolektívneho uspokojenia, reštrukturalizácia
Právna veta: Ústavný súd pri posudzovaní sťažnosti sťažovateľa vychádzal z toho, že reštrukturalizačné konanie je zložito štruktúrovaným právnym procesom, v ktorom má konajúci súd povinnosť zistiť a ustáliť spoločný záujem veriteľov. Spoločný záujem veriteľov pri kolektívnom uspokojení veriteľov v reštrukturalizácii spravidla nekorešponduje s individuálnymi záujmami jednotlivých veriteľov. Prirodzeným záujmom každého veriteľa, ktorý si do reštrukturalizácie prihlásil pohľadávku, je dosiahnuť čo najvyššiu mieru jej uspokojenia. Individuálny veriteľ preto prirodzene ťažko akceptuje dôvod, prečo by mal byť uk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie uskutočneného právneho úkonu, dispozičná sféra konajúceho súdu, zastavenie dovolacieho konania v dôsledku späťvzatia dovolania
Právna veta: Preto podľa najvyššieho súdu ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd nemá inú možnosť, než dovolacie konanie zastaviť. Späťvzatie dovolania je z tohto hľadiska definitívne. Dovolací súd pripomína, že právne účinky každého procesného úkonu účastníka súdneho konania, ak spĺňa zákonom ustanovené formálne náležitosti, nastávajú v momente, keď sa prejav vôle účastníka dostane do dispozičnej sféry konajúceho súdu; Rovnako platí, že po tomto momente (teda ex post) už nemožno účinne právne relevantným spôsobom uskutočnený procesný úkon odvolať (viď R 60/1999). V danom prípade to znamená, že po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie samostatným uznesením, povinnosť súdu rozhodnúť rozhodnúť o väzbe do uplynutia základnej alebo predĺženej lehoty, prednostné a urýchlené rozhodovanie o väzbe
Právna veta: Konštrukcia vyššie citovaného zákonného ustanovenia vytvára priestor na rozhodnutie o väzbe prednostne a urýchlene, pričom nevylučuje, ak to okolnosti prípadu umožňujú, súčasne rozhodnúť aj podľa § 241 resp. § 244 Trestného poriadku. Povinnosťou súdu je však v každom prípade rozhodnúť o väzbe do uplynutia lehoty, ktorá by bola základnou alebo predĺženou lehotou väzby v prípravnom konaní v zmysle § 76 odsek 3, odsek 4 Trestného poriadku. Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutie o väzbe podľa tohto ustanovenia možno urobiť samostatným uznesením. Aj keď zákon presne nevymedzuje aké okolnosti prípadu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavne súladne interpretovaná platná a účinná právna norma, právo aby sa vo veci vykonal ústavne súladný výklad aplikovanej právnej normy, právo aby sa vo veci rozhodovalo podľa relevantnej právnej normy, právo na súdnu ochranu
Právna veta: Podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu (napr. IV. ÚS 77/02, IV. ÚS 299/04, II. ÚS 78/05) do obsahu základného práva na súdnu ochranu patrí aj právo každého na to, aby sa v jeho veci rozhodovalo podľa relevantnej právnej normy, ktorá môže mať základ v právnom poriadku Slovenskej republiky alebo v takých medzinárodných zmluvách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom, ktorý predpisuje zákon. Súčasne má každý právo na to, aby sa v jeho veci vykonal ústavne súladný výklad aplikovanej právnej normy. Z toho vyplýva, že k reálnemu poskytnutiu súdnej ochrany dôjde len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, neoprávnené zasahovanie do súkromného a rodinného života
Právna veta: Ústava pojem "súkromný a rodinný život" bližšie nedefinuje. Pretože základné práva a slobody podľa ústavy je potrebné vykladať a uplatňovať v zmysle a duchu medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách (PL. ÚS 5/93, PL. ÚS 15/98), ústavný súd pri vymedzení obsahu uvedených pojmov prihliada aj na príslušnú judikatúru týkajúcu sa predovšetkým čl. 8 dohovoru. Ochrana súkromného života musí teda do istej miery zahŕňať právo jednotlivca nadväzovať a rozvíjať vzťahy so svojimi blížnymi a vonkajším svetom (rozsudok Niemietz zo 16. decembra 1992, § 29). Nedostatočná rýchlosť postup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik predbežného opatrenia, predbežné opatrenia v sporovom konaní, rozhodovanie o návrhu na predbežné opatrenie ako súčasť základného práva na súdnu ochranu, nariadenie predbežného opatrenia, dočasnosť predbežného opatrenia, realizácia inštitútu predbežného opatrenia ako zabezpečovacieho prostriedku, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta: Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov civilného procesu, ktorého zabezpečovacia funkcia má za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli pred začatím konania alebo v jeho priebehu nastať. Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi subjektmi. Nariadením predbežného opatrenia nezískava jeden z účastníkov práva, o ktorých sa má rozhodnúť až v budúcnosti, ale sa ním len dočasne upravuje určitý okruh vzťahov. Podľa názoru ústavného súdu rozhodovanie o návrhu na predbežné opatrenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie predbežného opatrenia súdom, neexistencia dôvodov na nariadenie predbežného opatrenia, zánik predbežného opatrenia
Právna veta: Pokiaľ ide o zánik predbežného opatrenia, tento je upravený v ustanovení § 77 ods. 1, 2 O. s. p. tak, že predbežné opatrenie zanikne, ak a) navrhovateľ nepodal v súdom určenej lehote návrh na začatie konania; b) sa návrhu vo veci samej nevyhovelo; c) sa návrhu vo veci samej vyhovelo a uplynulo 30 dní od vykonatežnosti rozhodnutia o veci; d) uplynul určený čas. Po ktorý malo trvať alebo ak predbežné opatrenie zruší súd, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené. V prejednávanej veci nedošlo k zániku predbežného opatrenia z dôvodov taxatívne uvedených v ustanovení § 77 ods. 1 O. s. p. a pret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: totožnosť veci v ďalšom konaní, rozhodovanie o podmienkach konania, zhoda predmetu konania a skutkových okolností, prekážka veci právoplatne rozhodnutej
Právna veta: Prekážka veci právoplatne rozhodnutej (rei iudicatae) nastáva vtedy, ak sa má v ďalšom konaní prejednávať rovnaká vec, o ktorej už v inom konaní bolo právoplatne rozhodnuté. Totožnosť veci je daná pri zhode predmetu konania, skutkových okolností, z ktorých sa uplatnené právo vyvodzuje, a identitou účastníkov konania. Avšak prekážkou pre prejednanie veci nie je, ak ústavný súd síce už v minulosti v identickej veci rozhodol, avšak rozhodoval len o podmienkach konania a v ďalšom návrhu už podmienky konania splnené sú [§ 24 písm. a) zákona o ústavnom súde].
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, možnosť podstatnej výhody voči protistrane, rovnaká možnosť obhajovať svoje záujmy, požiadavka spravodlivého procesu, rovnosť účastníkov v konaní pred súdom, zásada rovnosti strán v civilnom procese
Právna veta: Zásada rovnosti strán v civilnom procese sa prejavuje vytváraním rovnakých procesných podmienok a procesného postavenia subjektov, o ktorých právach a povinnostiach rozhoduje občianskoprávny súd (PL. ÚS 43/95). Ústava v citovanom čl. 47 ods. 3 garantuje rovnosť účastníkov v konaní pred súdom. Rovnosť účastníkov v súdnom konaní ako prirodzený dôsledok rovnosti všetkých občanov bližšie charakterizuje § 18 prvá veta OSP, podľa ktorej účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. Pod rovnakým postavením účastníkov možno rozumieť iba také procesné postavenie, ktoré zabezpečí spravod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: škoda spôsobená hrubou nedbanlivosťou, priemerný zárobok, nároky na náhradu škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, náhrada za stratu zárobku po skončení PN
Právna veta: Občiansky zákonník v ust. § 447 ods. 2 odkazoval na pracovnoprávne predpisy a vtedy podľa ust. § 195 ods. 1 veta druhá Zák. práce sa neprihliada na zvýšenie invalidného dôchodku pre bezvládnosť, na zníženie tohto dôchodku podľa pracovnoprávnych predpisov o sociálnom zabezpečení, na zvýšenie priznaných dôchodkov podľa tých istých predpisov, ani na zárobok zamestnanca, ktorý dosialo zvýšeným úsilím. Náhrada za stratu na zárobku po skončení PN alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, sa po dobu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od vzniku nároku poskytne zamestnancovi v takej výš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podstatné veci súvisiace s výkonom rodičov­ských práv a povinností, názor maloletého dieťaťa, záujem dieťaťa, úprava styku rodičov s ich maloletými deťmi, zdravie a rozvoj dieťaťa
Právna veta: "Vo veciach úpravy styku musí brať súd do úvahy špecifiká každého jedného prípadu a z týchto skutočností vyabstrahovať, čo je v najlepšom záujme maloletého dieťaťa a za týmto účelom zisťovať tiež názor maloletého dieťaťa... Znenie ustanovenia § 24 ods. 4 zákona o rodine ZoR zdôrazňuje záujem dieťaťa ako dlhodobo všeobecne prijímané kritérium vyplývajúce z celkového kontextu právnej úpravy vzťahov medzi rodičmi a deťmi, ako i z Dohovoru. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti pripomína, že medzi záujmom maloletého dieťaťa a jeho rodiča sa musí nájsť spravodlivá rovnováha, (viď rozsud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie výživného predbežným opatrením, dočasný charakter, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Nariadenie predbežného opatrenia v zmysle § 76 ods. 1 písm. a/ O. s. p. predpokladá, aby sa osvedčila danosť práva a aby neboli vážnejšie pochybnosti o potrebe predbežnej úpravy. Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení, a to z dôvodu, že nariadenie predbežného opatrenia má dočasný charakter. V dôsledku toho sa nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má mať súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia vo veci, a skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje dôvodnosť návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, nemusia byť preukázan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: čas splnenia dlhu, náležitosti notárskej zápisnice, notárska zápisnica ako exekučný titul, vykonateľnosť notárskej zápisnice, zápisnica o právnom úkone, domnienka o existencii dlhu
Právna veta: Osobitným exekučným titulom v sústave iných exekučných titulov je notárska zápisnica, v procese ktorej musia byť prísne dodržané všetky formálne náležitosti, aby z hľadiska uvedeného mohla spĺňať materiálne predpoklady vykonateľnosti. Notárska zápisnica má tomto prípade charakter zápisnice o právnom úkone, je v nej obsiahnutá dohoda povinnej osoby s oprávneným o splnení záväzku a veriteľ môže na základe takejto notárskej zápisnice viesť exekúciu bez predchádzajúceho vyhľadávacieho súdneho konania. Predpokladom materiálnej vykonateľnosti notárskej zápisnice sú označenie oprávnenej osoby, právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia, právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, základné právo účastníka na spravodlivý proces , skutkový a právny základ rozhodnutia, právo účastníka konania na jasné a zrozumiteľné odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Právna veta: Ústavný súd uznáva, že súčasťou štandardu súdnej ochrany je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumitežne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu (§ 157 ods. 2 OSP). Všeobecný súd však nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzanýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody odôvodňujúce zastavenie exekúcie, koncentračná zásada pre vznesenie námietok, prostriedok ochrany práv povinného, Návrh na zastavenie exekúcie, námietky proti exekúcii
Právna veta: Námietky proti exekúcii sú teda len jedným z prostriedkov obrany povinných v exekučnom konaní. V súvislosti s tým ústavný súd vo svojej doterajšej rozhodovacej činnosti (napr. II. ÚS 134/05, IV. ÚS 193/2010, III. ÚS 152/2012) už vyslovil názor, že pokiaľ ide o námietky proti exekúcii, nejde o najúčinnejší prostriedok ochrany práv povinného. Účinnejším prostriedkom obrany povinného je návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 Exekučného poriadku a návrh na odklad exekúcie podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku (z dôvodu, že možno očakávať zastavenie exekúcie), ktorý možno podať kedykoľvek po doruč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie, výnimka zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu, výnimka z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu , delegácia veci z dôvodu vhodnosti, prikázanie veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: "Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia protirečivé alebo popierajúce pravidlá formálnej a právnej logiky, odôvodnenie rozhodnutia zjavne jednostranné a v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti, účel a význam aplikovanej právnej normy, zjavná neodôvodnenosť alebo arbitrárnosť súdneho rozhodnutia
Právna veta: O zjavnú neodôvodnenosť alebo arbitrárnosť súdneho rozhodnutia v súvislosti s právnym posúdením ide spravidla vtedy, ak ústavný súd zistí takú interpretáciu a aplikáciu právnej normy zo strany súdu, ktorá zásadne popiera účel a význam aplikovanej právnej normy, alebo ak dôvody, na ktorých je založené súdne rozhodnutie, absentujú, sú zjavne protirečivé alebo popierajú pravidlá formálnej a právnej logiky, prípadne ak sú tieto dôvody zjavne jednostranné a v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti (III. ÚS 305/08, IV. ÚS 150/03, I. ÚS 301/06).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: individuálne dojednané zmluvné ustanovenia , neprijateľné podmienky, ochrana spotrebiteľa, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Pri právnej úprave spotrebiteľských zmlúv zákon vychádza zo zásady ochrany spotrebiteľa ako tzv. slabšej zmluvnej strany (toto postavenie vyplýva zo skutočnosti, že spotrebiteľ je z hľadiska informovanosti a vyjednávacej pozície v slabšom postavení a nemá možnosť individuálne ovplyvniť obsah zmluvy vopred pripravenej dodávateľom), a tiež zo zásady neprípustnosti zneužívania monopolného postavenia dodávateľov ako tzv. silnej zmluvnej strany. V ust. § 53 ods. 1 OZ zákonodarca vymedzil všeobecnú zásadu, podľa ktorej spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať také ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, rozhodcovská doložka, spôsobilý exekučný titul, prejednanie sporu súkromnou osobou
Právna veta: Rozhodcovská doložka je zmluvnou podmienkou, u ktorej je význam posudzovania kritérií, či sa jedná o neprijateľnú podmienku zvýraznený tým, že na jej základe sa deleguje právomoc prejednať spor súkromnou osobou. Spotrebiteľ sa vzdáva ústavného práva na prejednanie jeho veci pred štátnym súdom. Preto je dôležité, aby nad všetky pochybnosti bolo preukázané, že spotrebiteľ skutočne chcel a uzavrel rozhodcovskú doložku, v zmysle ktorej došlo k delegovaniu právomoci na prejednanie sporu súkromnou osobou.... Z rozhodovacej praxe súdu je zrejmé poznanie, že aj v prípade alternatívnej doložky pre rieš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozdielnosti rozsudku odvolacieho súdu a rozsudku súdu prvého stupňa, odlišne stanovené alebo deklarované práva a povinnosti účastníkov, dovolanie podané z dôvodu, že bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej
Právna veta: "Prípustnosť dovolania podľa ustanovenia § 238 ods. 1 OSP je založená na zásade diformity, teda na rozdielnosti rozsudku odvolacieho súdu a rozsudku súdu prvého stupňa. O rozdielnosti rozsudkov možno pritom hovoriť len vtedy, ak sú nimi odlišne stanovené alebo deklarované práva a povinnosti účastníkov. Inými slovami povedané, z hľadiska prípustnosti dovolania podľa § 238 ods. 1 OSP možno považovať za zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu len taký rozsudok, ktorým sa vecne zmeňuje rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku o predmete sporu a nahrádza sa iným rozhodnutím. Z uvedeného plynie, že pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvod brániaci prevziať doručovanú zásielku, neprítomnosť v mieste doručenia, zdržiavanie sa adresáta písomnosti v mieste doručenia
Právna veta: "Adresát sa zdržiava v mieste doručenia písomnosti (§ 47 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) aj vtedy, keď v čase doručenia zásielky nie je fyzicky prítomný v mieste doručenia. Stav zdržiavania sa adresáta v mieste doručenia nenarušuje taká jeho neprítomnosť v mieste doručenia, ktorá vyplýva z adresátom zvolenej organizácie bežného pracovného dňa a nezakladá dôvod brániaci mu prevziať alebo vyzdvihnúť doručovanú zásielku. Inými slovami, adresát sa zdržiava v mieste doručenia, ak v čase doručenia nie je na dovolenke, liečení, pracovnej ceste a podobne mimo miesta doručenia." (uznesenie najvyšš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: povolenia na uvedenie na trh pre liek používaný ako referenčný liek, liek použitý s cieľom získať povolenie na uvedenie na trh, generický liek iného výrobcu, referenčný liek, posledný uvedený liek na trh
Právna veta: 1. Pojem „referenčný liek“ v zmysle článku 10 ods. 2 písm. a) smernice 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktor[ou] sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že zahŕňa liek, pre ktorý povolenie na uvedenie na trh bolo vydané na základe článku 10a tejto smernice................. 2. Článok 10 smernice 2001/83, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1394/2007, v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie sa má vyklada ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: úvahový postup, ktorý viedie k určeniu výšky dotknutých súm, dôvody preukazujúce porušenie verejného poriadku, hospodárske dôsledky, pojem „občianske a obchodné veci, predbežné a zabezpečovacie opatrenia
Právna veta: 1. Článok 1 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že na žalobu, o akú ide vo veci samej, ktorej cieľom je dosiahnuť náhradu škody spôsobenej údajnými porušeniami práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže, sa vzťahuje pojem „občianske a obchodné veci“ v zmysle tohto ustanovenia a táto žaloba následne patrí do rámca pôsobnosti tohto nariadenia............... 2. Článok 22 bod 2 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že konanie o žalobe, o akú ide vo veci sam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: výklad zmlúv o preprave tovaru, zmluva o preprave tovaru, rozhodné právo určené na základe domnienky, právo, ktoré sa uplatňuje na zmluvu o preprave tovaru, dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 4 posledná veta Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, otvoreného na podpis v Ríme 19. júna 1980, sa má vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie sa uplatňuje na zasielateľskú zmluvu len vtedy, keď hlavným predmetom zmluvy je samotná preprava dotknutého tovaru, čo prislúcha preskúmať vnútroštátnemu súdu................... 2. Článok 4 ods. 4 uvedeného dohovoru sa má vykladať v tom zmysle, že právo, ktoré sa uplatňuje na zmluvu o preprave tovaru, ak ho nemožno určiť podľa druhej vety tohto ustanovenia, sa má určiť podľa všeobecného pravidla stanoveného v odseku 1 toht ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: odberatelia plynu a eletrickej energie, všeobecná zásobovacia povinnosť plynom, obsah zmlúv o dodávkach elektriny a plynu, spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrickou energiou, vnútorný trh so zemným plynom
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou a o zrušení smernice 96/92/ES v spojení s prílohou A tejto smernice a článok 3 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa ruší smernica 98/30/ES v spojení s prílohou A tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá určuje obsah zmlúv o dodávkach elektriny a plynu uzatvorených s od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: výsledky analýz vykonaných treťou osobou, článok 47 Charty základných práv Európskej únie, existencia uskladnených častí vzoriek tovaru, vyhovieť žiadosti dotknutej osoby o vykonanie analýz v krajine deklarovanej ako krajina pôvodu, vnútroštátne procesné právo, colná deklarácia, dôkaz o pôvode dovezeného tovaru
Právna veta: 1) Článok 47 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby dôkaz o pôvode dovezeného tovaru, ktorý predložili colné orgány na základe vnútroštátneho procesného práva, bol založený na výsledkoch analýz vykonaných treťou osobou, o ktorých táto tretia osoba odmieta poskytnúť colným orgánom alebo colnému deklarantovi dodatočné informácie, čím sa sťaží, ba dokonca znemožní overenie alebo vyvrátenie správnosti vyvodených záverov, za predpokladu, že sa dodržia zásady efektivity a ekvivalencie. Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či to tak bolo vo veci samej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: zrážkové dane, stávky a ceny, výhry v lotériách, verejné hazardné hry, suma vybratá za vstupenky predané verejnosti
Právna veta: 1) Články 52 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, podľa ktorej dani z príjmov podliehajú výhry z hazardných hier získané v herniach usadených v iných členských štátoch a od tejto dane sú oslobodené obdobné príjmy, ak pochádzajú z herní usadených na území tohto štátu.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: platne dokladov predložených počas konania, uplatňovanie vývozných náhrad, doklady preukazujúce dodanie vyvážaného tovaru do krajiny určenia, účely preukázania dodania vyvážaného tovaru do krajiny určenia , sadzba náhrady pre poľnohospodárske výrobky, vývoz uskutočnený bez vývozného certifikátu, pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií , podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 2299/2001 z 26. novembra 2001, v spojení s článkom 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni poskytnutiu vývoznej náhrady za takých osobitných o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: vyplatenie vývoznej náhrady, vývozné colné vyhlásenie, sektor hovädzieho a teľacieho mäsa , vývozné licencie a certifikáty s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, dodatočná oprava vývozného colného vyhlásenia
Právna veta: 1. Ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky, ako aj ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, a nariadenia Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa sa majú vykladať v tom zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: strata alebo zmena nachádzajúca sa výlučne na mieste rezu mäsa, predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, produkt získaný mechanickým oddelením mäsa z kostí, zmena štruktúry svalového vlákna, mäsové prípravky
Právna veta: 1) Body 1.14 a 1.15 prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, sa majú vykladať v tom zmysle, že produkt získaný mechanickým oddelením mäsa z kostí, ktoré na nich zostalo po vykostení, alebo z tiel hydiny sa má kvalifikovať ako „mechanicky separované mäso“ v zmysle uvedeného bodu 1.14, ak má použitý proces za následok stratu alebo zmenu štruktúry svalového vlákna, ktorá je väčšia než strata alebo zmena nachádzajúca sa výlučne na mieste rezu, bez ohľadu na skutočnosť, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: prijímať poskytované služby, určenie miesta zdanenia týchto služieb, spoločný systém dane z pridanej hodnoty, služby poskytované druhou zdaniteľnou osobou, celková výška DPH, stála prevádzkareň
Právna veta: 1) Prvá zdaniteľná osoba so sídlom svojej ekonomickej činnosti v členskom štáte, ktorá využíva služby poskytované druhou zdaniteľnou osobou so sídlom v inom členskom štáte, má v tomto inom členskom štáte „stálu prevádzkareň“ v zmysle článku 44 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, na účely určenia miesta zdanenia týchto služieb, pokiaľ sa táto prevádzkareň vyznačuje dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou z hľadiska ľudských a technických prostriedkov, ktoré jej umo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: režim práce na kratší pracovný čas, platná kolektívna dohoda , rozvoj práce na kratší pracovný čas na základe dobrovoľnosti , odstránenia diskriminácie medzi pracovníkmi na kratší pracovný čas a pracovníkmi na plný úväzok, rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas, zmena pracovného pomeru na kratší pracovný čas , pracovný pomer na kratší pracovný čas , odstránenie diskriminácie medzi pracovníkmi , podmienky zamestnania
Právna veta: 1) Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas, uzavretá 6. júna 1997, ktorá tvorí prílohu smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC, osobitne jej doložka 5 bod 2, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni, za okolností o aké ide vo veci samej, vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej môže zamestnávateľ rozhodnúť o zmene pracovného pomeru na kratší pracovný čas na pracovný pomer na plný úväzok bez súhlasu dotknutého pracovníka..............2) V rozsahu, v akom sa vnútroštátny súd zrejme domnieva, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: kritériá, ktoré prijali príslušné členské štáty v roku 2006 a 2007“, reprezentatívne obdobie na poskytnutie osobitnej platby na cukor, priame podpory pre poľnohospodárov , hospodársky rok, spoločná poľnohospodárska politika
Právna veta: 1) Článok 126 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „kritériá, ktoré prijali príslušné členské štáty v roku 2006 a 2007“ zahŕňa hospodársky rok, ktorý si mali tieto členské štáty zvoliť pred 30. aprílom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: povolenie na ošetrenie, rovnaká alebo rovnako účinná liečba, nedostatok liekov, nedostatok základného zdravotníckeho materiálu, samostatne zárobkovo činné osoby
Právna veta: 1) Článok 22 ods. 2 druhý pododsek nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom a doplnenom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008 zo 17. júna 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že povolenie požadované podľa odseku 1 písm. c) bodu i) toho istého článku nemožno odmietnuť, pokiaľ predmetnú lekársku starostlivosť nemožno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: cenová kategória cigariet, maloobchodná cena, daň uplatňovaná iba na cigarety, rovnaká minimálna sotrebná daň, sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov
Právna veta: 1) Článok 7 ods. 2 a článok 8 ods. 6 smernice Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takému vnútroštátnemu ustanoveniu, o aké ide vo veci samej, ktoré namiesto rovnakej minimálnej spotrebnej dane uplatňovanej na všetky cigarety zavádza minimálnu spotrebnú daň uplatňovanú iba na cigarety, ktorých maloobchodná cena je nižšia než cena cigariet najžiadanejšej cenovej kategórie.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dokumenty v mene nadobúdateľa - dane , daňový orgán členského štátu, pravosť podpisu uvedeného na dokumentoch predložených na podporu svojho vyhlásenia o údajne oslobodenom dodaní, priznanie práva na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, DPH
Právna veta: 1. Článok 138 ods. 1 a článok 139 ods. 1 druhý pododsek smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2010/88/EÚ zo 7. decembra 2010, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby za okolností, o aké ide vo veci samej, daňový orgán členského štátu zamietol priznanie práva na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na základe dodania v rámci Spoločenstva z dôvodu, že nadobúdateľ nebol identifikovaný pre túto daň v inom členskom štáte a dodávateľ nepreukázal ani pravosť podpisu uvedeného na dokumentoch predložen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: parcely pozemku vo vlastníctve štátu a poskytnutého na užívanie podniku, daňové úľavy, oslobodenie od dane z nehnuteľností, štátna pomoc - dane, daňové oslobodenie
Právna veta: 1) Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od dane z nehnuteľností v prípade parcely pozemku vo vlastníctve štátu a poskytnutého na užívanie podniku, ktorého celé základné imanie vlastní štát, a ktorý na uvedenej parcele vyrába tovary a poskytuje služby, ktoré môžu byť predmetom obchodu medzi členskými štátmi na trhu otvorenom hospodárskej súťaži, môže predstavovať štátnu pomoc, ktorá je uvedeným ustanovením zakázaná. Vnútroštátnemu súdu však prináleží overiť, či s ohľadom na všetky relevantné informácie v spore, ktorý prejednáva, posudzované s ohľadom na výklad posk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: výrobky uvádzané na trh pod názvami „WarmMark“ a „ColdMark“, položky a zaradenie do kombinovanej nomenklatúry, indikátory teploty, spoločný colný sadzobník, kombinovaná nomenklatúra
Právna veta: 1) Položka 3822 kombinovanej nomenklatúry obsiahnutej v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EÚ) č. 861/2010 z 5. októbra 2010, sa má vykladať v tom zmysle, že indikátory teploty, akými sú výrobky uvádzané na trh pod názvami „WarmMark“ a „ColdMark“, ktoré prostredníctvom zmeny farby vyplývajúcej zo zmeny objemu tekutín, ktoré obsahujú, nezvratne indikujú, či bola dosiahnutá teplota nad alebo pod určitou hranicou, nepatria do tejto položky.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: rybolov, dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, možnosť, aby plavidlá Spoločenstva vykonávali rybolov v marockých rybolovných oblastiach, nariadenie Rady (ES) č. 764/2006, licencia vydaná marockými orgánmi bez zásahu príslušných orgánov Európskej únie
Právna veta: 1) Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, schválená v mene Spoločenstva nariadením Rady (ES) č. 764/2006 z 22. mája 2006, a najmä jej článok 6 sa majú vykladať v tom zmysle, že vylučujú akúkoľvek možnosť, aby plavidlá Spoločenstva vykonávali rybolov v marockých rybolovných oblastiach na základe licencie vydanej marockými orgánmi bez zásahu príslušných orgánov Európskej únie.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: meno osoby sa skladá z jej krstných mien a priezviska, znaky a biometria v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi, strana cestovného pasu s osobnými údajmi, organizácie civilného letectva, primárny identifikátor v pase, spôsob uvedenia rodného priezviska v cestovnom pase, rodné priezvisko držiteľa cestovného pasu, vydávanie cestovných dokladov
Právna veta: 1. Príloha k nariadeniu Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi, zmenenému a doplnenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 zo 6. mája 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby prístrojom snímateľná strana cestovného pasu s osobnými údajmi vydaného členskými štátmi spĺňala všetky povinné špecifikácie stanovené v časti 1 dokumentu 9303 Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO).................. 2. Príloha k nariadeniu č. 2252/2004, zmenenému a dop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: daň z prebytkov hnojiva vyrobeného na území Flámska, dovoz prebytkov maštaľného hnoja, ochrana životného prostredia pred znečistením hnojivami, dekrét regiónu Flámsko, článok 30 ZFEÚ
Právna veta: 1) Článok 30 ZFEÚ bráni odvodu, aký je upravený v článku 21 ods. 5 dekrétu regiónu Flámsko z 23. januára 1991 o ochrane životného prostredia pred znečistením hnojivami v znení dekrétu z 28. marca 2003, ktorý sa uplatňuje iba pri dovoze prebytkov maštaľného hnoja a iných hnojív do regiónu Flámsko, ktorý sa vyberá od dovozcu, zatiaľ čo daň z prebytkov hnojiva vyrobeného na území Flámska sa vyberá od výrobcu, a ktorý sa vypočíta podľa odlišného postupu, než upravuje výpočet uvedenej dane. V tomto ohľade je nepodstatné, či členský štát, z ktorého sa prebytky hnoja dovážajú do regiónu Flámsko, upla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: reštrukturalizácia právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov, používanie jednak uhlia ako vykurovacieho paliva v postupe výroby cukru , výroba cukru, smernica Rady 2003/96/ES, zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 4 písm. b) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že používanie jednak uhlia ako vykurovacieho paliva v postupe výroby cukru a jednak oxidu uhličitého, ktorý vznikne spaľovaním tohto energetického výrobku, na výrobu chemických hnojív nepredstavuje „dvojité používanie“ uvedeného energetického výrobku v zmysle tohto ustanovenia. Naopak takéto „dvojité používanie“ predstavuje použív ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: smernica Rady 77/388/EHS, poskytovateľ služieb so sídlom v druhom členskom štáte, dokončovacie práce, jednotný základ dane, spoločný systém dane z pridanej hodnoty
Právna veta: 1 Článok 8 ods. 1 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 95/7/ES z 10. apríla 1995 sa má vykladať v tom zmysle, že miesto dodania tovaru predávaného spoločnosťou so sídlom v jednom členskom štáte, nadobúdateľovi so sídlom v inom členskom štáte a na ktorom predávajúci nechal vykonať poskytovateľom služieb so sídlom v tomto druhom členskom štáte dokončovacie práce s cieľom urobiť tento tovar ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: bylinná kŕmna plodina, podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby, definícia „trvalých pasienkov, priama podpora pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, pestovanie tráv alebo iných bylinných kŕmnych plodín
Právna veta: 1) Definícia „trvalých pasienkov“ uvedená v článku 2 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, sa má vykladať v tom zmysle, že sa týka aj poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa v súčasnosti už najmenej päť rokov využíva na pestovanie tráv alebo iných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: pestovanie plodín na ornej pôde, úmyselná nepresnosť zistená v rámci žiadosti o pomoc na plochu, pravidlá uplatňovania integrovaného správneho a kontrolného systému, určité programy pomoci spoločenstva, nariadenie Rady (EHS) č. 3508/92, vymáhanie celej pomoci na pestovanie plodín na ornej pôde
Právna veta: 1) Článok 33 prvý odsek nariadenia Komisie (ES) č. 2419/2001 z 11. decembra 2001 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania integrovaného správneho a kontrolného systému pre určité programy pomoci spoločenstva, zriadeného nariadením Rady (EHS) č. 3508/92, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 118/2004 z 23. januára 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade úmyselnej nepresnosti zistenej v rámci žiadosti o pomoc na plochu sa farmárovi nevyplatí žiadna pomoc, na ktorú by mal právo na základe programu pomoci dotknutého touto žiadosťou a ktorá mohla byť poskytnutá na skupinu pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: právo otca na styk s dieťaťom, určenie miesta obvyklého pobytu ich dieťaťa, dohoda o právomoci, pravidlá určenia súdnej právomoci, výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv , právomoc vo veci rodičovských práv a povinností, nariadenie (ES) č. 1347/2000
Právna veta: 1) Právomoc vo veci rodičovských práv a povinností dohodnutá v zmysle článku 12 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, v prospech súdu členského štátu, pred ktorým bolo na základe spoločnej dohody nositeľov rodičovských práv a povinností začaté konanie, zaniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia vyhláseného v rámci tohto konania.......2) Pokiaľ ide o ciele sledované nariadením č. 2201/2003, treba uviesť, že odôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie matky maloletých detí, návrh otca na vydanie predbežného opatrenia, záujem maloletého dieťaťa, predbežné opatrenie podľa § 76 OSP, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti otca
Právna veta: Základným predpokladom pre vydanie predbežného opatrenia je potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov (§ 74 ods. 1 O.s.p.). Z dočasného charakteru predbežných opatrení vyplýva, že pred ich nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia vo veci, avšak ani predbežné opatrenie nie je možno vydať len na základe tvrdenia jedného z účastníkov bez toho, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti umožňujúce záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a bez osvedčenia, že je tu nebezpečenstvo bezprostredne hrozia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neuhradenie faktúr za dodaný tovar, neunesenie dôkazného bremena, dôkazné bremeno , dôkazná povinnosť
Právna veta: Dôkazné bremeno vo vzťahu k určitým skutočnostiam leží na tom účastníkovi konania, ktorý z existencie týchto skutočností vyvodzuje pre seba priaznivé právne dôsledky (ten účastník, ktorý existenciu týchto skutočností tvrdí). Dôkazné bremeno znamená procesnú zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní nepreukázal svoje tvrdenia, a z toho dôvodu muselo byť rozhodnuté vo veci samej v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť vo veci samej aj v takom prípade, keď určitá skutočnosť významná podľa hmotného práva na rozhodnutie vo veci, či už pre nečinnosť účastníka ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dobromyseľnosť obchodných partnerov, ústna objednávka, vykonanie prepravy dolomitického kameňa, zmluva o preprave veci , zmluva o preprave veci podľa § 610 ObZ
Právna veta: Úprava zmluvy o preprave veci v Obchodnom zákonníku má povahu všeobecnej úpravy, ktorá je doplnená úpravou vo vykonávacích prepravných poriadkoch. Podmienkou platného uzatvorenia zmluvy o preprave veci nie je jej písomná forma, preto prepravný doklad alebo iný doklad potvrdený príjemcom zásielky, z ktorého vyplýva, že k vykonaniu prepravy skutočne došlo stačí na to, aby na jeho základe vzniklo navrhovateľovi právo ním vykonané prepravné výkony vo vzťahu k tomu, kto potvrdil ich prevzatie, fakturoval a ich cenu si voči prijímateľovi uplatnil...Pre vznik zmluvy o preprave stačí vymedzenie miesta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vydanie protiprávne odňatého motorového vozidla, dlh z pôžičky, premlčacia doba podľa § 397 ObZ, vydanie bezdôvodného obohatenia , námietka premlčania, leasingová zmluva
Právna veta: Je nesporné, že bezdôvodné obohatenie je upravené iba v Občianskom zákonníku v ustanovení § 454 a nasl. Občianskeho zákonníka a toto bezdôvodné obohatenie nie je upravené v Obchodnom zákonníku ako právnom predpise „lex specialis“ vo vzťahu k Občianskemu zákonníku ako „lex generalis“. Znamená to, že aj pre bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo pri jednotlivých zmluvných typoch upravených v Obchodnom zákonníku medzi podnikateľmi sa bude riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka, keďže nie je upravené v Obchodnom zákonníku. Nie všetko, čo sa týka bezdôvodného obohatenia sa však bude riadiť ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmenkový záväzok, zmenková listina, zmenka, zmenkový úrok, blankozmenka, úverová zmluva
Právna veta: Odvolací súd opätovne poukazuje na charakter zmenkového záväzku, ktorý má prísne abstraktný charakter. Pokiaľ aj uplatnená zmenka bola vystavená ako zmenka zabezpečovacia, to znamená zmenka, ktorej účelom bolo zabezpečiť nároky jedného účastníka zmluvného vzťahu (úverová zmluva voči druhému účastníkovi zmluvného vzťahu) svoj zabezpečovací charakter momentom indosácie stratila. Skutočnosť, že v zmenkovom práve nie je možné vyhodnocovať zmenku v zmysle charakteru pôvodného kauzálneho vzťahu potvrdzuje aj rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Obdo V/31/2010 zo dňa 24.05.2012, v ktorom Najvyšší ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: materiálna vykonateľnosť súdneho rozhodnutia ako exekučného titulu, obsah rozhodnutia vo veci samej, výrok rozsudku, obsahové náležitosti rozhodnutia súdu
Právna veta: V zmysle ustanovení §§ 155 a 157 Občianskeho súdneho poriadku obsah rozhodnutia vo veci samej vysloví súd vo výroku rozsudku. Vo výroku rozhodne tiež o povinnosti na náhradu trov konania, pokiaľ sa o nej nerozhoduje samostatne. V písomnom vyhotovení rozsudku súd po slovách "V mene Slovenskej republiky" uvedie označenie súdu, mená a priezviská sudcov, presné označenie účastníkov a ich zástupcov, účasť prokurátora, ak vstúpil do konania, označenie prejednávanej veci, znenie výroku, odôvodnenie, poučenie o lehote na podanie odvolania a náležitostiach odvolania podľa § 205 ods. 1 a 2, poučenie o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu, zmenkové konanie, plnenie zo zmenky, blankozmenka, zmenkový platobný rozkaz, zmenkový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz
Právna veta: Zmenkové konanie je zvláštnym typom konania, ktorého charakter je daný predovšetkým jeho špecifickým predmetom, ktorým sú nároky zo zmeniek. V ustanovení § 175 O.s. p. je zakotvená osobitná úprava štruktúry konania, podmienok konania a foriem rozhodovania. Ide o konanie skrátené, v ktorom možno uplatňovať len nároky zo zmenkových záväzkov, ktoré majú zvláštny nesporný, abstraktný a priamy charakter. Obranou proti zmenkovému platobnému rozkazu sú námietky, podanie ktorých však nemá za následok zrušenie vydaného zmenkového platobného rozkazu, ale len zabránia, aby zmenkový platobný rozkaz nadobu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom, rodičovské práva a povinnosti , úprava styku otca s maloletým dieťaťom, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Pri úprave styku je zásadne potrebné vychádzať z toho, že rodič má právo na to, aby s dieťaťom strávil polovicu jeho voľného času, to znamená počas pracovných dní, školského roka, ako aj počas víkendov, sviatkov a prázdnin. Úprava stretávania pod tento rozsah je obmedzením styku, ku ktorému je možné pristúpiť len za podmienok daných v ust. § 25 ods. 3 Zákona o rodine. Výnimkou zo všetkých pravidiel o povinnosti dbať na pravidelný kontakt rodiča s dieťaťom je prípad, kedy záujem dieťaťa vyžaduje, aby bolo dočasne stretávanie s jedným z rodičov obmedzené, alebo úplne zakázané. Ide o výnimočné ri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správny orgán , zaistenie za účelom výkonu administratívneho rozhodnutia, právo účastníka na spravodlivý proces v konaní pred orgánom verejnej správy, Správne konanie
Právna veta: Správne konanie, v ktorom správny orgán rozhoduje o zaistení cudzinca podľa Zák. č. 404/2011 o pobyte cudzincov, prebieha jednak podľa príslušných ustanovení tejto právnej normy, jednak podľa ustanovení Správneho poriadku, v subsidiárnej pôsobnosti k tomuto zákonu (§ 120 ods. 1). Výsledkom tohto konania môže byť rozhodnutie, ktorým sa významnou mierou zasiahne do ústavných práv fyzickej osoby. Preto je nevyhnutné zo strany správneho orgánu viesť konanie tak, aby boli dôsledne rešpektované všetky procesné práva účastníka konania, ktoré mu vyplývajú nielen zo zákona o pobyte cudzincov, ale aj zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
Právna veta: Striedavá starostlivosť má zabezpečovať dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi, redukovať traumatizáciu detí po rozchode rodičov, prispievať k citovej vyrovnanosti a zdravému psychickému vývoju detí. Záujmom dieťaťa nepochybne je, aby bolo predovšetkým v starostlivosti obidvoch rodičov a ak to nie je možné, potom toho z rodičov, ktorý má k tomu lepšie predpoklady. Zákonné podmienky pre zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov vyžadujú, aby boli rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, aby mali o výchovu dieťaťa záujem, aby bolo zverenie maloletého dieťaťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka premlčania vznesená odporcami, vymáhanie bezdôvodného obohatenia, premlčané právo, Premlčanie, subjektívna premlčacia doba, právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí
Právna veta: Z ustanovenia § 107 Občianskeho zákonníka vyplýva, že pri premlčaní práva na vydanie bezdôvodného obohatenia ide o kombinované premlčacie doby a to subjektívnu (odsek 1) a objektívnu (odsek 2). Začiatok ich plynutia je stanovený odlišne a to na sebe nezávisle, pričom ich plynutie a skončenie je tiež vzájomne nezávislé. Subjektívna premlčacia doba však môže plynúť iba v rámci objektívnej premlčacej doby a ich vzájomný vzťah je taký, že ak skončí beh jednej z nich (subjektívnej) a je vznesená námietka premlčania, právo sa premlčí a nemožno ho priznať. Pre začiatok plynutia dvojročnej subjektívne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pokuta za spáchanie správneho deliktu, prenosné reklamné zariadenie, umiestnenie reklamného zariadenia bez povolenia stavebného úradu, procesné pochybenie správneho orgánu, právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia
Právna veta: Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie jeho dôkaznej povinnosti podmieňujúcej výsledok konania. Nesplnenie si tejto povinnosti však nezbavuje správny orgán zistiť vo veci skutočný stav, keďže túto povinnosť správnemu orgánu zabezpečuje zisťovanie skutkových okolností z úradnej povinnosti a postupuje v súlade so Správnym poriadkom, aj keď účastník správneho orgánu je nečinný a správnemu orgánu nenavrhuje alebo nepred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepreukázanie pôvodu peňazí, vzťah vypočúvanej osoby k účastníkovi konania, výsluch svedkov, neunesenie dôkazného bremena, dôkazný prostriedok
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že samotný vzťah vypočúvanej osoby k niektorému z účastníkov konania alebo k veci, sám osebe nemôže byť okolnosťou, na základe ktorej by bolo možné bez ďalšieho vyvodiť záver o nehodnovernosti výpovede tejto vypočúvanej osoby. Zákon z hľadiska závažnosti dôkazu nerobí rozdiel medzi výpoveďou takejto osoby a osoby bez akéhokoľvek vzťahu k prejednávanej veci. Opačný názor by v rozpore s ustanovením § 125 a § 132 O.s.p., preto viedol k absurdnému záveru, podľa ktorého by sa pri hodnotení dôkazov prakticky mali automaticky diskvalifikovať výpovede osôb len na základe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právny záujem na určovacej žalobe, nepreukázanie vlastníckeho práva, zmluva o výstavbe diaľnice, naliehavý právny záujem na určení vlastníckeho práva, zamietnutie žaloby, určenie vlastníckeho práva
Právna veta: Je nesporné, že základným predpokladom úspešnosti určovacej žaloby v zmysle § 80 písm. c) O.s.p. je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. Súd sa musí zaoberať otázkou existencie nalehavého právneho záujmu na určovacej žalobe už po začatí konania, pričom naliehavý právny záujem na požadovanom určení musí byť daný aj v čase rozhodovania. (§ 154 ods. 1 O.s.p.). Určovací návrh v zmysle § 80 písm. c) O.s.p. má spravidla preventívny charakter a jeho účelom je poskytnúť ochranu práva navrhovateľa skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva. Naliehavý právny záujem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo vedľajšieho účastníka dať sa zastúpiť advokátom, združenie spotrebiteľov, účelne vynaložené trovy konania, trovy právneho zastúpenia, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, vedľajší účastník
Právna veta: Súčasťou ochrany spotrebiteľa v konaní pred súdom je taký výklad § 142 ods. 1 O.s.p., resp. § 146 ods. 2 O.s.p., ktorý akceptuje, že združenie spotrebiteľov, ak uplatní základné právo na súdnu ochranu, zásadne má právo na náhradu trov konania, ktoré súvisia s právnou pomocou poskytovanou advokátom. Takáto náhrada by mohla byť nepriznaná len v prípade, ak by niektoré úkony právnej pomoci, spočívajúce v zastúpení advokátom, boli zbytočné, respektíve neúčelné, ale táto náhrada nemôže byť nepriznaná len na základe toho, že združenie spotrebiteľov sa dalo v konaní pred súdmi zastúpiť advokátom. Aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo na styk rodiča s maloletým dieťaťom, zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti matky, úprava styku otca s maloletými deťmi, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, záujem maloletých detí
Právna veta: V procese socializácie maloletého dieťaťa je v zásade nevyhnutná účasť oboch rodičov. Pôsobenie oboch rodičov na dieťa je najmä z hľadiska ich vývinového štádia dieťaťa nanajvýš vhodné. „Je nevyhnutné si uvedomiť, že po rozpade rodiny s maloletými deťmi nielen etika príbuzenských vzťahov, ale aj zákon zaväzuje deti k povinnosti svojich rodičov ctiť a rešpektovať, kým rodičovská zodpovednosť (za riadnu výchovu detí) je prikázaná obom rodičom. Preto, pokiaľ nie sú zistené také skutočnosti, ktoré by viedli k pozastaveniu výkonu rodičovskej zodpovednosti nie je dôvod na to, aby rodič, v ktorého p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: matka maloletej vo väzbe, návrh otca na zmenu výchovného prostredia maloletej, zverenie maloletej do náhradnej osobnej starostlivosti starých rodičov, náhradná osobná starostlivosť, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: V záujme maloletého dieťaťa v najširšom slova zmysle je, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovnému a sociálnemu rozvoju, aby bol jeho majetok spravovaný s náležitou starostlivosťou a aby boli rešpektované jeho práva uvedené v Dohovore o právach dieťaťa, ako aj v iných právnych predpisoch. Náhradná osobná starostlivosť má vždy prednosť pred ústavnou starostlivosťou a pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd povin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalé podmienky, neprijateľná zmluvná podmienka v spotrebiteľskej zmluve, možnosť zníženia neprimeranej zmluvnej pokuty, moderačné právo súdu
Právna veta: Je pravdou, že v zmysle čl. 4 Smernice 93/13/EHS bod 1 je potrebné nekalosť zmluvných podmienok hodnotiť so zreteľom na povahu tovaru alebo služieb a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy v dobe uzatvorenia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú zmluvu, od ktorej závisí. Odvolací súd pritom nepopiera možnosť i v spotrebiteľskej zmluve dojednať zmluvnú pokutu ako sankciu za nesplnenie zmluvných povinností spotrebiteľa...ESD v rozsudku vo veci C-618/10 zo dňa 14.06.2012 skonštatoval, že smernici odporuje španielska právna úprava, ktorá poskytuje vnútroštátnemu súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preklúzia práva, určenie neplatnosti dražby, zmluva o vykonaní dražby, dobrovoľná dražba
Právna veta: Súd môže rozhodnúť o neplatnosti dražby len v prípade, ak dražba nebola uskutočnená v súlade so zákonom číslo 527/2002 Z. z.. Podmienkou pre takéto rozhodnutie je naviac aj dôkaz o tom, že boli, a teda nielen mohli byť, dotknuté práva osoby, ktorá podala návrh na určenie neplatnosti dražby. Súd potom určí neplatnosť dražby v prípade, ak porušenie ustanovení tohto zákona bolo takej povahy, že to malo preukázateľný vplyv na vydraženie predmetu dražby, a to tak, pokiaľ ide o splnenie predpokladov stanovených zákonom pre vykonanie dražby, ako aj pokiaľ ide o cenu dosiahnutú vydražením. Pri extenzí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena pomerov na strane matky, podstatná zmena pomerov na strane maloletých detí, zmena rozhodnutia o výživnom, konanie o zvýšenie výživného
Právna veta: Ak sa zmenia pomery, možno zmeniť aj súdne rozhodnutie o výživnom. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov (§ 78 ods. 1, 3 Zákona o rodine). Zákon týmto ustanovením v spojení s § 163 O.s.p. umožňuje zmeniť skorší právoplatný rozsudok, ak sa (podstatne) zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok. Hmotnoprávnou podmienkou, aby súd mohol o veci opakovane inak rozhodnúť, je zmena pomerov. Dôvodom na zmenu súdom určeného výživného môže byť len závažnejšia zmena v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia rozsudku. Nestačí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prihlásenie maloletej na trvalý pobyt k starým rodičom bez vedomosti jej otca, návr otca na nariadenie predbežného opatrenia, záujem maloletého dieťaťa, dočasná úprava práv a povinností
Právna veta: Účelom predbežných opatrení vo všeobecnosti je dočasná úprava práv a povinností, a to nielen právnych, ale aj faktických. Predbežné opatrenie možno vydať pred začatím konania alebo v už prebiehajúcom súdnom konaní, za predpokladu, že o nároku vo veci samej ešte neexistuje právoplatné rozhodnutie. Predbežné opatrenie zásadne neprejudikuje práva a záujmy účastníkov. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má dočasný charakter, súd nemusí zisťovať všetky skutočnosti tak, ako je to potrebné na vydanie konečného rozhodnutia vo veci samej. Pre nariadenie tohto predbežného opatrenia rovnako platí, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, odborový orgán, prerokovanie výpovede z pracovného pomeru, určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, výpoveď z pracovného pomeru
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR zo dňa 28.9.2006, sp. zn. 1 Cdo 72/2006 „účinky splnenia povinnosti zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď v zmysle § 74 Zákonníka práce nastanú len vtedy, ak žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru výpoveďou obsahuje náležitosti výpovede určené v § 61 ods. 2 Zákonníka práce. V prejednávanej veci nebola výpoveď zamestnávateľa daná zamestnancovi podľa § 63 ods. 1, písm. b) Zákonníka práce v zmysle § 74 Zákonníka práce prerokovaná s príslušným odborovým orgánom, čo má za následok jej absolútnu neplatnosť, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nezastupiteľná úloha matky v živote maloletých detí, narušenie vzťahu matky a detí, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, záujem maloletých detí, vyživovacia povinnosť matky voči maloletým deťom, zverenie maloletých do osobnej starostlivosti otca
Právna veta: Záujem maloletého dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri hľadaní konkrétneho najvhodnejšieho usporiadania vzťahov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom a tento záujem vyžaduje, aby sa na jeho výchove podieľali obaja rodičia, ktorí majú v živote maloletého dieťaťa bez pochybností nezastupiteľné postavenie (porov. nález Ústavného súdu Českej republiky vo veci II.ÚS 554/04). V procese socializácie maloletého dieťaťa je v zásade nevyhnutná účasť oboch rodičov. Po rozpade rodiny s maloletými deťmi nielen etika príbuzenských vzťahov, ale aj zákon zaväzuje deti k povinnosti svojich rodičov ctiť a rešp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: darca, nevhodné správanie obdarovaného, vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov
Právna veta: Podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ustanovenie umožňuje osobitný spôsob zániku právneho vzťahu, ktorý môže darca vyvolať tým, že jednostranným úkonom vyzve obdarovaného na vrátenie daru. Darca tak môže urobiť vtedy, keď sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy. Formuláciu, že obdarovaný sa "správa", nemožno vysvetľovať tak, že porušovanie dobrých mravov musí trvať ešte aj v čase výzvy na vrátenie daru. Darca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: oznámenie o vyhlásení konkurzu, lehota na uplatnenie pohľadávky v konkurznom konaní, prihláška pohľadávky, prihlasovanie pohľadávok, správca konkurznej podstaty, konkurzné konanie
Právna veta: Prihláška pohľadávky má z hľadiska uplatnenia nároku rovnaké účinky ako žaloba. Hmotnoprávnu lehotu upravujúcu povinnosť uplatniť si prihlášku v zákonom stanovenej lehote je ustanovenie § 28 ods. 5 ZKR. V zmysle § 28 ods. 5 ZKR veriteľ podáva prihlášku spolu s prílohami v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nezistenie závažného dôvodu na zmenu priezviska, zverenie maloletej do osobnej starostlivosti matky, zmena priezviska maloletého, záujem dieťaťa
Právna veta: Aj keď z ust. § 35 Zákona o rodine, a to z jeho výslovného znenia nevyplýva, že súd pri rozhodovaní, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností (ku ktorým nepochybne patrí aj podanie žiadosti o zmenu priezviska), skúma dôležitosť dôvodov na podanie žiadosti, táto skutočnosť je citovaným ustanovením prezumovaná a je nepochybné, že súd pri rozhodovaní o udelení súhlasu za jedného z rodičov na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa, je povinný zvažovať dôvody, ktoré rodiča k podaniu žiadosti o zmenu priezviska vedú. Dôvodom v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby, porušenie práva na česť, česť fyzickej osoby, neoprávnený odvoz dreva, nazvanie žalobcu zlodejom, nepravdivé tvrdenie, morálne zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia
Právna veta: Česť fyzickej osoby patrí k významným právnym hodnotám a má dôležitý význam pre vzťah fyzickej osoby k iným osobám, čím značne ovplyvňuje aj postavenie fyzickej osoby v spoločnosti. Porušenie práva na česť môže byť spôsobené len takými skutkovými tvrdeniami, ktoré sú objektívne spôsobilé privodiť ujmu na cti dotknutého subjektu v očiach ostatných fyzických osôb, a teda pôsobia difamačne. Nie je pritom ani rozhodujúce, či skutočne došlo k ujme, postačuje objektívna spôsobilosť príslušného konania spôsobiť takú ujmu. Označenie dotknutej fyzickej osoby za zlodeja opakovane pred rozsiahlym zhromaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pravidlá času predaja v obchode, výkon samosprávy, právo podnikať, Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky v článku 68 vložila do pôsobnosti obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo vymedzenom rozsahu, ktorého hranice určila tak, že pôjde o veci územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh, ktoré samospráve ukladá zákon. Podľa zákona o obecnom zriadení základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 ods. 2 zákona o obecnom zriadení). Výkon samosprávy je v súlade so zákonom vtedy, keď je zameraný na splnenie tejto úlohy, t.j. keď je daný úkon samosprávy cielený a smerujúci k zabezpečeniu rozvoja ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdateľ privatizovaného majetku, kúpna zmluva o prevode nehnuteľností so zriadením vecného bremena, nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka, privatizačná zmluva, vylúčenie veci z konkurznej podstaty
Právna veta: Slovenské právo je ovládané zásadou, podľa ktorej nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka nie je možné, pretože nikto nemôže previesť na druhého viac práv než má sám. Ak by sa prijal záver o možnosti nadobudnutia vlastníckeho práva od nevlastníka s ohľadom na dobrú vieru nadobúdateľa, teda mimo zákonný rozsah inštitútu vydržania, išlo by o opomenutie hmotnoprávnej úpravy a povýšenie dobrej viery nadobúdateľa nad právnu zásadu - nikto nemôže na druhého previesť viac práv než má sám. Aj Nález Ústavného súdu Českej republiky sp.zn.I.ÚS 2219/2012 pripúšťa prelomenie tejto zásady len vo výni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok pasívnej legitimácie odporcu, odkúpenie viacúčelového zariadenia, nerešpektovanie predkupného práva, nahradenie prejavu vôle, predkupné právo, zmluva o nájme nebytových priestorov
Právna veta: Podľa právnej úpravy ustanovení § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka, ak zaviazaná osoba neponúkne oprávnenej osobe vec ku kúpe v prípade, že táto povinnosť vyplýva zo zákona alebo zo zmluvnej povinnosti a vec tretej osobe predá, tretia osoba sa stane na základe takejto zmluvy vlastníkom veci a nič nebráni tomu, aby správa katastra nehnuteľností vykonala vklad do katastra. Oprávnená osoba potom môže od kupujúcej - tretej osoby žiadať ponúknutie veci na kúpu. Ak to neurobí dobrovoľne, môže sa oprávnená osoba domáhať na súde voči nadobúdateľovi, aby vec ponúkol ku kúpe. Rozhodnutie súdu nahrádza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku otca s dieťaťom počas prázdnin a vianočných sviatkov, rozdielne názory rodičov na starostlivosť o dieťa, návrh na úpravu styku dieťaťa s otcom, záujem dieťaťa
Právna veta: Úloha oboch rodičov je v živote maloletého dieťaťa nezastupiteľná. Záujmom dieťaťa je nepochybne, aby bolo v starostlivosti toho z rodičov, ktorý uznáva úlohu a dôležitosť druhého rodiča v živote dieťaťa a je presvedčený, že i ten druhý rodič je dobrým rodičom. Výchova a starostlivosť o maloleté dieťa predpokladá zabezpečenie nielen materiálnych, ale i nemateriálnych podmienok, ktoré umožňujú rozvíjanie osobnosti maloletého dieťaťa. V procese socializácie maloletého dieťaťa je v zásade nevyhnutná účasť oboch rodičov. Po rozpade rodiny s maloletým dieťaťom nielen etika príbuzenských vzťahov, al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: navýšenie úrokovej miery spotrebiteľského úveru, odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov, finančný trh, nebanková spoločnosť, úroková sadzba, zmluva o revolvingovom úvere
Právna veta: V zmysle § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka v znení účinnom ku dňu 30.6.2010 odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov podľa spotrebiteľskej zmluvy nesmie podstatne prevyšovať odplatu obvykle požadovanú na finančnom trhu za spotrebiteľské úvery v obdobných prípadoch. Banky na finančnom trhu nepochybne pôsobia a hoci možno dať navrhovateľovi za pravdu, že na finančnom trhu pôsobia aj iné inštitúcie, tak z hľadiska relevantného trhu /požičiavanie peňažných prostriedkov/ sú popri bankách inými subjektmi pôsobiacimi na tomto trhu v najväčšej miere nebankové inštitúcie, ktoré poskytujú pôžičky, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy právneho zastúpenia neprimerané vo vzťahu k výške uplatnenej pohľadávky, trovy konania, moderačné právo súdu, drobný spor, cestovanie bez platného cestovného lístka
Právna veta: Podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Právna úprava obsiahnutá v ust. § 150 ods. 2 bola do Občianskeho súdneho poriadku doplnená na základe zákona č. 384/2008 Z.z. s účinnosťou od 15.10.2008 v nadväznosti na prijatie Nariadenia EP a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Zákonodarca v predmetnom ustanovení v súlade s európskymi štandardmi vytvoril pre súd možnosť znížiť trovy, ktoré sú voči pohľadávke v drobných veciach nepr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepreukázané tvrdenia o podpísaní uznania dlhu pod vplyvom návykových látok, preukázané podpísanie uznania dlhu, vyvrátiteľná právna domienka, uznanie dlhu
Právna veta: Uznaním dlhu, urobeným vo forme podľa § 558 Občianskeho zákonníka sa zakladá vyvrátiteľná právna domnienka, čo znamená, že sa predpokladá, že dlh v čase uznania trval. Uznanie dlhu je jednostranný právny úkon dlžníka adresovaný veriteľovi a zabezpečuje uznaný záväzok tým, že v dôsledku ním založenej právnej domnienky zvýhodňuje postavenie veriteľa. Domnienka existencie dlhu založená uznaním dlhu, je vyvrátiteľná. Znamená to, že aj dlžník, ktorý svoj dlh uznal, môže namietať, že dlh nevznikol alebo že v čase uznania už netrval. Táto námietka však bude mať úspech iba vtedy, ak bude preukázaná.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: manželský zväzok, strata citového vzťahu navrhovateľky voči odporcovi, rozvrat vzťahov medzi manželmi, hmotnoprávna podmienka pre rozvod manželstva, rozvod manželstva
Právna veta: Pri posudzovaní podmienok pre prípadný rozvod manželstva podľa Zákona o rodine súd berie do úvahy najmä vzájomný vzťah medzi manželmi a doterajšie spolužitie, jeho dĺžku, ako aj mieru vzájomnej odkázanosti a možnosti poskytnúť si osobnú, mravnú a materiálnu pomoc. Intenzitu narušenia a rozvratu treba skúmať aj z hľadiska, či manželstvo môže plniť svoj spoločenský účel. Tým sa zdôrazňuje objektivita hodnotenia dôsledkov narušenia vzťahov medzi manželmi a vážneho rozvratu manželstva. V každom prípade je potrebné skúmať, aký vplyv majú tieto okolnosti na možnosť plnenia spoločenského účelu manže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zmena pomerov na strane otca maloletej, návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: Ustanovenie § 78 Zákona o rodine umožňuje súdu zmeniť súdne rozhodnutia a dohody o výživnom v prípade, ak sa zmenia pomery, a to ako na návrh niektorého z rodičov, tak aj bez návrhu. Plynutím času totiž môže nastať zmena, a to na strane osoby oprávnenej pre výživné (maloleté dieťa), jednak v dôsledku nárastu odôvodnených potrieb v súvislosti s pribúdajúcim vekom alebo zmenou typu školského zariadenia, ktoré dieťa navštevuje, ako aj na strane osoby, ktorá je povinná výživné poskytovať, a to predovšetkým v dôsledku zvýšenia alebo zníženia príjmu, ktorý dosahuje, prípadne inej zmeny majetkových a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľské zmluvy, Ochrana spotrebiteľa, premlčacia doba podľa § 101 OZ, zmluva o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere
Právna veta: Dualistický systém záväzkového práva (vrátane dvojakej úpravy premlčania) v našom právnom poriadku síce dlhodobo funguje, avšak niet rozumného dôvodu na skonštatovanie, že na premlčanie v spotrebiteľsko-právnej, a teda typickej občianskoprávnej veci má dopadať právna úprava regulujúca vzťahy v zásade medzi podnikateľmi, ak Občiansky zákonník ako kódex občianskeho súkromného práva takúto úpravu má a je pre nepodnikateľov výhodnejšia. Ak by na daný právny vzťah bol použitý režim Obchodného zákonníka, najmä ohľadom určenia dĺžky premlčacej doby, došlo by k znevýhodneniu postavenia žalovaných ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo styku s maloletým dieťaťom, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, úprava styku otca s maloletým, rodičovské práva a povinnosti
Právna veta: V zmysle § 28 ods. 2 Zákona o rodine rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia, a teda matka a otec sú pri ich výkone zásadne rovnocenní. Jedným z rodičovských oprávnení, prostredníctvom ktorých má rodič právo podieľať sa na výchove maloletého dieťaťa, ktoré mu nie je zverené do osobnej starostlivosti, je právo styku s maloletým dieťaťom. Pri rozhodovaní o úprave styku s maloletým dieťaťom vždy treba brať do úvahy vek dieťaťa, jeho zdravotný stav, ako aj treba vychádzať z toho, že účelom styku je zaistiť v čo najväčšej miere vytváranie a udržiavanie rodičovského vzťahu a upevňovanie cit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 74 OSP, neosvedčenie nároku na vrátenie výťažku dražby, nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Predbežné opatrenie v zmysle ust. § 74 ods. 1 O.s.p. je možné nariadiť z dvoch dôvodov. Jedným je dočasná úprava právnych pomerov účastníkov, druhým je zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia, ak by mal byť ohrozený. Súd môže nariadiť predbežné opatrenie len v prípade, ak je osvedčená danosť práva. Nariadenie predbežného opatrenia smerujúceho k tomu, aby účastník nenakladal s určitými vecami alebo právami a aby sa niečo zdržal, neodôvodňuje iba domnienka, že bol porušený zákon. Osvedčené musia byť aspoň základné skutočnosti potrebné pre záver o opodstatnenosti nároku, ktorým sa má poskytnúť p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podomový predaj, zdravotná pomôcka vyrobená zo zajačích kožušín, nákup tovaru na splátky, kúpna zmluva s výhradou vlastníckeho práva, právo odstúpiť od zmluvy, výhrada vlastníctva
Právna veta: Inštitút výhrady vlastníctva plní zabezpečovaciu funkciu pre zaplatenie kúpnej ceny za hnuteľnú vec. Pri nesplnení záväzku zaplatiť kúpnu cenu má predávajúci všetky prostriedky ochrany patriace vlastníkovi veci. Ustanovenie o ochrane vlastníctva však nebráni tomu, aby predávajúci uplatnil právo na zaplatenie kúpnej ceny. Z povahy tohto záväzku vyplýva, že právo voľby medzi ochranou poskytovanou vlastníkovi a právom na zaplatenie kúpnej ceny má predávajúci. Nemôže sa však súčasne úspešne domôcť oboch práv. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že navrhovateľ, keďže mu nebola riadne zaplatená kú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o poskytnutí služby, zmluva o dielo na vykonanie ťažby guľatiny, neunesenie dôkazného bremena, dôkazná povinnosť
Právna veta: Zákon pripúšťa skutočnosti alebo dôkazy v odvolacom konaní, v ktorom sa napáda rozhodnutie vynesené v sporovom prvostupňovom konaní, iba v obmedzenom rozsahu. Účastník zásadne nemôže uplatniť v odvolacom konaní tie dôkazy a skutočnosti, ktoré mohol uplatniť, ale neurobil tak v základnom konaní pred súdom prvého stupňa. Tieto dôkazy a skutočnosti nemôže vziať do úvahy ani odvolací súd. Tento prístup je základom neúplného apelačného systému, ktorý nahradil v sporovom konaní predošlý úplný apelačný systém, v ktorom sa bez obmedzenia pripúšťali tzv. nóva. V sporovom konaní sa považuje súd prvého s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: akcesorický záväzok, rozpor so zásadami poctivého obchodného styku, odstúpenie od privatizačnej zmluvy, Záväzkový právny vzťah, privatizačná zmluva
Právna veta: Právne účinky týkajúce sa istiny sa vzťahujú aj na príslušenstvo. V tejto časti odvolací súd poukazuje na rozsudok NS SR sp. zn. 4Obo 37/2007, podľa ktorého, záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je peňažné plnenie, môže byť hlavný alebo vedľajší (akcesorický). O hlavný záväzkový vzťah ide vtedy, ak smeruje jeho kauza priamo k zaplateniu, resp. získanou určitej čiastky peňazí. Vedľajší (akcesorický) záväzkový právny vzťah je okrem iného záväzok (povinnosť) dlžníka zo zmluvy alebo zo zákona zaplatiť veriteľovi úrok ako určitú pomernú časť peňažného záväzku hlavného. Povinnosť dlžníka zaplat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody pre vylúčenie sudcov, nestrannosť zákonného sudcu, nepreukázaný nesprávny úradný postup, konanie o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Právna veta: Z ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (§ 14 a nasl. O.s.p.) predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozhodnúť v súlade so zákonom, objektívne, nezaujato a spravodlivo. Samotný subjektívny názor účastníka konania, že v osobe určitého sudcu sú dané okolnosti vylučujúce ho z prejednávania a rozhodovania veci, nezakladá ešt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: bývalý manžel, neschopnosť sám sa živiť, určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky, príspevok na výživu rozvedeného manžela
Právna veta: Neschopnosť sám sa živiť znamená, že podľa konkrétnych okolností prípadu rozvedený manžel z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, nedostatku pracovných príležitostí, straty kvalifikácie, starostlivosti o dieťa do troch rokov, starostlivosti o invalidné dieťa, neschopnosti vykonávať prácu na základe lekárskeho posudku dosahuje príjmy (z príslušných dávok, ako aj zo zamestnania, výnosy z majetku), ktoré mu neumožňujú pokryť základné životné potreby, pokiaľ iný záver neodôvodňujú ani jeho celkové majetkové pomery. Oprávneným pre priznanie príspevku na výživu rozvedeného manžela je bývalý manžel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, nárok na dávku výsluhového zabezpečenia, primerané hmotné zabezpečenie, žiadosť o priznanie starobného dôchodku, výpočet starobného dôchodku, výsluhový príspevok
Právna veta: Z judikátov Najvyššieho súdu SR jednoznačne vyplýva, že o primeranom hmotnom zabezpečení možno hovoriť iba v tom prípade, ak zodpovedá celej dĺžke poistenia bez ohľadu na to, či poistenie bolo získané v osobitom systéme sociálneho zabezpečenia ako vo všeobecnom, a teda pri posudzovaní nároku poberateľa výsluhového príspevku, ktorý sa iba považuje za výsluhový dôchodok, je treba zohľadniť všetky doby poistenia, teda doby služby z osobitného systému a doby poistenia zo všeobecného systému a je nevyhnutné realizovať výpočet dôchodkovej dávky vo výške zodpovedajúcej rozsahu poistenia vo všeobecnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: nulla poena sine lege, zranenia spôsobené sprchovaním horúcou vodou s následkom smrti, ochrana spoločnosti pred páchateľmi trestných činov, účel trestu, zásady ukladania trestov, zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby
Právna veta: V tejto súvislosti považuje súd za nutné poukázať na základné pravidlá dôležité pri ukladaní trestu. Medzi ne v prvom rade patrí ustanovenie § 34 ods. 1 Tr. zák. zakotvujúce účel trestu, podľa ktorého trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život, a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Trest je opatrením štátneho donútenia, ktoré v mene štátu, na základe a v medziach zákona ukladajú v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepreukázanie psychického týrania a fyzického ubližovania, vyporiadanie BSM, psychické násilie, obmedzenie užívacieho práva k domu patriaceho do BSM
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takéhoto násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo k bytu, patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne z jeho užívania vylúčiť. Účelom úpravy podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je obmedzenie násilného správania manželov pri nezhodách o právach a povinnostiach, vyplývajúcich z ich bezpodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozpory vo výpovediach svedka, svedok ako kamarát obžalovaného, vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky
Právna veta: Trestný zákon výslovne nestanovuje akú presne hladinu etylalkoholu v krvi musí páchateľ trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák. v krvi mať, aby uňho išlo o stav vylučujúci spôsobilosť a teda aj o trestný čin v zmysle citovaného zákonného ustanovenia. Dlhoročná súdna prax však, vychádzajúc z poznatkov lekárskej vedy, ustálila, že žiadny, ani nadpriemerne disponovaný vodič motorového vozidla, nie je schopný bezpečne riadiť motorové vozidlo, pokiaľ hladina alkoholu v jeho krvi dosiahne úroveň najmenej 1,00 g/kg (teda 1 promile). To znamená, že vyššie spomí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: majetkové pomery manželov, požiadavka rovnakej životnej úrovne manželov, určenie výživného na manželku, vyživovacia povinnosť medzi manželmi
Právna veta: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. vzniká uzavretím manželstva a končí sa jeho zánikom. Požiadavka rovnakej životnej úrovne manželov v zmysle § 71 ods. 1 Zákona o rodine je odôvodnená ich rovnakým postavením v rodine a vyplýva aj z ich rovnakých práv a povinností v manželstve (§ 18 Zákona o rodine). Zásada rovnakej životnej úrovne neznamená mechanickú rovnosť medzi manželmi, vyvodzovanú len z ich zárobkov. Aj v tomto prípade platí ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého pri určení výživného súd prihliadne na od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: detský domov, ústavná starostlivosť, neschopnosť rodičov zabezpečiť starostlivosť o dieťa, zverenie maloletej do náhradnej osobnej starostlivosti starej matky, nariadenie ústavnej starostlivosti nad maloletou
Právna veta: S poukazom na ust. § 54 ods. 2 Zákona o rodine, môže súd nariadiť ústavnú výchovu len vtedy, ak výchova mal. dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave, alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o mal. dieťa z iných vážnych dôvodov, mal. dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Nariadeniu ústavnej výchovy by mali zásadne predchádzať iné výchovné opatrenia, ktoré však neviedli k náprave, resp., ktoré sa minuli účinkom. Výnimočnosť prípadu a neúčelnosť iného výchovného opatrenia musi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.