Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nikto nie je povinný obviniť seba samého, dychová skúška na alkohol, spravodlivý proces, práva a povinnosti obvineného, dokazovanie v trestnom konaní
Právna veta: I. Uplatňovanie zásady „nikto nie je povinný obviniť seba samého“, vyplývajúci z čl. 37 ods. 1 a čl. 40 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a výslovne zakotvený v čl. 14 ods. 3 písm. g) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, má chrániť obvineného pred bezprávnym donucovaním zo strany štátnych orgánov a tým prispievať k zaisteniu spravodlivého procesu. Právo neprispievať k vlastnému obvineniu sa v prvom rade týka rešpektovania vôle obvineného mlčať, ako aj neprispieť ku svojmu obvineniu a usvedčeniu iným aktívnym konaním. Obvineného však možno podrobiť strpeniu dôkazných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, Invalidný dôchodok, posudkoví lekári, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
Právna veta: Podľa § 71 ods.1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok (§ 71 ods.2 zákona). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že na uznanie invalidity nepostačuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Musí ísť o taký dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý súčasne spôsobuje pokles s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, čerpanie rodičovskej dovolenky, poistenie v nezamestnanosti, výška dávky v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti
Právna veta: Úmysel zákonodarcu, aby obdobie čerpania rodičovskej dovolenky bolo na nárok na dávku v nezamestnanosti započítané do obdobia poistenia v nezamestnanosti, sa prejavil aj v zmene ustanovenia § 108 ods.3 zákona. Podľa § 108 ods.3 zákona v znení účinnom od 1.2.2010 ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú tri roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti poistenca uvedeného v § 104 ods. 1, alebo nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti poistenca uvedeného v § 104 ods. 2, denný vymer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: poľovnícke združenie, správny delikt, výrok rozhodnutia , kárne opatrenie, odvolanie voči kárnemu opatreniu, vylúčenie z poľovníckeho združenia, význam výrokovej časti rozhodnutia, zásady administratívneho trestania
Právna veta: V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorými sú nepochybne i rozhodnutia o iných správnych deliktoch, je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý. To je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Takáto miera podrobnosti je nevyhnutná pre celé sankčné konanie, a to najmä z dôvodu vylúčenia prekážky litispendencie, dvojitého postihu pre rovnaký skutok, pre vylúčenie prekážky veci rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: strata platnosti rozhodnutia, odstrel medveďa hnedého, povolenie výnimky na odstrel chráneného živočícha, premnoženie medveďa v poľovnom revíri, zastavenie konania
Právna veta: Podľa § 82 ods. 9 písm. a) zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane prírody“) orgán ochrany prírody konanie podľa tohto zákona zastaví, ak dôvod na konanie odpadol. Podľa § 89 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane prírody rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané. Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na uvedené zákonné ustanovenia ako aj stanovisko správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č. Snj 72/2013, z 24. júna 2014, podľa ktorého neplatnosť povolenej výnim ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zníženie invalidného dôchodku, rozhodnutie nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť, starobný dôchodok v súbehu s invalidným dôchodkom, rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne
Právna veta: O znížení dávky, v danom prípade o znížení invalidného dôchodku, je potrebné rozhodnúť, teda vydať rozhodnutie. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredia o dôchodkovej dávke (§ 179 ods.1 písm. a/ bod 1 zákona) sa vydáva písomne, musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie povinnosti nahradiť trovy konania. V odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: zásada kontradiktórnosti, zastavenie exekúcie , právo na kontradiktórny proces, nespôsobilosť notárskej zápisnice byť exekučným titulom
Právna veta: Zásada kontradiktórnosti ako základnej súčasti práva na spravodlivý proces znamená, že obom stranám konania musí byť daná možnosť zoznámiť sa so stanoviskami a dôkazmi predloženými súdu s cieľom ovplyvniť jeho rozhodnutie - či už protistranou alebo na konaní nezúčastneným subjektom, od ktorého si prípadne súd takéto vyjadrenie alebo dôkaz mohol vyžiadať – a vyjadriť sa k nim (porovnaj Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 740). Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka vydaného Vedou, vydavateľstvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezákonne zložený súd, zásadné porušenie práva na obhajobu, porušenie ustanovení o povinnej obhajobe, súd obsadený v rozpore s ustanoveniami určujúcimi zloženie súdneho orgánu, právo na obhajobu každého, proti komu je vedené trestné stíhanie
Právna veta: Nezákonne zloženým súdom sa rozumie súd, ktorý je obsadený v rozpore
s ustanoveniami určujúcimi zloženie súdneho orgánu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť.
Zásadným porušením práva na obhajobu (§ 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.) sa rozumie
najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe alebo stav, keď obvinený po určitú časť
trestného konania nemal obhajcu napriek tomu, že ho mal mať, keď orgány činné v trestnom
konaní alebo súd, v tomto čase skutočne vykonávali úkony trestného konania, ktoré smerovali
k vydaniu meritórneho rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté dovolaním.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výklad a aplikácia ustanovení právnych predpisov, súd doslovným znením zákonného ustanovenia viazaný, požiadavka ústavne súladného výkladu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, nejasnosť alebo nezrozumiteľnosť znenia ustanovenia právneho predpisu
Právna veta: „pri výklade a aplikácii ustanovení právnych predpisov je nepochybne potrebné vychádzať prvotne z ich doslovného znenia. Súd však nie je doslovným znením zákonného ustanovenia viazaný absolútne. Môže, ba dokonca musí sa od neho odchýliť v prípade, keď to zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona, systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne súladného výkladu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky). Samozrejme, že sa v takýchto prípadoch musí zároveň vyvarovať svojvôle a svoju interpretáciu právnej normy musí založiť na ra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, zločinecká skupina, členstvo v zločineckej skupine , trestná činnosť, člen nebezpečného zoskupenia
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právne vzťahy uzatvorené na dobu určitú a na dobu neurčitú, záväzkový vzťah uzatvorený na dobu určitú, charakter záväzku, doba platnosti vyjadrená dostatočne zrozumiteľným spôsobom, smrť oprávnenej osoby, zmluva o dôchodku
Právna veta: Občiansky zákonník vo viacerých svojich ustanoveniach rozlišuje právne vzťahy uzatvorené na dobu určitú a na dobu neurčitú. Pre záväzkový vzťah uzatvorený na dobu určitú je typické, že je časovo ohraničený a zaniká uplynutím času, na ktorý bol dojednaný (§ 578 Občianskeho zákonníka). Ide napríklad o zmluvu o ubytovaní, sprostredkovateľskú zmluvu, zmluvu o preprave či poistnú zmluvu. Charakter záväzku vyplýva jednak priamo z jednotlivých dojednaní zmluvných strán, zo zákona alebo aj zo samotnej podstaty a účelu záväzku. Ak má byť záväzkový vzťah dojednaný na dobu určitú, musí byť doba jeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: poplatková povinnosť, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, odňať možnosť konať pred súdom, súd vyzve účastníka
Právna veta: Pokiaľ súd prvého stupňa v danej veci vychádzal z toho, že poplatková povinnosť navrhovateľa vznikla vytvorením súdneho spisu a preto správne vyrubil za tento úkon poplatok, čim teda nešlo zo strany súdu prvého stupňa a ani odvolacieho súdu o nesprávny právny postup, resp. nesprávne právne posúdenie veci a uvedeným postupom súdov navrhovateľovi ako účastníkovi konania sa neodňala možnosť konať pred súdom v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p. K tvrdeniu navrhovateľa, že v roku 2006 podal návrh na začatie konania na súde, o ktorom má súd konať a vo veci rozhodnúť je potrebné uviesť, že popl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, návrh žalovanej na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, slobodná matka, nepriaznivá osobná a majetková situácia žalovanej
Právna veta: Úvaha súdu o vhodnosti delegácie zahŕňa komplexné posúdenie predmetu konania a pomerov účastníkov na oboch procesných stranách. Súd prihliada na pomery a dopad prípadného prikázania veci tak na strane účastníka, ktorý vhodnú delegáciu navrhuje, ako aj na pomery a dopad prípadnej delegácie veci na ostatných účastníkov. Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú najmä také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie veci iným ako príslušným súdom. Nemožno pritom opomenúť, že prikázanie veci inému súdu je výnimko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: písomná forma, synalagmatické záväzky medzi obchodnými partnermi pri uzatváraní kúpnych zmlúv, náročnosť pri preukazovaní reálneho základu deklarovaných zdaniteľných plnení, nevystavenie dodacích listov a potvrdení o prevzatí alebo dovoze, kúpna zmluva
Právna veta: Synalagmatické záväzky medzi obchodnými partnermi pri uzatváraní kúpnych zmlúv nemusia mať
obligatórne v zmysle Obchodného zákonníka písomnú formu, avšak využitie zmluvnej voľnosti pri ich
realizácii - nevystavením si dodacích listov, potvrdení o prevzatí, o dovoze, zvyšuje náročnosť pri
preukazovaní reálneho základu deklarovaných zdaniteľných plnení. V prípade vzniku pochybností,
zaťažuje dôkazné bremeno žalobcu, nie daňové orgány (§ 29 ods. 8 zákona o správe daní).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: návrh na odňatie a prikázanie veci, neodňatie trestnej veci Krajskému súdu, namietka zaujatosti, návrh na delegáciu
Právna veta: Podľa existujúcej súdnej praxe námietka zaujatosti vznesená procesnou stranou proti všetkým sudcom konkrétneho súdu sa považuje za návrh na delegáciu v zmysle ustanovenia § 23 Tr. por. Toto ustanovenie sa vzťahuje na situáciu, kedy z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa, o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Význam, resp. dôležitosť dôvodu na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: spochybniť závery znalca, správny súd, neúplnosť spisov správneho orgánu , znalecký posudok
Právna veta: I. Ak konajúci správny súd aplikuje zrušovací titul obsiahnutý v ustanovení § 250j ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, musí konkretizovať v rámci argumentačných bodov úroveň vadnosti zistení skutkového stavu, t.j. neúplne alebo nedostatočne, za tým účelom, aby správny orgán ako účastník súdneho prieskumu bol zákonným spôsobom poučený o svojich pochybeniach a bol mu naznačený spôsob nápravy. II. Formálny obsah znaleckého posudku ako výsledku špecializovanej odbornej činnosti vykonanej za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada dvojinštančnosti konania, relevantná otázka vznesená odvolateľom v prejednávanej veci predmetom posúdenia odvolacieho správneho orgánu, odlišné skutkové a právne posúdenie, koncentračná zásada
Právna veta: Popri niektorých zásadách, ako sú napríklad zásady legality, materiálnej pravdy alebo legitímneho očakávania, ovláda tiež správne konanie aj zásada jednotnosti (dvojinštančnosti) konania, ako aj koncentračná zásada. Predposledne uvedená zásada správneho konania ukladá povinnosť odvolaciemu správneho orgánu, že každá relevantná otázka (najmä právna) vznesená odvolateľom v prejednávanej veci musí byť predmetom posúdenia odvolacieho správneho orgánu. Pokiaľ odvolací správny orgán nachádza odlišné skutkové (právne) posúdenie, potom musí vydať rozhodnutie zrušujúceho alebo iného negatívneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: advokát vykonávajúci advokáciu samostatne, konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť v zozname advokátov, oprávnenie na vykonávanie advokácie zaniklo, výkon advokácie pozastavený, advokát
Právna veta: „Fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie advokácie“, je teda iba advokát vykonávajúci advokáciu samostatne a iba v prípade, ak nemá výkon advokácie pozastavený. Na tomto závere nič nemôže zmeniť ani skutočnosť, že aj advokát - konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou zapísaný. Ako správne uviedol Najvyšší súd - tento zápis je podmienkou na to, aby mohol advokát v mene a na účet iného subjektu (spoločnosti s ručením obmedzeným) advokáciu vykonávať. „Fyzickou osobou, ktorej oprávnenie na vykonávanie advokácie z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, návrh obžalovaného na odňatie a prikázanie veci, delegácia veci, nevylúčenie sudcov z vykonávania úkonov trestného konania
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosti o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v trestnom konaní. Z dikcie citovaného ustanovenia vyplýva, že zákon taxatívne vymenúva dôvody vzniku pochybností o nezaujatosti toho - ktorého orgánu a pre ktoré v prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin krádeže, neprípustnosť dovolania, rozhodnutie o dovolaní na neverejnom zasadnutí, rozhodnutie o premene trestu povinnej práce
Právna veta: Trestný poriadok síce nevymedzuje pojem vec právoplatne skončená, ale z výkladu jeho ustanovení § 368 až § 392 (o dovolaní) je logické prijať záver, že uvedený pojem napĺňajú len rozhodnutia týkajúce sa merita veci, teda rozhodnutia, ktorým sa končí trestné stíhanie obvineného ako celok. Odporovalo by logickým zámerom zákona (Trestného poriadku), ak by mimoriadnym opravným prostriedkom - dovolaním bolo prípustné napadnúť aj iné rozhodnutia súdov prvej či druhej inštancie nie vo veci samej, teda tie, ktorými bolo rozhodnuté len o parciálnych otázkach. Takými sú z pohľadu celého trestného stíhan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť obnovy konania podľa § 250s OSP, obnova konania , návrh navrhovateľov na obnovu konania
Právna veta: Obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok je v zásade v konaniach podľa 5. časti O.s.p. neprípustná. Opravný prostriedok (t.j. aj obnova konania) je prípustný, len ak je to ustanovené v tejto časti. Tak je tomu napríklad v ustanovení § 250ja ods. 1 a ods. 5 O.s.p. alebo v ustanovení § 250s. Vzhľadom k tomu, že piata časť O.s.p. je špeciálnou úpravou vo vzťahu k všeobecnej (prvej, tretej a štvrtej) časti O.s.p., ustanovenia piatej časti sa použijú prioritne, a v prípade, ak niečo nie je upravené, použijú sa subsidiárne ustanovenia všeobecnej (prvej, tretej a štvrtej) časti O.s.p.. Platí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: poskytovanie peňažných príspevkov, poskytovanie sociálnych služieb, právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkoch, poskytnutie finančných prostriedkov, prekonanie sociálnych dôsledkov vyplývajúcich z ťažkého zdravotného postihnutia, finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby
Právna veta: Z vyššie citovaných ustanovení vyplýva, že zákonodarca v zákone o peňažných príspevkoch upravil kompenzáciu (t. j. zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia) tak, že sa uskutočňuje formou o. i. poskytovania peňažných príspevkov a poskytovania sociálnych služieb. Vzhľadom k tomu, že tieto inštitúty sú z hľadiska predmetu rozdielne, sú upravené v osobitných zákonoch. Z predmetu zákona o peňažných príspevkoch vyplýva, že upravuje najmä právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkoch a iné. Pod poskytovaním peňažných príspevkov sa rozumie poskytnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o väzbe obvineného, vyhodnocovanie dôkazov z hľadiska otázky viny, existencia istého stupňa dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu, väzba
Právna veta: Najvyšší súd opakovane zdôrazňuje, že pri rozhodovaní o väzbe obvineného nie je
možné vyhodnocovať jednotlivé dôkazy z hľadiska otázky viny, ale v tomto štádiu konania
len z hľadiska existencie istého stupňa dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu
a z tohto pohľadu hodnotí aj v prípravnom konaní doposiaľ vykonané dôkazy.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: skutočnosti vedúce k uloženiu sankcie, sankcia nápravným prostriedkom, primeranosť a účelnosť sankcie, uložená sankcia v rozsahu ktorý zákon pripúšťa, priestupky na úseku pozemných komunikácií
Právna veta: Nie je totiž postačujúce, ak je uložená sankcia v rozsahu, ktorý síce zákon pripúšťa, ale správny orgán
musí v odôvodnení rozhodnutia uviesť skutočnosti, ktoré ho viedli k uloženiu sankcie aj pokiaľ ide o jej
výšku. Sankcia nemá byť pomstou, ale nápravným prostriedkom, ktorý má viesť priestupcu k zmene
svojho postoja k priestupku - ku konaniu, ktorého sa dopustil a za ktorý bol postihnutý. Sankcia musí
byť i spravodlivá v zmysle primeranosti, účelnosti a odôvodnenosti, pretože inak by neviedla k náprave,
ale naopak k vzdoru a odporu voči orgánom štátu a k opakovanému porušovaniu zákonov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pravá a nepravá retroaktivita, práva alebo povinnosti založené právnymi skutočnosťami na základe skoršieho právneho predpisu, zmeny práv ktoré vznikli za platnosti skoršieho zákona, právam nadobudnutým za skoršej právnej úpravy priznáva odo dňa účinnosti neskoršej právnej úpravy nový obsah, stav ktorý nastal za skôr platnej a účinnej právnej úpravy
Právna veta: Pri pravej retroaktivite zákonodarca v novom právnom predpise neuzná práva alebo povinnosti založené právnymi skutočnosťami, ktoré sa ako právne skutočnosti uznávali na základe skoršieho (predchádzajúceho) právneho predpisu. O pravú retroaktivitu ide napr. vtedy, keď neskorší právny predpis so spätnou účinnosťou (s dopadom do minulosti) upravuje vzťahy, ktoré vznikli v minulosti. V dôsledku toho nastáva stav, v rámci ktorého účinnosť neskoršieho právneho predpisu nastáva skôr ako jeho platnosť (skôr, než začal existovať). Pri nepravej retroaktivite zákonodarca uznáva právne skutočnosti, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť podrobiť sa rozhodcovskému konaniu, uplatnenie námietok povinným, platne uzavretá rozhodcovská zmluva, konanie o vydanie poverenia súdnemu exekútorovi ako kontradiktórne konanie, nariadenie pojednávania dovolacím súdom, námietky povinného proti exekúcii, "efektu prekvapenia" voči povinnému
Právna veta: 1) V nadväznosti na uvedené ústavný súd poukazuje aj na systematickú súvislosť medzi § 44 ods. 2 a § 44 ods. 5 Exekučného poriadku, z ktorej možno vyvodiť, že okrem prípadov výslovne uvedených v odseku 5 nie je konanie o vydanie poverenia súdnemu exekútorovi kontradiktórnym konaním, pričom účasť povinného sa v ňom predpokladá len výnimočne, a to v takých prípadoch, kde mu treba vytvoriť priestor na uplatnenie prípadných námietok [napríklad v podobe návrhu na samostatné (ne)uznanie exekučného titulu]. Navyše, vzhľadom na účel exekúcie je opodstatnené vytvorenie určitého "efektu prekvapenia" voč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: informovanie verejnosti obcou, podklad pre vypracovanie návrhu vyhlasovacieho predpisu, uplatňovanie pripomienok verejnosťou, pripomienkový režim v zmysle zákona 543/2002, Zákon o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, rozsah samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy, povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti
Právna veta: V ustanovení § 50 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. má vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku, obec a dotknutý orgán štátnej správy právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru alebo jeho verejného oznámenia podať k nemu písomné pripomienky orgánu ochrany prírody. V tomto ustanovení je taxatívne stanovený okruh aktívne legitimovaných osôb oprávnených pripomienkovať predmetný zámer. Samotné informovanie verejnosti zabezpečuje príslušná obec, ktorá je podľa § 50 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. povinná do 15 dní od doručenia oznámenia zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uplatnenie nárokov vlastníka stavby na súde, rozdiel medzi skutočným právnym stavom a jeho zápisom v katastri nehnuteľností, vklad do katastra nehnuteľnosti, hodnovernosť údajov katastra, spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra, úrad geodézie, kartografie a katastra slovenskej republiky, kataster nehnuteľností, vlastnícke právo podľa § 123 OZ, základné požiadavky na stavby
Právna veta: Uplatneniu nárokov vlastníka stavby na súde nemôže brániť skutočnosť, že táto (zväčšenie pôvodnej stavby o prístavbu tak ako bola v príslušných dokladoch označovaná) nie je v katastri nehnuteľností zapísaná aj s údajmi, ktorými má byť označená [§ 7 písm. b) zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov]. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorá sa zapisuje do katastra nehnuteľností, nemožno síce bez vkladu do katastra previesť, avšak existencia tohto práva nie je na údajoch katastra závislá. To napokon vyplýva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, účastníci v konaní pred správnym súdom , povinné právne zastúpenie pred správnym súdom, právny záujem na výsledku konania
Právna veta: Navyše, úprava účastníkov v rámci konania pred správnym súdom (§ 250 ods. 1 OSP) predpokladá osobu zúčastnenú na konaní pred správnym súdom, ktorou je účastník správneho konania, ktorého práva a povinnosti by mohli byť zrušením správneho rozhodnutia dotknuté. Naproti tomu vedľajším účastníkom v civilnom súdnom konaní podľa § 93 ods. 1 OSP je každý, kto má právny záujem na výsledku konania. Z uvedeného vyplýva, že pojem "vedľajší účastník", typický pre civilné súdne konanie, je pojem širší (t. j. zahŕňa viacero potenciálnych subjektov) ako "osoba zúčastnená na konaní" v zmysle § 250 ods. 1 OSP. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úkon správneho orgánu, povinnosť vo veci konať a rozhodnúť, preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, rozhodnutie správneho orgánu , konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, žalovaný správny orgán podľa § 250 ods. 4 OSP, použitie Civilného sporového poriadku, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: Rozhodnutím správneho orgánu je každé rozhodnutie, ktorým sa zakladajú, menia, rušia alebo môžu byť priamo dotknuté práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb. Takéto rozhodnutie možno vydať vo formalizovanom procese (druhu správneho konania) alebo aj mimo takého formalizovaného procesu, bez uplatnenia konkrétnej procesnej úpravy. ... Preskúmaniu rozhodnutia nebráni, ak správny orgán použije formu, ktorá neobsahuje všetky inak predpísané náležitosti správneho rozhodnutia podľa všeobecných alebo osobitných procesných predpisov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podmienky konania o námietke zaujatosti, funkcia sudcu ústavného, prípad nedostatku podmienok konania, podmienky rozhodovania o vylúčení sudcu pre jeho predpojatosť, konanie o odmietnutí sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, zastavenie konania, ústavné právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods.2 ÚSR
Právna veta: Zo znenia § 27 a § 28 zákona o ústavnom súde ďalej ústavný súd vyvodzuje, že medzi podmienky rozhodovania o vylúčení sudcu pre jeho predpojatosť, resp. medzi podmienky konania o námietke zaujatosti patrí nepochybne aj to, že osoba, o vylúčení ktorej sa má rozhodovať, samotnú funkciu sudcu ústavného súdu vykonáva. V danom prípade však už táto podmienka splnená nie je, preto ústavný súd v zmysle § 31a zákona o ústavnom súde analogickým použitím § 104 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku o zastavení konania v prípade nedostatku podmienok konania, ktoré nemožno odstrániť, dospel k záveru, že pokiaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonávanie dôkazov podľa OSP, odňatie možnosti konať ako dôvod dovolania, vykonávanie dokazovania súdom, procesná vada v zmysle § 237 O. s. p., neúplnosť skutkových zistení
Právna veta: Dokazovanie je časť občianskeho súdneho konania, v rámci ktorej si súd vytvára poznatky, potrebné na rozhodnutie vo veci. Právomoc konať o veci, ktorej sa návrh týka, v sebe obsahuje i právomoc posúdiť to, či a aké dôkazy na zistenie skutkového stavu sú potrebné a akým spôsobom sa zabezpečí dôkaz na jeho vykonanie (I. ÚS 52/03). Súd v občianskom súdnom konaní nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy. Posúdenie návrhu na vykonanie dokazovania a rozhodnutie, ktoré z nich budú v rámci dokazovania vykonané, je vždy vecou súdu (viď ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie veci do vlastníctva jednému z manželov, rozdielnosť podielov manželov, vyporiadanie BSM súdom, vznik práva na majetkový podiel, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, nadobudnutie veci za trvania manželstva
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje a zároveň sa stotožňuje s právnym názorom uvedeným v náleze ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 537/2012 (na ktorý poukázala aj sťažovatežka vo svojej sťažnosti), keď ústavný súd si osvojil právny názor vyjadrený v rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 22 Cdo 2914/99 a vzťahujúcim sa aj na posudzovanú vec, podža ktorého znenie § 150 Občianskeho zákonníka nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie i udržanie spoločnej veci, a to tak, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo informáciu ďalej rozširovať, sloboda prejavu a právo na informácie, právo na informácie, osoby povinné sprístupňovať informácie, podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov , prijímanie a vyhľadávanie informácií
Právna veta: Ústavný súd už v minulosti (II. ÚS 28/96, II. ÚS 7/00, III. ÚS 169/03) vyslovil, že sloboda prejavu a právo prijímať, vyhľadávať a rozširovať idey a informácie sa zaručuje každému jednotlivcovi ako jeho základné právo. Slobodou prejavu človeku umožňuje vysloviť alebo zamlčať svoje city, myšlienky a názory. Prostredníctvom práva prijímať, vyhľadávať a rozširovať idey a informácie sa každému umožňuje dozvedieť sa informáciu a získať informáciu do svojej dispozičnej sféry a v nej informáciu spracovať pre svoju potrebu i potrebu iných, keďže v súlade s ústavou k nemu patrí aj právo informáciu ďale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: požiadavka uvedenia dátumu narodenia osôb podporujúcich petíciu, petícia podpísaná voličmi územného obvodu, podanie a vybavenie petície, petičný výbor, petičné právo, všeobecné ústavné princípy
Právna veta: Na prvý pohľad síce to tak vyzerá, že § 14 ods. 6 zákona č. 303/2001 Z. z. obsahuje komplexnú úpravu náležitostí petície, avšak je nutné dodať, že ide o petíciu podpísanú voličmi volebného obvodu. V tejto súvislosti je preto potrebné z hľadiska náležitostí petície citované ustanovenie zákona č. 303/2001 Z. z. vykladať za pomoci všeobecného právneho predpisu, ktorý obsahuje všeobecnú, komplexnú úpravu petičného práva, a to petičný zákon a konkrétne obsah § 4 ods. 1 petičného zákona, ktorý ustanovuje požiadavku uvedenia dátumu narodenia osôb podporujúcich petíciu tam, kde osobitný predpis ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ktitériá zohľadňované pri riešení otázky ochrany osobnostných práv, bežná periodická tlač, sloboda prejavu, ochrana osobnosti, evidovanie periodickej tlače, informovanie najširšej verejnosti
Právna veta: Jedným z predpokladov vzniku zodpovednosti za zásah do osobnosti fyzickej osoby je jeho neoprávnenosť... Ústavný súd považuje skutkové i právny závery krajského súdu, ktorý sa stotožnil so závermi okresného súdu, keď tento konštatoval, že "bežná periodická tlač, určená na informovanie najširšej verejnosti (na rozdiel napr. od odborných publikácií), sa v konkrétnych prípadoch musí (s ohžadom na rozsah jednotlivých príspevkov a čitateľský záujem) uchyľovať k istým zjednodušeniam. Nemožno pritom bez ďalšieho tvrdiť, že každé zjednodušenie (či skreslenie) musí viesť nutne k zásahu do osobnostných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena súdneho rozhodnutia o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských práv a povinností, zdravý vývin maloletého dieťaťa, zákaz styku rodiča s dieťaťom, záujem dieťaťa, vyhľadávacia činnosť, ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine
Právna veta: Zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom predstavuje podľa názoru ústavného súdu vážny zásah do práv a právom chránených záujmov maloletého dieťaťa, ako aj jeho rodiča. Každý takýto zásah musí byť preto náležite dôvodný, pretože v dôsledku zákazu styku môže dôjsť k ďalšiemu ochladeniu citových väzieb medzi rodičom a dieťaťom a prehĺbeniu narušenia vzájomných vzťahov, pretože sa ním rodičovi celkom odoberá právo stýkať sa s dieťaťom, a to akýmkoľvek spôsobom. Vo výnimočných prípadoch, pokiaľ to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa a všeobecný súd styk rodiča s maloletým dieťaťom zakáže, musí byť j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obnova konania v sporovom konaní, zmena alebo zrušenie právoplatného rozhodnutia, náprava skutkových omylov, neprípustnosť navrátenia lehoty na obnovu konania
Právna veta: Obnova konania je v občianskom súdnom konaní mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý je spôsobilý vyvolať zmenu alebo zrušenie právoplatného rozhodnutia. Predstavuje zákonom povolenú odchýlku od zásadnej požiadavky, ktorou je záväznosť a nezmenitežnosť právoplatných rozhodnutí. Obnova konania však nie je generálne použitežná a možno ju povoliť len vo výnimočných prípadoch. Základná idea mimoriadnych opravných prostriedkov totiž vychádza z toho, že právna istota a stabilita nastolené právoplatným rozhodnutím sú v právnom štáte (čl. 1 ods. 1 ústavy) narušitežné len mimoriadne a výnimočne. Účelo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, prípustnosť dovolania, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, dovolacie dôvody, zastavenie konania ex offo
Právna veta: Podža § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde sťažnosť možno podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovatež mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť. Nedodržanie uvedenej lehoty je zákonom ustanoveným dôvodom na odmietnutie sťažnosti ako podanej oneskorene podža § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde. V prípade podania sťažnosti po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty neumožňuje zákon o ústavnom súde zmeškanie tejto lehoty odpustiť, pretože to kogent ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, konanie vo veciach starostlivosti o maloletých, dočasná úprava pomerov účastníkov , osvedčenie danosti práva
Právna veta: Predbežné opatrenia sa podľa ich obsahu nariaďujú najmä podľa ustanovenia § 76 ods. 1, v ktorom je uvedený exemplifikatívny výpočet predbežných opatrení. Súd preto pri poskytovaní ochrany predbežným opatrením použije výrok, ktorý svojou povahou najviac zodpovedá osvedčenému právu bez ohľadu na to, či tento výrok má normatívny základ v ustanovení § 76 ods. 1 OSP...V konaní týkajúcom sa starostlivosti o maloleté deti možno použiť aj predbežné opatrenie; treba však starostlivo uvážiť, či sú na takéto opatrenie splnené všetky zákonné podmienky (R 16/1966). Odvolací súd k veci ďalej dodáva, že pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučné konanie, neprijateľné zmluvné podmienky, rozhodcovská zmluva, akceptácia rozhodnutia majúceho účinky paaktu, rozsudok rozhodcovského súdu ako exekučný titul
Právna veta: Oprávnený nemôže očakávať od súdu len akési „formálne“ odklepnutie exekúcie. Exekučné konanie je konanie, v ktorom sa má poskytnúť spravodlivá ochrana práv, a to aj práv povinného v zmysle tak judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (Oceano Grupo Editorial, Asturcom, Mostaza Claro, Pannon), ako aj v zmysle primárneho práva EÚ Charty základných práv Európskej, únie, ktorá predpokladá vysoký stupeň politiky ochrany spotrebiteľa (čl. 38), a to všetko v záujme vyššej kvality života a ochrany hospodárskych záujmov spotrebiteľov (čl. 169 Zmluvy o fungovaní Európskej ún ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: priznanie hlasovacích práv veriteľovi popretej pohľadávky, možnosť domáhať sa zrušenia prijatého uznesenia schôdze veriteľov, kvalifikovaná účasť v právnickej osobe, právo veriteľov poprieť v konkurznom konaní pohľadávku iného veriteľa, rozpor napadnutého uznesenia so zákonom
Právna veta: 1) Zo znenia označeného ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že všeobecné súdy príslušné v konkurznom konaní konať (ďalej len „konkurzný súd“) majú právomoc rozhodnúť o priznaní hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou v prípade, ak pohľadávka veriteľa bola účinne popretá iným veriteľom a veriteľ popretej pohľadávky doručí správcovi podnet na predloženie veci príslušnému konkurznému súdu na účely priznania hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou. Konkurzný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie základného práva na zákonného sudcu, základné zásady činnosti súdov, zákonný sudca
Právna veta: Prvoradým účelom základného práva na zákonného sudcu vyplývajúceho z čl. 48 ods. 1 ústavy a čl. 38 ods. 1 listiny je zabrániť tomu, aby súd, ktorý má konkrétnu vec prerokovať a rozhodnúť o nej, bol obsadený spôsobom, ktorý by sa dal označiť za svojvoľný alebo prinajmenšom za účelový. Toto základné právo je konkretizované v procesných kódexoch a pre posudzovaný prípad v Občianskom súdnom poriadku a v predpisoch upravujúcich organizáciu súdnictva a postavenie sudcov. Z týchto zákonných úprav vyplýva, že pojem zákonného sudcu je defin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ochrana veriteľov pri uspokojovaní ich pohľadávok , právna subjektivita obchodnej spoločnosti, úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, dodatočná likvidácia majetku bývalej spoločnosti, účastníctvo v exekučnom konaní, likvidácia spoločnosti, hmotnoprávna subjektivita
Právna veta: Podľa § 72a Obchodného zákonníka ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra a ak sa zistí ďalší majetok spoločnosti, rozhodne súd na návrh štátneho orgánu, bývalého štatutárneho orgánu, jeho člena alebo spoločníka, veriteľa, dlžníka alebo z vlastného podnetu o dodatočnej likvidácii majetku bývalej spoločnosti a vymenuje likvidátora. Na vymenovanie likvidátora sa nepoužijú ustanovenia § 71 ods. 1. Po právoplatnosti rozhodnutia súd zapíše likvidátora do obchodného registra. Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii. Pohľadávky voči spoločnosti, ktoré nebolo mož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o námietke zaujatosti, zloženie súdu, hlavné konanie a rozhodnutie
Právna veta: Z rozhodovacej činnosti ESĽP v spojitosti s čl. 6 ods. 1 dohovoru tiež vyplýva, že súd, ktorý prerokováva námietku účastníka konania o zaujatosti sudcu, nerozhoduje o merite veci (sťažnosť č. 19231/91, rozhodnutie z 9. januára 1995). Jeho rozhodnutie sa týka len zloženia súdu, ktoré nie je „občianskoprávneho charakteru“ v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru, pretože ide o právo procesné. Pokiaľ by malo zloženie súdu vplyv na hlavné konanie a rozhodnutie na ňom prijímané, je potrebné pripomenúť, že podstata konania sa musí priamo týkať práv a záväzkov súkromného c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť verejného funkcionára podať príslušné oznámenie za prechádzajúci rok, oprávnenie výboru kontrolovať splnenie povinnosti verejným funkcionárom, zabránenie rozporu verejného a osobného záujmu, zneužívanie verejnej funkcie
Právna veta: Inými slovami, napríklad o porušení povinnosti ustanovenej verejnému funkcionárovi v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, spočívajúcej v jeho povinnosti podať príslušné oznámenie za prechádzajúci rok do 31. marca nasledujúceho roku sa môže výbor v rámci svojej kontrolnej právomoci dozvedieť najskôr až 1. apríla daného roku, keď si mal verejný funkcionár túto svoju povinnosť splniť, pričom však v tom čase už verejný funkcionár nemusí verejnú funkciu vykonávať a na tento účel už ani nemusí byť považovaný za verejného funkcionára. Z uvedeného vyplýva, že v prípade stotožn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Dovolanie, Mimoriadny opravný prostriedok - dovolanie, Lehota na podanie sťažnosti proti rozsudku krajského súdu , Pochybenie v postupe a rozhodnutí dovolacieho súdu, Preskúmanie rozhodnutia odvolacieho súdu, ústavná sťažnosť
Právna veta: 1. Nad rámec k tomu ústavný súd poznamenáva, že ak by mal lehotu na podanie sťažnosti proti rozsudku krajského súdu považovať za zachovanú, a to v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorej dvojmesačná lehota na podanie sťažnosti ústavnému súdu začne plynúť dňom doručenia rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku (dovolaní) a je považovaná za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu, v tomto prípade vo vzťahu k rozsudku krajského súdu (obdobne napr. I. ÚS 169/09, I. ÚS 69/2010, IV. ÚS 58/01), pri posudzovaní otázky dodržania lehoty na po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zamietnutie dovolania podľa § 392 ods. 1 Tr. por., odmietnutie dovolania podľa § 382 Tr. por., nemožnosť podať dovolanie v tej istej veci, analógia v trestnom práve, vecné preskúmanie dôvodov dovolania
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu nemožno stotožňovať dôvod odmietnutia dovolania podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku so zamietnutím dovolania podľa § 392 ods. 1 Trestného poriadku. K uvedenému záveru možno dospieť v prvom rade gramatickým výkladom predmetných ustanovení Trestného poriadku. Relevantná formulácia v § 382 písm. c) Trestného poriadku je "nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371". Podľa komentára k Trestnému poriadku (ASPI - Kolektív: Minárik, Š.) súd postupuje podľa tohto ustanovenia "ak podané dovolanie neobsahuje žiadny dôvod v zmysle § 371". Relevantná formulácia v § 392 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: inštitút odkladného účinku, dokonanie verejnoprávneho deliktu, zákazu výkonu funkcie nezlučiteľnej s výkonom verejnej funkcie , návrh verejného funkcionára na preskúmanie rozhodnutia výboru ústavným súdom , povinnosť verejného funkcionára skončiť funkciu nezlučiteľnú s výkonom funkcie verejného funkcionára, recidíva pri páchaní trestnej činnosti
Právna veta: 1) Účelom celého čl. 5 ústavného zákona je akcentovanie verejného záujmu na riadnom výkone verejnej funkcie, a to prostredníctvom úpravy obmedzenia spočívajúceho v zákaze výkonu funkcie nezlučiteľnej s výkonom funkcie verejného funkcionára. Ústavný zákon upravuje zákaz výkonu funkcie nezlučiteľnej s výkonom funkcie verejného funkcionára (čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona). Na tento účel je logickou povinnosťou verejného funkcionára v prípade výkonu takejto funkcie nezlučiteľnej s výkonom verejnej funkcie skončiť výkon funkcie nezlučiteľnej s výkonom verejnej funkcie. Ústavodarca upravil v čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, podnet na podanie mimoriadneho dovolania, vzatie mimoriadneho dovolania späť
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti uvádza, že § 243e ods. 1 OSP neukladá povinnosť (nezakladá právny nárok) vyhovieť každému podnetu na podanie mimoriadneho dovolania. Je na voľnej úvahe generálneho prokurátora rozhodnúť, či podá, alebo nepodá mimoriadne dovolanie. Oprávnenie na podanie mimoriadneho dovolania nemá charakter práva, ktorému je poskytovaná ústavnoprávna ochrana (napr. II. ÚS 42/01, I. ÚS 67/02, III ÚS 11/04). Tak, ako je v dispozičnej právomoci generálneho prokurátora podanie mimoriadneho dovolania, rovnako je v jeho dispozičnej právomoci zobrať mimoriadne dovolanie späť (IV. ÚS 196/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opravný prostriedok proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konanie pred notárskou komorou, disciplinárna komisia notárskej komory ako orgán verejnej správy, nečinnosť disciplinárnej komisie, rozhodovanie o uložení disciplinárneho opatrenia
Právna veta: Konanie pred notárskou komorou (resp. disciplinárnou komisiou) je konaním, v ktorom disciplinárna komisia rozhoduje o právach , právom chránených záujmoch a povinnostiach notára, v sťažovateľovej veci rozhodovanie o disciplinárnom previnení, resp. o uložení sankcie (disciplinárneho opatrenia) za verejnoprávny delikt. Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov podriadil rozhodovanie disciplinárnej komisie o disciplinárnom opatrení pod súdnu kontrolu v rámci správneho súdnictva. Podľa § 93 ods. 3 notárskeho pori ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sadzobník súdnych poplatkov, zaplatenie súdnych poplatkov
Právna veta: Z hľadiska platenia súdneho poplatku je potrebné považovať za rozhodujúcu tú právnu úpravu, ktorá bola platná v čase podania návrhu na začatie konanie. Súdny poplatok sa správne určil podľa zákona o súdnych poplatkoch, ktorý bol účinný v čase podania tohto návrhu a ktorý bol splatný spolu s poplatkovým úkonom, čo vo svojich dôsledkoch znamená, že dobrovoľným zaplatením súdneho poplatku sťažovateľkou nešlo o platenie bezdôvodné, a navyše, ako sa domnieva, o preplatok. Položka 7d, na ktorú sa odvoláva sťažovateľka, bola do zákona o súdnych poplatkoch zavedená zákonom č. 503/2009 Z. z., ktorý nov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodovacia činnosť súdov, konanie o súlade právnych predpisov, konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho územného celku so zákonom, vo veciach územnej samosprávy
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť právny názor ústavného súdu vyslovený v minulosti, podža ktorého je nevyhnutnou súčasťou rozhodovacej činnosti súdov zisťovanie obsahu a zmyslu právnych noriem uplatňovaním jednotlivých metód právneho výkladu. Ide vždy o metodologický postup, v rámci ktorého nemá žiadna z výkladových metód absolútnu prednosť, pričom jednotlivé uplatnené metódy by sa mali navzájom dopĺňať a viesť k zrozumitežnému a racionálne zdôvodnenému vysvetleniu textu právneho predpisu (III. ÚS 72/2010). Pri výklade a aplikácii ustanovení právnych predpisov je potrebné vychádzať pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: rezortné zoznamy, zaraďovanie zamestnaní do pracovných kategórií , činnosti vykonávané samostatne zárobkovo činnými osobami
Právna veta: Ústavný súd považuje za potrebné zdôrazniť, že rezortné zoznamy, ktorými sa spravovalo zaraďovanie zamestnaní do pracovných kategórií až do 1. januára 2000, boli vydané ústrednými orgánmi štátnej správy v období do 1. januára 1992 pre zamestnania v odboroch ich pôsobnosti, a to na základe splnomocňujúcich ustanovení § 17 zákona č. 100/1988 Zb. v znení účinnom do 1. júna 1992. V odboroch pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy sa nachádzali len pracovné činnosti vykonávané v pracovnom a obdobnom pomere pre zamestnávateľov v priamej riadiacej pôsobnosti štátu (t. j. išlo o podniky, ktoré bo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, prekážka veci začatej, prekážka veci právoplatne rozhodnutej, právoplatné rozhodnutie zamietajúce návrh na nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že účelom predbežného opatrenia je zabezpečiť predbežnú /dočasnú/ úpravu pomerov účastníkov konania, alebo odstrániť riziko ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia. Aj keď rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia nie je rozhodnutím vo veci samej, má pre osoby dotknuté týmto súdnym rozhodnutím závažné dôsledky. V záujme ich právnej istoty zákon predchádza tomu, aby - v tej istej veci /pre účely tohto stanoviska to znamená o tom istom návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, podanom rovnakým účastníkom konania za nezmenených skutkových okolností/ - bolo p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: samostatne zárobkovo činná osoba v zmysle zákona o sociálnom poistení, formy výkonu funkcie advokáta, výkon advokácie ako konatelia spol. s r.o, existencia oprávnenia advokáta na vykonávanie advokátskej činnosti , povinné nemocenské a dôchodkové poistenie
Právna veta: "Z vyššie citovaných ustanovení nesporne vyplýva, že zákon za samostatne zárobkovo činnú osobu považuje fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie činnosti podža osobitného predpisu. Toto ustanovenie zákona teda upravuje aj postavenie advokáta, ktorý má oprávnenie na vykonávanie advokátskej činnosti. Existencia oprávnenia advokáta na vykonávanie advokátskej činnosti je podmienená jeho zápisom v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou až do času, kým advokát nebol vyčiarknutý z takéhoto zoznamu má za následok, že musí byť považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, pokračovanie konania, spravodlivosť konania ako celku, právoplatné skončenie konania vo veci samej
Právna veta: Ústavný súd už vyslovil, že nemožno akceptovať, aby napĺňanie úsilia o spravodlivé súdne konanie príslušným všeobecným súdom nahradzoval ústavný súd svojím vstupovaním a ingerenciou do dosiaž meritórne neskončeného konania. Ústavný súd môže urobiť zásah na ochranu ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou garantovaných práv sťažovateža až vtedy, keď už ostatné orgány verejnej moci nemajú možnosť namietaný protiústavný stav napraviť (m. m. IV. ÚS 322/09). Pridržiavajúc sa svojej stabilnej judikatúry ústavný súd ďalej poukazuje na to, že základné právo na súdnu ochranu (siedmy oddie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka premlčania pri vrátení plnenia z neplatnej alebo zrušenej zmluvy, povinnosť vrátiť plnenie z neplatnej alebo zrušenej zmluvy, kúpna zmluva, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, Obojstranne zaväzujúce zmluvy, vzájomne podmienené nároky na vrátenie už prijatých plnení
Právna veta: Ustanovení § 457obč. zák. upravuje kromě způsobu i rozsah povinností účastníků neplatné nebo zrušené smlouvy k vrácení vzájemného plnění a uplatní se v případě, že na základě oboustranně zavazující smlouvy si obě strany plnily. Typicky oboustranně zavazující smlouvou je smlouva kupní, kdy práva a povinnosti obou účastníků smlouvy jsou vzájemně podmíněná, a rovněž tak jsou vzájemně podmíněné jejich nároky na vrácení už přijatých plnění, je-li jejich smlouva neplatná nebo byla-li zrušena. Obě smluvní strany jsou zároveň povinným i oprávněným z právního vztahu bezdůvodného obohacení získaného pln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, vydržanie, spracovanie cudzej veci, existencia naliehavého právneho záujmu , dobromyseľná držba, spracovanie pozemku, návrh na určenie neplatnosti zmluvy
Právna veta: 1) Podmienkou úspešného uplatnenia určovacieho návrhu podľa cit. ust. § 80 písm. c/ O. s. p. je naliehavý právny záujem navrhovateľa na takomto určení. Povinnosť preukázať existenciu naliehavého právneho záujmu zaťažuje navrhovateľa. Naliehavosť právneho záujmu je nutné vzťahovať na petit, ktorý navrhovateľ zvolil v návrhu. Naliehavý právny záujem je daný v zásade vtedy, keď sa nemožno domáhať priamo plnenia a ak právne postavenie navrhovateľa by bez takéhoto určenia bolo neisté. Súdna prax za určovaciu žalobu v zmysle § 80 písm. c/ O. s. p. považuje aj návrh na určenie neplatnosti zmluvy, ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013, pravá a nepravá retroaktivita, právo na podnikanie, prechodné (intertemporálne) ustanovenie, nové podmienky odpisovania daňových strát
Právna veta: Napadnuté ustanovenie zákona o dani z príjmov je v štruktúre zákona zaradené ako prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014. Ústavný súd vo vzťahu k prechodným (intertemporálnym) ustanoveniam vo svojej doterajšej judikatúre okrem iného uviedol, že ... slúžia na riešenie vzťahu novej a starej právnej úpravy, tvoria tzv. "intertemporálne" právo, ktoré ustanovuje, či platí stará právna úprava alebo nová právna úprava a aký je vzájomný vzťah týchto dvoch právnych úprav. Prechodné ustanovenia však okrem toho môžu obsahovať aj ustanovenia, ktoré majú časovo obmedzenú platnosť a pôsob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Úspešné uplatnenie sťažnosti, Zavinenie svojho právneho zástupcu, Následky spôsobené vlastným zavinením, Podmienka vyčerpania procesných prostriedkov, ústavná sťažnosť
Právna veta: 1. Podmienka vyčerpania procesných prostriedkov, ktoré zákon na ochranu práv sťažovatežom poskytuje, nemôže byť v nadväznosti na uvedené splnená iba ich formálnym uplatnením, ale na úspešné uplatnenie sťažnosti je nevyhnutné (ako conditio sine qua non) aj ich vyčerpanie materiálne, a to pokiaž ide o obsah a rozsah ich uplatnenia. Sťažnosť podža čl. 127 ods. 1 ústavy nemožno redukovať na prostriedok nápravy, na základe ktorého by sa sťažovatežovi poskytla ďalšia možnosť obhajovať svoje práva v dôsledku svojho vlastného opomenutia a nečinnosti spočívajúcej v absencii tvrdení v riadnom konaní pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na sudnu ochranu, Vhodnosť a účelnosť výkladu príslušného právneho predpisu, Primeraný podklad pre výrok súdu, Uskutočnený výklad právnej normy, Zákon o DPH, Daňnový poriadok
Právna veta: 1. Ústavný súd poukazuje na to, že jeho úlohou nie je posudzovať vhodnosť a účelnosť výkladu príslušného právneho predpisu všeobecným súdom. Rovnako tak ústavný súd nezosúlaďuje rozdielnu judikatúru všeobecných súdov (m. m. IV. ÚS 342/2010, III. ÚS 348/2011, IV. ÚS 142/2012, III. ÚS 11/2014). Ústavný súd hodnotí, či v konkrétnej veci uskutočnený výklad právnej normy je ústavne udržateľný, t. j. či nie je arbitrárny (svojvoľný) alebo zjavne neodôvodnený. Ústavný súd konštatuje, že právny záver krajského súdu je jeden z možných výkladov príslušných ustanovení zákona o DPH a daňového poriadku, ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo obvineného iniciovať preskúmanie zákonnosti jeho väzby, ochrana jedinca proti svojvôli , periodická súdna kontrola dlhšie trvajúceho pozbavenia slobody vrátane väzby, povinnosť súdu rozhodnúť o každej žiadosti obvineného o prepustenie z väzby
Právna veta: Článok 5 ods. 4 dohovoru zaručuje osobám pozbaveným slobody právo iniciovať konanie, v ktorom môžu spochybniť zákonnosť pozbavenia slobody. Zároveň dáva týmto osobám právo na to, aby po začatí takéhoto konania bolo súdom rozhodnuté o zákonnosti pozbavenia slobody urýchlene vrátane nariadenia jeho ukončenia, ak sa ukáže ako nezákonné (Rehbock c. Slovinsko, rozhodnutie z 28. 11. 2000, Vodeničarov c. Slovenská republika, rozsudok z 21. 12. 2000, body 33 - 36). Prieskumné súdne konanie musí byť vedené v súlade s hmotnoprávnymi a procesnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a tiež aj v súlade s úče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie podané ministrom spravodlivosti, podnet oprávnenej osoby, prístup k súdnej ochrane
Právna veta: V závere ústavný súd k námietke sťažovateľa dodáva, že prístup k súdnej ochrane (a inej právnej ochrane) podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nie je neobmedzený, domáhať sa ho možno len v medziach zákonov, ktoré toto ustanovenie vykonávajú (čl. 51 ods. 1 ústavy). Podmienky prístupu k súdnej ochrane práv sú limitované aj prostredníctvom určenia oprávnených osôb na podávanie návrhov a opravných prostriedkov. Osobitná úprava podľa Trestného poriadku umožňuje v presne určených a v zásade výnimočných prípadoch podať dovolanie ministrovi spravodlivosti, pričom podmienkou podania dovolania je podnet oprávnenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o preskúmaní rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov , opravný prostriedok proti rozhodnutiu výboru, povinnosť verejného funkcionára ozrejmiť svoje majetkové pomery, uplatnenie zodpovednosti príslušným orgánom verejnej moci, potlačenie korupčného konania
Právna veta: Ako vyplýva z už citovaného § 73b ods. 3 zákona o ústavnom súde, predmet tohto konania, v rámci ktorého ústavný súd plní funkciu orgánu rozhodujúceho o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu výboru, je obmedzený výlučne na posúdenie konania navrhovateľa ako verejného funkcionára z hľadiska jeho konformnosti s príslušnými ustanoveniami ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Primárnym impulzom vzniku tohto konania je konanie verejného funkcionára (za ktorého sa považuje aj bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pozn.), ktorý je povinný plniť povinnosti vyplývajúce pre neho z ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zložky ochrany osobnosti, zníženie vážnosti v spoločnosti, zníženie dôstojnosti fyzickej osoby, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, dobré mravy, medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudkosti
Právna veta: Predovšetkým ustanovenie § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka už pri demonštratívnom výpočte dôvodov priznania peňažnej satisfakcie uvádza jednak zníženie dôstojnosti alebo vážnosti v spoločnosti. Už pri jazykovej analýze uvedeného spojenia možno dospieť k záveru, že pojem "dôstojnosť" sa neviaže so spojením "v spoločnosti", s ktorým sa viaže jedine slovo "vážnosť". Predpokladom priznania peňažného zadosťučinenia je tak najmä situácia, ak zásah do osobnosti bol takej povahy, intenzity alebo takého trvania, že v jeho dôsledku došlo k zníženiu dôstojnosti fyzickej osoby (človeka). Pritom je ireleva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že postup okresného súdu sa vyznačuje v zásade súvislým dlhodobým obdobím nečinnosti, ktoré bolo prerušené ojedinelou procesnou aktivitou. Následne okresný súd meritórne rozhodol 25. novembra 2013, t. j. po šiestich rokoch od doručenia návrhu. Opakované prideľovanie predmetnej veci zákonným sudcom na prerokovanie a rozhodnutie, nemožno považovať za relevantnú procesnú aktivitu okresného súdu. Uvedená procesná aktivita je dôsledkom iných, s konaním bezprostredne nesúvisiacich skutočností (napr. personálne zmeny na okresnom súde, práceneschopnosť zákonného sudcu a pod.) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predbežná otázka v správnom konaní, odmietnutie konať vo veci, otázka, ktorej rozhodnutie nepatrí do kompetencie správneho orgánu
Právna veta: Správny poriadok síce pojem predbežná otázka používa, ale nedefinuje. Podľa názorov vyslovovaných v právnej teórii pod predbežnou (tzv. prejudiciálnou) otázkou treba rozumieť takú otázku, zodpovedanie ktorej podmieňuje rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom správneho konania. Súčasne je to taká otázka, ktorej rozhodnutie nepatrí do kompetencie správneho orgánu, ktorý vo veci rozhoduje. Odpoveď na ňu môže byť predmetom iného samostatného konania (správneho i súdneho). V správnom konaní platí zásada, že správny orgán, ktorý vydáva rozhodnutie vo veci, je oprávnený pre svoju potrebu riešiť i o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb, nezákonný postup zo strany správneho orgánu, upozornenie prokurátora, povinnosť navrhovateľa vyčerpať prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis, správne súdnictvo, Upozornenie prokurátora ako prostriedok ochrany navrhovateľa
Právna veta: Zákonom určený postup tak vyjadruje zásadu subsidiarity súdneho konania, z ktorej vyplýva, že správny orgán sa musí pred súdnym konaním dozvedieť o tom, že existuje stav, ktorý navrhovateľ hodnotí ako nezákonný zásah. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej práva mali byť porušené zo strany orgánu verejnej správy sa má prioritne domáhať ochrany svojich práv na správnom orgáne. Správny orgán musí mať možnosť vyjadriť sa k námietkam tohto účastníka. Správny orgán musí mať možnosť sám odstrániť namietaný stav a dosiahnuť nápravu. Ak týmto postupom nedôjde k náprave, je namieste, aby sa dotknu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: posúdenie námietok predpojatosti, začatie disciplinárneho stíhania, účastník pôvodného konania, námietky predpojatosti proti sudcovi ústavného súdu, oprávnenie "zástupcu účastníka" , účastník konania pred ústavným súdom
Právna veta: 1. Pokiaľ ide o posúdenie námietok predpojatosti, ktorých obsah poukazuje na nepriateľskú povahu vzťahu medzi predsedom najvyššieho súdu a sudcom ústavného súdu Sergejom Kohutom, ústavný súd vychádzal zo skutočnosti, že účastníkom konania pred ústavným súdom je najvyšší súd, a nie jeho predseda, resp. podpredsedníčka. Z tohto pohľadu je potrebné vnímať aj oprávnenie "zástupcu účastníka" podať námietky predpojatosti proti sudcovi ústavného súdu prerokúvajúcemu predmetnú sťažnosť, najmä pokiaľ ide o dôvody uvádzané v týchto námietkach. Za takejto situácie preto nemôžu obstáť také námietky predpo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, Povinné právne zastúpenie sťažovateľa v konaní pred ústavným súdom, Zakotvenie povinného právneho zastúpenia v určitom druhu súdneho konania , Viazanosť sudcov ústavného súdu ústavou, Súvislosť s obsahom základného práva na právnu pomoc , právo na súdnu ochranu, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, zastúpenie advokátom podľa § 24 OSP, povinné zastúpenie advokátom
Právna veta: 1.Povinné právne zastúpenie sťažovateľa v konaní pred ústavným súdom je ustanovené zákonom o ústavnom súde, ktorý upravuje podrobnosti o organizácii ústavného súdu, o spôsobe konania pred ním a o postavení jeho sudcov a bol vydaný na základe čl. 140 ústavy. Ústava v čl. 46 ods. 4 priamo odkazuje na zákonnú úpravu podmienok a podrobností realizácie základného práva na súdnu ochranu, pričom uvedeného základného práva sa možno domáhať len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú (čl. 51 ods. 1 ústavy). Viazanosť sudcov ústavného súdu ústavou a ústavnými zákonmi pri svojom rozhodovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmavanie rozhodnutí Rady o uložení pokuty, úzka súčinnosť s účastníkom konania, rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov, lehota na rozhodnutie Rady o uložení sankcie, správne súdnictvo, Sankcionovanie vysielateľa za porušenie právnej povinnosti, doba doručovania rozhodnutia, Rada o uložení sankcie
Právna veta: "Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. stanoví Rade povinnosť tak, že o uložení sankcie rozhodne do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti podža odseku 1 dozvedela, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď bola povinnosť porušená. Za deň, keď sa rada dozvedela o porušení povinnosti podža odseku 1, sa považuje deň prerokovania správy o kontrole dodržiavania povinnosti podža tohto zákona na zasadnutí rady. Vychádzajúc z gramatického a logického výkladu založeného na zásadách zdravého rozumu rešpektujúc vôľu zákonodarcu sankcionovať vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pokračovanie v trestnom čine, súhrnný trest, rovnaká skutková podstata, opakovanie trestného činu, dva alebo viac samostatných trestných činov
Právna veta: Pokračovanie v trestnom čine je v podstate taká trestná činnosť, keď jednotlivé čiastkové akty napĺňajú rovnakú skutkovú podstatu, je tu rovnaký spôsob výkonu a objektívna a subjektívna súvislosť. Podmienka rovnakej skutkovej podstaty je splnená, nestačí len rovnaká skutková podstata, ale treba, aby aj spôsob výkonu bol rovnaký. Sám rovnaký spôsob výkonu nevytvára z konania pokračovanie... Okrem toho treba poukázať, že subjektívna súvislosť spočíva v realizácii rovnakého zámeru. Je to predovšetkým príklad, keď páchateľ postupne uskutočňuje vopred pripravený plán. Jednotiaci zámer pokračovať v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Dovolanie v trestnom konaní, Pochybenia znamenajúce porušenie práv a slobôd, Korigovanie jednotlivých pochybení v trestnom konaní, Pochybenia odstránené v priebehu trestného konania, Rešpektovanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ústavná sťažnosť
Právna veta: 1. V tejto súvislosti ústavný súd pripomína, že trestné konanie je od svojho začiatku až po jeho koniec proces, v ktorom sa v rámci vykonávania jednotlivých úkonov a realizácie garancií pre ochranu práv a slobôd môžu zo strany orgánov činných v trestnom konaní a súdov naprávať, resp. korigovať aj jednotlivé pochybenia. Spravidla až po jeho skončení možno na ústavnom súde namietať pochybenia znamenajúce porušenie práv a slobôd označených v čl. 127 ods. 1 ústavy, ak tieto pochybenia neboli odstránené v priebehu samotného trestného konania..................2. Pokiaľ by ústavný súd na túto sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: súhlas spolupodielníkov udelený spoločnému zástupcovi , osobitné plnomocenstvo vystavené všetkými spolumajiteľmi , zmluva o prevode spoločného obchodného podielu, vykonávanie práv z obchodného podielu prostredníctvom spoločného zástupcu, vznik práva na majetkový podiel, exekúcia na obchodný podiel, splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa
Právna veta: Podľa právneho názoru najvyššieho súdu predmetné ustanovenie Obchodného zákonníka sa má vykladať tak, že pre platnosť zmluvy o prevode spoločného obchodného podielu sa nevyžaduje, aby boli jednotliví spolupodielnici buď účastníkmi zmluvy o prevode obchodného podielu, alebo aby na jej uzavretie udelili spoločnému zástupcovi ustanovenému na výkon práv z obchodného podielu osobitné písomné splnomocnenie. Podľa názoru najvyššieho súdu pre platnosť zmluvy o prevode spoločného obchodného podielu postačuje, ak na jej uzavretie jednotliví spolupodielnici dali spoločnému zástupcovi súhlas... Potreba o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: objektívne a transparentné kritériá, skončenie výberových konaní, obnovovanie pracovných zmlúv na dobu určitú, voľné pracovné miesta pedagogických pracovníkov, opatrenie zamerané na zamedzenie a sankcionovanie zneužívania opakovane uzatváraných pracovných zmlúv na dobu určitú
Právna veta: 1) Doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzatvorenej 18. marca 1999, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá do skončenia výberových konaní na prijatie stálych zamestnancov štátnych škôl umožňuje obnovovať pracovné zmluvy na dobu určitú na účely obsadenia neobsadených a voľných pracovných miest pedagogických pracovníkov, ako aj administratívnych, te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: národný trh spotreby, dovezená elektrická energia, podpora elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie , obnoviteľné zdroje energie, dohody medzi správcom národnej siete a obdobným miestnym orgánom
Právna veta: 1. Zmluva o ES sa má vykladať v tom zmysle, že vzhľadom na ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. septembra 2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou má Európske spoločenstvo výlučnú vonkajšiu právomoc, ktorá bráni takej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá podmieňuje oslobodenie od povinnosti získať zelené certifikáty z dôvodu dodania elektrickej energie dovezenej z tretieho štátu na národný trh spotreby predchádzajúcim uzatvorením dohody medzi členským štátom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/34/ES, výrobca farmaceutického výrobku, zodpovednosť za chybné výrobky, osobitný systém zodpovednosti, informácie o nežiaducich účinkoch farmaceutického výrobku
Právna veta: 1) Smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky, zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/34/ES z 10. mája 1999, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá vytvára osobitný systém zodpovednosti v zmysle článku 13 tejto smernice, ktorý po novelizácii tejto právnej úpravy, ku ktorej došlo po oznámení uvedenej smernice dotknutému členskému štátu, stanovuje, že spotrebiteľ môže požadovať od výrobcu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: súlad s limitnými hodnotami, plán kvality ovzdušia, dosiahnutie limitných hodnôt oxidu dusičitého, primerané opatrenia na znižovanie znečistenia životného prostredia, smernica o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe
Právna veta: 1. Článok 22 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby bolo možné maximálne o päť rokov predĺžiť lehotu stanovenú v tejto smernici na dosiahnutie limitných hodnôt oxidu dusičitého, uvedených v jej prílohe XI, toto ustanovenie ukladá členskému štátu povinnosť o to požiadať a vypracovať plán kvality ovzdušia, ak sa vzhľadom na existujúce informácie a napriek tomu, že tento štát uplatňuje primerané opatrenia na znižovanie znečistenia životného prostredia, objektívne u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: diskriminácia v zamestnaní, smernica Rady 2000/78/ES, prijatie príslušníkov miestnej polície do zamestnania, stanovenie limitu doby zamestnania, rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku, stanovenie hornej vekovej hranice uchádzačov, požiadavky odbornej prípravy pre obsadzované miesto, nutnosť primeranej doby zamestnania pred odchodom do dôchodku
Právna veta: 1.Pokiaľ ide v druhom rade o článok 6 ods. 1 smernice 2000/78, treba uviesť, že toto ustanovenie stanovuje, že rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku nie sú diskrimináciou, ak v kontexte vnútroštátnych právnych predpisov sú objektívne a primerane odôvodnené oprávneným cieľom, spojeným najmä s politikou zamestnanosti, trhom práce a odbornou prípravou, a ak prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a nevyhnutné. Druhý pododsek písm. c) toho istého odseku, na ktorý vnútroštátny súd výslovne odkazuje vo svojej otázke, stanovuje, že takéto rozdiely v zaobchádzaní môžu zahŕňať „stanovenie h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: čerstvé hydinové mäso, zoonotickí pôvodcovia pochádzajúcich z potravín, kontrola salmonely, mikrobiologické kritériá pre potraviny, prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, pojem uvedenie na trh, pojem doba skladovateľnosti
Právna veta: 1. Pojmy „uvedenie na trh“ a „doba skladovateľnosti“ sú definované jednotlivo v nariadeniach č. 178/2002 a č. 2073/2005. Článok 3 bod 8 nariadenia č. 178/2002 tak definuje pojem „uvedenie na trh“ ako skladovanie, uchovávanie potravín alebo krmív na účely predaja, vrátane ponúkania na predaj alebo akúkoľvek inú formu prevodu, či už bezplatnú alebo nie, a predaj, distribúciu alebo iné formy prevodu samy osebe. Článok 2 písm. f) nariadenia č. 2073/2007 definuje pojem „doba skladovateľnosti“ ako obdobie zodpovedajúce lehote predchádzajúcej „spotrebujete do“ (dátum spotreby) alebo dátumu minimálnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, odstránenie diskriminácie na základe veku, mzdová kategória zamestnancov, obdobia vzdelávania a služby dosiahnuté pred dovŕšením veku 18 rokov, diskriminačné účinky predĺženia lehôt
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 1, článok 2 ods. 2 písm. a) a článok 6 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na účely odstránenia diskriminácie na základe veku síce zohľadňuje obdobia vzdelávania a služby dosiahnuté pred dovŕšením veku 18 rokov, ale zároveň vo vzťahu k úradníkom dotknutým touto diskrimináciou zavádza predĺženie lehoty potrebnej na prechod z prvého do druhého platového stupňa každej kategórie zamestnania a každej mzdove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: článok 34 ZFEÚ, povolenie na súbežný dovoz, vydanie povolenia na súbežný dovoz prípravku na ochranu rastlín, uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh, vydané povolenie na uvedenie na trh
Právna veta: 1) Články 34 ZFEÚ a 36 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vylučuje vydanie povolenia na súbežný dovoz prípravku na ochranu rastlín, pre ktorý nebolo v členskom štáte vývozu vydané povolenie na uvedenie na trh na základe smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, hoci pre tento prípravok bolo vydané povolenie na súbežný dovoz a tento prípravok možno považovať za zhodný s prípravkom, ktorý získal povolenie na uvedenie na trh vydané v súlade s touto smernicou v členskom štáte dovozu.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71, uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, nárok na rodinné dávky, nepodanie žiadosti o rodinné dávky, pozastavenie nároku na rodinné dávky, požiadavka právnej istoty a transparentnosti, právna situácia migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín
Právna veta: 1. Požiadavka právnej istoty a transparentnosti vyžaduje, aby právna situácia migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín bola jasná a presná v tej miere, aby mohli poznať nielen všetky svoje práva, ale prípadne aj ich obmedzenia (pozri analogicky rozsudok Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, bod 58, ako aj 59). 2. Článok 76 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: ekologická výroba a označovanie ekologických produktov, pridávanie látky do potraviny, potravina, ktorá sa uvádza na trh ako potravinový doplnok, zapracovanie látok do potravín, zníženie rizika ochorenia
Právna veta: 1) Článok 27 ods. 1 písm. f) nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu, sa má vykladať tak, že používanie látky uvedenej v tomto ustanovení je právnymi predpismi schválené len pod podmienkou, že právny predpis Únie alebo vnútroštátny právny predpis, ktorý je s ním zlučiteľný, priamo stanovuje pridávanie uvedenej látky do potraviny, ak sa má vôbec uviesť na trh. V zmysle tohto ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: právo byť vypočutý, vypočutie k otázke rozhodnutia o návrate, plne dodržané právo byť vypočutý, nezákonnosť pobytu, zamietnutie udelenia povolenia na pobyt
Právna veta: 1) Za okolností, ako sú okolnosti vo veci samej, sa právo byť vypočutý v akomkoľvek konaní, ako sa uplatňuje v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, a najmä jej článku 6, má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby vnútroštátny orgán nevypočul štátneho príslušníka tretej krajiny osobitne k otázke rozhodnutia o návrate, ak po konštatovaní nezákonnosti jeho pobytu na štátnom území vychádzajúcom z konania, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zamestnanec, ktorý si môže uplatňovať nárok na dávku v prípade platobnej neschopnosti, ochrana zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, legálny pobyt v dotknutom členskom štáte, dôvod neuspokojených mzdových nárokov, výplata mzdy, nároky zamestnancov vyplývajúce z pracovnoprávnych zmlúv, definícia pojmu zamestnanec, nárok žiadať o odmenu za vykonanú prácu
Právna veta: 1. V tejto súvislosti treba so zreteľom na tento sociálny cieľ smernice 80/987, ako aj na znenie jej článku 1 ods. 1, podľa ktorého sa táto smernica uplatňuje „na nároky zamestnancov vyplývajúce z pracovnoprávnych zmlúv alebo pracovnoprávnych vzťahov“, uviesť, že definícia pojmu „zamestnanec“ sa nevyhnutne vzťahuje na pracovnoprávny vzťah, na základe ktorého vzniká nárok žiadať o odmenu za vykonanú prácu, ktorý existuje voči zamestnávateľovi. Tak je to v prejednávanej veci, pokiaľ ide o definíciu pojmu „zamestnanec“ stanovenú v holandskom občianskom práve. 2. Ustanovenia smernice Rady 80/98 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: čas stanovený bitúnkom, kontrola produktov živočíšneho pôvodu , ustanovenie úradného veterinárneho lekára, kontrola porážania zvierat, organizácia úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu , povinnosť informovať vopred a v primeranej lehote príslušné orgány o dni a hodine porážky zvierat
Právna veta: 1. Bitúnky však majú povinnosť na účely stanovenia časového harmonogramu porážok informovať vopred a v primeranej lehote príslušné orgány o dni a hodine porážky zvierat, aby mohli uvedené orgány vyslať veterinárov v požadovaný čas. 2. Ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006, sa majú vykladať v tom zmysle, že v zásade nebránia tomu, aby prís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dohoda o práci na kratší pracovný čas, smernica Rady 97/81/ES, kolektívna zmluva pre rakúskych zamestnancov bánk a bankárov, výpočet výšky príspevku na vyživované dieťa, zásada časového pomeru
Právna veta: 1) Doložka 4 ods. 2 Rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, uzatvorenej 6. júna 1997, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 98/23/ES zo 7. apríla 1998, sa má vykladať v tom zmysle, že zásada časového pomeru sa uplatňuje na výpočet výšky príspevku na vyživované dieťa, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na kratší pracovný čas na základe takej kolektívnej zmluvy, akou je kolektívna zmluva pre rakúskych zamestnancov bán ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: drobný spor, cestovanie bez platného cestovného lístka, moderačné oprávnenie súdu podľa § 150 OSP, kontrola revízorom
Právna veta: Podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p., ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Uvedené ustanovenie umožňuje súdu v osobitných prípadoch nepriznať alebo znížiť trovy konania, resp. ich náhradu. Naproti ustanoveniu § 150 ods. 1 O.s.p., ktoré pre súd dáva takúto možnosť vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, aplikácia ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p. je zákonom viazaná len na splnenie dvoch podmienok. Prvou je skutočnosť, že ide o drobný spor a druhou skutočnosť, že trovy konania, ktorých náhradu si účastník uplatňuje, sú nepr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zásada poctivého obchodného styku, poctivý obchodný styk, zmluvná pokuta za nedodaný tovar, výkon práva v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nedodanie repky ozimnej, zásady obchodného práva
Právna veta: Je pravdou, že konanie všetkých subjektov v obchodno-záväzkových vzťahoch limitujú zásady obchodného práva. Obchodný zákonník totiž umožňuje riešiť obchodnoprávne vzťahy aj podľa zásad, na ktorých spočíva (§ 1 ods. 2 Obchodného zákonníka) a jednou z nich je nesporne aj zásada poctivého obchodného styku. Uvedená zásada je dôležitým determinantom právnych istôt, pretože (okrem iného) bráni podstatnému porušovaniu rovnosti subjektov v obchodnoprávnych vzťahoch a tým k znevýhodňovaniu jednej zo strán. Zásady poctivého obchodného styku sú právne relevantné pri výkone práva v tom zmysle, že pokiaľ j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie rozhodnutia, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka, odňatie možnosti konať pred súdom , peňažný nárok, neuhradenie časti faktúr
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožňuje účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva. O vadu, ktorá je z hľadiska ustanovenia § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. významná, ide len v tom prípade, ak išlo o postup nesprávny z hľadiska zachovania postupu súdu určeného zákonom, ak sa tento postup súdu prejaví v priebehu konania. O takéto odňatie možnosti konať pred súdom však nejde v prípade, že súd prvého stupňa rozhodne vo veci na nariadenom pojednávaní za neprítomnosti riadne predvolaného účastníka konania podľa § 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, valorizačná klauzula, návrh otca na zníženie výživného pre maloletého, zmena pomerov na strane otca maloletého, príjem povinného rodiča
Právna veta: Tzv. valorizačná klauzula obsiahnutá v ust. § 78 ods. 3 Zákona o rodine ukladá súdu, aby v prípade, ak rozhoduje o zmene pomerov, zohľadnil aj zmenu výšky (vývoj) životných nákladov. Výška životných nákladov je zrejmá napríklad z cien spotrebného koša, z miery inflácie, resp. iných ekonomických ukazovateľov. Táto povinnosť súdu je obligatórna. Vývoj životných nákladov je objektívna okolnosť, ktorá by aj sama o sebe mohla odôvodniť zmenu výšky výživného aj za skutkového stavu, že príjem povinného rodiča je totožný s príjmom v čase predchádzajúcej úpravy výživného. Odvolací súd dodáva, že zmena ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný súd, rozhodcovský rozsudok, zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný titul, súdna exekúcia
Právna veta: Rozhodnutie, ktoré nie je exekučným titulom, nie je spôsobilé byť podkladom pre nútený výkon rozhodnutia (exekúciu). Súdna prax je jednotná v názore, že už v štádiu posudzovania splnenia zákonných predpokladov pre poverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie sa exekučný súd okrem iného zaoberá tým, či rozhodnutie uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie bolo vydané orgánom s právomoc na jeho vydanie a či z hľadísk zakotvených v príslušných právnych predpisoch ide o rozhodnutie vykonateľné tak po stránke formálnej ako aj materiálnej. V nadväznosti na uvedené odvolací súd poukazuje aj na ustá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, združenie na ochranu spotrebiteľa, právnická osoba ako vedľajší účastník konania, právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi
Právna veta: V ustanovení § 93 ods. 2 O.s.p. zákonodarca zvýšil ochranu spotrebiteľov, keď im umožnil na strane spotrebiteľa ako vedľajšiemu účastníkovi, zúčastniť sa konania takej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, pričom takýmto predpisom je aj zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. V zmysle ustanovenia § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Z citovaných ustanovení teda vyplýva rovnaké právo účastníka, teda aj vedľajšieho účastníka, nechať sa v konaní zastupovať, a to aj advokátom, pretože zo žiadneho ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušovanie dobrých mravov, darca, neunesenie dôkazného bremena, vrátenie darovaných nehnuteľností
Právna veta: Ust. § 630 Občianskeho zákonníka umožňuje darcovi domáhať sa vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Hrubé porušenie dobrých mravov musí v konaní o vrátenie daru preukázať darca. Negatívne správanie obdarovaného k darcovi alebo k jeho rodine, ktoré treba posudzovať ako správanie v rozpore s dobrými mravmi sa musí prejavovať objektívne. Právne vzťahy založené prevodom vlastníctva darovacou zmluvou zakladajú právny stav, ktorý má právnu istotu, požíva právnu ochranu s tým, že záväznosť z tohto vyplývajúcu zmluvné strany na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletých detí, výživné pri striedavej osobnej starostlivosti, majetkové pomery rodičov
Právna veta: Novela Zákona o rodine, vykonaná zákonom č. 217/2010 Z. z., zaviedla do rodinného práva inštitút tzv. striedavej osobnej starostlivosti (§ 24 Zákona o rodine). V súvislosti s týmto novým inštitútom bol do § 62 Zákona o rodine vložený nový odsek 6, podľa ktorého, ak je mal. dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča, alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje. Neurčenie výživného by podľa odôvodnenia tejto právnej úpravy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rodičovské práva a povinnosti, návrh otca na úpravu styku s maloletým dieťaťom, konfliktné vzťahy medzi rodičmi maloletého, úprava styku otca s maloletým bez prítomnosti matky
Právna veta: V zmysle ust. § 28 ods. 2 Zákona o rodine rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia, a teda matka a otec sú pri ich výkone zásadne rovnocenní. Jedným z rodičovských oprávnení, prostredníctvom ktorých má právo rodič podieľať sa na výchove mal. dieťaťa, je aj právo styku rodiča, ktorému dieťa zverené nebolo do osobnej starostlivosti, s mal. dieťaťom. Pri rozhodovaní o úprave styku s mal. dieťaťom treba vždy brať do úvahy vek dieťaťa, jeho zdravotný stav, tiež treba vychádzať z toho, že je účelom styku zaistiť v čo najväčšej miere vytváranie a udržanie rodičovského vzťahu a upevňovanie cit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: cestovanie bez cestovného lístka, práva z prepravy, čas splnenia dlhu, nepreukázanie sa platným prepravným dokladom, splatnosť dlhu
Právna veta: V zmysle § 108 Obč. zákonníka je na uplatnenie práva z prepravy stanovená jednoročná premlčacia doba. Toto zákonné ustanovenie platí pre všetky práva vzniknuté z osobnej a nákladnej prepravy (§ 760 až § 773 Obč. zákonníka) s výnimkou práva na náhradu škody v zmysle § 764 Obč. zákonníka, pre premlčanie ktorého platí § 106 Obč. zákonníka. V jednoročnej premlčacej dobe podľa § 108 Obč. zákonníka sa teda premlčuje nielen nárok dopravcu na cestovné vyplývajúci z § 760 Obč. zákonníka, ale aj nárok na prirážku k základnému cestovnému za nepreukázanie sa platným prepravným dokladom (cestovným lístkom) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného na plnoleté dieťa, odôvodnené potreby dieťaťa, náklady spojené so štúdiom na vysokej škole, vyživovacia povinnosť zo strany rodičov
Právna veta: K všeobecným hľadiskám na ktoré súd prihliada pri určovaní vyživovacej povinnosti patria predovšetkým odôvodnené potreby dieťaťa, ktoré môžu byť rôzne a sú závislé od jeho veku, zdravotného stavu, obsahu a spôsobu jeho prípravy na budúce povolanie, od hodnoty jeho majetku, prípadne od výšky vlastných príjmov dieťaťa a sú bezprostredne ovplyvňované schopnosťami, možnosťami, ako aj majetkovými pomermi rodičov. Účelom výživného ako jednej zo základných súčastí rodičovských práv a povinností je uhradzovanie nielen odôvodnených hmotných potrieb dieťaťa ( jedlo, ošatenie, obuv a pod.), ale aj ďalšíc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: usmrtenie, prečin usmrtenia , odbočovací manéver, zrážka motorového vozidla s motocyklom, spoluzavinenie dopravnej nehody, porušenie pravidiel cestnej premávky
Právna veta: Podľa dlhodobo ustálenej súdnej praxe v podobných prípadoch všeobecne platí, že ak vodič reaguje nesprávne na nebezpečnú situáciu, ktorú vyvolal iný účastník cestnej premávky porušením jej pravidiel, a v dôsledku toho nezabráni dopravnej nehode, hoci pri správnej reakcii bolo možné nehode predísť, možno ho robiť za nehodu zodpovedným iba potiaľ, pokiaľ mu za voľbu nesprávneho riešenia vzniknutej situácie možno pričítať zavinenie. Aj keď nehodu takto spoluzaviní nesprávnou reakciou na vzniknutú situáciu, nemožno spravidla posudzovať jeho konanie ako porušenie dôležitej povinnosti...Okolnosť, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, predbežné opatrenie , predbežné opatrenie podľa § 76 OSP, úprava styku otca s maloletým dieťaťom, konanie starostlivosti súdu o maloleté dieťa
Právna veta: V nesporových konaniach, ktorým je aj konanie starostlivosti súdu o maloleté dieťa sa síce uplatňuje takzvaná vyšetrovacia zásada (§ 120 ods. 2 O.s.p.), podľa ktorej je súd povinný vykonať aj iné dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci konania nenavrhli, avšak nejedná sa o povinnosť súdu pátrať po dôkazoch, nakoľko vyšetrovacia zásada nenahrádza dôkaznú aktivitu účastníka konania. Navyše v konaniach týkajúcich sa starostlivosti o maloleté dieťa je potrebné prihliadať predovšetkým na záujem maloletého dieťaťa, ktorý je prioritný a preto nielen rozhodnutie súdu, ale aj v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode, odôvodnené potreby maloletého, vyživovacia povinnosť otca k maloletému
Právna veta: Pri určovaní rozsahu výživného je potrebné vychádzať z toho, aká peňažná suma je potrebná na úhradu odôvodnených potrieb dieťaťa, pričom medzi tieto potreby patria výživa vo vlastnom zmysle slova, hmotné potreby ako je šatstvo, bielizeň, obuv, nájomné za byt a tiež potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelaním dieťaťa, rozvojom jeho záujmov a potrieb, prípravou na budúce povolanie, kultúrne, športové a rekreačné potreby, ako aj potreby súvisiace so zdravotným stavom, t.j. všetky nevyhnutné potreby, ktoré vyžaduje život kultúrneho človeka v súčasnosti. Miera týchto potrieb je odstup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného, zmena pomerov na strane maloletej, rozhodovanie o zmene výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Zákon o rodine /ust. § 62 ods. 2 a ust. § 75 ods. 1, § 78 ods. 1 veta prvá/ zakotvuje povinnosť rodičov prispievať na výživu detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, pričom pri určení rozsahu ich vyživovacej povinnosti súd prihliada k odôvodneným potrebám oprávneného, ako aj k schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom povinného a pri hodnotení týchto schopností, možností a majetkových pomerov povinného skúma, či sa povinný bez dôležitého dôvodu nevzdal výhodnejšieho zamestnania, zárobku, alebo majetkového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný súd, zbytočné prieťahy, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, prieťahy v exekučnom konaní
Právna veta: Čo sa týka nesprávneho úradného postupu v dôsledku prieťahov v exekučnom konaní, je nutné konštatovať, že existenciu zbytočných prieťahov v súdnom konaní môže určiť len Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý má právomoc rozhodovať o porušení ústavných práv fyzických a právnických osôb. Napriek tomu súd poukazuje na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky (1ÚS 27/02, 1ÚS 197/03, 1ÚS 38/04), podľa ktorej dôvodom na odmietnutie sťažnosti ako zjavne neopodstatnenej je aj zistenie, že sa postup všeobecného súdu nevyznačoval takými významnými prieťahmi, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: Zmluva o riadení portfólia, Národná banka Slovenska, zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, Nesprávny úradný postup
Právna veta: Hmotnoprávnym základom pre uplatnenie práva navrhovateľky na náhradu škody je ust. § 9 zák. č. 514/2003 Z. z., podľa ktorého štát zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom má povahu objektívnej zodpovednosti, ktorej sa nemožno zbaviť a ktorá je založená na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch podmienok, ktorými je nesprávny úradný postup, vznik škody a príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody. Prvotnou podmienkou pre vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným post ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, výživné na maloleté deti, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode
Právna veta: S konaním o rozvod manželstva je obligatórne spojené konanie o úpravu pomerov manželov k mal. deťom z ich manželstva na čas po rozvode (§ 113 ods. 1 O.s.p.). Hmotnoprávna úprava pomerov je obsiahnutá v ust. § 24 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov mal. dieťaťa, súd upraví výkon rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu na čas po rozvode, hlavne určí, komu mal. dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo mal. dieťa zverené do osobnej starostlivosti, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, návrh matky na zmenu úpravy styku, úprava styku otca k maloletej, výrazne negatívny vzťah medzi rodičmi
Právna veta: Z hľadiska dieťaťa ide o právo a nie povinnosť sa s rodičom, ktorému nie je zverené do osobnej starostlivosti, stýkať. Vo všetkých veciach týkajúcich sa maloletých detí a teda pri rozhodovaní vo veciach starostlivosti súdu o maloleté deti je prioritný záujem dieťaťa, na ktorý musí súd pri svojom rozhodovaní vždy prihliadať. Záujmom dieťaťa je predovšetkým jeho zdravý psychický a fyzický vývoj a teda zabezpečenie jeho riadnej výchovy. Záujem dieťaťa však nie je možné stotožňovať so subjektívnymi predstavami rodičov o realizácii svojho výchovného pôsobenia. Momentálnu snahu otca o reparáciu vzťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, Nesprávny úradný postup , prieťahy v konaní
Právna veta: Odvolací súd je toho názoru, že každé konanie alebo rozhodnutie súdu po zákonom stanovenej lehote nemožno bez ďalšieho považovať za prieťahy v konaní...Odvolací súd je tiež toho názoru, že pre rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie poverenie nie je stanovená zákonná lehota, a za prieťahy teda nemožno považovať rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia po uplynutí 15 dňovej lehoty.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletých detí, dieťa má právo byť vypočuté, odmietavý vzťah detí k otcovi, návrh otca na úpravu styku s maloletými deťmi
Právna veta: Záujem maloletých detí musí byť prvoradým hľadiskom pri hľadaní konkrétneho najvhodnejšieho usporiadania vzťahov medzi rodičmi a maloletými deťmi a tento záujem vyžaduje, aby sa na jeho výchove podieľali obaja rodičia, ktorí majú v živote deti bez pochybností nezastupiteľné postavenie (porovnaj Nález ÚS ČR II. ÚS 554/04). Výkon rodičovských práv a povinností nesmie vystaviť maloleté deti negatívnym vplyvom. Matka v podanom odvolaní poukazuje na odmietavý vzťah detí k otcovi, ktoré sa s ním nechcú stretávať v dôsledku negatívnych prežitých skúseností z doby ich spolužitia. Právo maloletých detí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania, spolupáchateľstvo trestného činu poškodzovania veriteľa, zmarenie uspokojenia veriteľov
Právna veta: Každý konkrétny prípad neprejednania veci v primeranej lehote je potrebné hodnotiť individuálne v závislosti od jeho okolností. Zastavenie trestného stíhania, ako kompenzácia porušenia práva na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov, bude do úvahy prichádzať len ako extrémne rozhodnutie a to vzhľadom nielen na dĺžku samotného konania, ale aj na správanie sa obvinených a ich obhajcov v konaní, zložitosť a rozsiahlosť veci, možnosť skončiť vec rozsudkom, ale aj s ohľadom na ochranu práva osôb poškodených trestným činom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 74 OSP, neosvedčenie existencie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy, návrh matky maloletých detí na nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Dôvodom pre nariadenie predbežného opatrenia požadovaného matkou maloletých detí má byť potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov. Základným predpokladom pre vydanie takéhoto typu predbežného opatrenia je, že potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov vychádza z existujúceho nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy právam alebo záujmom navrhovateľa, prípadne ako v tomto prípade právam alebo právom chráneným záujmom maloletých detí, ktorým právam alebo záujmom sa má požadovaným predbežným opatrením poskytnúť ochrana. Z dočasného charakteru predbežných opatrení vyplýva, že pred ich nariadení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútne obchody, zmluva o postúpení pohľadávok, spotrebiteľská zmluva, peňažný nárok s poukazom na zmluvu o splátkovom úvere
Právna veta: Aj na absolútne obchody je potrebné aplikovať normy Občianskeho zákonníka, ak sú pre spotrebiteľa výhodnejšie. V tomto smere je súdna prax jednotná, naviac i Ústavný súd SR vo svojom rozhodnutí sp.zn. I. ÚS/402/2013 zo dňa 19.6.2013 konštatoval, že prednostným uplatnením Občianskeho zákonníka na prospech spotrebiteľa na úver ako absolútny obchod upravený v Obchodnom zákonníku nedošlo k porušeniu ústavných práv veriteľa. Na túto súdnu prax (ktorá vychádza z implementovanej Smernice č. 93/13/EHS o nekalých ustanoveniach v spotrebiteľských zmluvách) nadviazala i novela Občianskeho zákonníka vykon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: regresný nárok, Dopravná nehoda, čas splnenia dlhu, neoznámenie dopravnej nehody polícii
Právna veta: Pri regresnom nároku nie je upravená jeho splatnosť; preto je potrebné vychádzať z ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), podľa ktorého splatnosť nastáva nasledujúci deň po dni, keď bol dlžník vyzvaný na plnenie. Ak oprávnený z regresného nároku nevyzval povinného na zaplatenie regresu, kvalifikovanú upomienku predstavuje podanie návrhu na začatie súdneho konania; až v nasledujúci deň po doručení návrhu na začatie konania odporcovi sa odporca (povinný z regresného postihu) môže dostať do omeškania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovský súd, rozhodcovská doložka, spotrebiteľská zmluva , zrušenie rozhodcovského rozsudku, rozhodcovská zmluva , neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve
Právna veta: Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Táto zákonná definícia vymedzuje jeden zo subjektov spotrebiteľskej zmluvy (ak je táto za spotrebiteľskú zmluvu považovaná), pričom dôvodom zavedenia a konkretizácie subjektu vzťahov „obchodných“ - spotrebiteľských v právnom poriadku je zvýraznenie potreby ochrany týchto subjektov pred „silnejšími“ subjektmi. Dôvody takejto potreby možno hľadať v charaktere priemerného spotrebiteľa, ktorý vstupuje do právnych vzťahov najmä pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, Záväzkový právny vzťah, nárok na úroky z omeškania, spotrebiteľská zmluva , prerušenie dodávky plynu
Právna veta: Úroky z omeškania sú príslušenstvom pohľadávky (§ 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka). Záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je peňažné plnenie, môže byť hlavný alebo vedľajší (akcesorický). O hlavný záväzkový vzťah ide vtedy, ak jeho kauza smeruje priamo k zaplateniu, resp. k získaniu určitej peňažnej čiastky. Vedľajším (akcesorickým) peňažným záväzkovým vzťahom je mimo iného záväzok (povinnosť) dlžníka zo zmluvy (v danom prípade poistnej) alebo zo zákona zaplatiť veriteľovi úrok ako určitú pomernú časť (spravidla určenú percentuálnou sadzbou) hlavného peňažného záväzku; “úrokový“ právny vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vzájomný vzťah medzi sudcom a súdom, nezávislosť sudcu, nesprávny úradný postup súdu, zákonný sudca, dôvody pre vylúčenie sudcov, vzťah medzi sudcom a súdom
Právna veta: Je nutné rozlišovať medzi pojmom súd a sudcovia a z hľadiska zásad spravodlivého procesu citlivo zvažovať ich vzťah v posudzovaných súvislostiach. Nezodpovedá právnym pomerom priliehavosť názoru o mechanickom vzťahu medzi súdom a sudcami tohto súdu. Vzťah sudcov je pri výkone rozhodovacej činnosti riadený princípom prezumpcie nezávislosti súdnej moci, ktorá nepodlieha subjektívnym pocitom sudcov pri ich rozhodovaní a nie je ničím zaťažovaná v ich postojoch voči súdu. Pôsobenie sudcov na určitom súde je vždy objektívne dané, len sama táto skutočnosť nemôže byť dôvodom ich vylúčenia. Sudcovia ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnená držba, vydržanie, vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, dobromyseľnosť držby, dobrá viera, bona fidae
Právna veta: Jedným z predpokladov vydržania je, že držba musí byť oprávnená. Vo všeobecnosti pod oprávnenou držbou treba rozumieť faktické ovládanie veci, resp. vykonávanie práva spojené s vôľou nakladať s vecou ako so svojou v dobrej viere, že držiteľovi táto vec, resp. právo patrí. Pri oprávnenej držbe musí byť teda splnená okrem iných aj podmienka dobrej viery držiteľa, že mu vec patrí. Oprávnená držba predpokladá, že držiteľ je v dobrej viere, že mu vec alebo právo patrí a že je v tejto dobrej viere so zreteľom ku všetkým okolnostiam; uvedené podmienky pritom musia byť splnené súčasne. Dobrá viera spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súlad s dobrými mravmi, námietka premlčania, premlčané právo, subjekt verejného práva, zmluva o dielo uzavretá bez schválenia obecného zastupiteľstva
Právna veta: Ust. § 3 Občianskeho zákonníka je všeobecným ustanovením hmotno-právnej povahy, ktoré dáva súdu možnosť posúdiť, či výkon subjektívneho práva je v súlade s dobrými mravmi a v prípade, ak to tak nie je, požadovanú ochranu odoprieť. Právny úkon sa prieči dobrým mravom, pokiaľ nerešpektuje niektoré zo súhrnu spoločenských a mravných noriem základných, ktoré preukázali počas historického vývoja určitú mieru stálosti (nemennosti), vyjadruje podstatné historické tendencie a stotožňuje sa s nimi podstatná časť spoločnosti. V konaní žalobca dôvodne vznesenú námietku premlčania voči uplatňovanej pohľad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: styk maloletého dieťaťa s rodičom, záujem maloletého dieťaťa, návrh matky na zákaz styku otca s maloletým, zmena pomerov , zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: V záujme dieťaťa je predovšetkým to, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovnému a sociálnemu rozvoju a aby boli rešpektované jeho práva uvedené v Dohovore o právach dieťaťa (čl. 18 ods. 1- obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa; základným zmyslom ich starostlivosti musí pritom byť záujem dieťaťa), ale aj v iných právnych predpisoch (čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky - starostlivosť o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, výrok rozhodnutia , poriadkova pokuta, nepreskúmateľné rozhodnutie, priestupkový orgán, nedostavenie sa na výzvu na prejednanie priestupku
Právna veta: Výrok rozhodnutia predstavuje najdôležitejšiu časť rozhodnutia. Sú v ňom určené konkrétne práva a povinnosti účastníkov konania. Výrok rozhodnutia musí byť preto určitý a konkrétny, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo bolo predmetom správneho konania. Z ods. 2 § 47 správneho poriadku jednoznačne vyplýva, že výrok musí obsahovať nielen vymedzenie predmetu konania, ale aj presné uvedenie právneho predpisu podľa ktorého bolo rozhodnuté. Pokiaľ výrok neobsahuje presné označenie skutku (dátum kedy malo dôjsť k porušeniu práv) je tento skutok nekonkrétny a môže byť zameniteľný s iným skutkom. Výrok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: triedny učiteľ, ušlý zisk, pedagogický zamestnanec, nárok na vyplatenie príplatku za triednictvo, štátna školská inšpekcia, písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, základná škola
Právna veta: Aj z gramatického a logického výkladu ust. § 5 ods.1 vyhl. č. 320/2008 Z.z., v spojení s § 1, § 3, § 4 cit. vyhl. ako aj § 5 ods.5 vyhl. (o tom, že v neprítomnosti triedneho učiteľa vykonáva jeho prácu iný pedagogický zamestnanec, ktorého určí riaditeľ a počas neprítomnosti triedneho učiteľa dlhšie ako 30 určí riaditeľ jeho zástupcu) neprichádza do úvahy iný výklad citovanej vyhlášky, ktorý upravuje základnú organizačnú činnosť povinnej školskej dochádzky v základnej škole, pracovno-právne vzťahy pri výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľov, riaditeľa a zástupcu a napokon aj z ust. § 5 vyhl. č. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku maloletého s blízkymi osobami, záujem maloletého dieťaťa, styk vnuka so starými rodičmi, citová väzba maloletého k starým rodičom, prejavy sociálnej izolácie prameniace z rozchodu rodičov
Právna veta: Podľa ust. § 25 ods. 5 Zákona o rodine ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Dieťa má právo nielen na zachovanie vzťahov so svojimi rodičmi, ale aj právo na zachovanie svojej totožnosti a rodinných záväzkov v súlade so zákonom čl. 8 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa. Dohovor zároveň uznáva aj zodpovednosť členov širšej rodiny dieťaťa pri zabezpečení orientácie dieťaťa a jeho usmerňovaní v súlade s jeho rozvíjajúcimi sa schopnosťami (čl. 5). Podľa ust. § 116 OZ sú blízkymi osobami vždy zo zákona príbuz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, neprijateľná zmluvná podmienka, zmluvná pokuta , zľava z ceny mobilného telefónu, porušenie zmluvnej povinnosti
Právna veta: V zmysle § 54 ods. 1 OZ zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. Toto ustanovenie je zachované v OZ v nezmenenej podobe od účinnosti piatej hlavy o spotrebiteľských zmluvách. Ostatne citované ustanovenie je kogentné a zakotvuje zákaz, aby sa zmluvné podmienky v spotrebiteľskej zmluve odchýlili od OZ takým spôsobom, že je to v neprospech spotrebiteľa. V zmysle ods. 2 tohto ustanovenia v pochybnostia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sprostredkovateľská zmluva, Zmluva o sprostredkovaní, sprostredkovateľ , činnosť sprostredkovateľa, sprostredkovanie kúpnej zmluvy na predaj pozemku
Právna veta: Sprostredkovateľskou zmluvou v zmysle § 774 a nasl. Obč. zák. sa rozumie zmluva, v ktorej sa jedna strana (sprostredkovateľ) zaväzuje vyvíjať činnosť vedúcu k tomu, aby druhá strana (záujemca), mala príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi odmenu, ak jeho pričinením došlo k uzavretiu zmluvy. Činnosť sprostredkovateľa musí mať aktívnu povahu, keďže § 774 Obč. zák. viaže nárok na odmenu na skutočnosť, že výsledok (teda uzavretie zmluvy) bol dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Samotnú činnosť sprostredkovateľa možno charakterizo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Súdny exekútor, banka, § 103 Exekučného poriadku, príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu banke, exekučný príkaz , trovy exekučného konania, poddlžník, poddlžnícka žaloba
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na pojmový a aj významový rozdiel medzi platením trov konania a náhradou trov konania. Pokiaľ ide o platenie trov konania, tak trovy akéhokoľvek civilného konania, teda aj exekučného konania znáša každý účastník tohto konania sám zo svojho, t. j. každý účastník konania si svoje trovy (náklady) konania platí sám zo svojho a až následne po zaplatení trov konania prichádza na rad otázka náhrady, resp. akéhosi preplatenia účastníkom konania už zaplatených, resp. vynaložených trov. Z citovaných ustanovení Ex. poriadku rovnako vyplýva, že trovy exekučného konania platí, resp. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatné právne úkony, absolútne neplatný právny úkon, rozpor s dobrými mravmi, úverová zmluva o poskytnutí flexidebetu, nekalá obchodná praktika
Právna veta: Je nepochybné, že uznanie záväzku je jednostranný právny úkon, v ktorom dlžník uznáva záväzok čo do dôvodu a výšky. Pre posúdenie platnosti takéhoto právneho úkonu je potrebné aplikovať § 34 a nasl. OZ. Posudzujúc platnosť tohto právneho úkonu odvolací súd dospel k záveru, že ide o absolútne neplatný právny úkon, pretože nespĺňa predpoklady riadneho právneho úkonu v súlade s § 39 OZ, pre jeho rozpor s dobrými mravmi (§ 3 ods. 1 OZ výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zvýšenie invalidného dôchodku, Invalidný dôchodok, nárok na invalidný dôchodok, zamietnutá žiadosť o zvýšenie sumy invalidného dôchodku, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Vznik nároku na invalidný dôchodok je podmienený dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom občana zhoršeným v rozsahu a s následkami predpokladanými v § 29 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Zhoršenie zdravotného stavu len na mieru čiastočnej invalidity zakladá nárok len na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 zák. č. 100/1988 Zb. v znení noviel. Posúdenie miery zhoršenia zdravotného stavu vo vzťahu k pracovnej schopnosti, vyžaduje odborné lekárske znalosti a zákonom je zverené posudkovým komisiám sociálneho zabezpečenia (§ 118 zák. č. 100/1988 Zb.), a to aj pre účely s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: návrh na vklad vlastníckeho práva, vkladové konanie, zmluva o prevode vlastníctva bytu, zamietnutie návrhu na vklad, zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom podľa § 31 katastrálneho zákona
Právna veta: V tejto súvislosti súd poukazuje aj na obsah rozsudku Najvyššieho súdu SR č.k. 6Sžo/82/2008 z 28.1.2009, v ktorom súd, zaoberajúc sa otázkou platnosti zmluvy tvoriacej prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, pripustil dokonca možnosť predloženia doplňujúcej, resp. predloženej listiny - zmluvy aj v štádiu súdneho preskúmavacieho konania. Ďalej napr. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č.k. 23Sp/1/2012 z 29.7.2012, s obsahom ktorého sa súd rovnako stotožnil, za odstrániteľný nedostatok zmluvy považoval absenciu podpisu obdarovaného na zmluvách predložených sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Zákon o verejnom obstarávaní, verejné obstarávanie , Úrad pre verejné obstarávanie , konanie o námietkach podľa zákona o verejnom obstarávaní
Právna veta: Konanie o námietkach je pomerne prísne formalizovaným procesom a absencia zákonom požadovaných náležitostí podaných námietok je dôvodom pre obligatórne zastavenie konania. Zákon neukladá povinnosť žalovanému pred vydaním rozhodnutia o námietkach žiadať od navrhovateľa doplnenie námietok v prípade absencie niektorej obligatórnej náležitosti určenej zákonom ani iniciatívne si zabezpečovať doklad, ktorého predloženie vyplýva navrhovateľovi. Znamená to, že žalovanému nevyplývala v danom prípade povinnosť osloviť a zabezpečiť si predloženie príslušného aktuálneho dokladu z Obchodného registra prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podanie podľa § 19 Správneho poriadku, priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, zaručený elektronický podpis, odvolanie voči prvostupňovému rozhodnutiu Obvodného úradu, elektronicky podané odvolanie, odvolanie elektronickou formou
Právna veta: Podľa ust. § 19 ods. 1 správneho poriadku, podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní. Ak bolo podanie v písomnej podobe urobené pomocou komunikačných prostriedkov (ďalekopis, fax, email a pod.), je nevyhnutné takéto podanie doplniť do troch dní písomnou podobou tohto podania. V záujme právnej istoty musí byť zrejmé, že ho pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezákonný zásah orgánu verejnej správy, správca dane, daňová kontrola, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, orgány finančnej správy
Právna veta: Ustanovenie § 250v O. s. p. pojem ,,zásah“ nedefinuje; jeho definíciu neobsahuje ani iný zákon. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ide o súdnu ochranu pred faktickými nezákonnými zásahmi orgánov verejnej moci, ktoré nie sú rozhodnutím alebo iným individuálnym aktom. Judikatúra považuje za zásah nezákonný resp. v širšom zmysle protiprávny, útok orgánov verejnej moci proti subjektívnym verejným právam fyzickej alebo právnickej osoby spočívajúci v postupoch orgánu verejnej správy alebo v jeho činnosti, úkone, pokyne, prípadne nečinnosti. Musí ísť o priamy zásah do subjektívnych verejných práv ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne zvýšenie bolestného a sťaženia spoločného uplatnenia, odškodnenie pracovného úrazu, úraz mozgu, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze, odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia
Právna veta: Odškodňovanie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia má osobitné miesto v komplexe súkromnoprávnych nárokov subjektu, ktorému bola spôsobená škoda na zdraví. Občiansky zákonník v § 444 a Zákonník práce v § 198 ods. 1 (v znení do 1.1.2004) priznáva jednorazové odškodnenie vytrpených bolestí a sťaženia spoločenského uplatnenia. Vyhláška č. 32/1965 Zb. zvlášť upravuje podmienky, za ktorých sa poskytuje odškodnenie bolesti a zvlášť podmienky pre odškodnenie SSU. Rovnako osobitne stanovuje zásady pre hodnotenie oboch druhov odškodnenia .Priznanie nároku na náhradu za bolesť nie je podmienené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, nepreukázanie presného okamihu odovzdania peňazí, reálne odovzdanie peňazí
Právna veta: Ustanovenia § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka upravujú zmluvu o pôžičke. Táto zmluva môže byť uzatvorená i ústne alebo i konkludentne, podstatnou náležitosťou obsahu tejto zmluvy je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky, z obsahu zmluvy musí vyplývať i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu. Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou, k jej uzavretiu zákon vyžaduje i skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi a to, buď bezhotovostným spôsobom na účet dlžníka, alebo priamym odovzdaním...Keďže zmluva o pôžičke je reálnym kontraktom, k jej platnému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: krátkodobá nezamestnanosť, rozhodovanie o zmene výživného, návrh otca maloletých detí na zníženie jeho vyživovacej povinnosti
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolnosti dôležité pre určovanie výživného tak v čase skoršieho, ako aj nového rozhodnutia, a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Zmena pomerov môže byť odôvodnená buď subjektívne - okolnosťami na strane povinného, resp. okolnosťami na strane oprávneného alebo objektívne - vývojom životných nákladov. Na strane povinného môže byť takouto zmenou strata zamestnania, kedy je súd povinný skúmať aj príčiny tejto straty, prípadne dlhodobá práceneschopnosť, vznik novej vyživovacej povinnosti, zhoršenie majetkových pomerov a podob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Správy katastra, rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom konaní, správa katastra
Právna veta: Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom konaní nenahrádza a ani nemôže nahrádzať rozsudok súdu vo veci určenia práva alebo právneho vzťahu k nehnuteľnostiam. Účelom konania o oprave chýb nie je riešiť vlastnícky spor, ktorého riešenie patrí do výlučnej právomoci súdu, a preto oprava údajov nemôže obsahovo zodpovedať výmazu pôvodného vlastníka. Rozhodnutie o oprave chýb, týkajúce sa údajov katastra uvedených v liste vlastníctva, môže byť vydané len z dôvodov ustanovených v § 59 ods. 1 písm. a) alebo c) katastrálneho zákona. Podkladom pre vydanie rozhodnutia o oprave chýb vydaného podľa § 59 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu podľa § 417 OZ, dažďová voda, zosuv pôdy, vážne ohrozenie majetku, zaobchádzanie s dažďovou vodou
Právna veta: Dažďovú vodu treba využívať, prípadne zneškodniť na tom pozemku, na ktorý spadla, preto zaobchádzanie s dažďovou vodou má byť také, aby dažďová voda spadnutá na jeden pozemok neuškodila druhému pozemku, predovšetkým pozemku susednému...Právna úprava v ust. § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka priznáva ohrozenému subjektu domáhať sa na súde, aby ohroziteľovi bola uložená povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie hroziacej škody, pričom vhodnosť a primeranosť týchto opatrení vždy závisí na okolnostiach konkrétneho prípadu a môže spočívať buď v uložení zdržať sa činnosti, ktorá b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na zníženie výživného, vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania bez dôležitého dôvodu, nezodpovedné konanie zo strany otca maloletých, zníženie príjmu z dôvodu zadržania vodičského preukazu, zníženie služobného príjmu o 50 %
Právna veta: Zákonné ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine je zavedené v Zákone o rodine z toho dôvodu, aby zabránilo zbaveniu sa majetkového prospechu alebo výhodnejšieho zamestnania na strane povinnej osoby za účelom obchádzania vyživovacej povinnosti. Toto zákonné ustanovenie však dopadá aj na prípady nezodpovedného správania sa, vrátane konania v rozpore so zákonom, ktoré prináša negatívne dôsledky v podobe sankcií a má dopad aj vo sfére zamestnania dotknutej osoby a vo sfére zníženia príjmu. Pojem vzdanie sa bez dôležitého dôvodu korešponduje v takomto prípade práve so spomínaným nezodpovedným alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistenie zodpovednosti za škody, nárok na náhradu škody, prečin usmrtenia , poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu, smrť na poľovačke, Slovenský poľovnícky zväz, poistiteľ
Právna veta: Či sa poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu vzťahuje aj na náhradu nemajetkovej ujmy za smrť blízkej osoby, by bolo namieste skúmať, ak by nárok z poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu uplatnila oprávnená osoba. Náhradu (škody, za ktorú poistený zodpovedá) platí podľa § 823 Občianskeho zákonníka poistiteľ poškodenému; poškodený však právo na plnenie proti poistiteľovi nemá, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. Z poistenia zodpovednosti za škody má poistený (navrhovateľ) právo, aby v prípade poistnej udalosti (vzniku jeho povinnosti nahradiť škodu) za neho poistiteľ (o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné prenasledovanie, prečin nebezpečného vyhrážania, rozpory v usvedčujúcich výpovediach, intímny vzťah medzi ženatým mužom a vydatou ženou
Právna veta: Ustanovenie § 360a Tr.zák. vyžaduje, aby sa „prenasledovanie“ jednoznačne uskutočňovalo proti vôli prenasledovaného... Samozrejme iná skutková právna situácia vzniká tam, kde páchateľ a obeť sa predtým navzájom vôbec nepoznali a prejav nevôle poškodenej, teda ani nemusí byť výslovne daný. A samozrejme iná situácia je pri „rozchode milencov“, kde takéto kontaktovanie možno chápať v istom slova zmysle ako záujem jedného z nich o udržanie vzťahu. Nie je pritom vylúčené, že aj v takomto prípade následne konanie jedného z partnerov môže prerásť až do napĺňania zákonných znakov prečinu nebezpečného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, dohoda o hmotnej zodpovednosti , inventúra, schodok
Právna veta: Je pravdivé tvrdenie, že zodpovednosť za schodok je zodpovednosťou objektívnou a pokiaľ zamestnanec má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti za vzniknutý schodok podľa tejto dohody aj objektívne zodpovedá. Zodpovednosť za vzniknutý schodok však môže niesť pracovník iba za skutočne zistený schodok. Ak zamestnávateľ nevykoná inventúru pri nástupe nového zamestnanca na pracovisko, aj keď tento zamestnanec o vykonanie inventúry nežiadal, vystavuje sa do situácie, keď nevie preukázať aký schodok vznikol na prevádzke v období po nástupe nového zamestnanca. Teda nie je možné nepochybne ustáliť roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odôvodnené potreby dieťaťa, návrh matky na zvýšenie výživného, styk otca s maloletým, vyživovacia povinnosť otca k maloletému dieťaťu, rozhodovanie o zmene výživného, zmena pomerov na strane maloletého dieťaťa i na strane otca
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 prvá veta Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Citované zákonné ustanovenie vyjadruje zásadu, že k zmene dohôd a súdnych rozhodnutí o výživnom môže dôjsť len na základe zmeny pomerov zistenej porovnaním okolností dôležitých pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je však závažnejšia zmena pomerov, ktorou sa rozumie výrazná zmena tých okolností (na strane či už oprávneného alebo povinného), ktoré boli podkladom predchád ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie, nepreukázanie zániku pohľadávky započítaním, zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky, postúpená pohľadávka
Právna veta: Z hľadiska účinnosti započítania je potrebné vychádzať z toho, že podľa § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť zmluvou inému, pričom podľa § 580 Občianskeho zákonníka, ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých splnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, kedy sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie a vzájomné vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, nesúhlas s hodnotou nehnuteľností určenej znalcom, všeobecná cena nehnuteľnosti
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v prípade ich vyporiadania prikázaním do výlučného vlastníctva jedného zo spoluvlastníkov podľa § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka, základom pre stanovenie primeranej náhrady za podiel odstupujúceho spoluvlastníka je všeobecná cena nehnuteľnosti obvyklá v danom mieste v dobe rozhodovania s tým, že túto náhradu súd určí zodpovedajúcim podielom z ceny celej veci, keďže len podľa všeobecnej ceny veci možno zistiť a v peniazoch vyjadriť protihodnotu prípadného obstarania obdobnej veci, pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neplatnosť skončenia pracovného pomeru, prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, rozviazanie pracovného pomeru v ochrannej dobe, lekár ambulancie klinickej onkológie, žalovaná nemocnica, zdravotnícke zariadenie
Právna veta: Podľa § 7 zákona číslo 578/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zariadením, na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú okrem iných ako ambulancie, tak aj stacionáre, pričom obidve zdravotnícke zariadenia stacionár, aj ambulancie musia spĺňať určité minimálne personálne zabezpečenie. Pre ambulanciu klinickej onkológie je to minimálne jeden lekár a v prípade onkologických stacionárov sú minimálne personálne požiadavky rovnaké, ako pri ambulanciách. Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj v ambulancii klinickej onkológie, aj v onkologickom stacionári musí byť lekár, nakoľko obidve zari ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ručiteľ, ručiteľský záväzok, ručenie podľa O.z., neplatný právny úkon, ručiteľská listina, znalecké dokazovanie na zistenie pravosti podpisov
Právna veta: Predpokladom platného ručiteľského záväzku, je písomné vyhlásenie ručiteľa, že uspokojí veriteľa v prípade nesplnenia určitého záväzku dlžníkom. Z uvedeného vyplýva, že na platný ručiteľský záväzok sa zo zákona vyžaduje písomná forma, t.j., aby ručiteľská listina bola podpísaná ručiteľom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nevyplatenie mzdy riadne a včas, domáhanie sa určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod
Právna veta: Účastníci konania sú povinní uvádzať rozhodujúce skutočnosti a majú dôkaznú povinnosť na preukázanie svojich tvrdení. Súd však rozhodne o tom, ktoré z navrhnutých dôkazných prostriedkov sa vykonajú, nemá teda povinnosť vykonať všetky navrhované dôkazné prostriedky. Nemožno preto len z dôvodu nevypočutia štatutárnej zástupkyne žalobcu ako účastnícky konania uzavrieť, že týmto postupom súdu bola žalobcovi odňatá možnosť konať pred súdom.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zánik nároku na náhradné výživné, náhradné výživné, nezákonné rozhodnutia, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, vrátenie a zúčtovanie náhradného výživného
Právna veta: Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom, ak sa náhradné výživné vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako patrilo, alebo ak sa dodatočne zistí, že zanikol nárok na náhradné výživné, alebo nastala zmena skutočností rozhodujúcich na jeho vyplácanie, alebo na určenie jeho výšky za obdobie, za ktoré sa náhradné výživné už vyplatilo, poberateľ náhradného výživného je povinný vrátiť neprávom vyplatené sumy, alebo sumy vyplatené vo vyššej sume, ako patrili. Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že povinnosť vrátiť neprávom vyplatené sumy, alebo sumy vyplatené vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o právnej pomoci, príkazná zmluva, príkazník, tarifná odmena advokáta za zastupovanie
Právna veta: V danom prípade sa podľa názoru odvolacieho súdu jedná o zmluvu príkaznú, ktorá je upravená v § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka, na základe ktorej sa príkazník zaväzuje, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť. Pokiaľ je príkazník na základe zmluvy oprávnený a povinný konať menom príkazcu v právnom konaní, potom ide o prípad, kedy príkazník vykonáva túto činnosť ako svoju profesiu. Záväzok niečo vykonať pritom spočíva práve len vo vykonaní dohodnutej činnosti, nie v dosiahnutí výsledku. Pokiaľ teda príkazník vykoná všetko, čo mal podľa zmluvy vykonať, splnil svoju povinno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, vyživovacia povinnosť otca k maloletému, odôvodnené potreby detí, úprava rodičovských práv a povinností k maloletému, určenie výšky výživného
Právna veta: S poukazom na aktuálny stupeň rozvoja technológií, úroveň spoločenského vývoja, vrátane zásadnej miery globalizácie existujú takmer neobmedzené možnosti pre mnohostranný rozvoj osobností maloletých detí. Použitím tejto optiky/nazerania by sa nadväzne bolo možné dopracovať (taktiež) k takmer neobmedzenej výške odôvodnených potrieb dieťaťa. Naznačený pohľad by však bol neadekvátne zjednodušený a v konečnom dôsledku neudržateľný, resp. až kontraproduktívny. Je nevyhnutné odôvodnené potreby detí vždy dávať do pomeru s reálnymi možnosťami rodičov a ich celkovou životnou úrovňou, odzrkadľujúcou sa a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vymáhanie pohľadávky od dlžníka povinného, poddlžnícka žaloba, nedostatok pasívnej legitimácie na strane žalovaného, zmluva o poskytnutí dotácie, dotácia pre Mestský futbalový klub
Právna veta: Pri posudzovaní dôvodnosti poddlžníckej žaloby je podstatným to, že dôsledky predpokladané v ust. § 109 Exekučného poriadku možno vyvodzovať iba z porušenia povinnosti dlžníkom povinného vo vzťahu k pohľadávke povinného voči jeho dlžníkovi a nie vo vzťahu k pohľadávke oprávneného voči povinnému...Keďže v zmysle ust. § 109 Exekučného poriadku je pri podaní poddlžníckej žaloby pasívne legitimovaný dlžník povinného, odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že mesto nie je dlžníkom povinného.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: úrazová renta, nárok na úrazovú rentu, osobný rozsah úrazového poistenia, poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu
Právna veta: Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, t. j. činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Na úrazovú rentu ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia má nárok po splnení podmienok ustanovených zákonom zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 zákona o sociálnom poistení a fyzická osoba spadajúca do osobného rozsahu úrazového poisteni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy, nárok na úroky z omeškania, nárok na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
Právna veta: Judikatúra súdov v otázke priznávania úrokov z omeškania spolu s náhradou mzdy prešla vývojom, čo vyplýva napr. z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 246/2010, v ktorom Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že k omeškaniu na strane zamestnávateľa s plnením náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru dochádza u jednotlivých náhrad mzdy spravidla za ten ktorý mesiac podľa toho, kedy u nich nastala splatnosť a nie až právoplatnosťou rozsudku o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru. V odôvodnení tohto uznesenia Najvyšší súd SR o.i. uviedol, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zabezpečenie daňového nedoplatku zriadením záložného práva, zákonné podmienky na zriadenie záložného práva, rozhodnutie o zriadení záložného práva, daňový dlžník, správca dane
Právna veta: Záložné právo slúži veriteľovi na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva. Záložné právo plní svoju funkciu tým, že umožňuje, aby veriteľ uspokojil svoju pohľadávku z predmetu zálohu, ak pohľadávka, ktorá ním bola zabezpečená, nebude riadne a včas splnená. Rozlišujú sa dve základné funkcie záložného práva, a to funkcia zabezpečovacia a funkcia uhradzovacia. Zabezpečovacia funkcia spočíva v tom, že veriteľ do splatnosti pohľadávky má právne svoju pohľadávku zabezpečenú pre prípad, že dlžník nesplní svoj dlh, že sa bude môcť uspokojiť zo zálohu. Uhradzovacia funkcia znamená možnosť záložné p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, pôžička, námietka premlčania vznesená vedľajším účastníkom, premlčanie práva
Právna veta: Vedľajší účastník má v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Vedľajší účastník nie je legitimovaný na dispozičné úkony s konaním a s dispozíciou predmetom konania. Medzi takéto úkony patrí späťvzatie návrhu, uzavretie zmieru, či zmena návrhu. Vznesenie námietky premlčania medzi takéto dispozičné úkony nepatrí. Súdna prax sa zjednotila v tom, že vedľajší účastník je v občianskom súdnom konaní oprávnený vzniesť námietku premlčania v prospech hlavného účastníka, na ktorého sa strane sa zúčastňuje konania.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 1/2015
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenej, Azyl , doplnková ochrana, právo na azyl
Právna veta: Azyl predstavuje medzinárodnoprávnu ochranu osôb, ktoré majú v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžu alebo nechcú vrátiť do tohto štátu. Dôvody pre poskytnutie azylu sú zákonom presne vymedzené a nepokrývajú celú škálu porušovania ľudských práv a slobôd. Udelenie azylu podľa § 8 zákona o azyle je viazané na existenciu prenasledovania žiadateľa v krajine pôvodu, ako skutočnosti definovanej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, vzájomný návrh o vyporiadanie BSM, konanie o vyporiadanie BSM, nevyvrátiteľná právna domnienka
Právna veta: Podľa ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, úprava styku otca s maloletými deťmi, právo styku rodiča s dieťaťom, návrh otca na zmenu zverenia maloletých detí, styk rodiča s maloletými deťmi
Právna veta: Styk rodiča s maloletými deťmi sa uskutočňuje predovšetkým v záujme dieťaťa a jeho účelom je najvhodnejším spôsobom a čo v najväčšej miere zmenšovať nepriaznivé dôsledky narušených vzťahov medzi rodičmi, ktoré často majú mimoriadne nepriaznivý dopad na celkový psychický stav dieťaťa a jeho citovú výchovu. Styk rodiča s maloletým dieťaťom má zaistiť v čo najväčšej miere vytváranie a udržiavanie rodičovského vzťahu a upevňovanie citového puta k obom rodičom, aby dieťa pokiaľ možno v minimálnej miere pociťovalo výchovu v neúplnej rodine. K splneniu tohto cieľa by mali obaja rodičia prispievať a s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania, vlastník pozemku, lesy v chránených územiach, ochrana prírody, chránené lesy
Právna veta: Na základe gramatického výkladu právnej normy ustanovenej v § 61 ods. 8 písm. i/ veta pred bodkočiarkou zák. č. 543/2002 Z. z. predpokladom zániku nároku na náhradu za obmedzenie bežného hospodárenia (obhospodarovania) je, ak sa náhrada uplatňuje v chránených lesoch a lesoch osobitného určenia. Z takejto úpravy zákonodarca vyníma zákonnou výnimkou lesy v chránených územiach a iné časti lesov významných z hľadiska ochrany prírody. Iný gramatický výklad by bol v rozpore so znením tejto právnej normy, ako aj s účelom Zákona o ochrane prírody, resp. aj v rozpore s čl. 20 ods. 1 a 3 Ústavy SR. Z uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Azyl , udelenie azylu, právo na azyl, doplnková ochrana
Právna veta: Azyl predstavuje medzinárodnoprávnu ochranu osôb, ktoré majú v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžu alebo nechcú vrátiť do tohto štátu. Dôvody pre poskytnutie azylu sú zákonom presne vymedzené a nepokrývajú celú škálu porušovania ľudských práv a slobôd. Udelenie azylu podľa § 8 zákona o azyle je viazané na existenciu prenasledovania žiadateľa v krajine pôvodu, ako skutočnosti definovanej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: športovec, profesionálny športovec, inominantný kontrakt, príjem profesionálneho športovca
Právna veta: Autori príspevku si vytýčili za cieľ detailnejšie - nielen z právneho, ale aj z psychologického hľadiska v sérii príspevkov charakterizovať každý z prezentovaných okruhov vzťahov. Ako prvý je však predkladaný príspevok venujúci sa predovšetkým statusu subjektov v športe, a to konkrétne statusu športovcov. Prezentuje jednak jej aktuálne vlastnosti vrátane účinnej právnej úpravy, optiku vnímania aktuálneho stavu z pohľadu všetkých dotknutých subjektov. Príspevok sa z hľadiska porovnávacej vedeckej metódy zameriava predovšetkým na obsahové a právne posuny úpravy tejto oblasti pripravovaným znením ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: generálna plná moc, plnomocenstvo, prokúra, plná moc
Právna veta: Rozdiel v rozsahu oprávnení pri prokúre a plnomocenstve, delenie prokúry a plnej moci, ich forma, prekročenie oprávnenia a odvolanie prokúry alebo plnej moci.
MENU