Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov., zmenkové konanie, majetok obce
Právna veta: I. Pre posúdenie oslobodenia od súdneho poplatku účastníka v zmenkovom konaní je kauzálny vzťah právne relevantný.

I. Pri posúdení oslobodenia od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. b/ zákona o súdnych poplatkoch je potrebné prihliadať, na aký účel je majetok obce použitý.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skoršie odsúdenie, obvykle jednorazová dávka, prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
Právna veta: I. „Obvykle jednorazovou dávkou na použitie“ v zmysle § 135 ods. 1 a ods. 2 Tr. zák. sa rozumie dávka omamnej alebo psychotropnej látky, ktorá sa bežne (u väčšiny užívateľov) konzumuje pri jednom použití a takto vyjadruje konzumný priemer. II. Ak odsúdený už bol odsúdený za to, že prechovával psychotropnú látku vo väčšom množstve, než je zákonné maximum pre miernejšiu právnu kvalifikáciu (§ 186 Tr. zák. v znení účinnom do 31. decembra 2005) a teda bolo jeho konanie, bez ohľadu na danosť alebo absenciu osobno - spotrebného účelu držby, kvalifikované podľa § 187 Tr. zák. v znení účinnom do 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, zastavenie konania pre nezaplatený preddavok na trovy, súdna výzva
Právna veta: I. Jednou z podmienok pre uloženie povinnosti platiť preddavok na trovy konania je, že u navrhovateľa nie sú splnené predpoklady pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Ak súd zastaví konanie podľa § 14la ods. 1 O. s. p. pre nezaplatenie preddavku na trovy konania, hoci táto podmienka nebola splnená, odníme navrhovateľovi právo konať pred súdom. Súd sa musí ešte pred vydaním rozhodnutia o uložení povinnosti platiť preddavok na trovy konania podľa § 141a O. s. p. dôsledne zaoberať otázkou, či u navrhovateľa nie sú splnené predpoklady pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, a to aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: reklama a telenákup, reklama, pojmový znak reklamy, skrytá mediálna komerčná komunikácia, komunikát propagujúci film, vysielateľ televíznej programovej služby
Právna veta: Zákonodarca v zákone o vysielaní a retransmisie definuje reklamu v právnej norme ustanovenej v 32 ods. 1 tak, že reklama na účely tohto zákona je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom...S poukazom na právnu úpravu ustanovenú v právnej norme § 32 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z. pojmovým znakom reklamy je „za odplatu alebo inú podobnú pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: posudzovanie trestnosti činu podľa neskoršieho zákona, právna kvalifikácia skutku, premlčanie trestného stíhania
Právna veta: I. Z hľadiska dĺžky premlčacej doby je rozhodujúci názor súdu na právnu kvalifikáciu po vykonaní hlavného pojednávania a nie to, ako bol skutok kvalifikovaný obžalobou alebo pri vznesení obvinenia v predchádzajúcich štádiách trestného stíhania. II. Aj keď Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom z 10. septembra 2014, sp. zn. PL. ÚS 9/2013 nevyslovil, že prvá veta § 437 ods. 4 Tr. zák. nie je v súlade s článkom 1 ods. 1 prvou vetou, článkom 2 ods. 2 a článkom 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky, neznamená to, že ak premlčacia doba trestného stíhania podľa Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: obzvlášť nebezpečný recidivista, návrh na povolenie obnovy konania, konanie o povolení obnovy konania, trestný čin vraždy sčasti dokonaný, podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku
Právna veta: Konanie o povolení obnovy konania sa obmedzuje na zistenie, či vyšli najavo skutočnosti alebo dôkazy uvedené v ustanovení § 394 ods. 1 Tr. por.. V konaní o povolení obnovy konania v zásade neplatí revízny princíp, podľa ktorého by bol súd oprávnený skúmať správnosť všetkých výrokov napadnutého rozhodnutia s výnimkou uvedenou v ustanovení § 401 Tr. por. kedy sa uplatňuje zásada beneficium cohaesionis. Z týchto dôvodov je súd v zásade oprávnený sa zaoberať iba tými výrokmi, pri ktorých sa navrhovateľ domáha povolenia obnovy konania. Skutočnosťou predtým neznámou sa rozumie objektívne existujúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách ako dôvod absolútnej neplatnosti práneho úkonu, rozhodcovská doložka , vykonateľný exekučný titul
Právna veta: V danom prípade uzavretá rozhodcovská doložka – z dôvodov vysvetlených už súdmi nižších stupňov – je neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy (§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka), čo zakladá jej neplatnosť. Neplatná rozhodcovská doložka nemohla založiť právomoc rozhodcovského súdu vydať označený rozhodcovský rozsudok, ktorý vzhľadom na to nie je vykonateľný exekučný titul. V súvislosti s námietkou dovolateľky, že konanie je postihnuté inou vadou, ktorá má za následok nesprávne rozhodnutie vo veci treba uviesť, že táto vada je relevantným dovolacím dôvodom (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.), av ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, exekučné konanie, udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, právo vyjadriť sa ku vykonávaným dôkazom, rozhodcovská doložka
Právna veta: Pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sa môžu primerane uplatniť ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vzťahujúce sa na dokazovanie. Ak exekučný súd pri preskúmavaní žiadosti exekútora na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vychádza aj z iných listín (či iných dôkazov) než tých, ktoré sú výslovne uvedené v § 44 ods. 2 Exekučného poriadku (exekučný titul, návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o vydanie poverenia) a na tomto základe posúdi exekučný titul v neprospech oprávnenej, je povinný dať jej možnosť vyjadriť sa k podkladom svojho preskúmani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: pokračovací prečin krádeže, dôležité dôvody delegácie veci, návrh na odňatie a prikázanie veci, nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: extenzívna interpretácia, právne účinky, nález ústavného súdu, úhrnný trest a spoločný trest, dôvod obnovy konania určený zmenou právneho stavu
Právna veta: Rovnaké právne účinky, aké v zmysle § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších prepisov (ďalej len dotknuté ustanovenie) vyvoláva vyhlásenie nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 21. decembra 2012 vo vzťahu k § 41 ods. 2 Trestného zákon, je potrebné pri použití extenzívnej interpretácie dotknutého ustanovenia vyvodiť a j vo vzťahu k ustanoveniu § 35 ods. 2, časť vety za bodkočiarkou Tr. zák. v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie domovej slobody, trestný čin a spôsoby jeho spáchania, krádež, okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, jednočinný súbeh, prekonanie prekážky, trestný čin spáchaný závažnejším spôsobom konania, vlámanie, vzťah špeciality
Právna veta: I. Trestný čin porušovania domovej slobody v ustanovení § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. predpokladá taký spôsob prekonania prekážky, ktorej účelom je zabránenie vniknutiu do obydlia, ktorý nenapĺňa znaky vlámania podľa § 122 ods. 4 Tr. zák. Ak forma prekonania prekážky, ktorá bráni vniknutiu do obydlia, je subsumovateľná pod pojem „vlámanie“ podľa § 122 ods. 4 Tr. zák., ide o trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., t.j. spáchanie činu závažnejším spôsobom konania (vlámanie -§ 138 písm. e/ Tr. zák.). II. J ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: lieh vyrobený bez povolenia, množstvo liehu, určenie rozsahu trestného činu, nepovolená výroba liehu, výška škody
Právna veta: I. Logickým, jazykovo – gramatickým, systematickým a teleologickým výkladom pojmu „rozsah činu“ uvedeným v poslednej vete § 125 ods. 1 Tr. zák. sa kritériá (stupnica) určovania výšky škody použijú aj pre určenie množstva liehu bez povolenia vyrobeného, prechovávaného alebo uvádzaného do obehu podľa § 253 ods. 1 Tr. zák. II. Hľadiskom na určenie množstva liehu bez povolenia vyrobeného, prechovávaného alebo uvádzaného do obehu podľa § 253 ods. 1 Tr. zák. je cena, za ktorú sa vec v mieste a čase činu obvykle predáva (§ 126 ods. 1 Tr. zák.). Ak cenu takto zistiť nemožno, postupuje sa primerane ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spáchanie činu na viacerých osobách, objekt trestného činu, ochrana vlastníckeho vzťahu, trestné činy proti majetku, spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, krádež
Právna veta: Objektom trestných činov proti majetku je ochrana majetku a majetkových práv ustanoveniami uvedenými v štvrtej hlave osobitnej časti Trestného zákona (§ 212 až 249 Tr. zák.). Individuálnym objektom trestného činu krádeže podľa § 212 Tr. zák. je ochrana vlastníckeho vzťahu k určitým veciam, legálnej držby veci a faktickej dispozície s vecou. Predmetom útoku je vec patriaca nositeľovi týchto vzťahov dotknutých protiprávnym zásahom páchateľa, vo vzťahu ku ktorému sú hmotné predmety útoku cudzou vecou. Ak je taký čin spáchaný na ujmu viacerých osôb, napr. formou pokračovania v trestnej činnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, konanie proti ušlemu, strelné poranenia, neprítomnosť obvineného na procesných úkonoch, úkony prípravného konania vykonané v neprítomnosti obvineného, zásada rovnosti zbraní
Právna veta: Najvyšší súd v danej súvislosti zdôrazňuje, že konanie proti ušlému, ako osobitný spôsob konania do značnej miery obmedzuje princípy spravodlivého procesu, pretože predstavuje závažný zásah najmä do práva obvineného obhajovať sa sám. Pri vykonávaní konania ako proti ušlému v zmysle ustanovení piateho dielu siedmej hlavy Trestného poriadku (v prípade, že obvinený ušiel alebo sa vyhýba trestnému konaniu pobytom v cudzine alebo tým, že sa skrýva), sú výrazne obmedzené práva obvineného na obhajobu, ako aj zásada rovností zbraní za situácie, že jeho obhajobné práva síce zabezpečuje ustanovený obhaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: úverový podvod, poskytnutie úveru, pohľadávka z úverovej zmluvy, trestný čin úverového podvodu, záväzok z úverového vzťahu
Právna veta: Trestného činu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. por. sa dopustí ten, kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí väčšiu škodu. Z hľadiska objektívnej stránky tohto trestného činu sa vyžaduje, aby páchateľ uviedol iného do omylu v otázke splnenia podmienok na priznanie úveru, alebo na riadne splácanie úveru. V prvom prípade páchateľ nespĺňa podmienky na priznanie úveru, preto uvádza iného do omylu v úmysle, aby mu bol priznaný úver. Na naplnenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: podvod, prečin podvodu, uviesť do omylu zatajením informácie, nehnuteľnosti zaťažené záložnými právami, omyl
Právna veta: Naplnenie skutkovej podstaty trestného činu podvodu predpokladá existenciu príčinnej súvislosti medzi omylom určitej osoby (resp. neznalosti všetkých podstatných skutočností) a jej uskutočnenou majetkovou dispozíciou a ďalej príčinnú súvislosť medzi touto dispozíciou na jednej strane a škodou na cudzom majetku a obohatením páchateľa alebo inej osoby na strane druhej...Objektom trestného činu podvodu je cudzí majetok. Omyl je rozpor medzi predstavou a skutočnosťou a pôjde oň vtedy, keď podvádzaná osoba nemá o dôležitej okolnosti žiadnu predstavu, alebo sa domnieva, že sa nemá čoho obávať. Omyl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: pokračovací zločin skrátenia dane a poistného, návrh na predĺženie lehoty väzby, trvanie väzby v rámci základnej alebo predĺženej lehoty väzby
Právna veta: Pretože väzba je závažným zásahom do ústavou garantovanej osobnej slobody, z ústavného hľadiska je právny režim väzby okrem iného upravený aj zásadou časového obmedzenia na dobu stanovenú zákonom. Ustanovenie § 76 ods. 2 Tr. por. stanovuje limit základnej lehoty väzby v prípravnom konaní na sedem mesiacov a pokiaľ § 76 ods. 3 Tr. por. pripúšťa predĺženie lehoty väzby nad túto dobu, je potrebné v tom vidieť výnimku z ústavne zakotvenej zásady časového obmedzenia väzby. To vo vzťahu k väzobným dôvodom upraveným v § 71 ods. 1 Tr. por. znamená, že predĺženie väzby nad dobu sedem mesiacov je možné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, exekučné konanie, právo na verejné prerokovanie veci, rozhodcovská doložka , neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, efektívna ochrana spotrebiteľa
Právna veta: K námietke dovolateľky, že preskúmanie a vyhodnotenie obsahu listín (dokazovanie) v exekučnom konaní bolo vykonané bez jej účasti, napriek tomu, že v konaní malo byť nariadené pojednávanie a že jej bolo odopreté právo vyjadriť sa k vykonávaným dôkazom, najvyšší súd uvádza, že exekučný súd je povinný „vyšetrovaním“ ex offo zisťovať skutkový stav na účely efektívnej ochrany spotrebiteľa podľa úniového práva a takýmto postupom nedochádza k porušeniu práv dodávateľa na verejné prejednanie veci a vyjadrenie sa k vykonaným dôkazom (viď bližšie II. ÚS 160/2013). Dovolací súd sa stotožňuje s názorom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, zastaviť exekúciu, efektívna ochrana spotrebiteľa, skutkový stav , nariadiť ústne pojednávanie, právo súdu rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania
Právna veta: Osobitne k námietke oprávnenej, že súdy oboch stupňov nevytýčili vo veci ústne pojednávanie aj keď podľa zákona tak boli povinné urobiť, najvyšší súd konštatuje, že zákonom č. 230/2012 Z.z. účinným od 9. augusta 2012 (zákon bol účinný do 31. decembra 2012) bol novelizovaný Exekučný poriadok, ktorý ustanovenie § 57 Exekučného poriadku doplnil o ods. 5, v zmysle ktorého súd nariadi pojednávanie, ak rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. g/ a k/. Súd prvého stupňa nemohol postupovať podľa uvedeného ustanovenia, nakoľko v danom prípade exekúciu zastavil uznesením zo 16. mája 2012, kedy uvedené ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predmet dane z príjmov, príjmy oslobodené od dane, daňovník nezriadený na podnikanie
Právna veta: Príjmy daňovníka nezriadeného na podnikanie, plynúce z činnosti, na ktorej účel daňovník vznikol (hlavná činnosť daňovníka), sú od dane oslobodené. Preto nie je možné daňové výdavky súvisiace s príjmami z hlavnej činnosti priraďovať k príjmom, ktoré dani podliehajú.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obmedzenie slobody prejavu, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, právomoc rady pre vysielanie ukladať sankcie , predchádzanie šíreniu a uvádzaniu jednostranných názorov, myšlienok a ideí
Právna veta: Na tomto mieste ústavný súd, nadväzujúc na predchádzajúci bod, uvádza, že zákonné obmedzenie slobody prejavu médií požiadavkou na objektívne a nestranné informovanie v rámci spravodajských programov a politicko­publicistických programov a s tým spojenou právomocou rady pre vysielanie ukladať sankcie za porušenie tejto požiadavky nie je možné vyvodiť z ústavného práva jednotlivcov na prijímanie informácií (čl. 26 ods. 2 ústavy a čl. 10 ods. 1 dohovoru), keďže právo prijímať informácie zahŕňa právo prijímať informácie tak pravdi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Komunálne voľby, Voľby v mestskej čast, Riadenie a príprava volieb, Porušenie volebného zákona , právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné, zásada zodpovednosti za výsledok, členovia volebných komisií, sankčné mechanizmy vo vzťahu k napadnutým voľbám
Právna veta: 1. Ústavný súd podotýka, že volebné komisie, ktoré sú ako útvary sui generis účelovo zriaďované iba pre účely riadenia prípravy a priebehu tých-ktorých konkrétnych volieb, nemožno považovať v zmysle čl. 2 ods. 2 ústavy za štátne orgány, ktoré môžu konať iba to, čo zákon dovoľuje, čo však a contrario neznamená, že by pri plnení im zákonom zverených oprávnení mohli postupovať nezákonne. V danom prípade bolo podľa ústavného súdu nevyhnutné preskúmať, či postupom okrskových volebných komisií č. 1 a č. 2 pri voľbách v mestskej časti konaných 15. novembra 2014 bol porušený zákon a či v zmysle judika ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Intenzita protizákonnosti volieb, Zvolenie do funkcie starostu obce, Porušenie zákonov upravujúcich organizáciu a priebeh volieb, Zistenie protizákonnosti volieb, Závažné porušenie volebného zákona, Neplatnosť volieb alebo voľby kandidáta, právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné, kandidátne listiny, volič hlasuje osobne, Voľba kandidáta a výsledok volieb
Právna veta: 1. Neplatnosť volieb alebo voľby kandidáta môže spôsobiť len také závažné porušenie volebného zákona, ktoré už spochybňuje výsledky volieb a ktoré odôvodnene vyvoláva pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom skutočnej vôle voličov..................2. Vo všeobecnosti platí, že na to, aby ústavný súd vyhovel volebnej sťažnosti, musia byť splnené tri základné predpoklady: a) zistenie protizákonnosti volieb, t. j. porušenie zákonov upravujúcich organizáciu a priebeh volieb, b) príčinná súvislosť medzi zistenou protizákonnosťou volieb a sťažovateľom namietanou neplatnosťou volieb, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Úradné overenie podpisu, Písomná forma plnomocenstva, preukázanie splnomocnenia, zastupovanie podľa správneho poriadku, zastupovanie v daňovom konaní, zastúpenie na základe plnomocenstva
Právna veta: 1. Ak pre zastupovanie v správnom (daňovom) konaní zákon pre plnomocenstvo vyžaduje písomnú formu a úradné overenie podpisu splnomocniteľa alebo inú zákonom ustanovenú požiadavku, úkony vykonané splnomocniteľom na základe právne neperfektného, resp. neexistujúceho plnomocenstva, nemožno konvalidovať dodatočným schválením splnomocniteľa. Neakceptovanie dodatočného schválenia takto urobených úkonov príslušným správnym orgánom nemôže byť dôvodom na vyslovenie porušenia základného práva na súdnu a inú ochranu splnomocniteľa."
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o povolení výnimky, rozhodnutie orgánu ochrany prírody o povolení na usmrtenie chráneného živočícha , strata platnosti rozhodnutia, zastavenie konania, odstrel medveďa hnedého ako chráneného živočícha, výnimky, podnet na konanie pred Ústavným súdom
Právna veta: Zákon o ochrane prírody dáva do právomoci orgánu o ochrane prírody zastaviť konanie, ak dôvod na konanie odpadol a súčasne zakotvuje, že rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť uplynutím času, na ktoré bolo vydané. Za takýchto okolností "odpadnutím dôvodu na konanie" treba rozumieť v prípade časovo limitovaného rozhodnutia aj stratu "platnosti rozhodnutia" ako právny dôvod, ktorý má za následok odpadnutie predmetu konania v dôsledku uplynutia času, na ktoré bolo vydané. Neplatnosť výnimky nemožno spájať len so skutočnosťou, že predmet konania zanikol napr. uhynutím zvieraťa (med ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o súlade právnych predpisov začaté všeobecným súdom, prerušenie konania obligatórne, predbežné prerokovanie návrhu, návrh na začatie konania
Právna veta: Z dikcie už citovaného čl. 144 ods. 2 ústavy vyplýva, že podaniu návrhu na ústavnom súde predchádza povinnosť všeobecného súdu prerušiť konanie ("konanie preruší a podá návrh na začatie konania na základe čl. 125 ods. 1"), pričom ústavný súd vo svojej doterajšej judikatúre už viackrát uviedol (PL. ÚS 7/2012, PL. ÚS 16/2013, PL. ÚS 25/2014), že za prerušené konanie je podža jeho názoru potrebné považovať stav právne perfektného prerušenia konania, ktorý nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o prerušení konania. Ústavný súd nemá dôvod tento svoj názor meniť ani v súvislosti s predbe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o súlade právnych predpisov, postavenie verejného ochrancu práv, rozhodovacia činnosť všeobecných súdov, ochrana základných práv a slobôd konrétnych právnických a fyzických osôb
Právna veta: V tejto veci ústavný súd rovnako uviedol, že „[z]ákonná úprava postavenia verejného ochrancu práv vyplýva z ustanovenia § 1 zákona o verejnom ochrancovi práv, ktorý zdôrazňuje jej právne postavenie pri ochrane základných práv a slobôd, konkrétnych právnických a fyzických osôb“. V neposlednom rade ústavný súd v tejto veci judikoval, že verejný ochranca práv môže podať návrh podľa čl. 125 ústavy, „vždy však v súvislosti so svojou základnou ústavnou právomocou ochraňovať konkrétne, a nie abstraktné práva fyzic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: osobitná úprava Obchodného zákonníka, neplatnosť právneho úkonu v zmysle OZ, domáhanie sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia , valné zhromaždenie, orgány spoločnosti
Právna veta: Domáhanie sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti podľa ust. § 131 Obchodného zákonníka predstavuje osobitnú právnu úpravu vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim neplatnosť právnych úkonov. Citované ustanovenie nezakladá relatívnu a ani absolútnu neplatnosť právnych úkonov v zmysle ust. § 37 a nasl. Občianskeho zákonníka. Neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sa preto nemožno dovolávať podľa ust. § 37 a nasl. Občianskeho zákonníka, upravujúcich neplatnosť právny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pochybnosť o nezaujatosti v trestnom konaní, vylúčenie z vykonávania úkonov trestného konania, povinnosť advokáta postupovať s odbornou starostlivosťou, bližší pomer k orgánom činným v prejednávanej veci, zodpovednosť advokáta za nesplnenie svojich povinností
Právna veta: 1) Podľa § 31 ods. 1 Tr. por., z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca, alebo prísediaci sudca (ďalej len „prísediaci“), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom, alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Musí ísť pritom o konkrétne skutočn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vymenovanie generálneho prokurátora, právo na prístup k verejným funkciám, zodpovednosť prezidenta, dlhodobo neobsadená funkcia generálneho prokurátora, lehota na vymenovanie generálneho prokurátora, povinnosť národnej rady predložiť prezidentovi kandidáta, porušenie základných práv v režime konania o ústavnej sťažnosti
Právna veta: V bode 48 Výkladu ústavný súd uviedol, že prezidentova limitovaná diskrécia „nezbavujú prezidenta a národnú radu zodpovednosti za to, aby zabezpečili, že funkcia generálneho prokurátora nezostane dlhodobo neobsadená. I keď ústava nestanoví žiadnu lehotu, v rámci ktorej má prezident rozhodnúť o tom, či navrhnutého kandidáta vymenuje do funkcie generálneho prokurátora alebo nie, musí sa i toto jeho rozhodovanie uskutočniť v určitom primeranom časovom rámci. K posúdeniu navrhnutého kandidáta by tak malo dôjsť v primeranej lehote, čo znamená v dobe, ktorú možno po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: určovanie dane podľa pomôcok, právo správcu dane zisťovať a preverovať základ dane alebo iné skutočnosti pre správne určenie dane, povinnosť daňového subjektu preukázať úplnosť a správnosť údajov uvedených v daňovom priznaní, zásada voľného hodnotenia dôkazov správcom dane, zásada objektívnej pravdy, daňová povinnosť
Právna veta: V tejto súvislosti považuje odvolací súd za potrebné zdôrazniť, že správa daní s prihliadnutím na jej účel vo vzťahu k fiškálnym záujmom štátu, je príslušnými hmotnoprávnymi a procesnými predpismi verejného práva upravená tak, že daňový subjekt má okrem iného povinnosť sám si daňovú povinnosť vypočítať, priznať ju a zároveň hodnoverne preukázať prostredníctvom riadne vedeného účtovníctva a iných listinných dôkazov, pričom v rámci daňového konania nesie dôkazné bremeno (§ 29 ods. 8 zákona o správe daní). Správca dane je oprávnený a zároveň i povinný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné právo na súdnu ochranu , spôsob a rozsah náhrady škody, určenie výšky škody na veci
Právna veta: Všeobecné ustanovenie § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka, na ktoré sa okresný súd formálne odvoláva, upravuje rozsah náhrady škody, a to pre všetky druhy spôsobenej škody. Osobitným ustanovením aplikovateľným v prípadoch škody spôsobenej na veci upravujúcim spôsob určenia výšky takejto škody je však ustanovenie § 443 Občianskeho zákonníka, ktoré v záujme reparačnej funkcie zodpovednosti za škodu zakotvuje pravidlo, podľa ktorého sa pri určení výšky škody na veciach zásadne vychádza z ceny veci v čase poškodenia, a nie z ceny v čase nadobudnutia veci (poškodeným). Okresný súd, ktorý v odôvodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedodržanie lehoty 5tich pracovných dní, prvé verejné zasadnutie, lehota na prípravu na verejné zasadnutie, prítomnosť na verejnom zasadnutí, priebeh verejného zasadnutia, obžalovacia zásada
Právna veta: Čo sa týka obžalovaným namietanej lehoty na prípravu na verejné zasadnutie, tak o tomto pojednáva ustanovenie § 292 Trestného poriadku, pričom dodržanie 5­dňovej tejto lehoty na prípravu u obžalovaného sa viaže len na prvé verejné zasadnutie, ktoré určí predseda senátu. Toto ustanovenie ani v jednom odseku neupravuje povinnosť dodržiavať túto lehotu na ďalších odročených verejných zasadnutiach... V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že ani nedodržanie lehoty 5­tich pracovných dní neznamená automaticky, že obžalovaný nemusí uposlúchnuť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podanie trestného oznámenia, základné práva a slobody, právo na sudnu ochranu, právo na začatie trestného konania voči označenej osobe
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti odkazuje na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej právo fyzickej osoby na začatie trestného konania voči označenej osobe na základe podaného trestného oznámenia nepatrí medzi základné práva a slobody podľa druhej hlavy ústavy a ani ho nemožno odvodiť z niektorého zo základných práv alebo slobôd (II. ÚS 42/00). Ústavný súd taktiež vyslovil, že «Súčasťou práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy... nie je ani oprávnenie „každého“, aby na základe jeho návrhu (podnetu) bol orgán prokuratúry povinný podať ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: záverečné stanovisko, konanie o umiestnenie stavby, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, súlad predložených podkladov s právnymi predpismi, zákonnosť záverečného stanoviska, námietky prednesené v správnom konaní
Právna veta: V uznesení sp. zn. 3 Sžp 7/2008 z 19. novembra 2008, na ktoré najvyšší súd podporne poukázal v napadnutom rozhodnutí, najvyšší súd k právnej povahe záverečného stanoviska uviedol, že vo vzťahu k správnemu orgánu má informačnú hodnotu a vo vzťahu k subjektom práva na životné prostredie má hodnotu vypovedaciu, čo však nemožno zamieňať s konštitutívnymi účinkami individuálneho správneho aktu. Poukázal tiež, že preskúmavanie záverečného stanoviska by bolo preventívnym zasahovaním do správnej úvahy orgánu verejnej správy v nasledujúc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť záložného veriteľa pri predaji zálohu postupovať s náležitou starostlivosťou, úplné uhradenie zabezpečenej pohľadávky, domáhanie sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, predaj zálohu mimo dražby, zodpovednosť za škodu v zmysle OZ, ujma na majetku alebo právach záložcu alebo záložného dlžníka
Právna veta: Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva..., ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená (§ 151a a nasl. OZ). Záložné právo ako právo akcesorické slúži na zabezpečenie pohľadávky tým, že v prípade jej riadneho a včasného nesplnenia je záložný veriteľ oprávnený zákonom stanoveným alebo v zmluve určeným spôsobom dosiahnuť splnenie svojej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vyvlastňovacie konanie, aktívne legitimovaná osoba, originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva, osobitný právny režim vyvlastnenia miestnych komunikácií
Právna veta: «Podľa ustanovenia § 112 ods. 2 ide o návrhové konanie. Navrhovateľ však súčasne musí byť aktívne legitimovanou osobou vo vzťahu k účelu vyvlastnenia. To znamená, že súčasne musí byť osobu, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť na účel, na ktorý sa vyvlastňuje. Vyvlastnenie je originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. V tomto prípade dochádza k prechodu (nie k prevodu) vlastníckeho práva z vlastníka na navrhovateľa vyvlastnenia (§ 109 ods. 2 prvá veta stavebného zákona). Stavebný zákon neupravuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie náhrady trov konania, osobitné okolnosti konkrétneho prípadu, moderačné právo súdu, splnenie predpokladov pre priznanie náhrady celkom alebo sčasti
Právna veta: V citovanom ustanovení je ustanovené moderačné právo súdu zmierniť dôsledky právnych noriem upravujúcich náhradu trov konania. Dáva súdu možnosť, aby za splnenia predpokladov v tomto ustanovení uvedených nepriznal náhradu trov konania úspešnému účastníkovi konania, u ktorého sú inak splnené predpoklady pre priznanie náhrady celkom alebo sčasti. Avšak musí ísť o výnimočný prípad v okolnostiach danej veci, ale aj v okolnostiach na strane obidvoch účastníkov. Predmetné ustanovenie neslúži k zmierňovaniu majetkových rozdielov medzi úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásadu, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve proti svojej vôli, zamietnutie návrhu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, dôvody hodné osobitného zreteľa, zrušenie spoluvlastníctva súdom, miera akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach, dôvody hodné osobitného zreteľa pre nezrušenie a nevyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Právna veta: „Ak o zrušení spoluvlastníctva rozhoduje súd, má vec, pokiaľ je to možné, medzi spoluvlastníkov rozdeliť. Inak ju prikáže jednému z nich, pritom dbá o jej využitie. K predaju veci a k rozdeleniu dosiahnutého výťažku má dôjsť iba vtedy, ak nikto zo spoluvlastníkov nechce vec prevziať. Úlohou súdu tu teda je, aby doterajšie spoluvlastníctvo rozumne zlikvidoval, a nie aby vytváral, dokonca proti vôli účastníkov, nové spoluvlastníctvo. Návrhmi účastníkov konania pritom súd nie je viazaný. Občiansky zákonník teda upravuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zodpovednosť štátu za škodu na zdraví, bezpečnosť očkovacích látok pre zdravie ľudí, pozitívny vplyv povinného očkovania na ľudí, povinnosť lekára zohľadňovať známe zdravotné kontraindikácie, lekárske vyšetrenie na posúdenie vhodnosť vo vzťahu k zdravotnému stavu očkovanej osoby, povinnosť podrobiť sa očkovaniu, sakncia za nesplnenie povinnosti povinného očkovania, nepodrobenie sa povinnému očkovaniu, náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie
Právna veta: Zákonodarca určil v § 51 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia povinnosť pre každú fyzickú osobu podrobiť sa skupinám očkovaní, ktoré sú označené za povinné. Tým, že zákonodarca používa termín "povinné očkovanie", je teda jednoznačne určená povinnosť fyzických osôb podriadiť sa povinnému očkovaniu. Zákonodarca v zmysle predmetného ustanovenia priamo ukladá povinnosť fyzickým osobám podrobiť sa z celej škály očkovaní (odporúčané, dobrovoľné - na ktoré taktiež pamätá zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia) len očkovaniam druhovo povinným, pretože ich ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obnova konania v sporovom konaní, nové skutočnosti a dôkazy, nové prerokovanie a rozhodnutie vo veci, nový dôkaz ako spôsobilý dôvod obnovy konania
Právna veta: Návrh na obnovu konania môže účastník podať len z dôvodov výslovne uvedených v § 228 ods. 1 O.s.p. Týmito dôvodmi sú skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré účastník bez svojej viny (tzn. nevedel o nich) nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu pre neho privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Podmienkou pre uplatnenie nových skutočností a dôkazov je, že tieto museli existovať už v pôvodnom konaní, t.j. nemohli vzniknúť až po jeho právoplatnom skončení. Pri nových rozhodnutiach sa splnenie tejto podmienky nevyžaduje. Ďalším dôvodom je, že možno vykonať dôkazy, ktoré sa nemohli vyk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvody na odvolanie členov súdnej rady, strata politickej dôvery, možnosť odvolať ústavného činiteľa z ústavných (verejných) funkcií, právomoc národnej rady voliť a odvolávať ústavných činiteľov, Súdna rada Slovenskej republiky, ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti
Právna veta: K ústavným (verejným) funkciám, z ktorých možno ústavného činiteľa odvolať bez toho, aby ústava alebo zákon ustanovovali dôvody odvolania (popri funkciám členov súdnej rady), patria funkcie predsedu a podpredsedov národnej rady, ako aj funkcie predsedov výborov národnej rady (ďalej len „funkcionári národnej rady“). Rovnako ako pri členoch súdnej rady ústava a tiež zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Nezaregistrovanie sťažovateľa ako kandidáta pre voľbu starostu obce , Umožnenie kandidátovi využiť jeho pasívne volebné právo, Proces registrácie kandidáta pre voľbu starostu obce, Prístup k voleným a iným verejným funkciám, konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, slobodná voľba svojich zástupcov, starosta, obec
Právna veta: 1.Podstata sťažnosti smeruje proti nezaregistrovaniu sťažovateľa ako kandidáta pre voľbu starostu obce a s tým spojeným porušením jeho základných práv. Rozhodujúcim pre účely dočasného opatrenia je teda posúdenie, či proces registrácie sťažovateľa, vzhľadom na jej účel, ktorým je v podstate umožnenie kandidátovi využiť jeho pasívne volebné právo, odložením vykonateľnosti uznesenia okresného súdu je alebo nie je skončený. Pri výklade dotknutej právnej úpravy cez ustanovenie čl. 32 ústavy dospel ústavný súd k záveru, že súladným s účelom zákona o voľbách a základnými právami zaručenými v čl. 30 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: konverzia reštrukturalizačného konania na konkurzné konanie, právo na sudnu ochranu, spôsoby riešenia úpadku dlžníka, predpoklad väčšieho rozsahu uspokojenia veriteľov dlžníka
Právna veta: Ústavný súd je toho názoru, že konverzia reštrukturalizačného konania na konkurzné konanie a následný konkurz predstavuje ústavne relevantný determinant kvality základného práva dlžníka ako účastníka reštrukturalizačného konania na súdnu ochranu. Niet pochýb, že z dvoch ťažiskových právom aprobovaných spôsobov riešenia úpadku dlžníka podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, teda z konkurzu a reštrukturalizácie, je pre dlžníka šetrnejším práve reštrukturalizácia. Kým konkurz má likvidačný charakter, podmienkou čo i len odporučenia reštrukturalizácie správcom je zachovanie aspoň podstatnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia , náprava právnych chýb rozhodnutia vo veci samej, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku ako dôvod dovolania v zmysle 371 ods.1 Tr. por., prípustnosť dovolania, konanie na dovolacom súde, trestné konanie
Právna veta: Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. je daný v prípadoch, keď je rozhodnutie súdu založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na inom nesprávnom hmotnoprávnom posúdení. Dovolanie je teda určené k náprave právnych chýb rozhodnutia vo veci samej, pokiaľ tieto chyby spočívajú v právnom posúdení skutku alebo iných skutočnosti podľa noriem hmotného práva. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Právnym posúdením skutku sa rozumie jeho hmotnopráv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvody na nevymenovanie kandidáta, povinnosť zaoberať sa návrhom Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie generálneho prokurátora, porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, právomoc prezidenta menovať a odvolávať generálneho prokurátora, generálny prokurátor, Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky
Právna veta: Právomoc vymenúvať a odvolávať generálneho prokurátora však prezidentovi Slovenskej republiky patrí preto, že je ústavným činiteľom (hlavou štátu podža čl. 101 ods. 1 ústavy), a nie preto, že je fyzickou osobou (m. m. I. ÚS 92/97). Ústavný súd v tejto súvislosti už vyslovil autoritatívny právny názor, podľa ktorého "pri výkone svojich ústavných právomocí nemožno prezidenta republiky ako ústavného činiteľa súčasne považovať aj za fyzickú osobu." (I. ÚS 92/97). Je nepochybné, že len fyzickej osobe, ktorá v relevantnom čase vykonáva funkciu prezidenta, sú zverené (patria) prezidentské právomoci, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uplatnenie základného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, veková hranica 30 rokov pri vymedzení pojmu nezaopatreného dieťaťa, štát ako platiteľ poistného za nezaopatrené dieťa, verejné zdravotné poistenie, nezaopatrené dieťa, sústavná príprava dieťaťa na povolanie , základné podmienky prijatia na štúdium
Právna veta: V rámci druhého kroku ústavný súd pripúšťa, že na základe aplikácie napadnutej právnej úpravy reálne môže však dôjsť/dochádza k nerovnakému zaobchádzaniu s touto skupinou študentov denného štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia, avšak len v súvislosti pri ich hodnotení za nezaopatrené deti na účely zdravotného poistenia z dôvodu prekročenia zákonom ustanovenej vekovej hranice 30 rokov. Ústavný súd sa nestotožňuje s argumentáciou navrhovateľov, že pri ustanovení tejto vekovej hranice zákonodarcom absentuje legitímny cieľ takejto právnej úpravy a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prerušenie všetkých súdnych a iných konaní vyhlásením konkurzu, majetok podliehajúci konkurzu, kolektívne uspokojenie veriteľov speňažením majetku dlžníka , správca ako účastník konania namiesto úpadcu
Právna veta: Vychádzajúc z § 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii tento zákon upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov. Kolektívne uspokojenie veriteľov speňažením majetku dlžníka vylučuje individuálne postupy, a práve z tohto dôvodu § 47 ods. 1 a 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii ustanovujú, že vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi, a že v takto prerušených konaniach možno pokračovať na návrh správcu, ktorý sa podaním takéhoto návrhu stáva účastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, zrušenie rozhodnutia pre nepreskúmateľnosť, povinná súčinnosť žalovaného správneho orgánu, kasačný princíp v správnom súdnictve
Právna veta: "Zo znenia legálnej definície obsahovej náplne súdneho prieskumu správnych rozhodnutí uvedenej v § 244 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je možné identifikovať primárny cieľ prieskumu, ktorým je zistenie zákonnosti (resp. tvrdenej nezákonnosti) právoplatných rozhodnutí správnych orgánov. Občiansky súdny poriadok stanovuje povinnú súčinnosť žalovaného správneho orgánu. Pokiaľ súdu takáto súčinnosť poskytnutá nie je, je povinný napadnutie správneho orgánu zrušiť pre jeho nepreskúmateľnosť. V takomto prípade teda nedochádza ku konštatovaniu nezákonnosti správneho rozhodnutia, avšak zrušenie roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: spoločný systém dane z pridanej hodnoty, podvod pri odpočte dane, formálne podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, uplatnenie práva na odpočet dane z pridanej hodnoty, podvode v oblasti dane z pridanej hodnoty, zneužitie práva zakázané, právo Únie v oblasti boja proti daňovým podvodom
Právna veta: 1. Preto prináleží vnútroštátnemu súdu určiť, či v holandskom práve tak, ako tvrdí holandská vláda, existujú právne pravidlá, buď ustanovenie alebo všeobecná zásada, podľa ktorých je zneužitie práva zakázané, alebo iné ustanovenia týkajúce sa daňových podvodov alebo daňového úniku, ktoré by bolo možné vykladať v súlade s požiadavkami práva Únie v oblasti boja proti daňovým podvodom tak, ako boli pripomenuté v bodoch 49 a 50 toho rozsudku (pozri v tomto zmysle rozsudky Kofoed, EU:C:2007:408, bod 46, a Maks Pen, EU:C:2014:69, bod 36). 2. Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: oslobodenie od dane z darovania, súčasť národného kultúrneho a historického dedičstva, majetky - súčasťou historického a kultúrneho dedičstva, daň z darovania
Právna veta: 1. Článok 63 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, akou je dotknutá úprava vo veci samej, podľa ktorej je oslobodenie od dane z darovania týkajúcej sa určitých majetkov chránených z dôvodu, že sú súčasťou národného kultúrneho a historického dedičstva, obmedzené na majetky, ktoré sa nachádzajú na území tohto členského štátu, pokiaľ toto oslobodenie nie je vylúčené v prípade, keď majetky môžu byť súčasťou historického a kultúrneho dedičstva uvedeného členského štátu napriek tomu, že sa nachádzajú na území iného štátu.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: zmluva o fungovaní Európskej únie, cieľ všeobecnej prevencie, držitelia platných pobytových preukazov, povolenie na vstup, doklad rodinného príslušníka EHP
Právna veta: 1. Článok 35 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, ako aj článok 1 Protokolu (č. 20) o uplatňovaní určitých aspektov článku 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na Spojené kráľovstvo a Írsko, sa majú vykladať v tom zmysle, že neumožňujú členskému štátu, ktorý sleduje cieľ všeobecnej pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: uplatnenie colnej sadzby, ustanovenia Všeobecnej dohody o clách, uzavretie dohôd v mene Európskeho spoločenstva, dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie, colné sadzby na banány
Právna veta: 1. Ustanovenia Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, ktorá je uvedená v prílohe 1A Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), podpísanej v Marrákeši 15. apríla 1994 a schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994, týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994), neudeľujú jednotlivcom práva, ktorých by sa títo jednotlivci mohli dovolávať priamo pred vnútroštátnym súdom s cieľom namietať voči uplatneniu colnej sadzby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: stav obezity pracovníka predstavuje „zdravotné postihnutie“, všeobecná zásada nediskriminácie z dôvodu obezityšeobecnú zásadu nediskriminácie z dôvodu obezity, obmedzenie vyplývajúce najmä z dlhodobého fyzického, mentálneho alebo psychického postihnutia, plné a účinné zapojenie osoby do profesijného života, definícia pojmu zdravotné postihnutie, potreby zdravotne postihnutých osôb
Právna veta: 1.Navyše definícia pojmu „zdravotné postihnutie“ v zmysle článku 1 smernice 2000/78 predchádza určeniu a posúdeniu primeraných prispôsobujúcich opatrení uvedených v jej článku 5. Podľa odôvodnenia 16 tejto smernice totiž majú také opatrenia zohľadňovať potreby zdravotne postihnutých osôb, a teda sú dôsledkom, nie základným prvkom pojmu „zdravotné postihnutie“ (pozri v tomto zmysle rozsudok HK Danmark, EU:C:2013:222, body 45 a 46). 2. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že nezakotvuje všeobecnú zásadu nediskriminácie z dôvodu obezity ako takej, pokiaľ ide o zamestnanie a povolanie. 3. S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: súčasné vedecké poznatky, neoplodnené ľudské vajíčko, ľudské embryo, proces delenia a ďalšieho vývoja spustený partenogenézou, právna ochrana biotechnologických vynálezov
Právna veta: 1. Článok 6 ods. 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov sa má vykladať v tom zmysle, že neoplodnené ľudské vajíčko, pri ktorom bol proces delenia a ďalšieho vývoja spustený partenogenézou, nepredstavuje „ľudské embryo“ v zmysle tohto ustanovenia, ak vzhľadom na súčasné vedecké poznatky nemá ako také prirodzenú spôsobilosť, aby sa z neho vyvinul ľudský jedinec, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu. SKUTKOVÝ STAV: Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťou International Stem Cell Corporation ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: ochrane záujmov oprávnených na výživné, riadny výkon spravodlivosti , cezhraničná vyživovacia povinnosť, koncentrácia súdnej právomoci vo veciach cezhraničnej vyživovacej povinnosti
Právna veta: 1. Článok 3 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 Rady z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá zavádza koncentráciu súdnej právomoci vo veciach cezhraničnej vyživovacej povinnosti v prospech prvostupňového súdu, ktorý je príslušný podľa sídla odvolacieho súdu, okrem prípadu, keď táto norma prispieva k dosiahnutiu cieľa riadneho výkonu spravodlivosti a k ochrane záujmov oprávnených na výživné a tým záro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ohodnotenie úverovej bonity spotrebiteľa, prenesenie dôkazného bremena, pravosť informácií poskytnutých spotrebiteľom, podpis zmluvy o úvere bez potreby vypracovania konkrétneho dokumentu, primerané vysvetlenie pred ohodnotením finančnej situácie a potrieb spotrebiteľa
Právna veta: 1. V tejto súvislosti z článku 22 ods. 3 smernice 2008/48 vyplýva, že takéto ustanovenie neumožňuje veriteľovi zbaviť sa svojich povinností. Predmetné štandardné ustanovenie tak predstavuje indíciu, ktorú musí veriteľ predložením jedného alebo viacerých dôkazov preukázať. Navyše spotrebiteľovi musí byť vždy umožnené uviesť, že mu toto tlačivo nebolo predložené alebo že toto tlačivo neumožňuje veriteľovi splniť jeho predzmluvné povinnosti. Ak toto ustanovenie naopak podľa vnútroštátneho právneho poriadku obsahuje spotrebiteľovo uznanie o úplnom a správnom vykonaní veriteľom jeho predzmluvných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: porušenie práva hospodárskej súťaže , nepochybný cezhraničný záujem, hospodársky subjek, účasť na verejnom obstarávaní, verejní obstarávatelia
Právna veta: 1. Na úvod treba konštatovať, že hoci článok 61 ods. 1 písm. a) Kbt, ako uvádza vnútroštátny súd, umožňuje vylúčiť z postupu verejného obstarávania hospodársky subjekt z dôvodu akéhokoľvek porušenia, ktorého sa dopustil v súvislosti so svojou obchodnou alebo odbornou činnosťou, bez spresnenia vlastností a závažnosti tohto porušenia. Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ nebránia uplatneniu vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá z účasti na verejnom obstarávaní vylučuje hospodársky subjekt, ktorý sa dopustil porušenia práva hospodárskej súťaže konštatovaného právoplatným rozsudkom, za čo mu bola uložená pok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: samostatne zárobkovo činné osoby, zásada rovnosti zaobchádzania, uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnanco, postupný odchod do dôchodku, zistené rozdiely
Právna veta: 1. Zásada rovnosti zaobchádzania zakotvená v článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 2006, bráni takému ustanoveniu členského štátu, podľa ktorého je priznanie starobného dôchodku po postupnom odchode do dôchodku podm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: reálne riziko neľudského či ponižujúceho zaobchádzania, povolenie na pobyt na území tohto členského, právo na pobyt v členskom štáte pre cudzinca, osoby bez štátneho občianstva, primeraná liečba
Právna veta: 1. Články 28 a 29 smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany v spojení s článkom 2 písm. e) a článkami 3, 15 a 18 tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že členský štát nemusí poskytnúť sociálnu ochranu a zdravotnú starostlivosť stanovenú týmito článkami štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má povolenie na pobyt na území tohto členského štátu podľa vnútrošt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: požiadavky zásady proporcionality, držiteľ odpadu, odstránenie odpadu, pôvodca odpadu, miestna daň za odstraňovanie odpadu, financovanie nákladov na správu komunálneho odpadu, daň na základe odhadu objemu produkovaného odpadu, množstva odpadu skutočne vyprodukovaného a odovzdaného do zberu
Právna veta: 1. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pri neexistencii právnej úpravy v rámci práva Únie, ktorá by členským štátom nariaďovala presnú metódu, pokiaľ ide o financovanie nákladov na správu komunálneho odpadu, môže byť toto financovanie v závislosti od voľby dotknutého členského štátu zabezpečené ľubovoľne prostredníctvom dane, poplatku alebo akýmkoľvek iným spôsobom, a že na vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá na financovanie správy takého systému stanovuje napríklad daň, ktorej výška sa určuje na základe odhadu objemu produkovaného odpadu, a nie na základe množstva odpadu skutočne vyprodukov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: urgentná zdravotná starostlivosť a základná liečba , odkladný účinok opravnému prostriedku podanému proti rozhodnutiu, vážne riziko podstatného a nenapraviteľného zhoršenia jeho zdravotného stavu, vyhostenie
Právna veta: 1. Články 5 a 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, vykladané s ohľadom na článok 19 ods. 2 a článok 47 Charty základných práv Európskej únie, ako aj článok 14 ods. 1 písm. b) tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave: – ktorá nepriznáva odkladný účinok opravnému prostriedku podanému proti rozhodnutiu, ktoré ukladá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý trpí vá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: postup verejného obstarávania, účasť verejného nemocničného zariadenia, koordinácia postupov verejného obstarávania služieb, verejné zdroje financovania, posudzovanie neobvykle nízkej ceny ponuky, skupiny hospodárskych subjektov na poskytovanie určitých služieb, podpora rozvoja vzdelania a výskumu, subjekty oprávnené za odmenu poskytovať niektoré služby na trhu
Právna veta: 1. Ako vyplýva zo znenia článku 26 ods. 2 smernice 92/50, členské štáty môžu oprávniť niektoré skupiny hospodárskych subjektov na poskytovanie určitých služieb. Môžu regulovať činnosť subjektov, akými sú univerzity a výskumné ústavy, ktorých cieľom nie je dosiahnutie zisku a ich hlavným zameraním je podporovať rozvoj vzdelania a výskumu. Môžu najmä povoliť alebo nepovoliť takýmto subjektom pôsobiť na trhu podľa toho, či dotknutá činnosť je alebo nie je zlučiteľná s cieľmi, na ktoré boli založené a ktoré vyplývajú z ich štatútu. Pokiaľ sú tieto subjekty oprávnené za odmenu poskytovať niektoré s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery, rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, výška subvencie poskytnutej z Európskeho fondu pre utečencov, právny základ rozhodnutiu vnútroštátnych orgáno
Právna veta: 1. Článok 53b ods. 2 initio a písm. c) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 z 13. decembra 2006, sa má vykladať v tom zmysle, že pri neexistencii právneho základu vo vnútroštátnom práve toto ustanovenie poskytuje právny základ rozhodnutiu vnútroštátnych orgánov o zmene výšky subvencie poskytnutej z Európskeho fondu pre utečencov v neprospech príjemcu v rámci zdieľaného hospodárenia medzi Európskou komisiou a členský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: článok 49 ZFEÚ, cieľ ochrany národného kultúrneho a historického dedičstva, vlastník pamiatok, ktoré môžu patriť do kultúrneho a historického dedičstva, právo odpočítať výdavky súvisiace s chránenými pamiatkami
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, ktorá s cieľom ochrany národného kultúrneho a historického dedičstva vyhradzuje právo odpočítať výdavky súvisiace s chránenými pamiatkami výlučne vlastníkom pamiatok nachádzajúcich sa na jeho území, pokiaľ toto právo je priznané vlastníkom pamiatok, ktoré môžu patriť do kultúrneho a historického dedičstva tohto členského štátu, napriek tomu, že sa nachádzajú na území iného členského štátu.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: poskytovanie služieb, naplnenie sociálneho účelu, priame zadanie, cieľo solidarity a rozpočtovej efektívnosti, článok 56 ZFEÚ , zákaz zneužitia práva, zneužívajúce praktiky združení dobrovoľníkov, činnosť združení dobrovoľníkov
Právna veta: 1.Vzhľadom na všeobecnú zásadu práva Únie zákaz zneužitia práva (pozri analogicky rozsudok 3M Italia, C‑417/10, EU:C:2012:184, bod 33) nemožno uplatnenie týchto právnych predpisov rozšíriť tak, aby sa vzťahovali aj na zneužívajúce praktiky združení dobrovoľníkov alebo dokonca ich členov. Činnosť združení dobrovoľníkov môžu vykonávať pracovníci len v rozsahu nevyhnutnom na ich riadne fungovanie. Pokiaľ ide o náhradu nákladov, malo by sa dohliadnuť na to, aby sa pod zámienkou dobrovoľníckej činnosti nevykonávala žiadna zisková činnosť, a to ani nepriamym spôsobom, a aby sa dobrovoľníkovi nahradi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: krajina dovozu, podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky, vrátenie zaplatenej zálohy , záruka zriadená vývozcom , vývozné náhrady za poľnohospodárske výrobky
Právna veta: 1. Článok 19 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 3403/93 z 10. decembra 1993, sa má vykladať v tom zmysle, že záruka zriadená vývozcom na účely zabezpečenia vrátenia zaplatenej zálohy na vývozné náhrady sa nemá považovať za zrušenú, ak sa síce preukáže, že vývozca predložil dokumenty o prijatí vývozného colného vyhlásenia, dôkaz o tom, že tovar opustil colné územie Únie najneskôr v 60. deň po tomto prijatí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: verejné priestranstvo, ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, prevádzkovanie kamerového systému , obrazový záznam osôb ukladaný do nahrávacieho zariadenia, ochrana majetku, zdravia a života majiteľov domu, záznam osôb ukladaný do nahrávacieho zariadeni
Právna veta: 1.Článok 3 ods. 2 druhú zarážku smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že prevádzkovanie kamerového systému umiestneného fyzickou osobou na jej rodinnom dome na účely ochrany majetku, zdravia a života majiteľov domu, ktorý umožňuje obrazový záznam osôb ukladaný do nahrávacieho zariadenia, na ktorom sa záznam priebežne nahráva na harddisk, pričom tento systém sníma tiež verejné priestranstvo, nepredstavuje spracovanie údajov na výkon výlučne osobných ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: povaha rozhodnutí verejných obstarávateľov, verejné zákazky na dodávku tovaru, verejné zákazky na služby, koordinácia postupov zadávania verejných zákaziek na práce, vyhlásená súťaž, výzva na predloženie ponuky, postavenie verejného obstarávateľa, regionálna služba rýchlej zdravotnej pomoci, žaloba o náhradu škody , podmienka neobvyklosti ponuky, vyhlásenie verejnej súťaže na zadanie zákazky
Právna veta: 1. Smernica 2004/18/ES z o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa majú vykladať v tom zmysle, že v prípade, keď nie sú splnené podmienky uplatnenia dôvodov vylúčenia stanovené v tomto článku 45, tento posledný článok nebráni prijatiu rozhodnutia verejným obstarávateľom odmietnuť zadať zákazku, pre ktorú bola vyhlásená súťaž a rozhodnutia o tom, že zákazku nezadá s konečnou platnosťou jedinému uchádzačovi, ktorý zostal v súťaži a bol vyhlásený za predbežne úspešného uchádzača. 2. Právo Únie v oblasti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: plány zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, dôchodkové fondy sídliace v inom členskom štáte, kontrola súkromných poisťovní, kráľovský legislatívny dekrét, režim slobodného poskytovania služieb
Právna veta: 1. Španielske kráľovstvo si tým, že prijalo ustanovenia obsiahnuté v článku 46 písm. c) kráľovského legislatívneho dekrétu 1/2002, ktorým sa schvaľuje prepracované znenie zákona o úprave dôchodkových plánov a dôchodkových fondov (Real Decreto Legislativo 1/2002, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones), z 29. novembra 2002, a v článku 86 ods. 1 kráľovského legislatívneho dekrétu 6/2004, ktorým sa schvaľuje prepracované znenie zákona o organizácii a kontrole súkromných poisťovní (Real Decreto Legislativo 6/2004, por el que se aprueba ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: konkurzné konanie týkajúce sa majetku spoločnosti, žaloba správcu konkurznej podstaty, platby uskutočnené po vzniku platobnej neschopnosti, zákon o konkurznom konaní, dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že súdy členského štátu, na ktorého území sa začalo konkurzné konanie týkajúce sa majetku spoločnosti, majú na základe tohto ustanovenia právomoc rozhodovať o žalobe správcu konkurznej podstaty tejto spoločnosti proti konateľovi uvedenej spoločnosti o vrátenie platieb uskutočnených po vzniku platobnej neschopnosti tejto spoločnosti alebo po zistení jej predlženia, o akú ide vo veci samej.................... 2. Článok 3 ods. 1 nariadenia č. 1346/2000 sa má vykladať v tom zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: poskytovatelia služieb, ustanovenie kolektívnej zmluvy, dohoda o poskytovaní služieb , minimálne tarifné odmeny, nepravé samostatne zárobkovo činné osoby, postavenie pracovníka v zmysle práva Únie, amostatne zárobkovo činný poskytovateľ služieb
Právna veta: 1. Z toho vyplýva, že postavenie „pracovníka“ v zmysle práva Únie nemôže ovplyvniť skutočnosť, že istá osoba bola z daňových, administratívnych alebo úradných dôvodov najatá ako samostatne zárobkovo činný poskytovateľ služieb, ak táto osoba koná pod vedením svojho zamestnávateľa, pokiaľ ide najmä o jej voľnosť zvoliť si pracovný čas, miesto a obsah svojej práce (pozri rozsudok Allonby, EU:C:2004:18, bod 72), ak sa nepodieľa na obchodných rizikách tohto zamestnávateľa (rozsudok Agegate, C‑3/87, EU:C:1989:650, bod 36) a ak je integrovaná do podniku uvedeného zamestnávateľa počas trvania pracovné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: ochrana pracovníkov alebo boj proti podvodom v sociálnej oblast, dôkaz o vyhlásení, príjemca služieb vykonávaných vyslanými zamestnancami pos kytovateľa služieb, základ ochrany naliehavého dôvodu všeobecného záujmu, boj proti podvodom v sociálnej oblasti
Právna veta: 1. Články 56 ZFEÚ a 57 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, aká je sporná vo veci samej, na základe ktorej je príjemca služieb vykonávaných vyslanými zamestnancami pos kytovateľa služieb usadeného v inom členskom štáte povinný pred zadelením pracovných úloh týmto zamestnancom oznámiť príslušným orgánom ich identifikačné údaje, pokiaľ nemôžu predložiť dôkaz o vyhlásení, ktoré mal ich zamestnávateľ vykonať na príslušných orgánoch tohto hostiteľského členského štátu pred začatím poskytovania uvedenej služby, pokiaľ možno takúto právnu úprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: podrobné výsluchy týkajúce sa sexuálnych praktík žiadateľa o azyl, stereotypné predstavy o homosexuáloch, predloženie videonahrávok, sexuálne praktiky žiadateľa o azyl, dôvody prenasledovania, obmedzenia pri posudzovaní údajnej sexuálnej orientácie žiadateľa o azyl, žiadosť o azyl založená na obave pred prenasledovaním, údajná sexuálna orientácia žiadateľa o azyl, prenasledovanie z dôvodu homosexuality
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 3 písm. c) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, ako aj článok 13 ods. 3 písm. a) smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia, aby príslušné vnútroštátne orgány konajúce pod dohľadom súdu pri preskúmaní skuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodný podiel, nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom, náhrada škody podľa § 373 ObZ, konateľ spoločnosti, zločin poškodzovania veriteľa, nároky úpadcu na náhradu škody voči konateľom
Právna veta: Povinnosti, ktoré konatelia plnia pri výkone svojej funkcie upravujú viaceré právne predpisy (prípadne aj spoločenská zmluva a rozhodnutia valného zhromaždenia); najmä však Obchodný zákonník. Vo vzťahu k všetkým uvedeným povinnostiam pôsobí všeobecná zásada ukladajúca konateľovi povinnosť prihliadať pri výkone svojej funkcie na záujmy svojej spoločnosti a všetkých jej spoločníkov a konať pri tom s odbornou starostlivosťou. Vychádzajúc z ustanovenia § 757 Obchodného zákonníka, zodpovednosť konateľov sa spravuje všeobecnými ustanoveniami zodpovednosti za škodu (§ 373a nasl.). Všeobecné ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: povinnosť preukázať príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, majetkové pomery otca maloletej, konanie o zvýšenie výživného, daňové priznanie , príjem z podnikania
Právna veta: V prípade posudzovania možností, schopností a majetkových pomerov povinného rodiča, ktorý je podnikateľom je takzvaná vyšetrovacia zásada podľa § 120 ods. 2, 3 O.s.p. prelomená ust. § 63 ods. 1 Zákona o rodine, z ktorého vyplýva, že rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať pred súdom: 1. príjmy z inej než závislej činnosti, 2. predložiť súdu podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a 3. umožniť súdu sprístupneným údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník, náhrada trov konania podľa § 142 OSP, zmluva o pripojení , čiastočný úspech účastníka konania vo veci, vedľajšie účastníctvo na strane odporcu
Právna veta: V občianskom súdnom konaní sa o náhrade trov rozhoduje podľa zásady zodpovednosti za výsledok alebo zodpovednosti za zavinenie alebo za náhodu. V prípade rozhodovania o náhrade trov pri zodpovednosti za výsledok je rozhodujúcou okolnosťou miera úspechu účastníka vo veci, ktorá v prípade, ak účastník má plný úspech, znamená, že mu súd prizná celú náhradu trov konania, potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva podľa § 142 ods. 1 O.s.p.. Ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd podľa § 142 O.s.p. náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie vlastníckeho práva, vlastnícke právo, uzavretie zmluvy písomnou formou, nepreukázané vyjadrenie vôle previesť s hlavnou vecou aj príslušenstvo, príslušenstvo hlavnej veci
Právna veta: Veci tvoriace príslušenstvo inej hlavnej veci majú, na rozdiel od súčasti veci, povahu samostatnej veci v právnom zmysle a teda môžu byť aj samostatným predmetom právnych vzťahov. V prípade, ak príslušenstvom hlavnej veci je nehnuteľnosť (vedľajšia stavba), je základným predpokladom, aby príslušenstvo prešlo spolu s hlavnou vecou na inú osobu, vyjadrenie vôle účastníkov právneho vzťahu, vykonať prevod aj tohto príslušenstva, a to v písomnej forme. Ak takýto prejav vôle chýba (prejav vôle nebol vykonaný dostatočne určite a zrozumiteľne), príslušenstvo na nadobúdateľa hlavnej veci neprechádza. O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 77 Zákona o rodine, konanie o učenie výživného, priznanie výživného spätne
Právna veta: Dôvody hodné osobitného zreteľa podľa §-u 77 ods. 1 Zákona o rodine sú také dôvody, ktoré nezapríčinili oprávnené osoby svojou nečinnosťou resp. ľahostajným prístupom k súdnemu konaniu, ale ktoré nastali bez ich zavinenia a spôsobili, že vo veci sa nezačalo konať v čase, kedy vznikol nárok na určenie výživného pre maloleté deti. Je na uvážení konajúceho súdu, ktoré dôvody takto vyhodnotí. Odvolací súd zdôrazňuje, že vo veciach starostlivostí súdu o maloletých sa v prvom rade posudzuje záujem maloletého dieťaťa a dodáva, že žiadne procesné pochybenie nemôže byť v rozpore s jeho záujmom, preto j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie odvolania podľa § 201 OSP, vedľajší účastník, odvolanie vedľajšieho účastníka, nesúhlas s odvolaním vedľajšieho účastníka
Právna veta: Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov konania. Táto pomoc sa môže prejaviť aj v tom, že vedľajší účastník podá v prospech ním podporovaného účastníka odvolanie. Ak však proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podá odvolanie len vedľajší účastník, musí sa súd vždy zaoberať tým, aké stanovisko k tomuto odvolaniu zaujal účastník, ktorého vedľajší účastník v konaní podporuje. Odvolací súd poukazuje na súdnu prax, ktorá dospela k záveru, že ak účastník odmietne dať súhlas k odvolaniu vedľajšieho účastníka, je odvolanie vedľajšieho účastníka neúčinné, čo má za násle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa § 451 OZ, odporca ako dražobník, bezdôvodné obohatenie pri výkone záložného práva
Právna veta: Podstata zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie spočíva v tom, že toho, kto poruší povinnosť neobohacovať sa na úkon iného, stíha nepriaznivý právny následok v podobe sankcie spočívajúcej v povinnosti bezdôvodné obohatenie vydať.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, majetkové pomery otca
Právna veta: Cieľom ustanovenia § 62 ods. 5 Zákona o rodine je zvyšovať plynule mieru rodičovskej zodpovednosti tým, že potreby rodiča môžu byť uspokojené až následne, keď rodič splní svoju vyživovaciu povinnosť a prispeje v dostatočnej miere na potreby dieťaťa. Každý rodič má povinnosť v prvom rade zabezpečiť výživu svojho dieťaťa a až následne má právo využiť zostávajúce finančné prostriedky na uspokojovanie svojich vlastných potrieb. To znamená, že rodič je povinný korigovať svoje potreby tak, aby mohol zabezpečiť svojmu dieťaťu, ku ktorému má zákonnú vyživovaciu povinnosť, výživné v čo najväčšom rozsah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania po späťvzatí návrhu, náhrada trov konania podľa § 142 OSP, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa, trovy konania, náhrada trov konania vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi
Právna veta: Povinnosť nahradiť trovy konania sa spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci (§ 142 O.s.p.). Ak však súd zastavuje konanie, pri rozhodovaní o náhrade trov konania zisťuje, či niektorý z účastníkov konania zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zastavenie konania po späťvzatí návrhu, ku ktorému došlo pre správanie odporcu, pričom návrh bol podaný dôvodne, zakladá právo navrhovateľa na náhradu trov zastaveného konania. Dôvodnosť návrhu sa posudzuje procesne. Nerozhoduje, aký by bol výsledok konania, keby nedošlo k späťvzatiu návrhu, ale to, či odporca splní to, čoho sa navrhovateľ domáha ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konať i v neprítomnosti účastníkov, odňatie práva konať pred súdom, prejednanie veci bez prítomnosti účastníka konania
Právna veta: Ustanovenie § 101 ods. 2 v spojení s § 119 O.s.p. umožňuje súdu zvážiť dôvodnosť návrhu na odročenie pojednávania a konať i v neprítomnosti účastníkov. Odlišné chápanie predmetného ustanovenia by viedlo k jeho obsolentnosti a zároveň k nežiaducim prieťahom v konaní. Inými slovami, v prípade pojednávania bez prítomnosti účastníka za podmienok predpokladaných zákonom nemôže dôjsť k odňatiu práva konať pred súdom (bližšie napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 116/1993) a zároveň nie je porušená zásada kontradiktórnosti sporového konania.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, neplatná rozhodcovská doložka, rozhodcovský rozsudok, výkon práv v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta: Konanie pred rozhodcovským súdom iniciuje práve veriteľ. Sám veriteľ, ktorý zostavil znenie rozhodcovskej zmluvy vo svojej vopred pripravenej formulárovej podobe, jednostranne určil, komu, resp. ktorému rozhodcovskému súdu, bude vec predložená. Vychádzajúc z komplexnej úpravy rozhodcovskej zmluvy je potom potrebné túto považovať v celosti za neprijateľnú, spôsobujúcu značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, a to aj v nadväznosti na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (C-240/98 až C-244/98, C-40/08, C-473/00, C-243/08, C-168/05). Rozhodcovskú z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úrazová renta, choroba z povolania, podmienky nároku na úrazovú rentu, medicínske posúdenie zdravotného stavu
Právna veta: Predmetom súdneho prieskumu v tomto konaní je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu o nároku navrhovateľa na úrazovú rentu podľa § 88 zákona č. 461/2003 Z. z.. Úlohou súdu pri výkone správneho súdnictva nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov, ale len preskúmavať zákonnosť ich postupov a rozhodnutí, teda to, či oprávnené a príslušné správne orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených navrhovateľom rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesnoprávne predpisy. Pri kontrole zákonnosti napadnutých rozhodnutí správnych orgánov, ako aj konaní im predchádzajúcich, správny súd preveru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: odovzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, nariadenie predbežného opatrenia, predbežné opatrenie , návrh otca na zmenu zverenia maloletého dieťaťa
Právna veta: Účelom predbežného opatrenia v konaní o výchove maloletého dieťaťa je dočasná úprava pomerov budúcich účastníkov konania, resp. ochrana potenciálneho výkonu rozhodnutia, ktorý by mohol v budúcnosti byť ohrozený. Osobitosť inštitútu spočíva v skutočnosti, že ide o súdnu úpravu, avšak pred vydaním rozhodnutia vo veci samej. Toto opatrenie má mať výnimočný charakter, v prípade rozhodnutí o výchove maloletých detí má svojim spôsobom smerovať k ich „prežitiu“. Z tohto hľadiska právna úprava zodpovedá Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý zaraďuje právo na prežitie medzi právami dieťaťa na popredné mies ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti o starobný dôchodok, rozhodnutie Sociálnej poisťovne, rozhodnutie nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, zrušenie rozhodnutia podľa § 250q OSP
Právna veta: V danom prípade odôvodnenie napadnutého rozhodnutia nie je v súlade s jeho výrokom, v dôsledku čoho je napadnuté rozhodnutie odporcu nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Nedostatok dôvodov znamená jednak absolútny nedostatok odôvodnenia, ale i to, že rozhodnutie neobsahuje skutočnosti, ktoré viedli organizačnú zložku Sociálnej poisťovne k rozhodnutiu. Ak je rozhodnutie odporcu nepreskúmateľné, pretože výroková časť rozhodnutia nekorešponduje s jeho odôvodnením, je to dôvod na zrušenie rozhodnutia a vrátenia veci na ďalšie konanie.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predmet dane z pridanej hodnoty, dodávateľské faktúry, pretečenie zrážkovej vody do predajne pri rekonštrukciu strechy na obchodnom dome, vznik škody na tovare
Právna veta: Spôsob uplatnenia náhrady škody a ušlého zisku neupravuje Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ako na to poukazuje nesprávne žalovaný v odvolaní, ale ho upravuje Občiansky zákonník v ustanovení § 420 a nasl. Škoda nie je predmetom dane podľa § 2 ods. 1 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, pretože predmetom dane a teda zdaniteľným plnením je dodanie tovaru za protihodnotu a poskytnutie služby za protihodnotu. Predmetom dane preto nie je vzniknutá škoda a nie je preto povinnosťou poškodenej strany, aby vzniknutú škodu fakturovala pre toho, kto jej túto škodu spôsobil. P ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, pozitívny vzťah maloletého k obom rodičom, rozpory medzi rodičmi, dieťa má právo byť vypočuté
Právna veta: Právna teória uvádza, že záujem dieťaťa treba chápať čo najextenzívnejšie. V záujme dieťaťa je predovšetkým to, aby vyrastal v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobností, nadania, rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovnému a sociálnemu rozvoju a aby boli rešpektované jeho práva uvedené v Dohovore o právach dieťaťa ako aj v iných právnych predpisoch. Názoru malého dieťaťa treba venovať náležitú pozornosť zodpovedajúcu jeho veku a rozumovej vyspelosti, tzn., že tak rodičia, ako aj súd či in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: zmluva o revolvingovom úvere, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, neplatné právne úkony, rozpornosť dohodnutých úrokov s dobrými mravmi, civilno-právna úžera, maximálna výška odplaty za poskytnutý úver
Právna veta: Aj odplata, ktorá je v súlade s nariadením vlády č. 238/2008 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru, môže byť v rozpore s dobrými mravmi. Ustanovenie § 3 Občianskeho zákonníka je určené práve na situácie, kedy výkon práva vyplývajúci zo všeobecne záväzných právnych predpisov je v rozpore s neformálnym normatívnym systémom dobrých mravov. Dodávateľ ako profesionál by mal preukazovať, z akého dôvodu navrhol úrok v určitej výške a či konkrétne okolnosti prípadu a situácia spotrebiteľa boli takého charakteru (napríklad také rizikové), ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: pochybnosti otca o tom, že je biologickým otcom dieťaťa, návrh na zapretie otcovstva k maloletému dieťaťu, určenie otcovstva súhlasným vyhlásením oboch rodičov, testy DNA
Právna veta: Podľa § 90 Zákona o rodine, ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Podľa § 91 ods. 1 Zákona o rodine, za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. V súlade s citovaným zákonným ustanovením môže muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením podľa § 90 ods. 1 citovaného zákona otcovstvo pred súdom zaprieť len vtedy, ak je bezpečne vylúčené, že by mohol byť biologickým otcom dieťaťa. Žaloba o zapretie otcovstva musí byť podaná na súde v trojročnej (prekluzívnej) v leho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zmluvnej pokute, písomný právny úkon, zmluvná pokuta , rámcová kúpna zmluva, omeškanie kupujúceho s platením ceny
Právna veta: Obchodný zákonník a ani Občiansky zákonník nevylučujú možnosť dohodnúť zmluvnú pokutu za omeškanie s platením peňažného záväzku, pretože dohoda o výške zmluvnej pokuty a spôsob jej určenia je výlučne vecou dohody účastníkov. Je preto možné dohodnúť zmluvnú pokutu percentuálnou čiastkou za každý deň či mesiac alebo rok omeškania, rovnako ako je tomu aj v prípade dohody o úrokoch z omeškania. Dohoda o zmluvnej pokute musí byť uzavretá písomne, a to aj v prípade, keby bola kúpna zmluva uzavretá len ústne, inak by bola neplatná. Ust. § 544 a § 545 OZ sa aplikujú aj na obchodné záväzkové vzťahy, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohoda o vyporiadaní BSM, vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, neplatnosť právneho úkonu urobeného v omyle
Právna veta: Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho vyporiadanie sa vykoná podľa zásad uvedených v § 150 Obč.zák. (§ 149 ods. 1 Obč.zák.). Cieľom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vyporiadanie ich spoločného majetku (vecí), ktoré podľa § 143 Obč.zák. do bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva patrili. Podľa § 149 Obč.zák. existujú tri spôsoby vyporiadania, a to dohodou, súdnym rozhodnutím a uplynutím doby. Zákon preferuje dohodu, pre ktorú, pokiaľ jej predmetom nie sú nehnuteľnosti, nie je stanovená žiadna forma. Dohoda môže byť uzatvorená písomne, ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: trvanie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, otec maloletých detí ako podnikateľský subjekt, návrh otca na určenie splatnosti výživného k inému dátumu, vyživovacia povinnosť k dieťaťu, schopnosť dieťaťa sa samé živiť
Právna veta: Výživné pre dieťa slúži nielen na uspokojovanie všetkých odôvodnených potrieb (jedlo ošatenie obuv atď.), ale aj ďalších odôvodnených potrieb dôležitých pre výchovu a vývoj dieťaťa, pričom výživné má slúžiť aj na uspokojovanie potrieb, ktoré sa vyskytujú nepravidelne za dlhšie obdobie alebo ktoré sú úplne náhodné a aj s týmto odôvodneným potrebám musí súd prihliadnuť. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. To znamená, že rodič sa tejto svojej povinnosti nemôže zbaviť, prípadne ju obmedziť zmluvou alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nedostatok podmienky povinného zastúpenia, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, povinné zastúpenie advokátom, vady žaloby, správne súdnictvo
Právna veta: Žalobca v súdnom konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného (podľa druhej hlavy, piatej časti OSP), pokiaľ nemá sám právnické vzdelanie a pokiaľ nejde o výnimky uvedené v § 250a OSP, musí byť obligatórne zastúpený advokátom. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia žalobcu v správnom súdnictve je možné odstrániť tým, že žalobca predloží súdu doklad o tom, že má právnické vzdelanie sám, alebo ak takéto vzdelanie žalobca nemá, dodatočne si zvolí kvalifikovaného zástupcu (advokáta) zapísaného v zozname advokátov vedeným Slovenskou advokátskou komorou a k žalobe pripojí jemu udelené s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa § 451 OZ, zmluva o dodávke plynu, vydanie bezdôvodného obohatenia , neoprávnený odber plynu
Právna veta: Plnenie bez právneho dôvodu je jednou zo skutkových podstát bezdôvodného obohatenia spočívajúceho v tom, že medzi zúčastnenými osobami chýba právny vzťah, ktorý by zakladal právny nárok na predmetné plnenie. O obohatenie ide len vtedy, ak takýmto plnením dostal majetkovú hodnotu ten, komu bolo plnené, takže v jeho majetku došlo buď k zvýšeniu aktív alebo k zníženiu pasív, prípadne sa jeho majetkový stav nezmenšil, hoci by sa tak za bežných okolností stalo. Plnením bez právneho dôvodu je neoprávnený odber plynu žalobcu od žalovaného bez uzavretej písomnej zmluvy, či iného titulu oprávňujúceho o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM podľa § 150 OZ, Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, hodnota hnuteľných vecí
Právna veta: V zmysle § 150 OZ je pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov jeden z manželov povinný nahradiť, v prípade investícií do jeho nehnuteľnosti zo spoločného majetku, len finančné prostriedky skutočne vynaložené na tieto investície. Investíciami vynaloženými zo spoločného na ostatný majetok jedného z manželov však nie je práca jedného manžela vynaložená pri rekonštrukcii bytu druhého manžela. Manželstvo je spoločenstvom, v ktorom si manželia majú navzájom pomáhať (§ 18 ZoR), a za takúto pomoc možno považovať prácu manžela (aj jeho príbuzných, ak ju vykonávali ako dar) pri rekonštr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, neunesenie dôkazného bremena, určenie, že úraz je pracovný úraz
Právna veta: V sporovom občianskom súdnom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastník má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Následky spojené s ich nesplnením v podobe vecne nepriaznivého rozhodnutia nesie ten účastník konania, ktorý tieto povinnosti nesplnil. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení, je vzájomná väzba. Pokiaľ účastník konania nesplní povinnosť tvrdenia, nemôže splniť ani povinnosť označiť na svoje tvrdenia dôkazy. Dôkazné bremeno ako procesný inštitút v sporovom občianskom súdnom konaní spočíva v zodpovednosti účastníka konania z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, zmluva o bežnom účte , zmluva o spolupráci pri poskytovaní bankových produktov a služieb, zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou
Právna veta: Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie (§ 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ustanovenie § 54 ods. 1 OZ je ustanovením lex specialis s dopadom na všetky spotrebiteľské zmluvy. Odvolací súd sa domnieva, že ak by z pôsobnosti ustanovenia § 54 ods. 1 OZ mali byť vyňaté niektoré typy spotrebiteľských zmlúv, zákonodarca by to explicitne upravil. To platí aj na typy upravené v Obchodnom zákonníku. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: žalovaný zo zmenky, zmenka, blankozmenka, námietky proti povinnosti zaplatiť zmenku, nepoctivé konanie, zmenkový dlžník, zmenkový veriteľ
Právna veta: Z ust. § 17 Zákona zmenkového a šekového jednoznačne vyplýva prekážka prenesenia kauzálnych námietok na ďalšieho nadobúdateľa zmenky, ktorým je navrhovateľ, čo je práve dôsledkom abstraktnosti a nespornosti záväzku zo zmenky. Táto prekážka môže byť prelomená len v tom prípade, ak dlžník zo zmenky preukáže, že nový majiteľ nadobudol zmenku nepoctivo. V tejto súvislosti je treba zdôrazniť, že práve ustanovenie § 17 Zákona zmenkového a šekového slúži na ochranu dlžníka zo zmenky proti nepoctivému nadobúdateľovi zmenky, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je spotrebiteľom. Aj keď sú zmenkový d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Ochrana spotrebiteľa, sankčný úrok v zmluve o poskytnutí úveru na sporožírovom účte, značná nerovnováha účastníkov zmluvného vzťahu v neprospech spotrebiteľa, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: V zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ v prípade neprimeraných/neprijateľných sankcií (v súdenej veci sankčných úrokov) nie je prípustná ich moderácia. To znamená, že konajúci súd nemôže vlastnou úvahou dospieť ku konštatovaniu, v akom rozsahu je/môže byť konkrétna sankcia (ešte) akceptovateľná/zodpovedajúca limitom ochrany spotrebiteľa a v tomto rozsahu jej poskytnúť súdnu ochranu. Dôsledok neplatnosti dopadá na (neprimeranú) sankciu ako celok, t.j. na jej základe nie je možné priznať ani čiastočné plnenie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby, vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, dopravná nehoda s následkom smrti, nemajetková ujma postihujúca inú ako majetkovú sféru
Právna veta: Je potrebné odkázať už na ustálenú judikatúru. Príkladmo možno uviesť nasledujúce rozhodnutia dovolacieho súdu. V rozsudku z 27.októbra 2010 sp. zn. 1Cdo 77/2009 Najvyšší súd Slovenskej republiky za správny označil záver súdov nižších stupňov, že do osobnostných práv oprávnených osôb bolo zasiahnuté zavinením dopravnej nehody, pri ktorej zahynul ich blízky príbuzný (syn a brat). V rozsudku zo 17.februára 2011 sp. zn. 5Cdo 265/2009 Najvyšší súd Slovenskej republiky uviedol, že „ak medzi fyzickými osobami existujú sociálne, morálne, citové a kultúrne vzťahy vytvorené v rámci ich súkromného a rod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: výška zmluvnej pokuty, zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb, ukončenie zmluvného vzťahu, zmluvná pokuta, nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
Právna veta: Účelom zmluvnej pokuty je donútiť dlžníka pod hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku. Pokuta však plní aj funkciu paušalizovanej náhrady škody. Veriteľovi uľahčuje dôkaznú situáciu v tom, že nemusí preukazovať vznik škody, ani jej výšku. Stačí, aby preukázal porušenie zmluvnej povinnosti, ktorá podľa dohody zmluvných strán má za dôsledok vznik práva na zmluvnú pokutu. V dôsledku toho je dlžník povinný zmluvnú pokutu zaplatiť bez ohľadu na to, či veriteľovi škoda vznikla.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmenkový úrok, zabezpečovacia zmenka, zmenkový dlžník, prevedenie zmenky rubopisom, indosácia, zmenka ako cenný papier, vlastná zmenka
Právna veta: Zmenka ako cenný papier obsahuje v sebe všetky práva a povinnosti zmenkového majiteľa a zmenkového dlžníka, resp. aj ďalších osôb zo zmenky zaviazaných, a pokiaľ na nej nie je vylúčená indosácia (vystaviteľ zmenky môže vylúčiť indosáciu, teda prevedenie zmenky rubopisom uvedením poznámky „nie na rad“ na zmenke), môže majiteľ zmenky previezť zmenku rubopisom tak, ako to v tomto prípade urobila obchodná spoločnosť, pôvodný majiteľ zmenky a veriteľ zo zmenky, v prospech ktorého žalovaná zmenku vystavila. Zmenka predstavuje pre zmenkového dlžníka bezpodmienečný záväzok zaplatiť majiteľovi zmenky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, neunesenie dôkazného bremena, nákupné poukážky
Právna veta: Dôkazným bremenom sa rozumie predovšetkým procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že za konania neboli preukázané jeho tvrdenia a že z tohto dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej aj v takých prípadoch, kedy určitá skutočnosť, významná podľa hmotného práva pre rozhodnutie o veci nemohla byť pre nečinnosť účastníka, v dôsledku nesplnenia povinnosti uloženej mu § 120 ods.1 O.s.p., preukázaná. Záver o tom, že účastník neuniesol dôkazné bremeno je možné urobiť vtedy, ak vyhodnotenie dôkazov, ktoré boli v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na plnenie, indosovaná zmenka, viaceré exekúcie, splácať dlh v splátkach
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 160 ods. 1 OSP v zásade platí, že ak je v rozsudku uložená povinnosť plniť, je účastník, ktorému bola takáto povinnosť uložená, povinný splniť ju do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, pričom v odôvodnených prípadoch môže súd určiť lehotu dlhšiu, prípadne môže aj rozhodnúť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach. V zmysle cit. § 160 ods. 1 OSP môže súd stanoviť dlhšiu lehotu na plnenie ako je zákonom určená 3 - dňová, resp. povoliť plnenie peňažného dlhu v splátkach len v odôvodnených prípadoch, po zohľadnení okolností konkrétneho prípadu. Súd pritom môže zohľad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záložné právo podľa § 151b OZ, neplatnosť záložnej zmluvy, zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam, určenie popretého zabezpečenia pohľadávky zabezpečovacím právom
Právna veta: Z ust. § 151b ods. 2 Obč. zák. vyplýva, že v zmluve o zriadení záložného práva sa určí pohľadávka, ktorá sa záložným právom zabezpečuje, a záloh. Podľa ods. 4 citovaného ustanovenia záloh môže byť v zmluve o zriadení záložného práva určený jednotlivo, čo sa týka množstva a druhu alebo iným spôsobom tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné záloh určiť. Vznik záložného práva teda predpokladá existenciu zabezpečenej pohľadávky, spôsobilého predmetu záložného práva (zálohu) a existenciu právnej skutočnosti, na základe ktorej záložné právo vznikne. Ak záložná zmluva nemá formáln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu, zmenkový platobný rozkaz, zmenka, zmenkový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz, zabezpečenie nároku z pracovnoprávnych vzťahov zmenkou, neplatnosť zmluvy o zabezpečení pracovnoprávneho záväzku zmenkou, zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
Právna veta: Zmenka je listinou, z ktorej právoplatnému majiteľovi vyplýva právo na zaplatenie na nej uvedenej peňažnej sumy. Splniť túto pohľadávku (zaplatiť uvedenú sumu) sa zaväzuje osoba, ktorá na zmenke písomne svoju povinnosť vyznačila a potvrdila svojím podpisom. Ak súd vydá zmenkový platobný rozkaz, žalovaný môže buď v lehote 3 dní požadovanú sumu zaplatiť alebo podať proti zmenkovému platobnému rozkazu námietky, na prejednanie ktorých súd nariadi pojednávanie. Obsah podaných námietok je pre konanie určujúci, keďže platí tzv. koncentračná zásada, t.j. v námietkach sa musí uviesť všetko, čo žalovaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť platiť úroky z omeškania, rozhodnutie o priestupku, zákaz viesť motorové vozidlá na dobu 12 mesiacov, prekludovanie záväzku
Právna veta: Najvyšší súd SR dospel k záveru, že povinnosť platiť úroky z omeškania so splnením dlhu nevzniká samostatne (nanovo) za každý deň trvania omeškania, ale jednorazovo v deň, v ktorom sa dlžník ocitol v omeškaní so splnením tohto záväzku, týmto dňom začína u tohto práva plynúť premlčacia doba a jej uplynutím sa právo premlčí ako celok. Súd použil analógiu a dospel k záveru, že keďže je hlavný záväzok prekludovaný, úroky z omeškania nie je možné po prekludovaní hlavného záväzku uplatniť na súde samostatne. Odvolací súd sa s týmto právnym záverom súdu prvého stupňa nestotožňuje. Tento právny záver ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti odvolania popri všeobecných, zmluva o revolvingovom úvere, nedostatky zmluvy o úvere
Právna veta: Odvolací dôvod v zmysle ust. § 205 ods. 2 písm. d) O.s.p. je daný, ak výsledok hodnotenia dôkazov súdom prvého stupňa nezodpovedá postupu vyplývajúcemu z ust. § 132 O.s.p., pretože súd zobral do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo alebo súd nezohľadnil rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané a vyšli počas konania najavo, alebo v hodnotení dôkazov, prípadne poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo vyšli najavo inak, z hľadiska ich závažnosti (dôležitosti), zákonnosti, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, zmluva o zriadení záložného práva, určenie, že záložné právo zaniklo, nepreukázaná existencia naliehavého právneho záujmu
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 112/2004 (81/2006 ZSP) naliehavý právny záujem v zmysle § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku sa viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa žalobca v konaní domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa žalobou s daným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti žalobcovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Určovacia žaloba nie je spravidla opodstatnená najmä vtedy, ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu (len) p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: späťvzatie odvolania podľa § 208 OSP, spätvzatie návrhu po rozhodnutí súdu prvého stupňa, nereagovanie na výzvu súdu prvého stupňa
Právna veta: Z ustanovenia § 208 O.s.p. vyplýva, že v prípade späťvzatia návrhu na začatie konania v čase po rozhodnutí súdu prvého stupňa, ale pred nadobudnutím jeho právoplatnosti, je povinnosťou súdu vyzvať odporcu, či s predmetným späťvzatím návrhu na začatie konania súhlasí. Zároveň z jeho znenia možno vyvodiť, ako to vyplýva i z uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 1/2013 zo dňa 30. septembra 2013, že odporca nemusí svoj prípadný nesúhlas so späťvzatím návrhu odôvodňovať. V zmysle uvedeného ak odporca vyslovil svoj čo aj bližšie neodôvodňovaný nesúhlas, odvolací súd nemá inú možnosť a musí v k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nečinnosť správneho orgánu, návrh proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, návrh na uloženie povinnosti konať a rozhodnúť o oznámení daňového subjektu
Právna veta: Cieľom procesnej úpravy zakotvenej v štvrtej hlave piatej časti O. s. p. je poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe účinnú súdnu ochranu pred nečinnosťou orgánu verejnej správy. V prípade, že sa žalobca domáha ochrany pred nečinnosťou orgánov verejnej správy, súd skúma, či správny orgán bol povinný v zmysle zákona konať určitým spôsobom a či túto povinnosť splnil. Predpokladom úspešnosti návrhu proti nečinnosti orgánov verejnej správy je, že príslušný správny orgán nepostupoval v súlade so zákonom tým, že bol nečinný, napriek tomu, že mu zákon (konkrétna právna norma) určil rozsah a sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný súd, rozhodcovský rozsudok, zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, zastavenie výkonu rozhodcovského rozsudku
Právna veta: Ustálená súdna prax však umožňuje a usmerňuje súdy aj v smere materiálneho preskúmania okolností, či neexistuje rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu, pričom ak takýto rozpor súd zistí, je oprávnený uznesením zamietnuť žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, pričom na takéto zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia nie je v exekučnom poriadku stanovená žiadna lehota. Materiálny prieskum súladnosti exekučného titulu (i návrhu a žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie) so zákonom je potrebné vykladať aj v kontexte zákona č. 244/2002 Z.z., ktorý v zmysle § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepravá retroaktivita, cestovanie bez cestovného lístka, premlčanie práva z prepravy, námietka odporcu - zákaz spätnej retroaktivity, orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. (článku VIII.) došlo k novele Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene ďalších zákonov, na základe ktorej bolo prijaté nové ustanovenie § 5b, podľa ktorého, orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keby inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o splátkovom úvere, zmluva o postúpení pohľadávok, postupník, postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ, spotrebiteľská zmluva, dohoda o uznaní záväzku a úhrade pohľadávky v splátkach, zmena záväzku z dôvodu postúpenia pohľadávky
Právna veta: Ani zmena záväzku z dôvodu postúpenia pohľadávky nespôsobuje, že nemožno právny vzťah, ktorý vznikol s právnym predchodcom žalobcu, posudzovať ako vzťah spotrebiteľský z dôvodu, že postúpenie pohľadávky je vecou dohody veriteľa s treťou osobou, t. j. postupníkom, ktorý postupuje svoju pohľadávku proti dlžníkovi novému veriteľovi. Spolu s postúpenou pohľadávkou prechádza aj príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. Postupník sa teda stáva veriteľom, nadobúda pohľadávku spolu s príslušenstvom, právami s ňou spojenými aj so všetkými námietkami, ktoré možno proti nej uplatniť. Predmetom postúpe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, Dedičské konanie, preklúzia práva, návrh na obnovu konania, subjektívna a objektívna lehota na podanie návrhu na obnovu konania
Právna veta: Obnova konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, čo znamená, že ním možno napadnúť len právoplatné rozhodnutie súdu len z taxatívne stanovených dôvodov (§ 228 ods. 1 O.s.p.) a v presne určenej lehote, ktorej zmeškanie má za následok preklúziu práva podať návrh na obnovu konania (§ 230 O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna zástupkyňa žalobcu v odvolacom konaní, účelne vynaložené trovy, účelne vynaložený úkon právnej služby, trovy právneho zastúpenia, plná moc, odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny
Právna veta: Len podporne odvolací súd v súvislosti s uplatňovaným nárokom žalobcu na náhradu trov právneho zastúpenia za opakovaný úkon prevzatia a prípravy zastúpenia v odvolacom konaní tou istou advokátkou, ako splnomocnenou právnou zástupkyňou už pri podaní žaloby v prvostupňovom konaní, poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1M Obdo V 21/2007 (R 17/2011), podľa ktorého právnej vety, úspešný účastník občianskeho súdneho konania má právo na náhradu trov konania potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý nemal vo veci úspech, a to vrátane t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Centrum právnej pomoci, zrejmá bezúspešnosť sporu, nárok na poskytovanie právnej pomoci, prekročenie rozsahu právomoci
Právna veta: Pojem zrejmá bezúspešnosť sporu podľa názoru Krajského súdu znamená nepochybná istá bezúspešnosť. Zákon o poskytovaní právnej pomoci nepredpokladá len bezúspešnosť sporu, ale predpokladá jeho zrejmú bezúspešnosť t.j. v danom prípade sa musí jednať o nepochybnú takmer istú bezúspešnosť v spore. Rozhodovaním Centra právnej pomoci nemôže ísť o prejudikovanie práva pri posudzovaní určitého sporu. Krajský súd preto dospel k záveru, že odporca prekročil rozsah svojej právomoci, keď akoby v postavení všeobecného súdu vyhodnocoval listinné dôkazy navrhovateľom a rozhodol o zrejmej bezúspešnosti budúce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce a priťažujúce okolnosti , zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi spolupáchateľstvom, fikcia neodsúdenia
Právna veta: Fikcia neodsúdenia na existenciu poľahčujúcich a priťažujúcich okolnosti môže mať taký vplyv, že sa páchateľovi prípadne neprizná poľahčujúca okolnosť uvedená v § 36 písmeno j/ Trestného zákona, t.j. že pred spáchaním trestného činu viedol riadny život. Aj keď na obžalovaného sa hľadí ako na osobu netrestanú a aj keď mu bola priznaná poľahčujúca okolnosť uvedená v § 36 písmeno l/ Trestného zákona, súd by mal pri určovaní výmery trestu prihliadať na spôsob spáchania trestného činu. Takto zistené okolnosti závažného charakteru neodôvodňujú uloženie trestu obžalovanému na samej spodnej hranici zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo štátu na náhradu trov konania, nárok na náhradu trov konania, nedoplatok na mzde, znalecké dokazovanie , znalkyňa z odboru ekonómia a manažment, trovy konania štátu
Právna veta: Podľa § 148 ods. 1 O.s.p. štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil, pokiaľ u nich nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov. V sporovom konaní zásadne platí, že štát má nárok na náhradu trov konania, ktoré platil voči tomu účastníkovi, ktorému sa uloží povinnosť na náhradu trov konania vo vzťahu k druhému účastníkovi. Predpokladom pre vznik práva štátu na náhradu trov konania je skutočnosť, že štát preukázateľne platil za účastníka trovy v konkrétnom súdnom konaní, neúspech alebo len čiastočný úspech povinného účastníka v sporov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatné právne úkony, zmenkový úrok, neprijateľná zmluvná podmienka v spotrebiteľskej zmluve, zmenka, rozpor s dobrými mravmi
Právna veta: Neplatnosť právneho úkonu podľa § 39 Občianskeho zákonníka má povahu absolútnej neplatnosti, na ktorú súd prihliada ex offo. Účastník v tomto prípade nemusí neplatnosť právneho úkonu namietať a súd je povinný skúmať všetky dôvody absolútnej neplatnosti. Potom čo súd dospeje k záveru o absolútnej neplatnosti úrokovej doložky, nemôže priznať navrhovateľovi úrok vo výške, v ktorej tento považoval za neodporujúci dobrým mravom, pretože dôsledkom absolútnej neplatnosti právneho úkonu je, že na právny úkon sa hľadí akoby nebol urobený.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin usmrtenia , nepodmienečný trest odňatia slobody, osobné motorové vozidlo nevybavené zimnými pneumatikami, zrážka s protiidúcim vozidlom, hrubé porušenie povinnosti vodiča, usmrtenie
Právna veta: Okolnosť, že spáchanie trestného činu hrubým porušením povinnosti vodiča jazdením na ojazdených pneumatikách, následkom čoho došlo k smrti človeka a skutočnosť, že obžalovaný bol pred spáchaním trestného činu 4 krát riešený v priestupkovom konaní v oblasti cestnej dopravy, ešte neodôvodňujú záver o nevyhnutnom ukladaní nepodmienečného trestu odňatia slobody. Treba totiž prihliadnuť aj na skutočnosť, že obžalovaný na hlavnom pojednávaní vyhlásil, že je vinný a okresný súd podľa § 257 ods. 7 Tr. por. jeho vyhlásenie prijal. Uvedená okolnosť znižuje konkrétny stupeň závažnosti spáchaného trestnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: blízke osoby, dlh na výživnom, úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa, určenie neúčinnosti právneho úkonu, dohoda o zvýšení výživného
Právna veta: Predpokladom pokiaľ ide o vedomosť osoby, ktorá nadobudla majetok dlžníka ukrátiť na právach svojho veriteľa je, že druhej strane v danom prípade žalovanému, v spore o neúčinnosť právneho úkonu, je tento úmysel známy a išlo o právny úkon, ktorý bol vykonaný v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobe jej blízkej s odkazom na ustanovenia § 116 a 117 OZ. Pri osobách blízkych priamo zákon predpokladá túto vedomosť a odkazuje len výnimočne na prípad, kedy druhá strana ani pri náležitej starostlivosti nemohla poznať. Preto tvrdenie žalovaného, že nemohol tento úmysel poznať, keďže s otcom neži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové výdavky podľa § 21 Zákona o dani z príjmov, fiktívne výdavky, nárok daňovníka na uznanie uplatnených výdavkov, faktúry a doklady o úhrade, nesplnenie podmienky preukázateľnosti výdavku
Právna veta: Nárok daňovníka na uznanie uplatnených výdavkov sa viaže na splnenie podmienky, že 1. musí ísť o výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka a zároveň, 2. musí ísť o výdavok dostatočne preukázaný. Na bezpodmienečné splnenie týchto podmienok sa viaže nárok daňovníka na uznanie uplatnených výdavkov. Zákonodarca teda požaduje (pre ľahkú zneužiteľnosť), aby daňovník, ktorý nárok na uznanie výdavkov uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré sú pre uplatnenie tohto nároku zákonom stanovené. Pokiaľ si daňovník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie motorového vozidla, podielové spoluvlastníctvo podľa § 136 OZ, podielové spoluvlastníctvo k motorovému vozidlu, poskytnutie finančných prostriedkov za účelom nadobudnutia spoluvlastníckeho podielu k motorovému vozidlu, vlastnícke právo k motorovému vozidlu
Právna veta: Podielové spoluvlastníctvo je definované v ust. § 136 ods. 1 OZ s tým, že samotný vznik spoluvlastníctva Občiansky zákonník špeciálne neupravuje a preto platia pre vznik podielového spoluvlastníctva všeobecné spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva v zmysle ust. § 132 OZ. Podielové spoluvlastníctvo preto môže vzniknúť buď zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností stanoveným zákonom, či na základe zákona, nadobudnutím spoluvlastníckeho práva k novej veci, predovšetkým k stavbe. Jedná sa o spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva všeobecne, pričom pre oblas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, negatívny postoj maloletej k otcovi, obmedzenie stretávania sa rodiča s dieťaťom, zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Podľa ustanovenia § 25 ods. 3 Zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom, alebo ho zakáže. Ako podmienku pre takéto rozhodnutie súdu zákon uvádza v podstate len „záujem dieťaťa“. Dôvodom pre takéto rozhodnutie súdu môžu byť prípady, keď otec ním prezentovanými názormi a životnými postojmi, spôsobom svojho života nevhodne vplýva na výchovu maloletého dieťaťa na jeho zdravotný a psychický vývoj. V takomto prípade je však potrebné rozlišovať medzi obmedzením rozsahu stretávania sa rodiča s dieťaťom vo forme zúženia časového rozpät ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty, neúspešné pokusy o výber finančnej hotovosti z bankomatu, platobná karta, elektronické platobné prostriedky
Právna veta: Trestný zákon pod neoprávneným obstarávaním rozumie akékoľvek získanie elektronického platobného prostriedku, inej platobnej karty, telefónnej karty alebo predmetu spôsobilého plniť ich funkciu bez právneho dôvodu. V najčastejších prípadoch sa jedná o krádež takejto karty alebo podvodné konanie, prípadne o zatajenie veci, teda nájdenie takejto veci, pričom na trestnosť sa nevyžaduje, aby sa páchateľ hoci len pokúsil uvedené elektronické platobné prostriedky použiť, ale stačí samotné neoprávnené obstaranie.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, vyporiadanie BSM, zvýšenie vyživovacej povinnosti otca, podstatná zmena pomerov na strane oboch rodičov
Právna veta: Podľa ust. § 78 ods. 1 Zák. o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Za zmenu pomerov v zmysle citovaného zákonného ustanovenia pritom treba považovať podstatnú zmenu pomerov, či už na strane detí alebo rodičov. Úlohou súdov pri rozhodovaní o zmene výživného je preto zistiť, či a v akom smere došlo k zmene pomerov od posledného rozhodnutia o výživnom, a v prípade kladného zistenia túto zmenu premietnuť do výšky výživného. Pokiaľ ide o výšku výživného, vychádzajúc z ustanovenia z § 62 ods. 1, 2, 4, 5 a § 75 ods. 1 Zák. o rodine, súd pri určovaní výživné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splatnosť dlhu, omeškanie dlžníka podľa O.z., premlčacia doba , zmluva o dodávke plynu
Právna veta: V prípade záväzkových právnych vzťahov sa zásadne vychádza z toho, že prvým dňom, keď sa právo mohlo po prvý raz uplatniť na súde, je spravidla deň splatnosti pohľadávky. Splatnosť dlhu začína spravidla dňom, keď mal dlžník začať s plnením dlhu. Premlčacia doba tu plynie odo dňa, ktorý nasleduje po dni splatnosti dlhu. Vyplýva to z toho, že veriteľ môže už nasledujúci deň po vzniku dlhu vyvolať splatnosť dlhu, a teda svoje právo aj vykonať.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania bez dôležitého dôvodu, zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti matky, zníženie služobného príjmu o 50 %, nezodpovedné konanie zo strany otca maloletých detí, riadenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu
Právna veta: Zákonné ustanovenie § 75 ods. 1 bolo zavedené do Zákona o rodine z toho dôvodu, aby zabránilo zbaveniu sa majetkového prospechu alebo výhodnejšieho zamestnania na strane povinnej osoby za účelom obchádzania vyživovacej povinnosti. Toto zákonné ustanovenie však dopadá aj na prípady nezodpovedného správania sa vrátane konania v rozpore so zákonom, ktoré prináša negatívne dôsledky v podobe sankcií a má dopad aj vo sfére zamestnania dotknutej osoby a vo sfére zníženia príjmu. Pojem vzdanie sa bez dôležitého dôvodu korešponduje v takomto prípade práve so spomínaným nezodpovedným alebo ľahkomyseľným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zníženie starobného dôchodku, administratívny spis, neúplnosť spisov správneho orgánu , nárok na výsluhový dôchodok, starobný dôchodok , predkladanie administratívneho spisu
Právna veta: V zmysle platnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky publikovanej pod č. R 66/1998 pod pojmom Spisy žalovaného správneho orgánu podľa § 250d ods. 1 O.s.p. treba rozumieť úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál správneho orgánu v danej veci, vrátane originálu dokladov o doručení rozhodnutí. Správny orgán musí predložiť súdu všetky doklady, na základe ktorých rozhodol. Aj Európsky súd pre ľudské práva túto požiadavku potvrdil v súvislosti s dokumentmi, ktoré môžu pomôcť účastníkovi predložiť svoju kauzu (Bendenou vs Francúzsko rozsudok z 24.2.1994). Nevyhnutným predpoklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody na doživotie, zamietnutie návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania, asperačná zásada, podmienky obnovy konania , zásada trikrát a dosť
Právna veta: Ustanovenie § 47 odsek 2 Trestného zákona upravuje osobitný režim ukladania trestov páchateľom v ňom vymedzených trestných činov, recidivujúcim spôsobom uvedeným v tomto zákonnom ustanovení. Citované ustanovenie je osobitným ustanovením (lex specialis) vo vzťahu k iným ustanoveniam Trestného zákona obsiahnutým či už v jeho všeobecnej alebo osobitnej časti, t.j. aplikačne majúcim pred nimi prednosť pri ukladaní trestu. Teda ak sú splnené podmienky na uloženie trestu uvedené v § 47 odsek 2 Trestného zákona, páchateľovi sa trest ukladá podľa tohto zákonného ustanovenia, bez ohľadu na to, že súčas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu, zmenka, náležitosti zmenky, právny úkon podpisovania zmenečného ručiteľstva, nesúlad miesta vystavenia zmenky a adresy trvalého pobytu, zmenkové ručenie
Právna veta: Pokiaľ ide o nesúlad miesta vystavenia zmenky a adresy trvalého pobytu podľa občianskeho preukazu, odvolací súd sa plne stotožnil s vyjadrením navrhovateľa. S poukazom na čl. I § 75 zák. č. 191/1950 Zb., je nesporné, že miesto vystavenia zmenky, t.j. miesto, kde bola zmenka skutočne vystavená, nemusí byť pravdivé, stačí, ak bude určité a skutočné, môže byť aj simulované. Údaje na zmenke nemusia byť za každých okolností pravdivé, ale musia byť možné. Zmenkový zákon neurčuje náležitosti označenia avalistu. Dokonca stačí len podpis avalistu, rodné číslo a adresa sú len vedľajšími - pomocnými údaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmenkový platobný rozkaz, námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu, zmenka, záväzok zo zmenky, zmenkový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz, záväzok zo zmluvy o revolvingovej pôžičke, námietka nesprávneho vyplnenia zmenky
Právna veta: V námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu je potrebné uviesť všetko čo odporca namieta. Dôvody uvedené v námietkach je síce možné dodatočne spresňovať, ale len v rámci pôvodného rozsahu včas podaných námietok. Pokiaľ však odporcovia námietku nesprávneho vyplnenia zmenky odôvodnili len tým, že navrhovateľ výšku pohľadávky nepreukázal a ani takýto záväzok neevidujú, spresnenie takto vymedzenej námietky už v podstate ani nie možné. Zákon zmenkový a šekový je prísne formálny. V zákone je stanovená trojdňová lehota na podanie námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu. Na žiadne ďalšie nám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti odvolania popri všeobecných, nesprávne hodnotenie dôkazov, určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a doplatenie náhrady mzdy, nesprávny postup súdu pri hodnotení výsledkov dokazovania
Právna veta: Odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa možno v zmysle ust. § 205 ods. 2 O.s.p. odôvodniť len okolnosťami uvedenými v citovanom zákonnom ustanovení pod písm. a) až f). Podstata odvolacieho dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. d) O.s.p. spočíva predovšetkým v nesprávnom postupe súdu prvého stupňa pri hodnotení výsledkov dokazovania. Dôsledkom potom je, že súd berie do úvahy skutočnosti, ktoré z dôkazov nevyplynuli, alebo neboli účastníkmi prednesené, prípadne, že neprihliada na skutočnosti, ktoré boli preukázané, alebo vyplynuli z prednesov účastníkov. Nesprávne skutkové zistenia môžu byť aj výs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnená stavba, zriadenie stavby na cudzom pozemku, stavba postavená na cudzom pozemku neoprávnene, nútené obmedzenie vlastníckeho práva
Právna veta: Právna teória i právna prax rozlišuje medzi stavbou nepovolenou (resp. povolenou) a neoprávnenou (resp. oprávnenou). Absencia príslušného práva stavebníka k cudziemu pozemku nutne musí viesť k záveru, že ide o neoprávnenú stavbu. Pri posudzovaní otázky, či ide o neoprávnenú stavbu je však potrebné vychádzať z právnej úpravy platnej v čase vzniku stavby ako veci v právnom slova zmysle. Úprava tzv. neoprávnenej stavby (teda stavby zriadenej na pozemku bez toho, že by stavebník mal k tomuto pozemku takéto právo, ktorého obsahom by bola možnosť zriadiť na ňom stavbu) je od účinnosti novely Obč. zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zločin vydierania, vydieranie, nútenie matky k odcudzeniu peňazí, chránená osoba
Právna veta: Chránenou osobou v zmysle § 189 ods. 2 písm. b/ Tr. zák., § 139 ods. 1 Tr. zák. a § 127 ods. 4 Tr. zák. sa rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú. Príbuzní v priamom rade sú priami predkovia a priami potomkovia - napríklad rodičia a deti alebo starí rodičia a vnuci. Na účely trestného činu vydierania podľa § 189 Tr. zák. sa dokonca podľa § 127 ods. 5 Tr. zák. rozširuje okruh blízkych ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prieťahy v súdnom konaní, exekučný súd, namietané lehoty na vydanie rozhodnutia, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Je nutné konštatovať, že existenciu zbytočných prieťahov v súdnom konaní môže určiť len Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý má právomoc rozhodovať o porušení ústavných práv fyzických a právnických osôb. Napriek tomu súd poukazuje na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky (1ÚS 27/02, 1ÚS 197/03, 1ÚS 38/04), podľa ktorej dôvodom na odmietnutie sťažnosti ako zjavne neopodstatnenej je aj zistenie, že sa postup všeobecného súdu nevyznačoval takými významnými prieťahmi, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako zbytočné prieťahy. Nie každý zistený prieťah v súdnom konaní má nevyhnutne za násl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vodič motorového vozidla, prečin usmrtenia, spsôobenie smrti z nedbanlivosti, neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam
Právna veta: Vodič motorového vozidla sa nemôže spoliehať na to, že chodci prechádzajúci cez cestu sa budú vždy správať v cestnej premávke s potrebnou opatrnosťou a že budú primerane reagovať na dopravnú situáciu. Podľa dlhodobo ustálenej súdnej praxe v podobných prípadoch všeobecne platí, že ak vodič reaguje nesprávne na nebezpečnú situáciu, ktorú vyvolal iný účastník cestnej premávky porušením jej pravidiel, a v dôsledku toho nezabráni dopravnej nehode, hoci pri správnej reakcii bolo možné nehode predísť, možno ho robiť za nehodu zodpovedným iba potiaľ, pokiaľ mu za voľbu nesprávneho riešenia vzniknutej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, právo na rovnaké zaobchádzanie v pracovnoprávnych vzťahoch, porušená zásada dvojinštantnosti správneho konania, diskriminácia na základe náboženstva, rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, svetonázor spočívajúci v zákaze pracovať počas šabatu, svetonázorové presvedčenie
Právna veta: Diskriminácia na základe náboženstva a viery predstavuje v súčasnosti v slovenskom pracovnom práve neznámu oblasť. Hoci zákonník práce uvádza náboženstvo a vieru ako diskriminačné dôvody, nevymedzuje ich obsah a ani nekonkretizuje ich vzájomný vzťah. Navyše Smernica č. 2000/78/S zakotvuje len pojem náboženstvo. Bližšie vymedzenie pojmov a ich praktická aplikácia nie je však predmetom slovenskej judikatúry. Silnejúci príliv nekresťanských náboženských spoločností prináša však potrebu, aby sa do Európskych národných právnych úprav takéto podnety dostávali. Právo na rovnaké zaobchádzanie v pracov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady daňového konania, princíp proporcionality, žalobca ako daňový subjekt, nerešpektovanie zásady proporcionality, nadmerný odpočet z dane z pridanej hodnoty, nepredloženie dokladov preukazujúcich všetky hospodárske operácie
Právna veta: K žalobnej námietke, že postupom daňových orgánov došlo k porušeniu zásady proporcionality zakotvenej v ustanovení § 2 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb., ktorá patrí medzi základné princípy právneho štátu podľa článku 1 ods. 1 Ústavy SR súd uvádza, že princíp proporcionality je normatívne zakotvený v článku 52 ods. 2 Charty základných práv v EÚ a predstavuje jednu zo všeobecných právnych zásad, ktoré sú základom právneho poriadku EÚ. Je rešpektovaná v rozhodovacej praxi súdneho dvora EÚ ako aj Ústavného súdu SR. Ten v náleze č. PL ÚS 3/00 poskytol výklad tejto zásady: „Tento princíp predovšetkým z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný súd, spotrebiteľské právo, zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, neprijateľná zmluvná podmienka v spotrebiteľskej zmluve, rozhodcovský rozsudok, zastavenie výkonu rozhodcovského rozsudku
Právna veta: Čo sa týka postupu súdu v exekučnom konaní s poukazom na § 45 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v náväznosti na ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľov v Občianskom zákonníku, Zákone o spotrebiteľských úveroch, je exekučný súd vždy ex offo povinný skúmať, či rozhodcovský rozsudok nezaväzuje spotrebiteľa na plnenie právom nedovolené a v rozpore s dobrými mravmi. Spotrebiteľské právo je jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví súkromného práva, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú aj právne predpisy na úrovni Európskeho spoločenstva vrátane judikatúry Súdneho dvora EÚ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o preprave osôb, zmluva o preprave v mestskej hromadnej doprave, práva z prepravy, nepreukázanie sa platným cestovným lístkom
Právna veta: Podľa § 760 Obč.zák. zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok, právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas. Citované ustanovenie nepriamo vymedzuje pojem zmluva o preprave osôb tým, že ustanovuje základné práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy. Podľa tohto ustanovenia zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok, právo, aby ho dopravca prepravil na miesto určenia riadne a včas. Z tohto ustanovenia vyplývajú aj pojmové znaky zmluvy o preprave osôb. Ide o zmluvu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhradný byt, právo na bytovú náhradu podľa § 712a OZ, zrušenie práva spoločného nájmu bytu , bytová náhrada, právo bývania rozvedeného manžela
Právna veta: Z ust. § 712a ods. 7 a 8 Občianskeho zákonníka vyplýva, že rozvedenému manželovi, ktorý nebol určený ďalším nájomcom bytu a ktorý je povinný byt vypratať, prináleží zo zákona právo na náhradný byt a pri existencii dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže súd rozhodnúť o bytovej náhrade, formou náhradného ubytovania alebo prístrešia. Výnimočne môže byť rozvedenému manželovi právo na bytovú náhradu odopreté podľa ust. § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka iba vtedy, ak je uplatňovanie jeho práva v rozpore s dobrými mravmi. Tak je tomu najčastejšie vtedy, ak rozvedenému manželovi svedčí v čase rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nárok na poskytovanie právnej pomoci, poskytnúť advokátovi potrebnú súčinnosť, odňatie nároku na poskytovanie právnej pomoci, zahlcovanie advokáta podnetmi a požiadavkami v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, advokát
Právna veta: Osoba, ktorej bol poskytnutý nárok na poskytovanie právnej pomoci, je povinná v zmysle § 13 ods. 2 zákona o poskytovaní právnej pomoci poskytovať určenému advokátovi a odporcovi potrebnú súčinnosť. Vo vzťahu k advokátovi sa jedná najmä o informačné povinnosti o skutočnostiach alebo zmenách skutočností týkajúcich sa konania, v ktorom je táto osoba advokátom zastúpená. Ide teda o informácie, nevyhnutné pre riadne zastupovanie zastúpenej osoby jej (určeným) zástupcom. Súd má za to, že neprimerané zahlcovanie advokátov vlastnými podnetmi zo strany navrhovateľa nemožno žiadnym spôsobom subsumovať p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o nájme bytu, obecné zastupiteľstvo, určenie práva nájmu bytu, nájomná zmluva , mesto v pozícii vlastníka mestského bytu, mestské zastupiteľstvo, bytový podnik
Právna veta: K sporom o výklad ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a/ zákona o obecnom zriadení je žiadúce uviesť, že ustanovenie zákona majúce sa tu vyložiť nehovorí o každom úkone, ale len o úkonoch najdôležitejších a i keď odvolací súd rozhodne nemieni bagatelizovať význam (pre dopravný podnik ale aj mesto zabezpečujúce prostredníctvom takéhoto podniku hromadnú dopravu osôb) zaplatenia každého jedného cestovného, určenie okruhu úkonov majúcich spadať do rámca najdôležitejších úkonov, týkajúcich sa tzv. komunálneho majetku, zjavne pôjde merať len cez prizmu spôsobilosti konkrétneho úkonu samého osebe ohroziť z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rodičovské práva a povinnosti , správa majetku dieťaťa, právo zastupovať dieťa a spravovať jeho majetok, rodiča obhospodarovať majetok dieťaťa
Právna veta: Rodičovské práva a povinnosti patria obidvom rodičom. Ak rodičia žijú v manželstve, predpokladá sa, že ich vykonávajú v zásade na základe vzájomnej dohody a v záujme maloletého dieťaťa. Zákon o rodine úpravu výkonu rodičovských práv a povinností v určitých špecifických situáciách rieši osobitne, čo zákonodarcovi nielen umožňuje čl. 51 ods. 1 ústavy, ale to aj predpokladá. Pritom zákonodarca preferuje predovšetkým dohodu rodičov pri výkone rodičovských práv a povinností (v danom prípade § 35, § 36, § 24 ods. 1 Zákona o rodine). Až keď nedôjde k dohode rodičov o výkone rodičovských práv, rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, neprideľovanie práce podľa pracovnej zmluvy, hrubé porušenie pracovných predpisov, výzva na umožnenie nástupu do zamestnania
Právna veta: V prípade, že zamestnanec neprestal konať prácu pre zamestnávateľa na základe vlastného rozhodnutia, ale z iniciatívy zamestnávateľa, môže zamestnávateľa vyzvať k plneniu jeho povinností, avšak nie je povinný prideľovanie práce na zamestnávateľovi vyžadovať, ani sa zdržiavať po dobu, kedy zamestnávateľ neplní svoje povinnosti na mieste zamestnávateľom určenom. Z uvedeného vyplýva, že ak prestal zamestnávateľ v rozpore s ustanovením § 47 ods. 1 Zákonníka práce prideľovať žalovanému prácu (napr. v súvislosti s neplatným rozviazaním pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa), hoci zamestnanec bo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: poistné na nemocenské poistenie, povinne dôchodkovo poistená SZČO, povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby platiť poistné, dodatočné daňové priznanie podľa zákona o sociálnom poistení
Právna veta: So vznikom povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia zákon č. 461/2003 Z.z. spája aj odvodovú povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby. Dodatočné daňové priznanie je zákonom upravený legálny prostriedok nápravy daňového priznania, ktorý je daňový subjekt oprávnený využiť ak zistí, že daň uvedená v daňovom priznaní má byť nižšia, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje, pričom zákonodarca stanovil lehotu pre uplatnenie tejto zákonnej možnosti. Dodatočné daňové priznanie nahrádza pôvodné podané daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie. Z ust. § 21 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dopravná nehoda s následkom smrti, primerané zadosťučinenie, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, zásah do práv na ochranu osobnosti
Právna veta: V zmysle ust. § 11 Občianskeho zákonníka má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Ustanovenie § 13 Občianskeho zákonníka fyzickej osobe dotknutej v jej osobnostnej sfére dáva mimo iné právo požadovať z tohto dôvodu zodpovedajúce zadosťučinenie (morálne alebo prípadne aj majetkové). Občiansky zákonník tak v § 13 ods. 2 za určitých kvalifikovaných podmienok poskytuje možnosť priznať postihnutej fyzickej osobe zadosťučinenie v peniazoch, zároveň však súčasne nevymedzuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: Ochrana spotrebiteľa, nárok na zmluvnú pokutu, zmluvná pokuta , ochrana slabšej zmluvnej strany, zásada poctivosti, zmluva o pripojení , ústavný princíp rovnosti, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Ochranu spotrebiteľa možno podriadiť pod ústavný princíp rovnosti, ktorú možno ponímať ako rovnosť formálnu, ktorú má zabezpečiť zákonodarca pri tvorbe právneho poriadku alebo rovnosť faktickú, ktorá môže byť zabezpečená priamo zákonodarcom pri použití tzv. pozitívnej diskriminácie pri existencii faktickej nerovnosti alebo handicapu. Ale i tam, kde sa zákonodarca nevydal cestou vedomého zvýhodnenia slabšieho, aby dal prednosť rovnosti faktickej pred formálnou, ponecháva súdom, ktoré pozitívne právo aplikujú, priestor pre riešenie napätia medzi neúplnosťou písaného práva a povahou konkrétneho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: združenie na ochranu spotrebiteľa, vedľajší účastník na strane žalovaného, vedľajší účastník konania, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Je nesporné, že v spotrebiteľských veciach vstupuje vedľajší účastník do konania na základe osobitného právneho predpisu. To znamená, že sa nevyžaduje jeho záujem na výsledku konania, ale vystupuje na ochranu práv spotrebiteľa, lebo právnická osoba má vo svojom predmete činnosti práve ochranu práv spotrebiteľa na základe čoho vstupuje do konania. Z ust. § 93 Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva, že by bol potrebný výslovný súhlas žalovaného so
vstupom vedľajšieho účastníka do konania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, zákonné predkupné právo, budovy ktoré nemajú charakter bytového domu, vlastníctvo nebytového priestoru, predkupné právo k nebytovému priestoru, reálna deliteľnosť obytného domu, prevádzkový dom
Právna veta: Pojem budovy, ktorá nemá charakter bytového domu nie je v našom právnom poriadku vymedzený a tento pojem nedefinuje ani osnova. Všeobecnú definíciu budovy obsahuje § 1a písm. d/ vyhlášky č. 465/1991 Zb., v zmysle ktorej sa okrem budov občianskej výstavby a budov pre výroku a služby považujú aj budovy na bývanie. Pokiaľ budeme vychádzať z definície stavby na bývanie vymedzenej v § 40 ods. 1 vyhlášky č. 83/1976 Zb., negatívnym určením môžeme dôjsť k záveru, že budova, ktorá nemá charakter bytového domu je stavba, pri ktorej prevažuje iná funkcia ako funkcia bývania. Budovami, ktoré nemajú charak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednanie a rozhodnutie veci bez prítomnosti účastníka konania, odňatie možnosti konať pred súdom , odročenie pojednávania z dôležitého dôvodu, námietka odporkyne proti konaniu súdu
Právna veta: Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. určuje dve podmienky, ktoré musia byť súčasne splnené, aby súd mohol vec prejednať v neprítomnosti účastníka alebo jeho zástupcu, a to riadne predvolanie a absencia žiadosti o odročenie pojednávania z dôležitého dôvodu (o takú absenciu ide vtedy, keď účastník konania buď vôbec nepožiada o odročenie pojednávania, alebo keď o odročenie pojednávania síce požiada, avšak nepreukáže existenciu dôležitého dôvodu na odročenie pojednávania).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opustenie spoločnej domácnosti, spoločná domácnosť, uzavretie nového manželstva, zrušenie práva spoločného nájmu bytu , trvalé opustenie bytu, nájomné práva a povinnosti, nájomný právny vzťah
Právna veta: Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 46/2008 s trvalým opustením spoločnej domácnosti sú z hľadiska zániku práva spoločného nájmu bytu manželmi a tiež zmeny v nájomnom právnom vzťahu spojené tie isté právne následky, ako v prípade smrti manžela, ktorý bol nájomcom bytu (§ 707 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 708 Občianskeho zákonníka). Preto v prípade trvalého opustenia spoločnej domácnosti jedným z manželov zanikne priamo zo zákona právo spoločného nájmu bytu manželmi. V zmenenej podobe trvá nájomný právny vzťah ďalej, pretože nájomcom po trvalom opustení spoločnej d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmenka, spor zo spotrebiteľského právneho vzťahu, rozhodcovský rozsudok, nedatovaný indosament, neprijateľná podmienka v spotrebiteľskej zmluve, nároky zo zmenky, rozhodovanie o právomoci
Právna veta: Zmenka je dokonalý a nesporný cenný papier, práva a povinnosti sú definované len samotnou zmenkovou listinou a nie sú závislé od príčinného vzťahu, ktorý bol dôvodom jej vystavenia. Preto pokiaľ ani jedna zo strán nedoplní skutkovú argumentáciu, z ktorej jednoznačne vyplynie spotrebiteľský charakter príčinného vzťahu a jeho priamu súvislosť so zmenkou, nie je možné vec posúdiť ako spor zo spotrebiteľského právneho vzťahu. Pri rozhodovaní o nárokoch zo zmenky súd nemá žiadne zákonné oprávnenie posudzovať platnosť rozhodcovskej zmluvy a tým ani nulitu rozhodcovského rozsudku, a to ani len ako pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: priťažujúce okolnosti, súhrnný trest odňatia slobody, zločin podielnictva, viac úmyselných trestných činov, zásada ne bis in idem
Právna veta: Spáchanie druhého (a viac) trestného činu, ako priťažujúcej okolnosti podľa § 37 písm. h/ Tr. zák. sa nepoužije, ak je potrebné z dôvodu viacčinného súbehu trestných činov, z ktorých aspoň jeden je zločinom, aplikovať asperačnú zásadu v zmysle § 41 od. 2 Tr. zák. Spáchanie druhého trestného činu popri zločine, je totiž okolnosťou podmieňujúcou použitie prísnejšej trestnej sadzby podľa citovaného ustanovenia. Platí teda, že okolnosť podmieňujúca použitie prísnejšej trestnej sadzby môže byť takto použitá nielen podľa úpravy obsiahnutej v ustanovení osobitnej časti Trestného zákona (v jeho príslu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na plnenie, povinnosť na plnenie, nezaplatenie poistného ku dňu zániku poistenia, platenie dlhu v splátkach, zlé sociálne pomery odporkyne
Právna veta: Tak ako ustanovuje § 160 O.s.p. v rozsudku, ktorým súd ukladá povinnosť na plnenie, treba vždy určiť lehotu na plnenie. Zákon vychádza zo zásady, že lehotu na plnenie súd stanoví v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku a v odôvodnených prípadoch môže súd určiť dlhšiu lehotu alebo stanoviť, že peňažné plnenie bude zaplatené v splátkach. Dôvody, pre ktoré stanoviť lehotu na plnenie dlhšiu ako tri dni, alebo na základe ktorej uložil zaplatenie peňažného plnenia v splátkach, je súd povinný uviesť v odôvodnení svojho rozhodnutia.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, Haagsky dohovor, návrat dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu, neoprávnené premiestnenie maloletého z krajiny obvyklého pobytu
Právna veta: Odvolací súd poukazuje aj na judikatúru Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva. Článok 13 Dohovoru upravuje prípady, kedy justičný orgán nemusí výnimočne nariadiť návrat dieťaťa neoprávnene premiestneného do iného zmluvného štátu. Justičný orgán môže urobiť tak aj vtedy, ak existuje vážne nebezpečenstvo, že návrat by dieťa vystavil fyzickej alebo duševnej ujme alebo ho inak priviedol do neznesiteľnej situácie. Skutočnosť, že dieťa sa adaptovalo na nové prostredie, ako aj skutočnosť, že by malo dieťa bývať odlúčene od matky, keďže matka má zabezpečené bývanie na inom mieste, viaza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: exekučný súd, zmenka, práva zo zmenky, zaplatenie zmenkovej sumy, nulitnosť rozhodcovského rozsudku
Právna veta: Iba exekučný súd v exekučnom konaní je zo zákona oprávnený a povinný preskúmať rozhodcovský rozsudok z hľadísk, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Ani exekučný súd rozhodcovský rozsudok neruší resp. nemení, ale v rámci svojej prieskumnej právomoci skúma obsah rozhodcovského rozsudku z hľadiska, či nezaväzuje účastníka konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: dôvody hodné osobitného zreteľa, náhrada trov konania, moderačné oprávnenie súdu podľa § 150 OSP
Právna veta: Súd je povinný vždy vychádzať z konkrétnych okolností prípadu a zohľadňovať všetky relevantné skutočnosti z hľadiska rozhodovania o náhrade trov konania. Keďže v niektorých prípadoch by striktné aplikovanie zásady úspešnosti v konaní bez zohľadnenia ostatných okolností konkrétneho prípadu mohlo viesť v praxi k nežiadúcej tvrdosti a nebolo by v súlade so všeobecnou zásadou spravodlivosti rozhodovania súdu, zákon umožňuje zmierniť dôsledky právnych noriem upravujúcich náhradu trov konania v takýchto špecifických prípadoch a dáva súdu možnosť za podmienok v ňom obsiahnutých výnimočne uplatniť mod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: posudkoví lekári sociálneho poistenia, Invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, dátum vzniku invalidity, nesprávne právne posúdený stav veci
Právna veta: Invalidita je stav, pri ktorom v zmysle § 71 ods. 1 zsp poistenec má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 40 % a viac. Dátum určenia invalidity preto v zásade nie je závislý len od dátumu odborného lekárskeho vyšetrenia, ktorým bola preukázaná už vyššia miera poklesu ako 40 % (v danom prípade už 75 %). Podstatný pre vznik invalidity je zdravotný stav, ktorý podmieňuje viac ako 40 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Dátum určenia invalidity taktiež nie je závislý odo dňa podania žiadosti, resp. dňa od ktorého poistenec o priznanie invalidného dôchodku žiada. Zo sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: uzavretie zmluvy podľa § 272 ObZ, ústna zmluva, odplata za poskytnutie reklamného priestoru, Zmluva o reklame
Právna veta: Obchodný zákonník koncipuje právnu úpravu formy zmlúv na základe princípu bezformálnosti právnych úkonov. Písomná forma je podmienkou platnosti len v dvoch prípadoch, a to, keď písomnú zmluvu ustanovuje zákon, alebo ak jedna zo strán určila písomnú formu zmluvy. Výchádza sa z toho, že v konkrétnom prípade môže medzi stranami vzniknúť situácia, že z ich pohľadu ide o taký vzťah, ktorý môže mať len pre niektorú alebo pre obe strany závažné právne následky. Z ust. § 272 ods. 1 Obch. zák. vyplýva, že písomná forma zmluvy je podmienkou platnosti zmluvy aj vtedy, keď aspoň jedna strana pri rokovaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, výpoveď daná zamestnávateľom, pracovný pomer , diskriminačný postup zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca
Právna veta: Zmyslom ustanovenia § 61 ods. 2 Zákonníka práce je, aby zamestnanec bol chránený primerane proti výpovedi, mohol sa brániť, ak výpovedný dôvod nie je daný. V ustanovení § 63 ods. 1 písm. b) sa uvádza, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodu, ak sa stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných org.zmenách. Pri uplatnení tohto výpovedného dôvodu musí byť bližšie skutkovo vymedzené kedy, za akých okolností sa môže st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: ušlý zisk, užívanie nehnuteľnosti bez právneho dôvodu, neunesenie dôkazného bremena, nepreukázanie existencie bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie podľa § 451 OZ
Právna veta: Podľa § 451 ods. 1 a 2 O. z. kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať (1). Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov (2). Skutočnou škodou treba rozumieť majetkovú ujmu, ktorá spočíva v zmenšení majetku poškodeného. Ide o rozdiel v hodnote poškodeného majetku pred spôsobením škody a po spôsobení škody na majetku. Tento rozdiel v hodnote majetku treba nahradiť či už peňažným plnením, alebo uveden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 2/2015
Kľúčové slová: uplatnenie práva na odpočítanie dane, odpočítanie dane platiteľom, dôkazné bremeno , faktúra za reklamnú kampaň v sieti súkromných rozhlasových staníc, nárok na odpočítanie dane
Právna veta: Podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a) a v § 51 ods. 1 písm. a) Zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich podmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu, ani pri dobromyseľnosti platiteľa prijímajúceho zdaniteľné plnenie. Naopak, pokiaľ zákonodarca požaduje, aby platiteľ, t.j. kto nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet zákon stanovil. Pokiaľ si platiteľ uplatňuje nárok na odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry, musí byť schopný preukázať, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: blanketové odvolanie, bianko žaloba, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, koncentračná zásada , neprípustnosť opravného prostriedku
Právna veta: Na tomto fóre sme sa prednedávnom zaoberali otázkou tzv. blanketového odvolania v režime Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“). Predmetom príspevku bol v podstate návod ako dosiahnuť faktické predĺženie odvolacej lehoty (za predpokladu, že vychádzame z toho, že z hľadiska prípravy odvolania je najzložitejšou časťou tvorba jeho odôvodnenia, nakoľko príprava odvolania bez uvedenia dôvodov zaberie radovo zopár minút), aké sú právne následky podania odvolania bez uvedenia dôvodov a aké sú podmienky pre dopĺňanie dôvodov odvolania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezákonné a nepoužiteľné dôkazy, dokazovanie v trestnom konaní, použiteľnosť dôkazu, zákonný dôkaz, dôkazný prostriedok v trestnom konaní
Právna veta: Príspevok po stručnom úvode sumarizuje dostupnú judikatúru k problematike nezákonných a procesne nepoužiteľných dôkazov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezákonné a nepoužiteľné dôkazy, dokazovanie v trestnom konaní, dôkazný prostriedok v trestnom konaní, zákonnosť dôkazov, získanie dôkazu
Právna veta: Vysvetlenie pojmov zákonný dôkaz a pro­ces­ná pou­ži­teľ­nosť dô­ka­zu v prie­be­hu ko­na­nia.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dodací list a preberací protokol, kúpna zmluva, zmluva o dielo, dodanie materiálu, voľba typu zmluvy, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
Právna veta: Podmienky použitia kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, so zameraním na problematiku dodania materiálu. Účel a náležitosti dodacieho listu a preberacieho protokolu.
MENU