Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania, nový dôkaz, dôkaz skôr neznámy, obzvlášť závažný trestný čin vraždy, sťažnosti odsúdenej, zamietnutie návrhu odsúdenej na povolenie obnovy konania, judikáty najvyššieho súdu
Právna veta: Novým dôkazom je dôkaz, ktorý nebol v pôvodnom konaní obsiahnutý v spise, uplatnený niektorou procesnou stranou alebo vykonaný. Dôkazom skôr neznámym môže byť predovšetkým nový dôkaz alebo dôkaz síce už v pôvodnom konaní vykonaný, avšak nového obsahu (o podstatných okolnostiach obsahovo zmenená, prípadne doplnená výpoveď svedka, ktorý v pôvodnom konaní už vypovedal), pričom v prípade dôkazu v pôvodnom konaní už vykonaného musia byť hodnotené aj dôvody alebo okolnosti, ktoré viedli k obsahovej zmene dôkazu. Z uvedeného vyplýva, že dôvodom obnovy konania podľa § 394 ods. 1 Tr. por. nemôže byť ka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: zločin úverového podvodu, odmietnutie dovolania obvineného, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, zmluva o zabezpečení a kúpnej zmluvy, poskytnutie úveru na nákup ojazdeného motorového vozidla, neuhradenie dlžnej sumy, dovolanie obvineného prostredníctvom splnomocneného obhajcu, vylákanie úveru uvedením do omylu, nedôvodné dovolanie obvineného, dôvody dovolania
Právna veta: Podľa ustálenej praxe dovolacieho súdu vo vzťahu k výkladu dovolacieho dôvodu uvedenému v ustanovení § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. je potrebné uviesť nasledovné. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku (§ 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.) sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Potrebné je však uviesť, že dovolací súd nepreskúmava skutkové zistenia, na ktorých je založené napadnuté rozhodnutie súdu. Nie je tak legitimovaný posudzovať ani úplnosť a správnosť skutkových zistení ustálených súdmi oboch stupňov v pôvodnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spolupáchateľstvo, vzájomná dohoda aspoň dvoch páchateľov , spáchanie trestného činu spoločným konaním, spoločný úmysel spolupáchateľov
Právna veta: Každý zo spolupáchateľov zodpovedá teda zásadne za celú škodu spáchanú trestným činom, resp. za trestný čin v celom jeho rozsahu, pokiaľ bol spáchaný spoločným konaním a pokiaľ sa naň vzťahovalo zavinenie. Predpokladom trestnej zodpovednosti spolupáchateľov je vzájomná dohoda aspoň dvoch páchateľov na tom, že spáchajú trestný čin. Spoločné konanie, ktoré sa pri spolupáchateľstve predpokladá, môže prebiehať súčasne, alebo môže postupne na seba nadväzovať. O spáchanie trestného činu spoločným konaním ide v uvedenom zmysle aj vtedy, ak jednotlivé zložky spoločnej trestnej činnosti naplnil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť súdu riešiť predbežné otázky, otázky, o ktorých inak patrí rozhodnúť inému orgánu, viazanosť súdu v správnom súdnictve rozhodnutím súdu v občianskom súdnom konan
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia § 135 OSP jednoznačne vypláva, že ako otázky
predbežné, t. j. otázky, posúdenie ktorých môže byť predmetom samostatného konania,
nemôže súd v konaní riešiť len, ak sú uvedené v ustanovení § 135 ods. 1 OSP. Ostatné otázky,
o ktorých inak patrí rozhodnúť inému orgánu včítane súdu v inom konaní), môže súd ako
predbežnú otázku posúdiť sám.
Viazanosť súdu v správnom súdnictve rozhodnutím súdu v občianskom súdnom
konaní medzi rozhodnutia, ktorými by bol súd v zmysle § 135 ods. 1 OSP viazaný, nepatrí.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprávnenie Rady žiadať záznamy vysielania od vysielateľov, prevádzkovanie vysielania ako licencovaná činnosť, výkon dohľadu nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie , podávania svedectva vo svoj neprospech, oboznámenie sa s obsahom odvysielaného programu
Právna veta: Prevádzkovanie vysielania je licencovanou činnosťou, na ktorú sú kladené osobitné požiadavky a predloženie záznamu z vysielania na požiadanie Rady je súčasťou licencie na vysielanie a má evidenčný a archivačný charakter... Vyžiadanie si záznamu vysielania ako jednej z foriem výkonu dohľadu nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie a jeho predloženie nie je predložením dôkazu proti sebe... Samotnú existenciu tejto povinnosti nemožno preto vnímať ako rozpornú s čl. 6 Dohovoru, navyše ide o predloženie pasívneho záznamu právnickou osobou, ktoré nevykazuje znaky podávania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na právnu pomoc, zákonné zastúpenie, dohoda o plnomocenstve, plnomocenstvo, procesná spôsobilosť
Právna veta: Ked sa jedná sa o fakultatívne zastúpenie na základe plnomocenstva a zástupcom môže byť každý, kto má procesnú spôsobilosť a jeho záujmy nie sú v rozpore so zastupovaným a má predpoklady konať pred správnym orgánom, správny poriadok teda umožňuje, aby sa procesné spôsobilá osoba na účely konkrétneho správneho konania dala zastupovať inou osobou, s ktorou uzavrela dohodu o plnomocenstve podľa osobitného predpisu. Jedná sa však o možnosť, nie povinností a závisí od vôle konkrétnej osoby, či bude v konkrétnom správnom konaní konať sama alebo prostredníctvom zástupcu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Rada pre vysielanie a retransmisiu, pokuta za správny delikt, zásah do ľudskej dôstojnosti osôb účinkujúcich v televíznom programe, programová služba, televízna spoločnosť, sankcie podľa zákona o vysielaní a retransmisie, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudkosti
Právna veta: Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. za porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom alebo osobitnými predpismi rada ukladá tieto sankcie: a) upozornenie na porušenie zákona, b) odvysielanie oznamu o porušení zákona, c) pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti, d) pokutu, e) odňatie licencie za závažne porušenie povinnosti. Podľa ustanovenia § 64 ods. 2 veta prvá a druhá zákona č. 308/2000 Z. z., sankciu podľa odseku 1 písm. d/ Rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému upo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Protest prokurátora, mimoriadny opravný prostriedok, právny vzťah medzi správnym orgánom a prokurátorom, žaloba proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, bezprostredné rozhodnutie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach subjektov
Právna veta: V súvislosti s touto otázkou najvyšší súd považuje za potrebné predovšetkým ozrejmiť vzťah žaloby podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku a protestu prokurátora. Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) sa konanie o proteste prokurátora a preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom správny poriadok považuje za mimoriadne opravné prostriedky [spolu s obnovou konania a preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania (ktoré sú v predmetnej právnej veci bez právneho významu)]. Z poh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrejmá bezúspešnosť sporu, posudzovanie žiadosti účastníka konania o oslobodení od platenia súdnych poplatkov, skutkové tvrdenia žiadateľa
Právna veta: Pojem zrejmej bezúspešnosti v spore bol v našom právnom poriadku pôvodne obsiahnutý len v § 138 ods. 1 OSP v súvislosti s posudzovaním žiadosti účastníka konania o oslobodení od platenia súdnych poplatkov, keď OSP pre priznanie oslobodenia odplatenia súdnych poplatkov vylučuje zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Občiansky súdny poriadok však konkrétne neupravuje, čo je potrebné pod týmto pojmom rozumieť. Zákon o bezplatnej právnej pomoci príkladmo uvádza, načo je potrebné prihliadať pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu, keďže jednou z podmienok pre priznanie tohto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, dobrovoľné plnenie povinnosti, právne posúdenie veci, sústavná príprava dieťaťa na povolanie , skutkové okolnosti , požiadavka zrozumiteľnosti a preskúmateľnosti rozhodnutia, iné štúdium alebo výučba
Právna veta: 1) Podstatnou obsahovou náležitosťou rozhodnutia správneho orgánu je aj jeho odôvodnenie, ktoré niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Tým sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania - posilňovať dôveru účastníkov správneho konania v správnosť rozhodovania, aby prijaté rozhodnutia fyzické a právnické osoby viedli k dobrovoľnému plneniu povinností (§ 3 ods. 4). Ďalšou funkciou je kontrolná funkcia predovšetkým tých orgánov, ktoré budú rozhodnutie prípadne preskúmavať. Presvedčivé odôvodnenie môže za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, rozhodnutia, ktoré nepodliahajú súdnemu preskúmaniu, nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia, zákonom stanovená podmienka vyčerpania riadnych opravných prostriedkov
Právna veta: Správne súdnictvo je založené na generálnej klauzule vyjadrenej v ustanovení čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 36 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd; Občiansky súdny poriadok však negatívnou enumeráciou v ustanovení § 248 kvantitatívne zužuje rozsah rozhodnutí správnych orgánov podliehajúcich súdnemu prieskumu. Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov je potrebné mať na zreteli aj charakter napádaného rozhodnutia v zmysle ustanovení § 244 ods. 3, § 247 ods. 2 OSP, teda či ide o rozhodnutie, ktoré bolo vydané v správnom konaní, zakladá, mení alebo ruš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť podrobiť sa očkovaniu, sakncia za nesplnenie povinnosti povinného očkovania, autonómia sankcionovanej osoby, verejný záujem na povinnom očkovaní , legitimácia sankcie povinnej osoby za nesplnenie svojej povinnosti
Právna veta: Štátne orgány sú pri výkone svojej činnosti podriadené ústave a zákonom a majú určený rozsah právomocí, ktorý nemôžu prekročiť, takže môžu konať len to, čo je mu ústava alebo zákon dovoľuje. Z toho vyplýva, že pokiaľ zákon č. 355/2007 Z. z., nedostatočne upravuje určitú povinnosť, je neprípustné nútiť kohokoľvek konať niečo, čo zákon neukladá. V prípade ak existujú určité okolnosti, ktoré zásadným spôsobom volajú po autonómií sankcionovanej osoby, nesmie správny orgán zmienenú povinnosť podrobiť sa očkovaniu sankcionovať či inak vynucovať. Inak povedané, verejný záujem na povinnom očkova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre uznanie, uznanie nároku žalobcu len do určitej výšky alebo čo do základu, čiastočný rozsudok na základe uznania nároku, návrh žalobcu
Právna veta: Ust. § 153a O. s. p. upravuje predpoklady vydania tzv. rozsudku pre uznanie. Uznaním nároku sa rozumie procesný úkon žalovaného, z ktorého obsahu jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva, že žalovaný uznáva nárok, ktorý bol uplatnený v žalobe a v akom rozsahu, teda či uznáva nárok celkom, sčasti alebo len do základu. Pokiaľ žalovaný uzná nárok žalobcu len do určitej výšky alebo čo do základu, súd vydá čiastočný rozsudok na základe uznania nároku, resp. čiastočný medzitýmny rozsudok. Rozhodnutie rozsudkom pre uznanie časti nároku predpokladá aj návrh žalobcu. Uznanie nároku voči súdu je mož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane, uskutočnenie zdaniteľného plnenia , formálna existencia faktúry, preukázanie existenicie podmienok na odpočet
Právna veta: Uskutočnenie zdaniteľného plnenia je základnou podmienkou pre uplatnenie odpočtu dane. V prípade, ak zdaniteľné plnenie podľa faktúry nie je uskutočnené dodávateľom na nej uvedeným, potom len formálna existencia faktúry, ako aj preukazovanie zaplatenia týchto súm, nie sú predpokladom pre odpočítanie dane v zmysle zákona o DPH. Podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ a v § 51 ods. 1 písm. a/ zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť (keďže to zákon neustanovuje) ani pri vzniku zodpovednosti in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť centra poskytnúť právnu pomoc aj bez úhrady finančnej účasti, dôvodnosť návrhu na oslobodenie od súdneho poplatku, právna pomoc v hmotnej núdzi , bežné výdavky osôb s rovnakým, alebo približne rovnakým príjmom
Právna veta: Preto požadovať od navrhovateľa podanie osobitnej žiadosti pre právnu pomoc podľa § 6b zákona o bezplatnej právnej pomoci je presne tou požiadavkou na účastníka správneho konania, ktorá od neho vyžaduje úkon nepredpokladaný v zákone. Sám fakt, že právne pomoc v hmotnej núdzi poskytovaná v režime § 6b zákona o bezplatnej právnej pomoci je „možnosťou“ a je na posúdení odporcu, či sú tu také skutočnosti predpokladané zákonom, neznamená, že odporca nemá povinnosť tieto skutočnosti skúmať, prihliadajúc tak na celkovú situáciu žiadateľa. Rozsah uvažovaných skutočností by pritom, podľa najvyšš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie urobené elektronickými prostriedkami, procesná lehota, lehoty v sporovom konaní
Právna veta: Trojdňová lehota na doplnenie podania urobeného elektronickými prostriedkami (§ 42 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) je lehotou procesnou. Pre jej počítanie, plynutie a zachovanie platia ustanovenia § 55 a § 57 Občianskeho súdneho poriadku.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prednostné pohľadávky, reštrukturalizačné konanie, určovacia žaloba, naliehavý právny záujem
Právna veta: I. Žaloba reštrukturalizačného dlžníka o určenie, že pohľadávky veriteľov voči nemu nie sú prednostnými pohľadávkami v reštrukturalizačnom konaní, je určovacou (zápornou) žalobou podľa ustanovenia § 80 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku.

II. Podmienkou úspešnosti takejto žaloby je preukázanie naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, dovolanie ministra spravodlvosti SR, starostlivosť súdu o maloletého, marenie výkonu predbežného opatrenia, vzdanie sa práva na podanie odvolania, predbežné opatrenie o úprave styku rodičov s deťmi, výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí
Právna veta: Pre viaceré súdne rozhodnutia vydané v občianskom konaní platí, že nemôžu byť exekučnými titulmi, pretože z ich povahy vyplýva, že nútený výkon neprichádza do úvahy. Týka sa to najmä rozhodnutí o osobnom stave a iných konštitutívnych rozhodnutí. Predbežné opatrenie o úprave styku rodičov s maloletými deťmi však nie je rozhodnutím, ktorým sa deklaruje alebo konštituuje určité právo alebo právny vzťah, a preto naň môže nadväzovať vykonávacie konanie. Nevyhnutným predpokladom jeho výkonu je vykonateľnosť predbežného opatrenia a odmietanie povinného dobrovoľne sa podrobiť súdnemu rozhodnutiu. Výko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, vykonanie domovej prehliadky, odmietnutia dovolania obvinených, nenaplnenie dôvodu dovolania, zmenené zloženie senátu, vyhlásenie obžalovaného, dohoda o vine a treste
Právna veta: Podľa § 257 ods. 5 Trestného poriadku ak obžalovaný na hlavnom pojednávaní vyhlásil, že je vinný zo spáchania skutku alebo niektorého zo skutkov uvedených v obžalobe alebo urobil vyhlásenie podľa ods. 4 súd v tomto rozsahu postupuje primerane podľa § 333 ods. 3 písm. c/, písm. d/, písm. f/, písm. g/ a písm. h/ a zároveň obžalovaného poučí, že súdom
prijaté vyhlásenie o vine, ako aj súdom prijaté vyhlásenie, že nepopiera spáchanie skutku uvedeného v obžalobe, je neodvolateľné a v tomto rozsahu nenapadnuteľné odvolaním ani dovolaním okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: právne posúdenie veci ako činnosť súdu, nesprávne právne posúdenie veci, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, neprijateľná rozhodcovská doložka, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, neprípustné trestanie spotrebiteľa, podanie dovolania, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Právne posúdenie je činnosť súdu, pri ktorej na zistený skutkový stav aplikuje konkrétnu právnu normu. Nesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny (náležitý) právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. Právnym posúdením veci sa nezakladá procesná vada konania v zmysle § 237 O.s.p. (iba výskyt ktorej v konaní na súdoch nižších stupňov by v danej veci mohol založiť prípustnosť dovolania opráv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: trestný čin sprenevery, odmietnutie dovolania obvineného, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, spôsobenie škody veľkého rozsahu, predaj nehnuteľnosti, fiktívna zmluva, rozpor so splnomocnením, základné zásady trestného konania, dôvody dovolania
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že proces dokazovania (a to nielen z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých, vo veci vykonaných dôkazov, dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, sťažnosť obvineného, dohľad probačného a mediačného úradníka, obava z pokračovania trestnej činnosti obvineného, kriminálna minulosť obvineného, judikatúra súdov, trvanie väzby
Právna veta: Výnimočné okolnosti sa posudzujú z hľadiska pomerov páchateľa a určitých okolností prípadu. Pomermi páchateľa treba rozumieť okolnosti týkajúce sa osoby páchateľa, jeho osobných a rodinných pomerov, ktoré nesúvisia so spáchaním trestného činu, a existujú v čase rozhodnutia. Pri posudzovaní osoby páchateľa sa pozornosť venuje najmä celému jeho predchádzajúcemu životu (vek, recidíva, postoj k spáchanému trestnému činu). V danom prípade takéto výnimočné okolnosti nadriadený súd nezistil.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zaujatosť sudcu, sťažnosť obžalovaného proti uzneseniu, zamietnutie sťažnosti obžalovaného, nevylúčenie sudcov z vykonávania úkonov trestného konania, námietka konania podľa neplatného a neúčinného Trestného poriadku, nedôvodná sťažnosť, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: K osobnej zaujatosti sudcu môže dôjsť len vtedy, ak je vzťah sudcu k osobám uvedeným v § 31 ods. 1 Trestného poriadku účinného od 1.januára 2006 takej vnútornej kvality a intenzity, že sudca nie je spôsobilý rozhodnúť nestranne a nezávisle a tento vzťah by sa takým mohol javiť aj navonok. Pomer sudcu k veci môže spočívať napríklad v tom, že sám sudca alebo jemu blízka osoba boli prejednávanou vecou poškodení, alebo boli jej svedkom. Z dikcie zákona, ale aj povahy problému vyplýva, že prejednávanou vecou sa rozumie skutok a všetky okolnosti s ním súvisiace, pričom pomer vylúčenej osoby k veci m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: vzatie obvineného do väzby, neoprávnená osoba, rozhodnutie o väzbe, trestný čin vraždy, sťažnosť obvinených, oprávnené subjekty na podanie dovolania, odmietnutie dovolania obvineného , judikatúra súdov, dôvody dovolania, oprávnené osoby
Právna veta: Obvinený (resp. osoby oprávnené v jeho prospech podať opravný prostriedok za podmienok uvedených v ustanovení § 369 ods. 5 Tr. por.), ako aj generálny prokurátor, sú oprávnenými subjektmi na podanie dovolania v zmysle § 369 ods. 2 Tr. por. len proti taxatívne uvedeným rozhodnutiam. Ide o rozhodnutia vo veci samej, teda meritórne rozhodnutia, ktorými sa trestné stíhanie obvineného končí ako celok. Za takéto rozhodnutie nemožno považovať rozhodnutie súdu o väzbe obvineného. Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok, má v trestnom procese výnimočné postavenie a bolo by nelogické jeho osobitn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vykonávanie dôkazov orgánmi činnými v trestnom konaní, právo obvineného vyjadrovať sa ku všetkým dôkazom, výpoveď svedka, zadokumentovaná podoba dôkazov, jediný usvedčujúci dôkaz, vypočutie svedka po začatí trestného stíhania a po vznesení obvinenia
Právna veta: 1) Selektívny výber dôkazov orgánmi prípravného konania odporuje ustanovenie § 2 ods. 10 Tr. por. (orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou okolnosti svedčiace proti obvinenému ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie). Vykonávanie dôkazov v oboch smeroch znamená aj ich zadokumentovanú podobu dať k dispozícii nielen pre potreby súdu (aby mu umožnil spravodlivé rozhodnutie), ale aj pre potreby strán v konaní, teda aj obvineného a obhajcu. Len takto je možné dosiahnuť rozhodnutie ako vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie podľa § 57 EP, nedostatok formálnej alebo materiálnej vykonateľnosti rozhodnutia, potvrdenie o vykonateľnosti, nedostatok doručenia exekučného titulu, spravodlivej ochrany práv účastníkov exekučného konania , spôsobilosť rozhodnutia byť exekučným titulom
Právna veta: Účelom exekučného konania je teda nútená realizácia práva vykonaná zásahom do majetkových práv povinného, ktorá sa uskutočňuje za podmienok a predpokladov vymedzených procesnými predpismi (Exekučným poriadkom). Námietky sú procesnou obranou povinného proti neprípustnej exekúcii. V zmysle citovaného ustanovenia § 50 ods. 1 prvá veta Exekučného poriadku okolnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku a dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná, sú zároveň dôvodmi na zastavenie exekúcie v ktoromkoľvek jej štádiu (§ 57 ods. 1 písm. a/, b, g/). Patrí teda medzi ne aj nedostatok formálnej aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: poskytovanie dávky garančného poistenia, platobná neschopnosť zamestnávateľa, v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu
Právna veta: Z ustanovenia § 103 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. aj podľa názoru odvolacieho súdu jednoznačne vyplýva, že dávku garančného poistenia je možné si uplatniť najviac za tri mesiace z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu. Týka sa to mesiacov pred začiatkom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo pred dňom skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodov platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Nie je možné gramatickým výkladom oddeliť od seba znenie uvedeného zákonného ustanovenia „v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu“ o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, náležité zdôvodnenie uloženia sankcie v určitej výške, určenie výšky pokuty v rámci určeného rozpätia, voľné uváženie
Právna veta: ...v prípade správneho trestania súd taktiež sleduje, či správny orgán náležité zdôvodnil uloženie sankcie v určitej výške, ak zákon pripúšťa rozpätie sankcie, či prihliadol na okolnosti viazané na subjekt, samotný skutok a jeho následok. Určenie výšky pokuty v rámci určeného rozpätia je vecou voľného uváženia. Voľná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má príslušný orgán zvažovať závažnosť porušenia predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená pokuta spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie náhrady trov konania, dôvody hodné osobitného zreteľa, právo na súdnu ochranu účastníka, účelne vynaložené náklady , náhrada nákladov na zastupovanie advokátom
Právna veta: Ustanovenie § 250k ods. 1 veta tretia OSP umožňuje súdu, aby v rámci svojho uváženia v medziach tohto zákonného ustanovenia celkom alebo sčasti nepriznal náhradu trov konania úspešnému žalobcovi, ktorému inak náhrada trov konania patrí. Dôvodom na aplikáciu uvedeného ustanovenia môžu byť len dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré Občiansky súdny poriadok neuvádza, pričom konkrétne dôvody, vzťahujúce sa na ten ktorý konkrétny prípad ponecháva na úvahu súdu, ktorá úvaha však musí mať svoje zhmotnenie v odôvodnení rozhodnutia. Inak povedané z odôvodnenia rozhodnutia súdu, ktorý vo vzťahu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základ dane pri dodaní tovaru a služby, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti, súvisiace náklady (výdavky) súdneho exekútora
Právna veta: Odmena exekútorov je upravená v § 196 Exekučného poriadku, ktorý do 31. decembra 2012 znel : „Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty“. a od 1. januára 2013 je jeho znenie nasledovné : „Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť vysielateľa zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, pôsobnosť Rady dohliadať na dodržiavanie povinností, záznam z vysielania a jeho prepis/popis, obsah odvysielaného vysielania, zodpovednosť právnických osôb za správny delikt
Právna veta: Zo zákonnom ustanovenej kompetencie vyplýva Rade oprávnenie posúdiť porušenie právnej povinnosti vysielateľa a na základe správnej úvahy uložiť zákonom dovolenú sankciu. V administratívnom konaní, predmetom ktorého je zisťovanie správneho deliktu a uloženie sankcie zaň, je podstatné, či účastník správneho konania, ktorý sa mal svojim postupom dopustiť porušenia zákona, správny delikt spáchal a podmienky, za ktorých k spáchaniu deliktu došlo a následky ním vzniknuté môžu mať vplyv len na výšku sankcie, ktorú zákon predpokladá za spáchanie správneho deliktu. Zodpovednosť u právnických osôb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sponzorovanie, vysielanie reklamy, redakčná zodpovednosť alebo redakčná nezávislosť , rozlíšenie medzi reklamou a sponzorským odkazom, povinnosť Rady uložiť sankciu
Právna veta: Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže na začiatku programu a na konci programu namiesto označenia podľa prvej vety označiť sponzorovaný program alebo sériu programov logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora. Sponzor nesmie ovplyvňovať obsah sponzorovaného programu, programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ani čas zaradenia sponzorovaných programov, spôsobom, ktorý by mal dosah na redakčnú zodpovednosť alebo redakčnú nezávislosť vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na podanie žaloby o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu , prekluzívna lehota, okamih podania návrhu na začatie konania, koncentračná zásada v rámci konania o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, dôvody nezákonnosti rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Pokiaľ ide o vyššie citované ustanovenie § 250b ods. 1 O.s.p., lehota ustanovená na podanie žaloby o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu je lehotou prekluzívnou, a z hľadiska plynutia tejto prekluzívnej lehoty je dôležitý okamih podania návrhu na začatie konania. Podľa doterajšej súdnej praxe žaloba musí byť podaná v lehote 2 mesiacov so všetkými náležitosťami uvedenými v § 249 ods. 2 O.s.p. (okrem prípadu, ak pôjde o povinné zastúpenie v zmysle § 250a O.s.p.), keďže (R 58/2001) súd nevyhľadáva za účastníka konkrétne dôvody nezákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktoré majú tvori ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, výrok rozhodnutia v zmysle zák. 73/1998, zásady trestnoprávnej úpravy, výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje, skutok, ktorým sa účastník dopustil disciplinárneho previnenia, posudzovanie disciplinárneho previnenia účastníka
Právna veta: Zo zákona č. 73/1998 Z. z. priamo nevyplýva právna úprava obsahu výroku rozhodnutia v prípade ukladania disciplinárneho potrestania... Odvolací súd preto súhlasí s názorom súdu prvého stupňa, že pokiaľ aj zákonodarca v zákone č. 73/1998 Z. z. výslovne neuvádza, že súčasťou výroku o uložení disciplinárneho opatrenia je uvedenie skutku, na základe ktorého sa účastníkovi disciplinárne opatrenie ukladá, je povinnosťou správneho orgánu uviesť skutok, ktorým sa účastník dopustil disciplinárneho previnenia, za ktorý sa mu ukladá disciplinárne opatrenie. Takáto povinnosť správnemu orgánu vyplýva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu, správne určenie dane, určenie dane podľa pomôcok, daňová kontrola, inštitút daňovej kontroly , zásada objektívnej pravdy
Právna veta: správa daní s prihliadnutím na jej účel vo vzťahu k fiškálnym záujmom štátu, je príslušnými hmotnoprávnymi a procesnými predpismi verejného práva upravená tak, že daňový subjekt má okrem iného povinnosť sám si daňovú povinnosť vypočítať, priznať ju a zároveň hodnoverne preukázať prostredníctvom riadne vedeného účtovníctva a iných listinných dôkazov, pričom v rámci daňového konania nesie dôkazné bremeno (§ 29 ods. 8 zákona o správe daní). Správca dane je oprávnený a zároveň i povinný s využitím inštitútu daňovej kontroly a iných procesných postupov, za zachovania procesných práv daňových ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prekluzívna lehota, lehota vzťahujúca sa k nároku na vrátenie príspevkov zaplatených do Recyklačného fondu, podanie žiadosti do stanoveného termínu, predloženie relevantných dokladov
Právna veta: Ustanovenie § 56 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. stanovuje prekluzívnu lehotu vzťahujúcu sa k nároku na vrátenie príspevkov zaplatených do Recyklačného fondu za výrobu a dovoz uskutočnený v kalendárnom roku tak, že tento nárok zanikne, ak výrobca alebo dovozca nepredloží Recyklačnému fondu do konca prvého štvrťroka nasledujúceho kalendárneho roka t. j. do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, doklady preukazujúce zhodnotenie odpadov odôvodňujúce vrátenie zaplateného príspevku. Z uvedeného preto vyplýva, že na priznanie nároku nestačí len podanie žiadosti do stanoveného termínu, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: správanie odporcu, výnimka zo zásady zodpovednosti za výsledok sporu, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, nadobudnutie schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť, podanie návrhu na súd o zrušenie vyživovacej povinnosti
Právna veta: Uvedené zákonné ustanovenie predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok sporu, lebo upravuje možnosť priznať náhradu trov konania aj neúspešnému odporcovi. Predpoklady na použitie tohto ustanovenia sú, že odporca nemal úspech vo veci, že svojim správaním nedal príčinu na podanie návrhu na začatie konania a u navrhovateľa nie sú splnené predpoklady na použitie § 150 ods. 1 O.s.p. Uvedené ustanovenie dopadá na prípady, kedy je odporca v spore neúspešný bez toho, aby žaloba proti nemu bola podaná v dôsledku jeho (protiprávneho) chovania. Správanie odporcu treba posudzovať z hľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obec ako stavebný úrad, právomoc obce prijímať všeobecne záväzné nariadenia obce, výkon samosprávnej pôsobnosti obce, stavebná činnosť, ochrana zdravia ľudí pred hlukom
Právna veta: Obec (alebo mestská časť) pri výkone svojej samosprávy môže prijímať všeobecne záväzné nariadenia a VZN môže upravovať len tie oblasti právnych vzťahov, na ktorých úpravu má obec (mestská časť) právomoc danú jej zákonom. Obec môže určiť činnosti, ktorých vykonávanie je na určitý čas alebo na určitom mieste obmedzené či zakázané, len v prípade, že ide o výkon samosprávy. Stavebná činnosť, ako aj ochrana zdravia ľudí pred hlukom, však spadá do oblasti štátnej správy. Záväzné podmienky realizácie stavieb posudzuje a určuje výlučne stavebný úrad, ktorým podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin prijímania úplatku, povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť aj v prípade pozbavenia tejto povinnosti, nemožnosť vypočutia svedka z dôvodu povinnosti mlčanlivostti, súvislosť s obstarávaním veci všeobecného záujmu , neprospech klienta, korupčné aktivity v prospech klienta v postavení obvineného
Právna veta: I. Trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák., spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 Tr. zák. II. Súvislosť s obstarávaním veci všeobecného záujmu v zmysle § 329 ods. 1 Tr. zák. je daná vždy vtedy, ak páchateľ bez právneho titulu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť materiálnu alebo inú protislužbu za svoje predc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutia súdu, proti ktorým možno podať dovolanie, sťažnostný súd, rozhodnutie súdu v konaní o povolenie obnovy konania, rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý riadny opravný prostriedok, rozhodnutie, ktorým odvolací súd vo veci sám rozhodol
Právna veta: ...ustanovenie § 368 ods. 1, ods. 2 Tr. por. je po novelizácii Trestného poriadku zákonom číslo 262/2011 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2011, novou úpravou pôvodného ustanovenia § 368 ods. 1 Tr. por. upravujúcou možnosť podať dovolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. V tomto pôvodnom ustanovení okruh rozhodnutí, voči ktorým bolo možné podať dovolanie, nebol explicitne (priamo) stanovený, ale vychádzal z justičnej praxe odvolávajúcej sa na judikatúru, konkrétne rozhodnutie R 19/2007. Ak je po uvedenej novelizácii okruh predmetných rozhodnutí daný zákonom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, daňový subjekt, rozsah dôkazného bremena
Právna veta: Dôkazné bremeno daňového subjektu nie je absolútne. Z obsahu administratívneho spisu je zrejmé, že u správcu dane vznikli pochybnosti z dôvodu preverovania žalobcovho dodávateľa, na ktorú skutočnosť žalobca ako daňový subjekt nemá vplyv. Žalobca ako daňový subjekt nemôže predpokladať, že u určitých dodávateľov by mal nadštandardne zabezpečovať dôkazy o zdaniteľnom plnení pre prípad, že u týchto subjektov nebude evidencia riadne vedená. Podľa § 29 ods. 8 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov daňový subjekt preukazuje skutočnosti, ktoré majú vplyv na s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dopravná nehoda, škodová udalosť, povinnosti účastníka škodovej udalosti, dôvody, pre ktoré sa vodič ako účastník dopravnej nehody dopustí priestupku, hmotná škoda na niektorom zo zúčastnených vozidiel
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu výkladom ustanovenia § 64 zákona č. 8/2009 Z. z. upravujúceho právny rámec pojmov „dopravná nehoda“ a „škodová udalosť“ možno dospieť len k tomu záveru, že zákonodarca do zákona zakotvil právnu fikciu, podľa ktorej sa škodová udalosť bude pre nesplnenie povinností účastníka škodovej udalosti považovať za dopravnú nehodu. V ustanovení § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. je pre posúdenie skutočnosti, či sa na udalosť bude vzťahovať právna fikcia zakotvená v ustanovení § 64 ods. 2 písm. a/ zákona č. 8/2009 Z. z. rozhodujúce najmä slovo „bezodkladne“. Teda povinno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: objasňovanie priestupkov, policajný zbor ako zakročujúci orgán voči priestupcom, právo obvineného z priestupku vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, objektívnosť zistenia skutkového stavu, dôkaz produkovaný orgánom objasňujúcim priestupok
Právna veta: Najvyšší súd sa taktiež domnieva, že pre preukázanie spáchania priestupku nezáleží na tom, či je preukázaný jediným alebo skupinou dôkazov, či vo forme výpovede príslušníka polície alebo obvineného z priestupku, ak taký dôkaz alebo dôkazy nepochybne preukazujú vinu priestupcu. Za súčasnej konštrukcie objasňovania priestupkov nemožno očakávať objasnenie akéhokoľvek priestupku najmä v doprave, bez výpovede, či výpovedí zakročujúcich príslušníkov polície, ktorí sú zo zákona o policajnom zbore nielen zakročujúcimi orgánmi voči priestupcom, ale podľa § 35 ZoP i svedkami páchania priestupkov. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci, pochybnosti o nezaujatosti sudcov, nestrannosť sudcu, nestranné prejednanie veci, návrh matky na zvýšenie výživného, matka maloletého dieťaťa ako súdna tajomníčka, priateľský vzťah sudcov k navrhovateľke, vylúčenie sudcov
Právna veta: Pri posudzovaní dôvodnosti oznámenia označených sudcov o skutočnostiach vylučujúcich sudcu z prejednávania a rozhodovania veci vychádzal Najvyšší súd Slovenskej republiky zo zákonnej prezumpcie nestrannosti sudcov a z toho, že výnimky z tejto prezumpcie stanovuje iba zákon. Sudcovia sú totiž vo všeobecnosti vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci (len vtedy alebo až vtedy), ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti (viď ustanovenie § 14 ods. 1 O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: dovolanie súdneho exekútora, účastníctvo v exekučnom konaní, exekučné konanie, zamietnutie podnetu súdneho exekútora na zastavenie exekúcie, súdny exekútor ako účastník konania, neprípustnosť odvolania podaného súdnym exekútorom, rozsudky NSSR, účastníci exekučného konania
Právna veta: Účastníctvo v exekučnom konaní je z pohľadu procesnej teórie vymedzené, tzv. druhou definíciou účastníctva v civilnom konaní tak, že účastníkmi exekučného konania sú tí, ktorých za účastníkov konania označuje zákon. V exekučnom konaní je to predovšetkým ustanovenie § 37 ods. 1 Exekučného poriadku, ktoré vymedzuje jeho účastníkov. Vychádza sa pritom z toho, že účastníkom má byť taký okruh subjektov, ktorých sa konanie priamo dotýka. Z uvedeného hľadiska zákon za účastníkov exekučného konania označuje vždy oprávneného a povinného. Exekučné konanie sa svojou povahou často dotýka práv väčšieho okr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom, dokazovanie v trestnom konaní, vykonávanie dôkazov súdom, zásada voľného hodnotenia dôkazov
Právna veta: ...ustanovenie § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por., podľa ktorého možno dovolanie podať, ak rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom. Vo všeobecnej rovine k tomuto dovolaciemu dôvodu považuje dovolací súd za nutné uviesť, že uvedený dôvod sa vzťahuje k najdôležitejšej fáze trestného konania - k dokazovaniu. Dokazovanie prebieha v štyroch etapách, začína vyhľadávaním, nasleduje etapa zabezpečovania dôkazov, potom ich vykonávania a na záver etapa hodnotenia dôkazov. Za dôkaz pritom môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnená držba ako predpoklad vydržania, obvyklá miera opatrnosti, ospravedlniteľný právny omyl, domnelý právny dôvod
Právna veta: Oprávnená držba popri všeobecných znakov držby musí spĺňať požiadavku dobrej viery držiteľa, že mu vec patrí. Dobrá viera (ako predpoklad oprávnenej držby) je presvedčením nadobúdateľa, že nekoná bezprávne, keď si prisvojuje určitú vec. Iba samotná detencia k vydržaniu nestačí. Oprávnená držba sa musí opierať o právny titul (formálne správny, neplatný, či domnelý) a súčasne musí byť poctivá v zmysle existencie dobrej viery držiteľa. Len výnimočne sa môže zakladať na ospravedlniteľnom právnom omyle. Ospravedlniteľný je omyl, ku ktorému došlo napriek tomu, že mýliaci sa postupoval s obvy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie alebo zmena právoplatného nezákonného rozhodnutia, skutočná škoda a ušlý zisk, zastavenie trestného stíhania alebo oslobodenie spod obžaloby, príčinná súvislosť medzi nezákonným rozhodnutím a škodou, zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím
Právna veta: Základným predpokladom zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím v zmysle citovaného ustanovenia § 1 zákona č. 58/1969 Zb. je zrušenie alebo zmena právoplatného nezákonného rozhodnutia, ktorým bola spôsobená škoda a to pre jeho nezákonnosť príslušným orgánom. Pre správnu interpretáciu tohto ustanovenia však nestačí vychádzať len z jazykového znenia, teda z doslovného gramatického výkladu, ale súdna judikatúra (systematickým a logickým extenzívnym výkladom) dospela k záveru, že ak došlo k zastaveniu trestného stíhania alebo k oslobodeniu spod obžaloby, treba s prihlia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: konanie o európskom zatýkacom rozkaze, vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, nedôvodná sťažnosť, zamietnutie sťažnosti vyžiadanej osoby, trestný čin podvodu a falšovania jedinečných identifikačných znakov, uvedenie transportnej spoločnosti do omylu, predbežná väzba podľa EZR, rozhodnutie nadriadeného orgánu
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že z dikcie § 15 ods. 2 zák. o EZR je zrejmé, že inštitút „predbežnej väzby“ nie je možné stotožňovať s inštitútom väzby podľa Trestného poriadku. Dôvod tejto „predbežnej väzby“ je determinovaný účelom uvedeným v prvej vete § 15 ods. 1 zák. o EZR, teda potrebou zabezpečenia vyžiadanej osoby na území Slovenskej republiky, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto nezistil dôvod pre zmenu prvostupňového uzneseni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pochybnosť o nezaujatosti sudcov, vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, vzájomné vzťahy medzi sudcami, profesionalita a kolegiálnosť
Právna veta: Nemožno neuviesť pre širší kontext argumentácie aj to, že vzájomné vzťahy medzi sudcami sú založené na profesionalite a kolegiálnosti. Pokiaľ by len z takéhoto všeobecného základu (kolegiálnych vzťahov) bola vyvodzovaná pochybnosť o tom, či sudcovia budú schopní nezaujato a spravodlivo rozhodovať prípady, v ktorých je ich kolega účastníkom, znamenalo by to vlastne, že výlučne pracovný a kolegiálny vzťah medzi sudcami vo všeobecnosti prezumuje porušovanie sudcovských povinností a zásad sudcovskej etiky. Ak rámec týchto vzájomných vzťahov neprekročí hranicu profesionálnosti a kolegiálnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: závažné disciplinárne previnenie sudcu, oznámenie zaujatosti sudcu, teória zdania, vylúčenie sudcu disciplinárneho senátu z vykonávania úkonov disciplinárneho konania, právo na nestranný súd, rozhodovanie o námietke zaujatosti
Právna veta: Podľa § 121 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich „ak nastanú okolnosti, ktoré môžu zakladať dôvod zaujatosti predsedu disciplinárneho senátu alebo jeho členov, môže ten, koho sa konanie týka, namietať ich zaujatosť“. Pomer sudcu k osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, zákonodarca výslovne neuviedol, ale z judikatúry a súdnej praxe vyplýva, že ide najmä o pomer príbuzenský. Nemožno vylúčiť ani existenciu iného pomeru spôsobilého vyvolať odôvodnené pochybnosti o nezaujatosti sudcu k osobám, ktorých sa zákon priamo dotýka.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, sťažnosť v zmysle zákona 9/2010, predsúdne oboznamenie sa o nezákonnom zásahu, generálny opravný prostriedok, upozornenie na existenciu neželanej situácie
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia pre Najvyšší súd vyplýva, že spoločným znakom pre priznanie súdnej ochrany v prípade tvrdeného nezákonného zásahu orgánom verejnej správy je nežiaduci stav majúci svoj základ v mimozákonnom aktivizmu (postupu, útoku) vo verejnej správe, a hoci sa nemal uskutočniť, tak sa v rozpore s požiadavkami zákonnosti konania zakotvenými v článku 2 ods. 2 ústavy realizuje, a po vyčerpaní osobe dostupných opravných prostriedkov bez odozvy vo forme nápravy dôsledkov nezákonného zásahu návrh včas predložený súdu jednoznačne a urgentne vyžaduje súdnu pomoc vo forme náprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci exekučného konania, status účastníka len pre určitú časť konania, súdne konanie o schválení udeleného príklepu
Právna veta: Exekučný poriadok v ustanovení § 37 ods. 1 totiž rozslišuje dva okruhy účastníkov - tých, ktorým príslušné postavenie priznáva pre konanie ako celok a tých, ktorým status účastníka priznáva len pre určitú časť konania. Do prvej z uvedených skupín účastníkov patria podľa platnej právnej úpravy oprávnený a povinný a do druhej potom podľa výslovnej úpravy ustanovenia § 37 ods. 1 vety druhej a ods. 2 Exekučného poriadku súdny exekútor, manžel povinného, no aj ďalšie osoby vymenované v príslušných ustanoveniach. Účastníkmi konania teda sú aj osoby, ktoré nie výslovne označené v zákone ako úča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu, výpoveď žiadateľa o azyl, preukázanie pravdivosti tvrdení o prenasledovaní v krajine pôvodu
Právna veta: Na tomto mieste považuje najvyšší súd za dôležité zdôrazniť, že zmyslom medzinárodnej ochrany nie je poskytnúť ochranu pred akýmkoľvek negatívnym javom či problémami v krajine pôvodu žiadateľa o azyl. Inštitút azylu je aplikovateľný len v obmedzenom rozsahu, a to len na základe zákonom uznaných dôvodov, ktorými je chránená iba najvlastnejšia existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené (porovnaj rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR z 26. augusta 2004, čj. 5Azs 170/2004-72, nebo ze dne 14. septembra 2005, čj. 5Azs 125/2005-46). Už skoršia judikatúra Najvyššieho súdu SR nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: pozemok oslobodený od dane, stavebný pozemok, územný plán obce, zastavaný pozemok
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu zákonodarca s cieľom jednoznačne vymedziť pozemky oslobodené od dane z pridanej hodnoty zvolil odkaz na ustanovenie § 43h ods. 1, 2 stavebného zákona, keďže zákon o DPH nedefinuje pojem stavebný pozemok. Z ustanovenia § 43h stavebného zákona vyplýva, že obec si môže určiť časť územia na zastavanie alternatívne tromi spôsobmi, a to buď územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím. Stavebným pozemkom je aj pozemok zastavaný stavbou... Náležitosti územného plánu obce upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 55/2001 Z. z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: dovolanie obvineného, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, Proces dokazovania, právna kvalifikácia skutku, zločin znásilnenia v štádiu pokusu, námietka nevykonania rekonštrukcie prípadu na mieste činu, nepriamy dôkaz, dôvody dovolania
Právna veta: Najvyšší súd pripomína, že proces dokazovania (a to nielen z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých, vo veci vykonaných dôkazov, dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v posudzovanom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Podstatou správnej právnej kvalifikácie je, že skutok ustálen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zamietnutie sťažnosti obžalovaného, pokus trestného činu vraždy, nevyhovenie výzve súdu - neospravedlnenie neprítomnosti obžalovaného na hlavných pojednávaniach, námietka použitia neplatného a neúčinného Trestného poriadku, žiadosť o odročenie hlavného pojednávania, odročenie pojednávania z dôvodu neprítomnosti obžalovaného, prítomnosť na hlavnom pojednávaní
Právna veta: Ak je obžalovaný, jeho obhajca alebo svedok riadne a včas upovedomený o hlavnom pojednávaní, je potrebné takéto upovedomenie považovať za príkaz podľa Trestného poriadku. Trestný poriadok nedefinuje pojem „dostatočné ospravedlnenie“. Z obsahu tohto pojmu však vyplýva, že pôjde o vážny dôvod, ktorý bránil v účasti na úkone. Za takýto dôvod treba považovať taký dôvod, ktorý je porovnateľný s významom úkonu, s následkami jeho nevykonania, a potrebu jeho opätovného nariadenia. Sledujúc účel trestného konania, zásadu rýchlosti konania a práva na spravodlivý proces, Trestný poriadok len výnimočne um ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: dovolanie obvineného prostredníctvom obhajcu, blízka osoba, lekárske nálezy, lehota na podanie dovolania, zločin týrania blízkej a zverenej osoby, fyzické napádanie, spôsobenie psychickej traumy, invalidná a chránená osoba, odmietnutie dovolania ako podané oneskorene, dôvody dovolania
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 373 ods. 1 Tr. por. dovolanie možno podať len prostredníctvom obhajcu. Rozhodujúcim momentom je teda dovolanie podané obhajcom obvineného. Skutočnosť, že obvinený v zákonnej lehote požiadal o ustanovenie obhajcu nemá vplyv na plynutie lehoty na podanie dovolania. Pokiaľ ustanovený obhajca dovolanie nepodal po opakovanej výzve zo strany okresného súdu včas, nemohol najvyšší súd toto pochybenie pri konaní o dovolaní konvalidovať.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: návrh podaný elektronickými prostriedkami, odmietnutie elektronického podania súdom, návrh uložený na DVD nosičoch, komplikované situácie sťažujúce výkon práv, nové podanie doručené s účinkami pôvodného návrhu, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Dovolací súd uvádza. že je predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, lebo ich podcenením, či zanedbaním môžu o ne prísť. V súlade so zásadou, že právo patrí bdelým, pozorným, ostražitým, bedlivým („vigilantibus iura scripta sunt“), teda tým, ktorí sa aktívne a prezieravo zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv, nespoliehajú sa na náhodu, predvídajú aj možnosti vzniku komplikovaných situácií sťažujúcich výkon práv a ich praktické uplatnenie, bolo práve na navrhovateľke, aby – najmä po „neprijatí“ jej návrhov podaných v roku 2006 v elektronickej podobe – ucho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: dovolanie ministra spravodlvosti SR, pokračovací prečin krádeže, prečin porušovania domovej slobody, trestný rozkaz, porušenie zákona v neprospech obvineného, nevzatie obvineného do väzby, úhrnný a spoločný trest odňatia slobody, dôvody dovolania, väzba a prerušenie výkonu trestu
Právna veta: Dovolací súd po preskúmaní vecí zistil, že v danom prípade je naplnený dovolací dôvod v zmysle § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. Podľa tohto ustanovenia: „Dovolanie možno podať, ak bol uložený trest mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby, alebo bol uložený taký druh trestu, ktorý zákon za prejednávaný trestný čin nepripúšťa“. Napokon najvyšší súd rozhodol podľa § 380 ods. 2 Tr. por. tak, že obvineného neberie do väzby.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: prečin výtržníctva, prečin ublíženia na zdraví, odmietnutie dovolania obvineného, fyzické napadnutie poškodeného, úhrnný trest odňatia slobody, nárok na náhradu škody , práceneschopnosť, druhy trestov, spôsobenie zranení vyžadujúcich liečbu, oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody
Právna veta: Druhy trestov, ktoré môže súd obvinenému v prípade uznania viny uložiť sú taxatívne vymedzené v ustanovení § 32 Tr. zák. Ustanovenia o náhrade škody sú procesného charakteru. K náhrade škody môže obvineného súd zaviazať v prípade, ak ho odsudzuje za trestný čin, ktorým spôsobil inému škodu uvedenú v § 46 ods. 1 Tr. por. a nárok na náhradu škody bol riadne a včas uplatnený. Uloženie povinnosti nahradiť poškodenému škodu, ktorú obvinený svojim protiprávnym konaním spôsobil, však nemožno považovať za trest v zmysle § 32 Tr. zák.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania, dovolanie navrhovateľky, nedostatok podmienky konania, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, uloženie povinnosti absolvovať psychiatrické vyšetrenie a protialkoholické liečenie, nepredloženie lekárskeho vysvedčenia o duševnom stave vyšetrovaného, povinné zastúpenie advokátom, skúmanie podmienok konania
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia, pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: užívanie bytu bez právneho dôvodu, nedostatok podmienky konania, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, zastavenie konania, povinnosť vypratať nehnuteľnosť, skúmanie podmienok konania, podanie dovolania
Právna veta: Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia, pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifiko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výrub drevín rastúcich mimo lesa ako správny delikt, podmienky a vydávanie súhlasu na výrub drevín, hospodárske významné druhy a rody rastlín a zvierat, dreviny typu jabloň a čerešňa
Právna veta: Strom - je rastová forma cievnatých rastlín. Zaraďuje sa medzi dreviny, čiže rastliny s trvácimi drevnatými stonkami a obnovovacími púčikmi umiestnenými nad vrcholom pôdy. Stonky stromov sú celé drevnaté a od krov sa líšia tým, že sa rozkonárujú už v určitej výške nad povrchom pôdy...Právna úprava zákona č. 543/2002 Z.z. (v účinnom znení v čase, kedy sa predmetný skutok stal - jún a júl 2012) v § 1 ods. 3 vymedzovala, že na hospodárske významné druhy a rody rastlín a zvierat sa úprava nevzťahuje (v norme je odkaz pod čiarou na zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti reklamy na lieky, objasňovanie správneho deliktu a uloženie sankcie zaň, ochrana divákov pred poškodením zdravia, zrozumiteľnosť a jednoznačnosť výzvy na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku
Právna veta: V administratívnom konaní, predmetom ktorého je objasňovanie správneho deliktu a uloženie sankcie zaň, je teda podstatná skutočnosť, či účastník správneho konania správny delikt spáchal, pričom podmienky, za ktorých k spáchaniu deliktu došlo, ako aj následky ním spôsobené môžu mať vplyv len na výšku ukladanej sankcie. V správnom konaní správny orgán rozhodujúci podľa ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii postupuje subsidiárne podľa ustanovení správneho poriadku, a vzhľadom na nedostatok špeciálnej zákonnej úpravy administratívneho trestania pri posudzovaní správneho deliktu a ukla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo účastníka daňovej kontroly v priebehu daňovej kontroly predkladať dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia, povinnosť správcu dane hodnotiť dôkazy podľa svojej úvahy a to každý jednotlivo, všetky dôkazy vo vzájomnej súvislost, povinnosť vykonať všetky dôkazy navrhované daňovým subjektom
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že nie je povinnosťou daňových orgánov vykonať všetky dôkazy, ktoré daňový subjekt navrhuje. Správca dane vychádzajúc z ust. § 2 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. bol povinný hodnotiť dôkazy podľa svojej úvahy a to každý jednotlivo, všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti, prihliada na všetko, čo v daňovom konaní zistil a aplikovať v daňovom procese zásady daňového konania. Účastník daňového konania a daňovej kontroly má právo v priebehu daňovej kontroly predkladať dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia (§ 15 ods. 5 písm. c/ zákona č. 511/1992 Zb.). Toto právo však nie je a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu, nárok na odpočítanie dane, povinnosť daňového subjektu predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia, dodanie predmetnej služby, povinnosť preukázať uskutočnenie zdaniteľného plnenia , dodávateľská faktúra
Právna veta: v zmysle ustanovenia § 29 ods. 8 zákona o správe daní je dôkazné bremeno na strane daňového subjektu. V daňovom konaní je povinnosťou daňového subjektu preukázať všetky tvrdené skutočnosti, pričom správca dane tieto dôkazy posudzuje. Správca dane, ktorý získa oprávnené pochybnosti o tom, či bola predmetná služba dodaná, nie je povinný dokazovať jej nedodanie, ale daňový subjekt musí vedieť preukázať uskutočnenie zdaniteľného plnenia osobou uvedenou v predkladaných faktúrach, pokiaľ si uplatňuje nárok na odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry. Ak daňovník neunesie v tomto zmysle dôkazné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za porušenie povinností, daňový subjekt , neoprávnene vysoký nadmerný odpočet
Právna veta: Ak daňový subjekt dodatočným daňovým priznaním priznal, že uplatnil neoprávnene vysoký nadmerný odpočet a aj priznal, že neoprávnene používal finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, potom správca dane musel uložiť z rozdielu nadmerného odpočtu pokutu podľa § 35 ods. 3 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, závažnejší spôsob konania, účinná ľútosť pri zanedbaní povinnej výživy, neplnenie si vyživovacej povinnosti
Právna veta: Rovnako ako prvostupňový súd i krajský súd konštatuje, že uložený trest, ktorý bol uložený prvostupňovým súdom je správny a zákonný a nie je na mieste akákoľvek iná ingerencia súdu do pôvodne uloženého rozsudku. V súvislosti s údajmi obhajcu uvedenými v odôvodnení odvolania, že obžalovaný sa dostaví na verejné zasadnutie, resp. do rozhodnutia odvolacieho súdu vyrovná zameškané výživné, možno v danom konkrétnom prípade konštatovať, že sa tak nestalo, nielen že sa obžalovaný nedostavil na verejné zasadnutie, na ktoré bol riadne predvolaný cestou úradnej tabule krajského súdu, ako i cestou intern ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin krádeže, spôsobenie škody, trestný rozkaz, zákonné podmienky na podanie dovolania, odmietnutie dovolania obvineného, dovolanie obvineného proti trestnému rozkazu, odcudzenie peňaženky, dôvody dovolania
Právna veta: Podľa § 372 ods. 1 Tr. por. oprávnené osoby okrem ministra spravodlivosti môžu podať dovolanie len vtedy, ak využili svoje zákonné právo podať riadny opravný prostriedok a o ňom bolo rozhodnuté.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: námietka nesprávneho právneho posúdenia zisteného skutku, žiadosť o ustanovenie advokáta, späťvzatie dovolania, zastavenie dovolacieho konania, odpor proti platobnému orzkazu, žiadosť žalovaného o oslobodenie od súdnych poplatkov, odmietnutie odvolania ako podané oneskorene, nesúhlas žalovaného s nájomnou zmluvou, podanie dovolania
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. platí, že ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) so zreteľom na dispozitívny úkon dovolateľa (žalovaného), ktorým vzal dovolanie späť, konanie o dovolaní zastavil.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, spôsobilosť byť účastníkom konania, nedostatok vecnej legitimácie, porušenie pracovnej disciplíny, Vojenský útvar ako odporca, Ministerstvo obrany SR, absencia spôsobilosti Vojenského útvaru mať práva a povinnosti, účastníci, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, právnické osoby podľa O.z.
Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania znamená spôsobilosť subjektu mať procesné práva a povinnosti. Ide teda o procesnú subjektivitu. Občiansky súdny poriadok v § 19 O.s.p. stanovuje, že spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Zákon teda odkazuje na hmotné právo. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkmi konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: zamietnutie sťažnosti odsúdeného, poučenie o opravnom prostriedku, žiadosť odsúdeného na navrátenie lehoty na podanie sťažnosti, sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu, prekážka brániaca v podaní opravného prostriedku, navrátenie lehoty
Právna veta: Podľa § 64 ods. 1 Tr. por. ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba zmešká z dôležitých dôvodov lehotu na podanie opravného prostriedku, povolí jej orgán, ktorému patrí rozhodovať o opravnom prostriedku, navrátenie lehoty. O navrátenie lehoty môže oprávnená osoba požiadať do troch dní od odpadnutia prekážky. Ak nebol opravný prostriedok ešte podaný, je potrebné ho so žiadosťou spojiť. Ak ide o odvolanie proti rozsudku, možno odvolanie odôvodniť ešte v lehote ôsmich dní od doručenia uznesenia o povolení navrátenia lehoty. Z uvedeného vyplýva, že zmeškať lehotu na podanie opra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o sprístupnení alebo nesprístupnení informácií, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, postavenie orgánu verejnej správy, rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: Oblasť slobodného prístupu k informáciám je súčasťou verejného práva, v tomto prípade správneho práva. Krajský súd v oblasti rozhodovania v rámci správneho práva nemá postavenie súdneho orgánu, ale orgánu verejnej správy. V tomto prípade nemožno brať ohľad na to, že žalovaný má vo svojom názve slovo „súd“, pretože orgán v oblasti verejnej správy na úseku práva na prístup k informáciám, ktorý koná a rozhoduje o sprístupnení alebo nesprístupnení informácie, ktorú má alebo nemá vo svojej dispozičnej sfére, podľa zákona č. 211/2000 Z.z. je správnym (administratívnym) orgánom. V tomto prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky obmedzenia práva na informácie, informácia v zmysle zákona č. 215/2004, správna úvaha, ochrana utajovaných skutočností v materiálnom zmysle, manipulácia s utajovanou písomnosťou
Právna veta: Pokiaľ je písomnosť označená stupňom utajenia tak uvedený spôsob zabezpečovania aplikácie § 12 zák. č. 211/2000 Z.z. jej súčasne „manipuláciou s utajovanou písomnosťou“ v zmysle § 2 vyhlášky č. 453/2007 Z.z. o administratívnej bezpečnosti. Je potrebné zdôrazniť, že uvedený pojem je vymedzený demonštratívne, preto významne zasahuje do možnosti súčasnej aplikácie § 12 zákona č. 211/2000 Z.z. ... Vzhľadom na to, že zákon o ochrane utajovaných skutočností ustanovil, že informáciou je obsah písomnosti vzniká zásadná právna otázka, či ide o obsah v písomnosti vo formálnom zmysle, t.j. všetky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, vyvlastňovacie pojednávanie, kolidujúce úkony právneho zastúpenia , preukázanie závažných dôvodov na odročenie pojednávania stavebnému úradu
Právna veta: Kolidujúce úkony právneho zastúpenia sa vyskytujú bežne u advokátov, a to aj v súdnom konaní (ktoré je viac formalizované ako administratívne konanie a vo vzťahu k administratívnemu konaniu má postavenie a fortiori), pričom je ustálenou praxou, že advokát vždy existenciu kolidujúceho úkonu preukáže spolu so žiadosťou o odročenie pojednávania tak, aby bolo možné vyhodnotiť jeho závažnosť vo vzťahu k závažnosti veci, ktorú sám prejednáva. Vznik kolízie v týchto prípadoch vyplýva z toho, že advokáti poskytujú zastupovanie viacerým klientom súčasne, čo je činnosť u nich predpokladaná. Ani vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vyvlastňovacie konanie, vyvlastňovacia náhrada, výstavba diaľnice
Právna veta: Nárok na vyššiu vyvlastňovaciu náhradu pre účely výstavby diaľnice - tak, ako táto výška vyplýva z výroku právoplatného rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je predmetom súdneho prieskumu v správnom súdnictve - sa vyníma z právomoci správnych orgánov, a tým nepriamo i z právomoci súdov v správnom súdnictve o preskúmanie zákonnosti vyvlastňovacích rozhodnutí (§ 8 ods. 3 zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľníc a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov). Tieto nároky si vlastník uplatňuje v civilnom sporovom konaní žalobou proti sta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, vzatie obvinenej do väzby, sťažnosť obvinenej a prokurátora, námietka neexistencie dôvodov väzby, nenahradenie väzby obvinenej dohľadom probačného a mediačného úradníka, náhrada väzby písomným sľubom obvineného, podanie, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
Právna veta: Sľub obvineného, že povedie riadny život, najmä že sa nedopustí trestnej činnosti a že splní povinnosti a dodrží obmedzenia, ktoré sa mu uložia, a súd alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie považuje sľub vzhľadom na osobu obvineného a na povahu prejednávaného prípadu za dostatočný a prijme ho, je podaním v zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 Tr. por., ktoré možno urobiť mimo iných spôsobov aj ústne do zápisnice (§ 62 ods. 1 veta druhá Tr. por.). Neakceptovanie tejto formy podania by v konečnom dôsledku bránilo pre formálne dôvody, naviac v rozpore s týmto ustanovením, uplatneniu práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprávnenie policajta zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny v konaní o administratívnom vyhostení , riziko úteku , prebiehajúce konanie o návrate, oddialenie alebo zmarenie vykonania rozhodnutia o návrate
Právna veta: Zákonodarca zakotvil do zákona o pobyte, konkrétne do ustanovenia § 88 ods. 1 písm. a/ cudzincov oprávnenie policajta zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny v konaní o administratívnom vyhostení s cieľom zabezpečiť jeho vycestovanie do krajiny podľa § 77 ods. 1, ak existuje riziko jeho úteku...V tejto súvislosti dáva odvolací súd do pozornosti aj čl. 15 ods. 1 návratovej smernice, podľa ktorej: „Pokiaľ sa v osobitnom prípade nedajú účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej prísne donucovacie opatrenia, členské štáty môžu zaistiť len štátneho príslušníka tretej krajiny, voči ktorému pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: prečin podvodu, dovolanie obvineného, Právo na obhajobu v trestnom konaní, spolupáchateľstvo obzvlášť závažného zločinu vydieračského únosu, úmysel získať rodinný dom poškodeného, fiktívny predaj rodinného domu, fiktívne plnomocenstvo, námietka odňatia práva na zákonného sudcu, nenaplnenie dôvodov dovolania uplatnených obvineným, rozsudky NSSR, dôvody dovolania, povinná obhajoba
Právna veta: Dovolacím dôvodom podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. je zásadné porušenia práva na obhajobu. Takýmto zásadným porušením by bolo najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe podľa § 37 Tr. por., ktoré by mohlo mať konkrétny vplyv na vykonanie jednotlivých úkonov trestného konania smerujúcich k vydaniu rozhodnutí procesnej povahy (napr. rozhodnutie o obmedzení osobnej slobody) alebo meritórneho rozhodnutia. Dôležité sú teda aj konkrétne podmienky prípadu, ktoré je potrebné vyhodnotiť individuálne ako aj vo vzájomných súvislostiach. Nevykonanie dokazovania v rozsahu predpokladanom obvineným ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: zločin lúpeže, zločin vydierania, úhrnný trest odňatia slobody, dovolanie obvineného, porušenie práva na obhajobu, odmietnutie dovolania, schválenie dohody o vine a treste, oneskorene podané dovolanie, lehota a miesto podania, rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste
Právna veta: V tejto súvislosti Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatuje, že predmetom dovolacieho konania je právoplatný rozsudok okresného súdu, ktorým súd podľa § 334 ods. 4 Tr. por. schválil dohodu o vine a treste u obvineného. V zmysle § 334 ods. 4 Tr. por. proti takému rozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie, okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. (ak bolo zásadným spôsobom porušené právo na obhajobu)...Ustanovenie § 370 ods. 2 Tr. por. stanovuje, že ak sa dovolanie podáva v prospech obvineného, dovolanie sa podáva najneskôr do troch rokov od doručenia rozhodnutia súdu. K ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: zločin lúpeže spolupáchateľstvom, teória zdania, zaujatosť sudcov, nestrannosť sudcu, návrh predsedu senátu Krajského súdu na odňatie a prikázanie veci, sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu, sudca vystupujúci v pozícii poškodeného, pochybnosť o nezaujatosti sudcov
Právna veta: Sudca musí byť nestranný, nezávislý a objektívny, pričom sa tak musí javiť v očiach strán a verejnosti. Nestrannosť sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. necíti zaujatý, ale aj v objektívnej úvahe, či je možné usudzovať, že by sudca zaujatý byť mohol. Existencia kolegiálneho príp. priateľského vzťahu všetkých sudcov krajského súdu k sudcovi, ktorý v predmetnom konaní vystupuje ako poškodený, odôvodňuje pochybnosť o nezaujatosti sudcov krajského súdu v uvedenej trestnej veci. V tejto súvislosti najvyšší súd poukazuje aj na svoje predchádzajúce rozhodnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: zamietnutie žaloby, dovolanie žalobcu, právo na súdnu ochranu, zásah do osobnostných práv, nedostatok podmienok poskytnutia žalobcom požadovanej ochrany, podmienky prípustnosti dovolania, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP
Právna veta: Podmienky prípustnosti dovolania smerujúceho proti rozsudku odvolacieho súdu sú upravené v ustanoveniach § 238 O.s.p. V zmysle ustanovenia § 238 O.s.p. platí, že ak dovolanie smeruje proti rozhodnutiu vydanému v tejto procesnej forme, je prípustné, ak je ním napadnutý zmeňujúci rozsudok vo veci samej (§ 238 ods. 1 O.s.p.), alebo rozsudok, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci (§ 238 ods. 2 O.s.p.), alebo rozsudok potvrdzujúci rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd v jeho výroku vyslovil, že je dovolanie prípustné, pretože po právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: peňažné plnenie, nájomné za užívanie nehnuteľnosti, prenájom nehnuteľnosti, nesprávne doručovanie súdnych zásielok, odňatie možnosti konať pred súdom, doručenie rozhodnutia účastníkom, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Predpokladom riadneho priebehu odvolacieho konania je doručenie preskúmavaného rozhodnutia. Ak zákon výslovne ustanovuje, že rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku sa doručuje účastníkom konania (resp. ich zástupcom), potom doručenie rozsudku do rúk inej osoby než účastníka (resp. jeho zástupcu) nemôže mať účinky riadneho doručenia, a to ani v tom prípade, keby sa jej prostredníctvom rozsudok dostal do rúk účastníka.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, rozpor so služobným zaradením a služobnými povinnosťami, poskytnutie informácie o umiestnení policajnej hliadky, nekompletné záznamy z odpočúvania, zmarenie policajného zákroku, námietka nezákonnosti vykonania dôkazu, odpočúvanie telefónnych hovorov, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, všeobecné ustanovenie dokazovanie
Právna veta: Podmienky a účel odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky sú ustanovené v § 115 ods. 1 prvá veta Trestného poriadku. Vzťahuje sa to aj na konanie o trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa. Príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky možno vydať, pri dôvodnom predpoklade, že budú zistené skutočnosti významné pre trestné konanie. Týmito skutočnosťami možno rozumieť skutočnosti uvedené najmä v § 119 ods. 1 písm. a/ až písm. c/ Trestného poriadku, ak sú podstatné pre trestné konanie.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: vedľajší účastník - Združenie na ochranu občana spotrebiteľa, procesná spôsobilosť, vstup vedľajšieho účastníka do konania, spôsobilosť právnickej osoby byť účastníkom konania, oprávnený ako obchodná spoločnosť, absencia procesnej spôsobilosti a riadneho zastúpenia, právna subjektivita právnickej osoby, právnické osoby podľa O.z., prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: 1. Spôsobilosť byť účastníkom konania majú aj právnické osoby (§ 18 ods. 1 OZ). Právnickými osobami sú združenia fyzických alebo právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy a iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon. Na zriadenie právnickej osoby je potrebná písomná zmluva alebo zakladacia listina, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak (§ 19 ods. 1 OZ). Právnické osoby vznikajú spravidla dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo iného zákonom určeného registra (§ 19 ods. 2 OZ). Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá a iné prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: náhrada škody a nemajetkovej ujmy, súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti, odňatie možnosti konať pred súdom , nesprávne odmietnutie odvolania ako oneskorene podané, odovzdanie odvolania na prepravu doručovateľskej spoločnosti, oneskorené doručenie podaného odvolania, doručovateľská spoločnosť, poštové služby, lehoty v sporovom konaní, register poštových podnikov
Právna veta: Za orgán, ktorý má povinnosť doručiť podanie v zmysle § 57 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku sa považujú aj subjekty registrované, prípadne licencované podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnené Poštovým regulačným úradom v Registri poštových podnikov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postup správneho orgánu, nečinnosť správneho orgánu, preskúmanie nečinnosti orgánu verejnej správy, povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť
Právna veta: Pod postupom správneho orgánu treba rozumieť aj nečinnosť správneho orgánu (§ 244 ods. 3 OSP), ktorou správny orgán realizuje svoju právomoc vymedzenú osobitnými zákonmi. Činnosť predstavuje aktívny postup podľa procesných a hmotnoprávnych predpisov, ktoré správny orgán oprávňujú a súčasne zaväzujú na úkony v priebehu konania. Za nečinnosť treba považovať pasivitu správneho orgánu vo veciach, v ktorých bolo začaté konanie, hoci niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán vo veci konal a rozhodol. Nerozhoduje pritom, či ide o správne konanie začaté na základe n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo , zastavenie konania pre nedostatok podmienky konania, predbežné opatrenie podla O.s.p, lex specialis derogat legi generali, návrhové konanie závislé od dispozičného práva účastníka konania
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia je systematicky zaradený do druhej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorej ustanovenia sa však pre správne súdnictvo nepoužijú vôbec (§ 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Vzhľadom na uvedené skutočnosti nemožno preto o jeho vydanie v správnom súdnictve s úspechom žiadať a preto, ak aj dôjde k žiadosti o vydanie predbežného opatrenia, jediným možným spôsobom rozhodnutia správneho súdu o takejto žiadosti je zastavenie konania pre nedostatok podmienky konania v zmysle ustanovenia § 104 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. V správnom súdnictve sa up ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, zisťovanie majetkových pomerov žalobcu, povinnosť dokladovania pomerov účastníka konania, vyplnené tlačivo
Právna veta: V súlade s ust. § 138 ods. 1 O.s.p. môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je jednak samotný návrh pre priznanie oslobodenia a jednak naplnenie podmienok, že to pomery účastníka odôvodňujú a , že nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Úlohou súdu je pri posudzovaní splnenia zákonných podmienok pre priznanie oslobodenia dostatočne preskúma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezhoršiť postavenie odsúdeného, uznanie a výkon rozhodnutia cudzieho štátu, výkon trestu odňatia slobody, primerané upravenie trestnej sankcie
Právna veta: Výrok rozhodnutia súdov Slovenskej republiky v rámci rozhodovania o uznaní a výkone rozhodnutia cudzieho štátu, ktorý zaraďuje odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do príslušného ústavu na výkon trestu odňatia slobody, je uplatnením diferenciačného princípu zaradenia odsúdeného na výkon tohto trestu na pomery výkonu trestu v Slovenskej republike a nie je prejavom nezlučiteľnosti rozhodnutia cudzieho štátu s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prevzatie výroku o treste rozhodnutia súdu cudzieho štátu, súdmi Slovenskej republiky, doplnené o výrok o zaradení odsúdeného na výkon trestu o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: inštitút predbežného prerokovania návrhu, Procesné právo akcesorickej povahy, Podmienky uplatnenia práva sťažovateľa, Uplatňovanie práva vyplývajúceho z čl. 13 dohovoru , Arguable claim, procesné podmienky konania, účastníci konania, ústavná sťažnosť ako relevantný a účinný prostriedok nápravy, predpoklad konania na Európskom súde pre ľudské práva, Dohovor č. 180/2006 Z.z. Akty Svetovej poštovej únie, pozostávajúce zo Siedmeho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách , nutnosť vyčerpania všetkých sťažovateľovi dostupných a účinných prostriedkov nápravy
Právna veta: 1) Podľa judikatúry ústavného súdu z čl. 13 dohovoru vyplýva pre fyzické osoby a právnické osoby procesné právo akcesorickej povahy mať účinné právne prostriedky nápravy pred národným orgánom v prípade porušenia ostatných ľudských práv chránených dohovorom. Uplatňovanie práva vyplývajúceho z čl. 13 dohovoru musí preto nadväzovať na aspoň obhájiteľné tvrdenie (arguable claim) o porušení iného práva chráneného dohovorom (III. ÚS 38/05).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o dôchodku , výpoveď v zmysle občianskeho zákona, zmluvný vzťah, výpoveď zmluvy podľa § 582 ods. 1 Občianskeho zákonníka, právna úprava zmluvy o dôchodku, nezávislé súdne rozhodovanie občianskoprávnych sporov, istota poskytovania dôchodku, nezávislosť a nestrannosť súdu, spravodlivé súdne konanie, zmluvný typ
Právna veta: 1) Ústavný súd dodáva, že k tejto právnej otázke už vyslovil právny názor vo viacerých svojich rozhodnutiach (okrem nálezu sp. zn. II. ÚS 26/2012 z 25. apríla 2012, napr. tiež v uznesení sp. zn. IV. ÚS 550/2012 zo 7. novembra 2012 a uznesení sp. zn. II. ÚS 505/2012 z 13. novembra 2012) s tým, že v zmysle jeho právneho názoru by bolo v rozpore s účelom a zmyslom právnej úpravy zmluvy o dôchodku pripustiť, aby istota poskytovania dôchodku oprávnenej osobe bola (v takýchto prípadoch) narušená možnosťou povinnej osoby kedykoľvek takýto zmluvný vzťah ukončiť. V takýchto veciach je preto vylúčené te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dovolacie konanie, ústavný prieskum rozhodnutia odvolacieho súdu, inštitút opravného prostriedku, účel realizácie zásady vyčerpania opravných prostriedkov, podanie a konanie na dovolacom súde, inštitút predbežného prerokovania návrhu, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje aj na svoju ustálenú judikatúru, z ktorej vyplýva, že otázka posúdenia, či sú, alebo nie sú splnené podmienky, za ktorých sa môže uskutočniť dovolacie konanie, patrí do výlučnej právomoci najvyššieho súdu, nie do právomoci ústavného súdu a posúdenie prípustnosti dovolania je otázkou zákonnosti (mutatis mutandis IV. ÚS 35/02, II. ÚS 324/2010). V danom prípade sa sťažovateľka nepodaním dovolania v zákonnej lehote pripravila o možnosť súdneho prieskumu napadnutého rozsudku v ďalšej (tretej) súdnej inštancii, ktorý procesno-právne predpisy umožňujú. Navyše, z judikatúry ús ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: primeraná lehota na prerokovanie, právoplatnosťou konečného rozhodnutia , odstránenie právnej neistoty účastníka, trestné obvinenie sťažovateľa, čl. 48 ods. 2 ústavy SR, inštitút predbežného prerokovania návrhu, čl. 17 ods. 2 ústavy
Právna veta: 1) Súčasťou ustálenej judikatúry ústavného súdu je aj právny názor (napr. II. ÚS 12/01, IV. ÚS 61/03, IV. ÚS 205/03, I. ÚS 16/04, IV. ÚS 252/2013), podľa ktorého sa ochrana základnému právu na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru poskytuje v konaní pred ústavným súdom len vtedy, ak v čase uplatnenia tejto ochrany porušovanie základného práva označenými orgánmi verejnej moci (v danom prípade okresným súdom a krajským súdom) ešte mohlo trvať. Právoplatnosťou konečného rozhodnutia v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o návrhu na obnovu konania, právoplatné rozhodnutie o oprávnenosti trestného obvinenia, aplikovateľnosť čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, právoplatné rozhodnutie o civilných právach, rozsudok, ktorý nadobudol právoplatnosť, ale nebol vykonaný, podmienky obnovy konania, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) Vo vzťahu k namietanému porušeniu práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ústavný súd poukazuje aj na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorej sa tento článok dohovoru nevzťahuje na konanie o návrhu na obnovu konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozhodnutím o civilných právach alebo záväzkoch alebo právoplatným rozhodnutím o oprávnenosti trestného obvinenia (Kulnev v. Rusko, rozhodnutie z 18. 3. 2010, č. 7169/04, Rudan v. Chorvátsko, rozhodnutie z 13. 9. 2001, č. 45943/99). Článok 6 ods. 1 je aplikovateľný až na obnovené konanie. Ústavný súd vo svojej judikatúre postupuje rovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: spor, v súvislosti s ktorým sa sťažovateľ uchádza o ústavnú ochranu v konaní pred ústavným súdom, exekučného konania smerujúceho na vymoženie pohľadávky vo výške 35 €, odmietnutie dovolania z dôvodu neprípustnosti , bagateľná suma, prieskum rozhodnutí vydaných druhostupňovými súdmi, základné právo na prejednanie veci nestranným súdom , dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, právoplatné rozhodnutie, povinnosť najvyššieho súdu zmeniť dovolaním napadnuté rozhodnutie
Právna veta: 1) Zo sťažnosti a k nej priloženej dokumentácie vyplýva, že spor, v súvislosti s ktorým sa sťažovateľ uchádza o ústavnú ochranu v konaní pred ústavným súdom, sa týka exekučného konania smerujúceho na vymoženie pohľadávky vo výške 35 € (z titulu uloženej poriadkovej pokuty). V nadväznosti na túto skutočnosť ústavný súd poukazuje na § 238 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, z ktorého okrem iného vyplýva, že dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok nie je prípustné vo veciach, v ktorých je napadnuté právoplatné rozhodnutie neprevyšujúce trojnásobok minimálnej mzdy, t. j. táto skutočnosť pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o väzbe, trestné stíhanie páchateľa, pokračujúci trestný čin, základné zásady trestného konania, špecializovaný trestný súd, vzatie do väzby na čas ustanovený zákonom, spolupáchateľstvo k trestnému činu, podmienečne odložený tres, reálna existencia hrozby dokonania tretného činu, výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje
Právna veta: 1) Základom pre rozhodnutie všeobecného súdu o tzv. preventívnej väzbe je aj reálna existencia hrozby, že obžalovaný bude opakovať trestný čin, pre ktorý je stíhaný, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil. Z odôvodnenia napadnutého uznesenia špecializovaného trestného súdu vyplýva, že túto reálnu existenciu hrozby odôvodňovala predovšetkým skutočnosť, že sťažovateľ mal páchať trestnú činnosť po dlhší čas, viacerými skutkami, pričom „obžalovaný mal teraz prejednávanú trestnú činnosť páchať napriek tomu, že sa aktuálne proti nemu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: kolízny opatrovník, formulácia návrhu na rozhodnutie, nedostatočné označenie práv, závažný obsahový nedostatok petitu, stret záujmov rodičov o deti, zastupovanie maloletého dieťaťa, zánik poručníctva
Právna veta: 1) V prípade stretu záujmov rodičov o deti je však zastupovanie detí rodičmi podľa § 31 ods. 2 zákona o rodine vylúčené; v takomto prípade ustanoví podľa § 31 ods. 3 v spojení s § 60 ods. 1 zákona o rodine príslušný súd dieťaťu opatrovníka, ktorý bude dieťa v konaní (alebo pri určitom úkone) zastupovať (kolízny opatrovník)....................2) Za závažný obsahový nedostatok petitu brániaci meritórnemu preskúmaniu sťažnosti ústavný súd považuje nedostatočné označenie práv, ktoré mali byť postupom a rozhodnutiami sťažovateľmi označených všeobecných súdov porušené. Aby bola formulácia návrhu na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podmienky obmedzenia prístupu k volenej funkcii , úmyselný trestný čin, výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, poslanec mestského zastupiteľstva, výsledky svojej rozhodovacej činnosti , voľby do samosprávy obcí, podmienky zotrvania vo funkcii, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, čl. 46 ods. 2 Ústavy SR, povinnosti a oprávnenia poslancov
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu podmienky obmedzenia prístupu k volenej funkcii (poslancovi mestského zastupiteľstva) a podmienky zotrvania v tejto funkcii nemusia byť upravené totožným spôsobom, a preto krajský súd postupoval ústavne udržateľným spôsobom, ak svojím výkladom tieto rozdiely zohľadnil. Ich rozdielna úprava a jej aplikácia v okolnostiach danej veci preto nemôže viesť ani k porušeniu princípu rovnosti a zásady nediskriminácie podľa čl. 12 ods. 1 a 2 ústavy a k porušeniu zákazu diskriminácie podľa čl. 14 dohovoru v spojení so základným právom podľa čl. 30 ods. 4 ústavy. Výklad krajs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Nekalý spôsob vedenia volebnej kampane, konanie vo volebných veciach, právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné, Intenzívne porušenie zákona o voľbách, Náležitosti volebnej sťažnosti, Prezumpcia ich ústavnosti a zákonnosti volieb, Prijatie sťažnosti na ďalšie konanie, Všeobecný opravný prostriedok na preskúmanie výsledkov volieb, Záver Ústavného súdu o inom ako legitímnom výsledku volieb, Volebná sťažnosť, Dôkazy označené sťažovateľom vo volebnej sťažnosti, Porušenie volebného zákona, volebná kampaň
Právna veta: 1) Súčasťou zákonom predpísaných náležitostí volebnej sťažnosti sú aj dôvody, pre ktoré sa voľby napádajú, s označením dôkazov [§ 60 ods. 1 písm. b) zákona o ústavnom súde]. Vo vzťahu k voľbám, ktorých výsledok už bol uverejnený v zmysle príslušných ustanovení volebného zákona, platí prezumpcia ich ústavnosti a zákonnosti, ktorá platí dovtedy, kým ústavný súd o voľbách napadnutých volebnou sťažnosťou v zmysle § 63 ods. 1 zákona o ústavnom súde rozhodne inak ako zamietnutím sťažnosti. Preto je na sťažovateľovi, aby v záujme prijatia sťažnosti na ďalšie konanie (pri predbežnom prerokovaní) kvali ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o súlade právnych predpisov, strata platnosti právneho predpisu, nesúlad s Ústavou, nesúlad právneho predpisu s Ústavou
Právna veta: Ústavný súd teda v rámci konania o súlade právnych predpisov nemôže sám rozhodnúť o zrušení napadnutého právneho predpisu. Môže „len“ vysloviť (konštatovať) existenciu nesúladu napadnutého právneho predpisu s ústavou, resp. s iným právnym predpisom vyššej právnej sily. Publikovaním nálezu o nesúlade napadnutého právneho predpisu s ústavou, resp. s iným právnym predpisom vyššej právnej sily v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nedochádza priamo k zrušeniu tohto právneho predpisu, ale len k strate jeho účinnosti, a až po márnom uplynutí šesťmesačnej lehoty na uvedenie takéhoto právneho predpis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Problematika náhrady trov konania, Atribúty nezávislého súdneho rozhodovania., Rozhodovanie o náhrade trov trestného konania , Rozhodovanie o odmene za obhajobu, Trovy - súčasť súdneho konania, Ústavný súd SR, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, čl. 46 ods. 4 ústavy SR, čl. 51 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Nad rámec uvedeného ústavný súd taktiež poukazuje na svoj judikovaný názor, podľa ktorého rozhodovanie o náhrade trov trestného konania vrátane rozhodovania o odmene za obhajobu (v okolnostiach veci ex offo ustanovenému advokátovi) je nepochybne súčasťou súdneho konania, a preto všeobecný súd pri poskytovaní ochrany základnému právu na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru môže postupom, ktorý nie je v súlade so zákonom (čl. 46 ods. 4 a čl. 51 ods. 1 ústavy), porušiť uvedené základné práva (II. ÚS 56/05). Z judikatúry ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, Podmienka konania vo veci individuálnej ochrany základných práv a slobôd pred ústavným súdom, Vzniknuté nedostatky voči zodpovedným osobám dôsledky, vyčerpanie opravných prostriedkov, Atribúty prípustnostiústavnej sťažnosti, opravné prostriedky, rozhodovanie o opravných prostriedkoch, nesprávne poučenie účastníkov konania o prípustnosti opravného prostriedku, neprípustnosť opravného prostriedku
Právna veta: 1) „Ak orgán poverený vybavovaním sťažnosti zistí, že sťažnosť je dôvodná, prijme a zabezpečí vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov, ak je to potrebné, vyvodí za vzniknuté nedostatky voči zodpovedným osobám dôsledky.“. V súvislosti s tým ústavný súd poznamenáva, že vyčerpanie opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi na ochranu jeho základných práv a slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je oprávnený podľa osobitných predpisov, je jedným z atribútov prípustnosti sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, a teda podmienkou konania vo veci i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: inštitút predbežného prerokovania návrhu, Intenzita predstavujúca možnosť porušenia základných práv a slobôd, Spor o náhradu nákladov konania, Posudzovanie problematiky nákladov konania, Porušenie práva na súdnu ochranu, náhrada trov konania podľa § 149 OSP, porušenie základných práv a slobôd, medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: 1) Vo všeobecnosti platí, že spor o náhradu nákladov konania nedosahuje spravidla sám osebe intenzitu predstavujúcu možnosť porušenia základných práv a slobôd, akokoľvek sa môže účastníka konania citeľne dotknúť. Ústavný súd pri posudzovaní problematiky nákladov konania, t. j. problematiky vo vzťahu k predmetu konania pred všeobecnými súdmi vedľajšej, postupuje nanajvýš zdržanlivo a ku zrušeniu napadaného výroku o nákladoch konania sa uchyľuje iba výnimočne, napr. keď zistí, že došlo k porušeniu práva na súdnu ochranu (spravodlivý proces) extrémnym spôsobom alebo že bolo zasiahnuté aj iné zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 1 ústavy SR, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, Konania, ktorých predmetom je ochrana individuálnych subjektívnych práv, Situácie, na ktoré nemožno celkom mechanicky aplikovať poňatie nestrannosti , vylúčenie sudcu z prerokúvania a rozhodovania určitej veci, vylúčený sudca, ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti, účastníci podľa O.s.p, zástupca účastníka s plnomocenstvom pre celé konanie
Právna veta: 1) Hoci sa úprava vylúčenia sudcu v základných rysoch zhoduje s úpravou obsiahnutou v iných procesných predpisoch, v jednotlivých typoch konania pred ústavným súdom však môžu nastať situácie, na ktoré nemožno celkom mechanicky aplikovať poňatie nestrannosti a nepredpojatosti, tak ako je uplatňované (i) v konaniach, ktorých predmetom je ochrana individuálnych subjektívnych práv (tak to je napr. pri abstraktnej kontrole právnych noriem), alebo (ii) v konaniach, kde je postavenie účastníka konania (jeho zástupcu) iné ako v klasickej procesnej schéme účastníctva (pozri napr. § 21 ods. 1, 3 a 4, § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Súdne konanie na oboch stupňoch, Reálna možnosť konvalidovať prípadné procesné nedostatky vlastným postupom, Procesné nedostatky , Zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku, Ústavnú udržateľnosť napadnutého postupu, Princíp kontradiktórnosti súdneho konania, rozsudky ústavného súdu, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Pre ústavnú udržateľnosť napadnutého postupu a uznesenia postačuje, aby bola zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku (v posudzovanom prípade v konaní na oboch stupňoch). Presadzovanie názoru, že na každom jednom stupni súdnictva musí byť uvedená zásada dodržaná bez výnimky, by podľa názoru ústavného súdu odvolaciemu súdu v zásade prisúdilo len funkciu akéhosi kasačného orgánu bez reálnej možnosti konvalidovať prípadné procesné nedostatky vlastným postupom. Na základe uvedeného preto ústavný súd dospel k záveru, že postupom krajského súdu a jeho uznesením bol v daných veciach pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čas a príprava na obhajobu, korekcia v dovolacom konaní, úloha štátu zabezpečiť právnu úpravu na ochranu základných práv a slobôd, procesnoprávne chyby pri realizácii trestnoprávnej represie, právna úprava konania, požiadavky spravodlivého precesu, podmienky dovolania
Právna veta: 1) Ak je na uplatnenie alebo ochranu základného práva alebo slobody potrebné uskutočniť konanie pred orgánom verejnej moci, úloha štátu spočíva v zabezpečení takej právnej úpravy príslušného konania, ktorá v čo najširšom možnom rámci prihliadne aj na požiadavku účinnej ochrany základných práv a slobôd. V prípade, ak zákonodarca prejavil vôľu poskytnúť v dovolacom konaní korekciu nielen Trestným poriadkom vymedzených hmotnoprávnych a procesnoprávnych chýb pri realizácii trestnoprávnej represie, ale aj na to nadväzujúcej požiadavky ochrany tých základných práv a slobôd, ktoré môžu byť takýmito c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: skončenie výkonu verejnej funkcie, oznamovacie povinnosti verejného funkcionára, aktívny výkon verejnej funkcie, povinnosti verejných funkcionárov, postzamestnanecké povinnosti, postzamestnanecké povinnosti verejného funkcionára, preverenie dodržiavania ustanovení ústavného zákona, obdobie jedného roka po skončení výkonu verejnej funkcie, čl. 8 ods. 5 ústavy, čl. 7 ods. 1 ústavy
Právna veta: 1) Ústavný zákon ustanovuje povinnosti verejných funkcionárov počas aktívneho výkonu verejnej funkcie, ale aj po jeho skončení vrátane tzv. postzamestnaneckých povinností (typicky čl. 8 ústavného zákona). Na účely preverenia dodržiavania týchto povinností zo strany verejných funkcionárov ústavný zákon upravuje viaceré oznamovacie povinnosti verejného funkcionára, napr. podľa čl. 7 ods. 1 alebo čl. 8 ods. 5 ústavného zákona. Kým účelom úpravy povinnosti verejného funkcionára podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona je preverenie dodržiavania ustanovení ústavného zákona počas aktívneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, plánovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií, vlastníctvo veci možno nadobudnúť, cieľ vyvlastnenia, dôvody na vyvlastnenie, verejný záujem ako dôvod vyvlastnenia, primeraná náhrada za vyvlastnenie, nútené obmedzenie vlastníckeho práva, právo vlastniť majetok
Právna veta: 1) Z ústavnoprávneho hľadiska je potrebné uviesť, že sťažovateľ je v rámci výkonu svojich vlastníckych práv k pozemku dosť výrazne obmedzený, pretože z troch obsahových zložiek vlastníckeho práva mu zostalo zachované iba právo nakladať s vecou (ius disponendi), nemôže však pozemok užívať (ius utendi), ale ani brať z neho úžitky (ius fruendi). Takýto stav existoval už v čase, keď sťažovateľ vlastnícke právo nadobudol, a to vďaka dohode, ktorú uzavrel právny predchodca so stavebníkom. Sťažovateľ sa do tejto situácie dostal vedome a na základe vlastného slobodného rozhodnutia. Nejde teda o stav, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu súdom, dokazovanie v správnom konaní, skutkový stav zistený správnym orgánom, ústne verejné pojednávanie, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: 1) V zmysle ustanovenia § 250i ods. 2 OSP ak správny orgán podľa osobitného zákona rozhodol... o uložení sankcie, súd pri preskúmavaní tohto rozhodnutia nie je viazaný skutkovým stavom zisteným správnym orgánom. Súd môže vychádzať zo skutkových zistení správneho orgánu, opätovne vykonať dôkazy už vykonané správnym orgánom alebo vykonať dokazovanie podľa tretej časti druhej hlavy. Podľa zistenia ústavného súdu sa vtedajší právny zástupca sťažovateľky osobne zúčastnil ústneho verejného pojednávania nariadeného najvyšším súdom na 20. marec 2013 (samotná sťažovateľka sa pojednávania nezúčastnila ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, napadnuté uznesenie, rýchle nastolenie stavu právnej istoty, zákonom ustanovená možnosť vydania meritórneho rozhodnutia, zmarenie prístupu k súdnej ochrane, vyžadovanie zákonom nepredpokladaných a svojou povahou formalistických požiadaviek, výklad podmienok na vydanie rozsudku pre zmeškanie , príprava pojednávania
Právna veta: 1) S prihliadnutím na uvedené je ústavný súd nútený konštatovať, že výklad podmienok na vydanie rozsudku pre zmeškanie podľa § 114 ods. 3 a 5 OSP, aký v danom prípade zvolil krajský súd, nezodpovedá ústavne konformnému výkladu právnych predpisov a z ústavného hľadiska je neudržateľný. V žiadnom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku totiž nie je ustanovená povinnosť, aby v uznesení vydanom podľa § 114 ods. 3 OSP muselo byť uvedené aj označenie tohto ustanovenia. Vyžadovanie zákonom nepredpokladaných a svojou povahou formalistických požiadaviek na obsah uznesení okresného súdu, ktoré podľa záv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: poslanie a postavenie rady, ochrana ľudskej dôstojnosti pri poskytovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, dôvod zbavujúci vysielateľa zodpovednosti za protiprávne správanie, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti účinkujúcich v televíznych programoch, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, preukázania súhlasu účinkujúcich v predmetnom programe, zodpovednosť vysielateľa za protiprávne správanie, rada pre vysielanie a retransmisiu, vzdanie sa práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, účinkujúci v programe, právo na česť a dôstojnosť v spoločenských vzťahoch, ochrana ľudskej dôstojnosti, neoprávnený zásah do cti a dôstojnosti fyzickej osoby
Právna veta: 1) Ústavný súd tu opätovne poukazuje na už konštatovanú skutočnosť vyplývajúcu z koncepcie vymedzenia kompetencií Rady podľa zákona o vysielaní a retransmisii, ktorou je zameranie činnosti Rady na ochranu verejného záujmu (pozri § 4 ods. 1 zákona o vysielaní a retransmisii). Ak zákonodarca explicitne priznáva Rade pôsobnosť spočívajúcu v ochrane ľudskej dôstojnosti pri poskytovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programovej služby a ich zložiek [§ 67 ods. 5 písm. e) v spojení § 19 ods. 1 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii], a súčasne prípadný súhlas vysielaním dotknutých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: návrhy na dokazovanie či uplatňovanie opravných prostriedkov, obsah základného práva, vnútorná intencionalita právnych úvah, zjavné omyly v právnom posúdení prípadu, nepriaznivé právne posúdenie veci, základné právo na rovnosť účastníkov konania, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Okolnosti prevažne skutkového charakteru, ktorým sa sťažovateľka vo svojej sťažnosti podrobne venuje s cieľom zvrátiť pre ňu nepriaznivé právne posúdenie veci, však neodôvodňujú záver o tom, že by sa najvyšší súd dopustil takých zjavných omylov v právnom posúdení prípadu, ktoré by mohli viesť k záveru ústavného súdu o arbitrárnosti a odporovali by právnym záverom prijatým vo veci najvyšším súdom. Uvedené platí aj v prípade, keď sa vnútorná intencionalita právnych úvah sťažovateľky uberala iným smerom ako právny názor najvyššieho súdu (a rovnako tak aj krajského súdu), ktorý síce rozhodol sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, Vnútroštátne procesné právo, Súbežné konania, Právomoc súdu, Prekážky začatého konania, Extenzívny spôsob výkladu , EUR-LEX, rozhodnutia ESD, judikát ESD
Právna veta: 1) Článok 27 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý, sa okrem prípadu, ak by súd, ktorý nezačal konať ako prvý, mal výlučnú právomoc podľa tohto nariadenia, má v zmysle tohto ustanovenia považovať za potvrdenú, pokiaľ prvý súd bez návrhu neodmietol svoju právomoc a nijaký z účastníkov konania nenamietol jej nedostatok pred prijatím alebo do prijatia stanoviska, ktoré sa podľa jeho vnútroštátneho procesného práva považuje za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Stredný podnik, Hospodársky nezávislý podnik, Mikropodnik, Malý podnik, Podmienka existencie zmluvných vzťahov, Podniky konajúce spoločne, Jeden hospodársky subjekt ako celok, Prepojené podniky, Európske hospodárske právo, Zákaz kartelu, Fúzia podnikov, EUR-LEX, rozhodnutia ESD, judikát ESD
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 3 štvrtý pododsek prílohy odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov, sa má vykladať v tom zmysle, že podniky možno považovať za „prepojené“ v zmysle tohto článku vtedy, keď z analýzy tak ich vzájomných právnych, ako aj hospodárskych vzťahov vyplýva, že prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne predstavujú jeden hospodársky subjekt napriek tomu, že medzi sebou formálne neudržujú nijaký zo vzťahov uvedených v článku 3 ods. 3 prvom pododseku tejto prílohy......................2) Za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Zrušenie aktu spôsobilé vyvolať právne následky, Súčasť uzavretého okruhu hospodárskych subjektov, Prípustnosť žaloby, Priame účinky pri odvolaní, Žaloba o neplatnosť podaná fyzickou alebo právnickou osobou, Schéma pomoci E 2/2005 , EUR-LEX, rozhodnutia ESD
Právna veta: 1) Z ustálenej judikatúry vyplýva, že pokiaľ sa napadnutý akt týka skupiny osôb, ktoré boli určené alebo ich bolo možné určiť v čase prijatia tohto aktu a v závislosti od kritérií vlastných členom tejto skupiny, tieto osoby môžu byť osobne dotknuté týmto aktom, pokiaľ tvoria súčasť uzavretého okruhu hospodárskych subjektov, a že o taký prípad môže ísť najmä vtedy, ak rozhodnutie mení práva nadobudnuté jednotlivcom v čase pred jeho prijatím (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. marca 2008, Komisia/Infront WM, C‑125/06 P, Zb. s. I‑1451, body 71 a 72 a citovanú judikatúru)....................2) Ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: Bývalý manžel zosnulého, Dôchodok na výchovu, Dôchodku z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, Samostatne zárobkovo činné osoby, Invalidný dôchodok, Sechstes Buch, Systém sociálneho zabezpečenia, EUR-LEX
Právna veta: 1. Článok 77 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008 zo 17. júna 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že dávku, akou je dôchodok na výchovu upravený v § 47 ods. 1 šiestej knihy zákonníka sociálneho zabezpečenia (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: vymedzenie pojmov § 250, vymedzenie pojmov § 2, dokazovanie § 29, výrok uznesenia najvyššieho súdu, ústavná konformita názoru najvyššieho súdu
Právna veta: Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto: 1. Články 3 až 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/E[H]S, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá v súlade s cieľom podpory používania biopalív v doprave, stanoveným pre členské štáty smernicami Európskeho parlamentu a Rady… 2003/30/ES z 8. mája 2003 o podpore ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: schopnosťou viesť plavidlo, dostatočne závažné ohrozenie, ktorým je dotknutý základný záujem spoločnosti, oprávnenie viesť námorné rekreačné plavidlo
Právna veta: Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc odpovedať na otázky, ktoré položila Komisia za zaštita ot diskriminacia v rozhodnutí o predložení návrhu na začatie prejudiciálneho konania z 19. júla 2011.
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Úmyselné nedodržanie podmienok, Uplatňovanie integrovaného správneho a kontrolného systému, Režim priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, Krížové plnenie, Úmyselné nedodržanie záväzkov, Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005, EUR-LEX
Právna veta: 1. Pojem „úmyselné nedodržanie podmienok“ v zmysle článku 67 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politi ky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, resp. pojem „úmyselné nedodržanie záväzkov“ v zmysle článku 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Jednotný základ dane, Poskytovanie služieb prepravy osôb taxíkmi v mestskej doprave, Daň z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty, Zásada daňovej neutrality, Druhy prepravy osôb, rozsudky ESD, sadzby dane z pridanej hodnoty, oslobodenie prepravných služieb od dane
Právna veta: 1. Článok 12 ods. 3 písm. a) tretí pododsek šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2001/4/ES z 19. januára 2001, v spojení s jej prílohou H kategóriou 5, a článok 98 ods. 1 a 2 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v spojení s jej prílohou III bodom 5 sa má s ohľadom na zásadu daňovej neutrality vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby sa na d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Účinný prostriedok nápravy pred súdom, Odmietnutie pripustiť vstup združenia do konania ako vedľajšieho účastníka, Vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, Charta základných práv Európskej únie, rozhodnutia ESD
Právna veta: 1. Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, najmä článok 6 ods. 1, článok 7 ods. 1 a článok 8 tejto smernice, sa má v spojení s článkami 38 a 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa nepripúšťa vedľajšie účastníctvo združenia na ochranu spotrebiteľov na podporu spotrebiteľa, proti ktorému sa vedie exekučné konanie na základe právoplatného rozhodcovského rozsudku.............2.Článok 38 Charty stanovuje, že politiky Únie zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: základní zájem společnosti , podmínka bydliště na vnitrostátním území občanům Evropské unie, povinnosti cestujúcich, tarifa §14
Právna veta: Na Súdnom dvore vyplýva, že Česká republika nevyužila možnosť ponúknutú článkom 15 ods. 5 a 6 smernice o návrate ustanoviť 18-mesačnú maximálnu lehotu zaistenia, ale stanovila kratšiu lehotu, a to v maximálnej celkovej dĺžke 180 dní.
(39) – Pokiaľ ide o okolnosti veci samej, domnievam sa, že v podobných prípadoch by sa vnútroštátne orgány mohli dovolávať ustanovení článku 23 ods. 4 písm. g), j) a l) smernice 2005/85 na účely uplatnenia urýchleného alebo prednostného konania na žiadosti o azyl.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Colný kódex Spoločenstva, Skoršie colné vyhlásenia, Colné vyhlásenie, Čiastočná prehliadka tovaru, Colný deklarant, Colné orgány, Odobratie vzoriek z tovaru
Právna veta: 1.Článok 70 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, sa má vykladať v tom zmysle, že keďže sa uplatňuje len na tovar uvedený „[v tom istom] colnom vyhlásení“, pokiaľ colné orgány prehliadajú tento tovar v období, ktoré predchádza prepusteniu uvedeného tovaru zo strany týchto orgánov, toto ustanovenie týmto orgánom neumožňuje v prípade, o aký ide vo veci samej, rozšíriť výsledky čiastočnej prehliadky tovaru uvedeného v colnom vyhlásení na tovar uvedený v skorších colných vyhláseniach, ktorý už tie isté orgány prepustili. Naopak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: provedení navrženého důkazu , katastrálne konanie § 22, omezení volného poskytování služeb, průkaz způsobilosti k vedení námořních rekreačních plavidel, podmínka bydliště
Právna veta: Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto: 1. Článok 203 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že: – daň z pridanej hodnoty, ktorú osoba uviedla na faktúre, je táto osoba povinná zaplatiť bez ohľadu na to, či skutočne došlo k zdaniteľnému plneniu, – len zo skutočnosti, že daňová správa v opravnom daňovom výmere zaslanom vystaviteľovi tejto faktúry neopravila daň z pridanej hodnoty, ktorú priznal, nemožno vyvodiť záver, že táto správa uznala, že uvedená faktúra zodpovedá skutočnému zdaniteľnému plneniu. 2. P ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Práva pracovníka zamestnaného na dobu neurčitú, Plný pracovný úväzok, Čerpanie rodičovskej dovolenky, Rodičovská dovolenka, Paušálna ochranná náhrada, Ochrana pracovníka pred prepustením, Protiprávne prepustený pracovník, rozhodnutia ESD
Právna veta: 1. Bod 4 doložky 2 rámcovej dohody o rodičovskej dovolenke uzavretej 14. decembra 1995, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 97/75/ES z 15. decembra 1997, sa so zreteľom na ciele sledované touto rámcovou dohodou a so zreteľom na bod 6 tejto doložky má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby paušálna ochranná náhrada, ktorá má byť vyplatená pracovníkovi čerpajúcemu čiastočnú rodičovskú dovolenku v prípade jednostrannej výpovede pracovnej zmluvy tohto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Ubytovacie zariadenia žiadateľov o azyl, Živobytie žiadateľov o azyl, Podanie žiadosti o azyl, Minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl, Jednotnosť rodiny žiadateľov o azyl, rozhodnutia ESD
Právna veta: 1.1. Článok 13 ods. 5 smernice Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl, sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ si členský štát zvolil možnosť poskytovať materiálne podmienky prijímania vo forme finančných príspevkov alebo poukážok, tieto príspevky sa musia poskytovať od okamihu podania žiadosti o azyl v súlade s ustanoveniami článku 13 ods. 1 tejto smernice a musia zodpovedať minimálnym normám zakotveným v ustanovení článku 13 ods. 2 uvedenej smernice. Tento členský štát musí dbať na to, aby celková výška finančných príspevkov po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Smernica Rady 92/12/EHS, Preprava a kontrola tovarov podliehajúcich spotrebným daniam, Zabezpečenie ochrany zdravia a životného prostredia, Držba tovaru, Daň z predaja určitých minerálnych olejov, rozhodnutia ESD
Právna veta: 1.Článok 3 ods. 2 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza daň z maloobchodného predaja minerálnych olejov, akou je daň z predaja určitých minerálnych olejov (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) dotknutá vo veci samej, keďže takúto daň nemožno považovať za daň, ktorá sleduje špecifický účel v zmysle tohto ustanovenia, pretože cieľ tejto dane, určenej na financovanie výkonu právomocí v obla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Náklady na poskytnutie plnenia, Vnútroštátne právne normy v oblasti účtovníctva, Zdaniteľná osoba, Objektívne skutočnosti predložené daňovými úradmi , Právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, Daň z pridanej hodnoty, ktorá je uvedená na faktúrach vystavených dodávateľom, Zamietnutie práva na odpočet dane z pridanej hodnoty, judikatúra európskeho súdneho dvora, rozsudky ESD
Právna veta: 1. Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby si zdaniteľná osoba odpočítala daň z pridanej hodnoty, ktorá je uvedená na faktúrach vystavených dodávateľom v prípade, ak sa ukáže, že hoci bolo dodanie uskutočnené, v skutočnosti nebolo vykonané ani dodávateľom, ani jeho subdodávateľom, najmä vzhľadom na skutočnosť, že títo nedisponovali potrebnými zamestnancami, hmotnými prostriedkami a aktívami, že náklady na poskytnutie plnenia neboli zaznamenané v ich účtovníctve a totožnosť osôb, ktoré podpísali ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Lekárenské služby, Migrujúce osoby, Článok 49 ZFEÚ, Zriadenie lekárne, Maximálnu vzdialenosť medzi miestom bydliska osoby a najbližšou lekárňou, Obmedzený prístup k liekom, rozsudky eslp
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ, a najmä požiadavka koherencie pri sledovaní vytýčeného cieľa, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave členského štátu, o akú ide vo veci samej, ktorá ako hlavné kritérium na posúdenie existencie potreby zriadenia novej verejnej lekárne stanovuje striktnú hranicu „osôb, ktoré budú naďalej zásobované“, pokiaľ príslušné vnútroštátne orgány nemajú možnosť odchýliť sa od tejto hranice s cieľom zohľadniť miestne špecifiká.......2. Na jednej strane existujú osoby, ktoré bývajú mimo okruhu 4 kilometrov po ceste od miesta prevádzky najbližšej lekárne a z tohto dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Na internetovej stránke poskytnuté hypertextové odkazy, Verejný prenos, Obmedzujúce opatrenia na webovwj stránke, Nositelia autorského práva, ESD, verejný prenos
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že sú na internetovej stránke poskytnuté hypertextové odkazy na diela, ktoré sú voľne dostupné na inej internetovej stránke, neprestavuje verejný prenos podľa tohto ustanovenia.............. 2. Článok 3 ods. 1 smernice 2001/29 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby členský štát mohol poskytnúť väčšiu ochranu nositeľom autorského práva prostredníctvom stanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Kopírovanie dizajnu, Nezapísaný dizajn, Nezapísaný dizajn sa v rámci bežného obchodovania, Premlčanie a preklúzia, Predpokladaná podmienka dôvernosti, rozsudky eslp
Právna veta: 1. Článok 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva sa musí vykladať v tom zmysle, že sa možno domnievať, že nezapísaný dizajn sa v rámci bežného obchodovania mohol stať známy kruhom, ktoré sa špecializujú na daný sektor a pôsobia v rámci Európskej únie, ak sa zobrazenia uvedeného dizajnu sprístupnili obchodníkom podnikajúcim v tomto sektore, čo prináleží posúdiť súdu pre dizajny Spoločenstva vzhľadom na skutkové okolnosti veci, v ktorej koná................. 2. Článok 7 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 6/2002 sa musí vykladať v tom zmysle, že sa možn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok, Materská dovolenka, Pracovníčky krátko po pôrode, Tehotná pracovníčka, Právo na zachovanie odmeny v práci, judikatúra európskeho súdneho dvora, rozsudky eslp
Právna veta: 1. Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu právnemu ustanoveniu, aké upravujú kolektívne zmluvy dotknuté vo veci samej, podľa ktorého tehotná pracovníčka, ktorá preruší neplatenú rodičovskú dovolenku v zmysle tejto smernice, aby mohla ihneď čerpať materskú dovolenku v zmysle smernice Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Vnútorný trh EÚ, Vrátenie poskytnutej štátnej pomoci, Povinnosť vrátenia štátnej pomoci, Sumy presnej štátnej pomoci, Posudzované skutočnosti v rámci sporu, Výklad príslušných ustanovení práva Únie v oblasti štátnej pomoci, judikatúra európskeho súdneho dvora, ESD
Právna veta: 1. Aj keď je na účely zabezpečenia vykonania rozhodnutia Európskej komisie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za protiprávnu a nezlučiteľnú s vnútorným trhom a ktorým sa ukladá povinnosť vrátenia predmetnej pomoci, ale ktoré neoznačuje jednotlivých príjemcov tejto pomoci a nestanovuje presné sumy, ktoré sa majú vymôcť, vnútroštátny súd viazaný týmto rozhodnutím, nie je naopak viazaný stanoviskami, ktoré táto inštitúcia uviedla v rámci výkonu uvedeného rozhodnutia. Vnútroštátny súd je však s ohľadom na zásadu lojálnej spolupráce v zmysle článku 4 ods. 3 ZEÚ povinný tieto stanoviská zohľadniť ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: podmienka bydliska na vnútroštátnom území, právo na veřejné projednání věci
Právna veta: Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol takto: 1. Články 43 ES a 49 ES sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá poskytuje výhradné právo na vykonávanie, riadenie, organizáciu a prevádzkovanie hazardných hier jedinému podniku, ak na jednej strane táto právna úprava skutočne nezodpovedá snahe znížiť príležitosti na hru a koherentne a systematicky obmedziť činnosti v tejto oblasti a ak na druhej strane nie je zabezpečená prísna kontrola šírenia odvetvia hazardných hier zo strany verejných orgánov v rozsahu potrebnom na boj p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Daň z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty, Vrátenie dane z pridanej hodnoty, Dodávka elektriny, Platiteľ dane, Daň zaplatená na vstupe, daňový zástupca, rozhodnutia eslp, uplatnenie práva na odpočítanie dane, vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu
Právna veta: Ustanovenia ôsmej smernice Rady zo 6. decembra 1979 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Úpravy o vrátení dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorí nemajú sídlo na území štátu v spojení s článkami 38, 171 a 195 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2007/75/ES z 20. decembra 2007, treba vykladať v tom zmysle, že platiteľ dane, ktorý má sídlo v jednom členskom štáte a ktorý dodával elektrinu zdaniteľným obchodníkom so sídlom v inom členskom štáte, má právo sa v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Zásada daňovej neutrality, Transakcia podliehajúca režimu prenesenia daňovej povinnosti, Odňatie práva na odpočítanie dane, Prenesenie daňovej povinnosti, Prekluzívna lehota - dane, rozhodnutia eslp, odpočítanie dane
Právna veta: 1. V rámci transakcie podliehajúcej režimu prenesenia daňovej povinnosti za takých okolností, akými sú okolnosti vo veci samej, smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a zásada daňovej neutrality nebránia tomu, aby bolo príjemcovi služieb odňaté právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, ktorú bez právneho dôvodu zaplatil poskytovateľovi služieb na základe nesprávne vystavenej faktúry, a to aj vtedy, ak je oprava tejto chyby nemožná z dôvodu úpadku uvedeného poskytovateľa................... 2. Zásada právnej istoty nebráni správnej praxi vn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: obmedzenie slobodného poskytovania služieb, zabezpečenie bezpečnosti námornej plavby, schopnosťou viesť plavidlo, dostatočne závažné ohrozenie, ktorým je dotknutý základný záujem spoločnosti, oprávnenie viesť námorné rekreačné plavidlo, podmienka bydliska na vnútroštátnom území
Právna veta: 1) Články 52 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá občanom Európskej únie, ktorí si želajú, aby im uvedený členský štát vydal oprávnenie viesť námorné rekreačné plavidlo, ukladá podmienku bydliska na vnútroštátnom území..........2) Cieľ bezpečnosti a verejného poriadku, ktorý je výslovne stanovený v článku 52 ZFEÚ a na ktorý odkazuje portugalská vláda, nepochybne predstavuje legitímny cieľ, ktorý v zásade môže odôvodniť obmedzenie slobodného poskytovania služieb. Na rozdiel od toho, čo tvrdí táto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Obsah auditu spoločnosti, Ročná účtovná závierka a audit, Dcérska spoločnosť, Zverejnenie ročných účtovných závierok, Materská spoločnosť, ESD
Právna veta: 1. Článok 57 štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, podľa ktorej sa na dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravuje právnymi predpismi tohto členského štátu, neuplatňujú ustanovenia uvedenej smernice týkajúce sa obsahu, auditu a zverejnenia ročných účtovných závierok, iba ak sa materská spoločnosť tiež spravuje práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Vymedzenie pojmu „pôvodné výrobky“, Euro‑stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej, Egyptský pôvod tovaru v zmysle preferenčného colného režimu, Tovar pri vstupe do prvého členského štátu, Preferenčný pôvod tovaru pôvodne dovezeného z Egypta, Administratívna spolupráca, Tovar dovezený z Egypta, rozhodnutia eslp
Právna veta: 1. Euro‑stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej, podpísaná v Luxembursku 25. júna 2001 a schválená rozhodnutím Rady 2004/635/ES z 21. apríla 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že egyptský pôvod tovaru v zmysle preferenčného colného režimu zavedeného touto dohodou možno preukázať aj v prípade, že tovar bol pri jeho vstupe do prvého členského štátu rozdelený na účely odoslania časti tohto tovaru do druhého členského štátu, a že náhradné sprievodné osvedčenie EUR.1 vydané colnými orgá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Aproximácia právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, Ochranná známka, Majiteľ ochrannej známky s dobrým menom, Stupeň príbuznosti medzi tovarmi a službami, Ekonomický a obchodný význam použitia ochrannej známky
Právna veta: 1. Článok 5 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky s dobrým menom môže byť povinný na základe „náležitého dôvodu“ v zmysle tohto ustanovenia strpieť používanie označenia podobného tejto ochrannej známke pre tovar zhodný s tovarom, pre ktorý bola zapísaná uvedená ochranná známka, treťou osobou, ak sa preukáže, že toto označenie sa používalo pred podaním prihlášky tejto ochrannej známky a že použitie pre zhodné tovary sa vykonávalo v dobrej vie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Majiteľ práva duševného vlastníctva, Colné konanie pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva, Predaj prostredníctvom webovej stránky, Predmet ponuky na predaj alebo reklamy zameranej na spotrebiteľov, Predaj tovaru cez internet
Právna veta: 1. Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili, sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľovi práva duševného vlastníctva k tovaru predanému osobe s bydliskom na území členského štátu prostredníctvom webovej stránky so sídlom v treťom štáte zaoberajúcej sa predajom tovaru cez internet sa v čase, keď tento tovar vstúpi na územie daného členského štátu, priznáva ochrana, ktorú tomuto majiteľovi z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 6/2014
Kľúčové slová: Daň z obratu z maloobchodnej činnosti, Povinnosť sčítať ich obraty na účely uplatnenia značne progresívnej sadzby dane, Spoločnosti podliehajúce najvyššej sadzbe osobitnej dane, Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ, Progresívna sadzba dane, Pomerná časť dane, ktorá zodpovedá jej vlastnému obratu, Časť osobitnej dane dlhovanej všetkými podnikmi skupiny, Zákon o osobitnej dani, prepojené osoby
Právna veta: 1. Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu v oblasti dane z obratu z maloobchodnej činnosti v predajniach, ktorá daňovníkom, ktorí tvoria v rámci určitej skupiny spoločností „prepojené podniky“ v zmysle tejto právnej úpravy, ukladá povinnosť sčítať ich obraty na účely uplatnenia značne progresívnej sadzby dane a následne rozdeliť takto získanú sumu dane medzi nich pomerne podľa ich skutočných obratov, ak – čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu – daňovníci patriaci do skupiny spoločností a podliehajúci najvyššej sadzbe osobitnej dane sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepredloženie lekárskeho vysvedčenia o duševnom stave vyšetrovaného, návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, čestné prehlásenie, rozsudky krajského súdu, konanie o spôsobilosti na právne úkony
Právna veta: Samotné konanie o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony fyzickej osoby je závažným zásahom do jej osobnostných práv. Je preto dôvodné pokiaľ konanie o spôsobilosti na právne úkony (pozbavenie, obmedzenie alebo vrátenie spôsobilosti na právne úkony) nezačína na návrh zdravotníckeho zariadenia, u ktorého sa predpokladá odborná znalosť zdravotného stavu osoby, o spôsobilosť ktorej ide, aby súd od navrhovateľa v konaní o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony žiadal predložiť lekárske vysvedčenie o duševnom stave osoby, ktorej sa konanie týka. Zákonodarca zakotvením uvedeného ust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: zníženie výživného, odvolanie otca maloletých detí, zmena pomerov na strane maloletých detí, zamietnutie návrhu, existujúce splátky úveru otca, zavádzajúce tvrdenia otca maloletých detí, majetkové pomery povinného rodiča, dočasná práceneschopnosť otca, rozhodnutia krajského súdu, spoločné ustanovenia Zákon o rodine
Právna veta: Predmetom konania v tomto prípade je zníženie výživného od otca pre maloleté deti. Z ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine vyplýva, že dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Zmenou pomerov v zmysle citovaného zákonného ustanovenia sa rozumie výrazná zmena tých okolností na jednej alebo druhej strane, t.j. oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom, pričom musí ísť o zmenu trvalú, nielen prechodnú a musí ísť o zásadnú zmenu v t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neunesenie dôkazného bremena navrhovateľa, prejednacia zásada, zamietnutie návrhu navrhovateľa ako nedôvodný, pohľadávka právneho predchodcu navrhovateľa, omeškanie so splátkami, rozsudky krajského súdu, dôkazná povinnosť
Právna veta: Občianske súdne konanie je ovládané prejednacou zásadou, v dôsledku ktorej povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy, je zásadne vecou účastníkov konania. Povinnosť označiť dôkazy v zmysle ust. § 120 ods. 1 O.s.p. sa vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré sú uvedené v návrhu a vo vyjadreniach odporcu. Nesplnenie dôkaznej povinnosti prináša so sebou také rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového základu zisteného z dôkazov navrhnutých účastníkom v opačnom procesnom postavení, než je účastník, ktorý nesplnil, alebo nedostatočne splnil svoju dôkaznú povinnosť. V zmysle c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: náhrada škody spôsobenej pri výkone verejnej moci, vydanie bezdôvodného obohatenia, nárok na náhradu škody voči štátu, nezistenie nezákonného úradného postupu súdneho exekútora, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú, súbeh nárokov na náhradu škody a na vydanie bezdôvodného obohatenia, žiadostť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody, premlčaná pohľadávka navrhovateľa voči oprávnenému, uplynutie premlčacej doby, rozhodnutia krajského súdu, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Pri rozhodovaní o nároku na náhradu škody je potrebné vychádzať aj z ustanovenia § 154 O. s. p., podľa ktorého je pre rozsudok rozhodujúci stav v dobe jeho vyhlásenia, čo znamená, že otázku existencie škody je potrebné posudzovať k času rozhodovania súdu a nie ku dňu podania žaloby. Z hľadiska uplatneného nároku na náhradu škody je rozhodujúca otázka vzniku škody a jej existencia v dobe, kedy súd o nároku na jej náhradu rozhoduje...Jadrom otázky pri posúdení nároku poškodeného, ktorý sa domáha náhrady škody voči štátu podľa Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie žalovanej za výlučnú nájomkyňu bytu, nepriznanie práva žalobcovi na zabezpečenie bytovej náhrady, členský podiel v bytovom družstve ako predmet vyporiadania, vyporiadanie členského podielu medzi účastníkmi konania, zmluva o nájme družstevného bytu, rozhodnutia krajského súdu, spoločný nájom bytu manželmi
Právna veta: Platné právo už neumožňuje vysloviť „vinu“ manžela na rozvode, aj keď ukladá súdu prihliadnuť na príčiny rozvratu. Neraz ide o ťažko postihnuteľné príčiny, ktoré majú pôvod v intímnej sfére a aj zdanlivo jasné príčiny rozvratu (v danom prípade nadviazanie mimomanželského vzťahu) majú svoje príčiny. Preto vyporiadací podiel jedného z manželov na zaniknutom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nemožno znížiť len preto, že zjavnou príčinou rozvratu manželstva bol mimomanželský vzťah...Podľa § 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jed ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: námietka premlčania, ušlý nájom za užívanie bytu úpadcu pred vyhlásením konkurzu, konkurz na majetok úpadcu, prenechanie bytu matke (odporkyni) na bezodplatné užívanie, zmluva o výpožičke, navrhovateľ ako správca konkurznej podstaty, rozsudky krajského súdu
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že otázkou premlčania uplatneného nároku sa súd z hľadiska hospodárnosti konania musí zaoberať na základe námietky ako primárnou otázkou (porovnaj napríklad rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1MObdo/1/2007 zo dňa 27.08.2008) a až následne meritórne posudzovať nárok uplatnený navrhovateľom; na druhej strane však nemožno vylúčiť, že uplatnený nárok môže súd výnimočne zamietnuť aj z iných relevantných dôvodov bez ohľadu na vznesenú námietku premlčania (porovnaj stanovisko senátu Najvyššieho súdu ČSSR sp. zn. Sc 2/1983 zo dňa 26.04.1983 uverejnené ako R 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: darca, domáhanie sa vrátenia daru - nehnuteľností, darovacia zmluva, právo darcu domáhať sa vrátenia daru, nedostatok naliehavého právneho záujmu, majetkový nárok, žalobkyňa ako testamentárna dedička celého majetku po zomrelom žalobcovi, prevod darovaných nehnuteľností, vlastnícke právo
Právna veta: Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka <. sa môže darca domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V prípade, ak obdarovaný predmet daru, potom, čo sa stane vlastníkom, scudzí ešte predtým, než mu je doručená výzva na vrátenie daru, nemožno platnosť tohto scudzenia z hľadiska oprávnenia obdarovaného spochybňovať, pretože v dobe prevodu mu náležalo vlastnícke právo, a tým aj právo s vecou nakladať (§ 123 Občianskeho zákonníka). Obdarovaný tak z dôvodu, ktorý neodporuje zákonu, nemôže splniť svoju povinnosť fyzick ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Zmluva o zriadení záložného práva, spotrebiteľská zmluva, zmluva o úvere, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia, návrh na preskúmanie rozhodnutia Správy katastra, zamietnutie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, podpísanie záložnej zmluvy splnomocnencom, dohoda o splnomocnení, náležitosti správneho rozhodnutia, nedostatočne zistený skutkový stav, rozsudky krajského súdu
Právna veta: Zásadný nedostatok preskúmavaného rozhodnutia súd vidí v odôvodnení rozhodnutia, ktoré nepovažuje za zrozumiteľné, určité, a presvedčivé. Absentuje v ňom dostatočné vysvetlenie úvahy správneho orgánu v súvislosti s oboznámenými a zistenými skutočnosťami a s použitými právnymi predpismi. Rozhodnutie správneho orgánu musí byť také, aby účastník, resp. každá tretia osoba, ktorá sa s ním má možnosť oboznámiť si mohla utvoriť z odôvodnenia rozhodnutia obraz o prejednávanej veci a vydanom rozhodnutí. Podľa dostupnej literatúry zaoberajúcej sa otázkou náležitostí správneho rozhodnutia, v odôvodnení p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: dohoda o splátkovom kalendári, dedičstvo po poručiteľovi, účastníci dedičského konania, peňažný príspevok na úpravu bytu, nepoužitie peňažného príspevku na určený účel, uloženie povinnosti vrátiť peňažný príspevok, poručiteľov dlh, žalovaná ako dedička, prechod dlhov
Právna veta: Podľa ust. § 470 ods. 1 OZ dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu (§ 470 ods. 2 OZ).
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ustanovenie poručníka maloletému, pozastavenie alebo pozbavenie výkonu rodičovských práv a povinností, výkon rodičovských práv a povinností jedným z rodičov
Právna veta: Súd je povinný ustanoviť dieťaťu poručníka len v presne vymedzených prípadoch, ktorých výpočet je uzavretý, a to v prípade, keď obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, bol pozastavený výkon ich rodičovských práv a povinností alebo nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (56 ods. 1 Zákona o rodine). Ak zomrie jeden z rodičov maloletého dieťaťa, rodičovské práva a povinnosti vykonáva druhý rodič (§ 28 ods. 3 Zákona o rodine). V takomto prípade sa poručník dieťaťu neustanovuje. Ustanoviť poručníka dieťaťu, ktorý má len jediného ži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obsahové náležitosti zmluvy o obstaraní zájazdu, zaručený elektronický podpis, elektronický obchod, uzavieranie zmlúv prostredníctvom internetu
Právna veta: Ustanovenie § 741b ods. 1 Občianskeho zákonníka určuje, že zmluva o obstaraní zájazdu musí mať písomnú alebo inú vhodnú formu. Vzhľadom na citovanú právnu úpravu, za inú vhodnú formu možno považovať uzavieranie zmlúv prostredníctvom internetu. Napokon forma uzatvárania zmlúv je považovaná za písomnú s poukazom na ustanovenie § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. V prejednávan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: schôdza vlastníkov bytov, Neplatný právny úkon, zamietnutie žaloby, žaloba o platnosti zmluvy a výkone správy a výsledku hlasovania, neuskutočnenie schôdze vlastníkov bytov o odsúhlasení zmluvy, zmluva o výkone správy
Právna veta: Podľa ust. § 8a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z., vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Schválená zmluva o výkone správy alebo jej zmena, alebo jej zánik je záväzný pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak je podpísaný nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcom. Správca je povinný schválenú zmluvu alebo jej zmenu doručiť k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kúpne zmluvy, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, objednávka, lekárenská starostlivosť, dodanie liekov a zdravotníckych pomôcok, omeškanie so splnením peňažných záväzkov, štátna príspevková organizácia, odporca ako verejne dostupný poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, priznanie úrokov z omeškania z dlžných súm, verejná potreba
Právna veta: Obchodný zákonník bližšie nedefinuje, čo je potrebné považovať za verejnú potrebu, a jej vymedzenie je tak ponechané na úvahu súdu podľa okolností konkrétneho prípadu. Verejnou potrebou treba rozumieť nielen potrebu týkajúcu sa všetkých obyvateľov, ale i potrebu na ktorej je záujem z hľadiska určitej územnej oblasti alebo obce, potreby v určitých vecných oblastiach a úsekoch, na ktorých je všeobecne uznávaný záujem; pôjde o záujmy v oblasti hospodárstva, zdravotníctva, životného prostredia, kultúrnej či sociálnej, pokiaľ sú zabezpečované štátom, a to jednotne, pre všetky subjekty, ktoré ich na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: Konanie o určenie neúčinnosti právneho úkonu, odporovacia žaloba, vykonateľná pohľadávka žaobcu voči svojmu dlžníkovi, prenajímateľ a nájomca, lízingová zmluva, splátkový kalendár, úver poskytnutý bankou, úmyselné zmenšenie majetku, veriteľ a dlžník, odporovateľné právne úkony, blízke osoby
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 - 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo, ak už bol uspokojený. Podľa ust. § 42a ods. 2 Občianskeho zákonníka, odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o revolvingovom úvere, absolútne neplatný právny úkon, navrhovateľka ako spoludlžník, bezdôvodné obohatenie podľa §457, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: V danom prípade nastáva situácia predpokladaná v ust. § 457 OZ, z ktorého vyplýva, že ak je zmluva neplatná, alebo ak bola zrušená je každý z účastníkov povinný vrátiť druhého všetko, čo podľa nej dostal. V ust. § 457 OZ sú upravené dôsledky bezdôvodného obohatenia z neplatného právneho úkonu. Ide o zmluvy neplatné, či už absolútne alebo relatívne. Preto v náväznosti na § 451 ods. 1, 2 OZ je potom zrejmé, že kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil, musí obohatenie vydať, pričom bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením z neplatného právneho úkonu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: náhradná osobná starostlivosť, osobná starostlivosť rodičov, záujem dieťaťa, objektívne a subjektívne dôvody zverenia maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti
Právna veta: Účelom zverenia maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti (§ 45 Zákona o rodine) je nahradiť osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa. V záujme maloletého dieťaťa v najširšom slova zmysle je, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: zvýšenie výživného, tvorba úspor, odôvodnené potreby dieťaťa, odvolanie rodičov maloletého dieťaťa, nesúhlas otca maloletej s určenou výškou výživného, osobitný účet maloletej, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Výživné pre dieťa slúži nielen na uspokojovanie všetkých jeho odôvodnených hmotných potrieb (jedlo, ošatenie, obuv atď.), ale aj ďalších odôvodnených potrieb dôležitých pre výchovu a vývoj dieťaťa (vzdelávanie, príprava na povolanie, kultúrne, športové vyžitie, tvorba úspor a pod.). Podľa ust. § 63 ods. 3 ZR, „ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor. V takom prípade súd uvedie pri určení výživného sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor, a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný účet maloleté ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, Nesprávny úradný postup , Exekučný súd, odvolanie navrhovateľky, návrh na zrušenie nariadeného pojednávania z dôvodu porušenia nestrannosti súdu, namietané lehoty na vydanie rozhodnutia, nevylúčenie sudcu, vylúčenie sudcov
Právna veta: Z ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (§ 14 a nasl. O.s.p.) predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozhodnúť v súlade so zákonom, objektívne, nezaujato a spravodlivo. Samotný subjektívny názor účastníka konania, že v osobe určitého sudcu sú dané okolnosti vylučujúce ho z prejednávania a rozhodovania veci, nezakladá ešt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: návrh na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody, úteková väzba za neprevzatie listovej zásielky, nárok na náhradu škody z dôvodu oslobodenia spod obžaloby za vzatie do väzby, spôsobenie ujmy rodine navrhovateľa, zodpovednosť za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci, posúdenie miery zavinenia navrhovateľa na uvalení väzby, návrh na zámenu odporcu, zámena účastníkov konania, nedostatok vecnej legitimácie účastníka na strane žalovaného, náhrada škody za čas strávený vo väzbe, účastníci, konanie na odvolacom súde podľa OSP
Právna veta: Podľa ust. § 92 ods. 4 OSP za súhlasu účastníkov môže súd pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený navrhovateľ, treba, aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť. Zámena účastníkov je teda v zásade možná a to ako na strane navrhovateľa tak aj na strane odporcu. Podľa ust. § 216 ods. 1 OSP ustanovenia § 92 ods. 1 až 4, § 97 a § 98 pre odvolacie konanie neplatia. Je totiž vylúčené použitie týchto ustanovení v odvolacom konaní. V odvolacom konaní je vylúčené pripustenie účastníka do konania, zámena ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: určenie vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť odporcu k navrhovateľovi, neschopnosť navrhovateľa samostatne sa živiť, nepredloženie dôkazov o svojich tvrdeniach zo strany dodporcu, nečinnosť odporcu, vyživovacia povinnosť k plnoletému dieťaťu, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Plnenia vyživovacej povinnosti odporcu nezbavuje ani tá okolnosť, že nemá nárok na nemocenské dávky, a to údajne z viny jeho posledného zamestnávateľa. Ani okolnosť neplnenia študijných povinností navrhovateľom nie je dôvodom, aby bol odporca zbavený vyživovacej povinnosti k navrhovateľovi.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: invalidný dôchodok, zamietnutie žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár sociálneho poistenia, opätovné posúdenie zdravotného stavu, podanie opravného prostriedku, posudok o invalidite, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia odporkyne
Právna veta: Podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona - pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: vedľajší účastník na strane žalovaného, odvolanie vedľajšieho účastníka, prevádzkovateľ motorového vozidla, poškodenie čelného skla motorového vozidla žalobcu,, uznanie vzniku škody zo strany žalovaného, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov
Právna veta: V tejto súvislosti poukazuje odvolací súd na definíciu prevádzky motorového vozidla v zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cz/42/1971 (R 9/1972): „motorové vozidlo je v prevádzke nielen vtedy, keď sa pohybuje, ale aj vtedy keď síce stojí, ale v chode je jeho motor“. Prevádzkou motorového vozidla je aj príprava k jazde a bezprostredné výkony po ukončení jazdy, ako aj výkony potrebné na udržovanie vozidla. Už samé uvedenie motora do chodu patrí k prevádzke motorového vozidla bez ohľadu na to, či sa vozidlo uvedie do pohybu a či nie, či sa to stalo na ceste, prípadne na inom priestran ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nesplatený úver bývalých manželov, úver na kúpu osobného auta, znalecké dokazovanie za účelom zistenia zostatkovej hodnoty motorového vozidla, znalec z odboru cestnej dopravy, námietka odporcu o nezahrnutí do BSM dary získané od jeho rodičov, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: Z ust. § 143 Občianskeho zákonníka vyplýva, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej úvahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov, prípadne vecí vydaných podľa právnych predpisov reštitúcie. Predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 150 Občianskeho zákonníka je všetko, čo patrilo do tohto spoluvlastníctva a čo existovalo v čase jeho zániku, t. j. spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: nariadenie ústavnej starostlivosti súdom, umiestnenie maloletého dieťaťa do Detského domova, povinnosť rodičov prispievať na výživu maloletej, nevhodné sociálne podmienky pre výchovu detí, recidívne správanie sa matky, ohrozená výchova maloletej, ústavná starostlivosť
Právna veta: Ústavnú starostlivosť maloletých detí súd nariadi buď pre závažné narušenie ich výchovy prejavujúce sa v ich značne negatívnom správaní a za situácie, keď predchádzajúce iné výchovné opatrenia nesplnili svoje poslanie, alebo keď rodičia maloletého zo subjektívnych príčin nezabezpečovali alebo nezvládli jeho výchovu. Za vážne narušenie výchovy dieťaťa je treba považovať skutočnosť, že rodičia zanedbávajú svoje povinnosti pri výchove detí, vytvárajú pre ne nevhodné rodinné prostredie alebo priamo ohrozujú ich duševný, telesný alebo mravný vývoj, alebo keď rodičia ani pri náležitom úsilí nemôžu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, vyživovacia povinnosť otca k maloletému dieťaťu, výkon rodičovských práv a povinností, spoločné spravovanie majetku dieťaťa zo strany rodičov, spoločné zastupovanie maloletého dieťaťa rodičmi, nedostatočné zistenie majetkových pomerov otca
Právna veta: Samostatný výkon rodičovských práv a povinností zo strany len jedného rodiča sa podľa Zákona o rodine predpokladá len v prípadoch taxatívne uvedených v ust. § 28 ods. 3, v zmysle ktorého rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy, alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený. O takýto prípad však v danej veci nejde.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, slovenská stavebná inšpekcia, lehoty ukladania a výnosy pokút, márne uplynutie lehoty , pokuta za porušenie povinnosti, výkon štátneho stavebného dohľadu, nepovolená rozostavaná stavba, zrušenie rozhodnutia žalovanej Slovenskej stavebnej inšpekcie, uskutočňovanie stavby bez stavebného povolenia, uloženie pokuty v rozpore so zákonom
Právna veta: Súd v prvom rade zdôrazňuje, že ust. § 107 stavebného zákona neviaže plynutie lehoty na začatie správneho konania vo veci postihu za porušenie zákona, ale na vedomosť správneho orgánu, bez ohľadu na to, či správne konanie bolo alebo nebolo začaté. V nadväznosti na to považuje aplikáciu právneho predpisu na zistený stav za nadmieru formalistickú, nemajúci oporu v zákone. Bez ohľadu na osobitné zákonné ustanovenia upravujúce výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 99 Stavebného zákona) a inštitúciu Slovenskej stavebnej inšpekcie (§ 123a Stavebného zákona) treba zdôrazniť význam ust. § 123a ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste, vyhlásenie o vine, zločin vydierania, odvolanie okresného prokurátora, úhrnný trest odňatia slobody, priznanie obžalovaného, neoprávnený vstup do rodinného domu, použitie násilia, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Podľa odvolacieho súdu sa vyhlásenie obžalovaného o vine uskutočnené na hlavnom pojednávaní, objektívne „približuje“ ku konaniu o dohode o vine a treste. Obidva inštitúty ako skrátené formy konania sa totiž pri svojom procesnom postupe vo vzťahu k výroku o vine riadia rovnakým ustanovením Tr. poriadku, t. j. § 333 ods. 3. Pri rozhodovaní o uložení trestu sa obvinený v konaní o dohode o vine a treste, ktoré nie je závislé len od jeho vôle, dostáva do výrazne lepšieho postavenia z dôvodu, že v tomto konaní je možné v súlade s § 39 ods. 4 Tr. zákona uložiť trest odňatia slobody znížený o jednu tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: náhradná starostlivosť, dočasnosť foriem náhradnej starostlivosti, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, záujem dieťaťa
Právna veta: Ustanovenie § 44 ods. 1 definuje pojem náhradná starostlivosť, ktorou je viacero osobitne usporiadaných, na seba nadväzujúcich a navzájom sa podmieňujúcich dočasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Zákon zdôrazňuje dočasnosť foriem náhradnej starostlivosti upravených v tretej hlave zákona a do uvedených inštitútov náhradnej starostlivosti zavádza pojem osobná starostlivosť, ktorý je presnejší než v doterajšej právnej úprave používaný pojem výchova, pričom, samozrejme, osobná starostlivosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: náhradný byt, nájomca, vypratanie bytu, určenie, že právo na bytovú náhradu nezaniklo, zmluva o bytovej náhrade, naliehavý právny záujem, bytové náhrady, osobitné ustanovenia o nájme bytu
Právna veta: Pri riešení otázky, či náhradný byt s nájmom na určitý čas je zodpovedajúcou bytovou náhradou, sa vychádza z inštitútu nájmu bytu. Jeho charakteristickým znakom je, že nájom bytu je chránený (§ 685 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Zabezpečením bytovej náhrady s dobou nájmu na určitý čas by sa účel bytového nájmu nenaplnil. Bytová náhrada nemá slúžiť vypratávanej osobe iba na zabezpečenie bývania počas času nevyhnutného na zabezpečenie si iného bývania, ale účelom bytových náhrad je predovšetkým poskytnúť vypratávanej osobe náhradné riešenie jej potreby bývania, ktorú mala pôvodným nájomným pomer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: návrh otca na zníženie výživného, zmena pomerov na strane otca maloletej, nárast potrieb maloletej, narodenie ďalšieho dieťaťa ako zmena pomerov na strane matky maloletej, finančné problémy otca maloletej, spoločné ustanovenia Zákon o rodine, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 78 ods. 1 Zák. o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Zmena pomerov je pritom hmotnoprávnou podmienkou toho, aby súd mohol o veci rozhodnúť. Pri rozhodovaní súd prihliada na všetky okolnosti, ktoré by mohli odôvodňovať zmenu výživného, avšak aj zistené okolnosti môžu byť dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti len vtedy, ak sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia rozsudku. V zmysle uvedených zásad v spojení s kritériami rozhodnými pre určenie výšky výživného uvedenými v us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: pokračovací prečin krádeže, spôsobená škoda na odcudzených veciach, súhrnný a spoločný trest odňatia slobody, vlámanie do cukrárne, konanie nebezpečné pre spoločnosť, súhrnný trest
Právna veta: Z ustanovenia § 42 ods. 1 Tr. zák. vyplýva, že ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest podľa zásad na uloženie úhrnného trestu, čo znamená, že súhrnný trest sa uloží iba v prípade viacčinného súbehu. V konkrétnom prejednávanom prípade obžalovaného prichádza do úvahy jednak uloženie súhrnného trestu, pretože žalovaných skutkov sa dopustil skôr ako bol oznámený trestný rozkaz v inej trestnej veci, ale aj spoločný trest.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov, určuje sa zo základu dane, rozhodujúci doklad preukazujúci hrubé zárobky
Právna veta: V súvislosti s námietkou navrhovateľa je potrebné uviesť, že určenie vymeriavacieho základu od 1.1.2004 sa pri samostatne zárobkovo činnej osobe určuje zo základu dane ale nie je to základ dane. V ust. § 138 zákona o sociálnom poistení je definovaný vymeriavací základ, pričom osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie (§ 61 zákona o sociálnom poistení). V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že výpisy z priznania daní z príjmov fyzických osôb predložené navrhovateľom nie sú rozhodujúcim dokladom preuka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ústavná starostlivosť, rodičovské práva a povinnosti , zásah do rodičovských práv a povinností, rozdelenie rodiny
Právna veta: Nariadením ústavnej starostlivosti dochádza len k faktickému obmedzeniu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa a rodičia (osvojitelia, resp. poručník) sú naďalej jeho zákonnými zástupcami a spravujú jeho majetok (§ 54 ods. 3), samozrejme, pokiaľ nedošlo k zásahu do rodičovských práv a povinností podľa § 38, prípadne ak nebol dieťaťu ustanovený majetkový opatrovník podľa § 33 alebo poručník podľa § 56. Ako vyplýva už z ustanovenia § 44 ods. 1, pre ústavnú starostlivosť, ako aj ostatné formy náhradnej starostlivosti je charakteristická ich dočasnosť, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, trestný čin zanedbania povinnej výživy, zverenie detí do osobnej starostlivosti matky, neplnenie vyživovacej povinnosti, nedôvodný návrh otca na zníženie výživného na maloeleté deti, rodičovská dohoda, spoločné ustanovenia Zákon o rodine
Právna veta: Okolnosťou, pre ktorú súd vychádza z princípu potenciality, je podľa ustálenej judikatúry i nemožnosť vykonávať akékoľvek zamestnanie, resp. doterajšie zamestnanie z dôvodov na strane povinného, čím sa povinná osoba (v danej veci otec) pripraví o pravidelný príjem, z ktorého by mohol platiť súdom určené výživné. Následkom aplikácie princípu potencionality je, že súd pri určovaní výšky výživného vychádza z potencionálneho príjmu povinného (otca), t. j. príjmu, ktorý by povinný dosahoval v prípade, že by riadne pracoval. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ povinný (otec) nemá dostatočný príjem na pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: objednávka, zmluva o dielo, nezaplatenie ceny diela, vyhotovenie znaleckého posudku, znalec z odboru pozemné staviteľstvo, odhad hodnoty stavebných prác, kontrolný znalecký posudok, námietka postupu znalca, zľava za nekvalitne vykonanú prácu, súdne rozhodnutia okresných súdov, vady tovaru
Právna veta: Podľa § 536 ods.1 Obch. zákonníka zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Podľa § 546 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná ( § 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Podľa § 548 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zapl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, absolútna neplatnosť právnych úkonov, lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Právna veta: Súd uvádza, že v prípade neplatnosti skončenia pracovného pomeru ide o relatívnu neplatnosť právneho úkonu, ktorej sa môže dovolávať len ten z účastníkov, ktorý je dôvodom neplatnosti postihnutý. Ide o výnimku zo zásady absolútnej neplatnosti právnych úkonov, z ktorej vychádza Zákonník práce. 2-mesačná lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru má prekluzívny, t.j. prepadný charakter. To znamená, že ak žalobca, ktorý sa mohol dovolať neplatnosti tej-to výpovede žalobu nepodá, skončil sa pracovný pomer podľa jednostranného zrušovacieho prejavu, aj keď to bol neplatný právny úk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Právna veta: Formu niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ využívať iba za predpokladu splnenia Zákonníkom práce ustanovených kritérií. Týmito kritériami sú: vymedzenie práce jej výsledkom; v tomto prípade možno uzavrieť dohodu o vykonaní práce (napr. dohoda o zhotovení oplotenia firmy), vymedzenie práce príležitostnou činnosťou; v tomto prípade možno využiť dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov (napr. dohoda o upratovaní priestorov firmy). Hlavný rozdiel medzi týmito dohodami spočíva v tom, že dohodu o brigádnickej práci št ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na vypratanie bytu, zmluva o nájme bytu, nájomná zmluva na dobu určitú, prenájom bytu, neoprávnené užívanie bytu, zánik nájmu bytu
Právna veta: Podľa ust. § 710 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom, alebo písomnou výpoveďou. Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: nárok na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, služobná zmluva, nepriznanie náhrady funkčného platu navrhovateľke, dočasná štátna služba, zrušenie štátnozamestnaneckého miesta, súdne rozhodnutia okresných súdov
Právna veta: Požiadavka zamestnanca, aby ho zamestnávateľ naďalej zamestnával, nie je splnená, ak zamestnanec podal na súde len žalobu o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru. Oznámenie zamestnanca, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ naďalej zamestnával nahrádza len taká žaloba, v ktorej pracovník uplatnil nielen neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, ale aj požiadavku na náhradu mzdy v zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 ZP ( R 24/1996 NS ČR). Odvolací súd preto považuje za akceptovateľný postup okresného súdu, ktorý priznal navrhovateľke nárok na náhradu funkčného platu odo dňa prvého pojedn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Dedičské konanie, absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, dedičské právo, určenie, že závet poručiteľa neobstojí popri neskoršom závete, dva závety poručiteľa, neopodstatnené odvolacie námietky navrhovateľa, súdny komisár v dedičskom konaní, dedičský spor, súdne rozhodnutia okresných súdov, konanie o dedičstve, začatie konania podľa O.s.p.
Právna veta: Postup podľa ust. § 175k ods. 2 O.s.p. neumožňuje, aby spôsobilým predmetom sporového konania, začatého na základe odkazu dedičského súdu bolo len určenie spornej právnej otázky. Posúdenie otázky, či závety poručiteľa môžu alebo nemôžu popri sebe obstáť je otázkou právnou, ktorú zákon zveril na posúdenie notárovi ako súdnemu komisárovi v rámci dedičského konania a preto sa nemožno rozhodnutia o tejto otázke s úspechom domáhať v občianskom sporovom konaní. Odvolací súd ďalej považuje za potrebné uviesť, že žaloba podaná podľa § 175k ods. 2 O.s.p. nie je určovacou žalobou v zmysle §80 písm. c) O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dokazovanie v trestnom konaní, dôkaz, dôkazné prostriedky , výsluch svedka, listinné dôkazy
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou úradných záznamov spísaných príslušníkmi PZ a ich dôkaznou využiteľnosťou v trestnom konaní
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezodkladné, bez zbytočného odkladu, práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
Právna veta: Mieru určitosti a presnosti pri tvorbe legálnej terminológie stanovuje normotvorca najmä s prihliadnutím na povahu predmetu právnej regulácie. V niektorých prípadoch je nevyhnutné v rámci tvorby právnych noriem použiť neurčité (vágne) právne pojmy. Cieľom legislatívneho ukotvenia týchto pojmov je predovšetkým pružne reagovať na tie skutočnosti, ktoré nie je možné presne právne definovať ako aj odstrániť prípadnú tvrdosť zákona.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: svedecké výpovede, úče­l úrad­ných zá­zna­mov, úradný záznam, dôkazný prostriedok v trestnom konaní, súdne konanie, listinný dôkaz, listinné dôkazy
Právna veta: Účel a povaha úradných záznamov a ich nemožnosť použitia ako dôkazného prostriedku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkaz opaku, dôkazné bremeno , pravdivosť listiny, verejná listina
Právna veta: Pravdivosť verejných a súkromných listín a ich posudzovanie, možnosť ich spochybnenia a unesenie dôkazného bremena pri spochybnení verejných a súkromných listín.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ochrana obchodného tajomstva v konaniach pred orgánmi verejnej moci, povinnosť subjektov zverejniť obsah obchodného tajomstva, slobodný prístup k informáciám, obchodné tajomstvo, ovládaná a ovládajúca osoba
Právna veta: Posudzovanie povinnosti subjektov zverejniť obsah obchodného tajomstva s prihliadnutím, či daná osoba hospodári s verejnými prostriedkami alebo sú štátom alebo samosprávami ovládané a zverejňovanie obchodného tajomstva súkromnými subjektmi.
MENU