Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 05:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lehoty v sporovom konaní, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, judikáty najvyššieho súdu, odmietnutie sťažnosti žalobcu, oneskorenosť podania žaloby, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na to, že uplatnenie práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa realizuje podaním žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia za podmienok stanovených procesnými predpismi, o.i. aj ustanovením § 250b ods. 1 OSP a § 144 ods. 2 zákona o štátnej službe. Rozdiel v dikcii oboch ustanovení spočíva len v dĺžke lehoty na podanie žaloby. Kým OSP ustanovuje všeobecnú dvojmesačnú lehotu na podanie žaloby, zákon o štátnej službe ustanovuje lehotu jednomesačnú. Jej charakter však nie je a ani nemôže byť odlišný od všeobecnej úpravy obsiahnutej v Občia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, konanie o nariadení na odstránenie stavby, zastavenie konania o oneskorene podanej žalobe, márne uplynutie lehoty , lehota na podanie žaloby, odvolanie žalobcu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 250b ods. 1 OSP žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, vek a príčetnosť, duševná porucha, subjekt priestupku, povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním priestupku, sankcia – pokuta vo výške 30 eur, objasnenie a sankcionovanie priestupku, uznanie žalobcu vinným zo spáchania priestupku, priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Skutková podstata priestupku proti občianskemu spolunažívaniu je zakotvená v ustanovení § 49 zákona o priestupkoch. Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. d/ zákona o priestupkoch sa priestupku dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Za takýto priestupok je možné uložiť pokutu do 99 eur. Subjektom priestupku podľa citovaného ustanovenia môže byť každá osoba. Subjektívnou stránkou tohto priestupku je úmyselné zavinené konanie, ktoré sa prejavuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitný inštitút zastúpenia na základe rozhodnutia súdu, možnosť podať odvolanie voči uzneseniu o ustanovení opatrovníka, ochrana záujmov neprítomného účastníka, ustanovenie opatrovníka, procesné zastúpenie
Právna veta: Citované ustanovenie upravuje osobitný inštitút zastúpenia na základe rozhodnutia súdu. Podľa tohto ustanovenia môže súd ustanoviť opatrovníka iba pre účely konania (ad hoc) ak zistí niektorý z dôvodov uvedených v § 29 ods. 2, napr. účastníkovi neznámeho pobytu, alebo účastníkovi, ktorý je síce prítomný, ale nie je schopný sa zrozumiteľne vyjadrovať, t.j. komunikovať so súdom (nemá tzv. postulačnú spôsobilosť), alebo sa nemôže z iných zdravotných dôvodov nielen na prechodnú dobu zúčastniť konania. Spoločným znakom všetkých uvedených prípadov je nutnosť zaistiť ochranu práv takého účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou , dôkazné bremeno vlastníka stavby, ochrana zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov, nepovolená stavba, konanie o dodatočnom povolení stavby
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Vlastník stavby na základe výzvy stavebného úradu si sám a na vlastné náklady musí zaobstarať všetky potrebné doklady, t.j. rozhodnutia, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postup v konaní podľa zákona č. 73/1998, preskúmavanie rozhodnutia, rozhodnutie vydané na základe voľnej úvahy, úvahy, ktorými sa správny orgán riadil pri vydávaní rozhodnutia
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že pri preskúmavaní rozhodnutia, ktoré bolo vydané na základe voľnej úvahy, je povinnosťou súdu posúdiť, či rozhodnutie nevybočilo z medzi a hľadísk stanovených zákonom, ale z rozhodnutia musí byť tiež zrejmé, akými úvahami sa správny orgán riadil. Súčasťou preskúmania súdu je i posúdenie, či správne uváženie je logickým vyústením riadneho hodnotenia skutkových zistení. Správny orgán totiž i pri voľnom uvážení nesmie nerešpektovať zákon, ako i prekračovať jeho medze, a tiež nesmie pri použití voľnej úvahy prejavovať svoju ľubovôľu. Rubom diskrečného oprávnenia správneho or ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prezumpcia legálnosti prijímov, ochrana pred legalizáciou prijímov z trestnej činnosti, legálny príjem, povinnosť zdravotnej poisťovne rozdeliť a upraviť pôsobnosť a zodpovednosť zdravotnej poisťovne, dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov
Právna veta: Legálny príjem musí byť ako neurčitý pojem posudzovaný z hľadiska konkrétneho prípadu v danom čase, na danom mieste a v súvislostiach s konaním účastníkov daného právneho vzťahu... Ak je právny predpis alebo v ňom obsiahnutý pojem formulovaný nejasne a vyžaduje si preto výklad, vždy je nevyhnutné použiť taký z nich, ktorý je pre účastníka správneho konania priaznivejší... Na základe gramatického výkladu možno dospieť k záveru, že slovo legálny je synonymom pre slovo zákonný. Za legálny príjem preto možno vo všeobecnosti považovať každý príjem, ktorý bol získaný v súlade so zákonom a za ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem na určení tejto predbežnej otázky, otázka platnosti alebo neplatnosti právneho úkonu s povahou predbežnej otázky, požadované určenie s povahou predbežnej otázky, neopodstatnená určovacia žaloba
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už v rozsudkoch napr. sp. zn. 3 Cdo 98/2004 aj sp. zn. 1 Cdo 91/2006 uviedol, že určovacia žaloba nie je spravidla opodstatnená vtedy, ak ňou požadované určenie má povahu (len) predbežnej otázky vo vzťahu k posúdeniu, či tu je (nie je) právny vzťah alebo právo, teda najmä vtedy, ak vyriešenie predbežnej otázky ešte neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva. Ak napríklad právna otázka platnosti alebo neplatnosti právneho úkonu má povahu predbežnej otázky vo vzťahu k existencii práva alebo právneho vzťahu (vlastníctva), ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doplnenie identifikačného údaju, oprava chýb v písaní, oprava a doplnenie údajov o účastníkoch
Právna veta: Oprava a doplnenie údajov o účastníkoch súvisí s údajmi, ktoré identifikujú účastníkov ako subjekty, t.j. osoby, ktoré majú spôsobilosť na práva a povinnosti, prípadne aj spôsobilosť na právne úkony, čo je osobitne významné pri právnických osobách. Nemožno teda týmto úkonom označiť ako účastníka úplne nový subjekt. Ide najmä o opravu v chýb v písaní, doplnenie identifikačného údaju, akým je napr. adresa pobytu alebo sídla, dátum narodenia pri fyzických osobách alebo identifikačné číslo pri právnických osobách, ak je to potrebné pre konanie (zhoda mena a adresy fyzickej osoby; overenie pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna kvalifikácia nároku, obsah návrhu na začatie konania, oslobodenie od súdnych poplatkov.
Právna veta: Od poplatku je oslobodený navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom (§ 4 ods. 2 písm. i/ zákona č. 71/1992 Zb.). Poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ (§ 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb.). Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dodatočné uvedenie dôvodov, ktoré v odvolaní absentujú úplne, uplynutie odvolacej lehoty, možnosť odvolateľa odstrániť vadu odvolania, možnosť odvolateľa meniť, modifikovať a dopĺňať rozsah a dôvody odvolania
Právna veta: Rozsah a dôvody odvolania môže odvolateľ meniť, modifikovať a dopĺňať. Toto právo však môže v zmysle § 205 ods. 3 O.s.p. využiť len do uplynutia odvolacej lehoty. Hoci uvedené ustanovenie umožňuje odvolateľovi rozšíriť rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a rozšíriť dôvody odvolania len do uplynutia lehoty na odvolanie, zo žiadneho ustanovenia nevyplýva, že by sa toto obmedzenie vzťahovalo aj na možnosť odvolateľa odstrániť vadu odvolania a dodatočne uviesť dôvody, ktoré v odvolaní absentujú úplne... Nemožno totiž rozširovať niečo, čo vôbec nie je v odvolaní uvedené. Ustanovenie § 205 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znemožnie realizácie procesných práv účastníkovi, uznesenie o odmietnutí odvolania z dôvodu oneskorenosti, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Pod odňatím možnosti pred súdom konať treba rozumieť taký vadný procesný postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia jeho procesných práv priznaných mu v občianskom súdnom konaní (napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy a pod.) za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. K odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Takýmto rozhodnutím môže byť aj uznesenie o odmietnutí odvolania z dôvodu jeho oneskorenosti, keď záver súdu o tejto otázke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie ako univerzálny procesný úkon, procesná lehota, včasnosť podania odvolania, lehota na podanie odvolania
Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu, ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Odvolanie ako riadny opravný prostriedok je určený (slúži) účastníkovi k tomu, aby ním napadol zásadne každé rozhodnutie súdu prvého stupňa (až na stanovené výnimky), ktoré považuje za nesprávne, a tak mu možno hovoriť o univerzálnom procesnom úkone, ktorým sa účastník môže brániť proti výsledku postupu a konania súdu prvého stupňa. 5 2 Cdo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výlučná miestna príslušnosť v konaní o dedičstve, všeobecná miestna príslušnosť súdu, hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci, prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Predpokladom prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je predovšetkým existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Pritom je však potrebné mať na zreteli, že všeobecná miestna príslušnosť súdu, ktorý má vec prejednať, je zásadou základnou, a prípadná delegácia inému súdu je len výnimkou z tejto zásady, ktorú je nutné – ako výnimku – vykladať reštriktívne. Pokiaľ súd prikáže vec inému súdu podľa ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. bez toho, aby pre takéto rozhodnutie boli splnené podmienky, poruší tým ústavne zaručené právo za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie bez zbytočných prieťahov, fyzická osoba, ktorá nemá právnické vzdelanie, zastavenie dovolacieho konania, povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní
Právna veta: V prípade, že dovolateľom je fyzická osoba, ktorá nemá právnické vzdelanie, musí byť v dovolacom konaní zastúpená advokátom. Povinné zastúpenie advokátom je zvláštnou podmienkou dovolacieho konania týkajúcou sa dovolateľa. Účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc, aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. a aby dovolací súd tak mohol rozhodnúť bez zbytočných prieťahov. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie súdu v súlade so zákonom, právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia, právo byť prítomný na pojednávaní, princíp kontradiktórnosti konania, princíp rovnosti zbraní, právo na spravodlivé prejednanie veci
Právna veta: Právo na spravodlivé prejednanie veci zahŕňa v sebe najmä princíp „rovnosti zbraní“, princíp kontradiktórnosti konania, právo byť prítomný na pojednávaní, právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia a ďalšie požiadavky spravodlivého súdneho konania. Konaním súdu sa rozumie jeho procesný postup. Konanie súdu v súlade so zákonom musí vykazovať určitú kvalitu a v materiálnom ponímaní zabezpečovať tak právo na súdnu ochranu. Procesný postup súdu pri konštituovaní rozhodnutia, ktorý nenachádza oporu v zákone, je preto potrebné považovať za závažnú vadu nenaplňujúcu materiálnu stránku práva na sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok vecnej legitimácie účastníka, procesná subjektivita, spôsobilosť subjektu mať procesné práva a povinnosti, nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania, hmotnoprávna subjektivita, spôsobilosť byť účastníkom konania
Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania znamená spôsobilosť subjektu mať procesné práva a povinnosti. Ide teda o procesnú subjektivitu. Občiansky súdny poriadok v § 19 O.s.p. stanovuje, že spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Zákon teda odkazuje na hmotné právo. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkmi konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rovnosť účastníkov konania, vyčerpanie riadneho opravného prostriedku v správnom konaní, návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku, prejednávanie priestupkov obcou v oblasti držania psov, príslušnosť na prejednanie priestupkov
Právna veta: V zmysle vyššie uvedených ustanovení a postupujúc v súlade s doterajšou rozhodovacou praxou (príkladmo uznesenia tunajšieho súdu sp. zn. 6Sžo/39/2011 zo dňa 23. novembra 2011, sp. zn. 8Rks/1/2012 zo dňa 13. marca 2012, sp. zn. 5Rks/2/2011 zo dňa 10. októbra 2011) Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že prejednávanie priestupkov podľa zák. č. 282/2002 Z. z. je výkonom prenesenej štátnej správy, keď ich prejednanie ako výnimku zo všeobecnej príslušnosti podľa § 52 zák. o priestupkoch, bolo zák. č. 282/2002 Z. z. zverené obciam. Obec má v konaní o priestupkoch postavenie správ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sporové konanie, právny záujem, vedľajší účastník konania
Právna veta: Vedľajšie účastníctvo (§ 93 Občianskeho súdneho poriadku) je pojmovo vylúčené v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: ohováranie, povinnosť dokázať nepravdivosť údaju, spôsob spáchania trestného činu, zachované všetky stránky skutkovej podstaty trestného činu, spoločenské postavenie dotknutej osoby, zložená alternatívna skutková podstata, ohrozenie vážnosti u spoluobčanov, oznámenie nepravdivého údaju, trestný čin ohovárania
Právna veta: V zmysle § 373 ods. 1 Tr. zák. kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy, alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. K dovolacím námietkam obvinených, že nedošlo k naplneniu všetkých zákonných znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu, treba zdôrazniť, že vyššie citovaná zákonná úprava tvorí tzv. zloženú, alternatívnu skutkovú podstatu. Z toho teda vyplýva, že stačí, aby okrem iných stránok trestného činu bolo naplnené iba je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôsledky zastavenia konania z hľadiska právneho a faktického stavu vzťahov medzi účastníkmi, pojem vážne dôvody, nesúhlas druhej procesnej strany so zastavením konania, účastník konania s postavením dominus liti, dispozičný princíp občianskeho súdneho konania, späťvzatie žaloby
Právna veta: Späťvzatie žaloby (návrhu na začatie konania) je jedným zo širokej škály dispozičných oprávnení žalobcu ako účastníka konania s postavením tzv. dominus litis (pána sporu), ktorý má právo procesnými úkonmi, ktoré sú prejavom jeho autonómnej vôle, ovplyvňovať priebeh a smerovanie celého súdneho konania (tzv. dispozičný princíp občianskeho súdneho konania). Vôľa žalobcu dosiahnuť zastavenie konania procesným úkonom, ktorým berie žalobu späť, je však limitovaná dvoma skutočnosťami, a to nesúhlasom druhej procesnej strany so zastavením konania a existenciou vážnych dôvodov, pre ktoré konanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, zmluva dojednaná na dobu neurčitú, možnosť vypovedať zmluvu o dôchodku, právo na doživotné vyplácanie dôchodku, zmluva o dôchodku
Právna veta: Zmluvou o dôchodku sa zakladá niekomu na doživotne alebo na inak určenú dobu neurčitého trvania právo na vyplácanie určitého dôchodku (§ 842 Občianskeho zákonníka). Ak je dojednaná zmluva na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť a ak zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva spôsob jej výpovede, možno zmluvu vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka (§ 582 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pri riešení zásadnej otázky tohto konania, či spornú zmluvu o dôchodku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastník zastúpený advokátom, vecná legitimácia účastníka konania, poučenie o procesných právach a procesných povinnostiach, poučovacia povinnosť súdov
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd považuje za potrebné dodať, že súdy síce majú poučovaciu povinnosť v zmysle § 5 ods. 1 O.s.p., avšak obsahom poučenia účastníka súdom podľa tohto ustanovenia je iba poučenie o procesných právach a procesných povinnostiach. Procesné práva a povinnosti sú obsahom procesnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú po začatí občianskeho súdneho konania. Súd je povinný poučiť účastníkov konania najmä o tom, aké procesné práva im priznávajú a aké procesné povinnosti im ukladajú procesnoprávne predpisy, ako treba nimi urobené procesné úkony vykonať, aby vyvolali nimi sledo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: vymedzenie základných pojmov podľa zákona č. 154/2010, predbežná väzba podľa EZR, námietka nezabezpečenia originálu európskeho zatýkacieho rozkazu, ozbrojený prepad klenotníctva, zamietnutie sťažnosti vyžiadanej osoby, nedôvodná sťažnosť, európsky zatýkací rozkaz, sťažnosť vyžiadanej osoby, vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku ohľadom nezabezpečenia originálu európskeho zatýkacieho rozkazu najvyšší súd poukazuje na poslednú vetu ustanovenia § 15 ods. 2 zákona o EZR, podľa ktorého, ak v čase rozhodovania o predbežnej väzbe nie je k dispozícii európsky zatýkací rozkaz, sudca krajského súdu rozhoduje na návrh prokurátora, ku ktorému je pripojený záznam podľa § 3 písm. l/. Podľa § 3 písm. l/ zákona o EZR na účely tohto zákona sa rozumie záznamom súbor údajov vložených príslušným orgánom členského štátu do Schengenského informačného systému na základe rozhodnutia príslušného justičného orgánu štátu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odmietnutie vykonávania europského zatýkacieho rozkazu, predaj odcudzených bicyklov na území iného štátu, vytvorenie zločineckej skupiny, pokus krádeže, trestný čin zločinného spolčovania, sťažnosť vyžiadanej osoby, konanie o európskom zatýkacom rozkaze
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 23 ods. 1 písm. b/ zákona o EZR vyplýva, že vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu sa odmietne, ak vykonávajúci justičný orgán má informáciu, že konanie vedené v niektorom členskom štáte proti vyžiadanej osobe pre ten istý skutok, právoplatne skončilo odsudzujúcim rozsudkom, ktorý bol už vykonaný, v súčasnosti sa vykonáva, alebo už nemôže byť vykonaný podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom bol vynesený.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: dôvody dovolania, základné zásady trestného konania, znalecký posudok znalkyne z odboru psychológia, námietka nezabezpečenia usvedčujúcich dôkazov, náhrada škody poškodenej právnickej osoby, zločin lúpeže v spolupáchateľstve, zásada voľného hodnotenia dôkazov, dovolanie obvinených, Proces dokazovania
Právna veta: Proces dokazovania (a to nielen z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých, vo veci vykonaných dôkazov, dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v ustanovení § 2 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, manželka obvineného ako zamestnankyňa súdu, pracovný styk medzi sudcami s manželkou obvineného, podmienky na odňatie a prikázanie veci, pokračovací obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, rozvrh práce príslušného súdu, zaujatosť sudcov, nestrannosť súdu, dôležité dôvody delegácie veci
Právna veta: K vylúčeniu všetkých sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci, inými slovami k akceptovaniu návrhu na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. môže dôjsť len vtedy ak vzťah sudcov k účastníkom konania, k ich zástupcom, alebo k veci dosiahne takú intenzitu, že nebudú schopní nezávisle a nestranne rozhodovať.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odštepný závod, organizačná zložka podniku, obchodné meno, používanie obchodného mena podnikateľa s dodatkom, právne úkony v mne podnikateľa týkajúce sa odštepného závodu
Právna veta: 1. V zmysle § 7 ods. 1 Obchodného zákonníka, odštepný závod je organizačnou zložkou podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzke odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod. 2. Obchodné meno obchodných spoločností, družstva, ako aj ostaných právnických osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného registra je názov, pod ktorým sú tieto osoby zapísané v tomto registri (§ 9 ods. 2 obchodného registra). 3. Odštepný závod zapísaný do obchodného registra podľa právnej úpravy musí používať obchodné meno podnikate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti sudcu, rozhodovanie súdu o parciálnych otázkach, vyjadrenie sudcov, či majú relevantný vzťah k veci, k účastníkom konania, prípadne k ich zástupco, prikázanie veci inému súdu, návrh na začatie konania
Právna veta: V takomto prípade, z hľadiska spoplatnenia námietky zaujatosti, nevzniká vzťah medzi účastníkmi konania, ale vzniká vzťah osobitný finančno-právny (poplatkový) medzi poplatníkom a štátom, v ktorom návrh na začatie konania podľa § 79 ods. 1 O.s.p. nie je potrebný. Pre vznik tohto vzťahu je relevantné samotné uplatnenie námietky zaujatosti zo strany účastníka konania, pričom takáto námietka môže byť uplatnená buď samostatným podaním (v konaní, ktoré je už začaté) alebo môže tvoriť aj súčasť iného podania (tak ako v predmetnej veci bola uplatnená v návrhu na začatie konania – v žalobe). Pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť poplatníka zaplatiť súdny poplatok, rozhodovanie súdu o parciálnych otázkach, nepodanie návrhu na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, začatie konania na návrh, námietka zaujatosti sudcu
Právna veta: V zmysle § 79 ods. 1 veta prvá O.s.p. konanie začína na návrh. Toto ustanovenie určuje moment, ktorým vznikajú Občianskym súdnym poriadkom upravené procesné práva a povinnosti súdu a účastníkov konania. Nedostatok návrhu na začatie takého konania, ktoré podľa zákona môže začať len na návrh, je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania; ak súd zistí, že sa pred ním vedie konanie bez toho, aby bol podaný návrh na začatie konania, hoci bol taký návrh potrebný, prebiehajúce konanie v ktoromkoľvek štádiu zastaví. Skutočnosť, že občianske súdne konanie v niektorej veci prebehlo bez toho, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecná pasívna legitimácia, rozhodnutie deklaratórnej povahy, subjektívnu neprípustnosť odvolania, odmietnutie odvolania odvolacím súdom
Právna veta: dovolací súd konštatuje, že uznesenie súdu o odmietnutí odvolania pre subjektívnu neprípustnosť (t. j., že bolo podané tým, kto na odvolanie nie je oprávnený) treba považovať za rozhodnutie deklaratórnej povahy, ktoré autoritatívne konštatuje neexistenciu práva – v danom prípade právo žalovaného 2/ podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu o pripustení vstupu ďalšieho účastníka do konania na žalovanej strane. Pokiaľ odvolací súd dospeje k záveru o subjektívnej neprípustnosti odvolania, musí odvolanie odmietnuť a už nemá procesnú príležitosť zaoberať sa vecnou stránkou prípadu - podrobiť nap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehoty v sporovom konaní, podanie dovolania, posudzovanie včasnosti podania dovolania, podanie dovolania na pošte, dovolanie povinného, oneskorene podané dovolanie, zákonná lehota na podanie odvolania, exekučná vec
Právna veta: Dovolací súd pri posudzovaní včasnosti podania dovolania povinného vychádzal z ustanovenia § 240 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni a z ustanovenia § 240 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého zmeškanie uvedenej lehoty nemožno odpustiť. Lehota je však zachovaná, ak sa dovolanie podá v lehote na odvolacom alebo dovolacom súde. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. platí, že lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: migračný úrad Ministerstva vnútra SR, preukázanie splnenia podmienok žiadateľom o azyl, prenasledovanie za uplatňovanie politických práv a slobôd , udelenie azylu
Právna veta: V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo vnútra SR ku dňu 31. decembra 2012 zrušilo okrem iných aj rozpočtovú organizáciu Migračný úrad Ministerstva vnútra SR a v zmysle § 21 ods. 13 tohto zákona práva a povinnosti zrušených rozpočtových organizácií prešli dňom zrušenia na zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo vnútra SR. Na základe citovaných právnych noriem má Najvyšší súd Slovenskej republiky preukázané, že do postavenia Migračného úradu MV SR ako pôvodne ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subsidiárny charakter ochrany, doručenie oznámenia o vybavení sťažnosti, výkon právomoci orgánu verejnej správy, nezákonný zásah orgánu verejnej správy
Právna veta: Občiansky súdny poriadok (a ani iný zákon) priamo nedefinuje pojem „nezákonný zásah“. V súlade s ustálenou judikatúrou ho možno vykladať ako aktívne konanie vykazujúce znaky bezprostredného „zásahu“, „pokynu“ alebo „donútenia“ zameraného priamo proti poškodenému, resp. proti nemu priamo vykonaného. Jeho znakom je aj to, že ním vyvolané účinky na poškodeného sú definitívne, t. j. inými prostriedkami nápravy ako súdnym donútením neodstrániteľné, čo zákonodarca zvýraznil neprípustnosťou návrhu, ktorý smeruje proti „zásahu“, na ktorého elimináciu neboli vyčerpané iné zákonom prípustné prost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poľovné pozemky uznané za poľovný revír, zmluva o postúpení výkonu práva , výkon práva poľovníctva , prenájom poľovných pozemkov
Právna veta: Z citovaných ustanovení zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve vyplýva, že o výkone práva poľovníctva rozhoduje v prvom rade vlastník poľovných pozemkov uznaných za poľovný revír. Vlastník poľovných pozemkov je oprávnený vykonávať právo poľovníctva sám, alebo ho môže prenajať poľovníckemu združeniu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. Prenajať poľovné pozemky však môže za podmienok stanovených v zákone č. 330/1991 Zb. v spojení so zákonom č. 180/1995 Zb. aj SPF (poľnohospodárske pozemky) a štátna organizácia lesného hospodárstva (lesné pozemky), a to v prípadoch, keď vlastník nie je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena rozsudku prvostupňového súdu vo veci samej, rozdielnosť rozsudkov , dovolanie proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu
Právna veta: Prípustnosť dovolania proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu je založená na zásade diformity rozsudku dovolacieho súdu s rozsudkom súdu prvého stupňa. O rozdielnosti rozsudkov možno hovoriť vtedy, ak boli okolnosti, ktoré sú významné pre rozhodnutie veci obomi súdmi, posúdené rozdielne a podľa záverov týchto rozsudkov sa rozdielne konštituujú alebo deklasujú práva a povinnosti účastníkov konania. Nie je podstatné, či odvolací súd rozhodol podľa § 219 O.s.p. alebo podľa § 220 O.s.p. a ako formuloval výrok. Musí ísť o zmenu z hľadiska vecnej stránky, nielen formálnej. Ak právne posúd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poučenie o možnosti podať odvolanie, uznesenia, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, neprípustnosť odvolania proti uzneseniu, ktorým sa upravuje vedenie konania
Právna veta: Podľa § 202 ods. 3 písm. a/ O.s.p., odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu, ktorým sa upravuje vedenie konania. Uznesenia, ktoré iba upravujú vedenie konania, zákon nevymenúva ani nevymedzuje žiadnymi znakmi. Považujú sa za ne uznesenia, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, týkajú sa otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenia, alebo bez toho, aby odopretie možnosti odvolania mohlo byť na ujmu práv účastníka alebo tretej osoby, a súd nimi nie je viazaný, čo znamená, že ich možno zmeniť bez toho, aby bolo možné podať odvolanie. Medzi uznes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: platobná neschopnosť zamestnávateľa, garančné poistenie, skončenie pracovného pomeru
Právna veta: Z dôvodu, že v prerokúvanom prípade pracovnoprávny vzťah žalobcu skončil pred dňom vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, odvolací súd sa stotožnil s výkladom žalobcu a s jeho argumentáciou, že pri aplikácii predmetného ustanovenia nie je rozhodujúce, kedy pracovnoprávny vzťah žalobcu u zamestnávateľa skončil, t. j. či skončil v období 18 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo nie, rozhodujúce je, že jeho pracovnoprávny vzťah skončil v období pred začiatkom platobnej neschopnosti zamestnávateľa a v prípade preukázania splnenia podmieno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účinok začatia konania, procesné právo účastníka konania, vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania, neodstrániteľný nedostatok podmienok konania, nedostatok návrhu na začatie konania
Právna veta: Bez návrhu môže súd začať konanie iba v prípadoch, v ktorých to ustanovuje zákon. Nedostatok návrhu na začatie konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Pokiaľ súd zistí tento nedostatok v priebehu konania, konanie zastaví. Ak konanie prebehlo napriek nedostatku návrhu na jeho začatie, hoci ten bol potrebný, zakladá táto skutočnosť zmätočnosť celého konania a dovolací dôvod podľa § 237 písm. e/ O.s.p. Od návrhu (žaloby) ako podmienky konania treba odlišovať vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania. Vznesenie takejto námietky nie je podmienkou konania, ale proces ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dodatočné spochybnenie nadobudnutých práv doterajšieho okruhu účastníkov, priznanie postavenia účastníka, vigilantibus leges sunt scriptae, inštitút opomenutého účastníka
Právna veta: Inštitút opomenutého účastníka (§ 250b O.s.p.) a jeho procesná aplikácia, hoci predstavuje zriedkavú situáciu, tak je aj súčasne stavom upraveným zákonodarcom, ktorá si vyžaduje s použitím princípu proporcionality vyvažovať ústavne zakotvené základné práva osôb. Na jednej strane stojí jednotlivec, ktorý sa na základe procesnej zásady „vigilantibus leges sunt scriptae“ (t.j. problematika zodpovednostného prístupu k aplikácii svojich práv vychádzajúca z myšlienky, že len starostlivým prislúchajú ich práva) domáha ochrany svojich práv (najmä vecných práv, a medzi nimi práva vlastníckeho), ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oznamovacia povinnosť ohľadom prevodu alebo prechodu práv a povinností , povinnosť exekútora podať na súd návrh na pripustenie zmeny účastníctva, zmena účastníka konania, prevod alebo prechod práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu
Právna veta: Ustanovenie § 37 ods. 3 a 4 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. augusta 2005 otázku procesného nástupníctva v exekučnom konaní riešilo len čiastočne. Ustanovovalo, že exekúciu možno vykonať aj proti inému, než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného, než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, ak sa preukázalo, že na takú osobu prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu. Prevod alebo prechod práv alebo povinností pokiaľ nevyplýval priamo z právneho predpisu, bolo potrebné preukázať listinou vydanou alebo overenou oprávneným orgánom. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonateľné rozhodnutie uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie, procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, individuálny právno-aplikačný akt, vydanie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: 1. Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá námietku právoplatne rozhodnutej veci. Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu, je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie vykonávať exekúciu 2. Už bolo uvedené, že exekučný súd je v priebehu celého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: možnosť priznať status utečenca, Úrad Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA), opodstatnené obavy z prenasledovania, udelenie azylu
Právna veta: Opustenie krajiny z dôvodu úteku pred spravodlivosťou nemožno bez ďalšieho považovať za legitímny dôvod na udelenie azylu, prípadne doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada hospodárnosti konania, zákonná požiadavka rýchlej a účinnej ochrany práv účastníkov v súdnom konaní , povinnosť súdu urobiť najskôr iné vhodné opatrenia dostupnými procesnými prostriedkami, fakultatívne prerušenie konania
Právna veta: Vyššie citované ustanovenie upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, to znamená také prerušenie konania, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Súd je povinný najskôr urobiť iné vhodné opatrenia dostupnými procesnými prostriedkami a až keď tieto zlyhajú, môže konanie prerušiť. Výber resp. voľbu súdu, ktoré z jednotlivých opatrení (napr. spojenie veci, prerušenie konania, riešenie tzv. predbežnej otázky) slúžiacich účelu racionálnej organizácie postupu súdu pri vedení príslušného súdneho konania, je ale potrebné podriadiť aj zákonnej požiadavke rýchlej a účinnej ochrany práv ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o predbežnej otázke, integrácia a zachovanie jednoty európskeho práva, právomoc vydať rozhodnutie o výklade zakladajúcich zmlúv Európskej únie, povaha osobitného nesporového a medzitýmneho konania, konanie pred súdnym dvorom o predbežnej otázke
Právna veta: V tejto súvislosti treba uviesť, že konanie pred súdnym dvorom o predbežnej otázke má povahu osobitného nesporového a medzitýmneho konania, v ktorom súdny dvor má právomoc vydať rozhodnutie o výklade zakladajúcich zmlúv Európskej únie, o platnosti a výklade aktov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie, výklade štatútov orgánov zriadených aktom Rady Európskeho spoločenstva. Toto konanie je inštitútom pôsobiacim v záujme integrácie a zachovania jednoty európskeho práva, pretože súdny dvor v ňom vydáva rozhodnutia o určitých čiastkových otázkach výkladu a platnosti komuni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka vedúca k zastaveniu konania, rovnaký predmet konania, res iudicata, prekážka rozsúdenej veci
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia
(zistenie) v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva
vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď
v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté,
a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie súdu o tom, ktoré z označených dôkazov vykoná, dôkazné bremeno a procesná zodpovednosť účastníka konania, základné povinnosti účastníka sporového konania, povinnosť označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení
Právna veta: Z ustanovení § 101 ods. 1 a § 120 ods. 1 O. s. p. vyplýva procesná povinnosť účastníka konania tvrdiť skutkové okolnosti, z ktorých odvodzuje svoje právo alebo povinnosť protistrany, a procesná povinnosť označiť dôkazy, ktorými chce preukázať pravdivosť ním tvrdených skutočností. Ide o základné povinnosti účastníka sporového konania. Dôkazné bremeno sa chápe v spojitosti s procesnou zodpovednosťou účastníka konania za to, že v konaní neboli preukázané jeho tvrdenia; táto zodpovednosť sa prejaví v jeho procesnom neúspechu. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu, aby rozhodol o veci sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo účastníkov vyjadriť sa k dôvodom delegácie i k súdu, ktorému má byť vec delegovaná, všeobecná miestna príslušnosť súdu, hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci, prikázanie veci inému súdu toho istého stupňa z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Postup podľa § 12 ods. 2 O. s. p. je výnimkou zo zásady, že konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonných kritérií, a teda výnimkou z ústavou garantovanej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi a že príslušnosť súdu ustanoví zákon (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Pokiaľ ide o dôvody vhodnosti opodstatňujúce prikázanie veci inému súdu, tieto môžu mať rôznu povahu, a to v závislosti na predmete konania, postavení účastníkov a iných okolnostiach. Predpokladom prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O. s. p. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o vyrubení súdneho poplatku, vykonanie poplatkového úkonu, zákonom ustanovené náležitosti návrhu, návrh ako predpoklad vzniku poplatkovej povinnosti
Právna veta: Ustanovenie § 1 a § 5 uvedeného zákona pri použití termínu „návrh“ vychádza z predpokladu, že podanie účastníka, ktoré je podľa obsahu návrhom na začatie konania, obsahuje všetky zákonom ustanovené náležitosti návrhu, ktoré umožňujú súdu jeho prejednanie a meritórne rozhodnutie o ňom. Vznik poplatkovej povinnosti predpokladá podanie návrhu (§ 79 O.s.p.). Ak však toto podanie nemá potrebné náležitosti, resp. nemožno zistiť, čo je jeho obsahom (ako v danom prípade navrhovateľom tvrdená existencia podania z roku 2006), za takéto podanie sa súdny poplatok nevyberá, keďže tu chýba spôsobilý n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: spoločné ustanovenia zákon o sudcoch, vylúčenie a spojenie veci, disciplinárna zodpovednosť sudcu, zákon o sudcoch a prísediacich, disciplinárny senát, disciplinárne konanie proti sudcovi, spojenie vecí na spoločné konanie, neverejné zasadnutie
Právna veta: Podľa § 21 ods. 3 Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z. z.), ak sú podmienky spoločného konania, môže súd spojiť na spoločné prejednanie a rozhodnutie veci, v ktorých boli podané samostatné obžaloby. Podľa § 150 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti sudcu sa primerane použije prvá časť Trestného zákona a na disciplinárne
konanie sa primerane použije Trestný poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak z povahy veci nevyplýva niečo iné pri posudzovaní.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: usporiadanie vlastníctva k jednotlivým veciam patriacich do BSM, cena jednotlivých vecí patriacich do BSM, vyporiadanie BSM podľa § 150 OZ
Právna veta: Vyporiadanie BSM v zmysle citovaného ustanovenia pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacich do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov - bývalých manželov. Z tohto dôvodu je pre vyporiadanie podstatná aj cena jednotlivých vecí patriacich do BSM. Pri oceňovaní týchto vecí platí zásada, podľa ktorej treba vychádzať z ich stavu (z hľadiska veku, kvality, či miery opotrebenia) ku dňu zániku BSM, avšak z ich ceny v čase, kedy dochádza k vyporiadaniu (k tomu porovnaj napr. R 42/1972, ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: zrejmá bezúspešnosť sporu, podmienky na poskytnutie právnej pomoci, právna pomoc osobám v materiálnej núdzi, rozhodnutie orgánu verejnej moci, nepriznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: Podľa § 6 ods. 1 zák. o poskytovaní právnej pomoci, fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom, b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch. Podľa § 8 zák. o poskytovaní právnej pomoci, pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplyn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, apelačný opravný systém v správnom súdnictve, zákonnosť napadnutého rozhodnutia správneho orgánu, preskúmanie vecnej správnosti prvostupňových rozhodnutí
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky k zhora vyslovenému právnemu názoru považuje
za potrebné dodať, že napriek apelačnému opravnému systému, ktorý sa v správnom
súdnictve v Slovenskej republiky nateraz uplatňuje, primárne preskúmava zákonnosť
napadnutého rozhodnutia správneho orgánu krajský súd ako súd prvého stupňa. Úlohou
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu odvolacieho je preskúmavať vecnú
správnosť prvostupňových rozhodnutí a nie nahrádzať prieskumnú činnosť súdu prvého
stupňa včítane odôvodňovania rozhodnutia.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: následky nezaplatenia poplatku, uznesenie na zaplatenie súdneho poplatku, vyrubenie súdneho poplatku, námietka nesprávnosti výzvy na zaplatenie súdneho poplatku, nezaplatenie súdneho poplatku, orgány verejnej moci , výzva na zaplatenie súdneho poplatku
Právna veta: Výzva na zaplatenie súdneho poplatku (§ 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch) je poplatníkovi zasielaná v prípade nezaplatenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania; následkom nezaplatenia súdneho poplatku je zastavenie konania. Účelom výzvy nie je uloženie povinnosti zaplatiť súdny poplatok, ale upozornenie na jej nesplnenie. Sama povinnosť vyplýva zo zákona a je podmienkou pre to, aby súd mohol pokračovať v konaní. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku teda nie je rozhodnutím, neukladá sa ňou povinnosť účastníkovi konania, a nevzťahujú sa na ňu požiadav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, osobitné ustanovenie o hromadnom podaní, nesplnené podmienky na zastavenie konania, žiadosť o zrušenie rozhodnutia o uložení pokuty, neodstránenie vád žaloby, právo na súdnu ochranu, dôvodné odvolanie žalobcu, zastavenie konania, držiteľ vozidla, preskúmanie rozhodnutia
Právna veta: V tejto veci odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu SR č. IV ÚS. 1/02 z 26. septembra 2002, podľa ktorého výklad a použitie § 43 ods. 1 a 2 OSP musí v celom rozsahu rešpektovať základné právo účastníkov konania na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Všeobecný súd musí vykladať a používať predmetné ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku v súlade s účelom základného práva na súdnu ochranu. Interpretáciou a používaním tohto ustanovenia OSP nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Všeobecný súd musí vychádzať z toho, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: čl. 1 ods. 1 ústavy SR, priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, pokuta za priestupok, administratívne konanie, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Podľa čl. l ods. l veta prvá Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republiky zvrchovaným, demokratickým a právnym štátom. Neoddeliteľným atribútom právneho štátu je aj správne súdnictvo. Ochrana verejných subjektívnych práv fyzických a právnických osôb zo strany správnych súdov má subsidiárny charakter vo vzťahu k ochrane, ktoré poskytujú orgánu verejnej správy. Preto fyzická alebo právnická osoba, ktorej práva boli porušené alebo ohrozené má sa prioritne domáhať ochrany svojich práv na správnom orgáne. Ak nedošlo k náprave a ochrane zo strany orgánov verejnej správy, je možné, aby fyzická ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, zdaniteľné obchody, osobitná úprava uplatňovania dane, osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, princíp zdaňovania tovaru v štáte určenia, oslobodenie od dane na strane odberateľa, predaj ojazdených vozidiel do zahraničia, intrakomunitárne obchody s tovarom
Právna veta: V danom prípade ide nepochybne o tzv. intrakomunitárne obchody s tovarom, ktoré sú založené na tom, že tovarový obchod medzi osobami identifikovanými pre DPH v rôznych členských štátoch EÚ prebieha tak, že na strane dodávateľa dochádza k intrakomunitárnemu dodaniu tovaru (miesto dodania tovaru je v členskom štáte dodávateľa), ktoré je oslobodené od dane a na strane odberateľa dochádza k intrakomunitárnemu nadobudnutiu tovaru (miesto nadobudnutia je v členskom štáte odberateľa), ktoré je zdaňované. V systéme uplatňovania dane v členských štátoch EÚ platí základný princíp výberu dane z pridanej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, zásada iudex ne eat ultra petita partium, dodatočný platobný výmer, opakovaná daňová kontrola
Právna veta: Správca dane po zrušení dodatočného platobného výmeru a vrátení veci na ďalšie konanie v prípade riadnej daňovej kontroly, mal pokračovať vo vyrubovacom konaní preverením výsledkov daňovej kontroly v rámci konania o opravných prostriedkoch a toto vyrubovacie konanie ukončiť vydaním právoplatného platobného výmeru alebo dodatočného platobného výmeru. Pokiaľ žalovaný v danom prípade vydal po zrušení dodatočného platobného výmeru pokyn na vykonanie opakovanej daňovej kontroly, tak takýto postup je rozporný so zák. o správe daní. Naviac je potrebné poukázať, že tento pokyn nebol súčasťou admini ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Prevedenie na inú funkciu a preloţenie na inú funkciu, zamietnutý rozklad žalobkyne, dôležitý záujem služby, prevedenie na inú funkciu, preloženie príslušníka policajného zboru, nevyhovenie návrhu žalobkyne na prerušenie konania, personálny rozkaz Ministra vnútra SR, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Rozhodnutie o prevedení alebo preložení nadriadeného na inú funkciu podľa § 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. môže vydať len minister, na rozdiel od rozhodnutia o prevedení alebo preložení policajta v služobnom pomere na inú funkciu podľa § 35 ods. 1, ktoré môže vydať aj iný nadriadený policajta (§ 3, 232 zákona č. 73/1998 Z. z.). Prevedenie alebo preloženie na inú funkciu pritom pozostáva jednak z odvolania z doterajšej funkcie a jednak súčasne z ustanovenia alebo vymenovania policajta do inej funkcie, ako to zakotvuje § 35 ods. 9 zákona č. 73/1998 Z. z., ktorý sa vzťahuje na rozhodovanie pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lehoty na vybavenie žiadosti, teória žalovaného o súbehu fiktívneho a písomného rozhodnutia, nesprístupnenie informácie, zamietnutie žiadosti na sprístupnenie informácií maloletej dcére žalobkyni, fiktívne rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Najvyšší súd zastáva názor, že ak je rozhodnutie o poskytnutí, čiastočnom poskytnutí alebo aj neposkytnutí informácie vydané hoci aj dodatočne, teda po uplynutí lehôt stanovených na vybavenie žiadosti, resp. na rozhodnutie o odvolaní v § 17, resp. § 19 zákona č. 211/2000 Z. z., zaniká možnosť uplatnenia existencie fiktívneho rozhodnutia. Iba takýto prístup totiž umožní splniť zákonnú požiadavku na právo na informáciu v čo najkratšej lehote, nakoľko účelom zákona o slobode informácií je včasné podanie informácie a nie vydávanie fiktívnych rozhodnutí. Ak teda rozhodnutie o odvolaní bolo v danej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodcovská zmluva je dohoda, možnosť domáhať sa zrušenia rozhodcovského rozsudku žalobou, akceptovnie neplatného rozhodcovského rozsudoku exekučným súdom, prejednanie sporu rozhodcovským súdom, uzavretie platnej rozhodcovskej zmluvy, účastník rozhodcovského konania, rozhodcovský rozsudok
Právna veta: Ak v určitej veci nedošlo k uzavretiu (platnej) rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok (porovnaj R 46/2012). Pokiaľ by exekučný súd akceptoval rozhodcovský rozsudok, pre vydanie ktorého nebola daná právomoc rozhodcovského súdu, akceptoval by vykonateľnosť rozhodnutia vydaného tým, kto na to nemal právomoc. Vo svojej podstate by išlo o akceptáciu „rozhodnutia“ nevykonateľného, majúceho účinky paaktu. Skutočnosť, že účastník rozhodcovského konania, ktorý v exekučnom konaní vystupuje v procesnom postavení povinného, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie in fraudem legis, obdoba dojednania prepadného zálohu, zmena v subjekte práva, donútenie dlžníka splniť svoj dlh voči veriteľovi , zabezpečovací prevod práva
Právna veta: O zabezpečovací prevod práva ide vtedy, ak dlžník prevedie na veriteľa svoje právo (napríklad vlastnícke) s rozväzovacou podmienkou, že zabezpečený záväzok bude splnený. Zabezpečovacím prevodom tak dochádza k („dočasnej“) zmene v subjekte práva do momentu splnenia záväzku; v prípade jeho splnenia sa obnovuje pôvodný stav (porovnaj rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3 Cdo 98/2004). Ako už uviedol najvyšší súd v rozsudku z 25. júna 2009 sp. zn. 1 Cdo 58/2008, až do novely Občianskeho zákonníka vykonanej zákonom č. 568/2007 Z.z. bola úprava zabezpečovacieho prevodu práva veľmi stručná. Výkl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana práv a oprávnených záujmov účastníka konania, účastník, ktorého pobyt nie je známy, ustanovenie opatrovníka v zmysle § 29 OSP, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Postupom súdu, ktorým sa účastníkovi konania odňala možnosť konať pred súdom v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p., treba rozumieť taký procesný postup súdu, ktorým účastníkovi nebolo umožnené buď zúčastniť sa konania alebo realizovať ďalšie procesné práva, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva za účelom ochrany jeho práv a oprávnených záujmov. V zmysle uvedeného za postup súdu vedúci k odňatiu možnosti konať pred súdom treba považovať aj postup súdu, ktorý sa prieči § 29 ods. 2 O.s.p. Ak súd v rozpore s týmto ustanovením a bez splnenia zákonných podmienok z neho vyplývajúcich ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, žaloba aj proti neprávoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu, nedoručenie rozhodnutia účastníkovi stavebného konania, nekonanie s účastníkom konania, zachovaná dvojinštančnosť správneho konania, opomenutý účastník správneho konania
Právna veta: Právna úprava ustanovená v § 250b ods. 2 O.s.p. umožňuje i opomenutému účastníkovi správneho konania, teda tomu s kým sa v správnom konaní ako s účastníkom malo konať, avšak sa nekonalo a nebolo mu doručené rozhodnutie správneho orgánu, podať žalobu proti takému rozhodnutiu, a preto z dôvodu zabezpečenia zákonnosti priebehu správneho konania súd skúma dôvodnosť takéhoto tvrdenia opomenutého účastníka (žalobcu) a v prípade preukázania pravdivosti tohto tvrdenia, uloží správnemu orgánu povinnosť rozhodnutie doručiť opomenutému účastníkovi správneho konania - žalobcovi. Odvolací súd súhlasí s tvr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: následky nezaplatenia poplatku, odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania, návrh pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, dodatočný platobný výmer Daňového úradu, výzva súdu, súdny poplatok, poplatková povinnosť, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku
Právna veta: Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprávne prostriedky zákon č. 211/2000, odvolacie konanie správny poriadok, napadnutie konečného fiktívneho rozhodnutia žalobou, rozhodnutie vydané po skončení konania, konečné fiktívne rozhodnutie, rozklad ako opravný prostriedok, lehota na podanie rozkladu
Právna veta: V prípade ústredného orgánu nedochádza k predloženiu opravného prostriedku odvolaciemu orgánu, keďže aj druhostupňové konanie prebieha na tom istom správnom orgáne, len s osobitnou právnou úpravou funkčnej príslušnosti. Za stavu, že o rozklade žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu rozhodoval totožný orgán, aj podľa názoru odvolacieho súdu, lehota na rozhodnutie o rozklade začala plynúť odo dňa doručenia rozkladu do podateľne ústredného orgánu štátnej správy...Vznikom fiktívneho rozhodnutia sa konanie končí a ani neskoršie písomne vyhotovené zrušujúce rozhodnutie na právopla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podanie odvolania, preskúmanie rozhodnutia odporcu, odvolanie navrhovateľky, súd odmietne odvolanie, zákonná lehota na podanie odvolania, oneskorene podané dovolanie
Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 veta prvá OSP odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ OSP, odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: záložný veriteľ, zamietnutie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, zastavenie konania, späťvzatie odvolania
Právna veta: Podľa ustanovenia § 207 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, dovolanie navrhovateľky, návrh proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Právna veta: Vychádzajúc z právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu súdu konajúceho podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy) opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu krajského súdu podľa § 250t O.s.p. je zrejmé, že proti rozhodnutiu krajského súdu nie je prípustný tak riadny ako aj mimoriadny opravný prostriedok a súčasne zo žiadneho ustanovenia piatej časti Občianskeho s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 236 OSP, prekážka ďalšieho konania, preskúmanie postupu a rozhodnutia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Najvyšší súd Slovenskej republiky, dovolanie navrhovateľky
Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. ( § 236 ods. 1 O.s.p.). Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa tretej hlavy štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Vychádzajúc s citovanej právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu najvyššieho súdu je zrejmé, že proti rozhodnutiu najvyššieho s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: dodanie služby, uplatnenie práva na odpočítanie dane, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: V zmysle § 49 ods. 1 a 2 v nadväznosti na ust. § 51 ods. 1 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb vzniká platiteľovi v deň, keď pri tejto službe vznikla daňová povinnosť, pričom daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. To znamená, že právo na odpočítanie dane si môže daňový subjekt uplatniť v tom prípade, ak preukáže, že došlo k dodaniu zdaniteľného obchodu a tento zdaniteľný obchod použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Preukázanie tejto skutočnosti je v zmysle ust. § 24 ods. 1 zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, neoprávnené odpočítanie dane z dodávateľských faktúr, nepreukázanie intrakomunitárneho dodania tovaru, dodatok k protokolu, rozhodnutie bez pojednávania, odňatie možnosti konať pred súdom, výzva súdu, vyrubenie rozdielu dane z pridanej hodnoty, zamietnutie žaloby, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 250f O.s.p. upravuje podmienky, na základe ktorých súd môže konať a rozhodovať bez nariadenia pojednávania, ktorá zákonná úprava realizuje základné ústavné právo účastníka konania ustanovené v čl. 46 ods. 1, 2 Ústavy Slovenskej republiky. Odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým účastníkovi odníma možnosť realizovať tie procesné práva, ktoré mu zákon priznáva. Tým je i právo účastníka, aby jeho vec prejednal súd v jeho prítomnosti. Neznamená to, že by súd nemohol prejednať vec i v neprítomnosti účastníka konania, avša ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, prípustnosť dovolania podľa § 236 OSP, dovolanie navrhovateľky, žaloba voči nečinnosti orgánu verejnej správy, nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov
Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa tretej hlavy štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Vychádzajúc s citovanej právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu súdu konajúceho podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy) opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: priebeh konania, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, neprítomnosť účastnika konania na pojednávaní, zamietnutá žaloba žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného, prepustenie zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, personálny rozkaz prezidenta Policajného zboru, správne súdnictvo , preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Z osobitnej úpravy obsiahnutej v § 250g ods. 2 OSP vyplýva, že ustanovenie § 101 ods. 2 druhá veta OSP sa v správnom súdnictve nepoužije, pričom však odročenie pojednávania pre neprítomnosť účastníka z dôležitých dôvodov nemožno a priori vylúčiť. Dôležitosť dôvodu, ktorým je odôvodňovaná žiadosť neprítomného účastníka o odročenie pojednávania posudzuje súd podľa okolností konkrétneho prípadu. Dôležitým dôvodom je i kolízia s iným pojednávaním zástupcu, ak nemožno od účastníka spravodlivo žiadať, aby si zvolil iného zástupcu (pozri bližšie uznesenie NS SR sp. zn. 5Cdo/54/2010).
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: sadzba dane §12, postup odvolacieho orgánu, vyrúbenie dane a jej doplatku, nedôvodnosť podaných žalôb, Všeobecne záväzné nariadenie mesta, Metodický pokyn, Daň z nehnuteľnosti, dodatočný platobný výmer, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Je nepochybné, že metodický pokyn ako vnútorný predpis nie je právne záväzný a správne orgány môžu konať len na základe Ústavy SR, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Na danú vec sa vzťahuje právna úprava obsiahnutá v zák. č. 582/2004 Z. z., preto správny orgán aplikoval relevantné ustanovenia tohto právneho predpisu a zdanil daňový subjekt podľa ust. § 12 ods. 6 resp. § 12a ods. 3 citovaného zákona ako aj VZN mesta. Iná situácia by nastala, pokiaľ by správca dane svojim metodickým pokynom šiel nad rámec zákona v prospech daňového subjektu, v takom prípade by sa jedna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: následky nezaplatenia poplatku, rozhodnutie bez nariadenia odvolacieho pojednávania, súdny poplatok za žalobu, orgán verejnej moci, zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, odvolanie žalobcu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, lex specialis derogat legi generali, výzva na zaplatenie súdneho poplatku
Právna veta: Aj právoplatné rozhodnutie je preskúmateľné súdom v správnom súdnictve podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku „Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov“. Konanie o tejto žalobe je následne spoplatnené podľa položky č. 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov ako návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby, ak nie je ustanovené inak, v tomto prípade vo výške 66 €.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: sankcie podľa zákona o vysielaní a retransmisie, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudkosti, námietka nejednoznačnosti zákonného vymedzenia pojmu „scény zobrazujúce násilie“, pojem násilie, odvysielanie násilných scén, scény zobrazujúce agresívne a násilne prejavy žien voči sebe, televízna upútavka, scény násilia, rozpor so zákonom o vysielaní a retransmisii, Rada pre vysielanie a retransmisiu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu, správny delikt, konanie o opravnom prostriedku
Právna veta: Podľa ust. § 19 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z., upútavka na program v rámci televíznej programovej služby nesmie obsahovať výňatky z diel, ktoré znázorňujú scény násilia a pohlavného styku, devastácie životného prostredia a zábery, ktoré by mohli navodiť dojem skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia a používania omamných látok, jedov a prekurzorov...Ust. § 19 ods. 2 teda taxatívne vymenúva obsahy, ktoré upútavka vysielaná v rámci televíznej programovej služby nesmie obsahovať a okrem iného sa jedná aj o výňatky z diel, ktoré znázorňujú scény násilia. Správny orgán po posúdení obsahu odvy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: podklad rozhodnutia, výstavba energetického zariadenia, stavebník ako žalobca, pochybenie stavebného úradu, konanie o proteste prokurátora, stavebné povolenie na výstavbu elektrárne, vyhovenie protestu prokurátora, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva dopravy, zrušenie stavebného povolenia, vydané kolaudačné rozhodnutie, stavebný úrad
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 142/2010 Z. z. stavať elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka možno iba na základe osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky...Podľa § 11 ods. 13 citovaného zákona osvedčenie je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie a dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k prenosovej sústave alebo k di ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve, príprava pojednávania, zastavenie konania z dôvodu absencie podmienok vo veci konať, žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov, námietka nezákonnosti postupu krajského súdu, rozhodnutie o čiastočnom odmietnutí poskytnúť informáciu, odvolanie navrhovateľov, odňatie možnosti konať pred súdom, zastavenie konania o opravnom prostriedku, opravný prostriedok proti fiktívnemu rozhodnutiu, fiktívne rozhodnutie, slobodný prístup k informáciám
Právna veta: K námietke navrhovateľov, že krajský súd pred rozhodnutím vo veci nerozhodol o ich žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov, najvyšší súd uvádza, že súdy v prvom rade skúmajú svoju právomoc vo veci konať. Vzhľadom na záver o nedostatku svojej právomoci na konanie, ku ktorému dospel krajský súd, nebolo dôvodné, aby súd skúmal podmienky na oslobodenie od súdnych poplatkov. Ak nie je daná právomoc súdu na konanie vo veci, potom neexistuje ani zákonný podklad na prípadné uloženie poplatkovej povinnosti a v tejto súvislosti teda ani nie je dôvod rozhodovať o splnení podmienok na oslobodenie od p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osobnými údajmi sú údaje, právo na ochranu súkromia
Právna veta: Súčasťou práva na ochranu súkromia je aj ochrana osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov stanovuje zákona č. 428/2002 Z. z. tak, že osobným údajom je informácia týkajúca sa fyzickej osoby, ktorá je „určená“ alebo „určiteľná“, resp. ktorá je na základe určitého súboru rôznych údajov konkrétne identifikovateľná a nezameniteľná s inou osobou. Ak žiadateľ požiada o sprístupnenie informácií o sprístupnenie dokumentov obsahujúcich informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, povinná osoba ich podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: jedno prerušenie na každý 30 – minutový úsek., dôkazná moc verejnej listiny, písomný záznam o vykonanom procesnom úkone, prerušovanie vysielania spravodajského programu alebo audiovizuálneho programu televíznou reklamou alebo telenákupom, zápisnica spísaná správnym orgánom
Právna veta: 1) V citovanej právnej úprave zákonodarca ustanovuje, že správny orgán spisuje zápisnicu pri ústnom podaní, pri dôležitom úkone v konaní, pri ústnom pojednávaní a ak vo veci koná a rozhoduje kolektívny správny orgán pri hlasovaní. Podľa okolností prípadu je na zvážení správneho orgánu, ktoré úkony v konaní bude považovať za dôležité, čo vyplýva z dikcie zákonom stanovenej „najmä“. Zápisnica predstavuje písomný záznam o vykonanom procesnom úkone, resp. konaní o jeho výsledkoch, ktorý vyhotovuje zamestnanec správneho orgánu. Dôležitosť zápisnice spočíva v tom, že má dôkaznú moc verejnej l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
Právna veta: Z predloženého administratívneho spisu je zrejmé, že žalobca pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nesprávne použil osobitnú úpravu dane stanovenú v § 66 zákona o DPH. V dôsledku toho nesprávne určil základ dane ako rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou zníženou o daň. Nesprávnu úpravu dane použil žalobca napriek tomu, že z predložených faktúr od rakúskeho dodávateľa jasne vyplýva že v štáte dodania ( v Rakúsku) sa jedná o tovar oslobodený od dane (poznámka na faktúre o tom, že sa jedná o dodávku oslobodenú od dane). Nakoľko sa jednalo o intrakomunitárnu dodávku, t. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: negatívny výpis z registra trestov, žiadateľ, ktorý bol v minulosti právoplatne odsúdený za trestný čin , preukázateľné spochybnenie čestného a svedomitého plnenia povinnosti advokáta, bezúhonnosť ako predpoklad zápisu do zoznamu advokátskych koncipientov
Právna veta: Zo zákona o advokácii vyplýva povinnosť Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK“) zapísať do zoznamu advokátskych koncipientov každého žiadateľa, ktorý splní zákonnom stanovené podmienky. Rovnako však z tohto ustanovenia vyplýva, že posudzovanie jednej z podmienok, bezúhonnosti, je prísne a neobmedzuje sa len na negatívny výpis z registra trestov ako je tomu u väčšiny iných zamestnaní alebo povolaní, pri ktorých sa preukazovane bezúhonnosti taktiež vyžaduje, ale zisťuje sa jednak z odpisu registra trestov a dokonca podľa § 3 ods. 4 zákona o advokácii za nesplnenie podmienky bezúho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: označenie skutočného dodávateľa, povinnosť daňového subjektu preukázať všetky tvrdené skutočnosti, dokazovanie zo strany správcu dane , dôkazné bremeno daňového subjektu pri uplatnení práva na odpočítanie dane
Právna veta: V tejto súvislosti najvyšší súd poukazuje na rozsudok najvyššieho súdu vo veci sp. zn. 2Sžf/4/2009 z 23.06.2010 v spojení s rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. III. ÚS 78/2011-17 z 23.02.2011, z odôvodnenia ktorého vyplýva, že: „Dôkazné bremeno je na daňovom subjekte - žalobcovi (§ 29 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. v spojení s § 49 ods. 2, § 51 zákona č. 222/2004 Z.z.). Primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno na strane daňového subjektu - žalobcu, ktorý disponuje svojim právom uplatniť si za zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet dane z pridane ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, sťažnosť obvinenej, obvinená ako mediálne známa osoba, predĺženie lehoty trvania väzby obvinenej, návrh obvinenej na odňatie a prikázanie veci, neodňatie trestnej veci, zločin neodvedenia dane a poistného
Právna veta: Nech akokoľvek médiá o trestných veciach informujú, sudca musí vo veci rozhodnúť nestranne, v súlade so zákonom, inak nemôže vykonávať funkciu sudcu, lebo by nespĺňal predpoklady na jej výkon. Len konkrétne skutočnosti vzťahujúce sa na vzťah sudcu k prejednávanej veci alebo osobám uvedeným v § 31 ods. 1 Tr. por., predovšetkým k stranám v konaní, ktoré by vyvolávali pochybnosť o jeho nezaujatosti, by odôvodňovali jeho vylúčenie z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci, ktorá mu bola pridelená na prejednanie. KRÁTKE ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAVU V danej veci Krajský súd v Košiciach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účelnosť trov vynaložených na uplatňovanie alebo bránenie práva, rozhodovanie o náhrade trov konania, priznanie náhrady trov konania v konaní úspešnému účastníkovi, povinnosť nahradiť trovy konania, odmena za zastupovanie, trovy konania podľa § 137 OSP
Právna veta: Niet pochýb o tom, že trovami konania v zmysle ustanovenia § 137 O. s. p. je (okrem iného) aj odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát. Ide pritom o trovy, ktoré vznikli účastníkovi konania od momentu začatia konania do jeho skončenia. Rozhodovanie o náhrade trov konania je integrálnou súčasťou súdneho konania ako celku. Z hľadiska kritérií spravodlivého procesu môže nadobudnúť relevantnú dimenziu vtedy, ak by ustanovenia, ktoré upravujú rozhodovanie o náhrade trov konania boli interpretované a aplikované ľubovoľne, svojvoľne alebo v zjavnom rozpore s princípmi spravodlivosti. Pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, § 31 ods. 1 Tr. por., právo obvineného na zákonného sudcu, sudkyňa ako bývalá kolegyňa svedka, nevylúčenie sudkyne z vykonávania úkonov trestného konania, oznámenie zaujatosti sudkyne, pokračovací zločin prijímania úplatku
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, nevyužitie práva na obhajobu, úmysel odcudziť motorové vozidlo, nesúhlas s právnou kvalifikáciou skutku, námietka nenaplnenia pojmových znakov skutkovej podstaty trestného činu krádeže, zadržanie príslušníkmi polície, pokus o krádež vozidla, prečin krádeže spolupáchateľstvom v štádiu pokusu, znalecký posudok, nenaplnenie dôvodov dovolania uplatnených obvineným, dovolania obvinených
Právna veta: Dovolací súd konštatuje, že v posudzovanej veci konanie páchateľov nemožno právne kvalifikovať ako trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 Trestného zákona, pretože tomu nezodpovedá priebeh skutkového deja ustálený vyhodnotením vykonaných dôkazov. Objektom trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla je vlastníctvo veci, pokiaľ ide o oprávnenie vec užívať a mať ju v držbe. Ide o tzv. krádež úžitku formou zmocnenia sa cudzieho motorového vozidla s úmyslom odviezť sa a potom ho opustiť. Predmetom útoku je cudzie motorové vozidlo malej h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krutosť, bezohľadnosť, bolestivosť , fyzické alebo psychické utrpenie, zlé zaobchádzanie v konkrétnom prípade s blízkou osobou , trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby
Právna veta: Trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 Tr. zák. je zločinom. Zo subjektívnej stránky sa vyžaduje úmysel páchateľa vo forme (aktívneho) konania (komisívny delikt) alebo opomenutia (omisívny delikt), prípadne ich kombinácie. Týranie je zlé zaobchádzanie v konkrétnom prípade s blízkou osobou (manželkou), vyznačujúce sa vyšším stupňom hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalosťou, ktoré táto osoba pociťuje ako ťažké príkorie. Nevyžaduje sa, aby u zverenej osoby vznikli následky na zdraví (čo ako vyplýva zo skutkovej vety v konkrétnej trestnej veci naplnené kladne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie ustanovení o povinnej obhajobe, zásadné porušenie práva na obhajobu
Právna veta: Zásadným porušením práva na obhajobu (§ 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.) sa rozumie
najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe alebo stav, keď obvinený po určitú časť
trestného konania nemal obhajcu napriek tomu, že ho mal mať, keď orgány činné v trestnom
konaní alebo súd, v tomto čase skutočne vykonávali úkony trestného konania, ktoré smerovali
k vydaniu meritórneho rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté dovolaním.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na dávku garančného poistenia, podmienky pre priznanie dávky garančného poistenia, výška dávky garančného poistenia
Právna veta: V prerokúvanom prípade odvolací súd so zreteľom na obsah správnych spisov konštatuje, že správny výklad ustanovenia § 103 ods. 2 ZoSP spočíva jednak v pochopení, že toto ustanovenie upravuje výšku dávky a nie podmienky pre jej priznanie a jednak v tom, že výkladom zákona nemožno rozširovať podmienky pre priznanie toho ktorého inštitútu v ňom uvedeného. Ak sú podmienky pre priznanie dávky garančného poistenia ustanovené v § 102, nemožno z ustanovenia § 103 pridávať ďalšie podmienky zákonodarcom nevyrieknuté. Ustanovenie § 18 ods. 3 ZoSP stanovuje, že nárok na dávku garančného poistenia z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: penále ako príslušenstvo prihlásených pohľadávok , rozhodnutie príslušného správneho orgánu, reštrukturalizačný plán, súdne schválenie konsenzu medzi veriteľom a dlžníkom, povinnosť fyzických a právnických osôb zaplatiť penále, povinnosť Sociálnej poisťovne odpísať pohľadávku alebo jej neuhradenú časť v dôsledku reštrukturalizácie, reštrukturalizácia
Právna veta: 1) Je jednoznačné, že aj zák. č. 461/2003 Z.z. obsahuje úpravu (najmä § 224) týkajúcu sa uspokojenia pohľadávok Sociálnej poisťovne ako veriteľa, avšak iba v individuálnej rovine. Preto je možné charakterizovať zák. č. 7/2005 Z.z. ako špeciálny právny predpis pre oblasť sociálneho poistenia týkajúci sa vymáhania a uspokojovania pohľadávok dlžníka úplatku... Najvyšší súd na tomto mieste zdôrazňuje, že veriteľ je oprávnený, t.j. má možnosť sa rozhodnúť, či v zmysle § 11 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. podá návrh na vyhlásenie konkurzu so všetkými z toho dispozitívneho úkonu pre neho vyplývajúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právne relevantné získanie pozemkov na záhradkárske účely, zmluva o dočasnom užívaní pozemku, zriadená záhradková osada
Právna veta: Zákon č. 64/1997 Z.z. presne špecifikuje podmienky, ktoré musia byť kumulatívne splnené na to, aby sa jednalo o „zriadenú záhradkovú osadu“ v zmysle zákona, v ktorej možno vysporiadať vlastníctvo k pozemkom na základe návrhu podaného v zmysle zákona č. 64/1997 Z.z. Zriadenou záhradkovou osadou sa v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. rozumie záhradková osada zriadená do 24. júna 1991 na pozemkoch, ku ktorým bola uzavretá zmluva o dočasnom užívaní pozemku (tzv. „veľká zmluva“) medzi záhradkárskou organizáciou, alebo jej členom a poľnohospodárskou organizáciou alebo inou organizáciou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: hodnovernosť odborníkov, zdravotná starostlivosť poskytnutá v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy, prítomnosť externe prizvaných osôb , námietky k protokolu, ustanovenie znalca z dôvodu potreby odborného posúdenia skutočností, oprávnenie vyjadriť sa k podkladom protokolu , povinnosť osoby oprávnenej na výkon dohľadu vyhotoviť protokol o vykonanom dohľade
Právna veta: 1) Nakoľko protokol je výsledkom vykonaného dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, potom osoba oprávnená na výkon dohľadu (v zmysle legislatívnej skratky zavedenej v texte ustanovenia § 43 ods. 4 zák. č. 581/2004 Z.z. nie je tým myslený žalovaný, ale zamestnanci úradu a prizvané osoby) je zaťažená povinnosťou v zmysle § 45 ods. 2 zák. č. 581/2004 Z.z. vyhotoviť zápisnicu, ktorým obsahom je opis prerokovania námietok k protokolu, a táto zápisnica (príloha č. 58 priloženého správneho spisu) aj časovo ukončuje proces dohľadu (§ 47 ods. 4 zák. č. 581/2004 Z.z.). ...Avšak subsidi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základné zásady rozhodovania o náhrade trov konania, možnosť nepriznať náhradu trov konania úspešnému účastníkovi, moderačné právo súdu, náhrada trov konania v sporovom konaní
Právna veta: V sporovom konaní (v danom prípade ide o také konanie) sa otázka náhrady trov konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci (§ 142 ods. 1 O.s.p.) a princípom procesného zavinenia na zastavení konania (§ 146 ods. 2 veta prvá O.s.p.). Len výnimočne môže súd v konaní (procesne) úspešnému účastníkovi nepriznať náhradu trov konania. Občiansky súdny poriadok v § 150 ods. 1 O.s.p. priznáva súdu moderačné právo zmierniť dôsledky (dopady) ustanovení upravujúcich náhradu trov konania. Pokiaľ sú splnené predpoklady uvedené v tomto ustanovení, môže súd výnimočne nepriznať náhradu trov konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7
Kľúčové slová: dôvody dovolania, znalec z odboru psychológie, námietka znaleckého posudku, jediný priamy dôkaz - výpoveď poškodeného, rozhodnutie o vine obvineného, námietka nenaplnenia pojmových znakov skutkovej podstaty trestného činu, správnosť a úplnosť zisteného skutku, hodnotenie dôkazov, nepodmienečný trest odňatia slobody, prečin nebezpečného vyhrážania, dovolanie obvineného prostredníctvom obhajcu
Právna veta: Jedna zo základných zásad dovolacieho konania je vyjadrená v ustanovení § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku, že správnosť a úplnosť zisteného skutku (ako ho zistili súdy na hlavnom pojednávaní, resp. v odvolacom konaní) najvyšší súd nemôže skúmať a meniť. Podstatou správnej právnej kvalifikácie je, že skutok ustálený súdmi v pôvodnom konaní bol subsumovaný pod správnu skutkovú podstatu trestného činu upravenú v Trestnom zákone. Len opačný prípad (nesprávna subsumpcia) odôvodňuje naplnenie dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku. Vykonávanie dôkazov a ich hodnoten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7
Kľúčové slová: trvanie väzby, dôvody väzby, rozhodovanie o dôvodnosti predĺženia lehoty, dôvody preventívnej väzby u obvineného, zamietnutie žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, pokus obzvlášť závažného zločinu podvodu, obava z pokračovania trestnej činnosti obvineného, znalecký posudok, predĺženie lehoty trvania väzby, sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR
Právna veta: Z ustanovenia § 76 ods. 3 Tr. por. vyplýva, že na rozhodnutie o predĺžení lehoty trvania väzby - nad rámec základnej lehoty sa okrem všeobecných predpokladov pre vzatie do väzby (§ 71 Tr. por.) vyžaduje splnenie tiež ďalších dvoch materiálnych podmienok, a to že nebolo možné pre obtiažnosť veci alebo z iných závažných dôvodov trestné stíhanie skončiť a prepustením obvineného na slobodu hrozí, že bude zmarené alebo podstatne sťažené dosiahnutie účelu trestného konania.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, neodňatie trestnej veci, delegácia veci, námietka zaujatosti všetkých sudcov príslušného súdu, zaujatosť sudcov, sťažnosť obvineného, žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, prečin porušovania domovej slobody, návrh obvineného na odňatie a prikázanie veci, prečin krádeže
Právna veta: Pri úvahách, či sú v konkrétnom prípade dané dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, treba hodnotiť všetky okolnosti odôvodňujúce takýto postup vo vzájomnej súvislosti a pri posudzovaní ich opodstatnenosti a závažnosti treba prihliadať aj na význam zákonných ustanovení o príslušnosti súdov a sudcov. Ústavným zákonom zo dňa 9. januára 1991, číslo 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd a tiež prijatím Ústavy Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. októbra 1992 výrazne stúpol význam ustanovení o príslušnosti súdov a sudcov. Vyplýva to z článku 38 ods. 1 Listiny a člá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie slobody, nesprávne uložený trest, námietka obvineného voči jeho zaradeniu do druhej nápravnovýchovnej skupiny, úhrnný nepodmienečný trest odňatia slobody, trestný čin násilia, porušenie zákona v neprospech obvineného, nesprávny postup súdu, dovolanie obvineného, nesprávne právne posúdenie veci , trestný čin ublíženia na zdraví
Právna veta: Ako vyplýva z ustanovenia § 39a ods. 2 písm. b/ Tr. zák., súd obvineného zaradí do druhej nápravnovýchovnej skupiny, ak bol v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinné osoby, informačný filibustering, nevyhovenie žiadosti o sprístupnenie informácií, odvolanie žalobcu, zákon o slobode informácií, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Zákon o slobode informácií neobsahuje vo svojich ustanoveniach legálnu definíciu zneužitia práva. Zákaz zneužívania výkonu práva je však jedným z ústavných princípov právneho štátu, ktoré ústava implicitne obsahuje v čl. 1 ods. 1. Zneužitie práva v oblasti práva na informácie je v zásade individuálnou situáciou, kedy v rámci správnej úvahy a v rámci úvahy súdu existuje dostatočný počet indícií, že cieľom žiadosti o informácie nie je reálny záujem získať informáciu. Je potrebné odlišovať tento reálny záujem, ktorý súvisí s vážnosťou prejavenej vôle žiadateľa. Existenciu tohto reálneho záujmu, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: viazanosť súdu rozsahom tvrdení uvedených v žalobe , možnosť rozšíriť rozsah napadnutia rozhodnutia, koncentračná zásada v rámci konania o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, lehota na podanie žaloby o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Súd v správnom súdnictve preskúmava rozhodnutie a postup orgánu verejnej správy predovšetkým v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe t.j. v medziach žaloby (§ 250j ods. 1 a 2 O.s.p.). Rozsahom tvrdení uvedených v žalobe je súd viazaný a nemôže ho prekročiť. Tu platí v správnom súdnictve koncentračná zásada, keď žalobca môže žalobné dôvody síce meniť, avšak rozširovať ich môže len do konca lehoty na podanie žaloby. Po uplynutí tejto lehoty už nie je možné v priebehu konania vznášať ďalšie námietky a výhrady proti žalobou napadnutému rozhodnutiu, a to ani v duplike na vyjadrenie žalované ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zásada legality , viazanosť správcu dane právnym názorom odvolacieho daňového orgánu, štádium vyrubovacieho konania, možnosť odvolacieho orgánu rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie a rozhodnutie
Právna veta: ...podľa citovaného ustanovenia odvolací orgán v rámci odvolacieho konania môže výsledky daňového konania doplňovať, odstraňovať chyby konania alebo toto doplnenie alebo odstránenie chýb uložiť správcovi dane s určením primeranej lehoty. Avšak nie je uvedený postup povinný dodržať, tzn. ak v závislosti od okolností konkrétneho prípadu tento postup nevyužije a rozhodne spôsobom podľa § 48 ods. 5 zákona o správe daní, teda prvostupňové správne rozhodnutie zruší a vec vráti na ďalšie konanie a rozhodnutie, bude to postup v súlade so zásadou legality, ktorej porušenie žalobca napádal. Ak je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť správneho orgánu odôvodniť dôvod a výšku uloženej pokuty, povinnosť správneho orgánu vysvetliť, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, voľná úvaha správneho orgánu, určenie výšky pokuty Štátnou energetickou inšpekciou
Právna veta: „Voľná úvaha pri rozhodovaní o výške pokuty za správny delikt je myšlienkový proces, v rámci ktorého má správny orgán zvažovať závažnosť porušenia právnych predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu protiprávneho konania, jeho následky, dobu protiprávnosti tak, aby uložená sankcia spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel.“ Senát odvolacieho súdu sa stotožnil s odôvodnením rozsudku súdu prvého stupňa s tým, že v zmysle ustálenej judikatúry (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3SžoKS/64/2006, sp. zn. 5Sžo/204/2010) je nevyhnutné, aby správny orgán odôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť podniku v lehote 60 dní predložiť úradu referenčnú ponuku veľkoobchodného prístupu k infraštruktúre siete, určenie lehoty orgánom, ktorý uskutočňuje výkon rozhodnutia, určenie významného podniku, postupné ukladanie povinností, lehota na plnenie
Právna veta: Právne vzťahy, ktoré vznikli v čase platnosti a účinnosti zmeneného alebo zrušeného právneho predpisu,sa naďalej spravujú týmto právnym predpisom, ak novší právny predpis neustanovuje inak.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: Vyrubovacie konanie, platobný výmer, dodatočný platobný výmer
Právna veta: 1. Účastník má právo využiť riadny opravný prostriedok sodkladným účinkom právoplatnosti avykonateľnosti prvostupňového správneho rozhodnutia, preto nemožno za ukončenie vyrubovacieho konania považovať vydanie alebo len doručenie platobného výmeru účastníkovi konania. 2. Aj keď oznámenie ozamietnutí odvolania nemá formálne náležitosti rozhodnutia vydaného vadministratívnom konaní, svojimi procesnými dôsledkami významne zasahuje do ústavne chráneného práva účastníka konania na prejednanie veci, preto je takéto oznámenie ibez formálnych znakov roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyvodenie záveru o prípustnosti dovolania, posúdenie rozhodnutia z hľadiska úplnosti alebo správnosti skutkových a právnych záverov, posúdenie napadnutého rozhodnutia a konania v dovolacom konaní, neprípustné dovolanie, mimoriadne opravné prostriedky
Právna veta: Základná idea mimoriadnych opravných prostriedkov vychádza z toho, že právna istota a stabilita nastolené právoplatným rozhodnutím sú v právnom štáte narušiteľné len mimoriadne a výnimočne. Úspešné uplatnenie tohto mimoriadneho opravného prostriedku dovolateľom je podmienené (primárnym) záverom dovolacieho súdu, že dovolanie je procesne prípustné a až následným (sekundárnym) záverom dovolacieho súdu, že tento opravný prostriedok je aj opodstatnený. Pokiaľ dovolací súd nedospeje k uvedenému (primárnemu) záveru, platná právna úprava mu neumožňuje postúpiť v dovolacom konaní ďalej a pristú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poznatky potrebné na rozhodnutie vo veci, právomoc posúdiť dôkazy na zistenie skutkového stavu, právomoc konať o veci, dokazovanie
Právna veta: Dokazovaním je časť občianskeho súdneho konania, v rámci ktorej si súd vytvára
poznatky, potrebné na rozhodnutie vo veci. Právomoc konať o veci, ktorej sa návrh týka,
v sebe obsahuje právomoc posúdiť to, či a aké dôkazy na zistenie skutkového stavu
sú potrebné a akým spôsobom sa zabezpečí dôkaz na jeho vykonanie (I. ÚS 52/03).
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vyplácanie nárokov uznaných alebo prisúdených súdom, rozhodovanie o nárokoch z poistenia, výkon poistenia zo zodpovednosti zamestnávateľov za škodu, nárok na jednorazové odškodnenie
Právna veta: „Nárok na jednorazové odškodnenie pozostalých z titulu pracovného úrazu, utrpeného pred 01. januárom 2004, je nárokom z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý bol do 31. decembra 2003 upravený Zákonníkom práce. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý nadobudol účinnosť dňom 01. januára 2004, upravuje v § 94 a nasl. nároky na jednorazové odškodnenie z titulu pracovného úrazu, utrpeného najskôr dňom 01. januára 2004. Zo žiadneho ustanovenia tohto zákona nevyplýva, že by o nároku na jednorazové odškodnenie podľa § 208 Zákonníka práce mala rozhodovať Sociálna poisťovňa. Také oprávnenie S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, právo na náhradu trov konania , smrť dlžníka alebo veriteľa
Právna veta: Smrťou poškodeného zaniká jeho právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia v rozsahu, v ktorom nebolo za života poškodeného uspokojené, nezaniká ale právo na zaplatenie sumy prisúdenej poškodenému ako náhrada trov konania, v ktorom sa domohol náhrady za vytrpenú bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: prípustnosť a účinok §368, dôvody dovolania, rozsudky NSSR, odmietnutia dovolania obvinenej, dovolanie obvinenej, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, obvinená starostka obce, poberanie odmeny bez schválenia obecným zastupiteľstvom, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, prečin podvodu
Právna veta: Podľa § 368 ods. 1 Tr. por. dovolanie možno podať proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon, alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371 Tr. por. Ustanovenie § 368 ods. 2 Tr. por. špecifikuje - konkretizuje tieto právoplatné rozhodnutia, pričom spoločným znakom všetkých týchto rozhodnutí je, že ide o meritórne rozhodnutia, teda rozhodnutia vo veci samej, ktorými sa trestné stíhanie obvineného končí. Uznesenie odvolacieho súdu, ktorým tento ruší rozsudok prvostupňového súdu a vec mu vracia na nové p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o dovolaní na neverejnom zasadnutí, dôvody dovolania, nevyužitie práva podať riadny opravný prostriedok, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá každého druhu, dychová skúška na alkohol, trestný rozkaz, odmietnutie dovolania obvineného, prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
Právna veta: Podľa § 372 ods. 1 Trestného poriadku oprávnené osoby, okrem ministra spravodlivosti môžu podať dovolanie len vtedy, ak využili svoje zákonné právo podať riadny opravný prostriedok a o ňom bolo rozhodnuté. Podľa § 382 písm. d/ Trestného poriadku dovolací súd na neverejnom zasadnutí uznesením, bez preskúmania veci, odmietne dovolanie, ak nie sú splnené podmienky dovolania podľa § 372 Tr. por.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 7/2014
Kľúčové slová: rozsah pôsobnosti zákon č. 549/2011, obchodovanie s ľuďmi, trestný čin pašovania ľudí do Veľkej Británie za účelom sexuálneho vykorisťovania, sexuálny trestný čin, občan SR vo výkone trestu odňatia slobody vo Veľkej Británii, splnená podmienka pre uznanie rozhodnutia, súhlas odsúdenej osoby, uznanie cudzozemského rozhodnutia
Právna veta: Ako vyplýva z osvedčenia Ministerstva spravodlivosti Veľkej Británie z 12. júla 2013 (č.l. 8), z časti h/ bod 2/, trestné činy pašovanie ľudí do Spojeného kráľovstva za účelom sexuálneho vykorisťovania - v rozpore s § 57 ods. 1 a/ Zákona o sexuálnych trestných činoch z r. 2003, obchodovanie s ľuďmi v rámci Spojeného kráľovstva za účelom sexuálneho vykorisťovania - v rozpore s 58 ods. 1 a/ Zákona o sexuálnych trestných činoch z r. 2003, obmedzenie osobnej slobody (trestný čin podľa Zvykového práva), nútenie k detskej prostitúcii alebo pornografii - v rozpore s 48 ods. 1 Zákona o sexuálnych tre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, iný než spotrebiteľský právny vzťah, zrušenie rozhodcovského rozsudku pre neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, rozhodcovské konanie
Právna veta: Pokiaľ sa rozhodcovské konanie týka sporu z iného, než spotrebiteľského právneho
vzťahu, ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní, ktoré umožňujú účastníkovi tohto
konania, aby namietal nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre neexistenciu alebo
neplatnosť rozhodcovskej zmluvy (§ 21 ods. 2) a aby žalobou podanou na príslušnom súde sa
domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku pre neplatnosť rozhodcovskej zmluvy (§ 40
ods. 1 písm. c/), vylučujú skúmanie právomoci rozhodcovského súdu v exekučnom konaní.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, dôvodný návrh na delegáciu veci, obvinený ako zdravotne ťažko postihnutá osoba (hluchý), nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, inštitút odňatia a prikázania veci, návrh samosudcu okresného súdu na odňatie a prikázanie veci inému súdu, prečin zanedbania povinnej výživy
Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (článok 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) je výnimočným opatrením, a preto ho možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. I keď zákonodarca tieto dôležité dôvody taxatívne
nevymedzuje, je treba za ne považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnom prípade umožnia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania a splnenie jeho účelu iným súdom toho istého druhu a stupňa, než súdom miestne príslušným.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: návrh na začatie konania podľa zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, poplatok za podanie návrhu , prerušenie konania podľa OSP, účastníci konania, právo na spravodlivý súdny proces, ústavnosť ustanovenia Zákona o dani z príjmov, ústavne konformný výklad právnej normy, prerušenie konania, návrh účastníka na prerušenie konania a na podanie návrhu o súlade právnych predpisov na ústavný súd
Právna veta: 1) Ustanovenie § 109 ods. 1 písm. b) OSP nezakladá nárok účastníka konania, aby sa všeobecný súd vždy stotožnil s jeho názorom, že všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa týka veci, je v rozpore s ústavou, zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Rozhodujúce je, či všeobecný súd sám dospeje k záveru o možnom nesúlade právneho predpisu. Všeobecný súd takto nie je povinný vyhovieť návrhu účastníka na prerušenie konania a na podanie návrhu o súlade právnych predpisov na ústavný súd podľa § 109 ods. 1 písm. b) OSP. Rovnako tak, ak všeobecný súd preruší konanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, trovy exekúcie znáša oprávnený, trovy konania v spoločnom konaní, posudzovanie problematiky trov konania, zrušenie napádaného výroku o trovách konania, porušenie práva na súdnu ochranu extrémnym spôsobom, pochybenia pri rozhodovaní o náhrade trov konania, právo na zákonného sudcu, budúce trovy konania, správanie sa účastníka v konaní o náhrade trov konania, povinnosť platiť trovy konania, rozhodnutie o trovách konania
Právna veta: 1) Vo všeobecnosti platí, že pochybenia pri rozhodovaní o náhrade trov konania spravidla nedosahujú samy osebe takú intenzitu, na základe ktorej možno vysloviť porušenie základných práv a slobôd, akokoľvek sa môže účastníka konania citeľne dotknúť. Ústavný súd pri posudzovaní problematiky trov konania, t. j. problematiky vo vzťahu k predmetu konania pred všeobecnými súdmi vedľajšej, postupuje nanajvýš zdržanlivo, a k zrušeniu napádaného výroku o trovách konania sa uchýli iba výnimočne, napr. keď zistí, že došlo k porušeniu práva na súdnu ochranu extrémnym spôsobom, alebo že bolo zasiahnuté aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, rodičovské práva a povinnosti, podstatné veci súvisiace s výkonom rodičov­ských práv a povinností, ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine, právo na spravodlivé súdne konanie, rozhodovanie o výživnom, neprimerané majetkové riziká, príjmové a majetkové pomery, skúmanie pomerov povinného rodiča, oprávnenie ústavného súdu nahradiť právny názor súdu
Právna veta: 1) Ako z citovaných ustanovení zákona o rodine vyplýva, rozhodovanie o výživnom a najmä skúmanie pomerov povinného rodiča nie je vždy mechanické a súdu umožňuje odchýliť sa od povinným rodičom preukazovaných skutočností, prípadne tieto nezohľadniť. Takto postupovali súdy aj v právnej veci sťažovateľa, pričom skutočnosť, že on sám sa s ich právnym názorom nestotožňuje, nemôže, ako už bolo uvedené, samo osebe viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti tohto názoru a nezakladá ani oprávnenie ústavného súdu nahradiť ich právny názor svojím vlastným (m. m. II. ÚS 134/09, I. ÚS 417 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: skúmanie podmienok konania, rozhodnutie o odvolaní, prístup k súdu a spravodlivosti, nesprávny úradný postup, nedostatok právomoci najvyššieho súdu na konanie o dovolaní, dovolanie proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ústavná konformita názoru najvyššieho súdu, výrok uznesenia najvyššieho súdu, procesná neprípustnosť dovolania
Právna veta: Aj ústavný súd už vo svojej rozhodovacej praxi konštatoval ústavnú konformitu názoru najvyššieho súdu, podľa ktorého je dovolanie proti právoplatnému rozhodnutiu súdu podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku neprípustné (II. ÚS 65/2010, IV. ÚS 208/08, IV. ÚS 274/09 a ďalšie)...............2) Z citovaného ustanovenia i judikatúry vyplýva, že najvyšší súd nemá právomoc konať o dovolaní podanom proti rozhodnutiu najvyššieho súdu v ktoromkoľvek z konaní podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Nejde tu teda o procesnú neprípustnosť dovolania, ale o nedostatok právomoci najvyšš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: predloženie veci na ďalšie konanie, účinná ochrana práv a právom chránených záujmov sťažovateľa , konanie o ústavnej sťažnosti, uplatnenie právomocí ústavného súdu je viazané na splnenie viacerých náležitostí návrhu na začatie konania , formálne a vecné náležitosti návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom, tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, Dôsledné využitie všetkých právnych prostriedkov, Úkony subjektívne spôsobilé vyvolať nielen začatie konania, Zákonom ustanovené náležitosti úkonov, denegatio iustitiae, práva a povinnosti advokáta
Právna veta: 1) Podľa § 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov advokát je povinný dôsledne využívať všetky právne prostriedky, a takto chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta. Tieto povinnosti advokáta vylučujú, aby ústavný súd nahradzoval úkony právnej služby, ktoré je povinný vykonať advokát tak, aby také úkony boli subjektívne spôsobilé vyvolať nielen začatie konania, ale aj prijatie sťažnosti na ďalšie konanie, ak sú na to splnené zákono ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: porušenie základných práv a slobôd, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, právo na primerané finančné zadosťučinenie, Spravodlivé finančné zadosťučinenie, Cieľ finančného zadosťučinenia, Určenie finančného zadosťučinenia, Dovŕšenie ochrany porušeného základného práva, denegatio iustitiae, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného základného práva v prípadoch, v ktorých sa zistilo, že k porušeniu došlo spôsobom, ktorý vyžaduje nielen vyslovenie porušenia, prípadne príkaz na ďalšie konanie bez pokračujúceho porušovania základného práva (IV. ÚS 210/04). Podľa názoru ústavného súdu v tomto prípade prichádza do úvahy priznanie finančného zadosťučinenia. Pri určení finančného zadosťučinenia ústavný súd vychádza zo zásad spravodlivosti aplikovaných Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý spravodlivé finančné zadosťučinenie podľa čl. 41 dohovoru priznáva so zr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: platenie trov konania, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, judikát ústavný súd, denegatio iustitiae, Účinné právne prostriedky, Podanie dovolania, Prístup k súdu, Obsah sťažnosti podanej ústavnému súdu, Zásadné námietky
Právna veta: 1) Podľa ustáleného právneho názoru ústavného súdu účelom práva na súdnu a inú právnu ochranu vrátane práva na spravodlivé konanie je zaručiť každému prístup k súdu. Tomu zodpovedá povinnosť všeobecného súdu vo veci konať a rozhodnúť (II. ÚS 88/01). Základné právo na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru všeobecný súd nemôže porušiť, ak koná vo veci v súlade s procesnoprávnymi predpismi upravujúcimi postupy v občianskoprávnom konaní. Podľa názoru ústavného súdu je v posudzovanom prípade zrejmé, že napadnutým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: účastníci, možnosti obrany účastníka konania, povinnosť zabezpečiť možnosť na uplatnenie práv sťažovateľa, následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí, konanie vo veci starostlivosti o maloleté dieťa, právo na tlmočníka do posunkovej reči, základné právo na rovnosť účastníkov konania, pribratý tlmočník posunkovej reči, odobratie a odovzdanie dieťaťa, sťažovateľ, ktorý je nepočujúci, tlmočník do posunkovej reči, predbežné opatrenie súdu
Právna veta: 1) Vzhľadom na závažnosť predmetu vykonávacieho konania (odobratie a odovzdanie dieťaťa), osobu sťažovateľa, ktorý je sluchovo postihnutý – nepočujúci, a skutočnosť, že v prebiehajúcich konaniach pred okresným súdom bol pribratý tlmočník posunkovej reči, ústavný súd nemal pochybnosť o potrebe pribratia tlmočníka aj na účely vykonávacieho konania, a to aj napriek tomu, že sťažovateľ pri výkone právoplatného rozhodnutia okresného súdu vyjadril posunkom súhlas s tým, že vie čítať a písať. V okolnostiach prípadu okresný súd pri realizovaní výkonu rozhodnutia nezohľadnil špecifiká tohto úkonu, poča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: subjektivita na podanie sťažnosti, návrh na začatie konania, Súčasť iného druhu konania pred ústavným súdom, Sťažnosti fyzických osôb a právnických osôb, Opodstatnené návrhy na začatie konania, Návrh oprávnených subjektov, Ústavná a zákonná úprava konaní pred ústavným súdom, denegatio iustitiae, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: 1) Ústavný súd vo svojej judikatúre (I. ÚS 23/99, I. ÚS 29/99) uviedol, že každé z konaní pred ústavným súdom možno začať len ako samostatné konanie a len na návrh oprávnených subjektov, a preto žiadne z nich nemôže tvoriť súčasť iného druhu konania pred ústavným súdom. Ústavná a zákonná úprava konaní pred ústavným súdom ich koncipuje výlučne ako samostatné konania a nepripúšťa možnosť uskutočniť ich aj v rámci a ako súčasť iného druhu konania (konaní) pred ústavným súdom. Vychádzajúc z uvedeného za opodstatnené návrhy na začatie konania pred ústavným súdom (vrátane sťažností fyzických osôb a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch, zamietnutie návrhu na povolenie obnovy konania, rozhodnutie o právach a záväzkoch občianskoprávneho charakteru, mimoriadne a opravné prostriedky podľa OSP, povolenie obnovy konania, trestné obvinenie, obnova konania , právo na spravodlivý proces, osobná sloboda jednotlivca
Právna veta: 1) Vo vzťahu k namietanému porušeniu práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ústavný súd poukazuje aj na doterajšiu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), z ktorej možno vyvodiť, že pod ochranu čl. 6 ods. 1 dohovoru nespadá konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch, za ktoré treba bezpochyby považovať aj obnovu konania (IV. ÚS 382/09, m. m. I. ÚS 5/02 A. B. v. Slovenská republika, rozsudok zo 4. marca 2003 a v ňom odkaz na ďalšiu judikatúru), pretože rozhodnutia o povolení obnovy konania alebo zamietnutí návrhu na povolenie obnovy konania pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné právo na osobnú slobodu, konkrétne spôsoby pozbavenia, resp. obmedzenia osobnej slobody, jednotlivec pozbavený slobody, ochrana jednotlivca proti svojvôli, návrh na povolenie obnovy konania, pozbavenie jeho osobnej slobody výkonom právoplatne uloženého trestu odňatia slobody
Právna veta: 1) Rovnako k namietanému porušeniu čl. 17 ods. 2 ústavy ústavný súd poznamenáva, že uvedené základné právo na osobnú slobodu umožňuje pozbaviť niekoho osobnej slobody iba z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ďalšie odseky čl. 17 ústavy uvádzajú konkrétne spôsoby pozbavenia, resp. obmedzenia osobnej slobody, ktoré sú prípustné len za splnenia ustanovených podmienok. Inými slovami, každé pozbavenie slobody musí byť „zákonné“, t. j. musí byť vykonané „v súlade s konaním ustanoveným zákonom“, a okrem toho každé opatrenie, ktorým je jednotlivec pozbavený slobody, musí byť zlučiteľné s účelom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodcovský súd, vynesenie meritórneho rozhodnutia vo veci samej, konanie o uplatnenej námietke zaujatosti sudcu, vylúčenie rozhodcu z prerokúvania, účastník rozhodcovského konania pred vydaním rozhodcovského rozsudku , právo na spravodlivé súdne konanie, vylúčenie sudcu z prerokúvania a rozhodovania určitej veci
Právna veta: 1) Ústavný súd k okolnostiam sťažovateľovej veci uvádza, že predmet konania o uplatnenej námietke zaujatosti konajúceho sudcu alebo rozhodcu nemožno stotožňovať s predmetom konania, v ktorom dotknutý sudca, respektíve rozhodca koná a rozhoduje. Konanie o uplatnenej námietke zaujatosti spravidla končí rozhodnutím, ktorým konkrétny sudca prípadne rozhodca je alebo nie je vylúčený z prerokúvania a rozhodovania určitej veci. Situácia, v ktorej sa nachádza sťažovateľ, je však odlišná v tom, že ak nedôjde k zaplateniu vyrubeného poplatku, čo sťažovateľ namieta, že je ústavne neudržateľný, pretože pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, judikát ústavný súd, Ochrana individuálnych subjektívnych práv, Poňatie nestrannosti a nepredpojatosti, Existenciu nestrannosti sudcu, účastníci konania, princíp rovnosti účastníkov, nezávislý a nestranný postup súdu, vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
Právna veta: 1) Z judikatúry ústavného súdu vyplýva, že existenciu nestrannosti sudcu treba posudzovať podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na základe osobného presvedčenia a správania konkrétneho sudcu v danej veci a tiež podľa objektívneho hľadiska, teda zisťovaním, či sudca poskytoval dostatočné záruky, aby bola z tohto hľadiska vylúčená akákoľvek oprávnená pochybnosť (III. ÚS 16/00). Obsahom práva na nestranný súd je, aby rozhodnutie v konkrétnej veci bolo výsledkom konania nestranného súdu, čo znamená, že súd musí každú vec prerokovať a rozhodnúť tak, aby proti účastníkovi postupoval nezaujato a n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: Počet konateľov každej spoločnosti s ručením obmedzeným, Spôsob ich konania v mene spoločnosti, Samostatné konanie každého z konateľov, Zakladateľská listina sťažovateľa, Bezvýnimočné spoločné konanie všetkých konateľov, spoločnosť s ručením obmedzeným, konanie v mene právnickej osoby OSP, práva a povinnosti spoločníkov, založenie a vznik spoločnosti, zakladateľská zmluva
Právna veta: 1) Počet konateľov každej spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj spôsob ich konania v mene spoločnosti určujú výhradne spoločníci v spoločenskej zmluve, resp. spoločník v zakladateľskej listine. Bezvýnimočné spoločné konanie všetkých konateľov, resp. samostatné konanie každého z konateľov ustanovené zakladateľskou listinou sťažovateľa je teda prejavom suverénnej a slobodnej vôle spoločníka sťažovateľa, aby konatelia, resp. konateľ pri právnych úkonoch, ktorými zaväzujú spoločnosť, konali práve tak, ako to spoločník vyjadril v zakladateľskej listine.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov súdom, úvahy o pohľadávke z obchodného styku z titulu zvyšku nezaplatenej zmluvnej pokuty zo zmluvy o dielo, platnosť zmluvy o postúpení, princíp nezávislosti súdov , právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnym názormi, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Do práva na spravodlivé súdne konanie nepatrí právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnym názormi, navrhovaním a hodnotením dôkazov. Ústavný súd takisto judikoval (I. ÚS 67/06), že z princípu nezávislosti súdov podľa čl. 144 ods. 1 ústavy vyplýva tiež zásada voľného hodnotenia dôkazov. Pokiaľ všeobecné súdy rešpektujú uvedené ústavné garancie (teda najmä čl. 46 až čl. 50 ústavy), ústavný súd nie je oprávnený znovu „hodnotiť“ hodnotenie dôkazov všeobecnými súdmi, a to dokonca ani vtedy, keby sa s ich hodnotením sám nestotožňoval (napr. IV. ÚS 252/04). ............ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 152 ods. 4 ústavy, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, súd ako sekundárny porušovateľ základných práv a slobôd hmotného charakteru , právo vlastniť a pokojne užívať majetok, právoplatné zamietnutie žaloby, vzájomná reštitučná povinnosť účastníkov, uplatnenie prekážky právoplatne rozhodnutej veci, zachovanie základných práv a slobôd
Právna veta: 1) Ústavný súd vo svojej judikatúre zdôraznil, že všeobecný súd v zásade nemôže byť sekundárnym porušovateľom základných práv a slobôd hmotného charakteru (kam patrí aj právo vlastniť a pokojne užívať majetok), ak toto porušenie nevyplynie z toho, že všeobecný súd súčasne porušil aj ústavno-procesné princípy postupu vyplývajúce z čl. 46 až čl. 48 ústavy (II. ÚS 78/05). Na strane druhej novšia judikatúra ústavného súdu už smeruje aj k posudzovaniu namietaného porušenia hmotných práv v rozhodnutí všeobecného súdu, a to aj bez toho, aby sťažovateľ musel namietať, že všeobecný súd súčasne porušil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zjednocovanie právnych názorov senátov, funkcia štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky , majetkové pomery verejného funkcionára, povinnosť podať Oznámenie verejného funkcionára podľa čl. 7 Ústavného zákona, skončenie verejnej funkcie , verejný funkcionár, ochrana verejného záujmu
Právna veta: 1) Z citovaných ustanovení ústavného zákona o ochrane verejného záujmu vyplýva, že každý verejný funkcionár má povinnosť podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok vždy (periodicky, resp. pravidelne) do 31. marca nasledujúceho roku........2) Pokiaľ navrhovateľ argumentoval tým, že po skončení jeho verejnej funkcie (pozri bod 2) „nemal povinnosť podať Oznámenie verejného funkcionára podľa čl. 7 Ústavného zákona, preto túto povinnosť nemohol porušiť a nemožno mu uložiť sankciu ...“, (bod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, registračná povinnosť, právo na spravodlivý proces, Akt správneho orgánu, Vecný obsah aktu, Formálne označenie aktu, Zásah do právnej sféry fyzickej osoby, Skutočnosť rozhodujúca pre otázku posúdenia prípustnosti súdneho prieskumu aktu
Právna veta: 1) Z hľadiska ustálenej praxe súdov rozhodujúcich v rámci správneho súdnictva nie je dôležité a rozhodujúce, ako je príslušný akt správneho orgánu z hľadiska jeho formy označený, ale podstatnou skutočnosťou je to, či správny orgán individuálnym správnym aktom autoritatívnym a právnej moci schopným spôsobom zasiahol do právnej sféry fyzickej alebo právnickej osoby. Vždy je rozhodujúci vecný obsah aktu a v žiadnom prípade nie je rozhodujúce jeho formálne označenie. Pokiaľ je príslušný akt správneho orgánu označený či už „oznámenie“ alebo „upozornenie“, alebo „opatrenie“, príp. je označený iným s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvody hodné osobitného zreteľa, sudcovský zmysel pre spravodlivosť, relatívne neurčitá hypotéza, nepomer medzi uplatňovanou pohľadávkou a výškou náhrady trov, trovy konania, ktoré sú v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, konkrétny dôvod nepriznania, resp. zníženia náhrady trov, relatívne široké medze pre sudcovské uváženie, nároky uplatňované proti rovnakému subjektu, trovy konania neprimerané voči pohľadávke
Právna veta: 1) Ústavný súd v súlade s predchádzajúcou rozhodovacou praxou (II. ÚS 577/2013) ďalej uvádza, že v ustanovení § 150 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádzajú dôvody hodné osobitného zreteľa skôr vo všeobecnej rovine s tým, že ustálenie konkrétnych dôvodov hodných osobitného zreteľa je vecou posúdenia súdu v tom-ktorom prípade. Napriek tomu je napríklad v tomto ustanovení konkretizované, že dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj okolnosť, či úspešný účastník konania uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patrí. Naproti tomu ustanovenie § 150 ods. 2 Občianskeho súdneho po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 74 OSP, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, základné právo na rovnosť účastníkov konania, rozhodovanie o návrhu na predbežné opatrenie, činnosťou všeobecného súdu pred začatím konania , návrh na zrušenie nariadeného predbežného opatrenia, pomery účastníkov konania - zmena, realizácia inštitútu predbežného opatrenia ako zabezpečovacieho prostriedku
Právna veta: 1) Podľa právneho názoru ústavného súdu rozhodovanie o návrhu na predbežné opatrenie, resp. o návrhu na zrušenie nariadeného predbežného opatrenia možno predovšetkým považovať za súčasť základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Predpokladom pre záver o porušení základných práv a slobôd je však také porušenie, ktoré nie je napraviteľné alebo odstrániteľné činnosťou všeobecného súdu pred začatím konania alebo v konaní o veci samej (§ 74 a nasl. OSP) (obdobne I. ÚS 46/00). Sťažovateľka (podobne ako hociktorý iný účastník občianskeho súdneho konania) musí byť pripravená na to, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právne vzťahy k tretím osobám, povinnosť účastníka, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, vyčísliť trovy, účastníci konania, postoj účastníka konania, výrok o trovách prvostupňového konania , nepriznanie náhrady trov konania účastníkom , výhrady ústavnej intenzity, odôvodnenie napadnutého rozsudku odvolacieho súdu, trovy konania
Právna veta: 1) Aplikácia § 150 ods. 1 OSP založená na konkrétnych okolnostiach posudzovaného prípadu a postoji účastníka konania (sťažovateľa, pozn.) je v danom prípade podľa názoru ústavného súdu odôvodnená ústavne konformným spôsobom (dostatočne a relevantne). Za okolností, keď sa krajský súd v odôvodnení napadnutého rozsudku v časti týkajúcej sa výroku o trovách prvostupňového konania stotožnil s odôvodnením rozsudku okresného súdu sp. zn. 8 C 54/2012 zo 14. januára 2013, ktoré je podľa názoru ústavného súdu z ústavného hľadiska akceptovateľné a udržateľné, nemožno mať výhrady ústavnej intenzity ani pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery , notárska činnosť ako výkon verejnej moci, charta základných práv Európskej únie , vojenské vysoké školy, výkon trestu straty vojenskej a inej hodnosti, vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby, služba v cudzom vojsku, právo na spravodlivé súdne konanie, trestný postih odmietnutia výkonu vojenskej služby, výhrada svedomia či náboženského presvedčenia, výkon vojenskej služby, trestný postih osôb odopierajúcich vojenskú službu, právo odoprieť vojenskú službu
Právna veta: 1) Nad rámec veci ústavný súd poukazuje na závery ESĽP, ktoré vyplývajú z rozsudku vo veci Bayatyan, v ktorej výslovne prekonal doterajšiu mnohoročnú rozhodovaciu prax, ktorá považovala trestný postih odmietnutia výkonu vojenskej služby z dôvodov výhrady svedomia či náboženského presvedčenia za zlučiteľný s dohovorom. Vychádzal pritom zo skutočnosti, že drvivá väčšina zmluvných strán Rady Európy za posledných 20 rokov zaviedla možnosť odoprieť výkon vojenskej služby z dôvodu svedomia, a tiež, že táto možnosť bola ako právo potvrdená v medziobdobí radom medzinárodných dokumentov vrátane výslovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, nesprávne právne posúdenie veci, vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, notárska zápisnica ako exekučný titul, lehota na rozhodnutie súdu o námietkách proti exekúcii , návrh na odklad exekúcie, podať odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na odklad exekúcie, určenie miestna príslušnosti exekučného súdu, posúdenie právoplatnosti exekučného titulu, preskúmanie exekúcie v inštančnom postupe
Právna veta: 1) Aj keby mal dať sťažovateľovi za pravdu v prípade námietok o nedostatku exekučného titulu alebo o nesprávne určenej miestnej príslušnosti exekučného súdu, tak tieto sťažovateľom tvrdené nedostatky sa netýkajú napadnutého uznesenia najvyššieho súdu, ktorý skúmal rozhodnutie krajského súdu o odmietnutí odvolania proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, ktorým bol návrh na odklad exekúcie zamietnutý. Argumentácia sťažovateľa sa teda netýka konania a rozhodnutia, vo vzťahu ku ktorému sa domáha od ústavného súdu vyslovenia porušenia svojich práv podľa ústavy a dohovoru v zmysle petitu sťažnosti.... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: postup všeobecných súdov, účinný mimoriadny opravný prostriedok, neprípustnosť dovolania, výnimky zo zachovania ehoty na podanie sťažnosti ústavnému súdu, povinnosť súdu dať zrozumiteľnú a presvedčivú odpoveď, právo na spravodlivý proces, právo na prístup k súdu, výnimky zo zachovania lehoty na podanie sťažnosti ústavnému súdu
Právna veta: 1) Odňatie možnosti konať pred súdom zakladá možnosť podania dovolania, prípustnosť ktorého by sa opierala o ustanovenie § 237 písm. f) OSP. Ak bol sťažovateľ podľa vlastného presvedčenia toho názoru, že postupom všeobecných súdov mu bola ako účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom [o čom svedčí nielen jeho návrh adresovaný generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky na podanie mimoriadneho dovolania, ktorý odôvodnil práve poukazom na § 237 písm. f) OSP, ale výslovne to tvrdí aj vo svojej sťažnosti], mal ešte možnosť domáhať sa ochrany svojich práv v rámci dovolacieho konania, č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, Odňatie veci príslušnému súdu a jej prikázanie inému súdu, Nestranné a zákonné prerokovanie veci, Zistenie skutkového stavu potrebného na rozhodnutie, Dôvody procesnej ekonómie v konkrétnej veci, Dôležité dôvody na delegáciu, ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti, všeobecné ústavné princípy, podnet na konanie pred Ústavným súdom, odňatie a prikázanie veci inému súdu toho istého druhu a stupňa
Právna veta: 1) Odňatie veci príslušnému súdu a jej prikázanie inému súdu z dôležitých dôvodov je výnimkou z ústavného princípu, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Dôležité dôvody v zmysle citovaného ustanovenia § 23 Trestného poriadku môžu byť dôvody, ktoré zabezpečujú nestranné a zákonné prerokovanie veci, náležité zistenie skutkového stavu potrebného na rozhodnutie, ako aj uplatnenie všetkých do úvahy prichádzajúcich základných zásad trestného konania. Pri dodržaní týchto zásad môže ísť aj o dôvody procesnej ekonómie v konkrétnej veci (napr. rozhodnutie uverejnené v Zbierke stanovísk najvyš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, tvrdenia o porušení práva nebyť odňatý zákonnému sudcovi , nedostatočné odôvodnenie , odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu, skutkový a právny základ rozhodnutia, predmet právnej ochrany, základné právo účastníka na spravodlivý proces , právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Právna veta: 1) V nadväznosti na namietané porušenie označeného základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 36 ods. 1 listiny a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ústavný súd zdôrazňuje, že ich integrálnou súčasťou je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom právnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 60/04). Všeobecný súd však nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: mimoriadne opravné prostriedky, ktorými možno dosiahnuť nápravu právoplatných rozhodnutí, mimoriadne opravné prostriedky proti právoplatnému rozhodnutiu, predpoklady prípustnosti mimoriadneho dovolania, Vznik právneho nároku, Účinný a dostupný právny prostriedok nápravy, Podnet na podanie mimoriadneho dovolania generálnemu prokurátorovi, Oprávnenie na podanie mimoriadneho dovolania, plynutie lehoty na podanie sťažnosti ústavnému súdu
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na svoju stabilnú judikatúru, súčasťou ktorej je aj právny názor, že podnet na podanie mimoriadneho dovolania generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky podľa § 243e a nasl. Občianskeho súdneho poriadku nemožno z hľadiska čl. 127 ods. 1 ústavy považovať za účinný a dostupný právny prostriedok nápravy, ktorý je predpokladom (podmienkou) podania sťažnosti ústavnému súdu, a preto na jeho podanie z hľadiska plynutia lehoty na podanie sťažnosti ústavnému súdu nemožno prihliadať (m. m. I. ÚS 49/02, I. ÚS 134/03, IV. ÚS 282/2010)......................2) Podľa stabiliz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, podnet ombudsmanovi na podanie disciplinárneho návrhu proti sudkyni, vylúčenie zákonného sudcu z prejednania a rozhodnutia veci, odôvodnenosť napadnutého rozhodnutia, nedostatočne zistený skutkový stav, právo na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu skutočnosť, že sťažovateľka podala podnet ombudsmanovi na podanie disciplinárneho návrhu proti sudkyni, že ústavným súdom boli konštatované prieťahy v konaní, resp. že namietaná sudkyňa mala iný právny názor na vec ako krajský súd, nemôže byť sama osebe dôvodom na vylúčenie zákonného sudcu z prejednania a rozhodnutia veci. Aj stabilná rozhodovacia činnosť ústavného súdu (II. ÚS 4/94, II. ÚS 3/97, I. ÚS 204/2010) rešpektuje názor, podľa ktorého nemožno právo na súdnu ochranu stotožňovať s procesným úspechom, z čoho vyplýva, že všeobecný súd nemusí rozhodnúť v súla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, prípustnosť sťažnosti podanej ústavnému súdu, Podanie sťažnosti na prieťahy v konaní, Vec individuálnej ochrany základných práv a slobôd pred ústavným súdom, Odstránenie protiprávneho stavu zapríčineného porušením základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, Orgán, ktorý vybavuje sťažnosť, Vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov
Právna veta: 1) Ústavný súd už viackrát rozhodol (m. m. I. ÚS 21/99, IV. ÚS 153/03, I. ÚS 33/05), že účelom práva účastníka konania pred všeobecným súdom podať sťažnosť na prieťahy v konaní je poskytnutie príležitosti tomuto súdu, aby sám odstránil protiprávny stav zapríčinený porušením základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Ústavný súd preto o sťažnosti, ktorou je namietané porušenie základného podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, koná iba za predpokladu, ak sťažovateľ preukáže, že využil označené právne prostriedky, ktoré mal k dispozícii podľa zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: čl. 20 ods. 4 ústavy, inštitút predbežného prerokovania návrhu, ochrana spotrebiteľa - súlad s ústavou, Možnosti štátu zasahovať v rôznych oblastiach, Regulácia ceny nájomného v bytoch, Trhové prostredie nedostatočne rozvinuté , Regulácia ceny tovaru, Príslušné cenové orgány na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov, Namietané ustanovenia zákona o cenách
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že namietané ustanovenia zákona o cenách splnomocňujú príslušné cenové orgány na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými stanovia konkrétne podmienky dohodovania cien (§ 2 ods. 3 zákona o cenách), a súčasne taxatívne vymenúvajú prípady, kedy ministerstvo financií môže pristúpiť k regulácii ceny tovaru (§ 4 ods. 3 zákona o cenách). Obe namietané ustanovenia zákona o cenách tak stanovujú možnosti štátu zasahovať v rôznych oblastiach, kde je trhové prostredie nedostatočne rozvinuté alebo kde si to vyžaduje zabezpečenie ochrany spotrebiteľa. Konkrétny spô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: čl. 7 ods. 5 ústavy, zásady ochrany životného prostredia, rozsudky ústavného súdu, Porušenie alebo obmedzenie základného práva na priaznivé životné prostredie, Cieľ pozitívneho záväzku štátu, Významný vplyv na životné prostredie, Ochrana účasti verejnosti pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov, Príprava a prerokovanie návrhu zákona pred jeho predložením do národnej rady, Výsledok legislatívneho procesu
Právna veta: 1) Cieľom pozitívneho záväzku štátu vyplývajúceho z čl. 8 Aarhuského dohovoru je prostredníctvom právneho poriadku príslušného štátu zabezpečiť ochranu účasti verejnosti pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov majúcich významný vplyv na životné prostredie, t. j. počiatočnej fáze celého legislatívneho procesu – pri príprave a prerokovaní návrhu zákona pred jeho predložením do národnej rady. Samotný legislatívny proces prebieha ďalej v národnej rade, prerokovaním návrhu zákona vo výboroch a pléne, uskutočnení hlasovania o návrhu zákona, signáciou zákona a končí až uverejnením schvále ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: námietka, konanie o námietkach, v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy čl. 141 ústavy SR, právo na spravodlivé súdne konanie, konanie o zaplatenie peňažnej sumy s príslušenstvom, sporné ustanovenie zmluvy o nájme, ktoré je charakterovo zmluvnou pokutou, dostatočné zistenie skutkového stavu, neplatnosť sporného ustanovenia zmluvy o nájme, vykonanie ďalších dôkazov na podporu tvrdení
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu namietanie nesprávnosti a nezákonnosti uznesenia krajského súdu ako odvolacieho súdu nemôže byť samo osebe dôvodom na namietané porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. Krajský súd neodmietol sťažovateľom poskytnutie súdnej ochrany, vecou sa zaoberal a rozhodol o nej. Sťažovatelia budú mať možnosť v ďalšom štádiu konania pred okresným súdom uplatniť ochranu označených práv, aj svoju argumentáciu týkajúcu sa skutkovej a právnej stránky predmetnej veci, z čoho vyplýva, že majú ešte k dispozícii iný prostriedok ochra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Význam dôkazov a potrebnosť ich vykonania, Rozsah dokazovania, Prípustnosť dôkazov, Selekcia navrhovaných dôkazov, Zásada voľného hodnotenia dôkazov vybudovaná na vnútornom presvedčení orgánov činných v trestnom konaní, zásada voľného hodnotenia dôkazov, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: 1) Zásada voľného hodnotenia dôkazov vybudovaná na vnútornom presvedčení orgánov činných v trestnom konaní znamená teda myšlienkovú činnosť, ktorá vytvára pre súd možnosť dostatočného priestoru v rámci vlastnej úvahy o tom, aby sám určil rozsah dokazovania a vykonal prípadnú selekciu navrhovaných dôkazov procesnými stranami v obsahovom kontexte významu navrhovaných dôkazov niektorou z procesných strán v porovnaní s množstvom, kvalitou a závažnosťou tých dôkazov, ktoré už boli vo veci vykonané. Rovnako Európsky súd pre ľudské práva vo svojej judikatúre vyvodzuje záver, že súd nie je povinný za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, ústavná sťažnosť , opatrenia proti nečinnosti, primeraná lehota na uskutočnenie namietaného úkonu, Vyhotovovanie súdneho rozhodnutia, Sťažnosť pre nečinnosť, Opodstatnená sťažnosť pre nečinnosť , rozsudky ústavného súdu, všeobecné ustanovenia o úkonoch trestného konania
Právna veta: 1) Podľa § 55 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších zmien ak je dôvodný predpoklad, že došlo k prieťahom v príprave prejednania veci súdom, v určení termínu konania a rozhodnutia alebo k prieťahom vo vyhotovovaní súdneho rozhodnutia, ktorákoľvek zo strán môže podať prostredníctvom tohto súdu sťažnosť pre nečinnosť na nadriadený súd, aby určil primeranú lehotu na uskutočnenie namietaného úkonu, pokiaľ súd neprijme vlastné opatrenia na odstránenie prieťahov v konaní, súd musí bez meškania túto sťažnosť pre nečinnosť zaslať spolu so spisom a svojím stanoviskom a so ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: trestný čin, preskúmanie obžaloby, základné ustanovenia podľa O.s.p., druhy trestných činov, právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, následky protiprávneho konania, charakter spoločenských vzťahov, výsledok trestného konania , osoba obvinená z trestného činu, uplynutie siedmich od právoplatného rozhodnutia vo veci
Právna veta: 1) Výsledok trestného konania má zásadný význam pre sťažovateľa, ktorý sa ani po uplynutí siedmich rokov nedočkal právoplatného rozhodnutia vo veci. V rámci trestného konania je osoba obvinená (obžalovaná) z trestného činu vzhľadom na trestnoprávne následky svojho protiprávneho konania povinná podriadiť sa trestnému procesu, ale na strane druhej má právo na to, aby jej záležitosť bola čo najskôr objasnená a prerokovaná. Podľa názoru ústavného súdu je potrebné, aby všeobecný súd rozhodujúci o otázke viny a trestu dotknutej osoby venoval predmetu konania náležitú pozornosť a aby ju čo najskôr pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: sprístupňovanie verejnosti, sprístupnenie na webovej stránke, sprístupnenie predmetov ochrany bez povolenia nositeľov práv, základné práva priznané právom Únie, zakáz prístupu na webovú stránku, poskytovateľ prístupu na internet, primerané opatrenia, sprostredkovateľ v zmysle článku 8 ods. 3 smernice 2001/29
Právna veta: 1.Článok 8 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá na webovej stránke verejnosti sprístupní predmety ochrany bez povolenia nositeľov práv v zmysle článku 3 ods. 2 tejto smernice, využíva služby poskytovateľa prístupu na internet osobám, ktoré si tieto predmety prehliadajú, a tohto poskytovateľa treba považovať za sprostredkovateľa v zmysle článku 8 ods. 3 smernice 2001/29. 2.Základné práva priznané právom Únie sa majú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: judikát ESD, Európsky súdny dvor, rozhodnutia ESD, Zákaz prihlásenia motorového vozidla, Riziko vyplývajúce z pohybu, Mechanizmus riadenia motorového vozidla, Volant, ktorý sa nachádza na tej istej strane ako smer premávky, Vodič motorového vozidla, Prípojné vozidlá, Typové schválenie motorových vozidie
Právna veta: 1) Vnútroštátna právna úprava, ktorá zakazuje prihlásenie vozidla, ktorého mechanizmus riadenia sa nachádza na tej istej strane, ako je smer premávky, do evidencie na území členského štátu môže znížiť počet takýchto vozidiel pohybujúcich sa v tomto členskom štáte a v dôsledku toho riziko vyplývajúce z tohto pohybu. Pokiaľ ide o takéto riziko, zodpovedá informáciám vyplývajúcim zo všeobecných skúseností, podľa ktorých umiestnenie volantu je v priamom vzťahu s poľom vnímania vodiča, pričo to potvrdzuje aj ustálená prax výrobcov a koncesionárov automobilov spočívajúca v tom, že ponúkajú v zásade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: evidencia motorových vozidiel, mechanizmus riadenia umiestnený v nových osobných motorových vozidlách, prípojné vozidlá, pohyb vozidiel, ktorých volant sa nachádza na tej istej strane, ako je smer premávky, bezpečnosť cestnej premávky
Právna veta: 1) Poľská republika si tým, že podriadila prihlásenie osobných motorových vozidiel do evidencie na svojom území tomu, aby mechanizmus riadenia umiestnený v nových osobných motorových vozidlách alebo v motorových vozidlách už prihlásených do evidencie v iných členských štátoch na pravej strane bol premiestnený na ľavú stranu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 2a smernice Rady 70/311/EHS z 8. júna 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa mechanizmu riadenia motorových a ich prípojných vozidiel, článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 200 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: judikát ESD, rozhodnutia ESD, Dohoda o vynosení dieťaťa náhradnou matkou, Podpora zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , Dojčiaca pracovníčka, Zásada rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženam, Diskriminácia z dôvodu pohlavia
Právna veta: 1) Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) sa má vykladať v tom zmysle, že členské štáty nie sú povinné poskytnúť materskú dovolenku podľa článku 8 tejto smernice pracovníčke v postavení určenej matky, ktorá má dieťa vďaka dohode o vynosení dieťaťa náhradnou matkou, a to ani v prípade, keď môže toto dieťa po narodení dojčiť alebo dieťa po narodení dojčí... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: diskriminácia z dôvodu pohlavia, poskytnutie platenej dovolenky zodpovedajúcej materskej dovolenke, dovolenka z dôvodu osvojenia, osoby so zdravotným postihnutím, uzavretie dohody o vynosení dieťaťa náhradnou matkou, náhradná matka, poskytnutie platenej dovolenky matke, diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia
Právna veta: 1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, najmä jej články 4 a 14, sa má vykladať v tom zmysle, že nejde o diskrimináciu z dôvodu pohlavia, ak sa pracovníčke, ktorá je určenou matkou, ktorá má dieťa vďaka dohode o vynosení dieťaťa náhradnou matkou, zamietne poskytnutie platenej dovolenky zodpovedajúcej materskej dovolenke. Postavenie takejto určenej matky, pokiaľ ide o poskytnutie dovolenky z dôvodu osvojenia, nepatrí do pôsobnosti tejto smernice ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ESD, Hrozba peňažnej pokuty, Povolenie na vstup do vzdušného priestoru, Všeobecná zásada zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnost, Letecký dopravca, Súkromné nepravidelné lety, Držiteľ prevádzkovej licencie
Právna veta: 1) Článok 18 ZFEÚ, ktorý zakotvuje všeobecnú zásadu zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, je uplatniteľný na situáciu, akou je situácia v konaní vo veci samej, v ktorej prvý členský štát vyžaduje od leteckého dopravcu, ktorý je držiteľom prevádzkovej licencie vydanej druhým členským štátom, aby získal povolenie na vstup do vzdušného priestoru prvého členského štátu, na vykonanie súkromných nepravidelných letov s odletom z tretej krajiny a s určením v predmetnom prvom členskom štáte, keď sa takéto povolenie nevyžaduje od leteckých dopravcov, ktorí sú držiteľmi prevádzkovej licenci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: príjemca faktúry vystavenej na účely zaplatenia preddavku, povinnosť zaplatiť daň a preddavok, vystaviteľ faktúry, právo daňovej správy, splatná daň z pridanej hodnoty, dodanie tovaru
Právna veta: 1) Článok 65, článok 90 ods. 1, článok 168 písm. a), článok 185 ods. 1 a článok 193 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že vyžadujú, aby sa odpočítanie dane z pridanej hodnoty, ktoré vykonal príjemca faktúry vystavenej na účely zaplatenia preddavku týkajúceho sa dodania tovaru, upravilo, pokiaľ sa za okolností, aké sú vo veci samej, toto dodanie tovaru napokon neuskutočnilo, aj keby dodávateľ bol naďalej povinný túto daň zaplatiť a preddavok by nevrátil.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Priemyselné použitie, Pripevnené označenie CE, Elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia, Bezpečnosť elektrického zariadenia, Elektrický prístroj
Právna veta: 1) Článok 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia sa má vykladať v tom zmysle, že kryty na viacpólové konektory určené na priemyselné použitie, o aké ide vo veci samej, spadajú pod pojem „elektrické zariadenie“ v zmysle tohto ustanovenia a musí byť v dôsledku toho na nich pripevnené označenie CE, ak ich správne zabudovanie v súlade s účelom, na ktorý boli vyrobené, nemôže v žiadnom prípade porušiť ich súlad s požiadavkam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Systém dovozných licencií a osvedčení o pôvode tovaru, Colné kvóty, Vlastné dovozné licencie, Cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín, Dovozca, ktorý je držiteľom dovozných licencií so zníženou colnou sadzbou, Obchodné plnenia, Tradičný dovozca
Právna veta: 1) Článok 6 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín sa má vykladať v tom zmysle, že v zásade nebráni plneniam, ktorými dovozca, ktorý je držiteľom dovozných licencií so zníženou colnou sadzbou, kúpi tovar mimo územia Európskej únie od hospodárskeho subjektu, ktorý sám je tradičným dovozcom v zmysle článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, avšak už vyčerpal svoje vlastné dovozné licencie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: Uspokojenie trvalých a dlhodobých potrieb univerzít v oblasti zamestnávania, Opakovane uzatvorený pracovný pomer, Oblasť zamestnávania pedagogických pracovníkov, Pracovné zmluvy pedagogických pracovníkov, Univerzitní zamestnanci
Právna veta: 1) Doložka 5 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá univerzitám umožňuje obnovovať pracovné zmluvy na dobu určitú opakovane uzatvorené s externými profesormi bez akéhokoľvek obmedzenia, pokiaľ ide o maximálnu dĺžku a počet obnovení takýchto zmlúv, pokiaľ je uzavretie týchto zmlúv objektívne odôvodnené v zmysle bodu 1 písm. a) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: Zásada neutrality dane z pridanej hodnoty, Podnikateľské účely novovzniknutej spoločnosti , Spoločnosť zaoberajúca sa daňovým poradenstvom, Činnosti podliehajúce DPH, Odpočítanie dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe z predmetného nadobudnutia klientely
Právna veta: 1) Článok 4 ods. 1 a 2, ako aj článok 17 ods. 2 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu ‑ spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 95/7/ES z 10. apríla 1995, sa musí vykladať vzhľadom na zásadu neutrality dane z pridanej hodnoty v tom zmysle, že spoločník spoločnosti založenej podľa občianskeho práva, zaoberajúcej sa daňovým poradenstvom, ktorý získa od tejto spoločnosti časť klientely iba na ten účel, aby ju bezprostredne potom bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ESD, Používanie tachografu, Vozidlá používané v súvislosti s údržbou ciest, Údržba ciest, Preprava materiálu
Právna veta: 1) Pojem „vozidlá používané v súvislosti s údržbou ciest“ uvedený v článku 13 ods. 1 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85, týkajúci sa vozidiel, ktoré môžu byť oslobodené od používania tachografu, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na vozidlá prepravujúce materiál na miesto, kde sa vykonáva údržba cesty, pod podmienkou, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: judikát európskeho súdneho dvora, Činnosť v rámci nemocnice, Dodávka tovaru nevyhnutá v čase poskytovania starostlivost, Dodávka liekov vecne a hospodársky oddeliteľná od hlavného poskytovania lekárskej starostlivosti, Dodávka tovarov, ako sú cytostatické lieky, Ambulantná liečba rakoviny
Právna veta: 1) Taká dodávka tovarov, ako sú cytostatické lieky dotknuté vo veci samej, predpísané v rámci ambulantnej liečby rakoviny zmluvnými lekármi, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci nemocnice, nemôže byť oslobodená od dane z priadnej hodnoty podľa článku 13 A ods. 1 písm. c) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, ibaže by táto dodávka nebola vecne a hospodársky oddeliteľná od hlavného poskytovania lekárskej starostlivosti, čo prináleží ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: Podiel príjmov dosiahnutých počas roka, Mechanizmus obmedzenia výšky rôznych priamych daní , Spoločnosti rozdeľujúcej zisk, Dvojité zdanenie, Dividendy zdanené v oboch štátoch, Mechanizmus obmedzenia výšky zdanenia, Vrátenie dane priznané na základe daňového štítu
Právna veta: 1) Vrátenie dane priznané na základe daňového štítu je daňovou výhodou, ktorú stanovuje francúzska právna úprava a ktorá obmedzuje daňové zaťaženie daňovníka tým, že uplatňuje systém obmedzenia výšky zdanenia zaručujúci vrátenie dane zaplatenej nad rámec určitého percentuálneho podielu. Taký mechanizmus obmedzenia výšky zdanenia neovplyvňuje možnosť Francúzskej republiky zdaňovať činnosti vykonávané na jej území a navyše nebráni možnosti tohto členského štátu zdaňovať príjmy dosiahnuté v inom členskom štáte.......................2)Články 49 ZFEÚ, 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: stály pracovník, dĺžka pracovného pomeru, diskriminácia pracovníkov, rozdielne zaobchádzanie medzi pracovníkmi na dobu určitú a stálymi pracovníkmi, rámcová dohoda o práci na dobu určitú, výpoveď pracovnej zmluvy na dobu určitú, uplatnenie pevnej dvojtýždňovej výpovednej doby, vykonávanie podobnej alebo rovnakej práce ako práce stáleho pracovnaík, pracovné zmluvy na dobu určitú
Právna veta: 1) Doložka 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá na výpoveď pracovnej zmluvy na dobu určitú v dĺžke viac ako šesť mesiacov stanovuje možnosť uplatniť pevnú dvojtýždňovú výpovednú dobu nezávislú od počtu rokov, ktoré odpracoval dotknutý pracovník, hoci výpovedná doba v prípade zmlúv na dobu neurčitú závisí od počtu roko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: judikát európskeho súdneho dvora, Príjemca vyplácaných dôchodkov, Investičné riziko, Organizácie zamestnávateľov, Systém dôchodkových fondov, Oslobodenie od DPH, Služby v oblasti účtovníctva a informatiky, Pripísanie odvedených príspevkov na účty v dôchodkovom systéme, Správa podielových fondov
Právna veta: 1) Článok 13 B písm. d) bod 6 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie sa môže vzťahovať na dôchodkové fondy, o aké ide vo veci samej, pokiaľ sú financované príjemcami vyplácaných dôchodkov, že úspory sú investované na základe zásady rozloženia rizík a že investičné riziko znášajú účastníci. V tomto ohľade je irelevantné, že príspevky odvádza zamestnávateľ, že ich výška vyplýva z kolektív ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: Plazma, ktorá bola upravená pomocou metódy zahŕňajúcej priemyselný proces, Humánne lieky, Normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi, Metóda zahŕňajúca priemyselný proces, Definícia lieku, Transfúzia
Právna veta: 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, sa majú vykladať v tom zmysle, že plazma z celej krvi na transfúzne použitie upravená pomocou metódy zahŕňajúcej priemys ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: Odstránenie porovnávacej reklamy, Opatrenia proti klamlivej reklame, Zastavenie klamlivej reklamy alebo nepovolenej porovnávacej reklamy, Sankcionovanie klamlivej reklamy, Ochrana obchodníkov, Klamlivá a porovnávacia reklama
Právna veta: 1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ ide o ochranu obchodníkov, týka sa klamlivej reklamy a nepovolenej porovnávacej reklamy ako dvoch samostatných protiprávnych konaní a že na účely zákazu a sankcionovania klamlivej reklamy nie je potrebné, aby takáto reklama predstavovala aj nepovolenú porovnávaciu reklamu...........2) Proti akejkoľvek klamlivej alebo nepovolenej porovnávacej reklame musí existovať možnosť podať žalobu na príslušné súdy alebo správne orgány členských štátov. Tieto sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloby spadajúce do „zmluvných vecí“, nedodržanie zmluvných povinností , predmet žaloby, nároky z mimozmluvnej zodpovednosti, právomoc a o uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
Právna veta: 1) Žaloby na určenie občianskoprávnej zodpovednosti, ako sú tie v prejednávanej veci, ktoré majú povahu mimozmluvnej zodpovednosti vo vnútroštátnom práve, je potrebné považovať za žaloby spadajúce do „zmluvných vecí“ v zmysle článku 5 bodu 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ak vytýkané správanie možno považovať za nedodržanie zmluvných povinností, ktoré môžu byť určené s ohľadom na predmet zmluvy.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: cestovná kancelária, judikát európskeho súdneho dvora, Sprostredkovateľská činnosť, Zdanenie cestovných kancelárií , Cesty mimo Európskej únie, Poskytovanie služieb cestovných kancelárií, Spoločný systém dane z pridanej hodnoty
Právna veta: 1. Článok 28 ods. 3 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia a článok 370 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty nebránia tomu, aby členský štát pred 1. januárom 1978, t. j. počas lehoty na prebratie šiestej smernice, prijal ustanovenie, ktorým sa mení jeho platná právna úprava v tom zmysle, že dani z pridanej hodnoty podliehajú plnenia cestovných kancelárií týkajúce sa ciest mimo Únie. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: Podmienky priznania odvodeného práva na pobyt štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, Zákaz diskriminácie na základe národnosti, Pôvod občana Únie, Rodinný život so štátnym príslušníkom tretieho štátu počas stáleho pobytu v inom členskom štáte, Právo na voľný pohyb, Občianstvo Únie
Právna veta: 1) Článok 21 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, v ktorej občan Únie rozvinul alebo začal rodinný život so štátnym príslušníkom tretieho štátu počas stáleho pobytu v inom členskom štáte ako členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, podľa podmienok stanovených v článku 7 ods. 1 a 2 alebo článku 16 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: skutočný výkon práv, postavenie pracovníka pravidelne vykonáva pohyb do iného členského štátu , odvodené právo na pobyt v členskom štáte, zamietnutie práva na pobyt štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, pravidelnosť v rámci pracovných činností
Právna veta: 1) Ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát zamietol právo na pobyt štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, rodinnému príslušníkovi občana Únie, keď má tento občan štátnu príslušnosť uvedeného členského štátu a aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: rozsudky ESD, Zrušenie práv priznaných majiteľovi ochrannej známky, Práva priznané ochrannou známkou, Konečný úžívateľ ochrannej známky, Ochranná známka, Majiteľ ochrannej známky s dobrým menom
Právna veta: 1. . Článok 12 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, ako je situácia vo veci samej, možno majiteľovi ochrannej známky zrušiť práva priznané touto ochrannou známkou vo vzťahu k výrobku, pre ktorý je zapísaná, ak sa v dôsledku konania alebo nekonania tohto majiteľa stala bežným názvom tohto výrobku z pohľadu len konečných užívateľov tejto ochrannej známky............................. 2. Článok 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: rozsudky ESD, Funkčne samostatný hospodársky subjekt, Zachovanie práv zamestnancov pri prevodoch podniko, Prechod práv a povinností z pracovnoprávnzch vzťahov, Prevod časti podniku, Výrazne nadradené postavenie podniku
Právna veta: 1) 1. Článok 1 ods. 1 písm. a) a b) smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá pri prevode časti podniku umožňuje, aby sa z prevádzateľa na nadobúdateľa previedli pracovnoprávne vzťahy, aj keď prevádzaná časť podniku nie je funkčne samostatným hospodárskym subjektom, ktorý existoval už pred svojím prevodom................2) Člán ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: konečná spotreba tovaru, smernice o DPH, dodanie tovaru v rámci Spoločenstva, opätovné zaslanie tovaru do členského štátu pôvodu, tovar premiestnený do iného členského štátu , spoločný systém dane z pridanej hodnoty
Právna veta: 1) Článok 17 ods. 2 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby sa odoslanie alebo preprava tovaru nepovažovala za premiestnenie do iného členského štátu, musí byť nevyhnutne tento tovar, po tom, čo sa ukončili práce na tomto tovare v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava uvedeného tovaru končí, opätovne zaslaný zdaniteľnej osobe do členského štátu, z ktorého bol tento tovar pôvodne odoslaný alebo prepravený.......2) Podľa zásady zdaňovania v členskom štáte určenia vyjadrenej v pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: začatie konania podľa O.s.p., judikatúra krajský súd, zriadenie záložného práva bankou, nedostatok naliehavého právneho záujmu, zamietnutie určovacej žaloby, určovacia žaloba, správca konkurznej podstaty, úverová zmluva, záložná zmluva, určenie, že záložné právo nevzniklo
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že základným procesným predpokladom úspešnosti určovacej žaloby v zmysle ustanovenia § 80 písm. c) O.s.p. je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. Rešpektujúc zásadu hospodárnosti konania sa súd musí zaoberať otázkou existencie naliehavého právneho záujmu na určenej žalobe už po začatí konania, naliehavý právny záujem na požadovanom určení musí byť daný aj v čase rozhodovania. Určovacia žaloba predpokladaná uvedeným ustanovením je preventívneho charakteru a má miesto tam, kde možno pomocou nej eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: judikatúra krajský súd, umožnenie dokončenia štúdia maloletej na strednej škole, odvolanie matky maloletej, vyživovacia povinnosť rodičov maloletej, maloleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, predĺženie pestúnskej starostlivosti
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 52 ods. 5 Zákona o rodine, ak s tým pestún a maloleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti súhlasia, súd môže z dôležitých dôvodov predlžiť pestúnsku starostlivosť až na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti. V takomto prípade pestúnska starostlivosť zaniká zo zákona uplynutím súdom určenej doby predlženia, najneskôr však uplynutím devätnásteho roku veku dieťaťa. Viac ju súd predlžovať nemôže. Cieľom takejto právnej úpravy je zabezpečiť dieťaťu vyrastajúcemu mimo jeho rodinného prostredia čo najdlhšie dobu podpory pri osamostatňovaní. Táto doba aj lepšie korešponduje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: okresný súd, zastavenie konania po späťvzatí návrhu, združenie na ochranu spotrebiteľa, neprijateľnosť zmluvných podmienok, zásada úspechu vo veci, náhrada trov konania, námietka premlčania vznesená vedľajším účastníkom, vedľajší účastník na strane odporcu
Právna veta: Povinnosť nahradiť trovy konania sa spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci (§ 142 O.s.p.). Ak však súd zastavuje konanie, pri rozhodovaní o náhrade trov konania zisťuje, či niektorý z účastníkov konania zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zastavenie konania po späťvzatí návrhu, ku ktorému došlo pre správanie odporcu, pričom návrh bol podaný dôvodne, zakladá právo navrhovateľa na náhradu trov zastaveného konania. Dôvodnosť návrhu sa posudzuje procesne. Nerozhoduje, aký by bol výsledok konania, keby nedošlo k späťvzatiu návrhu, ale to, či odporca splní to, čoho sa navrhovateľ domáha ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: darovacia zmluva, právne úkony, judikatúra krajský súd, nehnuteľnosti ako predmet daru, veci získané darom alebo dedičstvom, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu, absolútna neplatnosť právneho úkonu, zamietnutie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností
Právna veta: Podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Darovacia zmluva je neplatným právnym úkonom v zmysle všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka, pretože bola uzatvorená pre rozpor § 143 Občianskeho zákonníka a je tak neplatná podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka, ako aj v dôsledku jej nedostatkov požadovaných náležitostí platného úkonu podľa ustanovenia § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Uvedená situácia procesne spôsobuje vznik právneho stavu, že v dôsledku nepl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, súdne rozhodnutia okresných súdov, povinnosť oboch účastníkov nahradiť trovy štátu, náklady na odstránenie následkov škodovej udalosti, prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie, uznesenie o povolení reštrukturalizácie, veritelia dlžníka, reštrukturalizačné konanie, incidenčná žaloba
Právna veta: Od rozhodnutia súdu o náhrade trov konania medzi účastníkmi závisí aj rozhodnutie o náhrade trov štátu v zmysle § 148 ods. 1 veta prvá O.s.p., v ktorom je zakotvené právo štátu na náhradu trov konania, ktoré platil, proti účastníkom. Pre záver, ktorý z účastníkov je povinný nahradiť štátu jeho trovy konania, je rozhodujúci výsledok konania. V sporovom konaní sa rozumie výsledkom konania úspech účastníkov vo veci, t. j., že účastník, ktorému bola uložená povinnosť podľa § 142, § 143 a § 144 O.s.p. zaplatiť náhradu trov konania druhému účastníkovi, je povinný nahradiť i trovy konania štátu. Avša ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o odvolaní, podanie odvolania, odvolanie proti uzneseniu, odmietnutie odvolania odporkyne, znalecké dokazovanie znalcom z odboru Genetika, konanie o zapretie otcovstva, Neprípustnosť odvolania
Právna veta: Prípady, v ktorých súd odmieta odvolanie sú upravené v § 218 ods. 1 OSP taxatívnym výpočtom. Okrem iného, súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu proti ktorému nie je odvolanie prípustné. Ide o uznesenia, ktorých účinky nemajú priamy súvis s rozhodovaním vo veci samej a nemôžu privodiť na strane účastníka v konaní nejakú ujmu na jeho právach. Uznesenie, ktorým okresný súd vo veci nariadil znalecké dokazovanie je uznesením, ktorým sa upravuje vedenie konania, preto proti nemu nie je v zmysle ust. § 202 ods. 3 písm. a/ OSP prípustné odvolanie s výnimkou výroku, ktorým okresný súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ústavná starostlivosť, súdne rozhodnutia okresných súdov, odvolanie starej matky a otca maloletej, výchovné problémy s maloletou, záškoláctvo, predčasný pohlavný život maloletej, nesúhlas otca so zverením maloletej do jeho osobnej starostlivosti, nezvládanie výchovy maloletej zo strany matky, zamietnutie návrhu starej matky o zverenie maloletej do jej náhradnej osobnej starostlivosti, nariadenie ústavnej starostlivosti
Právna veta: Ústavná starostlivosť predstavuje výchovné opatrenie, ktoré má vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky na výchovu maloletého dieťaťa a je predovšetkým výchovným a nie represívnym opatrením. Ústavnú výchovu, teda nie je možné chápať ako formu sankcie alebo povinnosti uložené dieťaťu, pretože keď pominú podmienky, ktoré si nariadenie ústavnej starostlivosti vynútili, súd ústavnú výchovu zruší. Na ústavnú starostlivosť je preto žiaduce pozerať a prihliadať ako na prípad riešenia riadne nezabezpečenej výchovy dieťaťa tak, ako to má na mysli Dohovor na právach dieťaťa. Nariadenie ústavnej starostliv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdne rozhodnutia okresných súdov, kontrolór, finančná kontrola, sťažnosť na pracovníka kontrolnej skupiny, zaujatosť kontrolóra, dokazovanie listinnými dokladmi, nedostatok vecnej legitimácie, zásah do osobnostných práv, náhrada nemajetkovej ujmy , ochrana osobnosti
Právna veta: Otázku, kto je v tom - ktorom prípade subjektom ochrany a kto je subjektom zásahu, musí súd v konaní o ochranu osobnosti riešiť vždy medzi prvými. Pokiaľ súd nemá vyriešenú otázku, do práv koho bolo zasiahnuté, a kto sa dopustil (mal dopustiť tvrdeného) zásahu, nie je (ešte) opodstatnené riešenie otázky nedovolenosti zásahu, jeho intenzity a dôsledkov, existencie príčinnej súvislosti medzi zásahom a spôsobenou nemajetkovou ujmou, adekvátnosti požadovanej formy nápravy spôsobenej ujmy, splnenia podmienok pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, primeranosti výšky priznávaného zadosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenie o kúpnej zmluve, nedôvodnosť návrhu na začatie konania, doplnenie odvolania navrhovateľa, prinavrátenie vlastníckeho práva k motorovému vozidlu, nezaplatenie kúpnej ceny, nepojazdné osobné motorové vozidlo, prepis osobného motorového vozidla, ústna zmluva
Právna veta: Kúpna zmluva je definovaná v ust. § 588 Občianskeho zákonníka ako zmluva, z ktorej jednej strane (predávajúcemu) vzniká povinnosť odovzdať predmet kúpy druhej strane (kupujúcemu) a táto strana je povinná predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Kúpnou zmluvou prevádza predávajúci vlastníctvo k predmetu kúpy na kupujúceho. Na vznik kúpnej zmluvy je preto potrebné, aby sa jeho účastníci dohodli na jej podstatných náležitostiach, ktorými sú predmet kúpy a kúpna cena. Záväzok predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny ako i odovzdanie predmetu kúpy môže kupujúci vynútiť žalobou na plnenie. Ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Členský podiel v bytovom družstve, prechodné ustanovenia §29b, súdne rozhodnutia krajských súdov, nadobudnutie majetkových práv k bytu pred uzavretím manželstva, členstvo žalobcu v bytovom družstve, pochybnosť pri podpisovaní zmluvy, nájomca družstevného bytu, zmluva o prevode vlastníctva bytu
Právna veta: Členský podiel môže byť predmetom prevodu alebo dedenia, má určitú majetkovú hodnotu, ktorého cenu možno stanoviť ako cenu všeobecnú, t.j. cenu, za ktorú by bolo možné v danom mieste a čase nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a podobne a obvykle sa táto trhová hodnota zisťuje porovnaním už s realizovanými prevodmi členských podielov (podobných bytov) v danom čase a mieste. Preto členský podiel žalobcu, ktorý mal určitú majetkovú hodnotu možno považovať za výlučný majetok žalobcu, nadobudnutý pred uzavretím manželstva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zhoršené vzťahy medzi účastníkmi konania, neunesenie dôkazného bremena tvrdenia, nepreukázanie dôvodov pre vrátenie daru, zamietnutie návrhu, vrátenie daru
Právna veta: Predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného alebo len jeho samotná nevďačnosť, ale také správanie sa, ktoré s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Ide buď o porušenie značnej intenzity alebo porušovanie sústavné, alebo aj neposkytnutie potrebnej pomoci darcovi alebo iným osobám, ktorá povinnosť vyplýva buď z právnych noriem (napr. § 18 a nasl., § 30 a nasl. Zákona o rodine) alebo zo zmluvného vzťahu (lex contractus), pričom tieto osoby patria k členom rodiny darcu. Negatívne spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: súdne rozhodnutia krajských súdov, mimomanželský vzťah odporcu, citové odcudzenie, vážny rozvrat vzťahov medzi manželmi, manželia nežijú v spoločnej domácnosti, rozvod manželstva
Právna veta: K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch (§ 22 Zákona o rodine). Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia (§ 23 ods. 1 Zákona o rodine). Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada (§ 23 ods. 2 veta prvá Zákona o rodine). Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na poruše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neposkytnutie pomoci v starobe, zlé vzťahy medzi poručiteľom a žalobkyňou (dieťaťom poručiteľa), svedecká výpoveď bývalého manžela žalobkyne, žalobkyňa ako dedička po poručiteľovi, opravdivý záujem potomka o poručiteľa, vydedenie, určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané
Právna veta: Dôvody vydedenia uvádzané poručiteľom v listine o vydedení musia existovať v čase spísania listiny. Vo všeobecnosti platí, že poručiteľ sa za svojho života môže dovolávať „opravdivého záujmu od svojho potomka (žalobkyne, dcéry) vtedy, ak sám nevyvolal stav, ktorý by potomkovi bránil prejavovať o neho záujem. O neprejavenie opravdivého záujmu o poručiteľa v zmysle ust. § 469a ods. 1 písm. b) OZ nejde v prípade, ak nezáujem potomka bol v značnej miere vyvolaný samotným poručiteľom. Nemožno potom opomenúť konkrétne možnosti dediča prejavovať záujem o poručiteľa. KRÁTKE ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAV ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, Hospodárska zmluva o prevode správy národného majetku, navrhovatelia ako bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností, neoprávnený zásah do vlastníckeho práva, ochrana vlastníckeho práva, žaloba na vydanie veci, užívanie nehnuteľnosti, vypratanie nehnuteľnosti
Právna veta: Podľa § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. Citované ustanovenie upravuje nárok vlastníka na súdnu ochranu, keď žaloba na vydanie veci, resp. na vypratanie nehnuteľnosti predpokladá, že iná osoba neoprávnene, t.j. bez právneho dôvodu, zadržiava vec patriacu vlastníkovi a súčasne mu ju odmieta vydať. Aktívna legitimácia patrí vlastníkovi. Nie je rozhodujúce, či ide o výlučného vlastníka, bezpodielového spoluvlastníka alebo podielovéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: spoločné ustanovenia Zákon o rodine, odvolanie správcu konkurznej podstaty, neschopnosť splácania pôžičky, pohľadávka banky, dlh voči leasingovej spoločnosti, zamietnutie návrhu otca na zníženie výživného na maloletého, konkurz na majetok povinného, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky
Právna veta: Pri určovaní výšky výživného v prípade konkurzu na majetok povinného rodiča nemožno prihliadať na príjem, ktorý správca konkurznej podstaty ponecháva úpadcovi, pretože ten je určený len na nevyhnutné životné potreby úpadcu. Výživné sa uhrádza z majetku, ktorý tvorí všeobecnú konkurznú podstatu, a preto nemusí byť stanovené v takej výške, aká zodpovedá aktuálnym príjmom otca - úpadcu. KRÁTKE ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAVU Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa návrh otca na zníženie výživného k maloletému zamietol. Otec dieťaťa bol v čase posledného rozhodovania o výživnom konateľom spoločnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc, nedostatok pasívnej legitimácie odporcu, odvolanie navrhovateľky, nesprávne právne posúdenie veci, zápis do katastra, navrhovateľka ako podielová spoluvlastníčka nehnuteľnosti, zriadenie nového zápisu listu vlastníctva, neodstrániteľná prekážka konania, nedostatok právomoci súdu, vecná legitimácia
Právna veta: Nedostatok právomoci súdu je neodstrániteľnou prekážkou konania, ktorá má za následok jeho zastavenie. V danom prípade však dôvodom zamietnutia návrhu na začatie konania okrem nedostatku právomoci bol aj nedostatok pasívnej legitimácie odporcu. Vecná legitimácia je stav vyplývajúci z hmotného práva. Pokiaľ súd posúdil uplatnený nárok aj z hľadiska hmotného práva, správne rozhodol, ak vyššou formou rozhodnutia v občianskom sporovom konaní návrh navrhovateľky z dôvodu nedostatku pasívne legitimovaného účastníka návrh zamietol.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: návrh na predĺženie pestúnskej starostlivosti v čase maloletosti dieťaťa, odvolanie navrhovateľov, práva a povinnosti pestúna, pestúnska starostlivosť, zamietnutie návrhu navrhovateľov, dosiahnutie plnoletosti, zánik pestúnskej starostlivosti, predĺženie pestúnskej starostlivosti
Právna veta: Inštitút pestúnskej starostlivosti, ako jednu z foriem náhradnej starostlivosti, prestavujúcu dočasné opatrenie nahradzujúce osobnú starostlivosť rodičov o mal. dieťa v prípadoch, že ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť, upravuje Zákon o rodine vo svojej druhej časti, tretia hlava, ust. § 48 - § 53. V ust. § 52 Zákona o rodine je upravený i zánik pestúnskej starostlivosti tak, že v prípadoch taxatívne vymenovaných v ods. 1 tohto ustanovenia dochádza k jej zániku, ak nastane skutočnosť, resp. udalosť tam uvedená. Jednou z týchto skutočností, na základe ktorej zaniká pestúnska staros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: neúplnosť administratívneho spisu, absencia listinného dôkazu - objektívneho nálezu posudkovej komisie v administratívnom spise, nepriznanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, oslabená pohybová schopnosť žalobcu v dôsledku kombinácie postihnutí, rozhodnutie nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, procesné pochybenie správneho orgánu, správne súdnictvo, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu
Právna veta: Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok NS SR 3Sžo 7/2012 zo dňa 03.04.2012) vyplýva, že pod administratívnym spisom treba rozumieť úplný, žurnalizovaný a originálny zväzok listín, týkajúcich sa veci, vrátane originálov dokladov o doručení rozhodnutia. Zákonná povinnosť žalovaného správneho orgánu bez meškania predložiť administratívny spis spolu so spismi správneho orgánu prvého stupňa je upravená v ust. § 250d ods. 1 O.s.p. a pri predkladaní administratívneho spisu je potrebné uvedené rešpektovať, pretože úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál vo veci zlepšuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: predbežné opatrenie O.s.p., zmarenie a neplatnosť dražby, domáhanie sa zrušenia dražby, zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, dražba nehnuteľnosti, zamietnutie návrhu o nariadenie predbežného opatrenia pre nedostatok okruhu účastníkov, výzva na doplnenie neúplného návrhu , odvolanie navrhovateľa, záložný veriteľ, návrh na nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Predbežným opatrením môže súd okrem iného uložiť účastníkovi, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami, alebo aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal (§ 76 ods. 1 písm. e/, f/ O.s.p.). Faktom je, že predbežné opatrenie možno vydať pred začatím konania tak, ako to upravuje ust. § 74 O.s.p. alebo po začatí konania ako to predpokladá § 102 O.s.p.. Už z návrhu na vydanie predbežného opatrenia podávaného pred začatím konania, musí byť zrejmé, čoho sa mieni navrhovateľ v budúcom konaní domáhať, teda akú žalobu mieni podať. Len tak je možné posúdiť, či navrhované predbežné opatr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie O.s.p., nezhody rodičov ohrozujúce starostlivosť o maloletého, preukázaná potreba dočasnej úpravy pomerov maloletého, predpoklady na nariadenie predbežného opatrenia, odvolanie otca maloletého, vyživovacia povinnosť otca k maloletému, záujem maloletého dieťaťa, predbežné opatrenie , zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky
Právna veta: Predbežné opatrenie v starostlivosti súdu o maloletých je krátkodobým provizóriom, a nie končením rozhodnutím vo veci samej. Odvolací súd tiež zdôrazňuje, že pri nariaďovaní predbežných opatrení v konaniach starostlivosti súdu o maloletých od 1. januára 2012 nie je potrebné zdôvodňovať nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, postačuje zdôvodnenie potreby dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa v jeho záujme.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: vydržanie, držba, existencia naliehavého právneho záujmu na určovacej žalobe, rozhodnutie v dedičskom konaní, zlé vzťahy odporcu s matkou, matka ako výlučná vlastníčka nehnuteľností, darovacia zmluva vo forme notárskej zápisnice, návrh navrhovateľa na určenie vlastníckeho práva k rodinnému domu, dobromyseľný držiteľ, vedľajší účastník na strane odporcu, vydržacia doba, konanie o určenie vlastníckeho práva
Právna veta: Podľa § 134 ods. 1, 3 Občianskeho zákonníka oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu 3 rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu 10 rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Do doby podľa odseku 1 sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca. Uvedené ustanovenie upravuje vydržanie ako osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva, ku ktorému dochádza v prípade splnenia zákonom určených podmienok priamo zo zákona. Pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním musia byť splnené súčasne tieto zákonné predpoklady: a) oprávnená držba, b) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť rodičov, vzdialenosť bydlísk rodičov dieťaťa, zamietnutie návrhu otca dieťaťa na zmenu výchovného prostredia maloletého, znalecký posudok, odvolanie otca maloletého, nesplnené podmienky na zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti
Právna veta: Novela Zákona o rodine vykonaná zákonom č. 217/2010 Z.z. zaviedla do rodinného práva inštitút tzv. striedavej osobnej starostlivosti. Ide o pomerne prelomový spôsob osobnej starostlivosti o dieťa, ktorý zohľadňuje právo obidvoch rodičov na výchovu dieťaťa. Mnohí odborníci však konštatujú, že tento spôsob osobnej starostlivosti o dieťa je v rozpore s potrebou stability výchovného prostredia dieťaťa. Neustála výmena prostredia, v ktorom dieťa vyrastá, môže mať okrem pozitívnych vplyvov spočívajúcich najmä v kontakte s obidvoma rodičmi a ich výchovným vplyvom aj negatívne vplyvy, keďže dieťa si ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: absencia súhlasu zamestnávateľa s čerpaním dovolenky zamestnanca, nerešpektovanie pracovného poriadku univerzity, neplnení povinností zo strany zamestnanca (vysokoškolského pedagóga), dovolenkový lístok, okamžité skončenie pracovného pomeru, závažné porušenie pracovnej disciplíny
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu...Reťazová a dlhodobá neprítomnosť na pracovisku (absencia) je dôvodom na postup podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce v podobe okamžitého skončenia pracovného pomeru.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch, zánik manželstva smrťou, uzavretie nového manželstva otca maloletého, navrhovatelia - obviňovanie otca maloletého so smrti matky maloletého (ich dcéry), narušenie vzťahov medzi otcom maloletého a navrhovateľmi, bezdôvodné odmietanie styku otca s maloletým po smrti matky maloletého, úprava styku maloletému so starými rodičmi, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Právny rámec daných vzťahov je upravený § 36 ods. 2 Zákona o rodine, z ktorého vyplýva, že pokiaľ manželstvo, z ktorého pochádzajú maloleté deti, zaniklo smrťou jedného z manželov a ak je potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, môže súd na návrh upraviť styk maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela. Ustanovenie § 25 sa pritom použije primerane. Citované ustanovenie upravuje typický prípad, kedy sa môžu starí rodičia domáhať styku s dieťaťom. Podmienky, ktoré musia byť v takomto prípade splnené sú, že bol podaný návrh na začatie konania o úpravu sty ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: námietka nesprávneho vyhodnotenia majetkových pomerov odporcu, trvalá pracovná neschopnosť odporcu, navrhovateľka ako poberateľka invalidného dôchodku, zvýšenie príspevku rozvedeného manžela, neunesenie dôkazného bremena, dôkazná povinnosť, zásada kontradiktórnosti konania, zamietnutie návrhu navrhovateľky
Právna veta: V sporovom konaní posilnenom zásadou kontradiktórnosti majú účastníci dôkaznú povinnosť vyplývajúcu im z ust. § 120 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, t. j. povinnosť nielen tvrdenia ale aj preukázania nimi tvrdených skutočností. Nesplnenie dôkaznej povinnosti má za následok neunesenie dôkazného bremena.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: spoločné ustanovenia Zákon o rodine, zvýšené výdavky navrhovateľky na obedy v škole a cestu do školy, preukázaná odkázanosť navrhovateľky na výživné od svojho otca, zvýšené výdavky navrhovateľky spojené s návštevou školy, zmena pomerov odôvodňujúca zmenu súdneho rozhodnutia o výživnom, zvýšenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 78 ods. 1 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Hmotnoprávnou podmienkou toho, aby súd mohol o veci opakovane rozhodnúť, je zmena pomerov. Zákon o rodine ani nevyžaduje, tak ako O. s. p., aby išlo o podstatnú zmenu. V zmysle judikatúry je potrebné prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného. Avšak len vtedy môžu byť tieto dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejavia v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, bezúročný úver, absencia úroku v úverovej zmluve, nedôvodný návrh navrhovateľa, odvolanie navrhovateľa, spotrebiteľská zmluva, splátkový kalendár
Právna veta: Ustanovenie § 4 zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch stanovuje, že zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu a taxatívne stanovuje, aké náležitosti musí zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovať. Absencia niektorých týchto náležitostí nespôsobuje neplatnosť zmluvy, ak už bol poskytnutý spotrebiteľský úver a spotrebiteľ ho začal čerpať alebo ak bol dodaný tovar alebo poskytnutá služba, z dôvodu ochrany spotrebiteľa. Sankcia neplatnosti by neprimerane tvrdo dopadala na spotrebiteľa, ktorý by tým stratil výhodu splátok, a mohol by sa tak dostať do ťažko riešiteľnej situá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, neopodstatnená požiadavka odporcu na zaviazanie navrhovateľky k zaplateniu úroku z omeškania, zásada rovnoprávnosti manželov, odpustená nenávratná pôžička na vybudovanie nadstavby nehnuteľnosti, znalecký posudok nehnuteľnosti, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Právna veta: Občiansky zákonník formou bezpodielového spoluvlastníctva upravuje spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva. Pre bezpodielové spoluvlastníctvo je charakteristické, že manželia nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci. Tým sa odlišuje od podielového spoluvlastníctva, v ktorom miera účasti spoločníkov na právach a povinnostiach z neho vyplývajúcich je vyjadrená číselnými podielmi. Bezpodielovosť účasti na výkone spoluvlastníckych práv a povinností je jedným z pojmových znakov tohto spoluvlastníctva medzi manželmi. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba, odvolanie navrhovateľa, nesprávne právne posúdenie veci, námietka premlčania vznesená opatrovníčkou odporcu, márne uplynutie zákonnej premlčacej doby, odporca zastúpený opatrovníkom, nepreukázanie platného cestovného lístka na výzvu kontrolného orgánu, zmluva o preprave v mestskej hromadnej doprave, zmluva o preprave osôb, práva z prepravy
Právna veta: Právne vzťahy účastníkov konania sa riadia ustanovením § 760 Obč.zák. Zmluva o preprave v mestskej hromadnej doprave uzavretej konkludentným konaním spočívajúcim na strane cestujúceho v nástupe do dopravného prostriedku. Zvláštnosť tejto zmluvy ako zmluvy neformálnej spočíva v tom, že tým, že cestujúci nástupom do dopravného prostriedku konkludentne pristupuje na celý rozsah poskytovanej služby, mlčky pristupuje aj na ďalšie všeobecne známe vedľajšie dojednania zmluvy upravené v zákone č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a v Prepravnom poriadku mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, t.j. m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov, určenie pravidiel telefonickej komunikácii matky s maloletou dcérou počas styku maloletej s otcom, neschopnosť rodičov spoločne komunikovať štandardným spôsobom, opodstatnená požiadavka matky maloletej, povinnosť otca maloletej oznámiť miesto styku s maloletou dcérou počas prázdnin, návrh matky na poskytnutie informácii o maloletom dieťati, záujem maloletého dieťaťa, odvolanie otca maloletej, zverenie maloletej do osobnej starostlivosti matky
Právna veta: Je oprávnením matky - ako osoby zodpovednej za starostlivosť o maloletú - byť v pravidelnom (telefonickom) kontakte s dcérou i počas doby, keď je vykonávaný jej styk s otcom. Zároveň v danej otázke okresný súd náležite poukázal na to, že maloletá je v osobnej starostlivosti matky a je súčasťou jej rodičovských povinností (a tiež práv) kontaktovať dieťa taktiež počas trávenia prázdnin s otcom.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: rozhodnutie o odvolaní, lehoty v sporovom konaní, schopnosť samostatne sa živiť, ukončenie prípravy na budúce povolanie zo strany odporkyne, odporkyňa ako dcéra navrhovateľa, zrušenie vyživovacej povinnosti navrhovateľa k odporkyni, zrušenie výživného na plnoleté dieťa, oneskorene podané odvolanie, odvolanie odporkyne
Právna veta: Podľa ust. § 57 ods. 1, 2, 3 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, naplnené predpoklady osobitnej zodpovednosti za škodu, zavinené porušenie povinnosti pri plnení pracovných úloh, zodpovednosť zamestnanca za škodu, dohoda o náhrade škody medzi zamestnávateľom navrhovateľa a navrhovateľom, odcudzenie palivovej karty z uzamknutého nákladného motorového vozidla a jej viacnásobné zneužitie, zamestnanec - prebratie hmotnej zodpovednosti za finančnú hotovosť, spôsobenie škodovej udalosti zamestnancom, dohoda o hmotnej zodpovednosti, právo na poistné plnenie
Právna veta: Predpokladom zodpovednosti pracovníka podľa ust. § 182 Zákonníka práce v platnom znení od 1.4.2002 (osobitná zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách) je zistenie, že pracovník prevzal na základe písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti za prevzatý tovar a zásoby zodpovednosť so záväzkom viesť ich v bilančnej rovnováhe a na požiadanie zamestnávateľa tento stav zásob materiálu vyúčtovať. Charakteristickými znakmi zverených hodnôt, ktoré je pracovník povinný vyúčtovať, je ich určenie pre obeh alebo obrat a osobná dispozícia zodpovedného pracovníka s nimi po celú dobu, po ktorú m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, dohoda o zodpovednosti za prevzaté motorové vozidlo, priznanie zavinenia zo strany žalovaného, spôsobenie dopravnej nehody pri plnení pracovných úloh, priemerný zárobok, osobitná zodpovednosť za škodu, dohoda o hmotnej zodpovednosti
Právna veta: Podľa § 179 ods. 1 Z. p. zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovi zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185. Podľa § 182 ods. 1 Z. p. ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok...V zmysle § 134 ods. 1,2 a 4 ZP priemerný zárobok na p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: občianskoprávne vzťahy, premlčanie , rozsudky okresných súdov, vlastníctvo k polyfunkčnému domu, zmluva o dielo na zmenu projektu, navrhovateľka ako držiteľka stavebného povolenia na výstavbu polyfunkčnej budovy, absolútna neplatnosť zmluvy, odvolanie navrhovateľky, užívanie nehnuteľnosti
Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Neprihliadnutie na vznesenú námietku premlčania, prípadne odopretie tohto práva, hoci aj pre rozpor s dobrými mravmi (§ 3 ods. l OZ), je v rozpore s ustanovením § 100 ods. 1 OZ, z ktorého jednoznačne vyplýva, že súd musí prihliadnuť na námietku premlčan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: Výpovedné dôvody služobného úradu, príkaz prednostu služobného úradu, zrušenie štátnozamestnaneckého miesto vo funkcii samostatný radca, stála štátna služba, neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, ponuková povinnosť zamestnávateľa, organizačná zmena
Právna veta: Zákon o štátnej službe upravuje tzv. ponukovú povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi v zmysle ust. § 47 písm. b), ktorej splnenie je hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede. Zamestnávateľovi dáva dve alternatívy. Po prvé, ak nemá možnosť zamestnanca naďalej zamestnávať, čo treba vykladať tak, že nemá pre zamestnanca žiadnu prácu (ide tu o tzv. absolútnu nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať), ponukovú povinnosť nemá. Po druhé, ak má pre zamestnanca také voľné pracovné miesto, ktoré je pre neho vhodné, je povinný predtým, než dá zamestnancovi výpoveď, túto prácu zamestnancovi ponúknuť, ina ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, priebeh konania, začatie konania podľa O.s.p., debetný zostatok, zaplatenie poplatkov za vedenie účtu, záväzkový vzťah zo zmluvy o bežnom účte, zmluvný vzťah medzi právnym predchodcom navrhovateľa a odporcom, odporca ako majiteľ účtu, odvolanie navrhovateľa, prejednacia zásada v sporovom konaní
Právna veta: V sporovom konaní, o ktoré ide aj v prejednávanej veci, platí dispozičná a prejednacia zásada. Prejednacia zásada spočíva v tom, že tvrdiť skutočnosti, rozhodné pre posúdenie daného prípadu, a navrhovať a predkladať dôkazy pre tieto skutočnosti, je zásadne vecou účastníkov konania, na ktorých spočíva hlavná zodpovednosť za zhromaždenie skutkového podkladu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej. Úprava vychádza z toho, že iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na účastníkoch a ukladá im označiť dôkazy k preukázaniu tvrdenia. Účastník má teda povinnosť tvrdenia (§ 79 ods. 1 a § 101 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy, zmluva o dodaní tovaru, nepreukázanie podmienok pre odstúpenie od zmluvy, žalobca ako objednávateľ diela, domáhanie sa vrátenia uhradenej kúpnej ceny za cenu diela, prejudiciálna otázka, zmluva o dielo, porušenie zmluvy
Právna veta: Podľa § 536 ods. 1 Obch. zák., zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Podľa § 344 Obch. zák., od zmluvy možno odstúpiť iba v prípade, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon. Strana môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak takéto právo vyplýva zo zmluvy, alebo ak to určuje Obchodný zákonník alebo iný zákon. Na jednostranné odstúpenie od zmluvy sa teda vyžaduje zákonné alebo zmluvné oprávnenie. V danom prípade nedošlo v rámci zmluvy k dohode o možnosti odstúpenia od zmluvy, preto platí úprava podľa Obc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2013
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu navrhovateľa, neodborné konanie odporcu, nesprávne zahrievanie motora technikom, chyba na turbodúchadle už pred začiatkom výkonu emisnej kontroly, poškodenie turbodúchadla pri výkone emisnej kontroly motora vozidl, absencia príčinnej súvislosti medzi porušením právnej povinnosti a vznikom škody, predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu, zodpovednosť za škodu
Právna veta: Podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Podľa odseku 2 citovaného ustanovenia škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil (odsek 3 citovaného ustanovenia). V citovanom ustanovení je upravená všeobecná zodpovednosť za škodu. Predpo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: návrh na preskúmanie rozhodnutia, posudkový lekár sociálneho poistenia, opätovné posúdenie zdravotného stavu, miera poklesu schopnosti navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť 35 %, zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok, invalidný dôchodok
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postavenie sudcu a prisediaceho, nepreukázanie nesprávneho úradného postupu exekučného súdu, nezávislosť sudcu, námietka postupu okresného súdu, povinnosť všeobecných súdov odôvodniť svoje rozhodnutie, odvolanie navrhovateľa, odňatie možnosti konať pred súdom, konanie o náhradu majetkovej škody a náhradu nemajetkovej ujmy, zamietnutie návrhu navrhovateľa, Exekučný súd, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Pôsobenie sudcov na určitom súde je vždy objektívne dané, len sama táto skutočnosť nemôže byť dôvodom ich vylúčenia. Sudcovia ako reprezentanti verejnej moci by tak apriórne stáli vo svetle spochybňujúcom ich profesionálne schopnosti. Vzájomný vzťah medzi sudcom a súdom nie je vzťahom zamestnaneckým alebo služobným. Vymenovaním za sudcu vzniká a zánikom funkcie sudcu zaniká osobitný vzťah sudcu k štátu, z ktorého vyplývajú vzájomné práva a povinnosti sudcu a štátu. Sudca je pri výkone funkcie sudcu nezávislý a zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho vedo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin, rozsudky krajského súdu, nepatrná závažnosť spáchania prečinu obžalovaným, neoprávnené poberanie príspevku na bývanie, obžalovaný ako ako nájomca bytu vo vlastníctve obce, zmluva o nájme bytu, oslobodenie spod obžaloby, odvolanie obžalovaného, prečin subvenčného podvodu
Právna veta: Podľa § 10 ods. 2 Tr.zák. nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: sexuálne násilie, rozsudky krajského súdu, ochranné ústavné protialkoholické liečenie, pokus zločinu sexuálneho násilia, odvolacie námietky obžalovaného, nepodmienečný trest odňatia slobody, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Za situácie, keď boli splnené podmienky pre mimoriadne zníženie trestu podľa § 39 ods. 2 písm. a/ Tr. zák. môže súd znížiť trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za pokus trestného činu a ak vzhľadom na povahu a závažnosť pokusu má za to, že použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom, t. j. v prípade zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1,2 písm. b/ Tr. zák. v rozpätí na sedem rokov až pätnásť rokov, by bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na ochranu spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania. Tak je tomu aj v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: rozsudky krajského súdu, poľahčujúca okolnosť, vedenie motorového vozidla po požití alkoholu, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, odvolanie zástupcu okresnej prokuratúry, generálna prevencia trestu, prevýchovný podmienečný trest odňatia slobody, nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky, uloženie alternatívneho trestu, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
Právna veta: Závažným prejavom vodičskej nedisciplinovanosti je najmä vedenie motorových vozidiel po požití alkoholu (či iných návykových látok), pričom spoločenský záujem na ochrane ohrozených hodnôt vyžaduje, aby uloženie trestu zákazu činnosti bolo pravidlom aj vtedy, ak nevznikne škodlivý následok, t. j. aj v prípadoch trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Neuloženie tohto druhu trestu páchateľom uvedeného trestného činu by malo byť len výnimkou, odôvodnenou mimoriadnymi okolnosťami prípadu a doterajším spôsobom života páchateľa. Odvolací súd, pri ukladaní trestu, poukazuje na tzv. gene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, rozsudky okresných súdov, dôvodný nárok žalobcu, uloženie povinnosti ospravedlniť sa, nepravdivé tvrdenia smerujúcu voči žalobcovi o podplácaní znalca a konajúceho sudcu, právo na ochranu osobnosti, Pripustenie zmeny žaloby , náhrada nemajetkovej ujmy
Právna veta: Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené § 11 a nasl. Obč.zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti postačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené § 11 OZ.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť, spôsobenie škody zo strany zamestnanca žalobcu, poškodenie odkvapového žľabu na stavbe, nárok na zaplatenie škody, spôsobenie škody pri vykonávaní žeriavnických prác, osobitná zodpovednosť za škodu, objektívna zodpovednosť, náhrada škody, povinnosť platiť úroky z omeškania
Právna veta: V danom prípade škoda nebola spôsobená porušením povinnosti zo záväzkového vzťahu, a preto nejde o prípad zodpovednosti za škodu podľa § 373 Obch. zák., ale o prípad osobitnej zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho zákonníka. Žalobca zodpovedá za vzniknutú škodu žalovanému podľa § 420a ods. 1 Obč. zák., teda ako za škodu spôsobenú žalovanému prevádzkovou činnosťou, keďže ku vzniku škody (poškodením odkvapového žľabu) došlo žeriavom použitým pri činnosti, ktorá má prevádzkovú povahu. V tomto prípade ide jednoznačne o objektívnu zodpovednosť. Podľa § 420a ods. 3 Obč. zák. tejto zodpovednosti b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: 6 odsek 1 Smernice Rady č. 2005/29 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom, rozsudky okresných súdov, absolútna neplatnosť právneho úkonu pre nedodržanie predpísanej písomnej formy, neplatná revolvingová zmluva, nezrozumiteľná zmluva pre jej nečitateľnosť, revolvingový úver, nečitateľné písmo v úverovej zmluve, neprečítanie si úverových zmluvných podmienok, nekalá obchodná praktika, neprijateľná zmluvná podmienka, úverová zmluva
Právna veta: Ako vyplýva z článku 6 odsek 1 Smernice Rady č. 2005/29 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane celkového prevedenia uvádza do omylu alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k jednému alebo k viacerým prvkom vymenovaným v tomto článku 6 ods.1, pričom v obidvoch prípadoch zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcií, ktoré by inak neurobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: pestúnska starostlivosť, záujem maloletého dieťaťa, otec maloletej v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletej, návrh otca na úpravu styku s maloletou, odvolanie otca maloletej, zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
Právna veta: V konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, ktorým je aj konanie o pestúnskej starostlivosti, je súd povinný zabezpečiť ochranu práv a oprávnených záujmov maloletých detí, ktoré vyplývajú predovšetkým zo Zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z.). Hoci Zákon o rodine pojem „záujem“ maloletého dieťaťa nedefinuje, možno bez pochýb konštatovať, že v záujme maloletého dieťaťa je všetko, čo mu je na prospech, čo ho nejakým spôsobom obohacuje, prospieva jeho vývoju. Skutočnosť, že rodič sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody nie je dôvodom, aby súd nemohol aj v tomto prípade upraviť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 8/2014
Kľúčové slová: rozsudky krajského súdu, úmyselný trestný čin v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, zákaz požívania alkoholických nápojov počas výkonu povinnej práce, odvolanie obžalovaného, prečin krádeže, trest povinnej práce, prevýchova obžalovaného
Právna veta: Senát odvolacieho súdu vyslovuje názor, že trest musí vždy odrážať aj stupeň závažnosti činu, v predmetnom prípade aj v tom, či je nevyhnutné, aby obžalovaný vykonával trest odňatia slobody. Napokon dospel k záveru, že je možné na prevýchovu obžalovaného pôsobiť aj iným „nepodmienečným“ trestom, v danom prípade trestom povinnej práce.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, účinná ľútosť, zaplatenie dlžného výživného prostredníctvom pošty, vykonanie dokazovania prečítaním poštových podacích lístkov o zaslaní finančných prostriedkov, zánik trestnosti činu, dlh na výživnom, poštový podací lístok, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, prečin zanedbania povinnej výživy, oslobodenie spod obžaloby
Právna veta: Podľa § 86 písm. a/ Tr.zák. trestnosť trestného činu zanikla aj vtedy, ak trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr.zák. nemal trvale nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok, rozsudky krajského súdu, vdovský dôchodok, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, nedôvodné odvolanie navrhovateľky, navrhovateľka ako poberateľka vdovského dôchodku, zastavenie výplaty vdovského dôchodku po uplynutí jedného roka od smrti manžela
Právna veta: Podľa § 74 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (2) Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela. Podľa § 74 ods. 3 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (3) Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak a) sa stará o nezaopatrené dieťa, b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% alebo c) vychovala aspoň tri deti, d) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti, e) dovŕšila dôchodkový vek. Keďže navrhovateľka nesplnila ani jednu z piatich podmienok uvedený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.