Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096673
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: námietka porušenia práva na obhajobu, výsluch obvineného bez prítomnosti obhajcu, trest vyhostenia z územia SR, domová prehliadka, ochranný dohľad, obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na ustanovenie § 76 ods. 1 Tr. zák., podľa ktorého súd uloží ochranný dohľad páchateľovi, ktorého odsudzuje za obzvlášť závažný zločin na nepodmienečný trest odňatia slobody. Podľa § 78 ods. 1 Tr. zák. ochranný dohľad sa ukladá na jeden rok až tri roky. Z uvedeného je zrejmé, že v prípadoch, keď súd ukladá nepodmienečný trest odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin, má povinnosť v zmysle Trestného zákona uložiť obvinenému aj ochranný dohľad. Ide o ochranné opatrenie, ktoré je súčasťou tzv. nútenej postpenitenciárnej starostlivosti, ktorá je nevyhnutná na dovŕšenie náp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: druhy trov konania, judikáty najvyššieho súdu, nepriznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci, nepriznanie navrhovateľovi oslobodenie od súdnych poplatkov, zrejme bezúspešné uplatňovanie práva, Centrum právnej pomoci, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Zákonodarca v právnych normách zákona o súdnych poplatkoch ustanovil podmienky platenia súdnych poplatkov určením osoby poplatníka, kedy vzniká poplatková povinnosť a súčasne následky nezaplatenia súdneho poplatku v súdom stanovenej lehote. Zákonodarca v právnej norme § 138 ods. 1 O.s.p. ustanovuje, že súd môže priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je jednak samotný návrh pre priznanie osl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, späťvzatie odvolania, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Podľa ust. § 244 ods. 1 O.s.p., v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Podľa ust. § 207 ods. 2, 3 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné zastúpenie advokátom, nedostatok právneho zastúpenia žalobcu, plnomocenstvo na zastupovanie advokátom, vyrubená daň z nehnuteľností, platobný výmer obce, povinné právne zastúpenie
Právna veta: Povinné zákonné zastúpenie žalobcu ustanovené zákonodarcom v právnej norme § 250a O.s.p. je povinný súd skúmať ako procesnú podmienku konania v priebehu celého preskúmavacieho konania. Nedostatok zastúpenia žalobcu v zmysle § 250a O.s.p. je odstraniteľným nedostatkom podmienky konania v zmysle druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, a preto pokiaľ súd zistí, že žalobca nie je zastúpený v zmysle právnej úpravy ustanovenej v právnej norme § 250a O.s.p. je jeho povinnosťou sa pokúsiť o odstránenie tohto nedostatku výzvou žalobcu na predloženie plnomocenstva advokátom, resp. predlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pochybnosti o nezaujatosti, nestrannosť postupu orgánov činných v trestnom konaní , pomer k prejednávanej veci , vylúčenie orgánu z vykonávania úkonov trestného konania
Právna veta: Uvedené ustanovenie Trestného poriadku v záujme zabezpečenia dôvery verejnosti v nestrannosť postupu orgánov činných v trestnom konaní vylučuje z vykonávania úkonov trestného konania ten orgán, u ktorého mohli vzniknúť pochybnosti o jeho nezaujatosti. Tieto dôvody spočívajú v okolnostiach, ktoré charakterizujú pomer úradnej osoby k prejednávanej veci alebo osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, prípadne k ich zástupcom, splnomocnencom a obhajcom. Pomerom k prejednávanej veci treba pritom rozumieť určitú zainteresovanosť orgánu trestného konania na skutkoch, pre ktoré sa vedie trestné st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: postup a rozhodnutie na verejnom zasadnutí, neuhradenie splátok za motorové vozidlo, zmluva o spotrebnom úvere na ojazdené motorové vozidlo, odmietnutie dovolania obvineného, dovolanie obvineného, porušenie práva na obhajobu, spôsobenie škody, prečin podvodu
Právna veta: Je potrebné uviesť, že ak súdy nadobudli presvedčenie, že skutkový stav je spoľahlivo dokázaný použitím určitých dôkazných prostriedkov (výsluchy obvineného, svedkov, konfrontácia obvineného a svedka, listinné dôkazy) a nepovažovali za potrebné v uvedenom smere vykonať ďalšie dokazovania, nie je táto úvaha súdov porušením práva
na obhajobu.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: vydávacia väzba EZR, hrozba zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, ponechanie vyžiadanej osoby vo vydávacej väzbe, žiadosť vyžiadanej osoby o nahradenie vydávacej väzby prijatím dohľadu probačného a mediačného úradníka, európsky zatýkací rozkaz, zamietnutie sťažnosti vyžiadanej osoby
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné pripomenúť, že inštitút vydávacej väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti Trestného poriadku. Súd v tomto štádiu nemôže skúmať ani dôvodnosť podozrenia zo spáchania skutku, pre ktorý je osoba vyžiadaná a správnosť právnej kvalifikácie tohto činu z hľadiska práva štátu pôvodu. Z hľadiska právneho poriadku Slovenskej republiky otázku právnej kvalifikácie skúma až pri rozhodovaní o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. Súd v štádiu predbežného vyšetrovania (prvé štádium), v ktorom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: plnenie určené na financovanie programu, plnenie s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, sponzorovanie, obchodné meno, mediálna komerčná komunikácia, odvysielanie reklamy bez jej oddelenia od iných častí programovej služby, vysielanie reklamy, sponzorovaná programová služba, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Pri posudzovaní, či došlo odvysielaním programu alebo jej zložky k mediálnej komerčnej komunikácie vo forme reklamy alebo k sponzorovaniu programu sa musí vychádzať z obsahu a účelu konkrétneho komunikátu posudzujúc ho v kontexte jeho úplného odvysielania s prihliadnutím na jeho dopad na diváka resp. poslucháča, t.j. možnosť jeho vnímania. Podľa § 34 ods.1,2 zákona o vysielaní a retransmisii vysielanie reklamy a telenákupu musí byť rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby; vo vysielaní rozhlasovej program ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, vyhľadávacia povinnosť súdu, zamietavé rozhodnutie o návrhu žalobcu, nepreukázanie finančných a majetkových pomerov, daňová exekučná výzva Daňového úradu, majetkové a sociálne pomery účastníka, nepriznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Konanie o oslobodenie od súdneho poplatku nie je konaním, v ktorom by zákon ukladal súdu vyhľadávaciu povinnosť vo vzťahu k dôkazom potrebným na zistenie skutkového stavu.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: existencia dôležitého dôvodu pre odpustenie zmeškania lehoty, správna úvaha správcu dane, odpustenie zmeškania lehoty podľa zákona 563/2009, odôvodnenie rozhodnutia podľa zákona 563/2009
Právna veta: Napriek tomu, že právna úprava ustanovená v právnych normách § 13b ods. 1 až 3 v spojení s § 30 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. neupravuje odôvodnenie ako náležitosť rozhodnutia o žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty, vec bolo nevyhnutné preskúmať i z hľadiska ústavnej konformnosti. Právny inštitút odpustenia zmeškania lehoty má priamu súvislosť s prístupom daňového subjektu k súdnej a k inej právnej ochrane podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Zamietnutie prístupu k súdnej alebo k inej právnej ochrane predstavuje negatívnu výnimku k základnému právu podľa čl. 46 ods. 1 Úst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: žiadosť o stavebné povolenie, konanie o dodatočnom povolení stavby, nerešpektovanie susedských práv stavebníčkou, osadenie okna pri stavebných úpravách rodinného domu stavebníčkou a jeho vplyv na právo žalobkyne na ochranu súkromia, právo na ochranu súkromia, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu, stavebný úrad, dodatočné povolenie stavby
Právna veta: Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia §§ 58 až 66 stavebného zákona upravujúce stavebné konanie o vydaní stavebného povolania. Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu v konaní o nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku, neúspešnosť odvolania navrhovateľa, riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského súdu, subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce, odvolanie hlavnej kontrolórrky obce z funkcie, nevyhovenie protestu prokurátora, preskúmanie zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva
Právna veta: Inštitút odvolania hlavného kontrolóra z funkcie je priamo ustanovený v zákone o obecnom zriadení, preto na tento inštitút na Zákonník práce neaplikuje, čo sa však týka skutkového vymedzenia tohto odvolania z pohľadu jeho zameniteľnosti, keďže takúto konkrétnu úpravu zákon o obecnom zriadení ani zákon o výkone práce vo verejnom záujme nemá, je potrebné na túto otázku aplikovať subsidiárne Zákonník práce. Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku je osobitným druhom konania up ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, priestupky zákon č. 25/2007, povinnosť platiť mýta, pokuta za užívanie vymedzeného úseku diaľnice bez úhrady mýta, elektronický výber mýta, mýtna polícia, správny delikt, odvolanie žalobcu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Podľa ust. § 3 ods. 2 písm. a/, c/ zák. č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta prevádzkovateľ vozidla a vodič vozidla sú povinní a) pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestniť a uviesť do činnosti vo vozidle palubnú jednotku, c) správne používať palubnú jednotku. Podľa ust. § 8a ods. 1 písm. a/ citovaného zákona, správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu na vybraných úsekoch ciest použilo vozidlo, za ktoré nebolo uhradené mýto alebo ktoré nemá palubnú jednotku. Podľa us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: následky nezaplatenia poplatku, odvolanie žalobcu voči uzneseniu o zastavení konania, žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov, dodatočný platobný výmer Daňového úradu, výzva na zaplatenie súdneho poplatku , preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 10 ods. 1 ZPS ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania predtým, ako nariadi pojednávanie tak, aby lehota od zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania platobného rozkazu a rozka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podklad rozhodnutia, nedostatučujúce zistenie skutkového stavu, dôvodnosť žaloby, orgán štátnej vodnej správy, námietky žalobkyne týkajúce sa rozsahu dokazovania pred správnym orgánom, znalecký posudok, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Za stavu, že správny orgán mienil v rámci správneho konania ako podklad pre svoje rozhodnutie použiť znalecký posudok, vyhotovený pôvodne pre účely súdneho konania, bolo jeho povinnosťou dať účastníkom správneho konania možnosť zaujať k uvedenému znaleckému posudku svoje stanovisko. Skutočnosť, že obsah znaleckého posudku z iného konania bol žalobkyni známy, neznamená, že bol automaticky použiteľný aj v rámci preskúmavanej veci. Podľa názoru odvolacieho súdu len paušálne poukazovanie na znalecký posudok spred niekoľkých rokov nemôže byť postačujúce.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, Neprípustnosť odvolania, odvolanie proti stavebnému povoleniu, územné rozhodnutie o umiestnení stavby, odmietnutie odvolania, správne súdnictvo , odklad vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: V správnom súdnictve podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je prípustné použiť len ten opravný prostriedok, ktorý je výslovne uvedený v tejto časti. Výslovné pripustenie odvolania, pokiaľ ide o odklad vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, je uvedené v ustanovení § 250c ods. 2 O.s.p. V odseku 1 citovaného ustanovenia však nie je ustanovené, že proti uzneseniu, ktorým predseda senátu rozhodne o odklade vykonateľnosti, je prípustný opravný prostriedok, a preto odvolanie proti takémuto uzneseniu prípustné nie je.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických a právnických osôb a štátu, mimoriadny prostriedok preskúmavania zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, nevyhovenie protestu prokurátora, oprávnenie prokurátora podať žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov
Právna veta: Pokiaľ zákonodarca v právnej norme § 35 ods.1 Os.p. ustanovuje oprávnenie prokurátora na podanie žaloby, stanoví jeho oprávnenie vyplývajúce mu z jeho funkčného zaradenia v pôsobnosti príslušnej prokuratúry. V konaní podanom na návrh prokurátora sa nerozhoduje o jeho subjektívnych právach a povinnostiach a jeho účasť v konaní má viesť k ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických a právnických osôb a štátu. Z uvedených dôvodov § 35 ods.1 O.s.p. je nutné v zmysle čl. 152 ods.4 ústavy aplikovať v súlade s účelom právnej úpravy uvedenej v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: zmena v užívaní stavby, meranie hluku spôsobeného prevádzkou, kolaudačné rozhodnutie, povolenie zmeny užívania stavby, dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby, stavebné úpravy hospodársko-prevádzkovej budovy, Stavebný zákon, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Kolaudačným rozhodnutím respektíve rozhodnutím o zmene v užívaní stavby sa povoľuje užívanie stavby k určenému účelu a ak je to potrebné, stanovia sa podmienky pre užívanie stavby. Vždy však musí ísť o podmienky, ktoré majú oporu vo všeobecných podmienkach na výstavbu a vyplývajú zo stavebnotechnického stavu stavby a preto nimi nemožno regulovať prevádzkovú dobu zariadenia poskytujúceho služby či už športového alebo reštauračného charakteru v obave, že by návštevníci tohto zariadenia mohli byť hluční.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: základ dane pri dodaní tovaru, základ dane pri dodaní služby, registračná povinnosť, súdny exekútor ako platiteľ dane, základ dane z pridanej hodnoty, hotové výdavky, odmena exekútora, zákon o DPH, dodatočný platobný výmer Daňového úradu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že exekútor je v zmysle ustanovení exekučného poriadku príslušníkom slobodného povolania, pričom exekučnú činnosť vykonávajú exekútori za účelom dosiahnutia zisku, teda v akomsi podnikateľskom režime. Možno preto ustáliť, že súdny exekútor vystupuje pri svojej činnosti v postavení podnikateľa. (bližšie pozri rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 297/2010-11). Súdni exekútori boli účinnosťou zákona č. 289/1995 Z.z. (t.č. nahradeného zák. č. 222/2004 Z. z.) podľa ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 a jeho prílohy č. 2 (kód 74.11), zahrnutí medzi platiteľov DPH, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: konanie na odvolacom súde podľa OSP, priebeh konania, vyjadrenie ošetrujúceho lekára, zdravotný stav účastníka neumožňujúci účasť na pojednávaní, dôležité dôvody pri žiadosti o odročenie pojednávania, odročenie pojednávania
Právna veta: Dôležitosť dôvodu, ktorým je odôvodnená žiadosť neprítomného účastníka o odročenie pojednávania (§ 101 ods. 2 O.s.p.), posudzuje súd podľa okolností konkrétneho prípadu. Zdravotný stav účastníka podľa súčasnej právnej úpravy možno považovať za dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania spravidla vtedy, ak účastník pripojí k návrhu vyjadrenie ošetrujúceho lekára v zákonom požadovanom znení. Napriek tomu, že právna zástupkyňa žalobcu tak urobila, krajský súd pojednával v neprítomnosti žalobcu ako i jeho právneho zástupcu. Podľa ustálenej judikatúry pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Ochranná známka, výmaz ochrannej známky, nedostatok dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky, neplatnosť ochrannej známky, prihláška ochrannej známky, výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok, zákon o ochranných známkach, zásada teritoriality, rozklad ako opravný prostriedok, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z. vyplýva, že za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Nedostatok dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky predstavuje absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa § 2 ods.1 zák. č. 55/1997 Z. z. - kedy žalovaný sám zisťuje zlú vieru na strane prihlasovateľa - a tiež je dôvodom relatívnym, keď v konaní z vlastného podnetu alebo na základe návrhu dotknutej osoby podľa § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej záp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, akútne infekčné ochorenie, povinnosť žalobcu zaplatiť pribratému účastníkovi sumu 100 eur, akceptovanie dôležitého dôvodu pre odročenie pojednávania, zmarenie pojednávania, neuskutočnenie pojednávania pre zdravotné problémy právneho zástupcu žalobcu, pribratý účastník konania, žiadosť o odročenie pojednávania, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Ak konajúci súd rozhodol o odročení nariadeného pojednávania na základe žiadosti účastníka z dôležitého dôvodu na jeho strane, ktorý zavinil, alebo je výsledkom náhody, ktorá sa mu prihodila, má účastník vystupujúci v konaní ako protistrana, ktorý sa dostavil na pojednávanie, právo od neho požadovať sumu 15 eur resp. 100 eur, ak bolo pojednávanie odročené z dôvodu na strane zástupcu účastníka, čo sa stalo v danom prípade. Na vznik tohto práva Občiansky súdny poriadok zároveň ustanovil kumulatívne splnenie ďalších dvoch podmienok a to jednak, že žiadosť o odročenie pojednávania bola súdu doruče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odmietnutie poskytnutia informácií o spotrebe, podozrenie z porušovania pravidiel hospodárskej súťaže, nespokojnosť s vyúčtovaním služieb telekomunikačného operátora, podnet na mimosúdne riešenie sporu, nečinnosť vo veci účtovania služieb, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, zamietnutie žaloby
Právna veta: Účel ochrany práv v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy spočíva v úmysle zákonodarcu zabezpečiť ochranu práv fyzických alebo právnických osôb, ak orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný tak, že sa fyzická alebo právnická osoba môže domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy konať a rozhodnúť. Predpokladom priznania uvedenej ochrany fyzickej alebo právnickej osoby súdom v zmysle uvedenej právnej normy je preukázanie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osobnými údajmi sú údaje, určiteľnosť konkrétnej osoby, povolanie, alebo pracovisko, ktoré je verejnoprávnou inštitúciou
Právna veta: Zákon o ochrane osobných údajov neupravuje taxatívny zoznam údajov, ktoré majú charakter osobných údajov, pričom však sama definícia tohto pojmu obsiahnutá v zákone vyžaduje pre poskytnutie ochrany údaju ako osobnému údaju, aby na jeho základe, resp. na základe súboru údajov, bola osoba určiteľná, či už priamo, alebo nepriamo.Vychádzajúc z požiadavky určenia, alebo určiteľnosti konkrétnej osoby na základe jedného alebo viacerých údajov, najvyšší súd má za to, že meno a priezvisko v spojení s uvedením povolania (zamestnávateľa) predstavujú súbor takých údajov, ktoré umožňujú konkretizáciu osoby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ak sú uzavreté viaceré spotrebiteľské zmluvy, slabší účastník záväzkových vzťahov, vzájomná závislosť oboch zmlúv, nejde o dva oddeliteľné spotrebiteľské vzťahy
Právna veta: Samotným zmyslom zavedenia osobitnej úpravy spotrebiteľských zmlúv do právnej úpravy je zvýšená ochrana slabšieho účastníka záväzkových vzťahov, ktoré vznikajú pri predaji tovaru alebo poskytovanie služieb. Z toho dôvodu obsahuje právna úprava spotrebiteľských zmlúv určité odchýlky od ostatných záväzkových vzťahov, pričom do právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv sa premieta snaha zákonodarcu vyrovnávať faktickú nerovnováhu, ktorá vzniká tým, že na v jednej strane zmluvného vzťahu je profesionálny účastník, ktorý si vopred určil zmluvné podmienky a ktorý, navyše vystupuje v mnohých prípadoch ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezákonnosť územného rozhodnutia , bezprostredné porušenie vlastníckeho práva , právny základ pre rozhodnutie o realizácii stavby, ochrana pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, rozhodnutie o umiestnení stavby
Právna veta: Čl. 19 ods. 2 ústavy nezaručuje ochranu súkromného a rodinného života pred akýmkoľvek zasahovaním. Zaručuje ochranu len pred takým zasahovaním, ktoré je neoprávnené. Rozhodnutie o umiestnení stavby však reálne do narušenia práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života nezasahuje, vytvára sa ním len právny základ pre rozhodnutie o realizácii stavby, ku ktorej môže, ale nemusí v budúcnosti ani dôjsť. Vyplýva to aj z časovej platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby (pozri napr. rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veciach sp. zn. II. ÚS 22/0 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, žiadosť účastníka konania, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, predpoklady priznania oslobodenia od poplatkov, preukázanie pomerov účastníka konania
Právna veta: Podľa § 138 ods. 1 OSP na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú. Zákonodarca v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie návrhu v určenej subjektívnej a objektívnej lehote, vyčerpanie dostupných opravných prostriedkov , sťažnosť podľa zákona č. 9/2010, konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy
Právna veta: Zmyslom tejto právnej úpravy je posilnenie ochrany fyzických a právnických osôb pred takými zásahmi, ktoré nie sú založené na konkrétnom rozhodnutí orgánu verejnej správy, ale spočívajú vo faktickej činnosti proti nej a vyžadujú súdnu pomoc vo forme nápravy tohto pre navrhovateľa spoločensky neúnosného stavu. Citované ustanovenie § 250v ods. 3 O.s.p. upravuje podmienky prípustnosti návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Ide o kumulatívne stanovené podmienky prípustnosti návrhu, ktorými je jednak vyčerpanie dostupných opravných prostriedkov podaných s cieľom náp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neúspech v pomerne nepatrnej časti , rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku, výnimka zo zásady zodpovednosti za výsledok sporu, základné zásady o náhrade trov konania
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 142 O.s.p. platia o trovách konania dve základné zásady, t.j. že sa hradia len trovy potrebné na účelné uplatnenie alebo bránenie práva a že sa právo na náhradu trov konania riadi mierou procesného úspechu (§ 142 ods. l a 2 O.s.p.). Ustanovenie § 142 ods. 3 O.s.p. predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok sporného konania. Účastníkovi konania súd v zmysle tohto zákonného ustanovenia prizná plnú náhradu trov konania, hoci mal vo veci len čiastočný úspech, v troch prípadoch : l) ak účastníkovi neúspech v pomere k úspechu v konaní bol nepatrný, 2) ak roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hmotnoprávny vzťah účastníka konania k prejednávanej veci, účastník konania vecne legitimovaný, spôsobilosť byť účastníkom konania, spôsobilosť mať práva a povinnosti , vecná legitimácia
Právna veta: Vecná legitimácia vyplýva z hmotného práva a má ju ten, kto je podľa hmotného práva nositeľom uplatneného práva alebo povinnosti. Či je účastník konania vecne legitimovaný (aktívne alebo pasívne), ukáže sa až v konečnom rozhodnutí vo veci. Na rozdiel od toho, spôsobilosť byť účastníkom konania (civilnoprocesnú subjektivitu) má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva (§ 19 O.s.p.). Ustanovenie § 19 O.s.p. sa odvoláva na hmotné právo. Teda od procesnej spôsobilosti (oprávnenia byť účastníkom konania) treba odlíšiť vecnú legitimáciu, ktorá predst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, posudzovanie prípustnosti mimoriadneho dovolania, povinnosť vydať nehnuteľnosti, účel mimoriadneho dovolania, výzva odštepnému závodu na vydanie nehnuteľností, vydanie veci
Právna veta: Účel mimoriadneho dovolania spočíva v odstránení nezákonnosti, ktorej sa dopustil súd v konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku, pričom toto odstránenie nezákonnosti vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu. Tento účel mimoriadneho dovolania je v súlade s účelom občianskeho súdneho konania, súčasne tento účel sleduje ochranu účastníka pred dôsledkami nespravodlivého procesu, konania, ktoré trpí základnými procesnými pochybeniami a postupmi súdov znamenajúcich až porušenie práva na súdnu ochranu. Ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: povinnosť predkladať správcovi dane dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia, zákonná lehota na predloženie vyjadrenia k protokolu, dodatok k protokolu, vyjadrenie sa daňového subjektu k protokolu z daňovej kontroly
Právna veta: V zmysle právnej úpravy ustanovenej v § 15 ods. 10 uvedeného zákona zákonodarca predpokladá, že daňový subjekt je oprávnený sa vyjadrovať len k protokolu a nie k jeho dodatku. Skutočnosť, že k dodatku protokolu sa nemôžu vzťahovať procesné úkony podľa § 15 ods. 10 potvrdzuje aj právna úprava ustanovená v § 15 ods. 5 písm. c/ a ods. 6 písm. e/ tohto zákona, v zmysle ktorých je zákonná lehota na predloženie vyjadrenia k protokolu z daňovej kontroly poslednou lehotou, kedy daňový subjekt má právo a súčasne i povinnosť predkladať správcovi dane dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia v rámci kontr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zriadenie poštového priečinku fyzickou osobou, oznámenie príchodu zásielky, fikcia doručenia , doručovanie zásielok do poštového priečinku
Právna veta: Správny poriadok (na rozdiel od Občianskeho súdneho poriadku) upravuje aj prípady, keď si adresát vyhradil doručovanie do poštového priečinku (P. O. Box). Ak si adresát písomnosti (fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ) neželá, aby mu písomnosti doručoval poštový doručovateľ a vyhradil si na doručovanie zásielok poštový priečinok (P. O. Box), z ktorého si písomnosti preberá sám, oznamuje sa mu príchod zásielky na tlačive, ktoré na tento účel vystavuje poštový podnik. Tlačivo sa vloží do poštového priečinka. Dátum príchodu zásielky sa považuje za dátum uloženia. Ak si ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ospravelnenie neúčasti na pojednávaní súdu, oznámenie dôležitých dôvodov, zdravotný stav účastníka, odročenie pojednávania
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 119 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 211 ods. 2 O.s.p. sa pojednávanie môže odročiť len z dôležitých dôvodov, ktoré sa musia oznámiť. Právny predpis nešpecifikuje, čo možno považovať pod pojmom „z dôležitých dôvodov", preto je na uvážení súdu, ktorý dôvod ospravedlnenia neúčasti na pojednávaní bude považovať za dôležitý. Žiadosť o odročenie pojednávania je podložená dôležitým dôvodom vtedy, ak zástupca účastníka tvrdí také skutočnosti, ktoré sú vzhľadom k svojej povahe spôsobilé jeho neúčasť na pojednávaní súdu ospravedlniť, t. j. také, ktoré mu neumožňujú sa na po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nedostatok podmienok konania, dovolanie v správnom súdnictve, preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia Ministerstva vnútra, zastavenie dovolacieho konania, správne súdnictvo
Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. februára 2010 číslo II. ÚS 65/2010 k prípustnosti dovolania v správnom súdnictve. V jeho publikovanom znení Ústavný súd Slovenskej republiky akceptuje výklad Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého je dovolanie proti právoplatnému rozhodnutiu súdu podľa V. časti Občianskeho súdneho poriadku neprípustné, ako súladný so základným právom na súdnu ochranu...Ústavný súd taktiež vylúčil možnosť, že by zastavením dovolacieho konania z dôvodu neprípustnosti dovolania mohlo dôjsť k odmietnutiu spravodlivosti s p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, nedôvodný návrh obžalovaného, dôležité dôvody delegácie veci, delegácia veci, návrh obžalovaného na odňatie a prikázanie veci, prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Dôležitými dôvodmi treba predovšetkým rozumieť také dôvody, ktoré zaisťujú nestranné a zákonné prerokovanie veci, bez dôvodných pochybností o objektívnosti rozhodnutia.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, veľký počet poškodených, návrh generálneho prokurátora na nepripustenie účasti poškodených v trestnom konaní, neodvedenie poistného na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti, nepripustenie účasti poškodených v trestnom konaní, zločin nevyplatenia mzdy a odstupného, zločin neodvedenia dane a poistného
Právna veta: Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku, ak je v tej istej veci veľký počet poškodených, spravidla prevyšujúcich 100, a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť závažným spôsobom ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania, rozhodne v prípravnom konaní na návrh generálneho prokurátora o účasti poškodených v trestnom konaní najvyšší súd
uznesením, ktorý doručí navrhovateľovi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účelné uplatňovanie alebo bránenie práva, zásada úspechu pri náhrade trov konania, povinnosť nahradiť trovy konania odporcovi, zavinenie zastavenia konania, náhrada trov konania
Právna veta: Ustanovenie o náhrade trov konania, ktoré bolo zastavené nie je pritom obmedzené na určité konania či dôvody zastavenia. Platí pre každé konanie bez ohľadu na to, z akého dôvodu bolo zastavené. V prípade zastavenia konania tak všeobecne platí, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Z tejto všeobecnej zásady existujú dve výnimky, a to jednak v prípade, ak niektorý z účastníkov zavinil, že sa konanie muselo zastaviť podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. pričom platí, že ak navrhovateľ vezme návrh späť a nejde o prípad podľa § 146 ods. 2 veta druhá, a teda nevzal návrh spä ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trvalý zánik oprávnenia na výkon advokácie, vyčiarknutie advokáta zo zoznamu, dočasný zánik oprávnenia na výkon advokácie, prekážky pre výkon advokácie fyzickou osobou, pozastavenie výkonu advokácie
Právna veta: Avšak zák. č. 586/2003 Z.z. súčasne vymedzuje dve základné prekážky pre výkon advokácie fyzickou osobou počas držby osobitného oprávnenia na výkon advokácie, a to - pozastavenie výkonu advokácie (§ 9 ods. 1 písm. a/ zák. č. 586/2003 Z.z.) a - postavenie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 15 ods. 6 zák. č. 586/2003 Z.z.). Práve existencia týchto prekážok spôsobuje u advokáta – fyzickej osoby dočasný zánik oprávnenia na výkon advokácie, ktorého trvanie je podmienené časovou existenciou prekážky. Uvedená podmienenosť je daná prechodným (nie trvalým) charakterom hore uvedených z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: jednoznačné uplatnenie práva Spoločenstva, výklad sporného ustanovenia Spoločenstva, súd proti ktorého rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok, otázka týkajúca sa práva Spoločenstva, povinnosť obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie
Právna veta: Súd, proti ktorého rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, je povinný obrátiť sa na Súdny dvor, ak sa v spore pred týmto súdom položí otázka týkajúca sa práva Spoločenstva, s výnimkou prípadov, keď skonštatuje, že položená otázka nie je relevantná alebo Súdny dvor už podal výklad sporného ustanovenia Spoločenstva, alebo že správne uplatnenie práva Spoločenstva je také jednoznačné, že neexistujú o tom rozumné pochybnosti, pričom existenciu tejto možnosti treba posúdiť na základe charakteristík práva Spoločenstva, osobitných ťažkostí spojených s jeho vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skúmanie podmienok konania, odvolanie oprávnenej proti uzneseniu exekučného súdu, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, chýbajúca funkčná príslušnosť súdu na prejednanie veci, procesné podmienky konania, námietka nesprávneho poučenia o nemožnosti napadnúť výrok o zamietnutí návrhu na prerušenie konania odvolaním, zamietnutie návrhov oprávnenej na prerušenie konania, Exekučný súd
Právna veta: I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také podmienky týkajúce sa súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania patria tie, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto podmienkou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, z úpravy ktorej vyplýva, ktorý súd je príslušný konať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: postavenie zákonného sudcu, súd obsadený v súlade s ustanoveniami upravujúcimi zloženie súdneho orgánu, sudca určený v súlade s rozvrhom práce vecne a miestne príslušného súdu, zákonný sudca, nesprávne obsadený súd
Právna veta: Nesprávne obsadeným súdom (§ 237 písm. g/ O.s.p.) je súd, ktorý nie je obsadený v súlade s ustanoveniami upravujúcimi zloženie súdneho orgánu, ktorý má určitú vec prejednať a o nej rozhodnúť. Súd treba považovať za nesprávne obsadený aj vtedy, ak nekoná zákonný sudca (porovnaj tiež nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. novembra 2008 sp. zn. II. ÚS 136/08). Zákonným sudcom (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) je sudca určený v súlade s rozvrhom práce vecne a miestne príslušného súdu. Postavenie zákonného sudcu ako osoby, ktorá má o veci rozhodnúť, je späté so sústavou súdo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doplniť ďalšie dôvody na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia, skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, podstatné a právne významné dôvody odvolania, možnosť vypracovania skráteného odôvodnenia rozhodnutia
Právna veta: Ustanovením § 219 ods. 2 O.s.p. je odvolaciemu súdu daná možnosť vypracovania tzv. skráteného odôvodnenia rozhodnutia. Možnosť vypracovania takéhoto odôvodnenia je podmienená tým, že odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožní s dôvodmi rozhodnutia súdu prvého stupňa, a to po skutkovej ako aj právnej stránke; ak sa odvolací súd čo i len čiastočne nestotožní s týmito závermi, neprichádza do úvahy vypracovanie skráteného odôvodnenia. Môže síce doplniť dôvody uvedené v rozhodnutí súdu prvého stupňa, toto doplnenie však nemôže byť v rozpore so závermi súdu prvého stupňa, môže ho iba dopĺňať v t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: reštrukturalizačný plán, povinnosť fyzických a právnických osôb zaplatiť penále, účinky súdom potvrdeného plánu
Právna veta: Ak na základe reštrukturalizačného plánu, potvrdeného súdom, došlo podľa § 155 ods. 3 vety prvej zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov k zmene výšky a lehoty splatnosti v ňom uvedených pohľadávok Sociálnej poisťovne, potom pred uplynutím zmenenej lehoty splatnosti nemožno predpísať penále podľa § 240 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: druhy trov konania, dokladovanie pomerov účastníka konania, nepreukázanie tvrdení o nepriaznivosti finančných pomerov, majetkové pomery, poplatková povinnosť, nepriznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 O.s.p. je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, vrátenie dane zahraničnej osobe, žalobca ako zahraničná spoločnosť podnikajúca v oblasti nákladnej lodnej dopravy, Štátna plavebná správa, nevyhovenie žiadosti žalobcu o vrátenie dane z pridanej hodnoty, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Z obsahu odvolania žalobcu je zrejmé, že o.i. namietal skutočnosť, že krajský súd sa vo svojom rozhodnutí dostatočne nevysporiadal s jeho námietkami, poukazujúc na § 56 ods. 2 písm. b/ zákona č. 222/2004 Z. z., keď súd prvého stupňa len stroho konštatoval, stotožňujúc sa s názorom žalovaného, že žalobca ako zahraničná osoba mal na území Slovenskej republiky zriadenú organizačnú zložku zapísanú v príslušnom obchodnom registri, teda na území Slovenskej republiky podnikal v rozsahu predmetu činnosti, mal na území sídlo zahraničnej osoby, teda adresu miesta činnosti organizačnej zložky podniku zah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: daňový podvod, účasť na daňovom podvode, právo požadovať opatrenia od zdaniteľnej osoby uplatňujúcej si nárok na odpočet DPH
Právna veta: Taktiež Súdny dvor vo svojej judikatúre pripúšťa, že nie je v rozpore s právom Únie požadovať, aby subjekt prijal všetky opatrenia (due diligence), ktoré možno od neho rozumne požadovať, aby sa uistil, že plnenie, ktoré uskutoční, nebude viesť k jeho účasti na daňovom podvode, rozsudky ESD vo veciach napr. Teleos plc. a spol. (C-409/04), Vlaamse Oliemaatschappij NV (C-499/10). Určenie opatrení, ktoré možno v tom ktorom prípade požadovať od zdaniteľnej osoby uplatňujúcej si nárok na odpočet DPH na zabezpečenie, aby jej plnenia neboli poznačené podvodom zo strany predchádzajúceho subjektu, závis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, územný plán obce, Pojem stavebný pozemok, Daň z pridanej hodnoty, pozemky oslobodené od dane z pridanej hodnoty, poukaz žalobcu na neoznačenie pozemkov parcelným číslom, dodanie a nájom nehnuteľnosti
Právna veta: Riešenie územného plánu obce obsahuje vymedzenie riešeného územia (územie jednej obce alebo viacerých obcí na základe údajov z katastra nehnuteľností) a jeho geografický opis. V zmysle uvedeného územný plán obce nemusí obsahovať konkrétne označenie pozemkov aj s parcelnými číslami. Takéto podrobné označenie by mohol obsahovať len územný plán zóny.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva, nedostatok procesnej podmienky konania, nepredloženie plnomocenstva, odmietnutie odvolania ako podané neoprávnenou osobou, žiadosť o poskytnutie informácií, preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia
Právna veta: V prípade, ak odvolanie podáva advokát v mene účastníka konania ako jeho zástupca bez toho, aby bolo preukázané jeho oprávnenie na zastupovanie spôsobom uvedeným v § 28 ods. 1 OSP, ide o nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý možno odstrániť. Súd je povinný skúmať splnenie tejto procesnej podmienky v každom štádiu konania, t.j. aj v odvolacom konaní a ak nie je splnená, musí vyzvať účastníka na jej odstránenie. Uvedená zásada platí aj v prípade, ak odvolací súd plnomocenstvo, založené v spise pred podaním odvolania, nepovažuje za postačujúce na preukázanie zastupovania účastníka v konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky vyvlastnenia, predmet a účely vyvlastnenia, opakované pochybenia správnych úradov, zamietnutý návrh pribratého účastníka na vyvlastnenie vlastníckeho práva, vypracovanie znaleckého posudku, trvalá zmena vlastníckeho práva k veci v prospech iného vlastníka, zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení, vyvlastnenie pozemkov, krajský stavebný úrad, stavba na cudzom pozemku, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 108 ods. 1 Stavebného zákona, pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, uvedených v odseku 2, možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu. Podľa § 108 ods. 2 písm. f/ Stavebného zákona, vyvlastniť možno len vo verejnom záujme pre výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov, Podľa § 110 ods. 3 Stavebného zákona, vyvlastnenie sa môže uskutočniť len v nevyhnutnom rozsahu. Ak možno účel vyvlastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: stavebný pozemok, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty, pozemky oslobodené od dane z pridanej hodnoty, rozhodnutie Daňového úradu, predaj pozemkov za účelom výstavby rodinných domov, dodanie a nájom nehnuteľnosti, daňová povinnosť pri dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Daňové úrady a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky chránia fiškálne záujmy štátu. Ich úlohou je vykonávať zisťovanie, či daňové subjekty si splnili v súlade s hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Podľa § 19 ods. 1 prvá, druhá a tretia veta zákona o DPH daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je v dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: presah do cudzieho pozemku spôsobený časťou konštrukcie strechy, kvalifikácia stavby ako neoprávnenej, cudzí pozemok pre zriaďovateľa, titul umožňujúci zriadiť stavbu na cudzom pozemku, neoprávnená stavba
Právna veta: Za neoprávnenú stavbu v zmysle citovaného ustanovenia sa považuje taká stavba, ktorú stavebník zriadi na cudzom pozemku bez toho, aby k tomu mal právny titul umožňujúci mu zriadiť stavbu na cudzom pozemku. Cudzím pozemkom pre zriaďovateľa stavby je každý pozemok, ku ktorému nemá vlastnícke (spoluvlastnícke) právo, právo zodpovedajúce vecnému bremenu, prípadne obligačné právo umožňujúce zriadenie stavby. Pre kvalifikáciu stavby ako neoprávnenej postačuje, ak stojí na cudzom pozemku len sčasti. To platí nielen vtedy, ak nadzemná stavba do pozemku iného zasahuje časťou obvodového plášťa, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilosť štátnym donútením vynútiť splnenie povinnosti, vlastnosť rozsudku byť titulom pre výkon rozhodnutia, vykonateľnosť rozsudku
Právna veta: Vykonateľnosť rozsudku predstavuje predovšetkým vlastnosť (účinok) rozsudku byť
titulom pre výkon rozhodnutia (exekúciu), teda spôsobilosť štátnym donútením vynútiť
splnenie povinnosti, ktorá bola rozhodnutím uložená. V prípade rozsudku, ktorým bolo
rozhodnuté o určovacej žalobe, sa vykonateľnosť rozsudku prejaví v tom, že práva
a povinnosti ním založené alebo deklarované sa zapíšu do príslušných evidencií (napr.
do katastra nehnuteľností).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastaviť konanie, odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod
Právna veta: Ak odvolací súd dospeje k záveru, že súd prvého stupňa zastavil konanie, i keď pre to neboli dané procesné predpoklady, môže napadnuté uznesenie iba zrušiť; pokiaľ takto nepostupuje a pristúpi k vecnému posúdeniu opodstatnenosti žalobou uplatneného nároku, odníma účastníkom možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku)
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania, právny zástupca ex offo, nespokojnosť odsúdeného s ustanoveným obhajcom, pokračovací trestný čin krádeže, trestný čin porušovania domovej slobody, súhrnný trest odňatia slobody, nedôvodná sťažnosť odsúdeného, návrh na povolenie obnovy konania, zamietnutie sťažnosti odsúdeného
Právna veta: Inštitút obnovy konania nemôže nahrádzať iné právne inštitúty, napr. dovolanie, takže výhrady odsúdeného obsiahnuté v sťažnosti, ktoré mylne považuje za súladné s podstatou obnovy konania, nie sú právne relevantné pre posúdenie rozhodnutia o návrhu na obnovu konania.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, objektívna nestrannosť sudcu, nevylúčenie sudcu z prerokovania a rozhodovania veci, priateľský vzťah sudcu so žalobcom, pochybnosť o nezaujatosti sudcu, teória zdania, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Právna veta: Vzťahom priateľským sa vo všeobecnosti chápe hlboký (až emocionálny) vzťah založený na dôvere, úprimnosti, družnosti, prívetivosti, vzájomnej pomoci, tolerancii, porozumení, ale aj účasti na spoločnom duševnom i duchovnom živote a pod. Je preto dôležité odlišovať priateľstvo od iných medziľudských vzťahov. Vzťah ku spoločnej záujmovej činnosti ani príslušnosť k nej samé osebe neprezrádzajú existenciu vzťahu, ktorý by svojou intenzitou bolo možné bez ďalšieho označiť za vzťah priateľský. Pri rozhodovaní, či uvádzané okolnosti prezrádzajú nedostatok nestrannosti sudcu (z objektívnych aspektov), ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zastupovanie podľa správneho poriadku, zastúpenie na základe plnomocenstva v zmysle OZ, absencia doručenky, odvolanie žalobcu prostredníctvom splnomocneného obhajcu, uloženie povinosti stiahnuť z trhu zdravotnícku pomôcku, zákon o posudzovaní zhody, zamietnutie žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, splnomocnenie na zastupovanie, doručovanie rozhodnutí v správnom konaní
Právna veta: V tejto súvislosti najvyšší súd poukazuje na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej sa s doručovaním v práve spájajú významné dôsledky. Doručovanie rozhodnutí v správnom konaní má vplyv na splnenie procesných podmienok odvolacieho konania, ako aj konania následného súdneho prieskumu správnych rozhodnutí v správnom súdnictve. Ak nebolo rozhodnutie správne doručené podľa zákonných predpisov, s takouto vadou sú spojené závažné procesnoprávne následky, nemôže začať plynúť lehota na podanie odvolania alebo žaloby a rozhodnutie nemôže nadobudnúť právoplatnosť, pretože doručenie rozhodnutia vo veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán
Právna veta: Každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. ( § 52 až 54 Občianskeho zákonníka - OZ). Zákonodarca v Občianskom zákonníku ukladá povinnosť predajcovi, resp. poskytovateľovi služby tak, že spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná podmienka"), ustanoviac, že neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné, pričom zákonodarca za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, uplynutie zákonnej lehoty na podanie správnej žaloby, námietka pochybenia pri vyznačovaní dátumu prevzatia zásielky na doručenke, prejednanie odvolania bez nariadenia pojednávania, oneskorenosť podania žaloby, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 250b ods. 1 O.s.p. žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie, druhy skončenia služobeného pomeru, bezpečnosť a ochrana zdravia, zamietnutie rozkladu žalobcu podaného proti personálnemu rozkazu, vykonávanie štátnej služby pod vplyvom alkoholu, zvlášť hrubé porušenie služobnej prísahy a služobnej povinnosti, personálny rozkaz Ministra vnútra SR, skončenie služobného pomeru
Právna veta: Podľa § 136 písm. d/ zákona č. 73/1998 Z. z. policajt je povinný nepožívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, požívatiny a liečivá, ktoré obsahujú alkohol a iné návykové látky, na miestach výkonu štátnej služby a v dobe výkonu štátnej služby ani mimo týchto miest, nenastupovať pod ich vplyvom do výkonu štátnej služby a dodržiavať ustanovený zákaz fajčenia na miestach, kde sa vykonáva štátna služba, ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby minister môže povoliť požívanie alkoholu, požívatín a liečiv obsahujúcich alkohol. Podľa § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z. z. policajt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie, znalecká činnosť, znalecký posudok ako listinný dôkaz, zadováženie znaleckých posudkov ešte verejným zasadnutím odvolacieho súdu, dôkazy vykonané nezákonným spôsobom, dovolanie generálneho prokurátora v neprospech obvinenej, obvinená službukonajúca lekárka detskej ambulancie Lekárskej služby prvej pomoci, nepodmienečný trest odňatia slobody
Právna veta: Túto situáciu upravuje dikcia § 144 ods. 2 Tr. por. „ak znalecký posudok obstarala niektorá zo strán (čiže už ho obstarala) poučí príslušný orgán (súd) znalca na okolnosti uvedené v odseku 1“. Znalecký posudok možno čítať len pri splnení podmienok § 268 ods. 2 Tr. por., inak nie je taký dôkaz vykonaný v súlade so zákonom. Preto, ak boli obhajcom zadovážené znalecké posudky na verejnom zasadnutí krajského súdu prečítané ako listinné dôkazy, išlo o dôkazy, ktoré nemohli tvoriť podklad pre rozhodnutie súdu a nezákonným spôsobom vykonania naplnili dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výzva na vyčíslenie trov konania, povinnosť účastníka konania vyčísliť trovy konania, náhrada zaplateného súdneho poplatku, povinnosť žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania, dôvodné odvolanie žalobcu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 151 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia. Podľa § 151 ods. 2 veta pred bodkočiarkou Občianskeho súdneho poriadku ak účastník v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nepreukázanie intrakomunitárneho dodania tovaru, osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare, osoby povinné platiť daň správcovi dane, základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
Právna veta: V danom prípade ide nepochybne o tzv. intrakomunitárne obchody s tovarom, ktoré sú založené na tom, že tovarový obchod medzi osobami identifikovanými pre DPH v rôznych členských štátoch EÚ prebieha tak, že na strane dodávateľa dochádza k intrakomunitárnemu dodaniu tovaru (miesto dodania tovaru je v členskom štáte dodávateľa), ktoré je oslobodené od dane a na strane odberateľa dochádza k intrakomunitárnemu nadobudnutiu tovaru (miesto nadobudnutia je v členskom štáte odberateľa), ktoré je zdaňované. V systéme uplatňovania dane v členských štátoch EÚ platí základný princíp výberu dane z pridanej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: Zákon o správe daní a poplatkov, neuznanie vykázanej daňovej straty na dani z príjmov právnickej osoby, vyrubenie rozdielu dane z príjmov právnických osôb, daňové konanie, dodatočný platobný výmer, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Účelom daňového konania je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Zákon o správe daní a poplatkov preto zakotvuje oprávnenia daňových orgánov, aby mohli zisťovať, či daňové subjekty si splnili svoje povinnosti stanovené príslušnými hmotnoprávnymi predpismi. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, zákon o správe daní a poplatkov obsahuje osobitnú úpravu zisťovania preverovania základu dane alebo iných skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti daňového subjektu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám, zodpovednosť za právny delikt, protiprávny postup stavebníka pri uskutočňovaní stavby, spôsobenie škody na cudzom pozemku, zmena stavby v rozpore so stavebným povolením, protiprávny postup stavebníka
Právna veta: Podľa § 106 ods. 2 písm. b/ stavebného zákona, stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 2 mil.. Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: Vrátenie dane, nulové daňové priznanie, námietka nesprávne vyčíslenej výšky dane, nepodanie daňového priznania colnému úradu, prečin porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru, rozhodnutie o zabezpečení a prepadnutí tovaru, daňová povinnosť za zhabané tabakové výrobky, trestnoprávna zodpovednosť, spotrebná daň z tabakových výrobkov, rozhodnutie Colného úradu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Konštrukcia zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov je stanovená tak, že daňová povinnosť vznikne osobe, ktorá nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom (§ 14 ods. 4 zákona 106/2004 Z. z. účinný ku dňu 31. decembra 2007), ktoré v čase zistenia sa u tejto fyzickej alebo právnickej osoby nachádzajú alebo nachádzali.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sankcie zákon č. 250/2007, priestupky zákon č. 250/2007, nedostatočný opis skutku vo výroku napadnutého rozhodnutia, Slovenská obchodná inšpekcia, pokuta za porušenie povinností predávajúceho, správny delikt, ochrana spotrebiteľa, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorými sú nepochybne i rozhodnutia o iných správnych deliktoch, je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý. To je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Takáto miera podrobnosti je nevyhnutná pre celé sankčné konanie, a to najmä z dôvodu vylúčenia prekážky litispendencie, dvojitého postihu pre rovnaký skutok, pre vylúčenie prekážky veci rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, kolegiálny vzťah matky maloletej k sudcom, matka maloletej ako zamestnankyňa súdu, námietka zaujatosti voči konajúcej sudkyni, starostlivosť súdu o maloletú, nevylúčenie sudcu z prerokovania a rozhodovania veci, návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky pri svojej rozhodovacej činnosti vychádza konštantne z toho, že nestrannosť sudcu nemôže ohroziť skutočnosť, že sudca účastníka pozná z dôvodu pôsobenia na rovnakom pracovisku, pokiaľ tu nejde o vzťah takej intenzity, pre ktorý by tu existovali pochybnosti o jeho zaujatosti. Pokiaľ ide o profesionálne, resp. kolegiálne vzťahy sudcov a zamestnancov súdov (a to i na tom istom súde), ktoré neprekračujú tomu zodpovedajúce medze, objektívne nie je daný dôvod pre pochybnosti o nezaujatosti, lebo táto skutočnosť sama osebe ešte nesvedčí o existencii vzťahu relevantné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: prepustenie, porušenie služobnej prísahy, nezákonné odpočúvanie, personálne konanie, odvolanie voči služobnému ohodnoteniu, zamietnutie návrhu žalobcu na obnovu konania, prepustenie zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky uvádza, že konanie o služobnom pomere a trestné konanie sú dve samostatné konania, pričom pre konanie vo veci prepustenia zo služobného pomeru nie je rozhodujúci výsledok trestného konania v tom zmysle, či žalobca bude uznaný vinným zo spáchania skutku, ktorý sa mu kladie za vinu. V konaní o prepustení zo služobného pomeru, i v zmysle ustálenej judikatúry najvyššieho súdu, je postačujúce preukázanie porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom s podmienkou, že ponechanie príslušného policajta v služobnom pomere by bolo na ujmu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky a iné správne delikty, márne uplynutie lehôt pre povinné očkovania, povinnosť očkovať novorodencov proti tuberkulóze, odmietnutie podrobiť povinnému očkovaniu maloletú dcéru, priestupok na úseku verejného zdravotníctva, uloženie pokuty
Právna veta: Pokiaľ zákonný zástupca maloletého dieťaťa odmietne dať zaočkovať svoje maloleté dieťa, môže sa dopustiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priestupku, za ktorý mu správny orgán môže uložiť finančnú sankciu –pokutu. Právo na rešpektovanie súkromného života (článok 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) nemožno považovať za právo absolútne, a preto zásah do tohto práva automaticky neznamená aj jeho porušenie. Povinné očkovanie ako nedobrovoľná lekárska ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: odpočítanie dane platiteľom, daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby , zdaniteľné obchody, nepreukázanie reálneho uskutočnenia zdaniteľných obchodov a dodanie tovaru v tuzemsku, nepriznanie nadmerného odpočtu DPH, neunesenie dôkazného bremena žalobcu
Právna veta: Z vykonaného dokazovania vyplýva, že simulovanými, naoko účtovne deklarovanými právnymi úkonmi kúpy autobusov, žalobca zrejme zastieral realizované, disimulované právne úkony, ktorými sa mala zabezpečiť oprava autobusov žalobcu, pričom zmluvné strany simulovaných a disimulovaných právnych úkonov nie sú totožné, sú však prepojené osobou žalobcu, v ktorého vlastníctve sú predmety zhodnotenia u oboch typov zmluvných záväzkov. Občianske právo uzatváranie zastretých právnych úkonov subjektom súkromného práva nezakazuje, avšak vo vzťahu k následkom z nich vyplývajúcich, ktoré majú vplyv na povinno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dôvody obnovy konania, konanie o návrhu na povolenie obnovy konania, obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok, priaznivejšie rozhodnutie vo veci, zmena právoplatného rozhodnutia, vplyv na výsledok konania
Právna veta: V právnej praxi, ak účastník využil možnosť podania žaloby na preskúmanie zákonnosti právoplatného rozhodnutia, obnova konania je jediným právnym prostriedkom, ktorý môže viesť k zmene alebo zrušeniu rozhodnutia a tak preklenúť prekážku veci rozhodnutej (tzv. res iudicata). Z citovanej právnej normy vyplýva vôľa zákonodarcu upraviť podmienky prípustnosti obnovy konania tak, že účastník konania týmto mimoriadnym opravným prostriedkom môže napadnúť právoplatné rozhodnutie len v taxatívne vymedzených prípadoch, a to a) ak sa dodatočne zistia skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli policajto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania proti uzneseniu , neprípustnosť dovolania súdneho exekútora, nepriznanie exekútorovi DPH pre nepreukázanie platiteľstva DPH, vyhlásenie konkurzu na majetok povinnej, námietka nesprávnosti skutkových zistení
Právna veta: Proti uzneseniu odvolacieho súdu je dovolanie prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prípustnosť a účinok §368, povinnosť obvineného nahradiť štátu odmenu a hotové výdavky uhradené ustanovenému obhajcovi, zamietnutie sťažnosti obvineného proti uzneseniu Okresného súdu, prečin krádeže
Právna veta: Podľa § 368 ods. 1 Tr. por. dovolanie možno podať proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon, alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371 Tr. por. Rozhodnutím, ktorým bola vec právoplatne skončená treba podľa § 368 ods. 1 Tr. por. o prípustnosti dovolania rozumieť právoplatné rozhodnutie vo veci samej, ktorým sú rozhodnutia uvedené v odseku 2 § 368 Tr. por. pod písm. a/ až písm. h/. Rozhodnutie o trovách konania takýmto nie je.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vec prikázaná inému súdu, sudca vylúčený z prejednávania a rozhodovania vecí, nutná delegácia, prikázanie veci
Právna veta: Prikázanie veci v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 O. s. p. prichádza do úvahy len vtedy, ak súd nemôže vo veci konať, lebo jeho sudcovia sú vylúčení. Za takýchto okolností musí byť vec prikázaná inému súdu. Nutná delegácia v zmysle citovaného zákonného ustanovenia je teda „viazaná“ na ustanovenie § 14 ods. 1 O. s. p., z ktorého vyplývajú skutočnosti zakladajúce dôvod, pre ktorý je sudca vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci. Takáto námietka (a s ňou spojená nutná delegácia) nemôže byť predmetom samostatného súdneho konania, ale takého konania, ktoré sa vo veci už začalo na návrh ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: záujem štátu na správnom vymeraní dane, skrátenie dane a poistného, príjmy z podnikania podliehajúce dani z príjmov, daň z príjmov fyzických osôb, trestný čin skrátenia dane a poistného
Právna veta: Objektom tohto trestného činu je záujem štátu na správnom vymeraní - v danom prípade - obrane ako povinnej zákonom stanovenej sumy, ktorú fyzická alebo právnická osoba odvádza zo svojich príjmov do rozpočtu vo vopred určenej výške a v stanovených lehotách. Daň vyberajú orgány štátu a orgány miestnej samosprávy. Pri tomto trestnom čine ide o osobitý druh podvodu vo vzťahu k individuálne určenému objektu. Skrátením dane je akékoľvek úmyselné konanie páchateľa, v dôsledku ktorého nie je vyrubená nižšia než zákonom určená daň, alebo k vyrubeniu ktorej vôbec nedôjde. Páchateľom je predovšetkým subj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na dávku garančného poistenia, začiatok platobnej neschopnosti zamestnávateľa, splnené podmienky nároku na dávku garančného poistenia, rozhodnutie o priznaní dávky garančného poistenia
Právna veta: Pre rozhodnutie o priznaní dávky garančného poistenia na základe žiadosti žalobkyne je teda rozhodujúce, či boli splnené podmienky nároku na dávku garančného poistenia v zmysle § 102 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. a v prípade, že boli splnené, dávka sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu žalobkyne predchádzajúcich vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Podľa názoru najvyššieho súdu nie je možné ustanovenie § 103 ods. 2 cit. zákona vykladať tak, že podmienkou priznania dávky garančného poistenia je, aby posledných 18 mesiacov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvod nepreskúmateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, podmienky preskúmateľnosti argumentov vedúcich správny orgán k právnemu záveru, posudzovanie správnosti aplikácie a výkladu právnych noriem, ústavné právo jednotlivca na súdny prieskum
Právna veta: Uvedené ústavné právo jednotlivca na súdny prieskum je založené na dominantnom postavení súdnej moci pri posudzovaní správnosti aplikácie a výkladu právnych noriem (ustanovení) na skutočnosti zistené v správnom alebo v inom osobitnom konaní. Citované dominantné postavenie súdnej moci je však použiteľné iba na rozhodnutia správnych orgánov, ktoré spĺňajú základné podmienky preskúmateľnosti argumentov vedúcich správny orgán k právnemu záveru vyslovenom vo výrokovej časti rozhodnutia. Jedným z dôvodov nepreskúmateľnosti rozhodnutia správneho orgánu súdna judikatúra spája s nedostatkom dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: minimalizácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, základný cieľ konania o kompenzácii, správny orgán konajúci a rozhodujúci vo veciach kompenzácie
Právna veta: „Správny orgán konajúci a rozhodujúci vo veciach kompenzácie podľa zák. č. 447/2008 Z.z. musí mať na zreteli, že konanie vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu je osobitne upravené v Piatej časti zák. č. 447/2008 Z.z. a súčasne, že subsidiárnym právnym predpisom všeobecne upravujúcim oblasť konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu je v zmysle § 53 zák. č. 447/2008 Z.z. iba zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Základným cieľom konania o kompenzácii je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesúlad medzi hodnovernými údajmi katastrálneho operátu a zaznamenávanej verejnej listiny, chyby v písaní a počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, správa katastra pri posudzovaní spôsobilosti notárskej zápisnice na vykonanie záznamu
Právna veta: Správa katastra pri posudzovaní spôsobilosti notárskej zápisnice na vykonanie záznamu podľa § 36 ods.. 1 katastrálneho zákona posudzuje predloženú listinu len z hľadiska formálneho, t..j.. najmä skúma, či listina nemá chyby v písaní a počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti (teda chyby v osobných údajoch účastníkov, chyby v číselných označeniach pozemkov a pod..), či obsahuje náležitosti katastrálneho zákona a v prípade verejnej listiny, či ju vydal orgán k tomu oprávnený.. Pod chyby v písaní alebo v počítaní však nemožno subsumovať veľkosť spoluvlastníckych podielov, resp.. výmer parcie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vykonanie dôkazov v správnom konaní, súdne zisťovanie riadneho skutkového stavu vykonávaním dôkazov, prieskum správnosti zistenia skutkového stavu na základe podkladov obsiahnutých v pripojenom správnom spise, odlišný charakter správneho súdnictva, kasačný spôsob prieskumu správnych rozhodnutí
Právna veta: „Najvyšší súd v svojej rozhodovacej praxi neustále upozorňuje účastníkov na odlišný charakter správneho súdnictva, v ktorom prevažuje kasačný spôsob prieskumu (§ 250i ods. 1 veta prvá O.s.p.) napadnutých správnych rozhodnutí, tzn. že správny súd vykonáva iba prieskum správnosti zistenia skutkového stavu na základe podkladov obsiahnutých v pripojenom správnom spise (§ 250i ods. 1 veta druhá O.s.p,), a ak dospeje k názoru, že skutkový stav nebol riadne zistený, nie je to dôvod na súdne zisťovanie riadneho skutkového stavu vykonávaním dôkazov, ale naopak je to zákonný dôvod na zrušenie roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania, zmätočnosť celého konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, nedostatok návrhu na začatie konania
Právna veta: Nedostatok návrhu na začatie konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Pokiaľ súd zistí tento nedostatok v priebehu konania, konanie zastaví. Ak konanie prebehlo napriek nedostatku návrhu na jeho začatie, hoci ten bol potrebný, zakladá táto skutočnosť zmätočnosť celého konania a dovolací dôvod podľa § 237 písm. e/ O.s.p. Od návrhu (žaloby) ako podmienky konania treba odlišovať vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania. Vznesenie takejto námietky nie je podmienkou konania, ale procesným právom účastníka konania. So vznesením námietky zaujatosti zákon priamo ani ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nepatrná závažnosť prečinu, prečin, dôvody dovolania
Právna veta: Dovolací súd môže pri posudzovaní dôvodu dovolania uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. hodnotiť i potrebnú (vyššiu než nepatrnú) závažnosť prečinu (§ 10 ods. 2 Tr. zák.) a opierať sa pritom o dôkazy, ktoré boli v súdnom konaní vykonané; nesmie však skúmať a meniť správnosť a úplnosť zisteného skutku (§ 371 ods.1 písm. i/. časť vety za bodkočiarkou Tr. por.).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: druhy trov konania, žalobkyňa - obchodná spoločnosť, vyrubená povinnosť uhradiť súdny poplatok, výzva na doplnenie neúplného návrhu , nepriznanie oslobodenia od súdnych poplatkov podľa § 138 O.s.p., preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanoveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, rovnaké postavenie účastníkov v konaní, zjavne bezúspešné uplatňovanie práva, umožnenie uplatňovať svoje právo, nepriaznivá finančná situácia
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom, Výročná členská schôdza, nesúhlas krajského súd s postúpením veci, žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia poľovníckeho združenia, orgán záujmovej samosprávy, vylúčenie z členstva poľovníckeho združenia, disciplinárne previnenie žalobcu, určenie vecnej príslušnosti súdu
Právna veta: Jednou zo zložiek verejnej správy je aj záujmová samospráva. Medzi záujmovú samosprávu patria najmä rôzne stavovské organizácie, pričom tento okruh nie je definitívny. V podmienkach poľovníckeho združenia možno hovoriť o záujmovej samospráve sui generis, keď členov spája záujem na výkone práva poľovníctva, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme, člen poľovníckeho združenia musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a musí byť držiteľom platného poľovného lístka, prípadne môže ísť o vlastníka poľovného pozemku. Člen poľovníckeho združenia je v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záver súdu o neexistencii naliehavého právneho záujmu navrhovateľa, odstránenie spornosti navrhovateľovho práva alebo neistoty v právnom vzťahu, porušenie právneho vzťahu alebo práva, preventívny charakter určovacieho návrhu, naliehavý právny záujem
Právna veta: Určovací návrh (§ 80 písm. c/ O.s.p.) má predovšetkým preventívny charakter - jeho účelom je spravidla poskytnúť ochranu právam navrhovateľa skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva [určovací návrh preto vo všeobecnosti nie je opodstatnený tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je namieste návrh na splnenie povinnosti (§ 80 písm. b/ O.s.p.)]. Právny záujem, ktorý je podmienkou prípustnosti takéhoto návrhu, musí byť naliehavý v tom zmysle, že navrhovateľ v danom právnom vzťahu môže navrhovaným určením dosiahnuť odstránenie spornosti a ochranu svojich práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preukázať tvrdenie, odtlačok podacej pečiatky, plynutie lehoty
Právna veta: Bez ohľadu na to, ktorému orgánu povinnému doručiť podanie (§ 57 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) odovzdal účastník svoje odvolanie, aby bolo doručené súdu, musí byť spôsobom dostatočne hodnoverným preukázané, že k tomuto odovzdaniu skutočne došlo. Pokiaľ odtlačok podacej pečiatky nasvedčuje tomu, že odvolanie bolo podané osobne v podateľni súdu, avšak účastník tvrdí, že ho na doručenie súdu odovzdal subjektu registrovanému alebo licencovanému podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnenému Poštovým regulačným úradom v Registri poš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: cudzie rozhodnutie, zločin ťažkej krádeže, zločin krádeže za účelom zárobku vlámaním, odsúdený vo výkone trestu na území Rakúska, nesúhlas odsúdeného s výkonom trestu v SR, odvolanie odsúdeného, uznanie cudzozemského rozhodnutia
Právna veta: Práve uznanie cudzozemského rozhodnutia a nariadeného výkonu trestu v Slovenskej republike zakladá výkon trestu na území nášho štátu bez ohľadu na prianie odsúdeného.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, odňatie a prikázanie veci, návrh obžalovaného na delegáciu veci, námietka zaujatosti proti predsedníčke senátu, dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, obzvlášť závažný zločin vraždy, zločin porušovania domovej slobody
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. „Dôležitými dôvodmi“ podľa uvedeného ustanovenia sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutkového stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa a na ostatných občanov, čo najrýchlejšie prejednanie veci a pod. Takýmto dôvodom môže byť aj skutočnosť, že u obžalovaného môžu vzniknúť pochybnosti o nezaujatosti všetkých sudcov súdu, ktorý má o vec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: odmietnutie dovolania generálneho prokurátora SR, neoprávnené uplatnenie nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty, nenaplnené zákonné podmienky na odpočítanie dane, falošné účtovné doklady, zahladenie odsúdenia, amnestia prezidenta SR, prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, trestný čin neodvedenia dane a poistného
Právna veta: Podľa § 93 ods. 1 Tr. zák. ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený. Pokiaľ nastal priamo zo zákona alebo na základe rozhodnutia súdu stav zahladenia odsúdenia, ktorý má znamenať, že neexistuje odsúdenie, ktorým sa uložila sankcia, jeho dôsledkom musí byť i to, že žiaden so subjektov oprávnených na podanie dovolania (ako mimoriadneho prostriedku) už tento nemôže podať. Odporovalo by účelu amnestie prezidenta, ak by po zahladení odsúdenia mohla niektorá z procesných strán podať mimoriadny opravný prostriedok v neprospech obvineného, smerujúci k zhoršeniu posta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa § 454 OZ, dodatočne zrušený exekučný titul, bezdôvodné obohatenie vzniknuté bez právneho dôvodu, neplatnosť exekučného príkazu, nedoručený platobný rozkaz, majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu
Právna veta: Ten, komu bolo plnené na základe rozhodnutia, ktoré bolo následne zrušené alebo stratilo podľa procesných predpisov účinky, sa bezdôvodne obohacuje len vtedy, ak právny dôvod plnenia reálne nespočíval v hmotnom práve.

Ak právny dôvod plnenia podľa hmotného práva tu bol, potom trvá ďalej, bez ohľadu na to, či právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré toto právo iba deklarovalo, bolo či nebolo zrušené alebo stratilo svoju účinnosť.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, voľný pohyb zamestnancov v rámci Európskej únie
Právna veta: Pokiaľ ide o judikatúru nielen k pojmom bydlisko, či pobyt, ale aj k prístupu a vykladaniu ZN a VkZN v častiach, ktoré sa týkajú prerokúvanej veci, odvolací súd odkazuje napr. na rozsudok ESD vo veci C- 90/97 Robin Swaddling c/a Adjudication Commisioner z 25. februára 1999, ktorého výrok znel nasledovne: „Článok 10a Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, vo svojej upravenej a aktualizovanej verzii Nariadením Rady (EHS) č. 2001/83 z 2. júna 1983, tak ako bolo upravené Nariadením ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, odporúčanie odborného lekára, vyjadrenie revízneho lekára, povinné zdravotné poistenie
Právna veta: Podľa § 100 ods. 1 ZoSP poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára a ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára. Odvolací súd stotožňujúc sa s právnym názorom prvostupňového súdu § 219 ods. 2 OSP) konštatuje, že pre priznanie nároku žalobcu, je nevyhnutné splnenie zákonných podmienok, ktoré sú určené okrem iného i odporučením odborného lekára a vyjadrením revízneho lekára o tom, či také liečen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nedostatok dobromyseľnosti vo vzťahu k účelu zaistenia, arbitrárne zaistenie, zaistenie v rámci konania o vyhostenie, prekážky vyhostenia, rozhodovanie o zaistení na účely vyhostenia
Právna veta: Zaistenie však nemôže byť svojvoľné, ale jeho limitom je naplnenie účelu, teda reálnosť vyhostenia. V zmysle judikatúry (Samie Ali proti Švajčiarsku, sťažnosť č. 24881/94, správa Európskej komisie pre ľudské práva z 26. februára 1997, už citované rozhodnutia Agnissan proti Dánsku a Abdolkhani a Karimnia proti Turecku, rozhodnutia českého Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 1As 12/2009 a sp. zn. 2As 80/2009) sú preto orgány verejnej moci pri rozhodovaní o zaistení na účely vyhostenia a pri jeho výkone vždy povinné skúmať, či k vyhosteniu aj skutočne môže dôjsť. Pokiaľ sú príslušným orgánom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opakovanie dôkazov o výsledkoch správnosti ktorých má odvolací súd pochybnosti, opakovanie a doplnenie dokazovania, zisťovanie skutkového základu rozhodnutia, zásada priamosti a ústnosti, odvolacie konanie
Právna veta: Zásada priamosti a ústnosti má pre odvolacie konanie rovnaký význam a následky, ako pre súd prvého stupňa. Je tomu tak predovšetkým preto, že pri hodnotení dôkazov spolupôsobia popri vecnom obsahu výpovedí aj ďalšie skutočnosti, ktoré – hoci nie sú bez vplyvu na posúdenie vierohodnosti výpovedí – nemôžu byť vždy vyjadrené (zachytené) v zápisnici o pojednávaní. V odvolacom konaní je ale dôležitá aj iná stránka priamosti. Táto zásada totiž je dôležitá nielen pre zisťovanie skutkového základu rozhodnutia, ale aj pre odchýlenie sa od skutkových zistení súdu prvého stupňa. Pri opakovaní a dop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyšetrovacia zásada, nesporové konanie, novoobjavený majetok, dodatočné dedičské konanie
Právna veta: Aj keď konanie o novoobjavenom majetku poručiteľa začalo na návrh (§ 175x ods. 1 a § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 a2 Občianskeho súdneho poriadku), má nesporovú povahu a uplatňuje sa v ňom vyšetrovacia zásada, so zreteľom na ktorú je objasnenie skutkového stavu vecou súdu.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: trestný čin lúpeže, násilný trestný čin, odcudzenie finančnej hotovosti, fyzický útok na parkovisku, čiastočné pochybenie orgánov činných v trestnom konaní, nepodanie dovolania prostredníctvom obhajcu, plynová pištoľ, žiadosť o odročenie pojednávania, fyzické násilie, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka, súhrnný trest odňatia slobody, trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom
Právna veta: Podľa § 202 ods. 1 Trestného zákona kto sa dopustí verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného, hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, hrob alebo iné pietne miesto alebo hrubým spôsobom ruší zhromaždenie alebo obrad občanov, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom. V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 234 ods. 1 Trestného zákona trestného činu lúpeže sa dopustí ten, kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci. Konanie páchateľa (objektívn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste, vyhlásenie obžalovaného, priznanie obvineného k spáchaniu skutku, nevrátenie motorového vozidla napriek výzve na jeho vrátenie, nesplácanie poskytnutého úveru, úver na kúpu osobného motorového vozidla, prečin sprenevery, vyhlásenie o vine, nepodmienečný trest odňatia slobody
Právna veta: Podľa § 257 ods. 5 Tr. por. ak obžalovaný na hlavnom pojednávaní vyhlásil, že je vinný zo spáchania skutku alebo niektorého zo skutkov uvedených v obžalobe alebo urobil vyhlásenie podľa odseku 4, súd v tomto rozsahu postupuje primerane podľa § 333 ods. 3 písm. c/, d/, f/, g/ a h/ a zároveň obžalovaného poučí, že súdom prijaté vyhlásenie o vine, ako aj súdom prijaté vyhlásenie, že nepopiera spáchanie skutku uvedeného v obžalobe, je neodvolateľné a v tomto rozsahu nenapadnuteľné odvolaním ani dovolaním okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, nesplnenie zákonných podmienok na odňatie trestnej veci obvineného, prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, námietka predpojatosti, zamietnutie návrhu, dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, návrh obvineného na odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Pre zákonnú zmenu príslušnosti súdu, t.j. pre výrok, ktorým sa mu konkrétna vec odníma a prikazuje sa inému súdu toho istého druhu a stupňa, musia byť splnené tak závažné „dôležité dôvody“, ktoré sú porovnateľné s významom ústavného princípu neodňateľnosti veci zákonnému sudcovi. Aj keď ich zákon bližšie nedefinuje, ide predovšetkým o okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutkového stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa i na ostatných občanov a čo najrýchlejšie prejednanie veci. Medzi dôvody svedčiace pre odňatie veci príslušnému súdu patrí tiež požiadavka zabezpečenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta slovenskej republiky, konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín, Najvyšší súd Slovenskej republiky, právomoc súdov v občianskom súdnom konaní
Právna veta: Právomoc Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) konať vo volebných veciach je zákonom určená pre konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín podľa § 250za ods. 1 písm. a/ až písm. c/ OSP a pre konanie vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky podľa § 250zc ods. 1 OSP. Podľa § 250zc ods. 1 OSP, ak predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol o odmietnutí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, môže sa dotknutý kandidát obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, opodstatnená námietka generálneho prokurátora, nepreukázanie prerokovania skončenia pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov, určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, prejednacia zásada, povinnosť tvrdenia, porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR
Právna veta: Splnenie povinnosti zamestnávateľa prerokovať vopred so zástupcami zamestnancov výpoveď danú zamestnancovi (§ 74 Zákonníka práce) je hmotnoprávnou podmienkou platnosti tejto výpovede. Účelom uloženia predmetnej povinnosti je poskytnúť ochranu zamestnancovi pred prípadným zneužívaním postavenia zamestnávateľa (viď rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 1 Cdo 72/2006, ktorý bol uverejnený v časopise Zo súdnej praxe pod č. 84/2007). Hmotnoprávna podmienka v zmysle § 74 Zákonníka práce je splnená, len ak zástupca zamestnancov prerokuje výpoveď „vopred“, t.j. pred tým, než zamestnávateľ voči zamestnanco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obžaloba, zastavenie trestného stíhania obvineného, neunesenie dôkazného bremena, procesná chyba
Právna veta: I. Okolnosť, či výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania odôvodňujú postavenie obvineného pred súd (§ 234 ods. 1 Tr. por.) je vecou úvahy prokurátora, ktorej opačnou alternatívou z hľadiska dokázania viny vo vzťahu ku skutkovým zisteniam je zastavenie trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 písm. a/ alebo písm. c/ Tr. por. II. Porušenie povinnosti zistiť skutkový stav bez dôvodných pochybností a na to nadväzujúcich povinností orgánov činných v trestnom konaní ustanovených v § 2 ods. 10 Tr. por. nie je procesnou chybou v zmysle § 241 ods. 1 písm. f/ Tr. por., respektíve § 244 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, náležité preskúmanie podozrenia, rozhodnutie o otázke viny, minimálne morálny nárok na výrok trestného súdu o vine či nevine obžalovaných, rozhodnutie o oprávnenosti jeho trestného obvinenia, disponovať právom na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, adhézne konanie, spravodlivé súdne konanie, spáchanie trestného činu
Právna veta: 1) Náležité preskúmanie podozrenia zo spáchania trestného činu, teda vecne správne rozhodnutie o otázke viny a spravodlivé potrestanie páchateľa, nepredstavuje právo poškodeného, ale je oprávnením a povinnosťou štátu, ktorý zabezpečuje ochranu práv a oprávnených záujmov fyzických osôb a právnických osôb, záujmov spoločnosti a ústavného zriadenia Slovenskej republiky, ktorou napĺňa účel trestného práva.....................2) K argumentu sťažovateľa, že ako poškodený by mal mať „minimálne morálny nárok na výrok trestného súdu o vine či nevine obžalovaných“, ústavný súd uvádza, že v rámci základn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie pred ústav, konanie pred ústavným súdom, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, zjavne neopodstatnená sťažnosť , konkrétne rozhodnutie orgánu verejnej moci, právne účinky rozhodnutí o opakovanom podnete, napadnutý prípis generálnej prokuratúry, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: 1) V súvislosti so sťažnosťou sťažovateľa smerujúcou podľa petitu proti napadnutým prípisom generálnej prokuratúry, ktoré majú právne účinky rozhodnutí o opakovanom podnete a o ďalšom opakovanom podnete, ústavný súd tiež dáva do pozornosti svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej k porušeniu základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (ako aj práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote) nemôže dôjsť samotným rozhodnutím konkrétneho orgánu verejnej moci, ale len jeho postupom (nečinnosťou, nesprávnym postupom a podobne). Z uvedeného vyplýva, že v prípadoch, ak sťažova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: exekučná činnosť, limitácia ústavných práv exekútora, exekútor ako súčasť súdnej moci , ochrana účastníka exekučného konania , procesné práva účastníkov konania, exekučný poriadok
Právna veta: 1) Ústavný súd naďalej konštatuje, že zastáva ustálený právny názor a argumentáciu, ktorou bol odôvodnený, o limitácii ústavných práv exekútora, prezentovaný v množstve svojich predošlých rozhodnutí, podľa ktorého súdny exekútor nemá aktívnu legitimáciu na podanie sťažnosti ústavnému súdu proti rozhodnutiu, ktorým exekučný súd vylúčil exekútora z vykonávania exekúcie z dôvodu jeho zaujatosti proti oprávnenej, teda vzhľadom na pomer exekútora k účastníkovi konania (oprávnenej) podľa § 30 ods. 1 Exekučného poriadku. V takomto prípade je súdny exekútor objektom rozhodovania a sám ako súčasť súdne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: čl. 17 ods. 5 Ústavy SR, dôvodnosť väzby, dodržania záruk podľa čl. 17 ústavy, skutkové a právne závery všeobecných súdov, splnenie tvrdených predpokladov v rozhodnutiach všeobecných súdov, svojvôľa a nezákonnosť postupov súdov, požiadavka dôkazný postup vyčerpávajúcim spôsobom popísať a logicky i vecne presvedčivým spôsobom zdôvodniť, úloha ústavného súdu, zákonnosť pozbavenia osobnej slobody, trvanie väzby
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na to, že pri skúmaní postupov všeobecných súdov rozhodujúcich o zákonnosti väzby nie je jeho úlohou, aby posudzoval smer vedenia vyšetrovania alebo aby sa zaoberal vhodnosťou a opodstatnenosťou získavaných dôkazov, ktoré podľa názoru orgánov činných v trestnom konaní a následne aj všeobecných súdov sú významným prostriedkom na odôvodnenie ďalšieho trvania väzby sťažovateľa. Úloha ústavného súdu spočíva v zistení, či skutkové a právne závery všeobecných súdov obstoja z hľadiska dodržania záruk podľa čl. 17 ústavy a čl. 5 dohovoru. Pritom je podstatné, aby tieto závery ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu odôvodňovať rozhodnutie, garantovanie základného práva na súdnu ochranu, princíp riadneho chodu spravodlivosti, neústavnosť konania, porušenie ústavnoprávnych princípov konania, právo na úspech v konaní
Právna veta: 1) Ústavný súd je oprávnený a povinný posúdiť neústavnosť konania, resp. rozhodovania všeobecných súdov, t. j. či v konaní pred nimi nedošlo k porušeniu ústavnoprávnych princípov konania (čl. 46 až čl. 48 ústavy). Reálne uplatnenie a garantovanie základného práva na súdnu ochranu nielenže neznamená právo na úspech v konaní, ale ani nárok na to, aby všeobecné súdy preberali alebo sa riadili výkladom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorý predkladá účastník konania...............2) Toto zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska základného práva na súdnu a inú právnu ochranu v zmysle čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zásady trestného konania v súdnej praxi, odôvodnenie rozhodnutia druhostupňového súdu, nezákonné uloženie trestu, právo na osobnú slobodu, čl. 17 ústavy SR, zákonný zásah do základného práva garantovaného ústavou, pozbavenie osobnej slobody v dôsledku jeho právoplatného odsúdenia pre zločin lúpeže, ochrana jednotlivca proti svojvôli, obmedzenie osobnej slobody
Právna veta: 1) K namietanému porušeniu čl. 17 ods. 1 a 2 ústavy a čl. 8 ods. 2 listiny ústavný súd poznamenáva, že uvedené základné právo na osobnú slobodu umožňuje pozbaviť niekoho osobnej slobody iba z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ďalšie odseky čl. 17 ústavy uvádzajú konkrétne spôsoby pozbavenia, resp. obmedzenia osobnej slobody, ktoré za splnenia ustanovených podmienok sú prípustné. Inými slovami, každé pozbavenie slobody musí byť „zákonné“, t. j. musí byť vykonané „v súlade s konaním ustanoveným zákonom“, a okrem toho každé opatrenie, ktorým je jednotlivec pozbavený slobody, musí byť zluč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: skutkový omyl súdu, kritika hodnotenia dôkazu, nečinnosť kupujúceho, očakávaná kúpa, opravná inštancia vo veciach patriacich do právomoci všeobecných súdov, základné právo na rovnosť účastníkov konania
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o kritiku hodnotenia dôkazu, ktorým bol list právneho zástupcu sprostredkovateľa očakávanej kúpy a z ktorého explicitne vyplýva, že neuzatvorenie kúpnej zmluvy „spočíva výlučne v nečinnosti kupujúceho“, ústavný súd poukazuje na svoju konštantnú judikatúru, podľa ktorej nemá zásadne oprávnenie preskúmavať, či v konaní pred všeobecnými súdmi bol alebo nebol náležite zistený skutkový stav a aké právne závery zo skutkového stavu všeobecný súd vyvodil (II. ÚS 21/96). Vo všeobecnosti úlohou súdnej ochrany ústavnosti poskytovanej ústavným súdom napokon nie je ani chrániť občana pred sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: znevýhodňovať na základe diskriminácie, orgány verejnej moci Slovenskej republiky, sloboda fyzickej osoby alebo právnickej osoby, charakter všeobecného ústavného princípu, pozitívny záväzok štátu, antidiskriminačné zásady a opatrenia, národný alebo sociálny pôvod, čl. 12 ods. 2 Ústavy SR
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o namietané porušenie čl. 12 ods. 2 ústavy napadnutým postupom krajského súdu a jeho rozsudkom, ústavný súd konštatuje, že namietaný článok ústavy má charakter všeobecného ústavného princípu a primárne neformuluje základné právo ani slobodu fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Ústavný súd v prípade čl. 12 ods. 2 ústavy stabilne judikuje, že tu ide o pozitívny záväzok štátu premietnuť do právneho poriadku tie antidiskriminačné zásady a opatrenia, ktoré uvedený článok obsahuje, a nie je teda priamo aplikovateľný orgánmi verejnej moci Slovenskej republiky v individuálnych prípadoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: aspekt práva na spravodlivý proces , zloženie preddavku na trovy konania, čiastočné oslobodenie od súdnych poplatkov, právno-aplikačná činnosť, priestor na úvahu pri skúmaní splnenia podmienok hypotézy, dispozície alebo sankcie
Právna veta: 1) Proti uzneseniu okresného súdu o čiastočnom oslobodení od súdnych poplatkov, ktoré umožňovalo okresnému súdu aplikovať predmetnú právnu úpravu, teda uložiť povinnosť zložiť sťažovateľovi preddavok na trovy konania, mohol sťažovateľ podať odvolanie, ktorým mal možnosť eliminovať možnú aplikáciu predmetných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku dosiahnutím úplného oslobodenia od súdnych poplatkov, sťažovateľ nevyužil, hoci podľa zákona (Občianskeho súdneho poriadku) bolo proti uzneseniu o čiastočnom oslobodení sťažovateľa od súdneho poplatku prípustné odvolanie. Navyše, podľa kópie predmetn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: opätovné prejednanie veci podľa trestného poriadku, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Právna veta: Ústavnosť konaní pred orgánom verejnej moci predpokladá aj to, že orgán verejnej moci, pred ktorým sa takéto konania uskutočňujú, koná zásadne nestranne, nezávisle a s využitím všetkých zákonom ustanovených prostriedkov na dosiahnutie účelu predmetného konania. Ústavný súd v tomto smere osobitne pripomína objektivitu takého postupu orgánu verejnej moci (mutatis mutandis II. ÚS 9/00, II. ÚS 143/02). Len objektívnym postupom sa v rozhodovacom procese vylučuje svojvôľa, ktorej nebezpečenstvo spočíva v potenciálnom uplatnení ničím (objektívne) nepodloženej úvahy orgánu verejnej moci bez akýchkoľve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: imunita sudcu, trestné stíhanie sudcu, súhlas na vzatie do väzby sudcu, súhlas na trestné stíhanie, výnimka z pôsobnosti trestného práva , záruky sudcovskej nezávislosti, vydanie súhlasu na trestné stíhanie , skutok právne kvalifikovaný ako prečin ublíženia na zdraví
Právna veta: 1) Ústava vo vzťahu k niektorým skupinám a kategóriám osôb upúšťa od zásady rovnosti práva a pripúšťa výnimku z pôsobnosti trestného práva pre tieto skupiny a kategórie osôb v rozsahu a spôsobom ustanoveným ústavou a zákonom. Do tejto kategórie osôb patria aj sudcovia, pričom imunita sudcu má zaistiť predovšetkým nezávislosť jeho rozhodovania, posilňovať jeho občiansku odvahu rozhodovať v súdnych sporoch v konkrétnych prípadoch len na základe ústavy, ústavných zákonov a medzinárodných zmlúv. Imunita sudcu je teda zvláštne oprávnenie považované za jednu zo základných záruk sudcovskej nezávislos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na náhradu škody spôsobenej trestným činom, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, priebeh namietaného prípravného konania, nároku na náhradu škody v súdnom konaní v lehote primeranej, právo v priebehu trestného dokazovania podávať návrhy na vykonanie dokazovania, povinnosť orgánov činných v trestnom konaní
Právna veta: 1) Sťažovateľka nenamieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov nečinnosťou vyšetrovateľa a prokurátora v prípravnom konaní, k priebehu konania a vykonávaniu úkonov po vznesení obvinenia sa nevyjadrila. Podľa názoru sťažovateľky k porušeniu jej základného práva malo dôjsť tým, že v trestnom konaní nebol vykonaný úkon, ktorého sa domáha a ktorého vykonanie orgány činné v trestnom konaní nepovažovali za potrebné vykonať pre dosiahnutie účelu trestného konania. Sťažovateľka sa tak nedomáha ochrany pred nečinnosťou orgánov prípravného konania vo veci jej n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, doručenie rozsudku, doručovanie zástupcom účastníka, doručovanie do vlastných rúk, posúdenie splnenia formálnej podmienky riadneho doručovania, rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku , návrh na odročenie pojednávania , zmena sídla právnej zástupkyne, posúdenie návrhu na odročenie pojednávania, právo na prerokovanie veci v prítomnosti účastníka konania a práva vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom
Právna veta: 1) Z § 119 ods. 2 OSP vyplýva pre všeobecný súd rozhodujúci o návrhu na odročenie pojednávania povinnosť súdu bezodkladne oznámiť, ako návrh posúdil. V tejto súvislosti ústavný súd zdôrazňuje, že splnenie povinnosti bezodkladne oznámiť posúdenie návrhu na odročenie pojednávania je potrebné vnímať cez konkrétne okolnosti prípadu, predovšetkým je nevyhnutné v konkrétnych okolnostiach prihliadať na skutočnosť, že sťažovateľ prostredníctvom zvolenej právnej zástupkyne návrh odročenia pojednávania doručil krajskému súdu deň pred samotným pojednávaním. Za týchto okolností je podľa názoru ústavného s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na súdnu ochranu , ústavná sťažnosť ako relevantný a účinný prostriedok nápravy, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, účinný prostriedok ochrany základného práva, urgencia konajúcemu súdu, odmietnutie sťažnosti ako zjavne neopodstatnenej, protiprávny stav zapríčinený nesprávnym postupom , využitie prostriedkov nápravy
Právna veta: 1) Ústavný súd uvádza, že v reakcii na niektoré rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva korigoval v ostatnom období svoju judikatúru tak, že na požiadavke využitia prostriedkov nápravy v zmysle § 62 a nasl. zákona o súdoch na orgáne štátnej správy dotknutého súdu v zásade už netrvá, ale len v prípadoch, keď dĺžka namietaného konania v čase doručenia sťažnosti ústavnému súdu je už prima facie zjavne neprimeraná (napr. IV. ÚS 26/2012, IV. ÚS 93/2012). V konkrétnych okolnostiach posudzovanej veci o zjavne neprimeranú doterajšiu dĺžku konania nejde. V nadväznosti na uvedené ústavný súd pouka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o ústavnej sťažnosti, exekučné konanie, trovy konania, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, zamietajúci výrok, efektívnosť opatrení predsedu okresného súdu prijatých na odstránenie zistených prieťahov, oboznámenie sa s priebehom namietaného konania z vyžiadaného súdneho spisu, vymoženie súdom priznaných peňažných pohľadávok, oprava rozsudku okresného súdu
Právna veta: 1) Ústavný súd po oboznámení sa s priebehom namietaného konania z vyžiadaného súdneho spisu konštatuje, že za stavu, keď je konanie vo veci samej právoplatne skončené, a dokonca podľa právoplatného rozsudku krajského súdu došlo aj k vymoženiu súdom priznaných peňažných pohľadávok od žalovaného v prospech sťažovateľov v exekučných konaniach, nemôže byť objektívne daná možnosť namietaného porušenia sťažovateľmi označených práv prípadnými prieťahmi v postupe okresného súdu pri rozhodovaní o trovách konania a o procesnom návrhu sťažovateľov na opravu rozsudku okresného súdu.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právna fikcia ako právno-technický postup, Účel fikcie v práve , nástroj odmietnutia reality právom, dosiahnutie právnej istoty, náhradné doručovanie, doručovanie do vlastných rúk, doručovanie zástupcom účastníka, doručenie rozsudku
Právna veta: 1) Právna fikcia je právno-technický postup, pomocou ktorého sa považuje za existujúcu situácia, ktorá je zjavne v rozpore s realitou a ktorá dovoľuje, aby z nej boli vyvodené odlišné právne dôsledky než tie, ktoré by plynuli iba z konštatovania faktu. Účelom fikcie v práve je posilniť právnu istotu. Právna fikcia ako nástroj odmietnutia reality právom je nástrojom výnimočným, striktne určeným na naplnenie tohto jedného z hlavných ústavných postulátov právneho poriadku v podmienkach právneho štátu. Aby mohla právna fikcia svoj účel naplniť (dosiahnutie právnej istoty), musí rešpektovať všetky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nadobudnutie práv v dobrej viere, účinná zákonná norma, rovnosť pred zákonom, úmysel ukrátiť konkurzných veriteľov , prevzatie zmluvnej sankcie neprimeranej svojmu majetku, existencia úmyslu ukrátiť konkurzných veriteľov, pripustenia niektorých nepriamych retroaktívnych účinkov aplikovanej právnej normy, prezumpcia ústavnosti právnych noriem, konkurz, právny účinok vyhlásenia konkurzu, zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, zmluvná pokuta podľa § 301 ObZ, súd počas reštrukturalizácie dohliada nad činnosťou dlžníka, správcu a veriteľských orgánov, možnosť veriteľa sa rozhodnúť, či podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na reštrukturalizáciu
Právna veta: 1) Ako správne najvyšší súd uviedol, zatiaľ čo úmysel ukrátiť konkurzných veriteľov sa v prípade uvedenom v § 15 ods. 2 zákona o konkurze musí preukázať, v prípadoch, na ktoré dopadajú ustanovenia § 15 ods. 3 až 6 zákona o konkurze, sa preukázanie takéhoto úmyslu nevyžaduje. To však neznamená, že úmysel ukrátiť veriteľa sa v týchto ustanoveniach implicitne nepredpokladá. Prevzatie zmluvnej sankcie neprimeranej svojmu majetku má totiž spravidla reálny dosah na zmenšenie majetkovej podstaty každej osoby, a nielen tej, na ktorý bol neskôr vyhlásený konkurz. Podľa názoru ústavného súdu teda zásah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: judikát ESD, Dávky splatné tomu istému rodinnému príslušníkovi , Štát zamestnania, Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb, Sociálne zabezpečenie, Menový prepočet, Dátum, ktorý sa má zohľadniť pri prepočte švajčiarskych rodinných dávok na eurá, Zohľadnenie rodinných dávok poberaných vo Švajčiarsku , Rozdielový doplatok, Migrujúci pracovníci
Právna veta: 1. Za takých okolností, aké sú okolnosti vo veci samej, sa menový prepočet rodinných prídavkov musí uskutočniť podľa článku 107 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktoré sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 z 5 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: rozsudky ESD, judikát ESD, Európsky súdny dvor, Konkrétne fungovanie mechanizmu zmeny cudzej meny, Nekalá súťaž, Výpočet splátok úveru, Hlavný predmet zmluvy, Súčasť zmluvy o úvere v cudzej mene, Peňažný záväzok spotrebiteľa , Protiplnenia za službu poskytnutú veriteľom , Ochrana spotrebiteľa, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 2 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že: – slovné spojenie „hlavný predmet zmluvy“ sa vzťahuje na podmienku, ktorá je súčasťou zmluvy o úvere vyjadrenom v cudzej mene uzavretej medzi podnikateľom a spotrebiteľom a ktorá nebola individuálne dohodnutá, ako je tá vo veci samej, podľa ktorej sa kurz pre predaj tejto meny uplatňuje na výpočet splátok úveru, len pokiaľ sa zistí, že podmienka určuje podstatné plnenie z tejto zmluvy, ktoré ju ako také charakterizuje, čoho preverenie vzhľadom na pova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: tekuté potravinové prípravky, ktoré nie sú určené na pitie, ale na enterálne podávanie, výrobky na terapeutické alebo profylaktické použitie, v odmeraných dávkach, klasifikácia tovarov, tekuté potravinové prípravky, položky sadzobníka, spoločný colný sadzobník, kombinovaná nomenklatúra
Právna veta: 1) Položka sadzobníka 3004 kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmenenej a doplnenej nariadením Komisie (ES) č. 1549/2006 zo 17. októbra 2006, sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „lieky“ v zmysle tejto položky zahrnuje potravinové prípravky, ktoré sú určené výlučne na to, aby sa pod lekárskym dohľadom a enterálne (prostredníctvom žalúdočnej sondy) podávali osobám, ktorým sa poskytuje lekárska starostlivosť, pretože v rámci potlačenia choroby alebo ochorenia, ktorým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou, rovnováha zmluvných strán, výkon práv poskytnutých spotrebiteľom právom Únie, námietky prípustné v rámci konania o výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou, neexistencia harmonizácie vnútroštátnych mechanizmov núteného výkonu
Právna veta: 1) Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a zásady práva Únie týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a rovnováhy zmluvných strán sa majú vykladať v tom zmysle, že zákony a iné právne predpisy členského štátu, o aké ide vo veci samej, sú vylúčené z ich pôsobnosti, pokiaľ neexistuje zmluvná podmienka, ktorá by menila dosah alebo rozsah pôsobnosti uvedených predpisov........2) V prípade neexistencie harmonizácie vnútroštátnych mechanizmov núteného výkonu je úlohou vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov určiť spôsoby uplatnenia jednak dôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: vydanie povolenia na výkon povolania, rovnocenné odborné skúsenosti, automatické uznávanie odborných kvalifikácií architekta, prístup k povolaniu architekta, povinnosť vykonať odbornú prax
Právna veta: 1) Články 21 a 49 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, zmenenej a doplnenej nariadením Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009, bránia tomu, aby hostiteľský členský štát požadoval na vydanie povolenia na výkon povolania architekta od osoby s odbornou kvalifikáciou, ktorú získala v domovskom členskom štáte a ktorá je uvedená v prílohe V bode 5.7.1 alebo prílohe VI tejto smernice, vykonanie odbornej praxe alebo aby preukázala, že má rovnocenné odborné skúsenosti...........2) Treba však spresniť, že hoci sa zásady upravujúce s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: Malé hazardné hry, Monopol na hazardné hry, Boj proti trestnej činnosti , Ochrana hráčov, Snaha koherentne a systematicky obmedziť príležitosti na hru alebo potlačiť trestnú činnosť , Slobodné poskytovanie služieb, Mechanického alebo elektronického zariadenia
Právna veta: 1) Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ako je úprava dotknutá vo veci samej, pokiaľ skutočným cieľom tejto úpravy nie je ochrana hráčov ani boj proti trestnej činnosti a táto úprava v skutočnosti nezodpovedá snahe koherentne a systematicky obmedziť príležitosti na hru alebo potlačiť trestnú činnosť spojenú s týmito hrami............2) Pokiaľ bol v oblasti hazardných hier zriadený obmedzujúci režim a tento režim je nezlučiteľný s článkom 56 ZFEÚ, jeho porušenie hospodárskym subjektom nemôže byť predmetom sankcií (pozri v tomto zmysle rozsudky Placa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: investičné fondy, dividendy vyplácané spoločnosťami usadenými v členskom štáte, neodôvodnené obmedzenie, vylúčenie daňového oslobodenia, rozdielne zaobchádzanie s dividendami vyplácanými investičným fondom rezidentom a nerezidentom, daň z príjmov právnických osôb, voľný pohyb kapitálu, sloboda usadiť sa
Právna veta: 1. Článok 63 ZFEÚ, týkajúci sa voľného pohybu kapitálu, sa uplatňuje na situáciu, o akú ide vo veci samej, keď podľa vnútroštátnej daňovej právnej úpravy dividendy vyplácané spoločnosťami usadenými v členskom štáte v prospech investičného fondu usadeného v treťom štáte nie sú predmetom daňového oslobodenia, kým investičné fondy usadené v uvedenom členskom štáte môžu využiť takéto oslobodenie.......... 2. Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že v rozpore s nimi je taká daňová právna úprava členského štátu, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej sa na dividendy vyplatené spolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: primeraná kompenzácia, obmedzenia majetkových práv, vyhotovenie rozmnoženiny na súkromné použitie, nelegálny zdroj, legálny zdroj, osoby povinné zaplatiť primeranú kompenzáciu, neuplatnenie smernice v konaní
Právna veta: 1. Právo Únie, konkrétne článok 5 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti v spojení s odsekom 5 tohto článku sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá nerozlišuje medzi situáciou, v ktorej je zdroj, z ktorého sa vyhotoví rozmnoženina na súkromné použitie, legálny, a situáciou, v ktorej je tento zdroj nelegálny. 2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: integrovaný administratívny a kontrolný systém, systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, schémy poskytovania pomoci, režimy priamej podpory, spoločná poľnohospodárska politika, podmienky oprávnenosti na poskytnutie podpory, nariadenie (ES) č. 796/2004, fyzická kontrola poľnohospodárskych pozemkov, diaľkové snímanie, určenie plochy, na ktorú sa vzťahuje podpora
Právna veta: 1) Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 972/2007 z 20. augusta 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že keď sú automatizované krížové kontroly na overenie oprávnenost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: trvalo udržateľný rozvoj a klíma , zariadenia na zneškodňovanie odpadov, smernica 75/442/EHS, podzemná skládka mimo miest uvedených v pláne odpadového hospodárstva, plán odpadového hospodárstva, posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie, miesto určené na zneškodňovanie odpadov, životné prostredie a odpad
Právna veta: 1) Článok 7 ods. 1 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch, zmenenej a doplnenej rozhodnutím Komisie 96/350/ES z 24. mája 1996, sa má vykladať v tom zmysle, že ustanovenie vnútroštátneho právneho predpisu, o aké ide vo veci samej, ktoré stanovuje, že – odchylne od pravidla, podľa ktorého nemožno povoliť žiadnu podzemnú skládku mimo miest uvedených v pláne odpadového hospodárstva vyžadovaného v tomto článku – na podzemné skládky, ktoré boli povolené pred nadobudnutím účinnosti tohto plánu možno po nadobudnutí jeho účinnosti vydať nové povolenia na týchto parcelách, nepredstavuje „pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: podmienky pre dovoz alebo vývoz, duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo, opatrenia pre boj proti falšovaniu v rámci obchodu s tretími krajinami , právomoc colných orgánov konštatovať porušenie práva duševného vlastníctva, Opatrenia brániace uvedeniu napodobenín a pirátskych tovarov na trh, colná únia, voľný pohyb tovaru
Právna veta: 1) Článok 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby colné orgány aj bez akéhokoľvek podnetu držiteľa práva duševného vlastníctva samy začali a viedli konanie uvedené v tomto ustanovení pod podmienkou, že rozhodnutia vo veci prijaté týmito orgánmi môžu byť predmetom opravných prostriedkov zaručujúcich dodržiavanie práv, ktoré oprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: príjemca finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom platobnej transakcie, právo príjemcu žiadať od platiteľa poplatky za používanie platobného nástroja, právomoc členských štátov vydať všeobecný zákaz, zmluva medzi mobilným operátorom a jednotlivcami, prevodný príkaz na úhradu na tlačive, elektronický prevodný príkaz na úhradu , platobný nástroj, platobné služby , smernica 2007/64/ES
Právna veta: 1) Článok 52 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES, sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na používanie platobného nástroja v rámci zmluvného vzťahu medzi mobilným operátorom ako príjemcom a jeho zákazníkom ako platiteľom.......... 2) Článok 4 bod 23 smernice 2007/64 sa má vykladať v tom zmysle, že tak postup udeľovania prevodného príkazu na úhradu prostredníctvom tlačiva vlastnoručne podpísa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: antidumpingové clo na tovar, výrobky, pozostávajúce najmä z tkanín zo sklenených vláken s otvormi, účel použitia výrobku, predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov; keramické výrobky; sklo a sklenený tovar, dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Číne, colné vyhlásenie
Právna veta: 1) Integrovaný sadzobník Európskych spoločenstiev zriadený článkom 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku sa má vykladať v tom zmysle, že výrobky, ako sú výrobky opísané vnútroštátnym súdom, pozostávajúce najmä z tkanín zo sklenených vláken s otvormi s veľkosťou oka 4 mm tak na dĺžku, ako aj na šírku, s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m 2 a určené na použitie v stavebníctve, môžu patriť do jeho kódu 7019 59 00 10........2) Skutočnosť, že tovar uvedený v predmetnom colnom vyhlásení má vlastnosti upravené v kóde 7019 59 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zhoršeniu stavu životného prostredia, zmena klasifikácielokality v prípade, že dôjde k znečisteniu alebo zhoršeniu stavu životného prostredia, lokality európskeho významu, smernica 92/43/EHS
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 1 a články 9 a 11 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, zmenenej a doplnenej Aktom o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, treba vykladať v tom zmysle, že príslušné vnútroštátne orgány sú povinné navrhnúť Európskej komisii deklasifikáciu lokality zaradenej do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: televízory uvedené na trh po prvýkrát od 30. novembra 2011, televízor dodaný obchodníkovi bez tohto štítku, delegované nariadenie (EÚ) č. 1062/2010, označovanie televízorov energetickými štítkami, energetika
Právna veta: 1) Článok 4 písm. a) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami, sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť obchodníkov zabezpečiť, aby sa každý televízor na predajnom mieste označil štítkom poskytnutým dodávateľmi v súlade s článkom 3 ods. 1 uvedeného nariadenia, sa uplatňuje iba na televízory, ktoré boli uvedené na trh, teda po prvýkrát odovzdané výrobcom v predajnom reťazci na účely ich distribúcie, od 30. novembra 2011.....2) Obmedzený ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: súdna spolupráca v občianskych veciach, nariadenie (ES) č. 44/2001, medzinárodná právomoc ,vo veciach nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti, podmienky existencie rizika, ustanovenia harmonizujúce normy konfliktu právomoci v občianskych a obchodných veciach, nárok na náhradu škody
Právna veta: 1) Článok 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa musí vykladať v tom zmysle, že v prípade viacerých osôb, ktoré údajne spôsobili uvádzanú škodu v oblasti majetkových autorských práv chránených v členskom štáte, kde sa nachádza súd, ktorý začal konanie, toto ustanovenie nepovoľuje založiť – na základe miesta príčinnej udalosti vzniku škody – právomoc súdu, v ktorého obvode nekonala jedna z osôb, ktorá je žalovaná, ale povoľuje založiť právomoc tohto súdu na základe miesta vzniku uvádzanej ško ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: motorové palivo, smernica 2003/96/ES, zdanenie energetických výrobkov a elektriny, výrobky neuvedené v smernici 2003/96/ES , ekvivalentné vykurovacie palivo
Právna veta: 1) Podmienka uvedená v článku 2 ods. 3 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, podľa ktorej iné energetické výrobky ako tie, pre ktoré je úroveň zdaňovania určená v uvedenej smernici, sa zdaňujú v závislosti od ich používania sadzbou pre ekvivalentné vykurovacie palivo alebo motorové palivo, sa musí vykladať v tom zmysle, že treba najprv zistiť, či sa predmetný výrobok používa ako vykurovacie palivo, alebo ako motorové palivo, a potom prípadne zistiť, ktoré z motorových palív alebo vykurovac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: povaha predkupného práva, kritériá posúdenia prerušenia konania, vecné práva k nehnuteľnosti, meritórne rozhodnutie súdu, uznanie a výkon rozhodnutia, prekážka začatého konania, nariadenie (ES) č. 44/2001
Právna veta: 1. Článok 22 bod 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach treba vykladať v tom zmysle, že do kategórie sporov, „ktorých predmetom sú vecné práva k nehnuteľnosti“ podľa tohto ustanovenia, patrí taká žaloba, aká bola podaná v prejednávanej veci na súd iného členského štátu, ktorou sa žiada o určenie, že došlo k neplatnému vykonaniu predkupného práva, ktoré zaťažuje túto nehnuteľnosť a ktoré má účinky erga omnes .................. 2. Článok 27 ods. 1 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: služby vo verejnom záujme v oblasti dopravy,, nárok na náhradu finančného bremena , žiadosť o zrušenie záväzku služby vo verejnom záujme, služby prepravy cestujúcich vo verejnom záujme, nariadenie (ES) č. 1191/69, služby vo verejnom záujme
Právna veta: 1) Články 4 a 6 nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 z 26. júna 1969 o postupe členských štátov, ktorý sa týka záväzkov obsiahnutých v koncepcii služieb vo verejnom záujme v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy, zmeneného a doplneného nariadením Rady (EHS) č. 1893/91 z 20. júna 1991, sa majú vykladať v tom zmysle, že pri záväzkoch služby vo verejnom záujme, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti uvedeného nariadenia, je vznik nároku na náhradu za finančné bremeno vyplývajúce z plnenia takýchto záväzkov podmienený podaním žiadosti o zrušenie týchto záväzkov zo strany dotkn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: základné imanie prepájajúcej spoločnosti, daňové sídlo spoločností, spoločnosti, ktoré sa usilujú o výmenu strát, skupiny spoločností a združenia podnikov, úľava na dani, daň z príjmov právnických osôb, sloboda usadiť sa
Právna veta: 1) Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, ktorá umožňuje, aby spoločnosti rezidentovi nachádzajúcej sa vo vlastníctve skupiny spoločností boli postúpené straty, ktoré vznikli inej spoločnosti rezidentovi nachádzajúcej sa vo vlastníctve združenia podnikov, pokiaľ „prepájajúca spoločnosť“, ktorú vlastní táto skupina a zároveň toto združenie, je takisto rezidentom v uvedenom členskom štáte, a to bez ohľadu na daňové sídlo spoločností, ktoré samy alebo prostredníctvom sprostredkovateľských spoločností vlastnia základné imanie prepájajúcej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: osvedčenie schopnosti dohody rodičov o potrebách maloletého dieťaťa, forma striedavej osobnej starostlivosti, právo na starostlivosť obidvoch rodičov a udržiavanie pravidelného osobného styku s nimi, spôsob starostlivosti o maloleté dieťa, rozhodovanie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Pri rozhodovaní súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu je vždy primárny záujem maloletého dieťaťa. Záujem maloletého dieťaťa je základnou zásadou rodinného práva, ktorá sa aplikuje pri každom rozhodovaní súdu o výkone rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu bez výnimky. Súd je povinný skúmať, ktorý spôsob starostlivosti o maloleté dieťa je najvhodnejší, a to s ohľadom na jeho osobnosť, vek, schopnosti a vývinové potreby, musí zohľadniť jeho citové väzby k rodičom, príbuzným, priateľom a prostrediu. Dieťa má právo na starostlivosť obidvoch rodičov a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesný postup súdu a účastníkov, povinnosť navrhovateľa tvrdiť a preukazovať skutočnosti, požiadavky úplnosti a určitosti podaní, účel procesného práva, získanie poznatkov dôležitých pre meritórne či iné rozhodnutie súdu, dokazovanie
Právna veta: Dokazovanie je právom a procesnými zvyklosťami upravený postup súdu a účastníkov, účelom ktorého je získanie poznatkov dôležitých pre meritórne či iné rozhodnutie súdu alebo ďalší procesný postup súdu a účastníkov. Súd môže získať pre rozhodnutie alebo pre svoj ďalší procesný postup podstatné poznatky aj inak, ako dokazovaním, pokiaľ to ustanovuje zákon. Účelom procesného práva je poskytovať ochranu skutočnému, nie fiktívnemu a možno aj neexistujúcemu subjektívnemu hmotnému právu; materiálnu pravdu nemožno celkom odmietnuť s tým, že sa aj tak nedá zistiť. Je totiž možné sa jej aspoň prib ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úprava vzťahu medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi, všeobecné obchodné podmienky
Právna veta: VOP sú svojim charakterom podrobnejšou právnou úpravou vzťahu medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi. To znamená, že predstavujú právny, resp. formálny rámec jednotlivých zložiek dotknutého právneho vzťahu, pričom ich
uplatnenie/naplnenie vyžaduje konkrétnu skutkovú situáciu podmienenú určitým správaním subjektov
tohto vzťahu.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: úroveň priemerného spotrebiteľa, zdanlivo výhodný formulár o splátkach s podsunutou rozhodcovskou klauzulou, nekalá obchodná praktika, dohoda o splátkach
Právna veta: Dohoda o splátkach je typickým formulárovým ošetrením vzniknutého stavu, kedy sa na
podpis spotrebiteľovi predkladá zdanlivo výhodný formulár o splátkach s podsunutou rozhodcovskou
klauzulou. Pri vyhodnocovaní praktiky veriteľa súd prihliada na úroveň priemerného spotrebiteľa
(Smernica Rady a EP 2005/29, bod 18 preambuly), kedy hrozí nebezpečenstvo, že takýto spotrebiteľ
podpíše dokument sledujúc dosiahnutie splátok. V skutočnosti ide podľa citovanej Smernice o nekalú
obchodnú praktiku a nie o odbornú starostlivosť dodávateľa.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: titul uchopenia sa držby, skutočnosti týkajúce sa právneho dôvodu nadobudnutia veci svedčiace o poctivosti nadobudnutia, presvedčenie držiteľa opodstatnené po celú vydržaciu dobu, dobrá viera bona fides, oprávnená držba
Právna veta: Tak ako je vyššie uvedené, jedným zo základných predpokladov oprávnenej držby je dobrá viera držiteľa, že mu vec, alebo vykonávané právo patrí. Dobrá viera je psychický stav držiteľa, takýto držiteľ sa domnieva, že mu vec vlastnícky patrí, hoci v skutočnosti tomu tak nie je. Dobrá viera musí byť podložená konkrétnymi okolnosťami, z ktorých možno usudzovať, že toto presvedčenie držiteľa je opodstatnené a musí trvať po celú vydržaciu dobu. Okolnosťami, ktoré môžu svedčiť pre záver o existencii dobrej viery, sú spravidla skutočnosti týkajúce sa právneho dôvodu nadobudnutia veci (práva) a sv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prerušenie konania o námietkach, rozhodnutie o prerušení konania o námietkach, doručenie kompletnej dokumentácie, sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení použitých na elektronickú komunikáciu, povinnosť doručiť písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky
Právna veta: Podľa § 138 ods. 10 zákona č. 25/2006 Z.z. kontrolovaný je povinný doručiť Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj ako „úrad“) písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia námietok. Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu sa v prípade elektronickej komunikácie rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení použitých na elektronickú komunikáciu. Ak kontrolovaný nedoručí úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: posudzovanie kapacít potrebných na výkon lekárskej služby prvej pomoci, nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti, forma zdravotnej starostlivosti, lekárska služba prvej pomoci
Právna veta: Lekárska služba prvej pomoci je forma zdravotnej starostlivosti, ktorou štát zabezpečuje nepretržitú dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Zákon č. 576/2004 Z.z. podrobnejšie neupravuje spôsob, akým samosprávne kraje lekársku službu prvej pomoci určujú. Aplikácia príslušnej právnej úpravy je ponechaná na ich úvahu. Odporca je teda autonómny pri posudzovaní kapacít potrebných na výkon lekárskej služby prvej pomoci, podľa zákona nemusí špecifikovať konkrétne okolnosti a dôvody svojho postupu pri aplikácii tohto oprávnenia. Vzhľadom na konštrukciu ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo navrhovateľa na náhradu trov zastaveného konania, procesné zavinenie navrhovateľa na zastavení konania, zastavenie konania po späťvzatí návrhu, zásada úspechu vo veci, povinnosť nahradiť trovy konania
Právna veta: Povinnosť nahradiť trovy konania sa spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci (§ 142 O.s.p.). Ak však súd zastavuje konanie, pri rozhodovaní o náhrade trov konania zisťuje, či niektorý z účastníkov konania zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zastavenie konania po späťvzatí návrhu, ku ktorému došlo pre správanie odporcu, pričom návrh bol podaný dôvodne, zakladá právo navrhovateľa na náhradu trov zastaveného konania. Dôvodnosť návrhu sa posudzuje procesne. Nerozhoduje, aký by bol výsledok konania, keby nedošlo k späťvzatiu návrhu, ale to, či odporca splní to, čoho sa navrhovateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dvojstranné právne úkony pri dohode o splátkach záväzku a dohode o uzatvorení rozhodcovskej doložky, jednostranné právne úkony uznania prípadne pristú­penia k záväzku, kombinácia jednostranných a dvojstranných právnych úkonov, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku
Právna veta: Dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku je kombináciou jednostranných a dvojstranných právnych úkonov upravujúcich právne vzťahy, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy. Je to formulár, ktorý vopred pripravil veriteľ pre dlžníka, prípadne osobu pristupujúcu k záväzku a dlžník nemá žiadnym spôsobom možnosť ovplyvniť jeho ob­sah. Tento formulár obsahuje jednostranné právne úkony uznania zväzku, prípadne pristú­penia k záväzku a dvojstranné právne úkony pri dohode o splátkach záväzku a dohode o uzatvorení rozhodcovskej doložky. Vzhľadom k predformulovanému obsahu Dohody ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uspokojenie pohľadávky z predmetu odporovateľného právneho úkonu, neúčinnosť platného právneho úkonu dĺžníka, zmarenie či ohrozenie možnosti uspokojenia pohľadávky veriteľa, ochrana veriteľa pred právnymi úkonmi dlžníka vedúcich k zmenšeniu majetku, odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní
Právna veta: Odporovateľnosť právnych úkonov spočíva v tom, že právne úkony dlžníka, pokiaľ ukracujú uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky veriteľa, môžu byť veriteľom napadnuté odporom, ktorý smeruje k tomu, aby boli vyhlásené vo vzťahu k nemu za právne neúčinné. Prostredníctvom inštitútu odporovateľnosti poskytuje Občiansky zákonník ochranu veriteľovi pred právnymi úkonmi jeho dlžníka, ktoré vedú k zmenšeniu jeho majetku, a tým aj k zmareniu či ohrozeniu možnosti, aby pohľadávka veriteľa mohla byť z majetku dlžníka riadne a včas uspokojená. Podstatou právneho inštitútu odporovateľnosti je neúčinnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poskytovanie kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov, individuálne poskytovanie právnej pomoci spotrebiteľom, ochrana spotrebiteľa občianskym združením, poskytovanie ochrany spotrebiteľom účelom občianskych združení
Právna veta: Ak účelom občianskych združení je poskytovanie ochrany spotrebiteľom, tak táto ochrana spotrebiteľa občianskym združením nemá byť zameraná na individuálne poskytovanie právnej pomoci spotrebiteľom, kde spotrebiteľ môže požiadať o zastúpenie na základe udelenej plnej moci, pričom účelom združenia je poskytovanie práve kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov. Individuálne vstupovanie do súdnych konaní bez toho, aby združenie malo vedomosť o tom, čo je predmetom súdneho konania naznačuje, že táto ochrana môže byť poskytovaná združením, ktoré je zastupované advokátom skôr na komerčnej báze, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vedomosť poškodeného o výsledku šetrenia príslušného orgánu, vedomosť poškodeného o tom, ktorý orgán štátu škodu spôsobil, právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, počiatok behu subjektívnej premlčacej doby práva na náhradu škody
Právna veta: V zmysle konštatnej judikatúry totiž platí, že pre počiatok behu subjektívnej premlčacej doby práva na
náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgánu štátu nie je rozhodná vedomosť
poškodeného o tom, ktorý orgán štátu škodu spôsobil, ani to, či a kedy sa poškodený dozvedel o
výsledku šetrenia príslušného orgánu a jeho sťažnosti pre nesprávny úradný postup.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: príčina škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnosťou pri rozhodovaní alebo úradnom postupe orgánu verejnej moci a vznikom škody, nezákonné rozhodnutie a nesprávny úradný postup, nezákonnosť pri rozhodovaní alebo úradnom postupe orgánu verejnej moci, predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, vznik škody
Právna veta: Prvým predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci je protiprávnosť, resp. nezákonnosť pri rozhodovaní alebo úradnom postupe orgánu verejnej moci. Ide o činnosť orgánu verejnej moci, ktorá je v rozpore s objektívnym právom. Protiprávnosti, resp. nezákonnosti sa orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci môže dopustiť: a/ nezákonným rozhodnutím, b/ nesprávnym úradným postupom , c/ rozhodnutím o zatknutí, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody (za podmienok uvedených v § 7 zák. č. 514/2003 Z. z.), d/ rozhodnutím o treste, ochrannom opatrení alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie vzájomného návrhu na začatie konania, vzájomný návrh odporcu a navrhovateľa, obrana proti návrhu, návrh na začatie konania
Právna veta: V konaní, v ktorom si uplatňuje svoje práva, resp. nároky navrhovateľ voči odporcovi, si môže zároveň uplatniť aj odporca svoje nároky, ktoré má voči navrhovateľovi. Nemusí si ich teda uplatňovať osobitným návrhom v inom konaní, zákon mu umožňuje si práva voči navrhovateľovi uplatniť v prebiehajúcom konaní tzv. vzájomným návrhom. Na vzájomný návrh sa primerane použijú ustanovenia o návrhu na začatie konania, jeho zmene a späťvzatí. Podaním vzájomného návrhu na začatie konania vzniká poplatková povinnosť. Vzájomný návrh musí mať náležitosti vyžadované ustanovením § 79 ods. 1 O. s. p., v p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: sociálna odkázanosť, návrh na určenie vyživovacej povinnosti voči manželovi, rovnaká životná úroveň manželov, vyživovacia povinnosť medzi manželmi
Právna veta: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi vzniká uzavretím manželstva a zaniká rozvodom alebo smrťou jedného z manželov (resp. jeho vyhlásením za mŕtveho). V zásade teda trvá počas celého trvania manželstva. Bez ohľadu na to, či manželia spolu žijú alebo nie, vyžaduje sa, aby mali rovnakú životnú úroveň. Návrh na určenie vyživovacej povinnosti voči manželovi však možno podať nielen vtedy, ak na strane jedného z manželov existuje sociálna odkázanosť, ale aj vtedy, ak je spravodlivé dorovnať ich rozdielnu životnú úroveň. Toto je práve aplikácia zásady solidarity, ktorá nepripúšťa, aby sa niektor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: určenie skutočnosti, žaloby o určení choroby z povolania, naliehavý právny záujem
Právna veta: Keďže pri žalobách o určení choroby z povolania sa naliehavý právny záujem nepreukazuje, pretože
ide o určenie skutočnosti a nie určenie či tu právny vzťah je alebo nie, je odvolací súd konštatuje, že v
danom prípade ide o určenie skutočnosti a to o určenie skutočnosti, že poškodenie zdravia žalobcu, je
chorobou z povolania a je zaraditeľná do položky č. 38.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zmena výrokovej časti aj odôvodnenia, reformačný výrok odvolacieho orgánu nezávislým od výroku rozhodnutia prvého stupňa, zmena rozhodnutia
Právna veta: Pod zmenou rozhodnutia treba rozumieť stav, keď vec, ktorá je predmetom konania, odvolací orgán
rozhodne inak ako správny orgán prvého stupňa. Zmena rozhodnutia sa preto týka veci samotnej.
Reformačný výrok odvolacieho orgánu sa potom stáva nezávislým od výroku rozhodnutia prvého
stupňa, je novým vyriešením predmetu veci a to spôsobom, ako vo výroku svojho rozhodnutia uvedie
odvolací orgán. Pri zmene rozhodnutia môže odvolací orgán zmeniť nielen výrokovú časť, ale aj
odôvodnenie, prípadne ich časti, vždy však musí rozhodnúť o podanom odvolaní.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: odstránenie nekalých podmienok, možnosť zmeniť obsah nekalej podmienky, neplatnosť nekalej zmluvnej podmienky, ochrana spotrebiteľov
Právna veta: ESD v rozsudku vo veci C-618/10 zo dňa 14.06.2012 skonštatoval, že smernici odporuje španielska právna úprava, ktorá poskytuje vnútroštátnemu súdu v prípade, že rozhodne o neplatnosti nekalej zmluvnej podmienky možnosť zmeniť obsah tejto podmienky. Súdny dvor vyslovil názor, že taká možnosť - ak by sa vnútroštátnemu súdu priznala - by mohla odstrániť odstrašujúci účinok pre dodávateľov spočívajúci v tom, že sa takéto nekalé podmienky voči spotrebiteľovi jednoducho neuplatnia. Preto taká možnosť zaručuje menej účinnú ochranu spotrebiteľov než je ochrana, ktorá vyplýva z neuplatňovania týc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: obmedzenie alebo zakázanie styku dieťaťa s rodičom, schopnosť rodiča na výchovu dieťaťa, záujem na vytvorení dobrých citových vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, vytváranie a udržiavanie rodičovského vzťahu a upevňovanie citového puta k obom rodičom, styk rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Styk rodiča s maloletým dieťaťom sa uskutočňuje predovšetkým v záujme dieťaťa a jeho účelom je najvhodnejším spôsobom a čo v najväčšej miere zmenšovať nepriaznivé dôsledky narušených vzťahov medzi rodičmi, ktoré často majú mimoriadne nepriaznivý dopad na celkový psychický stav dieťaťa a jeho citovú výchovu. Styk rodiča s maloletým dieťaťom má zaistiť v čo najväčšej miere vytváranie a udržiavanie rodičovského vzťahu a upevňovanie citového puta k obom rodičom, aby dieťa pokiaľ možno v minimálnej miere pociťovalo výchovu v neúplnej rodine. K splneniu tohto cieľa by mali obaja rodičia prispi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zariadenie dohodnutej obchodnej záležitosti pre mandanta, predmet mandátnej zmluvy, odplata za uskutočnenie obchodnej záležitosti v mene mandanta, dohoda o podstatných náležitostiach mandátnej zmluvy, uzavretie mandátnej zmluvy
Právna veta: Na to, aby účastníci uzavreli mandátnu zmluvu, musí existovať dohoda o jej podstatných náležitostiach, ktorými sú určenie zmluvných strán, identifikáciou mandanta a mandatára, určenie obchodnej záležitosti, ktorá má byť pre mandanta v jeho mene uskutočnená a spôsob jej zariadenia a dojednanie o odplate za uskutočnenie obchodnej záležitosti. S výnimkou základného ustanovenia je úprava mandátnej zmluvy dispozitívna, t.j., jej účastníci môžu pružne prispôsobiť zákonné ustanovenie na konkrétnu kauzu ich právneho vzťahu. V prípade odchýlenia od základného ustanovenia sa bude vzťah zmluvných s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná aktivita účastníkov konania, právo byť oboznámený s predloženými dôkazmi, zásada kontradiktórnosti
Právna veta: Vo všeobecnosti je akceptovateľná úvaha odvolateľa, že súčasťou kontradiktórneho konania je právo
byť oboznámený s predloženými dôkazmi, vyjadriť sa k nim a podávať dôkazné návrhy. Zásada
kontradiktórnosti však predovšetkým pojmovo predvída procesnú aktivitu účastníkov konania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: moment splnenia v posledný deň lehoty, hmotnoprávne a procesnoprávne lehoty, zachovanie lehoty
Právna veta: Hmotnoprávne lehoty (stanovené Občianskym zákonníkom alebo iným právnym predpisom hmotného práva, tzn. aj Zákonníkom práce) spôsobujú právne následky v oblasti občianskeho práva hmotného (napr. zánik záväzku), zatiaľ čo lehoty procesnoprávne (stanovené Občianskym súdnym poriadkom) majú taký procesný význam, že ich právne následky vôbec nepôsobia v oblasti práva hmotného (napr. procesná lehota na splatenie dlhu stanovená vo výroku rozsudku nespôsobuje vznik splatnosti pohľadávky, pretože splatnosť pohľadávky nastala už skôr; rovnako ani nedodržanie tejto lehoty nespôsobí omeškanie dlžníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vzájomný vzťah medzi sudcom a súdom, princíp prezumpcie nezávislosti súdnej moci, rozhodnutie o vylúčení sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci, nezávislosť sudcu, výnimka z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi
Právna veta: Rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. 1 O. s. p. predstavuje výnimku z ústavnej zásady, podľa ktorej nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, čl. 48 ods. 1 Ústavy SR), preto treba trvať na tom, že sudcu vylúčiť z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci možno skutočne iba výnimočne a z naozaj závažných dôvodov. Vzťah sudcov je pri výkone rozhodovacej činnosti riadený princípom prezumpcie nezávislosti súdnej moci, ktorá nepodlieha subjektívnym pocitom sudcov pri ich rozhodovaní a nie je ničím zaťažovaná v ich postojoch vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záväznosť a nezmeniteľnosť rozhodnutia, zásada ne bis in idem, prekážka právoplatne rozhodnutej veci
Právna veta: Záväznosť a nezmeniteľnosť rozhodnutia
spôsobujú tzv. prekážku právoplatne rozhodnutej veci (inpedinentum rei iudicatae), to znamená, že o tej
istej veci, o ktorej sa už raz právoplatne rozhodlo, nemožno rozhodovať opäť, teda ide o procesné
vyjadrenie ústavno - právnej zásady ne bis in idem, teda nikdy nie dvakrát .
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: možnosť správneho orgánu odstrániť nezákonný stav a dosiahnuť nápravu, zabezpečenie súdnej kontroly kompetencií orgánov verejnej správy, povinnosť domáhať sa ochrany svojich práv na správnom orgáne, ochrana poskytovaná orgánmi verejnej správy, ochrana verejných subjektívnych práv fyzických a právnických osôb zo strany správnych súdov
Právna veta: Ochrana verejných subjektívnych práv fyzických a právnických osôb zo strany správnych súdov má subsidiárny charakter vo vzťahu k ochrane, ktorú poskytujú orgány verejnej správy. Preto fyzická alebo právnická osoba, ktorej práva boli porušené alebo ohrozené, má sa prioritne domáhať ochrany svojich práv na správnom orgáne. Správny orgán sa musí pred súdnym konaním dozvedieť o tom, že existuje stav, ktorý navrhovateľ vyhodnotil ako nezákonný zásah, ako aj vyjadriť sa k námietkam sťažovateľa, t.j. mať možnosť sám odstrániť tento stav a dosiahnuť nápravu. Ak nedošlo k náprave a ochrane zo str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: stav ku dňu rozhodnutia o výživnom a ku dňu žiadanej zmeny rozhodnutia, zmena pôvodného rozhodnutia o výživnom, zmena okolností rozhodujúcich pre určenie výživného, podstatná okolnosť pre zmenu rozhodnutia o výživnom
Právna veta: Za podstatnú okolnosť pre zmenu rozhodnutia o výživnom považuje Zákon o rodine aj
Občiansky súdny poriadok zmenu okolností rozhodujúcich pre určenie výživného. V konaní, v ktorom sa
navrhuje zmena pôvodného rozhodnutia o výživnom, si súd všíma rovnaké okolnosti ako v konaní o
určenie výživného. Porovnáva ich stav ku dňu rozhodnutia o výživnom a ku dňu žiadanej zmeny
rozhodnutia.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákaz v porušovaní dotknutého práva pokračovať, prikázanie obnovenia stavu pred zásahom, priamy zásah do subjektívnych práv, protiprávny útok orgánov verejnej moci proti subjektívnym právam fyzickej alebo právnickej osoby, súdna ochrana pred faktickými nezákonnými zásahmi orgánov verejnej moci
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 250v O.s.p. pojem ,,zásah" nedefinuje; jeho definíciu neobsahuje ani iný zákon. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ide o súdnu ochranu pred faktickými nezákonnými zásahmi orgánov verejnej moci, ktoré nie sú rozhodnutím alebo iným individuálnym aktom. Judikatúra považuje za zásah nezákonný resp. v širšom zmysle protiprávny útok orgánov verejnej moci proti subjektívnym právam fyzickej alebo právnickej osoby spočívajúci v postupoch orgánu verejnej správy alebo v jeho činnosti, úkone, pokyne, prípadne nečinnosti. Musí ísť o priamy zásah do subjektívn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: upovedomenie nezastihnutého adresáta vhodným spôsobom, druhý pokus o doručenie bezvýsledný, adresát písomnosti nezastihnutý pri doručovaní písomností, možnosť náhradného doručenia, vznik fikcie doručenia, doručovanie poštou
Právna veta: Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom vylúčená, b/ adresát písomnosti nebol pri doručovaní písomností zastihnutý, c/ adresát sa zdržuje v mieste doručovania, d/ doručovateľ nezastihnutého adresáta vhodným spôsobom upovedomí, kedy príde písomnosť doručiť znova s uvedením dňa a hodiny, e/ druhý pokus o doručenie zostal taktiež bezvýsledný, f/ adresát písomnosti bol vhodným spôsobom upovedomený o uložení písomnosti na pošte, alebo orgáne obce, g/ adresát si písomnosť n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zárobkové možnosti povinných rodičov, starostlivosť o dieťa a domácnosť, právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, skutočné odôvodnené potreby dieťaťa, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, výška výživného
Právna veta: Z vyššie citovaných ustanovení zákona vyplýva, že konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo preskúmavať duplicitné vlastníctvo vo vzťahu k posudzovaniu relevancie právnych titulov, nesporový charakter, zabezpečenie súladu medzi skutkovým a právnym stavom, konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte, správa katastra
Právna veta: Konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte je osobitným konaním, ktorého cieľom a účelom je zabezpečenie súladu medzi skutkovým a právnym stavom a má výlučne nesporový charakter. Správa katastra si v rámci tohto konania nemôže prisvojiť právo preskúmavať duplicitné vlastníctvo vo vzťahu k posudzovaniu relevancie právnych titulov, na základe ktorých bolo toto vlastníctvo zapísané do katastra nehnuteľností. Nemôže posudzovať správnosť údajov vyplývajúcich z dvoch verejných listín a rozhodovať o tom, ktoré údaje zostanú zapísané v katastri nehnuteľností a ktoré nie. Dotknutí duplicitní vl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o zriadení záložného práva, absolútne neplatný úkon, dohoda o splnomocnení neplatným právnym úkonom, rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného
Právna veta: Dohoda o splnomocnení, je neplatným právnym úkonom podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka pre
rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného, je absolútne neplatným úkonom aj podľa § 39 Občianskeho
zákonníka, ako aj pre nedostatok požadovaných náležitostí platného úkonu podľa § 37 ods. 1
Občianskeho zákonníka. Preto aj zmluva o zriadení záložného práva, urobená na podklade neplatného
splnomocnenia je absolútne neplatná.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: primeraná cena za obdobné podmienky za porovnateľné dielo, dohoda o výške ceny za dielo, určenie ceny diela, stanovenie odplatnosti podstatnou náležitosťou obsahu zmluvy o dielo
Právna veta: Podstatnou náležitosťou obsahu zmluvy o dielo je stanovenie jej odplatnosti, nie určenie ceny diela (porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 7. decembra 2009, sp. zn. 3 Cdo 305/2008). Dohoda o výške ceny za dielo nie je podstatnou náležitosťou zmluvy. Ak nedošlo k dohode o jej výške pri uzavretí zmluvy, objednávateľ je povinný zaplatiť cenu určenú osobitnými predpismi a ak osobitný predpis nie je vydaný, primeranú cenu. Osobitným predpisom treba rozumieť cenový predpis. Za primeranú cenu treba považovať cenu, ktorá sa v mieste a v čase uzavretia zmluvy obvykle poskytuje za obdobných po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná zodpovednosť účastníka za výsledok konania, pravdivosť skutkových tvrdení účastníka, bremeno tvrdenia a preukazovania, úspech účastníka konania v spore, povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení
Právna veta: Teória procesného práva podmieňuje úspech účastníka konania v spore unesením „dvoch bremien“. Ide jednak o bremeno tvrdiť skutočnosti, ktoré môžu privodiť jeho úspech v spore a jednak bremeno tieto skutočnosti preukázať. Základnou normou upravujúcou bremeno tvrdenia a preukazovania je ustanovenie § 120 ods. 1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Uvedené ustanovenie stanovuje dôkaznú povinnosť účastníkom v sporovom konaní, t.j. povinnosť označiť dôkazy na svoje tvrdenia. Iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží v zásade na úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno vo vzťahu k určitým skutočnostiam, priaznivé právne dôsledky pre účastníka konania, dôkazné bremeno ako procesná zodpovednosť účastníka konania
Právna veta: Dôkazné bremeno vo vzťahu k určitým skutočnostiam leží na tom účastníkovi konania, ktorý z
existencie týchto skutočností vyvodzuje pre seba priaznivé právne dôsledky, je to teda ten účastník,
ktorý existenciu týchto skutočností tvrdí. Dôkazné bremeno znamená procesnú zodpovednosť
účastníka konania za to, že v konaní nepreukázal svoje tvrdenia a z tohto dôvodu muselo byť rozhodnuté vo veci samej v jeho neprospech.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zaviazaný spoločne a nerozdielne, bez súhlasu dĺžníka a proti jeho vôli, dlžník popri pôvodnom dlžníkovi, pristúpenie k záväzku
Právna veta: Podľa právnej teórie pristúpenie k záväzku spočíva v tom, že k doterajšiemu dlžníkovi
pristupuje ďalší, konkrétne ten, kto bez dohody s dlžníkom (hoci aj bez jeho súhlasu a proti jeho vôli)
uzavrie s veriteľom písomnú dohodu, že splní za dlžníka jeho peňažný záväzok. Tento dlžník sa potom
stáva dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a bude s ním zaviazaný spoločne a nerozdielne (solidárne).
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie rozsahu príspevku na výživu rozvedeného manžela, nárok na príspevok na výživu rozvedeného manžela, schopnosť uhradiť popri nevyhnutných nákladoch na stravovanie aj ďalšie nevyhnutné životné náklady, schopnosť sam sa živiť, primeraná výživa
Právna veta: Skutočnosť, že rozvedená manželka (manžel) má príjem, sama o sebe nestačí na konštatovanie, že je schopná sama sa živiť, ak z tohto príjmu nie je schopná uhradiť popri nevyhnutných nákladoch na stravovanie aj ďalšie nevyhnutné životné náklady. Preukázanie tejto skutočnosti je podmienkou vzniku nároku na príspevok, ale nie hľadiskom určujúcim rozsah príspevku, ktorý zákon vymedzuje pojmom primeraná výživa, čo znamená, že nárok na príspevok na výživu rozvedeného manžela prichádza do úvahy len vtedy, ak je splnená podmienka, že rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť a až potom je možn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výška bezdôvodného obohatenia, postavenie detentora nehnuteľnosti na úkor vlastníka, majetkový prospech získaný plnením z právneho dôvodu ktorý odpadol, majetkový prospech získaný plnením z neplatného právneho úkonu, majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Bezdôvodným obohatením (condictio) je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov (§ 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Bezdôvodné obohatenie vzniká aj tomu, kto svojím konaním dosiahol na úkor vlastníka postavenie detentora jeho nehnuteľnosti , keď ho sprístupnil len pre seba a svoje potreby, a to bez ohľadu na to, ako intenzívne ho skutočne užíval (akú časť, ako často, prípadne koľko sa v nej zdržiaval). Výška bezdôvodného obohatenia sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: neumožnenie účastníkovi vykonať v priebehu konania svoje práva, nesprávny procesný postup súdu, nedoručenie príloh žaloby, odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom
Právna veta: Nedoručenie príloh žaloby nemožno považovať ani za odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom. Odňatím možnosti konať pred súdom účastníkovi konania postupom súdu sa rozumie taký nesprávny procesný postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu v občianskom súdnom konaní priznáva za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. O procesnú vadu v zmysle tohto ustanovenia, ktorá spočíva v odňatí možnosti konať pred súdom, ide len vtedy, keď súd neumožnil účastníkovi vykonať v priebehu konania práva priznané mu Občianskym súdnym poriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pre spotrebiteľov výhodnejšia právna úprava, použitie podnikateľského práva na spotrebiteľský vzťah, dualistický systém záväzkového práva
Právna veta: Na margo právnej úpravy premlčania v Obchodnom zákonníku odvolací súd poznamenáva, že dualistický systém záväzkového práva na Slovensku je určitá anomália medzi právnymi poriadkami (dve kúpne zmluvy, dvojaká úprava premlčania, dvojaká úprava odstúpenia od zmluvy, dvojaká právna úprava zmluvných pokút a pod). Aplikačná prax síce ukazuje, že aj takýto stav môže dlhodobo fungovať (od 1.1.1992), avšak niet rozumného dôvodu na skonštatovanie, že na odstúpenie od zmluvy, plynutie času a jeho dôsledky vrátane premlčania, a teda v typickej občianskoprávnej veci má dopadať právna úprava regulujúc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť tvrdenia a povinnosť dôkazu, tvrdenie skutočností a navrhovanie dôkazov, iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov, prejednacia zásada v sporovom konaní
Právna veta: V sporovom konaní, o ktoré ide aj v prejednávanej veci, platí dispozičná a prejednacia zásada.
Prejednacia zásada spočíva v tom, že tvrdenie skutočností a navrhovanie dôkazov, ktoré ju preukazujú,
je zásadne vecou účastníkov konania. Úprava vychádza z toho, že iniciatíva pri zhromažďovaní
dôkazov leží zásadne na účastníkoch a ukladá im označiť dôkazy k preukázaniu tvrdenia. Účastník má
teda povinnosť tvrdenia (§ 79 ods. 1 a § 101 ods. 1 O.s.p.) a povinnosť dôkazu. K splneniu tejto
povinnosti je zaviazaný každý účastník konania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uplynutie zákonom stanovenej vydržacej doby, zákonnými podmienkami vydržania, jeden zo spôsobov pôvodného nadobudnutia vlastníckeho práva, dobromyseľný držiteľ, spôsobilý predmet vydržania, oprávnená držba, vydržanie
Právna veta: Len na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia je potrebné uviesť, že vydržanie predstavuje jeden zo spôsobov pôvodného nadobudnutia vlastníckeho práva. V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k nemu priamo zo zákona. Zákonnými podmienkami vydržania pokiaľ právny poriadok tento spôsob nadobúdania vlastníctva pripúšťa vo všeobecnosti sú: oprávnená držba, uplynutie zákonom stanovenej vydržacej doby a spôsobilý predmet vydržania. Pritom a to je potrebné osobitne zdôrazniť právne následky nastávajú len vtedy, ak sú zároveň splnené všetky jeho podmienky. Kto bol držiteľo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloby o určení vecí patriacich do dedičstva, dedič v súčasnosti vlastníkom veci, vec následne prejednaná v konaní o dedičstve ako majetok poručiteľ, rozhodnutie o dedičstve, poručiteľ v čase smrti vlastníkom veci
Právna veta: Súdna prax akceptuje žaloby, ktorými sa dedič domáha určenia, že tá - ktorá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. V konaní o takých žalobách ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci. Požadované určenie sa tu vzťahuje ku dňu smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto dni nemôžu mať vplyv na rozhodnutie súdu. Treba dodať, že ak súd vyhovie žalobe požadujúcej uvedené určenie a vec je následne prejednaná v konaní o dedičstve ako majetok poručiteľa nepotvrdzuje rozhodnutie o dedičstve (osvedčenie o dedičstve), že dedič je v súčasnosti vlastníkom veci. Po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osoba vykonávajúca svoju činnosť ako povinnosť alebo kompetenciu, orgán v právnom zmysle, subjekt ako orgán verejnej moci, verejná moc, vzťah nadriadenosti orgánu verejnej moci a podradenosti subjektu, verejnoprávne vzťahy
Právna veta: Pre verejnoprávne vzťahy je charakteristický vzťah nadriadenosti orgánu verejnej moci a podradenosti subjektu, o ktorého právach a povinnostiach orgán verejnej moci rozhoduje. Pod pojmom verejná moc sa rozumie taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, a to či už priamo alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu. Kritériom pre určenie či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: slobodná vôľa, rozhodcovská zmluva uzatvorená so spotrebiteľom, predpoklad pre rozhodnutie sporu v rozhodcovskom konaní, forma rozhodcovskej doložky k zmluve, podmienka ukladajúca spotrebiteľovi podrobiť sa rozhodcovskému konaniu vyvolanému dodávateľom, neplatná rozhodcovská zmluva
Právna veta: Ak teda dojednaná podmienka ukladajúca spotrebiteľovi podrobiť sa rozhodcovskému konaniu vyvolanému dodávateľom je pre jej neprijateľnosť neplatná v rozhodcovskom konaní uplatnený nárok rozhodcovským súdom vôbec nemal byť prejednávaný a rozhodnutý. Rozhodcovský súd môže totiž vec v rozhodcovskom konaní prejednať len vtedy, ak medzi zmluvnými stranami bola v súlade s ust. § 3 zákona č 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorená platná rozhodcovská zmluva o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolací súd viazaný rozsahom odvolania aj dôvodmi podaného odvolania, rozhodovanie odvolacieho súdu o odvolaní, zákonnosť konania z ktorého napadnuté rozhodnutie vzišlo, zákonnosť rozhodnutia so zreteľom k hmotnému právu, prieskumná činnosť odvolacieho súdu
Právna veta: Prieskumná činnosť odvolacieho súdu zahŕňa ako hmotnoprávnu, tak aj procesnoprávnu
oblasť. Odvolací súd musí preto preskúmať zákonnosť rozhodnutia so zreteľom k hmotnému právu, ale
tiež zákonnosť konania, z ktorého napadnuté rozhodnutie vzišlo. Pri rozhodovaní odvolacieho súdu o
odvolaní proti napadnutému rozsudku je však odvolací súd viazaný ako rozsahom odvolania, tak aj
dôvodmi podaného odvolania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: požiadavka na podrobnej znalosti právnych predpisov zo strany spotrebiteľa, neznalosť zákona neospravedlňuje v spotrebiteľských právnych vzťahoch, neinformovanosť spotrebiteľa, princíp ochrany spotrebiteľa
Právna veta: Pokiaľ ide o princíp, podľa ktorého neznalosť zákona neospravedlňuje, rešpektovanie tohto princípu v spotrebiteľských právnych vzťahoch zo strany dodávateľa treba vyžadovať v najvyššej možnej miere. Jeho uplatnenie v neprospech spotrebiteľa bude prichádzať do úvahy len výnimočne, ak to budú odôvodňovať konkrétne okolnosti prípadu. Aj v prípade tohto princípu totiž platí, že v konkrétnych súvislostiach ustupuje na strane spotrebiteľa dôležitejšiemu princípu, ktorým je princíp ochrany spotrebiteľa. Vychádzajúc z povahy spotrebiteľských právnych vzťahov realite praktického života a teda aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dojednanie právneho pomeru na dobu určitú vymedzené konkrétne uvedeným dátumom, trvanie zmluvy o dôchodku ohraničené právnou skutočnosťou, zmluvný vzťah na dobu neurčitú, zmluva o dôchodku uzatvorená na doživotne určetrvanie zmluvy o dôchodku ohraničené právnou skutočnosťounú dobu
Právna veta: Odvolací súd vychádzal z toho, že trvanie zmluvy o dôchodku je ohraničené právnou skutočnosťou. V prípade doživotne určenej doby je touto rozhodujúcou právnou skutočnosťou smrť fyzickej osoby. Skutočnosť, že takto určená doba má neurčité trvanie, je logická, keďže nie je možné v čase uzatvorenia zmluvy dopredu vedieť, kedy poberateľ dôchodku zomrie. Zákonodarca v ustanoveniach o zmluvách dôchodku nepracuje so slovom smrť, ale uvádza, že zmluva o dôchodku sa môže uzavrieť na doživotne, alebo inak určenú dobu neurčitého trvania. Vymedzenie doby trvania zmluvného vzťahu k udalosti, o ktorej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie založené na dôkazoch získaných v rozpore so zákonom, rozhodnutie založené na nezisťovaných skutočnostiach, vady v skutkových zisteniach, nespreskúmateľnosť odôvodnenia
Právna veta: Nespreskúmateľnosť odôvodnenia však nespôsobuje to, že účastník
konania nesúhlasí s dôvodmi. Musí ísť o vady v skutkových zisteniach, a to buď že rozhodnutie je
založené na nezisťovaných skutočnostiach, alebo na dôkazoch získaných v rozpore so zákonom.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na periodickú kontrolu dôvodnosti ďalšieho trvania tohto obmedzenia, konanie o vyhostenie alebo vydanie, zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie osobnej slobody, obmedzenie osobnej slobody
Právna veta: Dôvodom pre zásah, t. j. pozbavenia osobnej slobody je v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. f/ zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie osobnej slobody osoby, proti ktorej prebieha konanie o vyhostenie alebo vydanie. Každý, kto bol pozbavený slobody, musí mať právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd urýchlene rozhodol o zákonnosti jeho pozbavenia slobody a nariadil prepustenie, ak je toto pozbavenie nezákonné. Osobe pozbavenej osobnej slobody sa zaručuje tiež právo na periodickú kontrolu dôvodnosti ďalšieho trvania tohto obmedzenia. Obmedzenie osobnej slobody je možné iba na základe zákona, pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť spotrebiteľa oboznámiť sa s zmluvnými ustanoveniami pred podpisom zmluvy, individuálne dojednané zmluvné ustanovenia
Právna veta: Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými mal
spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie spôsobilé privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku alebo poskytovaní služby, konanie v rozpore so vžitými tradíciami, konanie v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta: Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa pre účely zákona o ochrane spotrebiteľa
rozumie aj konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie
alebo vybočenia z pravidiel morálky, uznávanej pri predaji výrobku alebo poskytovaní služby, alebo
môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe a
výraznú nerovnosť zmluvných strán, ako aj porušovanie zmluvnej slobody.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do osobnostného práva, neoprávnený zásah spôsobilý privodiť ujmu osobnosti fyzickej osoby, čiastkové osobnostné práva, občianskoprávna ochrana osobnosti
Právna veta: Predmetom ochrany je osobnosť fyzickej osoby v jej celistvosti. Čiastkové osobnostné práva sú preto chránené len v rámci celkovej osobnosti. Výpočet jednotlivých čiastkových osobnostných práv v § 11 OZ, ktoré vytvárajú jednotné základné osobnostné práva, je len demonštratívny. Zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému zásahu, ktorý je neoprávnený. Neoprávnený zásah musí byť spôsobilý privodiť ujmu osobnosti fyzickej osoby z hľadiska jej postavenia v spoločnosti. Za neoprávnený zásah nemožno považovať zásah do osobnostnej sféry, ak ide o okolnosti vylučujúce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastník konania z uplatnenia procesného úkonu vylúčený alebo v značnej miere obmedzený, nesprávny úradný postup, právo na spravodlivý proces, procesný postup súdu pri konštituovaní i vecnej zmene rozhodnutia, právo na sudnu ochranu, konanie súdu v súlade so zákonom
Právna veta: Konaním súdu sa rozumie jeho procesný postup. Konanie súdu v súlade so zákonom musí vykazovať určitú kvalitu a v materiálnom ponímaní zabezpečovať tak právo na súdnu ochranu. Súdne rozhodnutie, ktorým sa završuje poskytovanie súdnej ochrany, musí byť logickým a právnym vyústením doterajšieho priebehu a výsledkov konania, pri jeho vydaní musia byť zachované formálne a obsahové náležitosti s dôrazom na prvky zrozumiteľnosti, určitosti, jasnosti a súladu jeho skutkových i právnych dôvodov vo vzťahu k výroku. Procesný postup súdu pri konštituovaní i vecnej zmene rozhodnutia, ktorý nenachádza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: sťaženie či dokonca znemožnenie výkonu povolania, náhrada za preukázateľne nepriaznivé dôsledky pre život a životné úkony poškodeného, odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia má totiž predstavovať náhradu za preukázateľne nepriaznivé dôsledky pre život a životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo plnenie jeho spoločenských úloh. Sťažením spoločenského uplatnenia sa rozumie vylúčenie, či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom, rodinnom, spoločenskom, politickom, kultúrnom, či športovom živote, resp. sťaženie, či dokonca znemožnenie výkonu, či voľby povolania, voľby životného partnera, prípadne možnosť ďalšieho sebavzdelávania (porovnaj rozsudok Najvyššieho s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nesplnenie hoci len jednej zo zákonných podmienok pre odpustenie zmeškanej lehoty, zákonné rozhodnutie správcu dane o nevyhovení žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty
Právna veta: Rozhodnutie správcu dane o nevyhovení žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty je potrebné považovať
za zákonné, ak správca dane v rozhodnutí konštatuje a skutkovo a právne aj odôvodní nesplnenie
hoci len jednej zo zákonných podmienok pre odpustenie zmeškanej lehoty.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepochybnosť nevyhovenia žiadateľovi už zo skutkových tvrdení, posudzovanie zrejmej bezúspešnosti sporu, zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, zrejmá bezúspešnosť sporu
Právna veta: Pojem zrejmej bezúspešnosti v spore bol v našom právnom poriadku pôvodne obsiahnutý len v § 138 ods. 1 O.s.p.. V súvislosti s posudzovaním žiadosti účastníka konania o oslobodenie od platenia od súdnych poplatkov, keď Občiansky súdny poriadok pre priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov vylučuje zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Občiansky súdny poriadok však konkrétne neupravuje čo je potrebné pod týmto pojmom rozumieť. Zákon o bezplatnej právnej pomoci príkladmo uvádza na čo je potrebné prihliadať pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu, keďže jednou z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ten kto bezdôvodné obohatenie získal bol v dobrej viere alebo nie, subjekt povinný vydať získané bezdôvodné obohatenie, osoba u ktorej došlo k zmenšeniu majetku, aktívna a pasívna legitimácia pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie, majetkový prospech
Právna veta: Aktívna legitimácia pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie vyplýva z § 456 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie určuje subjekt, ktorý je v rámci tohto právneho vzťahu oprávneným. Je ním ten, na úkor koho sa predmet bezdôvodného obohatenia získal, teda ten koho majetkovej sfére došlo k zmenšeniu majetku. Kto je v rámci zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie pasívne legitimovaný vyplýva z § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie určuje subjekt, ktorý je povinný vydať získané bezdôvodné obohatenie. Je ním ten, koho majetok sa na úkor druhého bezdôvodne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť voľby pri kúpe rôznych koncových zariadení, zmluvná podmienka o zmluvnej pokute navrhnutá vopred dodávateľom, možnosť spotrebiteľa ovplyvniť obsah zmluvných podmienok, možnosť spotrebiteľa vybrať si z viacerých dodávateľov
Právna veta: Samotná skutočnosť, že odporca ako spotrebiteľ mal možnosť vybrať si z viacerých navrhovateľov ako dodávateľov ponúkaných mobilných telefónov i lacnejší, v dôsledku čoho by i zmluvná pokuta bola nižšia, rozhodne nemôže znamenať možnosť spotrebiteľa ovplyvniť obsah zmluvných podmienok. Podstatným totiž je, že v danej uzavretej spotrebiteľskej zmluve predmetná zmluvná podmienka o zmluvnej pokute bola navrhnutá vopred dodávateľom a i keď spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť sa s ňou pred podpisom zmluvy, nemohol a nebol schopný ovplyvniť podstatu tejto podmienky, resp. jej obsah a dosiahnuť do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: koristenie z prostitúcie vykonávanej iným, uzavretie zmluvy alebo dohody ktorej obsahom je vykonávanie prostitúcie, pojem zjednanie, spôsob ukájania pohlavného pudu na tele inej osoby rovnakého alebo opačného pohlavia, pohlavný styk a súlož
Právna veta: Pohlavným stykom je akýkoľvek spôsob ukájania pohlavného pudu na tele inej osoby rovnakého alebo opačného pohlavia, pričom ide o širší pojem ako súlož, pretože zahŕňa aj všetky ďalšie formy ukájania pohlavného pudu inej osoby rovnakého alebo opačného pohlavia telesným stykom za odplatu, teda okrem súlože napríklad aj orálny sex či rôzne iné formy. Pod pojmom zjednanie sa rozumie uzavretie zmluvy alebo dohody, ktorá môže byť aj konkludentná a ktorej obsahom je vykonávanie prostitúcie. Ide teda o prejav vôle oboch strán, teda kupliara i osoby vykonávajúcej prostitúciu. Koristením z prostit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznik zmluvy a jej účinnosť, predmet kúpy a kúpna cena, prevod vlastníckeho práva k veci z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva, kúpna zmluva
Právna veta: Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu (porovnaj ustanovenie § 588 OZ). Účelom kúpnej zmluvy je teda prevod vlastníckeho práva k veci z predávajúceho na kupujúceho. K pojmovým znakom kúpnej zmluvy patrí predmet kúpy a kúpna cena. Ide o podstatné náležitosti kúpnej zmluvy, o ktorých sa musia zmluvné strany dohodnúť, ak má byť kúpna zmluva uzavretá. Kúpna zmluva vznikne, len čo sa kupujúci s predávajúcim dohodnú o jej podstatných obsahových zložkách, to znamená o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ručiteľ spotreboval celý dlh dlžníka bez jeho súhlasu, protiprávne plnenie neoprávneného výberu poskytnutého úveru, právo ručiteľa ako veriteľa, uplatnenie práv ručiteľa po splnení záväzku za dlžníka, zásada poctivého obchodného styku
Právna veta: Uplatnenie práv ručiteľa po splnení záväzku za dlžníka, ak sám ručiteľ spotreboval celý dlh dlžníka bez jeho súhlasu, teda spotreboval poskytnutý úver, sa prieči zásadám poctivého obchodného styku a nemôže požívať právnu ochranu. Splnením záväzku žalobca ako ručiteľ síce vstúpil do práv veriteľa priznávaných mu Obchodným zákonníkom, ale zneužil svoje právo, ktoré má podľa zákona, (§ 308 Obchodného zákonníka), keď nadobudol právo veriteľa. Právo ručiteľa ako veriteľa nie je neplatné, ak nebude vymáhateľné na súde, a vymáhanie sa prieči dobrým mravom, ak z protiprávneho plnenia neoprávnenéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vzťah sudcov pri výkone rozhodovacej činnosti, zásada spravodlivého procesu, vzájomný vzťah medzi sudcom a súdom, princíp prezumpcie nezávislosti súdnej moci
Právna veta: Je nutné rozlišovať medzi pojmom „súd“ a „sudcovia“ a z hľadiska zásad spravodlivého procesu citlivo zvažovať ich vzťah v posudzovaných súvislostiach. Nezodpovedá právnym pomerom priliehavosť názoru o mechanickom vzťahu medzi súdom a sudcami tohto súdu. Vzťah sudcov je pri výkone rozhodovacej činnosti riadený princípom prezumpcie nezávislosti súdnej moci, ktorá nepodlieha subjektívnym pocitom sudcov pri ich rozhodovaní a nie je ničím zaťažovaná v ich postojoch voči súdu. Pôsobenie sudcov na určitom súde je vždy objektívne dané, len samá táto skutočnosť nemôže byť dôvodom ich vylúčenia. S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvné dojednanie v spotrebiteľskej zmluve, čitateľný, prehľadný a logicky usporiadaný text spotrebiteľskej zmluvy, priemerný spotrebiteľ, zásada poctivosti
Právna veta: V praxi sa zásada poctivosti prejavuje aj
tým, že text spotrebiteľskej zmluvy, zvlášť ak sa jedná o zmluvu formulárovú, má byť pre priemerného
spotrebiteľa dostatočne čitateľný, prehľadný a logicky usporiadaný. Napr. zmluvné dojednanie musí
mať dostatočnú veľkosť písma, nesmie byť vo výrazne menšej veľkosti, ako ďalší text, nesmie byť
umiestnené v oddieloch, ktoré vzbudzujú dojem nepodstatného charakteru. Uvedená zásada poctivosti
sa vzťahuje aj na aplikáciu obchodných podmienok.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uplatnenie námietky premlčania v ktoromkoľvek štádiu konania až do právoplatného skončenia veci, vznik práva na námietku premlčania pre povinný subjekt, uplatnenie práva námietkou premlčania, uplynutie času stanoveného v zákone na vykonanie práva, premlčanie
Právna veta: Premlčanie sa definuje ako uplynutie času stanoveného v zákone na vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, že by právo bolo bývalo vykonané, v dôsledku čoho povinný subjekt môže čeliť súdnemu uplatneniu práva námietkou premlčania. Hlavným, ba rozhodujúcim následkom premlčania je vznik práva na námietku premlčania pre povinný subjekt, ktorý ju môže ale nemusí uplatniť. Námietka premlčania práva je námietkou právnou a neuplatňuje sa ňou taká skutočnosť, ktorú je účastník povinný tvrdiť v zmysle § 101 ods. 1 OSP najneskôr do vyhlásenia uznesenia súdu prvého stupňa, ktorým sa končí dokazovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o dieťa, spôsobilosť oboch rodičov dieťa vychovávať, lepšia možnosť zaistenia potrieb dieťaťa ako pri výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov, záujem dieťaťa na zverenie do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, rozhodnutie súdu o striedavej osobnej starostlivosti
Právna veta: Predpokladmi na rozhodnutie súdu o striedavej osobnej starostlivosti, ktoré musia byť kumulatívne splnené, sú jednoznačný záujem dieťaťa na zverenie do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, lepšia možnosť zaistenia potrieb dieťaťa pri tomto spôsobe osobnej starostlivosti ako pri výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov, spôsobilosť oboch rodičov dieťa vychovávať, záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o dieťa alebo súhlas aspoň jedného z rodičov so zverením dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti. Je nesporné, že súd musí rešpektovať právo mal. dieťaťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skutočnosti a dôkazy uplatnené v konaní pred súdom, právne významné skutočnosti, dôkaz spôsobilý preukázať právne významnú skutočnosť, neúplnosť zistenia skutkového stavu odvolacím dôvodom v sporovom konaní, nevykonanie navrhnutých dôkazov
Právna veta: Neúplnosť zistenia skutkového stavu [§ 205 ods. 2 písm. c) O. s. p.] je v sporovom konaní odvolacím dôvodom len za predpokladu, že príčinou neúplných skutkových zistení bola okolnosť, že súd prvého stupňa nevykonal účastníkom navrhnutý dôkaz, spôsobilý preukázať právne významnú skutočnosť (napr. preto, že ho nepovažoval za rozhodujúci pre vec), avšak iba samotná okolnosť, že nevykonal dôkazy účastníkmi navrhnuté, nemôže byť v sporom konaní relevantným odvolacím dôvodom. Z povahy veci vyplýva, že účastník, ktorý odvolanie uplatní tento odvolací dôvod, musí súčasne označiť dôkaz, ktorý - h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zaviazanie sa splniť za dlžníka jeho peňažný dlh, vyjadrenie prísľubu zaplatiť dlh, zaviazanie sa splniť za dlžníka jeho peňažný dlh veriteľovi, zaisťovacie inštitúty, pristúpenie k záväzku a uznanie dlhu
Právna veta: Pristúpenie k záväzku a uznanie dlhu sú samostatnými zaisťovacími inštitútmi. Okrem všeobecných náležitostí predpísaných pre právne úkony ( § 34 Občianskeho zákonníka ) je k ich platnosti treba písomná forma, v prípade pristúpenia zaviazanie sa splniť za dlžníka jeho peňažný dlh veriteľovi a v prípade uznania vyjadrenie prísľubu zaplatiť dlh a uvedenie dôvodu dlhu a jeho výšky, čiže ak má mať písomné pristúpenie k záväzku a uznanie práva dlžníkom právne dôsledky uvedené v ustanovení § 533 a § 558 Občianskeho zákonníka, je potrebné, aby došlo k zaviazaniu sa splniť za dlžníka jeho peňažný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: predmet činnosti vymedzený v zriaďovacej listine alebo v oprávnení k podnikateľskej činnosti, činnosť súvisiaca s predmetom činnosti, prevádzková činnosť
Právna veta: Prevádzkovou činnosťou je podľa tejto úpravy taká činnosť súvisiaca s predmetom činnosti (spravidla podnikateľskej, obchodnej), ktorú fyzická alebo právnická osoba prevádzkovaním vyvíja. Predmet tejto činnosti je vymedzený v zriaďovacej listine, v oprávnení k podnikateľskej činnosti alebo v živnostenskom oprávnení. Predpokladom zodpovednosti podľa § 420a ods. 1 Občianskeho zákonníka nie je protiprávny úkon, skôr určitá škodná udalosť, ktorá bola príčinou vzniku škody. Za prevádzkovú činnosť v zmysle § 420a ods. 1 Občianskeho zákonníka sa považuje i činnosť, ktorá bezprostredne, objektívn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť vydať alebo aspoň v peniazoch nahradiť bezdôvodne získaný majetkový prospech, právo na vydanie získaného bezdôvodného obohatenia, vznik osobitného záväzkového právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia, objektívne vzniknutý stav obohatenia, predpoklad zodpovednosti za získaný majetkový prospech, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Predpokladom zodpovednosti za získaný majetkový prospech, ktorý sa musí vydať, je objektívne vzniknutý stav obohatenia (presun majetkových hodnôt), ku ktorému došlo spôsobom, ktorý právny poriadok neuznáva. K vzniku osobitného záväzkového právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia sa na strane obohateného nevyžaduje ani existencia zavinenia (či vo forme úmyslu alebo nedbanlivosti), ani existencia protiprávneho úkonu, ale ani to, či sám o získaní bezdôvodného obohatenia vedel či nevedel. Stačí, že k obohateniu došlo bez právom uznaného dôvodu. Bezdôvodným obohatením vzniká sekundárna (zodp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť záväzok voči úpadcovi splniť len správcovi, zmluvné zákazy postúpenia pohľadávok, pohľadávky ktoré existovali pred vyhlásením konkurzu, účinky vyhlásenia konkurzu, majetok podliehajúci konkurzu
Právna veta: Majetkom podliehajúcim konkurzu sú aj pohľadávky úpadcu, ktoré existovali pred vyhlásením konkurzu, ako aj tie, ktoré vznikli počas konkurzu. U pohľadávok, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu, a o takúto pohľadávku sa jedná aj v prejednávanej veci, sa v dôsledku účinkov vyhlásenia konkurzu mení ich splatnosť (§ 46), možnosť zániku započítaním (§ 54) a vo vzťahu k nim strácajú účinnosť zmluvné zákazy postúpenia pohľadávok (§ 55). Ďalším účinkom vyhlásenia konkurzu vo vzťahu k pohľadávkam úpadcu je aj tá skutočnosť, že po vyhlásení konkurzu je možné záväzok voči úpadcovi splniť len sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: administratívnoprávny vzťah, vzťah medzi samosprávnou stavovskou organizáciou a jej členom, zaplatenie členského príspevku a príspevku do sociálneho fondu
Právna veta: V prípade zaplatenia členského príspevku a príspevku do sociálneho fondu a s tým spojených
sankčných poplatkov (pokuta, úrok z omeškania) ide o vzťah medzi samosprávnou stavovskou
organizáciou a jej členom, ktorý nemožno považovať za vzťah správny (administratívnoprávny),
založený na vzťahu nadriadenosti a podriadenosti, o ktorom by bolo rozhodovanie vylúčené z
pôsobnosti súdov v občianskom súdnom konaní, keďže nemožno dovodiť do kompetencie ktorého
iného orgánu by inak patrila vynútiteľnosť členského príspevku, príspevku do sociálneho fondu a s tým
spojených ďalších platieb.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu vykonať iné než účastníkmi navrhnuté dôkazy, povinnosť súdu pátrať po dôkazoch, nesporové konanie ovládané zásadou vyšetrovacou, rozdiely medzi sporovým a nesporovým konaním, dokazovanie v sporovom konaní
Právna veta: Zákonná úprava je obsiahnutá v ustanovení § 120 O.s.p., zakotvuje zásadné rozdiely medzi sporovým a nesporovým konaním. Zároveň akceptuje tú skutočnosť, že vzhľadom k povahe oboch týchto konaní dokazovanie v sporovom konaní je založené na iných základoch ako dokazovanie v konaní nesporovom. Nesporové konanie je ovládané zásadou vyšetrovacou. V týchto konaniach je súd povinný vykonať i iné dôkazy potrebné k zisteniu skutkového stavu, než ktoré boli účastníkmi navrhnuté. Ani v nesporovom konaní nejde o povinnosť súdu pátrať po dôkazoch, pretože vyšetrovacia zásada sama osebe nenahrádza na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na začatie konania, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zamietnutie návrhu navrhovateľa ako nedôvodný, odporca ako správca bytového domu, neplatnosť hlasovania na schôdzi vlastníkov bytov, prehlasovaný vlastník bytu, absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, odvolanie navrhovateľa, nedostatok vecnej legitimácie
Právna veta: Zo znenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyplýva, že vlastník bytu sa môže v určitých prípadoch výslovne v zákone stanovených, voči ostatným vlastníkom, v prípade prehlasovania obrátiť na súd aby o veci, o ktorej sa hlasovalo, rozhodol. Možnosť súdnej ochrany prehlasovaného vlastníka sa teda dáva voči ostatným vlastníkom, ktorý o veci hlasovali a rozhodli inak. Obdobne je tomu aj v prípade nezhôd pri spoluvlastníkoch riešených Občianskym zákonníkom...Pri posudzovaní vecnej legitimácie je nutné brať do úvahy, že vecná legitimácia vychádza z hmotnoprávneho vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosti predávajúceho, dôvodne uplatnená námietka premlčania, nečestnosť a nedobromyseľnosť konania navrhovateľa pri uzatváraní dohody o splátkach, vedľajší účastník na strane odporcov, nekalá obchodná praktika, ochrana spotrebiteľa, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, zmluva o splátkovom kalendári
Právna veta: Nekalou obchodnou praktikou je vždy konanie dodávateľa majúce vplyv na ekonomické správanie a rozhodovanie spotrebiteľa a implikujúce rozpor s požiadavkou odbornej starostlivosti (a dobrými mravmi). Pri posudzovaní otázky platnosti právneho úkonu v súvislosti s použitím nekalých obchodných praktík a neprijateľných zmluvných podmienok možno postupovať podľa všeobecných ustanovení o právnych úkonoch a v tomto kontexte dospieť k záveru, že neplatný bude právny úkon aj vtedy, ak uzavretie spotrebiteľskej zmluvy bolo dosiahnuté použitím nekalej obchodnej praktiky, ktorá mala dosah na vôľu spotrebit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia CZ, vznik colného dlhu, odvolanie všetkých dlžníkov, žalobcovia v postavení colného orgánu, odňatie tovaru spod colného dohľadu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, Colný úrad, colný dlh
Právna veta: Podľa § 198 ods. 1 zákona č. 180/1996 Z.z. colný dlh pri dovoze tovaru, ktorý podlieha dovoznému clu, vzniká jeho nezákonným odňatím spod colného dohľadu. Podľa ods. 2 colný dlh vznikne v okamihu odňatia tovaru spod colného dohľadu. Podľa ods. 3 dlžníkom je a) osoba, ktorá tovar odňala spod colného dohľadu, b) každá osoba, ktorá sa na tomto odňatí zúčastnila a bola si vedomá alebo si mala byť vedomá, že tovar sa odníma spod colného dohľadu, c) každá osoba, ktorá získala alebo držala tovar odňatý spod colného dohľadu a v čase získania alebo uschovávania si bola vedomá alebo si mala byť vedomá, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: nutná obrana, Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti, útok na verejného činiteľa, protirečivé výpovede svedkov - policajtov, konanie v nutnej obrane, proti sebe stojace skupiny dôkazov, posúdenie zákonnosti predvádzania obžalovaného na útvar policajného zboru za účelom zistenia jeho totožnosti, nepreukázané vyzvanie obžalovaného na preukázanie totožnosti, psychiatrická a protialkoholická liečba ambulantnou formou, zločin útoku na verejného činiteľa, odmietnutie predloženia dokladu totožnosti, neuposlúchnutie výzvy policajtov, in dubio pro reo, odvolanie obžalovaného, oslobodenie spod obžaloby
Právna veta: V tejto súvislosti krajský súd poukazuje na ustanovenie § 18 ods. 1 a ods. 3 zák. č. 171/1993 Zb. o policajnom zbore. Z týchto ustanovení nepochybne vyplýva, že policajt je oprávnený osobu predviesť na útvar policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti, ak vyzvaná osoba pred tým odmietne preukázať svoju totožnosť. Z ustanovenia § 25 ods. 1 Tr. zák. vyplýva, že čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. Na základe dôkaznej situácie možno teda konštatovať, že pokiaľ predvádzanie obžalovaného nebolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: držba, predpoklady vydržania, ústna darovacia zmluva, držba nehnuteľnosti, dobrá viera oprávneného držiteľa, zamietnutie návrhu na určenie, že navrhovatelia sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, posúdenie oprávnenosti držby nehnuteľností, odvolanie navrhovateľov, vydržanie, reálne rozdelenie veci, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Právna veta: K posudzovaniu otázky, či je držiteľ dobromyseľný alebo nie súdna prax dospela k názoru, podľa ktorého je treba túto otázku hodnotiť vždy objektívne a nie len zo subjektívneho hľadiska /osobného presvedčenia/ samotného účastníka. Pri hodnotení dobromyseľnosti je vždy treba vziať do úvahy, či držiteľ pri bežnej opatrnosti, ktorú treba vzhľadom na okolnosti a povahu daného prípadu od každého požadovať, nemal, resp. nemohol mať po celú vydržaciu dobu dôvodné pochybnosti o tom, že mu vec alebo právo patrí. Dobrá viera oprávneného držiteľa sa musí vzťahovať k všetkým právnym skutočnostiam, ktoré ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: samostatne zárobkovo činná osoba v zmysle zákona o sociálnom poistení, predčasne vydané rozhodnutie, odhláška z povinného sociálneho poistenia, zánik statusu SZČO, pozastavenie prevádzkovania živnosti, listová doručenka nedoručená zákonným spôsobom, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na starobné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, žalobca ako samostatne zárobkovo činná osoba, preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne, nedostatočne zistený skutkový stav
Právna veta: Je potrebné konštatovať, že samotné nadobudnutie právneho postavenia SZČO na účely sociálneho poistenia, nezakladá automaticky SZČO povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. Na účely sociálneho poistenia nadobúda fyzická osoba status SZČO, ak vykonáva niektorú zo zárobkových činností taxatívne ustanovených v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo disponuje oprávnením na jej výkon. Je potrebné ďalej uviesť, že samotný zápis, alebo osvedčenie o zápise do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia podľa zák.č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty zák. č. 563/2009, pokuty zak. č. 563/2009, zamietnutie žaloby ako nedôvodnú, nesplatné pohľadávky a záväzky úpadcu, nepodanie daňového priznania na Daň z pridanej hodnoty, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu, Daňovník, lehota na uloženie pokuty, pokuta za správny delikt, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR
Právna veta: Podľa § 154 ods. 1 písm. a) zák. č 563/2009 Z.z. Daňového poriadku účinného od 01.01. 2012 Správneho deliktu sa dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v 1. ustanovenej lehote, 2. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1, 3. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 Podľa § 155 ods. 1 písm. b) Daňového poriadku Správca dane uloží pokutu od 60 eur do 32 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) tretieho bodu; ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 10 eur, najviac však do 6 000 eur, Podľa § 155 ods. 11 pís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremeno, nepreukázanie tvrdených skutočností, neunesenie dôkazného bremena navrhovateľa, odporca ako vlastník miestnej komunikácie, určenie, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu nevzniklo, povinnosť tvrdenia a označenia dôkazov, miestna komunikácia, naliehavý právny záujem
Právna veta: Vecné bremeno podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z. vzniká priamo zo zákona, ale len vtedy, ak sú splnené súčasne všetky zákonné podmienky pre jeho vznik. V danom prípade nebolo preukázané splnenie ani jednej zo zákonných podmienok, pričom preukázanie splnenia jednej z nich sa súd vo svojom rozhodnutí ani nezaoberal...Na strane navrhovateľa vzniká preto nielen povinnosť tvrdenia, ale aj dôkazná povinnosť. Tvrdenia uvedené v návrhu je povinný preukázať navrhovateľ. V rámci konania musí každý účastník konania uniesť dôkazné bremeno ohľadom svojho tvrdenia. Platí, že ten, kto tvrdí nejaké skut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznávací prejav vôle, dôvod vzniku záväzku, písomné uznanie práva, prejav vôle o uznaní práva určitý a zrozumiteľný, uznanie práva čo do dôvodu a výšky
Právna veta: Uznanie práva sa musí urobiť predovšetkým v písomnej forme (§ 40 ods. 1 OZ) a musí sa týkať ako jeho dôvodu, tak aj jeho výšky. Prejav vôle o uznaní práva musí byť určitý a zrozumiteľný (§ 37 ods. 1 OZ). Pretože uznanie práva je právnym úkonom, pre ktorý je pod sankciou neplatnosti stanovená písomná forma, musí byť určitosť prejavu vôle uznať právo čo do dôvodu a výšky daná obsahom listiny, na ktorej je zaznamenaný. Nepostačuje, že dlžníkovi, ktorý jednostranným právnym úkonom urobil, príp. veriteľovi, ktorému bol uvedený úkon adresovaný, boli dôvody a výška uznaného práva jasné, ak nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obligatórne a fakultatívne ústne pojednávanie, procesný inštitút ústneho konania, ústne konanie v správnom konaní, zásada písomnosti a neverejnosti v správnom konaní
Právna veta: Správne konanie je spravidla ovládané zásadou písomnosti a neverejnosti. Ústne konanie sa preto vo
všeobecnosti na rozdiel od súdneho konania nevyžaduje. Napriek tomu procesný inštitút ústneho
konania je nevyhnutný aj v správnom konaní a to ak osobitný právny predpis nariaďuje ústne
pojednávanie, ide teda o obligatórne ústne pojednávanie, alebo ak si to vyžaduje povaha veci, kedy ide
o fakultatívne ústne pojednávanie.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: kompetencia posudkového lekára na úpravu bodového ohodnotenia, kontrola bodového ohodnotenia pracovného úrazu, určenie výšky náhrady za bolesť
Právna veta: Hoci lekárska posudková činnosť posudkových lekárov Sociálnej poisťovne podľa § 153 ods. 4 písm.c)
zákona o sociálnom poistení upravuje kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu na účely
určenia výšky náhrady za bolesť, súd zastáva právny názor, že z tohto kontrolného oprávnenia
nemožno vyvodzovať kompetenciu posudkového lekára na úpravu (krátenie) bodového ohodnotenia,
stanoveného v lekárskom posudku vydanom v súlade so zákonom č. 437/2004 Z.z.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: spoločné ustanovenia Zákon o rodine, nesprávne vyhodnotený dôkaz, nezamestnaná matka maloletých detí, otec maloletých detí v evidencii uchádzačov o zamestnanie, zmena pomerov na strane maloletých detí i na strane rodičov, návrh matky maloletých detí na zvýšenie výživného, zvýšenie výživného
Právna veta: Pri určení výživného súd prihliada na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Výška výživného vzhľadom na pomery povinného však nesmie mať likvidačný charakter a nemožno tiež od povinného požadovať, aby sa za účelom plnenia výživného v prospech oprávneného zadlžoval, prípadne vystavoval právnym následkom z dôvodu neschopnosti plnenia si vyživovacej povinnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: veci a práva, splnenie dlhu, omeškanie dlžníka podľa O.z., páchateľ trestného činu, omeškanie s plnením peňažného dlhu, spôsobenie škody na cudzom majetku, námietka premlčania, trestný rozkaz
Právna veta: Podľa § 517 ods. 2 OZ, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. Podľa § 563 OZ, ak čas splnenia nie je dohodnutý ustanoveným právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že dlh zanikne jeho splnením, pričom dlžník je povinný dlh splniť riadne a včas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, námietka odporcu o neprihliadaní súdu na jeho výdavky, rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletým deťom, odvolanie otca maloletých detí, zverenie detí do osobnej starostlivosti matky
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na prednosť vyživovacej povinnosti pred výdavkami povinného rodiča. Zmysel ustanovenia § 62 ods. 5 zákona o rodine spočíva v plynulom zvýšení miery rodičovskej zodpovednosti tým, že potreby rodiča môžu byť uspokojené až následne, keď si rodič splní svoju vyživovaciu povinnosť a prispeje v primeranej miere na potreby dieťaťa. Každý rodič má povinnosť v prvom rade zabezpečiť výživu svojho dieťaťa a až následne právo využiť zostávajúce finančné prostriedky na uspokojenie svojich vlastných potrieb. Zákonodarca v tejto súvislosti nerozlišoval, či ide o nevyhnutné potreby rod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: rozsah a spôsob náhrady škody, dlžné odvody poistného, nepriamy úmysel, dôkaz listinou - podanie Sociálnej poisťovne, čiastočný úspech žalobcu, protiprávne konanie žalovanej, pracovnoprávna zodpovednosť, nepreukázanie uzavretia dohody o hmotnej zodpovednosti, nevykonávanie odvodov riadne a včas, pracovná náplň žalovanej spočívajúca vo vykonávaní odvodov do Sociálnej poisťovne, žalovaná ako bývalá zamestnankyňa žalobcu
Právna veta: V zmysle § 186 ods. 2 Zák. práce je zamestnanec povinný nahradiť zamestnávateľovi škodu spôsobenú z nedbanlivosti, ktorej výška však u jednotlivého zamestnanca nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinností, ktorým škodu spôsobil.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, odporca ako dobrovoľne nezamestnaný, preukázaná odkázanosť odporcu na finančnú výpomoc rodičov, predčasné ukončenie stredoškolského štúdia, zrušenie vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť k plnoletému dieťaťu, konanie v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta: Teleológia § 62 ods. 1 Zákona o rodine je zásadne postavená na myšlienke človeka plne zodpovedného za svoj osud. Od okamihu nadobudnutia schopnosti samé sa živiť má dieťa svoje príjmové pomery objektívne vo svojich rukách, je „strojcom svojho šťastia". Záleží spravidla len na ňom (na jeho usilovnosti a i.), v akých majetkových pomeroch bude žiť, pokiaľ v tomto ohľade nebude aktívne, negatívne dôsledky si ponesie samé. Zmyslom a účelom teda je, že pokiaľ je dieťa už objektívne schopné si samé svoje potreby uspokojovať, bolo by nespravodlivé pričítať jeho eventuálnu pasivitu v tejto sfére na ťar ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: navrhovateľka pozbavená spôsobilosti na právne úkony, prekážka aktívnej legitimácie na strane navrhovateľky, nepreukázanie správania hrubo porušujúceho dobré mravy, zamietnutie návrhu navrhovateľky, určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, dobré mravy, domáhanie sa vrátenia daru - nehnuteľností
Právna veta: Ako to vyplýva z konštantnej judikatúry, predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru v zmysle súdom prvého stupňa aplikovaného § 630 Občianskeho zákonníka, je také správanie sa obdarovaného k darcovi alebo členom jeho rodiny, ktoré hrubo porušuje dobré mravy. Predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu teda nie je akékoľvek správanie sa obdarovaného alebo len jeho samotná nevďačnosť, ale také správanie, ktoré s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Ide buď o porušenie značnej intenzity, alebo o porušovanie sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obec zákon č. 543/2009, odporca ako odborný lesný hospodár, spoločenská škoda, poškodenie biotopov nachádzajúcich sa v navrhovanom vtáčom území, vydanie súhlasu na ťažbu kalamitného bukového dreva bez povolenia Krajského úradu životného prostredia, prečin ohrozenia a poškodenia životného prostredia, chránené územie, schválenie dohody o vine a treste
Právna veta: Odkázanie poškodeného - štátu v zastúpení príslušným zastupujúcim štátnym orgánom s nárokom na náhradu škody na občiansko-súdne konanie však neznamená, že nárok na zaplatenie spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín a poškodených biotopov ako vzniknutej ujmy na životnom prostredí na základe zákona NS SR č. 543/2002 Z. z. v spojení s vykonávacou Vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z. je škodou, ktorú je možné uplatniť v občiansko-súdnom konaní. Krajský súd v súvislosti s uvedeným právnym posúdením veci poukazuje na ust. § 48 ods. 1 veta predposledná a posledná Zákona č. 543/2002 Z. z. podľa ktorého, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom, nevydatá matka, neupravenie styku otca s maloletým, zameškané výživné, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, vyživovacia povinnosť otca k maloletému
Právna veta: Podľa ust. § 36 ods. 1 Zákona o rodine rodičia dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Pokiaľ ide o výživné, vec treba posúdiť podľa ust. § 62 ods. 1 až 5 Zákona o rodine, podľa ktorého plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa sv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: druhy trov konania, náhrada trov konania, ústavné právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods.2 ÚSR , právo na právnu pomoc, sporná otázka výšky poistného plnenia, nepriznanie navrhovateľovi trovy právneho zastúpenia za úkony právnej služby - vypovedanie plnej moci, krátenie poistného plnenia, odcudzenie motorového vozidla, likvidácia poistnej udalosti, havarijné poistenie motorových vozidiel, povinnosť odporcu zaplatiť štátu náhradu trov konania titulom znalečného, náhrada trov konania
Právna veta: Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Obsahom práva na právnu pomoc garantovaného citovaným článkom Ústavy Slovenskej republiky je možnosť každého, na základe vlastnej úvahy zvoliť si zástupcu v konaní pred súdom. Súdy rozhodujúce o priznaní náhrady trov konania podľa § 142 ods. 1 O. s. p. sú však povinné vždy skúmať účelnosť vynaložených trov konania uplatnených úspešným účastníkom konania v spore, pričom účelnosť spravidla na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, subjektívna premlčacia lehota, objektívna premlčacia lehota, dve premlčateľné práva, neplatná zmluva, bezdôvodné obohatenie za užívanie a za služby spojené s užívaním nehnuteľnosti, zmluva o nájme nebytových priestorov, odvolanie žalobcu, právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia, absolútna neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: V prípade vzniku bezdôvodného obohatenia z neplatného právneho úkonu je potrebné rozlišovať, či ide o absolútnu alebo relatívnu neplatnosť právneho úkonu. V prípade absolútne neplatného právneho úkonu bezdôvodné obohatenie je získané z tohto úkonu, vzniká od samého vzniku právneho úkonu. Objektívna premlčacia doba začne teda plynúť už od vzniku takéhoto právneho úkonu. Subjektívna premlčacia doba začne plynúť odvtedy, keď sa oprávnený dozvie, že bezdôvodné obohatenie bolo získané a kto ho získal. Tieto okolnosti sa oprávnený zvyčajne dozvie už v čase vzniku absolútne neplatného právneho úkonu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť advokáta za škodu, nekonanie advokáta s následkom prekludovania nároku, ľahkovážny prístup advokáta k plneniu svojich povinností, neplnenie povinností advokáta vyplývajúce zo Zákona o advokácii, neunesenie dôkazného bremena navrhovateľa, nepreukázanie vzniku škody, zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú klientovi, porušenie právnej povinnosti, plnomocenstvo na zastupovanie advokátom, vedľajší účastník na strane odporcu
Právna veta: Predpokladom vzniku zodpovednosti za advokáta podľa § 26 tohto zákona obdobne, ako je tomu pri všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho zákonníka je porušenie právnej povinnosti (existencia protiprávneho úkonu), vznik škody a existencia príčinnej súvislosti medzi škodou a protiprávnym úkonom (zavinenie sa predpokladá). Porušenie právnej povinnosti spočíva v existencii takého úkonu, ktorý je v rozpore s objektívnym právom. Medzi základné povinnosti advokáta nepochybne patrí, že sa pri výkone advokácie riadi pokynmi a príkazmi klienta a súčasne je povinný postupovať v medziach ústavy, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: oddelenie prevádzkovania distribučnej sústavy, dodávateľ elektrickej energie, trafostanica, objednávka služieb, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, oprava transformátora, neuhradenie vykonaných služieb - oprava elektrickej siete pre objekt budovy, odpor proti platobnému orzkazu
Právna veta: Ako vyplýva z ustanovenia § 2 písm. b) bod 9 zákona o energetike prevádzkovateľom distribučnej sústavy je právnická osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia. Takéto povolenie na podnikanie v energetike vydáva v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e) zákona o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 ods. 3 zákona o energetike Úrad pre reguláciu sieťových odvetví...Súd poukazujúc na ustanovenie § 25 ods. 1 a 2 zákona o energetike, kde sa uvádza, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie obuvi z dôvodu podozrenia porušovania práv duševného vlastníctva, navrhovateľ ako predajca obuvi, nezákonné zaistenie tovaru, neprihliadanie odporcu na oprávnenie navrhovateľa na výkon práv k registrovaným dizajnom majiteľa, podanie so zaručeným elektronickým podpisom, návrh na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, Colný úrad, nezákonný zásah orgánu verejnej správy
Právna veta: Účelom konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je poskytnutie súdnej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím, a tento zásah bol zameraný proti nej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný za predpokladu, ak taký zásah alebo jeho dôsledky trvajú alebo hrozí jeho opakovanie. Súdne konanie je zárukou, že súd vyslovením povinnosti odporcu nepokračovať v porušovaní práva navrhovateľa a v príkaze, ak je to možné, obnovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia, žiadosť o sprístupnenie informácii, fikcia vydania rozhodnutia, fiktívne rozhodnutie žalovaného správneho orgánu, žiadosť o sprístupnenie informácií podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, obec v pozícii žalovaného, odvolanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom, odmietnutie prístupu k informáciám, preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia, zaručený elektronický podpis
Právna veta: Ustanovenie § 14 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je teda formulované širšie a umožňuje využitie rôznych foriem podania žiadosti o sprístupnenie informácií za podmienky, že tieto žiadosti sú realizované technicky vykonateľným spôsobom. Za technicky vykonateľný spôsob podania žiadosti je potrebné považovať i podanie realizované elektronickou formou, ktoré je podpísané zaručeným elektronickým podpisom, pričom využitie tejto formy komunikácie medzi žiadateľom o poskytn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, nepravdivá námietka odporcu, že z jeho strany nedošlo k uzatvoreniu akejkoľvek platnej dohody o uznaní dlhu, neopodstatnené odvolacie námietky odporcu, dohoda o uznaní dlhu, uznanie dlhu odporcu voči navrhovateľke, dohoda o vyplatení dlžnej čiastky, odvolanie odporcu
Právna veta: Podľa § 558 Občianskeho zákonníka, ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní. Uznanie dlhu je samostatným zabezpečovacím inštitútom. Zabezpečovaciu funkciu plní tým, že zakladá vyvrátiteľnú právnu domnienku existenciu dlhu v dobe uznania. Uznaný záväzok je zabezpečený tým, že v dôsledku ním založenej právnej domnienky si veriteľ i takto vylepšuje svoju pozíciu pre prípad vymáhania svojej pohľadávky súdnou cesto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004, zvyšovanie dôchodkových dávok, úprava výšky invalidného dôchodku, navrhovateľ ako poberateľ invalidného dôchodku, konanie o opravnom prostriedku v neprítomnosti navrhovateľa, zvýšenie dôchodkovej dávky
Právna veta: Podľa § 82 ods. 3, 7 zsp, na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa zvyšuje. Pri súbehu nárokov na viac dôchodkových dávok zvyšuje sa každá z týchto dôchodkových dávok. Podľa § 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 329/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014, sa pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2014 ustanovuje tak, že ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch, rozvod manželstva, odvolanie otca maloletej proti rozsudku o schválení rodičovskej dohody, kolízny opatrovník maloletej, vyživovacia povinnosť otca k maloletej, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, zverenie maloletej do osobnej starostlivosti matky, schválenie rodičovskej dohody
Právna veta: Ako prvoradé je treba konštatovať, že možnosť rodičov predložiť v rámci konania o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas do rozvodu, resp. v konaní o rozvod manželstva, s ktorým je zo zákona spojené konanie o úpravu práv a povinností k mal. deťom narodeným z manželstva na čas po rozvode ( § 113 ods. O.s.p. ) na schválenie návrh rodičovskej dohody obsahujúcej úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode , je upravená v ust. § 24 ods. 1, § 36 ods.1 Zákona o rodine. Dohoda rodičov v zmysle týchto zákonných ustanovení nemá povahu súdneho zmieru a o jej schválení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ochrana klientov a bankové tajomstvo, trhová hodnota družstevného bytu zvýšená investíciami zo strany navrhovateľa, zánik BSM rozvodom manželstva, Členský podiel v bytovom družstve, odvolanie odporkyne, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Právna veta: Pod vyporiadaním treba rozumieť nielen to, kto z bývalých spoluvlastníkov zostane vlastníkom tej ktorej veci a kto z nich vlastníctvo stráca, ale celkové komplexné riešenie majetkových vzťahov medzi bývalými spoluvlastníkmi, vrátane pohľadávok a dlhov, ktoré vznikli za trvania manželstva. Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vychádza zo zásady rovnosti ich podielov, pričom platí, že v rovnakom pomere, v akom sa manželia podieľajú na spoločnom majetku, sa podieľajú aj na spoločných dlhoch. V rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí súd prihliadnuť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie , administratívne vyhostenie, zaistenie cudzinca, konanie o administratívnom vyhostení, preskúmanie rozhodnutia, opravný prostriedok proti rozhodnutiu Prezídia policajného zboru
Právna veta: Konanie o vyhostení podľa čl. 5 ods. 1 písm. f/ Dohovoru je v súlade s praxou ESĽP, ako aj s vnútroštátnou úpravou (§ 88 ods. 1 písm. d/, § 88 ods. 1 písm. b/, c/ ZoPC. V tomto smere i ESĽP vo svojej judikatúre uznáva za prípustné zaistenie za situácie, že cudzinec požiadal v príslušnom štáte o azyl, na čas vybavenia jeho azylovej žiadosti a obdobie konania o tejto žiadosti považuje za obdobie, kedy prebieha konanie o vyhostení.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zvyšovanie dôchodkových dávok, konanie a rozhodnutie v neprítomnosti sporových strán, nedôvodný opravný prostriedok navrhovateľky, nesúhlas navrhovateľky so zvýšením starobného dôchodku, poistenie v cudzine, zvýšený starobný dôchodok, spor o sumu starobného dôchodku
Právna veta: Podľa § 82 ods. 13 zákona č. 252/2012 Z.z. sa dôchodková dávka ktorej suma bola určená s prihliadnutím na obdobie dôchodkového poistenia, získané v cudzine podľa osobitného predpisu alebo podľa medzinárodnej zmluvy zvýši sa o pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá zodpovedá pomernej časti v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov SR.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie , konanie o administratívnom vyhostení, opravný prostriedok proti rozhodnutiu Prezídia policajného zboru, readmisná dohoda, Podanie žiadosti o azyl, preskúmanie rozhodnutia
Právna veta: Konanie o vyhostení podľa čl. 5 ods. 1 písm. f/ Dohovoru je v súlade s praxou ESĽP, ako aj s vnútroštátnou úpravou (§ 88 ods. 1 písm. d/, § 88 ods. 1 písm. b/, c/ ZoPC. V tomto smere i ESĽP vo svojej judikatúre uznáva za prípustné zaistenie za situácie, že cudzinec požiadal v príslušnom štáte o azyl, na čas vybavenia jeho azylovej žiadosti a obdobie konania o tejto žiadosti považuje za obdobie, kedy prebieha konanie o vyhostení.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: náhradná osobná starostlivosť, záujem maloletého dieťaťa, zanedbaná starostlivosť rodičov o dieťa, narodenie dieťaťa mimo manželstva, rodičia s maloletou bývajúci v rodinnom dome starej matky dieťaťa, starostlivosť súdu o maloleté dieťa, zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti
Právna veta: Podľa Zákona o rodine môže súd zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti v prípade, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa (§ 45 ods. 1). Hoci Zákon o rodine pojem „záujem" maloletého dieťaťa nedefinuje, možno bez pochýb konštatovať, že v záujme maloletého dieťaťa je všetko, čo mu je na prospech, čo ho nejakým spôsobom obohacuje, prospieva jeho vývoju. V záujme maloletého dieťaťa je, aby vyrastalo spolu so svojimi rodičmi, dieťa má právo na ich lásku, nehu, starostlivosť. Dieťa má právo žiť v prostredí, v ktorom budú zabezpečované všetky jeho odôvodnené potreby, a to ako po s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: spoločné ustanovenia Zákon o rodine, zmena pomerov na strane maloletého, zvýšenie vyživovacej povinnosti otca k maloletému, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, odvolanie otca maloletého, návrh matky na zvýšenie výživného
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Odvolací súd dáva do pozornosti, že povinnosťou rodiča je nielen dieťa uživiť, ale sa spolupodieľať i na uspokojovaní jeho ďalších potrieb a záujmov, ktoré je treba v detskom veku čo najviac vyvíjať a podporovať (vrátane mimoškolských aktivít a kultúrnych a iných potrieb).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, súdne rozhodnutia krajských súdov, bezplatné zastupovanie splnomocniteľa splnomocnencom, dohoda o splnomocnení medzi záložcom a občianskym združením, zamietnutie návrhu na vklad záložnej zmluvy, späťvzatie opravného prostriedku, konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné. Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobcu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: katastrálne konanie § 22, okresný súd, vydanie rozhodnutia na základe neúčinného právneho predpisu, zamietnutie návrhu na povolenie vkladu zmluvy o zriadení záložného práva, konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Správy katastra
Právna veta: Zákon č. 180/2013 Z.z. účinný od 01.10.2013 novelizoval § 22 ods. 2 Katastrálneho zákona v tom zmysle, že na katastrálne konanie je príslušný okresný úrad, v ktorom územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. To znamená, že ak v čase, v ktorom na katastrálne konanie bol príslušný okresný úrad, rozhodoval správny orgán označený ako správa katastra, správny orgán rozhodoval podľa zákona, ktorý bol v čase vydania jeho rozhodnutia neúčinný, čo sa v konečnom dôsledku premietlo aj v označení správneho orgánu, ktorý v čase vydania napadnutého rozhodnutia de iure neexistoval.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, výška starobného dôchodku, neúplnosť spisov správneho orgánu, výpočet starobného dôchodku, ukončený služobný pomer, priznaný výsluhový dôchodok
Právna veta: V zmysle platnej judikatúry Najvyššieho súdu SR publikovanej pod č. R66/1998 pod pojmom Spisy žalovaného správneho orgánu podľa § 250d ods. 1 O.s.p. treba rozumieť úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál správneho orgánu v danej veci, vrátane originálu dokladov o doručení rozhodnutí. Správny orgán musí predložiť súdu všetky doklady, na základe ktorých rozhodol. Aj Európsky súd pre ľudské práva túto požiadavku potvrdil v súvislosti s dokumentmi, ktoré môžu pomôcť účastníkovi predložiť svoju kauzu (Bendenoun versus Francúzsko rozsudok z 24. 2. 1994). Nevyhnutným predpokladom spravodli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, námietka premlčania vznesená opatrovníčkou odporkyne, výzva na zaplatenie zostatku úveru, predčasná splatnosť úveru, Zmluva o vydaní kreditnej karty, uplynutie premlčacej doby, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Právna teória definuje premlčanie ako uplynutie času stanoveného v zákone na vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, že by právo bolo vykonané, v dôsledku čoho povinný subjekt môže čeliť súdnemu uplatneniu práva námietkou premlčania. Použitie námietky premlčania má za následok zánik nároku patriaceho k obsahu práva, teda zánik jeho súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho premlčané právo nemožno oprávnenému súdom priznať.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: spoločné ustanovenia Zákon o rodine, otec maloletého vo výkone trestu odňatia slobody, odvolanie otca maloletého, rodičovská dohoda, zamietnutie návrhu, návrh otca maloletého na zníženie výživného
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. V danej veci však návrh otca je potrebné považovať za nedôvodný a v rozpore so záujmami maloletého dieťaťa.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: tarifa §14, povinnosti cestujúcich, zlá finančná situácia žalovaného, výzva na zaplatenie sumy, povolenie zaplatiť dlh v splátkach, pravidelná autobusová doprava, cestovanie MHD bez platného cestovného lístka, porušenie prepravných povinností, odpor proti platobnému orzkazu
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 písm. d/ zákona č. 168/1996 Z.z, cestujúci je povinný zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča alebo iného člena osádky autobusu, alebo revízora sa preukázať platným cestovným lístkom a zaplatiť úhradu (§ 14 ods. 3), ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu, ako aj ďalšie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, nerešpektovanie dohody zo strany otca a neexistujúce pravidlá pri stretávaní sa detí s otcom, návrh matky na úpravu styku otca s maloletými deťmi, zmena úpravy styku otca s maloletými deťmi, odvolanie otca maloletých detí, zverenie detí do osobnej starostlivosti matky
Právna veta: „Spolupôsobenie druhého rodiča na výchove maloletého dieťaťa je dôležité. Nemožno pritom zabudnúť na potrebu udržiavania vzťahu medzi rodičom a maloletým dieťaťom v zmysle chápania ho ako vzoru a autority, ktorý s rastúcim vekom dieťaťa bude nadobúdať širšie rozmery“ (porov. Nález Ústavného súdu Českej republiky sp.zn. II. ÚS 363/03 zo dňa 20.1.2005). Na dôvažok odvolací súd poznamenáva, že rodič domáhajúci sa úpravy styku v čo najširšom rozsahu si takisto nemôže svojou snahou privodiť rozhodnutie vo svoj neprospech. Je to dané tým, že zostáva rodičom so všetkými práva a povinnosťami vyplývajú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: snaha odporcu o záchranu manželstva, odvolanie odporcu, odmietavý postoj navrhovateľky k obnoveniu manželského spolužitia, odporca vo výkone trestu odňatia slobody, uznanie odporcu vinného zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania, hlboký rozvrat manželstva, rozvod manželstva
Právna veta: Podľa § 22 Zákona o rodine k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. V zmysle § 23 ods. 1, 2 veta prvá, ods. 3 Zákona o rodine súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri posudzovaní miery rozvratu medzi manželmi prihliada na porušenie povinnosti ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: vlastnícke právo, okresný súd, vyvlastňovacie rozhodnutie, nepreukázanie existencie vlastníckeho práva, určenie vlastníckeho práva k pozemkom vydržaním, pozemky vyvlastnené štátom, aktívna legitimácia na podanie žaloby, žaloba na vydanie veci, vydanie veci
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že zákon zabezpečuje ochranu vlastníckeho práva, ktorého obsahom je oprávnenie vlastníka predmet vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním pomocou vlastníckych žalôb. Vlastnícke žaloby uvedené v ustanovení § 126 Občianskeho zákonníka sú hmotnoprávnym inštitútom, na základe ktorého sa realizuje subjektívny nárok vlastníka veci na ochranu. Žaloba na vydanie veci (vindikačná) má miesto tam, kde k porušeniu vlastníckeho práva dochádza neoprávneným zadržiavaním veci. Zmyslom tejto žaloby je dosiahnuť faktický výkon vlastníckeho práva k vlastnej ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: prijatie návrhu, judikatúra krajského súdu, návrh na nahradenie vyhlásenia vôle, zamietnutie návrhu navrhovateľa, zamietnuté žiadosti o poskytnutie úveru, zmluva o spotrebnom úvere, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti ako predmet zmluvy, Zmluva o budúcej zmluve
Právna veta: Podľa ust. § 50a ods. 3 Občianskeho zákonníka tento záväzok zaniká, pokiaľ okolnosti, za ktorých účastníci pri vzniku záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzatvorila. V tomto ustanovení Občianskeho zákonníka je osobitne úprava zániku záväzku z predbežnej zmluvy priamo zo zákona, teda ex lege. Ide o zmenu pomerov existujúcich pri vzniku zmluvy, pričom k ich zmene došlo až po uzavretí zmluvy. Odvolací súd zastáva názor, že neposkytnutie úveru je takou zmenou okolností, na základe ktorej nie je možné od odporkyne spravodlivo žiadať, aby zmlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prijatie návrhu, súdne rozhodnutia krajských súdov, nepreukázanie uprednostnenia osobného záujmu pred verejným záujmom, starosta obce ako subjekt uzatvárajúci Dohodu o pripojení i ako odberateľ elektrickej energie, nevyhovenie návrhu na určenie neplatnosti právneho úkonu, inominátna zmluva, chýbajúci súhlas obecného zastupiteľstva obce, Dohoda o pripojení sa na odber elektrickej energie, verejný funkcionár
Právna veta: V danej veci došlo k uzavretiu tzv. inominátnej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka, táto zmluva - Dohoda o pripojení sa a o odbere elektrickej energie uzavretá medzi účastníkmi nie je v rozpore ani so zákonom o majetku obcí, ani s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik nájmu bytu, judikatúra krajského súdu, odporca v omeškaní s platbou nájomného, ukončenie nájomného vzťahu k bytu, vypovedanie nájmu bytu bez zabezpečenia bytovej náhrady
Právna veta: Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné a úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako 3 mesiace alebo tým, že prenechá byt alebo jeho časť inému do nájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa (§ 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka). Ak nájomca, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov pred uplynutím ochrannej lehoty (§ 710 ods. 4) zaplatí prenajímateľovi dlžné nájomné alebo ak sa písomne dohodne s prenajímateľom o spôsobe jeho úhrady má sa za to, že dôvod výpovede n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesúhlas žalovaného so zaplatením nájmu či bezdôvodného obohatenia, nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia ako náhradu za užívanie pozemku zastavaného líniovou stavbou vo vlastníctve žalovaného, žalobkyňa ako výlučná vlastníčka parciel, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Bezdôvodné obohatenie vzniká nielen v prípade, ak sa protiprávne rozmnoží majetok obohateného, ale aj vtedy, ak sa doterajší majetok nezmenšil, hoci by k tomu došlo, keby bol obohatený plnil svojepovinnosti (porovnaj R 25/1986). Niet dôvodu nevzťahovať uvedené pravidlo aj na stav, ak obohatený vrátane verejnoprávneho subjektu využíva pozemok bez právneho dôvodu na účely komunikácie (porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 33Odo 1405/2005 zo dňa 25. 10. 2006, podľa ktorého „povinnosť poskytovať náhradu vlastníkovi pozemku, na ktorom stojí stavba platí pre vlastníka stavby be ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zamietnutie žaloby vo vzťahu k žalovanej v 2.rade, neplatná dohoda o pristúpení k zaväzku, nekalá obchodná praktika, pristúpenie k záväzku, spotrebiteľský úver
Právna veta: V prípade pristúpenia k záväzku podľa § 533 Občianskeho zákonníka ide o pristúpenie ďalšieho dlžníka do existujúceho záväzkového právneho vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom, a to na strane pôvodného dlžníka (tzv. kumulatívna intercesia). Tým dochádza k zabezpečeniu pohľadávky, nakoľko vzniká nový záväzkový vzťah medzi veriteľom a ďalším dlžníkom, ktorý pristupuje k existujúcemu záväzku. Pristúpenie k záväzku je zabezpečovací inštitút, ktorý spôsobuje zmenu záväzku v subjektoch záväzkového právneho vzťahu. Tým, že k doterajšiemu dlžníkovi pristúpi ďalší dlžník, ktorý sa veriteľovi zaviaže, že za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: spoločný nájom bytu manželmi, judikatúra krajského súdu, psychické a fyzické násilie zo strany žalovaného vo vzťahu k žalobkyni, domáce násilie, zhoršujúce sa spolužitie účastníkov konania, vážne psychické problémy žalobkyne a jej maloletej dcéry, vylúčenie z užívania rodinného domu, nadmerné požívanie alkoholických nápojov, fyzické napádanie
Právna veta: V ust. § 705a Občianskeho zákonníka je upravený jeden z najaktuálnejších problémov obetí domáceho násilia, keď tieto sú nútené opúšťať spoločný byt, aby boli uchránené pred ďalším násilím a jeho hrozbou, ak násilník v spoločnom byte zostane bývať. Právna úprava umožňuje ohrozovanému manželovi domáhať sa ochrany voči násilníkovi. Právo na ochranu života a zdravia, ktoré je násilníkom ohrozované má absolútnu povahu a je teda silnejšie ako vlastnícke právo násilníka, či právo ktoré mu vyplýva z bezpodielového spoluvlastníctva k bytu. Preto užívacie právo násilníka k spoločnému obydliu, ktoré vypl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: vymedzenie pojmov § 2, súdne rozhodnutia krajských súdov, absencia porušenia právnej povinnosti ako predpokladu vzniku zodpovednosti za škodu, zakameňovanie spotrebičov v dôsledku tvrdosti dodanej vody, tvrdosť vody, Nariadenie vlády č. 354/2006 Z.z., námietka nedostatku vecnej legitimácie navrhovateľa, výmena kuchynského prietokového ohrievača vodným kameňom v dôsledku jeho zničenia dodanou vodou, dodanie nekvalitnej vody, zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu vody do odberného miesta navrhovateľa, všeobecná zodpovednosť za škodu
Právna veta: Základnou podmienkou predpokladu pre vznik zodpovednosti za škodu je porušenie právnej povinnosti, teda protiprávny úkon, resp. konanie, ktoré je v rozpore s objektívnym právom. Porušenie právnej povinnosti zo strany odporcu pri dodávke pitnej vody do odberného miesta navrhovateľa v konaní nebolo ničím preukázané. V zmysle aplikovanej právnej normy Nariadenia vlády č. 354/2006 Z.z. limit na vodu určenú na ľudskú spotrebu vápnika spolu s horčíkom je 1,1 až 5,0 mmol/l, pričom ale tento limit je v danom predpise označený ako OH, čo znamená odporúčanú hodnotu. Odporúčanou hodnotou v zmysle § 2 pí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, odvolanie matky maloletých, návrh matky na zvýšenie výživného na maloleté deti, schválenie rodičovskej dohody, dohoda rodičov o výživnom
Právna veta: Podľa ust. 65 ods. 1 Zákona o rodine, ak rodičia maloletého dieťaťa nežijú spolu, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného. Dohoda rodičov o výživnom, ktorú súd musí schváliť je síce výrazom vôle rodičov, nemôže však byť v rozpore s príslušnými zákonnými kritériami. Inak ju súd nemôže schváliť a musí rozhodnúť sám. Bolo by to v rozpore kogentným charakterom a celkovou koncepciou úpravy rozhodovania súdu o vyživovacej povinnosti vo vzťahu k maloletým deťom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa O.z., dôkazná núdza, žiadosť o úplné odpustenie od súdnych poplatkov z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie, omeškanie s plnením peňažného dlhu, pôžička, odvolanie odporkyne
Právna veta: Z ust. § 517 ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka vyplýva, že dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: potreba dočasnej úpravy právnych vzťahov medzi účastníkmi, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, vlastnícke právo k rodinnému domu, povinnosť odporcu umožniť navrhovateľke užívať rodinný dom, nariadenie predbežného opatrenia, podielové spoluvlastníctvo, kúpna zmluva
Právna veta: Podielové spoluvlastníctvo charakterizuje spoluvlastnícky podiel, ktorý je vyjadrený v zlomku, prípadne v percente a je hlavným kritériom miery účasti spoluvlastníka na práva a povinnostiach zo spoluvlastníckeho vzťahu. Z ust. § 136 a nasl. týkajúcich sa úpravy spoluvlastníctva zakotvených v Občianskom zákonníku vyplýva, že u podielových spoluvlastníkov sa jedná o tzv. ideálny podiel na spoločnej nehnuteľnej veci. Nejedná sa preto o reálne vymedzenie určitej časti spoločnej veci. K ideálnemu podielu majú práva všetci spoluvlastníci, to však nevylučuje, aby sa navzájom dohodli na reálnom užívan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.